Het BOSS park Rapportage van de evaluatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het BOSS park Rapportage van de evaluatie"

Transcriptie

1 Mayan Oomkes November 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING EN AANPAK 3 2. RESULTATEN VAN HET BOSSPARK 3 3. BEVINDINGEN INTERVIEWRONDE EN DESKRESEARCH VOORAF DRAAGVLAK VOOR HET PROJECT REALISATIE VAN DE HARDWARE REALISATIE VAN DE SOFTWARE BEHEER PROJECTORGANISATIE EN SAMENWERKING PR EN COMMUNICATIE KRITISCHE SUCCESFACTOREN CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 12 BIJLAGE 1: GESPREKSPARTNERS / SCHRIFTELIJKE INBRENG 14 2

3 1. INLEIDING EN AANPAK In juni 2011 heeft Wijkplatform Vrangendael (wpv) het initiatief genomen om te komen tot een Sportief Centrum Sittard-Oost. Het projectplan, waarin de plannen zijn uitgewerkt, is met veel enthousiasme ontvangen door externe financiers, waaronder het Oranje Fonds. Inmiddels, twee jaar later, is t BOSS (Bewegen, Ontmoeten, Sport, Spel) gerealiseerd en staat er, dankzij de vele enthousiaste vrijwilligers, aan de Bachstraat in Sittard een uitgebreid park met sportvoorzieningen. Nu is het moment om met elkaar terug te kijken over de afgelopen projectperiode en te kijken naar structurele inbedding van het project in het hart van de wijken Vrangendael, Kemperkoul en Broeksittard. Voor u ligt de eindevaluatie van het project t BOSS. Middels de eindevaluatie willen de initiatiefnemers van het BOSS park inzichten krijgen in de geboekte resultaten, de verbeterpunten en kritische succesfactoren van het project. Daarnaast biedt de evaluatie belangrijke aanknopingspunten voor iedereen die een dergelijk initiatief tot uitvoering wil brengen. Opgemerkt wordt dat het financiële aspect niet in de evaluatie is meegenomen. De aanpak van de evaluatie bestaat uit de volgende stappen: uitvoeren van een deskresearch van bestaande publicaties van het BOSS park, alsmede diverse verslagen en rapportages; interviewen van diverse betrokkenen bij het BOSS park (zie bijlage). De bevindingen van beide stappen zijn weergegeven in een concept rapportage. Deze conceptrapportage is besproken met de Kerngroep aangevuld met in de evaluatie ondervraagde personen. Op basis hiervan is de definitieve rapportage opgesteld. De rapportage is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 belicht een aantal concrete resultaten die het BOSS park heeft opgeleverd. In hoofdstuk 3 zijn de bevindingen van de deskresearch en interviews weergegeven. Het betreft een beeld op hoofdlijnen gebaseerd op alle beschikbare informatie. Onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen, zijn: draagvlak voor het project, realisatie van de hardware, realisatie van de software, beheer (incl. onderhoud en exploitatie), projectorganisatie en samenwerking, pr en communicatie en kritische succesfactoren. De rapportage wordt afgesloten met een conclusie waarbij de leerpunten en aanbevelingen voor de toekomst worden benoemd. 2. RESULTATEN VAN HET BOSS PARK Het initiatief voor het BOSS park heeft al diverse resultaten opgeleverd waaronder: een heringericht terrein voor sport, spel, beweging en ontmoeting bestaande uit de volgende voorzieningen: Marc Lammers Plaza, Cruyff Court (bestond al), 2 Jeu-de boulesbanen, tafeltennistafel, trampoline, ruimtenet, 400 meter wandelpad, 100 (sprint-)meterbaan, verdiept multifunctioneel veld (met mogelijkheid voor schaatsbaan) en podiumfunctie, bikepark, outdoor fitnesstoestellen, sportvelden, materialenuitleen, kunstwerk dat samen met kinderen is gemaakt, een graffitibord dat door jongeren in een project is gemaakt; een tijdelijke projectorganisatie die gaandeweg is aangepast om beter aan te sluiten op de fasen van het project (o.a. Kerngroep, Klankbordgroep, Werkgroep BEO, taskforce Communicatie, beheerdersoverleg, bijeenkomsten 4-seizoenenactiviteitenprogramma, vrijwilligerscoördinatie, ondersteund door projectleiding en projectsecretariaat en financiële administratie vanuit Stichting wpv); 3

4 een stichting, genaamd BewonersBedrijf het BOSS park, in oprichting met 7 (bestuurs-)leden die zich de komende jaren buigen over het exploiteren, onderhouden en beheren van het BOSS park; circa 50 actieve en reguliere vrijwilligers en daarnaast een vergelijkbaar aantal pesonen dat eenmalig of incidenteel vrijwilligerswerk heeft gedaan; het park wordt druk bezocht (afhankelijk van het weer). In de in de periode juli tot en met augustus 2013 werd het park dagelijks door gemiddeld 97 personen bezocht, in september 2013 door gemiddeld 55 personen per dag en in oktober 2013 door gemiddeld 51 personen per dag. Het hoogste aantal bezoekers per dag in deze periode ligt op 270 bezoekers. Van vrijwel alle voorzieningen op het BOSS park wordt gebruik gemaakt; het BOSS park heeft met achtentwintig organisaties en verenigingen een intentieverklaring getekend. Daarnaast zijn er diverse samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties waaronder Daelzicht/OZO, Ecsplore, GGD Zuid-Limburg, MIK Kinderopvang, Sportstichting Sittard-Geleen, Stichting Buurthuis De Oase en diverse lokale ondernemers (o.a. Amuserent Sittard, Jumbo Moonen, Friture Frietig Frietje); er zijn diverse grote en kleinere sponsoren (geld, in natura) waaronder: Gemeente Sittard- Geleen, Provincie Limburg, Oranje Fonds, Cruijff Foundation, NOC*NSF, Sabic, SKANfonds, Zo Wonen, Richard Krajicek Foundation, Huis voor de Sport, Sportstichting Sittard-Geleen, Jos Limpens van Buurthuis De Oase, Rabobank, MIK Kinderopvang, GGD Zuid-Limburg, Stichting FSI, Jumbo Moonen, Beheerstichting Vrangendael; de openingsdag op 20 april 2013 is bezocht door ongeveer 200 deelnemers/uitvoerders waarvan ongeveer 50 vrijwilligers, 60 sporters en de rest bestond uit personen van organisaties die belangeloos hebben meegewerkt en genodigden. Gemiddeld aantal bezoekers op de dag lag tussen de en Dit getal is tot stand gekomen door 4 tellingen gedurende de dag. Tijdens de openingsweek hebben ongeveer 250 tot 300 personen deelgenomen waarvan het merendeel scholieren en BSO binnen de georganiseerde sportdagen. Ongeveer 50 tot 75 personen hebben deelgenomen aan de activiteiten georganiseerd door Ecsplore. Tijdens de openingsweek zijn circa 18 activiteiten ondernomen. sinds de start van het project en de opening van het BOSS park is een gevarieerd aantal activiteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn: burendag, buurtsport na school, Mei-eXperience Trendevent, HerfstXperience, Hockey clinic, Avond4daagse, Buurt in Actie, Sport- en speluitleen, Sport na school, Summer of Sports, KNVB-straatvoetbal etc. Een van de recente en meest succesvolle activiteiten was de Straatmarkt in oktober. Deze activiteit heeft ca mensen getrokken door op het BOSS park en in de straten rondom het BOSS park activiteiten te organiseren, waaronder muziek- en sportactiviteiten. De organisatie was in handen van een groep vrijwilligers. Het BOSS park had hierbij vooral een faciliterende rol. er is een communicatieplan ontwikkeld met nieuwe huisstijl, diverse communicatieinstrumenten (o.a. website en er zijn drie ambassadeurs: Ruud Guyt (wethouder gemeente Sittard-Geleen), René Maessen (Commerciële zaken Fortuna Sittard, oud-voetballer Fortuna Sittard, Mr. Fortuna) en Noël Lebens (gedeputeerde provincie Limburg); 4

5 er zijn twee Krajicek Foundation scholarships verstrekt en er heeft een Maatschappelijke Stagetraject (MaS) plaatsgevonden. Tijdens de MaS hebben leerlingen van het 2 de jaar verzorging van een onderwijsinstelling in de buurt een programma voor kleuters ontwikkeld en begeleid gericht op bewegen, spel en dans; een impuls aan de leefbaarheid in de omgeving en aan een gezonde en gezellige leefstijl. Er zijn door het BOSS park verbindingen gelegd tussen burgers die anders waarschijnlijk niet tot stand waren gekomen en individuele burgers hebben mogelijkheden gekregen hun talenten verder te ontwikkelen; een andere grondslag van samenwerking tussen burger, overheid en professionals in het werkveld die als voorbeeld dient voor de ontwikkeling in rolverhouding tussen gemeente, haar inwoners en maatschappelijk georiënteerde organisaties; Daarnaast is er voor 2014 en verder recent een subsidieaanvraag ingediend bij het Oranje Fonds in het kader van in de Kracht van Sport om een stevig impuls te geven aan de activiteiten en participatie vanuit de samenleving. Ook is een aanvraag ingediend bij LSA in het kader van het landelijke experiment bewonersbedrijven. Deze aanvraag is toegespitst op de doorontwikkeling van de organisatie als bewonersbedrijf als voorwaarde om duurzaam de exploitatie, het beheer en onderhoud van, voor en door bewoners voort te zetten. 3. BEVINDINGEN INTERVIEWRONDE EN DESKRESEARCH 3.1. VOORAF Het initiatief van het wijkplatform Vrangendael voor het realiseren van het BOSS park was vanaf het beginstadium ambitieus. Een aantal vrijwilligers heeft zich met veel energie en enthousiasme vastgebeten in het project. Ondanks tegenslagen hebben zij steeds het resultaat voor ogen gehouden. Zonder hun doorzettingskracht, het vermogen om anderen (te blijven) enthousiasmeren, hun bereidheid verantwoordelijkheid te nemen voor het project en verbindingen te leggen met belangrijke (externe) partners was het BOSS park niet geworden wat het nu is DRAAGVLAK VOOR HET PROJECT De wijkplatforms Het initiatief voor het BOSS park is genomen door het wijkplatform Vrangendael (wpv). Bij de uitvoering van het project heeft het wijkplatform buurtbewoners en de wijkplatforms Kemperkoul en Broeksittard betrokken. Leden van het wpv geven aan dat zij de verantwoordelijkheid voor het totaal budget van het BOSS park (ruim ) op zich hadden genomen en daarom alle mogelijke risico s wilden uitsluiten. Hierdoor heeft het wijkplatform een strakke hand gehad in de projectuitvoering. Voor andere partijen was het soms niet helemaal duidelijk waarom het wijkplatform haar rol op deze manier invulde en weinig ruimte aan anderen liet. In de interviewronde is ook aangegeven dat het wpv veelvuldig pogingen heeft gedaan de andere wijkplatforms bij het initiatief te betrekken. Naar hun beleving namen de andere wijkplatforms echter lange tijd een afwachtende houding aan. Inmiddels hebben ook de wijkplatforms Kemperkoul en Broeksittard het initiatief omarmt en is hun bijdrage minstens gelijkwaardig aan het wijkplatform Vrangendael. Een aantal geïnterviewden merkt op dat de bewoners uit Kemperkoul het BOSS park steviger omarmen dan de bewoners van Vrangendael. 5

6 Financieel en beleidsmatig draagvlak Er is door de initiatiefnemers veel geïnvesteerd in het verwerven van draagvlak onder potentiële financiers en organisaties die al dan niet inhoudelijk of beleidsmatig bij het initiatief betrokken waren. Het was in de voorbereidingsfase en start van het project echter niet eenvoudig om organisaties echt aan het BOSS park te binden. De clinic De Kracht van Sport van het Oranje Fonds heeft als vliegwiel gefunctioneerd voor het financiële en beleidsmatige draagvlak. Uit meer dan 100 aanvragen is t BOSS samen met dertien andere initiatieven geselecteerd om deel te nemen aan de clinic. Hierdoor heeft het wpv haar ambitieniveau kunnen verhogen en is zij in staat geweest haar ideeën uit te werken naar een volwaardig projectplan. Dit projectplan is voor het Oranje Fonds aanleiding geweest om in het initiatief te investeren. Daarna werden ook andere organisaties enthousiast, waaronder de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en diverse fondsen. Diverse actoren in de wijk zijn vanaf de start van het project bij het initiatief betrokken (waaronder MIK Kinderopvang, Ecsplore en de Sportstichting Sittard-Geleen) en hebben het initiatief op verschillende manieren gesteund en geholpen. Bewoners en maatschappelijke organisaties actief in Sittard-Oost In een vroeg stadium van het project is geprobeerd een nieuwe groep bewoners te activeren om zich aan het initiatief te binden, alsmede de lokale stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Een van de eerste activiteiten hiertoe is de inspraakbijeenkomst voor het inrichting van de ruimte geweest. De groep bewoners en geïnteresseerden die op deze bijeenkomst aanwezig was, is in de voorbereiding van het ontwerp betrokken gebleven (Klankbordgroep) en heeft de Kerngroep, bestaande uit de kernpartners van het project, gevraagd en ongevraagd advies verstrekt. Dit traject heeft volgens meerdere betrokkenen positief bijgedragen aan draagvlak in de buurt. Toch geven geïnterviewden aan dat het BOSS park voor bewoners lang abstract is gebleven. Pas toen het terrein was ingericht, werden bewoners nieuwsgierig naar het BOSS park en ontstond er meer draagvlak en groeide het aantal vrijwilligers. Daarnaast groeit het aantal bewoners dat zich op een andere manier verbonden voelt met het BOSS park. Uit de interviews blijkt bovendien dat buurtbewoners het BOSS park steeds meer als iets van henzelf en van hun buren zien. Vrijwilligers van het BOSS park geven in de interviews aan dat het aantal meldingen van vandalisme dat door buurtbewoners wordt doorgegeven bijvoorbeeld geleidelijk aan toeneemt waar men voorheen het gadesloeg en geen actie ondernam. 3.3 REALISATIE VAN DE HARDWARE Inrichting het BOSS park Zoals eerder opgemerkt hebben buurtbewoners en betrokken organisaties een belangrijke stem gehad in de inrichting van het BOSS park. Hierdoor is er draagvlak ontwikkeld voor het initiatief. Veel partijen en burgers hebben dit als heel waardevol ervaren, zo blijkt uit de interviewronde. Kinderen van de aangelegen kinderopvangvoorziening hebben tekeningen gemaakt met daarin hun wensen voor de inrichting en met twee lokale fysiotherapiepraktijken zijn voorzieningen voor fitness uitgedacht. Ook is er ruimte gegeven aan initiatieven onder burgers. Zo heeft een groep jongeren de ruimte gekregen op het terrein een Bikepark te ontwikkelen. Het BOSS park bevat hierdoor onderdelen die voor een brede doelgroep aantrekkelijk zijn. Nadat de inrichting van het BOSS park was weergegeven in een schetsontwerp zijn er extra financiële middelen geworven. Hierdoor is het ook nog mogelijk geweest het Marc Lammers Plaza te realiseren en het Bikepark naar een hoger c.q. professioneel niveau te tillen. Bouwteam Namens de Kerngroep van het BOSS park heeft de gemeente Sittard-Geleen de Sportstichting Sittard- Geleen opdracht gegeven de realisatie van het BOSS park aan te besteden. Op basis van het 6

7 schetsontwerp (inclusief financieel kader) dat door de Kerngroep van het BOSS park was aangeleverd, is een bestek ontwikkeld. Omdat het schetsontwerp nog niet volledig was uitgewerkt, kostte dit meer tijd dan vooraf is voorzien. Ook zijn onderdelen als elektra- en watervoorziening hierbij verder uitgewerkt. De opdracht is aanbesteed aan Oranjewoud. Bij de uitvoering hebben de Sportstichting Sittard-Geleen, Oranjewoud en de gemeente Sittard-Geleen samengewerkt in een bouwteam. Middels dit construct wilden de partijen recht doen aan het opdrachtgeverschap van de Kerngroep. De Kerngroep werd door de gemeente op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in het bouwteam. Een deel van de belangrijke besluiten werd aan de Kerngroep voorgelegd. Het construct van het bouwteam heeft geleid tot een prettige en efficiënte manier van samenwerking tussen de Sportstichting, Oranjewoud en Gemeente. De rol van de Kerngroep was voor zowel het bouwteam als de Kerngroep wennen: wanneer moet de Kerngroep betrokken worden, over welke zaken moeten beslissingen worden genomen etc. Een aantal leden van de Kerngroep geeft aan ervaren te hebben dat vanuit het bouwteam vooral in de mededelingsfeer aan de Kerngroep werd gecommuniceerd. Dit schepte enige afstand tussen de Kerngroep en de werkzaamheden op het park. Aan de andere kant hebben meerdere betrokkenen de samenwerking tussen bouwteam en Kerngroep als vertragend ervaren. Voor beslissingen moest de Kerngroep bij elkaar worden geroepen en naar gelang hun behoefte ook nog eens de Klankbordgroep. Aangezien deze onderdelen van de projectorganisatie bestaan uit vrijwilligers die deels (fulltime) werken, was het niet altijd even gemakkelijk om snel af te stemmen en besluiten te nemen. Tot slot is opgemerkt dat het eigenaarschap en beheer van de onderdelen van het BOSS park versnipperd zijn en dat dit het uitvoeren van relatief eenvoudige acties heeft bemoeilijkt. Een en ander heeft er wel toe geleid dat er een park is gerealiseerd waarop men trots is dat men er aan heeft mogen bijdragen. 3.4 REALISATIE VAN DE SOFTWARE Burgerparticipatie Voorafgaand aan en tijdens de ontwikkeling van het terrein zijn activiteiten ondernomen om bewoners te activeren en te betrekken bij het BOSS park (bijvoorbeeld graffitiproject en handen-uitde-mouwen-dag). Na de realisatie van het terrein, toen het BOSS park ook voor buurtbewoners begon te leven, is begonnen met het ontwikkelen van een activiteitenprogramma. Bij het realiseren van het softwareonderdeel van het project stond de Kerngroep een mix tussen activiteiten van professionele organisaties en van burgers voor ogen. Uit de interviewronde is gebleken dat het lastig was om ook burgers bij het ontwikkelen van het activiteitenprogramma te betrekken. Het activeren van burgers en het stimuleren dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor het organiseren van activiteiten is een proces van de lange adem wat tot nu toe mondjesmaat van de grond is gekomen en vereist een forse investering vooral in tijd en capaciteit. Goede voorbeelden van het onderop beginsel zijn de wervingsactie (NL Doet), de openingsdag van het BOSS park, de hockeyclinics van HC SCOOP, KNVB voetbal straattoernooi, de straatmarkt, de wandelvierdaagse die door het terrein liep en het volleybaltoernooi en het bikepark. Het Bikepark ademt het van onderop beginsel helemaal uit. Een aantal jongeren heeft de ruimte gekregen het Bikepark zelf in te richten en om activiteiten te organiseren in afstemming met de Kerngroep (en straks het stichtingsbestuur) van het BOSS park. Uit de interviews blijkt echter dat de afstemming in de praktijk niet altijd even goed is verlopen. Hiervoor is een aantal redenen te noemen: de groep jongeren was niet geformaliseerd waardoor het mandaat van de contactpersoon wegviel toen het draagvlak binnen het Biketeam verminderde en daarnaast bleek het realiseren van een Bikepark meer werk dan aanvankelijk gedacht. De prille ervaringen met burgerparticipatie maakt ook dat het niet eenvoudig is burgers binnen een bepaald kader de ruimte te geven om zelf initiatieven te ontplooien. Burgers zijn vooralsnog gewend om activiteiten aangeboden te krijgen en/of concrete vragen te krijgen. De vrijwilligers binnen de projectorganisaties leren aan de andere kant om tot concrete vragen aan burgers te komen. Dit is 7

8 een proces van vallen en opstaan en vraagt ook om maatwerk. De ene burger is de andere niet. Dit geldt overigens ook voor verenigingen, stichtingen en sommige maatschappelijke organisaties. Inzet organisaties en verenigingen Zowel vrijwilligers als een aantal organisaties hebben veel energie gestoken in het ontwikkelen van activiteiten, waaronder Ecsplore, CIOS, GGD Zuid-Limburg, Daelzicht/OZO, HC SCOOP, fysiotherapiepraktijken Kallen & Schmeitz en Roy Houben en de Sportstichting Sittard-Geleen. Dit heeft ook geleid tot nieuwe samenwerkingsverbanden, waaronder bijvoorbeeld tussen Ecsplore, CIOS en MIK Kinderopvang die regelmatig samen met elkaar activiteiten organiseren. Dit proces is een groeiproces want er lopen momenteel ook gesprekken met de basisscholen, HC SCOOP, OZO, de voetbalvereniging, ijsvereniging, wijkplatforms en overige zorgaanbieders voor activiteiten in de winter en het voorjaar Ook buiten het BOSS park weten de organisaties elkaar nu te vinden. Desondanks kunnen diverse organisaties nog meer gestimuleerd worden intensiever of meer structureel gebruik te maken van het park. Coördinatie activiteitenprogramma De coördinatie van het activiteitenprogramma is in handen van een van de vrijwilligers (de vrijwilligerscoördinator), die vragen kan klankborden met een beroepskracht van de Sportstichting Sittard-Geleen. Middels de regeling Kracht van Sport wil het BOSS park financiën verwerven om voor een periode van twee jaar een projectleider in te stellen voor het ondersteunen en faciliteren van bewoners met als doel het realiseren van een solide activiteitenprogramma en een stevig impuls te geven aan burgerparticipatie en intensivering van de samenwerking met de lokale verenigingen en stichtingen. Een aantal geïnterviewden geeft aan overkoepelende afstemming of coördinatie over het gehele activiteitenaanbod te missen. Er is behoefte om van elkaar te weten welke activiteiten op het park plaatsvinden, zodat men ook weet op welk moment het park ruimte biedt voor de eigen activiteiten. Bovendien wordt opgemerkt dat meer inzicht in de activiteiten ook voor burgers interessant is zodat zij zich eenvoudiger bij activiteiten kunnen aansluiten. 3.5 BEHEER Beheerders Het BOSS park beschikt momenteel over vier beheerders: BOSS wachters. Zij zijn regelmatig op het terrein te vinden en zijn het aanspreekpunt voor de aanwezigen op het park. Ook houden zij toezicht op het park. Het is volgens verschillende gesprekspartners belangrijk dat het aantal BOSS wachters flink wordt uitgebreid. Zo is er op meer momenten in de week toezicht mogelijk. Eventuele vernielingen worden door de BOSS wachters gemeld via de projectorganisatie aan de gemeente. Doordat de onderdelen van het park onder verschillende verantwoordelijke partijen valt, is het voor de BOSS wachters vaak niet inzichtelijk hoe vernielingen worden opgepakt, wat soms leidt tot ongeduld, zo blijkt uit de gespreksronde. Communicatie is ook een belangrijk onderdeel van de afstemming tussen de BOSS wachters onderling en de coördinator. Inmiddels zijn er procedures over registraties afgesproken en wordt deze werkwijze geïmplementeerd. Een ander punt van aandacht is het omgaan met ongewenst gedrag door bezoekers. Gesprekspartners geven aan dat het goed zou zijn als de BOSS wachters middels scholing tools in handen krijgen om hier op een juiste manier mee om te gaan. Naast vernielingen en ongewenst gedrag leidt ook hondenpoep wel eens tot problemen. Het terrein is inmiddels verboden voor honden, maar eigenaren laten hun hond er nog wel uit. Het realiseren van een omheind hondenuitlaatveld op of naast het BOSS park wordt door enkele geïnterviewden als oplossing gezien. 8

9 Materialenuitleen In samenwerking met MIK Kinderopvang is er een materiaalhok gerealiseerd, waar sport-, spel- en beweegmaterialen van het BOSS park worden opgeslagen. Op momenten dat de beheerder aanwezig is, is het mogelijk deze materialen te lenen. Momenteel zijn er nog geen vaste tijden dat materialen worden uitgeleend. Dit zou, volgens enkele gesprekspartners, echter wel kansen bieden voor de toekomst. Beheerstructuur/bewonersbedrijf Een van de uitgangspunten van het projectplan was het realiseren van een beheersconstruct voor het einde van het project. Op dit punt is enige vertraging opgelopen. Een van de redenen is dat is gezocht naar externe facilitering om te komen tot een beheersconstruct. De facilitering in geld en in natura is gevonden in LSA Bewoners. Daarnaast is ervoor gekozen bewoners zelf invulling te laten geven aan het beheersconstruct. Hiervoor is gekozen om een duurzame voortzetting op termijn te borgen. Kennis en ervaring moeten worden opgebouwd binnen de buurten en de wijken en bewoners moeten bewuste keuzen maken wat wel of niet te doen. De ervaring van LSA Bewoners is dat het construct beter beklijft als burgers er zelf aan werken en alleen op onderdelen ondersteuning vragen. Samen met LSA Bewoners heeft het BOSS park toegewerkt naar een bewonersbedrijf dat bestaat uit burgers en waarin burgers/vrijwilligers een centrale positie innemen. Echter omdat er in Nederland nog weinig tot geen ervaring is in het ontwikkelen van bewonersbedrijven was dit een moeizame zoektocht. Daarnaast bleek het BOSS park een unieke situatie omdat binnen het initiatief bewoners de openbare ruimte gaan beheren. Vanwege de samenwerking met LSA Bewoners heeft een groep vrijwilligers zich, eerder dan in het projectplan was beoogd, verenigd in een Werkgroep BEO (Beheer, Exploitatie en Onderhoud). De Werkgroep BEO heeft onderzocht welke stappen genomen moeten worden en welke keuzes moeten worden gemaakt bij de oprichting van het bedrijf. De Kerngroep heeft de Werkgroep de ruimte geboden om vooral zelf de verkenningen uit te voeren. Dit heeft de ontwikkeling van een beheerstructuur wel vertraagd, maar zal uiteindelijk beter zijn voor het draagvlak in de buurt, aldus enkele gesprekspartners. Inmiddels is er een stichting in oprichting en ligt er een concept meerjarig ondernemingsplan met begroting. Hierin wordt toegewerkt naar een bewonersbedrijf met verdienmodel. Hiermee is het BOSS park zeer vernieuwend bezig. In Nederland is tot nu toe nog weinig ervaring met een dergelijk construct opgedaan. De toekomst zal moeten uitwijzen of een dergelijk model ook in de Nederlandse situatie werkt PROJECTORGANISATIE EN SAMENWERKING Projectstructuur Bij het opstellen van het projectplan is ook invulling gegeven aan de projectstructuur. Echter rollen van partijen en de wederzijdse verwachtingen zijn hierin slechts in geringe mate uitgewerkt. Een aantal geïnterviewden geeft aan dat er hierdoor ruis heeft kunnen ontstaan in de verwachtingen tussen partijen die binnen het BOSS park actief zijn. Zij geven ook aan dat de projectstructuur niet altijd even efficiënt is gebleken. Besluitpunten werden zowel in de Kerngroep als in de Klankbordgroep besproken, zodat besluitvorming werd vertraagd. Ook heeft deze manier van werken veel tijd en inzet van de leden van de overleggroepen gevraagd. Vanuit de ondervraagde vrijwilligers is opgemerkt dat een aantal schouders binnen de projectstructuur steeds zwaarder werd belast, waardoor anderen meer achterover gingen leunen. Een en ander is verbeterd door met elkaar het gesprek aan te gaan en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Met de realisatie van het terrein ontstond er echter een nieuwe situatie. Praktische vraagstukken met betrekking tot het terrein namen toe. Hierop was de projectorganisatie niet toegerust omdat het 9

10 geen uitvoeringsorgaan was. Omdat in deze periode ook een werkgroep is gestart die zich buigt over de nabije toekomst, is vrij kort na de opening van het terrein gekozen om een tijdelijke structuur ernaast te zetten die low profile een aantal uitvoeringszaken oppakt (vrijwilligerscoördinator met ondersteuning / klankbord en een beheerdersoverleg). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het al dan niet oppakken van nieuwe activiteiten binnen de projectorganisatie. Uit de gespreksronde blijkt dat de continue verandering niet altijd even makkelijk is geweest voor de betrokkenen die meer gewend zijn aan een planmatige aanpak. Bovendien is opgemerkt dat met name vrijwilligers behoefte hebben gehad aan intensievere contacten en meer ondersteuning dan in het project geboden kon worden. De projectstructuur is dus in de loop van het project aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. De ervaring van het BOSS park heeft geleerd dat een projectstructuur die geschikt is voor de initiatieffase niet automatisch toegankelijk is voor de andere fases. De projectstructuur moet het project volgen en niet andersom. Projectleiding Uit meerdere gesprekken is naar voren gekomen dat professionele projectleiding noodzakelijk wordt geacht bij een project als het BOSS park. Bij het indienen van de projectaanvraag is een inschatting gemaakt van het aantal benodigde uren aan projectleiding. Al vroeg in het project is gebleken dat de benodigde capaciteit was onderschat. De praktijk leert dat bijna driemaal zoveel tijd aan projectleiding nodig was en ook is geïnvesteerd dan beoogd. Een aantal ondervraagde partijen geeft daarnaast aan dat het voor het BOSS park een unieke mogelijkheid was dat één van de initiatiefnemers uit het wpv voor een groot deel van de projectperiode als professional de rol van projectleider heeft kunnen invullen. Met name in de beginperiode was er daardoor weinig afstand tussen de Kerngroep en de externe projectleiding. Hierdoor kon, volgens een paar gesprekspartners, extra dynamiek gemaakt worden. Externe samenwerkingspartijen Zowel vrijwilligers als professionals hebben in het interview aangegeven dat de initiatiefnemers van het BOSS park vanaf het allereerste begin een hoge ambitie hadden. Ze hebben daarbij niet alleen de lat voor zichzelf hoog gelegd maar ook voor anderen. Van professionals van externe organisaties werd een evenzo grote inzet verwacht, die niet altijd strookte met de mogelijkheden van de organisaties en met de afspraken die hieraan ten grondslag lagen. Dit heeft er toe geleid dat organisaties en initiatiefnemers met elkaar in gesprek zijn gegaan en met elkaar hebben gesproken over ieders verwachtingen en mogelijke inzet met als gevolg dat de onderlinge relaties zijn verbeterd. Daarnaast hebben professionals moeten wennen aan de samenwerking met vrijwilligers. Bijvoorbeeld de verwachting dat vrijwilligers alle tijd hebben en ook onder kantoortijd beschikbaar zijn, strookt vaak niet met de werkelijkheid. De gemeente is een belangrijke partner voor het BOSS park in zowel de fase waarin de hardware werd gerealiseerd als in de daarop volgende fasen (realisatie software en beheer). De gemeente heeft meegedacht, advies verstrekt, interne schotten overbrugd en het initiatief gefaciliteerd middels budget en inzet van het stadsdeelmanagement en wijkcoördinatie. Het was voor de projectorganisatie erg prettig om twee contactpersonen binnen de gemeente te hebben als aanspreekpunt, die vervolgens de acties binnen de gemeentelijke organisatie uitzetten en daarbij een voorbeeldfunctie in het nieuwe werken vervulden. Vrijwilligersorganisatie Uit de gesprekken is gebleken dat het BOSS park een grote diversiteit aan vrijwilligers aantrekt. Mensen die in het dagelijkse leven niet met elkaar van doen krijgen, werken samen in het BOSS park. 10

11 Zij hebben elkaars taal moeten leren spreken en een goede manier van samenwerken moeten ontwikkelen die gericht is op kaders stellen, faciliteren en stimuleren. Dit heeft in het begin wrijving opgeleverd maar heeft vervolgens geleid tot extra glans op het project. Uit de gesprekken is bovendien naar voren gekomen dat de diversiteit tussen de vrijwilligers ook tot uiting is gekomen in de mate waarin vrijwilligers behoefte hebben aan begeleiding bij het uitvoeren van hun taken. In de gespreksronde is daarom het idee van een vrijwilligersorganisatie/ vrijwilligersdeel geopperd, die gericht is op het werven en begeleiden van vrijwilligers. Momenteel wordt bezien of middels Kracht van Sport een impuls gegeven kan worden aan de vrijwilligersorganisatie. Belangrijk binnen een vrijwilligersorganisatie is dat gevraagde competenties en kennis voor de verschillende taken in beeld worden gebracht en daarbij de juiste mensen worden gezocht. Over het algemeen kan worden opgemerkt dat vrijwilligers (in alle geledingen van de organisatie) veel hebben geleerd bij het BOSS park. Ze hebben een persoonlijke groei doorgemaakt. Intentieverklaring Het BOSS park heeft met 28 verenigingen en organisaties een intentieverklaring getekend. De meeste verenigingen en organisaties hebben zich geconformeerd aan het BOSS park en zijn momenteel bezig om de intenties om te zetten in afspraken, activiteiten en intensivering van samenwerking/afstemming. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de intentieverklaring verschilt per organisatie. In de interviewronde is het advies naar boven gekomen om de verbondenheid tussen het BOSS park en organisaties te verstevigen door per organisatie afspraken vast te leggen in de intentieverklaring. Dit voorkomt vrijblijvendheid en maakt het mogelijk elkaar aan te spreken over de inzet PR EN COMMUNICATIE Interne communicatie Meerdere betrokkenen geven aan dat binnen de projectorganisatie vanwege de hoge werkdruk prioriteit is gegeven aan de realisatie van het terrein, de opstart van het 4-seizoenenprogramma, het operationeel beheer- en onderhoudszaken alsmede de opstart vrijwilligersonderdeel waardoor de interne communicatie onvoldoende aandacht heeft gekregen. Er is niet altijd evenveel aandacht voor de wijze, de inhoud en de doelgroep van de communicatie. Inmiddels is een communicatieplan ontwikkeld wat momenteel wordt geïmplementeerd en waardoor de interne communicatie moet verbeteren. Communicatie naar de buurt Om de identiteit van het BOSS park te borgen en de kerngedachte van het park goed voor het voetlicht te kunnen brengen is een tijdelijke communicatietaskforce ingesteld dat een communicatieplan heeft ontwikkeld onder begeleiding van een expert. In eerste instantie is er veel gebruik gemaakt van drukwerk om de buurtbewoners te bereiken. De website is gedurende het project verder doorontwikkeld. Pas later in het traject is social media ingezet. Een aantal betrokkenen is van mening dat er te lang gebruik is gemaakt van drukwerk. Anderen geven aan dat er juist te weinig informatie per drukwerk wordt verspreid. Profilering Door het invullen van de ambassadeursrol heeft het BOSS belangrijke actoren aan zich te weten binden, waardoor, volgens gesprekspartners, het contacten leggen met andere organisaties beter gaat en men meer kan bereiken. Ook andere netwerken zijn goed benut. De vrijwilligers waren goed in staat nieuwe netwerken aan te boren. Echter, ook is in de gespreksronde opgemerkt dat vooraf niet is aangegeven wat de verwachtingen jegens de ambassadeurs zijn. Door dit wel te doen, had er 11

12 nog meer meerwaarde uit gehaald kunnen worden. Middels het netwerk is het BOSS park goed op de kaart gezet, ook in het land. Desondanks hebben betrokkenen de indruk dat men landelijk nog een stevigere positie voor het BOSS park had kunnen verwerven. Het BOSS park is volgens hen soms nog te bescheiden in haar successen. 3.8 KRITISCHE SUCCESFACTOREN Belangrijke kritische succesfactoren, volgende de gesprekspartners zijn: enthousiaste vrijwilligers met ambities en doorzettingsvermogen die in staat zijn anderen te enthousiasmeren; optimaal gebruik van de krachten van netwerken voor het realiseren van financieringsbronnen, goodwill en participatie in het project; betrokkenheid van organisaties, instellingen en verenigingen met hart voor de buurt of buurtgericht werken; een heel mooi gevarieerd park dat aansluit bij de behoeften van diverse doelgroepen binnen de bevolking; organisaties en professionals die flexibel zijn in hun manier van werken en burgers de ruimte bieden. 4. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Concluderend is het BOSS park een schoolvoorbeeld voor actief burgerschap, waarbij burgers zich actief inzetten voor de buurt en de overheid zich flexibel opstelt en vaste paden loslaat. Het is een uniek project van burgerparticipatie dat haar tijd ver vooruit is. Het is ook een ambitieus project geweest, waarbij ambitie de realiteit soms oversteeg en men pas op de plaats moest maken. Desondanks is het project conform het oorspronkelijke en bijgestelde plan gerealiseerd binnen de planning en zijn er voldoende aanknopingspunten voor doorontwikkeling en verdieping. Op basis van de deskresearch en de interviews kan een aantal leerervaringen geformuleerd worden, die hieronder zijn weergegeven. De leerervaringen zijn daarbij voorzien van aanbevelingen met als doel verdere groei van het BOSS park en inspiratie voor soortgelijke projecten: de rol van burgers binnen ruimtelijke ordeningprojecten en beheer van openbare ruimte is voor burgers en professionals nieuw. Dit vergt aanpassingsvermogen van beide partijen. Bewustwording en ruimte om in deze rol te groeien zijn belangrijke aspecten voor een vruchtbare samenwerking. Hierbij is open communicatie belangrijk. Geef elkaar daarbij ook inzicht waarom zaken gaan zoals ze gaan en probeer elkaar te begrijpen. Daarnaast is het ook goed om burgers te scholen in hun nieuwe rol; binnen een project zullen er altijd mensen en organisaties zijn die harder lopen of een zwaardere stempel op het project drukken dan anderen, wat soms leidt tot wederzijds onbegrip. Ook hiervoor is open communicatie een belangrijke oplossing. Door met elkaar te praten, komt wederzijds begrip dichterbij; 12

13 het initiatief voor het BOSS park is vanuit een kleine groep burgers gestart. Het is de bedoeling dat gedurende het project het aantal vrijwilligers en/of participerende burgers toeneemt. Dit gaat echter niet vanzelf. Probeer samen met deskundigen (gemeenten, maatschappelijke organisaties, wetenschappers, communicatiedeskundigen etc.) een strategie te ontwikkelen waardoor het draagvlak in de buurt verder kan uitgroeien en burgers zelf het initiatief gaan nemen activiteiten op het BOSS park te ontwikkelen; de intentieverklaring met verenigingen en organisatie leidt nog niet automatisch tot intensief of structurele gebruikmaking van het BOSS park. De relatie met verenigingen en organisaties kan nog verder worden verdiept door meer concreet te benoemen waarin het BOSS park en de betreffende vereniging of organisatie elkaar kunnen versterken. Het is daarbij belangrijk bestaande relaties intensief te onderhouden en daar waar nodig nieuwe relaties aan te gaan; interne communicatie komt weleens in de verdrukking in drukke perioden. Toch is het belangrijk om hierin te blijven investeren. Goede communicatie leidt niet alleen tot goede verhoudingen tussen mensen, maar is ook efficiënter en effectiever. Blijf ervan bewust waarom, met wie en hoe er wordt gecommuniceerd; het hart van het BOSS park is niet de fysieke ruimte maar zijn de activiteiten en ontmoetingen die op het terrein plaatsvinden. Het is de bedoeling dat het BOSS park op den duur volledig zelfstandig kan bestaan. Maar in deze fase van het project gaat dit niet vanzelf. Geadviseerd wordt middelen te generen (zoals reeds gebeurt) om externe ondersteuning van vrijwilligers mogelijk te maken. Zorg daarbij ook voor een goed vrijwilligersbeleid, waaronder: matching van vrijwilligers aan specifieke taken maar ook waardering van vrijwilligers; de projectorganisatie dient ter ondersteuning van het project en zal afhankelijk van de fase waarin het project verkeerd moeten worden aangepast. Dit vraagt flexibiliteit van zowel de mensen en organisaties die deel uit maken van de projectstructuur als van diegenen die er mee te maken hebben. ********* 13

14 BIJLAGE 1: GESPREKSPARTNERS / SCHRIFTELIJKE INBRENG Colla Breuers Henk Bruns Cindy Caanen Vivian Dijkstra Jos Dols Angela Erkens Jeffrey Geurts Sylvio van Gool Ruud Guyt Ginny Isbouts May Jung Vrijwilliger BOSS park, w.o. opening van het BOSS park Burgervertegenwoordiger BOSS park, lid Kerngroep, lid Werkgroep BEO Huidig projectleiding Arthur Jansen Advies Ecsplore Vrijwilliger BOSS park, BOSS wachter Ecsplore Ecsplore Sportstichting Sittard-Geleen Gemeente Sittard-Geleen, 1 e ambassadeur het BOSS park MIK Kinderopvang Gemeente Sittard-Geleen Emilie Klinkers Lid Wijkplatform Vrangendael, vrijwilliger BOSS park 4- seizoensprogramma Martin Loznik Sportstichting Sittard-Geleen François Mostard Marina Peese Binkhorst Thijs Ringens Richard Scholtens Wil Smeets Gemeente Sittard-Geleen Vrijwilligerscoördinator het BOSS park en lid van het wijkplatform Kemperkoul Sjtadssjool MIK Kinderopvang Lid Wijkplatform Vrangendael Marielle Smit Lid Wijkplatform Vrangendael, financiële projectadministratie project t BOSS Susanne Suijkerbuijk Sjtadssjool Astrid Verblakt Voormalig projectleiding Arthur Jansen Advies, lid Wijkplaform Vrangendael, projectsecretaris project t BOSS, lid Werkgroep BEO 14

project t BOSS Van idee tot uitvoering

project t BOSS Van idee tot uitvoering project t BOSS Van idee tot uitvoering Waar gaan we op in 1. Wat is t BOSS? 2. Waarom dit idee en waarom bijzonder? 3. Hoe komt men van idee naar uitvoering? 4. Vragen, meer info? t BOSS is t BOSS staat

Nadere informatie

Het BOSS park. ...een plek voor Bewegen, Ontmoeten, Sport & Spel. Hoe is het initiatief ontstaan? Waar ligt wat?

Het BOSS park. ...een plek voor Bewegen, Ontmoeten, Sport & Spel. Hoe is het initiatief ontstaan? Waar ligt wat? Het BOSS park S e p t e m b e r 2 0 1 3...een plek voor Bewegen, Ontmoeten, Sport & Spel Hoe is het initiatief ontstaan? Het initiatief het BOSS park vloeit voort uit een leefbaarheidsonderzoek dat het

Nadere informatie

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Scholder an Scholder 2.0 - Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Opdracht Bestuurlijk Overleg Sport; 7 december 2016 Evaluatie van scholder an scholder (1.0) leert

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Team Breda Breda brengt het samen 2

Team Breda Breda brengt het samen 2 Breda 2 Team Breda Onder deze titel is op 6 april 2017 de nieuwe sportbeleidsvisie en het uitvoeringsplan van de gemeente Breda unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Breda voert al jaren

Nadere informatie

Loslaten is het nieuwe vasthouden. Hoofdstuk 9

Loslaten is het nieuwe vasthouden. Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 9 Ik geloof in een bescheiden opstelling als gemeentelijke organisatie in combinatie met een gulle benadering als het gaat om het faciliteren van de lokale gemeenschap zelf. We zijn nog steeds

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsvoorstel U C H( C C» I. 6 IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Commissie Portefeuillehouder: Informatie bij : E-mail/tel.nr. : Evaluatiedatum : 358639

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatiegesprekken

Uitkomsten evaluatiegesprekken Uitkomsten evaluatiegesprekken Doel en aanpak evaluatie De evaluatie kende twee invalshoeken: 1.Evaluatie van het proces 2.Opbrengst van het proces: het contract Of ook het beoogde resultaat behaald wordt

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Wij. maken Dordt SAMEN AAN DE SLAG MET INITIATIEVEN. Wij maken Dordt Samen aan de slag met initiatieven

Wij. maken Dordt SAMEN AAN DE SLAG MET INITIATIEVEN. Wij maken Dordt Samen aan de slag met initiatieven Wij maken Dordt SAMEN AAN DE SLAG MET INITIATIEVEN SAMEN AAN DE SLAG MET INITIATIEVEN Waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan als vanzelf nieuwe netwerken en initiatieven. Inwoners die met elkaar samenwerken.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

De Cultuur Loper vier jaar in beweging Samenvatting eindevaluatie

De Cultuur Loper vier jaar in beweging Samenvatting eindevaluatie De Cultuur Loper vier jaar in beweging Samenvatting eindevaluatie 2013-2016 In Noord-Brabant hebben de afgelopen vier jaar 185 in 27 gemeenten gewerkt met De Cultuur Loper. Wat heeft dit opgeleverd? In

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

Voorstel De raad voor te stellen: 1. Akkoord te gaan met het beëindigen van het project verbouw en renovatie sportcentrum De Kemmer

Voorstel De raad voor te stellen: 1. Akkoord te gaan met het beëindigen van het project verbouw en renovatie sportcentrum De Kemmer Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/76 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Projecteinde sportcentrum De Kemmer Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Workshop De wegwijzer en ambities algemene bewonersinitiatieven

Workshop De wegwijzer en ambities algemene bewonersinitiatieven Workshop De wegwijzer en ambities algemene bewonersinitiatieven Opdracht ambities bewonersinitiatieven In dit deel van de conferentie De Wegwijzer en ambities algemene bewonersinitiatieven is in vier werkgroepjes

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie

Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente. Korte versie Leidraad voor omgaan met initiatieven van inwoners of van de gemeente Korte versie Inleiding Oldebroek voor Mekaar is samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Projectplan Het Nieuwe Wonen

Projectplan Het Nieuwe Wonen Projectplan Het Nieuwe Wonen 1 1. Inleiding Duurzaamheidsambitie Giessenlanden heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. In het duurzaamheidsplan Giessenlanden zijn diverse beleidsvoornemens

Nadere informatie

Initiatief voorstel. Een open Wereld. PvdA. Jongerencentrum De Wereld. Eelco Taams

Initiatief voorstel. Een open Wereld. PvdA. Jongerencentrum De Wereld. Eelco Taams Titel Nummer 11/62 Een open Wereld Datum 16 september 2011 Programma Fractie Initiatief voorstel PvdA Fase Onderwerp Jongerencentrum De Wereld Portefeuillehouder Eelco Taams Datum raadsvergadering 19-09-2011

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Terugblik op de Kennisdag Participatie voor gemeenten En wat vinden de burgers ervan?

Terugblik op de Kennisdag Participatie voor gemeenten En wat vinden de burgers ervan? Terugblik op de Kennisdag Participatie voor gemeenten En wat vinden de burgers ervan? Op donderdag 7 juni jl. werd de jaarlijks Kennisdag Participatie voor gemeenten georganiseerd. Een dag bedoeld voor

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Intentieverklaring Brede School Boechorst te Noordwijk

Intentieverklaring Brede School Boechorst te Noordwijk Intentieverklaring Brede School Boechorst te Noordwijk Door het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaren de hierna genoemde besturen mee te werken aan de inhoudelijke realisatie van Brede School

Nadere informatie

OldStars in de regio

OldStars in de regio OldStars in de regio Landelijk aanspreekpunt Je leven lang voetballen, dat is wat OldStars walking football mogelijk maakt. Dit initiatief om 60-plussers te activeren en weer mee te laten doen aan de (lokale)

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014

Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Sociaal Makelen voor Krachtige Wijken Samenvatting van de rapportage tussentijdse evaluatie sociaal makelaarschap augustus 2013 december 2014 Uitgevoerd door Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht Initiatieven

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Maatschappelijke Stage

Onderzoek Maatschappelijke Stage Onderzoek Maatschappelijke Stage Onderzoek in opdracht van Welzijn Barneveld Uitgevoerd door Rianne Stuij en Rianne Heijkoop Studenten Christelijke Hogeschool Ede December 2015 mei 2016 Inhoud Aanleiding...

Nadere informatie

Plan van aanpak. Taskforce op zoek naar Evenwicht. Achtergrond bij Agendapunt 3 van de AV van NOC*NSF op 18 mei

Plan van aanpak. Taskforce op zoek naar Evenwicht. Achtergrond bij Agendapunt 3 van de AV van NOC*NSF op 18 mei Plan van aanpak Taskforce op zoek naar Evenwicht Achtergrond bij Agendapunt 3 van de AV van NOC*NSF op 18 mei Plan van aanpak; op zoek naar evenwicht Inleiding Na de vorige extra Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0

Scholder an Scholder Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Scholder an Scholder 2.0 - Verenigen voor de toekomst Werken met de methodiek scholder an scholder 2.0 Opdracht Bestuurlijk Overleg Soort: 7 december 2016 Evaluatie van scholder an scholder (1.0) leert

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Playgrounds inclusief begeleiding Organisatie: Richard Krajicek Foundation (RKF) Contactpersoon: Chris Kaper Contactpersoon 2: heer Eric van Veen Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN

ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN Gemeente Oss November 2017 www.ioresearch.nl ONDERZOEKSVRAGEN 1. Hoe is het beleid rondom gebiedsgericht werken vormgegeven? 2. Wat zijn de ervaringen van de intern en extern

Nadere informatie

Plan van Aanpak samen op weg naar beweging

Plan van Aanpak samen op weg naar beweging Plan van Aanpak samen op weg naar beweging 2017-2018 Mei 2017 - 2 - Inhoudsopgave 1. Sportief, Gezond & Cultureel 3 2. Meedoen & Talent 4 3. Samen & Actief 5 4. Communicatie & Organisatie 6 Inleiding We

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2017-2018

Uitvoeringsregeling buurtnetwerken 2017-2018 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2010; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Toelichting. 1. Energiehuis

Toelichting. 1. Energiehuis Toelichting In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich ingezet om van Dordrecht een nog aantrekkelijker stad te maken. Om een beeld te geven van waar we ons in de afgelopen periode voor hebben ingezet,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019

REGELING BEWONERSINITIATIEVEN 2019 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MAASTRICHT, gelet op artikel 15,vierde lid van de Verordening Subsidies Vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2017. BESLUITEN tot vaststelling van de volgende Regeling

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Op weg naar een inclusief Tynaarlo

Op weg naar een inclusief Tynaarlo Op weg naar een inclusief Tynaarlo visienotitie Tynaarlo is een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen, waarin iedereen telt en wordt gerespecteerd. Een samenleving waarin ook mensen met een

Nadere informatie

DAP er Zenderen. Dorps Ambitie Plan Zenderen. Opgesteld voor: Dorpsraad Zenderen Contactpersoon OVKK: Tom Jannink Datum: 05 oktober 2018 Versie: 1.

DAP er Zenderen. Dorps Ambitie Plan Zenderen. Opgesteld voor: Dorpsraad Zenderen Contactpersoon OVKK: Tom Jannink Datum: 05 oktober 2018 Versie: 1. DAP er Zenderen Dorps Ambitie Plan Zenderen Opgesteld voor: Dorpsraad Zenderen Contactpersoon OVKK: Tom Jannink Datum: 05 oktober 2018 Versie: 1.1 OVKK Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel 0529-478194

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

De ideale buitendienst

De ideale buitendienst De ideale buitendienst Bijpraten Buitendienst Gemeente Velsen 11 februari 2019 Agenda 11-02-2019 1. opening 2. toelichting voorkeursscenario n.a.v. 12 januari 3. vragen 4. volgende stappen 5. afsluiten

Nadere informatie

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017

Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Verslag eerste marktconsultatie 3 april 2017 Hieronder volgt het verslag van de eerste marktconsultatie. De vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld zijn in een overzicht onderaan dit verslag opgenomen.

Nadere informatie

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief!

Lady s Sport. Een Gorinchems initiatief! Lady s Sport Een Gorinchems initiatief! Hoe is het initiatief ontstaan? Dit initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van een Turkse en een Marokkaanse dame. Zij wilden dolgraag sporten, maar met aandacht

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19.

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19. ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland Postregistratienummer *19.0003788* 19.0003788 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er Grondgebiedzaken RO M.

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark juli 2013 Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Afgelopen maanden hebben de Stichting Theeschenkerij, Bewonersorganisatie Blijdorp en Vitibuck Architects een

Nadere informatie

24 september september 2018

24 september september 2018 Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 24 september 2018 10 10 september 2018 wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 7184-2018

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Plannen voormalige DaCapo-terrein: het Hart van Vrangendael

Plannen voormalige DaCapo-terrein: het Hart van Vrangendael Plannen voormalige DaCapo-terrein: het Hart van Vrangendael Burg. Gijzelsstraat/Broeksittarderweg/ Burg. Arnoldsstraat/Hemelsley Werkgroep DaCapo i.s.m. Pascal Jongen, werkgroep DaCapo Wim Elschott TTV

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

B u r g e r p a r t i c i p a t i e i n d e p r a k t i j k

B u r g e r p a r t i c i p a t i e i n d e p r a k t i j k Een initiatief van wijkplatforms Vrangendael, Kemperkoul en Broeksittard December 2013 Het BOSS park in Sittard B u r g e r p a r t i c i p a t i e i n d e p r a k t i j k Voorwoord Het zaadje werd in

Nadere informatie

INTENTIEOVEREENKOMST CENTRUMPLAN MARUM

INTENTIEOVEREENKOMST CENTRUMPLAN MARUM INTENTIEOVEREENKOMST CENTRUMPLAN MARUM Partijen 1. Gemeente Marum, Zonnehuisgroep Noord (ZhgN) en Wold & Waard; 2. Er zijn mogelijkheden om andere partijen toe te voegen; Aanleiding en overwegingen 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Van idee naar subsidiabel projectplan

Van idee naar subsidiabel projectplan FINALEDAG 3-2-1-CO! ZORGT VOOR VERRIJKTE INNOVATIEVE IDEEËN Van idee naar subsidiabel projectplan Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 26 maart 2015 vond voor de tweede

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan vs

Vrijwilligersbeleidsplan vs Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! Vrijwilligersbeleidsplan vs.1.1-2018 Het Nationale Park De Hoge Veluwe en de samenwerking met De Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe.

Nadere informatie

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven

Welkom. A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Welkom A-avond 22 maart Thema samenlevingsopbouw en uitvoering participatiewet vanuit Stichting WIJeindhoven Een tijdperk van veranderingen of een verandering van tijdperk? 2016: van 60 100% Taakvolwassenheid

Nadere informatie

Ridderkerk dragen we samen!

Ridderkerk dragen we samen! Ridderkerk dragen we samen! Inleiding In mei 2015 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met de titel Ridderkerk dragen we samen! De subtitel luidt: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie