Meerjaren Investeringsprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjaren Investeringsprogramma 2013-2016"

Transcriptie

1 N1 N10 U13 U15 U16 U17 U14 U12 N12 N11 N10 N9 N2 N3 N8 N8 N4 N8 N7 N6 N8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O18 O1 O2 O3 O4 O7 O8 O8 O8 O5 O6 V1 V4 V1 V2 V3 V5 S1 S2 S3 S6 S4 S5 V6 V7 V8 V10 V12 V13 V14 V9 U1 U2 U2 U2 U3 U2 U2 U2 U2 U2 U2 U3 U3 U3 U2 U4 U4 U4 U9 U10 U11 U5 U6 U7 U8 V11 Meerjaren Investeringsprogramma

2 Inhoud 1 Inleiding 3 Leeswijzer tabellen 4 2 Kaders Inleiding Huidig afwegingskader Toekomstige normen als afwegingskader 5 3 Strategische investeringen 7 4 Lopende investeringen Investeringen Maatschappelijk Nut Grondexploitaties Projecten Economisch Nut 20 5 Potentiële nieuwe investeringen Doorlopers Projectenboek Nieuwe investeringen Maatschappelijk Nut Nieuwe investeringen Economisch Nut 27 6 De investeringsruimte Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen Investeringsruimte en de reserve Financieringsfonds MIP De kasstroomproblematiek en financiële positie 30 7 Maatschappelijke kosten en baten analyse 31 Bijlagen 32 Bijlage 1: Overzicht reserve Financieringsfonds MIP 33 Bijlage 2: overzicht investeringen on hold 34

3 1 Inleiding Bij een meerjaren begroting hoort een meerjarig inzicht in de investeringen die op het programma staan. Met de introductie van het Meerjaren InvesteringsProgramma geven we daar invulling aan. Inmiddels is dit de derde editie van het Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) van de gemeente Eindhoven. Het MIP 2013 is anders dan de vorige edities. De nadruk in het vorige MIP lag op de Strategische investeringsprojecten in relatie tot de beschikbare financiële ruimte. In tijden van schaarste moeten er echter keuzes worden gemaakt om de financiële middelen het meest maatschappelijk productief in te kunnen zetten. Hiervoor is inzicht in de gehele investeringsportefeuille van belang. In dit derde MIP zijn, naast de strategische investeringen, ook lopende investeringen en nieuwe initiatieven opgenomen. Investeringen in infrastructuur, de openbare ruimte en ook bijvoorbeeld ICT en sport. Andere onderdelen van het MIP zijn de Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG) en Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV). Er ontstaat nu een volledig beeld van de investeringen en er wordt gehoor gegeven aan de afspraak met de raad om een integraal beeld te geven van de investeringen. Een tweede wijziging ten opzichte van voorgaande MIP-versies is de aandacht voor de betaalbaarheid (het beschikbaar hebben van kasgeld oftewel liquide middelen). In de vorige editie van het MIP stond de dekking van de investeringen centraal. Het MIP 2013 gaat naast de dekking ook in op de betalingen en ontvangsten (de kasstromen). De ontvangsten en uitgaven op kasbasis (liquiditeit) zijn niet met elkaar in evenwicht. Dit komt omdat uitgaven vaak vooraf gaan aan de inkomsten (zoals bij de grondexploitaties). Om investeringen mogelijk te maken is het noodzakelijk om geld te lenen. Het lenen van geld gaat gepaard met extra rentelasten. Er is besloten om in de begroting vanaf 2013 een extra rentelast op te nemen. Ook met het aantrekken van extra geld is het niet mogelijk om alle voorgenomen investeringen die nu in de planning zitten voor 2013 te betalen. Het is dus een extra opgave in de MIP om het totaal niveau van de investeringen naar beneden bij te stellen (middels schrappen of faseren), dan wel extra middelen aan te trekken. Duidelijk is dat de eerder geplande uitgaven in tijdvak 2012 / 2013, en daarmee de ambities naar beneden moeten worden bijgesteld. De lopende en nieuwe investeringen hebben een eerste doorlichting op noodzaak en mogelijkheden tot fasering gehad. Dit heeft echter niet geleid tot een kader om scherpe keuzes te kunnen maken. Om deze reden is er een nieuw analysekader opgesteld waarlangs de investeringen gelegd gaan worden. Het is een kader waarmee de investeringen kunnen worden beoordeeld op maatschappelijke effecten; een vorm van Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA). In het analysekader staan vier hoofdcriteria centraal: b Legitimiteit: moet de gemeente het doen en in welke mate? b Effectiviteit: in hoeverre draagt het bij aan de ontwikkelingen en doelen die de gemeente heeft gesteld? b Efficiency: doen we het zo doelmatig mogelijk? b Risico s: zijn alle risico s in beeld? Het MIP 2013 dat bij de begrotingsbehandeling op 6 november wordt gepresenteerd is daarom een eerste versie die inzicht geeft in de totale geplande investeringsportefeuille van de gemeente Eindhoven. De lopende en nieuwe investeringen worden afgewogen tegen het bovengenoemde analysekader. Hierdoor zal een keuzeproces in werking worden gesteld dat moet resulteren in een prioritering. Dit keuzeproces wordt gedaan aan de hand van een mini MKBA, gebaseerd op de Maatschappelijke Kosten en Baten analyse. De geprioriteerde investeringen worden opgenomen in een versie 2 van het MIP dat aan de raad wordt voorgelegd op 18 december MIP 2013 versie 1 kent dezelfde indeling als de editie De volgende categorieën kent het MIP 2013: 1. Strategische investeringen: Betreft investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Deze investeringen kunnen zich in verschillende fasen bevinden (startnotitie, voorbereiding, uitvoering, on hold) 2. Startnotitie Deze categorie bevat initiatieven waarvoor een startnotitie wordt gemaakt, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt om de investering wel of niet in voorbereiding te nemen. 3. Voorbereiding Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging en waarbij we overgaan tot voorbereiding 3

4 4. Uitvoering Dit zijn investeringen die hoog scoren in de afweging, waarvoor middelen voorhanden zijn en waarbij we overgaan tot uitvoering 5. On hold Deze categorie bevat investeringen die tijdelijk worden gestopt en waar geen ambtelijke capaciteit op wordt ingezet. Als er zich nieuwe kansen voordoen, wordt overwogen om de investering opnieuw af te wegen. 6. Stoppen Deze categorie bevat investeringen die worden afgesloten. Omdat er nog een mini MKBA wordt uitgevoerd, waaruit prioritering volgt, is bij ieder overzicht van de investeringen een kolom Status toegevoegd. Deze kolom geeft aan voor welk doel de mini MKBA wordt gedaan. Een mini MKBA ten behoeve van startnotitie geeft aan dat voor de betreffende investering wordt afgewogen of er een startnotitie mag worden gemaakt. Pas als de startnotitie is afgerond, volgt definitieve besluitvorming of de investering in voorbereiding wordt genomen. Leeswijzer tabellen In het boekwerk komen diverse tabellen voor. Hieronder volgt een uitleg over de kolommen in de tabellen. Kolomtitel Planning Kosten Status Projectnummer Eindjaar n Geplande netto uitgaven Uitleg (Tabel Strategische investeringen) De huidige stand van zaken ten aanzien van de investering. (Tabel Strategische investeringen) Bedragen in miljoen euro. Deze kolom laat zien in welke fase de investering zit. Als de investering wordt meegenomen in de mini MKBA, dan is dit hier vermeld. Een voorbeeld: mini MKBA tbv voorbereiding betekent dat aan de hand van de mini MKBA wordt besloten of de investering in de fase van voorbereiding komt. Indien een investering is opgenomen in de projectadministratie of activa-administratie, dan wordt er een uniek nummer aan gekoppeld. Investeringen uit het projectenboek 2012, waar nog geen projectnummer aan is gekoppeld krijgen de titel MIP De nieuwe initiatieven krijgen de titel MIP Het verwachte laatste jaar van investeren. De totale geplande kosten van een investering. De kosten komen overeen met de activa- of projectadministratie (bedragen x 1.000). n van externe bronnen (inkomsten), zoals subsidies of grondverkopen (bedragen x 1.000). Dit zijn de netto kasstromen (uitgaven minus inkomsten) over de planperiode (bedragen x 1.000). 4

5 2 Kaders 2.1 Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in de stad, ook in tijden van financiële krapte. Met het vaststellen van het MIP wordt een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van een aantal investeringsprojecten. Het MIP is een document waar de integrale afweging van investeringen voor een periode van 4 jaar (periode ) wordt gepresenteerd. Bij de integrale afweging spelen inhoudelijke en financiële criteria een rol. Inhoudelijk belangrijke thema s zijn identiek aan het MIP 2012: onderwijs, kennisinfrastructuur, Openbaar vervoer en wijkaanpak. Daarnaast spelen bij de keuze om een investering door te laten gaan ook de bestuurlijke en maatschappelijke belangen een rol. 2.2 Huidig afwegingskader De investeringsportefeuille van de gemeente bestaat uit een groot aantal projecten. Deze kunnen niet allemaal tegelijk worden uitgevoerd. Echter niet alle investeringen zijn nog te beïnvloeden, omdat de projecten meestal een langere voorbereidingstijd hebben en daarin al een stadium hebben bereikt waarbij stoppen geen optie is. Voor investeringen waar nog een keuze mogelijk is, vindt een scherpe afweging plaats. Het aantal investeringen zal in de toekomst afnemen, mede door de financiële krapte. Deze langzame afname naar minder projecten wordt ook wel de remweg genoemd. In het allereerste MIP (2011) is een afwegingskader vastgesteld dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van investeringen. Eerst vindt er een inhoudelijke weging plaats en vervolgens zijn maatschappelijke, bestuurlijke en financiële uitgangspunten meegenomen. De volgende investeringen hebben voorrang boven andere investeringen: Inhoudelijke afweging: b Investeringen die de basisvoorziening in stand houden b Duurzame investeringen b Investeringen in kennisinfra Financiële afweging: b Investeringen in de fase van no-return b Investeringen met volledige dekking b Investeringen met cofinanciering In hoofdstuk 1: de inleiding, is aangegeven dat ook de betaalbaarheid van de investering een belangrijke rol speelt bij de keuze om de investering doorgang te laten vinden. Om te bepalen hoe groot het betaalbaarheidsprobleem is, is de investeringsportefeuille doorgelicht. De kasstromen (geplande betalingen en ontvangsten) van de investeringen zijn in beeld gebracht. Bij de doorlichting is ook meegenomen welke investeringen nog nader af te wegen zijn in de tweede versie MIP De investeringen die de fase van no-return hebben bereikt worden als niet lopend beschouwd. Van deze categorie is in dit boekwerk alleen de totaalsom opgenomen. Een integrale afweging om een investering te stoppen of niet, is echter lastig te maken op basis van de huidige beschikbare informatie. In het tweede halfjaar 2012 is ingezet op het ophalen van de informatie en deze te beoordelen met behulp van een mini Maatschappelijke Kosten en Baten analyse (MKBA). Voor een uitleg over deze systematiek wordt verwezen naar hoofdstuk 7. Een mini MKBA wordt uitgevoerd bij alle investeringen die in dit MIP zijn opgenomen onder de categorie nader af te wegen in MIP 2013 versie 2. De uiteindelijke afweging welke investeringen doorgaan en welke worden gefaseerd of gestopt vindt plaats in december Toekomstige normen als afwegingskader Het uitvoeren van een mini MKBA over een grote investeringsportefeuille is erg arbeidsintensief en moet dan ook niet ieder jaar plaatsvinden. Beter is om voor de toekomstige afwegingen normen te hanteren, waartegen de investeringen worden afgewogen. Er zijn inhoudelijke en financiële normen. De inhoudelijke normen worden bepaald in onder andere het collegeprogramma. Financiële normen Het doel voor de begroting vanaf 2014 is om te komen tot een begroting waarbij de kasstromen meerjarig neutraal zijn. Meerjarig neutraal betekent dat er wel sprake kan zijn van een verschil in uitgaande en ingaande kasstromen in enig jaar, maar dat er over een periode van 4 jaar evenwicht moet zijn in de kasstromen. Hierbij wordt opgemerkt dat met de huidige 5

6 maatregelen, zoals een mini MKBA, een remweg wordt ingezet. De remweg is mogelijk langer dan gepland, vanwege de doorlooptijd van de investeringen die in uitvoering zijn of komen. Bij de tweede versie MIP 2013 zal meer duidelijk zijn over de lengte van de remweg. In het algemeen gelden de volgende normen: b Toewerken naar een 0-situatie waarbij de uitgaande en inkomende kasstromen meerjarig in evenwicht zijn; b De ruimte voor investeringen wordt bepaald door de budgetten die in de begroting aanwezig zijn en eventueel extra aan te trekken middelen, zoals subsidies, leningen en verkoop vastgoed (waarbij de extra rentekosten kunnen worden gedekt binnen de meerjarenbegroting). Per investeringscategorie kan de norm verschillend zijn. Zo zijn er bij afval- en rioolinvesteringen tarieven die de investeringsruimte mede bepalen. Bij de Kadernota zal per categorie de norm worden voorgelegd Aanvullende mogelijkheden bij de investeringsafweging Naast de genoemde normen zijn er ook andere mogelijkheden om een investering kansrijk te maken. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om investeringen aan de markt over te laten, of om meerjarige spreiding van uitgaven. Te denken valt aan lease, DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate in één aanbesteding), huur en dergelijke. Deze constructies leiden tot een gelijkmatige kasstroom voor een langere periode. De huidige organisatie is nog niet ingericht om de nieuwe contractvormen (zoals DBFMO) goed in te voeren. Onderzocht moet worden wat er nodig is om in de toekomst beter met andere vormen van kasstromen om te kunnen gaan. Deze kennis moet binnen de organisatie worden ontwikkeld. Dit geldt zowel voor de afdeling inkoop binnen de sector AIHD maar ook voor de sectoren in met name het ruimtelijk domein. Deze opgave wordt meegegeven bij de nadere uitwerking van het ruimtelijk domein. Tevens moet worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het aanboren van nieuwe subsidiebronnen. Hierbij wel de aantekening dat ook de cofinanciering dan in acht moet worden genomen. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt met de subsidiënten om de inkomende kasstromen zo goed als mogelijk aan te laten sluiten met de uitgaande kasstromen. Dit zal in de praktijk betekenen dat de sectoren tussentijds verantwoording af moeten leggen. Ook hiermee moet rekening worden gehouden met de doorontwikkeling van zowel het ruimtelijk als het sociale domein. 6

7 3 Strategische investeringen Strategische investeringen zijn in het Projectenboek 2012 aangemerkt als investeringen die in bijzondere mate bijdragen aan realisatie van de hoofddoelstellingen uit het coalitieakkoord. Hieronder is de huidige status per investering opgenomen. Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 1. VMBO s (gekoppeld aan ISE, incl. sporthal Botenlaan) Realisatie van twee kwalitatief goede VMBO-scholen, in aanvulling op VMBO Christiaan Huygens College (CHC). Voorbereiding en uitvoering. 50 mln. 1A. VMBO Stedelijk College Eindhoven op het Sportpark Eindhoven Noord De nieuwbouw wordt een transparant en duurzaam gebouw met een praktijkgerichte en uitdagende leeromgeving. Een levendig, multifunctioneel gebouw voor leerlingen én buurt, met onder meer een theatervoorziening, tentoonstellingsruimte, een oefenruimte voor muziekverenigingen, ruimten voor cursussen in avonduren, een leerlingenrestaurant, een aantal leer-/werkbedrijven en mogelijk een dependance van de bibliotheek. Het gebouw bevat een sporthal die ook voor verenigingen beschikbaar is buiten schooltijden. Voor de nieuwbouw is een herschikking van de voetbalvelden en parkeerterrein rondom het gebouw noodzakelijk. Het project wordt vormgegeven in nauw overleg met de betrokken voetbalverenigingen en de buurt. Oplevering van het schoolgebouw is voorzien medio De aanpassing van de openbare ruimte en projectafronding zal in 2015 gereed zijn. School-gebouw 23.5 mln. Totaal project 32.5 mln. Uitvoering, geen mini MKBA 1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan De vervangende nieuwbouw van VMBO Pleincollege de Burgh is voorzien op de huidige locatie aan de Piuslaan. Hier zal ook Pleincollege Aloysius /De Roosten onderdak vinden. De oplevering van dit verbouwen nieuwbouwproject is voorzien in de loop van schooljaar mln. Mini MKBA tbv voorbereiding VMBO Stedelijk College Eindhoven, SEN VMBO de Burgh, Piuslaan 7

8 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan -vervolg- Dit project staat in het teken van duurzaamheid, innovatie, technologie en design. Het wordt een aantrekkelijk schoolgebouw dat uitdrukkelijk de verbinding zoekt met de omgeving en het bedrijfsleven. De school streeft vakmanschap en grensverleggend onderwijs na, waarbij onder meer de verbinding gemaakt wordt tussen gezondheid, bewegen, muziek en milieu met techniek. Ook de realisatie van een Technomavo is daarbij in beeld. Het gebouw is een monument, waarbij in de transformatie de waardevolle gebouwelementen behouden zullen blijven: het gebouw wordt deels gerenoveerd. Een deel zal gesloopt worden en vervangen door nieuwbouwuitbreiding. Het project omvat ook de realisatie van een aantal gymzalen c.q. sportaccommodatie. 2. ECN/FOM aan vestiging hoogwaardige kennisinstellingen, gericht op versterking van energiecluster, innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid (in het kader van Brainport). Uitvoering ,1 mln. Uitvoering, geen mini MKBA 3. IWV (Integrale WijkVernieuwing) De doelstellingen (beoogde effecten) van de integrale wijkvernieuwing zijn: 1. Verbeteren van de leefbaarheid; 2. Tegengaan van ruimtelijke segregatie; 3. Veranderen van de verhouding tussen huur en koop ten gunste van koop. Het doel: de diversiteit in het woningaanbod (prijs, type, grootte, eigendom) te vergroten; 4. Bevorderen van sociale stijging zodat individuele bewoners vooruit komen op de maatschappelijke ladder. Uitvoering. Realisatie: vanaf tweede kwartaal ,4 mln. Mini MKBA tbv uitvoering voor de projecten binnen de IWV- wijken die nog nader af te wegen zijn 8

9 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status Momenteel zijn er 11 wijkvernieuwingsgebieden: - Bennekel - Woensel West - Doornakkers - Lakerlopen - Barrier - Kruidenbuurt - Philipsdorp - Drents Dorp - Bloemenbuurt Zuid - Genderdal - Oud Woensel 4. Strijp-S Het voormalige bedrijventerrein van Philips wordt herontwikkeld tot een nieuw dynamisch en creatief gebied. Eind vorige eeuw maakte Philips bekend dat het bedrijf het terrein van 27 hectare wilde afstoten en zocht overnamekandidaten. Voor de gemeente Eindhoven was dit de ideale gelegenheid om een binnenstedelijke kwaliteitsslag te slaan én de snel slinkende hoeveelheid bouwgrond aan te vullen. In een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) met Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) is de gemeente deze uitdaging aangegaan. Nu worden na jaren van voorbereiding de eerste stadswoningen en appartementen gebouwd, worden lofts ingericht in monumentale fabrieksgebouwen die de status van rijksmonument hebben en ontwikkelt een investeerder het eerste kantoorgebouw. De tijdelijke verhuur van bedrijfshuisvesting voor startende en gevestigde ondernemers overtreft de verwachtingen. De werkgelegenheid is explosief te noemen met bijna arbeidsplaatsen in nauwelijks twee jaar. Strijp-S ontwikkelt zich van De Verboden Stad in de Creatieve stad. De verbetering van de infrastructuur van Strijp-S wordt nu in deelbesluiten voorgelegd de overige activiteiten zijn binnen de PPS verankerd. Voorbereiding en uitvoering. Gefaseerd van Het resultaat van de gebiedsontwikkeling (GREX) zal, zoals vanaf de start zo ingezet, naar verwachting blijven sluiten op 0. Voor de bijkomende gemeentelijke investeringen in omliggende infrastructuur resteert nog een opgave bruto 14,15 mln, en met de op dit moment verwachte bijdragen van netto 8,9 mln. Hieronder staan de concrete projecten (A t/m I) benoemd. Daarnaast zal gemeentelijke participatie nodig zijn voor de cultuurfundamenten onder deze gebiedsontwikkeling. Concrete projecten staan hieronder opgenomen (onder J t/m L). 9

10 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status A t/m C (GEREED) A. HOV op Strijp S B. Reconstructie kruispunt Glaslaan (incl HOV) C. Reconstructie Kastanjelaan deel a (incl HOV-schakel Cederlaan) Gereed D Reconstructie Kastanjelaan Deel B Ontwerpstudie ,7 mln On hold E Verlenging perrons station Beukenlaan over Beukenlaan heen ter verbetering aansluiting Strijp S. Haalbaarheidstudie vrijwel afgerond. Startnotitie 2,3 mln Mini MKBA tbv voorbereiding F Transferium inclusief de voorzieningen T.z.t startnotitie 3,0 mln On hold G Spoortunnel tussen park Lijmbeek en Strijp S T.z.t startnotitie p.m. On hold H Rotonde Beukenlaan Ontwerpstudie in 2013 I Reconstructie/herinrichting Schootsestraat Ontwerpstudie in ,25 mln On hold 0,9 ml;n On hold J Urban Sports: permanente huisvesting van BMX en Area 51 Haalbaarheidsstudie ,0 mln Mini MKBA tbv voorbereiding K Volt: Een nieuw gebouw waarin een nieuwe crossmediale experience, bakermat van technologische en multimediale innovaties. Fundraising/ onder-zoek financiële haalbaarheid Overleg met provincie loopt over vastgoed-participatie overheden. 25 mln Mini MKBA tbv voorbereiding L Poeme Electronique, Paviljoen waarin de geschiedenis van Eindhoven als innovatiestad en mediaprojecten van hedendaagse kunstenaars is te zien Haalbaarheidstudie 2012/2013. p.m. On hold 10

11 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 5. Landelijk Strijp Landelijk Strijp is een onderdeel van Brainport 275 mln. Avenue en moet een rol gaan spelen op wereldniveau, met de Brainport Innovatie Campus als grote motor. Het gebied staat aan de vooravond van een enorme transformatie. Een transformatie die leidt naar een vernieuwende, toekomstgerichte omgeving waarin synergie ontstaat tussen kenniswerkers, stedelingen en de groene ruimte. Het biedt zowel ruimte voor een innovatief vestigingsklimaat voor hightechbedrijven, als een aantrekkelijke parkachtige ruimte voor publiek. De gebiedsontwikkeling wordt niet in één keer uitgerold, maar wordt gefaseerd uitgevoerd. Er is dus geen sprake van één totale go/no go beslissing. Voor elke fase wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd. De ontwikkeling van Landelijk Strijp bestaat uit drie onderdelen: Brainport Innovation Campus (BIC). go/no go besluit voor principeakkoord en nadere uitwerking 1e fase, begin 2013 PM (sluitende exploitatie, risicovoorziening opnemen in MPG) Mini MKBA tbv voorbereiding. Rol van BIC is hierbij belangrijk Groene Raamwerk. Agenda voor het groene raamwerk met gefaseerde uitvoering. Slowlanes die betrekking hebben op Landelijk Strijp zijn ondergebracht in het Groene Raamwerk. Bereikbaarheidsplan. De landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport is één van de maatregelen vanuit de Alderstafel om de luchthaven te kunnen laten doorgroeien. Hiervoor is het bereikbaarheidsplan Eindhoven Airport/Landelijk Strijp opgesteld. Het Bereikbaarheidsplan is een integraal pakket van maatregelen, bestaande uit de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals een nieuwe aansluiting A2/Airport-noord, mobiliteitsmanagement (o.a. bedrijfsvervoersplannen BIC), nieuwe fietsverbindingen, de realisatie van een nieuw station Eindhoven Airport en de verbindingswegen daar naartoe, alsmede het opnemen van het station en transferium in de HOV-verbinding naar Eindhoven Airport. Fase 1 is in uitvoering besluit fase 2 eind 2012 nadere uitwerking en uitvoering bereikbaarheidsmaatregelen 1e fase BIC totale kosten 55 mln kosten fase 1 8 mln, gedekt uit subsidies provincie kosten fase 2 15 mln, gedekt uit rijksbijdrage Brainport Avenue) 170 mln. Opmerking: dit betreft de totale investering. De kosten zijn niet alleen voor de gemeente Eindhoven. Externe dekking is nog niet hard Mini MKBA fase 2 en verder tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding 11

12 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 6. Omgeving Fontys Sporthogeschool Inrichting van de omgeving van Fontys Sporthogeschool, gericht op kwaliteit van de leefomgeving. Met de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de Sporthogeschool (i.c. het semi-ondergronds parkeren) ontstaat in het betreffende gebiedsdeel (fase I van het MasterplanGenneper Parken) een evenwicht tussen rood, grijs en groen. Dit door de natuurontwikkeling in het beekdal en de reconstructie van wegen in de directe omgeving, inclusief het lanenkarakter en de verkeersveiligheid daarvan. Uitvoering ,85 mln. Uitvoering, geen mini MKBA 7. HOV fase 2 Nuenen-Woensel- HTCE Realisatie van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijn (HOV). Om de ambitie van Brainport 2020 waar te kunnen maken, is het van belang dat de regio in de toekomst goed bereikbaar blijft. Naast inzet op verbetering van de doorstroming voor het autoverkeer, vormt de ontwikkeling van HOV een belangrijk speerpunt. HOV is een goed alternatief voor de auto. In februari 2009 heeft de raad de OV-agenda en HOV-strategie vastgesteld met daarin een netwerk van HOV-lijnen. Besloten is om HOV2 als stamlijn van dit netwerk te gaan realiseren. Op het tracé Nuenen, Winkelcentrum Woensel, Neckerspoel, Aalsterweg en High Tech Campus wordt exclusieve businfrastructuur aangelegd om prioriteit te kunnen geven aan HOV. Op de kruising Veld. Montgomerylaan met de Ring zal een ongelijkvloerse kruising worden gerealiseerd. In het centrum (binnenring) zal geen infrastructurele aanpassing plaatsvinden. Het project gebeurt in samenwerking met het SRE en de gemeente Nuenen. Afronden planvoorbereiding Vervolgens zal gefaseerd de uitvoering plaatsvinden: : Sterrenlaan Churchilllaan : Omgeving Winkelcentrum Woensel Veld. Montgomerylaan : Ongelijkvloerse kruising Ring Veld. Montgomerylaan : Aalsterwege High Tech Campus Kosten 77,5 mln. Dekking 62 mln Mini MKBA tbv uitvoering 8. Centraal Stationsgebied (deel tunnel) Herontwikkeling van de zuidzijde van het stationsgebied, gericht op verbetering van de verblijfskwaliteit, verbetering van verbindingen (interwijks), functiemix (wonen, werken, verblijven) en OV-knooppunt. Verbinden en verblijven. Aanbesteding 2012 stationstunnel: grondexploitatie. Mini MKBA tbv uitvoering 12

13 h e re n s a u n a t i b e t water molen genneperweg e.m.z. of. holstlaan r.p.c. hotel E 34 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status 9. Masterplan Genneper parken, bestaande uit de volgende onderdelen: Masterplan Genneper parken Vernieuwing hockeyaccommodatie Masterplan Genneper Parken parkeervoorziening vd Valk / verplaatsing RPC Masterplan Genneper Parken Herstructurering voetbalaccommodatie Velddoornweg Masterplan Genneper Parken FC Eindhoven stadion Masterplan Genneperparken parkeervoorziening Tongelreep stadswandelpark Het Masterplan Genneperparken (zuid-oost) dat de raad heeft vastgesteld, betreft voor alle betrokken partijen (Klankbordgroep, TGE, buurten, sportverenigingen, etc.) een wenkend perspectief, dat afhankelijk van kansen en financiële middelen- gefaseerd in een periode van ca. 15 jaar uitgevoerd kan worden. De komst van de Fontys Sporthogeschool Eindhoven heeft hiervoor als katalysator gediend. Fase I (de directe omgeving van de school en daarmee samenhangend de renovatie van het tennispark) wordt nu feitelijk gerealiseerd. Daarnaast wordt in 2013 gestart met de aanleg van de rotonde Antoon Coolenlaan Willem Elsschotlaan. De twee hockeyverenigingen (OZ en EMHC) beogen een vergaande samenwerking. Deze ontwikkeling is ook vertaald in het Masterplan Genneperparken waarin de verenigingen fysiek dichter bij elkaar komen in een accommodatie. Oude gebouwen worden afgebroken ten gunste van natuurontwikkeling in het beekdal van de Tongelreep. Tevens dient een hockeyveld te worden gedraaid en is een aantal inpassingsmaatregelen noodzakelijk. In het Masterplan Genneper Parken is rekening gehouden met de komst van de HOV, parallel aan de Aalsterweg, om Van der Valk heen en dan parallel aan de A2 richting High Tech Campus. Tevens is rekening gehouden met de komst van een gebouwde parkeervoorziening (ook tbv P+R) Het aantal sportvelden kan worden teruggebracht van acht naar zes (i.c.m. realisatie kunstgrasveld), waardoor in het beekdal een natuurpark kan worden gerealiseerd. In verband met waterwinning is deze ontwikkeling op termijn noodzakelijk Gefaseerde vernieuwing van het stadion. Mogelijkheden van handhaving van de accommodatie worden in samenspraak met FC Eindhoven bezien. Herinrichting van het bestaande grote parkeerterrein, die aansluit op de bestaande bebouwing en natuurlijke omgeving. RING boutenslaan st claralaan jacob reviuslaan de vleut klooster gildehuis genneperweg dahliavereniging Eindhoven centrum 10 min. lopen bayeuxlaan poelhekkelaan felix timmermanslaan trompetterloop herman gorterlaan tongelreep dommel aalsterweg antoon coolenlaan St. Anna, TopSupport, Nederlandse Obesitas Kliniek a nto o n coolenlaan watertoren 13 Voorbereiding Besluitvorming in Bij positieve besluitvorming: Realisatie 2014/2016 i.v.m. toegekende provinciale subsidie. Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012 Planning 2015/2016 Herijking / bijstelling masterplan 2e helft 2012 willem elsschotlaan wim van tuijllaan fc eindhoven theo koomenlaan Fontys Sporthogeschool genneperweg bram venemanln charles roelslaan velddoornweg tennis Jan Louwers Stadion eindhoven a.v. 9 mln. Mini MKBA tbv voorbereiding 12 mln On hold 1 mln On hold p.m. On hold 10 mln On hold c.o.v.s. toon schröderln e.m.h.c. charles roelslaan m.h.c. oranje zwart golfbaan 200 m stappendijk 7 E 25 E 34

14 Naam project Doel/ aard project Planning Kosten Status Masterplan Genneper parken herinrichting openbare ruimte e.o. ijssportcentrum In diverse gebiedsdelen kan een kwaliteitsimpuls worden gerealiseerd; omgeving ijssportcentrum en gemeentewerf (i.c herbouw werf elders) 2 mln On hold 10. Duurzame openbare verlichting Er is een visie opgesteld op welke wijze de gehele stad duurzaam verlicht kan worden met verlichting die past bij Eindhoven. Hiervoor is een roadmap opgesteld waarin de ambitie op het gebied van duurzame verlichting en de weg hier naar toe is beschreven. Uitwerking van deze roadmap vindt de komende jaren plaats. Gestart wordt met een mini MKBA en uitvoering van een aantal pilots om uiteindelijk te komen tot grootschalige lichtvervanging Pilot project wordt in 2013 uitgevoerd. De verdere uitrol is afhankelijk van de beschikbare middelen. 0,45 mln. De exacte kosten en dekking worden zijn nog niet bekend Mini MKBA tbv voorbereiding 14

15 4 Lopende investeringen In onderstaande overzichten zijn de lopende investeringen opgenomen. Achtereenvolgend worden de maatschappelijk nut investeringen, de grondexploitaties en de economisch nut investeringen weergegeven. In de investeringsoverzichten is het onderscheid gemaakt tussen lopende en nader af te wegen investeringen. Onder de categorie lopende investeringen vallen de projecten die: b reeds zijn aanbesteed; b in uitvoering zijn genomen; b in de fase van afsluiting zijn; b forse financiële risico s kennen als wordt besloten om aanpassingen te doen. Omdat ten aanzien van bovenstaande categorie geen keuze kan worden gemaakt om wel of niet doorgang te laten vinden, wordt volstaan met het presenteren van deze investeringen in één totaalregel. De investeringen die nog worden afgewogen, worden hieronder wel afzonderlijk gepresenteerd. 4.1 Investeringen Maatschappelijk Nut Investeringen in maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte die een maatschappelijke bijdrage aan de stad leveren. Hierbij valt te denken aan wegen en openbaar groen. De investeringen in maatschappelijk nut worden niet geactiveerd. De lasten van de investering worden in een keer genomen. PO 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving Eindjaar Openbare ruimte omgeving VMBO-SEN Realisatie van de openbare ruimte rondom de VMBO voor het stedelijk college (circa leerlingen) Geplande netto uitgaven Status Mini MKBA tbv uitvoering Totaal: Lopende investeringen: Totaal: PO 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: De investeringen betreffen de Integrale Wijkvernieuwingsgebieden zijn opgenomen in hoofdstuk 2: Strategische investeringen. 15

16 PO 8.2 Openbare ruimte (muv water en groen) Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving Eindjaar Karel de Grotelaan Op basis kwaliteit brengen van de asfaltverharding. In 2012 wordt voor de jaren 2013 e.v. aan de hand van de technische staat bepaald welke maatregelen in welk jaar moeten worden uitgevoerd. Dit bepaalt de inzet van de middelen over de jaren en Herinrichting Roostenlaan (Floralaan-west) Herinrichting St. Josephlaan Onderhouds-programma Drempelprojecten onderhoud Uitvoeren groot onderhoud en herinrichting Roostenlaan. Groot onderhoud St. Josephlaan waarbij het riool wordt vervangen en de straat heringericht wordt Jaarlijks programma voor cyclisch onderhoud, waarbij de investeringen over meerdere jaarschijven lopen. Op basiskwaliteit brengen van onderhoud van: Willemstraat, Busweg, Planetenlaan, Poolster-laan, Scherpakkerweg, Van Blankenburgstraat, Generaal Stedtmanlaan, Dr Cuyperslaan en Broekakkersweg. Incl. verkeerskundige maatregelen. Geplande netto uitgaven status Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv uitvoering Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

17 PO 8.3 Groen en recreatie voorzieningen Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Project Beschrijving Eindjaar Cofinanciering Realisatie Stadspoort Landbouw Groenrenovatie Philips van Lenneppark aan realisatie infocentrum Stadspoort Landbouw in Philips Fruittuin. De realisatie vormt als project onderdeel van Landelijk Strijp. Het renoveren van het Philips van Lenneppark (mede als gevolg van de verbreding van de A2 en de daarmee samenhangende verplaatsing van de kinderboerderij). Het inpassen van de A2 en opknappen van het park, beplantingen, parkmeubilair en aanleg van een hondenlosloopterrein Geplande netto uitgaven Status Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding Totaal: Lopende investeringen: Totaal: PO 8.5 Milieu Lopende investeringen: Totaal:

18 PO 8.6 Verkeer en Vervoer Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Ook de 2e HOV-lijn valt onder dit programmaonderdeel. Deze investering is opgenomen bij hoofdstuk 2: Strategische investeringen. Project Beschrijving Eindjaar Openbaar vervoervoorz. CVA 1e en 2e tranche Het geleiden van alle verkeers- en vervoerwijzen langs de westcorridor, waaronder de realisatie van de eerste HOV-lijn Verkeersveiligheid Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het realiseren van duurzaam veilige maatregelen, zoals snelheidsremmende maatregelen, op diverse locaties in de stad Implementatie concessie Halteplan toegankelijk OV Fietsenstalling winkelcentrum Woensel Fietspad Eisenhowerlaan Black spot Fransebaan/ Montpellierlaan Het realiseren van infrastructurele maatregelen als gevolg van aanpassingen in de dienstregeling van het openbaar vervoer Het toegankelijk maken van 245 bushaltes voor minder validen in het kader van de Wet gelijke behandeling. Bij winkelcentrum Woensel wordt een tweede fietsenstalling gerealiseerd. Ontwikkeling van een Definitief Ontwerp voor de aanleg van een fietspad op gemeentelijk grondgebied, als onderdeel van de fietsverbinding tussen Eindhoven en Helmond. De ontwikkeling van een Definitief Ontwerp voor de aanpak van het verkeersonveilige kruispunt Montpellierlaan/Fransebaan Geplande netto uitgaven Status Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv uitvoering Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv voorbereiding Mini MKBA tbv voorbereiding Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

19 4.2 Grondexploitaties I. Voorraad projecten Voorraadprojecten zijn projecten die nog geen vastgestelde exploitatie kennen en die nog niet in uitvoering zijn. Er zijn twee typen budgetten beschikbaar ter dekking van de te maken gemeentelijke kosten, te weten de budgetten uit strategische verwervingen en de voorbereidingskredieten. Deze budgetten zijn in de tabellen opgenomen. De voorraadprojecten zijn grofweg in te delen in projecten die volgens het prioriteitendossier on hold staan en projecten nader af te wegen in MIP De laatste categorie zijn projecten die vastgesteld moeten worden in verband met de voortgang. Voor de categorie projecten die on hold staan vindt MKBA over het algemeen later plaats, niet via een mini MKBA. Projecten. De categorie nader af te wegen in MIP 2013 worden meegenomen middels een mini MKBA. Voor een deel van de projecten uit de laatstgenoemde categorie is een eenvoudige MKBA van toepassing, omdat dit particuliere initiatieven zijn. Voorraadprojecten on hold: Totaal: Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Totaal: II. Lopende planexploitaties Er wordt van een lopende planexploitatie gesproken indien een projectopdracht met bijbehorende planexploitatie bestuurlijk is vastgesteld. Dit kan zowel een plan zijn waarbij grondeigendom van de gemeente wordt ingezet, als initiatieven op private grondeigendommen. Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Onder de beïnvloedbare projecten is ook het stationsdistrict opgenomen. Deze investering is opgenomen in hoofdstuk 2: Strategische investeringen 035-xx Project Meerhoven Woningbouw Meerhoven: Zandrijk Woningbouw Meerhoven: Grasrijk Landforum Woningbouw Meerhoven: Bosrijk Woningbouw Meerhoven: Waterrijk Wonen+winkels+voorz. Meerhoven: Meerrijk Kantoren + voorz. Meerhoven: Landforum Bedrijventerrein Meerhoven: Park Forum Bedrijventerrein Meerhoven: Flight Forum Kantoren+winkels+voorz. Meerhoven: Trade Forum (Nimbus) Meerhoven Landhof ( Grasrijk ) Meerhoven Esplanade Eindjaar Status divers Mini MKBA voor projecten tbv planning jaarschijf Totaal: Lopende investeringen: Totaal:

20 4.3 Projecten Economisch Nut Investeringen in Economisch nut hebben als kenmerk dat de investeringen verhandelbaar zijn. Er is een bepaalde verkoopwaarde. Onder economisch nut investeringen vallen ook investeringen waar een tarief tegenover staat. Hier valt dan te dekken aan investeringen in riolen en afval, omdat er rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt doorberekend aan burgers. Onderwijshuisvesting Zoals eerder in de kadernota is aangegeven, zijn er binnen het budget voor onderwijshuisvesting onvoldoende middelen om sturing te geven aan nieuwe ontwikkelingen. Het huidige budget bedraagt 17,3 miljoen. In de kadernota is voor miljoen en vanaf miljoen extra beschikbaar gesteld. In de tweede helft van 2012 wordt een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) opgesteld wat als kaderstellend sturingsinstrument wordt gezien. Bij de uitwerking van het IHP geldt een kaderstellend budget van 18,3 miljoen in 2013 en 19,3 miljoen vanaf In dit meerjaren investeringsprogramma worden geen keuzes gemaakt ten aanzien van de investeringen in onderwijshuisvesting. Het IHP zal separaat worden aangeboden aan de raad, voorzien van een advies op basis van de nog uit te voeren MKBA. I. Spil Lopende investeringen: Totaal: II. Verbouwing Lopende investeringen: Totaal: III. Nieuwbouw Lopende investeringen: Totaal: Gemeentelijk RioleringsPlan Nader af te wegen investeringen in MIP 2013 versie 2: Vanwege de rioolheffing is het niet mogelijk om de ontvangen tarieven op andere investeringen (niet zijnde rioolinvesteringen) in te zetten. Om deze reden zal er altijd rioolvervanging zijn. De mini MKBA heeft betrekking op de fasering in tijd bij uitvoering (prioritering binnen de rioolvervanging). Project Beschrijving Eindjaar GRP 2006 Integrale wijkvernieuwing Afkoppelen 43,5 ha Afkoppelen De Tempel Afkoppelen 6,5 ha Afkoppelen bedrijventerrein Afkoppelen 8,74 ha Vaalserbergweg Afkoppelen kanaalzone Afkoppelen 16,9 ha bedrijventerrein Afkoppelen Dr. Dorgelolaan Afkoppelen 2,1 ha Afkoppelen Kruidenbuurt Afkoppelen 5,19 ha Tjalkstraat Rioolvervanging 162 meter Geplande netto uitgaven 20

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

3.1 Weerstandsvermogen. 3.1.1 Weerstandscapaciteit

3.1 Weerstandsvermogen. 3.1.1 Weerstandscapaciteit PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om de op dit moment bekend zijnde risico's (van materieel belang) op te kunnen

Nadere informatie

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2

Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen. Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Overzicht en toelichtingen Begrotingswijzigingen Verwerkt in de begroting na de aanbieding van de werkbegroting update 2 Bijlage 1: Overzicht begrotingswijzigingen Dit overzicht geeft de begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Concernverslag 2 0 1 2

Concernverslag 2 0 1 2 Concernverslag 2012 Concernverslag 2012 Inhoudsopgave A Jaarverslag B Jaarrekening Aanbieding 1. Algemeen 1 1.1 Samenstelling van bestuur 1 1.2 Bestuurlijke hoofdlijn 2 1.3 Financiële hoofdlijn 15 2.

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Investeringsplan 2012-2017

Investeringsplan 2012-2017 Investeringsplan 2012-2017 Versie t.b.v. kadernota, ter kennisname raad Inhoudsopgave 1. Toelichting op het Investeringsplan 2012-2017 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Activabeleid en toetsing 3 1.3. Investeringsplafond

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0 Jaarstukken 21 Versie: 5... Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1.1 Leeswijzer 2 Algemeen 2.1 Samenstelling stadsbestuur 2.2 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2.3 Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2.4 Grotestedenbeleid

Nadere informatie

INLEIDING. Samen aan zet

INLEIDING. Samen aan zet INLEIDING Samen aan zet Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is dit de eerste programmabegroting in deze nieuwe raads- en collegeperiode. We

Nadere informatie

Trendnota Begroting 2010

Trendnota Begroting 2010 Trendnota Begroting 2010 1. Inleiding Balans in onze samenleving was de titel van de trendnota begroting 2009. De juiste balans vinden tussen het afmaken van zaken die in gang gezet zijn en het oppakken

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173

Hoofdstuk 2. Verantwoording 2005 173 Hoofdstuk Paragrafen Verantwoording 005 173 174 Verantwoording 005 . PARAGRAFEN.1 Weerstandsvermogen In deze paragraaf gaan we uit van de richtlijnen zoals die in de programmabegroting 005 golden. In de

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Programmabegroting

www.rotterdam.nl Programmabegroting www.rotterdam.nl 14010 Rotterdam 2015 Programmabegroting 2015 programmabegroting Leeswijzer Leeswijzer In deze begroting leggen wij voorstellen over het beleid in 2015 aan uw raad voor. Ook bevat de begroting

Nadere informatie

OVERZICHT. De Ronde 31-03-2009 Aanvang: 21:15. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02 21:15

OVERZICHT. De Ronde 31-03-2009 Aanvang: 21:15. Tijd. Molendijkzaal 0.01. Raadzaal 1.02 21:15 OVERZICHT De Ronde 31-03-2009 Aanvang: 21:15 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 21:15 UITGESTELD (naar 7 april 2009): Presentatie concept-ontwikkelingsvisie NV Utrecht 2015-2030 (Eindbalans Informatie

Nadere informatie