Welkom. jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Welkom jaarverslag

2 pag. 26 Paul Hooper pag. 28 Jessica Vogels pag. 30 Eva de Bie pag. 32 Mevrouw Liebregt pag. 34 Boetle Bijlsma pag. 36 Marc Bruggeman pag. 38 Raymund Leslie pag. 40 Edith van den Adel pag. 42 Olena

3 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Oorsprong en doelstelling 4 Bestuursverslag 6 Verantwoordingsverklaring 8 Directieverslag Grafieken 22 Toekenningen naar gebied 23 Toekenningen Nederland naar categorie Reportages van projecten 26 Zingeving en geloofsgemeenschappen 28 Minvermogenden 30 Jeugd 32 Ouderen 34 Getraumatiseerden 36 Mensen met een beperking/zieken 38 Verslaafden, daklozen, eenzamen en andere doelgroepen 40 Nederlanders met een multiculturele achtergrond en vluchtelingen 42 Midden- en Oost-Europa 44 Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname Verkorte jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 51 Toelichting algemeen 54 Verklaring van het bestuur 55 Accountantsverklaring 56 Lastenverdeling 57 Meerjarenbegroting Projectenlijst van activiteiten ondersteund in Nederland 77 Nederlandse Antillen & Aruba 79 Suriname 81 Midden- en Oost-Europa 84 Mr. B.A. Schmitzfonds 84 Pater van Ruthstichting Tot slot 85 Organisatie en organogram 87 Nevenfuncties directie, bestuursleden en adviescommissieleden 90 Colofon Coverfoto: Raymund Leslie (zie reportage pag. 38)

4 Skanfonds is in 2009 één van de beneficianten van de Nationale Postcode Loterij en De Lotto. De Nationale Postcode Loterij (NPL) is de grootste goede doelenloterij van Nederland. Over 2009 verdeelde de loterij euro over meer dan 75 beneficianten. De Postcode Loterij steunt sinds 1989 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Skanfonds is een van de beneficianten die actief is op het terrein van sociale cohesie. Over 2009 ontving Skanfonds een bijdrage van ruim 9,5 miljoen euro van de Postcode Loterij. De Lotto investeert sinds de oprichting in 1961 in de Nederlandse samenleving door jaarlijks zo n 60 miljoen euro te verdelen aan negentien goede doelen op het gebied van maatschappelijk welzijn, sport, cultuur en volksgezondheid. Onder De Lotto vallen: De Lotto, de Toto, de Krasloten en Lucky Day. Tijdens de samenstelling van dit verslag is de definitieve bijdrage over 2009 nog niet bekend. Wij hebben een getaxeerd bedrag van als ontvangst opgenomen. Samen Online Skanfonds en Stichting DOEN ontvingen op 4 februari 2010 samen uit de extra trekking van de Postcode Loterij. Die bijdrage is voor het gezamenlijke project Samen Online Nederland. Dit is een intergenerationeel project waarin jongeren (eenzame) ouderen in een verzorgingshuis leren computeren. Doel is ook dat de kloof tussen jongeren en ouderen wordt verkleind. Met het project kan sociaal isolement bij ouderen worden verminderd. Daarnaast biedt het project (risico)jongeren een beter toekomstperspectief. Pilots van soortgelijke projecten in Zoetermeer waren bijzonder succesvol. Van goede doelen en loterijen In 2009 is een gedetailleerde biografie verschenen van de Stichting Algemene Loterij Nederland (ALN) met als titel: Van goede doelen en loterijen. Bij de ALN zijn vijf landelijke fondsen aangesloten, waaronder Skanfonds. Het bestuur van de ALN heeft de heer Ben Schmitz gevraagd de historie vast te leggen. De vraag kwam voort uit de gewijzigde verhoudingen in de kansspelenwereld en veranderingen in de organisatie van de BankGiro Loterij. De heer Ben Schmitz was jarenlang betrokken bij het werk van Skanfonds in diverse functies, waaronder als voorzitter van het bestuur. Geïnteresseerden in deze geschiedenis kunnen dit boek aanvragen bij Skanfonds. Uitreiking van cheque aan Skanfonds op het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij. De heer Ben Schmitz, auteur van het boekje Van goede doelen en loterijen; een biografie van de stichting ALN.

5 Voorwoord Welkom t Is eigenlijk zo n simpel woord: welkom. Toch vertolkt Afgelopen jaar heeft Skanfonds met de diaconale bewe- nen die de sociale samenhang in onze samenleving ver- 1 dit woord een van de meest essentiële behoeften van ging DAK (Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht) 130 sterken. U bent welkom bij Skanfonds, ook in de mens: het erbij willen horen en het er mogen zijn. In- inloophuizen uitgenodigd om een projectaanvraag in tuïtief voelen de meeste mensen snel aan of ze ergens te dienen voor (im)materiële zaken. Hierop is massaal echt welkom zijn en of een begroeting welgemeend is. gereageerd door ca. honderd inlooporganisaties die zich door deze extra kwaliteitsimpuls welkom voelden bij Er zijn Skanfonds. Welkom is er zijn voor de ander. Vaste medewerkers en vrijwilligers die bij inloophuizen werken, maken dat ook in 2010 als geen ander waar. Bijna dagelijks heten ze mensen Proef met ons de warmte en tegelijk de professionali- welkom. Inloophuizen bieden een zeer laagdrempelige teit van de diverse projecten die het afgelopen jaar een plek aan met name dak- en thuislozen, verslaafden en bijdrage hebben gekregen. In dit jaarverslag tonen we eenzame mensen. Zo kunnen ze even op verhaal komen. de betrokkenheid van velen voor de ander. Lees bijvoor- Met een kopje koffie, een maaltijd of een gesprek probe- beeld het verhaal van Boetie Bijlsma die tien jaar gele- ren medewerkers verbinding te leggen en de gemeen- den de vuurwerkramp in Enschede heeft meegemaakt schapszin te versterken. Vaak komen in deze huizen mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of een extra steuntje in de rug. (pag.34). Als vrijwilliger is zij betrokken bij Het Huis van Verhalen, een gesprekshuis in de wijk Roombeek. Komend jaar hopen we opnieuw veel projecten te steu- Inrichting van nieuw theater met werkervaringsplekken voor mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Toverbaltheater, Beneden-Leeuwen.

6 Over Skanfonds Oorsprong en doelstelling 2 Mission Statement Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder vensbeschouwelijke non-profitorganisaties. Skanfonds heeft een bijzondere interesse in diaconale en pastorale zoals scoutinggroepen, gildes en fanfares. Uitgangspunt is dat projecten mensen aanzetten om samen iets te mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke projecten. ondernemen, om van elkaar te leren, en om wederzijds inspiratie en traditie steunen wij organisaties die zich Skanfonds is gevestigd in Hilversum en actief in het begrip te creëren. richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg Koninkrijk der Nederlanden, Suriname en Midden- en Skanfonds biedt niet alleen financiële steun, maar geeft voor kwetsbare mensen en het behoud van materieel en Oost-Europa. ook adviezen aan organisaties die zich voor bovenge- immaterieel religieus erfgoed. Historie en doelstellingen Het huidige Skanfonds werd officieel op 7 september Meedoen in de samenleving Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Skanfonds geeft financiële bijdragen aan noemde doelen inzetten opgericht door de KRO, onder de naam Stichting projecten voor mensen in kwetsbare posities, zodat zij Katholieke Noden. Doel was de leniging van de noden in kansen krijgen in de samenleving. Doelgroepen zijn on- de katholieke geloofsgemeenschap. In de loop der jaren der andere mensen met een multiculturele achtergrond, is deze doelstelling breder geworden en zijn de statuten ouderen, mensen met een handicap, slachtoffers van diverse malen aangepast. Skanfonds wil in onze samen- huiselijk geweld, ongedocumenteerden, kansarme jon- leving van betekenis zijn vanuit de katholieke traditie geren, zieken, daklozen, minima en ex-gedetineerden. en staat daarbij open voor iedereen. Er wordt steun Skanfonds vindt het ook belangrijk om verbanden te verleend aan diverse levensbeschouwelijke en niet-le- steunen die van oudsher in de samenleving zijn ingebed, Harmonie Juliana, St. Odiliënberg.

7 Geschiedenis met loterijen De rechtsvoorganger van Skanfonds, de Stichting Katholieke Noden, stond in de jaren vijftig aan de oorsprong van de goededoelenloterijen in Nederland. Vanaf de introductie van de Giroloterij eind jaren zestig (later verbreed tot BankGiro Loterij), is het fonds onafgebroken niet alleen beneficiant geweest, maar ook medelicentiehouder van de loterij. 3 In het najaar van 2002 sloot de BankGiro Loterij zich aan bij de Nationale Postcode Loterij (NPL) en de Sponsor Bingo Loterij. Vanaf dat moment zijn deze drie goededoelenloterijen in Nederland met elkaar verbonden binnen de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. Aangezien de BankGiro Loterij zich steeds meer richtte op culturele doelen, lag de overstap in 2006 van Skanfonds naar de NPL voor de hand. Restauratie van de beelden De martelaren van Gorcum Bisschoppelijke Brielse Commissie, Brielle.

8 Bestuursverslag Van de voorzitter 4 Opnieuw kon Skanfonds het afgelopen jaar aan veel projecten bijdragen. Skanfonds is dankbaar dat die initiatieven gefinancierd kunnen worden met het geld van de loterijen. Wij bedanken de besturen en medewerkers van zowel de Nationale Postcode Loterij (NPL) als De Lotto voor hun inspanningen om geld voor ons te werven. Skanfonds hecht ook veel waarde aan het werk van duizenden vrijwilligers die zich inzetten voor sociale cohesie. Veel projecten zijn alleen mogelijk door hun belangeloze werk. Het jaar 2009 begon met het trieste bericht dat de heer Henri Jansen overleed op 11 februari. Hij was sinds 1997 betrokken bij de adviescommissie Midden- en Oost-Europa (MOE) en al enige tijd ziek. Wij zijn Henri zeer dankbaar voor zijn toewijding, betrokkenheid, invoelingsvermogen en warmte waarmee hij ons werk in Oost-Europa De heer Epskamp, vicevoorzitter/penningmeester. (foto Norbert Waalboer) mede heeft vormgegeven. Bestuursvergaderingen Afgelopen jaar is het bestuur vier keer bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen waarover is gesproken en/of waartoe is besloten, zijn: Strategie ontwikkelingen Wet op de Kansspelen verkenning op het fondsenwervende vlak modernisering van de successiewet Organisatie accountantscontrole en vaststellen jaarrekening tender banken uitkomsten tussentijdse controle 2009 Beleid notitie scouting notitie beleggingen

9 bestuursverslag notitie toekomst MOE notitie migrantenpastoraat notitie inloophuizen notitie Social Investments notitie bestuursaansprakelijkheidsverzekering en model bestuurlijke verantwoordelijkheid notitie AWBZ notitie Pater van Ruthstichting aanpassing mission statement communicatieplan 2009/2011 Overige onderwerpen bestuursprocedure projectaanvragen verslag werkbezoek Nederlandse Antillen & Aruba werkbezoekverslagen MOE lidmaatschap Christelijk Sociaal Congres concept gedragscode Fondsen in Nederland (FIN) zelfevaluatie bestuur Skanfonds is er trots op dat het, ondanks de wereldwijde financiële crisis, meer projecten heeft kunnen steunen dan begroot. Ook is de waarde van de beleggingen, door een risicomijdend beleggingsbeleid, niet gedaald. De inkomsten uit obligaties zijn op niveau gebleven. Het bestuur en de adviescommissies hebben van gedachten gewisseld over de kernwaarden van Skanfonds en het mission statement. Wisselingen in bestuur en adviescommissies Statutair is bepaald dat de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de KRO q.q. voorzitter is van Skanfonds. Omdat mevrouw mr. Yvonne E.M.A. Timmerman- Buck eind 2009 haar taak heeft neergelegd als voorzitter van de RvT, moest zij tot onze spijt ook afscheid nemen als voorzitter van het bestuur van Skanfonds. Skanfonds is haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. De heer Leo N.J. Epskamp, vicevoorzitter en penningmeester, In 2009 is ook afscheid genomen van de heer Rudolf C.M. van Glansbeek, lid van de adviescommissie Nederland sinds eind Skanfonds heeft zijn inzet in al die jaren zeer gewaardeerd. Herbenoemd voor een periode van vier jaar zijn: mevrouw mr. Trudy M.M. Blokdijk-Hauwert (voorzitter), de heer drs. Herman J. Kaiser en de heer drs. Erry F. Stoové (allen adviescommissie Nederland). Herbenoemd tot in 2012 voor de adviescommissie MOE is de heer mr. Maarten A.M.Chr. Koning. neemt het voorzitterschap waar totdat er een opvolger is benoemd. Overzicht van procedures binnen Skanfonds Voor het financieren van projecten beschikt Skanfonds over vier typen besluitvormingsprocedures: Omschrijving Nederland, Ned. Antillen, procedure Besluit door Aruba en Suriname Midden- en Oost-Europa Klein Directie van 0 t/m van 0 t/m Standaard Adviescommissie vanaf t/m * vanaf t/m AC Adviescommissie vanaf t/m vanaf t/m Bestuur Bestuur vanaf vanaf * Voor Nederland, Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname geldt dat besluitvorming plaatsvindt na accordering door de voorzitter van de AC en een gedelegeerd AC-lid. 5

10 bestuursverslag Verantwoordingsverklaring Goed bestuur 6 Code goed bestuur voor goede doelen Het financieel jaarverslag van Stichting Skanfonds is ingericht volgens de Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaglegging. De Verantwoordingsverklaring maakt onderdeel uit van de recente voorschriften van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De grondregels Het bestuur van Skanfonds onderschrijft de volgende principes voor goed bestuur zoals geformuleerd door het CBF: A Binnen de stichting dient de functie van toezicht houden duidelijk te zijn gescheiden van het besturen dan wel van de uitvoering. B De stichting dient continu te werken aan het optimaliseren van de effectiviteit en efficiency van bestedingen. C De stichting streeft naar optimale relaties met belanghebbenden. A. Toezicht houden en uitvoeren Het bestuur Bij Skanfonds is het bestuur het hoogste orgaan en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het bestuur van Stichting Skanfonds bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. Statutair is bepaald dat de voorzitter van de Raad van Toezicht van de KRO q.q. voorzitter is van Skanfonds. Daarnaast benoemt de Raad van Toezicht van de KRO nog een lid uit zijn midden tot vicevoorzitter van Skanfonds. Skanfonds beheert een tweetal bestemmingsfondsen: de Pater van Ruthstichting en het Mr. B.A. Schmitzfonds. Het bestuur van Skanfonds is tevens het bestuur van de Pater van Ruthstichting. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuurslidmaatschap kan tweemaal voor eenzelfde periode worden verlengd. Bij de aanstelling Het bestuur van Skanfonds. (foto Norbert Waalboer) en tijdens het lidmaatschap wordt erop toegezien dat er geen belangenverstrengelingen zijn. De scheiding tussen toezicht en uitvoering is door bepalingen in het bestuursreglement en directiestatuut voldoende gewaarborgd. In het bestuursreglement zijn de toezichthoudende werkzaamheden beschreven zoals vaststelling van de jaarrekening, begroting, meerjarenbeleidsplan, bestedingsbeleid, beleggingsbeleid en financieel beleid. Binnen het bestuur is een dagelijks bestuur benoemd, bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitter/penningmeester en secretaris. De directeur heeft periodiek overleg met leden van het dagelijks bestuur over de gang van zaken binnen de stichting.

11 bestuursverslag Het bestuur komt elk kwartaal bijeen. Er is een rooster van De voorzitter en de penningmeester houden eenmaal per cedures inzake projectbeoordeling en -afhandeling op aftreden opgesteld waarin ook herbenoemingen worden jaar een functioneringsgesprek met de directeur. correcte wijze zijn gevolgd. In 2009 heeft het Centraal vastgelegd. De bestuursleden ontvangen een vrijwilligers- De directeur rapporteert elk kwartaal aan het bestuur Bureau Fondsenwerving het fonds getoetst: Skanfonds vergoeding van 45 per bezochte vergadering. over de voortgang en realisatie van de exploitatie, de be- heeft opnieuw verlenging van het keurmerk gekregen In april 2010 zal het bestuur zijn werkzaamheden eva- leidsontwikkelingen en projectaanvragen. voor drie jaar. De belastingdienst heeft Skanfonds er- lueren. De adviescommissies (AC s) Skanfonds beschikt over twee adviescommissies: de B. Effectieve en efficiënte bestedingen Zoals elk jaar is ook in 2009 gestreefd naar het optimaliseren van de efficiency en de effectiviteit van de be- kend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). C. Relaties met belanghebbenden Skanfonds beoogt een open dialoog met alle belangheb- Adviescommissie Nederland en de Adviescommissie stedingen. Veel hoofdprocessen hebben direct verband benden. Deze zijn te verdelen in loterijen, aanvragers, Midden- en Oost-Europa. De adviescommissies adviseren het bestuur over notities met betrekking tot het bestedingsbeleid. Er zijn verschillende procedures voor met aanvragen en het beoordelen en verwerken ervan. Procedures van projectbeoordeling en -afhandeling zijn vastgelegd in het handboek Administratieve Organisa- intermediaire doelgroepen, collega-fondsen en overige belanghebbenden. Skanfonds streeft ernaar alle partijen te informeren over zijn werkzaamheden. Naast 7 de besluitvorming over aanvragen (zie tabel pag. 5). De tie. In het kader van good governance zijn functies bij de uitgave van het jaarverslag met jaarrekening geeft adviescommissies besluiten over aanvragen in de stan- projectbeoordeling, projectadministratie en besluitvor- Skanfonds o.a. informatie via de website. daard- en AC-procedures. De leden van de adviescom- ming zoveel mogelijk gescheiden. Skanfonds heeft oog voor de wensen, ideeën en klach- missies worden door het bestuur benoemd voor een ten van alle betrokken partijen. Voor wat betreft klachten periode van vier jaar. Ook deze termijn kan tot twee- Interne toetsing beschikt de organisatie over twee procedures. Één proce- maal toe worden verlengd. Adviescommissies komen Organisaties die een financiële bijdrage hebben gekre- dure heeft betrekking op een verzoek voor heroverweging. elk kwartaal bijeen. Er is een rooster van aftreden opge- gen, dienen na afloop een financiële verantwoording bij Skanfonds heeft diverse verzoeken ontvangen. De tweede steld, waarin ook herbenoemingen worden vastgelegd. Skanfonds in en desgevraagd een inhoudelijke evaluatie. procedure heeft betrekking op het gedrag van medewer- De leden van de adviescommissie ontvangen een vrijwil- Door de vaststelling van de notitie Evaluatiebeleid in kers van ons fonds. Hierover zijn geen klachten ontvangen. ligersvergoeding van 45 per bezochte vergadering. 2008, worden jaarlijks twintig projecten op intensievere wijze dan voorheen inhoudelijk geëvalueerd. Hilversum, 9 april 2010 De directeur De directeur, benoemd door het bestuur, heeft de dage- Externe toetsing Het dagelijks bestuur: lijkse leiding over het bureau en legt hierover verantwoor- Jaarlijks vindt externe toetsing plaats door accountant De heer Leo N.J. Epskamp, vicevoorzitter en ding af aan het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoor- Ernst & Young. Naast een accountantscontrole, toetst penningmeester delijkheid het functioneren van de directeur te evalueren. Ernst & Young steekproefsgewijs of de afgesproken pro- De heer drs. J.M.H. Mourits, secretaris

12 Directieverslag Begroeten en begroten 8 Mevrouw Henriëtte Hulsebosch, directeur Skanfonds. (foto Norbert Waalboer) Veel organisaties waaraan Skanfonds een bijdrage geeft, staan dicht bij kwetsbare mensen. In 2009 heeft Skanfonds een kwaliteitsimpuls gegeven aan het werk van inloophuizen in Nederland. In deze huizen komen bezoekers die aan de rand van de samenleving staan. Wij hebben dit programma vormgegeven in samenwerking met de diaconale beweging DAK (Landelijk Netwerk Door Aandacht Kracht). Bij deze overkoepelende organisatie zijn alle inloophuizen aangesloten. De betekenis van de afkorting van DAK spreekt ons aan: Door Aandacht Kracht. Aandacht, dat is iets waar elk mens behoefte aan heeft. Als mens wil je begroet worden en welkom zijn, je verhaal kunnen doen en niet verzanden in bureaucratie. Mensen die een inloophuis bezoeken, hopen een luisterend oor te vinden. Presentie Skanfonds financierde het afgelopen jaar Stichting Presentie uit Wijk bij Duurstede. Deze aanvraag valt onder het Social Investment Programma van ons fonds (zie ook pag. 14). De stichting kreeg geld voor de start en het doorontwikkelen van de Presentiemethode van Prof. Dr. Andries J. Baart. Bij deze methode, afkomstig uit het buurtpastoraat, staat aandacht voor kwetsbare mensen voorop. Er wordt uitgegaan van de cliënt zelf en niet van voorbedachte trajecten, protocollen of methodieken. Mensen die deze werkwijze hanteren, blijken door te kunnen dringen tot kwetsbare personen die door professionele organisaties moeilijk bereikt worden. Veel mensen uit kwetsbare groepen is het woud aan regels boven de pet gegroeid. De Presentiemethode spreekt Skanfonds aan, omdat deze teruggaat naar de basis: werkelijke aandacht voor kwetsbaren. Van daaruit kan naar mogelijke oplossingen worden gezocht.

13 directieverslag Vangnet? Aandacht en zorg voor kwetsbare groepen staan steeds meer onder druk in onze samenleving. Er wordt fors bezuinigd op de AWBZ en de Wmo moet zich in veel gemeentes nog verder uitkristalliseren. Uit de welzijnssector verneemt Skanfonds verontrustende geluiden dat duizenden mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Hierdoor zal de druk op fondsen toenemen om als vangnet te fungeren voor maatschappelijke ondersteuning. Het bestuur van Skanfonds heeft daar afgelopen jaar over gesproken. Fondsen, waaronder Skanfonds, kunnen een bescheiden rol vervullen om de meest kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. Skanfonds heeft echter niet de intentie (en de financiële mogelijkheden) om de rol die de overheid voorheen vervulde, (deels) over te nemen. Bij elke aanvraag zal onze organisatie goed blijven kijken naar de toegevoegde waarde vanuit de doelstellingen van Skanfonds en naar de rol van het particulier initiatief. Minister Maria van der Hoeven helpt een dagje in Maastricht. (Project Stichting Present) 9 Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Dagelijks nemen we met belangstelling kennis van diverse initiatieven en projecten. We denken graag met aanvragers mee en heten hen welkom. Dit afgelopen jaar konden we opnieuw meer geld geven aan projecten dan voorgaande jaren. Dat stemt ons dankbaar. Tegelijk beseffen we dat tussen de woorden begroeten en begroten één letter verschil zit; een realiteit die zowel voor aanvragers als Skanfonds blijft bestaan. Inrichting van vrouwenwerkplaats. Plek voor (alleenstaande) moeders met een afstand tot de arbeidsmarkt. (Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Groningen) (foto Walburgis Meyers)

14 directieverslag Nederland 10 In 2009 heeft het bestuur ingestemd met diverse beleidsnota s. Scouting was een van de onderwerpen die aan bod kwam. Skanfonds richt zich niet alleen op kwetsbaren in de samenleving, maar wil ook projecten honoreren van organisaties die de sociale cohesie in Nederland bevorderen (preventie). Scouting is daar een goed voorbeeld van. Volgens gegevens van Scouting Nederland komt een derde van de leden (bijna ) uit een gezin met een inkomen onder modaal. De schatting is dat 20% van de kinderen die scoutinggroepen bezoeken, kinderen zijn met gedragsproblemen of kinderen uit een sociaal zwak milieu. Scouting is van oudsher actief op het platteland en in dorpen. De meeste groepen bevinden zich in (oorspronkelijke) plattelandsgemeenschappen en Randstedelijke gebieden. Naast de eigen activiteiten zijn scoutinggroepen actief bij jaarlijkse lokale gemeenschapsactiviteiten zoals Koninginnedag, dodenherdenking, het bevrijdingsfeest, natuurwerkdagen en acties voor Derde Wereldlanden. Dit zijn allemaal redenen waarom Skanfonds vindt dat scouting nog steeds goed past binnen onze doelstelling. Wel blijft de voorwaarde dat de lokale overheid een substantiële bijdrage doet aan het project waarvoor een aanvraag wordt ingediend. In 2009 heeft Skanfonds het Programma Social Investments geëvalueerd en de criteria voor financieringsaanvragen verduidelijkt. Dit programma is gericht op het ondersteunen van (startende) organisaties. In dit jaarverslag wordt op pagina 14 meer over Social Investments en de criteria geschreven. Ook is gesproken over de ontwikkelingen binnen de AWBZ en de Wmo. De verwachting is dat met name opvangcentra voor dak- en thuislozen, vrouwenopvanghuizen, kinderhospices en zorgboerderijen te maken krijgen met flinke bezuinigingen. Het bestuur heeft besloten dat Skanfonds de ontwikkelingen nauwlettend blijft volgen. Ten aanzien van de notitie beleggingen is besloten op dezelfde behoudende koers door te gaan als vorige jaren (uitsluitend EMU-obligaties met AAA-rating). Door deze strategie heeft Skanfonds weinig last gehad van koerswisselingen als gevolg van de kredietcrisis. Overige ontwikkelingen 2009 en 2010 Skanfonds is in 2009 lid geworden van Stichting Christelijk Sociaal Congres omdat we als organisatie overtuigd zijn van het belang en de waarde van particuliere organisaties in het veld tussen overheid en burgers. Bovendien wil Skanfonds vanuit de katholieke identiteit een specifieke bijdrage aan de samenleving leveren. Eind augustus 2009 heeft de directeur van Skanfonds op het jaarlijkse congres van CSC een workshop gegeven over fondsenwerving. De workshop had als thema Vertrouwen in het particulier initiatief en werd zeer gewaardeerd. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale zaken neemt het boek Coach2B in ontvangst. (foto Govert Driessen) Tijdens een diner op 12 mei nam mevrouw Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, het eerste exemplaar in ontvangst van het boek COACH2B - verrassende verbindingen. Het boek toont het resultaat van de eerste fase van dit landelijke stimuleringsprogramma voor coaching en mentoring van jongeren door medewerkers van bedrijven. Dit is een initiatief van een koplopergroep van bedrijven (KPMG en Community Partner-

15 directieverslag Nederlandse Antillen & Aruba ship Consultants) en twee fondsen (Stichting DOEN en boekje staan ook voorbeeldbrieven. De publicatie vond Sinds 1995 is Skanfonds actief op de Nederlandse Antil- Skanfonds). In de eerste fase is gewerkt aan het ontwik- het afgelopen jaar gretig aftrek. Voor 2010 is een her- len & Aruba; vanaf 2004 onder de vlag van de Samen- kelen van kwaliteit en het monitoren van de resultaten; druk voorzien. werkende Fondsen voor de Nederlandse Antillen & Aruba. met bedrijven en met coachprojecten in het land. Uit de praktijk blijkt dat jongeren veel hebben aan de steun van een volwassene uit het bedrijfsleven of de publieke 2010: vervolg kwaliteitsimpuls inloophuizen Skanfonds geeft in 2010 een vervolg aan het Programa Het samenwerkingsverband wordt momenteel gevormd door: het Oranje Fonds, Stichting Kinderpostzegels, Fonds Sluyterman van Loo en Skanfonds. In 2010 komt hier het sector. Ze ontwikkelen meer zelfvertrouwen en krijgen Kwaliteitsimpuls voor inloophuizen. Doel is de inloop- Innovatiefonds Zorgverzekeraars bij. De Samenwerkende een betere kijk op de wereld van werk. huizen ook dit jaar bij deskundigheidsbevordering, ca- Fondsen ondersteunen en versterken sociale initiatieven Tal van projectleiders, bedrijven, coaches, coachees, paciteitsversterking en inrichting te ondersteunen, zo- op de eilanden. Naast wijkopbouw ligt de nadruk op Stichting DOEN en Skanfonds waren aanwezig op de inspirerende en leerzame avond bij KPMG in Amstelveen. In 2009 heeft Skanfonds een bijdrage gegeven dat zij zich optimaal kunnen inzetten voor kwetsbaren. De activiteiten van Skanfonds zullen, naast projectfinanciering, ook gericht zijn op hulp bij projectaanvra- projecten voor jongeren, ouderen en verslaafden. In 2009 droeg Skanfonds bij aan projecten op 11 van ,-- voor de periode 2009/2010. Skanfonds gen en de organisatie van een landelijke dag. Op deze de Nederlandse Antillen & Aruba. Dat is een daling van zal dit project samen met Stichting DOEN ook in 2010 dag zullen verschillende workshops worden gegeven, ten opzichte van blijven monitoren. waaronder over fondsenwerving. De Samenwerkende Fondsen worden op elk eiland bijgestaan door een lokaal adviescollege of adviseur. Deze be- Steeds vaker wordt Skanfonds gevraagd een workshop oordelen de aanvragen en brengen advies uit, waarna de te geven over het indienen van projectaanvragen en Nederlandse fondsen een definitief besluit nemen. Het fondsenwerving. Er is behoefte aan informatie bij vrij- bestuur van Skanfonds is de adviseurs op alle eilanden willigers en zelforganisaties. Op 11 juni gaf onze direc- veel dank verschuldigd voor hun deskundigheid, aan- teur een lezing over dit onderwerp op het zesde prak- dacht en tijd die zij besteden aan het advieswerk. Ook tijkcongres van Zorg en Welzijn. zijn wij zeer erkentelijk voor de adviezen van de heer ir. Eind 2008 heeft Skanfonds de uitgave van het boekje Gilbert Wawoe, algemeen adviseur voor de fondsen in Fondsenwerving, doe-het-zelfhandleiding van de Pro- Nederland. testantse Diaconie Amsterdam mogelijk gemaakt. In dit boekje wordt op heel basaal niveau uitgelegd waar- In 2009 is tweemaal een bezoek gebracht aan de eilan- aan een goede projectaanvraag moet voldoen en welke den. De werkbezoeken stonden in het teken van project- aspecten van belang zijn bij het indienen ervan. In het bezoeken (potentiële projecten en lopende projecten)

16 directieverslag Suriname en overleg met de lokale adviescolleges. Voor de advies- Abath. Daarnaast is enige malen gesproken met de Raad Sinds 1997 steunt Skanfonds projecten in Suriname. Na colleges van zowel Saba als Sint Eustatius zijn nieuwe van Toezicht en bureaumedewerkers van de Antilliaanse 2001 werd de ondersteuning, mede door een gestabili- vrijwilligers gevonden. Op diverse eilanden is daarnaast Medefinancieringsorganisatie (Amfo). seerde politieke situatie, breder. Suriname heeft te kam- gesproken met vertegenwoordigers van de lokale over- pen met diverse problemen: armoede, HIV/Aids, minder heid en de zogenaamde kwartiermakers. Dit zijn mensen 2010 en verder toegankelijke gebieden in het binnenland en een chro- die vanuit Nederland zijn gestationeerd op Bonaire, Sint De uitgaven van de gezamenlijke fondsen op de Antil- nisch tekort aan financiële middelen. De nadruk ligt op Eustatius en Saba om de voorbereidingen te treffen voor len stijgen. In 2009 is een inventarisatie gemaakt van de het ondersteunen van projecten in het geïsoleerde bin- staatkundige hervormingen. pioniersfase. Aan de hand daarvan wordt het proces van nenland. Om in die gebieden daadwerkelijk goede pro- verdere professionalisering voortgezet. In het najaar zul- jecten te ondersteunen, werkte ons fonds ook in 2009 De Samenwerkende Fondsen steunen al enige jaren de len we afscheid nemen van enkele adviseurs die sinds het samen met diverse ngo s, zoals de Pater Ahlbrinck Stich- 12 welzijnsorganisatie Era Nobo. Hoewel het goede werk begin bij de Samenwerkende Fondsen zijn betrokken. ting en de Medische Zending. van deze organisatie evident is, is omwille van de con- De komende jaren staan in het teken van staatkundige tinuïteit gekozen de activiteiten van Era Nobo onder te vernieuwingen op de Nederlandse Antillen en Aruba (per De toekenningen voor projecten in Suriname zijn ge- brengen bij de Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling ). De vraag is of de veranderingen invloed heb- stegen van in 2008 naar in en Economische Bedrijvigheid (Reda Sosial). In deze nieu- ben op onze rol en op de beschikbare middelen van lokale Vanaf 2006 werkt Skanfonds met het lokaal adviescol- we constructie is het mogelijk dat de belangrijke activi- ngo s. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. lege Suriname (Lacs). Dit college bestaat uit een aantal teiten voor de achterstandswijken van Curaçao worden deskundigen die ons per projectaanvraag voorzien van voortgezet. De stichting Era Nobo zelf is eind 2009 op- advies, zoals achtergrondinformatie over de aanvrager geheven. en of een project steunwaardig is. Het uiteindelijke besluit wordt in Nederland genomen. Het bestuur van Voor het werk van de Samenwerkende Fondsen is het Skanfonds dankt de leden van het lokale adviescollege van groot belang om goede contacten te onderhouden in Suriname en onze adviseur in Nederland, drs. ing. A. met relevante organisaties. Zo is het werk van de Samen- Rein Artist. Door hun inzet kan Skanfonds kwalitatief werkende Fondsen toegelicht tijdens gesprekken met de sterke projecten in Suriname ondersteunen. Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen, Voor een aantal ngo s en gemeenschappen in het bin- de heer P.R.J. Comenencia en de Gevolmachtigde Minister van Aruba, de heer F.W. Croes en hun opvolgers respectievelijk de heer Mr. M. van der Plank en de heer E.B. Project In Koor : muzikale ontmoetingen in artistieke, interculturele, religieuze en generationele zin. Kosmopolis Rotterdam, Huis voor de Culturele Dialoog. (foto Antoinette van Oort) nenland is het werven van fondsen geen dagelijkse bezigheid. Om organisaties hierbij te ondersteunen en om projecten goed te kunnen monitoren, werkt Skan-

17 directieverslag Midden- en Oost Europa (MOE) fonds sinds 2008 met een projectcoördinator in Para- Sinds 1991 steunt Skanfonds de sociale transitie van sa- De lokale partnerorganisaties waarmee Skanfonds in- maribo, mevrouw Marie-José Artist. Met haar komst menlevingen in Midden- en Oost-Europa, binnen het sa- tensief samenwerkt, zorgen voor lokale toetsing van zijn de lijnen tussen (potentiële) aanvragers en ons menwerkingsverband van de Co-operating Netherlands de aanvragen vanuit hun expertise op het gebied van fonds korter geworden. Foundations for Central and Eastern Europe (CNF CEE). zorg en welzijn. Zij leveren daarmee een essentiële In 2009 is eenmaal een werkbezoek gebracht aan Hierin zijn Skanfonds, Janivo Stichting, Kinderpostzegels bijdrage aan het beoordelingsproces. Naast projectbe- Suriname. Er is toen uitgebreid gesproken met onze en Stichting het R.C. Maagdenhuis verenigd. In 2011 vie- oordeling richten zij zich ook op begeleiding en capa- lokale adviseurs. Ook is een aantal lopende projecten ren we alweer ons twintigjarig jubileum. Dit zal echter citeitsversterking van ngo s. bezocht, evenals potentiële nieuwe aanvragers. tevens de afsluiting zijn van de CNF CEE, want in 2012 Nieuw in 2009 waren de bijeenkomsten van benefi- In Nederland heeft Skanfonds deelgenomen aan bij- ronden de meeste deelnemende fondsen, waaronder cianten in Servië en Montenegro. De bijeenkomsten eenkomsten van het Suriname-overleg, een reguliere vergadering met fondsen en organisaties die Suriname als werkgebied hebben. Daarnaast heeft Skan- Skanfonds, hun steun aan de regio af. De CNF CEE hebben in 2009 een bedrag van hadden als doel ervaringen en best practices uit te wisselen, en deelnemers te trainen in capaciteitsopbouw en fondsenwerving. In dezelfde landen werd 13 fonds zich aangesloten bij het reguliere kindercluster verstrekt aan lokale organisaties. Ten opzichte van een small grants component van het Social Transition van het Suriname-overleg. Dit is een overleg van fond is de bijdrage nagenoeg hetzelfde gebleven. Programma geïntroduceerd. Startende organisaties sen en organisaties die zich speciaal bezig houden Naast de vier kernfondsen hebben ook andere fondsen kunnen hierop aanspraak maken om op kleine schaal met projecten voor kinderen in kwetsbare posities in een bijdrage aan projecten geleverd. Het werkterrein projecten op te zetten. De eerste ervaringen hiermee Suriname. van Skanfonds is Servië, Montenegro en Oekraïne. In zijn zeer positief In mei 2010 vinden in Suriname verkiezingen plaats bezocht het team van Midden- en Oost-Europa elk land eenmaal voor een werkbezoek. In alle landen zien we dat, ondanks de financiële crisis en de teruglopende overheidsbudgetten, de (lokale) overheden de betekenis van de ngo-sector steeds meer Een nieuwe regering gaat wellicht een ander beleid Met het Social Transition Programma richt Skanfonds erkennen en die sector - zij het nog op kleine schaal - hanteren ten aanzien van ngo s. Wij zullen dit proces zich op het versterken van gemeenschappen, het ont- ondersteunen. Dat is een positieve ontwikkeling. daarom op de voet volgen. wikkelen van innovatieve sociale voorzieningen en de Met het oog op onze afbouw in Midden- en Oost-Eu- participatie van kwetsbare mensen in de samenleving. ropa richt Skanfonds zich de komende jaren naast pro- De kracht van het werk in Midden- en Oost-Europa ligt jectsteun, ook op de versterking van de partnerorgani- in de aansluiting bij de behoeftes en oplossingen van- saties, zodat zij hun werk na 2012 kunnen voortzetten. uit de gemeenschappen zelf, de zogenaamde bottom- Al in 2008 is hiervoor een traject ingezet, waarin we de up benadering. drie partners zo goed mogelijk faciliteren.

18 directieverslag 14 Social investments Soms vindt Skanfonds de maatschappelijk toegevoegde waarde van een (jonge) organisatie met vernieuwende ideeën zó groot, dat we daarin extra willen investeren. Met het Social Investment Programma geeft Skanfonds organisaties ruim baan om ideeën te realiseren en talenten in te zetten. Het belangrijkste criterium voor deelname is dat het om een actueel en vernieuwend initiatief gaat. Door aanvragers met vernieuwende ideeën een bepaalde tijd te steunen, houden we hen vrij van de tijdrovende taak om fondsen te werven. Een stichting die we in het kader van Social Investments de afgelopen jaren hebben gesteund, is Stichting Eigen Gezicht. De stichting staat mensen bij die een gezichtsafwijking hebben. Voor hen bestond nog geen organisatie waar ze terecht konden met vragen, informatie en contact met lotgenoten. Mede door onze steun kon de stichting een goede professionele start maken. Sinds kort steunen we ook Stichting Presentie met het doorontwikkelen van de Presentiemethode van Prof. Dr. Andries J. Baart, een methode afkomstig uit het buurtpastoraat. Hierin staat aandacht voor kwetsbare mensen, de cliënten, voorop. Innovatief Het programma Social Investments richt zich op het ondersteunen van (startende) organisaties, niet op project(en). Het programma is bedoeld voor zelforganisaties (stichtingen en verenigingen). Organisaties die hiervoor in aanmerking komen, zijn: organisaties met een innovatief aanbod dat in de lijn ligt van ons werkterrein. De nadruk moet liggen op de zorg voor kwetsbare mensen en sociale cohesie; jonge organisaties die voor een aantal jaren steun zoeken en duidelijke lange-termijn ambities hebben; organisaties waarbij de financiering voor de lange termijn nog niet tot in detail is uitgewerkt, maar die wel veelbelovende initiatieven ontplooien. Niet alleen geld Voor de bestendiging van een organisatie is vaak meer nodig dan geld. Skanfonds kan de mogelijkheid geven om kennis te vergaren op relevante gebieden. Bijvoorbeeld hulp bieden bij het opzetten van een degelijke boekhouding, (laten) advisereren over het vinden en binden van vrijwilligers en het maken van een goed beleidsplan. Skanfonds kan deelnemers ook koppelen aan organisaties vanuit ons netwerk, of extra financiering geven om bepaalde kennis op te doen. Voor meer informatie over de criteria en mogelijkheden binnen het Social Investments Programma, verwijzen wij u naar Noortje, campagnebeeld van Stichting Eigen Gezicht, een stichting die opkomt voor mensen met een gezichtsafwijking. Skanfonds steunt deze organisatie binnen het programma Social Investments. (foto Erik Hijweege)

19 directieverslag Het werk en de cijfers Het aantal aanvragen (binnen- en buitenland) is omhoog gegaan van in 2008 naar in 2009, een stijging van 71 aanvragen. Het aantal toekenningen is gestegen van 668 in 2008 naar 715 in De 715 projecten die door Skanfonds in 2009 zijn gesteund, vertegenwoordigen een besteding van in binnen- en buitenland. De toekenningen lopen sterk uiteen, van 200 tot De gemiddelde bijdrage is ten opzichte van 2008 licht gestegen met 504; van naar De bestedingen in de afgelopen drie jaar kunnen we als volgt weergeven: Bestedingen van Skanfonds Cofinanciers Nederland Ned. Antillen/Aruba Suriname Midden- en Oost-Europa Totaal bestedingen Vrijval uit eerdere bestedingen Netto bestedingen Financiële aspecten Het geld waarmee Skanfonds projecten financiert, komt grotendeels uit de inkomsten van loterijen. De inkomstenbronnen van Skanfonds worden gevormd door: Bijdragen uit loterijen (NPL en De Lotto); Bijdragen van andere fondsen; Doorberekende kosten aan derden; Resultaat uit beleggingen en reserves. Ontwikkeling bij de inkomsten De grootste bron van inkomsten is de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast zijn inkomsten ontvangen via Stichting De Nationale Sporttotalisator, beter bekend als De Lotto, en uit beleggingen. De totale loterijinkomsten zijn gestegen van in 2008 naar in Dit is een stijging van 2,46 %. Verslaggeving De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (richtlijn 650). In verband met de bestuurlijke eenheid zijn in deze jaarrekening - naast de cijfers van Skanfonds - ook de cijfers van de Pater van Ruthstichting opgenomen. Beleggingsstatuut De bestendige gedragslijn van het bestuur is dat het be- 15

20 directieverslag 16 schikbare vermogen risicomijdend wordt belegd. Onder erkenning dat het fonds openbare middelen beheert, kunnen op bestendiging van het fonds gerichte reserves uitsluitend belegd worden in EMU-obligaties met een AAA-rating. De beleggingsstrategie is in beginsel gericht op het aanhouden tot lossingsdatum van de obligaties en niet op het actief handelen in obligaties. Liquiditeiten die voor de bedrijfsvoering van het fonds tijdelijk niet nodig zijn, worden belegd op depositorekeningen en/ of bijzondere spaarrekeningen. Het saldo liquide middelen ultimo 2009 ad is voldoende voor de gebruikelijke exploitatie. Ook voor 2009 geldt dat het totaalbedrag van toekenningen aan de projecten die vallen binnen de criteria voor Het bestuur heeft besloten dit uitgangspunt in 2010 te herzien. steunverlening, in beginsel nooit op financiële gronden worden geweigerd. Daarvoor kunnen de reserves worden aangesproken. Ook kunnen de reserves worden aangewend voor incidentele een- of meerjarige toekenningen. Financieel resultaat 2009 De baten en lasten over 2009 met de vergelijkende cijfers over 2008 en 2007, kunnen als volgt worden samengevat: Financieel resultaat van Skanfonds Omvang van de reserves Het vermogen is opgebouwd uit de hierna genoemde reserves en fondsen: De reserves worden gevormd door: Continuïteitsreserve; Bestemmingsreserve (lang- en kortlopend); Reserves speciale projecten; Reserve financiering materiële vaste activa; Reserve als bron van inkomsten. De fondsen worden gevormd door: De Pater van Ruthstichting; Mr. B.A. Schmitzfonds. Baten uit acties van derden Baten uit beleggingen Overige baten Totaal baten Verstrekte toekenningen Uitvoeringskosten, werving baten, beheer en administratie Totaal lasten Resultaat

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Resultaat: 566 projecten mogelijk

Resultaat: 566 projecten mogelijk Resultaat: 566 projecten mogelijk 1 In 2014 heeft Skanfonds bijna 10 miljoen aan 566 projecten toegekend. Stuk voor stuk helpen de projecten kansen scheppen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Besteding

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016)

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014 Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen Luuk van Term 10 november 2014 Even voorstellen: Termae Traiectum Vanaf 1998: VSBfonds Vanaf 2008 eigen bureau voor communicatieadvies en projectmanagement Twee

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan Algemene gegevens Stichting Fiat Lux is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 807328649. Kamer van Koophandel: 33299616 Sector: Maatschappelijke en Sociale doelen Contactgegevens:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2016 2 Voorwoord Stichting Leergeld Zutphen heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen in de

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het eerste, verlengde

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot

Samen. jaarverslag 2010. Inhoudsopgave. Tot slot Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Oorsprong en doelstelling 4 Bestuursverslag en verantwoordingsverklaring 8 Directieverslag 21 Reportages van projecten 41 Verkorte jaarrekening 2010 42 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2010

Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Jaarverslag en Jaarrekening 2010 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het tweede verslagjaar van

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten

Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Voorne-Putten Stichting Leergeld Voorne Putten, gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer :24385134 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 DOELSTELLING Pagina 4 BESTUUR en ORGANISATIE Pagina 4 WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2016 FINANCIEEL OVERZICHT HET JAAR 2016 BEGROTING

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar

jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland STEUNT Beknopt jaarverslag 66e actiejaar STEUNT jongeren zorg en beveiliging in Joods Nederland Beknopt jaarverslag 66e actiejaar Jaarverslag 66 e actiejaar Stichting Cefina. Centrale Financieringsactie voor Joods- Sociaal Werk Beknopt jaarverslag

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2016 definitief versie 16 december 2015 1. Inleiding De Parochiële Caritas Instelling (PCI) maakt deel uit van de parochie

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Hippo Mundo Charity. Beleidsplan. Status Datum. Definitief Vastgesteld door het bestuur d.d. 25 oktober 2016

Stichting Hippo Mundo Charity. Beleidsplan. Status Datum. Definitief Vastgesteld door het bestuur d.d. 25 oktober 2016 Stichting Hippo Mundo Charity Beleidsplan 2016 Status Datum Definitief Vastgesteld door het bestuur d.d. 25 oktober 2016 1 Inleiding Hippo Mundo Charity (HMC) is op 29 december 2009 ontstaan uit de fusie

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg

Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg Jaarverslag 2012 Stichting Vrienden van De Goede Zorg N.13-08 Onderwerp : Jaarverslag Stichting Vrienden van De Goede Zorg 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014

Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Beleidsplan Stichting Vrienden van Promens Care December 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de Stichting... 3 3. Werkzaamheden van de Stichting... 4 4. Organisatie-structuur...

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Hoorn, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding, visie en doelstelling 3 Oprichting stichting, bestuur 3 Accommodatie en activiteiten 4 Fondsenwerving 5 Contacten

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag Vlietenburgstraat GM Voorburg

Jaarverslag Vlietenburgstraat GM Voorburg Jaarverslag 2016 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Jaarverslag en Jaarrekening 2016 2 Onderstaande toelichting heeft betrekking op het achtste

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek

Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Hilvarenbeek Meerjarenbeleidsplan 2017 2020 Stichting Leergeld Hilvarenbeek Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2.2 Missie... 3 2.3 De werkwijze van Leergeld: de

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: Beleidsplan Stichting De Doelen Steunfonds 2013-2016 1. Inleiding Stichting De Doelen Steunfonds, hierna te noemen het Steunfonds, is de nieuwe naam van de Stichting Culturele Promoties Rotterdam (SCPR)

Nadere informatie

Stichting BDO Fonds

Stichting BDO Fonds juli 2017 BELEIDSPLAN Stichting BDO Fonds 2017-2018 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1. Doelstelling 4 1.2. Missie 4 1.3. Visie 5 1.4. Interne organisatie 5 2. WERKZAAMHEDEN STICHTING BDO FONDS

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad.

Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016. Wij bouwen mee aan een trotse stad. Beleidsplan Stichting Het Almere Fonds 2015-2016 Wij bouwen mee aan een trotse stad. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Aanleiding... 4 Doelstellingen en beleid... 5 Verkrijging van vermogen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds

Jaarverslag 2013. Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Jaarverslag 2013 Stichting Dr. Albronda-van der Nagelfonds Inhoudsopgave Algemeen blz.3 Balans per 31 december 2013 blz. 4 Staat van baten en lasten blz. 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie