De vergadering is geopend om door Rik van Wiltenburg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vergadering is geopend om 20.00 door Rik van Wiltenburg."

Transcriptie

1 BESTUUR Secretariaat Heerhugowaardse Reddingsbrigade Coryluslaan 82, 1702 VP Heerhugowaard Rabobank Notulen van de Algemene leden Vergadering van de Heerhugowaardse Reddingsbrigade Gehouden op woensdag 9 november 2011 in basisschool de Boomladder Aanwezigen: Isabella de Jonge Kool, Kees Bleeker, Rene Rijkenberg, Miranda Dekker en Rik van Wiltenburg Bets Dudink, Kees Bosman, Freek Brink, Annie Vlaar,Renske Rooseboom de vries, Jeffery Potjes, Lennard Avery, Christiaan Kranenbarg, Ilja Houtman, Wim Raap. 2010/2011 Voorzitter: Rik van Wiltenburg Secretaris: Kees Bleeker Penningmeester: Miranda Dekker Technisch Leider: Isabella de Jonge Kool Algemeen Lid: Rene Rijkenberg 01. Opening door de voorzitter De vergadering is geopend om door Rik van Wiltenburg. 02. Mededelingen en ingekomen stukken Afwezig met afbericht: Gerard en Joke Pronk, Stiny van Schaik Verbruggen, Norman Talma, Atze Groot en Sjoerd van Dijk. Annie Vlaar komt later. Twee ingekomen stukken. Een ingekomen van Joke en Kees Bosman over punt 7 Een ingekomen van Ilja Houtman over punt Vaststelling agenda De agenda is goedgekeurd en blijft zoals vastgesteld.

2 04. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering De notulen van de ALV Deze worden goed gekeurd. 05. Jaarverslagen (a) Secretaris Nadat het jaarverslag van de secretaris is voorgelezen, vraagt Kees Bosman of de vertrouwenspersoon nog werk heeft gehad? Hierop geeft Isabella aan meerdere gesprekken te hebben gevoerd in haar rol als vertrouwenspersoon. (b) Penningmeester en Kascontrole Commissie. Miranda neemt het woord. Er wordt door Miranda aangegeven dat tijdens de vakaties er veel te weinig wordt gezwommen en daarom is er dit jaar begonnen om niet meer in de vakanties te zwemmen. Het gaat hierbij om 4 avonden. Dit leverd een zodanige besparing op waardoor de contributie volgend jaar niet verhoogd hoeft te worden. Bets vraag om voor haar groep toch 1 uur beschikbaar te houden tijdens de vakaties om te kunnen zwemmen, Dit wordt in overweging genomen door het bestuur. Er is dit jaar veel materiaal aangeschaft van de opbrengst van de vorig jaar gehouden Deen Actie. Door extra inkomsten die we dit jaar hebben gekregen hebben we dit jaar positief af kunnen sluiten. Dit waren bewakings inkomsten, 500,-- ALV bij de Bond 300,--, 1mei PVDA gemeente Heerhugowaard en grote clubactie en fietsactie Van de RABO bank 300,-- De PR commissie en de CVR worden bij deze extra bedankt voor hun bijdrage aan dit goede resultaat. De AC commissie krijgt de complimenten met het organiseren van diverse evenementen waarbij zij toch binnen het budget zijn gebleven. De CVR is heel zuinig geweest met het materiaal en worden daar ook voor bedankt. En met al deze opsommingen vindt Miranda Dekker het een goed moment om Het stokje van de pennningmeester over te geven. Miranda bedankt iedereen en vond het heerlijk om met zon groep vrijwillegers te hebben samen gewerkt. Kees Bosman vraagt hoe het met het oud papier zit. Rene meldt dat er ongeveer 47 ton papier is weggebracht. Nu is de kiloprijs # 1,5 cent hij wacht tot het ongeveer 6 cent opbrenkt, dan zal Rene alle bonnetjes inleveren. Rik meld nog even dat er een bug in de boekhouding is geweest waardoor de cijfers deze week pas definitief zijn geworden. Vandaar dat ze alleen op de beamer worden gepresenteerd. Ilja Houtman vraagt hoe zeker het is dat de opbrengsten van de bewakingen volgend jaar weer het zelfde zijn.

3 Er zijn vaste bewakingen die elk jaar terug komen, maar sommige bewaking worden aan grote organisaties uitbesteed. Hierdoor is het elk jaar toch onzeker wat de opbrengsen van de bewakingen worden. Renske Rozeboom de Vries vraag, wat valt er onder de post bestuur. Hier vallen postzegels en bv hoesjes voor pasjes onder. Kees Bosman merkt op dat de huur van het clubgebouw laag is. Dit komt door dat we ook een beetje worden gesponserd, waardoor de kosten laag blijven. Bestuursvergaderingen worden altijd bij iemand thuis gedaan, alleen als de commissies aanschuiven dan vergaderen we bij Rene Rijkenberg in de kantine. De nieuwjaarsborrel, ALV en de theorielessen worden in de Booomladder gehouden, maar van de theorielessen hebben we geen rekening gekregen We gaan nu de balans doornemen. Kees Bosman merkt op dat de Huigenpas regeling ook niets voorsteld. Miranda geeft aan dat dit met elkaar wordt weggestreept 20% lid en 80% gemeente. 1 a 2 leden per jaar die er gebruik van maken. Ruud Hes vraagt wat voorraad kleding is. Miranda geeft aan dat deze kleding vorig jaar is besteldt door leden maar niet is opgehaald en betaald. Lennard Avery vraagt uitleg afschrijving CVR. Dit zijn afschrijvingen van de BRB + moter + trailer, dit wordt over een aantal jaren gedaan. Kees Bosman vraagt iets over nog te ontvangen gelden. Miranda geeft aan dat dit nog openstaande rekeningen zijn van al gedane bewakingen. Onder andere WTTF en het schap (Geestmerambacht) hebben nog niet betaald. Freek vraagt wat de opbrengst van de grote clubactie is. Opbrengsten grote clubactie 762,09 de kosten 135,00. Er zijn verder geen vragen meer voor het financiele gedeelte, waarna Rik nog even wil benadrukken dat het inleveren van bonnetjes zo zuiver mogelijk moet gaan, niet dat het een op en aftel som is van verschillende rekeningen en inkomsten. Dit omdat alle bonnetjes op verschillende posten in het boekhoudprogramma worden weggeboekt. Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus het jaar daarop. Rene Rijkenberg vraag of het boekjaar een maand later kan worden afgesloten. Miranda merkt op dat dit niet uitvoerbaar is omdat na de vakantie de zwembadhuur ook betaald moet worden en de peildatum van de bondsafdracht is voor 1september. Zo zijn er nog een paar overwegingen om dit niet te doen. Als er spullen aangeschaft moeten worden geeft dit dan ruim van te voren aan bij de penningmeester. Mark Beelen stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor haar financieel beleid en de penning meester decharge te verlenen voor het financiele beheer. Daarbij merkt Mark op dat het inleveren van alle bonnetjes zo snel als zuiver mogelijk moet gebeuren, dit om de boekhouding zo overzichtelijk mogelijk te houden. Pauze.

4 Technische Commissie en Materiaalverzorger Isabella neemt het woord. Het was een bewogen jaar, met een nieuwe brevettelijn Dit jaar met een 100 % score bij de examens. Rik bedankt Isabella hier voor. Giel had vorig jaar de vraag wanneer de nieuwe handleiding zou komen. Deze zijn nu beschikbaar. Isabella de Jonge Kool verteld dat de zoekcirkel niet meer in de nieuwe druk voorkomt omdat er bij de brandweer ongelukken mee zijn gebeurd. De geblindeerde duikbril past niet in de visie van de bond dus is er ook uit. In samenwerking met RB Selecta gaan we bij elkaar de TOB houden dus Selecta bij ons en wij bij Selecta. Isabella vraagt een ieder puntjes aan te dragen voor TOB om te behandelen. TOB (Technische Officiaal Bijeenkomst) (c) Commissie Varend Redden Rene neemt het woord. Van het schap uit kregen we in het begin dit jaar te horen dat we niet meer nodig waren, maar door tussenkomst van de omliggende gemeenten is dit terug gedraaid voor dit jaar. Tegen een gereduceerd bedrag. Donderdagavond zwemmen. Gezamenlijke oefeningen met buurtbrigades. Vletje varen Bergen. Vaarbewijs curcus is dit jaar gegeven bij RB Bergen, hoeveel er geslaagd zijn is niet bekend. Babeqeu 27 nov 2011 bij Rene. 3075,00 in en 1927,00 netto inkomsten. Rene bedankt iedereen voor zijn inzet Annie Vlaar vraagt waarom Indian Summer nu aan RB Den Boch/EMS is verbonden. Rik geeft aan dat deze vereniging in andermans bewakingsgebied bewaakt. Het Bondsbestuur weet hiervan maar kan daar ook niets aan doen. HAP daar wordt weer nieuw leven in geblazen, iedereen wordt op de hoogte gehouden die geintereseerd is. Wij hebben een overeenkomst getekend waardoor wij een door BiZa uitgeruste rampenvlet hebben gekregen van de bond Hierdoor zijn wij direct verbonden met de rampen vloot (eenheden) van de Bond. Veiligheidsregio zoals Brandweer, ambulance en daar hoort nu ook de reddingsbrigade bij.

5 (e) Activiteiten Commissie Renske neemt het woord. Geen op en aanmerkingen. Waar zijn alle foto s van afgelopen jaar gebleven? (f) PR Commissie Lennard neemt het woord. Geen vragen Rik bedankt de commissie. 06. Begroting seizoen De door het bestuur ingediende begroting voor is door de vergadering goedgekeurd nadat op diverse vragen een bevredigend antwoord is gegeven door de penningmeester. De 5 kamp begroting moet 1 jaar verplaatst worden naar Contributievoorstel Miranda Dekker geeft aan dat 4 avonden niet zwemmen een besparing van 1000 geeft. Indien we wel gaan zwemmen (voorstel Bets, 5 sub b) besparen we minder. Kees Bosman stelt voor om van tot met het 3 e en 4 e uur samen te zwemmen. Dit gaan we voorstellen dit jaar voor 22 dec, voorjaars en de paas vakantie. Mark vraag welke vakantiedagen er dan niet wordt gezwommen. Annie geeft als voorstel een contributie verhoging van 2,50 voor alle leden en dan alle zwemavonden behouden. Dit komt echter niet overeen met de gewenste besparing en daarom stelt het bestuur een 10 verhoging voor waarbij er dan alle avonden gezwommen kan worden. De contributieverhoging van 10 wordt in stemming gebracht; geen verhoging: wel verhoging: 7 De 10 verhoging wordt niet aangenomen. Freek wat doet het zwembad met een leeg bad?, vermoedelijk niets.

6 Mark geeft aan dat de reeds geschrapte zwemavonden in het huidige seizoen een verkapte contributie verhoging is voor Het voorstel om in de vakanties alleen van tot te huren en geen contributie verhoging in te voeren is aangenomen. Daarmee is de contributie vastgesteld op; Jeugdlid 90,- Volwassen lid 100,- Instructeur/bestuur 17,50 08 Verkiezing bestuursleden De Penningmeester is aftredend volgens schema en niet herkiesbaar. Ilja Houtman is door het bestuur voorgedragen en door de vergadering aangenomen als penningmeester. Rik van Wiltenburg bedankt Miranda Dekker voor de 3 jaar dat zij als penningmeester aan de brigade was verbonden. Dit wordt gedaan door het overhandigen van een kadeaubon en een mooie bos. 09 Benoeming commissies (a) (b) (c) (e) Kascontrole Commissie Mark Beelen Giel Bleeker Lennard Avery Technische Commissie Isabella de Jonge Marlous Vinkenvleugel Rik van Wiltenburg Commissie Varend Redden Giel Bleeker Martijn van Lijnen René Rijkenberg Activiteiten Commissie Renske Rozeboom de Vries. Isabella de Jonge Kool Kristel Vinkenvleugel Nadine Al. Simone Blokdijk.

7 (f) PR Commissie Lennard Avery. Atze Groot. Christiaan Kranenbarg Esmee Blok Jeffrey Potjes. 10 Rondvraag Wim Raap: Niet duiken waar het niet mag. Annie Vlaar: Bedankt iedereen weer en geeft aan dat iedereen in deze club hard nodig is. De nazit avond wordt verplaatst naar de bar en ieder betaald 5,-- Ruud Hes: Is er een regeling voor studenten binnen de brigade wat betref contributie? Donateurs betalen 40, het bestuur zal kijken of er nog andere mogelijkheden zijn.. Lennard Avery: Contributie afschrijving vooraf even afkondigen ongeveer op de 24 e van de maand. Het afschrijven zal aangekondigd worden. Kees Bosman: De ALV een week van te voren aankondigen? De ALV moet een maand van te voren worden aangekondigd, zal ook in het zwembad wederom aandacht krijgen. Giel Bleeker: Lesgroep is voor een persoon te groot. 27 november Barbeqeu voor alle leden voor de bewakings leden is het gratis. 11. Sluiting De vergadering werd omstreeks uur door Rik van Wiltenburg gesloten. Met vriendelijke groet, Kees Bleeker Secretaris

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht. digitaal clubblad Zomer 2015

Surfvereniging Windkracht. digitaal clubblad Zomer 2015 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Zomer 2015 Deze aflevering: Van de (oude en nieuwe) voorzitter 3 Surftraining 5 Notulen van de ALV 6 Walschipperdiensten 15 Tarieven voor contributie en stalling

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur.

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering 13 februari 2013 Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Aanwezig; Dagelijks bestuur: Algemeen bestuur:

Nadere informatie

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen.

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen. Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 30 juni 2010 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld G. Menkhorst, G. Witteveen, D. Pol- van Brummen, B. v/d Hoogen,

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter Ton plomp opent de vergadering is enthousiast over de prima opkomst ondanks de slechte parkeergelegenheid.

1. Opening De voorzitter Ton plomp opent de vergadering is enthousiast over de prima opkomst ondanks de slechte parkeergelegenheid. Verslag van algemene ledenvergadering van de Sneeker Mixed Hockey club op 6 oktober 2011 Aanwezig: Bestuur en 32 leden. Zie presentielijst Afwezig met kennisgeving: zie lijst 1. Opening De voorzitter Ton

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC De Hoge Heide, Vlijmen Donderdag 14 maart 2013 aanvang 20:00 uur Plaats: op ons tennispark, in de bar van Health & Zo Aanwezig: Eugène Timmermans, Marc van de Loo,

Nadere informatie

Notulen vergadering Raad van Advies 6 maart 2010.

Notulen vergadering Raad van Advies 6 maart 2010. Notulen vergadering Raad van Advies 6 maart 2010. Alle provincies aanwezig met uitzondering van Noord Holland en Zeeland. (Beide hebben zich afgemeld met geldige reden) Verder aanwezig de ereleden Rinus

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd.

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 5 april 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 5 april 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 5 april 2013 Aanwezig: Hans Kostelijk, Lida Blank, Dennis Piera, Gertjan Hamstra, Heidy Stuijvenberg (notulist), Danny Verpoort, Jafeth Oostra, Rutger Wolters, Gertuud

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni 2011. Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie