K.M.J.C. JOURNAAL. officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K.M.J.C. JOURNAAL. officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB"

Transcriptie

1 K.M.J.C. JOURNAAL officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB Nummer 1, 2012

2

3 K.M.J.C. JOURNAAL Officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB Opgericht: 29 april 1899 Girorekening: Bankrekening: e jaargang nr. 1 maart 2012 ERELEDEN: ZKH de Prins van Oranje ZH Prins Maurits J.L.A. van Aalst M.A. Odijk-Amsterdam A. Visser BESCHERMHEER: Vice-admiraal Jan van der Burg Adres K.M.J.C. Harssensschiereiland Postbus AH Den Helder Internet: Havenbeheerder/havenmeester Mobiel Telefoon (0223) Fax (0223) REDACTIE-ADRES Tanja Liefting REDACTIE Kees Wierema Willem Pullen Hans van Pijkeren Frans Jansen Tanja Liefting Illustraties: H.Chr. de Wilde Vormgeving: René Cornielje Drukker: Elma Multimedia B.V. Postbus AA Broek op Langedijk Tel.: (0226) Internet: ADRESWIJZIGINGEN: ADVERTENTIE-OPGAVE Advertentietarieven worden op aanvraag ver strekt. 1

4 Inhoudsopgave Van de voorzitter 3 Praaipraat 4-11 Nautisch Allerlei 11 Aankondiging Lowestoft Wintercontactdag Ledenactief 17 Tips & trucs 18 Jaarverslag materieel Jaarverslag wedstrijden 23 Gedicht 24 Tips & trucs 25 Nautisch Allerlei 25 AIS op de Friborn Zeilen in Denemarken Uit het kombuis 31 De Klompentocht 32 2

5 Na een winterse periode in februari met ijsgang in de KMJC haven staan we toch weer aan het begin van een nieuw zeilseizoen. Het winteronderhoud verloopt voorspoedig, wel hier en daar een technische onvoorziene tegenvaller, zoals een kapotte saildrive bij de Najade, maar het ziet er naar uit dat we al onze jachten op tijd in het water hebben liggen voor de tuigdag op zaterdag 14 april a.s. Wouter Schalkoort volgt de bouw van onze Puffi n op de voet, het is toch een avontuurlijk project als je bouwnummer 1 bent van een jacht. Bij voortduring toch vragen en verschillende adviezen over materiaalkeuze en kwaliteit van de uitrusting in een aluminium casco. Heb er echter alle vertrouwen in dat we in april een mooie en robuuste Puffi n met de naam Watergeus aan onze vloot kunnen toevoegen. De doop van ons jacht is voorzien op de tuigdag. Van de voorzitter Voor de zeilcursus is er dit winterseizoen een grote belangstelling. Er zijn maar liefst 35 cursisten, een vijftiental boordplaatsers in Den Helder en een twintigtal adelborsten die hieraan deelnemen. Naast de zeilcursus is er ook een cursus gestart voor het basiscertifi caat marifonie en het GMDSS certifi caat. En naast beide cursussen is er een opleidingstraject gaande voor zeil instructeurs. Ons lid Harold Klooster is de kartrekker, hij steekt hier veel tijd en energie in. Het bestuur waardeert dit zeer. Onze tweede penningmeester Dolf Oosterbeek is afgetreden als bestuurslid, hij gaat in 2012 op uitzending. Het is belangrijk dat zijn werkzaamheden worden gecontinueerd en daarin wordt voorzien. Evert Busser, onze voormalige eerste penningmeester, is bereid om de werkzaamheden van Dolf over te nemen totdat we een nieuwe tweede penning-meester hebben gevonden. A.s. zaterdag is er de wintercontactdag. Ik kijk vol verwachting uit naar de gastspreker Henk de Velde. Dat Henk aanspreekt is nu al wel duidelijk, we hebben zeer veel aanmeldingen voor de contactdag. Elders in het journaal vindt u een verslag van deze happening. Mocht ik u niet hebben ontmoet in de marineclub, dan hoop ik u te zien op de ALV van 13 april. Frits Schipper Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 3

6 Praaipraat 1. Vereniging/Marsdiep evenementen april ALV 01/12 14 april Tuigdag tevens winteronder houdwerkdag 15 april Openingstocht april ONK Sloepzeilen april Vaaroefendagen mei Klompentocht 2012 (IOKTC) mei Tocht naar Lowestoft 27 mei Lambertustocht (ism NvvK) juni Familietocht 1-2 september Sluitingswedstrijden 8 september Dorus Rijkerstocht 22 september Westwadrace 5 oktober ALV 02/ oktober Sluitingtocht 2. Notulen algemene ledenvergadering KMJC 14 oktober 2011 Plaats : Clubhuis. Aanwezig : 35 leden; afwezig met kennisgeving: het erelid A. Visser, de bestuursleden J.L.A. ten Berg, H.P.A. Dekkers, B. Tamminga en de leden C. Borra, L.J.W.E. Brand, P.C.B. Dijkhuizen, J.W. Eggink, B.B. van Gameren, P.M. van Gulpen, M.A. Heerkens, R.A. van den Heuvel, R.L. Holwerda, J.H. Kasten, H.J. Kuin, A.J.M. Liefting, W.B. Lubbers, L.M.C. Mos, R.L. Mos, M.A.J. Sanders, A.C. Schade, H.C.W. Slot, R.A. Snouck Hurgronje, C.T. Tramper, S.M. Trommelen, A. Verhoef, J.F. Voest, W.J. Vriethoff, E. Warsen, C.J. van Westenbrugge (sr). Opening. Ten uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht voor het overlijden van een van onze leden, de heer E.R. Schaedtler. Vaststellen agenda. Er blijken desgevraagd geen wensen om de agenda aan te passen zodat de bij de oproeping gepubliceerde agenda zonder wijzigingen wordt vastgesteld. Behandeling notulen van de algemene ledenvergadering op 15 april De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 april 2011 worden zonder wijzigingen vastgesteld. De voorzitter behandelt direct de door het bestuur genomen acties naar aanleiding van de actiepunten uit de vorige ALV. Zie de actiepuntenlijst. 4 Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave

7 Jachtgebruik en materiële gereedheid. Het ter vergadering uitgereikte overzicht met afschrijvingen wordt behandeld. In totaal zijn de schepen 735 dagen afgeschreven. Dat is weliswaar 50 dagen meer dan in 2010 maar het totaal valt toch tegen. De start in Zeeland was moeizaam door een schadevaring met de Fortuyn maar ook over het hele seizoen was de belangstelling voor de schepen in die regio matig. Opvallend weinig leden hebben de Kijkduin in Denemarken afgeschreven; door een paar lange perioden zijn er 55 dagen afgeschreven. De Astrea (94) en Albatros (93) hebben het goed gedaan, gevolgd door de Avontuur (87) en Zilveren Kruis (82). Over langere tijd gezien vallen de schepen in Zeeland negatief op. De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich zal beraden op mogelijke maatregelen zoals een andere locatie. Tot besluit van dit onderwerp dankt de voorzitter de coördinator afschrijvingen voor haar inzet. De commissaris infra deelt mede dat er goede verwachtingen zijn dat de kopsteigers door Defensie worden verbeterd. Met de ervaringen van het eerste jaar met het clubgebouw zullen diverse zaken worden verbeterd zoals betere kapstokken en bankjes, muntautomaten voor de wasmachines/ drogers en eventueel het wisselen van de heren en dames was accommodatie. De heer Stapel vraagt aandacht voor de geluids- en roetoverlast van de generator(en) van de Ievoli Black. Waarom ligt het schip niet op walspanning? Het bestuur erkent het probleem en zal in overleg gaan met de Kustwacht om tot een oplossing te komen. Praaipraat Begroting en tarieven De voorzitter brengt in herinnering dat de vorig jaar gepresenteerde begroting een negatief resultaat had welke met een ad hoc tariefaanpassing is opgelost. In de afgelopen tijd is naar een structurele verbetering gezocht. De 1e penningmeester licht de gevonden alternatieven toe. Doordat Defensie geen financiële subsidie meer geeft en minder en in de toekomst waarschijnlijk helemaal geen personeel op de haven biedt, zijn de inkosten omlaag en de uitgaven omhoog gegaan. In de afgelopen jaren werd er daardoor nauwelijks gespaard voor toekomstige vernieuwingen in het schepenbestand. Zonder significante, structurele aanpassingen op de begroting kan de bedrijfsvoering en met name de instandhouding van de vloot niet worden volgehouden. Omdat er zonder hele drastische maatregelen aan de uitgavenkant niet veel is te winnen, is de oplossing gezocht in het verhogen van de inkomsten. Er wordt al gewerkt aan maatregelen om het jachtgebruik te bevorderen zoals het stimuleren van langere afschrijfperioden met kortingen op het zeilgeld of desnoods het (verder) inkrimpen van de omvang van het schepenbestand. Verder kunnen de inkomsten verhoogd worden volgens het principe samen solidair waarbij alle leden een klein beetje meer betalen of volgens het principe de gebruiker betaalt waarbij de tarieven voor het gebruik van de faciliteiten worden verhoogd. Het bestuur heeft de voorkeur voor de eerste optie omdat het 5

8 Praaipraat zeilgeld verhogen strijdig is met de maatregelen om het jachtgebruik te verhogen en met het verhogen van het passantentarief zouden we ons uit de markt prijzen. Na een ruime discussie waarbij door diverse leden mogelijkheden worden aangedragen, gaat de vergadering uiteindelijk akkoord met een verhoging van de contributie met ongeveer 10% van 79/39/19 naar 87,50/44/22 euro en het vaste ligplaatstarief met 5% naar 60,90. De voorzitter sluit af met de opmerking dat het bereikte resultaat een goed begin is maar nog steeds onvoldoende voor een structurele oplossing en schorst de vergadering voor een korte pauze. Vlootvervangingsplan. De commissaris materieel geeft een toelichting op het uitgereikte vlootvervangingsplan. Het plan bouwt voort op de ingeslagen weg om de Victoires een LVO te geven. Eventueel zou dit ook voor de overige schepen gaan gelden maar daar is nog geen besluit over genomen. De oplevering van de Puffin 30 is uitgesteld naar maart Als tegemoetkoming wordt de romp van het schip op kosten van de werf donkerblauw geschilderd. De heer Hoogenberk waarschuwt voor de hogere onderhoudskosten die hiermee zijn gemoeid. De voorzitter beaamt dit maar het schip wordt er wel heel veel mooier van. Benoeming kascommissie. De heer H.H.J. Ploeg blijft aan en de heer J.M.A. Yntema treedt toe tot de kascommissie. Bestuursmededelingen. a. Coördinator winteronderhoud. De heer H.A. Dijkhuizen is gestopt als coördinator winteronderhoud. Het bestuur heeft de heer J. Vos bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. b. KMJC Journaal. Er is dit jaar tot nu toe slechts één nummer van het KMJC Journaal uitgegeven. Dat is geen bewuste keuze geweest en de voorzitter spreekt zijn verontschuldigen uit waarbij hij verder niet op de 6

9 oorzaak in wil gaan. Er zijn maatregelen ter verbetering getroffen. Ook alternatieve manieren om de leden te informeren zullen worden overwogen. c. Clubhuis. In voorjaar is het nieuwe clubhuis geopend en heeft nu dus een seizoen gedraaid. Er zijn heel veel goede reacties ontvangen tegenover een enkele negatieve. Een positieve start derhalve en de voorzitter spreekt zijn waardering uit naar de beheerders, Diane en Ben. De vergadering onderstreept dit met applaus. d. Havenpersoneel. Het loopt goed op de haven en het bestuur ziet daar een grote verdienste van de havenmeester. De vergadering stemt in met applaus. e. Zeillessen. Acht leden hebben het zeilexamen CWO kajuitboot I of II met voldoende resultaat afgelegd. De voorzitter zal de diploma s uitreiken. f. Mentoren. De mentoren zijn van groot belang voor het in goede staat houden van de verenigingsjachten. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan alle mentoren. Praaipraat Bestuursmutaties. Het bestuur heeft de heer F.J. Jansen voorgedragen voor toetreding tot het bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten en de heer Jansen wordt bij acclamatie gekozen. Rondvraag. De heer Dierx bepleit het instellen van een meevaarders/opstappers poule. De 1e secretaris antwoordt dat hij mogelijkheden om dit via de website te realiseren al eens heeft besproken met de webmaster en dat hij in dit voorstel de stimulans ziet om daar zeker mee verder te gaan. Sluiting. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor. De 1e secretaris krijgt het woord voor het programma van de sluitingstocht. De bestemming is wederom Medemblik. Het diner is bij het Portugese restaurant Costas. De heer Berendsen krijgt als oudst aanwezige lid het laatste woord. Hij verhaalt Aan alle watersporters! Ga in zee met: Dé specialist voor uw boot! Verstaging t/m 10 mm, RVS beslag, elektronica, veiligheids middelen en kleding (Helly Hansen) en verf (DD-lak, Epifanes, Sikkens, International) Zuidstraat BV Den Helder Tel. (0223) Fax (0223)

10 Praaipraat Actiepuntenlijst actie genomen actie status ALV1/10-02 boekhoudprogramma vernieuwen wordt t.z.t. uitgevoerd lopend ALV1/10-03 ALV1/10-06 ALV1/10-07 ALV2/10-01 ALV1/11-01 ALV1/11-02 ALV1/11-03 ALV1/11-04 ALV1/11-05 ALV1/11-06 ALV2/11-01 ALV2/11-02 kennismakingsactiviteit nieuwe leden tekening Hans Vandersmissen goede plek geven materiaal gebruikt voor jubileumboek een museale bestemming geven wensen ALV meenemen bij keuze en uitvoering Wadschip LVO-schepen en botenhuis taxeren Diversen clubhuis: indeling doucheruimtes, vlaggenmast, hekwerk Westwad race opnemen in jaarverslag Prijsstelling zeilgeld bezien ten gunste van langere perioden Voeren KMJC-wapen in verenigingsvlag Zijn Westwadrace en Marsdiep Offshore Regatta verenigingsevenementen? Locatie verenigingsjachten in Zeeland heroverwegen. wisselen van de heren en dames was accommodatie nieuwe leden uitnodigen bij tuigdag gereed Er is een mooie plek gevonden in de kantine dhr. F.H.A. Odijk verkent de mogelijkheden Is verwerkt in pakket van eisen. Taxatie Najade in de planning; botenhuis niet zinvol Diverse verbeteringen worden ingevoerd Vanaf verslag 2010 Midweekkorting voor- en naseizoen beter bekend maken; kortingsregeling uitbreiden. Uitgezocht: nieuwe aanvragen worden kansloos geacht; bestuur neemt geen verdere actie. Behandeling uitgesteld tot volgende ALV. Nog bespreken. Nog bespreken. ALV2/11-03 Overlast Ievoli Black Bestuur gaat in overleg met de Kustwacht. ALV2/11-04 ALV2/11-05 Alternatieve communicatie naar de leden. Opzetten meevaarders/opstapers poole Nog bespreken. Nog bespreken met webmaster gereed lopend gereed lopend lopend gereed lopend gereed lopend nieuw nieuw nieuw nieuw Nieuw 8

11 over een vermiste boei tijdens de WestWadrace. Vervolgens bedankt hij het bestuur voor haar inspanningen gedurende het afgelopen seizoen. De vergadering geeft haar blijk van waardering met een instemmend applaus. De voorzitter sluit om 23:35 de vergadering. 3. Algemene Ledenvergadering De eerste algemene ledenvergadering van 2012 vindt plaats in het clubhuis op vrijdag 13 april, aanvang uur. De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit Praaipraat Opening. 1. Behandeling notulen 2e ALV 2011 gehouden op 14 oktober Verslag kascommissie. 3. Behandeling en vaststelling jaarverslagen. 4. Vlootvervangingsplan KMJC (update) 5. bestuursmutaties 6. Bestuursmededelingen. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Ad.5 In verband met het vertrek van de 2e Penningmeester Dhr. D Oosterbeek is het bestuur naarstig op zoek naar een vervanger. Bij het ter presse gaan van dit journaal was nog geen naam bekend. 4. Tuigdag en openingstocht op april De zaterdag na de algemene ledenvergadering van 13 april is zo als gebruikelijk de tuigdag op 14 april en op zondag 15 april wordt de openingstocht door de mentoren benut om de schepen te beproeven. De belangstelling in de voorgaande jaren was matig maar de harde kern van enthousiastelingen groeit ieder jaar weer en grijpt deze kans aan om het eerste zilte nat te proeven. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen en samen de verenigingsvloot te begeleiden naar Oude Schild om daar onder genot van een traditionele Berenburger en een visje (als de kraam open is...) het seizoen te openen. Heeft u geen schip? Geen probleem, u stapt gezellig op bij de mentoren aan boord van de clubschepen. De secretaris en de ledenadministrateur nemen dit jaar weer bijna traditiegetrouw gezamenlijk het initiatief. Denkt u aan uw borrelglaasje??? 5. Doop van de Watergeus Dit jaar zullen wij weer een nieuw jacht aan onze vloot toevoegen. Onze nieuwe aanwinst zal op 14 april om 1600 uur worden gedoopt. Natuurlijk hoopt het bestuur dat u in grote getalen aanwezig zult zijn om dit heugelijke feit met ons te vieren. Na afloop van de doop bent u van harte uitgenodigd om samen met het bestuur het glas te heffen op de Watergeus. 9

12 Praaipraat 6. Gratis Vaaroefenvaardagen De KMJC hanteert voor het afschrijven van haar jachten geen systeem met brevetten of diploma s, maar rekent op het geweten, de ervaring en de bekwaamheid van de afschrijver. Dat is een mooi principe dat vooral gekoesterd moet worden. Als het goed werkt, blijven de jachten heel en wordt het zeilplezier verhoogd. Een verstandige KMJC schipper schrijft dus ook alleen een jacht af, waarvan hij weet dat hij dat aan kan. En hij bevaart alleen wateren waarvoor hij zichzelf voldoende bekwaam weet. Maar vrijwel elke schipper wil op den duur groter en verder. En wie een groter schip wil afschrijven en ruimer water wil bevaren, zou dus op een of andere manier zijn zeilervaring moeten vergroten. Sommigen doen dat, door met vrienden of bekenden mee te varen. Anderen verleggen zelfstandig hun grenzen stapje voor stapje. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid om onder begeleiding van een bekwame schipper meer ervaring op te doen met een groter schip op ruimer water. De KMJC organiseert met dat doel voor haar leden oefenvaardagen. Een oefenvaardag beslaat één of twee dagdelen in het weekend ( zondag of zaterdag). Het programma van zo n dag is uiteraard afhankelijk van wind en tij, maar ook van de wensen van de deelnemers. Er wordt gevaren vanuit Den Oever onder leiding van een ervaren schipper. Er wordt niet volgens een vaststaand schema les gegeven. Het doel is veel meer het uitwisselen van kennis en ervaring tussen alle opvarenden en het verleggen van de grenzen van de eigen ervaring, waarbij dan altijd op de (naar we hopen) geruststellende aanwezigheid van de meer ervaren schipper kan worden teruggevallen. De oefenvaardagen staan open voor KMJC-leden. Per KMJC-lid kan één introducé (bij voorkeur een vaste zeilmaat) worden toegelaten. Benadrukt moet worden dat de vaardagen bedoeld zijn voor KMJC-leden die hun bekwaamheid, ervaring en zelfvertrouwen willen vergroten om dat daarna zelf in de praktijk te brengen. De oefenvaardagen zijn nadrukkelijk niet bedoeld om een dag pret te varen met een KMJC-jacht voorzien van een gunstig gecontracteerde schipper. Er wordt géén bijdrage aan het zeilgeld gevraagd. Gedurende de dag dient u zelf zorg te dragen voor uw natje en droogje. Het volgende weekend is gereserveerd voor oefenvaardagen: 21en 22 april. Mocht deze dagen snel vol lopen dan zullen we in overleg met de belangstellenden op zoek gaan naar een aanvullende datum. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de commissaris wedstrijden of een mail sturen naar 7. Samenwerkende watersportverenigingen Den Helder Ondanks dat het seizoen nog niet is begonnen is het bestuur druk bezig om de banden met de watersportverenigingen in Den Helder aan te halen. Doel hiervan is een breder en slagvaardiger watersport front te creëren. De afgelopen periode is overleg gestart met de MWV om te bezien op welke 10

13 gebieden de eerste stappen kunnen worden gezet. De belangrijkste stappen zijn vooralsnog: - het intensiveren van de samenwerking met de MSV en het CZSK bij het organiseren van het ONK sloepzeilen. - Het opstarten van een gezamenlijk overleg met de Helderse watersportverenigingen - Het opstellen van een gezamenlijke Marsdiep Wedstrijdkalender. - Het onderzoeken op welke wijze een gezamenlijke bijdrage bij SAIL 2013 kan worden vormgegeven. Wij houden op de hoogte van de vorderingen. Praaipraat Drempel in vaarwater de Boontjes wordt verwijderd 2012 beginnen de werkzaamheden De watersport mag blij zijn. De drempel in het vaarwater de Boontjes bij Harlingen wordt verwijderd. Provincie Fryslân en het Rijk willen de drempel in 2012 verwijderen. De vaargeul moet gebaggerd worden tot een diepte van 3,8 m - NAP. Al jaren is het een obstakel in de vaarweg van Harlingen naar Kornwerderzand in de westelijke Waddenzee. Je was Harlingen net uit en bakboord uitgegaan of de dieptemeter begon te protesteren. Vanaf de BO 40 tot en met de BO 28 gaat het met de meeste diep stekende schepen mis. Net als je met het laatste staartje van de ebstroom Kornwerderzand wil bereiken loop je vast. En dan maar wachten op hoger water. Verantwoordelijkheden provincie Fryslân en het Rijk In 2009 is een bestuursovereenkomst tussen de Provincie Fryslân en het Rijk gesloten tot het verruimen van de vaargeul tot een streefdiepte van 3,8 m - NAP, met een bodembreedte van 100 m. De Provincie is daarbij verantwoordelijk voor de planstudie en het vergunningentraject, het Rijk voor de realisatie en het onderhoud. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn is nog niet 100% bekend dus de eerste periode van het vaarseizoen moet het getijdenboek nog op de navigatietafel blijven liggen. Nautisch allerlei Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 11

14 Tocht naar Lowestoft 2012 Tocht naat Lowestoft Inleiding Hopelijk staat bij velen dit jaar weer in de agenda dat Hemelvaart gereserveerd is voor de jaarlijkse overtocht. Dit jaar zullen weer samen met onze zeilvrienden uit Muiden op pad gaan. De tocht gaat traditioneel naar de Royal Norfolk and Suffolk Yachtclub te Lowestoft. De jaarlijkse overtocht zal dit jaar op woensdag 16 mei om 1830 uur starten met het palaver, en de verwachting is dat u dan zondag 20 mei in de loop van de dag terug zult zijn. Dat de tocht naar Lowestoft inmiddels een traditie is geworden behoeft geen betoog. Voor hen die dit jaar nieuw zijn in deze traditionele tocht volgt nu het programma. Programma In de loop van de vroege avond van 16 mei wordt er palaver gehouden in het clubhuis van de KMJC. Een ieder vertrekt vervolgens na het palaver op een zelf uitgerekende optimale tijd maar vanzelfsprekend met afgaand tij. donderdag 17 mei In de loop van de middag en avond, afhankelijk van de wind, zullen de meeste deelnemers Lowestoft binnen lopen in de jachthaven van de Royal Norfolk & Suffolk Yachtclub. Het karakteristieke clubhuis van de Royal Norfolk & Suffolk Yachtclub is die avond geopend om ervaringen uit te wisselen in een echte Engelse Yachtclub. Stoere zeemans- en zeevrouwverhalen kunnen worden afgewisseld met een Engelse pint Lager of Guinness. Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 12

15 vrijdag 18 mei Voor wie Lowestoft te weinig te bieden heeft ligt vlak bij het rustieke Norwich. Norwich is zeker het bezoeken waard en kan wordt bereikt met het openbaar vervoer. Daarnaast is het traditie dat één van onze Engelse gastheren een echte Highnoon Tea organiseert. Bij het verschijnen van dit journaal is het nog niet duidelijk of dat ook dit jaar weer zal gebeuren maar wij houden u op de hoogte. s Avonds zal het traditionele diner worden geserveerd, waarbij leden van de KMJC en de KNR&ZV Muiden zullen aanzitten. Zaterdag 19 mei Uitgerust en uitgeslapen zal een ieder in de vroege of late ochtend weer richting Nederland vertrekken. De terugtocht is op eigen gelegenheid. Deelname aan de Tocht naar Lowestoft Om in aanmerking te komen voor de Bruine Bank beker dient u vanuit Den Helder te vertrekken, maar deelname aan de tocht staat natuurlijk open voor leden die uit elke andere willekeurige haven vertrekken (IJmuiden, Zeeland). Inschrijven voor de tocht kunt u doen middels het inschrijfformulier en dit opsturen aan de KMJC, postbus AH Den Helder. heeft de voorkeur: Stuur wel de volledige gegevens! De Tocht naar Lowestoft: een uitstekende gelegenheid om oude vrienden te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. Tot in Lowestoft!!!! Tocht naar Lowestoft NB. Bij het uitgeven van dit journaal is de voorbereiding nog in volle gang en kan het daadwerkelijke programma afwijken van hetgeen we hier hebben aangegeven Let op: als u met een clubschip meevaart, moet u ook opgave doen!!! De Westrijdcommissie 13

16 Inschrijfformulier Lowestoft inschrijfformulier Tocht naar Lowestoft 16 mei t/m 20 mei 2012 Naam Zeiljacht:... roepnaam:... Type zeiljacht:... Bouwjaar:... Zeilnummer... Naam Schipper:... Adres:... Postcode: Woonplaats:... Vertrekhaven:... Neemt deel aan de Bruine Bank beker: ja/nee Aantal bemanningleden:... Neemt met...personen deel aan het diner te Lowestoft (eigen kosten) Neemt met...personen daal aan de high tea op vrijdag Contactpersoon aan de wal bereikbaar tijdens de tocht: Naam:... Telefoon:... Adres:... Postcode: Woonplaats:... Formulier uiterlijk 1 mei aanstaande opsturen aan de KMJC ovv Lowestoft 2012, postbus 307, 1780 AH Den Helder of alle gegevens mailen aan : 14

17 Wintercontactdag 2012 Op 18 februari was het weer zo ver. In de goede traditie van de KMJC werd er weer een wintercontactdag georganiseerd. Een onderbreking van het winteronderhoud voor sommigen en voor andere het startsein van het begin. De weken voorafgaand aan de contactdag hebben de naam wintercontactdag eer aan gedaan. De haven was nauwelijks ontdaan van het ijs. Na een vorstperiode waarbij velen van ons de schaatsen hadden ondergebonden was het weer tijd om te kijken naar dat andere verpozen: het zeilen. Zoals ieder jaar is het weer een uitdaging om de invulling van de wintercontactdag interessant en uitdagend te maken. Na de nodige brainstormsessies had het bestuur Henk de Velde bereid gevonden om zijn belevenissen te delen met onze leden. De naam Henk de Velde liet bij vele bezoekers van de wintercontactdag eerst even de wenkbrauwen fronzen. Opmerkingen als: dat is die man waarbij alles mislukt en hij onderneemt alleen maar onbezonnen avonturen werden voor aanvang links en rechts gehoord. Henk de Velde wist echter iedereen te verrassen. In een bevlogen relaas gunde hij de toehoorders een kijkje in niet alleen zijn varende bestaan maar vooral in de man Henk de Velde. Vanaf zijn eerste reizen bij de koopvaardij tot zijn laatste never ending voyage. Henk vertelde hoe en waarom hij tot zijn keuzes was gekomen. Niet onbezonnen maar doordacht. Maar hij liet ook duidelijk weten: je kunt plannen maken wat je wilt, maar het plan dat je maakt, is morgen al achterhaald. Hij vertelde over stormen, containers die los rond drijven, bijna gehaalde records en een Wintercontactdag Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 15

18 Wintercontactdag 2012 gebroken mast. Maar ook over de eenzaamheid en het missen van thuis. Treffend was zijn vergelijk tussen vertrekken en weg gaan. Als je vertrekt kom je weer thuis, je ben immers na vertrek onderweg naar huis. Als je definitief weg gaat, ga je weg, kom je nooit meer ergens thuis. Dat is een groot verschil. Een verschil waar zelfs Henk de Velde zich, als solozeiler bij uitstek, in had vergist en te groot bleek. Hij wist de toehoorders te boeien. Na afloop van zijn lezing was een ieder het er over eens. Deze man weet waar hij mee bezig is. Menig maal heb ik moeten horen: dat had ik nooit achter deze man gezocht. Tijdens de pauze en na afloop van zijn lezing was er de mogelijkheid om zijn laatste boek gesigneerd aan te schaffen. Velen hebben daar gebruik van gemaakt en hebben daarmee een mooi aandenken voor aan boord of in de boekenkast thuis. Nieuw tijdens de wintercontactdag was een presentatie van een nieuwe adverteerder in ons KMJC journaal. Riverton, importeur van Engelse kwaliteitzeilkleding en schoenen van het Merk Chatam Marine, presenteerde een selectie van zijn producten. Een aanzienlijk aantal leden namen de gelegenheid te baad om met een leuke korting aan het begin van het seizoen een nieuw paar zeilschoenen of zelfs een jas te kopen. Elders in het journaal treft u een advertentie aan van de webwinkel. De middag werd zoals gewoonlijk afgesloten met een uitstekende maaltijd, geserveerd door de Marine Club. Met meer dan 70 toehoorders was de wintercontactdag een succes. 16 Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave

19 LEDEN ACTIEF OPROEP AAN KMJC LEDEN. Zoals bekend heeft onze Vereniging met de eigen jachthaven en het fraaie nieuwe clubhuis in Den Helder ca. 720 leden, verspreid over het gehele land. De suggestie is gedaan dat het gunstig voor de Vereniging zou zijn als meer leden dan thans het geval is, zich actief bij de Vereniging betrokken zouden voelen. De Algemene Leden Vergaderingen bijvoorbeeld worden al jaren door een klein aantal leden (ca. 25) bezocht. Dat is weinig en niet bevorderlijk voor een goede communicatie tussen de leden en het bestuur en geeft wellicht het gevoel dat het draagvlak voor besluiten in de ledenvergaderingen wat dun is. Leden actief De hard werkende en enthousiaste bestuursleden (die het werk voor de Vereniging doen naast hun drukke banen) organiseren gedurende elk jaar evenementen (zoals bijvoorbeeld de winter contactdag, Dorus Rijkerstocht, sluitingstocht, etc ). Deelname aan die evenementen is echter, in verhouding tot het totaal aantal leden, nogal bescheiden. De cursus kajuitjacht zeilen (en de certificering daarvan bij het CWO) is een voorbeeld van een recent succesvol initiatief door enthousiaste (bestuurs)leden. De uitdaging is om meer leden actief bij de KMJC te betrekken. Het bestuur heeft in Journaal nr.2 van 2011 een oproep gedaan aan de leden om invulling te geven aan een evenementencommissie met als doel nieuwe verenigingsinitiatieven te ontwikkelen. De respons hierop is helaas zeer miniem. De opzet is om in nauw overleg met het bestuur, additionele activiteiten te organiseren voor KMJC leden en daarmee de onderlinge verbondenheid te verstevigen. Te denken valt aan excursies naar maritiem interessante objecten/ organisaties, aan (zeil) bijeenkomsten ergens in den lande (nogal wat leden die onder de KMJC wimpel varen hebben hun schepen niet in Den Helder liggen), aan tochten met motorjachten, enz.. Een eerste poging die door leden werd ondernomen in augustus was de ontvangst en rondvaart tijdens Sail Amsterdam, die weliswaar weinig deelnemers trok, maar wel veel enthousiaste reacties opriep. Een logische eerste stap is om te inventariseren welke wensen en ideeën er bij de leden bestaan. Geef een reactie op deze oproep; lever uw suggesties aan en laat bij voorbeeld weten: - aan welke voorwaarden activiteiten moeten voldoen. (bijvoorbeeld welk dagdeel) - welk soort activiteiten uw belangstelling wekken, - waar die het beste gehouden kunnen worden - of u bereid bent om de organisatie en de uitwerking van één van die activiteiten op u te nemen Het bestuur heeft een apart adres voor deze activiteiten gecreëerd, te weten: Vooralsnog ben ik de enige kartrekker, Willem Dekker Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave 17

20 Tips & Trucs Een schone tank is een goed begin Van de watersporters met problemen die zich via de Kustwacht bij ons als klant melden, heeft 38% een probleem met de voortstuwing. Onze statistiek is niet zo fi jnmazig, dus daar valt alles onder van vervuilde diesel via koelwaterproblemen en gesprongen brandstofl eidingen tot en met rommel in de schroef. Als u op uw motortje kunt vertrouwen is er dus veel leed geleden. Laten we nu eens voorjaarsprobleem nummer 1 onder de loep nemen: verstopte fi lters als gevolg van loskomend vuil of bacteriegroei in de brandstoftank. Een euvel waarover vooral de Vlielander redders weten mee te praten. De bijzondere zeedeining van de Gronden van het Stortemelk is net dat zetje dat uw tank nodig heeft om alle neergeslagen rommel op te rakelen. Daar raken uw brandstoffilters razendsnel van verstopt. Uw motor stopt er mee en dat is niet prettig als u net in de Vliesloot met het eerste beetje stroom tegen naar de haven probeert te komen. Als u last krijgt van overmatige rookontwikkeling of vermogensverlies en de brandstof ziet er troebel uit, is het hoog tijd voor argwaan. Wat te doen? Diesel tanken op plaatsen waar veel verkocht wordt is altijd aanbevolen. Geregeld de fi lters vervangen is ook een goed idee. Zorgen voor een schone tank - als je er bij kunt komen! - is wel een klus waar je even de mouwen voor moet opstropen, maar dan weet je zeker dat je weer met een schoon systeem begint. Na het leegpompen en loskoppelen begint het uitgraven, en dan met lappen de troep van de bodem halen. Het kan eruit zien als zwarte koffiedrab of wat slijmerig. Als je het ziet snap je niet dat je niet allang in de problemen bent gekomen. Per saldo duurt de hele klus eigenlijk niet eens zo lang. Als de tank goed schoon is kan de diesel weer terug. Met een lapje in de trechter fi ltert u de in de diesel achtergebleven rommel nog uit. De beloning is een heel tevreden gevoel. Om uit de problemen te blijven zou u een toevoeging bij de brandstof kunnen doen. Er zijn biociden verkrijgbaar om de diesel schoon te houden, maar de motor is daar niet zo dol op. Een scheidingsfi lter scheidt het water van de diesel en kan dubbel uitgevoerd worden, zodat u het kunt omschakelen als een fi lter het opgeeft. Bij de KNRM gebruiken we een apparaatje dat op de leiding tussen de tank en het eerste fi lter is gemonteerd en dat via inductie de sludgevormende bacteriën van elkaar gescheiden houdt. In hun eentje kunnen deze beestjes gewoon alle fi lters door en verbranden dan vanzelf in de motor. In de wandeling noemen we dat hier vlooienbandjes. Dat levert schone brandstof op. De redders hebben wel wat anders aan hun hoofd. U helpen, als u een probleem hebt met de voortstuwing bijvoorbeeld. 18 Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/5

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/5 De Drietand Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/5 De Drietand 36 e jaargang nummer 5, oktober 2008 De Drietand is het verenigingsblad van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers. Verschijnt

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014 KADE11 SLUIS NR 45 juni 2014 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN S KA De haven in beeld MAGAZINE VAN W Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering Retouradres:

Nadere informatie

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort!

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort! Alles voor uw hobby op een van de mooiste locaties aan het Veerse Meer! Kom kijken in onze watersportwinkel waar we u een ruim assortiment bieden. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 191 INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 VERENIGINGSEVENEMENTEN 5 De bemanningsbank Sluisbezoek, verslag van onze jongste verslaggever REISVERSLAGEN 8 Met de Witte

Nadere informatie

Aegir Spiegel 45 e jaargang nummer 1 maart 2010

Aegir Spiegel 45 e jaargang nummer 1 maart 2010 Aegir Spiegel 45 e jaargang nummer 1 maart 2010 Onderhoud in de kou Iedereen hoor je... klagen: houdt het dan nooit op met die sneeuw, die kou en nu die regen? Jawel hoor! Binnen een maand of twee liggen

Nadere informatie

Het Y-journaal 3 december 2011

Het Y-journaal 3 december 2011 Papieren praaibericht van Zeilvereniging Het Y, opgericht 3 april 1885 te Amsterdam. Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. Editie 3 december 2011 Het Y-journaal 3 december 2011 Van de bestuurstafel

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 3/4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid :

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

EENDRACHT EENDRAmagazine Nummer 227 - najaar 2009

EENDRACHT EENDRAmagazine Nummer 227 - najaar 2009 EENDRACHT magazine Nummer 227 - najaar 2009 Doelstelling: De stichting streeft naar het maximaal inzetten van de Eendracht voor jongeren om actief alle aspecten van het zeezeilen te beleven Hoofdsponsor:

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

1983-2008 jubileumjaar

1983-2008 jubileumjaar Kanovereniging de IJsselstreek 1983-2008 jubileumjaar 1-08 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 Tel: (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft juni 2002 31e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A. F. Marks, PENNINGMEESTER: B. van

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam 2 e jaargang No 9 12 oktober 2010 Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam Redactie Afgemeerd: L. de Graaf-Zoet Tel. 0251-246843 e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl Havenblad van de Jachthaven

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

SPUIGAT. Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat. juli 2008. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen

SPUIGAT. Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat. juli 2008. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen SPUIGAT juli 2008 Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Maritiem adv. A4 FC 31-01-2006 15:16 Pagina 1 motorboot

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand 36 e jaargang nummer 6, december 2008 De Drietand is het verenigingsblad van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers. Verschijnt

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie