Bijlagen behorende bij POP subsidies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen behorende bij POP subsidies"

Transcriptie

1 EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Bijlagen behorende bij POP subsidies Inhoudsopgave Bijlage 1, Subsidieverplichtingen POP / PMJP 2 Bijlage 2, Uitleg bij Europese voorschriften communicatie POP2 8 Bijlage 3, Voorbeelden informatiebord en plaquette 12 Bijlage 4, Formulier voortgangsrapportage / eindrapportage 14 Bijlage 5, Formulier termijnbetaling / vaststelling van de subsidie 20 Bijlage 6, Registratieformulier uren 25 Bijlage 7, Protocol accountantsverklaring 26

2 EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Bijlage 1 Subsidieverplichtingen POP / PMJP Deze bijlage maakt integraal deel uit van de subsidieverleningbeschikking. Algemene bepalingen 1. De eindbegunstigde/subsidieontvanger voert het project volledig uit conform de bij de aanvraag ingediende projectomschrijving. 2. De activiteiten starten uiterlijk binnen twee maanden na subsidieverlening, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening een andere termijn is bepaald. 3. De activiteiten worden afgerond binnen twee jaren na de subsidieverlening, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening anders is bepaald. 4. Wijzigingen in het project worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de DLG. Wijzigingen in het project kunnen geen betrekking hebben op: de eindbegunstigde/subsidieontvanger tenzij het gaat om rechtsopvolging verhoging van het EU subsidiebedrag. 5. De uitvoering van het project geschiedt in overeenstemming met vastgestelde communautaire wet en regelgeving. Met name van belang zijn de communautaire regels inzake: Aanbesteding; Staatssteun; Milieubescherming. 6. De eindbegunstigde/subsidieontvanger dient zich tijdens de uitvoering van het project tegen risico s te verzekeren. Hiertoe behoort in ieder geval een adequate verzekering tegen de risico s van wettelijke aansprakelijkheid en van brandschade. 7. De eindbegunstigde/subsidieontvanger dient binnen 2 weken na afloop van een trimester een voortgangsrapportage in te dienen conform het formulier voortgangsrapportage. 8. Binnen 3 maanden nadat het project is voltooid dient de eindbegunstigde/subsidieontvanger een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie bij de DLG conform het formulier vaststelling van de subsidie.

3 EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 9. De eindbegunstigde/subsidieontvanger is verplicht om minimaal 5 jaar het bereikte doel in tenminste dezelfde staat te handhaven. 10. Het is de eindbegunstigde/subsidieontvanger niet toegestaan verzoeken tot betaling rechtstreeks te richten aan de financiers. 11. Bij in gebreke blijven van een co financier zal de eindbegunstigde/subsidieontvanger zelf verantwoordelijk worden gesteld voor deze nalatigheid van betreffende co financier. 12. De subsidieontvanger mag de subsidie niet aanwenden voor vermogensvorming. Wijziging en intrekking verlening Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan de provincie de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de eindbegunstigde/subsidieontvanger wijzigen indien: 1. De eindbegunstigde/subsidieontvanger zijn verplichtingen niet nakomt of is nagekomen en de eindbegunstigde/subsidieontvanger nalaat deze tekortkomingen te herstellen binnen de daartoe gestelde termijn; 2. De eindbegunstigde/subsidieontvanger voor de uitvoering van het project verkregen middelen niet kenbaar maakt, welke tot een andere subsidiebeschikking zouden hebben geleid; 3. De eindbegunstigde andere dan kenbaar gemaakte overheidsbijdragen ter zake van het project heeft of zal ontvangen; 4. Sprake is van surséance van betaling of aanvraag daartoe dan wel een faillissement dan wel indien op alle roerende en onroerende zaken van de eindbegunstigde beslag wordt gelegd dan wel indien de aanvrager het vrije verkeer van zijn vermogen heeft verloren, verliest dan wel zal verliezen; 5. De eindbegunstigde zelf aangifte doet als bedoeld in artikel 1 faillissementswet; 6. De rechtspersoon van de eindbegunstigde/subsidieontvanger wordt ontbonden of gewijzigd; 7. De eindbegunstigde heeft gehandeld, handelt of zal handelen in strijd met de eisen van cross compliance (Verordening EC no. 1782/2003), voorzover van toepassing.

4 EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Projectadministratie 1. De eindbegunstigde zal een overzichtelijke financiële en inhoudelijke projectadministratie voeren en hiervan een dossier bijhouden. De financiële administratie is tenminste zodanig ingericht dat de in het projectplan opgenomen begroting en de realisatie van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten en baten, vorderingen, bezittingen en schulden op eenvoudige wijze kunnen worden afgelezen. In het dossier dienen in voorkomende gevallen de volgende relevante documenten en gegevens te zijn opgenomen: Alle bij de aanbesteding van werken, diensten en of leveringen behorende documenten; Alle op het project betrekking hebbende originele facturen, declaraties, betalingsbewijzen, bestellingen, orderbevestigingen en andere relevante documenten; De tijdsplanning en realisatie van het project; Tijdsverantwoording eigen arbeid t.b.v. subsidiabele activiteiten; Alle uitgeoefende en uit te oefenen rechten, verplichtingen en eigendommen betreffende het project; Vergunningen, leges, verklaringen en adviezen; Onderzoeksresultaten (Bijv. bodemonderzoek, MER rapportage); Kadastrale gegevens (kaart en uittreksel); Taxatierapporten; Bewijsmateriaal t.a.v. voorlichting en publicatie, besprekingsverslagen, correspondentie. 2. Het in lid 1 genoemde dossier dient tenminste tot 31 december 2020 te worden bewaard. 3. De subsidieontvanger is verplicht aan de DLG te allen tijde inzage te verlenen in de administratie en alle inlichtingen te verstrekken. Termijnbetalingen Het subsidiebedrag kan in de vorm van termijnbetalingen aan de eindbegunstigde/subsidieontvanger worden verstrekt. Hierbij gelden de volgende bepalingen: 1. Het betaalorgaan kan de eindbegunstigde/subsidieontvanger op diens verzoek termijnbetalingen doen. Voor een termijnbetaling komen gemaakte en betaalde kosten in aanmerking, indien en voor zover zij nog niet in een eerdere termijnbetaling zijn betrokken. Een termijnbetaling bedraagt ten minste 20% van het beschikkingsbedrag of meer dan ,.

5 EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2. De voortgangsrapportages zijn tijdig ingeleverd. 3. Een verzoek om termijnbetaling wordt ingediend bij de DLG. 4. Een verzoek om een termijnbetaling gaat vergezeld van: Verzoek om termijnbetaling conform het formulier termijnbetaling; Kopieën van facturen samen met betalingsbewijzen of gewaarmerkte kopieën van facturen (bij ontbreken van betalingsbewijzen). Daarnaast dient er door de subsidieontvanger een gewaarmerkt overzicht van inkomsten en uitgaven toegevoegd te worden. Eindafrekening en vaststelling van de subsidie 1. De aanvraag tot subsidievaststelling conform het formulier vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van: een financiële specificatie zoals in bijlage 1 van de subsidieverleningbeschikking is aangegeven; bij een subsidiebedrag van meer dan een accountantsverklaring, welke moet zijn ondertekend door een accountant of een accountant administratieconsulent als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring moet tenminste voldoen aan de modelverklaring conform het controleprotocol accountantsverklaring; kopieën van facturen en betalingsbewijzen indien geen accountantsverklaring is vereist; een gewaarmerkt overzicht van inkomsten en uitgaven; een proces verbaal van aanbesteding (indien van toepassing); een kopie van de gunningsbrief (indien van toepassing); de laatste voortgangsrapportage c.q. het eindverslag omtrent de realisatie van het project in relatie tot de oorspronkelijke opzet en doelstellingen. Hierbij dient met name aandacht te worden geschonken aan de realisatie van de in de aanvraag beschreven outputindicatoren; een proces verbaal van oplevering van de werken (voor zover van toepassing); nota van notaris en akte (indien er sprake is van overdracht van onroerend goed); bewijsmateriaal t.a.v. publiciteits en voorlichtingsacties.

6 EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Terugvordering van de subsidie De door het betaalorgaan aan de eindbegunstigde/subsidieontvanger uitbetaalde bedragen, hetzij als termijnbetaling hetzij bij de eindafrekening, zijn terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar: voor zover de vastgestelde subsidie lager is dan de reeds uitgekeerde voorschotten; indien de eindbegunstigde/subsidieontvanger zodanig onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft dat bij de beslissing op de subsidieaanvraag een ander besluit zou zijn genomen, indien de juiste gegevens bekend waren geweest; met inbegrip van de wettelijke rente aangaande de EU bijdrage over de periode die aanvangt op het tijdstip van uitbetaling van het subsidiebedrag en die eindigt op het tijdstip van volledige terugbetaling. Grove nalatigheid of opzet De eindbegunstigde/subsidieontvanger kan worden uitgesloten van het recht van gebruikmaking van een subsidieregeling gebaseerd op Verordening (EG) Nr. 1975/2006 van de Europese Commissie. Daarbij geldt het volgende: 1. Indien blijkt dat de eindbegunstigde opzettelijk een valse verklaring heeft afgelegd, wordt de betrokken concrete actie uitgesloten van steun uit het ELFPO en worden alle eventueel reeds voor die concrete actie betaalde bedragen teruggevorderd. 2. Voorts wordt de eindbegunstigde voor het betrokken ELFPO jaar en het daaropvolgende ELFPO jaar uitgesloten van het ontvangen van steun in het kader van dezelfde maatregel. Verplichtingen ter zake van publiciteits en voorlichtingsacties 1. Voorlichtings en communicatiemateriaal Op de titelpagina van publicaties (zoals brochures, folders en nieuwsbrieven) en op aanplakbiljetten over maatregelen en acties die worden medegefinancierd door het ELFPO moet de tekst: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland worden opgenomen. Als het nationale of regionale embleem is gebruikt moet ook de Europese vlag zijn aangebracht.

7 EUROPESE GEMEENSCHAP ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Publicaties moeten verwijzingen bevatten naar de instantie die verantwoordelijk is voor de informatie inhoud en naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (de aangewezen beheersautoriteit). Voor informatie die beschikbaar wordt gesteld via elektronische middelen (websites) of in de vorm van audiovisueel materiaal gelden dezelfde verplichtingen. 2. Informatieborden en informatieplaquettes Bij infrastructuurvoorzieningen waarvan de totale kosten meer dan euro bedragen moet eindbegunstigde/subsidieontvanger een informatiebord oprichten. Wanneer de totale kosten tussen de euro en euro bedragen moet eindbegunstigde/subsidieontvanger een informatieplaquette aanbrengen. Op het informatiebord en de informatieplaquette moeten worden opgenomen: - een beschrijving van het project/de concrete actie; - de Europese vlag; - de tekst: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland ; - voor in het kader van as 4 Leader gefinancierde acties en maatregelen, tevens het Leader logo. Ook bij de lokalen (gebouwen) van een in het kader van as 4 Leader gefinancierde plaatselijke groep wordt een informatieplaquette aangebracht. Ten minste 25% van de oppervlakte van het informatiebord en de informatieplaquette moet worden gebruikt voor de Europese vlag en de bovengenoemde tekst. De vlag dient te worden uitgevoerd in de Europese kleur blauw (pantone reflex blue) en geel (pantone reflex yellow). Zie de EU website 3. Publicatie projectgegevens op website DLG De projectgegevens worden gepubliceerd op de website van de DLG. De begunstigde levert voor deze website een digitale foto van het project aan. Deze verplichtingen zijn een integrale weergave van de verplichtingen die zijn opgenomen in de Subsidieregeling vitaal Gelderland 2008 (SvG 2008), de Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 (AsG 1998) en de kaderverordening (EG) nr: 1698/2005 Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP).

8 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Europese voorschriften voor schriftelijk en digitaal informatiemateriaal Waarom dit document? De voorlichting en publiciteit over het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) zijn gebonden aan voorschriften van de Europese Commissie 1. Dit betekent dat er regels zijn voor o.a. het gebruik van het EU-logo, het plaatsen van informatieborden of plaquettes bij fysieke investeringen, en het vermelden van de slagzin van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) waaruit POP2 wordt gefinancierd. Hiermee wil Europa de rol van de Gemeenschap onder de aandacht brengen van het grote publiek en de financiële bijdrage van het ELFPO duidelijk maken. Als u groen licht heeft gekregen voor uw subsidieaanvraag, is het belangrijk om te weten welke communicatievoorschriften er zijn. Deze voorschriften maken namelijk deel uit van de subsidievoorwaarden. In dit document worden de Europese regels voor communicatie en voorlichting over POP2 in het kort uitgelegd. 1 Deze voorschriften staan in de plattelandsverordening (EG) nr. 1698/2005 en de bijbehorende uitvoeringsverordening (EG) nr. 1974/2006, te vinden op:

9 Europese voorschriften voor schriftelijk en digitaal informatiemateriaal Uitleg Gebruik van logo en slagzin Voor het communiceren over projecten die medegefinancierd worden door POP2 (en daarmee met geld uit het ELFPO), geldt dat alle communicatiemiddelen altijd de volgende twee elementen moeten bevatten: Het logo van de Europese Unie (de Europese vlag); De slagzin waarmee de rol van het ELFPO wordt uitgelegd. Hieronder staan beide elementen weergegeven: Het logo van de Europese Unie De slagzin van het ELFPO Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Als het gaat om een Leader-project, dan moet ook het Leader-logo worden getoond: Het Leader-logo

10 Voorlichtings- en communicatiemateriaal In onderstaande tabel ziet u hoe de verplichte elementen in voorlichtings- en communicatiemateriaal verwerkt moeten worden: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Vermeld altijd de Europese vlag en de slagzin van het ELFPO op de titelpagina van een publicatie of op de homepage/beginpagina van uw website. Als het gaat om een Leader-project, vermeld dan ook het Leader-logo. De Europese vlag en de slagzin moeten ook worden vermeld als u ze combineert met een afbeelding van de Nederlandse of een regionale vlag. Vermeld in of op uw publicaties altijd wie de verantwoordelijke is voor de informatieinhoud. Verwijs in de tekst van uw brochure of website altijd naar het Ministerie van LNV. Dit Ministerie is eindverantwoordelijk voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma in Nederland. Gebruik bijvoorbeeld de volgende zin: Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. Ook kunt u het logo van het ministerie gebruiken. Voor meer informatie over het ELFPO zie Breng op websites altijd een link aan naar het Ministerie van LNV: Plaats op uw website altijd een link naar de website van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

11 Het plaatsen van informatieborden en plaquettes bij projecten Of u bij uw fysieke investering een informatiebord of juist een plaquette moet plaatsen, hangt af van de hoogte van het investeringsbedrag. Zie onderstaande tabel: Investering Alle fysieke investeringen < ,-* Lokalen en gebouwen van Lokale Actiegroepen (Leader) Infrastructuurvoorzieningen > ,- Communicatiemiddel Informatieplaquette Informatieplaquette Informatiebord Op de informatieborden en -plaquettes moeten de volgende zaken staan: Een beschrijving van het project of de concrete actie; De Europese vlag; De slagzin van het ELFPO. Die elementen moeten tezamen ten minste 25% beslaan van het oppervlak van het informatiebord of de informatieplaquette. *In de Europese uitvoeringsverordening staat dat een informatieplaquette verplicht is voor infrastructuurvoorzieningen van ,- tot ,- maar in Nederland worden informatieplaquettes geplaatst bij fysieke investeringen van 0,- tot ,-. Openbaarmaking persoonsgegevens Het Ministerie van LNV maakt volgens voorschrift van de EU ten minste jaarlijks een lijst met de begunstigden openbaar die steun ontvangen in het kader van het programma plattelandsontwikkeling, de namen van de betrokken concrete acties en de voor die acties toegekende bedragen aan overheidssteun. Wanneer u subsidie ontvangt vanuit POP2, zal uw subsidie ook in deze lijst worden opgenomen. Hiervoor hoeft u zelf verder niets te doen. Provinciale POP-maatregelen: gegevens voor provinciale website Als u subsidie ontvangt in het kader van provinciale POP-maatregelen, dan komen de projectgegevens (o.a. foto project, naam project, locatie, omschrijving project, bijdrage POP/totale projectkosten) op de website van de provincie te staan. Als begunstigde moet u daar een digitale foto voor aanleveren. Uitgezonderd projecten Programma Beheer. De Europese vlag U kunt de Europese vlag downloaden in jpg-formaat (voor websites) en eps-formaat (voor drukwerk) vanaf de volgende website: De grafische specificaties van de Europese vlag kunt u vinden in het grafisch handboek van de EU op:

12 Projectnaam Ruimte voor soort werkzaamheden In opdracht van: Directie: Uitvoering: Beheer: Projectmanagement: informatie: telefoonnummer Ruimte voor: Eventueel logo DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. maten: in mm Lettertype: Frutiger normaal Projectnaam: H-hoogte 150 mm (610 pt vet) Infonr.: H-hoogte 72 mm (295 pt) Overige tekst: H-hoogte 102 mm (420 pt) Hoogte x breedte verhouding van het totale bord: 3,1 x 4 kleuren: Europees logo: sterren en tekst: achtergrondkleur: onderste plank: PANTONE YELLOW pms process yellow 100% PANTONE REFLEX BLUE C100 M80 Y0 K0

13 15 Gedenkplaat / Plaquette IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT MET FINANCIERING DOOR: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Europees logo: sterren en tekst: PANTOME YELLOW (C0 M0 Y100 K0) tekstgrootte punt 90 achtergrondkleur: PANTONE REFLEX BLUE (C100 M80 Y0 K0) Maten in centimeters

14 EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage Op welke periode en jaar heeft dit verslag betrekking?. Dit betreft een: voortgangsrapportage (deel A, B, D en E invullen) eindrapportage (deel A, C, D en E invullen) A A1 ALGEMEEN algemene gegevens aanvrager Aanvrager / aanvragende instantie Naam Hr./mevr. *) Straat en huisnummer Postcode en plaats Postbus Postcode en plaats Telefoon Telefax (Post )bankrekening Naam en telefoon contactpersoon E mailadres contactpersoon Hr./mevr. *) Naam gemachtigde Naam project POP/ILG nummer (zie beschikking) *) doorhalen wat niet van toepassing is NB. Deze rapportage dient te worden ingediend uiterlijk 14 dagen na afloop van de betreffende periode. Voortgangsrapportage eindrapportage

15 B B1 VOORTGANG projectvoortgang Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Voortgang van het project ten opzichte van de planning Verwachte verdere doorlooptijd en de invloed van de knelpunten daarop Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten Tot nu toe gerealiseerde deel van de output (beschrijving) aan de hand van de indicatoren uit de verleningsbeschikking Verwachte realisatie van de ILG prestatiedoelen Verwachte realisatie van de geplande einddatum Ondernomen activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit (Voeg ter bewijs kopieën bij van persberichten, nieuwsbrieven et cetera) Voortgangsrapportage eindrapportage

16 B2 kasplanning Voortgang en prognose van te declareren bedragen (Verplicht invullen) Om een goede inschatting te kunnen maken van het totaalbedrag dat in verschillende boekjaren voor alle projecten gedeclareerd zal worden, is het voor het team Subsidies en Financieringen van belang dat u onderstaande tabel zo nauwkeurig mogelijk invult. U wordt gevraagd een inschatting te maken van de bedragen die u in de opeenvolgende boekjaren verwacht voor uw project te gaan besteden; het gaat hierbij om de totale kosten voor uw projecten en niet om het subsidiebedrag. (bedragen in euro s) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Projectonderdeel Begrote kosten Reeds gedeclareerd Nog te declareren in huidig boekjaar Nog te declareren in volgend boekjaar Nog te declareren in daaropvolgende boekjaren Verwachte totale uitgaven (c+d+e+f) TOTALE KOSTEN Toelichting op tabel B2 kasplanning Hieronder staat aangeven welke gegevens in tabel B2 per kolom (a t/m g) ingevuld dienen te worden. a. Neem de projectonderdelen (kostensoorten) uit bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking over. b. Conform bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking. Het gaat hier om de begrote kosten per projectonderdeel en dus niet om het subsidiabele bedrag per projectonderdeel. c. Kosten die reeds zijn gedeclareerd bij het team Subsidies en Financieringen a.d.h.v. formulier aanvraag termijnbetaling (ongeacht of deze termijnen reeds door het team Subsidies en Financieringen aan u zijn uitbetaald). d. Kosten die nog dit boekjaar gedeclareerd worden bij het team Subsidies en Financieringen. LET OP: Het EU boekjaar loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober. In verband met administratieve afhandeling van een vaststellingeverzoek resp. termijnbetalingsverzoek dient dit verzoek voor 1 augustus resp. 1 september van dat jaar bij het team subsidies en Financieringen te zijn ingediend. e. Projectkosten die u in het volgend boekjaar verwacht te declareren vult u bij kolom (e) in. Voorbeeld: Wanneer u deze tabel invult in jaar X en u verwacht declaraties voor gemaakte kosten in te dienen bij het team Subsidies en Financieringen na 1 augustus/september van hetzelfde jaar X, dan schuiven deze kosten door naar het volgend boekjaar. Deze kosten worden dan uitbetaald in jaar X+1. In dit geval vult u deze kosten in kolom (e) in. f. In navolging op de uitleg bij kolom (e) worden alle jaren na X+1 bedoeld. g. De totale te verwachte kosten van het project. Hiertoe worden de kosten uit kolom (c) + (d) + (e) + (f) per projectonderdeel bij elkaar opgeteld. De kosten in kolom (g) kunnen afwijken van de kosten uit kolom (a) begrote kosten, bijvoorbeeld bij een gunstige aanbesteding. Voortgangsrapportage eindrapportage

17 B3 wijzigingsverzoek (voor zover nog niet eerder gedaan en goedgekeurd) De voortgangsrapportage kan ook worden gebruikt om voorziene wijzigingen in het project te laten goedkeuren. Daartoe dient blok B3 te worden ingevuld. Onvoorziene wijzigingen moeten achteraf en onverwijld aan de Provincie worden doorgegeven. Indien geen sprake is van een wijzigingsverzoek, kan B3 worden overgeslagen! 1. Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de projectbegroting zoals aangegeven in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden. N.v.t. Afwijkingen: Reden: 2. Wordt een aanzienlijke afwijking voorzien van de financiële planning zoals aangegeven in bijlage 1 van de subsidieverleningsbeschikking (B2, kolom 2)? Geef die dan hiernaast aan met vermelding van de reden. N.v.t. Afwijkingen: Reden: 3. Is er sprake van andere afwijkingen van het projectplan, geef dan aan waaruit die bestaan (bijv. uitloop werkzaamheden, andere output etc.) en wat de reden is. N.v.t. Afwijkingen: Reden: Voortgangsrapportage eindrapportage

18 C C1 EINDRAPPORTAGE projectafsluiting Besteed aandacht aan de volgende aspecten: Beschrijving van de verrichte werkzaamheden/activiteiten na indienen van de laatste voortgangsrapportage Eventuele gemotiveerde afwijkingen ten opzichte van het projectplan en hoe hiermee is omgegaan en aangeven of deze afwijkingen reeds eerder bij een voortgangsrapportage zijn gemeld. Gerealiseerde ILG prestatie Gerealiseerde EU output Gerealiseerde einddatum Ondernomen activiteiten met betrekking tot voorlichting en publiciteit C2 financiële eindsituatie (bedragen in euro s) Projectkosten Begrote kosten Werkelijke kosten Totale kosten Voortgangsrapportage eindrapportage

19 D BIJLAGEN Voeg relevante officiële bewijsstukken toe (voor zover nog niet eerder aangeleverd en voor zover van toepassing) zoals: Proces verbaal van aanbesteding Kopie van gunningsbrieven Revisietekeningen Bewijzen van publiciteits en voorlichtingsactiviteiten, zoals persberichten (in geval van een eindrapportage) Kaartje met de uiteindelijke ligging van de gerealiseerde objecten (in geval van een eindrapportage) E ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE Aldus naar waarheid ingevuld, (plaats) (datum) (naam) (handtekening) (functie) (organisatie) Voortgangsrapportage eindrapportage

20 EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP of ILG nummer Projectnaam: Dit betreft een aanvraag voor: termijnbetaling subsidie/ aanvraag verlening voorschot (deel A, B, C en E invullen) vaststelling van de subsidie (eindafrekening) (deel A, B, D en E invullen) A. GEGEVENS AANVRAGER/AANVRAAG Naam Straat en huisnummer Postcode en plaats Postbus Postcode en plaats Telefoon Telefax E mail adres (Post )bankrekening Naam en telefoon contactpersoon E mailadres contactpersoon Hr./mevr. *) *) doorhalen wat niet van toepassing is Naam project POP/ILG projectnummer (zie subsidieverleningbeschikking) Documentnaam: Aanvraagformulier termijnbetaling of subsidievaststelling Versie d.d. 17 april 2008

21 Totale baten 2) EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) B. FINANCIËN B1. Financiële projectgegevens 1. Is de aanvrager BTW verschuldigd op dit project? Ja Nee 2. Kan de aanvrager deze verschuldigde BTW verrekenen bij de belastingdienst? Ja Nee B2. Kostenoverzicht Overzicht van de gemaakte projectkosten ten opzicht van de begroting conform bijlage 1 van de subsidieverleningbeschikking. Indien het gaat om een vaststellingsverzoek , 1 dient u het onderstaande kostenoverzicht bij voorkeur door de accountant te laten waarmerken, of anders te zorgen voor een door de accountant gewaarmerkt kostenoverzicht als bijlage. Bedragen in euro s vermelden Projectkosten Begrote kosten (conform Realisatie van de kosten tot BTW bedrag (gebruik de kostensoorten uit bijlage 1 van de subsidieverleningbeschikking) bijlage 1 van de subsidieverleningbeschikking) nu toe (Betaalde facturen excl. BTW) Totale bruto kosten Totale netto kosten 1. Hebben zich wijzigingen voorgedaan in de projectbegroting? Ja/nee Zo ja, geef hieronder aan waaruit de wijzigingen bestaan. 2. Hebben zich wijzigingen voorgedaan in de projectfinanciering? Ja/nee Zo ja, wat houden deze wijzigingen concreet in? 3. Is voor bovenstaande wijziging(en) reeds een wijzigingsverzoek ingediend? Ja/nee C AANVRAAG TERMIJNBETALING 1 Afhankelijk van de betreffende provinciale verordening kan dit bedrag ook lager dan zijn. 2 Onder baten worden verstaan: inkomsten die direct uit een project voortvloeien, bijvoorbeeld inkomsten uit de verkoop van een folder die i.h.k.v. het project is geproduceerd. Het gaat dus niet om subsidies van derden. Documentnaam: Aanvraagformulier termijnbetaling of subsidievaststelling Versie d.d. 17 april 2008

22 BTW (voor zover deze niet kan worden verrekend) 3 + EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) C.1. Kostenoverzicht termijnbetaling Aanvrager vraagt een termijnbetaling van subsidie aan op grond van onderstaande opgave. Deze termijnbetaling dient in overeenstemming te zijn met de subsidieverplichtingen onder artikel 4 van de algemene subsidieverplichtingen (zie bijlage 2 subsidieverleningbeschikking). Het totaal van de gemaakte kosten dat in de tabel hieronder wordt ingevuld, moet overeenstemmen met het totaal van de facturen die worden ingediend. Gemaakte kosten waarvoor termijnbetaling wordt aangevraagd (excl. BTW) Bedragen in euro s vermelden Totaal (bruto kosten) Ontvangen baten behorend bij hierboven aangegeven kosten 4 Totale netto kosten C.2. Bijlagen bij termijnbetalingverzoek Voeg de noodzakelijke bijlagen toe, zoals hieronder vermeld. Een incompleet betalingsverzoek kan niet door het team Subsidies en Financieringen in behandeling worden genomen! De navolgende bijlagen zijn verplicht: Facturenoverzicht Kopieën van facturen samen met betalingsbewijzen of alleen gewaarmerkte facturen 5. Proces verbaal van aanbestedingen (voor zover van toepassing) Kopie van gunningsbrieven (voor zover van toepassing) Kopie notarisnota grondverwerving (voor zover van toepassing) bijgevoegd 3 Ook gemeenten kunnen hier de BTW opgeven. 4 Onder baten worden verstaan: inkomsten die direct uit een project voortvloeien, bijvoorbeeld inkomsten uit de verkoop van een folder die i.h.k.v. het project is geproduceerd. Het gaat dus niet om subsidies van derden. 5 Of kopieën van facturen bijvoegen samen met de betaalbewijzen. Of gewaarmerkte kopieën van de facturen bijvoegen; de aanvrager moet dan binnen 2 weken na ontvangst van de termijnbetaling de betaalbewijzen overleggen. Waarmerking van een factuur geschiedt middels dag en ondertekening en door onder vermelding van naam en functie te verklaren dat de factuur betaald wordt, zodra de termijnbetaling ontvangen is. Documentnaam: Aanvraagformulier termijnbetaling of subsidievaststelling Versie d.d. 17 april 2008

niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP- of ILG-nummer Projectnaam:

niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP- of ILG-nummer Projectnaam: niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst: par. ontvangst POP- of ILG-nummer Projectnaam: Dit betreft een aanvraag voor: termijnbetaling subsidie/ aanvraag verlening voorschot (deel A, B, C en E

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie :

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLG-betaalorgaan:

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland)

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland) Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 VERSIE 1.0 MEI 2009 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE Dit controleprotocol

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB)

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) Informatie vooraf Voor u ligt het aanvraagformulier waarmee u bij de provincie Utrecht subsidie kunt aanvragen op grond van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

provinciedrenthe - 9 MEI 2011 111.03632 Aan: de gemeente Noordenveld t a v. mevrouw H. Feiken Postbus 109 9300 AC RODEN GEMEENTE NOORDENVELD Class.

provinciedrenthe - 9 MEI 2011 111.03632 Aan: de gemeente Noordenveld t a v. mevrouw H. Feiken Postbus 109 9300 AC RODEN GEMEENTE NOORDENVELD Class. Provinciehuis Westerbrink i, Assen Postadres Postbus 122, 9400 ac Assen www.drenthe.nl 111.03632 provinciedrenthe Aan: de gemeente Noordenveld t a v. mevrouw H. Feiken Postbus 109 9300 AC RODEN EUROPESE

Nadere informatie

Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied

Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en dat alle noodzakelijke bijlagen zijn bijgevoegd, een incomplete subsidieaanvraag kan

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER pmjp

AANVRAAGFORMULIER pmjp AANVRAAGFORMULIER pmjp Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Docbase nr: Docbase nr: Paraaf ontvangst: Datum

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie versie juli 2016 1. Kader Dit document is bedoeld voor instellingen en instanties aan wie één of meerdere subsidies zijn verleend krachtens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER Projectnaam (Kies een logische aanduiding van ongeveer vijf woorden) Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst bij DLG: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland 2015-2022 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014

Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Subsidieregeling milieumaatregel

Nadere informatie

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap

Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR94842_4 6 december 2016 Stimuleringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant: Gelet op artikel 152 van

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 doelstelling 3 1.2 definities 3 1.3 procedures 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording van

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken Postbus

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het vaststellingsformulier voor definitieve vaststelling van subsidies uit de tenders

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 271

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 271 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen Nr 271 25 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen:

Nadere informatie

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016 behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht 1 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Definities... 4 3 Verantwoordingsprotocol...

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.1.1 Object van controle 2 1.1.2 Relevante geldstroom 2 1.1.3 Betrokken partijen 3 1.1.4 Controle-

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: R&D samenwerkingsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het

Nadere informatie

2 4 SEP. 2010. 2 1 SEP. 2010 '''''' Onderwerp Beschikking 'Eerste fase inrichting OostvaardersWold' projectnummer: PMZFL10090 ; POPnr: 39228

2 4 SEP. 2010. 2 1 SEP. 2010 '''''' Onderwerp Beschikking 'Eerste fase inrichting OostvaardersWold' projectnummer: PMZFL10090 ; POPnr: 39228 PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland t.a.v. de heer R. van de Werff Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Telefoon (0320-265265 Fax (0320)-265260 E-mall

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO.

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO. Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED

AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAGFORMULIER BIJDRAGE STIMULERINGSREGELING REEUWIJKSE PLASSENGEBIED AANVRAAG VOOR HET PROJECT Naam project (indien van toepassing)... Plaats van uitvoering (kaartje bijvoegen)... Kadastraal nummer...

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Controleprotocol gesubsidieerde instellingen

Controleprotocol gesubsidieerde instellingen Controleprotocol voor de accountantscontrole bij de door de Gemeente gesubsidieerde instellingen Juni 2016 1. Algemeen In het kader van de jaarrekening dient het college zich aan de gemeenteraad te verantwoorden

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Bepalingen uit verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake plattelandsontwikkeling

Bepalingen uit verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake plattelandsontwikkeling Bepalingen uit verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake plattelandsontwikkeling HOOFDSTUK II, VOORLICHTING EN PUBLICITEIT Artikel 76 Voorlichting en publiciteit 1. De lidstaten dragen zorg voor de voorlichting

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV

Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Aanvraagformulier Fryslân Fernijt IV Derde tender 2015 Fryslân Fernijt IV is onderdeel van de uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme (VO). Contact? Informatie kunt u vinden

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Haalbaarheidsproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Stichting Zeldzame Huisdierrassen Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Factuuradres

Nadere informatie

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR122050_2 7 augustus 2017 Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CONTROLEPROTOCOL EINDVERANTWOORDING VERLEENDE SUBSIDIES PROVINCIE

Nadere informatie

Uitkoop theater en muziek

Uitkoop theater en muziek Aanvraagformulier Uitkoop theater en muziek Hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 Uitkoop theater en muziek Formulier retoursturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling

Nadere informatie