Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT"

Transcriptie

1 Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 25 juni 2012 AANWEZIG: Peetermans L. - burgemeester-voorzitter; Helsen K., Luyten F., Korthout R., Laporte E. en Peeters M. - schepenen; Valgaeren E. - schepen met raadgevende stem; Aerts C., Tubbax L., Van de Kerkhof A., Van Thielen C., Van Hove L., Peeters F., Verstappen K., Van Thielen V., Braes J., Tubbax W., Van Reet H., Van Herck J., Raets E., Bloemmen K. en Van Aelst F. - raadsleden; en Anthonis E. - secretaris. Openbare zitting SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van ( ) BESLUIT eenparig: Art. 1: Art. 2: De voorgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van worden goedgekeurd. De status van de lijst met de op te volgen punten vervolgens vast te stellen als volgt: ID STATUS Beschrijving van het te onderzoeken item Wie rapporteert Graad van belang Datum rapportage Vragende partij 1 Open Weg Dieperstraat Greenenergy College Normaal OK 2 Open Geluidsinstallatie raadszaal College Normaal Wendy Tubbax Bespreking ter zitting van de stand van zaken 1. Greenenergy: Het college (collegebesluit ) stelt de raad het volgende voor in de context van dit dossier: Uitgegaan wordt van het scenario dat het bedrijf het perceel grond ter plekke zou aankopen aangezien het geniet van de aanpassing van het kruispunt ter plaatse. In eenzelfde beweging wordt dan bij de notaris vervolgens kosteloos afstand gedaan van dit perceel aan de gemeente Herselt. De bedoeling van gans dit verhaal is ter plekke een optimale beveiliging van het kruispunt te realiseren en een verbreding van de Dieperstraat ter plaatse. Realisatietijdstip: indien er voldoende perspectief ontstaat op een globale afhandeling van dit project.

2 Genoteerd wordt, in de marge van deze goedkeuring van de ontwerpnotulen, de consensus van de ganse raad m.b.t. dit scenario. 2. Geluidsinstallatie: Beleidsbeslissing op te nemen tijdens nieuwe legislatuur met overeenstemmend krediet uiteraard. Kennisname door de raad voor akkoord. SECRETARIAAT 002 Samenstelling van het managementteam van de gemeente Herselt - wijzigingen: - aanstelling Tina Vervloessem - bestuurssecretaris-kwaliteitsmanager ( (1)) BESLUIT eenparig: Bestuurssecretaris Tina Vervloessem, kwaliteitsmanager van de gemeente Herselt, aan te stellen als lid van het managementteam van de gemeente Herselt. AANWEZIG: Peetermans L. - burgemeester-voorzitter; Helsen K., Luyten F., Korthout R., Laporte E. en Peeters M. - schepenen; Valgaeren E. - schepen met raadgevende stem; Aerts C., Tubbax L., Van de Kerkhof A., Van Thielen C., Van Hove L., Peeters F., Verstappen K., Van Thielen V., Braes J., Moykens K., Tubbax W., Van Reet H., Van Herck J., Raets E., Bloemmen K. en Van Aelst F. - raadsleden; en Anthonis E. - secretaris. REKENDIENST 003 Budgetwijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 01 (buitengewone dienst) - dienstjaar 2012 ( (2)) BESLUIT: Art. 1: De budgetwijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 01 (buitengewone dienst) dienstjaar 2012 goed te keuren, met inbegrip van een ter zitting goedgekeurd krediet van ,00 EUR in het kader van de vereffening van VC Blauberg. Art. 2: Art. 3: Het overzicht van financiële ontwikkeling goed te keuren. Deze budgetwijzigingen conform de geldende regelgeving over te maken aan de toezichthoudende overheid. KERKFABRIEKEN 004 Rekening kerkfabrieken - advies ( ) BESLUIT: Art. 1: Art. 2: Gunstig advies te verlenen m.b.t. de voorgelegde rekening 2011 van de kerkfabrieken Sint- Servaas Herselt, Sint-Hubertus Ramsel, Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Bergom en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Blauberg. Dit advies over te maken aan het administratief toezicht en de betrokken kerkfabrieken.

3 AGB 005 Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2011 van AGB Herselt en verlening van kwijting aan de bestuurders ( (1)) BESLUIT: Art. 1: Art. 2: De gemeenteraad stemt in met de voorgelegde jaarrekening 2011 van AGB Herselt en neemt kennis van het jaarverslag De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders van AGB Herselt m.b.t. het jaar BEVOLKING 006 Inschrijving in een recreatief verblijf - kennisgeving ( (3)) BESLUIT: Kennisname. PERSONEELSDIENST 007 Technisch medewerk(st)er - uitvoeringsdiensten (C1-C3) - formele vereisten ( ) BESLUIT eenparig: Het hieronder weergegeven ontwerp van aanwervingsvoorwaarden (zowel voor interne als externe kandidaten) voor technisch medewerker C1-C3 wordt goedgekeurd als volgt: Technisch medewerker - Formele vereisten Diploma: inzake de diplomavoorwaarden zijn de bepalingen van bijlage I van het BVR van toepassing, alsook de buitenlandse diploma s die daarmee gelijkgesteld zijn, in casu de diploma s voor het begeven van een functie in niveau C. Interne kandidaten kunnen eveneens deelnemen, mits inachtname evenwel van de desbetreffende bepalingen voorzien in de RPR in art. 123, 124, 125, 126, 129, 129bis en 132. Andere: Slagen voor een selectieprocedure bestaande uit: 1. Schriftelijk gedeelte 18/30 a) Bondig verslag over een werkaangelegenheid b) Berekening van de hoeveelheid te gebruiken materialen of met een andere opdracht eigen aan de gevraagde specialisatie 2. Praktisch gedeelte 12/20

4 Een opdracht eigen aan de functie, waaruit de stielkennis van de kandidaat moet blijken. 3 Mondeling gedeelte 30/50 Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie en zijn interesse voor het werkterrein. Ondervraging over het vak waarin de vacature zich stelt. Om geslaagd te zijn dient de kandidaat 50 % van de punten te behalen op elk onderdeel van het schriftelijk examen, 60 % op het schriftelijk gedeelte in zijn totaliteit, 60 % op het praktisch gedeelte, 60 % op het mondeling gedeelte en uiteindelijk dus 60% op het totaal van de te behalen punten. Selectiecommissie De leden van de selectiecommissie en de secretaris worden door het college van burgemeester en schepenen nominatief aangewezen. Dit dient evenwel te gebeuren conform de artikelen 15 tot 17 van de RPR. De selectieprocedure dient te resulteren in een rangschikking conform art. 18 van de RPR. Bijzondere modaliteiten: De proeftijd bedraagt conform art. 43 van de RPR 6 maanden. Deze proeftijd vervalt uiteraard voor de interne kandidaten. PERSONEELSDIENST 008 Technisch medewerk(st)er - uitvoeringsdiensten (C1-C3) - geldelijk statuut ( ) BESLUIT eenparig: Het hieronder weergegeven ontwerp van geldelijk statuut voor de functie van technisch medewerk(st)er uitvoeringsdiensten (C1-C3) goed te keuren: GELDELIJK STATUUT Werkliedenpersoneel Graad Schaal Technisch medewerker C1 aanvangsweddeschaal C2 na tenminste 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en gunstige evaluatie C3 na tenminste 18 jaar schaalanciënniteit in B1 en B2 en gunstige evaluatie Toepasselijke weddeschaal (spilindexcijfer 138,01) Referteweddeschaal: Administratief medewerk(st)er

5 Minimum Maximum Verhogingen C1 C2 C3 Aanvangsschaal 4j C1+G 18jB1&B2+G EUR , ,00 1x1x600 1x2x600 1x2x550 8x2x600 1x2x550 1x2x600 1x2x700 EUR , ,00 1x1x550 9x2x600 1x2x550 2x2x600 1x2x850 EUR , ,00 1x1x650 2x2x600 1x2x650 1x2x600 1x2x650 2x2x600 1x2x650 1x2x600 1x2x650 2x2x600 1x2x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Ter inlichting: G=gunstige evaluatie. PERSONEELSDIENST 009 Technisch medewerk(st)er - uitvoeringsdiensten (C1-C3) - kennisname ontwerp secretarisbesluit omtrent de vaststelling van de functierelevante evaluatiecriteria

6 BESLUIT eenparig: voor betreffende functie ( ) Kennisname van het ontwerp secretarisbesluit met betrekking tot de functierelevante evaluatiecriteria voor de functie van technisch medewerk(st)er (voor de uitvoeringsdiensten (C1-C3)) tot zijn essentie herleid als volgt: FUNCTIERELEVANTE CRITERIA VOOR DE FUNCTIE VAN TECHNISCH MEDEWER(ST)ER (VOOR DE UITVOERINGSDIENSTEN (C1-C3)) A. kennis 1. Vakkennis: kennis die nodig is voor het uitvoeren van de taken, zowel de technische, theoretische of door ervaring, alsook de principes rond de werking van de apparatuur. De grondigheid van deze kennis hangt uiteraard af van de functie. 2. Inzicht in de structuur en werking van de gemeentediensten die is om te werken in een breder kader. Inzicht in de impact van bepaalde handelingen, niet enkel naar de eigen afdeling toe, maar ook naar de andere afdelingen. 3. Bediening van het informatica-apparaat. B. kwaliteit 1. Ordelijkheid: de mate waarin de werkomgeving ordelijk wordt gehouden. Verzorging van de kledij en het voorkomen. 2. Verzorging van het werk: de mate waarin de afgewerkte taken voldoen aan de gestelde vereisten, zowel inhoudelijk als vormelijk, afhankelijk van de verantwoordelijkheidsgraad van de functie. Niet al te vlug tevreden zijn met de werking van de automatisering. 3. Precisie bij uitvoering taken: nauwkeurigheid waarmee het werk wordt uitgevoerd - foutenmarge. C. kwantiteit 1.Hoeveelheid werk: de mate waarin men actief optreedt en men zich inzet voor zijn werk, met een doeltreffend gebruik van de tijd. 2.Werken onder tijdsdruk: de mate waarin met doeltreffend blijft ondanks de hoeveelheid taken die moeten verwerkt worden en de tijdspanne waarbinnen dit dient te gebeuren. D. aanpak 1. Eigen werkplanning: mate waarin men georganiseerd te werk gaat of een logische aanpak heeft bij het uitvoeren van taken of het oplossen van problemen, zonder dat hiervoor steeds duidelijk richtlijnen hoeven te komen van de rechtstreekse verantwoordelijke. 2. Inschatten van (probleem)situaties: mate waarin men vlug van begrip is, snel de essentie van de zaken inziet en kan verwerken, zonder dat dit telkens opnieuw duidelijke toelichting behoeft.

7 3. Afwegen van voor- en nadelen en het overzien van de gevolgen: mate waarin men gevoelig is voor de gevolgen van bepaalde handelingen en men doordacht te werk gaat. 4. Besluitvaardigheid: de mate waarin men na verloop van tijd zelfzeker optreedt en men voor gekende zaken zelfstandig handelt, ook voor louter uitvoerende taken. 5. Nemen van initiatieven: mate waarin men creatief is binnen de werkomgeving, men zelf de handen uit de mouwen steekt, men bepaalde suggesties doet ter verbetering, vergemakkelijking of vereenvoudiging van het werk. 6. Motivatie: heeft men bedoeling om zijn werk zo goed mogelijk te doen of enkel het absoluut noodzakelijkste. Bereidheid om eventueel bij te scholen om inzichten te verruimen zelfs al is dit niet verreist voor de aanstelling of bevordering. E. communicatieve vaardigheden 1. Mondeling uitdrukkingsvermogen: mate waarin met boodschappen, voorvallen en problemen mondeling kan verwoorden, zodanig dat zij begrepen worden en dit met een verzorgde (of aangepaste) taal. 2. Schriftelijk uitdrukkingsvermogen: idem maar schriftelijk en dan vooral bij het opstellen van stukken (rapporten, enz.). 3. Overdragen van kennis: bereidheid om de kennis over te dragen aan anderen en deze niet af te schermen. 4. Psychologisch doorzicht: derden op de gepaste wijze benaderen met het oog op een constructieve samenwerking. F. houding t.o.v. mensen en werk 1. Naleven van veiligheidsvoorschriften: het aanwezig zijn van veiligheidsbewustzijn en naleven van de voorschriften terzake. 2. Bereidheid tot extra inzet: kan men rekenen op de medewerker in uitzonderlijke gevallen zoals overwerk, weekends of nachtwerk. 3. Motiveren en overtuigen van anderen: mate waarin men een positieve en constructief-kritische houding aanneemt. 4. Samenwerken met anderen (teamgeest): de mate waarin men geëngageerd is om zich samen met anderen in te zetten en zich in te spannen voor anderen voor taken die gezamenlijk worden uitgevoerd of waartussen een verband bestaat. Sociale zin. 5. Stiptheid: de mate waarin men zich aan de interne uurregelingen houdt en afspraken naleeft, afhankelijk van de omstandigheden. G. leidinggeven 1. Plannen en organiseren van anderen: mate waarin men het werk van anderen op een efficiënte manier kan sturen door een goede werkverdeling.

8 2. Controleren: mate waarin men zijn controle-opdracht correct vervult. 3. Begeleiden en stimuleren van medewerkers: mate waarin men openstaat om anderen hogerop te brengen. 4. Psychologisch inzicht: kan men luisteren naar anderen, heeft men begrip voor andere visies, weet men ondergeschikten op een gepaste wijze te benaderen. 5. Overdracht van kennis: bestaat de mogelijkheid om de kennis op een begrijpelijke en doeltreffende manier over te brengen op ondergeschikten. Kwoteringsschaal. A = voldoet zeer ruim aan de gestelde (functie)eisen B = voldoet goed aan de gestelde (functie)eisen C = voldoet aan de gestelde (functie)eisen D = voldoet niet volledig aan de gestelde (functie)eisen E = voldoet niet aan de gestelde (functie)eisen Scorebepaling voor de functie technisch medewerker. Streefkwoteringen. A. 1. B 2. B 3. C B. 1. B 2. B 3. B C. 1. B 2. B D. 1. A 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B E. 1. B 2. B 3. B

9 4. B F. 1. A 2. A 3. B 4. B 5. B G. 1. B 2. B 3. B 4. B 5. B PERSONEELSDIENST 010 Functie technisch medewerk(st)er - uitvoeringsdiensten (C1-C3) - kennisname ontwerp secretarisbesluit houdende de vaststelling van de functiebeschrijving en het functieprofiel desbetreffend ( ) BESLUIT eenparig: De volgende functiebeschrijving/functieprofiel vast te stellen voor een technisch medewerk(st)er (UITVOERINGSDIENSTEN (C1 -C3)): Voorafgaandelijk: De functiebenaming is technisch medewerk(st)er uitvoeringsdiensten De weddeschaal Cl-C3 FUNTIEPROFIELEN EN BESCHRIJVINGEN: Functie: TECHNISCH MEDEWERKER(STER) (C1-C3) Uitvoeringsdiensten Logistiek Plaats in het organogram: Rapporteert aan technisch coördinator. Leiding bij technische uitvoering werken van de dienst logistiek. Werkt samen met administratief medewerker logistiek. Werkt samen met technisch medewerkers van de andere diensten. Samenvatting van de functie-inhoud:

10 - leiding en assistentie bij uitvoering technische taken van de dienst logistiek - interne technische organisatie gemeentehal en magazijn Verruimende bepalingen: - polyvalente opdrachten - bereid om na de uren opdrachten af te werken indien nodig Profiel: a: kennis en ervaring - werking van de gemeentediensten - notities van alle vakken en materialen eigen aan de dienst - kunnen werken met computer en programma's - kennis automechanica, lassen en constructie b: vaardigheden - leiding en organisatie: werkschema's opmaken, tijdsplanning, taakverdeling, personeelsbezetting - verantwoordelijk voor de uitvoering van opgelegde taken - controle op de naleving van veiligheidsvoorschriften - uitdrukkingsvermogen: schriftelijk en mondeling - kunnen omgaan met publiek: geduld, beheerst, dienstvaardig - precisie bij uitvoering taken c: attitudes: - verantwoordelijkheidszin, positieve werkingesteldheid, tact en discretie - inventief probleemsituaties oplossen Functie: TECHNISCH MEDEWERKER(STER) (C1 - C3) Uitvoeringsdiensten Onderhoud gebouwen Plaats in het organogram: Rapporteert aan technisch coördinator. Leiding bij technische uitvoering werken van de dienst onderhoud gebouwen. Werkt samen met administratief en technisch medewerkers van de andere diensten. Samenvatting van de functie-inhoud: - leiding en assistentie bij uitvoering technische taken van de dienst onderhoud gebouwen - geregeld overleg met schepen, hoofd en verantwoordelijke van de andere interne diensten - preventie en curatief onderhoud en herstelling aan gemeentelijke gebouwen - opvangen van dringende onderhoudswerken - voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, alvorens opdrachten te kunnen doorgeven aan de ploegen, zoals metingen en berekeningen maken wat betreft verbouwingen en het opfrissen van gebouwen - controle en naleving van de veiligheidsvoorschriften Verruimende bepalingen: - polyvalente opdrachten

11 - bereid om na de uren te werken Profiel: a: kennis en ervaring - werking van de gemeentediensten - inzicht hebben in werksituaties - kennis van vakken en materialen eigen aan de dienst - kunnen werken met gespecialiseerd gereedschap eigen aan de dienst b: vaardigheden - leiding en organisatie: werkschema's opmaken, tijdsplanning, taakverdeling, personeelsbezetting - verantwoordelijk voor de uitvoering van opgelegde taken - controle op de naleving van veiligheidsvoorschriften - uitdrukkingsvermogen: schriftelijk en mondeling - kunnen omgaan met publiek: geduld, beheerst, dienstvaardig - precisie bij uitvoering taken - bijdragen tot projectadministratie c: attitudes: - verantwoordelijkheidszin, positieve werkingesteldheid, tact en discretie - inventief probleemsituaties oplossen Functie: TECHNISCH MEDEWERKER(STER) (C1 - C3) Uitvoeringsdiensten Openbare werken Plaats in het organogram: Rapporteert aan technisch coördinator Leiding bij technische uitvoering werken van de dienst openbare werken Werkt samen met administratief en technisch medewerkers van de andere diensten Samenvatting van de functie-inhoud: - leiding en assistentie bij uitvoering technische taken van de dienst openbare werken - geregeld overleg met schepen, hoofd en verantwoordelijke van de andere interne diensten - preventie en curatief onderhoud en herstelling aan - opvangen van dringende onderhoudswerken - voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zoals metingen en berekeningen maken - controle en naleving van de veiligheidsvoorschriften Verruimende bepalingen: - polyvalente opdrachten - bereid om na de uren opdrachten af te werken indien nodig Profiel: a: kennis en ervaring - werking van de gemeentediensten - inzicht hebben in werksituaties - kennis van vakken en materialen eigen aan de dienst - kunnen werken met gespecialiseerd gereedschap eigen aan de dienst

12 b: vaardigheden - leiding en organisatie: werkschema's opmaken, tijdsplanning, taakverdeling, personeelsbezetting - verantwoordelijk voor de uitvoering van opgelegde taken - controle op de naleving van veiligheidsvoorschriften - uitdrukkingsvermogen: schriftelijk en mondeling - kunnen omgaan met publiek: geduld, beheerst, dienstvaardig - precisie bij uitvoering taken - bijdragen tot projectadministratie c: attitudes: - verantwoordelijkheidszin, positieve werkingesteldheid, tact en discretie - inventief probleemsituaties oplossen Functie: TECHNISCH MEDEWERKER(STER) ( C1 - C3 ) Uitvoeringsdiensten Milieu Plaats in het organogram Rapporteert aan technisch coördinator. Leiding bij technische uitvoering werken van de dienst milieu. Werkt samen met administratief en technisch medewerkers van de andere diensten. Samenvatting van de functie-inhoud - leiding en assistentie bij uitvoering technische taken van de dienst milieu - geregeld overleg met schepen, hoofd en verantwoordelijken van de andere uitvoeringsdiensten - opvangen van dringende onderhoudswerken - voorbereiding van de opdrachten - controle en naleving van de veiligheidsvoorschriften Verruimende bepalingen: - polyvalente opdrachten en open staan voor vernieuwing - bereid om na de uren opdrachten af te werken indien nodig Profiel: a: kennis en ervaring - werking van de gemeentediensten - inzicht hebben in werksituaties - kennis van vakken en materialen eigen aan de dienst - kunnen werken met gespecialiseerd gereedschap eigen aan de dienst b: vaardigheden - leiding en organisatie: werkschema's opmaken, tijdsplanning, taakverdeling, personeelsbezetting - verantwoordelijk voor de uitvoering van opgelegde taken - controle op de naleving van veiligheidsvoorschriften - bijdragen tot projectadministratie - uitdrukkingsvermogen: schriftelijk en mondeling

13 - precisie bij de uitvoering taken c: attitudes: - verantwoordelijkheidszin, positieve werkingesteldheid, tact en discretie - kunnen omgaan met publiek: geduld, beheerst, dienstvaardig (bij uitvoering werken) - kunnen uiten van waardering en kritiek - ingrijpen wanneer instructies of afspraken niet worden gevolgd JEUGD 011 Organisatie speelpleinwerking en kleuterwerking 2012 ( ) BESLUIT eenparig: Art. 1: De kinderopvang van het OCMW hanteert de geldende tarieven van Kind en Gezin zoals bovenstaand vermeld. Art. 2: De nieuwe tarieven voor speelpleinwerking, zoals voorgesteld, te hanteren vanaf 2012: - 1 e kind 5,00 EUR voor een ganse dag - 2 e kind 4,00 EUR voor een ganse dag - vanaf het 3 e kind 3,00 EUR voor een ganse dag - 2,50 EUR voor een halve dag ongeacht het aantal kinderen dat van één gezin deelnemen. - het inschrijvingsgeld voor vrijdag is afhankelijk van de uitstap. Art. 3: De helft van het inschrijvingsgeld van speelpleinwerking te storten in de gemeentekas en de andere helft aan te wenden voor activiteiten die kinderen overdag uitvoeren. PATRIMONIUM 012 Vereffening V.C. Blauberg - aanvaarding voorstel vereffenaar ( ) BESLUIT eenparig: Art. 1: Art. 2: Akkoord te gaan met het voorstel van de vereffenaar Ward Van Meldert in dit dossier en te noteren dat dit voorstel tot slot van alle rekening werd gedaan en dus verdere aanspraken in de context van dit dossier ten aanzien van de gemeente Herselt verder onmogelijk maakt. De ontvanger te verzoeken om de som van ,00 EUR met bekwame spoed over te maken op de derdenrekening van de vereffenaar. BOUWDIENST 013 Opmaken leegstandsregister van gebouwen en woningen: project van IOK voor de intergemeentelijke vaststelling van leegstand ( ) BESLUIT eenparig: De gemeenteraad beslist om in te gaan op het project van IOK voor intergemeentelijke vaststelling van leegstand aan de bovengenoemde kostprijs. BOUWDIENST 014 Verkavelingsaanvraag nr. 046/594(4) - Immo Joost Danneels, verkaveling voor acht loten te Herselt, Watertorenweg - wijziging wegtracé ( )

14 BESLUIT eenparig: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: De wijziging van het wegtracé, zoals aangegeven op onderhavig verkavelingsontwerp en strekkende tot het verkavelen van gronden in acht kavels voor open bebouwing en het wijzigen van het wegtracé te Herselt, Watertorenweg (afd. 2, sectie M 1305 c2), wordt goedgekeurd. De wijziging van het wegtracé dient te worden gerealiseerd overeenkomstig het voorgestelde verkavelingsontwerp. Er dient integraal te worden voldaan aan de voorwaarden vervat in het advies van de administratie en planning openbare werken van Er dient integraal te worden voldaan aan de voorwaarden vervat in het advies van de milieudienst van in zoverre dit niet afwijkt van het advies van Hidrorio. Indien een verkavelingsvergunning wordt afgeleverd wordt volgende clausule opgenomen: de bouwvergunningen kunnen pas afgeleverd worden nadat voldaan is aan de voorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad. BOUWDIENST 015 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) gemeente Herselt - definitieve vaststelling ( ) BESLUIT: Art. 1: Kennis wordt genomen van het advies van de Gecoro (advies van ) met betrekking tot het ontwerp GRS. Art. 2: Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt definitief vastgesteld met de wijzigingen (t.o.v. de voorlopige vaststelling) op basis van de uitgebrachte bezwaren, opmerkingen of adviezen, alsmede op basis van de wijzigingen, zoals voorgesteld in het Gecoro advies, behoudens volgende punten: Park De Merode: Om tegemoet te komen aan de opmerkingen die gemaakt werden in het provinciale advies is het aangewezen om de gemeentelijk visie als volgt te verfijnen: Bestaande tekst m.b.t. deze zone (p. 144) vervangen door: In dit gebied is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die een ruimtelijke en functionele relatie vertonen met kasteel en park enerzijds en waarbij een duurzaam evenwicht gevonden wordt met de kwaliteiten / kwetsbaarheid van het gebied anderzijds. De precieze modaliteiten moeten blijken uit diepgaander onderzoek in een RUP. Minimaal volgende randvoorwaarden moeten daarbij in acht genomen worden:

15 parameter Functioneel Fysisch systeem Natuur Landschap, erfgoed Schaal dynamiek Mobiliteit en Kenmerken, structuurbepalende elementen De zone is gesitueerd in het bestaande park de Merode aansluitend op het kasteel de Merode aan de overzijde van de Grote Nete. Aan de zuidzijde sluit het gebied aan op de bestaande woonkern Bergom. Alluviale vallei Grote Nete, structuurbepale nd op bovenlokaal niveau; aanwezigheid van potentieel / effectief overstromingsgevoelig gebied. Variatie in vegetatie en flora als gevolg van een gradiënt in reliëf en bodemtype Combinatie van waardevolle en zeer waardevolle vegetatieypes cf BWK: naaldhoutaanplanten (pmb); zure mesofiele bossen (qb); eutroof moerasbos (lhb). Beschermd landschap Kasteel de Merode Ankerplaats de Merode (A10069) Geometrische drevenstructuur naar Frans voorbeeld is goed bewaard in oorspronkelijke toestand. Referentiesituatie is een historisch park waarin rust primeert. De toegankelijkheid is vandaag beperkt. Ontsluitingsmogelijkheden zijn er via Westerlosesteenweg en Hoge Dreef. Grenzen inzake ontwikkeling Nieuwe functies moeten een ruimtelijk functionele relatie vertonen met kasteel en park en situeren zich in de toeristisch recreatieve sfeer en/of hebben betrekking op functies met openbaar karakter of openbaar nut. Naast een ruimtelijk-functionele relatie met het kasteelpark dient tevens gewaakt over het voorzien van een ruimtelijk functionele relatie met de woonomgeving Bergom. Dit betekent ondermeer dat de zone voldoende toegankelijk moet zijn (openbaar karakter). Duurzaam afstemmen ontwikkelingen op deze structuurbepalende elementen rekening houdend met de watertoets. Integratie in omgeving met aandacht voor natuur- en landschapswaarden, behoud van natuurlijke gradiënten. De inrichting dient afgestemd op de bestaande inrichting van het park (drevenstructuur); de realisatie moet een bijdrage leveren aan cultuur-historische opwaardering van het park. Schaal en dynamiek moeten afgestemd worden op de draagkracht van de omgeving. In de Hoge Dreef dient gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperkt. - Zonevreemde sportterreinen: De aanpassingen, zoals voorgesteld in het Gecoro advies niet te volgen en de versie van de voorlopige vaststelling te behouden.

16 Art. 3: Het definitief vastgestelde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt binnen 30 dagen betekend aan de deputatie van de provincie Antwerpen en aan de Vlaamse Regering. BIJLAGEN: - Verslag vergadering van de Gecoro Lijst 1: Overzichtslijst van adviezen, bezwaren en opmerkingen opeenvolgend genummerd - Lijst 2: Behandeling door de Gecoro van adviezen met verwijzing naar de overzichtslijst 1 (via nr ) - Lijst 3: Behandeling door de Gecoro van bezwaren en opmerkingen per thema gegroepeerd en met verwijzing naar de overzichtslijst 1 (via nr ) - Het volledige advies van de provincie Antwerpen, aangevuld met de opmerkingen van de Gecoro. Verslag vergadering van de Gecoro : Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) Verslag vergadering 15 mei 2012 AANWEZIG: - Effectieve leden: Francky Verbruggen (voorzitter), Anna Verbruggen, Staf Aerts, Geert De Wit, Herman Dauwen, Fons Sels - Plaatsvervangers: Geen - Gemeente Herselt: Hugo Van Rompaey (secretaris) - Politieke fracties: Geen - Gasten: Geen - Verontschuldigd: Geen 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS): advies van de Gecoro aan de gemeenteraad mbt. het openbaar onderzoek 1.1. Algemeen: Het ontwerp GRS werd van tot en met aan een openbaar onderzoek onderworpen. De Gecoro bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen en heeft na afsluiten van het openbaar onderzoek 60 dagen, in dit geval verlengd met 60 dagen (totaal 120 dagen dus), om een gemotiveerd advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Dit betekent dat het advies van de Gecoro voor uitgebracht moet zijn. Wanneer de Gecoro geen advies heeft verleend binnen de gestelde termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. In dit geval bezorgt ze onmiddellijk de gebundelde adviezen, bezwaren en opmerkingen aan de gemeenteraad. Het advies van de Gecoro zal, voor de definitieve vaststelling van het GRS, op de agenda van de gemeenteraad van juni 2012 worden geplaatst. Alle bezwaren en opmerkingen werden opeenvolgend genummerd en opgenomen in een Excel bestand - lijst A ( n.v.d.r.: in totaal werden 374 bezwaren en opmerkingen, waarvan enkele niet geldig, ontvangen). Alle bezwaren en opmerkingen werden vervolgens per thema gegroepeerd, en op deze wijze opgenomen in een apart Excel bestand - lijst B. Deze lijst B werd grondig besproken tijdens de vergaderingen van 25 april en 2 mei 2012 en adviezen worden op basis van deze besprekingen geformuleerd. Noot: Het advies van de provincie Antwerpen dient integraal opgenomen te worden in het advies van de Gecoro, maar kan door de Gecoro en de gemeente worden weerlegd, aangepast en/of

17 aangevuld. Stijn Sneyers heeft reeds een grondige aanzet gegeven voor mogelijke adviezen/opmerkingen mbt. dit advies van de provincie Bespreking van bezwaren/opmerkingen en advies aan de gemeenteraad: Lijst B - per thema: - Bouwgrond: De gronden waarvan sprake liggen in agrarisch gebied en niet in een verkaveling. Het GRS is niet het instrument om de bestemming van individuele percelen te wijzigen. - De Merode: Het kasteelpark De Merode is opgenomen in het Gewestelijk RUP Vallei van de Grote Nete van Zammelsbroek tot Heist-op-den-Berg. Dit kasteelpark wordt volgens dit GRUP herbestemd van natuurgebied naar gemengd openruimtegebied met cultuurhistorische waarde (CH): Alle handelingen die nodig zijn voor deze functie worden volgens dit GRUP toegelaten, voor zover ze de ruimtelijke samenhang in het gebied, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaren en de sociale functie niet geschaad wordt. Volgens de bepalingen van CH kunnen enkel activiteiten ontwikkeld worden in de bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen. Indien de gemeente voor (delen van) dit gebied een RUP opmaakt met voorschriften voor functies en activiteiten zoals vermeld in het GRUP, krijgen de voorschriften van het RUP, na goedkeuring, voorrang op de voorschriften van het GRUP. De Gecoro adviseert dat, mbt het kasteelpark De Merode, in het GRS verwezen wordt naar dit Gewestelijk RUP Vallei van de Grote Nete van Zammelsbroek tot Heist-op-den-Berg. Het GRS moet wat dat betreft afgestemd worden op het GRUP. - Methodiek/Objectiviteit/Voorstel/Vragen: Antwoordnummer 29 (bezwaar nr. 8) - waarom zoveel sportgronden? : Stijn Sneyers schrijft in z n van 10-05: Voor de overige (zonevreemde) locaties wordt een afwegingskader voorzien onder 'toetskader voor zonevreemde infrastructuur. De Gecoro maakt volgende opmerking: met de oprichting van de MixX zouden alle (zonevreemde) sportterreinen overgeheveld worden naar dit nieuwe sportcomplex, waardoor de (zonevreemde) sportterreinen hun oorspronkelijke bestemming terug zouden krijgen. De Gecoro adviseert dat dit laatste ook zo in het GRS wordt opgenomen. - KMO-zone: * Akkoord met het voorstel antwoord bij antwoordnummer 65a en 65b (bezwaar nr. 16): zeker in GRS op te nemen. * Niet akkoord met conclusies die worden getrokken in het voorstel antwoord bij antwoordnummer 71a, 71b en 71c (bezwaar nr. 17) en andere: de Gecoro kan zich wel akkoord verklaren met de behoefte, maar niet met de locatie van de KMO-zone. Deze opmerking werd ook tijdens vorige vergaderingen naar voor gebracht. De Gecoro stelt zich de vraag waarom andere locaties, zoals Blauberg en Aarschotsesteenweg (aansluitend bij bedrijventerrein van de buurgemeente) niet grondiger onderzocht werden en blijft bij het standpunt dat conclusies, ten voordele van Limberg en ten nadele van de andere zoekzones, te licht en niet objectief genoeg genomen werden. De Gecoro stelt zich trouwens de vraag waarom één vaste locatie voor een nieuw lokaal bedrijventerrein in het GRS opgenomen moet worden. Waarom de keuze in het GRS niet volledig open laten en deze pas te maken bij de opmaak van een RUP lokaal bedrijventerrein? Voor andere functies (weekendverblijven, zonevreemde sportgronden, e.d.) worden ook geen keuzes gemaakt in het GRS! * Antwoordnummer 71a (bezwaar nr. 17 en andere): De optie om HAG te herbestemmen dient bindend te worden vastgelegd in het GRS.' Dit is ook voorzien in het GRS onder bindende bepaling 29 (BB29). Deze stelling klopt niet, de optie om HAG te herbestemmen dient vooralsnog bindend te worden vastgelegd in het GRS. * Antwoordnummer 67d en 76b (bezwaar nr. 17 en andere): uitsluiten bepaalde activiteiten en problematische ruimtevragers? De Gecoro adviseert om een maximum grootte voor de kavels op te leggen, zodat de problematische ruimtevragers (grondwerkers) in elk geval uitgesloten worden. * Antwoordnummer 67b (bezwaar nr. 17 en andere): zeker in het GRS opnemen dat hert effectief verlies aan waterbergend vermogen door aanleg van het bedrijventerrein gecompenseerd moet worden binnen de bedrijvenzone en niet afgewenteld mag worden op het agrarisch gebied. - Kopie bezwaar:

18 De Gecoro neemt kennis van dit thema, maar voegt er niets aan toe. - Landbouw: * Akkoord met het voorstel antwoord bij antwoordnummer 115 (bezwaar nr. 24): de tekst onder aanpassingen zeker in GRS op te nemen: schrappen 'streefzones dominant graslandgebruik' uit het richtinggevend deel en bijgevolg ook de selectie ervan in bindend gedeelte; de term 'teeltdifferentiatie' overal schrappen. * Akkoord met het voorstel antwoord bij antwoordnummer 103 (bezwaar nr. 24): de tekst onder aanpassingen zeker in GRS op te nemen: de gemeente suggereert om bij afbakening en invulling van natuurverwevingsgebieden rekening te houden met actieve agrarische bedrijven. - Mobiliteit: Akkoord met het voorstel antwoord bij antwoordnummer 56 (bezwaar nr. 12): de nota onder aanpassingen zeker in GRS toe te passen: schrappen uit het GRS van de alternatieve doorsteek van de N212 naar kruispunt N19/N152 via de Hoven. - Ontginningsput: Antwoordnummer 88 (bezwaar nr. 24): De Gecoro stelt voor volgende tekst in het GRS op te nemen: de ontwikkelingsperspectieven mbt ontginningsgebieden is gewestelijke materie. De gemeente suggereert om de ontginningsgebieden in Herselt op te heffen. - Zonevreemd bedrijf: Antwoordnummer 117 (bezwaar nr. 25): De Gecoro verwijst hier nogmaals naar de opmerkingen in verband met de KMO-zone (zie hoger): de Gecoro kan zich wel akkoord verklaren met de behoefte, maar niet met de locatie van de KMO-zone. Deze opmerking werd ook tijdens vorige vergaderingen naar voor gebracht. De Gecoro stelt zich de vraag waarom andere locaties, zoals Blauberg en Aarschotsesteenweg (aansluitend bij bedrijventerrein van de buurgemeente) niet grondiger onderzocht werden en blijft bij het standpunt dat conclusies, ten voordele van Limberg en ten nadele van de andere zoekzones, te licht en niet objectief genoeg genomen werden. Lijst B - algemeen: De voorgestelde antwoorden die niet in bovengenoemd verslag werden opgenomen worden integraal aanvaard door de Gecoro. Toch wil de Gecoro er op wijzen dat de bovengenoemde opmerkingen/adviezen ook andere antwoordnummers kunnen beïnvloeden. Ook bij deze moeten dan aanpassingen in de voorgestelde antwoorden gemaakt worden. Het advies van de provincie Antwerpen: De Gecoro heeft geen verdere opmerkingen of commentaren bij de tekst die in dit verband reeds door IOK werd opgesteld. 2. Volgende vergadering Er werd geen volgende vergadering van de Gecoro vastgelegd. Er werd wel afgesproken dat dit verslag, rekening houdend met het feit dat het advies van de Gecoro voor uitgebracht moet zijn, zo spoedig mogelijk en digitaal aan de leden gestuurd zal worden en dat de leden per kerende hun schriftelijke goedkeuring, al dan niet met opmerkingen, mbt het verslag aan de secretaris van de Gecoro zullen bezorgen. Herselt, Gecoro Hugo Van Rompaey secretaris Lijst 1: Alle adviezen, bezwaren en opmerkingen opeenvolgend genummerd:

19 Lijst 2: Alle adviezen, bezwaren en opmerkingen per thema gegroepeerd: de adviezen: autonr bzwnr B/A thema Subthema Omschrijving analoge bezwaren Behandeling adviezen door de Gecoro aanpassingen 44 A divers Provincie Antwerpen diverse items (26 punten) voor de behandeling wordt verwezen naar het document B&A Advies Provincie, waarin dit advies integraal opgenomen is A algemeen prov. Vl Brabant gunstig advies GECORO neemt acte van dit gunstig advies 16 6 A algemeen stad Geel gunstig advies GECORO neemt acte van dit gunstig advies advies gem. Hulshout gunstig advies met volgende aandachtspunten: 1) afstemming inzake ontwikkelingsmogelijkheden van Tuinrama en Arbor; 2) afstemming mbt realisatie fietsverbinding; 3) bindend opnemen dat de sportfaciliteiten in Harmoniestraat (KFC Houtvenne) in noordelijke en oostelijke richting uitgebreid worden middels een RUP (opgave perceelnrs.) A landbouw typering GRS voorziet zeer veel multifunctionele land bouwgebieden (type2). 1) Afbakening is ok maar het is belangrijk dat agrarisch gebied in hoofdzaak bestemd blijft voor beroepslandbouw; 2) ruimte voor hobbylandbouw is ok, maar er is steeds landschappelijke afweging, integratie van functies nodig A landbouw typering mogelijkheid voor autonome reca in type II: is ok rekening houdend met de randvoorwaarden zoals voorzien in GRS. 1) Het GRS biedt een geschikte basis om de door Hulshout geformuleerde doelstellingen planologisch (opmaak RUPs) te verankeren; 2) De realisatie van een fietsverbinding is mogelijk volgens (wordt niet belemmerd door) het GRS. Concrete uitvoering is een element voor het mobiliteitsbeleid; 3) de centrumzone voor sportinfrastructuur in de Harmoniestraat wordt bindend geselecteerd in het GRS (BB24); deze selectie maakt mogelijk dat een RUP wordt opgemaakt; motivatie van uitbreiding en de wijze waarop zijn elementen die verder onderzocht moeten worden in een RUP. 1) De term multifunctioneel landbouwgebied werd bewust verlaten in het GRS vanuit de vaststelling dat de mogelijkheden voor andere dan agrarische functies in type II gebieden vergelijkbaar zijn met wat vandaag generiek geregeld is voor alle agrarische gebieden cf decreet. De type I gebieden daarentegen gaan op een aantal punten verder in de bescherming van de professionele landbouw dan deze generieke regeling; 2) Deze aanvulling lijkt zinvol --> expliciet opnemen in GRS. 2) op dit punt heeft het advies geen opmerkingen --> ok; voor de aanpassingen wordt verwezen naar het document B&A Advies Provincie GRS aanpassen: gewenste agrarische structuur, gebieden type II: 'hobylandbouw is mogelijk mits landschappelijke integratie en mits integratie van functies.'

20 A wonen behoefte informatief maakt gedetaillerede berekening van behoefte - aanbod maar richtinggevend deel wordt daar weingig rekening mee gehouden, nl. het voorziet het stimuleren van ontwikkeling van 24,4 ha binnengebied aan 15 woningen per ha. 1) wat betekent stimuleren precies? hfdz. spontane ontwikkeling?; 2) het kan aangewezen zijn om centraal gelegen te stimuleren en perifeer gelegen te bevriezen; een fasering lijkt op zijn plaats A weekendverblijven herhuisvesting er wordt enkel een kaart opgenomen zonder motivatie. Dit is onvoldoende om locatiekeuze te motiveren. Er dient bovendien opgemerkt dat enerzijds in de woonbehoefte reeds 300 woningen voor herhuisvesting werden opgenomen terwijl er een aanbodoverschot is van 211. Waarom nog nieuwe zone (de behoefte lijkt immers meegenomen in reguliere berekening). --> niet akkoord met bijkomende aansnijding A KMO zone behoefte de beboefte is berekend op basis van trendanalyse uitgaande van de periode (maar ondertussen kan deze trend gewijzigd zijn). De behoefteberekening moet uitgaan van actueel cijfermateriaal. --> aangepaste behoefteraming nodig A KMO zone locatiekeuze - alternatieven Locatiekeuze + randvoorwaarden worden goed gemotiveerd A ontginningsput er wordt gemeld dat bestemming achterhaald is, maar omdat er nog geen oppervlaktedelstroffenplan bestaat, is deze conclusie voorbarig. (gewestelijke bevoegdheid) 1) om tegemoet te komen aan de opmerkinge inzake onderscheid van perifeer en centraal gelegen binnengebieden, wordt voorgesteld om het principe van dictheidsbeheer expliciet te voorzien, cf herziening RSV. 2) In dit verband kan verwezen worden naar een analoge opmerking door provinciebestuur (nr 9 van B&A advies provincie); daarin wordt voorgesteld om een fasering in te voeren voor realistisch geachte en minder realistisch geachte ontwikkeling (i.c. korte termijn KT versus lange termijn LT). In het GRS wordt geen locatiekeuze gemaakt maar wordt wel verwezen naar een locatieonderzoek dat eerder gevoerd werd (waarvan de kaart een overzicht geeft), maar dat nog niet tot een concreet resultaat geleid heeft. De gemeente heeft op dit vlak concrete beleidsafspraken gemaakt de provincie: i.c. de gemeente zal een planologisch initiatief nemen om 1) een grondig locatiealternatievenonderzoek uit te voeren; 2) een of meerdere RUPs opmaken i.f.v. het creëren van herhuisvestingsruimte voor permanente bewoners. Cijfers voor kwantificering van de benodige oppervlakte worden aangeleverd door de provincie. Wat betreft de opname van deze doelgroep in de reguliere behoefteraming kan verwezen worden naar een gelijkaardige opmerking van de Deze opmerking lijkt terecht maar moet afgestemd worden met de provinciale overheid. Na telefonisch contact is afgesproken dat de trendanalyse geactualiseerd wordt, zie ook punt 13 van 'B&A advies provincie'. OK Deze opmerking is analoog met punt 20 van B&A Advies Provincie. De daarin voorgestelde aanpassing komt ook tegemoet aan dit adviesonderdeel. 1) principe van dichtheidsbeheer expliciet opnemen in GRS; 2) voor aanpassing zie punt 9 van B&A advies provincie aanpassing cf punt 13 B&A advies provincie zie aanpassing cf punt 20 B&A Advies Provincie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Verslag GECORO 12/01/2016

Verslag GECORO 12/01/2016 Verslag GECORO 12/01/2016 Aanwezig: M. Boddez, deskundige-voorzitter; W. Desender, D. Baeteman, R. Van Troostenberghe, deskundigen-effectief; N. Verplancke, X. Vercaemst, werknemersverenigingen-effectief;

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 17 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 21 mei 2012 AANWEZIG: Peetermans L. - burgemeester-voorzitter; Helsen K., Luyten F., Korthout R., Laporte

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT

FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT BIJLAGE FUNCTIEBESCHRIJVING ARCHIEFBEHEERDER WELZIJNSKOEPEL WEST-BRABANT Voorafgaande opmerking : Deze functiebeschrijving mag niet worden beschouwd als een strikte limitatieve afbakening van de persoonlijke

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 18 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008

PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GECORO VERGADERING VAN : 10.01.2008 Aanwezig : Damen E. voorzitter. Segers D., Sterckx D. deskundigen. Stessens J., Iemants M., Breugelmans

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier 13 Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp gemeentelijk

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RUP Sint-Pietersmolenwijk

RUP Sint-Pietersmolenwijk RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR NOORD RUP Sint-Pietersmolenwijk BEREK 19/06/2017 ifv definitieve vaststelling door GR Situering en bedoeling RUP 1 situering huidige bestemming Gewestplan Verfijnd / gewijzigd

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2014/0524 van 5 augustus 2014 in de zaak 1213/0539/A/2/0507 In zake: de heer Marc ALLOING verzoekende partij tegen: de deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

Technisch coördinator Contractueel-voltijds (38/38) Functiebeschrijving

Technisch coördinator Contractueel-voltijds (38/38) Functiebeschrijving FUNCTIE Naam van de functie: Technisch coördinator Chef van de functie: Diensthoofd uitvoerende dienst Personeelsdienst 03-410 16 40 Leen.boeckmans@zandhoven.be Technisch coördinator Contractueel-voltijds

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3

1. Inleiding Bindende selecties en categorisering van de elementen van de gewenste ruimtelijke structuur...3 Bindend deel Inhoud 1. Inleiding...2 1.1. Inhoud en werkwijze van het bindend deel... 2 1.1.1. Decreet op de ruimtelijke ordening (18 mei 1999)...2 1.1.2. Leeswijzer...2 1.2. Doorwerking van het gemeentelijk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE

Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE Ontwerp startbeslissing signaalgebied KOEVOET WINGENE STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan de

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Technisch assistent openbare werken (D1-D3)

Technisch assistent openbare werken (D1-D3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Technisch assistent openbare werken (D1-D3) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 Het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de dienst Grondgebiedzaken van een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig:

Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem. Aanwezig: Verslag: Informatievergadering RUP Centrum 5 Noord Datum: 3/5/2017 Locatie: St.-Jorisheem Aanwezig: Marc Penxten, burgemeester André Vanhex, schepen ruimtelijke ordening Barbara Ceuleers, dienst communicatie

Nadere informatie

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 92/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Bijlage 1: advies van ANB van 6 december 2011

Nadere informatie

De gemeente Heist-op-den-Berg wenst voor een tijdelijke vervangingsopdracht gedurende bevallingsverlof aan te werven:

De gemeente Heist-op-den-Berg wenst voor een tijdelijke vervangingsopdracht gedurende bevallingsverlof aan te werven: De gemeente Heist-op-den-Berg wenst voor een tijdelijke vervangingsopdracht gedurende bevallingsverlof aan te werven: 1 Cultuurfunctionaris-stafmedewerker (m/v) voor het cultuurcentrum (contractuele functie

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00025 Onderwerp: Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - nummer 2015/01150 - Bijzondere Procedure - nieuwe

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie