Voorbereiding euroconversie stagneert: uitkomsten van de tiende DNBeuro-enquête

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereiding euroconversie stagneert: uitkomsten van de tiende DNBeuro-enquête"

Transcriptie

1 Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie Voorbereiding euroconversie stagneert: uitkomsten van de tiende DNBeuro-enquête C. van Renselaar en A.C.J. Stokman Onderzoeksrapport WO&E nr. 640 November 2000 De Nederlandsche Bank

2

3 VOORBEREIDING EUROCONVERSIE STAGNEERT: uitkomsten van de tiende DNB-euro-enquête C. van Renselaar en A.C.J. Stokman* * Met dank aan R.B.M. Vet en F.R. Stork voor de statistische assistentie. Onderzoeksrapport WO&E nr. 640/0035 November 2000 De Nederlandsche Bank NV Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie Postbus AB AMSTERDAM

4 SAMENVATTING Voorbereiding euroconversie stagneert: uitkomsten van de tiende DNB-euro-enquête C. van Renselaar en A.C.J. Stokman Dit rapport bespreekt de resultaten van de tiende DNB-euro-enquête die het NIPO in september/oktober 2000 hield in opdracht van de Nederlandsche Bank. De euro-acceptatie onder het Nederlandse publiek is teruggelopen in samenhang met de zwakkere euro. Op langere termijn voorziet men overigens een herstel van de euro. De geïnformeerdheid en kennis over de euro onder het Nederlandse publiek neemt op onderdelen af. Met name de kennis over de duur van de chartale overgangsfase, en dat geldt ook voor de bedrijven, is nog steeds laag. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking zou willen dat winkels hun producten zo snel mogelijk ook in euro s prijzen. De enquêteresultaten lijken aan te geven dat de kleine detailhandel minder dan in maart jl geneigd is voor de zomer van 2001 aan deze wens tegemoet te komen. De voorbereiding van het bedrijfsleven op de komst van de euro verloopt traag. Bedrijven schatten de (eenmalige) kosten van de overgang opnieuw hoger in: 7 miljard gulden (exclusief kosten bankwezen). Ruim de helft van de Nederlanders betwijfelt of de overgang van gulden naar euro soepel zal verlopen, maar verbindt daar vooralsnog geen consequenties aan voor hun bestedingsgedrag. Zowel huishoudens als bedrijven verwachten dat de eurobeprijzing zal leiden tot hogere prijzen. Trefwoorden: euro, EMU, chartale omwisseling

5

6 - 1-1 INLEIDING De tijd dringt. In twaalf landen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zal op 1 januari 2002 de chartale euro als wettig betaalmiddel gaan circuleren. Daarmee zal de monetaire eenwording zijn voltooid. In Nederland hebben overheid, bedrijfsleven en consumenten dus nog krap een jaar om zich voor te bereiden op de afschaffing van de gulden. Optimale benutting van de resterende tijd is daarbij geboden. De Nederlandsche Bank laat al geruime tijd de publieke opinie en kennis in Nederland over de euro en EMU peilen. Daarnaast beoogt de enquête de voortgang in de voorbereidingen op de euroconversie in kaart te brengen. Tenslotte verschaft de enquête informatie over het voorgenomen omwissel- en betaalgedrag van gezinnen en bedrijven. Dit rapport presenteert en analyseert de uitkomsten van alweer de tiende peiling, die eind september/begin oktober 2000 is gehouden. Het rapport is als volgt opgezet. Paragraaf 2 bevat een korte beschrijving van de gevolgde onderzoeksmethode. Paragraaf 3 beschrijft en analyseert de enquêteresultaten op het gebied van de informatie en opinie over de EMU en de euro. In paragraaf 4 komen de wensen aanbod met betrekking tot dubbele prijsaanduiding, het voorgenomen betaal- en omwisselgedrag van huishoudens en de plannen van de detailhandel op het gebied van de chartale conversie. De voortgang in de eurovoorbereiding van het bedrijfsleven wordt in paragraaf 5 besproken. Tevens doet deze paragraaf verslag van de voornemens van bedrijven ten aanzien van het moment waarop men de bedrijfsvoering over wil laten gaan op de euro. Paragraaf 6 ten slotte is gewijd aan enkele consequenties van de euroconversie voor de consumentenprijzen, zoals die van psychologische prijsstelling - aantrekkelijk ogende guldensprijzen zullen na omrekening in euro s immers veranderen in 'lelijke' europrijzen - en doorberekening van invoeringskosten. Het rapport besluit met een opsomming van de belangrijkste bevindingen.

7 - 2-2 ONDERZOEKSMETHODE Het onderzoek vond plaats door middel van telefonische enquêtering in de periode eind september/begin oktober De ondervraging vindt plaats vanuit een centrale locatie om zo de uniformiteit te bevorderen. Er hebben 751 particulieren van 18 jaar en ouder aan het onderzoek meegewerkt en 796 bedrijfsvestigingen. De respons was onder particulieren 64 % (in maart jl.: 63%) en onder bedrijven 34 % (in maart jl: 39%). De methode van steekproeftrekking is zodanig dat de resultaten naar voor dit onderzoek relevante kenmerken representatief zijn voor de volwassen bevolking respectievelijk het bedrijfsleven in Nederland. Bij de particulieren gaat het om individuele karakteristieken als geslacht, leeftijd, opleiding en sociale klasse (bepaald door opleiding en beroep). Voor het bedrijfsleven is er representativiteit naar grootteklasse (uitgedrukt in aantal werknemers) en bedrijfstak. In dit rapport is het bedrijfsleven qua grootte ingedeeld in kleinbedrijf (bedrijven met een werknemersaantal van 1-19 personen), middenbedrijf (20-99 personen) en grootbedrijf (100 of meer personen). De verdeling naar bedrijfstak is als volgt: industrie, groothandel, detailhandel (onderscheiden naar voedingsmiddelenbranche en overig), zakelijke dienstverlening en een groep overig, waaronder begrepen zijn de bouw-, auto-, horeca- en transportbranche. Het bankwezen is vanwege zijn speciale positie niet in het onderzoek opgenomen.

8 - 3-3 OPINIE EN INFORMATIE OVER DE EURO 3.1 Inleiding Deze paragraaf behandelt het vertrouwen van Nederlanders in de euro, en de mate waarin particulieren en bedrijven zich op dit terrein geïnformeerd voelen. Vervolgens wordt nader ingegaan op de feitelijke kennis die zij hebben over euro en monetaire unie. Daarbij is er aandacht voor zowel de cijfers van Nederlandse huishoudens en bedrijven als geheel als voor specifieke groepen van de ondervraagden. Informatie over eventuele opvallende verschillen in kennis tussen bevolkingsgroepen en binnen het bedrijfsleven kan de voorlichtingsinstanties een handvat bieden voor eventuele gerichte campagnes in het laatste jaar voor de invoering van de chartale euro. 3.2 Euro-opinie De eurosteun onder de Nederlandse bevolking was in vergelijking met sommige van de omringende EMU-landen altijd groot. In maart 1999 zei vier van de vijf Nederlanders de euro een aanvaardbare opvolger van de gulden; in de bedrijvensector lag dat percentage zelfs op 90%. Er is sedertdien echter een kentering ingezet en de constatering van maart jl. dat de dalende eurokoers geen duidelijk vat heeft op de publieke opinie, lijkt niet langer op te gaan 1. Gevraagd naar het oordeel over de euro in de jongste peiling geeft 22% van de Nederlanders aan dat zijn of haar mening sinds de oprichting van de EMU in ongunstige zin is veranderd. Dat is een opmerkelijke verslechtering ten opzichte van een half jaar geleden toen 10% van de ondervraagden een negatiever oordeel velde. De teruggang heeft zich over een brede linie van huishoudens voltrokken. Ook elders in Europa is het vertrouwen in de euro afgebrokkeld 2. 1 W. Bolt, H.M. Prast en A.C.J. Stokman, Eurodynamiek verliest momentum: uitkomsten van de negende DNB-euroenquête. WO&E Onderzoeksrapport nr 617. De Nederlandsche Bank, april Uit een onderzoek van de Europese Commissie deze zomer blijkt dat 58% van de Europese burgers vertrouwen heeft in de euro; een half eerder lag dat percentage nog op 60%. De achteruitgang was het sterkst in Ierland (van 78% naar 63%); voor Nederland werd een daling van 73% naar 67% gemeten. Bron: Het Financiële Dagblad d.d. 25 juli 2000

9 - 4 - Ervan uitgaand dat een ongunstige beoordeling van de euro betekent dat iemand de eenheidsmunt niet langer accepteert - wat een extreme aanname is - zou de euroacceptatie in het ongunstigste geval zijn teruggelopen van 80% naar 60%, wat nog altijd een ruime meerderheid van voorstanders betekent. De koersdaling van de euro ten opzichte van de dollar wordt door 64% van de respondenten als oorzaak aangewezen voor de gewijzigde mening. Figuur 1 toont dat deze samenhang tussen de eurodollarkoers en de acceptatie van de eenheidsmunt door de Nederlandse bevolking al langer bestaat. Uiteraard bestond de euro voor 1999 niet. In de figuur is daarom voor de periode een zogenoemde synthetische eurodollarkoers opgenomen 3, gebaseerd op een naar bbp-aandeel gewogen mandje van de nationale valutakoersen ten opzichte van de dollar. Overigens is het verband tussen koers en acceptatie nu sterker dan in het pré-emu-tijdperk. Dit verbaast niet, omdat het vanaf 1999 ging om een feitelijke munt. Hoop op betere tijden is er wel. Op de vraag of men verwacht dat de euro zich in de loop ter tijd zal herstellen, geeft ruim de helft van de ondervraagden een positief antwoord. Dit laatste sluit aan bij de uitkomst van een recente peiling in opdracht van het televisieprogramma Twee Vandaag waarin 52% van de ondervraagden aangaf vertrouwen te hebben in de euro. 3 Voor de eurodollarkoers in maand t van enquêtering is de gemiddelde waarde genomen van de drie daaraan voorafgaande maanden.

10 - 5 - Bij bedrijven heeft iets meer dan een vijfde zijn oordeel over de euro in negatieve zin gewijzigd. Dat percentage bedroeg in maart jl. 8%. Van deze categorie schrijft 65% (in maart jl.: 45%) het negatievere oordeel toe aan de dalende eurokoers. Het grootbedrijf, met zijn sterkere oriëntatie op het buitenland, wijkt op dit punt significant af: 84% wijst met de vinger naar de eurokoers. De uitslag van het Deens referendum heeft het vertrouwen in de euro niet nadelig beïnvloed. In de groep die vóór 28 september is geënquêteerd (circa de helft van het totaal) wijkt het percentage dat ongunstiger over de euro is gaan denken niet significant af van de groep die na die datum is ondervraagd. Op de valutamarkt heeft de euro evenmin schade ondervonden van de Deense afwijzing. 3.3 Euro-informatie en kennis Ruim anderhalf jaar na de start van de EMU blijft de mate waarin de Nederlanders zich geïnformeerd voelen over de euro dalen. Op dit moment zegt 69% van de ondervraagden voldoende kennis te hebben over euro en muntunie, terwijl dat in maart jl. voor 72% gold en het jaar daarvoor voor 79% van de bevolking (tabel 1). Bij bedrijven is sprake van een tegengestelde tendens: bijna 90% van de bedrijven acht zich voldoende op de hoogte en dat betekent een lichte stijging ten opzichte van dit voorjaar. Van de bijna 20% particulieren die zich onvoldoende geïnformeerd acht, is driekwart vrouw. De laagste sociale klasse (de classificatie is gebaseerd op opleiding en beroep) blijft zich significant minder geïnformeerd voelen terwijl de hoogste klasse zich naar verhouding veel meer dan gemiddeld op de hoogte acht. Dat minder mensen zich toereikend geïnformeerd acht is opmerkelijk. Er wordt immers een intensieve publiekscampagne op radio, TV en in de pers gevoerd en dedaadwerkelijke feitenkennis Tabel 1 Geïnformeerdheid en eurokennis van volwassen Nederlanders, 1999 en 2000 In procenten van totaal Maart Maart Oktober Totaal Totaal Totaal Vrouw Man Voelt zich voldoende geïnformeerd Kent eurokoers (2,20) Kent startjaar chartale euro (2002) Aantal EMU-landen (10, 11,12) Kent duur chartale overgangsfase (4 weken) Nvt

11 - 6 - is op een aantal punten toegenomen. (Zo lijkt de flofbips -campagne bijvoorbeeld aan te slaan; de kennis over het aantal landen dat tot de EMU is toegetreden is, vergeleken met dit voorjaar, behoorlijk toegenomen). Wellicht moet hieruit worden geconcludeerd dat de behoefte toeneemt aan meer specifieke informatie over de consequenties van de invoering van de euro voor zaken als pensioen, hypotheken ed. Het is ook mogelijk dat huishoudens de betekenis van een dalende eurokoers niet overzien en dat zij zich afvragen wat hiervan de gevolgen zijn voor koopkracht en vermogen. Veelzeggend in dit verband is dat in vergelijking tot maart jongstleden ditmaal veel minder mensen de juiste euroguldenkoers wisten te noemen. Dit zou erop kunnen wijzen dat het publiek zich er niet van bewust is dat een dalende eurodollarkoers los staat van de euroguldenkoers. Hier ligt een taak voor de voorlichtende instanties. Groeiende onzekerheid bestaat er ook ten aanzien van de euroconversie. Maar liefst 57% van de Nederlanders vraagt zich af of de omschakeling van euro naar gulden wel zonder storingen in het betalingsverkeer zal verlopen. Twijfel leeft vooral onder ouderen. Deze zorg wordt ongetwijfeld gevoed door de berichtgeving over een trage voorbereiding door het bedrijfsleven. Er mag dan ongerustheid heersen over de soepele overgang van gulden naar euro, die is kennelijk niet zo groot dat men massaal het bestedingsgedrag daardoor zal laten beïnvloeden. Ruim viervijfde van de ondervraagden zegt te verwachten dat daarin niets zal veranderen, bijna 10% weet het nog niet. Hoegenaamd niets wijst op bijvoorbeeld op de behoefte tegen die tijd levensmiddelen te hamsteren. Hoogstens heeft een kleine groep (6%) de neiging het tijdstip van de aanschaf van duurzame goederen te heroverwegen. Mogelijk speelt hier de ervaring van de millenniumovergang mee. Die is immers zonder verstoringen van distributie en aanvoer van consumentengoederen verlopen, dus waarom zou het nu mis gaan?

12 - 7 - Verder blijft de kennis over de termijn dat gulden en euro beide in omloop zullen zijn laag. Slechts 19% van de Nederlanders noemt de juist periode van vier weken, terwijl 41% rekening houdt met een doorloop tot 1 juli 2002, en 20% het niet weet. Met name ouderen scoren op dit onderdeel slecht. Figuur 2 laat zien dat een niet onaanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking uitgaat van een conversietermijn van een halfjaar (nu 20%, in maart jl.: 29%). Ook bedrijven laten het afweten als het gaat om de duur van de duale fase (tabel 2). Een derde van de sector weet nu de juiste termijn te noemen. De kennis bij het grootbedrijf blijft naar verhouding enigszins achter. Dit ligt voor de hand omdat het grootbedrijf in vergelijking tot kleine bedrijven in veel mindere mate een toonbankfunctie vervult. Maar liefst 42% van het bedrijfsleven (en 70% van het grootbedrijf) rekent op een termijn van 2 tot 6 maanden, terwijl een kwart van de bedrijfstak die er het meest mee te maken krijgt, de levensmiddelenbranche, rekent op een duale fase van een half jaar. Deze overschatting van de overgangsperiode bergt het risico in zich dat ondernemend Nederland meer tijd denkt te hebben voor de definitieve conversie dan feitelijk het geval is. Daar staat tegenover dat het percentage dat weet heeft van het juiste tijdstip van de komst van de euro is toegenomen. Wel is de relatieve kennisvoorsprong die de detailhandel op dit punt bezat, in de loop van dit jaar verdwenen. Tabel 2 Geïnformeerdheid en eurokennis bedrijven, detailhandel en totaal (maart en oktober 2000) Percentage van betreffende sector Detail voeding Detail overig Totaal Maart Oktober Maart Oktober Maart Oktober Voelt zich voldoende geïnformeerd Kent eurokoers (2,20) Kent startjaar chartale euro (2002) Aantal EMU-landen (10, 11, 12) Kent duur chartale overgangsfase (4 weken)

13 - 8-4 BETAAL- EN OMWISSELGEDRAG 4.1 Inleiding Vast onderdeel van de enquête zijn de vragen naar het betaal- en omwisselgedrag in de vier weken waarin zowel de euro als de gulden wettig betaalmiddel zijn. Het uit circulatie halen van de gulden en het in omloop brengen van de euro vergt een geweldige logistieke inspanning. Het succes van een soepele omwisseling hangt af van een zorgvuldige voorbereiding en de daartoe vereiste maatregelen vallen slechts te treffen als de verantwoordelijken goed zicht hebben op de wensen en verwachtingen van publiek en bedrijfsleven. 4.2 Gewenning gedurende de aanloop naar E-day In een aantal EMU-landen hanteren winkels en restaurants al geruime tijd dubbele prijzen om zo de consument te laten wennen aan de komst van de euro. Maar liefst 79% van het Nederlandse publiek zou willen dat het winkelbedrijf dat hier te lande ook zou doen, waarvan 60% het liefst zo snel mogelijk. Deze wens leeft naar verhouding het minst in de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. Dit is ook de groep die slecht scoort op de vraag hoe lang de duale fase duurt. Met name in de levensmiddelendetailhandel is de neiging om de consument het publiek in dit opzicht tegemoet te komen, afgenomen (tabel 3). Meer dan een kwart van deze sector zal niet eerder dan in januari 2002 het assortiment gaan dubbelprijzen. Dat laatste is tegen de afspraken die Consumentenbond en brancheorganisaties van de detailhandel hebben gemaakt. Overeengekomen werd dat deze bedrijfstak vanaf juli 2001 ook europrijskaartjes aan de artikelen hangt. Tabel 3 Bereidheid bedrijven op korte termijn (d.w.z. voor juli 2001) over te gaan op dubbele prijzen (2000) Percentage van betreffende sector Detail voeding Detail overig Totaal Maart Oktober Maart Oktober Maart Oktober Dit jaar nog Vanaf eerste helft Vanaf tweede helft Vanaf januari Weet niet

14 Betaal- en wisselgedrag rond E-day Evenals in eerdere enquêtes is gevraagd wat huishoudens van plan zijn te gaan doen met de guldenmunten en -biljetten die men eind 2001 in huis heeft. Wordt het bezit aan chartaal geld bij een bank ingeleverd, geeft men het uit in de winkel, of wordt het thuis bewaard? En wanneer gaat men zijn munten en biljetten dan inwisselen? Het vooruitzicht dat het publiek op grote schaal in de winkel zijn spaarpot leegt is niet aanlokkelijk. Brengt men deze naar de bank dan zou het beter zijn als dit ruim voor E-day gebeurt, of ruimschoots nadien. Met ingang van 28 januari 2002 is de gulden weliswaar geen wettig betaalmiddel meer maar het restant aan guldens kan nog lange tijd nadien bij banken worden ingewisseld of bijgeschreven op rekeningen Tabel 4 laat zien dat de ideeën over wat te doen met de munten en biljetten nog niet uitgekristalliseerd zijn. Bij de voorbereiding op de chartale omwisseling is dit buitengewoon lastig en moet daarom vooralsnog met ruime marges worden gerekend. Desalniettemin lijken zich enige tendenties af te tekenen. Allereerst lijken consumenten in mindere mate te kiezen voor het lozen van guldens in de winkel. In september 1998 dacht de helft er zo over, nu minder dan een derde van de huishoudens. Dit is goed nieuws voor de winkelbedrijven. Voor zover huishoudens voor deze mogelijkheid kiezen zal dit met name plaatsvinden door eerst guldens op te maken. Voor afwisselend betalen in guldens en euro s bestaat maar weinig belangstelling. Het tweede kanaal waarlangs guldens uit de circulatie verdwijnen zijn de banken. Dit werd nu ongeveer even vaak als mogelijkheid door huishoudens genoemd als het 'winkelkanaal', wat overigens nog niet impliceert dat in aantallen gemeten het om vergelijkbare stromen gaat. Over de benutting van het bankkanaal lijken de meningen trouwens meer standvastig. In meerderheid lijken de mensen die hiervoor kiezen in januari 2002 hun guldens bij de banken te gaan inwisselen, op enige afstand gevolgd door december Tabel 4 Gepland betaalgedrag huishoudens rond E-day In procenten van totaal Sept Maart 1999 Maart 2000 Okt Chartale gulden uit circulatie via 1 Aankopen in winkelbedrijf - Eerst guldens opmaken, dan met euro betalen Afwisselend met euro en guldens betalen Storting/omwisseling bij bank in in januari Bewaren/anders/geen opgave a) Toelichting: a) 12% heeft betrekking op antwoordcategorie bewaren.

15 Voor het eerst is ditmaal ook gevraagd of mensen hun guldens misschien voor langere of kortere tijd zullen bewaren. Dit geeft 12% van de mensen aan. Hierdoor worden winkels en banken dus enigszins ontlast. Voorzichtigheid bij de interpretatie van de uitkomsten blijft geboden. Een groeiend aantal Nederlanders hikt namelijk nog tegen een keuze aan (zie item 3 van tabel 4). De voorkeur van consumenten om snel hun guldens op te maken zal er waarschijnlijk toe leiden dat de chartale gulden ruim binnen de wettelijke termijn van 4 weken vrijwel van het toneel verdwenen zal zijn. 4.4 Belangstelling bedrijfsleven voor speciale breng- en haaldienst euromunten Een soepele overgang van gulden naar euro zal in hoge mate afhangen van de medewerking van het bedrijfsleven. De snelheid waarmee de gulden uit de roulatie verdwijnt is afhankelijk van de wijze waarop ondernemers wisselgeld zullen teruggeven, met name in de detailhandel. Gewezen op de toezegging van brancheorganisaties van toonbankinstellingen dat men vanaf 1 januari 2002 uitsluitend euro s als wisselgeld zal teruggeven, ook als de klant met guldens betaalt, zegt 60% van de toonbankinstellingen 4 dat ook daadwerkelijk te zullen doen. Een kwart weet het nog niet en 16% zal zowel in guldens als euro s terugbetalen. Dat laatste percentage ligt veel lager dan in maart jl., toen 40% van de toonbankinstellingen aangaf in guldens én euro terug te betalen. De bereidheid om zoveel mogelijk in euro terug te betalen moet met de nodige voorzichtigheid bezien worden. Het is maar de vraag of die in de praktijk gestalte zal krijgen. Dat betekent namelijk dat winkels op 1 januari 2002 een aanzienlijke startvoorraad eurowisselgeld in huis moeten hebben. Daarnaast moet de detailhandel zijn voorbereid op de inname van veel grotere hoeveelheden guldens dan normaal. Om de inspanningen van de detailhandel te verlichten en een veilige en soepele omschakeling van de gulden op de euro te waarborgen stelt de Nederlandsche Bank speciale, gratis, breng- en ophaaldiensten ter beschikking die tussen 27 december 2001 en half februari 2002 euromunten bezorgen en guldens innemen. Iets meer dan de helft van toonbankinstellingen zegt op dit moment echter geen gebruik te zullen maken van deze speciale service 5. Eenderde hiervan (en 52% 4 D.w.z. de detailhandel en de bouw/horeca/autobranche. 5 Toonbankinstellingen kunnen hiervoor in september 2001 via de eigen bank een aanmeldingsformulier krijgen.

16 van de levensmiddelen detailhandel) zegt de aan- en afvoer van de munten in eigen hand te willen houden. Nog eens een derde verwacht sowieso geen problemen met wisselgeld, en vindt het om die reden niet nodig van de aangeboden faciliteiten gebruik te maken. Ruim 90% van de ondervraagden, en in deze groep domineren de kleine bedrijfjes, maakt nooit gebruik van waardevervoerders. Wellicht is dat de reden waarom bedrijven nog aarzelend reageren op dit aanbod: onbekend maakt onbemind. 4.5 Animo voor het consumentenpakketje euromunten Vanaf 17 december 2001 kunnen de mensen op verschillende locaties in hun woonplaats pakketjes euromunten kopen ter waarde van NLG 25,--. Deze munten kunnen dan in januari 2002 gebruikt worden bij de eerste betalingen in euro s en verschaffen tegelijkertijd de winkels eurowisselgeld. De mogelijkheid tot aanschaf van deze bundeltjes euromunten sloeg een half jaar geleden duidelijk aan bij het publiek. Sedertdien is hierin nauwelijks verandering opgetreden. In maart jl. zei 41% van het publiek eind 2001 zo n pakketje zeker te zullen aanschaffen, nu is dit iets minder (38%). Nog eens 19% overweegt dit te gaan doen. De voorkeur gaat daarbij vooral uit naar de aanschaf van 1, 2 of 4 bundeltjes (elk een aandeel van 17%), met een gemiddelde van 2 à 3 pakketjes per huishouden.

17 DE VOORBEREIDING VAN HET BEDRIJFSLEVEN 5.1 Inleiding Een half jaar geleden werd geconcludeerd dat het voorbereidingstempo op de definitieve overgang op de euro te wensen overliet. Veel bedrijven hadden toen geen plan van aanpak klaar liggen en waren zelfs niet voornemens er een op te gaan stellen. De beperkte voorbereiding, zo bleek toen, had volgens de bedrijven zelf niets te maken met de drukte rond de millenniumovergang. Inmiddels zijn we een half jaar verder en zou mogen worden verwacht dat men met het ras naderen van E-day goede vooruitgang zou hebben geboekt. Helaas moet op grond van de jongste enquête-uitkomsten worden vastgesteld dat hier geen sprake van. Sterker, er lijkt eerder sprake te zijn van stagnatie. De voortgang kan op diverse manieren gemeten worden. In de enquête is dit onder meer gedaan door bedrijven te vragen naar de mate waarin zij inmiddels voorbereidingen hebben getroffen, alsmede meer specifiek door te vragen of men al een plan van aanpak klaar heeft liggen. Hierop wordt in paragraaf 5.2 nader ingegaan. Daarnaast is van belang of men al gevolg geeft aan de uitvoering van haar plannen. Een indicatie hiervoor zijn de kosten die bedrijven inmiddels hebben gemaakt. Hieraan is paragraaf 5.3 gewijd. In het verlengde hiervan ligt de vraag wanneer men denkt de bedrijfsvoering volledig in euro s te gaan voeren en of men verwacht dat de euro aan belang gaat winnen in de aanloop naar E-day. Op het moment speelt de euro namelijk nog een bescheiden rol in de financiële afwikkeling van goederen - en dienstentransacties (zie paragraaf 5.4). Samenvattend: planning, uitvoering en oplevering zijn de facetten waarover bedrijven in de enquête zijn ondervraagd en waarover in het onderstaande verslag wordt gedaan. 5.2 Planning en voorbereiding stagneren Figuur 3 geeft gerekend vanaf 1998 een overzicht van de door bedrijven zelf ingeschatte voortgang in de voorbereiding op de euroconversie. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar grootteklasse. Hieruit blijkt dat het midden- en grootbedrijf de afgelopen 6 maanden geen progressie hebben gemaakt. Alleen in het kleinbedrijf is de voorbereidingsgraad verder toegenomen tot een niveau niet ver onder dat van de grotere ondernemingen. Bij het grootbedrijf lijkt overigens al langer sprake van stagnatie, terwijl dit voor het middenbedrijf in de loop van het afgelopen half jaar voor het eerst zichtbaar is. Dit duidt op een nog onbekommerde houding. Het zou er bovendien op kunnen wijzen dat bedrijven bij de voorbereiding in toenemende mate ervaren dat er veel meer gedaan moet worden dan aanvankelijk

18 gedacht. Hier zijn inderdaad aanwijzingen voor. Bedrijven blijken namelijk in de tijd telkens hogere ramingen voor invoeringskosten op te geven. Op dit aspect wordt in paragraaf 5.3 verder ingegaan. Er zijn echter ook indicaties voor een onbekommerde houding. Slechts een klein deel van het bedrijfsleven (ongerekend het bankwezen), zo n 30%, heeft op dit moment een plan van aanpak klaar liggen. Van het kleinbedrijf zegt 29% hierover te beschikken, in het middenbedrijf 48% en in het grootbedrijf 70%. Eén op de vier ondernemingen zegt weliswaar nog met zo n plan te komen, maar denkt daarmee te kunnen wachten tot volgend jaar (tabel 5). Bijna de helft van kleine bedrijven vindt het dus niet nodig om in de aanloop naar E-day op een planmatig kompas te varen. Een op de zes middelgrote bedrijven denkt er zo over. Dat slechts 5% van de bedrijven met meer dan 100 werknemers zegt geen conversieplan te gaan opstellen is misschien Tabel 5 Voortgang planning naar bedrijfsklasse In procenten van betreffende klasse Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Detailhandel voeding Detailhandel overig Heeft al een plan Komt nog met plan rest ste helft de helft Zal geen plan maken Weet niet

19 geruststellend, maar dat 1 op de 5 hier nog aan moet beginnen en dit bovendien voor het leeuwendeel pas volgend jaar zal gaan doen is dat helaas niet. Het betekent immers dat het nemen van daadwerkelijke maatregelen pas laat plaatsvindt. Al even zorgelijk is dat er in een tijdbestek van 6 maanden zo weinig nieuwe planklare bedrijven bij zijn gekomen (zie figuur 4, blz. 15). De eurodynamiek is langs deze meetlat gelegd dus laag. Lichtpunt(je) is dat in vergelijking tot maart jongstleden het percentage bedrijven dat zegt niets aan europlanning te zullen gaan doen over brede linie licht is gedaald. Uitzondering hierop zijn de eenmanszaken, met name omdat twijfelende bedrijfjes besloten hebben van een plan af te zien. Bij bovenstaande cijfers is enige nuancering wellicht op zijn plaats. Zo staat de noodzaak van een gedetailleerde planning voor grotere ondernemingen buiten kijf. Het gereed maken van de interne bedrijfsvoering op de euro is voor hen een veel gecompliceerdere aangelegenheid dan voor de 'kleintjes', die op maat gesneden oplossingen vergen. Met het ontbreken van een draaiboek lopen de grote bedrijven dan ook grote risico s. Omgekeerd is het de vraag of het heel ernstig is dat bijvoorbeeld 60% van de eenmanszaken zonder plan van aanpak het traject denkt te kunnen afleggen. Zelf geven de eigenaren van deze bedrijfjes aan dat dit niet nodig is omdat er niet veel hoeft te gebeuren. Een aantal vereiste aanpassingen kan zij eenvoudig zelf doorvoeren en vermoedelijk valt te volstaan met de ingebruikname van standaard euro-boekhoudprogramma s en andere voorzieningen. Dit moge zo zijn, dit neemt niet weg dat dit wel moet gebeuren, en dat hiervoor tijdig orders moeten worden geplaatst. Het is dan ook van groot belang vast te stellen of men dat voldoende beseft. Brancheorganisaties zijn in dit proces van bewustwording een onmisbare schakel. Ook voor het kleinbedrijf is het van belang risico s uit te sluiten, temeer omdat juist deze sector in direct contact staat met consumenten. Een slechte voorbereiding zou tot grote verstoringen in het dagelijkse betalingsverkeer van huishoudens kunnen leiden. De laatsten, zo blijkt uit paragraaf 3.2, houden daar terdege rekening mee. Het belangrijkste terrein waarop volgens ondernemers voorbereidingen moeten worden getroffen is de (financiële) administratie. Dat geldt vooral voor de groothandel, de industrie en de zakelijke dienstverlening. Een tweede terrein waarop bedrijven voorbereidingen noodzakelijk achten is de aanschaf van apparatuur. Dit facet treft vooral de detailhandel. Daartoe dienen bedrijven tijdig bestellingen te plaatsen voor bijvoorbeeld het ombouwen van aanwezige kassa s, betaal-of pinautomaten en dergelijke. Zo moeten in Nederland ruim betaalautomaten voor eurogebruik

Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie. De invloed van de euro-invoering op de prijzen Deel I: een verkenning op basis van literatuur

Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie. De invloed van de euro-invoering op de prijzen Deel I: een verkenning op basis van literatuur Afdeling Wetenschappelijk onderzoek en econometrie De invloed van de euro-invoering op de prijzen Deel I: een verkenning op basis van literatuur C.K. Folkertsma en M.C.J. van Rooij Onderzoeksrapport WO&E

Nadere informatie

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête W.A. van den End, J.I. Kakes, M.C.J. van Rooij en A.C.J. Stokman

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 Rapportage 2011 Rapportage aan de Minister van Financiën Mei 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 RESULTATEN 2011... 6 NFS is opgericht om SEPA-migratie in goede banen te leiden... 6 Inrichting betalingsverkeer

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Starre Europese prijzen in kaart gebracht

Starre Europese prijzen in kaart gebracht Prijzen in Europa zijn duidelijk minder flexibel dan in de Verenigde Staten. Dit blijkt uit recent onderzoek van centrale banken in het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Vooral in de Europese

Nadere informatie

Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003. Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003. Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Aan deze

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012)

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Evaluatie van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Voorwoord U hebt het evaluatierapport van de Stichting

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen planologie Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal 2015-06 April 2015 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 602 Kabel, media en consument Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zelfbepaalde zekerheden

Zelfbepaalde zekerheden Zelfbepaalde zekerheden Zelfbepaalde zekerheden Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en determinanten Stella Hoff Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Tijdschrift voor Openbare Financiën

Tijdschrift voor Openbare Financiën Tijdschrift voor Openbare Financiën Editie jaargang 41, 2009, nr. 5 ISSN 1875-8401 Inhoudsopgave 1 Van de redactie L. Hoffman 225 2 Pijnlijke keuzen zijn onvermijdelijk R.H.J.M. Gradus en R.M.W.J. Beetsma

Nadere informatie

TNO Arbeid. TNO-rapport 14279/25323. De economische betekenis van ZZP-ers; motieven en gevolgen van ZZP-schap

TNO Arbeid. TNO-rapport 14279/25323. De economische betekenis van ZZP-ers; motieven en gevolgen van ZZP-schap TNO Arbeid TNO-rapport Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl 14279/25323 T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 De economische betekenis van ZZP-ers; motieven en gevolgen van ZZP-schap

Nadere informatie