Notulen Algemene Ledenvergadering van Hockeyvereniging HTC Son op 22 april 2013 in het clubhuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Algemene Ledenvergadering van Hockeyvereniging HTC Son op 22 april 2013 in het clubhuis."

Transcriptie

1 Notulen Algemene Ledenvergadering van Hockeyvereniging HTC Son op 22 april 2013 in het clubhuis. Aanwezig: 34 personen, zie presentielijst (in te zien bij secretaris) 1 en 2. Opening/mededelingen De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en opent hiermee de ledenvergadering. Voor berichten van verhindering: zie lijst, in te zien bij secretaris. Binnen gekomen stukken: een bijdrage van de arbitragecommissie te beschouwen als addendum bij het reeds rondgestuurde jaarverslag. De secretaris zal dit nog nazenden. Als eerste vermeldt de voorzitter dat afgelopen weekeinde al een eerste kampioen bekend is geworden en wel Meisjes D1. Ook een heugelijk feit is dat de vereniging haar 700 ste lid mocht verwelkomen! Uiteraard staat de voorzitter uitgebreid stil bij het jubileumjaar 2013 en de vele activiteiten die goudgekleurd zijn zoals het familietoernooi, keepersclinic, vriendjes & vriendinnetjes-dag. Deze zaken leveren nieuwe leden en publiciteit bijv. in de vorm van interviews. Dat is een positieve zaak! Voor het daadwerkelijk vieren van het jubileum in het weekeinde van 27 t/m 29 september 2013 liggen we op schema. Een compliment richt de voorzitter aan het adres van Baer Hanraets die het schema tot stand heeft gebracht. Voor de uitwerking op tal van gebieden zijn inmiddels nog vele mensen meer betrokken geraakt zoals voor speciale activiteiten als Club van 50. Ook het bestuur zelf draagt haar steentje bij. Het blijft een hele klus voor alle vrijwilligers, maar ook voor het bestuur, om de club steeds goed draaiend te houden. Iedereen levert daaraan zijn of haar bijdrage. Vandaar dat dit jaar wederom een dag zal zijn om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Op 26 mei 2013 wordt een BBQ georganiseerd. Besturen is vooruit zien! Dat is makkelijker gezegd dan soms gedaan. Het bestuur is zich er zeer van bewust dat er in onze club (maar ook bij andere clubs) op enig moment een natuurlijk verloop van leden bestaat. Over de aanwas van m.n. meisjes bestaan geen zorgen. Bij het werven van jeugdleden is meer aandacht nodig voor de jongens. Seniorenteams hebben de bijzondere aandacht. Leden die vertrekken zeggen we dankjewel voor hun, vaak jarenlange, lidmaatschap! We wensen hen succes in hun verdere (sport)carrière en we zullen ze opnieuw van harte verwelkomen mochten ze weer terugkeren naar HTC Son! Communicatie is een vak apart! Binnen het bestuur is hiervoor geen specialist aanwezig. Gelukkig is er binnen de vereniging de communicatiecommissie. Zij doet zeer goed werk zoals het updaten van de website en het verzorgen van de wekelijkse e-klakson. Als je die goed leest, ben je als lid van de vereniging goed op de hoogte. Communicatie tussen mensen/vrijwilligers onderling kan altijd beter. Daar moet een ieder zich goed bewust van zijn; het kan misverstanden op velerlei terreinen voorkomen. Er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor sportief gedrag in en om de sportvelden. Ook de KNHB is hiermee bezig, bijv. door middel van het promoten van het project positief coachen. De gemeente Son heeft dit onderwerp ook opgepakt. Onlangs was de voorstelling Wel winnen, he? in het Vestzaktheater te zien. Ook de hockeyclub had gratis toegangskaarten gekregen. Helaas is meer dan de helft retour gegaan. Het bestuur is van plan om de workshops die volgen op de theatervoorstelling binnen de club te halen aan het begin van het volgend seizoen, omdat zij het belangrijk vindt dat iedereen goed toegerust op de vrijwillige trainers- en coachingstaken. Met name ouders van jeugdleden moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen in goede handen zijn. Zij moeten weten dat de club een aantal zaken kan garanderen o.a. met behulp van het hockeyplan en het arbitrageplan. 1

2 Op deze manier maar ook door het toepassen van de regels uit de statuten en het huishoudelijk reglement probeert het bestuur een goede sfeer en gezelligheid binnen HTC Son te waarborgen. Soms gaat er iets niet goed, maar van fouten maken kun je leren! Het bestuur heeft er nog steeds zin in om HTC Son een goede toekomst te bezorgen. Daarbij moeten we echter niet uit het oog verliezen dat slechts een klein gedeelte van de 700 leden het werk doet waar vaak meer handjes gewenst zijn. Het gevaar van alles-teveel-in -1-hand dreigt. Tot slot deelt de voorzitter mee dat vlak voor deze ledenvergadering de penningmeester, dhr Richard Brugel, bekend heeft gemaakt dat hij zijn functie helaas moet neerleggen. Zijn persoonlijke werkzaamheden komen met deze functie in het nauw. Er is dus een vacature binnen het bestuur ontstaan. De scheidende penningmeester heeft in de afgelopen periode de zaken zo geregeld dat zijn opvolger (-ster) in een gespreid bedje komt. Hierna wenst de voorzitter iedereen een goede vergadering. 3. Notulen ALV d.d. 25 april 2012 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 4. Aanwijzing leden stembureau Dhr. Jordi Ernest en mevr. Monique Klooster worden voor deze vergadering aangewezen als leden van het stembureau. Aantal aanwezigen, zijnde niet-leden: n= Jaarverslag bestuur periode tot Dhr Jan-Frans Brouwers vindt het jammer dat er in het jaarverslag bijdragen ontbreken over trimhockey en barzaken& evenementen. Juist deze activiteiten van de club lopen zo goed! Ook mist hij het verslag van de Jubileumcommissie. De voorzitter erkent dat alleszins complimenten op zijn plaats zijn aan het adres van degene die voornoemde activiteiten voor hun rekening nemen. Wat de jubileumcommissie betreft kan het bestuur nu niet voor Baer Hanraets spreken. Wel is het een feit dat de organisatie van een jubileum een weerbarstige materie is gebleken die over nogal wat schijven verloopt. Het bestuur blijft uiteindelijk verantwoordelijk en mede daarom wordt op deze avond het programma voor het jubileumweekeinde door het bestuur gepresenteerd. Dhr Kai den Daas vraagt of de nagekomen bijdragen zoals van arbitragecommissie en barzaken & evenementen alsnog kunnen worden nagezonden. Dit zegt de voorzitter toe. Hierna wordt het verslag wordt goedgekeurd. 6. Financieel jaarverslag De penningmeester, dhr Richard Brugel, licht het verslag toe. Voor 2011 was er een tekort begroot van ongeveer euro. Desondanks is er een positieve resultaat van euro. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de resultaten van de bar. Dhr Jan-Frans Brouwer vraagt naar de relatie tussen inkomsten uit de bar en de inkoop voor de bar. Het verschil in verhouding lijkt af te nemen. Dhr Peter Bergman antwoordt dat er een goede verhouding moet zijn tussen inkoop en verkoop. Gestreefd wordt naar een verhouding van 1 op 2. In het eerste seizoen dat de bar door de vereniging zelf is geëxploiteerd zaten er nog wat investeringskosten wegens de verbouwing van het clubhuis en keuken in verwerkt. Dhr Jan-Frans Brouwer vraagt naar waaruit de post voor arbitrage bestaat. Dit bestaat hoofdzakelijk uit kosten voor het opleiden van clubscheidsrechters. Dhr Jan-Frans Brouwer vraagt of in het vervolg de financiële cijfers ook van te voren kunnen worden verspreid aan de leden. De penningmeester antwoordt dat dit geen probleem is. 2

3 De voorzitter vult aan dat dit een terechte vraag is. Zij belooft dat de gegevens worden meegestuurd samen met de aanvullende passages uit het jaarverslag. Ook zullen de cijfers gepubliceerd worden op de website, maar dan wel achter de inlogcode van de leden. Hierna vraagt de voorzitter aan de leden om in te stemmen met het definitieve resultaat. De vergadering stemt in met algemene stemmen. De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn inspanningen. 7. Verslag kascontrolecommissie De kascontrolecommissie bestaat uit dhr Jef Nuijten en dhr Niek van Heeswijk. Voordat het volledige verslag van de kascommissie aan de aanwezigen wordt voorgelezen, merkt de voorzitter van de kascommissie het volgende op. Het is een bijzonder jaar geweest. Ten eerste is er halverwege het seizoen van penningmeester gewisseld. Ten tweede is de nieuwe penningmeester gebruik gaan maken van een ander boekhoudpakket. De beoordeling van de cijfers en de verslaglegging heeft dus betrekking gehad op twee boekhoudprogramma s. De boeken zijn gecontroleerd op Het betreft seizoen Er zijn geen onvolledigheden, onjuistheden of onregelmatigheden vastgesteld. De kascommissie keurt de jaarrekening van HTC Son over de vermelde periode goed. Het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, kan worden gedechargeerd. De kascommissie merkt op dat hoewel de penningmeester wel met vertegenwoordigers van de Sichting Kunstgras (SKG) contact heeft gehad, kon hij geen documenten van de jaarrekening van de stichting Kunstgras overleggen. Daarnaast blijft het voor de kascommissie een probleem dat de SKG een boekjaar hanteert dat gelijk is aan een kalenderjaar en daardoor niet aansluit bij dat van HTC Hockey (citaten uit verslag d.d ). De kascontrolecommissie geeft, hier verkort weergegeven, twee aanbevelingen aan het bestuur van de Hockeyvereniging: 1. Het is absoluut noodzakelijk dat het bestuur van de Stichting Kunstgras zich organiseert conform de statuten van deze stichting. 2. in de hockeyclub spelen de financiën van het clubhuis (lees: baromzet) een steeds belangrijker rol..het moment dichterbij komt dat er volgens wettelijke voorschriften BTW verrekend zal moeten worden...dat stelt wel eisen aan een zorgvuldig bijgehouden en volledige gedocumenteerde registratie van alle inkomsten en opgaven van het clubhuis (lees: bar). De kascommissie beveelt aan om zo n registratie te gaan opzetten. Dhr Jan-Frans Brouwers wil een lans breken voor het in de komende jaren handhaven van het huidige boekhoudsysteem en niet onnodig wisselen ervan. Dhr Jan-Frans Brouwers vraagt naar een reactie van het bestuur op de aanbevelingen van de kascommissie. De voorzitter antwoordt dat het bestuur zich beraadt op de aanbevelingen. Daarbij realiseert het bestuur zich dat het niet de eerste keer is dat de kascommissie dergelijke aanbevelingen doet, zij het dat de eerste aanbeveling nu meer uitgebreid aan de orde is gesteld. De inzet van dit bestuur blijft om in onderlinge goede samenwerking tot een oplossing te komen. De wijze waarop in praktijk uitvoering gegeven wordt aan genoemde zaken is de verantwoordelijkheid van de SKG. Hierop vraagt dhr Ed Meima, voorzitter van de Stichting Kunstgras, het woord. Hij merkt op dat de SKG 3-4 maal per jaar officieel vergadert; agenda s en notulen hiervan zijn er wel degelijk. De cijfers van SKG zijn op elk gewild moment af te sluiten. Ze zijn ook voor wie dat wil, in te zien. Dhr Caspar Eras vraagt naar het vermogen van de stichting op dit moment. Dhr Ed Meima antwoordt dat de doelstelling is jaarlijks euro per veld te reserveren. 3

4 Er wordt gevraagd wanneer ledverlichting van veld 1 aan bod komt. In 2012 is verlichting van veld 3 als eerste uitgevoerd. Op dit moment is er geen budget beschikbaar. Dhr Jordy Ernest brengt het niet optimaal functioneren van de sproeiinstallatie op veld 1 naar voren. Dhr Jan-Frans Brouwers meent een verschil van inzicht tussen HTC en SKG op te merken. Dhr Jef Nuijten merkt nogmaals op dat er geen enkel document dan wel verslaglegging met betrekking tot balans, resultaat en winst/verliesrekening van de zijde van de SKG kon worden overlegd. Voor de kascontrolecommissie is het dus niet mogelijk tot een goede controle van de financiële status te geven. Het bestuur meldt aan de leden dat er medio mei 2013 opnieuw een overleg is tussen de hockeyvereniging en SKG. Van dit overleg worden door de HTC-secretaris notulen gemaakt. Dhr Jacques Kampers merkt op dat het totale complex zoals dat er nu bij ligt ook te danken is aan de inspanningen van de Stichting Kunstgras. De vergadering gaat met algemene instemming akkoord met het financiële jaarverslag en dechargeert het bestuur en penningmeester. 8.Verkiezing kascontrolecommissie Er moet een nieuwe kascontrolecommissie worden benoemd. Conform art. 9, lid 3 van het huishoudelijk reglement dient 1 lid af te treden. De voorzitter van de Hockeyvereniging vraagt voor nog een jaar dispensatie aan de vergadering en doet het voorstel om de kascontrolecommissie in haar huidige samenstelling te laten voortbestaan. De ledenvergadering stemt unaniem in. De voorzitter dankt beide heren voor hun bereidwilligheid om nog een jaar aan te blijven in hun functie. 9. Presentatie jubileumprogramma door bestuur Dhr Peter Bergman geeft een korte presentatie van het programma tijdens het weekeinde van 27, 28 en 29 september Van de golfclub mag HTC het terras gebruiken, met de tennis is overleg gaande over eventueel gebruik van de hal. De kosten moeten in zijn geheel worden opgebracht uit sponsoring. Vandaar dat er in de begroting geen post voor het jubileum is opgenomen. Gedurende het hele weekeinde is veel personeel nodig!! Op vrijdag 27 september wordt gestart met een feest voor de jeugd t/m B-categorie. Er zal dan geen alcohol worden geschonken tot uur. Zaterdag 28 september is een normale competitiedag. - Om uur vindt een wedstrijd plaats tussen oud-internationals en oud-heren 1. - Om uur start de receptie voor officiële genodigden waaronder de gemeente, besturen van omringende sportverenigingen en hockeyclubs in de buurt en sponsoren. - Van uur is er buffet - Vanaf uur is er feest m.m.v. diverse lokale bands. Vergunning is aangevraagd tot uur. Aandacht voor jubileum via facebook, twitter en . Aanmeldingsformulier via website Op zondag 29 september: - om uur een brunch (ook op inschrijving) uur een wedstrijd van oud-oud Dames1 tegen oud Dames 1 - vanaf uur borrelen m.m.v. 2 bands. Dhr Joost van de Hoef maakt zijn complimenten voor het programma. 4

5 Het lijkt hem juist wel leuk om de Heren 1 en Dames 1 teams op zondag hun normale competitiewedstrijden te laten spelen. Dhr Jan-Frans Brouwers vindt ook dat het programma er goed uit ziet. Hij vraagt naar de omvang van de kosten. Dhr Peter Bergman: deze zijn nu begroot op maximum van euro; ze zijn ook gedekt. De voorzitter verzoekt dringend om alle verdere vragen en suggesties aangaande het jubileum via het bestuur te laten lopen. Hierna vraagt Dhr Kay den Daas om groot applaus voor de organisatie! Pauze 10. Arbitrage Masterclass en CS+ opleiding Dhr Winfred Laudy krijgt het woord. Ca 1,5 jaar geleden zijn doelstellingen geformuleerd: - topteams verdienen toparbitrage - imago van scheidsrechters moet omhoog - kwaliteit moet omhoog - arbitrage kunnen inzetten zonder zorgen voor arbitragecomissie. Er is gestart met een kleine groep, zowel junioren als senioren. Frans van Vught en Winfred Laudy zijn vanuit KNHB de leercoaches. Er wordt geïnvesteerd in houding/attitude en geïnstrueerd op looplijnen tijdens een wedstrijd en onderlinge communicatie tussen beide scheidsrechters. Er wordt onderling veel gediscussieerd over de scheidsrechterij. De uitstraling is gesponsord door dhr Eric van Hilst door aanschaf van gele jassen voor masterclass-scheidsrechters en blauwe jassen voor clubscheidsrechters. Inmiddels zijn er 4 CS+ scheidsrechters! Na is het de bedoeling dat: - de groep wordt uitgebreid naar 30! - verder investeren in kwaliteit: de masterclass titel kun je kwijtraken. - verder uitdragen dat het aangaan van een uitdaging, wat arbitrage is, leuk is. - speciale bijeenkomsten organiseren (bijv. met scheidsrechter tijdens Olympische spelen, Roel van Eerdt). Dhr Jordi Ernest merkt op dat het noodzakelijk is ook spelers zelf meer verstand krijgen van gehanteerde regels. Dhr Laudy beaamt dat. Dhr Jaques Kampers vraagt naar een eventuele verplichting die een club heeft om bondsscheidsrechters af te leveren. Die verplichting is er niet. Dhr Frans Ruigrok maakt een compliment aan bestuur en scheidsrechterscommissie, m.n. de heren Sven Kuijcks en Manus van Geffen, voor hun wekelijkse indeling van de scheidsrechters. De voorzitter vult aan dat via e-learning o.l.v. dhr Frans van Vught, vele jeugdleden hun scheidsrechterskaart hebben behaald. Overigens zijn er nog steeds senioren die geen diploma hebben. Hierna spreekt zij namens het bestuur dank uit aan dhr Laudy voor zijn inhoudelijke bijdrage aan deze vergadering. 11. Begroting Dhr Richard Brugel, penningmeester, licht de begroting toe. Het betreft de periode september 2013 t/m augustus Er wordt een positief resultaat verwacht, voornamelijk als gevolg van hogere inkomsten door contributie wegens toename ledental. Posten voor zaalhockey (o.a. zaalhuur) en hockeymaterialen zijn verhoogd. 5

6 Dhr Jan-Frans Brouwers vraagt of er een post voor het jubileum in de begroting zit. Dit is niet het geval: het jubileum dient zichzelf te bedruipen, o.a. middels sponsoring en barinkomsten. Dhr Jordi Ernst vraagt naar de reden dat de post activiteiten bar is verlaagd. Eenmalige investeringskosten werden voorheen wel eens op deze post geboekt. De verwachting is dat de inkomsten en uitgaven voor de bar duidelijker zullen moeten worden uitgesplitst. Dhr Willem Guitink bepleit een jaarlijkse reservering voor het eerstvolgende lustrum in De voorzitter zegt toe dat het bestuur zich hierop zal beraden. Daarna brengt zij de begroting in stemming. De begroting wordt aangenomen door de ledenvergadering. 12.Bestuurssamenstelling Conform artikel 9, lid 1 van het huishoudelijk reglement treedt de voorzitter, mevr. Jan Achttienribbe-Buijs, af. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten naar voren gekomen. De vergadering benoemt haar bij acclamatie voor een nieuwe periode. De vice-voorzitter, dhr Peter Bergman, maakt van de gelegenheid gebruik om mevr. Achttienribbe te bedanken voor de wijze waarop zij deze vereniging in de afgelopen jaren heeft geleid. Hij spreekt, mede namens zijn medebestuursleden, het vertrouwen in haar uit voor de periode die komen gaat. Applaus volgt! Daarna neemt de voorzitter officieel afscheid van de penningmeester, dhr. Richard Brugel. Namens het bestuur krijgt hij een bloemetje overhandigd. Op passende wijze zal nog afscheid worden genomen op informele wijze. 13. Rondvraag - dhr Willem Guitink spreekt als oudste aanwezige erelid van de vereniging zijn dank uit aan het bestuur en de commissies. - dhr Wim van Asten heeft langs informele weg vernomen dat mevr Marie-José Visser betrokken is bij de financiën van de vereniging. De voorzitter antwoordt dat het om een tijdelijke bemoeienis gaat; zij neemt het uitvoerende gedeelte van bijv. betalingen op zich. Het spreekt voor zich dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe penningmeester zal moeten aantreden. - dhr Eric van Hilst doet de suggestie om eens bij hockeyclub Helmond te kijken naar hun kassysteem voor inzicht in inkomsten en uitgaven van bar. Afdrachten worden daarin ook goed geregistreerd. - mevr Monique Klooster en dhr Jordi Ernest willen graag de mogelijkheden gaan verkennen voor het opzetten van G-hockey bij HTC Son. Hun aanbod wordt door alle aanwezigen met enthousiasme begroet. - dhr Wim van Asten is blij met de invulling van deze ALV met tevens een meer hockeyinhoudelijke bijdrage. - mevr Monique Klooster merkt op dat een club bij de communicatie naar de leden ook de social media, zoals twitter en facebook, meer zouden kunnen gebruiken. Dhr Caspar Eras merkt op dat je als club geen verantwoordelijkheid kunt dragen voor de inhoud van deze berichtgeving. Dhr Kay den Daas, coach van Heren III, merkt op dat zijn team een eigen facebook-pagina heeft. Dit werkt z.i. ook prima. 14. Sluiting Onder dankzegging aan de secretaris dankt de voorzitter alle overige aanwezigen voor hun inbreng, sluit de vergadering om uur en wenst een ieder wel thuis. Son, 6 mei 2013, Renee Bindels-van den Doel, secretaris 6

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Arbitrage plan HC Berlicum

Arbitrage plan HC Berlicum ! Arbitrage plan HC Berlicum!1 Inleiding De KNHB adviseert om het fluiten van jongs af aan te integreren in de hockeyopleiding. Hierdoor is het fluiten van wedstrijden, net als trainen en het spelen van

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Jaarverslag van het bestuur van Hockeyvereniging HTC Son. Periode: maart 2013 maart 2014 T.b.v.: Algemene Ledenvergadering op 16 april 2014.

Jaarverslag van het bestuur van Hockeyvereniging HTC Son. Periode: maart 2013 maart 2014 T.b.v.: Algemene Ledenvergadering op 16 april 2014. Jaarverslag van het bestuur van Hockeyvereniging HTC Son Periode: maart 2013 maart 2014 T.b.v.: Algemene Ledenvergadering op 16 april 2014 Bestuur Jubileum HTC Son 50 jaar Het jubileumfeest heeft de verwachtingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

22 SEPTEMBER Beste leden,

22 SEPTEMBER Beste leden, 22 SEPTEMBER 2017 Beste leden, Graag willen wij jullie door middel van deze brief op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken die momenteel spelen op onze hockeyclub. Nieuw bestuur Het nieuwe bestuur

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

HOCKEYCLUB MIERLO. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING seizoen d.d

HOCKEYCLUB MIERLO. VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING seizoen d.d HOCKEYCLUB MIERLO VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING seizoen 2015 2016 d.d. 06-10-2016 Aanwezig: Afgemeld: Notulen: Zie presentielijst (25 leden) Paul Couturier, Robert van de Kimmenade, Jan Bakens,

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2013-2014 informatie 2013-2014 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Arbitrage Beleidsplan

Arbitrage Beleidsplan Arbitrage Beleidsplan 2006 -.. Inleiding Gedurende de laatste maanden heeft de scheidsrechters-commissie van HCN een voorstel voor beleid rondom de arbitrage geformuleerd. Dit voorstel is in dit discussiestuk

Nadere informatie

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 ALV 21 mei 2014 Agenda ALV 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 4. Missie en visie, ambitie en technisch beleid 2014-2018 5. Financiële consequenties, incl.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de RKSV Graaf Willem II VAC, gehouden op donderdag 21 mei 2015 in het clubgebouw op de Roggewoning De agenda voor de algemene ledenvergadering luidt: 1. Opening

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 14-11-2011 Vanuit het bestuur aanwezig; Paul, Wim, Hans, Niek, Henk, Caroline en Monique Presentielijst leden, zie bijlage. Welkom 1. Paul opent de vergadering maar schorst hem

Nadere informatie

Badminton Club HARDERWIJK

Badminton Club HARDERWIJK Badminton Club HARDERWIJK www.bcharderwijk.nl info@bcharderwijk.nl Verslag Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. 27 februari 2014 Aanwezig: Mies Antonioli, Edwin Arends (mede namens Rick), Gertjan

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 1. Opening en mededelingen De secretaris opent om 20.05 uur de vergadering en heet de 12 aanwezige leden van harte welkom.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Hurley Arbitrage Huis

Hurley Arbitrage Huis Hurley Arbitrage Huis I. Het belang van arbitrage 1. De KNHB definieert het belang van de arbitrage als volgt: Scheidsrechters zorgen ervoor dat wedstrijden op een sportieve manier en volgens de spelregels

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014

ALV AGV S.H.E.L.L GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 ALV AGV S.H.E.L.L. 2014 GOLFBAAN WATERLAND AMSTERDAM AGV S.H.E.L.L. 2014 1 AGENDA 20 MAART 2014 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ALV 21 maart 2013 4. Verslag van de kascommissie 5. Resultaat 2013

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2015-2016 informatie 2015-2016 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX!

VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! VOEL JE THUIS BIJ REFLEX! Beleidsplan korfbalvereniging WKV REFLEX 2015-2020 -concept- December 2014 STIP OP DE HORIZON Door het vertrek van een grote groep seniorenleden is de vereniging op zoek naar

Nadere informatie

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten

Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Goedgekeurd door de Kascommissie op 4 november 2009 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2009 Financieel verslag 2008-2009 Hockey Club Houten, Houten Jaarverslag 2008/9 Hockey Club

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website Nieuwsflits 8 week 23 nieuwsbrief@huizerhc.nl naar de website Huldiging der kampioenen A.s. zondag vindt vanaf ongeveer 14.00 uur de huldiging plaats van de jeugd en senioren teams die kampioen zijn geworden

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie