Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT"

Transcriptie

1 Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 25 juni 2012 AANWEZIG: Peetermans L. - burgemeester-voorzitter; Helsen K., Luyten F., Korthout R., Laporte E. en Peeters M. - schepenen; Valgaeren E. - schepen met raadgevende stem; Aerts C., Tubbax L., Van de Kerkhof A., Van Thielen C., Van Hove L., Peeters F., Verstappen K., Van Thielen V., Braes J., Tubbax W., Van Reet H., Van Herck J., Raets E., Bloemmen K. en Van Aelst F. - raadsleden; en Anthonis E. - secretaris. Openbare zitting SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van ( ) BESLUIT eenparig: Art. 1: Art. 2: De voorgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van worden goedgekeurd. De status van de lijst met de op te volgen punten vervolgens vast te stellen als volgt: ID STATUS Beschrijving van het te onderzoeken item Wie rapporteert Graad van belang Datum rapportage Vragende partij 1 Open Weg Dieperstraat Greenenergy College Normaal OK 2 Open Geluidsinstallatie raadszaal College Normaal Wendy Tubbax Bespreking ter zitting van de stand van zaken 1. Greenenergy: Het college (collegebesluit ) stelt de raad het volgende voor in de context van dit dossier: Uitgegaan wordt van het scenario dat het bedrijf het perceel grond ter plekke zou aankopen aangezien het geniet van de aanpassing van het kruispunt ter plaatse. In eenzelfde beweging wordt dan bij de notaris vervolgens kosteloos afstand gedaan van dit perceel aan de gemeente Herselt. De bedoeling van gans dit verhaal is ter plekke een optimale beveiliging van het kruispunt te realiseren en een verbreding van de Dieperstraat ter plaatse. Realisatietijdstip: indien er voldoende perspectief ontstaat op een globale afhandeling van dit project.

2 Genoteerd wordt, in de marge van deze goedkeuring van de ontwerpnotulen, de consensus van de ganse raad m.b.t. dit scenario. 2. Geluidsinstallatie: Beleidsbeslissing op te nemen tijdens nieuwe legislatuur met overeenstemmend krediet uiteraard. Kennisname door de raad voor akkoord. SECRETARIAAT 002 Samenstelling van het managementteam van de gemeente Herselt - wijzigingen: - aanstelling Tina Vervloessem - bestuurssecretaris-kwaliteitsmanager ( (1)) BESLUIT eenparig: Bestuurssecretaris Tina Vervloessem, kwaliteitsmanager van de gemeente Herselt, aan te stellen als lid van het managementteam van de gemeente Herselt. AANWEZIG: Peetermans L. - burgemeester-voorzitter; Helsen K., Luyten F., Korthout R., Laporte E. en Peeters M. - schepenen; Valgaeren E. - schepen met raadgevende stem; Aerts C., Tubbax L., Van de Kerkhof A., Van Thielen C., Van Hove L., Peeters F., Verstappen K., Van Thielen V., Braes J., Moykens K., Tubbax W., Van Reet H., Van Herck J., Raets E., Bloemmen K. en Van Aelst F. - raadsleden; en Anthonis E. - secretaris. REKENDIENST 003 Budgetwijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 01 (buitengewone dienst) - dienstjaar 2012 ( (2)) BESLUIT: Art. 1: De budgetwijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 01 (buitengewone dienst) dienstjaar 2012 goed te keuren, met inbegrip van een ter zitting goedgekeurd krediet van ,00 EUR in het kader van de vereffening van VC Blauberg. Art. 2: Art. 3: Het overzicht van financiële ontwikkeling goed te keuren. Deze budgetwijzigingen conform de geldende regelgeving over te maken aan de toezichthoudende overheid. KERKFABRIEKEN 004 Rekening kerkfabrieken - advies ( ) BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Gunstig advies te verlenen m.b.t. de voorgelegde rekening 2011 van de kerkfabrieken Sint- Servaas Herselt, Sint-Hubertus Ramsel, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Blauberg. Dit advies over te maken aan het administratief toezicht en de betrokken kerkfabrieken.

3 AGB 005 Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2011 van AGB Herselt en verlening van kwijting aan de bestuurders ( (1)) BESLUIT: Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad stemt in met de voorgelegde jaarrekening 2011 van AGB Herselt en neemt kennis van het jaarverslag De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders van AGB Herselt m.b.t. het jaar BEVOLKING 006 Inschrijving in een recreatief verblijf - kennisgeving ( (3)) BESLUIT: Kennisname. PERSONEELSDIENST 007 Technisch medewerk(st)er - uitvoeringsdiensten (C1-C3) - formele vereisten ( ) BESLUIT eenparig: Het hieronder weergegeven ontwerp van aanwervingsvoorwaarden (zowel voor interne als externe kandidaten) voor technisch medewerker C1-C3 wordt goedgekeurd als volgt: Technisch medewerker - Formele vereisten Diploma: inzake de diplomavoorwaarden zijn de bepalingen van bijlage I van het BVR van toepassing, alsook de buitenlandse diploma s die daarmee gelijkgesteld zijn, in casu de diploma s voor het begeven van een functie in niveau C. Interne kandidaten kunnen eveneens deelnemen, mits inachtname evenwel van de desbetreffende bepalingen voorzien in de RPR in art. 123, 124, 125, 126, 129, 129bis en 132. Andere: Slagen voor een selectieprocedure bestaande uit: 1. Schriftelijk gedeelte 18/30 a) Bondig verslag over een werkaangelegenheid b) Berekening van de hoeveelheid te gebruiken materialen of met een andere opdracht eigen aan de gevraagde specialisatie 2. Praktisch gedeelte 12/20

4 Een opdracht eigen aan de functie, waaruit de stielkennis van de kandidaat moet blijken. 3 Mondeling gedeelte 30/50 Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en zijn interesse voor het werkterrein. Ondervraging over het vak waarin de vacature zich stelt. Om geslaagd te zijn dient de kandidaat 50 % van de punten te behalen op elk onderdeel van het schriftelijk examen, 60 % op het schriftelijk gedeelte in zijn totaliteit, 60 % op het praktisch gedeelte, 60 % op het mondeling gedeelte en uiteindelijk dus 60% op het totaal van de te behalen punten. Selectiecommissie De leden van de selectiecommissie en de secretaris worden door het college van burgemeester en schepenen nominatief aangewezen. Dit dient evenwel te gebeuren conform de artikelen 15 tot 17 van de RPR. De selectieprocedure dient te resulteren in een rangschikking conform art. 18 van de RPR. Bijzondere modaliteiten: De proeftijd bedraagt conform art. 43 van de RPR 6 maanden. Deze proeftijd vervalt uiteraard voor de interne kandidaten. PERSONEELSDIENST 008 Technisch medewerk(st)er - uitvoeringsdiensten (C1-C3) - geldelijk statuut ( ) BESLUIT eenparig: Het hieronder weergegeven ontwerp van geldelijk statuut voor de functie van technisch medewerk(st)er uitvoeringsdiensten (C1-C3) goed te keuren: GELDELIJK STATUUT Werkliedenpersoneel Graad Schaal Technisch medewerker C1 aanvangsweddeschaal C2 na tenminste 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en gunstige evaluatie C3 na tenminste 18 jaar schaalanciënniteit in B1 en B2 en gunstige evaluatie Toepasselijke weddeschaal (spilindexcijfer 138,01) Referteweddeschaal: Administratief medewerk(st)er

5 Minimum Maximum Verhogingen C1 C2 C3 Aanvangsschaal 4j C1+G 18jB1&B2+G EUR , ,00 1x1x600 1x2x600 1x2x550 8x2x600 1x2x550 1x2x600 1x2x700 EUR , ,00 1x1x550 9x2x600 1x2x550 2x2x600 1x2x850 EUR , ,00 1x1x650 2x2x600 1x2x650 1x2x600 1x2x650 2x2x600 1x2x650 1x2x600 1x2x650 2x2x600 1x2x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ter inlichting: G=gunstige evaluatie. PERSONEELSDIENST 009 Technisch medewerk(st)er - uitvoeringsdiensten (C1-C3) - kennisname ontwerp secretarisbesluit omtrent de vaststelling van de functierelevante evaluatiecriteria

6 BESLUIT eenparig: voor betreffende functie ( ) Kennisname van het ontwerp secretarisbesluit met betrekking tot de functierelevante evaluatiecriteria voor de functie van technisch medewerk(st)er (voor de uitvoeringsdiensten (C1-C3)) tot zijn essentie herleid als volgt: FUNCTIERELEVANTE CRITERIA VOOR DE FUNCTIE VAN TECHNISCH MEDEWER(ST)ER (VOOR DE UITVOERINGSDIENSTEN (C1-C3)) A. kennis 1. Vakkennis: kennis die nodig is voor het uitvoeren van de taken, zowel de technische, theoretische of door ervaring, alsook de principes rond de werking van de apparatuur. De grondigheid van deze kennis hangt uiteraard af van de functie. 2. Inzicht in de structuur en werking van de gemeentediensten die is om te werken in een breder kader. Inzicht in de impact van bepaalde handelingen, niet enkel naar de eigen afdeling toe, maar ook naar de andere afdelingen. 3. Bediening van het informatica-apparaat. B. kwaliteit 1. Ordelijkheid: de mate waarin de werkomgeving ordelijk wordt gehouden. Verzorging van de kledij en het voorkomen. 2. Verzorging van het werk: de mate waarin de afgewerkte taken voldoen aan de gestelde vereisten, zowel inhoudelijk als vormelijk, afhankelijk van de verantwoordelijkheidsgraad van de functie. Niet al te vlug tevreden zijn met de werking van de automatisering. 3. Precisie bij uitvoering taken: nauwkeurigheid waarmee het werk wordt uitgevoerd - foutenmarge. C. kwantiteit 1.Hoeveelheid werk: de mate waarin men actief optreedt en men zich inzet voor zijn werk, met een doeltreffend gebruik van de tijd. 2.Werken onder tijdsdruk: de mate waarin met doeltreffend blijft ondanks de hoeveelheid taken die moeten verwerkt worden en de tijdspanne waarbinnen dit dient te gebeuren. D. aanpak 1. Eigen werkplanning: mate waarin men georganiseerd te werk gaat of een logische aanpak heeft bij het uitvoeren van taken of het oplossen van problemen, zonder dat hiervoor steeds duidelijk richtlijnen hoeven te komen van de rechtstreekse verantwoordelijke. 2. Inschatten van (probleem)situaties: mate waarin men vlug van begrip is, snel de essentie van de zaken inziet en kan verwerken, zonder dat dit telkens opnieuw duidelijke toelichting behoeft.

7 3. Afwegen van voor- en nadelen en het overzien van de gevolgen: mate waarin men gevoelig is voor de gevolgen van bepaalde handelingen en men doordacht te werk gaat. 4. Besluitvaardigheid: de mate waarin men na verloop van tijd zelfzeker optreedt en men voor gekende zaken zelfstandig handelt, ook voor louter uitvoerende taken. 5. Nemen van initiatieven: mate waarin men creatief is binnen de werkomgeving, men zelf de handen uit de mouwen steekt, men bepaalde suggesties doet ter verbetering, vergemakkelijking of vereenvoudiging van het werk. 6. Motivatie: heeft men bedoeling om zijn werk zo goed mogelijk te doen of enkel het absoluut noodzakelijkste. Bereidheid om eventueel bij te scholen om inzichten te verruimen zelfs al is dit niet verreist voor de aanstelling of bevordering. E. communicatieve vaardigheden 1. Mondeling uitdrukkingsvermogen: mate waarin met boodschappen, voorvallen en problemen mondeling kan verwoorden, zodanig dat zij begrepen worden en dit met een verzorgde (of aangepaste) taal. 2. Schriftelijk uitdrukkingsvermogen: idem maar schriftelijk en dan vooral bij het opstellen van stukken (rapporten, enz.). 3. Overdragen van kennis: bereidheid om de kennis over te dragen aan anderen en deze niet af te schermen. 4. Psychologisch doorzicht: derden op de gepaste wijze benaderen met het oog op een constructieve samenwerking. F. houding t.o.v. mensen en werk 1. Naleven van veiligheidsvoorschriften: het aanwezig zijn van veiligheidsbewustzijn en naleven van de voorschriften terzake. 2. Bereidheid tot extra inzet: kan men rekenen op de medewerker in uitzonderlijke gevallen zoals overwerk, weekends of nachtwerk. 3. Motiveren en overtuigen van anderen: mate waarin men een positieve en constructief-kritische houding aanneemt. 4. Samenwerken met anderen (teamgeest): de mate waarin men geëngageerd is om zich samen met anderen in te zetten en zich in te spannen voor anderen voor taken die gezamenlijk worden uitgevoerd of waartussen een verband bestaat. Sociale zin. 5. Stiptheid: de mate waarin men zich aan de interne uurregelingen houdt en afspraken naleeft, afhankelijk van de omstandigheden. G. leidinggeven 1. Plannen en organiseren van anderen: mate waarin men het werk van anderen op een efficiënte manier kan sturen door een goede werkverdeling.

8 2. Controleren: mate waarin men zijn controle-opdracht correct vervult. 3. Begeleiden en stimuleren van medewerkers: mate waarin men openstaat om anderen hogerop te brengen. 4. Psychologisch inzicht: kan men luisteren naar anderen, heeft men begrip voor andere visies, weet men ondergeschikten op een gepaste wijze te benaderen. 5. Overdracht van kennis: bestaat de mogelijkheid om de kennis op een begrijpelijke en doeltreffende manier over te brengen op ondergeschikten. Kwoteringsschaal. A = voldoet zeer ruim aan de gestelde (functie)eisen B = voldoet goed aan de gestelde (functie)eisen C = voldoet aan de gestelde (functie)eisen D = voldoet niet volledig aan de gestelde (functie)eisen E = voldoet niet aan de gestelde (functie)eisen Scorebepaling voor de functie technisch medewerker. Streefkwoteringen. A. 1. B 2. B 3. C B. 1. B 2. B 3. B C. 1. B 2. B D. 1. A 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B E. 1. B 2. B 3. B

9 4. B F. 1. A 2. A 3. B 4. B 5. B G. 1. B 2. B 3. B 4. B 5. B PERSONEELSDIENST 010 Functie technisch medewerk(st)er - uitvoeringsdiensten (C1-C3) - kennisname ontwerp secretarisbesluit houdende de vaststelling van de functiebeschrijving en het functieprofiel desbetreffend ( ) BESLUIT eenparig: De volgende functiebeschrijving/functieprofiel vast te stellen voor een technisch medewerk(st)er (UITVOERINGSDIENSTEN (C1 -C3)): Voorafgaandelijk: De functiebenaming is technisch medewerk(st)er uitvoeringsdiensten De weddeschaal Cl-C3 FUNTIEPROFIELEN EN BESCHRIJVINGEN: Functie: TECHNISCH MEDEWERKER(STER) (C1-C3) Uitvoeringsdiensten Logistiek Plaats in het organogram: Rapporteert aan technisch coördinator. Leiding bij technische uitvoering werken van de dienst logistiek. Werkt samen met administratief medewerker logistiek. Werkt samen met technisch medewerkers van de andere diensten. Samenvatting van de functie-inhoud:

10 - leiding en assistentie bij uitvoering technische taken van de dienst logistiek - interne technische organisatie gemeentehal en magazijn Verruimende bepalingen: - polyvalente opdrachten - bereid om na de uren opdrachten af te werken indien nodig Profiel: a: kennis en ervaring - werking van de gemeentediensten - notities van alle vakken en materialen eigen aan de dienst - kunnen werken met computer en programma's - kennis automechanica, lassen en constructie b: vaardigheden - leiding en organisatie: werkschema's opmaken, tijdsplanning, taakverdeling, personeelsbezetting - verantwoordelijk voor de uitvoering van opgelegde taken - controle op de naleving van veiligheidsvoorschriften - uitdrukkingsvermogen: schriftelijk en mondeling - kunnen omgaan met publiek: geduld, beheerst, dienstvaardig - precisie bij uitvoering taken c: attitudes: - verantwoordelijkheidszin, positieve werkingesteldheid, tact en discretie - inventief probleemsituaties oplossen Functie: TECHNISCH MEDEWERKER(STER) (C1 - C3) Uitvoeringsdiensten Onderhoud gebouwen Plaats in het organogram: Rapporteert aan technisch coördinator. Leiding bij technische uitvoering werken van de dienst onderhoud gebouwen. Werkt samen met administratief en technisch medewerkers van de andere diensten. Samenvatting van de functie-inhoud: - leiding en assistentie bij uitvoering technische taken van de dienst onderhoud gebouwen - geregeld overleg met schepen, hoofd en verantwoordelijke van de andere interne diensten - preventie en curatief onderhoud en herstelling aan gemeentelijke gebouwen - opvangen van dringende onderhoudswerken - voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, alvorens opdrachten te kunnen doorgeven aan de ploegen, zoals metingen en berekeningen maken wat betreft verbouwingen en het opfrissen van gebouwen - controle en naleving van de veiligheidsvoorschriften Verruimende bepalingen: - polyvalente opdrachten

11 - bereid om na de uren te werken Profiel: a: kennis en ervaring - werking van de gemeentediensten - inzicht hebben in werksituaties - kennis van vakken en materialen eigen aan de dienst - kunnen werken met gespecialiseerd gereedschap eigen aan de dienst b: vaardigheden - leiding en organisatie: werkschema's opmaken, tijdsplanning, taakverdeling, personeelsbezetting - verantwoordelijk voor de uitvoering van opgelegde taken - controle op de naleving van veiligheidsvoorschriften - uitdrukkingsvermogen: schriftelijk en mondeling - kunnen omgaan met publiek: geduld, beheerst, dienstvaardig - precisie bij uitvoering taken - bijdragen tot projectadministratie c: attitudes: - verantwoordelijkheidszin, positieve werkingesteldheid, tact en discretie - inventief probleemsituaties oplossen Functie: TECHNISCH MEDEWERKER(STER) (C1 - C3) Uitvoeringsdiensten Openbare werken Plaats in het organogram: Rapporteert aan technisch coördinator Leiding bij technische uitvoering werken van de dienst openbare werken Werkt samen met administratief en technisch medewerkers van de andere diensten Samenvatting van de functie-inhoud: - leiding en assistentie bij uitvoering technische taken van de dienst openbare werken - geregeld overleg met schepen, hoofd en verantwoordelijke van de andere interne diensten - preventie en curatief onderhoud en herstelling aan - opvangen van dringende onderhoudswerken - voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zoals metingen en berekeningen maken - controle en naleving van de veiligheidsvoorschriften Verruimende bepalingen: - polyvalente opdrachten - bereid om na de uren opdrachten af te werken indien nodig Profiel: a: kennis en ervaring - werking van de gemeentediensten - inzicht hebben in werksituaties - kennis van vakken en materialen eigen aan de dienst - kunnen werken met gespecialiseerd gereedschap eigen aan de dienst

12 b: vaardigheden - leiding en organisatie: werkschema's opmaken, tijdsplanning, taakverdeling, personeelsbezetting - verantwoordelijk voor de uitvoering van opgelegde taken - controle op de naleving van veiligheidsvoorschriften - uitdrukkingsvermogen: schriftelijk en mondeling - kunnen omgaan met publiek: geduld, beheerst, dienstvaardig - precisie bij uitvoering taken - bijdragen tot projectadministratie c: attitudes: - verantwoordelijkheidszin, positieve werkingesteldheid, tact en discretie - inventief probleemsituaties oplossen Functie: TECHNISCH MEDEWERKER(STER) ( C1 - C3 ) Uitvoeringsdiensten Milieu Plaats in het organogram Rapporteert aan technisch coördinator. Leiding bij technische uitvoering werken van de dienst milieu. Werkt samen met administratief en technisch medewerkers van de andere diensten. Samenvatting van de functie-inhoud - leiding en assistentie bij uitvoering technische taken van de dienst milieu - geregeld overleg met schepen, hoofd en verantwoordelijken van de andere uitvoeringsdiensten - opvangen van dringende onderhoudswerken - voorbereiding van de opdrachten - controle en naleving van de veiligheidsvoorschriften Verruimende bepalingen: - polyvalente opdrachten en open staan voor vernieuwing - bereid om na de uren opdrachten af te werken indien nodig Profiel: a: kennis en ervaring - werking van de gemeentediensten - inzicht hebben in werksituaties - kennis van vakken en materialen eigen aan de dienst - kunnen werken met gespecialiseerd gereedschap eigen aan de dienst b: vaardigheden - leiding en organisatie: werkschema's opmaken, tijdsplanning, taakverdeling, personeelsbezetting - verantwoordelijk voor de uitvoering van opgelegde taken - controle op de naleving van veiligheidsvoorschriften - bijdragen tot projectadministratie - uitdrukkingsvermogen: schriftelijk en mondeling

13 - precisie bij de uitvoering taken c: attitudes: - verantwoordelijkheidszin, positieve werkingesteldheid, tact en discretie - kunnen omgaan met publiek: geduld, beheerst, dienstvaardig (bij uitvoering werken) - kunnen uiten van waardering en kritiek - ingrijpen wanneer instructies of afspraken niet worden gevolgd JEUGD 011 Organisatie speelpleinwerking en kleuterwerking 2012 ( ) BESLUIT eenparig: Art. 1: De kinderopvang van het OCMW hanteert de geldende tarieven van Kind en Gezin zoals bovenstaand vermeld. Art. 2: De nieuwe tarieven voor speelpleinwerking, zoals voorgesteld, te hanteren vanaf 2012: - 1 e kind 5,00 EUR voor een ganse dag - 2 e kind 4,00 EUR voor een ganse dag - vanaf het 3 e kind 3,00 EUR voor een ganse dag - 2,50 EUR voor een halve dag ongeacht het aantal kinderen dat van één gezin deelnemen. - het inschrijvingsgeld voor vrijdag is afhankelijk van de uitstap. Art. 3: De helft van het inschrijvingsgeld van speelpleinwerking te storten in de gemeentekas en de andere helft aan te wenden voor activiteiten die kinderen overdag uitvoeren. PATRIMONIUM 012 Vereffening V.C. Blauberg - aanvaarding voorstel vereffenaar ( ) BESLUIT eenparig: Art. 1: Art. 2: Akkoord te gaan met het voorstel van de vereffenaar Ward Van Meldert in dit dossier en te noteren dat dit voorstel tot slot van alle rekening werd gedaan en dus verdere aanspraken in de context van dit dossier ten aanzien van de gemeente Herselt verder onmogelijk maakt. De ontvanger te verzoeken om de som van ,00 EUR met bekwame spoed over te maken op de derdenrekening van de vereffenaar. BOUWDIENST 013 Opmaken leegstandsregister van gebouwen en woningen: project van IOK voor de intergemeentelijke vaststelling van leegstand ( ) BESLUIT eenparig: De gemeenteraad beslist om in te gaan op het project van IOK voor intergemeentelijke vaststelling van leegstand aan de bovengenoemde kostprijs. BOUWDIENST 014 Verkavelingsaanvraag nr. 046/594(4) - Immo Joost Danneels, verkaveling voor acht loten te Herselt, Watertorenweg - wijziging wegtracé ( )

14 BESLUIT eenparig: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De wijziging van het wegtracé, zoals aangegeven op onderhavig verkavelingsontwerp en strekkende tot het verkavelen van gronden in acht kavels voor open bebouwing en het wijzigen van het wegtracé te Herselt, Watertorenweg (afd. 2, sectie M 1305 c2), wordt goedgekeurd. De wijziging van het wegtracé dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het voorgestelde verkavelingsontwerp. Er dient integraal te worden voldaan aan de voorwaarden vervat in het advies van de administratie en planning openbare werken van Er dient integraal te worden voldaan aan de voorwaarden vervat in het advies van de milieudienst van in zoverre dit niet afwijkt van het advies van Hidrorio. Indien een verkavelingsvergunning wordt afgeleverd wordt volgende clausule opgenomen: de bouwvergunningen kunnen pas afgeleverd worden nadat voldaan is aan de voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad. BOUWDIENST 015 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) gemeente Herselt - definitieve vaststelling ( ) BESLUIT: Art. 1: Kennis wordt genomen van het advies van de Gecoro (advies van ) met betrekking tot het ontwerp GRS. Art. 2: Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt definitief vastgesteld met de wijzigingen (t.o.v. de voorlopige vaststelling) op basis van de uitgebrachte bezwaren, opmerkingen of adviezen, alsmede op basis van de wijzigingen, zoals voorgesteld in het Gecoro advies, behoudens volgende punten: Park De Merode: Om tegemoet te komen aan de opmerkingen die gemaakt werden in het provinciale advies is het aangewezen om de gemeentelijk visie als volgt te verfijnen: Bestaande tekst m.b.t. deze zone (p. 144) vervangen door: In dit gebied is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die een ruimtelijke en functionele relatie vertonen met kasteel en park enerzijds en waarbij een duurzaam evenwicht gevonden wordt met de kwaliteiten / kwetsbaarheid van het gebied anderzijds. De precieze modaliteiten moeten blijken uit diepgaander onderzoek in een RUP. Minimaal volgende randvoorwaarden moeten daarbij in acht genomen worden:

15 parameter Functioneel Fysisch systeem Natuur Landschap, erfgoed Schaal dynamiek Mobiliteit en Kenmerken, structuurbepalende elementen De zone is gesitueerd in het bestaande park de Merode aansluitend op het kasteel de Merode aan de overzijde van de Grote Nete. Aan de zuidzijde sluit het gebied aan op de bestaande woonkern Bergom. Alluviale vallei Grote Nete, structuurbepale nd op bovenlokaal niveau; aanwezigheid van potentieel / effectief overstromingsgevoelig gebied. Variatie in vegetatie en flora als gevolg van een gradiënt in reliëf en bodemtype Combinatie van waardevolle en zeer waardevolle vegetatieypes cf BWK: naaldhoutaanplanten (pmb); zure mesofiele bossen (qb); eutroof moerasbos (lhb). Beschermd landschap Kasteel de Merode Ankerplaats de Merode (A10069) Geometrische drevenstructuur naar Frans voorbeeld is goed bewaard in oorspronkelijke toestand. Referentiesituatie is een historisch park waarin rust primeert. De toegankelijkheid is vandaag beperkt. Ontsluitingsmogelijkheden zijn er via Westerlosesteenweg en Hoge Dreef. Grenzen inzake ontwikkeling Nieuwe functies moeten een ruimtelijk functionele relatie vertonen met kasteel en park en situeren zich in de toeristisch recreatieve sfeer en/of hebben betrekking op functies met openbaar karakter of openbaar nut. Naast een ruimtelijk-functionele relatie met het kasteelpark dient tevens gewaakt over het voorzien van een ruimtelijk functionele relatie met de woonomgeving Bergom. Dit betekent ondermeer dat de zone voldoende toegankelijk moet zijn (openbaar karakter). Duurzaam afstemmen ontwikkelingen op deze structuurbepalende elementen rekening houdend met de watertoets. Integratie in omgeving met aandacht voor natuur- en landschapswaarden, behoud van natuurlijke gradiënten. De inrichting dient afgestemd op de bestaande inrichting van het park (drevenstructuur); de realisatie moet een bijdrage leveren aan cultuur-historische opwaardering van het park. Schaal en dynamiek moeten afgestemd worden op de draagkracht van de omgeving. In de Hoge Dreef dient gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperkt. - Zonevreemde sportterreinen: De aanpassingen, zoals voorgesteld in het Gecoro advies niet te volgen en de versie van de voorlopige vaststelling te behouden.

16 Art. 3: Het definitief vastgestelde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt binnen 30 dagen betekend aan de deputatie van de provincie Antwerpen en aan de Vlaamse Regering. BIJLAGEN: - Verslag vergadering van de Gecoro Lijst 1: Overzichtslijst van adviezen, bezwaren en opmerkingen opeenvolgend genummerd - Lijst 2: Behandeling door de Gecoro van adviezen met verwijzing naar de overzichtslijst 1 (via nr ) - Lijst 3: Behandeling door de Gecoro van bezwaren en opmerkingen per thema gegroepeerd en met verwijzing naar de overzichtslijst 1 (via nr ) - Het volledige advies van de provincie Antwerpen, aangevuld met de opmerkingen van de Gecoro. Verslag vergadering van de Gecoro : Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) Verslag vergadering 15 mei 2012 AANWEZIG: - Effectieve leden: Francky Verbruggen (voorzitter), Anna Verbruggen, Staf Aerts, Geert De Wit, Herman Dauwen, Fons Sels - Plaatsvervangers: Geen - Gemeente Herselt: Hugo Van Rompaey (secretaris) - Politieke fracties: Geen - Gasten: Geen - Verontschuldigd: Geen 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS): advies van de Gecoro aan de gemeenteraad mbt. het openbaar onderzoek 1.1. Algemeen: Het ontwerp GRS werd van tot en met aan een openbaar onderzoek onderworpen. De Gecoro bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en heeft na afsluiten van het openbaar onderzoek 60 dagen, in dit geval verlengd met 60 dagen (totaal 120 dagen dus), om een gemotiveerd advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Dit betekent dat het advies van de Gecoro voor uitgebracht moet zijn. Wanneer de Gecoro geen advies heeft verleend binnen de gestelde termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. In dit geval bezorgt ze onmiddellijk de gebundelde adviezen, bezwaren en opmerkingen aan de gemeenteraad. Het advies van de Gecoro zal, voor de definitieve vaststelling van het GRS, op de agenda van de gemeenteraad van juni 2012 worden geplaatst. Alle bezwaren en opmerkingen werden opeenvolgend genummerd en opgenomen in een Excel bestand - lijst A ( n.v.d.r.: in totaal werden 374 bezwaren en opmerkingen, waarvan enkele niet geldig, ontvangen). Alle bezwaren en opmerkingen werden vervolgens per thema gegroepeerd, en op deze wijze opgenomen in een apart Excel bestand - lijst B. Deze lijst B werd grondig besproken tijdens de vergaderingen van 25 april en 2 mei 2012 en adviezen worden op basis van deze besprekingen geformuleerd. Noot: Het advies van de provincie Antwerpen dient integraal opgenomen te worden in het advies van de Gecoro, maar kan door de Gecoro en de gemeente worden weerlegd, aangepast en/of

17 aangevuld. Stijn Sneyers heeft reeds een grondige aanzet gegeven voor mogelijke adviezen/opmerkingen mbt. dit advies van de provincie Bespreking van bezwaren/opmerkingen en advies aan de gemeenteraad: Lijst B - per thema: - Bouwgrond: De gronden waarvan sprake liggen in agrarisch gebied en niet in een verkaveling. Het GRS is niet het instrument om de bestemming van individuele percelen te wijzigen. - De Merode: Het kasteelpark De Merode is opgenomen in het Gewestelijk RUP Vallei van de Grote Nete van Zammelsbroek tot Heist-op-den-Berg. Dit kasteelpark wordt volgens dit GRUP herbestemd van natuurgebied naar gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde (CH): Alle handelingen die nodig zijn voor deze functie worden volgens dit GRUP toegelaten, voor zover ze de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaren en de sociale functie niet geschaad wordt. Volgens de bepalingen van CH kunnen enkel activiteiten ontwikkeld worden in de bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen. Indien de gemeente voor (delen van) dit gebied een RUP opmaakt met voorschriften voor functies en activiteiten zoals vermeld in het GRUP, krijgen de voorschriften van het RUP, na goedkeuring, voorrang op de voorschriften van het GRUP. De Gecoro adviseert dat, mbt het kasteelpark De Merode, in het GRS verwezen wordt naar dit Gewestelijk RUP Vallei van de Grote Nete van Zammelsbroek tot Heist-op-den-Berg. Het GRS moet wat dat betreft afgestemd worden op het GRUP. - Methodiek/Objectiviteit/Voorstel/Vragen: Antwoordnummer 29 (bezwaar nr. 8) - waarom zoveel sportgronden? : Stijn Sneyers schrijft in z n van 10-05: Voor de overige (zonevreemde) locaties wordt een afwegingskader voorzien onder 'toetskader voor zonevreemde infrastructuur. De Gecoro maakt volgende opmerking: met de oprichting van de MixX zouden alle (zonevreemde) sportterreinen overgeheveld worden naar dit nieuwe sportcomplex, waardoor de (zonevreemde) sportterreinen hun oorspronkelijke bestemming terug zouden krijgen. De Gecoro adviseert dat dit laatste ook zo in het GRS wordt opgenomen. - KMO-zone: * Akkoord met het voorstel antwoord bij antwoordnummer 65a en 65b (bezwaar nr. 16): zeker in GRS op te nemen. * Niet akkoord met conclusies die worden getrokken in het voorstel antwoord bij antwoordnummer 71a, 71b en 71c (bezwaar nr. 17) en andere: de Gecoro kan zich wel akkoord verklaren met de behoefte, maar niet met de locatie van de KMO-zone. Deze opmerking werd ook tijdens vorige vergaderingen naar voor gebracht. De Gecoro stelt zich de vraag waarom andere locaties, zoals Blauberg en Aarschotsesteenweg (aansluitend bij bedrijventerrein van de buurgemeente) niet grondiger onderzocht werden en blijft bij het standpunt dat conclusies, ten voordele van Limberg en ten nadele van de andere zoekzones, te licht en niet objectief genoeg genomen werden. De Gecoro stelt zich trouwens de vraag waarom één vaste locatie voor een nieuw lokaal bedrijventerrein in het GRS opgenomen moet worden. Waarom de keuze in het GRS niet volledig open laten en deze pas te maken bij de opmaak van een RUP lokaal bedrijventerrein? Voor andere functies (weekendverblijven, zonevreemde sportgronden, e.d.) worden ook geen keuzes gemaakt in het GRS! * Antwoordnummer 71a (bezwaar nr. 17 en andere): De optie om HAG te herbestemmen dient bindend te worden vastgelegd in het GRS.' Dit is ook voorzien in het GRS onder bindende bepaling 29 (BB29). Deze stelling klopt niet, de optie om HAG te herbestemmen dient vooralsnog bindend te worden vastgelegd in het GRS. * Antwoordnummer 67d en 76b (bezwaar nr. 17 en andere): uitsluiten bepaalde activiteiten en problematische ruimtevragers? De Gecoro adviseert om een maximum grootte voor de kavels op te leggen, zodat de problematische ruimtevragers (grondwerkers) in elk geval uitgesloten worden. * Antwoordnummer 67b (bezwaar nr. 17 en andere): zeker in het GRS opnemen dat hert effectief verlies aan waterbergend vermogen door aanleg van het bedrijventerrein gecompenseerd moet worden binnen de bedrijvenzone en niet afgewenteld mag worden op het agrarisch gebied. - Kopie bezwaar:

18 De Gecoro neemt kennis van dit thema, maar voegt er niets aan toe. - Landbouw: * Akkoord met het voorstel antwoord bij antwoordnummer 115 (bezwaar nr. 24): de tekst onder aanpassingen zeker in GRS op te nemen: schrappen 'streefzones dominant graslandgebruik' uit het richtinggevend deel en bijgevolg ook de selectie ervan in bindend gedeelte; de term 'teeltdifferentiatie' overal schrappen. * Akkoord met het voorstel antwoord bij antwoordnummer 103 (bezwaar nr. 24): de tekst onder aanpassingen zeker in GRS op te nemen: de gemeente suggereert om bij afbakening en invulling van natuurverwevingsgebieden rekening te houden met actieve agrarische bedrijven. - Mobiliteit: Akkoord met het voorstel antwoord bij antwoordnummer 56 (bezwaar nr. 12): de nota onder aanpassingen zeker in GRS toe te passen: schrappen uit het GRS van de alternatieve doorsteek van de N212 naar kruispunt N19/N152 via de Hoven. - Ontginningsput: Antwoordnummer 88 (bezwaar nr. 24): De Gecoro stelt voor volgende tekst in het GRS op te nemen: de ontwikkelingsperspectieven mbt ontginningsgebieden is gewestelijke materie. De gemeente suggereert om de ontginningsgebieden in Herselt op te heffen. - Zonevreemd bedrijf: Antwoordnummer 117 (bezwaar nr. 25): De Gecoro verwijst hier nogmaals naar de opmerkingen in verband met de KMO-zone (zie hoger): de Gecoro kan zich wel akkoord verklaren met de behoefte, maar niet met de locatie van de KMO-zone. Deze opmerking werd ook tijdens vorige vergaderingen naar voor gebracht. De Gecoro stelt zich de vraag waarom andere locaties, zoals Blauberg en Aarschotsesteenweg (aansluitend bij bedrijventerrein van de buurgemeente) niet grondiger onderzocht werden en blijft bij het standpunt dat conclusies, ten voordele van Limberg en ten nadele van de andere zoekzones, te licht en niet objectief genoeg genomen werden. Lijst B - algemeen: De voorgestelde antwoorden die niet in bovengenoemd verslag werden opgenomen worden integraal aanvaard door de Gecoro. Toch wil de Gecoro er op wijzen dat de bovengenoemde opmerkingen/adviezen ook andere antwoordnummers kunnen beïnvloeden. Ook bij deze moeten dan aanpassingen in de voorgestelde antwoorden gemaakt worden. Het advies van de provincie Antwerpen: De Gecoro heeft geen verdere opmerkingen of commentaren bij de tekst die in dit verband reeds door IOK werd opgesteld. 2. Volgende vergadering Er werd geen volgende vergadering van de Gecoro vastgelegd. Er werd wel afgesproken dat dit verslag, rekening houdend met het feit dat het advies van de Gecoro voor uitgebracht moet zijn, zo spoedig mogelijk en digitaal aan de leden gestuurd zal worden en dat de leden per kerende hun schriftelijke goedkeuring, al dan niet met opmerkingen, mbt het verslag aan de secretaris van de Gecoro zullen bezorgen. Herselt, Gecoro Hugo Van Rompaey secretaris Lijst 1: Alle adviezen, bezwaren en opmerkingen opeenvolgend genummerd:

19 Lijst 2: Alle adviezen, bezwaren en opmerkingen per thema gegroepeerd: de adviezen: autonr bzwnr B/A thema Subthema Omschrijving analoge bezwaren Behandeling adviezen door de Gecoro aanpassingen 44 A divers Provincie Antwerpen diverse items (26 punten) voor de behandeling wordt verwezen naar het document B&A Advies Provincie, waarin dit advies integraal opgenomen is A algemeen prov. Vl Brabant gunstig advies GECORO neemt acte van dit gunstig advies 16 6 A algemeen stad Geel gunstig advies GECORO neemt acte van dit gunstig advies advies gem. Hulshout gunstig advies met volgende aandachtspunten: 1) afstemming inzake ontwikkelingsmogelijkheden van Tuinrama en Arbor; 2) afstemming mbt realisatie fietsverbinding; 3) bindend opnemen dat de sportfaciliteiten in Harmoniestraat (KFC Houtvenne) in noordelijke en oostelijke richting uitgebreid worden middels een RUP (opgave perceelnrs.) A landbouw typering GRS voorziet zeer veel multifunctionele land bouwgebieden (type2). 1) Afbakening is ok maar het is belangrijk dat agrarisch gebied in hoofdzaak bestemd blijft voor beroepslandbouw; 2) ruimte voor hobbylandbouw is ok, maar er is steeds landschappelijke afweging, integratie van functies nodig A landbouw typering mogelijkheid voor autonome reca in type II: is ok rekening houdend met de randvoorwaarden zoals voorzien in GRS. 1) Het GRS biedt een geschikte basis om de door Hulshout geformuleerde doelstellingen planologisch (opmaak RUPs) te verankeren; 2) De realisatie van een fietsverbinding is mogelijk volgens (wordt niet belemmerd door) het GRS. Concrete uitvoering is een element voor het mobiliteitsbeleid; 3) de centrumzone voor sportinfrastructuur in de Harmoniestraat wordt bindend geselecteerd in het GRS (BB24); deze selectie maakt mogelijk dat een RUP wordt opgemaakt; motivatie van uitbreiding en de wijze waarop zijn elementen die verder onderzocht moeten worden in een RUP. 1) De term multifunctioneel landbouwgebied werd bewust verlaten in het GRS vanuit de vaststelling dat de mogelijkheden voor andere dan agrarische functies in type II gebieden vergelijkbaar zijn met wat vandaag generiek geregeld is voor alle agrarische gebieden cf decreet. De type I gebieden daarentegen gaan op een aantal punten verder in de bescherming van de professionele landbouw dan deze generieke regeling; 2) Deze aanvulling lijkt zinvol --> expliciet opnemen in GRS. 2) op dit punt heeft het advies geen opmerkingen --> ok; voor de aanpassingen wordt verwezen naar het document B&A Advies Provincie GRS aanpassen: gewenste agrarische structuur, gebieden type II: 'hobylandbouw is mogelijk mits landschappelijke integratie en mits integratie van functies.'

20 A wonen behoefte informatief maakt gedetaillerede berekening van behoefte - aanbod maar richtinggevend deel wordt daar weingig rekening mee gehouden, nl. het voorziet het stimuleren van ontwikkeling van 24,4 ha binnengebied aan 15 woningen per ha. 1) wat betekent stimuleren precies? hfdz. spontane ontwikkeling?; 2) het kan aangewezen zijn om centraal gelegen te stimuleren en perifeer gelegen te bevriezen; een fasering lijkt op zijn plaats A weekendverblijven herhuisvesting er wordt enkel een kaart opgenomen zonder motivatie. Dit is onvoldoende om locatiekeuze te motiveren. Er dient bovendien opgemerkt dat enerzijds in de woonbehoefte reeds 300 woningen voor herhuisvesting werden opgenomen terwijl er een aanbodoverschot is van 211. Waarom nog nieuwe zone (de behoefte lijkt immers meegenomen in reguliere berekening). --> niet akkoord met bijkomende aansnijding A KMO zone behoefte de beboefte is berekend op basis van trendanalyse uitgaande van de periode (maar ondertussen kan deze trend gewijzigd zijn). De behoefteberekening moet uitgaan van actueel cijfermateriaal. --> aangepaste behoefteraming nodig A KMO zone locatiekeuze - alternatieven Locatiekeuze + randvoorwaarden worden goed gemotiveerd A ontginningsput er wordt gemeld dat bestemming achterhaald is, maar omdat er nog geen oppervlaktedelstroffenplan bestaat, is deze conclusie voorbarig. (gewestelijke bevoegdheid) 1) om tegemoet te komen aan de opmerkinge inzake onderscheid van perifeer en centraal gelegen binnengebieden, wordt voorgesteld om het principe van dictheidsbeheer expliciet te voorzien, cf herziening RSV. 2) In dit verband kan verwezen worden naar een analoge opmerking door provinciebestuur (nr 9 van B&A advies provincie); daarin wordt voorgesteld om een fasering in te voeren voor realistisch geachte en minder realistisch geachte ontwikkeling (i.c. korte termijn KT versus lange termijn LT). In het GRS wordt geen locatiekeuze gemaakt maar wordt wel verwezen naar een locatieonderzoek dat eerder gevoerd werd (waarvan de kaart een overzicht geeft), maar dat nog niet tot een concreet resultaat geleid heeft. De gemeente heeft op dit vlak concrete beleidsafspraken gemaakt de provincie: i.c. de gemeente zal een planologisch initiatief nemen om 1) een grondig locatiealternatievenonderzoek uit te voeren; 2) een of meerdere RUPs opmaken i.f.v. het creëren van herhuisvestingsruimte voor permanente bewoners. Cijfers voor kwantificering van de benodige oppervlakte worden aangeleverd door de provincie. Wat betreft de opname van deze doelgroep in de reguliere behoefteraming kan verwezen worden naar een gelijkaardige opmerking van de Deze opmerking lijkt terecht maar moet afgestemd worden met de provinciale overheid. Na telefonisch contact is afgesproken dat de trendanalyse geactualiseerd wordt, zie ook punt 13 van 'B&A advies provincie'. OK Deze opmerking is analoog met punt 20 van B&A Advies Provincie. De daarin voorgestelde aanpassing komt ook tegemoet aan dit adviesonderdeel. 1) principe van dichtheidsbeheer expliciet opnemen in GRS; 2) voor aanpassing zie punt 9 van B&A advies provincie aanpassing cf punt 13 B&A advies provincie zie aanpassing cf punt 20 B&A Advies Provincie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde Gemeente Waasmunster Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Bruulstraat

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 A. MILIEUBELEIDSPLANNING: ALGEMEEN JURIDISCH KADER...4 B. MILIEUBELEIDSPLANNING OP VERSCHILLENDE NIVEAUS...4

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Jan Willen januari 2008 i Inhoudsopgave 1 België 1 2 Historiek 1 3 Het Gewestplan 2 3.1 Legende....................................... 3 3.2 Ruimtelijk kwetsbare gebieden..........................

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie