Meerjaren Investeringsprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjaren Investeringsprogramma 2013-2016"

Transcriptie

1 N1 N10 U13 U15 U16 U17 U14 U12 N12 N11 N10 N9 N2 N3 N8 N8 N4 N8 N7 N6 N8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O18 O1 O2 O3 O4 O7 O8 O8 O8 O5 O6 V1 V4 V1 V2 V3 V5 S1 S2 S3 S6 S4 S5 V6 V7 V8 V10 V12 V13 V14 V9 U1 U2 U2 U2 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U4 U4 U4 U9 U10 U11 U5 U6 U7 U8 V11 Meerjaren Investeringsprogramma

2 Inhoud 1 Inleiding 3 Leeswijzer tabellen 4 2 Kaders Inleiding Huidig afwegingskader Toekomstige normen als afwegingskader 5 3 Strategische investeringen 7 4 Lopende investeringen Investeringen Maatschappelijk Nut Grondexploitaties Projecten Economisch Nut 20 5 Potentiële nieuwe investeringen Doorlopers Projectenboek Nieuwe investeringen Maatschappelijk Nut Nieuwe investeringen Economisch Nut 27 6 De investeringsruimte Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen Investeringsruimte en de reserve Financieringsfonds MIP De kasstroomproblematiek en financiële positie 30 7 Maatschappelijke kosten en baten analyse 31 Bijlagen 32 Bijlage 1: Overzicht reserve Financieringsfonds MIP 33 Bijlage 2: overzicht investeringen on hold 34

3 1 Inleiding Bij een meerjaren begroting hoort een meerjarig inzicht in de investeringen die op het programma staan. Met de introductie van het Meerjaren InvesteringsProgramma geven we daar invulling aan. Inmiddels is dit de derde editie van het Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) van de gemeente Eindhoven. Het MIP 2013 is anders dan de vorige edities. De nadruk in het vorige MIP lag op de Strategische investeringsprojecten in relatie tot de beschikbare financiële ruimte. In tijden van schaarste moeten er echter keuzes worden gemaakt om de financiële middelen het meest maatschappelijk productief in te kunnen zetten. Hiervoor is inzicht in de gehele investeringsportefeuille van belang. In dit derde MIP zijn, naast de strategische investeringen, ook lopende investeringen en nieuwe initiatieven opgenomen. Investeringen in infrastructuur, de openbare ruimte en ook bijvoorbeeld ICT en sport. Andere onderdelen van het MIP zijn de Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG) en Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV). Er ontstaat nu een volledig beeld van de investeringen en er wordt gehoor gegeven aan de afspraak met de raad om een integraal beeld te geven van de investeringen. Een tweede wijziging ten opzichte van voorgaande MIP-versies is de aandacht voor de betaalbaarheid (het beschikbaar hebben van kasgeld oftewel liquide middelen). In de vorige editie van het MIP stond de dekking van de investeringen centraal. Het MIP 2013 gaat naast de dekking ook in op de betalingen en ontvangsten (de kasstromen). De ontvangsten en uitgaven op kasbasis (liquiditeit) zijn niet met elkaar in evenwicht. Dit komt omdat uitgaven vaak vooraf gaan aan de inkomsten (zoals bij de grondexploitaties). Om investeringen mogelijk te maken is het noodzakelijk om geld te lenen. Het lenen van geld gaat gepaard met extra rentelasten. Er is besloten om in de begroting vanaf 2013 een extra rentelast op te nemen. Ook met het aantrekken van extra geld is het niet mogelijk om alle voorgenomen investeringen die nu in de planning zitten voor 2013 te betalen. Het is dus een extra opgave in de MIP om het totaal niveau van de investeringen naar beneden bij te stellen (middels schrappen of faseren), dan wel extra middelen aan te trekken. Duidelijk is dat de eerder geplande uitgaven in tijdvak 2012 / 2013, en daarmee de ambities naar beneden moeten worden bijgesteld. De lopende en nieuwe investeringen hebben een eerste doorlichting op noodzaak en mogelijkheden tot fasering gehad. Dit heeft echter niet geleid tot een kader om scherpe keuzes te kunnen maken. Om deze reden is er een nieuw analysekader opgesteld waarlangs de investeringen gelegd gaan worden. Het is een kader waarmee de investeringen kunnen worden beoordeeld op maatschappelijke effecten; een vorm van Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA). In het analysekader staan vier hoofdcriteria centraal: b Legitimiteit: moet de gemeente het doen en in welke mate? b Effectiviteit: in hoeverre draagt het bij aan de ontwikkelingen en doelen die de gemeente heeft gesteld? b Efficiency: doen we het zo doelmatig mogelijk? b Risico s: zijn alle risico s in beeld? Het MIP 2013 dat bij de begrotingsbehandeling op 6 november wordt gepresenteerd is daarom een eerste versie die inzicht geeft in de totale geplande investeringsportefeuille van de gemeente Eindhoven. De lopende en nieuwe investeringen worden afgewogen tegen het bovengenoemde analysekader. Hierdoor zal een keuzeproces in werking worden gesteld dat moet resulteren in een prioritering. Dit keuzeproces wordt gedaan aan de hand van een mini MKBA, gebaseerd op de Maatschappelijke Kosten en Baten analyse. De geprioriteerde investeringen worden opgenomen in een versie 2 van het MIP dat aan de raad wordt voorgelegd op 18 december MIP 2013 versie 1 kent dezelfde indeling als de editie De volgende categorieën kent het MIP 2013: 1. Strategische investeringen: Betreft investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Deze investeringen kunnen zich in verschillende fasen bevinden (startnotitie, voorbereiding, uitvoering, on hold) 2. Startnotitie Deze categorie bevat initiatieven waarvoor een startnotitie wordt gemaakt, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt om de investering wel of niet in voorbereiding te nemen. 3. Voorbereiding Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging en waarbij we overgaan tot voorbereiding 3

4 4. Uitvoering Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging, waarvoor middelen voorhanden zijn en waarbij we overgaan tot uitvoering 5. On hold Deze categorie bevat investeringen die tijdelijk worden gestopt en waar geen ambtelijke capaciteit op wordt ingezet. Als er zich nieuwe kansen voordoen, wordt overwogen om de investering opnieuw af te wegen. 6. Stoppen Deze categorie bevat investeringen die worden afgesloten. Omdat er nog een mini MKBA wordt uitgevoerd, waaruit prioritering volgt, is bij ieder overzicht van de investeringen een kolom Status toegevoegd. Deze kolom geeft aan voor welk doel de mini MKBA wordt gedaan. Een mini MKBA ten behoeve van startnotitie geeft aan dat voor de betreffende investering wordt afgewogen of er een startnotitie mag worden gemaakt. Pas als de startnotitie is afgerond, volgt definitieve besluitvorming of de investering in voorbereiding wordt genomen. Leeswijzer tabellen In het boekwerk komen diverse tabellen voor. Hieronder volgt een uitleg over de kolommen in de tabellen. Kolomtitel Planning Kosten Status Projectnummer Eindjaar n Geplande netto uitgaven Uitleg (Tabel Strategische investeringen) De huidige stand van zaken ten aanzien van de investering. (Tabel Strategische investeringen) Bedragen in miljoen euro. Deze kolom laat zien in welke fase de investering zit. Als de investering wordt meegenomen in de mini MKBA, dan is dit hier vermeld. Een voorbeeld: mini MKBA tbv voorbereiding betekent dat aan de hand van de mini MKBA wordt besloten of de investering in de fase van voorbereiding komt. Indien een investering is opgenomen in de projectadministratie of activa-administratie, dan wordt er een uniek nummer aan gekoppeld. Investeringen uit het projectenboek 2012, waar nog geen projectnummer aan is gekoppeld krijgen de titel MIP De nieuwe initiatieven krijgen de titel MIP Het verwachte laatste jaar van investeren. De totale geplande kosten van een investering. De kosten komen overeen met de activa- of projectadministratie (bedragen x 1.000). n van externe bronnen (inkomsten), zoals subsidies of grondverkopen (bedragen x 1.000). Dit zijn de netto kasstromen (uitgaven minus inkomsten) over de planperiode (bedragen x 1.000). 4

5 2 Kaders 2.1 Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in de stad, ook in tijden van financiële krapte. Met het vaststellen van het MIP wordt een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van een aantal investeringsprojecten. Het MIP is een document waar de integrale afweging van investeringen voor een periode van 4 jaar (periode ) wordt gepresenteerd. Bij de integrale afweging spelen inhoudelijke en financiële criteria een rol. Inhoudelijk belangrijke thema s zijn identiek aan het MIP 2012: onderwijs, kennisinfrastructuur, Openbaar vervoer en wijkaanpak. Daarnaast spelen bij de keuze om een investering door te laten gaan ook de bestuurlijke en maatschappelijke belangen een rol. 2.2 Huidig afwegingskader De investeringsportefeuille van de gemeente bestaat uit een groot aantal projecten. Deze kunnen niet allemaal tegelijk worden uitgevoerd. Echter niet alle investeringen zijn nog te beïnvloeden, omdat de projecten meestal een langere voorbereidingstijd hebben en daarin al een stadium hebben bereikt waarbij stoppen geen optie is. Voor investeringen waar nog een keuze mogelijk is, vindt een scherpe afweging plaats. Het aantal investeringen zal in de toekomst afnemen, mede door de financiële krapte. Deze langzame afname naar minder projecten wordt ook wel de remweg genoemd. In het allereerste MIP (2011) is een afwegingskader vastgesteld dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van investeringen. Eerst vindt er een inhoudelijke weging plaats en vervolgens zijn maatschappelijke, bestuurlijke en financiële uitgangspunten meegenomen. De volgende investeringen hebben voorrang boven andere investeringen: Inhoudelijke afweging: b Investeringen die de basisvoorziening in stand houden b Duurzame investeringen b Investeringen in kennisinfra Financiële afweging: b Investeringen in de fase van no-return b Investeringen met volledige dekking b Investeringen met cofinanciering In hoofdstuk 1: de inleiding, is aangegeven dat ook de betaalbaarheid van de investering een belangrijke rol speelt bij de keuze om de investering doorgang te laten vinden. Om te bepalen hoe groot het betaalbaarheidsprobleem is, is de investeringsportefeuille doorgelicht. De kasstromen (geplande betalingen en ontvangsten) van de investeringen zijn in beeld gebracht. Bij de doorlichting is ook meegenomen welke investeringen nog nader af te wegen zijn in de tweede versie MIP De investeringen die de fase van no-return hebben bereikt worden als niet lopend beschouwd. Van deze categorie is in dit boekwerk alleen de totaalsom opgenomen. Een integrale afweging om een investering te stoppen of niet, is echter lastig te maken op basis van de huidige beschikbare informatie. In het tweede halfjaar 2012 is ingezet op het ophalen van de informatie en deze te beoordelen met behulp van een mini Maatschappelijke Kosten en Baten analyse (MKBA). Voor een uitleg over deze systematiek wordt verwezen naar hoofdstuk 7. Een mini MKBA wordt uitgevoerd bij alle investeringen die in dit MIP zijn opgenomen onder de categorie nader af te wegen in MIP 2013 versie 2. De uiteindelijke afweging welke investeringen doorgaan en welke worden gefaseerd of gestopt vindt plaats in december Toekomstige normen als afwegingskader Het uitvoeren van een mini MKBA over een grote investeringsportefeuille is erg arbeidsintensief en moet dan ook niet ieder jaar plaatsvinden. Beter is om voor de toekomstige afwegingen normen te hanteren, waartegen de investeringen worden afgewogen. Er zijn inhoudelijke en financiële normen. De inhoudelijke normen worden bepaald in onder andere het collegeprogramma. Financiële normen Het doel voor de begroting vanaf 2014 is om te komen tot een begroting waarbij de kasstromen meerjarig neutraal zijn. Meerjarig neutraal betekent dat er wel sprake kan zijn van een verschil in uitgaande en ingaande kasstromen in enig jaar, maar dat er over een periode van 4 jaar evenwicht moet zijn in de kasstromen. Hierbij wordt opgemerkt dat met de huidige 5

6 maatregelen, zoals een mini MKBA, een remweg wordt ingezet. De remweg is mogelijk langer dan gepland, vanwege de doorlooptijd van de investeringen die in uitvoering zijn of komen. Bij de tweede versie MIP 2013 zal meer duidelijk zijn over de lengte van de remweg. In het algemeen gelden de volgende normen: b Toewerken naar een 0-situatie waarbij de uitgaande en inkomende kasstromen meerjarig in evenwicht zijn; b De ruimte voor investeringen wordt bepaald door de budgetten die in de begroting aanwezig zijn en eventueel extra aan te trekken middelen, zoals subsidies, leningen en verkoop vastgoed (waarbij de extra rentekosten kunnen worden gedekt binnen de meerjarenbegroting). Per investeringscategorie kan de norm verschillend zijn. Zo zijn er bij afval- en rioolinvesteringen tarieven die de investeringsruimte mede bepalen. Bij de Kadernota zal per categorie de norm worden voorgelegd Aanvullende mogelijkheden bij de investeringsafweging Naast de genoemde normen zijn er ook andere mogelijkheden om een investering kansrijk te maken. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om investeringen aan de markt over te laten, of om meerjarige spreiding van uitgaven. Te denken valt aan lease, DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate in één aanbesteding), huur en dergelijke. Deze constructies leiden tot een gelijkmatige kasstroom voor een langere periode. De huidige organisatie is nog niet ingericht om de nieuwe contractvormen (zoals DBFMO) goed in te voeren. Onderzocht moet worden wat er nodig is om in de toekomst beter met andere vormen van kasstromen om te kunnen gaan. Deze kennis moet binnen de organisatie worden ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de afdeling inkoop binnen de sector AIHD maar ook voor de sectoren in met name het ruimtelijk domein. Deze opgave wordt meegegeven bij de nadere uitwerking van het ruimtelijk domein. Tevens moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het aanboren van nieuwe subsidiebronnen. Hierbij wel de aantekening dat ook de cofinanciering dan in acht moet worden genomen. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt met de subsidiënten om de inkomende kasstromen zo goed als mogelijk aan te laten sluiten met de uitgaande kasstromen. Dit zal in de praktijk betekenen dat de sectoren tussentijds verantwoording af moeten leggen. Ook hiermee moet rekening worden gehouden met de doorontwikkeling van zowel het ruimtelijk als het sociale domein. 6

7 3 Strategische investeringen Strategische investeringen zijn in het Projectenboek 2012 aangemerkt als investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Hieronder is de huidige status per investering opgenomen. Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 1. VMBO s (gekoppeld aan ISE, incl. sporthal Botenlaan) Realisatie van twee kwalitatief goede VMBO-scholen, in aanvulling op VMBO Christiaan Huygens College (CHC). Voorbereiding en uitvoering. 50 mln. 1A. VMBO Stedelijk College Eindhoven op het Sportpark Eindhoven Noord De nieuwbouw wordt een transparant en duurzaam gebouw met een praktijkgerichte en uitdagende leeromgeving. Een levendig, multifunctioneel gebouw voor leerlingen én buurt, met onder meer een theatervoorziening, tentoonstellingsruimte, een oefenruimte voor muziekverenigingen, ruimten voor cursussen in avonduren, een leerlingenrestaurant, een aantal leer-/werkbedrijven en mogelijk een dependance van de bibliotheek. Het gebouw bevat een sporthal die ook voor verenigingen beschikbaar is buiten schooltijden. Voor de nieuwbouw is een herschikking van de voetbalvelden en parkeerterrein rondom het gebouw noodzakelijk. Het project wordt vormgegeven in nauw overleg met de betrokken voetbalverenigingen en de buurt. Oplevering van het schoolgebouw is voorzien medio De aanpassing van de openbare ruimte en projectafronding zal in 2015 gereed zijn. School-gebouw 23.5 mln. Totaal project 32.5 mln. Uitvoering, geen mini MKBA 1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan De vervangende nieuwbouw van VMBO Pleincollege de Burgh is voorzien op de huidige locatie aan de Piuslaan. Hier zal ook Pleincollege Aloysius /De Roosten onderdak vinden. De oplevering van dit verbouwen nieuwbouwproject is voorzien in de loop van schooljaar mln. Mini MKBA tbv voorbereiding VMBO Stedelijk College Eindhoven, SEN VMBO de Burgh, Piuslaan 7

8 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan -vervolg- Dit project staat in het teken van duurzaamheid, innovatie, technologie en design. Het wordt een aantrekkelijk schoolgebouw dat uitdrukkelijk de verbinding zoekt met de omgeving en het bedrijfsleven. De school streeft vakmanschap en grensverleggend onderwijs na, waarbij onder meer de verbinding gemaakt wordt tussen gezondheid, bewegen, muziek en milieu met techniek. Ook de realisatie van een Technomavo is daarbij in beeld. Het gebouw is een monument, waarbij in de transformatie de waardevolle gebouwelementen behouden zullen blijven: het gebouw wordt deels gerenoveerd. Een deel zal gesloopt worden en vervangen door nieuwbouwuitbreiding. Het project omvat ook de realisatie van een aantal gymzalen c.q. sportaccommodatie. 2. ECN/FOM aan vestiging hoogwaardige kennisinstellingen, gericht op versterking van energiecluster, innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid (in het kader van Brainport). Uitvoering ,1 mln. Uitvoering, geen mini MKBA 3. IWV (Integrale WijkVernieuwing) De doelstellingen (beoogde effecten) van de integrale wijkvernieuwing zijn: 1. Verbeteren van de leefbaarheid; 2. Tegengaan van ruimtelijke segregatie; 3. Veranderen van de verhouding tussen huur en koop ten gunste van koop. Het doel: de diversiteit in het woningaanbod (prijs, type, grootte, eigendom) te vergroten; 4. Bevorderen van sociale stijging zodat individuele bewoners vooruit komen op de maatschappelijke ladder. Uitvoering. Realisatie: vanaf tweede kwartaal ,4 mln. Mini MKBA tbv uitvoering voor de projecten binnen de IWV- wijken die nog nader af te wegen zijn 8

9 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status Momenteel zijn er 11 wijkvernieuwingsgebieden: - Bennekel - Woensel West - Doornakkers - Lakerlopen - Barrier - Kruidenbuurt - Philipsdorp - Drents Dorp - Bloemenbuurt Zuid - Genderdal - Oud Woensel 4. Strijp-S Het voormalige bedrijventerrein van Philips wordt herontwikkeld tot een nieuw dynamisch en creatief gebied. Eind vorige eeuw maakte Philips bekend dat het bedrijf het terrein van 27 hectare wilde afstoten en zocht overnamekandidaten. Voor de gemeente Eindhoven was dit de ideale gelegenheid om een binnenstedelijke kwaliteitsslag te slaan én de snel slinkende hoeveelheid bouwgrond aan te vullen. In een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) met Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) is de gemeente deze uitdaging aangegaan. Nu worden na jaren van voorbereiding de eerste stadswoningen en appartementen gebouwd, worden lofts ingericht in monumentale fabrieksgebouwen die de status van rijksmonument hebben en ontwikkelt een investeerder het eerste kantoorgebouw. De tijdelijke verhuur van bedrijfshuisvesting voor startende en gevestigde ondernemers overtreft de verwachtingen. De werkgelegenheid is explosief te noemen met bijna arbeidsplaatsen in nauwelijks twee jaar. Strijp-S ontwikkelt zich van De Verboden Stad in de Creatieve stad. De verbetering van de infrastructuur van Strijp-S wordt nu in deelbesluiten voorgelegd de overige activiteiten zijn binnen de PPS verankerd. Voorbereiding en uitvoering. Gefaseerd van Het resultaat van de gebiedsontwikkeling (GREX) zal, zoals vanaf de start zo ingezet, naar verwachting blijven sluiten op 0. Voor de bijkomende gemeentelijke investeringen in omliggende infrastructuur resteert nog een opgave bruto 14,15 mln, en met de op dit moment verwachte bijdragen van netto 8,9 mln. Hieronder staan de concrete projecten (A t/m I) benoemd. Daarnaast zal gemeentelijke participatie nodig zijn voor de cultuurfundamenten onder deze gebiedsontwikkeling. Concrete projecten staan hieronder opgenomen (onder J t/m L). 9

10 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status A t/m C (GEREED) A. HOV op Strijp S B. Reconstructie kruispunt Glaslaan (incl HOV) C. Reconstructie Kastanjelaan deel a (incl HOV-schakel Cederlaan) Gereed D Reconstructie Kastanjelaan Deel B Ontwerpstudie ,7 mln On hold E Verlenging perrons station Beukenlaan over Beukenlaan heen ter verbetering aansluiting Strijp S. Haalbaarheidstudie vrijwel afgerond. Startnotitie 2,3 mln Mini MKBA tbv voorbereiding F Transferium inclusief de voorzieningen T.z.t startnotitie 3,0 mln On hold G Spoortunnel tussen park Lijmbeek en Strijp S T.z.t startnotitie p.m. On hold H Rotonde Beukenlaan Ontwerpstudie in 2013 I Reconstructie/herinrichting Schootsestraat Ontwerpstudie in ,25 mln On hold 0,9 ml;n On hold J Urban Sports: permanente huisvesting van BMX en Area 51 Haalbaarheidsstudie ,0 mln Mini MKBA tbv voorbereiding K Volt: Een nieuw gebouw waarin een nieuwe crossmediale experience, bakermat van technologische en multimediale innovaties. Fundraising/ onder-zoek financiële haalbaarheid Overleg met provincie loopt over vastgoed-participatie overheden. 25 mln Mini MKBA tbv voorbereiding L Poeme Electronique, Paviljoen waarin de geschiedenis van Eindhoven als innovatiestad en mediaprojecten van hedendaagse kunstenaars is te zien Haalbaarheidstudie 2012/2013. p.m. On hold 10

11 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 5. Landelijk Strijp Landelijk Strijp is een onderdeel van Brainport 275 mln. Avenue en moet een rol gaan spelen op wereldniveau, met de Brainport Innovatie Campus als grote motor. Het gebied staat aan de vooravond van een enorme transformatie. Een transformatie die leidt naar een vernieuwende, toekomstgerichte omgeving waarin synergie ontstaat tussen kenniswerkers, stedelingen en de groene ruimte. Het biedt zowel ruimte voor een innovatief vestigingsklimaat voor hightechbedrijven, als een aantrekkelijke parkachtige ruimte voor publiek. De gebiedsontwikkeling wordt niet in één keer uitgerold, maar wordt gefaseerd uitgevoerd. Er is dus geen sprake van één totale go/no go beslissing. Voor elke fase wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd. De ontwikkeling van Landelijk Strijp bestaat uit drie onderdelen: Brainport Innovation Campus (BIC). go/no go besluit voor principeakkoord en nadere uitwerking 1e fase, begin 2013 PM (sluitende exploitatie, risicovoorziening opnemen in MPG) Mini MKBA tbv voorbereiding. Rol van BIC is hierbij belangrijk Groene Raamwerk. Agenda voor het groene raamwerk met gefaseerde uitvoering. Slowlanes die betrekking hebben op Landelijk Strijp zijn ondergebracht in het Groene Raamwerk. Bereikbaarheidsplan. De landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport is één van de maatregelen vanuit de Alderstafel om de luchthaven te kunnen laten doorgroeien. Hiervoor is het bereikbaarheidsplan Eindhoven Airport/Landelijk Strijp opgesteld. Het Bereikbaarheidsplan is een integraal pakket van maatregelen, bestaande uit de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals een nieuwe aansluiting A2/Airport-noord, mobiliteitsmanagement (o.a. bedrijfsvervoersplannen BIC), nieuwe fietsverbindingen, de realisatie van een nieuw station Eindhoven Airport en de verbindingswegen daar naartoe, alsmede het opnemen van het station en transferium in de HOV-verbinding naar Eindhoven Airport. Fase 1 is in uitvoering besluit fase 2 eind 2012 nadere uitwerking en uitvoering bereikbaarheidsmaatregelen 1e fase BIC totale kosten 55 mln kosten fase 1 8 mln, gedekt uit subsidies provincie kosten fase 2 15 mln, gedekt uit rijksbijdrage Brainport Avenue) 170 mln. Opmerking: dit betreft de totale investering. De kosten zijn niet alleen voor de gemeente Eindhoven. Externe dekking is nog niet hard Mini MKBA fase 2 en verder tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding 11

12 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 6. Omgeving Fontys Sporthogeschool Inrichting van de omgeving van Fontys Sporthogeschool, gericht op kwaliteit van de leefomgeving. Met de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de Sporthogeschool (i.c. het semi-ondergronds parkeren) ontstaat in het betreffende gebiedsdeel (fase I van het MasterplanGenneper Parken) een evenwicht tussen rood, grijs en groen. Dit door de natuurontwikkeling in het beekdal en de reconstructie van wegen in de directe omgeving, inclusief het lanenkarakter en de verkeersveiligheid daarvan. Uitvoering ,85 mln. Uitvoering, geen mini MKBA 7. HOV fase 2 Nuenen-Woensel- HTCE Realisatie van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijn (HOV). Om de ambitie van Brainport 2020 waar te kunnen maken, is het van belang dat de regio in de toekomst goed bereikbaar blijft. Naast inzet op verbetering van de doorstroming voor het autoverkeer, vormt de ontwikkeling van HOV een belangrijk speerpunt. HOV is een goed alternatief voor de auto. In februari 2009 heeft de raad de OV-agenda en HOV-strategie vastgesteld met daarin een netwerk van HOV-lijnen. Besloten is om HOV2 als stamlijn van dit netwerk te gaan realiseren. Op het tracé Nuenen, Winkelcentrum Woensel, Neckerspoel, Aalsterweg en High Tech Campus wordt exclusieve businfrastructuur aangelegd om prioriteit te kunnen geven aan HOV. Op de kruising Veld. Montgomerylaan met de Ring zal een ongelijkvloerse kruising worden gerealiseerd. In het centrum (binnenring) zal geen infrastructurele aanpassing plaatsvinden. Het project gebeurt in samenwerking met het SRE en de gemeente Nuenen. Afronden planvoorbereiding Vervolgens zal gefaseerd de uitvoering plaatsvinden: : Sterrenlaan Churchilllaan : Omgeving Winkelcentrum Woensel Veld. Montgomerylaan : Ongelijkvloerse kruising Ring Veld. Montgomerylaan : Aalsterwege High Tech Campus Kosten 77,5 mln. Dekking 62 mln Mini MKBA tbv uitvoering 8. Centraal Stationsgebied (deel tunnel) Herontwikkeling van de zuidzijde van het stationsgebied, gericht op verbetering van de verblijfskwaliteit, verbetering van verbindingen (interwijks), functiemix (wonen, werken, verblijven) en OV-knooppunt. Verbinden en verblijven. Aanbesteding 2012 stationstunnel: grondexploitatie. Mini MKBA tbv uitvoering 12

13 h e re n s a u n a t i b e t water molen genneperweg e.m.z. of. holstlaan r.p.c. hotel E 34 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 9. Masterplan Genneper parken, bestaande uit de volgende onderdelen: Masterplan Genneper parken Vernieuwing hockeyaccommodatie Masterplan Genneper Parken parkeervoorziening vd Valk / verplaatsing RPC Masterplan Genneper Parken Herstructurering voetbalaccommodatie Velddoornweg Masterplan Genneper Parken FC Eindhoven stadion Masterplan Genneperparken parkeervoorziening Tongelreep stadswandelpark Het Masterplan Genneperparken (zuid-oost) dat de raad heeft vastgesteld, betreft voor alle betrokken partijen (Klankbordgroep, TGE, buurten, sportverenigingen, etc.) een wenkend perspectief, dat afhankelijk van kansen en financiële middelen- gefaseerd in een periode van ca. 15 jaar uitgevoerd kan worden. De komst van de Fontys Sporthogeschool Eindhoven heeft hiervoor als katalysator gediend. Fase I (de directe omgeving van de school en daarmee samenhangend de renovatie van het tennispark) wordt nu feitelijk gerealiseerd. Daarnaast wordt in 2013 gestart met de aanleg van de rotonde Antoon Coolenlaan Willem Elsschotlaan. De twee hockeyverenigingen (OZ en EMHC) beogen een vergaande samenwerking. Deze ontwikkeling is ook vertaald in het Masterplan Genneperparken waarin de verenigingen fysiek dichter bij elkaar komen in een accommodatie. Oude gebouwen worden afgebroken ten gunste van natuurontwikkeling in het beekdal van de Tongelreep. Tevens dient een hockeyveld te worden gedraaid en is een aantal inpassingsmaatregelen noodzakelijk. In het Masterplan Genneper Parken is rekening gehouden met de komst van de HOV, parallel aan de Aalsterweg, om Van der Valk heen en dan parallel aan de A2 richting High Tech Campus. Tevens is rekening gehouden met de komst van een gebouwde parkeervoorziening (ook tbv P+R) Het aantal sportvelden kan worden teruggebracht van acht naar zes (i.c.m. realisatie kunstgrasveld), waardoor in het beekdal een natuurpark kan worden gerealiseerd. In verband met waterwinning is deze ontwikkeling op termijn noodzakelijk Gefaseerde vernieuwing van het stadion. Mogelijkheden van handhaving van de accommodatie worden in samenspraak met FC Eindhoven bezien. Herinrichting van het bestaande grote parkeerterrein, die aansluit op de bestaande bebouwing en natuurlijke omgeving. RING boutenslaan st claralaan jacob reviuslaan de vleut klooster gildehuis genneperweg dahliavereniging Eindhoven centrum 10 min. lopen bayeuxlaan poelhekkelaan felix timmermanslaan trompetterloop herman gorterlaan tongelreep dommel aalsterweg antoon coolenlaan St. Anna, TopSupport, Nederlandse Obesitas Kliniek a nto o n coolenlaan watertoren 13 Voorbereiding Besluitvorming in Bij positieve besluitvorming: Realisatie 2014/2016 i.v.m. toegekende provinciale subsidie. Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012 Planning 2015/2016 Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012 willem elsschotlaan wim van tuijllaan fc eindhoven theo koomenlaan Fontys Sporthogeschool genneperweg bram venemanln charles roelslaan velddoornweg tennis Jan Louwers Stadion eindhoven a.v. 9 mln. Mini MKBA tbv voorbereiding 12 mln On hold 1 mln On hold p.m. On hold 10 mln On hold c.o.v.s. toon schröderln e.m.h.c. charles roelslaan m.h.c. oranje zwart golfbaan 200 m stappendijk 7 E 25 E 34

14 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status Masterplan Genneper parken herinrichting openbare ruimte e.o. ijssportcentrum In diverse gebiedsdelen kan een kwaliteitsimpuls worden gerealiseerd; omgeving ijssportcentrum en gemeentewerf (i.c herbouw werf elders) 2 mln On hold 10. Duurzame openbare verlichting Er is een visie opgesteld op welke wijze de gehele stad duurzaam verlicht kan worden met verlichting die past bij Eindhoven. Hiervoor is een roadmap opgesteld waarin de ambitie op het gebied van duurzame verlichting en de weg hier naar toe is beschreven. Uitwerking van deze roadmap vindt de komende jaren plaats. Gestart wordt met een mini MKBA en uitvoering van een aantal pilots om uiteindelijk te komen tot grootschalige lichtvervanging Pilot project wordt in 2013 uitgevoerd. De verdere uitrol is afhankelijk van de beschikbare middelen. 0,45 mln. De exacte kosten en dekking worden zijn nog niet bekend Mini MKBA tbv voorbereiding 14

15 4 Lopende investeringen In onderstaande overzichten zijn de lopende investeringen opgenomen. Achtereenvolgend worden de maatschappelijk nut investeringen, de grondexploitaties en de economisch nut investeringen weergegeven. In de investeringsoverzichten is het onderscheid gemaakt tussen lopende en nader af te wegen investeringen. Onder de categorie lopende investeringen vallen de projecten die: b reeds zijn aanbesteed; b in uitvoering zijn genomen; b in de fase van afsluiting zijn; b forse financiële risico s kennen als wordt besloten om aanpassingen te doen. Omdat ten aanzien van bovenstaande categorie geen keuze kan worden gemaakt om wel of niet doorgang te laten vinden, wordt volstaan met het presenteren van deze investeringen in één totaalregel. De investeringen die nog worden afgewogen, worden hieronder wel afzonderlijk gepresenteerd. 4.1 Investeringen Maatschappelijk Nut Investeringen in maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die een maatschappelijke bijdrage aan de stad leveren. Hierbij valt te denken aan wegen en openbaar groen. De investeringen in maatschappelijk nut worden niet geactiveerd. De lasten van de investering worden in een keer genomen. PO 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving Eindjaar Openbare ruimte omgeving VMBO-SEN Realisatie van de openbare ruimte rondom de VMBO voor het stedelijk college (circa leerlingen) Geplande netto uitgaven Status Mini MKBA tbv uitvoering Totaal: Lopende investeringen: Totaal: PO 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: De investeringen betreffen de Integrale Wijkvernieuwingsgebieden zijn opgenomen in hoofdstuk 2: Strategische investeringen. 15

16 PO 8.2 Openbare ruimte (muv water en groen) Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving Eindjaar Karel de Grotelaan Op basis kwaliteit brengen van de asfaltverharding. In 2012 wordt voor de jaren 2013 e.v. aan de hand van de technische staat bepaald welke maatregelen in welk jaar moeten worden uitgevoerd. Dit bepaalt de inzet van de middelen over de jaren en Herinrichting Roostenlaan (Floralaan-west) Herinrichting St. Josephlaan Onderhouds-programma Drempelprojecten onderhoud Uitvoeren groot onderhoud en herinrichting Roostenlaan. Groot onderhoud St. Josephlaan waarbij het riool wordt vervangen en de straat heringericht wordt Jaarlijks programma voor cyclisch onderhoud, waarbij de investeringen over meerdere jaarschijven lopen. Op basiskwaliteit brengen van onderhoud van: Willemstraat, Busweg, Planetenlaan, Poolster-laan, Scherpakkerweg, Van Blankenburgstraat, Generaal Stedtmanlaan, Dr Cuyperslaan en Broekakkersweg. Incl. verkeerskundige maatregelen. Geplande netto uitgaven status Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

17 PO 8.3 Groen en recreatie voorzieningen Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving Eindjaar Cofinanciering Realisatie Stadspoort Landbouw Groenrenovatie Philips van Lenneppark aan realisatie infocentrum Stadspoort Landbouw in Philips Fruittuin. De realisatie vormt als project onderdeel van Landelijk Strijp. Het renoveren van het Philips van Lenneppark (mede als gevolg van de verbreding van de A2 en de daarmee samenhangende verplaatsing van de kinderboerderij). Het inpassen van de A2 en opknappen van het park, beplantingen, parkmeubilair en aanleg van een hondenlosloopterrein Geplande netto uitgaven Status Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding Totaal: Lopende investeringen: Totaal: PO 8.5 Milieu Lopende investeringen: Totaal:

18 PO 8.6 Verkeer en Vervoer Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Ook de 2e HOV-lijn valt onder dit programmaonderdeel. Deze investering is opgenomen bij hoofdstuk 2: Strategische investeringen. Project Beschrijving Eindjaar Openbaar vervoervoorz. CVA 1e en 2e tranche Het geleiden van alle verkeers- en vervoerwijzen langs de westcorridor, waaronder de realisatie van de eerste HOV-lijn Verkeersveiligheid Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het realiseren van duurzaam veilige maatregelen, zoals snelheidsremmende maatregelen, op diverse locaties in de stad Implementatie concessie Halteplan toegankelijk OV Fietsenstalling winkelcentrum Woensel Fietspad Eisenhowerlaan Black spot Fransebaan/ Montpellierlaan Het realiseren van infrastructurele maatregelen als gevolg van aanpassingen in de dienstregeling van het openbaar vervoer Het toegankelijk maken van 245 bushaltes voor minder validen in het kader van de Wet gelijke behandeling. Bij winkelcentrum Woensel wordt een tweede fietsenstalling gerealiseerd. Ontwikkeling van een Definitief Ontwerp voor de aanleg van een fietspad op gemeentelijk grondgebied, als onderdeel van de fietsverbinding tussen Eindhoven en Helmond. De ontwikkeling van een Definitief Ontwerp voor de aanpak van het verkeersonveilige kruispunt Montpellierlaan/Fransebaan Geplande netto uitgaven Status Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv voorbereiding Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

19 4.2 Grondexploitaties I. Voorraad projecten Voorraadprojecten zijn projecten die nog geen vastgestelde exploitatie kennen en die nog niet in uitvoering zijn. Er zijn twee typen budgetten beschikbaar ter dekking van de te maken gemeentelijke kosten, te weten de budgetten uit strategische verwervingen en de voorbereidingskredieten. Deze budgetten zijn in de tabellen opgenomen. De voorraadprojecten zijn grofweg in te delen in projecten die volgens het prioriteitendossier on hold staan en projecten nader af te wegen in MIP De laatste categorie zijn projecten die vastgesteld moeten worden in verband met de voortgang. Voor de categorie projecten die on hold staan vindt MKBA over het algemeen later plaats, niet via een mini MKBA. Projecten. De categorie nader af te wegen in MIP 2013 worden meegenomen middels een mini MKBA. Voor een deel van de projecten uit de laatstgenoemde categorie is een eenvoudige MKBA van toepassing, omdat dit particuliere initiatieven zijn. Voorraadprojecten on hold: Totaal: Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Totaal: II. Lopende planexploitaties Er wordt van een lopende planexploitatie gesproken indien een projectopdracht met bijbehorende planexploitatie bestuurlijk is vastgesteld. Dit kan zowel een plan zijn waarbij grondeigendom van de gemeente wordt ingezet, als initiatieven op private grondeigendommen. Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Onder de beïnvloedbare projecten is ook het stationsdistrict opgenomen. Deze investering is opgenomen in hoofdstuk 2: Strategische investeringen 035-xx Project Meerhoven Woningbouw Meerhoven: Zandrijk Woningbouw Meerhoven: Grasrijk Landforum Woningbouw Meerhoven: Bosrijk Woningbouw Meerhoven: Waterrijk Wonen+winkels+voorz. Meerhoven: Meerrijk Kantoren + voorz. Meerhoven: Landforum Bedrijventerrein Meerhoven: Park Forum Bedrijventerrein Meerhoven: Flight Forum Kantoren+winkels+voorz. Meerhoven: Trade Forum (Nimbus) Meerhoven Landhof ( Grasrijk ) Meerhoven Esplanade Eindjaar Status divers Mini MKBA voor projecten tbv planning jaarschijf Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

20 4.3 Projecten Economisch Nut Investeringen in Economisch nut hebben als kenmerk dat de investeringen verhandelbaar zijn. Er is een bepaalde verkoopwaarde. Onder economisch nut investeringen vallen ook investeringen waar een tarief tegenover staat. Hier valt dan te dekken aan investeringen in riolen en afval, omdat er rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt doorberekend aan burgers. Onderwijshuisvesting Zoals eerder in de kadernota is aangegeven, zijn er binnen het budget voor onderwijshuisvesting onvoldoende middelen om sturing te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Het huidige budget bedraagt 17,3 miljoen. In de kadernota is voor miljoen en vanaf miljoen extra beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2012 wordt een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) opgesteld wat als kaderstellend sturingsinstrument wordt gezien. Bij de uitwerking van het IHP geldt een kaderstellend budget van 18,3 miljoen in 2013 en 19,3 miljoen vanaf In dit meerjaren investeringsprogramma worden geen keuzes gemaakt ten aanzien van de investeringen in onderwijshuisvesting. Het IHP zal separaat worden aangeboden aan de raad, voorzien van een advies op basis van de nog uit te voeren MKBA. I. Spil Lopende investeringen: Totaal: II. Verbouwing Lopende investeringen: Totaal: III. Nieuwbouw Lopende investeringen: Totaal: Gemeentelijk RioleringsPlan Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Vanwege de rioolheffing is het niet mogelijk om de ontvangen tarieven op andere investeringen (niet zijnde rioolinvesteringen) in te zetten. Om deze reden zal er altijd rioolvervanging zijn. De mini MKBA heeft betrekking op de fasering in tijd bij uitvoering (prioritering binnen de rioolvervanging). Project Beschrijving Eindjaar GRP 2006 Integrale wijkvernieuwing Afkoppelen 43,5 ha Afkoppelen De Tempel Afkoppelen 6,5 ha Afkoppelen bedrijventerrein Afkoppelen 8,74 ha Vaalserbergweg Afkoppelen kanaalzone Afkoppelen 16,9 ha bedrijventerrein Afkoppelen Dr. Dorgelolaan Afkoppelen 2,1 ha Afkoppelen Kruidenbuurt Afkoppelen 5,19 ha Tjalkstraat Rioolvervanging 162 meter Geplande netto uitgaven 20

Meerjaren Investeringsprogramma 2013-2016

Meerjaren Investeringsprogramma 2013-2016 Meerjaren Investeringsprogramma 2013-2016 Inhoud 1 Inleiding 3 Leeswijzer tabellen 4 2 Kaders 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Huidig afwegingskader 5 2.3 Toekomstige normen als afwegingskader 5 3 Strategische investeringen

Nadere informatie

Meerjaren. Investeringsprogramma. 2013 2016 na uitvoering maatschappelijke kostenbaten analyse

Meerjaren. Investeringsprogramma. 2013 2016 na uitvoering maatschappelijke kostenbaten analyse Meerjaren Investeringsprogramma 2013 2016 na uitvoering maatschappelijke kostenbaten analyse 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Eindhovense financiële situatie: kasstroomproblematiek 6 2.1 Landelijke en

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Meerjaren InvesteringsPlan 2013-2016

Meerjaren InvesteringsPlan 2013-2016 Meerjaren InvesteringsPlan 2013-2016 Resultaat na MKBA 11 december 2012 Inhoud presentatie Inleiding en aanleiding MKBA proces door Boer en Croon Resultaat MKBA: nieuwe MIP boekwerk Besluit MIP Vervolg:

Nadere informatie

Meerjaren InvesteringsPlan

Meerjaren InvesteringsPlan Meerjaren InvesteringsPlan 2013-2016 Resultaat na MKBA 11 december 2012 Inhoud presentatie Inleiding en aanleiding MKBA proces door Boer en Croon Resultaat MKBA: nieuwe MIP boekwerk Besluit MIP Vervolg:

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Ontwikkelingsperspectief Eindhoven ontwikkelt zich langs de lijnen van het beste van twee werelden : 1. Aan de ene kant is Eindhoven een supervillage : de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut TER EERSTE LEZING gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6508 Inboeknummer 15bst01152 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.652 Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk

Nadere informatie

Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen

Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen gemeente Eindhoven ir. J.B. Helms Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen Commissie Maatschappij en Cultuur 19 februari 2014 Memo Betreft: Beekdal Genneper Parken en kunstgrasveld. Geachte

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting. Samenleving. J. Verstand. 6 mei 2014 Sportpark De Bilderberg: kunstgras voetbal

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting. Samenleving. J. Verstand. 6 mei 2014 Sportpark De Bilderberg: kunstgras voetbal Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Samenleving Nummer Raad d.d. Paragraaf begroting: Programma 7 25 juni 2014 Steller: R. Jansen Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp 6 mei 2014 Sportpark

Nadere informatie

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf

Bijlage 4. Toelichting op de financiële paragraaf Bijlage 4 Toelichting op de financiële paragraaf Toelichting op de financiële paragraaf De twee mogelijke scenario s zijn financieel doorgerekend. Dit wil zeggen dat op basis van kengetallen een berekening

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu, Raadsnummer 09. R3434. OOI Inboeknummer o9bstoasa8 Beslisdatum B&W 8 december 2009 Dossiernummer 950.554 Raadsvoorsteltot het instellen van een mobiliteitsfonds

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand

Sturing en Beleid. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Driehoek 't Zand Aan de gemeenteraad 13 september 2011 Onderwerp: Driehoek 't Zand 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. een aanvullend krediet van 1.344.800,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van de sporthal met horecagelegenheid

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling

Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Bijlagen/nummer 2011/142 Dienst/afdeling/sector Raadsvoorstel 142/1 Herontwikkeling Wagnerplein Gebiedsontwikkeling/Projectmanagement Vastgoedontwikkeling Aan de raad, Aanleiding Doel van dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Bijlage 5 Gebouw- en locatiegegevens per school VO en (V)SO. Locaties onderwijsgebouwen Voortgezet Onderwijs in de gemeente Eindhoven

Bijlage 5 Gebouw- en locatiegegevens per school VO en (V)SO. Locaties onderwijsgebouwen Voortgezet Onderwijs in de gemeente Eindhoven Bijlage 5 Gebouw- en locatiegegevens per school VO en (V)SO Locaties onderwijsgebouwen Voortgezet Onderwijs in de gemeente Eindhoven 1 = Praktijkschool Eindhoven, Amundsenlaan 6 2 = Lyceum Bisschop Bekkers,

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over uitwerking spelregel Financiën helder en op orde: investeringen maatschappelijk nut.

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over uitwerking spelregel Financiën helder en op orde: investeringen maatschappelijk nut. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5485 13bst00984 Dossiernummer 13.24.251 16 augustus 2013 CommissieNotitie Betreft startnotitie over uitwerking spelregel Financiën helder en op orde: investeringen

Nadere informatie

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472

Raadsstuk. 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 157/2008 19 augustus 2008 WZ/ogv 08/133472 Kredietaanvraag project Van riool tot Rode Loper: Jansstraat, Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat

Nadere informatie

8 oktober Samen werken aan een sterke stad

8 oktober Samen werken aan een sterke stad 8 oktober 2003 Samen werken aan een sterke stad Doelstellingen en ambities Wonen: Waalfront ca. 2000 woningen (verschillende categorieën) 60.000 m2 werk en voorzieningen Bereikbaarheid: Stadsbrug Stad

Nadere informatie

Deze notitie geeft u inzicht en overzicht. Uw uitdaging is het maken van de definitieve keuzes.

Deze notitie geeft u inzicht en overzicht. Uw uitdaging is het maken van de definitieve keuzes. 1. Inleiding In de loop van het afgelopen jaar hebben wij u via de bestuursrapportages, de Voorjaarsnota 2009 en recentelijk nog bij het voorstel met betrekking tot Hergebruik historisch deel stadhuis,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Instellen reserve bovenwijks t.b.v. Hovenring kba/pb Projectmanagement

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Instellen reserve bovenwijks t.b.v. Hovenring kba/pb Projectmanagement gemeente Eindhoven Projectmanagement Raadsnummer Inboeknummer 10bst01835 Beslisdatum B&W Dossiernummer OplegvelRaadsvoorstel Instellen reserve bovenwijks t.b.v. Hovenring kba/pb10039506 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2455. OOI Inboeknummer o8bstoozor Dossiernummer Soz.zoa rz februari zoo8 Raads informatiebrief Betreft aanleg kunstgrasvelden. 1 Inleiding In oktober 2007 is uw raad

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0594 B.15.0594 Landgraaf, 26 mei 2015 ONDERWERP: Visienota Accommodatiebeleid Landgraaf Raadsvoorstelnummer: 29 PROGRAMMA

Nadere informatie

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1 Bijlage : Uiteenzetting varianten Variant 1 Deze variant is getekend met in achtneming van het uitgangspunt dat er met zo min mogelijk aanpassingen aan het sportcomplex een verbindingsweg en een zesde

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven

Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Bijlage 2 (bij Kantorenstrategie Eindhoven 2012 2020) Overzicht kantoorlocaties behorende tot de planvoorraad in Eindhoven Eindhoven, stationsgebied: Lichthoven (vh. Stationsgebied Zuidoost) Ca. 30.000

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: 2016.20480 Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1094803 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen Beslispunten Wij stellen u

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting Nr.: 12Tl011. Kerkrade, 21 maart 2012 Onderwerp: Beëindiging van de grondexploitatie centrumplan en het voteren van een voorbereidingskrediet. Behorend bij ontwerpbesluit nr: 12Rb013.

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven veelzijdige stad duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Stand van Zaken commissie economie en mobiliteit 8 september 2015 Agenda A-avond Eindhoven op Weg (8 september 2015) 1 Aanleiding/doel

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP: Subsidieverlening t.b.v. een nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum te Minnertsga (MFC). VOORSTEL 1. Aan de vereniging van Plaatselijk Belang te Minnertsga een eenmalige

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Aanleg nieuwe sportvelden. Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden

Raadsvoorstel: Aanleg nieuwe sportvelden. Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden Raadsvoorstel: 2016-1603 Onderwerp: Aanleg nieuwe sportvelden Datum: 13-06-2016 Portefeuillehouder: J. Freije I & O: B &A / Raadsvergadering: 07-07-2016 Programma: Cultuur en sport Opsteller: Y. Kromhout/A.

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Nee College Financieel Juridisch *Z00EE495836* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\334 Behandelend ambtenaar N. van der Heijden Zaaknummer Z.15-14107 Datum: 13 april

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 5 015 Nieuw-Vennep Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 015 in de fysieke leefomgeving van de inwoners,

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen.

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 januari

Nadere informatie

N10 N9 O7 O8 O10. Het Projectenboek O11 V10 O12 U14 U2 U3 U9 U10 V12 U11 U12 S4 S5 V11 U13 U15 O14 N10 O13 O15 V13 N11 O16 U16 N12 O18 V14 U17

N10 N9 O7 O8 O10. Het Projectenboek O11 V10 O12 U14 U2 U3 U9 U10 V12 U11 U12 S4 S5 V11 U13 U15 O14 N10 O13 O15 V13 N11 O16 U16 N12 O18 V14 U17 N1 N10 U13 U15 U16 U17 U14 U12 N12 N11 N10 N9 N2 N3 N8 N8 N4 N8 N7 N6 N8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O18 O1 O2 O3 O4 O7 O8 O8 O8 O5 O6 V1 V4 V1 V2 V3 V5 S1 S2 S3 S6 S4 S5 V6 V7 V8 V10 V12 V13 V14 V9

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel

Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel B&W ADVIES Kenmerk: 17BW000002 Datum advies: 2 januari 2017 Onderwerp: huur noodlokalen basisschool De Vallei Driel Advies: 1. regelen van tijdelijke huisvesting voor basisschool De Vallei voor de periode

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0083 Rv. nr..: 10.0083 B&W-besluit d.d.: 31-8-2010 B&W-besluit nr.: 10.0840 Naam programma +onderdeel: WOP Noord GEO, aanleg Hallenweg Onderwerp: Kredietaanvraag eerste fase Hallenweg

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni Steller adres Onderwerp. : J.W.A.M. van den Berg :

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni Steller  adres Onderwerp. : J.W.A.M. van den Berg : Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 juni 2017 Steller E-mailadres Onderwerp : J.W.A.M. van den Berg : a.vandenberg@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Meerjaren Investeringsprogramma

Meerjaren Investeringsprogramma Meerjaren Investeringsprogramma 2014 2017 www.eindhoven.nl 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding 5 2 De Eindhovense financiële situatie: kasstroomproblematiek 8 2.1 Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen 8 2.2

Nadere informatie

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening

Betreft: concept verzoek wijziging begrenzing NNB met toepassing nee-tenzij principe en o.b.v. art verordening Conceptbrief Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Provincie Noord-Brabant t.a.v. Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC DEN BOSCH gemeente Eindhoven Ruimtelijke Expertise, Ruimtelijke Expertise

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Meerjaren Investerings Programma Mobiliteit (MIPMo )

Meerjaren Investerings Programma Mobiliteit (MIPMo ) 16-04-2012 Meerjaren Investerings Programma Mobiliteit 2013-2016 (MIPMo 2013-2016) Methode en prioriteiten Dienst Stadsbeleid Afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie Contactpersoon R. Kraus Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

2. Concept raadsbesluit

2. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 november 2012 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 november 2012 Nummer : Onderwerp : Investeringskrediet herhuisvesting Bijlage(n) : 1. Vertrouwelijke financiële

Nadere informatie

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 03 april 2012

Nr Sector Onderwerp/ Voorstel Beslissing/Uitvoering. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 03 april 2012 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 03 april 2012 P-Besluitenlijst week 15 Kennis nemen van de lijst. 103 KAB Raadszaken 1. Kennisnemen van het overzicht openstaande raadsvragen. 2. Beantwoording

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

A. de Vries raad00295

A. de Vries raad00295 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A. de Vries 040-2083699 avr@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00295 Reconstructie Leenderweg / John F. Kennedylaan:

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen

Sport en Bewegen. Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012. 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening. 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b

Nadere informatie

Kapitaallasten (begroting 2013)

Kapitaallasten (begroting 2013) 8.000.000 Kapitaallasten (begroting 2013) Gemeente Goeree-Overflakkee Versie 0.3 Oktober 2013 A. van den Berg Inhoudsopgave: Inleiding pagina 2 Bezuinigingspotentieel pagina 2 Kapitaallasten van investeringen

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 0.0979, d.d. -9- B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Analyse meerjareninvesteringsplan 0-0 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie. Niet in te stemmen met die die zijn aangemeld en niet voldoen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Datum raadsvergadering n.t.b.

Datum raadsvergadering n.t.b. Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 4 april 2017 Datum raadsvergadering n.t.b. Nummer raadsvoorstel 2017-405 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid,

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema

AFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema 1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I

Nadere informatie