vgknieuws Nr. 12 oktober 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vgknieuws Nr. 12 oktober 2011"

Transcriptie

1 vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 Tijd om volwassen te worden 'Nergens tref je een zo sterke en radicale spiritualiteit aan als onder jongeren. Het is heerlijk om met jongeren te werken. Hun spontane geloofsbeleving inspireert. Alleen, het is ontstellend hoe weinig bijbelkennis ze hebben.' Dr. W. Ouweneel zei dit een jaar of tien geleden in een lezing. Zijn gehoor bestond uit predikanten en voorgangers. Voorbeelden van het gebrek aan Bijbelkennis werden door de zaal onthaald met luid gelach van herkenning. Maar al te duidelijk werd dat je al blij mocht zijn als jongeren een evangelie van begin tot eind gelezen hadden en de woorden van het Onze Vader kenden. De gevorderden kenden zelfs enige noties uit het apostolicum. Maar dat was al reden tot diepe verwondering. Inmiddels zijn de jongeren over wie Ouweneel het toen had dertig tot veertig en voeden zij hun kinderen op. Al voorlezend uit een kinderbijbel wordt hun bijbelkennis wat opgevijzeld. Het is balsem voor hun ziel, want de moderne kinderbijbels zijn doortrokken van dezelfde feelgoodreligie als het geloof uit hun jeugdjaren. Spirituele ervaringen worden vooral opgedaan aan liedjes over de oneindige liefde van God van Opa Knoest, Elly en Rikkert en Opwekking voor Kids. Het is de taal die onze generatie verstaat. Het liefst zijn wij kinderen, slapend, in een draagzak op de rug van de Goede Herder. Beetje volgend, beetje dwalend. Als schapen, naïef en argeloos. De vermaning om te worden als een kind is door de huidige generatie dertigers en veertigers wat al te serieus genomen; wij hebben de neiging nooit volwassen te worden. Die last is ons te zwaar. Red Hot Chili Peppers De weigering volwassen te worden is een cultuurverschijnsel. De zoektocht naar charismatisch leiderschap in de politiek en de daarmee gepaard gaande snelle opkomst en neergang van dergelijke leidertjes doet eerder aan een schoolplein dan aan een volwassen democratie denken. De populariteit van de nichterige onderbroekenlol van gasten als Gorden en Joling geeft blijk van een sterk verlangen te willen ontvluchten aan de dagelijkse routines van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Wij spelen liever spelletjes. Wij leven het leven liever als een grote grap dan dat we streven naar waardigheid. Deze week las ik een biografie van The Red Hot Chili Peppers, een uitbundig popbandje uit Californië. Het was een klassiek 'seks, drugs en rock-'n-roll'-verhaal. Extreem ongeremd puberaal gedrag dat zich voortzet tot in de leeftijd waarop een ander aan de midlifecrisis begint. Allen kinderen van gescheiden ouders, die evenzeer moeite hadden met volwassenheid. Niet alleen het ongeremde spuiten, slikken en seksuele wangedrag loopt in het oog. Opmerkelijk is vooral het ongebreidelde egoïsme of narcisme, het onderlinge verraad en het onvermogen om met ernst om te gaan. Op enig moment krijg je als lezer de indruk dat het je broek laten zakken tijdens een interview niet zozeer een provocatie is als wel verlegenheid met volwassenheid. 1

2 Instituties Ondertussen houdt die geïnfantiliseerde cultuur zich wel met volwassen dingen bezig. Ze beheert een leger met atoombommen, houdt een laatkapitalistische economie draaiende en ziet toe op orde en recht in de samenleving. Op persoonlijk vlak: ze huwen, krijgen kinderen, kopen huizen, doen belijdenis of laten zich eens (over)dopen en rijden auto s. Ondertussen zingen ze karaoke of opwekking. De hang naar puberale grenzeloosheid laat zich maar met moeite verenigen met deze volwassen activiteiten. Er wordt dan ook heel wat schade aangericht als gevolg van infantiel gedrag. Gelukkig zijn legers, economieën, rechtsstaten, huwelijken en ouderschappen niet alleen afhankelijk van de wijsheid van hun ambtsbekleders. De instituties bieden weerwerk aan al te onvolwassen praktijken. Vervuiling en energietekort leiden langzaam maar zeker tot beteugeling van het energieverbruik. Angst voor de verdere teloorgang van de rechtsstaat leidt als vanzelf tot versterkt ordetoezicht, meer gevangenissen en langere straffen. Het onvermogen grenzen aan zichzelf of anderen te stellen binnen huwelijk en gezin wordt de nooit volwassen geworden ouders zelf tot een probleem. Opvoedcursussen schieten als paddestoelen uit de grond. Volwassenheid Het lijkt erop dat vooral de problemen die het gevolg zijn van kinderlijk onbezonnen gedrag, op te late leeftijd, alsnog leiden tot enige volwassenheid. Een beginsel van dit verlangen naar enige volwassenheid valt de laatste jaren ook bij de Red Hot Chili Peppers te bespeuren. Maar daar hebben ze ook heel wat door hen zelf aangerichte ellende voor onder ogen moeten zien: de dood van hun eerste gitarist als gevolg van overmatig drugsgebruik, de bijna-dood van de tweede, het onvermogen het eigen spuit-, slik- en snuifgedrag te beteugelen en het groeiende verlangen naar een vaste relatie en de constatering daar niet toe in staat te zijn. Een weinig begerenswaardige leerweg. Om opgewassen te zijn tegen aardse rampspoed en wereldse verleidingen en hier iets zinnigs te doen, is naast kinderlijk geloof volwassen wijsheid nodig. Want wie kennis heeft, weet wat hij bidden moet als de nood hoog is, onderscheidt de geesten als de verleiding aan de deur klopt en weet wat God van hem vraagt. Wanneer wij als gemeenten in een kinderlijk geloof blijven steken, zullen we veel schade berokkenen. Liturgie, geloofsleer, ethiek, hermeneutiek, pastoraat, doop en avondmaal - het is geen kinderspel. Voor we het weten verliezen we in ons gefröbel het zicht op God of ontnemen wij dat aan de volgende generaties. Mogelijk is er al veel schade aangericht. Achterstallig onderhoud Kerken zouden hier, net als die andere instituties, ook weerwerk kunnen bieden. In dat geval zouden ze moeten investeren in volwassenencatechese, leerhuizen, trainingen, cursussen. Er is veel achterstallig onderhoud. Wellicht krijgen de gelovigen zelf ook genoeg van hun speelkwartier en wordt het tijd om volwassen te worden. Krijgt geloof het karakter van hard werken en discipline. Jezus zei al dat het niet altijd bruiloft zou zijn. Wim H. Dekker is als docent sociologie verbonden aan de Academie voor Sociale Studies en de Master Contextuele Hulpverlening van de Christelijke Hogeschool Ede. Nederlands Dagblad, 25 augustus

3 Volwassen?! Bent u volwassen? Geestelijk volwassen? De oproep uit bovenstaand artikel is duidelijk en prikkelend. Zo heeft de schrijver dat waarschijnlijk ook bedoeld; juist door zaken wat scherper, ja soms haast cynisch te omschrijven komt hij wel tot een belangrijk punt - of je het nu met zijn visie eens bent of niet -: christenen wordt volwassen! Ik had het artikel al langer in mijn bezit om wel/niet te gebruiken voor het vgknieuws en toen ik het nu weer las, besefte ik dat het nog steeds actueel is, ook in Juist in De wereld verandert in een rap tempo, ook voor ons als christenen. Geloofszaken staan in het maatschappelijk verkeer onder druk. Christelijke uitingen worden zelfs in het vrije (hoewel..) Nederland teruggedrongen en ook de rol van de kerk. En helaas, ook bìnnen de kerk zijn er zorgelijke ontwikkelingen zichtbaar. Waar wordt Gods woord nog recht gesneden? Waar durven christenen te staan voor het Woord van God? Juist in een tijd als de ware bijbelse boodschap soms zelfs binnen de kerk niet meer gezegd mag worden? De schrijver van het artikel roept ons op om volwassen te worden. Met andere woorden: bekeert u! Laat varen alle onzinnigheid van de wereld die vaak ongemerkt uw (geloofs-)leven binnendringt. Weest kritisch in wat er allemaal gezegd wordt, ook soms vanaf de kansel. Poets uw kennis van God weer op, zoals die in de Bijbel is gegeven. Ds. J.J. Douma van der Molen preekte laatst ook hierover met als thema: Wordt nuchter, een oproep van zowel Petrus als Paulus. En Paulus schrijft ook over volwassen zijn. Enkele teksten uit de Bijbel geef ik u mee, maar leest u vooral het hele hoofdstuk of de hele brief waar deze teksten uit komen: 1 Korinthiërs 2 vers 6: En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. 1 Korinthiërs 14 vers 20: Broeders, word geen kinderen in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen. Fillipenzen 3 vers 15 en 16: Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. God zelf zal volwassenheid aan ons geven die tot voltooiing komt in Zijn Koninkrijk. Maar nu op aarde is het ook zo nodig, ja zelfs in ons denken. Kennis van Gods Woord is onmisbaar. Paulus noemt het zelfs een wijsheid die niet van deze wereld is. Lees uw Bijbel, bid elke dag. Maar ook, verzuim uw (zondagse) samenkomst niet. Ga naar bijbelstudie of gebedskring. Bouw elkaar op via groei- en gespreksgroepen. Ook in deze tijd geeft God ons de rijkdom van onze gemeente om elkaar bij de les te houden. Laten we dat horen en verstaan. En middelen ervoor zijn er genoeg, ook in onze kerken, waarvan u voorbeelden vindt in dit vgknieuws. In Harkema werd in het kerkblad nog eens duidelijk uitgelegd wat de Bijbelse grond voor de ambten in onze kerk is. In Boelenslaan spreekt men over thema s als uitverkiezing. In al onze kerken vinden dergelijke activiteiten plaats, u kunt het lezen in de vaste rubriek Uit de kerkbladen.. Er is in de vgkn een Bijbelcursus Nieuwe Testament, we draaien mee in de Zendtijd voor de Kerken en ondersteunen Zendingswerk in Bangui. Naar onze mogelijkheden als klein kerkverband proberen we dichtbij Gods Woord en Jezus opdracht te blijven, uit dit vgknieuws blijkt dit uit vele bijdragen. Al beseffen ook wij dat het alles maar klein is en het van de Heer zelf moet komen. In de meditatie van Ds. Bijleveld gaat het ook over Christus leren kennen. Die kennis is zo belangrijk. Pas dan ook zijn we in staat het geloof uit te dragen. Ds. Bijleveld spreekt over reclame voor God, met leuke voorbeelden vanuit bekende merken. De bijdrage van Br. Oosterhof gaat over of mensen aan ons gezicht kunnen zien dat we van Christus zijn. En 3

4 ook uit het verslag van het COGG blijkt hoe actueel het thema is hoe we als kerk in deze tijd opereren en vasthouden aan die ene Bijbelse boodschap: Christus en die gekruisigd! Prof. Van de Beek hield een zeer prikkelende lezing op de conferentie die ik niet in dit vgknieuws geplaatst heb, maar die op internet de moeite waard is eens na te lezen. In dit vgknieuws heb ik verder wel bijdragen geplaatst die al wat ouder zijn; dit omdat er in het voorjaar geen vgknieuws is verschenen. Daarom staan er in dit vgknieuws twee synodeverslagen en wel die van 9 oktober 2010 en 9 april 2011 en zijn er van een langere periode nieuwsberichten opgenomen. Ik wens u veel leesplezier met deze editie en hoop dat het mogelijk ergens ook uw kennis zal doen toenemen. Reageert u eventueel gerust! B. Postma Scriba vgkn Inhoudsopgave Woord vooraf Pagina Opening: Tijd om volwassen te worden 1 Volwassen?! 3 Inhoudsopgave 4 Ter overdenking Uit de kerkbladen vgkn Meditatie: Reclame voor God? 5 Bijdrage Br. Oosterhof: Wat verraadt uw gezicht? 7 Boornbergum-Kortehemmen 8 Boelenslaan 11 Garderen 12 Harkema 14 Noordwolde 15 Noordwijk 16 Synode Kort verslag 17 Persbericht 19 Synode Kort verslag 20 Persbericht 22 Zendtijd voor Kerken 22 COGG 25 Cursus Nieuwe Testament 27 vgkookboek 27 Zending / Bangui: Informatie Deputaatschap / Collectes 27 Nieuwsbrieven FaTEB 29 Nieuws van de vgkn Nieuwsberichten van de website 32 Colofon 35 4

5 Meditatie Efeze 4: Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Reclame voor God? Reclame maak je voor iets, soms voor een dienst maar niet voor levende wezens, dieren, of God. Reclame maak je voor een product. Je zet iets op de markt en je hoopt dat veel mensen dat gaan kopen zodat jij er aan verdient. Dat doen wij dus niet als het om reclame voor God gaat, we zetten niet iets op de markt, God was er al voordat wij er waren, God kan je niet kopen, wij zijn zelf gekocht en betaald, en wij verdienen er niets aan. Reclame maken voor God kan dus niet!! God is geen product. De Bijbel gebruikt een ander woord: getuigen. Dat geeft heel goed aan waar we reclame voor mogen maken. Getuigen daarin zit het woord getuige. En we weten allemaal wat dat betekent. Getuige ben je bijv. bij een ongeval of in de rechtszaal. Je wordt als getuige opgeroepen omdat je zelf iets gezien hebt, omdat jezelf weet hebt van een feit dat iets zegt over iemand of een situatie. Reclame voor God, daarmee bedoelen we een goed getuigenis over God geven. Dat je er vooruitkomt dat je bij Jezus hoort. Dat je Jezus kent!! Met als doel dat anderen Jezus gaan leren kennen. In die brief aan de gemeente te Efeze wordt daar ook van uitgegaan: Gij hebt Christus leren kennen. Dat is het uitgangspunt. Een van de belangrijkste dingen voor een goede verkoop, een goede reclamecampagne is: dat je moet geloven in het product. Dat zegt Paulus hier ook. 5

6 Je moet Christus kennen wil je een goed getuigenis kunnen afleggen. Wat gebeurt er met die mensen die Christus kennen? Dat is heel simpel: je bent een reclamezuil geworden, een ster in de Ster, een poster van God, een reclamefolder in de brievenbus ( Paulus noemt christenen een brief van Christus). Paulus is heel duidelijk: Christus kennen betekent een change of life, een andere manier van leven. De geur van Christus verspreiden. Ik heb het iemand zo eens horen uitleggen, geloven in God is als bij het in bad gaan of onder de douche gaan staan na een ontzettend smerige klus. Eerst doe je je oude vieze kleren uit. Dat is de buitenkant van je eigen persoon. Dat wat mensen van je zien. Je breekt met dingen waarvan je zeker weet dat ze je bij God vandaan houden. Dan volgt het bad, de douche, je binnenkant wordt schoongemaakt, je gedachten, je gevoelens. Dat doet God zelf, Zijn Geest laat je zien wie je bent, een zondaar die mag leven van Gods goedheid, Zijn genade. En dan stap je uit bad of onder de douche vandaan en wat dan., dan trek je schoon goed aan, schone kleren. Aan je uiterlijk is te zien dat je net onder de douche vandaan komt. De outfit na de douche is: No more lies, geen leugen meer niet meepraten in de groep als het gaat over wat leuk is en niet leuk, bierzuipen, meiden versieren, tot zondags-nachts vier uur/vijf uur rondhangen op straat. Wat jij leuk vindt is goede vrienden, een God die je aanvaardt zoals je bent, een vader en moeder die je verkeerde dingen vergeeft!! Dat is waarheid voor je. Houd boosheid binnen de perken het is heerlijk om je te laten drijven op je boosheid, nadat iemand je onrecht heeft gedaan, niet goed, zegt Paulus. Niet meer stelen niet meer leven op de wijze van hoe kan ik op de gemakkelijkste manier door het leven komen. Nee, bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Geen vuilspuiterij, maar woorden waar een ander blij van wordt,. en zo noemt Paulus nog wat aantrekkelijke kleding op. De kleren na je douche, na het bad van de wedergeboorte, zoals Paulus dat ook wel noemt, die grote ontdekking dat God alle moeite waard is om voor te leven. Helaas: Sommige luchtjes blijven lang hangen. Ik had een gemeentelid, die varkenshouder was. Je kon aan alles zien dat hij zich heel goed gewassen had, dat hij andere kleren had aangetrokken, toch bleef er een luchtje aan hem hangen. Omo wast door en door schoon, maar dat luchtje raak je met Omo niet zo maar kwijt. Zo is dat ook met ons. Al doen we stinkend ons best om de geur van Christus te verspreiden, het oude luchtje blijft lang bij ons, raak je niet zomaar kwijt. 6

7 Niet direct wanhopen als je merkt dat dingen in je oude leven nog bij je zijn. Weet: Hoe langer we dicht bij God zijn, bij Jezus, hoe minder we die oude lucht bij ons dragen. Hoe minder we ook de behoefte hebben om de oude kleren bij je te houden. Zo zijn wij aansprekende reclame voor God!! Ds. K.J. Bijleveld. Br. Oosterhof mocht graag een bijdrage schrijven voor de kerkbladen van Noordwolde en Noordwijk. Een aantal hiervan is reeds in de voorgaande edities van het vgknieuws geplaatst, maar een aantal ook niet. Ook in dit vgknieuws klinkt de stem van Br. Oosterhof nog na in zo n bijdrage. WAT VERRAADT UW GEZICHT? Een rijke meneer stapte ergens in Amerika uit zijn auto en liep naar een negerjongen, die op het trottoir zat. Een schoenpoetser. Terwijl de jongen bezig was met zijn werk stelde hij een vraag aan zijn welgestelde klant: "Meneer, bent u een christen?" "Hoe zo", was het antwoord, "waarom vraag je dat?" "Ja ziet u meneer, u hebt zo'n blij gezicht" Ons gezicht verraadt ons steeds weer. Een buitenstaander kan er iets op lezen. Er zijn maar weinig mensen, die hun gezicht altijd onder controle hebben. Het zegt iets over onze stemming, ons hart, ons wezen. Je hebt ontevreden gezichten..verdrietige gezichten blijde gezichten. De negerjongen redeneerde heel simpel: Wie een blij gezicht heeft moet een gelukkig mens zijn. Een hoe wordt je gelukkig? Door Jezus! Dus moeten mensen met een blij gezicht van Christus zijn. Vandaar zijn vraag aan die rijke mijnheer. Was het altijd maar zo eenvoudig! U weet zelf wel hoe ongelukkig volgelingen van Jezus er soms uitzien. Iemand had een foto gemaakt van een groep mensen, die net uit de kerk kwamen. In een puzzel liet hij raden, wat deze mensen net achter de rug hadden. Van alles kwam er uit de bus. Van een tragische film tot een begrafenis toe, maar niemand kwam op de idee, dat ze net uit Gods huis kwamen. Dat was geen beste reclame voor de kerkdienst! Wat lezen de mensen op uw gezicht? Dat je een gelukkige man of vrouw bent? Dat je iets heel moois bezit? Dat je een christen bent? Een spiegel nodig? Leest u maar eens Philippenzen 4: 4-7 Dhr E. Oosterhof 7

8 Uit de kerkbladen.. Wat gebeurt er in de vgkn-kerken zoal, naast de normale zaken, wat doen ze in de gemeente, waar houden ze zich mee bezig en wat leeft er in de diverse plaatselijke gemeenten? Een greep uit de plaatselijke kerkbladen. Leest u maar: BOORNBERGUM-KORTEHEMMEN In de zangdienst van 27 februari jl. werden er uiteraard vele liederen gezongen maar gaf Ds. Bijleveld ook uitleg van de achtergrond van een aantal liederen. Altijd nuttig en leuk om te weten, in een eerder vgknieuws stond al eens de historie van het lied Amazing Grace. In t Tsjerkenijs schreef Ds. Bijleveld twee bijdrages n.a.v. de dienst. Wat de toekomst brenge moge Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed! Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Bij: Ester 4:16; Mat. 6:25-32; Luc. 12:22-31; Joh. 20:29; Hand. 20:22-25; 1 Kor. 13:12; Heb. 11:1; Heb. 11:8 Maar zelden worden liederen gemaakt op bestelling. Er is vrijwel altijd een aanleiding geweest om het te schrijven. Bij het gezang 293 gemaakt door Jacqueline van der Waals ( ), weten we dat ze dit schreef in een beslissende fase van haar leven. De tengere en sportieve Jacqueline tenniste o.a. met de dichter Herman Gorter, deed aan bergbeklimmen, schaatste en maakte tot 1921 lange fietstochten. De lerares geschiedenis, eerst in Doorn, later in Bloemendaal, had daarnaast Deens, Noors en Italiaans gestudeerd. Ze woonde tot haar vijftigste nog steeds bij haar alleenstaande vader in Amsterdam, moeder was aan tuberculose overleden, maar wilde nu op zichzelf gaan wonen. Voor een vrijgezelle dame was dat een hele onderneming. Een onzekere periode die ze ingaat met gesloten ogen naar het onbekende land. Het lied gemaakt in 1918 of 1919 spreekt van overgave aan God. Haar verhuisplannen worden echter niet ten uitvoer gebracht. Ze krijgt maagkanker en sterft in Toen ze wist dat ze ging sterven, maakte ze een gedicht waarin ze zinspeelt - (cursief gedrukt) op haar niet meer te realiseren verhuisplannen. Annunciatie Ik hoorde uw voetstap naad ren op het pad, ik wachtte, en zag u na een korte poze. - Hoe geurden t dennenbosje en de rozen! - toen gij mijn open woning binnentradt. 8

9 Uit: Laatste Verzen, 1922 Gij waart dien avond, toen gij tot mij kwaamt, o dood, niet overmoedig, niet vermetel, en toen gij plaats naamt in mijn zachten zetel, gelijk een knaap zo schuchter en beschaamd.,,ik kom misschien wat laat en ongelegen? Maar God heeft mij gezonden met een last. Ik sprak:,,wie tot mij komt van Zijnentwege is mij ten allen tijde een lieve gast. Ik bood u spijze, ik dronk met u den wijn. Toen spraakt gij vragend, en uw ogen zagen de mijne niet, naar de uwe opgeslagen, maar staarden peinzend in den avondschijn:,,ik weet, dat ge u een woning hebt gebouwd, die gij zo juist van plan waart te betrekken?... dat gij de taak, door God u toevertrouwd ten laatste aan uzelve woudt ontdekken, als gij uw eigen leven leven zoudt?... Maar met een glimlach sprak ik snel en stil:,,kwaamt gij, o Dood, mij van mijn plannen spreken? Spreek en verkondig mij des Meesters wil. Toen stondt gij op, toen gaaft gij mij het teken, waarmede gij de uwen wijdt, o Dood. - Ik deed u even later uitgeleide, ik zag u duister in het avondrood verdwijnen in de duisternis der heide. En keerde huiswaarts langs het kiezelpad, Ik sprak niet,,goede Dood, ik sprak niet,,boze, maar t dennenbosje geurde, en de rozen, en k had het leven nooit zo lief gehad. Als je de achtergrond van een lied weet, spreekt het je vaak nog meer aan, krijgen de woorden een diepere betekenis. De meeste geestelijke liederen, zoals de psalmen zijn niet ontstaan toen de dichter of dichteres op de bergtoppen van het geloof wandelden, maar tijdens of na een verblijf in dalen. Het zijn liederen in de nacht. Maar juist in de nacht, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Zo ervoeren de discipelen dat bij de storm op het meer in de nacht. Als angst wordt weggenomen door God, als het schip weer in veilige haven vaart, dan stijgt er vaak een lied op tot eer van God. Iemand schreef naar aanleiding van Ps.66: Ik zal met mond en hart U loven, Heer, die mij steeds hebt bijgestaan. Hoe diep, mijn smart, uw hulp van boven doet mij vertrouwend verder gaan. U droeg mij door verdriet en zorgen. Dank dat ik daarvoor woorden vond. Mijn hart weet zich bij U geborgen en van uw liefde zingt mijn mond. 9

10 Tijdens de komende zangdienst (in de middag van 27 februari) met het mannenensemble, welke als thema mee krijgt: Ik zal met hart en mond U loven, zal ik de achtergrond bij een aantal liederen toelichten om ze daarna met elkaar nog meer vanuit het hart met u te zingen. Ds. K.J. Bijleveld Maar nooit zoveel als nu!! Ik neem u en jullie mee naar het jaar Toen werd in Montreal(Canada) geboren, William Ralph Featherston. Zijn ouders ontvingen hem als een groot geschenk van God en vertelden van jongs aan over Jezus. 16 jaar oud was hij, toen hij mocht geloven dat Jezus ook zijn Heiland was. Hij was daar zo vol van dat hij die week erop een lied schreef: My Jesus I love Thee; I know Thou art mine. Hij stuurde het op naar zijn tante in Los Angeles in Amerika. Let wel we hebben het over Toen gold nog niet vandaag gepost, morgen bezorgd. Tante schreef terug: Jongen je moet dat aan meer mensen laten lezen. Zo geschiedde: Het verscheen in het oktobernummer van het Primitive Methodist Magazine in Zonder de naam van William er onder. Mensen in Engeland(!) lazen het ook en maakte er een melodie bij en zo kwam het te staan in The London Hymn Book. Opnieuw zonder een naam er bij. Een dominee in Boston, we zijn inmiddels weer in Amerika, werd zo geraakt door de inhoud van dit lied, dat zo schreef hij later, er zong op een bepaald ogenblik van inspiratie een melodie in mij. Het is die prachtige melodie van een zekere ds. Gordon, nee niet te vergissen met die van ons, die we nog steeds zingen. In 1876 kwam het terecht in een boek van The service of song for Baptist Church en vond het een weg naar allerlei andere liedboeken. Tot ca stond erbij: auteur onbekend. Toen werd het pas duidelijk dat William Featherston het geschreven had. Via een vertaling van Elly Zuiderveld-Nieman is dit lied bij ons in de Evangelische Liedbundel beland. Een tiener die opgroeit met liefde voor de Here Jezus, omarmt die liefde nu zelf. k Heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu. Van een naam die hij veel hoorde van zijn ouders, nam hij Jezus naam zelf in de mond en geloofde hij het vast: Deze Jezus is mijn redder. William stierf heel jong 27 jaar oud, maar telkens als we het zingen, moeten we het maar voor ogen houden hoe een jongen in een gewoon christelijke gezin, hij zou zo hier bij één van ons in Boornbergum opgegroeid kunnen zijn, tot geloof komt en belooft: Gekroond met uw heerlijkheid, zal k zingen voor U, Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. Vele harten heeft het geraakt en zal het nog raken. In de laatste zangdienst was dat in ieder geval bij mij zo. Voor hen die de Engelse taal machtig zijn, volgt hieronder de oorspronkelijke versie, de Nederlandse versie vindt u in de: Evangelische Liedbundel nr My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine; For Thee all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art Thou; If ever I loved Thee, my Jesus, tis now. I love Thee because Thou has first loved me, And purchased my pardon on Calvary s tree. 10

11 I love Thee for wearing the thorns on Thy brow; If ever I loved Thee, my Jesus, tis now. I ll love Thee in life, I will love Thee in death, And praise Thee as long as Thou lendest me breath; And say when the death dew lies cold on my brow, If ever I loved Thee, my Jesus, tis now. In mansions of glory and endless delight, I ll ever adore Thee in heaven so bright; I ll sing with the glittering crown on my brow; If ever I loved Thee, my Jesus, tis now. Naar aanleiding van de zangdienst op 27 februari jl. en de reacties daar op. Ds. K.J. Bijleveld BOELENSLAAN De vgk van (officieel) Boelenslaan Drachtster Compagnie is de jongste vgkn kerk en erg actief met allerlei zaken. In De Kandelaar staat elke maand de agenda en verschillende verslagen van die activiteiten. Hieronder daarvan een voorbeeld. En als er één vgkerk te vinden is, dan is het die van Boelenslaan, kijkt u maar op de borden Activiteiten en bijzonderheden: - woensdag 9 maart: biddag voor gewas en arbeid. - maandag 14 en 28 maart :cursus OT - woensdag 23 maart: club - woensdag 16 en 30 maart : catechisatie ( in de zaal bij de kerk) - woensdag 16 maart: gebedskring ( in de zaal bij de kerk) - zondag 20 maart: School- Kerk- Gezinsdienst samen met de school in Boelenslaan. We hopen op veel belangstelling van die ( en onze kant) en misschien dat dit de opstap wordt voor kinderen naar de zondagsschool, waar de laatste keer wel 3 nieuwe kinderen waren, maar nog niet uit Boelenslaan. Blijft u er ook voor bidden?!! - vrijdag 25 maart: Ezechiël studie - zondag 27 maart: zondagsschool - woensdag 30 maart: gemeenteavond. Naast een financieel verslag en andere gemeentezaken, hopen na de pauze Marianne en Judith ons beelden te laten zien en te vertellen over hun verblijf in Afrika. - woensdag 6 april: mannen en vrouwenvereniging ( onderwerp: het omgaan met Gods Woord) Mannen/vrouwen vereniging Onderwerp : Uitverkiezing Na het zingen en bijbel lezen ging ds. Sijtsma van Oeveren voor in gebed. Zij heette ons allen welkom en zei, nu doen we het eens anders. Ds. stelde voor om eerst in kleine groepjes het onderwerp te behandelen. Daarna zal ds. nadere uitleg geven. Het onderwerp, de uitverkiezing, is voor velen een moeilijk begrip. Er word in het Oude en 11

12 Nieuwe Testament in heel wat teksten naar verwezen. De Dordtse leerregels gaan hier ook over. Het onderwerp de uitverkiezing leverde heel wat gespreksstof op. Maar gelukkig mogen wij als gelovigen en kinderen Gods de uitverkiezing zien als in het Nieuwe Testament. Dat Gods Zoon naar deze verloren wereld kwam om zondige mensen te redden. Dat de Here Jezus voor ons aan het kruis gestorven is en de dood heeft overwonnen. Als wij geloven, dit heeft Hij ook voor mij gedaan en Hem willen aannemen als onze Redder en Verlosser, dan zijn wij uitverkoren en een kind van Hem. Door genade zijn wij behouden. Dit is Gods verzoenende liefde. Na dat we dit onderwerp in groepjes hadden besproken heeft ds. ons duidelijk en begrijpelijk uitleg gegeven. Maar hier zat ook een opdracht in, wij moeten Zijn getuigen zijn in woord en daad. Na een mooie uitleg waren er geen vragen meer. Het is niet onze verdienste maar Gods grote liefde die zalig maakt. Daarna vroeg ds. waarvoor we konden bidden, er werden namen genoemd en problemen in de wereld. Ds. besloot ons samenzijn met dankgebed en voorbede. GARDEREN De gemeente van Garderen is zeer betrokken bij zending- en evangelisatieactiviteiten in Oost Europa. Regelmatig wordt daarvan in het Gemeentenieuws ook verslag van gedaan. Een tweetal bijdragen. Commissie Oost Europa Hulp. Ontstaan De Commissie Oost Europa Hulp (COEH) is in de 90'er jaren van de vorige eeuw ontstaan vanuit de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Garderen en is dus een onderdeel van de Gereformeerde Kerk te Garderen. Vanaf die tijd zijn wij vanuit de Gereformeerde Kerk te Garderen actief in het ondersteunen en opbouwen van kerkelijke gemeenten in het oostelijk deel van Europa. Hongarije De eerste projecten die door de COEH werden uitgevoerd vonden plaats in Hongarije, alwaar wij onder andere het kinderziekenhuis in Boedapest hebben geholpen met ledikanten, matrassen, speel- en beddengoed. Mór In Mór, hebben wij samen met de daar gevestigde kerkelijke gemeente een kerkelijk centrum opgezet. De basis van dit gebouw is door 40 vrijwilligers uit Garderen in een week gebouwd. De gemeente aldaar heeft het gebouw voltooid. Het gebouw wordt nu voor diverse doeleinden gebruikt zoals: studiedagen (met studenten vanuit geheel Hongaars sprekend Europa), kleine congressen en als zalencentrum. In het centrum, wat verder ook dienst doet als hotel voor zijn gasten, zijn alle voorzieningen aanwezig. Na het grote bouwproject in Mór, zijn wij als "Garderen" verder gegaan met het ondersteunen van deze gemeente met o.a. kleding en goederen. Nu is deze gemeente zelf in staat zichzelf te onderhouden en is nu zelf ook andere gemeenten tot steun. Roemenië Een vijftal jaren geleden zijn er contacten gelegd met een Gemeente in Dobra (Sátu Máre) Roemenië. Ook aan deze kerkelijke gemeente en dorp leveren wij vanuit Garderen hulp. De situatie in Roemenië is niet te vergelijken met Hongarije. Na de bevrijding in 1989 van Ceaucsescu, probeert het land zich op te richten. De oude structuren, zijn echter nog steeds bepalend en beperkend. Verbeteringen zijn de laatste jaren vooral te 'merken' in de buurt van Boekarest, maar niet in de rest van het land. 12

13 Dobra Wat doen wij nu voor Dobra? De afgelopen jaren hebben wij hen ondersteund met het jeugden jongerenwerk. Ook daar hebben wij tijd en geld gestoken in het renoveren van een kerkelijk centrum. Daar is nu de mogelijkheid om samen te komen en te eten. Het gebouw is van groot belang voor het dorp. De veel oude inwoners van het dorp zijn afhankelijk van hulp van hun kinderen. Deze werken echter in de stad en zijn niet altijd thuis. Ze moeten zichzelf zien te redden. Vanuit Dobra is het verzoek gekomen om ook deze mensen te helpen. Het afgelopen jaar hebben wij daarom (in overleg met onze contact-personen aldaar) besloten om de ouderen te gaan helpen aan/met incontinentie luiers. Deze zijn voor de ouderen niet te betalen. Wij hebben in het afgelopen jaar al op kleine schaal aan ouderen luiers verstrekt en hebben zelf mogen ervaren wat een luier aan vrijheid geeft aan deze mensen en hun kinderen. Maar we mogen de rest van de gemeenschap van Dobra ook niet vergeten. Ook is en blijft het ondersteunen van het jeugd- en jongerenwerk belangrijk. Ondersteunen, hoe? Hoe ondersteunen wij Dobra? In overleg met onze gedreven contact personen in Dobra, bespreken wij wat wij kunnen beteken voor hen. Dit kan zijn door giften of door goed bruikbare goederen te sturen. Wat? De huidige zending van goederen zal bestaan uit kleding voor kinderen en ouderen, incontinentie luiers en speelgoed voor de peuterspeelzaal en het jeugdwerk. Kosten Om de kosten van het transport zo laag mogelijk te houden is besloten, de goederen vanuit Garderen naar een plaats in Oostenrijk te brengen. In Oostenrijk zullen de goederen overgedragen worden aan onze contactpersonen uit Dobra. Zij komen ook met een busje naar Oostenrijk. De kosten worden hierdoor door beide gemeenten gedragen. Tevens hebben wij als COEH dan de mogelijkheid om weer goed met elkaar COEH en Dobra) te praten. Verantwoording Onze 'commissie' draait volledig op giften. Wij als COEH zijn verantwoording schuldig aan de Gereformeerde Kerk te Garderen en de gemeente uit Dobra is weer verantwoording schuldig aan de COEH. Hans Kroon, Voorzitter COEH COMMISSIE OOST EUROPA HULP Beste kerkmensen van Garderen, Zondag 8 mei hadden we een extra [derde] collecte voor Dobra. Dit was onvoorbereid, maar desondanks was de opbrengst overweldigend! De opbrengst van de collecte + nagekomen giften op de bankrekening is zo rond de 500,--!! Ik schrijf, zo rond, want via de rekening komt er nog wat na. Daar kwam diezelfde zondag nog bij, de bijdrage van de gasten van de fam. Reyneveld op hun jubileum. De leuk verzorgde bus [met de verrassende inhoud] mochten we ook houden. Dus.... als u ook nog eens iets hebt te vieren.... we houden ons aanbevolen! Om kort te gaan: Op die ene zondag was de opbrengst voor de pamperaktie in Dobra ruim 1200,--!! Daar waren we even beduusd en stil van! We zijn God en mensen dankbaar dat zoiets "zomaar "gebeurd. De COEH Garderen, Evert van de Beek. P.S. We zijn maar klein, maar soms mogen we grote dingen doen! 13

14 HARKEMA Zoals in elke gemeente ging ook Harkema op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Daarvoor werden via het kerkblad De Wegwijzer stembriefjes verstuurd en werd nog eens benadrukt hoe de ambten vanuit de Bijbel zijn ingesteld. Een mooi stuk wat ik de moeite waard vond in het vgknieuws te plaatsen met weglating van namen uiteraard. In een volgende Wegwijzer stond een gedicht dat bij deze materie aansluit en dat vast herkenbaar is. Immers alle gemeenten zoeken nieuwe ambtsdragers en iedere (toekomstige) ambtsdrager worstelt wel eens met zijn roeping. Voordragen namen nieuwe AMBTSDRAGERS 1 Timotheüs 3: 1-2, 6-9 en Opzieners en diakenen 1 Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. 2 Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van één vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, 6 Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle. 7 Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, opdat hij niet in opspraak kome en in een strik des duivels valle. 8 Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot op veel wijn, niet op winstbejag uit, 9 maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. 15 Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid. 16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Zoals u met bovenstaand stukje waarschijnlijk wel begrijpt is het weer tijd voor de kerkenraad om de gemeente in te schakelen voor het verkrijgen van nieuwe ambtsdragers. In vers 1 staat zelfs duidelijk dat het ambt als ouderling begeerlijk kan zijn. Wel dienen we van onbesproken gedrag te zijn. Dit zijn wel harde woorden, maar het is wel nodig om als opziener in de gemeente te zijn. Anders komt uw eigen gedrag in ieder gesprek naar voren en zal het moeilijk zijn om als ouderling dienen en lerend te zijn. Vers 6 geeft duidelijk aan dat het géén pas bekeerde mag zijn, omdat die zich eerst goed moet omkleden met de wapenrusting van het geloof. Het ambt als diaken is ook waardig, opdat ook zij niet spreken met twee tongen. (Dit behoeft geen uitleg). Maar ook zij dienen van onberispelijk gedrag te zijn, opdat het geloof bewaard wordt met een rein geweten. Vanaf vers 15 wordt duidelijk aangegeven, hoe wij als gemeente ons behoren te gedragen, zolang Jezus niet is teruggekeerd op deze aarde. U zal misschien denken, kom ik voor het bovenstaande wel in aanmerking? Maar God wil een volwassen gemeente die vrucht draagt en de door God gegeven taken goed kan uitvoeren. Wij, die Hem gehoorzaam zijn, dienen te wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Beste gemeenteleden, ook dit jaar wordt er weer een beroep gedaan om namen van personen in te leveren welke u geschikt vindt voor een ambtsdragerfunctie. Zet uzelf daarbij ook niet buitenspel. 14

15 Voor het nieuwe seizoen hopen we dat ieder die voor het ambt gevraagd wordt, dit in een juiste afoverweging wilt doen samen met uw hemelse schepper. Voor de mensen welke straks gevraagd zullen worden voor het ambt willen we nu alvast de volgende bemoediging meegeven. Mozes vroeg zich ook af in Exodus 3:10 Wie ben ik om het volk van Israël te leiden? Maar God zegt: IK BEN IMMERS BIJ U! Deze woorden gelden vandaag de dag nog steeds, u zult het werk nooit alleen en op eigen kracht behoeven te doen. ( ) Heer, roept U mij.. Hoor ik dat goed! Ik kan die taak niet áán; k weet wel bij wie U wezen moet Laat mij mijn gang maar gaan Heer, roept U mij U bent abuis! Neem liever hem of haar. Ik heb genoeg te doen in huis, k kom nu al haast niet klaar. Heer, roept U mij ik weet het wel Dat Uw werk dóór moet gaan; Maar, k schrik zo erg van dit appèl Nu juist op mij gedaan! Heer, roept U mij moet ik dan zijn ambtsdrager van Uw kerk. Mijn kracht is daarvoor veel te klein; te groots is mij dat werk.. Heer, roept U mij ik roep tot U: k breng er niets van terecht. God, vraag het aan een ander nu Ik heb al nee gezegd Maar psychologisch zei GOD toen: Je hoeft geen stap alléén, want wij gaan alles samen doen En zie mijn angst verdween! Een kerkdienst. God ziet waar ik sta. Mijn nee wordt hier een heilig JA! NOORDWOLDE In Noordwolde vervult de kindernevendienst een belangrijke rol in het gemeenteleven. Elke zondag wordt er een kinderlied gezongen voor de kinderen de dienst verlaten en elk jaar aan het einde van het seizoen organiseren de kinderen (met leiding uiteraard) hun eigen dienst. De gemeente wordt hiervan op de hoogte gehouden o.a. via De Trefbode. Een tweetal bijdragen van de afgelopen zomerperiode. Nieuws van de kindernevendienst In juli wordt de kindernevendienst gegeven door Anneke en Diane. 15

16 Nadat we Hemelvaart en Pinksteren hebben gevierd, blijkt het dat de apostelen het niet zo makkelijk hebben. De apostelen worden net als Jezus niet geaccepteerd door de Joodse leiders. De apostelen blijven het evangelie verkondingen waardoor de Joodse leiders de apostelen Petrus en Johannes arresteren. Daarna behandelen we de eerste brief van Petrus in de kindernevendienst. Daarin leggen we uit dat de brief van Petrus is bedoeld om medechristenen hoop te geven. Je kunt niet alleen christen zijn, maar hebt de ander hard nodig om staande te blijven. Ook behandelen we de vraag of; leven wij iedere dag met God? We maken tijd vrij voor veel activiteiten die in ons belang zijn, maar investeren we ook in onze band met God? Ook al zie je daar (meestal) niet direct resultaat van. Dichtbij Hem leven is uiteindelijk onmisbaar. Op zondag 17 juli gaat de kindernevendienst de ochtenddienst organiseren. We zijn bezig met de voorbereidingen zoals liedjes oefenen en repeteren voor het toneelstuk. Het belooft weer een afwisselende dienst te worden met allemaal leuke activiteiten. Natuurlijk gaan we ook veel liederen zingen. De dienst is voor jong en oud, daarom willen we u van harte uitnodigen om deze samen met ons te vieren! In augustus wordt de kindernevendienst gegeven door Baudy, Gerrit en Jildou. De verhalen komen uit de Bijbelboeken 1 Petrus en Nehemia. Uit de 1 Petrus bespreken we het nieuwe leven, wanneer je Christus leert kennen en Hoe is onze taal? Schelden we veel, lasteren we anderen, of zeggen we het goede over God en de naaste?. Met vriendelijke groet, namens de kindernevendienst, Gerrit Bouius en Jildou Mulder Nieuws van de kindernevendienst Op 17 juli heeft de kindernevendienst de ochtenddienst georganiseerd. Het thema was: Redder met lef. Het was een zeer leuke en geslaagde dienst en we zien alweer uit naar de volgende dienst. In September wordt de kindernevendienst gegeven door Diane en Aki. De verhalen komen uit Nehemia. Het zal gaan over de herbouw van Jeruzalem, en het verzet wat hierbij zal plaatsvinden. Tevens over de zorg voor de armen. De muren van Jeruzalem worden wel opgebouwd maar binnen de muren worden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer. Nehemia weet niet wat hij hoort en hij roept de rijken op om de armen terug te geven wat ze ooit bezaten. Hij vraagt om hun de schulden kwijt te schelden. Dat is nog al wat. Maar het gebeurt! Waarom doen ze dat? Omdat Nehemia dat zegt of omdat God het zo bedoeld heeft? Het belooft dus weer interessante nevendiensten te worden waar zelf de grote mensen van deze wereld ook wat van kunnen leren. Met vriendelijke groet, namens de kindernevendienst, Jildou en Gerrit NOORDWIJK De gemeente van Noordwijk is niet groot, dus ook het kerkblad Nieuwsbrief is ook wat kleiner en bevat standaard verschillende rubrieken, aangevuld met kleine berichtjes, activiteiten en af en toe een gedicht met als standaard afsluiter een bijbelleesrooster. Onderstaand een paar van die kleine berichtjes en de oproep om te komen naar Zingen naar de zondag. Het krijgt een vervolg, houd de website in de gaten voor nieuwe data! ACTIVITEITEN 16

17 Op maandag 2 mei is er gebedskring bij de familie Houwaart thuis op Willem Alexanderpark 43. De aanvang is om 19:00. Woensdag 11 mei wordt er weer een vrouwenkoffieuurtje gehouden. De aanvang is om 9:30 bij Marie Huizinga, Wassenaarsestraat 9. De maandelijkse zangavond vindt plaats op Zaterdagavond 19 mei in,,het Trefpunt De aanvang is om 19:00. De zaal gaat om 18:30 open. De entree en een kopje koffie zijn gratis. De muzikale medewerking wordt verleend door Mannenzanggroep,,Sion uit Katwijk. Cambridge International Outreach Van 17 tot en met 31 juli zal ik meedoen aan de Cambridge International Outreach. Ieder jaar komen er in de zomerveel jongeren naar Cambridge toe om Engels te leren in een van de vele taalinstituten aldaar. Veelal komen deze jongeren uit landen zoals China waar ze nog niet met het Evangelie in aanraking zijn gekomen. In Cambridge worden daarom 7 weken lang activiteiten georganiseerd om deze jongeren met het evangelie uit te leggen. Zo worden er bijvoorbeeld sportactiviteiten georganiseerd, en avondprogramma's waarin ook een Bijbelstudie wordt gehouden. Uiteraard vind ik het fijn om de kerken in mijn voormalige Britse woonplaats op deze manier te helpen. Ik wil u vragen voor de Cambridge International Outreach te bidden en ook voor mijn taak daarin. Pieter van der Wal Synodes vgkn KORT VERSLAG VAN DE SYNODE VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, op zaterdag 9 oktober 2010 te Frieschepalen Namens de samenroepende kerk van Frieschepalen-Siegerswoude opende Br Wagenaar de vergadering. Hij heette alle aanwezigen van harte welkom. Na het zingen van Ps.118:1 en 10 las Ds Douma-van der Molen Jozua 5: Zij stelde de vraag, hoe wij tegenover de Here God staan. Hij is ver boven ons en onze belangen verheven. God zal voor de Zijnen strijden, mensen hebben alleen te volgen in het eerbiedige besef wie Hij is, en te leven in een houding van verootmoediging en toewijding. Hierna werd Gez.444 gezongen en ging Ds Douma-van der Molen voor in gebed. De credentiebrieven werden gecontroleerd, waarna werd besloten dat er sprake was van een wettige vertegenwoordiging. Ds Bijleveld te Boornbergum-Kortehemmen werd verkozen als praeses, Br B.Postma te Oosterwolde als scriba, Br O.Oevering te Drachten als assessor. Br G.H.Bakker te Garderen als Ds A.van Harten-Tip te Smilde werden benoemd als resp. quaestor en actuarius. Na het zingen van Ps.121: 1,3 en 4 droeg Br Wagenaar het voorzitterschap over aan de praeses. Omdat in vrijwel alle kerken de ambtsdragers in mei worden bevestigd werd besloten dat het Jaarboekje 2011 pas in juni zal verschijnen. Voor het boekje over de belijdenisgeschriften 17

18 werden de benodigde toestemmingen voor het overnemen van de teksten verkregen. Het verschijnt hopelijk over ongeveer een half jaar. Het vgkookboek, waarvan de opbrengst voor de zending te Bangui is, werd gepresenteerd. De prijs werd vastgesteld op 10,- (excl. verzendkosten). Ruim de helft van dit bedrag komt ten goede aan het zendingswerk. Het boekje is te bestellen bij de scribae en de actuarius. Ds van Harten-Tip werd lid van de Raad van Toezicht van Zendtijd voor Kerken. In verband met de deelname aan ZvK werd een deputaatschap voor de Media ingesteld. Er werd een richtlijn gegeven voor het opstellen van een kerkelijk beleidsplan. Het hebben van een dergelijk plan is noodzakelijk voor de ANBI-verklaring. De kerk van Noordwijk vroeg om en kreeg financiële steun voor evangelisatie-zangavonden. Ds Douma-van der Molen en Ds van Harten-Tip hopen in de kerk te Boelenslaan een cursus Bijbelkennis Oude Testament te geven, die voor iedere belangstellende toegankelijk is. Vele deputaten en commissieleden werden (her)benoemd. Voor de lunchpauze presenteerde de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude haar nieuwe orgel, dat vele mogelijkheden heeft. Er werden opnieuw gezamenlijk enkele liederen gezongen. De belangrijkste vraag van de vergadering was: hoe gaan de kerken om met gemeenteleden die moeite hebben met de gereformeerde belijdenis? Hierover werd intensief en openhartig van gedachten gewisseld. In alle vgkerken is de praktijk dat ambtsdragers de belijdenis ondertekenen. Dit wilden de kerken niet veranderen, hoewel sommige gemeenteleden vragen hebben bij, of zelfs bezwaren tegen, deze belijdenis. Uitgesproken werd dat het belangrijk is dat allen leren en ervaren wat het is om tegelijkertijd zondaar en tegelijkertijd geheiligd te zijn. Dit besef vraagt een geheiligd leven en werkt door in allerlei overtuigingen. Het brengt mensen b.v. bij de kinderdoop, omdat het daarin Gód is, die de hand naar ons toereikt. De kerken besloten dat het moderamen een voorstel zal maken om de kerken te helpen om duidelijk te zijn, te kiezen voor identiteit én de mensen vast te houden. Hierbij kan ook steun worden gezocht buiten de vgkn. In het komende seizoen wordt een kadercursus voor alle gemeenteleden gegeven. Ook hierbij heeft de identiteit een belangrijke plaats. Er werd gekozen voor de combinatie met een kerkdienst, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Alle werkvelden komen in alle kerken aan de orde, gekoppeld aan het ruilschema van de predikanten. Het formulier voor de bediening van de Heilige Doop werd vastgesteld. Br Bakker heeft doopkaarten gedrukt. Deze zijn gratis voor de kerken verkrijgbaar bij de actuarius. Het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal werd gepresenteerd. De kerken kunnen eventuele wijzigingsvoorstellen inzenden vóór 1 januari Hierna zongen de aanwezigen uit de Evangelische Liedbundel nummer 212. De eerste reacties op de notitie Kerk en Israël werden gegeven. Om recht aan de notitie en het onderwerp te doen werd afgesproken dat het onderwerp in het najaar van 2011 weer op de agenda komt. Dan wordt ook gesproken over de wenselijkheid van een deputaatschap of een andere wijze van vormgeving van de verbondenheid met Israël. Vanaf mei 2011 zullen de vgkn voor hun zendingswerk afspraken maken met de FaTEB, om daar speciale projecten te steunen. Ook wordt contact gezocht met andere kerken die in relatie tot de FaTEB staan. Men besloot dat regelmatig bezoek aan Bangui belangrijk is. 18

19 De vgkn besloten dat het moderamen en enkele belangstellenden hen vertegenwoordigen op de nationale synode op D.V. 10 en 11 december 2010 te Dordrecht. Br B.Postma stelde het elfde nummer van het vgknieuws samen, waarin het gebed centraal staat. Dit nummer is te bestellen bij de actuarius en te downloaden via de site, Als Engelse naam voor de vgkn werd vastgesteld: Continued Reformed Churches in the Netherlands. De volgende zitting van de synode is op D.V zaterdag 9 april 2011 te Boelenslaan. Na het zingen van Elb 351 en 469 dankte de praeses de kerk van Frieschepalen- Siegerswoude, de afgevaardigden en de gasten, ging voor in dankgebed en voorbede, wenste ieder wel thuis en sloot de openingszitting van de synode. Persbericht Synode van de vgkn betrokken, blijmoedig en belijdend bijeen Frieschepalen, 9 oktober 2010 De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland kwamen op zaterdag 9 oktober 2010 bijeen in Frieschepalen voor de openingszitting van de nieuwe synode. Onder leiding van de samenroepende kerk van Frieschepalen-Siegerswoude werd allereerst het moderamen verkozen. Het afgetreden moderamen werd in dezelfde samenstelling herkozen. Praeses is opnieuw Ds K.J.Bijleveld te Boornbergum-Kortehemmen, scriba Br B.Postma te Oosterwolde, assessor Br O.Oevering te Drachten, quaestor Br G.H.Bakker te Garderen en actuarius Ds A.van Harten-Tip te Smilde. Deputaten en commissieleden werden (her)benoemd. Tevens werd een Deputaatschap voor de Media ingesteld, in verband met de deelname van de vgkn aan Zendtijd voor Kerken. De Acta van de synode van Noordwijk zullen op korte termijn beschikbaar zijn. Omdat in vrijwel alle kerken de nieuwe ambtsdragers in het voorjaar worden bevestigd, werd besloten voortaan het Jaarboek niet in januari maar in juni te laten verschijnen. In deze synodezitting lag het accent op inhoudelijke onderwerpen. Er werd uitgebreid met elkaar gesproken over het gereformeerd belijdende karakter van de vgkn. De praeses benadrukte de noodzaak van het besef, dat een mens als zondaar voor de HERE staat, maar tegelijkertijd gerechtvaardigd en verlost is door het offer van Jezus Christus. De afgevaardigden deelden met elkaar, hoe dit gereformeerd belijden in de plaatselijke kerken functioneert. In lijn met dit belijden werd het herziene doopformulier aangenomen. Een herzien formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal werd gepresenteerd, waarop de kerken in eerste lezing kunnen reageren. Voor de geloofsverdieping zullen een cursus bijbelkennis Oude Testament en een kadercursus worden gegeven. Met het oog op de oecumene is besloten dat het moderamen en enkele belangstellenden zullen deelnemen aan de Nationale Synode, die wordt gehouden op D.V. 10 en 11 december 2010 te Dordrecht. Er werd een vgkookboek gepresenteerd, waarvan de opbrengst is voor het zendingswerk aan de FaTEB te Bangui, in de Centraal Afrikaanse Republiek. Dit kookboek is te bestellen voor 10,- (exclusief verzendkosten) bij de scribae en via de website (www.vgkn.nl) bij de actuarius. De nieuwste editie van het vgknieuws werd gepresenteerd; deze is te downloaden via de site of te bestellen bij de actuarius. Voor de lunchpauze konden de afgevaardigden en de vele gasten genieten van de klanken van het nieuwe orgel van de kerk van Frieschepalen. De organiste speelde enthousiast enkele liederen, die volmondig werden meegezongen. 19

20 Zo was ook de start van deze synode van de vgkn tot opbouw van de gemeenten. In deze vergadering was de groeiende geloofsverbondenheid duidelijk merkbaar. KORT VERSLAG VAN DE SYNODE VAN DE (voorgezette) GEREFORMEERDE KERKEN in NEDERLAND, zaterdag 9 april 2011 te Boelenslaan Namens de ontvangende kerk van Boelenslaan-Drachtster Compagnie heette Br Oevering allen welkom. Hij las Ezechiël 31:1-14, met als kernwoord waterdrinker - iemand die afhankelijk is van water en geen water produceert. Zo is een mens afhankelijk van de HERE en Zijn gaven. Jezus Christus geeft het levende water, dat in wie dit drinkt wordt tot een fontein, tot opbouw voor hemzelf en anderen. Hierna werd Ps.68:7, 9 gezongen en ging Ds Sytsma-van Oeveren voor in gebed. Het Jaarboekje 2011 zal D.V. in juni uitkomen. De Acta verschenen reeds. Beide zijn te bestellen bij de actuarius. Het vgkookboek bleek een groot succes. Er werd daarom een herdruk verzorgd. De opbrengst bedroeg al ongeveer 1000,-, voor de Zending in Bangui. Ook dit is, voor 10,- exclusief verzendkosten, te bestellen bij de actuarius. Er werd naar aanleiding van een instructie uitgebreid gesproken over de vraag, hoe om te gaan met belijdende leden die samenwonen en hun kind willen laten dopen, en met samenwonenden waarvan één ouder belijdend lid is en die hun kinderen willen laten dopen. Het bleek dat de kerken kinderen van ongehuwd samenwonende ouders niet dopen. Bij de doop wordt aan de ouders gevraagd of zij een voorbeeld van een christelijke levenswandel willen geven; in de lijn van de kerken kan een ongehuwd samenwonende hierop niet met ja antwoorden. Er worden pastorale gesprekken met deze ouders gevoerd; wanneer zij aangeven te willen trouwen komt er ook ruimte voor de doopbediening. Een andere instructie ging over het herdenken van de overledenen. In het gesprek bleek iedere kerk daarin eigen gewoontes te hebben. Ook was er een instructie over het omgaan met gemeenteleden die een geloofsdoop hebben ondergaan na als kind gedoopt te zijn. De gereformeerde kerken kennen deze vorm niet maar hechten aan de verbondsdoop. Daarom maakt wie deze geloofsdoop ondergaat zichzelf tot een vreemde eend in de kerkelijke bijt en zet de kerkelijke eenheid onder spanning. De kerken bleken genuanceerd te zijn in hun benadering van deze gemeenteleden. Er werd opgemerkt dat het niet aan te bevelen is, lid te zijn van twee kerken. Gewoonlijk wordt men immers lid van een kerk of gemeente door de bediening van de doop. Twee kerken vroegen een beoordeling van de Herziene Statenvertaling. Daarom werd aan de commissie liturgische formulieren gevraagd om een gemotiveerd advies over het gebruik van de HSV voor te bereiden. Diverse deputaatschappen en commissies deden verslag van hun werkzaamheden. De zendingsdeputaten zijn bezig hun werk op te starten. Zo wordt er toegewerkt naar een tweede bezoek aan de FATEB, binnen twee jaar. Ds Bijleveld en Br Postma hielden in de meeste kerken een presentatie over hun bezoek aan Bangui. Ook waren zij te gast bij de PCOB te Haulerwijk. Br Bakker maakte folders over dit Zendingswerk, die bij hem te verkrijgen zijn. 20

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Het gebed is een geweldige

Het gebed is een geweldige Bidden [1] Christen doet niet anders Een mens is op de beste plek als hij op zijn knieën Gods aangezicht zoekt. Bidden is vitaal voor het christelijke leven. Waarom eigenlijk? Ds. J. Muller is hervormd

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Als knechten die hun Heer verwachten

Als knechten die hun Heer verwachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Inleiding tot de vernieuwde uitgave In dit boekje worden de gevaren

Nadere informatie

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014

O N T M O E T I N G. Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL. 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 O N T M O E T I N G Kerkblad wijkgemeente Sion - Bussum HET VERHAAL Goede en bemoedigende herinneringen aan de Kerstfeestviering op 25 december 2013 44e jaargang - nummer 2 februari - maart 2014 In de

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 14 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2010 We hebben elkaar nodig Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente 8. De leiding van de gemeente Het ligt voor de hand om in het kader van de opbouw van de gemeente ook aandacht te besteden aan de leiding van de gemeente. Kan het niet zonder opbouw, nog minder kan het

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk Leden informatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau December 2009 Jaargang 1 Nr. 1 Inhoud 3 Meditatie 5 Generale diaconale

Nadere informatie

Kwartaalblad van de Hervormde Gemeente de Rank in de

Kwartaalblad van de Hervormde Gemeente de Rank in de De 'SCHAKEL' Kwartaalblad van de Hervormde Gemeente de Rank in de BONIFATIUSKERK - Elden Meditatie & Gemeentewerken: Ds. P. Vermaat. Blz. 3 & 5 Hans Boer: Kerstfeest Blz. 10 Theo van loenen: Werenfried:

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47 1 Inhoud Inleiding 3 1. Zoek eerst over het belang van zoeken 7 2. Het koninkrijk van God zoeken 12 3. Het koninkrijk nabij 18 4. En zijn gerechtigheid 23 5. Waar ben je nog bang voor?! 29 6. Zie Ik doe

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie