MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D"

Transcriptie

1 nummer 2 jaargang De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene ledenvergadering 14 mei 2011 notulen algemene ledenvergadering 2010 financieel jaarverslag 2010 Water-land begroting 2011 water-land jaarverslagen commissies water-land 23 tot 27 mei tuincontrole recreatieprogramma 2011 k i j k o o k o p w w w.v t v-w at e r l a n d.n l v o o r a c t u e l e i n f o r m at i e 1

2 A.D.S.S. Anne Drenth Sound Service Totale geluidsverzorging voor al uw evenementen Geluid en licht op het hoogste niveau Wij werken met sets van EV Deltamax Kling&Freitag Dynacord en d&b audiotechnik Heimansweg TZ Amsterdam Tel Fax Mob d&b audiotechnik 2 Advertentie

3 Van de Voorzitter Dag medetuinders, Op 5 maart hebben we met het aansluiten van het water en een receptie het nieuwe seizoen ingeleid. De receptie was erg geslaagd mede dankzij een grote opkomst. Het was goed geregeld en erg gezellig. Het geeft aan dat we allemaal zin hebben in het nieuwe seizoen. We hopen met de receptie als seizoensstart weer een oude traditie in ere te hebben gesteld. Deze Water-Lander staat grotendeels in het teken van de aanstaande algemene ledenvergadering op 14 mei. Wij als bestuur zijn er al een tijdje mee bezig om alle stukken voor te bereiden. Zoals ik ook in de vorige editie heb vermeld, wil ik u verzoeken om eventuele vragen, die van belang kunnen zijn voor de ledenvergadering, vooral schriftelijk en uiterlijk twee weken voor de vergadering kenbaar te maken bij het bestuur. Onze voorkeur gaat uit om uw vragen per te ontvangen. Kijk voor de volledigheid naar de aangepaste gegevens van het secretariaat achterin het blad. De eerste bestuurszitting van het jaar heeft inmiddels plaatsgevonden en enkele aspirantleden hebben de weg naar ons complex gevonden. Zoals al gemeld, is het water weer aangesloten. Helaas zijn er enkele watermeters eind van vorig jaar verkeerd afgesloten, waardoor deze zijn stuk gegaan. Let op: de bijbehorende kosten worden aan de eigenaar doorberekend. Naast de kosten levert het ook altijd een extra belasting voor onze medewerkers op. De technische commissie heeft daar de eerste weekenden de handen vol aan. Op het eind van het seizoen zullen wij hierop terugkomen, door u te informeren hoe het water juist afgesloten moet worden. Wij rekenen erop dat we gezamenlijk deze kosten en belasting omlaag kunnen brengen. De Bond van Volkstuinders heeft de algemene ledenvergadering gepland op 7 juni. In de Vroegop - lente 2011 kunt u de stukken doornemen die op de vergadering van de Bond worden behandeld. Er staan geen stellingen waarover in onze ALV gestemd hoeft te worden. Ik hoop u allen op 14 mei aan te treffen. Want de algemene ledenvergadering gaat ons allemaal aan! Met vriendelijke groet, Richard Kessler 3

4 Inhoudsopgave Van de Voorzitter... 3 Agenda Algemene Ledenvergadering Van het Bestuur... 5 ad Agendapunt 9 Algemene Leden Vergadering... 6 Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Extra Ledenvergadering Wie is Wie op Water-Land Financieel Jaarverslag Voorlopige Begroting Uit de Bondsvergadering Jaarverslag Bestuur Jaarverslagen Commissies Van de Recreatiecommissie Door de Tuin Herdacht Koud, maar Gezellig Zalm uit de Oven Kattensnor Vogels op Water-Land Recreatieprogramma De echte Angry Bird Adreswijzigingen Wat is Waar Colofon

5 Agenda Algemene Ledenvergadering 2011 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering V.T.V. Water-Land Zaterdag 14 mei 2011 van tot uur. Het clubgebouw is open vanaf uur 1) Opening 2) Ingekomen stukken en mededelingen 3) Vaststelling verslag ALV d.d. 15 mei 2010 en 28 augustus ) Vaststelling jaarverslag bestuur en jaarverslagen commissies 5) Vaststelling financieel verslag over het boekjaar ) Verslag Kascommissie 7) Vaststelling begroting ) Benoeming Kascommissie 9) Aanpassing Informatie en supplement op het reglement van de afdelingen voor de afdeling Water-Land 10) Beleid Bestuur PAUZE 11) Activiteiten Bondsbestuur 12) Afvaardiging Bondsvergadering juni 2011 (max. 5 leden) 13) Behandeling stukken Bond van Volkstuinders ( Vroegop lente 2011) 14) Rondvraag 15) Sluiting Eventuele vragen, die van belang kunnen zijn voor de ledenvergadering, dienen schriftelijk ( mag ook) en uiterlijk 1 mei a.s. kenbaar te zijn bij het bestuur. Van het bestuur De bestuurszitting van 30 april aanstaande is geannuleerd. Tevens is op 30 april de Inkoop gesloten. Zondag 1 mei zal de Inkoop ter compensatie tot uur openblijven. 5

6 ad Agendapunt 9 Algemene Leden Vergadering Voorstel inhoudelijke en tekstuele aanpassingen van de informatie en supplement op het reglement van de Afdelingen voor de afdeling Waterland. De aanpassingen zullen voor het merendeel tekstuele aanpassingen zijn en aanpassingen van verwijzingen naar de statuten en de overige reglementen van de Bond van Volkstuinders. De meeste verwijzingen sluiten niet meer aan met de statuten en reglementen van de Bond versie 31 januari 2009 en mei Door het bestuur wordt toestemming gevraagd om de tekstuele aanpassingen door te voeren alsmede de verwijzingen voor zover nodig aan te passen c.q. weg te laten. Tevens vraagt het bestuur toestemming om hetgeen genoemd onder punt 1.6 van het supplement op het reglement van de afdelingen inhoudelijk te wijzigen: Oude tekst: 1 grasmaaier Het gebruik van een mechanisch aangedreven grasmaaier is in de periode 1 april tot 1 oktober toegestaan op maandag en woensdag van uur tot uur en op zaterdag van uur tot uur. Nieuwe tekst: 1 grasmaaier Het gebruik van een mechanisch aangedreven grasmaaier is in de periode 1 april tot 1 oktober toegestaan op maandag en woensdag van uur tot uur, op woensdag van uur tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur. 6

7 Advertentie 7

8 Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering V.T.V. Water-Land van 15 mei Herman Zwartjes legt zijn aanwezigheid als niet bestuurslid achter de tafel uit. Omdat drie van de zeven bestuursleden, waaronder de voorzitter, sinds de vorige vergadering vorig jaar zijn afgetreden, zal hij, in overleg met de Bond, de vergadering procedureel voorzitten. Hij vraagt of hier geen bezwaren tegen zijn. Zijn inspanning voor deze vergadering wordt met applaus toegejuicht. 1. Opening. De voorzitter heet iedereen welkom, met name de heer Van der Horst van de Bond van Volkstuinders. Twee bestuursleden zijn om persoonlijke redenen niet aanwezig, de heren De Kaste en Dekker. Wel aanwezig is kandidaatbestuurslid Barbara Koerse. Hij opent de vergadering met de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen. Graag mobiele telefoons uit, de bar is alleen in pauze open. Er kan ingesproken worden per agendapunt waarbij men verzocht wordt duidelijk naam en tuinnummer te vermelden. Een discussie kan indien nodig door de voorzitter worden beëindigd. Er kunnen alleen besluiten genomen worden over zaken die op de agenda staan. Bij eventuele stemming geldt sinds vorig jaar: één stem per tuin. (Het medelidmaatschap bestaat niet meer.) Deze keer zal dat gebeuren door middel van opsteken van de agenda die ieder geregistreerd lid bij binnenkomst heeft ontvangen. Van de vergadering wordt een bandopname gemaakt. De notulen zullen worden verzorgd door Marianne van Meeuwen. Een minuut stilte wordt in acht genomen ter nagedachtenis van de leden van de vereniging die in het afgelopen jaar zijn overleden. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. De heer De Goede meldt dat er 72 leden aanwezig zijn en zes zich hebben afgemeld. Er zijn twee ingekomen stukken die rechtstreeks door het bestuur met betrokkenen zullen worden afgewikkeld. Het betreft reacties van de heer De Vries (tuin 140) en de heer Jusche (tuin 294). Heer Jusche is het hier niet mee eens. Hij heeft juist een vraag aan de vergadering. De voorzitter antwoordt dat het voorstel te laat is ingediend maar afgezien daarvan een zaak betreft waarover heel zorgvuldig nagedacht moet worden en waar niet in deze vergadering zomaar over beslist kan worden. Dat zou eventueel in een volgende vergadering mogelijk zijn. Hij stelt heer Jusche voor om de brief te publiceren in het informatiebulletin. De heer Jusche gaat hiermee akkoord. 3. Vaststelling verslag ALV 18 april Er is een ingekomen stuk van de heer Van Schaick (tuin 63) met zes tekstuele opmerkingen en een inhoudelijke. Omdat er van die vergadering geen bandopname beschikbaar is, is het moeilijk de waarde van deze opmerkingen te bepalen. Ze kunnen zo niet woordelijk overgenomen worden. Er zijn nu twee mogelijkheden: ofwel de punten worden doorgenomen en in stemming gebracht, ofwel de notulen worden wat de tekstuele opmerkingen betreft ongewijzigd vastgesteld en de opmerkingen van de heer Van Schaick worden er als bijlage aan toegevoegd. De heer Van Schaick gaat akkoord met de laatste oplossing. De inhoudelijke opmerking van de heer Van Schaick betreft de benoeming van de afgevaardigden naar de Bondsvergadering van vorig jaar. Door een wijziging in de statuten van de Bond is het aantal afgevaardigden teruggebracht van vijf naar drie. Er waren er vijf benoemd. Heer Van Schaick vraagt zich af wie er naar de Bondsvergaderingen (ook die in het najaar) zijn geweest. Op 14 mei zijn de vier benoemde mensen geweest, zie verslag. Op 15 december zijn geweest heer De Goede, Wil Wit en Marijke de Vries. Verder stelt heer Van Schaick voor om een verslaglegging van de afgevaardigden te agenderen. De voorzitter lijkt dit overbodig. Iedereen kan kennisnemen van de notulen van de Bond waar alle informatie in wordt beschreven. Er zijn verder geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste, Joke van der Tuin. 4. Vaststelling jaarverslag. Er zijn punten ingebracht door de heer Van Schaick. De heer Van Schaick wil graag meer informa- 8

9 Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 tie over het twee maal per jaar vergaderen, de terugtrekking van de voorzitter en bestuursleden, het ledenbestand, het tevredenheidonderzoek, de heksleutels en de bospercelen. De voorzitter leest de schriftelijke reactie van het bestuur voor: de najaarsvergadering is niet doorgegaan wegens de mutaties in het bestuur en omdat het clubgebouw niet verwarmd is, bovendien was het enige onderwerp de begroting voor het komend jaar en dat was nog niet actueel. Dit jaar zal er wel een najaarsvergadering plaatsvinden. Het aftreden van de bestuursleden zal verder niet worden toegelicht. Het aantal leden op de tuin: sinds vorig jaar geldt: er kan maar een lid zijn per tuin. Het medelidmaatschap bestaat niet meer. Voorheen bevatte het aantal leden op de tuin ook de medeleden. Het tevredenheidonderzoek wordt nog uitgewerkt, de resultaten zullen gepubliceerd worden in het volgende infobulletin. De heksleutels zijn geïnventariseerd, het bestand is nu opgeschoond en actueel. In de bospercelen is de hele winter door gewerkt. Er zijn verder geen vragen meer, het jaarverslag wordt vastgesteld. 5. Vaststelling financieel verslag over het boekjaar De heer Van Schaick heeft 21 vragen ingediend. Vanwege de omvang hiervan zijn de punten op 8 mei met de heer Van Schaick doorgenomen. De meeste vragen zijn beantwoord; een aantal zal nog met hem, het bestuur en het adviesbureau worden doorgenomen. 6. Verslag kascommissie. De heer De Goede leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. De boeken zijn akkoord bevonden. Het verslag is ondertekend door de heren Ehrman en De Vries. Het financieel jaarverslag wordt met handgeklap akkoord bevonden en de penningmeester decharge verleend. 7. Behandeling van de beschrijvingsbrief van de 92e algemene vergadering van de Bond van Volkstuinders en de goedkeuring van de verslagen van de secretaris en de penningmeester van de Bond. (Zie Vroegop jaargang 20 nr. 73 lente 2010 blz. 16 en verder.) De punten 14 en 15 hiervan verdienen aandacht. Punt 14: de Bond stelt voor een maximumbedrag van 500 euro in te stellen voor de waarde van een tuin (betreft de tuin, niet het huisje). De Bond wil dit in de vergadering ter stemming brengen. De vergadering moet nu beslissen over de stem die de afgevaardigden van Water-Land straks uit moeten gaan brengen. De heer Van Schaick (tuin 63) vindt een maximumbedrag prima maar voor hem is 500 euro uit de lucht gegrepen. De voorzitter legt uit dat dit bedrag wel degelijk gebaseerd is op ervaringscijfers. Voorstel van de heer Van Schaick: de tijd nemen om na te denken en ervaringen uit te wisselen met andere tuinparken over de hoogte van het maximum. Op de volgende Bondsvergadering kan dan over het bedrag worden beslist. Mevrouw Hetty (tuin 280) heeft tuinen getaxeerd en vindt een gemiddelde van 500 euro mooi, maar dat mensen die duidelijk hierboven zitten beloond kunnen worden met bijvoorbeeld een bedrag van 750 euro. Heer Bos (tuin 60) is het eens met de vorige spreekster. Heeft 1500 euro besteed aan zijn tuin en vindt 500 euro aan de lage kant. Een maximum vindt hij prima. Heer Blij (tuin 147) lijkt het juister om een percentage te nemen. De voorzitter legt uit dat het uitsluitend gaat om de beplanting, niet de opstallen. Daarbij wordt wel met percentages gewerkt. Dit blijkt voor het groen minder zinvol. De voorzitter stelt een stemming voor; de vergadering gaat akkoord met een maximumbedrag voor de tuin en meer overleg over de hoogte hiervan. Dit zal de afgevaardigden worden meegegeven. Mevrouw Gerda Burgers (tuin 96) vraagt zich af of er nu niet beslist is over iets wat niet op de agenda stond, hetgeen procedureel niet mogelijk is. Dat blijkt niet het geval. Heer Van Schaick heeft problemen met het oppotten van geld door de Bond. Er zijn grote reserves. De Bond zou geen winst moeten willen maken. Zo zou bijvoorbeeld de winst die gemaakt wordt op het drukwerk van de diverse parken teruggegeven kunnen worden. Verder wil hij een beleidsplan van de Bond, er moet duidelijk zijn wat er met het geld wordt gedaan. Ook vindt hij dat de bezittingen en de schulden van de afdelingen op de balans van de Bond horen te staan. Dit is nu niet zo. Hij zou dit aan de orde willen stellen op de Bondsvergadering. De voorzitter vraagt de heer Van Schaick als afgevaardigde naar de Bondsvergadering van 5 juni te gaan. Daartoe is heer Van Schaick bereid. 9

10 Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 Er ligt een vraag van de Bond om de statuten en reglementen ter discussie te stellen in de ledenvergadering. Er zijn geen voorstellen ingediend bij het bestuur, afgezien van die van de heer Van Schaick, en het bestuur zelf heeft ook geen opmerkingen. Heer Van Schaick zou graag zien dat het bondsbestuur essentiële veranderingen duidelijk maakt en dat er toetsing in de praktijk van de afdelingen plaatsvindt. De voorzitter denkt dat die toetsing binnen het huidige bestuur van Water-Land niet haalbaar is. Als er mensen bereid zijn de statuten en reglementen van de Bond kritisch door te nemen en aan de hand van de praktijk te toetsen, worden ze hiervoor uitgenodigd. De voorzitter vraagt of er mensen aanwezig zijn die dit willen doen. Maar dat lukt zeker niet voor 22 mei of 5 juni. De voorzitter stelt voor dat de heer Van Schaick als afgevaardigde zijn voorstel in de Bondsvergadering naar voren brengt. 8. De heer Van der Horst heeft een paar mededelingen. Het bondsbestuur heeft alle stadsdelen en de gemeentes aangeschreven om met de betrokken wethouders te spreken over het volkstuinenbeleid. Verder is men bezig met het beleidsplan dat ook een financieel hoofdstuk zal bevatten. De verhuizing naar het mooie nieuwe bondskantoor heeft vertraging veroorzaakt. Er is een nieuw personeelslid om Annie te vervangen, een fulltime kracht. 9. Benoeming afgevaardigden naar de Bondsvergadering van 5 juni Vorig jaar zijn voor drie jaar leden benoemd. De leden kunnen zich wel terugtrekken. De leden waren Wil Wit (tuin 207), Frieda van Soest (tuin 327) en Henk de Goede (tuin 231). Henk de Goede trekt zich terug. Benoemd zijn: Frieda van Soest, Wil Wit en Johan van Schaick. 10. Verkiezing bestuursleden. Het bestuur telt nu drie leden, de heren De Goede, De Kaste en Block. Er is een bestuurskandidaat, mevrouw Barbara Koerse. De voorzitter stelt voor mevrouw Koerse te benoemen. Zij wordt met acclamatie benoemd en stelt zich voor. Ze is nu twee jaar op de tuin (tuin 345) en vindt het leuk mee te doen met het bestuur. De voorzitter doet een oproep, er zijn nu vier bestuursleden, dat is te weinig. Het zouden er negen moeten zijn. Wie wil en kan deze zomer meelopen, de heer Van Schaick misschien? Deze heeft hierover zeker nagedacht maar op dit moment is een bestuursfunctie voor hem niet haalbaar. Wel heeft hij aangeboden hand- en spandiensten te verrichten. Heer Van Schaick vindt dat een vereniging zonder voorzitter niet kan functioneren. Hij stelt voor nu ter plekke een interimvoorzitter te kiezen. Dit kan reglementair niet. Kandidaatbestuursleden kunnen zich wel melden, meedraaien en op de najaarsvergadering gekozen worden. De heer Van Schaick ziet het misschien als mogelijkheid mensen van buitenaf (het Gilde?) te interesseren voor uiteindelijk misschien een voorzitterschap. Heer Bos (tuin 60) kan zich niet voorstellen dat er niemand te vinden is, we hebben 350 leden waarvan de meesten niet hier op de vergadering zijn. Er zouden toch, liefst jongeren, gevonden moeten kunnen worden. De voorzitter zegt dat er zeker steeds mensen benaderd worden maar dat het in deze tijd erg moeilijk is om vrijwilligers te werven. Heer Van der Horst doet ook een oproep om verder te zoeken, er moeten minstens vijf bestuursleden zijn en een voorzitter is onontbeerlijk. Er is veel werk te doen in het bestuur, ook vanwege een uitgebreide wet- en regelgeving. Heer De Goede vraagt of de heer Jan Rootselaar naar voren wil komen. Jan neemt afscheid als voorzitter van de technische commissie na jarenlang deze functie bekleed en heel veel werk voor de vereniging verricht te hebben. Jan wordt hartelijk toegeklapt en krijgt bloemen en een bon voor zijn grote inzet. 11. Beleid bestuur. Heer Van Schaick vraagt zich af wanneer er een beleidsplan komt. Het bestuur zal zeker een beleidsplan opstellen maar heeft er op dit moment te weinig capaciteit voor. 12. Vaststelling begroting Er is een ingekomen stuk van de heer Van Schaick waarin gesteld wordt dat enkele posten anders zouden moeten worden ingevuld. Er zijn opmerkingen over de advertentiekosten, onderhoud website, 10

11 Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 administratiekosten, buffetcommissie, recreatiecommissie, schooltuintjes, afbetaling frees en hij zou graag een drietal begrotingswijzigingen door willen voeren. Het bestuur heeft besloten de begroting nu niet te wijzigen. Mevrouw Stern (tuin 64) wil graag de jaarlijkse bijdrage ter discussie stellen. Ze vindt een automatische toename van 5% per jaar te veel. Ze zou willen voorstellen die te heroverwegen of verschil te maken voor minder draagkrachtigen. De voorzitter antwoordt dat er vorig jaar in de ledenvergadering hiertoe is besloten. Een voorstel voor nieuw bestuursbeleid kan worden ingediend. Het bestuur kan dan beslissen of dit in de vergadering behandeld moet worden. Heer Van Schaick heeft nog wat opmerkingen. We zouden de advertentieopbrengsten misschien omhoog kunnen krijgen. Een bezuiniging zou kunnen zijn ons gratis aan te sluiten op de website van de Bond. Misschien kunnen we met minder kosten een ander administratiekantoor (collectief via de Bond?) en een andere maaifirma inschakelen. We zouden een plan kunnen maken waarin afvalhout zoveel mogelijk gebruikt (deels gehakseld) wordt. Zijn voorstel hiervoor is: doorgaan met hakselen tot het geld op is en intussen een alternatief ontwikkelen. De overschrijdingen van de diverse commissies kunnen onder de loep genomen worden. Hij heeft voorstellen voor het bijstellen van de begroting. De voorzitter bedankt de heer Van Schaick voor de grondigheid waarmee hij de begroting heeft doorgenomen en benadrukt dat een begroting altijd een raming is. Je kunt nooit van tevoren voor alles precies bepalen hoeveel je nodig zult hebben. Heer Van Schaick heeft zijn persoonlijke mening naar voren gebracht, dat is zijn goed recht. Verder heeft het bestuur op dit moment niet de mogelijkheid om veel van het voorgestelde werk op te pakken. Wat de website betreft, deze is gelinkt aan die van de Bond en wordt prima beheerd door de heer Van Putten. De Bond heeft geen mogelijkheden voor de aparte afdelingen. Verder is het lastig en wellicht nadelig om van administratiekantoor te wisselen. De administratie wordt steeds complexer. Wel is de Bond bezig met een boekhoudprogramma zodat we in de toekomst zelf weer de administratie kunnen gaan doen. Eventuele overschrijdingen van commissie gaan altijd in overleg met het bestuur. De post onvoorzien is het sluitstuk van de begroting en hoeft niet helemaal benut te worden. Het ongebruikte deel kan altijd naar de reserve. Wat het maaiwerk betreft, het is logisch dat dit ieder jaar duurder wordt en waarschijnlijk is er geen maaier te vinden die het goedkoper kan doen. Haksel is niet noodzakelijk voor het tuinieren. Er is als een soort proef besloten dit jaar niet te hakselen. Heer De Vries (tuin 228) heeft een opmerking over de begroting van het administratiekantoor. Dit wordt per jaar begroot en per jaar overschreden. Hij zou willen dat we ons aan de begroting houden. Hij zou ook willen bezuinigen op de communicatiekosten en pleit voor budgetbeheer. Wat niet begroot is kan niet, behalve belangrijke dingen. De voorzitter neemt de opmerkingen voor kennisgeving aan. Hij benadrukt nogmaals dat een begroting een raming is en nooit 100% zekerheden kan bieden. Mevrouw Doorn (tuin 184) voelt wantrouwen over de begroting. Zij wil zich scharen achter degenen die vertrouwen hebben in de mensen die de begroting gemaakt hebben en heeft veel respect voor hun werk. Heer Van Schaick wil nog weten wat we besparen door niet te hakselen. Dat moet duidelijk zijn. Vorig jaar hebben we geld overgehouden. Dat zou niet zo moeten zijn. We moeten het gebruiken. Voorstel: de post onvoorzien gebruiken voor het hakselen. De voorzitter legt uit dat het bestuur heeft besloten de begroting niet te wijzigen en verzoekt de vergadering te stemmen. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 13. Benoeming kascommissie. Heer Van der Horst meldt dat volgens de nieuwe regels de kascontrolecommissie uit vijf leden dient te bestaan, waarvan twee reserve, met een doorschuifsysteem. De huidige commissie kan dus aanblijven. Mevrouw Raaskelders (tuin 175) geeft zich op als vijfde lid. De vier andere leden zijn de heren Ehrman en De Vries, de dames Hilgevoort en Roos. 14. Rondvraag. Heer De Rond (tuin 45) verzoekt om, in verband met de sluitingstijd van de winkel, de volgende vergadering weer als gebruikelijk om twee uur te laten beginnen. Mevrouw Raadskelders (tuin 175) vraagt of er een beperking is aan het houden van honden op de tuin. Die is er niet. Bij overlast die niet op te lossen is met de eigenaar van de hond kan men bij het 11

12 Notulen Extra Ledenvergadering 2010 bestuur terecht. Heer Van Schaick (tuin 63) vraagt zich af of het beleid t.a.v. explosiemotoren veranderd is. Dit is niet het geval. Er staat een fout in het laatste infobulletin. Gebruik mag op genoemde dagen tot twee uur, niet tot twaalf uur. Mevrouw Sas (tuin 271) heeft een mededeling. Op 20 juni is er een opentuinendag. Informatie hierover hangt achter in de zaal, daar kan men zich ook opgeven. Dat kan ook in de winkel. 15. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering, dankt ieder voor de aanwezigheid en nodigt allen uit voor de openingsreceptie. De aanwezigen bedanken Herman en het bestuur met applaus. Notulen van de extra algemene ledenvergadering van V.T.V. Water-Land gehouden op 28 augustus 2010 in het clubgebouw van het volkstuinpark. 1. Opening. De heer De Goede heet iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder beide vertegenwoordigers van de Bond van Volkstuinders. Er is een grote opkomst; 116 leden zijn aanwezig. Heer De Goede is verheugd dat er zoveel nieuwe kandidaatbestuursleden zijn. Er zijn maar twee agendapunten, t.w. de verkiezing van een nieuwe voorzitter en de verkiezing van nieuwe bestuursleden. 2. Verkiezing nieuwe voorzitter. Kandidaat-voorzitter is Richard Kessler. Hij vertelt dat hij zelf met zijn ouders op de tuin gekomen is in 1979 en sinds 1992 er zelf een huisje heeft. Hij wil graag een bijdrage leveren en heeft zich verkiesbaar gesteld als voorzitter. Na een applaus van de aanwezigen vraagt hij of iemand bezwaar heeft. Er is geen bezwaar en de heer Richard Kessler is bij acclamatie gekozen tot voorzitter. Heer De Vries (tuin 228) wil toch een voorbehoud maken. Hij vindt het goed dat de voorzitter bij acclamatie gekozen wordt maar wil voor de overige bestuursleden een schriftelijke stemming. Volgens de statuten moet er schriftelijk gekozen worden indien een lid dat verlangt. De nieuwe voorzitter legt uit dat er inderdaad schriftelijk gestemd moet worden als een lid dat wenst. Wel zal een schriftelijke stemming meer tijd zal kosten en er zal dan een stemcommissie van drie personen moeten worden gevormd. Mevrouw Van Schagen (tuin 269) wil stemmen met de groene papiertjes. Volgens haar is een schriftelijke stemming niet nodig. Zij vindt dat we dankbaar moeten zijn voor de aangeboden bijdragen van de vrijwilligers. De voorzitter legt nogmaals uit dat er schriftelijk gestemd gaat worden als een lid dat wil. 3. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Omdat er een lid is dat een schriftelijke stemming wenst, wordt er een stemcommissie gevormd. Henny Blok (tuin 182), Stien Veldheer (tuin 179) en Joop de Vries (tuin 335) melden zich. De nieuwe voorzitter hoopt dat de verwarring die nu ontstaan is niet representatief zal zijn voor zijn komende voorzitterschap en schorst de vergadering vijf minuten zodat de verkiezingen kunnen worden voorbereid. Daarna legt heer Van der Horst van de Bond de procedure uit. De namen van de kandidaatbestuursleden dienen op het groene (akkoord) of het rode (niet akkoord) papiertje geschreven te worden. Indien iemand akkoord gaat met de verkiezing van alle kandidaatleden, kan diegene volstaan met het vermelden van allen akkoord op het groene briefje. De voorzitter stelt nog even dat de aspirantbestuursleden tijdens de voorbereidingen al als groep zijn gaan werken. Het niet verkiezen van een of meer van hen zou kunnen betekenen dat het nieuwe bestuur vandaag niet kan gaan starten. 12

13 Notulen Extra Ledenvergadering 2010 De aspirantbestuursleden stellen zich op verzoek van enkele leden voor. Marjolein de Goede (tuin 30), is al heel lang op de tuin, eerst met haar ouders. Lydia Tromp (tuin 220) is sinds 2008 op de tuin. Bart van de Kwast (tuin 6) sinds Ben van de Boogaart is al 30 jaar op de tuin en hoopt bij te kunnen dragen aan het bestuur. Henk Sanders is ook al vanaf de oprichting op Water-Land en wil voor de derde keer meedoen om te helpen met het bestuur. Klaas de Rond doet mee omdat hij zeer teleurgesteld is dat niemand zich aanmeldde voor een bestuursfunctie. Afwezig zijn Anneke Rootselaar (aspirantbestuurslid) en Barbara Koerse (2e secretaris). Heer Van der Horst licht nogmaals de procedure toe en er wordt gestemd. Er hebben 107 leden gestemd, 104 voor alle kandidaten en er zijn twee stemmen tegen twee kandidaten. Alle kandidaatbestuursleden zijn dus gekozen in het bestuur. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. De vergadering wordt met applaus voor de nieuwe bestuursleden gesloten. Marijke de Vries neemt nog even het woord. Zij heeft enige tijd geleden een oproep gedaan om te praten over de crisis. Er is toen een groep gevormd. Marijke vindt dit echt klasse. Verder wil ze de recreatiecommissie die opgestapt is bedanken voor het programma dat ze in de winter hebben uitgewerkt. De problemen zijn ontstaan door miscommunicatie en het zou goed zijn hierover na te denken. Ze wil Sjef bedanken die in z n eentje het hele programma overgenomen heeft. Groot applaus voor Sjef! De voorzitter dankt nogmaals de aanwezigen en wenst ieder een mooie dag. Wie is Wie op Water-Land Wie kent Marijke niet? De tuinders die al een tijd bij ons tuinieren kennen haar vast wel. Jarenlang was ze werkzaam bij de tuincommissie en daarna nog een flink aantal jaren in het bestuur van onze tuinvereniging. Maar wie is Marijke en waarom is in 1979 met een tuin begonnen op Water- Land? Marijke is in 1979 naar Water-Land gekomen en dus al 32 jaar bezig op haar tuin. Haar broer woonde indertijd in Almere en omdat ze haar moestuin in Maarssen kwijtraakte, wilde ze weer een tuin hebben om groente te verbouwen. Via haar broer kwam ze erachter dat je je kon inschrijven voor een tuin op Water-Land bij de Amsterdamse Bond van Volkstuinders. De inschrijving werd geregeld en de tuinen werden uitgegeven in het voorjaar van 1979 in het Bavohuis Amsterdam Oost. Na loting kreeg Marijk tuinnummer 227. Niet aan de bosrand, maar aan een groot stuk grasland. Ze wilde echter graag aan de bosrand zitten. Omdat ze niet opnieuw wilde loten, heeft ze toch besloten dit nummer te houden en tot op heden is ze nog steeds erg tevreden met haar tuin. Wat was dat nou helemaal; zo n kale tuin met alleen 4 paaltjes in de grond om de afmeting te bepalen en een grote hoop zand waar je huisje op kwam te staan? Nu kon ze beginnen met de inrichting, maar aangezien Marijke nog werkte in het middelbare onderwijs en ze alleen was, moest er hulp gevonden worden om de inrichting en aanleg van waterleiding, toilet en douche, etc. te regelen. Zo gezegd zo gedaan, ze had vrienden die haar daarbij geholpen hebben en zo kwam alles toch nog goed met haar tuin. 13

14 Wie is Wie op Water-Land Na jaren ook geschoffeld te hebben werd ze door Johan van Schaick gevraagd of ze zin had om in de tuincommissie te gaan werken. Dat vond ze een goed idee en zo heeft ze meegeholpen om de tuincommissie goed te laten werken. Ze had contact met alle mensen die tuindienst deden en zo kende ze ook bijna iedereen op de tuin en ze wist ook waar de meeste mensen hun tuin hadden. Er kwam een koffiezetploeg en een containerploeg, ook waren er mensen die houtwallen gemaakt hadden, waar men het tuinafval in kon gooien. Het was een goede ploeg, ze hadden inmiddels ook het maaiwerk en hakselen uitbesteed omdat dit toch moeilijk werk was met al die machines die je toch weer moet aanschaffen en onderhouden. Marijke heeft van 1991 tot 2004 bij de tuincommissie gewerkt en daarna is ze nog tot het bestuur toegetreden waar ze tot 2009 haar inbreng heeft gehad. Het is belangrijk als bestuur dat je een goed contact hebt met de gemeente als er zaken geregeld moeten worden. Dat gaat beter als het terrein er ook goed uitziet en netjes onderhouden wordt. Als bestuurslid heeft ze daar ook haar steentje aan bijgedragen. Marijke geniet dus nog steeds van haar tuin, maar tot slot wil ze nog een paar opmerkingen maken over de manier waarop sommige mensen omgaan met de mensen die hier al het vrijwilligers werk in de diverse commissies doen. Zo vindt ze bijvoorbeeld dat er te weinig rekening wordt gehouden met mensen die bijvoorbeeld de ontstoppingen moeten regelen van de riolering. Men verwacht dat de technische commissie meteen klaarstaat om dit te verhelpen. Men denkt er niet bij na dat het heel vies en gevaarlijk werk is waar je ook nog verstand van moet hebben om dit te kunnen herstellen. Men komt niet eens kijken als er ontstopt moet worden en boven dien zijn deze vrijwilligers soms uren aan het werk zonder dat er ook maar iets wordt aangeboden, al was het maar een glaasje water. Jammer dat niet iedereen daar goed over nadenkt. Het zijn toch de mensen die extra werk doen in de diverse commissies om ons park zo mooi mogelijk te houden. Daar zou wel wat meer waardering voor mogen zijn. Water-Land is van ons allemaal en dus zou het fijn zijn als we ons daar allemaal verantwoordelijk voor voelen. Marijke hoopt nog veel van Water-Land te genieten en wij wensen haar daar veel plezier bij. We danken haar voor dit interview. Namens de Communicatiecommissie, Hélène Swierstra. Tuinklusser biedt diensten aan voor slechts 12,50 per uur. Laat de term tuinklusser u trouwens niet voor de gek houden. Ook het echte zware werk wordt niet geschuwd. Stenen, zand, grind, grote bomen sjouwen, het maakt mij niet uit. Ouderwets schepwerk? Geen enkel probleem. Interesse in mijn diensten? Mijn naam is Ayrton Gutierrez. Bel me op om de werkzaamheden te bespreken. Tot ziens! 14 Advertentie

15 Vasco profiel Uw dealer voor het leveren of het monteren van stalen dakpanplaten Bent u zelf handig? Er wordt kosteloos een vrijblijvende offerte gegeven Wij leveren het af voor de deur van uw tuinhuisje De voordelen van dakplanplaten: - minimale belasting - milieubewuste constructie - dak over dak montage - zes verschillende kleuren - veel hulpstukken en accessoires Bel voor een vrijblijvende offerte: Vasco Profiel: dé dealer van Finish Profiles in Amsterdam en omstreken Postbus MG Amsterdam Advertentie 15

16 Financieel Jaarverslag 2010 VTV 16

17 afhaal en bezorgcentrum. chinees, spare-ribs, shoarma en pizza. op verzoek komen wij u graag een folder brengen van ons gehele assortiment. ook kunt u kijken op de eet en bestelsite van: waar eventueel ook gelijk betaald kan worden. omdat wij met de bromfiets bezorgen moeten wij wel een plaats afspreken waar wij de bestelling af kunnen leveren om de rust op uw park te bewaren. wij hopen dat u een fijn verblijf heeft tijdens het nieuwe seizoen en hopen dat wij af en toe uw lekkere trek kunnen stillen. Jaagmeent AJ Almere Tel: Het team van de drakengondel. Advertentie 17

18 Financieel Jaarverslag 2010 Balans per 31 december 2010 ACTIVA !!!! Vaste activa Clubgebouw Keepkar Inventaris Clubgebouw Vlottende activa Vorderingen commissies Debiteuren Overige vorderingen 0 0 Voorraden Kwijtschelding debiteuren Vooruitbetaalde rente bouwfonds Liquide middelen kas Postbank Postbank Bouwfonds PASSIVA Eigen vermogen Kapitaal Contributierekening Reserves Voorzieningen Kortlopende schulden Vooruitbetaalde contibutie Te betalen posten Langlopende schulden

19 Financieel Jaarverslag 2010 Toelichting balans per 31 december Vaste activa!!!! Clubgebouw Aanschafwaarde Afsch. t/m ultimo voorgaand boekjaar Afschrijving boekjaar Nieuwe aanschaf 2008 Aanschaf Keepkar Afschrijving 20% van! mnd Aanschaf inventaris 2010 Meubels kantine Afschrijving 20 % na rato Vlottende activa Vorderingen op diverse commissies Overige vorderingen Voorraden Recreatiecommissie Buffetcommissie Technisch commissie Redactiecommissie Tuincommissie Inkoopcommissie Educatieve commissie 0 0 EHBO commissie Schooltuinen Debiteuren Vooruitbetaalde contributie Winkelvoorraden Watermeters Sleutels hek Kwijtschelding Debiteuren Saldo 1 januari Afschrijving boekjaar Saldo 31 december Vooruitbetaalde rente clubgebouw Dotatie Saldo per 31 december

20 Financieel Jaarverslag 2010 Toelichting balans per 31 december 2010 Liquide middelen !!!! kas Kas Penningmeester De saldi zijn in overeenstemming met de laatste dagafschriften postbank reserveringsrekening ING ING Bouwfonds De saldi zijn in overeenstemming met de laatste dagafschriften postbanken Incl. rekening winkel/inkoop Eigen vermogen Kapitaal Algemene reserves Reserve per 1 januari Resultaat boekjaar Contributierekening Reinigingskosten Saldo per 31 december Watergeld Saldo per 31 december Verontreinigingsheffingen Saldo per 31 december Reserves Reservering (zie begroting 2011) Voorzieningen Groenplan Hekwerken Duurzaam materiaal Algemeen Arbo

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. Begroting 2015. 22 november 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land Begroting 2015 22 november 2014 2.014 2.015 BATEN Doorberekend aan tuinleden 122.465,38 127.868,00 Verenigingsinkomsten 139.934,50 142.273,63 Totaaltelling 262.399,88

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. 23 november 2013. Begroting 2014

Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land. 23 november 2013. Begroting 2014 Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land 23 november 2013 Begroting 2014 begroting begroting BATEN Totaal doorberekend aan tuinleden 119.850 122.465 Totaal verenigingsinkomsten 135.027 139.935 Totaaltelling

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 Inhoudsopgave: Agendapunt: 6. Begroting en toelichting begroting blz. 3, 4, 5 8. Benoeming commissies blz. 6, 7 2. Ledenvergadering 19 november

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten

Tuinpark Tuinwijck. Begroting begroting werkelijk begroting Baten Tuinpark Tuinwijck Begroting 2018 begroting werkelijk begroting Baten 2018 2016 2017 Baten leden *) 1 32.000 20.436 31.000 Rentebaten 0 1.285 500 Overige verenigingsinkomsten *) 3 40.900 55.163 49.575

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 29 maart 2014 AANVANG 10:00UUR LOKATIE VTV GROENAKKER Van de Voorzitter Is de Groenakker toekomst bestendig? Zo aan het begin van een nieuw tuinseizoen denk ik wel is

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene redactie: OTVaria 03 september 2012 Carla van Eijk Harmen Spoelstra redactieadres: Zocherstraat 9 2321 EE Leiden e-mailadres: otvaria@gmail.com Beste leden van tuinvereniging OTV Bij deze ontvangt u de

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2015 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2015 Balans per 31

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemene gegevens 3 Verslag van het bestuur 3 Beschouwing van vermogen en resultaat 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

IVN Noord-Kennemerland

IVN Noord-Kennemerland IVN Noord-Kennemerland Rapport inzake jaarbericht 2015 3 maart 2016 Pagina 1 van 14 Blad Inhoudsopgave Jaarbericht 2015 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2015 (inclusief

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Lelystad 18 oktober 2014

Lelystad 18 oktober 2014 Lelystad 18 oktober 2014 Alleen voor: Leden. Donateurs. Vergeet u niet: Mobiele telefoons uit. 1 minuut stilte. Opening Bestuursmededelingen Ingekomen stukken Goedkeuren notulen 19 april 2014 Goedkeuren

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2016 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2016 Balans per 31

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Kweeklust info voorjaar 2014 special

Kweeklust info voorjaar 2014 special Kweeklust info voorjaar 2014 special www.tuinparkkweeklust.nl Volkstuinpark Kweeklust Durgerdammerdijk 1, 1026 BX Amsterdam, tel. 020-4904466 Afdeling van de Bond van Volkstuinders, opgericht 12 november

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2014

Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2014 Algemene Tennis Club Dronten JAARREKENING 2014 Algemene Tennis Club Dronten RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. Opdracht 1. 2. Algemeen 1. JAARREKENING 2014 Balans per 31

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

BROEDERSCHAPSHUIS SCHOORL

BROEDERSCHAPSHUIS SCHOORL JAARREKENING 2012 St. DOOPSGEZIND BROEDERSCHAPSHUIS SCHOORL h.o.d.n. DOPERSDUIN versie 29-apr-2013 Activa 2012 2011 2010 Vaste activa 1.241.186 1.144.416 1.166.703 Vlottende activa beleggingen 8.373 8.638

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2016 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2015, 2016 en 2017

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010-2011

Jaarcijfers 2010-2011 Jaarcijfers 2010-2011 Voor u liggen de balansen per 31 oktober 2011 en de exploitatieoverzichten over de periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 van Stichting Tennispark Vinkebaan en TC Bakkum.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Financieel verslag van de penningmeester 2008

Financieel verslag van de penningmeester 2008 Het bestuur van Watersportvereniging Rijn en Lek heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 16 maart 2009 om 19.45 uur in het clubschip. De volgende huishoudelijke

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie