JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 1

2 AANPASSEN! Drie termen geven sinds 2011 aan welke competenties in de transitie van CKE belangrijk zijn. Na Ondernemen en Samenwerken nu de focus op Aanpassen. Aanpassen is de term die intern bij onze medewerkers de meeste weerstand opriep. We gaan toch niet onze idealen verloochenen door ons klakkeloos aan anderen aan te passen? Al polderend bedachten we de term Afstemmen : dat klinkt wat meer wederzijds en komt ook wat dichter bij onze artistieke/muzikale wereld. Persoonlijk kreeg ik steeds meer moeite met deze polderterm. We zien de wereld om ons heen sterk veranderen, we zien de plaats en de vormen van cultuur in de maatschappij veranderen. Met het vermogen om je aan de nieuwe werkelijkheid aan te passen is niets mis. Tegelijk zijn we ons, misschien meer dan ooit, bewust van onze idealen en onderliggende waarden en die verloochenen we niet. We zijn wel bereid opnieuw na te denken over hoé we onze idealen in deze tijd het beste bereiken. We zijn bereid oude patronen los te laten en we merken dat het ons veel oplevert. We bereiken resultaten die enkele jaren geleden ongedacht waren. Het toont onze kracht dat we daartoe in staat zijn. Dankzij ons vermogen tot ondernemen, samenwerken én aanpassen. In 2011 begonnen we onze vierjarige transitie in de CKE-Koers In het voorjaar van 2014 hebben we deze koers geëvalueerd. Heel kort samengevat hebben we de transitie van Care naar Share goed ingezet, we hebben de inhoudelijke en financiële doelen behaald, de koers blijkt een goede koers naar de toekomst en met het realiseren van die koers wordt CKE steeds meer een voorbeeld voor collega-instellingen in Nederland. Dit heeft geleid tot de voorlopige conclusie, dat de lijn in de komende jaren met alle kracht wordt voortgezet, de transitie wordt een zaak van héél CKE in de volle breedte, we gaan de stap zetten van Care naar Share naar Dare. De grote lijnen van de koers naar 2020 zijn in september gedeeld met de gemeente Eindhoven. We hebben besloten gezamenlijk een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de landelijke trends in kunst- en cultuureducatie met daarbij een specifieke vertaling naar de lokale situatie. Uitgangspunten zijn o.a. Cultuur Totaal en de grote lijnen van de CKE koers naar De uitkomsten van het onderzoek zullen richtinggevend zijn voor de verdere invulling van de koers van CKE van Care naar Share naar Dare en voor de Cultuurbrief (zie hieronder) van de gemeente Eindhoven. Het rapport zal medio april 2015 afgerond worden. Aanpassing is niet alleen bij CKE een thema, ook bij de gemeente Eindhoven: de structuur waarin subsidieaanvragen voor cultuur beoordeeld en toegewezen worden gaat ingrijpend veranderen. De principe beslissing is genomen door de gemeenteraad en implementatie is voorzien voor 2015 en Het systeem van cultuursubsidiëring wordt geobjectiveerd en op afstand van de politiek geplaatst. Er komt een stichting Cultuur Eindhoven op afstand van de gemeente. Deze wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid. De gemeenteraad stelt de kaders vast voor vier jaar in een zogenaamde Cultuurbrief. Er wordt een aantal culturele functies benoemd die tezamen de culturele Basis Infrastructuur van Eindhoven (BIS) moeten vormen. De vierjarige financiering die hieraan wordt toegekend is gericht op de exploitatie. 2

3 Het ligt in de lijn der verwachting dat CKE wordt aangemerkt als organisatie waarvan de functie wordt aangemerkt als BIS. Ook wordt verwacht dat CKE hierin de ondersteuning en subsidiering van amateurkunst als functie zal meenemen. Op de resultaten die we in dit jaarverslag presenteren zijn we trots. We worden meer en meer zichtbaar in de stad, we voelen erkenning door onze partners en subsidienten. Eindhoven en de regio maakt anno 2014 dankbaar gebruik van CKE, dankzij onze aanpassingen. Eindhoven, 23 april 2015 het bestuur van CKE Ruud Janssen, directeur-bestuurder 3

4 CULTUUREDUCATIE De afdeling cultuureducatie richt zich op het regulier onderwijs als klant, met name het basis en voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn vele culturele instellingen in Eindhoven klant en/of samenwerkingspartner. Binnen deze afdeling zijn er twee subafdelingen die intern gesplitst zijn : CultuurStation (de intermediair tussen onderwijs en cultuur) en CKE-onderwijs (educatie in actieve kunstbeoefening op scholen). De activiteiten behelzen proeven (kennismaken en oriënteren), soms al wat leren (verdieping) en doen. De afdeling Cultuureducatie heeft in 2014 diensten verleend aan 60 van de 67 scholen voor primair onderwijs, 22 van de 26 scholen voor voortgezet ( speciaal) onderwijs en als novum één MBOschool in Eindhoven. Daarnaast hebben scholen uit de regio Zuidoost Brabant diensten van de afdeling Cultuureducatie afgenomen, 12 scholen uit primair en 9 scholen uit het voortgezet onderwijs. CultuurStation CultuurStation, het onafhankelijke bureau voor cultuuronderwijs, heeft per definitie een sterk ondernemend karakter. We zijn alert op wat er in de stad plaatsvindt en op de landelijke ontwikkelingen. Voor het culturele veld en de scholen zijn we een samenwerkingspartner en het kenniscentrum voor cultuureducatie. We zijn hét aanspreekpunt! Dit houdt in dat we ons intensief bezighouden met de implementatie van de doorlopende leerlijn cultuureducatie De culturele ladekast, niet alleen binnen de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit maar bijvoorbeeld ook binnen het aanbod in Kunstmenu en bij de cultuurcoach-scholen. We stimuleren culturele aanbieders om er mee te gaan werken. In 2014 is het programma rondom deskundigheidsbevordering van leerkrachten verder ontwikkeld. Vaste partners van CultuurStation zijn o.a. Korein, EHV 365, Kunstbalie en de 5 bureaus voor cultuuronderwijs in Brabant. CultuurStation is de centrale aanvrager van de landelijke Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, een meerjarige subsidieregeling vanuit het Fonds Cultuur Participatie en de Gemeente tot In 2014 zijn er 12 scholen die deelnemen en 13 culturele instellingen. CultuurStation coördineert de gehele uitvoering van de Regeling en zorgt voor de monitoring en evaluatie. De doelstelling is een kwaliteitstoename van cultuuronderwijs door de implementatie van een doorlopende leerlijn gericht op het behalen van de kerndoelen voor het primair onderwijs voor het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. Daarnaast is de regeling gericht op deskundigheidsbevordering en een duurzame verbinding tussen scholen en lokale culturele instellingen. Niet alleen zetten we in op de implementatie van de doorlopende leerlijn, we zijn ook bezig met de methodiek, de manier waarop de leerlingen kunst- en cultuuronderwijs zouden moeten krijgen, die passend is bij de veranderde tijd.(21 st century skills). Vanuit het programma Talent & ik, hebben we met de Korein-groep en de Fontys-hogeschool KED in 2013 een intentieverklaring ondertekend om daarin gezamenlijk op te trekken. De website van CultuurStation is een gewild medium tussen culturele aanbieders en scholen. In totaal 88 aanbieders maken hiervan gebruik. Dit leidt voor een deel tot directe contacten tussen aanbieders en scholen, waar CultuurStation verder geen kwantitatieve of kwalitatieve gegevens van heeft. 4

5 CultuurStation heeft een structurele en actieve samenwerking (bijv. in een Kunstmenu voor scholen) met 21 culturele instellingen die zich bezighouden met cultuureducatie zoals Dynamo, Van Abbemuseum, Effenaar, Parktheater, MU, STRP en een aantal freelancers /kleine instellingen. De keuze voor deze instellingen hangt o.a. af van de vraag van de scholen en de capaciteit of inpasbaarheid van het aanbod van de instelling. Scholen kunnen bij ons ook terecht voor vragen rondom hun programma invulling, visie ondersteuning en scholing. Centraal hierin staat de vraag van de scholen. Scholen kiezen vaak voor samenwerking met (grotere) instellingen die ze kennen of vanuit een duidelijke vraag die past bij een bepaalde instelling. In de praktijk komen vele aanbieders daarom niet binnen in de scholen. CultuurStation adviseert aanbieders over succesvolle strategieën in het ontwikkelen en presenteren van aanbod aan scholen. Er zijn in de stad een aantal stedelijke projecten die we (mee) organiseren, we noemen GLOW en de leerlingenroute voor de Design-week. De studiedag in maart, voor scholen en instellingen in TAC, was een groot succes. Er is een goed en breed contact met vele scholen voor het primair en voortgezet onderwijs. Voor het onderwijs heeft cultuureducatie geen echte prioriteit binnen het beleid, maar bij de scholen die meedoen binnen Cultuureducatie met Kwaliteit is dat verbeterd. We kunnen in Eindhoven nog niet constateren dat de ondertekening van het bestuurlijke convenant door de PO-raad, het ministerie van OCW en vele gemeentes (waaronder Eindhoven) in december 2013, bijdraagt aan een structurele plek voor cultuureducatie binnen het primair onderwijs. Helaas zien we dat de activiteiten voor het voortgezet onderwijs niet geïntensiveerd zijn in Dit komt o.a. doordat een aantal scholen de cultuurkaart niet of gedeeltelijk aanschaft. Als ze het wel gedaan hebben besteden scholen die vaak bij hun vaste partners (o.a. CKE, Dynamo en Parktheater) en zijn voor CultuurStation dan niet zichtbaar. Verder heeft ook de rijksoverheid het zwaartepunt van het beleid gelegd bij het primair onderwijs. CKE-onderwijs CKE-onderwijs verzorgt onder schooltijd verschillende type activiteiten, met een duidelijk accent op de actieve kunstbeoefening tijd voor kinderen tot 18 jaar. Soms kan dit zich uitstrekken tot activiteiten direct ná schooltijd in samenwerking met de betreffende school. We hebben wel aanbod maar dat is alleen een kader. In het primair onderwijs ontwikkelden we in overleg met de scholen activiteiten/lessen die passen bij de vraag van een school. De activiteiten zijn onder te verdelen in : korte projecten, naschoolse activiteiten, een vakdocent op een school, lessen binnen het Kunstmenu, docenten voor de museumlessen, en activiteiten binnen de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarbij maken we gebruik van interne en externe partners die beschikken over geschikte docenten die zowel inhoudelijk als didactisch zijn toegerust, bijvoorbeeld het Rockcity Institute en Dynamo en freelancers met een bepaalde specialisatie. Binnen de designcoalitie werkten we samen met de Ontdekfabriek en MU. Wij namen deel aan de uitvoering van De Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit als basisinstelling voor groep 1 t/m 5 van de 12 deelnemende scholen. In 2014 zijn we (naast het geven van workshops voor de leerkrachten op het gebied van de vakvaardigheden voor muziek en beeldend onderwijs) gestart met coaching trajecten voor de leerkrachten om duurzaam lessen muziek of beeldend te geven in hun eigen onderwijsprogramma s. 5

6 Op 11 scholen waren cultuurcoaches werkzaam die in overleg met de school, de buitenschoolse opvang en vaak ook de wijk, zowel lessen binnenschools in een bepaalde discipline als naschools uitvoerden. Ook zijn er 3 scholen geweest met alleen een naschools aanbod. In het voortgezet onderwijs hebben we, ondanks het feit dat er minder leerlingen een cultuurkaart bezitten, onze workshopdagen kunnen consolideren. Voor workshopdagen van het voortgezet onderwijs vervullen we ook nadrukkelijker een regionale functie voor scholen in de randgemeenten rondom Eindhoven. We werkten binnen 2 activiteiten verregaand samen met partners in de stad. (Try it Do it en Designcoalitie) Voor de kwantitatieve informatie verwijzen we naar het overzicht van realisatie van de streefwaarden. 6

7 KUNSTEDUCATIE De school-voor-beeldende-kunsten, theaterschool, musicalschool, schrijversschool, dansschool en muziekschool vormen samen de afdeling kunsteducatie. De kern van het werk in de afdeling is het bieden van kunsteducatie aan iedereen die zich in zijn vrije tijd wil ontwikkelen in een van deze kunstvormen. Daarbij gaat het om kennismaken, oriënteren en verdiepen. Het verdiepen komt tot uiting in talentbegeleiding, waardoor doorstroming via CKE naar het kunstvakonderwijs gewaarborgd is. De afdeling kunsteducatie heeft door de nieuwe koers van CKE een grote verandering doorgemaakt. We zorgen samen met partners in de stad voor een pluriform aanbod van kunsteducatie, in een goede kwaliteit en voor iedereen bereikbaar. Dit aanbod komt tot stand door goed te luisteren naar de vragen naar kunst en educatie in de meest brede zin. De uitvoering van het aanbod gebeurt óf door samenwerkingspartners in de vrije markt óf door CKE zelf. Kunsteducatie blijft onze core business, met een nieuwe brede definitie van educatie. Dit leidt tot nieuwe leervormen en door deze beweging heeft de afdeling Kunsteducatie zich meer kunnen verweven met activiteiten in het onderwijs, in de wijken en amateurkunst (dankzij de afdelingen Cultuureducatie en Projectbureau). Deze driepoot vormt het fundament van CKE. Het aanbieden van ondersteuning naar een vraaggericht product vraagt van de organisatie een flexibelere inzet. De activiteiten hebben in 2014 op steeds meer verschillende momenten, plaatsen en in steeds diversere vormen plaats gevonden. Samenwerking blijft een toverwoord, activiteiten zijn er steeds meer buiten de CKE gebouwen en in de weekenden. Een voorbeeld hiervan is de intensieve samenwerking met de International School Eindhoven, waarvoor de CKE scholen in mei 2014 een hele week activiteiten hebben ingevuld in het teken van hun Afrika week. De samenwerking met externe partners leidt ook tot doorverwijzing en doorstroming van cursisten naar die externe partners. We hadden eind 2014 samenwerkingsovereenkomsten met 19 partners uit Eindhoven, die in totaal 324 cursisten bedienden. Negen van de partners leveren hun diensten binnen de muren van CKE. In dat geval voert CKE de cursus niet zelf meer uit en laat het dus aan de markt over. Een aantal partners heeft in 2014 de stad verlaten of is gestopt met de diensten waarvoor zij zich hadden verbonden aan CKE. We zullen de continuïteit van de externe partners monitoren. De vorm van samenwerking verschilt per partner, het kan inhoudelijke samenwerking zijn, beschikbaar stellen van faciliteiten of organisatiekracht van CKE. In alle gevallen wordt het aanbod van alle samenwerkingspartners meegenomen in de marketing van CKE (brochure, website). Deze samenwerking met marktpartijen blijkt nu voor het tweede achtereenvolgende jaar tot onze verrassing niet te leiden tot een afname van het aantal CKE cursisten maar tot een stijging. We zien wel dat cursisten kiezen voor activiteiten die minder tijd kosten, waardoor het aantal deelnemerscontacturen verder daalt. Ook verrassend : dit leidt op zijn beurt weer niet tot inkomstendaling. Doordat we scherp op onze kostprijs en tariefstelling letten, zijn de inkomsten uit les- en cursusgelden zelfs toegenomen. CKE beweegt hiermee tegen de landelijke trend. Wel krijgen we nu signalen dat de tarieven toenemend als (te) hoog ervaren worden. Voor talentontwikkeling hebben we sinds 2014 twee stromen, Talentontwikkeling (voor de jonge talenten en Talent-ID (voor de talenten die op de drempel van een HBO-Kunstopleiding staan. De samenwerking tussen CKE en Fontys Hogeschool voor de Kunsten is geïntensiveerd door nieuwe convenanten in de disciplines Dans en Muziek. Op dit moment wordt er gewerkt aan uitbreiding naar andere disciplines. 7

8 CKE-muziekschool Bij de muziekschool is het vierde en laatste jaar ingezet van de tariefsverhoging naar een niveau dat een groter deel van de directe kosten dekt. Doordat we voor dit traject meerdere jaren hebben uitgetrokken is dit goed verlopen zonder groot verlies aan cursisten. De organisatiekracht van de muziekschool maakt het mogelijk steeds meer activiteiten te organiseren met de culturele podia en organisaties in de stad. Een toenemend aantal leerlingen van samenwerkingspartners doet mee aan deze activiteiten waarmee de muziekschool juist een meerwaarde creëert. De podia buiten CKE voor eigen cursisten én andere amateurs lopen met succes. Ook het aantal podia is gestegen. De samenwerking met andere organisaties binnen de Popscene heeft geresulteerd in een geformuleerde visie en missie. CKE is als eerste muziekschool door Fontys Hogeschool voor de Kunsten geaccrediteerd om een gedecentraliseerde vooropleiding te verzorgen van de (HBO) Rockacademie in Tilburg. Voor de (MBO) Rock City opleiding van het Summacollege verzorgen wij met succes de vooropleiding die in 2014 is aangevuld met een stage-overeenkomst. CKE-dansschool De dansschool heeft zich op zeer vele nieuwe plekken laten zien in Eindhoven en heeft de toenadering gezocht met de andere scholen in de stad. Bij dans is in 2014 de officiële vooropleiding van de dansacademie van Fontys van start gegaan. 13 leerlingen hebben de audities voor deze Vakklas Dans met succes gehaald. 28 anderen namen deel aan de Talentontwikkeling van CKE. Uniek in het aanbod in de stad is het toevoegen aan het standaard curriculum binnen de dansschool van choreografie en improvisatie. Vanuit de 21st Century skills is erg veel nadruk komen liggen op het creatieve en creërend vermogen van kinderen en jongeren om ze voor te bereiden op de toekomst. CKE-school voor beeldende kunsten De school voor beeldende kunsten werkt samen met andere aanbieders in de stad. We zijn aanwezig bij veel activiteiten en verzorgen workshops op locatie bij o.a. Hallo cultuur en The Big Draw. Steeds meer docenten worden ingezet bij nieuwe activiteiten geïnitieerd door cultuureducatie en projectbureau. Er is veel belangstelling voor de kinderfeestjes en ook de nieuwe brede invulling van onze kinder- en jeugd ateliers zijn een succes. In deze nieuwe opzet komt de veelzijdigheid van de beeldende afdeling volledig tot zijn recht. In 2014 is de afdeling gestart met een intervisie training waarin de eigen docenten workshops geven voor collega s. Op deze manier leert men van elkaars technieken en materiaalgebruik en kan dit toegepast worden in de eigen cursus. Nieuw in ons aanbod van 2014 is een Engelstalige cursus tekenen en schilderen en spelen we met de aanschaf van een aantal 3D printers in op de huidige ontwikkelingen. Ook bij fotografie bieden we voor het eerst een Engelstalige cursus aan. Met de expositie Eindhoven Anders in het stadhuis toonden we een ander licht op markante plekken in Eindhoven. CKE-theaterschool De theaterschool heeft dit jaar fors ingezet op kinder- en jongerentheater. We werken met een doorlopende leerlijn, met onze theaterklassen die beginnen vanaf groep 3/4 en doorloopt tot de jongerengroepen. Uitvoeringen worden niet alleen binnen, maar juist ook buiten CKE getoond. Zo heeft de kinderproductiegroep met de IJsprins drie succesvolle voorstellingen in Pand P opgevoerd. De Makersgroep kwam met de pil van Drion, een voorstelling die dementie door het oog van jongeren laat zien. Ze traden onder andere op in Tilburg op het Link festival en op Hallo Cultuur. De toneelgroep 50 PK maakt theatermaken ook toegankelijk voor de wat oudere toneelliefhebber. 8

9 CKE-musicalschool De musicalschool stond dit jaar weer met twee mooie voorstellingen in het Parktheater. Fame, uitgevoerd door jongeren, trok 600 bezoekers en Mama Mia, uitgevoerd door de cast van de volwassenen cursus zorgde maar liefst voor 1000 bezoekers. Samenwerking werd opgezocht met instellingen zoals Archipel, zodat ouderen met een mantelzorger een voorstelling konden bezoeken. Een mooi voorbeeld van verbindingen die ontstaan door het Projectbureau van CKE. De kindergroepen toonden dit jaar Sjakie en de Chocoladefabriek. Bij de kinderen zien we dat de belangstelling voor onze musical-cursussen stabiel blijft, terwijl we bij de volwassenen een dalende belangstelling opmerken. CKE-schrijversschool De schrijversschool heeft zich in het verleden altijd gericht op volwassenen. Dit jaar is een start gemaakt met vernieuwing van het aanbod en zijn met succes schrijfcursussen voor kinderen en jongeren gestart. De cursus column schrijven blijft een drukbezochte cursus. 9

10 CKE PROJECTBUREAU CKE-Projectbureau is sinds 2012 de afdeling die mensen stimuleert en ondersteunt, die in hun vrije tijd actief met kunst bezig zijn. Het projectbureau kiest vooral activiteiten die mensen bij elkaar brengen en/of een verbinding leggen met de stad. Wij onderscheiden twee vormen : amateurkunst en community art. Het CKE Projectbureau is in 2012 begonnen als een echte projectenproducent. We wilden zichtbare resultaten boeken, en dat is gelukt. In 2014 merkten we dat we die resultaten nog steeds belangrijk vinden; we hebben meer projecten gedraaid dan ooit. In 2013 waren we nog trots op 62 projecten. In 2014 blijken we op 77 projecten te zijn uitgekomen. Daar hoorden projecten bij die groter en complexer waren dan ooit. Tegelijk beseffen we dat ons echte kapitaal iets anders blijkt te zijn: ons netwerk. Want Projecten groeien, bloeien en verdwijnen weer. Wat blijft is het veelvuldig vertakte netwerk tussen mensen, partijen, instellingen, gemeenschappen. Als dat goed is, dan schieten de projecten bijna als paddenstoelen uit de grond. In 2014 is dat netwerk een stuk groter geworden. Het bevat partners uit de wereld van kunst en cultuur, maar ook mensen en groepen uit andere domeinen: zorg en welzijn, onderwijs, mensen die zich bezig houden met de openbare ruimte. Veel projecten brengen verschillende domeinen bij elkaar. Dat is waardevol. De interferentie met andere kennisgebieden levert vaak iets nieuws op. Juist op dat gemeenschappelijke terrein kunnen we wat voor elkaar betekenen, en kunnen kunst en cultuur het verschil maken. Samenwerken met vreemdsoortige partners levert vaak extra obstakels op. Je hebt geduld nodig, je moet elkaars taal leren spreken, de systematiek te pakken zien te krijgen. We besteden dan ook veel tijd aan dat wat tegenwoordig de warme acquisitie wordt genoemd. We focussen primair op relaties, niet op producten. We weten dat dit ook zakelijk de meeste opbrengst oplevert. Want als je met meer partijen samenwerkt, deel je ook de kosten. Die manier van werken weerspiegelt de algemene tendens. Onderzoekers stellen vast dat sponsorship uit is. Partnership is de nieuwe relatievorm. Bijna alles is daarbij gebaseerd op het delen van energie, geld, kennis, faciliteiten en connecties. Zelfs de meest traditionele fondsen hebben de rol van louter geldschieter losgelaten. Ze willen meedenken, meebepalen en ook de ervaringen delen. Het nadeel is dat dit voor wat hoort wat principe geld kost. Als dat ander wat geeft moet je zelf ook in de buidel tasten en bijleggen. Het nadeel is ook dat je veel uren besteedt aan het zoeken naar en onderhouden van relaties, aan het traceren van kansen. Uren die je niet aan de budgetten voor projecten kunt koppelen. Maar zonder die extra inspanning zou er veel minder gebeuren, en zouden de projecten ook veel minder innovatief zijn. Doordat in 2014 een goede projectadministratie is opgezet zijn we in staat gebleken deze veranderende functie ruim binnen de financiële kaders te realiseren. Community Art Op het gebied van community art is Eindhoven de pionier. Woonbedrijf, het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant én CKE worden door collega s in Brabant als founding fathers gezien. In 2014 hebben we die voortrekkersrol kunnen vasthouden en hebben we in Brabant veel boeiende inspirerende volgers gekregen. De provincie heeft in 2013 de subsidieregeling cultuur en samenleving gelanceerd, waardoor community art sterk gegroeid is. De eerste lichting cultuuraanjagers, die dankzij deze regeling kunnen studeren en werken, is in 2014 afgezwaaid. Die aanjagers springen meteen in het diepe: ze realiseren in negen gemeentes ambitieuze projecten en delen kennis en ervaringen. Aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg is dit jaar de KiS opleiding gestart (kunstenaar in de samenleving). Het aantal kundige mensen neemt in de toekomst alleen maar toe. 10

11 De centra voor de kunsten zijn nauw bij alle ontwikkelingen betrokken. Community art is vaak gekoppeld aan een buurt of wijk. Een centrum voor de kunsten kent de locale structuur en kan er goed op aansluiten. Dankzij de provinciale subsidie heeft CKE in Eindhoven en de regio extra capaciteit kunnen inzetten voor community art. Voor het CKE- projectbureau was 2014 een spannend jaar. Woonbedrijf, de woningcorporatie die een belangrijke partner is, kondigde in het voorjaar aan dat de driejarige proefperiode van het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf eind 2014 afliep, en het was uiterst onzeker of de regeling werd geprolongeerd. Onder druk van de landelijke politiek moesten corporaties terug naar hun core business: huizen bouwen en onderhouden. Het was de vraag hoeveel ruimte er nog was voor zaken als buurtcultuur. Minister Bussemaker (cultuur) maakte zich sterk voor community art. Het landelijke bureau van het Prins Bernhard Cultuurfonds besloot om van buurtcultuur een prioriteit te maken. Uit het onderzoek van het PON (in opdracht van Prins Bernhard Cultuurfonds en Woonbedrijf) bleek dat de buurtcultuur activiteiten hoog scoorden. CKE kreeg vaak een zeer tevreden. CKE werd vooral om de volgende redenen gewaardeerd: denkt mee, goede inbreng, goede adviezen, korte lijnen, stimulerend, betrokken, snel. Ook de medewerkers van Woonbedrijf hadden veel waardering voor CKE: Met het buurtcultuurfonds hebben de projecten meer diepgang gekregen. Het gaan nu meer om de inhoud dan bijvoorbeeld bij de buurt BBQ s. De wijk moet gaan nadenken over cultuur, ze moet daar mee bezig zijn. Groot voordeel is dat CKE veel werk uit handen neemt. Het onderzoek liet nog meer zien: Het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf werkt zoals het bedoeld is: de projecten bevorderen de bewonersinitiatieven. Er is een omslag gemaakt van cultuurconsumptie naar cultuurproductie. De projecten stimuleerden de ontmoetingen tussen bewoners en de bewonersparticipatie, ze brachten cultuur in de wijk, bevorderden de samenwerking tussen organisaties in de wijk, stimuleerden en verbeterden de leefomgeving. De resultaten van het onderzoek waren voor Woonbedrijf een reden om voor drie jaar bij te tekenen. Van 80% van de 140 community art projecten die we sinds 2012 hebben gerealiseerd zijn alle doelen gehaald. Van 18% zijn de doelen gedeeltelijk gerealiseerd. Dat is een goede score. Het geeft meteen aan waar het CKE Projectbureau goed in is. We vinden het proces heel belangrijk, maar werken tegelijkertijd productgericht. In het begin waren de projecten en de bijbehorende processen relatief eenvoudig. In 2014 hebben we ook grote en complexe projecten begeleid. Projecten waar veel partijen aan meededen, waar sociale en maatschappelijke problematiek een rol speelde, projecten met een lange geschiedenis van aarzelen en afwachten. Het CKE-projectbureau heeft in 2014 meer projecten in en met de zorg gerealiseerd dan ooit. We hebben externe subsidie gekregen voor drie projecten, we werden ook door zorginstellingen gevraagd om projecten te bedenken en uit te voeren. In 2013 werkten we vooral samen met Vitalis. In 2014 zijn Archipel en Glorieux erbij gekomen. Een andere nieuwe klant is Severinus. Werken met en in de zorg gaat goed omdat we elkaar meer dan ooit begrijpen, aanvullen, er is een partnership ontstaan, we leren van elkaar en zijn complementair. De zorg vindt de CKE projecten belangrijk, want ze merkt dat goede zorg niet voldoende is. Zorg richt zich op datgene wat iemand niet kan, waar hij hulp bij nodig heeft. De projecten van CKE richten zich op dat wat iemand wel kan, ze doen een beroep op de kracht en de autonomie van de oudere. De projecten zorgen er ook altijd voor dat er een verbinding wordt gemaakt met de wereld buiten de instellingen. Eigenlijk zijn we veel meer met het welbevinden van mensen bezig dan met zorg. Daarom is het logisch dat CKE en Lumens in de Buurt nauwer samenwerken. Kunst in de zorg hoort bij community art. De projecten leveren nieuwe relaties en nieuwe beelden op, ze raken en veranderen alle deelnemers. 11

12 Kunst in de zorg is in Nederland een belangrijk item geworden. Het LKCA besteed er veel aandacht aan, het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een speciaal fonds voor projecten voor en met senioren opgericht. Volgens Kunstbalie heeft CKE binnen Brabant een voorbeeldfunctie. We hebben de meeste ervaring, contacten, we realiseren samen met de zorg de meeste projecten. Amateurkunst De uitvoering van de subsidieregeling stimulering amateurkunst wordt eind 2015 een nieuwe taak van CKE. Onder andere daarom vroeg de Gemeente Eindhoven aan CKE om die regeling onder de loep te nemen en voorstellen voor verandering en verbetering te formuleren. CKE was daarbij vooral de partij die mensen bij elkaar bracht en vorm gaf aan het proces. De voorstellen werden aangedragen door vertegenwoordigers van de amateurkunstverenigingen. Omdat amateurkunst een containerbegrip is, en de amateurkunstenaars net zoveel kleuren vertonen als een regenboog, was dit een interessante en ook boeiende opdracht. De diversiteit was interessant, de gemene deler (de emotie en passie die bij het verenigingsleven hoort) maakte de opdracht boeiend. Ondertussen is er meer ontstaan dan een inventarisatie. Voor de verenigingen is CKE de vanzelfsprekende spil geworden, er is wederzijds vertrouwen ontstaan. Dankzij alle vergaderingen en besprekingen is de rol van CKE veranderd. Voorheen wilden we vooral ondersteuner zijn. Het onaantastbare autonome karakter van de amateurkunst vormde het alibi voor het adagium: de amateurkunst vraagt, CKE volgt. In 2014 is de verhouding veranderd: we zijn partners geworden, onderzoeken en organiseren zijn zaken die we samen doen. Tijdens de vergaderingen merkten we dat de verenigingen één grote gedeelde zorg hadden: betaalbare en goede ruimtes om te repeteren en op te treden. Ze waren en zijn blij met de hulp die CKE daarbij biedt door het huurtarief voor de verenigingen - en scholen - uit Eindhoven te verlagen. Het effect is merkbaar. De CKE-concertzaal is het belangrijkste podium voor amateurkunst van Eindhoven geworden. De dansstudio s en de theaterzaal worden gehuurd voor repetities en uitvoeringen. De amateurkunstenaars waarderen de sfeer binnen CKE, CKE waardeert de gedreven passie en het plezier van de amateurkunstenaars. Nog vóór de aanstaande verbouwing begint CKE al gedeeltelijk het huis voor de amateurkunst te worden en dat smaakt naar meer. Onze podia en expositieruimtes zijn niet alleen bestemd voor verenigingen. CKE is er voor alle amateurkunstenaars die willen leren en op willen treden. Een goed podium voor de ongebonden amateurkunstenaar is het maandelijkse CKE Café in de Oude Rechtbank (Stratumseind). Het concept werkt; het CKE Café genereert veel publiciteit, mond tot mond reclame. Er ontstaan nieuwe en hechte banden met nieuwe partners, bijvoorbeeld met middelbare scholen als het van Maerlant lyceum en het Novalis college. Het CKE Café is steeds meer het podium voor jonge performers geworden die soms heel schuchter hun eerste optreden als vuurdoop ondergaan, om daarna uit te groeien tot podium- en publiekshelden was het derde CKE Café jaar. De evaluatie was kort en de uitkomst krachtig. We gaan door. Sinds de amateurkunstenaars onze partners zijn, krijgen we ook meer weet van hun sluimerende vragen en problemen. De twee belangrijkste zijn: hoe bereiken we nieuw publiek, hoe krijgen of houden we de groep, club, vereniging vitaal? We hebben gemerkt dat we samen moeten zoeken naar de antwoorden, eenrichtingsverkeer werkt niet. Dat hebben we gemerkt bij projecten als Blinkers (dans) en de Theaterdag. Die activiteiten werden geannuleerd, er was te weinig belangstelling. 12

13 De Eindhovense Popdag was daarentegen wel een groot succes, ook de projecten voor fotografieclubs en teken- en schilderverenigingen liepen goed. De basis van die successen was samenwerking vanaf het eerste idee tot en met de uitvoering. Dat is dan ook het woord van 2014 geworden: samenwerken. Wij zien voor de toekomst meer en meer mogelijkheden, waarbij de organisatiekracht, de faciliteiten én het netwerk van CKE kernfactoren zijn. 13

14 CKE ALS ORGANISATIE Bestuur Het bestuur van de stichting CKE wordt gevormd door de directie. De stichting is gevestigd in Eindhoven. De directie bestaat uit dhr. drs. R.L.J.J. Janssen (1954). Naast zijn functie als directeur van CKE was hij per lid van de Raad van Advies van de opleiding Master of Music (een gezamenlijke opleiding van Hogeschool voor de Kunsten Fontys en Hogeschool Zuyd); lid van de commissie de toekomst van de CAO-KE van werkgeversorganisatie Kunstconnectie in Utrecht; bestuurslid van de Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK), een stichting van werkgevers- en werknemersorganisaties in de kunsteducatie; lid van de Vaste Commissie van het OAK; medevennoot van Wijndomein De Planck in Slenaken. Organisatiestructuur Sinds het voorjaar 2012 zijn de primaire processen gebundeld in drie afdelingen : Cultuureducatie, Kunsteducatie en Projectbureau. Cultuureducatie richt zich op het (primair en voortgezet) onderwijs als klant en bestaat uit twee subafdelingen : CultuurStation (makelaar tussen scholen en culturele instellingen) en CKE-onderwijs (uitvoerder van cultuurprojecten in het onderwijs). Kunsteducatie richt zich op educatie in kunst voor amateurs in hun vrije tijd. Deze afdeling bestaat uit de zes CKE-scholen en staat onder gezamenlijke leiding van drie afdelingshoofden, bijgestaan door twee inhoudelijke coördinatoren. CKE-Projectbureau is de afdeling die mensen stimuleert en ondersteunt, die in hun vrije tijd actief met kunst bezig zijn. Het projectbureau kiest vooral activiteiten die mensen bij elkaar brengen en/of een verbinding leggen met de stad. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. Certificaat branchevereniging CKE beschikt sinds 2006 over het kwaliteitscertificaat van de brancheorganisatie. Kunstconnectie heeft voor de branche nieuwe afspraken gemaakt met Hobéon als keurende instantie. In november 2014 is het kwaliteitssysteem geaccordeerd door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). We zijn gestart met het traject voor hercertificering. Financieel resultaat Het exploitatieresultaat over 2014 is sterk vertekend door incidentele posten. De belangrijkste is de vrijval van de voorziening voor groot onderhoud (bijna ) en het achterwege blijven van de jaarlijkse toevoeging ( ) aan de reserve voor groot onderhoud voor het pand aan de Stratumsedijk.. De plannen voor de verkoop van de locatie Stratumsedijk en de verbouwing van de locatie Pastoor Petersstraat zijn dermate concreet, dat geen adequate onderbouwing gegeven kan worden voor toekomstig onderhoud. Bij realisatie van de plannen zal een nieuwe lange termijn onderhoudsplanning opgesteld worden en de noodzakelijke onderhoudsvoorziening gevormd worden.zie voor verdere toelichting hieronder, onder het kopje Huisvesting. 14

15 Daarnaast is er een vrijval geweest van in voorgaande jaren opgenomen kosten voor onvoorziene personeelskosten van Het resterende exploitatie overschot van rond is het gevolg van reeds in 2014 ingezette bezuinigingen, in de wetenschap dat in 2015 de laatste tranche van de gemeentelijke bezuiniging op de subsidie ( ) gerealiseerd moet worden. Het totale positieve resultaat bedraagt Het resultaat wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ontwikkeling huisvesting, gezien de concrete ontwikkelingen rond huisvesting (zie toelichting hieronder), tot een bedrag van Het daarna resterende resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Aan de inkomstenkant zien we bij de traditionele inkomsten uit les- en cursusbaten een stijging. Met name de Kunsteducatie in de CKE-scholen toont na drie jaar met dalende inkomsten een opvallende stijging van 10%, waarmee de inkomsten hoger zijn dan ooit tevoren. Groter nog is de stijging van de overige opbrengsten. De inkomsten van Cultuureducatie en Projectbureau zijn ruim verdubbeld ten opzichte van Aan de kostenkant zien we dat de stijgende inkomsten zijn gerealiseerd met dalende kosten. Een deel van de kostenreductie is te danken aan een krachtige rem op investeringen gedurende een aantal jaren. Dat betekent dat na dit uitstel in de komende jaren een inhaalslag nodig zal zijn om onze taken en activiteiten goed te kunnen blijven uitvoeren. De transitie van CKE is in financieel opzicht succesvol uitgevoerd. Vanaf 2011 hebben we het meerjarig bezuinigingstraject voortvarend ingezet. Waar mogelijk hebben we geanticipeerd in kostenreductie om niet in een neerwaartse financiële spiraal te komen. Dat gaf de ruimte te investeren in nieuwe mogelijkheden en dat blijkt in 2014 zijn vruchten af te werpen. Met het positieve resultaat lopen we vooruit op de laatste tranche van de te realiseren bezuiniging (in het jaar 2015). De belangrijkste risico s blijven vooral de wisselvallige markt voor kunsteducatie en de mogelijkheid van voldoende flexibiliteit in de (personele) kosten. Deze risico s hebben we in 2014 goed kunnen beheersen en verwachten we voor komende jaren ook te kunnen beheersen. Huisvesting In 2012 heeft CKE het besluit genomen tot investeringen in verdere ontwikkeling van de huisvesting. Dit besluit is in 2013 uitgewerkt en door B&W van Eindhoven geaccordeerd (op basis van de algemene subsidieverordening en de Algemene Wet Bestuursrecht). De toestemming is verleend onder de voorwaarde dat eerst verkoop van het pand Stratumsedijk gerealiseerd wordt, voordat investeringen in de uitbreiding van het pand Pastoor Petersstraat gedaan worden. Het pand Stratumsedijk is eind 2014 ter verkoop aangeboden, nadat met de gemeente Eindhoven de mogelijke nieuwe bestemming van de locatie is afgestemd. We achten op het moment van het vaststellen van dit jaarverslag de kans op succesvolle vervreemding hoger in dan de kans op mislukking. Om die reden hebben we besloten de voorziening voor groot onderhoud te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat. Het resultaat over 2014 is daardoor een groot positief resultaat. Dit resultaat wordt op basis van de ontwikkelde plannen voor uitbreiding van het pand Pastoor Petersstraat toegevoegd aan de bestemmingsreserve ontwikkeling huisvesting tot een maximum bedrag van 4 miljoen. Het pand Pastoor Petersstraat zal uitgebreid worden tot een compacte unilocatie. In 2014 is een voorlopig ontwerp gerealiseerd en de opdracht verstrekt voor het maken van een definitief ontwerp. Het totaal aantal m 2 aan eigen huisvesting van CKE zal met 35% afnemen en er komen meer mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van ruimten. De Raad van Toezicht heeft het huisvestingsplan van de directie en het ter verkoop aanbieden van de Stratumsedijk goedgekeurd. 15

16 Een definitieve besluit tot verkoop zal nog ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd, goedkeuring zal afhangen van de te realiseren verkoopprijs. Met de gemeente zijn vele gesprekken gevoerd over de mogelijkheden en de voorwaarden voor deze ontwikkeling en dit heeft iets meer tijd gekost dan voorzien. De verwachting is, dat in de eerste helft van 2015 de plannen geconcretiseerd worden en de bouwopdracht verstrekt kan worden. Het financiële effect van de realisatie van de huisvestingsplannen zal zijn een verlaging van de huisvestingskosten van CKE in de jaarlijkse exploitatie. De uitbreiding van het pand Pastoor Petersstraat zal gefinancierd worden uit de baten van de verkoop van het pand Stratumsedijk en uit eigen vermogen (bestemmingsreserve huisvesting), waarvoor liquiditeiten zijn aangehouden. Positionering CKE is niet meer het cursus- en lescentrum, zoals het 90 jaar bekend heeft gestaan. De activiteiten in de wijken en in het onderwijs, de rol naar de amateurkunst, de functie als verbinder in een cultureel en educatief netwerk maken dat CKE anders is dan in het verleden. Onze intimi en belangrijke stakeholders zijn hiervan goed op de hoogte. Veel anderen in Eindhoven en omgeving veel minder. Daarom zijn we in 2014 begonnen ons te bezinnen op onze positionering. Dit blijkt een boeiend proces dat in 2015 wordt voortgezet en afgerond. Dat geeft ons de basis om naar de buitenwereld de resultaten van onze transitie van de afgelopen jaren een duidelijker beeld te geven. Klanttevredenheid In het algemeen ervaren we een goede klanttevredenheid, er komen weinig formele klachten van onze klanten binnen. Bij een datalek op onze website in augustus 2014 hebben we onze cursisten goed kunnen informeren. Er kwamen een vijftiental reacties, waarvan uiteindelijk het aantal positieve reacties de negatieve reacties oversteeg. Het datalek is snel gedicht en we hebben besloten een nieuwe website te laten maken, waarbij vanaf het ontwerp meer aandacht voor de veiligheid van gegevens zal zijn. Om een objectiever beeld van de klanttevredenheid te krijgen hebben we in het late najaar van 2014 een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De resultaten hiervan worden nog verwerkt en komen in 2015 naar buiten. Sociaal Verslag Bij CKE waren per (2013: 143) medewerkers in dienst, van wie 81 (2013: 83) vrouwen en 56 (2013: 60) mannen. Daarmee wordt de daling van het jaar daarvoor doorgezet. Daarentegen is er over het gehele jaar een stijging van de omvang van het gemiddelde dienstverband van 43,54% naar 45,84.% (mannen 50,01%, vrouwen: 43,76 %) en een verdere stijging van de gemiddelde leeftijd van 47,86 naar 48,50 (mannen: 51,00, vrouwen: 46,77). Het totaal aantal FTE per bedroeg 62,97 (2013 : 66,41)). Onderliggend zijn de verschuivingen over de afgelopen 3 jaar aanzienlijk geweest, in lijn met de strategische koers. Het aantal medewerkers in dienst is in totaal met 15% gedaald, het aantal FTE is 10% gedaald. In de CKE-scholen is het aantal medewerkers met liefst 20% gedaald, terwijl het aantal medewerkers bij Cultuureducatie en Projectbureau is gestegen. In 2014 bleef het ziekteverzuim op lage niveau van de afgelopen jaren met 2,00% (was 2,05%) De medewerkers van CKE hebben een arbeidsovereenkomst conform de CAO-Kunsteducatie. De directeur-bestuurder valt als statutair bestuurder van de stichting niet onder de CAO, de arbeidsvoorwaarden volgen de 'Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie' van brancheorganisatie Kunstconnectie. De totale beloning blijft onder de WNT-norm. Met de ondernemingsraad waren er zes overlegvergaderingen, die ondanks de vele belangwekkende ontwikkelingen en soms beladen onderwerpen in constructieve sfeer verliepen. 16

17 Gezien de complexiteit heeft de OR op onderwerpen een externe adviseur betrokken. Op verzoek van en samen met de OR zijn enkele informatieve bijeenkomsten voor alle medewerkers gehouden. Belangrijke onderwerpen waren de huisvesting van CKE, de afspraken over samenwerkingspartners, de verhouding lesgebonden- nietlesgebonden uren voor docenten, de ontwikkeling van de strategische koers en de personele consequenties van de unilocatie. 17

18 Beknopte begroting 2015 Jaarlijks stelt CKE een begroting op voor het komend begrotingsjaar. De begroting is voor 1 oktober 2014 ingediend bij Gemeente Eindhoven. De goedkeuring van de begroting 2015 is op 15 december 2014 ontvangen. Begroting 2015 CKE Begroting ( bedragen in euro's) 2015 Opbrengsten Subsidie Gemeente Eindhoven Les- en Cursusgelden Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Lonen en sociale lasten Overige personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Onderhoudskosten Marketing en publiciteit Kosten activiteiten Algemene kosten Diverste baten en lasten Totaal kosten Totaal opbrengsten minus kosten Af: Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat 0 18

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 AANPASSEN! Drie termen geven sinds 2011 aan welke competenties in de transitie van CKE belangrijk zijn. Na Ondernemen en Samenwerken nu de focus op Aanpassen. Aanpassen is

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

"Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur"

Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur "Alle kinderen moeten kunnen genieten van kunst en cultuur" ONS DOEL Kunst is goed en leuk om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Brabant wil financiële drempels

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE BOVEN

CULTUUREDUCATIE BOVEN CULTUUREDUCATIE BOVEN KCE ZEEUWS- VLAANDEREN WIE KCE ZEEUWS-VLAANDEREN HET PROGRAMMA Van 13.30 tot 14.15 uur Presentatie Van 14.15 tot 14.30 uur Van 14.30 tot 15.00 uur Koffie en thee in de foyer Dansduet

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant

Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Oktober 2016 Bureau ART Peter van der Zant Cultuuronderwijs in stadsdeel Centrum Eindrapportage in opdracht van Cultuurschakel Den Haag, over de ontwikkeling van cultuuronderwijs bij de scholen voor primair

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Bezuinigingen muziekonderwijs

Bezuinigingen muziekonderwijs Muziek en cultuur bezuinigingen & nieuw beleid 7 november 2012 Bezuinigingen muziekonderwijs Begrotingsbehandeling november 2011: Afschaffen subsidie muziekschool Muziekles t/m 18 jaar tegen gereduceerd

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie. Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie Cultuurliefhebber met brede kennis van politiek Den Haag 1. Algemeen Het is belangrijk dat mensen kunnen meedoen aan cultuur. Niet

Nadere informatie

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014

Den Haag, je tikt er tegen en het zingt VERSLAG. Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag. Koorenhuis, 9 december 2014 Den Haag, je tikt er tegen en het zingt Debat- en netwerkbijeenkomst Amateurkunst in Den Haag Koorenhuis, 9 december 2014 VERSLAG. De zaal wordt verwelkomd met een flitsend optreden van Green Dance Studio,

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015

Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Welkom bij De provinciale staat van cultuurbeleid! Tilburg, 4 maart 2015 Loek Sijbers Dagvoorzitter twitter mee via #PS15 Ocker van Munster Directeur LKCA Brigite van Haaften-Harkema Gedeputeerde provincie

Nadere informatie

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016

voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 voorstel interne verzelfstandiging Plantage op basis van contractmanagement Convenant Plantage 2013 t/m 2016 1 Voorgeschiedenis interne verzelfstandiging Plantage Cultuurnota 2007-2010; Coalitieakkoord;

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie. Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Naam spreker: Dick Bentvelzen Functie spreker: beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs Amsterdam, 20 maart 2013 Voor alle kinderen in Amsterdam Een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren.

De Blauwe Schuit Onderwijs, gemaakt als onderdeel van het project Cultuleren. Welkom bij CULTUURspoor, een instrument om in 5 stappen cultuurbeleid te maken. De uitkomst van deze handleiding leidt tot een kader waarmee je als school keuzes maakt uit het culturele aanbod. Zo heb

Nadere informatie

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: Cultura Venray(CV) in relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Algemeen/ontwikkelingen Op18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen

Alvast hartelijk dank voor het invullen! De teams van Kunststation C, IVAK de Cultuurfabriek, Cultuur Educatie Stad en Museumhuis Groningen Wij verzoeken u vriendelijk de volgende vragen over cultuureducatie op uw school te beantwoorden. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om de ondersteuning van cultuureducatie op de scholen de komende

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren

Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Cursus cultuureducatie voor ambtenaren Algemeen De cursus bestaat uit drie maal twee dagdelen en een terugkomdag van één of twee dagdelen. Tussen de cursusdagen zitten gemiddeld vier weken. In deze periode

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014)

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Implementatie Cultuureducatie met Kwaliteit (schooljaar 2013-2014) RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4426490 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 juli 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg/ C. van Eijk Programma : 9. Cultureel klimaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 166 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Definities kernbegrippen sector

Definities kernbegrippen sector Definities kernbegrippen sector De begrippen die binnen onze sector gehanteerd worden zijn flexibel en aan verandering onderhevig, vooral omdat het om abstracte begrippen gaat die vaak in een beleidsmatige

Nadere informatie

INZICHT IN DE SITUATIE VAN DE LOKALE BUITENSCHOOLSE CULTUUREDUCATIE

INZICHT IN DE SITUATIE VAN DE LOKALE BUITENSCHOOLSE CULTUUREDUCATIE INZICHT IN DE SITUATIE VAN DE LOKALE BUITENSCHOOLSE CULTUUREDUCATIE Een van de speerpunten in het actieprogramma buitenschoolse cultuureducatie, opgesteld door Kunstbalie en de provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur

Alle kinderen genieten van kunst en cultuur Alle kinderen genieten van kunst en cultuur 2 ONS DOEL Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 29 november 2016

NIEUWSBRIEF 29 november 2016 BELANGRIJKE DATA 8 december 2016 Conferentie CmK in Den Bosch, www.cultuurparticpatie.nl iedereen 14 december 2016 intervisie educatief medewerkers 11 januari 2017 intervisie educatief medewerkers 11 januari

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE

KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE KWALITEITSCRITERIA FONDS CULTUUREDUCATIE ZWOLLE Fonds Cultuureducatie Zwolle en kwaliteit cultuuronderwijs De gemeente Zwolle wil dat alle basisschoolleerlingen een stevige culturele basis krijgen. Hiervoor

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach?

LERENDE NETWERKEN. Hoe werkt de cultuurcoach? LERENDE NETWERKEN Hoe werkt de cultuurcoach? Ga even staan als Cultuurcoaches Uitkomsten inventarisatie 2016 onder beleidsmedewerkers cultuur en cultuurcoaches Wie hebben gereageerd? 55 cultuurcoaches

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Het Basispakket Cultuureducatie: Biedt een kader voor het invullen van de landelijke kerndoelen voor cultuur educatie

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 In het hart van de stad 6 CKE als organisatie 8 Beknopte begroting 2016 11 JAARREKENING 2015 12 Balans

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2012/ Documentnummer: 1894/2012/119305 Besluitnummer: 43 7b Onderwerp: project Uniekunst Advies: 1. Maximaal een eenmalig

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - De philharmonie zuidnederland is in seizoen 2013/2014 begonnen als nieuw orkest dat is ontstaan door het samengaan van Het Brabants

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12302 7 maart 2017 Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs Het bestuur van stichting Fonds voor

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Community arts en cultuureducatie. Gudrun Beckmann, Amsterdam 6 februari 2013

Community arts en cultuureducatie. Gudrun Beckmann, Amsterdam 6 februari 2013 Community arts en cultuureducatie Gudrun Beckmann, Amsterdam 6 februari 2013 Hoe kunnen cultuureducatie en community arts elkaar versterken, specifiek bij gemeenschappen in transitie Aanleiding: Onderzoeksarena

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

Trendbreuk in rijksuitgaven

Trendbreuk in rijksuitgaven 94 Boekman 95 Sociaal-liberaal cultuurbeleid Dossier cijfers Trendbreuk in rijksuitgaven kunst en cultuur Bastiaan Vinkenburg Dit artikel gaat over geld dat het rijk besteedt aan kunst en cultuur. Is dat

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen

WORKSHOP LEERLIJNEN. Dag van de Cultuureducatie: workshop leerlijnen WORKSHOP LEERLIJNEN Welkom en inleiding Wat is een leerlijn? Voorbeelden en achtergronden van leerlijnen cultuuronderwijs Leerlijnen in Flevoland: KIDD en De Culturele Haven Hoe bouw je een leerlijn? WORKSHOP

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald.

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald. 1 ALGEMENE BIJDRAGEREGELINGEN VOOR AMATEURKUNST ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN GELDEND VOOR DE BIJDRAGEREGELINGEN VAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DRENTHE VOOR DE AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING.

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro, toonaangevend voor vocale muziek in Noord-Brabant In Brabant wordt van oudsher veel gezongen, en goed ook. Uit de Monitor Amateurkunst

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014-2015

Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Cultuurbeleidsplan 2014-2015 Basisschool Beppino Sarto St.Petrus Canisiuslaan 47 5645 GC Eindhoven 1 Inhoudsopgave 1 Visie op cultuureducatie in de school 2 Cultuureducatie in de school 3 Samenwerking

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie