Europese aanbesteding Accountantsdiensten. Aanbestedingsleidraad. Datum 12 augustus 2014 Referentie Ing. B.J. Vriezenga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese aanbesteding Accountantsdiensten. Aanbestedingsleidraad. Datum 12 augustus 2014 Referentie Ing. B.J. Vriezenga"

Transcriptie

1 Europese aanbesteding Accountantsdiensten Aanbestedingsleidraad Versie Definitief Datum 12 augustus 2014 Referentie Auteurs Ing. B.J. Vriezenga EA accountantsdiensten Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begrippenlijst aanbesteding 3 Hoofdstuk 1 Inleiding Algemeen Korte beschrijving van de opdrachtgever De aanbestedende dienst Doel van de aanbesteding 6 Hoofdstuk 2 Aanbestedingsprocedure Planning Het stellen van vragen over de aanbestedingsleidraad Wijze van aanbieden inschrijvingen Voorwaarden inschrijver en inschrijving Overige voorwaarden 11 Hoofdstuk 3 Aard en omvang van de opdracht Omvang van de opdracht Aard van de opdracht Prestaties van de te contracteren opdrachtnemers Algemeen 16 Hoofdstuk 4 Selectie- en gunningsprocedure Beoordeling Selectiecriteria Gunningscriteria Beoordelingsmethodiek 20 Bijlage 1. Checklist in te leveren documenten 24 Bijlage 2. Eigen verklaring (S.2) 25 Bijlage 3. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid (S.3) 27 Bijlage 4. Verklaring kerncompetenties (S.4) 28 Bijlage 5. Verklaring overige technische bekwaamheden (S.5) 29 Bijlage 6. Conformiteitenlijst 30 Bijlage 7. Gunningscriterium G.1: Prijs 33 Bijlage 8. Gunningscriterium G.2: Kwaliteit 34 Bijlage 9. Concept Raamovereenkomst 36 Bijlage 10. Waterschapsinkoopvoorwaarden (AWVODI-2012) 37 EA accountantsdiensten Pagina 2

3 Begrippenlijst aanbesteding In deze aanbestedingsleidraad worden begrippen gebruikt die hieronder worden gedefinieerd. Daar waar in deze aanbestedingsleidraad en/of de bijlagen product- of merknamen, typen, octrooien, abonnementsvormen, bepaalde productiemethoden of een bepaalde oorsprong of productie zijn genoemd, dient telkens als toevoeging te worden gelezen of gelijkwaardig. Aanbestedingsleidraad Het document Aanbestedingsleidraad Europese aanbesteding Accountantsdiensten waarin de opdrachtgever zijn eisen, wensen en voorwaarden heeft verwoord en waarop de inschrijver zijn inschrijving dient te baseren. Aanbestedingswet 2012 Besluit van 1 november 2012, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. De aanbestedingswet 2012 is de Nederlandse implementatie van de vigerende algemene Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste beslisorgaan bij de waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen (GR s). Algemene Inkoopvoorwaarden De algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zoals opgenomen in de bijlage van deze aanbestedingsleidraad. Combinatie Een samenwerkingsverband tussen twee of meer rechtspersonen waarbij de leden zich zowel gezamenlijk als hoofdelijk aansprakelijk stellen. De combinatie dient zich aan te melden als één inschrijver. GBLT Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. Inschrijver De natuurlijke of rechtspersoon die een inschrijving heeft gedaan. Inschrijving Het geheel van inschrijvingsbrief en alle gevraagde informatie zoals door de opdrachtgever in dit beschrijvend document is gevraagd. Nota van inlichtingen Document waarin antwoorden op de geanonimiseerde vragen van inschrijvers worden gegeven zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad. Onderaanneming De inschrijver is hoofdaannemer en maakt gebruik van een onderaannemer voor bepaalde delen van de opdracht. De inschrijver is echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht en volledig aansprakelijk voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de inschrijving alsmede de eventuele uitvoering van de opdracht. Opdracht Het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zoals omschreven in deze aanbestedingsleidraad en alle wijzigingen daarop ten gevolge van de nota van inlichtingen en de overeenkomst. EA accountantsdiensten Pagina 3

4 Opdrachtgever De opdrachtgevers zijn de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland, Vallei en Veluwe, Aqualysis, GBLT en Waterstromen BV. In dit document verder te benoemen met Opdrachtgever. Dit laat onverlet dat iedere de opdrachtgever een individuele overeenkomst aangaat met de opdrachtnemer. Opdrachtnemer De inschrijver aan wie de opdracht in het kader van deze aanbesteding wordt gegund. Openbare procedure De aanbestedingsprocedure waarbij alle belangstellende leveranciers, aannemers of dienstverleners mogen inschrijven. Raamovereenkomst Overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de voorwaarden die zullen gelden voor de daarna af te sluiten nadere overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die naar de overeenkomst verwijzen. RBVW Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen. EA accountantsdiensten Pagina 4

5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Algemeen Deze aanbestedingsleidraad is geschreven voor een openbare Europese aanbesteding aangaande accountantsdiensten voor de genoemde Waterschappen, Aqualysis, GBLT en Waterstromen BV. Meerdere organisaties nemen deel aan de aanbesteding. Het doel is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer. Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een inschrijving in te dienen met inachtneming van de eisen en wensen die in deze aanbestedingsleidraad, inclusief de bijlagen zijn geformuleerd Korte beschrijving van de opdrachtgever Een Waterschap is net als een gemeente een zelfstandige overheidsinstantie in de derde bestuurslaag. Het Waterschap zorgt, kort gezegd, voor veilige dijken, een juiste waterstand en schoon oppervlaktewater. Ofwel watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Deze taken samen noemen wij integraal waterbeheer. De deelnemende organisaties aan deze aanbesteding zijn: Waterschap Groot Salland (WGS) Het beheersgebied van het Waterschap Groot Salland ligt in het westelijke deel van de provincie Overijssel. De begrenzing van het beheersgebied is in grote lijnen gebaseerd op (deel)stroomgebieden. Het waterschap zelf maakt onderdeel uit van het Vecht/Zwarte Water stroomgebied, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het stroomgebied van de Rijn. Binnen het werkgebied wonen ongeveer mensen. Waterschap Reest en Wieden (WRW) Waterschap Reest en Wieden zorgt in Midden- en Zuidwest-Drenthe en in Noordwest-Overijssel voor schoon water, ruimte voor water, veilige dijken en droge voeten. Het beheergebied (van Assen tot Zwartsluis en van de Friese grens tot aan Orvelte) is hectare groot, waaronder hectare natuurgebied. Het merendeel van het beheergebied van Reest & Wieden wordt gebruikt door de landbouw. In het beheergebied wonen ongeveer mensen. Waterschap Zuiderzeeland (ZZL) Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (gemeente Lemsterland, provincie Friesland) horen bij het beheersgebied. Binnen het werkgebied wonen ongeveer mensen. Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) Met ruim 375 medewerkers verzorgt waterschap Rijn en IJssel het waterbeheer in Oost- Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. In dit gebied zorgt het waterschap voor veilige dijken en kaden, het zuiveren van afvalwater van inwoners en bedrijven, voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en het bevaarbaar houden van de Oude IJssel. Zie ook Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) Waterschap Vallei en Veluwe ligt grotendeels in de provincie Gelderland. Een werkgebied dat deels begrensd wordt aan de oostkant door de rivier de IJssel. Aan de westkant de Utrechtse Heuvelrug. De Neder-Rijn vormt de zuidgrens en aan de noordkant houdt het waterschap bij de randmeren op. In het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe leven ongeveer inwoners. EA accountantsdiensten Pagina 5

6 Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus- Tricijn (GBLT) GBLT is een gemeenschappelijke regeling en opgericht per 1 januari 2011 en heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen voor zes waterschappen en vier gemeenten. Voor deze gemeenten geeft GBLT ook uitvoering aan de Wet WOZ. Uitgangspunt daarbij is de hoogste kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten. arlijks worden ca. 1,6 miljoen aanslagen opgelegd aan inwoners en bedrijven uit de provincie Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe. Aqualysis Aqualysis is een laboratorium dat voornamelijk werkzaamheden verricht voor zes waterschappen onder een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast behoren gemeenten, rijksoverheid en bedrijven tot de klantenkring. Aqualysis is ontstaan uit een fusie tussen twee laboratoria van de waterschappen Regge en Dinkel (Almelo) en Groot Salland (Zwolle). In deze nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) nemen zes waterschappen deel, zij zijn tevens voor een gelijk deel eigenaar. De waterschappen betreffen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Waterstromen BV De holdingstructuur van Waterstromen BV is als volgt: Waterstromen BV Waterstromen Steenderen BV 100% Waterstromen Lichtenvoorde BV 100% Waterstromen Dongen BV 100% BIR BV 50% OWS BV 50% Waterstromen exploiteert installaties voor de zuivering van afval-, proces- en industriewater en de verwerking van organische slibben. Waterstromen is een 100% dochter van Waterschap Rijn en IJssel De aanbestedende dienst De aanbestedende dienst is het Waterschap Vallei en Veluwe. Vestigingsadres Steenbokstraat AX Apeldoorn Postadres Postbus AC Apeldoorn De aanbesteding wordt begeleid door de heer B.J. Vriezenga, Adviseur Inkoop en aanbesteden bij Waterschap Vallei en Veluwe. Communicatie met betrekking tot deze aanbesteding kan uitsluitend plaatsvinden via Tenderned. Het is niet toegestaan tijdens de aanbestedingsprocedure rechtstreeks contact op te nemen met medewerkers van de deelnemende partijen over deze aanbesteding Doel van de aanbesteding De opdrachtgever heeft als voornemen een raamovereenkomst af te sluiten voor de accountantsdiensten. De volgende CPV code is van toepassing op deze aanbesteding: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten. Er wordt een overeenkomst afgesloten met één en dezelfde opdrachtnemer per deelnemende organisatie, met ingang van boekjaar EA accountantsdiensten Pagina 6

7 Deze raamovereenkomst wordt onder de uniforme algemene inkoopvoorwaarden van het waterschap afgesloten, met een looptijd van drie (3) jaar tegen een vaste prijs, met de optie tot verlenging van een (1) maal één (1) jaar. De deelnemende organisaties hebben allen de intentie om van het optiejaar gebruik te maken. De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen blijven tijdens de verlenging onverkort van kracht, tenzij in gezamenlijk overleg anders wordt bepaald en vastgelegd. Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft de opdrachtgever de intentie de raamovereenkomst volgens planning in te laten gaan. EA accountantsdiensten Pagina 7

8 Hoofdstuk 2 Aanbestedingsprocedure 2.1 Planning De onderstaande planning geeft enig inzicht hoe de opdrachtgever het tijdpad van deze aanbesteding heeft uitgezet en welke fasen daarvan deel uit maken. Deze planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Activiteit Data Publicatie aanbestedingsleidraad op 10 oktober 2014 Sluitingsdatum indienen vragen 20 oktober 2014 Publicatie nota van inlichtingen op 1 november 2014 Sluitingsdatum indienen inschrijving 20 november u Opening inschrijvingen 20 november u Beoordelingen inschrijvingen Tot 4 december 2014 Bekendmaking top 2 4 december 2014 Presentatie top december; 13.00u 17.00u Uitslag presentatie inschrijvingen en voorgenomen gunning 11 december 2014 Bezwaartermijn (Stand-still termijn) 11 december t/m 6 januari 2015 AB-Besluit 17 maart 2015 Gunningsbesluit 18 maart 2015 Ondertekening overeenkomst April 2015 Start dienstverlening Interim-controle Het stellen van vragen over de aanbestedingsleidraad De houders van de aanbestedingsleidraad hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen en kunnen alleen gedurende deze periode ook opmerkingen maken op de conceptraamovereenkomst. Vragen over de aanbestedingsleidraad en opmerkingen op de concept-raamovereenkomst dienen via Tenderned ingediend te worden. De vragen en opmerkingen dienen uiterlijk op de datum als genoemd in de planning via Tenderned gesteld te zijn. Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte informatie wordt door opdrachtgever een geanonimiseerde nota van inlichtingen opgemaakt, die integraal deel uitmaakt van dit aanbestedingsdocument. Deze nota van inlichtingen zal volgens planning gepubliceerd worden op De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de nota van inlichtingen. De opdrachtgever zal tevens alle opmerkingen op de concept raamovereenkomst verwerken in de nota van inlichtingen en zal daarbij aangeven of dit leidt tot een wijziging van de conceptovereenkomst. Bij vaststelling van de nota van inlichtingen wordt de conceptovereenkomst definitief gemaakt. Daarna zijn geen wijzingen op de raamovereenkomst meer mogelijk. De definitieve raamovereenkomst is bindend voor de inschrijver. Na afloop van deze informatieronde kunnen inschrijvers geen vragen meer stellen en/of opmerkingen maken, tenzij deze betrekking hebben op de nota van inlichtingen. Middels de nota van inlichtingen kan de opdrachtgever tevens punten in de aanbestedingsleidraad wijzingen. Door of namens de opdrachtgever verstrekte inlichtingen na verzending van de aanbestedingsleidraad zijn alleen bindend voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd in de nota van inlichtingen. Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele rechtsgeldigheid. Alle vragen en opmerkingen die EA accountantsdiensten Pagina 8

9 later worden aangeleverd of die niet worden aangeleverd op de voorgeschreven manier, worden niet in behandeling genomen. 2.3 Wijze van aanbieden inschrijvingen 1. Met nadruk wijzen wij de inschrijvers erop dat de inschrijving overzichtelijk dient te zijn. Inschrijver dient voor de beantwoording van de bijlagen de lay-out te gebruiken van de bijlagen zelf. De bijlagen zijn als Word, Excel en PDF-file verstrekt tegelijk met deze aanbestedingsleidraad. 2. In de inschrijving dient de volgorde van de bijlagen aangehouden te worden. Elke aparte bijlage dient gescheiden te worden door genummerde tabbladen. Elk tabbladnummer dient te corresponderen met het nummer van de bijlage. 3. De inschrijving en alle eventuele bijbehorende documenten en bijlagen dienen op Tenderned geplaatst te worden. Om er zeker van te zijn dat de documenten tijdig op Tenderned zijn geplaatst wordt geadviseerd niet te wachten tot de laatste dag. Er kan zich op welke wijze dan ook altijd een (digitale) storing voor doen. 4. Inschrijvingen die na het uiterste moment van indienen worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het risico van computerstoring van Tenderned of vertraging in de het systeem komt voor rekening van de inschrijver. 5. Vertegenwoordigers van inschrijver kunnen niet bij de opening aanwezig zijn. Bij de opening worden alleen de namen van de inschrijvers aangegeven. Op zeer korte termijn na opening wordt het proces-verbaal van opening gepubliceerd op de website 2.4 Voorwaarden inschrijver en inschrijving 1. Het indienen van een inschrijving houdt in dat door inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen, wensen en voorwaarden van deze aanbestedingsleidraad en de nota van inlichtingen wordt ingestemd. 2. De inschrijver mag de gegevens die de opdrachtgever hem in verband met deze aanbestedingsleidraad ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De inschrijver dient vertrouwelijk om te gaan met de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever behandelt de door de inschrijver verstrekte informatie eveneens vertrouwelijk. 3. De inschrijver zal zich onthouden van gedragingen die de mededinging tussen de inschrijvers beperkt. In het bijzonder zal de inschrijver geen informatie over zijn inschrijving uitwisselen met andere inschrijvers of met derden. 4. Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van de voorgenomen gunning als op de dag van contractsluiting voldoen aan de eisen die in de aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. 5. De persoon die de gevraagde bijlagen en eventuele andere documenten ondertekent, dient bevoegd te zijn de inschrijver te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te binden. Deze bevoegdheid dient te blijken uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel, dan wel rechtsgeldig ondertekende machtiging. 6. Inschrijvingen die op wezenlijke punten in strijd zijn met deze aanbestedingsleidraad en bijbehorende documentatie, of gedaan worden onder wezenlijk afwijkende voorwaarden, zijn onrechtmatig en daarmee ongeldig. Het gevolg is dat inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname aan de procedure. 7. De opdrachtgever onderhandelt niet over prijzen. De inschrijver krijgt slechts eenmaal de EA accountantsdiensten Pagina 9

10 gelegenheid een inschrijving uit te brengen, tot uiterlijk datum en tijdstip zoals genoemd in de planning. 8. De door inschrijver aangeboden prijzen en/of tarieven dienen marktconforme prijzen en tarieven te zijn, zodanig dat er geen sprake lijkt te zijn van een abnormaal laag lijkende inschrijving. Wanneer een inschrijving is gedaan die in verhouding tot de te verrichten opdracht abnormaal laag lijkt, verzoekt opdrachtgever via Tenderned om de door hen nodig geachte verduidelijkingen. Hierna kan opdrachtgever eventueel overgaan tot afwijzing van de inschrijving. 9. De inschrijving dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 120 dagen na sluitingsdatum. Gedurende deze periode is de inschrijving onvoorwaardelijk en bindend. De inschrijving is een onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek; prijzen en condities kunnen gedurende deze periode niet worden gewijzigd. De opdrachtgever kan de gestanddoeningstermijn eenmaal eenzijdig met een periode van 60 dagen verlengen. Een inschrijver kan aan de verlenging geen rechten ontlenen op verkrijging van de opdracht. Indien in het kader van de onderhavige aanbesteding een kort geding aanhangig is, eindigt de termijn van gestanddoening twintig (20) kalenderdagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist. De opdrachtgever zal de inschrijver hiervan per omgaande berichten. 10. Door de opdrachtgever worden geen kosten vergoed betreffende het uitbrengen van de inschrijving. Correspondentie en ontvangen inschrijvingen zullen na afloop niet aan de inschrijver worden geretourneerd en worden eigendom van de opdrachtgever. 11. De inschrijving en alle overige correspondentie dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn. 12. Deze aanbestedingsleidraad met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, gelieve dan de opdrachtgever hier van op de hoogte te stellen. Indien naderhand blijkt dat deze aanbestedingsleidraad tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door inschrijvers zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de inschrijver. 13. Het is de inschrijver toegestaan om in combinatie of met gebruikmaking van onderaannemers aan te bieden. - In geval van een combinatie dient de inschrijver duidelijk aan te geven wie gedurende het aanbestedingstraject, de implementatie- en overeenkomstperiode de financiële verantwoording draagt, de leiding heeft (penvoerder is), eindverantwoordelijke is voor zowel eigen werkzaamheden als de werkzaamheden van de andere leden van de combinatie en dus aanspreekpunt voor opdrachtgever is. Ieder lid van de combinatie dient een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat alle tot de combinatie behorende ondernemingen zich bij eventuele gunning zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de volledige en juiste uitvoering van de overeenkomst in al zijn onderdelen. Ook dienen alle leden die deelnemen aan de combinatie de bijlagen met betrekking tot de selectiecriteria (S.1 en S.2) in te vullen en te ondertekenen. Hieruit moet de opdrachtgever kunnen afleiden dat de deelnemers gezamenlijk voldoen aan de gestelde selectiecriteria. De selectiecriteria S.3 en S.4 dient door de combinatie ingevuld te worden. Het vormen van een combinatie na het indienen van de inschrijving is niet toegestaan. - In geval van onderaanneming is de hoofdaannemer (de inschrijver die de inschrijving indient) volledig aansprakelijk voor alle afspraken die volgen uit de overeenkomst. Aan de inschrijving dient een door de onderaannemer ondertekende verklaring te worden toegevoegd, waarin wordt verklaard dat de onderaannemer haar middelen volledig ter beschikking zal stellen aan de inschrijver, zodat de inschrijver daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de aan te besteden opdracht noodzakelijke middelen van de onderaannemer. EA accountantsdiensten Pagina 10

11 2.5 Overige voorwaarden 1. Tijdens de periode van beoordeling zal de opdrachtgever geen enkele informatie geven aan inschrijvers over de stand van zaken. 2. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor alle verstrekte gegevens op hun juistheid te controleren. Indien de inschrijving onduidelijkheden bevat kan de opdrachtgever verzoeken om een nadere toelichting op de inschrijving. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan tot uitsluiting leiden. Inschrijvers dienen onder meer de door hen in het kader van de gunning overlegde getuigschriften en documenten op verzoek van de opdrachtgever toe te lichten. 3. Het resultaat van de beoordeling zal schriftelijk en gelijktijdig aan alle inschrijvers bekend worden gemaakt via Tenderned. 4. De opdrachtgever is niet verplicht interne (aanbestedings-) documenten, zoals resultaten van evaluaties, adviezen aangaande kwalificatie en gunning, aan de inschrijvers bekend te maken. 5. Er zal na de bekendmaking van het resultaat van de beoordeling een periode van twintig (20) kalenderdagen in acht worden genomen om afgewezen inschrijvers de gelegenheid te geven nadere informatie te verkrijgen dan wel om kenbaar te maken dat zij rechtsmiddelen willen inzetten tegen de afwijzing. 6. Iedere inschrijver die het niet met de voorgenomen gunningsbeslissing eens is, dient binnen twintig (20) kalenderdagen na bekendmaking van het resultaat van de beoordeling, een civiel kort geding aanhangig hebben gemaakt bij de voorzieningenrechter te Arnhem. De opdrachtgever dient hiervan gelijktijdig in kennis te worden gesteld door toezending van een kopie van de dagvaarding. Indien niet binnen twintig (20) kalenderdagen na verzending van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. Opdrachtgever is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de geuite beslissing. De gepasseerde inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Indien een kortgeding aanhangig is gemaakt, zal niet worden overgegaan tot gunning, tenzij onverwijlde spoed dit noodzakelijk maakt. 7. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien uit een onherroepelijke uitspraak van een rechter volgt dat de gunningbeslissing of de werkzaamheden onrechtmatig zijn of de werkzaamheden om welke reden dan ook opnieuw moeten worden aanbesteed. Aan een dergelijk beëindigingbesluit kan door de opdrachtnemer geen enkel recht op vergoeding van enige kosten of schade worden ontleend. 8. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om niet te gunnen. Ook in dat geval kan een inschrijver geen enkele aanspraak maken op de vergoeding van inschrijfkosten, verlies aan referentie, gederfde winst of andere schade jegens de opdrachtgever. 9. Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 10. Op deze aanbesteding is het Nederlandse recht van toepassing. 11. In het kader van deze aanbesteding zijn varianten en alternatieven niet toegestaan. 12. Deze opdracht is niet onderverdeeld in percelen. Inschrijven op een gedeelte van de opdracht is niet toegestaan. De deelnemende waterschappen zijn genoodzaakt uit bedrijfsvoeringaspecten dezelfde accountant te hebben als het belastingkantoor GBLT. Het EA accountantsdiensten Pagina 11

12 grootste deel van de omzet van de deelnemende waterschappen wordt opgelegd en geïnd door GBLT. Door het inzetten van dezelfde accountant ontstaat geen discussie over aansluiten van cijfers en controleverklaringen. Tevens is de planning van de jaarstukken met de controleverklaringen vanzelf beter geregeld, hetgeen noodzakelijk is voor het bestuurlijke vaststellingstraject. Het vaststellen, controleren van de jaarrekeningen verloopt hierdoor sneller, beter en goedkoper. Gezien de mogelijkheid van inschrijven als combinatie (zie paragraaf 2.4, artikel 13) heeft ook het MKB voldoende toegang tot de opdracht. EA accountantsdiensten Pagina 12

13 Hoofdstuk 3 Aard en omvang van de opdracht Dit hoofdstuk omschrijft de gewenste prestaties van de te contracteren opdrachtnemer en de geraamde omvang van de opdracht. 3.1 Omvang van de opdracht De geraamde omvang van de opdracht is ,- (excl. BTW) op jaarbasis. De onderstaande tabel toont de geraamde omvang van de opdracht per jaar per deelnemende organisatie. Organisatie arvolume - Waterschap Zuiderzeeland (ZZL) ,- - Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) ,- - Waterschap Groot Salland (WGS) ,- - Waterschap Reest en Wieden (WRW) ,- - Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) ,- - Aqualysis ,- - GBLT ,- - Waterstromen BV ,- Totaal (per jaar, excl. BTW) ,- Dit bedrag omvat de dienstverlening ten aanzien van de interimcontrole en controle jaarrekening. Specifieke controleopdrachten en de additionele dienstverlening zijn in dit bedrag niet opgenomen. De gegeven cijfers zijn uitsluitend ter indicatie. Hieraan kan de inschrijver geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke omzet kan verschillen. De opdrachtgever geeft geen omzetgaranties. 3.2 Aard van de opdracht Het activiteitenjaar voor de accountant start in januari van elk jaar met het indienen van een plan voor de controle van de jaarrekening. Het plan beschrijft naast een tijdsplanning, tevens de geplande inzet van het controleteam en de wijze van samenwerking met de opdrachtgever. 3.3 Prestaties van de te contracteren opdrachtnemers De accountant dient er rekening mee te houden dat de organisaties zich dienen te houden aan de Waterschapswet en Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen en de van toepassing zijnde verordeningen, controleprotocollen en het normenkader. De dienstverlening geldt voor alle deelnemende waterschappen, GBLT, Aqualysis en Waterstromen en is onderverdeeld in: A. Interimcontrole inclusief EDP-audit B. Controle jaarrekening C. Controle belastingheffing, -inning en afdrachten (geldt uitsluitend voor GBLT) D. Controle jaarrekening Waterstromen BV E. Specifieke controleopdrachten & additionele diensten In de volgende paragrafen worden de dienstverleningen verder uitgelicht A. Interimcontrole inclusief EDP-audit Ieder jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle uitgevoerd met daarin meegenomen de EDP-audit. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag uitgebracht aan het dagelijks bestuur en/of aan het management van de organisatie (de managementletter). Het moment van de interim-controle en EDP-audit dient per individuele organisatie te worden afgestemd. EA accountantsdiensten Pagina 13

14 Voorafgaand aan de interimcontrole vindt een pré-audit bespreking plaats tussen enerzijds de accountant en anderzijds (vertegenwoordigers van) het directieteam. Hierbij wordt ingegaan op algemene ontwikkelingen binnen de organisatie en wordt nagegaan welke de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de interimcontrole. Tijdens deze controle zal de accountant zich een oordeel vormen over de kwaliteit van de Administratieve Organisatie, inclusief de daarin opgenomen maatregelen ter interne controle. De accountant legt zijn bevindingen, evenals de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, vast in de vorm van een managementletter. Het concept wordt mondeling toegelicht en voorzien van het commentaar van de betreffende managementleden en/of dagelijks bestuur B. Controle jaarrekening In onderstaande tabel wordt per organisatie de gewenste planning aangegeven van interimcontrole en jaarrekeningcontrole. Organisatie Interimcontrole arrekeningcontrole Waterschap Zuiderzeeland (ZZL) September/oktober 3 e /4 e week maart Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) September/oktober Medio april (medio mei controleverklaring) Waterschap Groot Salland (WGS) September April (2 e week mei controleverklaring) Waterschap Reest en Wieden (WRW) Oktober Begin april (medio mei controleverklaring) Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) September/oktober Eind maart (controleverklaring eind april) Aqualysis September 1 e volledige week februari GBLT 1 e volledige week juli 1 e volledige week februari Waterstromen BV September/oktober Maart-begin april (controleverklaring eind april) De controle van de jaarrekening wordt uitgevoerd door de accountant. De accountantscontrole is gericht op het afgeven van een oordeel over: de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva; het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties (in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder verordeningen van het Algemeen Bestuur van het waterschap); de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; het in overeenstemming zijn van de door het college van dijkgraaf en heemraden opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 98a Waterschapswet (zie RBVW); de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. Verslag van bevindingen Over de jaarrekeningcontrole wordt een voorlopig verslag an bevindingen uitgebracht. Het college van dijkgraaf en heemraden wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om: herstelmaatregelen te treffen te reageren op de door de accountant geconstateerde onrechtmatigheden en onvolkomenheden te reageren op de controleverklaring en het verslag van bevindingen. In overeenstemming met de Waterschapswet wordt naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole een verslag van bevindingen uitgebracht aan het algemeen bestuur. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd conform het Waterschapsbesluit. De accountant rapporteert zijn bevindingen, in afstemming met de betreffende organisatie uiterlijk vóór de uiterste datum EA accountantsdiensten Pagina 14

15 conform bovenstaande tabel, via een accountantsverslag. Het accountantsverslag wordt zonodig mondeling toegelicht aan het bestuur. Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in het controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door het waterschap gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging d.m.v. onder andere de EDP-audit. Controleverklaring In de verklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid, uitmondend in een oordeel over de jaarrekening. Deze verklaring is bestemd voor het algemeen bestuur, zodat deze de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen. arrekeningdossiers Ten behoeve van bovenstaande jaarcontrole zullen door de organisatie jaarrekeningdossiers ingericht worden, waarin gegevens, documentatie en specificaties van verschillende jaarrekeningposten opgenomen zijn. Ook worden opgenomen de niet uit de balans blijkende verplichtingen en gebeurtenissen na balans datum, die nog niet in de financiële administratie zijn verwerkt maar wel betrekking hebben op het boekjaar C. Controle belastingheffing, -inning en afdrachten Deze controle geldt uitsluitend voor GBLT. Naast de controle van de jaarrekening dient voor 1 maart een controleverklaring afgegeven te worden op de juistheid en de volledigheid van de belastingopbrengsten en de belastingafdrachten aan de deelnemers van GBLT. Tevens dient over de belastingopbrengsten een verklaring afgegeven te worden over de rechtmatige uitvoering van deze taken D. Controle jaarrekening Waterstromen BV Waterstromen verlangt alleen een controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening van Waterstromen BV (enkelvoudig en geconsolideerd). Het bedrijf heeft 25 mensen in dienst. De omzet bedraagt 7,5 miljoen. Het balanstotaal is kleiner dan 20 miljoen. De eisen die Waterstromen stelt aan de te benoemen accountant en de bijbehorende dienstverlening zijn: Verstand van de dagelijkse gang van zaken bij een profit-organisatie; Ter zake kundig als het gaat om de waardering van de post Onderhanden werk ; Gedegen kennis van de afdracht van vennootschapsbelasting; Bekend met de regels en voorschriften inzake BTW E. Specifieke controleopdrachten & Additionele diensten Specifieke controleopdrachten De opdrachtgever voert jaarlijks specifieke projecten en/of activiteiten uit voor diverse overheden en instanties die, op grond van subsidie- of contractvoorwaarden, regelmatig een afzonderlijke controleverklaring vereisen bij de financiële verantwoording. De aard en omvang van de accountantscontrole, wordt bepaald door de vigerende specifieke regelgeving. Zowel het aantal als de omvang van deze projecten en/of activiteiten varieert jaarlijks. Ook kunnen de subsidievoorwaarden verschillen. De opdrachtgever, is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoordingen in overeenstemming met de subsidievoorwaarden. Het is van groot belang dat de accountant EA accountantsdiensten Pagina 15

16 bijdraagt om, rekening houdend met de specifieke subsidievoorwaarden, de projectadministratie op een praktische en efficiënte wijze uit te voeren. Mogelijke interpretatieverschillen over de wijze van verantwoorden dienen vroegtijdig te worden voorkomen. De accountant moet bereid zijn om, voorafgaande aan de uitvoering van een specifieke controleopdracht en rekening houdend met de subsidievoorwaarden, de aard en omvang van een project en de controle door de opdrachtgever zelf, in overleg met opdrachtgever een all in prijs (exclusief BTW) overeen te komen Additionele diensten De opdrachtgever verwacht van de accountant, dat hij naast zijn controleactiviteiten, in staat is tot het uitvoeren van een aantal additionele diensten. Te denken valt aan onderwerpen als: - Public Governance (in control statements) - Risicobeheer - Fiscale zaken De opdrachtgever wil op afroep een beroep kunnen doen op deze additionele dienstverlening. Hij behoudt zich overigens het recht voor om additionele dienstverlening ook bij een ander, dan de opdrachtnemer van de aanbestede accountantsdiensten, af te nemen. 3.4 Algemeen Adviesfunctie Deze dient op eigen initiatief of op verzoek van de opdrachtgever plaats te vinden. Onder de natuurlijke adviesfunctie verstaan we alle activiteiten ten behoeve van de opdrachtgever voor zover een relatie aanwezig is met de taakuitoefening van de accountant. Deze functie bevat adviezen in beperkte omvang, bijvoorbeeld adviezen op basis van controlebevindingen en adviezen die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van de besprekingen van uitgebrachte (concept)rapportages. Ook een signalerende functie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en risico s is hier van belang. Een afzonderlijke adviesopdracht wordt hiervoor niet gegeven. Het karakter van de natuurlijke adviesfunctie brengt met zich mee, dat de accountant direct aanspreekbaar is. Overleg met het management en bestuursleden wordt gezien als passend binnen de natuurlijke adviesfunctie. De opdrachtgever verlangt van de accountant een proactieve en creatieve opstelling. Separaat kan de accountant worden gevraagd een advies uit te brengen dat de natuurlijke adviesfunctie overstijgt (voor zover niet strijdig met de onafhankelijke positie van de accountant als controlerend accountant). Dit betreft doorgaans uitgebreidere advisering van meer specialistische aard binnen het ruim gedefinieerde vakgebied accountancy, fiscaliteit en aanverwante vakgebieden. Deze werkzaamheden dienen te vallen onder de functies van Specifieke opdrachten en additionele diensten Kennis, deskundigheid en inzet medewerkers De opdrachtgever heeft de factor continuïteit hoog in haar vaandel en verwacht dan ook dat de betrokken accountant de opdrachtgever duurzaam als één van zijn primaire markten zal beschouwen. De betrokken accountant moet (binnen zijn organisatie) terug kunnen vallen op deskundigheid om zijn werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen vervullen en dit ook in dit traject kunnen aantonen. Gewenst is een vast controleteam per opdrachtgever met brancheervaring. Bovendien gaat onze voorkeur uit naar één tekend partner voor alle opdrachtgevers. Verder hecht de opdrachtgever waarde aan een zorgvuldige en adequate communicatie met de betrokken accountant. Het controleteam moet aantoonbare kennis en kunde hebben van de voorschriften bij de opdrachtgever. EA accountantsdiensten Pagina 16

17 Hoofdstuk 4 Selectie- en gunningsprocedure 4.1 Beoordeling Gunning vindt plaats op basis van de vanuit het oogpunt van de opdrachtgever economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De heer B.J. Vriezenga beoordeelt de inschrijvingen op de selectiecriteria. Een beoordelingsteam bestaande uit financiële medewerkers en bestuursleden van de deelnemende partijen, beoordeelt de inschrijvingen op de gunningscriteria. Via selectiecriteria (stap 1) wordt de geschiktheid van de inschrijver vastgesteld. De beoordeling is een binaire beoordeling: Inschrijver voldoet wel () of voldoet niet (). Alleen inschrijvers die voldoen aan alle minimum gestelde selectie eisen (+gevraagde bewijs) zijn gekwalificeerd voor de verdere beoordeling van de gunningscriteria. Via de gunningseisen (stap 2) wordt beoordeeld of de inschrijver conform de minimum gestelde eisen van de opdrachtgever de opdracht uit kan uitvoeren. Ook dit is een binaire beoordeling: Inschrijving voldoet wel of voldoet niet. Alleen inschrijvers, die aan al deze minimum eisen ( + eventueel gevraagd bewijs) voldoen, zijn gekwalificeerd voor de verdere beoordeling van de inschrijving op de gunningswensen. Tot slot vindt een beoordeling van de gunningswensen (stap 3) plaats. Deze zijn uitgesplitst naar: Kwaliteit Prijs Inschrijvingen die niet voldoen aan de minimum gestelde selectiecriteria of niet akkoord gaan met de gunningscriteria met een uitsluitend karakter, worden terzijde gelegd. De inschrijver met het hoogste scoretotaal van de beoordeling komt in aanmerking voor de uiteindelijke gunning van de opdracht. Het gunningsadvies wordt door de algemeen besturen van de deelnemende organisaties vastgesteld, waarna tot bekendmaking van het besluit tot voorgenomen gunning wordt overgegaan. Uitvoering van de aanbesteding, voorgenomen en definitieve gunning en contractering vindt plaats binnen de kaders, die zijn vermeld in het hoofdstuk aanbestedingsprocedure. 4.2 Selectiecriteria Selectiecriteria (S) = stap 1. Beantwoording dient te geschieden middels het invullen van de bijlagen 2 tot en met 5. Inschrijvers, die aan alle selectie eisen voldoen (+gevraagde bewijs) zijn gekwalificeerd voor de verdere beoordeling van de gunningscriteria. S.1 Eigen Verklaring (Bijlage 2) Inschrijver dient deze eigen verklaring juist en volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. S.2 Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid (Bijlage 3) Inschrijver dient deze eigen verklaring juist en volledig in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. / / S.3 Verklaring kerncompetenties (Bijlage 4) Voor onderhavige opdracht zijn kerncompetenties gedefinieerd. De volgende kerncompetenties zijn gedefinieerd: Kennis van en ervaring met het uitvoeren van accountantsdiensten in / EA accountantsdiensten Pagina 17

18 een omgeving die vergelijkbaar is qua omvang en aantal medewerkers, diversiteit en complexiteit met die van een waterschap. Opdrachtgever verlangt van de accountant dat er voldoende kennis en ervaring aanwezig is rondom de waterschapsorganisatie, regelgeving op waterschapsgebied en actuele ontwikkelingen. Ervaring met het opstellen van een controleverklaring bij de jaarrekening. Ervaring met het opstellen van Verklaringen ten behoeve van eindafrekeningen van (subsidie)projecten. Door middel van referenties toont Inschrijver aan dat hij over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met betrekking tot de onderhavige aanbesteding. Inschrijver dient door middel van het overleggen van twee referenties aan te tonen dat voldaan wordt aan de gestelde kerncompetenties. De referenties dienen in de afgelopen drie jaren te zijn verricht/uitgevoerd (terug te rekenen vanaf sluitingsdatum van Inschrijving). De gevraagde referenties behoeven niet naar aard, hoeveelheid of omvang en het doel van de uitgevraagde opdracht gelijk te zijn, maar wel op onderdelen van de opdracht vergelijkbaar met de gevraagde kerncompetenties. Een referentieopdracht behoeft niet afgerond te zijn, mits deze referentieopdracht minimaal 1 jaar in uitvoering is en aan de gestelde eis voldaan is. S.4 Verklaring overige technische bekwaamheid (Bijlage 5) / 4.3 Gunningscriteria Er wordt een dienstovereenkomst aangegaan met één inschrijver, die de vanuit het oogpunt van de opdrachtgever de economisch meest voordelige inschrijving heeft, gelet op onderstaande minimumeisen en gunningscriteria Gunningseisen Minimumeisen met uitsluitend karakter = stap 2. Beantwoording dient te geschieden middels het invullen van de conformiteitenlijst (bijlage 6). Alleen inschrijvers, die aan al deze gunningseisen ( + eventueel gevraagd bewijs) voldoen, zijn gekwalificeerd voor de verdere beoordeling op de gunningswensen Gunningswensen Gunningscriteria (G) met onderscheidend karakter = stap 3. Deze resulteert in de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), waarvan prijs en kwaliteit onderdeel zijn. Criterium Omschrijving Max puntenscore G.1 Prijs 25 G.1.1 Prijs en aanneemsom 23 punt G.1.2 Specifieke opdrachten en additionele diensten 2 punt G.2 Kwaliteit 55 G.2.1 Specifieke deskundigheid 15 punt G.2.2 Samenstelling team 10 punt G.2.3 Uitvoering dienstverlening 20 punt G.2.4 Managementletter en accountantsverslag 10 punt G.3 Presentatie (Top 2) 20 G.3.1 Methodiek en visie 10 punt G.3.2 Match met de organisatie 10 punt Totaal 100 EA accountantsdiensten Pagina 18

19 G.1: Prijs Er zijn maximaal 25 punten te behalen voor het onderdeel prijs. Genoemde prijzen zijn in Euro s, uitgesplitst naar nettobedrag, BTW-bedrag en totaalprijs. De beoordeling van de prijs is onderverdeeld in een 2-tal onderdelen. - G.1.1 Prijs en aanneemsom - G.1.2 Specifieke opdrachten en additionele diensten Inschrijver dient op basis van Bijlage 7 Gunningscriterium G.1: Prijs zijn tarieven aan te bieden G.2: Kwaliteit Er zijn maximaal 55 punten te behalen voor het onderdeel Kwaliteit. De beoordeling op de kwaliteit is onderverdeeld in; - G.2.1 Specifieke deskundigheid - G.2.2 Samenstelling team - G.2.3 Uitvoering dienstverlening - G.2.4 Managementletter en accountantsverslag Opgave dient te geschieden volgens Bijlage 8 Gunningscriterium G.2: Kwaliteit G.3: Presentatie top 2 Mits de inschrijver bij de beoordeling in de top 2 eindigt wordt zij uitgenodigd om een presentatie weer te geven. Op grond van alle beschikbare informatie komt het beoordelingsteam tot een totaaloordeel en een voorlopige winnaar. In principe is dit de inschrijver die voldoet aan alle eisen en het hoogste eindtotaal in punten heeft behaald. Indien het verschil van de ranking tussen nummers 1 tot en met 3 van dien hoogte is, dat het maximaal te behalen aantal van 20 punten voor de presentatie van invloed is op het hoogste eindtotaal, zullen de nummers 1 t/m 3 worden uitgenodigd voor een presentatie. Hierna wordt de definitieve ranking bepaald. Vertegenwoordigers van het management en bestuur zijn tijdens de presentatie aanwezig. Indien blijkt dat: - in de inschrijving onjuiste informatie is verstrekt, of; - op een ander punt onoverkomelijke bezwaren bestaan, of; - geen definitieve overeenstemming kan worden bereikt over de te sluiten overeenkomst; dan kan de betreffende inschrijver alsnog afvallen. In een dergelijk geval wordt de eerstvolgende hoogst geëindigde inschrijver uitgenodigd. Gevraagd wordt om een toelichting en presentatie op basiss van het Plan van aanpak van maximaal 45 minuten (30 minuten presentatie en 15 minuten gelegenheid voor het stellen van vragen). Deze presentatie maakt onderdeel uit van de beoordeling. De opdrachtgever eist dat de presentatie door zowel de verantwoordelijk partner als de manager van het beoogde controleteam wordt gehouden. Onderwerpen die tijdens de presentatie aan de orde komen zijn: - G.3.1 Methodiek en visie - G.3.2 Match met de organisatie Presentaties vinden plaats zonder aanwezigheid van andere Inschrijvers. Bij de beoordeling van de presentatie tellen de volgende items mee, in afnemende volgorde van belang: Uw visie op het uitvoeren van de jaarlijkse accountantscontrole; Blijk van expertise van de partner en de manager met controle van bestuurlijke jaarrekeningen; Blijk van ervaring van de partner en de manager op het vlak van advisering op EA accountantsdiensten Pagina 19

20 het gebied van belastingrecht, automatisering, diepteonderzoeken naar doelmatigheid en rechtmatigheid, bedrijfsvergelijking tussen waterschappen, administratieve organisatie, inkoop- en aanbestedingsbeleid, etc; Uw competenties overtuigen ; innovatief denken, presentatie en adviseren ; Uw werkwijze met betrekking tot de bestuurlijke ondersteuning; Uw wijze van invulling van de gevraagde werkzaamheden. 4.4 Beoordelingsmethodiek Prijs Het onderdeel prijs wordt onderverdeeld in G.1.1. Prijs en aanneemsom en G.1.2. Specifieke controleopdrachten en additionele diensten. Beide onderdelen worden berekend volgens onderstaande voorbeelden. G.1.1. Prijs en aanneemsom De Prijs is de som van het totaal per deelnemende organisatie opgebouwd uit; A. Interimcontrole en EDP-audit B. Controle jaarrekening C. Controle belastingheffing, -inning en -afdrachten (uitsluitend voor GBLT) D. Controle jaarrekening Waterstromen BV Voor het onderdeel prijs en aanneemsom geldt dat de inschrijver met de laagste prijs de maximale score krijgt. De andere inschrijvers worden aan de inschrijver met de laagste prijs gerelateerd met behulp van onderstaande formule: laagste prijs x maximaal aantal punten = gewogen score te beoordelen prijs G.1.2 Specifieke controleopdrachten en additionele diensten Voor het onderdeel Specifieke controleopdrachten en additionele diensten geldt dat de inschrijver met de laagste som van de uurtarieven de maximale score krijgt. De andere inschrijvers worden aan de inschrijver met de laagste prijs gerelateerd met behulp van onderstaande formule: laagste prijs x maximaal aantal punten = gewogen score te beoordelen prijs Voor het bepalen van de som van de uurtarievenprijs voor de additionele diensten heeft iedere functie een andere weging. Het uurtarief wordt vermenigvuldigd met de onderstaande wegingsfactor. De som wordt gebruikt in bovenstaande formule. Functie Weging Partner 1 Accountant RA 2 Senior controleleider 3 Controleleider 3 1e assistent-accountant 2 2e assistent accountant 1 Stagiair 1 EDP-auditor 3 Fiscalist (VPB, BTW, LB) 2 Assistent-fiscalist 2 EA accountantsdiensten Pagina 20

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten Programma van eisen inzake de aanbesteding van Accountantsdiensten Programma van eisen Doelstelling van de aanbesteding De benoeming van de accountant geschiedt met ingang van het verslagjaar 2015. De

Nadere informatie

Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten

Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten Gemeente Hillegom Gemeente Lisse Gemeente Noordwijkerhout Gemeente Teylingen Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten Aanbestedingsdocument Versie 0.1 Datum 14-12-2010 Referentie 00364 Auteurs

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van

BIJLAGE 5H OZHZ. Ad 1) Controle jaarrekening van de gemeenten: Conform, met uitzondering van BIJLAGE 5H OZHZ Beschrijving organisatie Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) als eerste omgevingsdienst in Nederland. Een nieuwe organisatie, waarin het collectief van

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Ac c o u n t a n t s control e

Ac c o u n t a n t s control e A d v i e s r a p p o r t i n z a k e d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g Ac c o u n t a n t s control e 1 6 m a a r t 2 0 1 6 Adviesrapport aanbesteding Accountantscontrole 2016, gemeente Houten

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole

Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole Meervoudig onderhandse aanbesteding Accountantscontrole 1. Voorwerp van de opdracht 1.1.1 Naam van het project De gemeente Rozendaal geeft de volgende naam aan het project: meervoudige onderhandse aanbesteding

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544 In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5872 SKK

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding Programma van eisen 1. Doelstelling van de aanbesteding De Controleverordening 2013 gemeente Noordwijk van april 2013 stelt dat de accountantscontrole van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 7-12-2011 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden:

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 Partijen: Perceel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Productgroep: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Leiden (Leids Universitair Medisch Centrum), gevestigd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Defensie Innovatie Competitie 2017

Defensie Innovatie Competitie 2017 Defensie Innovatie Competitie 2017 Samen sterker in het Cyberdomein S. Thomassen Projectinkoper 14-07-2017 Inhoud 1. Procedure 2. Tenderned 3. Planning 4. Wat houdt inschrijving in? 5. Beoordeling projectvoorstel

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)?

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)? Datum publicatie Nota v Inl: 14-12-2012 Nota van Inlichtingen programmamanager "Castricum volop in beweging" 1.3 Inschrijver vermoedt dat er sprake is van een verschrijving. Is de aanname correct dat gedoeld

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200 Nota van Inlichtingen Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbesteding Preferred suppliers - Elektrische installaties Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam Referentie: 6600/2015/200

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Itegio Gooi en\įechtstreek Controleprotocol 2014 t/m 2018 Regio Gooi en Vechtstreek Bussum, 12 november 2014 Regnr.: 14.0006911 f Gooi enuechhtreek Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Offerteaanvraag Accountantsdiensten ten behoeve van de gemeente Krimpen aan den IJssel met referentienummer: 2015-XXX

Offerteaanvraag Accountantsdiensten ten behoeve van de gemeente Krimpen aan den IJssel met referentienummer: 2015-XXX Offerteaanvraag Accountantsdiensten ten behoeve van de gemeente Krimpen aan den IJssel met referentienummer: 2015-XXX Referentie: 2015-XXX 1 van 17 Inhoud Begripsbepalingen... 3 Leeswijzer... 4 1. ACHTERGRONDINFORMATIE...

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016

CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016 CONTROLEPROTOCOL ACCOUNTANTSCONTROLE GBLT 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Wettelijk kader 3 2 Uitgangspunten voor de controle 4 2.1 Algemene uitgangspunten 4 2.2

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding Microsoft licenties. Kenmerk Z

Beschrijvend document Europese aanbesteding Microsoft licenties. Kenmerk Z Beschrijvend document Europese aanbesteding Microsoft licenties Kenmerk Z-166188 15 februari 2016 1 Inleiding 5 1.1 Doel van de aanbesteding 5 1.2 Wat is Waterkracht? 5 1.3 Algemeen 6 1.4 Coördinatie aanbesteding

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES... 5 4. RECHTMATIGHEID...

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5

Inhoudsopgave 1. Inleiding Omschrijving van de werkzaamheden en gunningscriterium Selectieprocedure... 5 Selectieleidraad Project: Regio Randstad Zuid - Rotterdam - Den Haag - Uitvoering BBV 2014 TRS2 (K-004207L) TenderNed-nummer: TN16246 Aanbesteding onder erkenning Conform ARN2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming)

Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Auteur: Michael Roovers Selectieleidraad Europese aanbesteding DRV-FMS-2015 invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Bijlage 4.2.2.1: invulsjabloon deel 1a (zelfstandige onderneming) Uitsluitend

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/811

Statenvoorstel nr. PS/2013/811 Statenvoorstel nr. PS/2013/811 Voorstel Auditcommissie tot benoeming van een accountant. Datum PS-kenmerk Inlichtingen bij 9 oktober 2013 PS/2013/811 dhr. J.J. Wezenberg, telefoon 038 499 87 84 e-mail

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY 2016-2019 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te vinden

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 november 2014 PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Het algemeen bestuur van de RUID Drenthe besluit: Op grond van artikel

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. accountantsdiensten Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. accountantsdiensten Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 juni 2017 Griffie Griffie Voorstelnummer 2017.00003 Datum 16 mei 2017 Onderwerp Aanbesteding accountantsdiensten 2018-2020 Programma Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)

2 Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) Controleprotocol voor de accountantscontrole 2013 van de gemeente Sliedrecht 1. Inleiding Voor het jaar 2013 heeft de gemeenteraad aan Deloitte Accountants B.V. opdracht verstrekt om de accountantscontrole

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie