Beleidsplan Stichting Mara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting Mara 2013-2015"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Mara Roerige tijden waarin Mara koers houdt voor de toekomst Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden. (Augustinus) Huidige omstandigheden: moeilijke tijden Het zijn moeilijke tijden, dat zeggen de mensen tenminste. De trendrede beschrijft Nederland als een land dat op de vulkaan leeft. Er vinden wereldwijd aardverschuivingen plaats waarvan we ons niet kunnen isoleren. Of je het nu hebt over de Arabische lente of de wereldwijde economische crisis, het is een periode van heftige bewegingen in de wereld die effect hebben op de mensen met, en voor wie we werken. We zien bezuinigingen bij de overheid met verstrekkende gevolgen. De werkloosheid neemt toe, voorzieningen krimpen of houden op te bestaan. Dagelijks worden we overspoeld door nieuwe berichten in de media en de waan van alledag. Dit beïnvloedt ons allemaal, of we nu willen of niet. De macro- en microgevolgen die voortvloeien uit deze bewegingen hebben invloed op ons gevoel van vertrouwen. We zien een gebrek aan vertrouwen vaak gecompenseerd worden met het inzetten van extra controle instrumenten. We zien een samenleving die zich vastdraait in beleidstrajecten en bureaucratie. De overheid probeert controle uit te stralen door middel van ferme taal, maar burgers luisteren steeds minder. Het gevoel van onbehagen over het openbaar bestuur, de gevestigde instellingen en de multiculturele samenleving neemt toe. 1 1

2 Hetzelfde geldt voor de toename van agressie in de samenleving. Een grote groep mensen zoekt heil bij groepen die het onbehagen scherp verwoorden. Deze bewegingen versterken het onbegrip en vergroten de tweedeling in de samenleving. De grote verhalen die ooit gehoor vonden, spreken niet meer aan (Lyotard 2 ). Toch is er ook een andere kant van het verhaal te vertellen Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. We zien het gebrek aan vertrouwen van mensen in de samenleving, in overheid en instanties, in elkaar en in de toekomst, maar we zien ook een grote behoefte aan positieve verhalen en het verlangen van mensen naar een andere toekomst. Een toekomst waarin de mensen weer centraal komen te staan, waarin het geschonden vertrouwen hersteld wordt. Wanneer God een deur sluit, opent Hij ook altijd een venster! De positieve energie van mensen die vinden dat het anders kan en anders moet, willen we voeden en versterken. Mara wil mensen stimuleren en helpen om datgene wat ze hopen om te zetten in vrijwillige inzet voor anderen. We zien dat er door de grote veranderingen mogelijkheden ontstaan. We zien nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen mensen, binnen straten en wijken. Kerken en vrijwilligersorganisaties komen steeds meer in beeld als partner in de uitvoering van de WMO. Mara wil parochies en vrijwilligersorganisaties stimuleren en helpen dit soort verbindingen aan te gaan en vorm te geven. Mensen die leven in een samenleving met grote onzekerheden zijn op zoek naar houvast (ankerpunten) en voelen zich thuis bij verbanden die hen inspireren. Mara wil het verlangen naar een goede toekomst voeden, en laten zien dat ieder mens waardevol is en een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan die toekomst. Deze missie blijft onverminderd actueel. We zien dat mensen een anker zoeken in tastbare, menselijke zaken; de kleine dingen doen die zin geven, echte aandacht, de menselijke maat. Dan maakt het niet uit dat anderen denken dat dit gedrag een druppel op de gloeiende plaat is. Wij weten uit ervaring dat het uiteindelijk die druppel is die de steen uitholt. Mara wil haar missie uitdragen en zich de komende jaren samen met vrijwilligers inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Waar het om draait, is dat we willen leven in een wereld die we kunnen vatten. Een wereld waarin ons eigen bestaan zin heeft. Het kleine denken gaat de veranderingen leiden. Er wordt een nieuwe groeibodem gelegd, die begint bij de mens zelf. Wij zijn de tijden, zoals wij zijn, zo zijn de tijden. 2 Jean-François Lyotard, The postmodern condition,

3 De koers De consequenties van alle ontwikkelingen die nu optreden zijn nog niet goed te overzien. Bezuinigingen in Rotterdam en Den Haag leiden tot herstructurering van de domeinen zorg, welzijn, reïntegratie op de arbeidsmarkt en integratie/participatie in de samenleving. Mara ziet het aantal voorzieningen afnemen. Ook het aantal instellingen dat nog subsidie ontvangt van de overheid neemt af. De verzorgingsstaat zoals mensen die tientallen jaren gekend hebben, zal in de toekomst verder worden afgebouwd en steeds minder vanzelfsprekend zijn. De consequentie hiervan is dat de burger steeds meer zelf zal moeten organiseren en bereidheid tonen om - in verschillende fasen van zijn/haar leven - vrijwillige hulp te geven en/of te ontvangen. De overheid noemt dit in haar beleidsprogramma s rondom zorg en welzijn burgerkracht, eigen kracht, zelfredzaamheid, gebiedsgerichte of buurtgerichte aanpak. Vrijwilligerswerk instrumenteel inzetten voor het realiseren van overheidsbeleid werkt niet. Wanneer meer mensen buiten de boot dreigen te vallen, verwacht Mara dat er ook nieuwe burgerinitiatieven zullen ontstaan. Tegelijkertijd doet de overheid steeds meer een beroep op vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het oplossen van maatschappelijke problemen. Vrijwilligerswerk is echter niet gratis. Vrijwilligers vragen om begeleiding en ondersteuning. De overheid kan vrijwilligerswerk niet zomaar als aanbod inzetten ter vervanging van professionele zorg en welzijn, wel als aanvulling. Wat vrijwilligers kunnen en willen doen, kan iets anders zijn dan wat de overheid van hen vraagt of verwacht. Vrijwilligers willen niet altijd resultaatgericht doelstellingen behalen, maar aandacht en tijd besteden aan de relatie met de ander zonder een vooropgezette agenda. Vrijwilligerswerk zien als goedkope oplossing voor problemen met minder geld is niet een quick win. Mara ziet een toename van de noodzaak voor een goede ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk. Investeren in een sterk stedelijk vrijwilligerswerk is een zaak van lange adem. Het vraagt om aandacht, scholing, coördinatie, begeleiding. Mara is een professionele organisatie met kennis en de ervaring om vrijwilligers in hun werkzaamheden te begeleiden en hun vrijwillige inzet te verbinden aan kwetsbare groepen. 3

4 De energie van vrijwilligers is niet een onuitputtelijke bron. Mara ziet een roep om méér vrijwilligers door steeds méér maatschappelijke organisaties. Vrijwillige energie de ureninzet van vrijwilligers kan beschouwd worden als een soort natuurlijke hulpbron. Iedereen heeft toegang tot die bron, maar het gevaar bestaat dat ze wordt uitgeput 3. Hoe kunnen we vrijwillige energie duurzaam maken op de lange termijn? Kunnen we nieuwe mensen activeren die nu nog geen vrijwilligerswerk doen? Wanneer het vrijwilligerswerk steeds meer deskundigheid vraagt, welke consequenties heeft dit dan voor de werving, selectie en ondersteuning van vrijwilligers? Hoe kunnen we jongeren kennis laten maken met, en betrokken houden bij, het vrijwilligerswerk? Er zijn innovaties nodig die de grenzen van verschillende beleidsdomeinen overschrijden om antwoorden te vinden op nieuwe vragen. Mara is van mening dat er nagedacht moet worden over de veerkracht van de civil society. Met behoud van eigen positie en identiteit is Mara op haar sterkst. Op gemeentelijk niveau tenslotte is er een ontwikkeling om de ondersteunende organisaties voor het vrijwilligerswerk tot meer samenwerking te noden. In Den Haag en Rotterdam wordt een nieuwe ondersteuningsstructuur voor het vrijwilligerswerk ingevoerd. Mara heeft in deze structuur een eigen herkenbare positie. In samenwerking met STEK in Den Haag, en met de KSA binnen de Stichting Samenwerking Christelijk Maatschappelijk Activeringswerk, heeft Mara positieve ervaringen opgedaan in het samenwerken met behoud van eigen positie en identiteit. Mara heeft direct of indirect te maken met de hierboven geschetste ontwikkelingen en wil hierin, met haar eigen bijdrage, een onderscheidende rol spelen. Ten eerste sluit het ondersteunen en stimuleren van burgerinitiatieven aan bij de kenmerkende aanpak van Mara als maatschappelijke incubator. Onder de vlag van Mara worden nieuwe ideeën ontwikkeld, getest en uitgebouwd tot sterke initiatieven die uiteindelijk zelfstandig verder kunnen. In de tweede plaats is het onze ervaring dat het succes van vrijwilligerswerk vaak staat of valt met goede, deskundige begeleiding van het werk, de persoon en de motivatie van vrijwilligers. 3 In de literatuur aangeduid als de tragedy of the commons 4

5 De missie van Mara is het goede leven voor iedereen bevorderen. Vrijwilligers zetten zich vanuit diverse motieven in voor anderen. Vrijwilligers voelen de behoefte om zich nuttig te maken, brengen er (religieuze) inspiratie mee tot uitdrukking, ontdekken manieren om zich te ontwikkelen, leren nieuwe mensen kennen, ervaren het als een zinvolle vrije tijdsbesteding, nemen verantwoordelijkheid voor de samenleving of geven graag iets terug voor wat henzelf gegeven is. Het is onze ervaring dat als je doorvraagt naar de beweegredenen waarom mensen zich inzetten voor kwetsbare groepen er nog meer te ontdekken is. De betrokkenheid heeft dan altijd te maken met het geraakt worden door het kwetsbare van de ander. Zo bezien is de inzet van vrijwilligers meer dan alleen iets goeds voor een ander doen. Het raakt de ziel, de inzet draagt bij aan een vorm van goed leven voor anderen en voor henzelf. Het goede leven voor iedereen bevorderen is uitgangspunt voor Mara. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers werken vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is en dat ieders menselijke waardigheid gediend is met de inzet voor een gemeenschap waarin het leven waar, goed en mooi is. Mara wil bereiken dat vrijwilligers én de mensen met wie zij optrekken met geloof, hoop en liefde werken aan een betere en rechtvaardiger samenleving. Geloof houdt vertrouwen in, hoop wortelt in verlangen en liefde verbindt. De missie van Mara is in deze drie woorden samen te vatten. Mara wil: Vertrouwen stellen in mensen, zelfvertrouwen en betrouwbaar contact tussen mensen versterken; aansluiten bij het verlangen naar een goed samenleven voor iedereen en dat verlangen serieus nemen; dat mensen zich met elkaar verbinden, in de wetenschap dat wij weerbaren én kwetsbaren, zwakken én sterken elkaar nodig hebben. De strategie. Vanuit bovenstaande kiest Mara voor een strategie waarin haar eigenheid en deskundigheid gekoppeld worden aan de geschetste ontwikkelingen: - Mara wil nieuwe ideeën en innovatieve methodes ontwikkelen en ondersteunen die antwoorden geven op de vragen van vrijwilligers of vanuit de samenleving. - Mara zet in op duurzaam vrijwilligerswerk en wil, samen met anderen, aandacht vragen voor het gevaar van uitputting van de bron vrijwillige energie en zoeken naar nieuwe oplossingen. 5

6 - Mara wil blijven werken vanuit haar deskundigheid als levensbeschouwelijke organisatie. Dat vraagt om een duidelijke eigen positie binnen de nieuwe ondersteuningsstructuren van het vrijwilligerswerk in Rotterdam en Den Haag. Hoewel de hoogte van de golven die op ons afkomen onzeker is en we wisselend te maken krijgen met mee- en tegenwind, ons kompas is duidelijk. Mara blijft zich, vanuit haar missie, inzetten via vrijwilligersprojecten voor mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen. Mara wil bereiken dat vrijwilligers én de mensen met wie zij optrekken met geloof, hoop en liefde werken aan een betere en rechtvaardiger samenleving. Vier ankerpunten markeren de koers. In 2012 was Mara actief betrokken bij 25 maatschappelijke initiatieven in Zuid-Holland waarbij ruim 1000 vrijwilligers betrokken waren 4. Binnen haar werkzaamheden zal Mara de komende jaren vanuit haar missie, haar unieke positie en vanuit bovengenoemde strategische overwegingen bijzondere aandacht schenken aan 4 ankerpunten. 1. Aandacht voor vrijwilligerswerk dat voortkomt uit religieuze verbanden. De religieuze inspiratie is een belangrijke drijfveer waarom vrijwilligers actief worden. Dit vraagt om een specifieke ondersteuningstructuur met kennis van het geloof, de cultuur en de taal van religies. We zien een toename van ondersteuningsvragen uit onze eigen katholieke diaconale achterban en we zien ook dat kerkelijke initiatieven een belangrijke vindplaats zijn van kwetsbare groepen. Mara wil de samenwerking en het leggen van verbindingen tussen religies onderling, en tussen religieuze en seculiere organisaties, stimuleren. 2. Aandacht voor armoede. We zien een groeiende groep mensen die te kampen heeft met de financiële en sociale gevolgen van armoede. Mara schenkt aandacht aan mogelijkheden om het onrecht dat mensen wordt aangedaan zichtbaar te maken in het maatschappelijke debat. Mara zoekt naar nieuwe manieren om geschonden (zelf)vertrouwen van mensen te herstellen, waardoor zij weerbaarder worden en/of de moed vinden om maatschappelijk actief te worden. 3. Aandacht voor innovatie. Een voorbeeld van innovatie is de methodiek Van Klacht naar Kracht 5 die in Amsterdam is ontwikkeld door de Stichting Samenwonen - Samenleven. Mara 4 Zie of de portfolio van Mara 5 Methodiekbeschrijving samenwonen samenleven. Van Klacht naar Kracht. Effectieve werkwijze in arme wijken. Suzanne Kooij,

7 werkt samen met deze stichting en heeft het initiatief genomen om met deze methodiek te gaan werken in Rotterdam Zuid, omdat ze overtuigd is dat deze werkwijze een bijdrage levert aan het versterken van sociale cohesie en draagkracht in de wijk. Van Klacht naar Kracht werkt programmatisch in plaats van projectmatig en wordt gezien als welzijn nieuwe stijl. Mara verwacht van deze innovatie in de toekomst: - Dat krachtbronnen of vertrouwenspersonen in de wijk sterker worden en meer met elkaar leren samenwerken; - dat er verbindingen worden gelegd tussen vrijwilligersinitiatieven en reguliere voorzieningen; - dat Mara meer kennis en inzicht krijgt in het leven aan de onderkant van de samenleving; - dat Mara via de nieuwe netwerken initiatieven op het spoor komt die mogelijk gebaat zijn bij projectmatige ondersteuning en die met ondersteuning van Mara of andere organisaties kansen krijgen om door te groeien. 4. Aandacht voor de veerkracht van de civil society. Wat is mogelijk en doenlijk als steeds meer organisaties een beroep doen op vrijwilligers? Hoe voorkomen we dat de bron van vrijwillige energie wordt uitgeput en hoe boren we nieuwe bronnen aan? 7

8 Versterking interne organisatie Met alleen een goed kompas kun je geen koers houden. Je hebt ook een stabiel schip nodig en een goede bemanning. Een stevige organisatie die kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, met deskundige en betrokken medewerkers die weten wat er gedaan moet worden en nieuwe initiatieven tot ontplooiing kunnen brengen. Als we kijken naar de ontwikkelingen die we beschreven hebben, en de koers die Mara hierin de komende jaren wil varen, dan dienen we te investeren in de volgende punten. a) Het borgen en versterken van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk binnen de gemeentelijke ondersteuningsstructuren voor het vrijwilligerswerk. Mara behoudt een eigen subsidierelatie met de gemeente Rotterdam en Den Haag en wil een goede samenwerkingsrelatie opbouwen met nieuwe stedelijke vrijwilligerscentrales. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijk dat (aspirant) raadsleden het werk van Mara goed leren/blijven kennen. b) In de periode wil Mara leren werken met de methodiek Van Klacht naar Kracht. Dit wordt een belangrijke innovatie voor de komende jaren. c) Nadenken over kennisborging. Kennisborging is een voorwaarde voor het overdraagbaar maken van activiteiten. d) Mara wil haar rol als incubator versterken. Dat betekent dat de organisatie medewerkers de ruimte moet geven om te pionieren, dat medewerkers het lef moeten hebben om te ondernemen en dat de organisatie voldoende weerstand heeft om klappen op te vangen als iets niet lukt. e) Investeren in medewerkers. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Van een medewerker wordt veel gevraagd, wil hij/zij zijn/haar werk goed kunnen doen. We moeten in kaart brengen welke kwaliteiten medewerkers nu in huis hebben, stimuleren dat medewerkers leren en zich verder ontwikkelen, in kaart brengen welke kwaliteiten ontbreken en hoe we die in de toekomst kunnen verwerven. f) De kunst van het vertellen. Het is van groot belang dat medewerkers kunnen uitleggen aan stakeholders wat nut en noodzaak is van het werk van Mara. Dat vraagt van medewerkers dat ze een verhaal kunnen vertellen dat steeds wisselende anderen begrijpen en overtuigt. Het maakt voor het verhaal uit of vrijwilligers, kerken, fondsen, ambtenaren, bedrijven of politici toehoorders zijn. We willen ons scholen in de kunst van het vertellen. g) Directeur en bestuur maken een plan hoe ze de komende jaren omgaan met financiële tegenvallers en gaan hierop sturen. Financiering die voorheen min of meer voor meerdere 8

9 jaren zeker was, komt op losse schroeven te staan. De bijdragen van fondsen zijn veelal gebaseerd op projectfinanciering en allen tijdelijk van aard. Wat wordt de strategie voor de komende jaren? Is er een kritische grens wanneer de omvang van Mara ten nadele komt van de organisatie? 9

10 Bijlage: Versterking organisatie Mara beleidsperiode Mara heeft de afgelopen jaren ( ) de interne organisatie versterkt en een aantal belangrijke verbeteringen aangebracht. Om buiten te winnen, dien je binnen te beginnen: a) De belangrijkste strategische beleidskeuze van het bestuur is geweest om niet afhankelijk te zijn van één inkomstenbron. Daarin is Mara geslaagd. Het bestuur ziet er samen met de directie op toe dat activiteiten gefinancierd worden door een mix van bijdragen van overheidssubsidies, donaties van fondsen, giften van particulieren en kerken, huurinkomsten en betaalde opdrachten. b) Mara heeft keuzes gemaakt op basis van de uitkomsten van een grondige SWOT analyse (2009) en een INK meting (2008). Als gevolg hiervan is er aandacht gekomen voor kwaliteitsbeleid, vrijwilligersbeleid, de positionering en interne en externe communicatie van Mara. Nu kunnen we beter contact houden met onze stakeholders. Het vrijwilligersbeleid werd in 2011 onderzocht en getoetst door HOF, waarna Mara het keurmerk Goed Geregeld kreeg uitgereikt van NOV/Movisie. c) Mara heeft de financiële processen in de organisatie opnieuw onder de loep genomen en gekozen voor een ander boekhoudprogramma en een andere accountant. Hierdoor konden we kosten besparen en de transparantie en sturing vergroten. We kregen sneller en beter inzicht in de financiële baten en lasten. d) Om het proces van fondswerving goed te kunnen sturen, is software ontwikkeld die ons beter in staat stelt om adequaat te reageren naar fondsen en die ons helpt bewaken dat dossiers compleet zijn. In het verlengde hebben we ook een medewerker aangesteld die 8 uur per week taken rondom fondswerving van Mara voorbereidt ter ontlasting van de directie en die advies geeft aan kerken en vrijwilligersorganisaties over fondswerving. e) Er is extra geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van medewerkers. Medewerkers hebben bijvoorbeeld een training projectmanagement gevolgd, hebben zich verdiept in het formuleren van resultaten en impact binnen projecten, hebben studiereizen naar het buitenland gemaakt. f) Er is in 2011 een instrument ontwikkeld waarmee we kunnen meten in hoeverre vrijwilligers tevreden zijn over de ondersteuning die ze van Mara ontvangen. Dit instrument is ontwikkeld met medewerking van vrijwilligers om te weten wat zij kwaliteitscriteria vinden. Mara wil ieder jaar bij 4 initiatieven meten wat de klanttevredenheid is. g) De inspraak van medewerkers is in 2009 formeel geregeld door het instellen van een personeelsvertegenwoordiging (PVT). 10

11 h) Mara heeft keuzes gemaakt in de positionering (2010). Mara is een maatschappelijke incubator. Ze brengt nieuwe ideeën tot ontwikkeling en draagt ze als ze sterk genoeg zijn over. De ondersteuning is procesmatig en erop gericht dat initiatieven uiteindelijk zonder steun van Mara zelfstandig verder kunnen. Jaarlijks toetsten we de ontwikkeling. i) Mara heeft de samenwerking met christelijke partners versterkt. De samenwerking met de protestantse zusterorganisatie KSA in Rotterdam is intensief. Ze doen samen wat samen kan, en apart wat apart moet. Dit leidt tot synergie op het gebied van financiën, uitwisseling en deskundigheidsbevordering personeel, politieke beïnvloeding, het activeren van de kerkelijke achterban, etc. We hebben de samenwerking met het bisdom Rotterdam inhoudelijk en bestuurlijk versterkt. Er zijn meer gemeenschappelijke initiatieven op het gebied van diaconale ondersteuning en de vicaris-generaal van het bisdom is toegetreden tot het bestuur van Mara. In Den Haag wordt goed samengewerkt met STEK. 11

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

ONS PROFIEL november 2013

ONS PROFIEL november 2013 ONS PROFIEL november 2013 Versie dec.2013 def Ons profiel Stichting De Bron 1 Inhoud 1 Stichting Diaconaal Centrum De Bron... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Inspiratie... 3 1.3 Missie... 3 1.4 Visie... 3 1.5

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

Als een baken op zee

Als een baken op zee AK 150407-4 Als een baken op zee Beleidsplan 2014 t/m 2017 Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Scheveningen deel uitmakend van de Protestantse Kerk in Nederland Beleidsplan AK PGS versie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking

Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking Wat vinden vrijwilligersprojecten van de samenwerking met gemeenten? Resultaten peiling onder inschrijvingen Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2015 en 2016. De Meer dan Handen vrijwilligersprijzen zijn

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk meer kracht geven

Vrijwilligerswerk meer kracht geven Notitie Vrijwilligerswerk meer kracht geven Hoogeveen Wim Warrink, raadslid Hetty Pullen-Muis, vervangend raadslid September 2012 1 Inhoud 1. Samenvatting 3 2. Inleidend 3 3. Aanleiding voor het voorstel

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten Voor u ligt de tweede nieuwsbrief gemaakt in BAR-verband. zowel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt dezelfde nieuwsbrief verstuurd. De eerste pagina

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 1. INLEIDING De stichting Being Involved is opgericht in 2010. Het idee voor Being Involved is ontstaan vanuit het werken in fragiele staten. De gebruikelijke gang

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Wat wil je later worden als je groot bent?

Wat wil je later worden als je groot bent? Vrijwilligersacademie Amsterdam Wat wil je later worden als je groot bent? Strategisch beleidsplan 2009 2013 INHOUD 1. Inleiding 2. Positionering & samenwerking 3. Bedrijfsplan 2009 2013 4. Strategische

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Manifest Christelijke Kinderopvang Beschrijving van de levensbeschouwelijke en pedagogische uitgangspunten

Manifest Christelijke Kinderopvang Beschrijving van de levensbeschouwelijke en pedagogische uitgangspunten Manifest Christelijke Kinderopvang Beschrijving van de levensbeschouwelijke en pedagogische uitgangspunten Oktober 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 03 Hoofdstuk 2 Basiskenmerken en specifieke kenmerken

Nadere informatie

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013 Heilige huisjes in de knel Eeuwenlang waren religieuze gebouwen de spil waar het leven in stad of dorp om draaide, ankerpunten in het dagelijks leven,

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ZILT GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS MISSIE

BELEIDSPLAN ZILT GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS MISSIE BELEIDSPLAN ZILT 2015 2019 GEMEENSCHAPPELIJK IN BALANS MISSIE Vanuit een christelijke levensvisie faciliteert de interkerkelijk Stichting Zilt gemeenschappelijk leven en wonen van gezinnen en singles.

Nadere informatie

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig.

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig. Maak het verschil Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig www.talentcoach.nl Het succes van Talentcoach Talentcoach gelooft dat iedereen in onze samenleving succesvol kan zijn. Pas als je je bewust

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

!"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6

!# $! # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0)  )! # 1 2 3  3 4 4)! 5 ') ) # 6 1 !"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6 2 De Bijspringer-methode is ontwikkeld om op grote schaal, in een dorps- of wijk, participatie van burgers in het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem

BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem BELEIDSPLAN Antonius gemeenschap Haarlem Haarlem, maart 2017 Nieuwe Groenmarkt 12 Haarlem Inhoudsopgave 1. KERNPRINCIPES EN DE UITGANGSPUNTEN VAN DE ANTONIUS GEMEENSCHAP 1.1. Statutaire doelstelling 1.2.

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Burgum. Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum Oer grinzen hinne

Protestantse Gemeente Burgum. Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum Oer grinzen hinne Protestantse Gemeente Burgum Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum 2013-2017 Oer grinzen hinne Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum. Doel In ons beleidsplan 2013-2017 is ons

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

Reflectie provinciale toetsingsavonden Synthese

Reflectie provinciale toetsingsavonden Synthese Structuurintegratie Het werkveld is voorstander van een hervorming van de structuren, maar enkel als de basis gehoord wordt en er bottom-up gewerkt wordt. Het matrixmodel, dat ook in de synthesetekst naar

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2014-2015 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 De naam Kidron 2.2 Stichting Kidron in 2014 3 3. Organisatiestructuur 4 3.1 Bestuur

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

KERK, WMO EN ZORG VOOR ELKAAR

KERK, WMO EN ZORG VOOR ELKAAR Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl KERK, WMO EN ZORG VOOR ELKAAR Een notitie voor kerken in Deventer over hun mogelijke

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Eindrapportage

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Nederland participatieland? Marja Jager-Vreugdenhil Werkconferentie Digitale zelfredzaamheid Wierden, 24 juni 2014

Nederland participatieland? Marja Jager-Vreugdenhil Werkconferentie Digitale zelfredzaamheid Wierden, 24 juni 2014 Nederland participatieland? Marja Jager-Vreugdenhil Werkconferentie Digitale zelfredzaamheid Wierden, 24 juni 2014 Nederland participatieland? Wmo als operatie om zorgstelsel te behouden Vier routes:

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Vrijwilliger voor het leven?!

Vrijwilliger voor het leven?! Vrijwilliger voor het leven?! prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs @LucasMeijs (zelf) @Msc_sustainable (master rsm) onderwerpen 1. Op weg naar de civil society 2. Vrijwilligerswerk Op weg naar de civil society

Nadere informatie

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder In 2014 werden de voormalige zelfstandige stichtingen Voorkom!, Chris en Stay Clean samengebracht in een nieuwe, gezamenlijke stichting:

Nadere informatie

1 De stichting Agathos

1 De stichting Agathos 1 De stichting Agathos 1.1 Doelstelling 1.2 Statuten 1.3 Bestuur De doelstelling van de stichting Agathos (hierna te noemen Agathos ) is vastgelegd in de statuten van de stichting en luidt: Jongeren in

Nadere informatie

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Tijd: 2 ½ uur Sociale Wijkteam leden Een collectieve leerbijeenkomst staat in het teken van participatie van jongeren die

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

KrachtMeting Movisie. StuurKracht

KrachtMeting Movisie. StuurKracht KrachtMeting Movisie Zet per stelling een kruisje bij het antwoord dat het meest op uw organisatie van toepassing is. Tel per krachtenveld de uitslag op en kijk wat de uitslag betekent! Tel vervolgens

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen!

Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Evaluatierapport Participatiecafé Deurne voorjaar 2016 Maak gebruik van eigen ervaring om anderen te helpen! Inleiding Op 26 mei jl. vond alweer het negende Participatiecafé Deurne plaats. Ditmaal was

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID THEMA 4: MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID De volgende teksten zijn commentaren bij enkele kerkelijke documenten die te maken hebben met opvoeding en onderwijs. Deze Vaticaanse teksten spreken bepaalde

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is Versie 2 oktober 2014 Als je gaat pionieren is er meestal geld nodig. Soms voor goedkope zaken zoals flyers,

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol

Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Beleidsplan 2014-2018 Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol Vertrekpassage 219 1118 AV Schiphol Inhoudsopgave beleidsplan 1. Inleiding 2. Missie Stichting OLS 3. Stichting OLS: Wie zijn

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Verslag regionale bijeenkomst regio Utrecht in Amersfoort op 8 juni 2015, 09:30 12:30 uur.

Verslag regionale bijeenkomst regio Utrecht in Amersfoort op 8 juni 2015, 09:30 12:30 uur. Verslag regionale bijeenkomst regio Utrecht in Amersfoort op 8 juni 2015, 09:30 12:30 uur. De keus is aan u! Over de positie van vrijwillige inzet in tijden van transitie. Welkom Om 10:00 uur heet Helma

Nadere informatie