Reorganisatieplan ISS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reorganisatieplan ISS 2013"

Transcriptie

1 Reorganisatieplan ISS 2013 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 1 / 56

2 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 2 / 56

3 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 2 Doel van de reorganisatie 7 3 Huidige situatie ISS Support organisatie Wetenschappelijke organisatie 10 4 Nieuwe situatie Missie van het ISS Reorganisatie van de academische organisatie Reorganisatie van de ondersteunende diensten van het ISS Management Support Organisation Shared Service Centers, Universiteitsbibliotheek en 24 Stafafdeling Marketing en Communicatie SSC OO&S SSC EFB SSC HR&F UB SMC Totalen 39 5 Financiële besparingen en investeringen 43 6 Raming omvang consequenties voor het zittend personeel 45 7 Planning 47 Bijlage 1 Behandeling adviezen medezeggenschap 49 Bijlage 2 Sterkte/zwakte analyse huidige ISS 55 organisatie met stafgroepen Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 3 / 56

4 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 4 / 56

5 1 Introductie De Rector van het ISS heeft het College van Bestuur (CvB) eind 2011 een concept voornemen tot reorganisatie doen toekomen. Het College van Bestuur heeft de Rector daarop toestemming verleend het reorganisatieproces te starten. Het conceptvoornemen is kort daarna onder het personeel van het ISS verspreid en tijdens een aantal bijeenkomsten nader toegelicht. Ook is op dat moment het overleg met de lokale medezeggenschap binnen het ISS (Institute Council) gestart. Het voornemen heeft enerzijds betrekking op de reorganisatie van de Academische staf en anderzijds de Support staf van het ISS. Voor de Academische staf wordt een herstructurering gepland. Voor de Support staf staat de reorganisatie met name in het teken van het realiseren van aansluiting bij de Shared Service Centers, de Universiteitsbibliotheek en de Stafafdeling Marketing en Communicatie. De SSC s en ondersteunende diensten van de EUR die werkzaamheden van het ISS overnemen én die onderdeel uitmaken van dit reorganisatieplan zijn: Shared Service Center Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (SSC OO&S); Shared Service Center Erasmus Facilitair Bedrijf (SSC EFB); Shared Service Center Human Resources & Finance (SSC HR&F); Universiteitsbibliotheek (UB); Stafafdeling Marketing en Communicatie (SMC). Deze onderdelen worden in de hiernavolgende tekst gemakshalve weergegeven als de SSC s. In verband met de overheveling van werkzaamheden naar de SSC s zal een groot deel van het ondersteunende personeel van het ISS naar de SSC s overgaan. Een beperkt deel van het personeel blijft onder het directe gezag van het ISS. Out of scope Een bijzondere situatie doet zich voor ten aanzien van het SSC ICT, dat parallel aan en samen met het ISS in reorganisatie verkeert. Het reorganisatieplan SSC ICT beschrijft op integrale wijze hoe de nieuwe SSC ICT-organisatie eruit komt te zien. De beschrijving van de dienstverlening door SSC ICT aan het ISS, de overname van taken en medewerkers van het ISS door SSC ICT en het bijbehorende bekostigingsarrangement maakt integraal onderdeel uit van het reorganisatieplan SSC ICT. Er is derhalve voor gekozen om géén beschrijving van de dienstverlening van het SSC ICT aan ISS en de organisatie daarvan in formatieve en financiële termen op te nemen in het reorganisatieplan ISS. De overheveling naar SSC ICT is buiten scope van deze reorganisatie geplaatst. Tijdens het proces om te komen tot dit reorganisatieplan is gebleken dat de Algemene Bestuursdienst (ABD) al alle ondersteunende taken op het gebied van de ABD, zoals juridische ondersteuning, academische plechtigheden, archivering van bestuur stukken, etc. aan het ISS levert. Er zijn dus feitelijk geen werkzaamheden meer die van het ISS overgeheveld kunnen of moeten worden naar de ABD. Ook de ABD is daarom buiten scope van de reorganisatie van het ISS geplaatst. Vanwege de betrokkenheid bij de reorganisatie van voornoemde SSC s, de stafafdeling Marketing & Communicatie en de Universiteitsbibliotheek zijn de beheerders van deze onderdelen begin 2012 verzocht in overleg te treden met de medezeggenschap over het voornemen tot reorganisatie. In het voorjaar van 2012 is hier nadere invulling aan gegeven. In april 2012 is het overleg met de lokale medezeggenschapsorganen over het voornemen afgerond. De Institute Council en de dienstcommissies van de betrokken SSC s, alsmede de Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie hebben in alle gevallen een voorwaardelijk positief advies ten aanzien van het voornemen uitgebracht. De uitgebrachte adviezen zijn voorzien van een aantal aandachtspunten, randvoorwaarden of punten van zorg. Het voornemen is, vergezeld van de adviezen, op 11 mei 2012 aan het College van Bestuur aangeboden. Daarna is het voornemen voorgelegd aan de Universiteitsraad. De Universiteitsraad heeft bij schrijven d.d. 19 juni 2012 een positief advies onder voorwaarden afgegeven. Op 2 juli 2012 is het voornemen met het EUROPA besproken. Daarbij is afgesproken dat het reorganisatieproces kon worden vervolgd met het opstellen van het reorganisatieplan en dat het sociaal plan van toepassing zal zijn op de ISS reorganisatie. Bij Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 5 / 56

6 schrijven d.d. 17 juli 2012 zijn de betrokken beheerders door het CvB verzocht hieraan uitwerking te geven. Voor het ISS is dat de Rector, Voor de SSC s zijn het de directeuren van de SSC s. Het voorliggende document beschrijft de wijze waarop de reorganisatie bij ISS en als gevolg daarvan bij de betrokken shared services centers en ISS geïmplementeerd zal worden. Onderhavig document is opgesteld ten behoeve van het verdere besluitvormingstraject en het overleg met de medezeggenschap. Dit reorganisatieplan is in het Nederlands én in het Engels opgesteld, zodat alle medewerkers en andere betrokkenen optimaal kennis kunnen nemen van de inhoud. Hoewel veel zorg besteed is aan de vertalingen van zowel het Nederlands naar het Engels en andersom, moet benadrukt moet worden dat de Nederlandstalige versie leidend is. Daarnaast is een verklarend document opgesteld (Implementing change together) waarin veel meer inhoudelijk wordt ingegaan op het veranderingstraject. In bijlage 1 bij dit reorganisatieplan worden de door de medezeggenschap ingebrachte opmerkingen puntsgewijze behandeld. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 6 / 56

7 2 Doel van de reorganisatie Onderstaand volgt een opsomming van de belangrijkste redenen en doelstellingen voor de reorganisatie zoals ook verwoord in het voornemen. 1. De noodzaak tot het instellen van een goede organisatorische structuur als fundament voor de toekomst van ISS om de strategische doelen te bereiken zoals beschreven in de Explanatory Note 1 ; 2. de noodzaak om een evenwicht te bereiken tussen de taken en activiteiten aan de ene kant en de beschikbare expertise en vaardigheden binnen de organisatie aan de andere kant; 3. profiteren van de mogelijkheden die de universiteit biedt voor het combineren van kennis en expertise met andere faculteiten en de Shared service centres (SSC's) 4. profiteren van schaalvoordelen van gedeelde supportdiensten; 5. verminderen van personeelskosten in het licht van de mogelijke bezuinigingen in de kernsubsidie voor het ISS terwijl alternatieve bronnen van inkomsten worden gecreëerd. Doelstellingen van de reorganisatie Gezien het bovenvermelde hebben de voorgestelde veranderingen in de huidige organisatiestructuren en het aantal medewerkers de volgende doelstellingen: 1. het bereiken van een scherpere focus op en het toewijzen van resources aan de primaire activiteiten van onderwijs en onderzoek; 2. het instellen van een flexibele organisatie die in staat is om zich gemakkelijker aan te passen aan veranderende omstandigheden; 3. het vereenvoudigen van de organisatiestructuur door het aantal managementniveaus te verminderen; 4. het verbeteren van het managementmodel zodat besluitvorming transparanter is en minder tijdrovend; 5. het creëren van meer duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van de diverse spelers (academisch en technisch/administratief) in de primaire processen; 6. het creëren van demand managementfuncties zodat de supportdiensten effectiever op de primaire processen zijn gericht; 7. academisch personeel een organisatie bieden die meer bevorderend en ondersteunend werkt voor hun activiteiten; 8. supportmedewerkers de kans geeft om hun vaardigheden en carrière te ontwikkelen; 9. profiteren van de schaalvoordelen. 1 De Explanatory Note heeft als titel Samen veranderingen implementeren gekregen. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 7 / 56

8 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 8 / 56

9 3 Huidige situatie ISS Onderstaand het (Engelstalige) organogram dat de huidige structuur van het ISS weer geeft: Figuur 1 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 9 / 56

10 3.1 Support organisatie In de huidige situatie wordt voor de support organisatie uitgegaan van een formatie van 70,67 fte (peildatum: 1 januari , inclusief tijdelijke contracten en tijdelijke uitbreidingen). De formatie is als volgt opgebouwd: Office Fte Deputy Rector Resources 1,00 Executive Office 7,85 Educational Affairs 18,15 Library and ICT Services 18,60 Resource Management 16,17 Research Projects and Advisory Services 8,90 TOTAAL 70,67* * inclusief 2,5 fte voor het tijdschrift Development & Change 3.2 Wetenschappelijke organisatie Het ISS heeft op dit moment vier stafgroepen, te weten: 1. De stafgroep 1 Economics of Sustainable Development; 2. De stafgroep 2 States, Society, World Development; 3. De stafgroep 3 Human Resources and Local Development; 4. De stafgroep 4 Rural development, Environment and Population studies. Onderstaand een overzicht van de formatieopbouw per stafgroep per 1 januari Hierbij dient opgemerkt te worden dat een aantal bijzonder hoogleraren hier staan vermeld als UHD. SG 1 Economics of Sustainable Development FUNCTIE FORMATIE per 1 januari 2012 BEZETTING per 1 januari 2012 Waarvan tijdelijke contracten HL 2,5 3,5 1,0 UHD 0,0 0,0 UD senior lecturer 2,0 3,0 UD lecturer 1,0 1,0 1,0 Postdoctoraal onderzoeker 2,0 1,0 1,0 Vacature 1,0 TOTAAL 8,5 8,5 3,0 Per 1 januari 2012, zijn een hoogleraar en een UD senior lecturer vertrokken en is er een postdoctoral researcher bij gekomen. De vacature wordt in 2013 ingevuld. De hoogleraar heeft een vaste aanstelling ontvangen. 2 Voor alle berekeningen en cijfers in dit reorganisatieplan is steeds de peildatum van 1 januari 2012 gehanteerd. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 10 / 56

11 SG 2 States, Society and World Development FUNCTIE FORMATIE per 1 januari 2012 BEZETTINGper 1 januari 2012 Waarvan tijdelijke contracten HL 1,0 1,0 UHD 6,0 6,0 UD senior lecturer 9,0 10,0 3,0 UD lecturer 0,0 0,0 Postdoctoraal onderzoeker 0,0 0,0 TOTAAL 16,0 17,0 3,0 Sinds 1 januari 2012 is een UD senior lecturer met pensioen. Twee van de drie tijdelijke contracten zijn sinds 1 januari 2012 omgezet in vaste aanstellingen vanwege goed functioneren en geen verdere verlengingsmogelijkheden. SG 3 Human Resources and Local Development FUNCTIE FORMATIE per 1 januari 2012 BEZETTING per 1 januari 2012 Waarvan tijdelijke contracten HL 1,6 1,6 UHD 4,0 5,0 UD senior lecturer 4,0 5,0 UD lecturer 3,0 3,0 2,0 Postdoctoraal onderzoeker 0,5 0,5 TOTAAL 12,6 15,1 2,5 Per 1 januari 2012 is een UHD met pensioen gegaan en een senior lecturer alsmede de postdoctoral researcher zijn vertrokken. SG 4 Rural Development, Environment and Population studies FUNCTIE FORMATIE per 1 januari 2012 BEZETTING per 1 januari 2012 Waarvan tijdelijke contracten HL 1,0 UHD 4,0 4,0 1,0 UD senior lecturer 5,0 5,0 2,0 UD lecturer 2,0 2,0 1,0 Postdoctoraal onderzoeker 1,0 Vacature 1,0 TOTAAL 13,0 12,0 4,0 Sinds 1 januari 2012 is een hoogleraar met pensioen. De postdoctorale onderzoeker is op 1 november 2012 gestart. Er is een vacature die in 2013 wordt ingevuld. Verder is een van de aanstellingen van senior lecturer vanwege goed functioneren in overeenstemming met aanstellingscontract omgezet naar een vaste aanstelling. De totale formatie voor de Academische staf per 1 januari 2012 komt op 48,45 fte, inclusief de Rector (1 fte - hoogleraar) van het ISS en een docent academic skills (0,35 fte - docent), welke beide niet aan een stafgroep horen en 3,0 fte postdoctoraal onderzoekers die door 2 e of 3 e geldstroom middelen worden bekostigd en 55 PhD s. De bezetting in de stafgroepen per 1 januari 2012 komt neer op 51,1 fte academische staf en 1,5 fte postdoctoraal onderzoekers die uit de 2 e of 3 e geldstroom worden gefinancierd en tijdelijke contracten hebben. De totale bezetting in de vakgroepen betreft 52,6 fte. Na aanvulling van dit aantal fte met 1,0 fte hoogleraar in verband met de Rector en 0,35 fte in verband met de docent academic skills komt de totale bezetting voor de academische staf op 52,45 fte, en met 1,5 fte postdoctoraal onderzoekers, is de totale bezetting op 1 januari ,95 fte. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 11 / 56

12 De vaste formatie exclusief postdoctorale onderzoekers betreft 48,45 fte. Hiervan is 35,45 fte bezet door vaste medewerkers en 9,0 fte door medewerkers met een tijdelijk dienstverband, (waarvan 4,0 fte sinds 1 januari 2012 een vaste aanstelling is geboden) en 2,0 fte die nog niet ingevuld zijn. Onder de nieuwe situatie wordt hier nader op ingegaan. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 12 / 56

13 4 Nieuwe situatie CvB Institute Board Institute Council Academic Unit Management Support Organsation Figuur 2 De nieuwe organisatiestructuur wordt hieronder nader beschreven. Ze omvat het volgende (zie bovenstaande figuur): het Institute Board (IB, bestuur van het instituut), onder leiding van de Rector; de Academic Unit (academische afdeling); de Management Support Organisation (MSO). De Rector is als beheerder eindverantwoordelijk voor het beheer van het instituut. De Institute Board zal bestaan uit drie, in plaats van vier leden, te weten de Rector, de Deputy Rector Research Affairs (DRRA) en de Deputy Rector Educational Affairs (DREA). Als gevolg van de nieuwe MSO, dat onder aansturing zal staan van de Institute Director, zal de functie van Deputy Rector Resources niet langer bestaan. De Institute Director rapporteert aan de Rector, evenals de Executive Secretary and Controller dat doen. 4.1 Missie van het ISS Het ISS streeft er naar academische topprestaties te leveren wat betreft de mondiale vraagstukken van ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en gerechtigheid. Deze topprestaties worden behaald samen met collega-wetenschappers en anderen en hebben uiteindelijk tot doel fundamentele maatschappelijke problemen te helpen oplossen. Net als elk ander academisch instituut werkt het ISS aan het realiseren van deze missie door het verwerven van kennis via a) onderzoek en b) onderwijsactiviteiten. Het onderzoek richt zich op ontwikkelingsproblemen die zich in verschillende delen van de wereld voordoen. Het onderzoek van het ISS wordt vaak geïnspireerd door kritische betrokkenheid bij maatschappelijke problemen en processen die leiden tot sociale ongelijkheid, armoede of milieuvervuiling. Wat onderwijs betreft, wil het ISS studenten uit de hele wereld opleiden tot competente deskundigen en burgers die veranderingen in gang zetten en die in staat zijn doeltreffend te werken aan vraagstukken die verband houden met ontwikkeling, gerechtigheid en sociale rechtvaardigheid. Een ander doel is studenten voorbereiden op verder universitair onderwijs op het brede gebied van ontwikkelingsstudies. Het onderzoek en onderwijs van het ISS omvatten of behelzen dikwijls werkzaamheden die het karakter hebben van capaciteitsopbouw en advisering. Daarom maken capaciteitsopbouw en advisering integraal deel uit van de missie van het ISS. Deze werkzaamheden hebben uitdrukkelijk tot Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 13 / 56

14 doel de institutionele capaciteit van de partners waarmee het ISS samenwerkt, te versterken of kennis op een andere maatschappelijk relevante wijze te valoriseren. Sinds 2009 is het ISS een universitair instituut binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ISS past goed binnen de algemene taakomschrijving van de EUR, dat wil zeggen "het genereren en overdragen van kennis die voortkomt uit een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid ( ) op een vragende, kritische, onderzoekende en flexibele manier, met een sterke internationale oriëntatie en gebaseerd op de waarden van professionaliteit, teamwerk en eerlijk spel". Vanwege zijn internationale karakter en de nadruk die het op maatschappelijke relevantie legt, kan het ISS een unieke bijdrage leveren aan de algemene missie van de EUR. Bovendien zal het ISS een waardevolle bijdrage gaan leveren aan de samenwerking van de EUR met de Universiteit Leiden en de TU Delft. Het werkt reeds samen met een aantal instituten met een soortgelijke mondiale en internationale oriëntatie en zal samen met de andere onderdelen van de EUR zijn activiteiten daar verder op afstemmen, in Den Haag, Leiden en Delft. 4.2 Reorganisatie van de academische organisatie Het reorganisatievoorstel 3 van het ISS van 4 november 2011 beoogt een herziening van de huidige organisatie van het academische personeel boven op een vermindering van het totale aantal academische medewerkers. De uitgebreide onderzoekscommissie heeft onlangs zijn voorstel voor onderzoeksprogramma's afgerond. De MA Ontwikkelingsstudies is per gereorganiseerd en omvat nu 5 hoofdvakken in plaats van 15 specialisaties. Als gevolg van deze veranderingen en in het licht van de doelstellingen van de beoogde ISS-strategie voor beschrijft het Institute Board (Instituutsbestuur) hieronder enkele wijzigingen in de huidige organisatie van het academisch personeel van het ISS. Het reorganisatieplan is gebaseerd op een herziening van wat het Institute Board als de sterktes en zwaktes van de huidige organisatie beschouwt (bijlage 2), en op uitvoerig overleg met academische medewerkers over een eerder voorstel. De reorganisatie van het academisch personeel heeft verschillende lange termijndoelstellingen. Uiteindelijk moet een structuur met de volgende kenmerken worden verkregen: 1. maakt de noodzakelijke coördinatie tussen onderwijs- en onderzoeksprogramma's mogelijk, zowel qua inhoud als qua personeelsbezetting; 2. biedt een intellectueel thuis aan academische medewerkers zonder de collectieve (ISS- )identiteit te ondermijnen; 3. biedt voldoende ruimte voor innovatie in onderwijs en onderzoek; maakt nieuwe initiatieven van onderop mogelijk. Nieuwe en innovatieve initiatieven worden niet belemmerd door bestaande organisatiestructuren; 4. de voor het instituut noodzakelijke toezeggingen kunnen gestand worden gedaan en belangen die het gehele ISS bestrijken, kunnen worden behartigd; 5. heeft een goed functionerend systeem van personeelsontwikkeling, waarbij alle academische medewerkers te allen tijde een leidinggevende hebben die a) medeverantwoordelijk is voor hun academische ontwikkeling en b) in overleg met de desbetreffende medewerker enig gezag heeft wat betreft de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten waarbij de desbetreffende medewerker betrokken is (en op die manier een te grote werkdruk kan voorkomen). De prestaties van het personeel worden periodiek beoordeeld en geëvalueerd (ten minste eenmaal per jaar en conform het personeelsbeleid van de EUR); faciliteiten, stimulansen, opleidingsmogelijkheden, enz. zijn in het gehele instituut identiek en worden op billijke wijze beschikbaar gesteld; er heerst een cultuur van transparantie en de rechten van afzonderlijke medewerkers worden beschermd; 6. werk kan vooraf worden toegewezen, zodat afzonderlijke medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en gewaarborgd is dat alle vereiste taken daadwerkelijk worden verricht; 7. zorgt ervoor dat er voldoende controles in de besluitvorming zijn ingebouwd en dat transparantie en verantwoording daarbij zijn gegarandeerd; 3 Ook wel intentie om te reorganiseren genoemd. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 14 / 56

15 8. maakt overleg en zinvolle deelname aan de besluitvorming mogelijk, bij voorkeur met een efficiënter systeem voor het delegeren van bevoegdheden en een afname van het aantal mandagen dat aan besluitvormingsprocessen wordt besteed. De Institute Board van het ISS is van mening dat deze doelstellingen gemakkelijker zijn te bereiken in een nieuwe organisatie voor het academisch personeel. Daarom stelt het IB de volgende academische organisatie voor: 1. één academische stafafdeling, gecoördineerd door een facultaire coördinatiecommissie (FCC); 4 2. de recentelijk opgestelde onderzoeksprogramma's die onder leiding van wetenschappelijk medewerkers staan; 3. hoofdvakken binnen de MA Ontwikkelingsstudies onder leiding van hoofdvakbegeleiders; andere onderwijsactiviteiten binnen de MA Ontwikkelingsstudies onder de verantwoording van de DREA; andere onderwijsprogramma's (graden als MPA, Erasmus Mundus MAPP, de MDE's in Vietnam, diploma of korte cursussen) onder leiding van programmabegeleiders; andere onderwijsactiviteiten (zoals minoren in academische programma's buiten het ISS) onder leiding van DREA,en; 4. enkele wijzigingen in de opzet van de adviescommissies. De toewijzing van financiële middelen wordt verder ontwikkeld aan de hand van onderstaande richtsnoeren. De DREA, DRRA, FCC, hoofdvakbegeleiders, programmabegeleiders, en de leiders van onderzoeksprogramma's krijgen allemaal een specifieke begroting. De leiders van de onderzoeksprogramma s krijgen inkomen uit de tweede en derde geldstroom die verband houden met hun onderzoeksactiviteiten. De DREA en DRRA zullen budgetten krijgen voor institutionele initiatieven zoals de toekenning van middelen aan de algemene cursussen en het verschaffen van fondsen voor het stimuleren van onderzoek. Verder wordt de DREA de budgethouder voor alle activiteiten die aan de MA-opleiding zijn gerelateerd. De volgende zaken blijven ongewijzigd: 1. De Rector is namens het College van Bestuur eindverantwoordelijk voor de activiteiten van het ISS en is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. 2. De DREA en DRRA houden dezelfde verantwoordelijkheden en taken, 5 behalve dat ze een additioneel mandaat als budgethouders van de bovengenoemde institutionele middelen. 3. Voor alle vacatures en arbeidsovereenkomsten is de goedkeuring van het IB vereist. Promoties worden door het IB goedgekeurd, met inachtneming van de procedures die gelden binnen het huidige beleid inzake de promotiecriteria. De stafgroepen worden echter opgeheven en daarvoor in de plaats komt één nieuwe academische eenheid. DeACC wordt verantwoordelijk voor de personeelsontwikkeling en de toewijzing van werk op individueel en collectief niveau. De taken van de onderzoeks- en projectportefeuille en van de onderwijsportefeuille van de stafgroepen worden overgeheveld naar de leiders van de onderzoeksprogramma's en de (hoofdvak)begeleiders. De coördinatie hiervan is in handen van respectievelijk de DRRA en de DREA. De nieuwe structuur heeft de volgende kenmerken: 1. De onderzoeksactiviteiten vinden plaats onder toezicht van de leiders van de onderzoeksprogramma's. Voor de programma's kunnen enkele centrale ISS-fondsen beschikbaar zijn, zoals startkapitaal dat daaraan is toegekend. De DRRA wordt door de 4 NB: De verwijzing naar facultaire betekent niet dat de status van het ISS van een universitair instituut in een faculteit zal veranderen. 5 NB: Onlangs is wel de taakverdeling binnen de portefeuille aangepast: de DREA is nu ook verantwoordelijk voor capaciteitsontwikkeling binnen het onderwijs (bijv. memoranda van overeenstemming met andere instituten, NICHEonderwijsprojecten, opfriscursussen) en de DRRA is verantwoordelijk voor zaken die met het PhD-programma te maken hebben. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 15 / 56

16 Rector als budgethouder voor deze fondsen aangesteld. Externe fondsen waar met succes op is ingeschreven, gaan naar de desbetreffende onderzoeksprogramma's en de leiders daarvan kunnen daarmee postdoctorale onderzoekers inhuren. 2. De onderwijsactiviteiten vinden plaats onder toezicht van (hoofdvak- en programma- )begeleiders en worden gecoördineerd door de DREA. De DREA wordt tevens belast met andere onderwijsactiviteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van de begeleiders vallen, zoals de algemene onderdelen van het MA-programma, of met onderwijsactiviteiten die deel uitmaken van academische programma's aan andere instituten in Nederland. 3. Er komt een begroting voor alle activiteiten die verband houden met onderwijs (studentassistenten (TRA s), excursies/veldwerk, auteursrechten, gastdocenten). 4. De DREA krijgt adviezen van de TLC en belegt regelmatig werkbijeenkomsten om de meer operationele aangelegenheden met de begeleiders en de organisatie die zich met onderwijsondersteuning bezighoudt, te bespreken. Het IB geeft nog steeds definitief groen licht voor nieuwe hoofdvak- of andere onderwijsactiviteiten of voor het schrappen van bestaande activiteiten op dit gebied, alsmede voor onderwijsbeleid. Het IB neemt dergelijke besluiten op grond van het advies van de TLC, de voorstellen van de DREA en de inbreng van de leiders van de academische afdeling (zie hieronder). 5. Al het academische personeel wordt ondergebracht in één Academic Unit. 6. De academische eenheid wordt gecoördineerd door een FCC. Deze FCC wordt niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderzoeks- en onderwijsprogramma's, maar uitsluitend voor de personeelsontwikkeling en voor de toewijzing van het benodigde academische personeel aan deze programma's. De FCC wordt verantwoordelijk voor de planning van de werklast en het personeelsmanagement. 7. Op grond van bezettingsnormen en de huidige stafgroepreserves zal in de eerste helft van 2013 een strategische personeelsplanning plaatsvinden, inclusief het vaststellen van vacatures en van het niveau van deze vacatures. 8. Een herziene toewijzing van financiële middelen, als gevolg van het samenbrengen van de financiën van de huidige stafgroepen, is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel beschikbaar komt voor de FCC en onderzoeks- en onderwijsprogramma's. Dit is gebaseerd op de bovengenoemde uitkomsten van het strategische personeelsplan en de benodigde medewerkers in verband met de planning van de werklast. Dan kan de FCC op grond hiervan voorstellen doen voor de personeelsbezetting. Nieuwe formatie wetenschappelijke organisatie Bij de reorganisatie zullen de huidige vier stafgroepen opgaan in één nieuwe wetenschappelijke organisatie, te weten de Academic Unit. Voor de formatie zal worden uitgegaan van de bezetting per 1 januari Deze omvat 48,45 fte (exclusief de postdoctoral researchers die volledig door 2 e en 3 e geldstroom worden gefinancierd en exclusief PhD s). De bedoeling is dat bij goed functioneren, tijdelijke contracten worden verlengd. Waar dit niet mogelijk is zal een overweging gemaakt worden om een vast contract aan te bieden. Gegeven de onzekere situatie wat betreft de basisfinanciering van ISS, zal voorlopig een beleid gevolgd worden waarbij ISS voor een deel van de formatie een flexibele bezetting zal aanhouden. Mits toereikende financiële middelen aanwezig zijn, zal een formatie exclusief postdoctorale onderzoekers van rondom 49 fte worden aangehouden, inclusief de verdere uitbreiding met twee vacatures voorzien in het budget 2013.Ten opzichte van de formatie op 1 januari 2012 zal in het jaar 2013 een hoogleraar met een 0,4 fte aanstelling met pensioen gaan. In de jaren 2014 en 2015 zullen er verder 4,2 fte academisch staf met pensioen gaan. Afhankelijk van de financiële middelen zullen deze bij pensionering worden vervangen. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 16 / 56

17 Onderstaand een overzicht van de huidige en de nieuwe omvang per functiecategorie. Deze is als volgt opgebouwd: Functie Formatie na de reorganisatie* HL** 6,1 UHD*** 14,0 UD senior lecturer 20,0 UD lecturer 6,0 DOCENT 0,35 Nog nader in te vullen formatieruimte 2,0 TOTALE VASTE FORMATIE 48,45 Post doctoral researcher 3,0 * * Met uitzondering van posities voor 2 fte welke in de begroting van 2013 zijn vrijgesteld, maar waarvan de invulling nog niet is bekend. ** Een hoogleraar (0.4 fte) vertrekt met pensioen in 2013 met pensioen, en verder geen andere academische stafleden** inclusief bijzonder hoogleraren. Het totaal aantal hoogleraren met verantwoordelijkheden als supervisor van postdoctorale onderzoekers is op peildatum als volgt: Hoogleraren Aantal Gewoon hoogleraar 12,0 Bijzonder hoogleraar (opgenomen onder UHD) 6,0 Emeritus hoogleraren (met postdoctorale onderzoekers) 2,0 Totaal 20,0 4.3 Reorganisatie van de ondersteunende diensten van ISS In de volgende paragrafen wordt de toekomstige situatie ten aanzien van ondersteunende diensten beschreven. De bestaande dienstverlening wordt overgeheveld naar de bij ISS in te richten Management and Support Organisation (MSO) en naar de verschillende Shared Service Centers van de universiteit. Waar gaat het werk naartoe? De huidige ondersteunende taken binnen het ISS worden uitgevoerd door de diverse offices van het ISS. Per 1 juli 2013 worden deze werkzaamheden verdeeld tussen de MSO en de SSC s. De werkzaamheden stromen vanuit de bestaande offices naar de verschillende SSC s en de nieuwe MSO. Een uitgangspunt in deze reorganisatie is het principe mens volgt werk. Om te bepalen waar het werk naartoe gaat, is in kaart gebracht waar het huidige werk binnen het ISS zit en naar welk organisatieonderdeel dit vanaf 1 juli 2013 overgeheveld wordt. Een belangrijk doel van de reorganisatie is om kostenbesparing te behalen op de ondersteunende taken met behoud van kwaliteit van de dienstverlening. Om uiteindelijk te (kunnen) bepalen wat de mate van efficiëntie is die bereikt wordt, is het van belang te weten wat de omvang van het huidige werk is (versus de omvang van het toekomstige werk). Ook hiervoor is het dus nodig om te bepalen naar welk organisatieonderdeel het werk toe gaat. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 17 / 56

18 In onderstaande figuur is schematisch zichtbaar gemaakt waar het werk naartoe stroomt : Figuur 3 In figuur 3 is tevens zichtbaar dat een deel van het onderzoeksondersteunende werk van ORPAS, studentenhuisvesting en de monitoring van PhD s vooralsnog bij MSO wordt ondergebracht. SSC ICT is buiten scope weergegeven. Management and Support Organisation Vanaf 1 juli 2013 zal ISS de strategische en ondersteunende taken onderbrengen in de Management and Support Organisation (MSO). Het doel van MSO is het bieden van hoogwaardige strategische ondersteuning van de wetenschappelijke staf en studenten van het ISS. De MSO medewerkers rapporteren aan het management van ISS. De kern van deze strategische ondersteuning bestaat uit: 1. beleidsondersteuning op gebied van onderwijs en onderzoek; 2. kwaliteitszorg op gebied van onderwijs en onderzoek; 3. demand management met betrekking tot de SSC s en ondersteunende afdelingen en directies van de EUR; 4. informatiemanagement 5. bestuursondersteuning; 6. planning and control; 7. redactie van het wetenschappelijke tijdschrift Development & Change. Het betekent dat de MSO van het ISS een beperkte hoeveelheid uitvoerende taken heeft, waaronder de secretariële bestuurs- en operationele ondersteuning. Uitvoerende taken worden overgenomen door de SSC s en ondersteunende afdelingen en directies van de EUR met als belangrijkste doel om kostenbesparing te bereiken. Het MSO van het ISS kent uiteraard veel raakvlakken met de dienstverlening van de SSC s en ondersteunende afdelingen en directies van de EUR en vice versa. Daar waar het een begint, eindigt het ander en andersom. Verderop in de tekst wordt nader ingegaan op de specifieke functies binnen MSO. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 18 / 56

19 Tijdelijk bij MSO Naast de in de vorige paragraaf genoemde strategische ondersteunende taken zal het MSO tijdelijk enkele uitvoerende werkzaamheden verrichten die op termijn worden overgedragen aan een stafafdeling of SSC. Op dit moment is het nog niet mogelijk om deze taken over te hevelen omdat: 1. het ontvangende organisatieonderdeel nog niet bestaat; 2. er nog geen volledig uitgekristalliseerde visie op het gewenste toekomstige takenpakket is; 3. er onvoldoende aansluiting met een van de bestaande SSC s of stafafdelingen van de EUR is. Het gaat hierbij om de volgende taken: 1. ondersteuning en monitoring van PhD s (was onderdeel van OEA); 2. deel van onderzoeksondersteuning (was ORPAS); 3. studentenhuisvesting in afwachting van onderzoek naar mogelijke uitbesteden. Het doel is nadrukkelijk om deze werkzaamheden op termijn over te hevelen van MSO naar Woudestein. Tot die tijd worden deze werkzaamheden binnen ISS uitgevoerd. Omvang over te hevelen werkzaamheden De ondersteunende staf van het ISS bedroeg op 1 januari ,67 fte. Dit is inclusief aanstellingen voor bepaalde tijd, medewerkers die (op korte termijn) met pensioen gaan, medewerkers met een tijdelijke uitbreiding van hun aanstelling en externe inhuur van formatie voor structurele taken. Kortom, de omvang van het totale pakket aan ondersteunende werkzaamheden van het ISS bedroeg 70,67 fte. Efficiëntie De dienstverlening van het ISS wordt in dit reorganisatieplan opnieuw vormgegeven, door deze onder te brengen bij MSO en de SSC s. Daarmee wordt een kostenbesparing voorzien ter grootte van 70,7 58,2 = 12,5 fte. Na de reorganisatie zal de verdeling van fte s er als volgt uitzien: Organisatie Fte MSO 14,8 D&C en tijdelijke MSO 6,2 SSC ICT 6,8 SSC s 30,4 TOTAAL 58,2 De herverdeling van taken resulteert in een besparing van 18% over de hele linie. De MSO en SSC s zullen de dienstverlening aan het ISS vanaf 1 juli 2013 met minder fte s en tegen gelijkblijvende kwaliteit verrichten. Door de bundeling van expertise, de schaalgrootte en specialisatiemogelijkheden van de SSC s heeft de overheveling belangrijke kwaliteits-en kostenvoordelen. De continuïteit van de dienstverlening zal beter kunnen worden geborgd. Bij de SSC s zijn vanwege de omvang en EUR-brede reikwijdte eenvoudigweg meer medewerkers werkzaam die voor vervanging kunnen zorgen en zijn er meer disciplines vertegenwoordigd. Medewerkers maken onderdeel uit van een team met medewerkers die soortgelijk of hetzelfde werk verrichten. Het inzetten van huidige medewerkers van SSC s op dienstverlening aan het ISS zal regelmatig gebeuren als aanvulling daar deze zeker de eerste tijd nodig zal zijn. Het heeft enige tijd nodig om werkprocessen te herinrichten en in te vlechten in de bestaande organisaties van de SSC s. Het structurele niveau, namelijk het aantal formatieplaatsen waarmee de formatieplannen van de SSC s worden uitgebreid, wordt niet meteen op 1 juli 2013 bereikt. Bovendien gaan niet alle medewerkers mee naar de SSC s (bijvoorbeeld in geval van pensioen en tijdelijke aanstellingen). Deze frictie zal geaccommodeerd moeten worden door de bestaande organisaties van de SSC s. Na verloop van tijd zullen werkprocessen efficiënter ingericht zijn dan wel ingevlochten zijn in de SSC s waardoor er minder medewerkers benodigd zijn voor dezelfde kwaliteit dienstverlening. De structurele situatie ( de formatieplannen ) wordt dan bereikt. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 19 / 56

20 Daarnaast zijn de mogelijkheden voor medewerkers voor persoonlijke ontwikkeling en doorstroom in de nieuwe situatie groter. Vooral ook vanwege de mogelijkheid voor integrale en samenhangende uitvoering van de dienstverlening (taken/processen) kunnen de SSC s efficiëntere dienstverlening verzorgen. Dat kan overigens alleen als zij in staat worden gesteld de processen en de manier van werken in te voegen in hun eigen organisaties, samenhang en samenwerking in de eigen organisatie te creëren en daar waar nodig werkprocessen her in te richten. Om dezelfde kwaliteit van dienstverlening op meer doelmatige wijze te bereiken is het (soms) noodzakelijk dat werkprocessen anders worden ingericht of dat sommige werkzaamheden anders worden toebedeeld. Uiteraard is het in sommige gevallen de invoering van meer geautomatiseerde en gedigitaliseerde werkprocessen door de SSC s die efficiëntie-voordelen kan gaan opleveren. Ook zonder de reorganisatie zouden deze ontwikkelingen op het pad van het ISS gekomen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van een nieuw studentinformatieysteem, de invoering van een systeem voor de digitale verwerking van facturen, innovaties op het gebied van de bibliotheek en informatiesystemen, maar ook digitale applicaties op gebied van communicatie- en voorlichting en Human Resource Management (HRM). De kwaliteit en continuïteit van de diensten die door de SSC s aan ISS geleverd worden zijn afhankelijk van de juiste opdracht formulering vanuit MSO: daartoe is binnen het ISS stevig ingezet op demand-, informatie- en kwaliteitsmanagement ten aanzien van alle aan de SSCs uitbesteedde werkzaamheden. Formatieplannen Voor ieder SSC is bepaald hoeveel functies en van welk niveau er nodig zijn voor de dienstverlening aan het ISS, uitgaande van de mogelijkheden voor het behalen van kostenbesparing en de huidige organisatiestructuur van de SSC s. Er is aansluiting gezocht bij de huidige inrichting van de SSC s en de bestaande werkprocessen. Dit heeft ertoe geleid dat er per SSC een (uitbreiding van het) formatieplan is opgesteld, die minder groot is dan de omvang van het werk dat overgenomen wordt. Bij de keuze voor UFO-profielen is als uitgangspunt gehanteerd zo veel mogelijk aansluiting te vinden bij de staande organisatie van de SSC s, maar alle ISS medewerkers zullen hun huidige inschaling behouden. Locatie De SSC s voeren hun werkzaamheden in principe uit in Rotterdam op campus Woudestein. Het ISS is gelocaliseerd in Den Haag. Bepaalde dienstverlening zal daarom in Den Haag plaats moeten vinden, omdat daar nu eenmaal de medewerkers, gasten en studenten van het ISS werken en opgeleid worden. Sommige dienstverlening kan echter prima en ook in toenemende mate vanuit Rotterdam worden aangeboden, aangezien hier geen of in mindere mate fysiek contact benodigd is en er via telefoon of digitale media contact kan plaatsvinden. In dit soort gevallen volstaat het om nu en dan bij het ISS in Den Haag te werken, al dan niet op periodieke basis of op basis van afspraken. Sommige functies worden vanachter een balie verricht. Andere vanuit een aparte spreek- of werkkamer en voor nog weer andere functies is het voldoende om besprekingen in een werkkamer van een collega of vergaderzaal te voeren. In een enkel geval zal er weinig tot geen sprake zijn van direct contact en bestaat de dienstverlening volledig uit werkzaamheden vanuit de back office in Rotterdam. In dit reorganisatieplan zijn de uitgangspunten wat betreft de standplaats van de functies vastgelegd. Op basis daarvan is per functie nader in kaart gebracht welke werkruimte, en op welke locatie, er precies vereist is voor de dienstverlening. Bij de standplaats van de functies zijn feitelijk steeds drie situaties denkbaar met betrekking tot de locatie waar de dienstverlening aan het ISS wordt uitgevoerd door de SSC s. Om te bepalen waar het werk feitelijk wordt verricht wordt steeds de vraag gesteld hoeveel en hoe vaak er face to face contact met de medewerkers, gasten of studenten van het ISS nodig is: 1. werklocatie Rotterdam: op een uitzondering na is er geen sprake van face to face contact in Den Haag. Uiteraard kan er wel virtueel of per telefoon contact op afstand plaatsvinden. Vaak gaat het om back office-taken, maar dat hoeft niet persé. Standplaats Rotterdam. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 20 / 56

Reorganisatieplan ISS 2013

Reorganisatieplan ISS 2013 Reorganisatieplan ISS 2013 Reorganisatieplan ISS - NL - definitief - versie CvB - 27 juni 2013 1 / 56 Reorganisatieplan ISS - NL - definitief - versie CvB - 27 juni 2013 2 / 56 Inhoudsopgave 1 Introductie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding

Model plaatsingsprocedure EUR. 1. Inleiding Model plaatsingsprocedure EUR 1. Inleiding Als onderdeel van het reorganisatieplan wordt in het formatie plan beschreven uit welke en hoeveel functies de nieuwe organisatie zal bestaan. Op basis daarvan

Nadere informatie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Op 23 september 2014 heeft de beheerder UD de OdC UD het plan Organisatieontwikkeling Fondswerving TU Delft d.d. 10.09.2014

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS)

College van Bestuur. Rector ITC. Earth Observation Science (EOS) Earth System Analysis (ESA) GEO Information Processing (GIP) Natural Resources (NRS) College van Bestuur Academic Board Faculteitsraad Rector ITC Management Team Academic Affairs (Directeur Academic Affairs / Deputy Rector) Business Affairs (Directeur Business Affairs) Vakgroepen ITC (Vakgroepvoorzitters

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA

Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA Programma samenwerking UvA-VU Kaders en principes voor sturing, bekostiging, bedrijfsvoering en verantwoording AAA 2 oktober 2013 Een belangrijke bijdrage op instellingsniveau aan het succes van de AFS

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid.

een faculteit of dienst. Bij een reorganisatie van de Universiteit Twente als geheel geldt de UT als eenheid. REORGANISATIECODE BEGRIPPENLIJST Werkgever: Beheerder: Eenheid: OPUT: Lokaal overleg: Universiteitsraad: het College van Bestuur de decaan van een faculteit of de directeur van een dienst. Bij een reorganisatie

Nadere informatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie

Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) Aan de leden van de faculteitsraad. Voornemen tot reorganisatie Secretariaat faculteitsraad Tel. (030) 253 6100 (afdeling HR) GW/BES/AW/012/0067 Aan de leden van de faculteitsraad Voornemen tot reorganisatie Hierbij informeer ik u over het voornemen tot reorganisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

1. Het interfacultair instituut draagt de naam: Afrika-Studiecentrum Leiden, afgekort: ASCL.

1. Het interfacultair instituut draagt de naam: Afrika-Studiecentrum Leiden, afgekort: ASCL. BESTUURSREGLEMENT INTERFACULTAIR INSTITUUT AFRIKA-STUDIECENTRUM LEIDEN (AFRICAN STUDIES CENTRE LEIDEN; ASCL) UNIVERSITEIT LEIDEN HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 Naam 1. Het interfacultair instituut draagt

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen REGLEMENT VAN HET WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT LEIDEN UNIVERSITY CENTRE FOR THE ARTS IN SOCIETY (LUCAS) Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Naam van het instituut Het instituut draagt de naam Leiden University

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT)

Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Hoofdlijnen formatie- inrichtingsplan Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten (Sociale Zaken & ICT) Inhoud 1. Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten 2. Bestuur GR 3. Structuur Afdeling

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

ISS en EUR: Samen veranderingen implementeren

ISS en EUR: Samen veranderingen implementeren Samen veranderingen implementeren ISS en EUR: Samen veranderingen implementeren Nederlandse versie, definitief, 30 juni 2013 1 / 60 Samen veranderingen implementeren Nederlandse versie, definitief, 30

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD)

VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2015.99 RIS 280748 VASTSTELLING GEWIJZIGDE HOOFDSTRUCTUUR BESTUURSDIENST (BSD) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gezien: - de ambities in het coalitieakkoord

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Reorganisatiecode Universiteit Leiden

Reorganisatiecode Universiteit Leiden Reorganisatiecode Universiteit Leiden 1. Voorbereidingsfase 2. Aankondiging 3. Uitwerkingsfase 4. Centraal overleg 5. Uitvoeringsfase 1. Voorbereidingsfase De voorgenomen reorganisatie wordt door de decentrale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013

ORGANISATIEVERORDENING GGD Hollands Noorden 2013 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden) Het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden overwegende dat zich sinds de vaststelling van de geldende Organisatieverordening

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r32 Inboeknumrner gguoor Sy6 Beslisdatum B&W t juni tggg Dossiernummer gzz.zor Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 ❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1 innovatie van de sociale dienst 2009:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie October 2015 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Directiestatuut Horizon College

Directiestatuut Horizon College Directiestatuut Horizon College Pagina 1 van 6 Directiestatuut Horizon College Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Directeur de sectordirecteur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en de directeur Bestuurs-

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Concept blz. 1/6 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE

Concept blz. 1/6 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE Concept blz. 1/6 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE Overwegende: Gelet op het besluit van het College d.d......... tot invoering tot SSCs in de organisatie van de Gemeente, dat

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie maart 2011 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie maart 2011 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Stafbureau Personeel, Bestuur en Organisatie - - registratienummer: 2000003654 Naam: Ad van Beers, toestelnummer: 860 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap?

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap? Bij medisch specialisten in dienstverband leven veel vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van de ontwikkelde modellen. Onderstaand geven OMS en LAD antwoord op die vragen. 1. Hoe

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer - flexibel en efficiënt

Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer - flexibel en efficiënt Voornemen tot reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer - flexibel en efficiënt Inleiding In het voorjaar van 2013 is de Randstedelijke Rekenkamer extern geëvalueerd door Berenschot. Volgens deze evaluatie

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.4085 - RIS

Nadere informatie

Accountantsdienst. GAD rapport bij jaarrekening 2013 INHOUD CONTROLEVERKLARING

Accountantsdienst. GAD rapport bij jaarrekening 2013 INHOUD CONTROLEVERKLARING Gemeente Den Haag Accountantsdienst GAD rapport bij jaarrekening 2013 INHOUD CONTROLEVERKLARING... 1 1. SAMENVATTING... 2 2. OPZET EN REIKWIJDTE VAN HET RAPPORT... 2 3. RAADSORGANISATIE 2013 IN HOOFDLIJNEN...

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie