Voorwoord KHLEUVEN KORT 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord KHLEUVEN KORT 3"

Transcriptie

1 KHLEUVEN KORT

2 2 KHLEUVEN KORT

3 Voorwoord Beste lezer, Ondanks de besparingscontext was 2011 een goed jaar voor de KHLeuven. We konden voor de meeste van onze strategische doelstellingen een behoorlijke vooruitgang boeken. Deze resultaten kwamen tot stand dankzij volgehouden inspanningen en een focus die we al een aantal jaren vasthouden. Het behalen van het ECTS-certificaat, een Europees kwaliteitslabel, is hiervan een treffend voorbeeld. Het opstellen van de ECTS-fiches, het instellingsdossier en de vertalingen in het Engels hebben zware inspanningen gevraagd van de medewerkers van de KHLeuven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat tot op vandaag slechts een honderdtal van de meer dan Europese instellingen van hoger onderwijs dit label behaald hebben. We zijn fier dat we vandaag de enige Vlaamse hogeschool zijn met het ECTS-label. Maar uiteraard gaat het vooral om de inhoud van het label. Het is een bewijs van ons engagement om aan alle studenten een internationale ervaring, liefst een langdurige, mee te geven. De internationale competenties die ze verwerven, moeten de kansen van onze studenten op de arbeidsmarkt verhogen. Met succes: uit de bevraging van pas- afgestudeerden van 2011 blijkt dat onze studenten ondanks de crisis vlot werk vinden op het gewenste niveau. In steeg het aantal gediplomeerden met 10,7%. Ook in de volgende jaren hopen we verder te groeien in kwaliteit en kwantiteit. De scores van de opleidingen die in 2011 gevisiteerd werden, zijn zeer goed. De KHLeuven zit in de top 5 van kwaliteit en kwantiteit van professionele bacheloropleidingen in Vlaanderen. Met de aanwinst van de nieuwe bacheloropleiding Sociale readaptatiewetenschappen kunnen we ook in het departement Sociale School Heverlee terug groei realiseren. In enkele jaren tijd hebben we praktijkgericht onderzoek en dienstverlening goed ingebed. De output steeg spectaculair zodat wede vergelijking kunnen doorstaan met hogescholen die academiserende opleidingen in huis hebben. Bedankt aan alle medewerkers en studenten die zich elk dag inzetten om deze mooie resultaten te bereiken. Ik wens u veel leesplezier. Toon Martens Algemeen directeur KHLEUVEN KORT 3

4 Wie zijn we De KHLeuven is een kennisinstelling met campussen in Leuven, Heverlee en Diest en heeft als core business onderwijs en onderzoek. DE HOGESCHOOL HEEFT 13 PROFESSIONELE BACHELOROPLEIDINGEN: Bachelor in bedrijfsmanagement Bachelor in biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in chemie Bachelor in office management Bachelor in kleuteronderwijs Bachelor in lager onderwijs Bachelor in secundair onderwijs Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen Bachelor in sociaal werk Bachelor in toegepaste informatica Bachelor in verpleegkunde Bachelor in voedings- en dieetkunde Bachelor in vroedkunde DAARNAAST HEBBEN WE 8 BACHELOR-NA-BACHELOROPLEIDINGEN: Bachelor in advanced business management Bachelor in buitengewoon onderwijs Bachelor in geestelijke gezondheidszorg Bachelor in intensieve zorg en spoedgevallenzorg Bachelor internationale samenwerking Noord-Zuid Bachelor in oncologische zorg Bachelor in pediatrische gezondheidszorg Bachelor in schoolontwikkeling De hogeschool heeft bovendien een uitgebreid aanbod van postgraduaten en permante vormingen. DE KHLEUVEN HEEFT 4 DEPARTEMENTEN: Departement Economisch Hoger Onderwijs Departement Gezondheidszorg en Technologie Departement Lerarenopleiding (in Heverlee en in Diest) Departement Sociale School Heverlee In 2011 telde de hogeschool studenten en 700 medewerkers. De KHLeuven is een geëngageerd lid van de Associatie KU Leuven. 4 KHLEUVEN KORT

5 Strategische prioriteiten Onze strategische prioriteiten geven richting aan de beleidsplannen van de hogeschool, departementen en opleidingen: MARKTPOSITIE VERSTERKEN De KHLeuven breidt haar onderwijsaanbod uit door alternatieve trajecten voor haar basisopleidingen aan te bieden en door in te spelen op nieuwe opportuniteiten. Het nieuwe keuzetraject Event- en projectmanagement binnen de bacheloropleiding Office management en de nieuwe bacheloropleiding Sociale readaptatiewetenschappen zijn daar goede voorbeelden van. In academiejaar steeg het aantal studiepunten met 4,5%. De KHLeuven heeft een marktaandeel van 6,5% van het totaal aantal studiepunten van professionele bacheloropleidingen. STUDIERENDEMENT VERHOGEN Het studierendement van onze opleidingen verhogen, zonder te raken aan onze kwaliteit: dat is de uitdaging waar de KHLeuven voor staat. Naast de traditioneel grote inspanning voor de studie- en studentenbegeleiding besteden we meer aandacht aan trajectbegeleiding en studieadvies. Door een verbreding van de instroom in 2011 daalde het studierendement licht. INTERNATIONALE MOBILITEIT VAN STUDENTEN EN PERSONEEL VERHOGEN De KHLeuven stimuleert het aantal internationale ervaringen van zowel studenten als personeelsleden. De uitgaande mobiliteit van studenten en medewerkers steeg. Het aantal afgestudeerden met een lange internationale ervaring bleef stabiel op 12,79%. Het in 2011 behaalde ECTS-label is zeker een troef voor het internationale imago van onze hogeschool. INTEGREREN VAN ONDERZOEK EN DIENSTVERLE- NING IN DE ORGANISATIE De KHLeuven is een kennisinstelling die onderzoeksvragen beantwoordt en deze knowhow vervolgens integreert in haar opleidingen. Ook de studenten sleutelen tijdens hun bacheloropleiding aan hun onderzoekscompetenties. De onderzoeksactiviteiten kenden in een sterke groei. Ongeveer een kwart van de medewerkers heeft minstens een deeltijdse onderzoeksopdracht. Concreet zijn 162 medewerkers betrokken bij projecten, dat is een stijging van 25%. Om de onderzoekswerking te bevorderen KHLEUVEN KORT 5

6 Strategische prioriteiten werd in 2011 verder gewerkt aan een projectendatabase voor de opvolging van projecten. ONTWIKKELINGSGERICHT PERSONEELSBELEID UITBOUWEN Ook in 2011 werd het personeelsbeleid verder vormgegeven: de KHLeuven introduceerde kwalitatieve criteria voor haar functionerings- en benoemingsbeleid, maakte een procedure voor de vernieuwing van leidinggevende mandaten en een programma voor begeleiding en ontwikkeling van het management. De hogeschool stimuleert haar medewerkers om zich levenslang bij te scholen, zowel in eigen huis als extern. In 2011 volgden de KHLeuven medewerkers gemiddeld 6,32 opleidingen per persoon. BAND MET ALUMNI VERSTERKEN Sinds enkele jaren draait de alumniwerking van de hogeschool op hogere toeren en werkt de interdepartementale werkgroep alumni verder aan een uitbouw van een interessant aanbod. De communicatie met alumni gebeurt meer en meer via de website SAMENWERKING BINNEN DE KHLEUVEN VERSTERKEN Samen staan we sterker. Zeker in het licht van de hogere eisen en beperktere middelen is het belangrijk om de samenwerking binnen de organisatie te bevorderen en knowhow te delen. In 2011 implementeerde de KHLeuven de software Sharepoint als platform voor samenwerking en documentbeheer. INTEGREREN VAN DUURZAME ONTWIKKELING EN DIVERSITEIT IN HET BELEID Als maatschappelijk verantwoorde speler engageert de KHLeuven zich om de duurzaamheidsgedachte concreet vorm te geven in de organisatie. In 2011 onderzocht de KHLeuven haar ecologische voetafdruk. De resultaten plaatsten ons in lijn met andere instellingen van een vergelijkbare grootte. De hogeschool nam inmiddels concrete maatregelen om de voetafdruk te verminderen, vooral dan op vlak van energiegebruik, papierverbruik en mobiliteit van personeel en studenten. 6 KHLEUVEN KORT

7 Studenten In het academiejaar telde de KHLeuven inschrijvingen in een bacheloropleiding. In de banaba s telden we 368 inschrijvingen. Het aantal studenten is sterk gestegen in de basisopleidingen. De voornaamste stijging zien we in de studiegebieden Gezondheidszorg (7%) en Industriële wetenschappen en technologie (19%). Daarnaast is er een stijging van 7% in het studiegebied Onderwijs, van 3% in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde en van 1% in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De helft van de eerstejaarsstudenten komt rechtstreeks uit het secundair onderwijs. De andere studenten volgden eerst een opleiding aan een universiteit of een andere hogeschool. Van de studenten die zich aan de KHLeuven inschrijven komt 53% uit het algemeen secundair onderwijs, gevolgd door het technisch secundair onderwijs (38%) en het beroepssecundair onderwijs (4%). Hoewel het moeilijk wordt om nog van aantal geslaagde studenten te spreken, kunnen we wel kijken naar de verhouding tussen het aantal verworven credits en het aantal opgenomen studiepunten. Voor de KHLeuven bedraagt deze ratio voor het academiejaar % voor de bacheloropleidingen en 91% voor de banaba s. Het percentage studenten dat alle opgenomen studiepunten omzet in credits bedraagt 44,40%. In academiejaar studeerden studenten af aan de KHLeuven als professionele bachelor. In de bachelor-na-bacheloropleidingen telden we 261 gediplomeerden. KHLEUVEN KORT 7

8 Onderwijs STRATEGISCH ONDERWIJSAANBOD De KHLeuven stelde in 2011 een aantal uitgangspunten op scherp in verband met de uitbouw van haar onderwijsaanbod. Een overzicht: Keuze voor brede, sterk bevolkte, opleidingen van hoge kwaliteit Geen HBO5 opleidingen in de KHLeuven, maar wel intensieve samenwerking met de aanbieders ervan Geen nieuwe basisopleidingen, tenzij er zich opportuniteiten voordoen Inzet op flexibele trajecten Inzet op bachelor-na-bacheloropleidingen Uitbouw van ons internationaal aanbod Uitbouw van een aanbod inzake levenslang leren via postgraduaten en permanente vorming De gloednieuwe bacheloropleiding Sociale readaptatiewetenschappen was een eerste resultaat van deze strategie. INNOVATIE VAN ONDERWIJS De KHLeuven investeert in onderwijsontwikkeling om de kwaliteit van de opleidingen en de inzetbaarheid van de afgestudeerden nog te verbeteren. In 2011 verfijnden we de doelstellingen voor het onderwijsinnovatiefonds van de KHLeuven ( euro), gekoppeld aan de strategische prioriteiten: Verhogen van de instroom Bevorderen van de doorstroom Profileren van de KHLeuven in EFQ6 Ondersteunen van het onderwijsproces Bevorderen van samenwerking met derden Onderzoek naar efficiënter werken Opleidingen investeerden dit onderwijsinnovatiefonds vooral in: Het opzetten van trajecten voor werkstudenten in blended leren De implementatie van het toetsbeleid en Het stage informatiesysteem. Daarnaast behaalde de KHLeuven, samen met de partners van de Associatie KU Leuven, een half miljoen euro voor projecten binnen het onderwijsinnovatiefonds van de Associatie KU Leuven. INTEGRATIE VAN ONDERZOEK IN ONDERWIJS (IOO) De KHLeuven kiest voor de integratie van onderzoek in onderwijs om het professioneel hoger onderwijs te versterken. Omdat deze keuze in de toekomst 8 KHLEUVEN KORT

9 Onderwijs een nieuw onderwijsmodel impliceert, ondernamen we in 2011 enkele acties. De KHLeuven nam deel aan het project Visie op het professioneel hoger onderwijs in de associatie KU Leuven. De KHLeuven haalde eveneens de banden aan met de Laurea University of Applied Sciences in Helsinki (Finland). Ze verkende er het concept Learning by development, dat een inspiratiebron is voor de verdere ontwikkeling van IOO aan de KHLeuven. Verder ontwikkelden de KHLeuven opleidingen leerlijnen informatie- en onderzoeksvaardigheden in de curricula en werkten ze verder aan het concept van de bachelorproef. ligt de focus in deze samenwerking op het: Realiseren van een toekomstgericht, efficiënt en behoefte dekkend opleidingsaanbod in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant Samen uitwerken van werktrajecten van de bacheloropleidingen Ontwikkelen van een goed aanbod in het hoger beroepsonderwijs door samenwerking met de centra voor volwassenonderwijs Ontwikkelen van een breed aanbod permanente vorming en gepaste organisatiestructuren SPECIFIEKE DOELGROEPEN EN DIVERSITEIT De KHLeuven bouwde in 2011 verder aan leertrajecten voor specifieke doelgroepen: verkorte trajecten, werktrajecten, aanvullingstrajecten en gespreide trajecten. De KHLeuven streeft hierbij naar een inclusief beleid en dat impliceert soms een aansturing of begeleiding van kansengroepen. SAMENWERKING MET DE KHLIM De KHLeuven werkte in 2011 de strategische alliantie met de KHLim verder uit. Voor onderwijs KHLEUVEN KORT 9

10 Internationalisering De KHLeuven wil haar medewerkers en studenten maximale kansen bieden op een internationale ervaring. We zien dan ook een jaarlijkse stijging van het aantal uitgaande studenten in absolute aantallen. Door de grotere instroom blijft het percentage echter ongeveer gelijk: de tendens op lange termijn toont aan dat 10% een normaal cijfer is voor de KHLeuven. In 2011 bleef het aantal afgestudeerden met een lange internationale ervaring stabiel op 12,79%. ICONS De KHLeuven ging in 2011 van start met het leer- en kennisnetwerk ICoNS rond de banaba-opleiding Internationale Samenwerking Noord-Zuid. Dit netwerk heeft als doel om de expertise en vorming rond mobiliteit van jongeren naar het Zuiden te bundelen. Meer informatie over dit netwerk vind je op FLLLEX In 2011 coördineerde de KHLeuven een Europees project rond levenslang leren in het professioneel hoger onderwijs. Dit FLLLEX-project liep in acht landen samen met 24 partners. Het project bracht vooral de zwakke link aan het licht tussen het Europese hoger onderwijs en het werkveld voor wat betreft levenslang leren. Het project leverde ook een typologie van lerenden op. Dit instrument helpt hogeronderwijsinstellingen om hun aanbod af te stemmen op een doelgroep of een behoefte in een regio. Een ander instrument is de FLLLEX RADAR, dat de instelling helpt om vorm te geven aan een eigen strategie voor levenslang leren in functie van de verwachtingen van het werkveld. Meer informatie is te vinden op 10 KHLEUVEN KORT

11 Onderzoek en dienstverlening Onderzoek is een volwaardige opdracht binnen de professionele bacheloropleidingen van de KHLeuven. Het verhoogt de expertise binnen de KHLeuven en dus ook de kwaliteit van het onderwijs. DE KHLEUVEN FORMULEERDE VOLGENDE BELEIDSDOELSTELLINGEN VOOR ONDERZOEK: Aanbrengen van focus en massa Verstevigen van de relatie tussen onderzoek en onderwijs Verhogen van de maatschappelijke zichtbaarheid Uitbouwen van interne en externe relaties en samenwerkingsverbanden Internationaal uitwisselen en benchmarken Kwalificeren en uitbreiden van faciliteiten Doorontwikkelen van kwaliteit en kwaliteitszorg Kwalificeren en uitbreiden van personeel Opbouwen van solide financiering ONDERZOEKSHOOFDLIJNEN VOOR 2012 ZIJN: Organisatie voor onderzoek aanpassen om meer focus te kunnen leggen en meer onderzoeksmassa te verkrijgen Investeren in ondersteuning van project schrijven en communicatie, zeker ook voor internationaal gefinancierde projecten Regionale ontwikkeling verder uitbouwen, o.a. via het netwerk van Laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentra (LED) Systematische professionalisering van het personeel inzake onderzoek en projectadministratie De KHLeuven is ook actief in maatschappelijke dienstverlening, zoals advies en consulting en opleidingen op maat. Deze activiteiten vormen vaak een spin-off van onderzoeksactiviteiten, maar worden ook als volwaardige activiteiten ontwikkeld. KHLEUVEN KORT 11

12 Personeel Het personeelsbestand van de KHLeuven telde op 1 februari ,92 voltijds equivalenten (725 personen), dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. De gemiddelde leeftijd van het KHLeuven personeel bedraagt 43,1 jaar. 68% van het KHLeuven personeel is vrouw. Bij het leidinggevend kader is iets meer dan de helft vrouw. Ongeveer 60% van alle KHLeuven medewerkers werkt deeltijds. De KHLeuven stelt 134 personeelsleden tewerk die een doctoraat behaalden. Dit is ongeveer 18% van het totale personeelsbestand. PERSONEELSBESTAND (IN %) IN VOLTIJDS EQUIVALENTEN OP 1/2/2012, PER DEPARTEMENT. SOCIALE SCHOOL HEVERLEE 15,04% ALGEMENE DIENSTEN 8,44% De KHLeuven besteedt grote aandacht aan de vorming van haar medewerkers en voorziet dat 7% van het beschikbare aantal uren hieraan besteed kan worden. In namen KHLeuven medewerkers deel aan opleidingen. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van het vorige academiejaar. LERAREN- OPLEIDING 29,99% GEZONDHEIDS- ZORG EN TECHNOLOGIE 29,30% ECONOMISCH HOGER ONDERWIJS 17,22% 12 KHLEUVEN KORT

13 Personeelsbeleid 2011 was het jaar waarin de KHLeuven procedures invoerde voor het functioneringsbeleid, het benoemingsbeleid, de evaluatie van leidinggevenden en het management development programma. De KHLeuven introduceerde bij haar medewerkers een nieuw functioneringsbeleid dat aandacht schenkt aan begeleiding op basis van kwalitatieve criteria. Dat zijn functioneringsdoelstellingen die vertrekken vanuit de KHLeuven competenties en die verbonden zijn met onze strategische doelstellingen. We werkten ook een procedure hernieuwen leidinggevenden met mandaat uit voor alle directieleden en opleidingshoofden. In het kader van behoorlijk bestuur wenst de Raad van bestuur zijn leidinggevenden op het einde van elke mandaatsperiode te evalueren. Ter ondersteuning van de leidinggevenden werkte de hogeschool een management development programma uit. Daarin zitten trainingen zoals het voeren van functioneringsgesprekken, resultaatsgericht managen en leidinggeven in een onderwijscontext. KHLEUVEN KORT 13

14 Studentenparticipatie De KHLeuven voert een stimulerend beleid op vlak van studentenparticipatie en inspraak. Om hiervoor een kader te bieden organiseert de hogeschool het gemeenschappelijk opleidingsonderdeel Studentenparticipatie. De KHLeuven heeft, als een van de weinige hogescholen in Vlaanderen, een voltijdse studentencoach. Hij zorgt ervoor dat de relatie tussen de studenten en het hogeschoolbestuur optimaal verloopt. De Overkoepelende Studentenraad is de officiële spreekbuis van alle studenten op het niveau van de hogeschool. De leden vertegenwoordigen de standpunten van de KHLeuven studenten in diverse raden binnen en buiten de KHLeuven. Er worden zowel onderwijskundige als sociale zaken behandeld. De Overkoepelende Studentenraad is samengesteld uit democratisch verkozen studentenvertegenwoordigers. De studentenverkiezingen kenden ook in academiejaar een hoge opkomst. Actiepunten van de studentenraad in 2011 waren: stroomlijnen van de communicatie en onderlinge samenwerking, standpuntbepaling inzake HBO5 en een voorbereiding van de inkanteling van de studentenvoorzieningen. 14 KHLEUVEN KORT

15 Pas afgestudeerden De KHLeuven bevraagde in 2011 haar pas-afgestudeerden om zicht te krijgen op hun arbeidssituatie, hun verdere studies en hun tevredenheid over onze opleidingen. De meerderheid van onze afgestudeerde professionele bachelors was tevreden over hun opleiding: 85% zou dezelfde opleiding opnieuw volgen aan de KHLeuven. Ze toonden vooral waardering voor de verworven competenties, de studeerbaarheid, de interactie met de lectoren, de stage, de aandacht voor praktijkervaring en de leermiddelen. Minder tevredenheid was er over de aandacht voor onderzoek en de mogelijkheid om eigen inhoudelijke accenten te leggen. Afgestudeerden van de KHLeuven, die werk zoeken, vinden snel werk. 90% van de professionele bachelors, die niet verder studeerden, was aan het werk binnen de zes maanden na afstuderen. Jaar na jaar groeit het aantal alumni dat verder studeert: in 2011 was dat maar liefst 40%. De meesten kiezen voor schakelprogramma s aan de universiteit en voelen zich goed voorbereid voor hun vervolgopleiding. Ook de meeste afgestudeerden van de bachelor-na-bacheloropleidingen toonden zich tevreden over hun opleiding: 84% zou dezelfde opleiding opnieuw kiezen. Ruim acht op tien banaba-afgestudeerden was aan het werk na zes maanden. KHLEUVEN KORT 15

16 V.U.: Toon Martens, Abdij van Park 9, 3001 Heverlee vorm:

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel 4. 2. Strategische doelstellingen 8. 3. Missie en visie 10. 4.

Inhoudstafel. 1. Het onderwijsaanbod van de Erasmushogeschool Brussel 4. 2. Strategische doelstellingen 8. 3. Missie en visie 10. 4. JaaRv ersla g2012 Voorwoord 2012 was een bijzonder jaar voor de Erasmushogeschool Brussel. In het voorjaar werd de tweede fase van het Strategisch Beleidsplan intensief voorbereid. Daarna volgde in de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Artveldehogeschool van 01 april 2015

JAARVERSLAG 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Artveldehogeschool van 01 april 2015 JAARVERSLAG 2014 Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vzw Artveldehogeschool van 01 april 2015 MISSIE, VISIE EN STRATEGISCHE DOELEN MISSIE De Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor

Nadere informatie

De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie

De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie De Hogeschool Gent wil excelleren in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten. Via de competentie van haar medewerkers en afgestudeerden en de valorisatie van haar onderzoek wil

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bedrijfsmanagement boek 2 Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bedrijfsmanagement en de bachelor-nabacheloropleidingen Advanced

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6

j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 D e H A N i n v e s t e e r t j a a r v e r s l a g 2 0 0 6 m i s s i e : d e h a n i n 2 0 0 8 Het hoger beroepsonderwijs aan de HAN is afgestemd op de individuele wensen van studenten en cursisten, zowel

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

Saxion Jaarverslag 2011

Saxion Jaarverslag 2011 Saxion Jaarverslag 2011 Saxion in perspectief Ook in dit jaarverslag: 10 interviews over Saxion jaarverslagsaxion.nl 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 2 3 4 1. De resultaten 4 1.1 Onderwijs 10 1.2 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010

partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010 partner in de Universitaire Associatie Brussel Jaarverslag 2010 Voorwoord Alweer een jaar voorbij, alweer een onuitputtelijke lijst van activiteiten waar alle medewerkers van de Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1

Inhoudsopgave. HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1. 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 Jaarverslag KHLeuven 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Organisatiestructuur... 1 1 Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 1 2 Bestuurlijke organen KHLeuven: Raad van bestuur en Algemene

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

Jaarverslag KHLeuven 2011 2

Jaarverslag KHLeuven 2011 2 Jaarverslag KHLeuven 2011 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - ORGANISATIESTRUCTUUR... 8 1. Vestigingen, departementen en opleidingen van de KHLeuven... 8 2. Bestuurlijke organen KHLeuven : Raad van bestuur en

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

SPE2 Het strategisch plan van de Erasmushogeschool Brussel 2012-2016

SPE2 Het strategisch plan van de Erasmushogeschool Brussel 2012-2016 SPE 2 Het strategisch plan van de Erasmushogeschool Brussel 2012-2016 Inhoudstafel Inleiding Nieuwe missie en visie Zes strategische doelstellingen Strategische kaart Strategische doelstelling 1 We focussen

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Ten geleide 3 Bericht van de raad van toezicht 4 1. Kengetallen 6 2. Belangrijke ontwikkelingen 12 3. Studenten 18 4. Onderwijs 34 5. Onderzoek 42 6. Medewerkers 52 Verslag van

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 2 Fontys Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Groei door aandacht en uitdaging Fontys Jaarverslag 2011 3 Inhoudsopgave Kwaliteit zichtbaar in studenten-

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Groei door aandacht en uitdaging

Jaarverslag 2010. Groei door aandacht en uitdaging Jaarverslag 2010 Groei door aandacht en uitdaging Inhoudsopgave jaarverslag 2010 Fontys Hogescholen Onderwijskwaliteit als prioriteit 4 Bericht van de Raad van Toezicht 5 1. Fontys en omgeving 6 1.1 Profiel

Nadere informatie

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS

OPLEIDING HEVERLEE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING TALENTS OPLEIDING HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN BACHELOR OFFICE MANAGEMENT MOVING MINDS CONNECTING TALENTS WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie