Wij, de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zijn uiteraard bereid mondeling de concentratie te komen toelichten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij, de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zijn uiteraard bereid mondeling de concentratie te komen toelichten."

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. Geadresseerde: NZa zorgfusietoets Postbus GA Utrecht Onze referentie: RvB15/291 Formulier melding concentratie Inleiding Hieronder volgt de melding aan de NZa van de concentratie van de 3 e lijns gynaecologische oncologie uit het Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (GOCZ). Momenteel wordt deze 3 e lijns zorg door de combinatie Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) / Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) verzorgd. Het GOCZ zal in haar huidige vorm blijven bestaan waarbij de tertiaire zorg zich zal concentreren in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. De concentratie is een logisch gevolg van de visie dat er landelijk een concentratieslag nodig is voor complexe tertiaire zorg. De gepresenteerde concentratie volgt daarmee de gewenste beweging in zorgaanbod, en draagt bij aan het beschikbaar blijven van deze tertiaire zorg in Zuid-Nederland. Wij, de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis, zijn uiteraard bereid mondeling de concentratie te komen toelichten. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres - handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties - contactpersoon. Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven Telefoonnummer: Faxnummer: Nummer handelsregister Kamer van Koophandel: Contactpersoon: Dr. ir. P.A.M. Boomkamp, Raad van Bestuur, vanaf : Dr. P.L. Batenburg, Raad van Bestuur GO-activiteiten De onderhavige concentratie betreft verkrijging van uitsluitende zeggenschap door CZE over de tertiaire gynaecologisch oncologische ingrepen van ETZ (hierna de "GO-activiteiten"). De GO-activiteiten kwalificeren daarmee als een 'betrokken organisatie' in de zin van het meldingsformulier, maar betreffen aldus geen zelfstandige organisatie met een eigen naam, rechtsvorm, contactpersoon etc. Om die reden worden hierna de contactgegevens van ETZ gegeven:

2 Dr. Deelenlaan AD TILBURG tel Contactpersoon: Drs. M.B.P.M. Visser lid Raad van Bestuur ETZ, tel: Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. CZE levert medisch specialistische zorg. De uitgevoegde GO activiteiten, waaronder gynaecologisch oncologische chirurgie (vulcacarcinoom, cervixcarcinoom, ovariumcarcinoom en hoog complexe endometriumcarcinomen), vallen onder normeringen welke zijn opgesteld door de betreffende beroepsvereniging. Op dit moment mogen in Noord-Brabant alleen het ETZ en het CZE deze verrichtingen uitvoeren. De betrokken gynaecologen hebben hiervoor een specifieke opleiding genoten, buiten dit (tertiaire) GO centrum kan deze specialisatie nergens anders in Noord-Brabant worden uitgevoerd. De overige ziekenhuizen voldoen niet aan de gestelde normen. 1.3 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen. Dr. ir. P.A.M. Boomkamp, Raad van Bestuur Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven Telefoonnummer: Faxnummer: GO-activiteiten Drs. M.J.C.A de Wee, zorgmanager ETZ, Drs. M.B.P.M. Visser lid Raad van Bestuur ETZ, tel: Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. CZE kwalificeert als zorgaanbieder. De GO-activiteiten kwalificeren niet als zorgaanbieder in de zin van de Wmg. 1.5 Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. Ten aanzien van de kwalificatie van 'betrokken zorgaanbieders' geldt het volgende. Zoals aangegeven kwalificeren de GO-activiteiten niet als zorgaanbieder in de zin van de Wmg. Zij omvatten echter wel [ ] natuurlijke personen die als zorgaanbieder in de zin van de Wmg kwalificeren. Dit betreft [ ] en [ ] (hierna de ' Gynaecologen'). Hoewel het meldingsformulier zich richt op organisaties die zorgaanbieder zijn, wordt hieronder ten overvloede voor een snelle behandeling van de melding ten aanzien van 'betrokken zorgaanbieders' niet alleen ingegaan op CZE, maar ook op de Gynaecologen. CZE beschikt over een formatie van ca FTE, omzet ca. 360 mln. De Gynaecologen doen geen 'zorg verlenen door andere personen'. Toevoeging: de te concentreren GO activiteiten worden in het ETZ uitgevoerd door ca. [ ] FTE, te weten: [ ] FTE verpleegkundigen, [ ] FTE OK medewerker, [ ] FTE regie verpleegkundige, [ ] FTE gynaecologisch oncologen. De verpleegkundigen en OK medewerkers worden niet overgenomen door het CZE, mede omdat het geen specifieke medewerkers zijn. Maar ook omdat de omvang klein is en de concentratie voor de kliniek / OK geen grote impact heeft. De oorspronkelijke taken van de ETZ medewerkers kunnen binnen de bestaande formatie van het CZE worden opgevangen. 2. Gegevens over de concentratie 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie: - Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. - Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien. - Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd. Op het gebied van de 3 e lijns gynaecologische oncologie (GO) zijn er in Nederland 8 tertiaire centra. Het samenwerkingsverband ETZ/CZE is een van deze tertiaire centra en het enige niet academische centrum. De

3 combinatie is kwetsbaar, omdat volumenormen in de oncologie (bijv. SONCOS) steeds meer op één locatie betrekking hebben, in plaats van op de optelsom van meerdere locaties binnen één centrum. Deze normen zijn ook leidend voor de IGZ. Door de splitsing van GO s en behandelingen over 2 locaties is het centrum gevoelig voor issues aangaande de continuïteit. Zo is het niet mogelijk om tijdelijk behandelingen voor cervixcarcinoom op de alternatieve locatie uit te voeren, dit omdat de volume normen daarvan reeds locatie gebonden zijn. Zonder concentratie van GO naar CZE kan de GO niet behouden blijven voor het CZE, dan wel het ETZ. Concentratie van deze zorg op één locatie is dan ook van essentieel belang voor het behoud van GO expertise en behandelmogelijkheid in Zuid-Nederland, het voorkomen van langere reisafstanden voor patiënten en een toename van continuïteit en kwaliteit van geleverde zorg. Het huidige samenwerkingsverband tussen het CZE en het ETZ fungeert als tertiair verwijscentrum voor omliggende ziekenhuizen: Maxima Medisch Centrum Veldhoven, St. Anna Zorggroep Geldrop, Elkerliek Ziekenhuis Helmond, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch en Amphia Ziekenhuis Breda. Op dit moment zijn de werkzaamheden die voortkomen in de centrumlocaties ETZ en CZE gesplitst op basis van ziektebeeld (Cervix carcinoom in het CZE, Vulva carcinoom in het ETZ en Ovarium carcinoom op beide locaties). Na de concentratie zullen de hoog-complexe chirurgische GO-activiteiten plaatsvinden in het CZE. Op de ETZ locatie zullen (evenals op de overige genoemde locaties) poliklinische GO activiteiten en de laag-complexe GO verrichtingen blijven plaatsvinden. Het huidige samenwerkingsverband met alle betrokken ziekenhuizen zal worden gecontinueerd, onderdeel hiervan is de detachering van GO s uit het tertiaire centrum naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis ter ondersteuning van de gynaecologische praktijk op het gebied van gynaecologische oncologie. Dit betreft nadrukkelijk niet de tertiaire zorg. Toevoeging: Aangezien het Tweesteden ziekenhuis en het Elisabeth ziekenhuis nog niet juridisch gefuseerd zijn moet worden toegevoegd dat er feitelijk alleen activiteiten van het Tweesteden ziekenhuis worden overgenomen door het CZE. Het tertiair GO centrum is op dit moment feitelijk een samenwerking tussen het CZE en het Tweesteden ziekenhuis. In totaal zullen er ca. [ ] operatieve ingrepen voor patiënten met ovarium, vulva en hoog risico endometrium carcinoom worden overgenomen door het CZE. De integrale omzetwaarde bedraagt ca. [ ] mln. De voor- en na trajecten worden niet in het tertiaire centrum uitgevoerd, maar in het ziekenhuis waar de patiënt initieel door de huisarts naar is verwezen. De Letter of Intent (bijlage 6) geeft uiting aan het concentratie voornemen van de GO-activiteiten welke worden uitgevoerd in het tertiaire centrum. 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Beschrijf hierbij: - welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooien; - over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt; - hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). De integratie van de betreffende zorg is relatief eenvoudig. Het is nu reeds bestaande zorg en behandeling voor het CZE. De betreffende zorg kan met dezelfde ICT-, declaratie- en kwaliteitssystemen uitgevoerd worden als reeds bestaande zorg. Onderstaande activiteiten worden momenteel voorbereid en zullen worden uitgevoerd in het licht van de betreffende concentratie van zorg: - Indiensttreding van [ ] Gynaecologen bij CZE. - Aangaan van detacheringsovereenkomst met een regieverpleegkundige uit het ETZ - Opschalen OK en verpleegafdelingscapaciteit van het CZE om ca. [ ] extra gynaecologisch oncologische ingrepen uit te kunnen voeren. - Gesprekken voeren, en afspraken maken met eerder genoemde verwijzende ziekenhuizen (conform de kaders van de beroepsvereniging) De streefdatum voor het concentreren van de GOCZ zorg in het CZE is 1 september Toevoeging: De voornaamste impact van de concentratie ligt bij de vakgroep gynaecologie, om deze reden worden de [ ] (FTE) gynaecologisch oncologen overgenomen door het CZE. Daarnaast zijn er een aantal aanpalende specialismen welke ook, zij het beperkt, betrokken zijn bij de concentratie. Namelijk: Radiologie en Anesthesie. Voor beide specialismen geldt dat de extra inspanningen voor [ ] ingrepen niet anders is dan reguliere variantie in volume en daarom binnen de bestaande interne beheersingsmechanismen rondom logistiek en capaciteitsmanagement binnen het CZE kunnen worden opgelost.

4 Na de zomerperiode zal binnen het CZE de beddencapaciteit en OK capaciteit worden vergroot. Vóór de zomer waren nog niet alle bedden en OK-kamers bezet, de uitbreiding kan dus plaatsvinden door inzet van extra personeel uit onze flexibele schil. Er zijn geen verbouwingen e.d. nodig. Op het moment waarop de letter of intent is ondertekend was het plan om de regieverpleegkundige voor [ ] FTE binnen het CZE in dienstverband te nemen. Aangezien het onwenselijk is om deze persoon in twee ziekenhuizen een dienstverband te geven is gekozen voor detachering door het ETZ aan het CZE. 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie. De doelstellingen van de concentratie zijn: 1. Het behoud van het gynaecologisch oncologisch centrum in Zuid-Nederland. Zonder dit behoud ontstaat er een grote groep patiënten (waaronder iedereen uit de ruime regio Eindhoven/Tilburg) die voor gynaecologisch oncologische zorg méér dan een uur moeten reizen (namelijk: Rijnstate Arnhem, UMCU Utrecht, MUMC Maastricht). Gezien de fysieke conditie van deze groep patiënten is dit een ongewenste situatie. 2. Het kunnen blijven aanbieden van een zo volledig mogelijke gynaecologische opleiding voor artsen in opleiding tot medisch specialist 3. Continueren van het sterke oncologische profiel van het CZE. Er vindt veel oncologisch onderzoek plaats in het CZE, waaronder ook gynaecologisch onderzoek, zoals: GROINSS V-II (CKTO C ) / PORTEC-3 (CKTO ) / OVHIPEC (CKTO ) / ROGY-Care / Pipendo 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. De noodzaak voor concentratie van gynaecologische oncologische zorg komt voort uit externe factoren, deze zijn: - Nota Stijgbeugel (2011): die noodzaakt tot lateralisatie cervix- en vulvacarcinoom, voor centra die uit twee locaties bestaan (zie bijlage 1); - SONCOS volumenormen*; Volumenormen ovariumcarcinoom conform nota NVOG (> 20 debulkingsoperaties per jaar): - Verwijzen <20 debulkingoperaties (St. Anna ziekenhuis, Geldrop, Elkerliek ziekenhuis Helmond, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven (MMC)) - Op locatie met Gynaecologisch Oncoloog (GO) >20 debulkingsoperaties (detachering GO in Amphia ziekenhuis Breda en Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch). * deze volume norm is een proces indicator waarop de inspectie sinds 2013 toezicht houdt (zie bijlage 2 IKNL evaluatie rapport ovarium carcinomen 2013) Naast het concentreren van de betreffende zorg in het CZE dan wel het ETZ is de enige andere optie het opheffen van het tertiaire centrum. Dit leidt echter tot ongewenste gevolgen voor zowel patiënten als het CZE. Zie eerder genoemde argumenten onder artikel 2 lid 3.Daarnaast biedt dit alternatief geen voordelen ten opzichte van de voorgestelde concentratie. 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). Overleg hierbij ten minste: - het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie; - de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie. Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers. In totaal is de verwachte declaratiewaarde ca. [ ]. Er zal een plafondoverheveling ter grootte van [ ] worden voorgelegd bij de zorgverzekeraars (in de orde van [ ] van de omzet van het CZE). Tegelijkertijd verwacht het CZE ca. [ ] meer kosten te moeten maken voor het verlenen van de betreffende zorg (toename van [ ] FTE gynaecoloog, [ ] OK uren en [ ] verpleegdagen). De financiële effecten van de concentratie zijn kosten neutraal. Op dit moment is er geen indicatie dat de concentratie leidt tot additionele kosten dan wel leidt tot synergie voordelen. 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste:

5 - veranderingen in het aanbod van zorg; - de herinrichting van de zorgprocessen; - de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; - de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; - de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties. Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd. 1. Het zorgaanbod blijft gelijk, maar verplaatst zich van Tilburg naar Eindhoven. De afstand tussen beide ziekenhuizen is beperkt (35km) en zowel met de Auto (A58) als met de trein goed te bereizen. 2. Voor cervix carcinoom ingrepen verandert er niets, die vinden momenteel reeds alleen in het CZE plaats. 3. Vulva carcinoom vindt nu alleen in het ETZ plaats, door de verplaatsing naar het CZE zal er een patiënten groep zijn waarvoor de reistijd korter wordt (Eindhoven / Veldhoven / Helmond) en zullen er patiënten zijn die verder moeten reizen (Breda, Tilburg). Per saldo zal dit geen effect hebben. 4. Alléén ingrepen bij ovarium carcinoom vinden momenteel op beide locaties plaats, deze zullen worden geconcentreerd naar het CZE. Hiervoor zullen de patiënten uit Tilburg en Breda een langere reistijd krijgen, van ca. 20 tot 30 minuten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze extra reistijd groter zou zijn indien de centra niet concentreren en daardoor deze activiteiten niet voort kunnen zetten. 5. Het aantal gynaecologisch oncologische ingrepen in het CZE neemt door de concentratie toe van ca. [ ] naar ca. [ ] op jaarbasis. 6. Het betreft alleen de chirurgische hoog complexe ingrepen. Work-up en follow-up vindt in het ETZ plaats, evenals de chemotherapeutische en radiotherapeutische behandelingen. Dit kan dan dichtbij huis van de patiënt plaatsvinden. Toevoeging: de groep patiënten waarvan de gemiddelde reisduur wordt beïnvloed is beperkt tot de groep patiënten uit punt 4. Dit gaat om ca. [ ] patiënten op jaarbasis. De extra reisduur varieert van 0 minuten (patiënten die tussen Tilburg en Eindhoven wonen), en 30 minuten (patiënten die ten noordwesten van Tilburg wonen). Gemiddeld zal voor ca. [ ] patiënten de reistijd met ca. 15 min tot 20 min toenemen. Ter aanvulling: dit betreffen patiënten die worden doorverwezen voor de behandeling van ovarium carcinoom. Indien de voorgenomen concentratie geen doorgang vindt, kan het GOCZ ETZ/CZE straks niet meer aan de volumenormen voldoen en zullen patiënten met oncologisch gynaecologische aandoeningen noch in het ETZ noch in het CZE kunnen worden behandeld. Ook de consultfunctie in de binnen het GOCZ participerende ziekenhuizen komen daarmee te vervallen. Alle patiënten met oncologische gynaecologische aandoeningen uit onze regio moeten zich dan voor zorg wenden naar Nijmegen, Rotterdam of Utrecht, met voor een veel grotere groep aanzienlijk langere reistijden. 3.3 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Beschrijf welke risico s deze veranderingen met zich meebrengen voor de bereikbaarheid van de zorg. Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste: - de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken; - de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen. Zie artikel 3 lid 2. Toevoeging: In de OR advies aanvraag van het CZE (bijlage 8) wordt vermeld dat het verliezen van het Amphia ziekenhuis als verwijzend ziekenhuis (indien het Amphia ziekenhuis patiënten naar Rotterdam zou verwijzen) een risico is. Dit risico wordt beheerst door goede en snelle dienstverlening vanuit het Catharina Ziekenhuis naar de verwijzende ziekenhuizen, waaronder het Amphia. Daarnaast door het onderhouden van het interdisciplinair overleg in het Amphia ziekenhuis. Tenslotte door relatiebeheer op het niveau van de Raad van Bestuur. Op basis van de huidige contacten is de inschatting dat het Amphia ziekenhuis onderdeel blijft uitmaken van het GOCZ, en bij concentratie van het tertiaire centrum zal gaan verwijzen naar het CZE. Dit doen zij al een paar jaar voor de cervix carcinomen, aangezien deze reeds een aantal jaar geleden naar het CZE gelateraliseerd zijn (vanwege landelijke volume normen). 3.4 Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Beschrijf hierbij ten minste:

6 - wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid. - hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces. - hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld: o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties; o stagnerende implementatie van de concentratie; o vertrekkend personeel. - welke scenario s voor risicobeheersing u heeft opgesteld; - de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico s monitort. - Klanttevredenheid: de verwachting is dat de impact van de concentratie op klanttevredenheid beperkt is. Het zijn dezelfde specialisten die de behandelingen uitvoeren. Het CZE scoort goed in de CQ-index, een meting van klanttevredenheid. De ervaring van de reeds bestaande concentratie van vulva en cervixcarcinoom is positief ervaren door patiënten. - Aangezien momenteel reeds sprake is van een hechte samenwerking, en alleen [ ] gynaecologen over komen naar het CZE, is er geen reëel sprake van risico op het gebied van cultuurverschillen. Er hoeft ook geen personeel te vertrekken waardoor vanuit dat aspect ook geen risico bestaat. - De implementatie is relatief eenvoudig, en kan niet gestagneerd worden vanaf het moment dat de [ ] gynaecologisch oncologen zijn overgestapt naar het CZE. Vanaf dat moment is het ETZ immers niet meer in staat de betreffende zorg te verlenen, en ontstaat er automatisch begrip en draagvlak bij verwijzende ziekenhuizen om na afstemming met hen de patiënten voortaan naar het CZE te verwijzen. 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: - ambulancezorg - spoedeisende hulp - acute verloskunde - crisisopvang geestelijke gezondheidszorg - WLZ, bezien in de sociale context a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio( s) waarin u actief bent. c. Beschrijf in geval van WLZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving. Beide zorginstellingen (ETZ/CZE) voorzien voor de regio een belangrijke rol in een aantal van de onder 4.1 genoemde cruciale zorg onderdelen, namelijk: spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisisopvang GGZ (PAAZ). De tertiaire GO-activiteiten hebben geen relatie met de SEH dan wel de andere vormen van cruciale zorg onderdelen. 4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Geen van de in artikel 4 genoemde voorbeelden van cruciale zorg spelen een rol in de voorgestelde concentratie. 5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. De Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad stelt dat de Cliëntenraad het door de zorgaanbieder ingestelde orgaan is dat, op basis van artikel 2 van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ), de gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt. Volgend dit wetsartikel legt het CZE adviesaanvragen die de betrokkenheid van cliënten vraagt voor aan de Cliëntenraad.

7 Voorzitter cliëntenraad Catharina Ziekenhuis: De heer M.J.M. van Kaam Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven Telefoonnummer secretariaat Cliëntenraad: adres secretariaat Cliëntenraad: De dato 6 juni 2015 is, conform de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen, aan de Cliëntenraad van het CZE een adviesaanvraag toegezonden inzake het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur m.b.t. de concentratie Gynaecologische oncologie Tilburg Eindhoven (zie bijlage 3; format aanvraag). De dato 30 juni 2015 heeft de Cliëntenraad van het CZE positief geadviseerd over de voorgestelde concentratie van zorg (zie bijlage 10). 5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van cliënten: - Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? Zie 5.1 voor CZE; via de Cliëntenraad Voor de cliënten van de Gynaecologen zijn de cliëntenraden van TweeSteden ziekenhuis (TSZ) en St. Elisabeth ziekenhuis (SEz) geconsulteerd. De dato 18 september 2014 is, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, aan zowel de Cliëntenraad van het TSZ als aan de Cliëntenraad van het SEz, een adviesaanvraag toegezonden inzake het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur m.b.t. de concentratie Gynaecologische oncologie Tilburg Eindhoven (zie bijlage 1; format aanvraag). Van de zijde van deze Cliëntenraden is de dato 15 oktober 2014 een gezamenlijk positief advies ontvangen (zie bijlage 5). - Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? Zie hiervoor onder 5.1 en 5.2(a). - Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? Vanuit de aangeschreven Cliëntenraden zijn geen signalen ontvangen dat de beschikbare tijd voor beoordeling van de adviesaanvraag onvoldoende is geweest. - Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? De Samenwerkingsovereenkomst Cliëntenraad stelt het volgende: de Cliëntenraad kan medewerkers van het ziekenhuis raadplegen of deskundigen van buiten het ziekenhuis om informatie, bijstand en advies vragen. De aangeschreven Cliëntenraden hebben van dit recht geen gebruik gemaakt. b. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. Door middel van het doorlopen van het adviestraject met de cliëntenraad(zie 5.1 en 5.2) worden de cliënten gehoord in het proces. De concentratie heeft betrekking op ca. [ ] ingrepen, waarvan een groot deel ingrepen betreft welke alleen in Tilburg plaatsvinden. Door concentratie in Eindhoven verandert er daardoor niets aan de gemiddelde reistijd van deze patiënten. De concentratie van zorg wordt juist gedaan om deze zorg voor de regio Noord-Brabant te behouden. c. Het oordeel van cliënten: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie?

8 - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Zie 5.1 De Gynaecologen Zie inzake het oordeel en de aanbevelingen het advies van de Cliëntenraad ETZ (bijlage 5). Het schriftelijke oordeel (positief advies) is geagendeerd geweest in het Raad van Bestuursoverleg van februari jl. De Cliëntenraad heeft in zijn schriftelijke oordeel een aanbeveling c.q. punt van aandacht opgenomen: Door de klinische concentratie van behandelingen dient de poliklinische voor- en nazorg op de diverse locaties gehandhaafd te blijven. Deze aanbeveling is overgenomen in de gemaakte afspraken. 5.3 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. Voorzitter Ondernemingsraad Catharina Ziekenhuis: Mevrouw C.C.M.P. Hurkens Catharina Ziekenhuis, Michelangelo 2, 5623 EJ Eindhoven Telefoonnummer secretariaat Ondernemingsraad: adres secretariaat Ondernemingsraad: De Gynaecologen N.v.t. 5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: a. Het verloop van de raadpleging van het personeel: - Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen? - Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven? De dato 8 juni 2015 is door de Raad van Bestuur van het CZE het voorgenomen besluit tot concentratie van de 3e lijns gynaecologische oncologie in het CZE op grond van artikel 25 lid 1 sub d van de WOR ter advisering aan de Ondernemingsraad voorgelegd, zie bijlage 8 en bijlage 9. Een reactie op deze adviesaanvraag wordt op korte termijn verwacht. Toevoeging: Zowel door de OR van het ETZ, als de OR van het CZE, is een positief advies afgegeven aangaande de voorgenomen concentratie van GO-activiteiten in het CZE. Zie bijlage 12 en 13 voor de betreffende adviezen. De Gynaecologen N.v.t. b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: - de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. Zie 5.4. c. Het oordeel van het personeel: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie?

9 - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Zie Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). De zorgverzekeraars zijn informeel geïnformeerd en betrokken bij de voorliggende concentratie. Parallel aan het NZa meldings traject worden de zorgverzekeraars formeel betrokken en worden afspraken gemaakt over budgetoverhevelingen e.d. 5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. N.v.t. 5.7 Beschrijf voor elke stakeholder: a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: - Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen? - Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken? - Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen? b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: - de inhoud van de concentratieplannen - de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken - de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen - de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt. c. Het oordeel van stakeholders: - Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie? - Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet. Zie OR- en CR-adviestrajecten. 6. Mee te zenden documenten 6.1 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. Zie bijlage 6 Letter of intent. 6.2 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. Zie bijlage 7 (KvK uittreksel CZE). 6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. N.v.t. Ondertekend te Eindhoven op 10 augustus 2015, Door: Dr. ir. P.A.M. Boomkamp (CZE) Lid Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis

10 Lijst met bijlagen Bijlage 1 Nota Stijgbeugel (2011) Bijlage 2 IKNL evaluatie rapport ovarium carcinomen (2013) Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Bijlage 13 Adviesaanvraag Cliëntenraad CZE [vertrouwelijk] Adviesaanvraag Cliëntenraad/Ondernemingsraad ETZ [vertrouwelijk] Positief advies van de cliëntenraden van EZ en TSZ d.d. 15 oktober 2014 [vertrouwelijk] Letter of intent [vertrouwelijk] Uittreksel handelsregister KvK CZE Adviesaanvraag Ondernemingsraad CZE d.d. 8 juni 2015 [vertrouwelijk] Bijlage bij adviesaanvraag Ondernemingsraad CZE d.d. 8 juni 2015 [vertrouwelijk] Positief advies van de cliëntenraad van CZE d.d. 30 juni 2015 [vertrouwelijk] Diverse volumina huidig GO centrum CZE/ETZ[vertrouwelijk] Brief COR ETZ advies over concentratie GO [vertrouwelijk] Brief OR CZE advies over concentratie GO [vertrouwelijk]

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 19 november 2015 te Utrecht FORMULIER MELDING CONCENTRATIE ten behoeve van een aanvraag als bedoeld in artikel 49a, tweede lid, Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verkrijging

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

Openbare versie. Formulier melding concentratie. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen

Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Melding concentratie bij de NZA Ingevolge artikel 49a Wet Marktordening Gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij Stichting Amarant Groep zeggenschap verkrijgt over één locatie met gehandicaptenzorg

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars

Versie KvK nr: contactpersoon: drs. L. Ars In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van IWAL B.V. en Parnassia Groep B.V. d.d. 8 december 2014 In deze

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Vierstroom Hulp Thuis B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Vierstroom Hulp Thuis B.V. en Stichting Zorgpartners Midden-Holland Openbare versie In deze openbare

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Melding

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 21 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3400 Vragen van de leden

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland

Stichting AntiStollingscentrum Oost-Nederland In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV.

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Stichting Dichterbij. Assist Zorg BV. Aan Nederlandse Zorgautoriteit Datum 8 mei 2015 MELDING CONCENTRATIE betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van Stichting Dichterbij en Assist Zorg BV Openbare versie In

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie