Reorganisatieplan ISS 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reorganisatieplan ISS 2013"

Transcriptie

1 Reorganisatieplan ISS 2013 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 1 / 56

2 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 2 / 56

3 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 2 Doel van de reorganisatie 7 3 Huidige situatie ISS Support organisatie Wetenschappelijke organisatie 10 4 Nieuwe situatie Missie van het ISS Reorganisatie van de academische organisatie Reorganisatie van de ondersteunende diensten van het ISS Management Support Organisation Shared Service Centers, Universiteitsbibliotheek en 24 Stafafdeling Marketing en Communicatie SSC OO&S SSC EFB SSC HR&F UB SMC Totalen 39 5 Financiële besparingen en investeringen 43 6 Raming omvang consequenties voor het zittend personeel 45 7 Planning 47 Bijlage 1 Behandeling adviezen medezeggenschap 49 Bijlage 2 Sterkte/zwakte analyse huidige ISS 55 organisatie met stafgroepen Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 3 / 56

4 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 4 / 56

5 1 Introductie De Rector van het ISS heeft het College van Bestuur (CvB) eind 2011 een concept voornemen tot reorganisatie doen toekomen. Het College van Bestuur heeft de Rector daarop toestemming verleend het reorganisatieproces te starten. Het conceptvoornemen is kort daarna onder het personeel van het ISS verspreid en tijdens een aantal bijeenkomsten nader toegelicht. Ook is op dat moment het overleg met de lokale medezeggenschap binnen het ISS (Institute Council) gestart. Het voornemen heeft enerzijds betrekking op de reorganisatie van de Academische staf en anderzijds de Support staf van het ISS. Voor de Academische staf wordt een herstructurering gepland. Voor de Support staf staat de reorganisatie met name in het teken van het realiseren van aansluiting bij de Shared Service Centers, de Universiteitsbibliotheek en de Stafafdeling Marketing en Communicatie. De SSC s en ondersteunende diensten van de EUR die werkzaamheden van het ISS overnemen én die onderdeel uitmaken van dit reorganisatieplan zijn: Shared Service Center Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (SSC OO&S); Shared Service Center Erasmus Facilitair Bedrijf (SSC EFB); Shared Service Center Human Resources & Finance (SSC HR&F); Universiteitsbibliotheek (UB); Stafafdeling Marketing en Communicatie (SMC). Deze onderdelen worden in de hiernavolgende tekst gemakshalve weergegeven als de SSC s. In verband met de overheveling van werkzaamheden naar de SSC s zal een groot deel van het ondersteunende personeel van het ISS naar de SSC s overgaan. Een beperkt deel van het personeel blijft onder het directe gezag van het ISS. Out of scope Een bijzondere situatie doet zich voor ten aanzien van het SSC ICT, dat parallel aan en samen met het ISS in reorganisatie verkeert. Het reorganisatieplan SSC ICT beschrijft op integrale wijze hoe de nieuwe SSC ICT-organisatie eruit komt te zien. De beschrijving van de dienstverlening door SSC ICT aan het ISS, de overname van taken en medewerkers van het ISS door SSC ICT en het bijbehorende bekostigingsarrangement maakt integraal onderdeel uit van het reorganisatieplan SSC ICT. Er is derhalve voor gekozen om géén beschrijving van de dienstverlening van het SSC ICT aan ISS en de organisatie daarvan in formatieve en financiële termen op te nemen in het reorganisatieplan ISS. De overheveling naar SSC ICT is buiten scope van deze reorganisatie geplaatst. Tijdens het proces om te komen tot dit reorganisatieplan is gebleken dat de Algemene Bestuursdienst (ABD) al alle ondersteunende taken op het gebied van de ABD, zoals juridische ondersteuning, academische plechtigheden, archivering van bestuur stukken, etc. aan het ISS levert. Er zijn dus feitelijk geen werkzaamheden meer die van het ISS overgeheveld kunnen of moeten worden naar de ABD. Ook de ABD is daarom buiten scope van de reorganisatie van het ISS geplaatst. Vanwege de betrokkenheid bij de reorganisatie van voornoemde SSC s, de stafafdeling Marketing & Communicatie en de Universiteitsbibliotheek zijn de beheerders van deze onderdelen begin 2012 verzocht in overleg te treden met de medezeggenschap over het voornemen tot reorganisatie. In het voorjaar van 2012 is hier nadere invulling aan gegeven. In april 2012 is het overleg met de lokale medezeggenschapsorganen over het voornemen afgerond. De Institute Council en de dienstcommissies van de betrokken SSC s, alsmede de Gemeenschappelijke Medezeggenschapscommissie hebben in alle gevallen een voorwaardelijk positief advies ten aanzien van het voornemen uitgebracht. De uitgebrachte adviezen zijn voorzien van een aantal aandachtspunten, randvoorwaarden of punten van zorg. Het voornemen is, vergezeld van de adviezen, op 11 mei 2012 aan het College van Bestuur aangeboden. Daarna is het voornemen voorgelegd aan de Universiteitsraad. De Universiteitsraad heeft bij schrijven d.d. 19 juni 2012 een positief advies onder voorwaarden afgegeven. Op 2 juli 2012 is het voornemen met het EUROPA besproken. Daarbij is afgesproken dat het reorganisatieproces kon worden vervolgd met het opstellen van het reorganisatieplan en dat het sociaal plan van toepassing zal zijn op de ISS reorganisatie. Bij Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 5 / 56

6 schrijven d.d. 17 juli 2012 zijn de betrokken beheerders door het CvB verzocht hieraan uitwerking te geven. Voor het ISS is dat de Rector, Voor de SSC s zijn het de directeuren van de SSC s. Het voorliggende document beschrijft de wijze waarop de reorganisatie bij ISS en als gevolg daarvan bij de betrokken shared services centers en ISS geïmplementeerd zal worden. Onderhavig document is opgesteld ten behoeve van het verdere besluitvormingstraject en het overleg met de medezeggenschap. Dit reorganisatieplan is in het Nederlands én in het Engels opgesteld, zodat alle medewerkers en andere betrokkenen optimaal kennis kunnen nemen van de inhoud. Hoewel veel zorg besteed is aan de vertalingen van zowel het Nederlands naar het Engels en andersom, moet benadrukt moet worden dat de Nederlandstalige versie leidend is. Daarnaast is een verklarend document opgesteld (Implementing change together) waarin veel meer inhoudelijk wordt ingegaan op het veranderingstraject. In bijlage 1 bij dit reorganisatieplan worden de door de medezeggenschap ingebrachte opmerkingen puntsgewijze behandeld. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 6 / 56

7 2 Doel van de reorganisatie Onderstaand volgt een opsomming van de belangrijkste redenen en doelstellingen voor de reorganisatie zoals ook verwoord in het voornemen. 1. De noodzaak tot het instellen van een goede organisatorische structuur als fundament voor de toekomst van ISS om de strategische doelen te bereiken zoals beschreven in de Explanatory Note 1 ; 2. de noodzaak om een evenwicht te bereiken tussen de taken en activiteiten aan de ene kant en de beschikbare expertise en vaardigheden binnen de organisatie aan de andere kant; 3. profiteren van de mogelijkheden die de universiteit biedt voor het combineren van kennis en expertise met andere faculteiten en de Shared service centres (SSC's) 4. profiteren van schaalvoordelen van gedeelde supportdiensten; 5. verminderen van personeelskosten in het licht van de mogelijke bezuinigingen in de kernsubsidie voor het ISS terwijl alternatieve bronnen van inkomsten worden gecreëerd. Doelstellingen van de reorganisatie Gezien het bovenvermelde hebben de voorgestelde veranderingen in de huidige organisatiestructuren en het aantal medewerkers de volgende doelstellingen: 1. het bereiken van een scherpere focus op en het toewijzen van resources aan de primaire activiteiten van onderwijs en onderzoek; 2. het instellen van een flexibele organisatie die in staat is om zich gemakkelijker aan te passen aan veranderende omstandigheden; 3. het vereenvoudigen van de organisatiestructuur door het aantal managementniveaus te verminderen; 4. het verbeteren van het managementmodel zodat besluitvorming transparanter is en minder tijdrovend; 5. het creëren van meer duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van de diverse spelers (academisch en technisch/administratief) in de primaire processen; 6. het creëren van demand managementfuncties zodat de supportdiensten effectiever op de primaire processen zijn gericht; 7. academisch personeel een organisatie bieden die meer bevorderend en ondersteunend werkt voor hun activiteiten; 8. supportmedewerkers de kans geeft om hun vaardigheden en carrière te ontwikkelen; 9. profiteren van de schaalvoordelen. 1 De Explanatory Note heeft als titel Samen veranderingen implementeren gekregen. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 7 / 56

8 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 8 / 56

9 3 Huidige situatie ISS Onderstaand het (Engelstalige) organogram dat de huidige structuur van het ISS weer geeft: Figuur 1 Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 9 / 56

10 3.1 Support organisatie In de huidige situatie wordt voor de support organisatie uitgegaan van een formatie van 70,67 fte (peildatum: 1 januari , inclusief tijdelijke contracten en tijdelijke uitbreidingen). De formatie is als volgt opgebouwd: Office Fte Deputy Rector Resources 1,00 Executive Office 7,85 Educational Affairs 18,15 Library and ICT Services 18,60 Resource Management 16,17 Research Projects and Advisory Services 8,90 TOTAAL 70,67* * inclusief 2,5 fte voor het tijdschrift Development & Change 3.2 Wetenschappelijke organisatie Het ISS heeft op dit moment vier stafgroepen, te weten: 1. De stafgroep 1 Economics of Sustainable Development; 2. De stafgroep 2 States, Society, World Development; 3. De stafgroep 3 Human Resources and Local Development; 4. De stafgroep 4 Rural development, Environment and Population studies. Onderstaand een overzicht van de formatieopbouw per stafgroep per 1 januari Hierbij dient opgemerkt te worden dat een aantal bijzonder hoogleraren hier staan vermeld als UHD. SG 1 Economics of Sustainable Development FUNCTIE FORMATIE per 1 januari 2012 BEZETTING per 1 januari 2012 Waarvan tijdelijke contracten HL 2,5 3,5 1,0 UHD 0,0 0,0 UD senior lecturer 2,0 3,0 UD lecturer 1,0 1,0 1,0 Postdoctoraal onderzoeker 2,0 1,0 1,0 Vacature 1,0 TOTAAL 8,5 8,5 3,0 Per 1 januari 2012, zijn een hoogleraar en een UD senior lecturer vertrokken en is er een postdoctoral researcher bij gekomen. De vacature wordt in 2013 ingevuld. De hoogleraar heeft een vaste aanstelling ontvangen. 2 Voor alle berekeningen en cijfers in dit reorganisatieplan is steeds de peildatum van 1 januari 2012 gehanteerd. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 10 / 56

11 SG 2 States, Society and World Development FUNCTIE FORMATIE per 1 januari 2012 BEZETTINGper 1 januari 2012 Waarvan tijdelijke contracten HL 1,0 1,0 UHD 6,0 6,0 UD senior lecturer 9,0 10,0 3,0 UD lecturer 0,0 0,0 Postdoctoraal onderzoeker 0,0 0,0 TOTAAL 16,0 17,0 3,0 Sinds 1 januari 2012 is een UD senior lecturer met pensioen. Twee van de drie tijdelijke contracten zijn sinds 1 januari 2012 omgezet in vaste aanstellingen vanwege goed functioneren en geen verdere verlengingsmogelijkheden. SG 3 Human Resources and Local Development FUNCTIE FORMATIE per 1 januari 2012 BEZETTING per 1 januari 2012 Waarvan tijdelijke contracten HL 1,6 1,6 UHD 4,0 5,0 UD senior lecturer 4,0 5,0 UD lecturer 3,0 3,0 2,0 Postdoctoraal onderzoeker 0,5 0,5 TOTAAL 12,6 15,1 2,5 Per 1 januari 2012 is een UHD met pensioen gegaan en een senior lecturer alsmede de postdoctoral researcher zijn vertrokken. SG 4 Rural Development, Environment and Population studies FUNCTIE FORMATIE per 1 januari 2012 BEZETTING per 1 januari 2012 Waarvan tijdelijke contracten HL 1,0 UHD 4,0 4,0 1,0 UD senior lecturer 5,0 5,0 2,0 UD lecturer 2,0 2,0 1,0 Postdoctoraal onderzoeker 1,0 Vacature 1,0 TOTAAL 13,0 12,0 4,0 Sinds 1 januari 2012 is een hoogleraar met pensioen. De postdoctorale onderzoeker is op 1 november 2012 gestart. Er is een vacature die in 2013 wordt ingevuld. Verder is een van de aanstellingen van senior lecturer vanwege goed functioneren in overeenstemming met aanstellingscontract omgezet naar een vaste aanstelling. De totale formatie voor de Academische staf per 1 januari 2012 komt op 48,45 fte, inclusief de Rector (1 fte - hoogleraar) van het ISS en een docent academic skills (0,35 fte - docent), welke beide niet aan een stafgroep horen en 3,0 fte postdoctoraal onderzoekers die door 2 e of 3 e geldstroom middelen worden bekostigd en 55 PhD s. De bezetting in de stafgroepen per 1 januari 2012 komt neer op 51,1 fte academische staf en 1,5 fte postdoctoraal onderzoekers die uit de 2 e of 3 e geldstroom worden gefinancierd en tijdelijke contracten hebben. De totale bezetting in de vakgroepen betreft 52,6 fte. Na aanvulling van dit aantal fte met 1,0 fte hoogleraar in verband met de Rector en 0,35 fte in verband met de docent academic skills komt de totale bezetting voor de academische staf op 52,45 fte, en met 1,5 fte postdoctoraal onderzoekers, is de totale bezetting op 1 januari ,95 fte. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 11 / 56

12 De vaste formatie exclusief postdoctorale onderzoekers betreft 48,45 fte. Hiervan is 35,45 fte bezet door vaste medewerkers en 9,0 fte door medewerkers met een tijdelijk dienstverband, (waarvan 4,0 fte sinds 1 januari 2012 een vaste aanstelling is geboden) en 2,0 fte die nog niet ingevuld zijn. Onder de nieuwe situatie wordt hier nader op ingegaan. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 12 / 56

13 4 Nieuwe situatie CvB Institute Board Institute Council Academic Unit Management Support Organsation Figuur 2 De nieuwe organisatiestructuur wordt hieronder nader beschreven. Ze omvat het volgende (zie bovenstaande figuur): het Institute Board (IB, bestuur van het instituut), onder leiding van de Rector; de Academic Unit (academische afdeling); de Management Support Organisation (MSO). De Rector is als beheerder eindverantwoordelijk voor het beheer van het instituut. De Institute Board zal bestaan uit drie, in plaats van vier leden, te weten de Rector, de Deputy Rector Research Affairs (DRRA) en de Deputy Rector Educational Affairs (DREA). Als gevolg van de nieuwe MSO, dat onder aansturing zal staan van de Institute Director, zal de functie van Deputy Rector Resources niet langer bestaan. De Institute Director rapporteert aan de Rector, evenals de Executive Secretary and Controller dat doen. 4.1 Missie van het ISS Het ISS streeft er naar academische topprestaties te leveren wat betreft de mondiale vraagstukken van ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en gerechtigheid. Deze topprestaties worden behaald samen met collega-wetenschappers en anderen en hebben uiteindelijk tot doel fundamentele maatschappelijke problemen te helpen oplossen. Net als elk ander academisch instituut werkt het ISS aan het realiseren van deze missie door het verwerven van kennis via a) onderzoek en b) onderwijsactiviteiten. Het onderzoek richt zich op ontwikkelingsproblemen die zich in verschillende delen van de wereld voordoen. Het onderzoek van het ISS wordt vaak geïnspireerd door kritische betrokkenheid bij maatschappelijke problemen en processen die leiden tot sociale ongelijkheid, armoede of milieuvervuiling. Wat onderwijs betreft, wil het ISS studenten uit de hele wereld opleiden tot competente deskundigen en burgers die veranderingen in gang zetten en die in staat zijn doeltreffend te werken aan vraagstukken die verband houden met ontwikkeling, gerechtigheid en sociale rechtvaardigheid. Een ander doel is studenten voorbereiden op verder universitair onderwijs op het brede gebied van ontwikkelingsstudies. Het onderzoek en onderwijs van het ISS omvatten of behelzen dikwijls werkzaamheden die het karakter hebben van capaciteitsopbouw en advisering. Daarom maken capaciteitsopbouw en advisering integraal deel uit van de missie van het ISS. Deze werkzaamheden hebben uitdrukkelijk tot Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 13 / 56

14 doel de institutionele capaciteit van de partners waarmee het ISS samenwerkt, te versterken of kennis op een andere maatschappelijk relevante wijze te valoriseren. Sinds 2009 is het ISS een universitair instituut binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ISS past goed binnen de algemene taakomschrijving van de EUR, dat wil zeggen "het genereren en overdragen van kennis die voortkomt uit een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid ( ) op een vragende, kritische, onderzoekende en flexibele manier, met een sterke internationale oriëntatie en gebaseerd op de waarden van professionaliteit, teamwerk en eerlijk spel". Vanwege zijn internationale karakter en de nadruk die het op maatschappelijke relevantie legt, kan het ISS een unieke bijdrage leveren aan de algemene missie van de EUR. Bovendien zal het ISS een waardevolle bijdrage gaan leveren aan de samenwerking van de EUR met de Universiteit Leiden en de TU Delft. Het werkt reeds samen met een aantal instituten met een soortgelijke mondiale en internationale oriëntatie en zal samen met de andere onderdelen van de EUR zijn activiteiten daar verder op afstemmen, in Den Haag, Leiden en Delft. 4.2 Reorganisatie van de academische organisatie Het reorganisatievoorstel 3 van het ISS van 4 november 2011 beoogt een herziening van de huidige organisatie van het academische personeel boven op een vermindering van het totale aantal academische medewerkers. De uitgebreide onderzoekscommissie heeft onlangs zijn voorstel voor onderzoeksprogramma's afgerond. De MA Ontwikkelingsstudies is per gereorganiseerd en omvat nu 5 hoofdvakken in plaats van 15 specialisaties. Als gevolg van deze veranderingen en in het licht van de doelstellingen van de beoogde ISS-strategie voor beschrijft het Institute Board (Instituutsbestuur) hieronder enkele wijzigingen in de huidige organisatie van het academisch personeel van het ISS. Het reorganisatieplan is gebaseerd op een herziening van wat het Institute Board als de sterktes en zwaktes van de huidige organisatie beschouwt (bijlage 2), en op uitvoerig overleg met academische medewerkers over een eerder voorstel. De reorganisatie van het academisch personeel heeft verschillende lange termijndoelstellingen. Uiteindelijk moet een structuur met de volgende kenmerken worden verkregen: 1. maakt de noodzakelijke coördinatie tussen onderwijs- en onderzoeksprogramma's mogelijk, zowel qua inhoud als qua personeelsbezetting; 2. biedt een intellectueel thuis aan academische medewerkers zonder de collectieve (ISS- )identiteit te ondermijnen; 3. biedt voldoende ruimte voor innovatie in onderwijs en onderzoek; maakt nieuwe initiatieven van onderop mogelijk. Nieuwe en innovatieve initiatieven worden niet belemmerd door bestaande organisatiestructuren; 4. de voor het instituut noodzakelijke toezeggingen kunnen gestand worden gedaan en belangen die het gehele ISS bestrijken, kunnen worden behartigd; 5. heeft een goed functionerend systeem van personeelsontwikkeling, waarbij alle academische medewerkers te allen tijde een leidinggevende hebben die a) medeverantwoordelijk is voor hun academische ontwikkeling en b) in overleg met de desbetreffende medewerker enig gezag heeft wat betreft de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten waarbij de desbetreffende medewerker betrokken is (en op die manier een te grote werkdruk kan voorkomen). De prestaties van het personeel worden periodiek beoordeeld en geëvalueerd (ten minste eenmaal per jaar en conform het personeelsbeleid van de EUR); faciliteiten, stimulansen, opleidingsmogelijkheden, enz. zijn in het gehele instituut identiek en worden op billijke wijze beschikbaar gesteld; er heerst een cultuur van transparantie en de rechten van afzonderlijke medewerkers worden beschermd; 6. werk kan vooraf worden toegewezen, zodat afzonderlijke medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en gewaarborgd is dat alle vereiste taken daadwerkelijk worden verricht; 7. zorgt ervoor dat er voldoende controles in de besluitvorming zijn ingebouwd en dat transparantie en verantwoording daarbij zijn gegarandeerd; 3 Ook wel intentie om te reorganiseren genoemd. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 14 / 56

15 8. maakt overleg en zinvolle deelname aan de besluitvorming mogelijk, bij voorkeur met een efficiënter systeem voor het delegeren van bevoegdheden en een afname van het aantal mandagen dat aan besluitvormingsprocessen wordt besteed. De Institute Board van het ISS is van mening dat deze doelstellingen gemakkelijker zijn te bereiken in een nieuwe organisatie voor het academisch personeel. Daarom stelt het IB de volgende academische organisatie voor: 1. één academische stafafdeling, gecoördineerd door een facultaire coördinatiecommissie (FCC); 4 2. de recentelijk opgestelde onderzoeksprogramma's die onder leiding van wetenschappelijk medewerkers staan; 3. hoofdvakken binnen de MA Ontwikkelingsstudies onder leiding van hoofdvakbegeleiders; andere onderwijsactiviteiten binnen de MA Ontwikkelingsstudies onder de verantwoording van de DREA; andere onderwijsprogramma's (graden als MPA, Erasmus Mundus MAPP, de MDE's in Vietnam, diploma of korte cursussen) onder leiding van programmabegeleiders; andere onderwijsactiviteiten (zoals minoren in academische programma's buiten het ISS) onder leiding van DREA,en; 4. enkele wijzigingen in de opzet van de adviescommissies. De toewijzing van financiële middelen wordt verder ontwikkeld aan de hand van onderstaande richtsnoeren. De DREA, DRRA, FCC, hoofdvakbegeleiders, programmabegeleiders, en de leiders van onderzoeksprogramma's krijgen allemaal een specifieke begroting. De leiders van de onderzoeksprogramma s krijgen inkomen uit de tweede en derde geldstroom die verband houden met hun onderzoeksactiviteiten. De DREA en DRRA zullen budgetten krijgen voor institutionele initiatieven zoals de toekenning van middelen aan de algemene cursussen en het verschaffen van fondsen voor het stimuleren van onderzoek. Verder wordt de DREA de budgethouder voor alle activiteiten die aan de MA-opleiding zijn gerelateerd. De volgende zaken blijven ongewijzigd: 1. De Rector is namens het College van Bestuur eindverantwoordelijk voor de activiteiten van het ISS en is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. 2. De DREA en DRRA houden dezelfde verantwoordelijkheden en taken, 5 behalve dat ze een additioneel mandaat als budgethouders van de bovengenoemde institutionele middelen. 3. Voor alle vacatures en arbeidsovereenkomsten is de goedkeuring van het IB vereist. Promoties worden door het IB goedgekeurd, met inachtneming van de procedures die gelden binnen het huidige beleid inzake de promotiecriteria. De stafgroepen worden echter opgeheven en daarvoor in de plaats komt één nieuwe academische eenheid. DeACC wordt verantwoordelijk voor de personeelsontwikkeling en de toewijzing van werk op individueel en collectief niveau. De taken van de onderzoeks- en projectportefeuille en van de onderwijsportefeuille van de stafgroepen worden overgeheveld naar de leiders van de onderzoeksprogramma's en de (hoofdvak)begeleiders. De coördinatie hiervan is in handen van respectievelijk de DRRA en de DREA. De nieuwe structuur heeft de volgende kenmerken: 1. De onderzoeksactiviteiten vinden plaats onder toezicht van de leiders van de onderzoeksprogramma's. Voor de programma's kunnen enkele centrale ISS-fondsen beschikbaar zijn, zoals startkapitaal dat daaraan is toegekend. De DRRA wordt door de 4 NB: De verwijzing naar facultaire betekent niet dat de status van het ISS van een universitair instituut in een faculteit zal veranderen. 5 NB: Onlangs is wel de taakverdeling binnen de portefeuille aangepast: de DREA is nu ook verantwoordelijk voor capaciteitsontwikkeling binnen het onderwijs (bijv. memoranda van overeenstemming met andere instituten, NICHEonderwijsprojecten, opfriscursussen) en de DRRA is verantwoordelijk voor zaken die met het PhD-programma te maken hebben. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 15 / 56

16 Rector als budgethouder voor deze fondsen aangesteld. Externe fondsen waar met succes op is ingeschreven, gaan naar de desbetreffende onderzoeksprogramma's en de leiders daarvan kunnen daarmee postdoctorale onderzoekers inhuren. 2. De onderwijsactiviteiten vinden plaats onder toezicht van (hoofdvak- en programma- )begeleiders en worden gecoördineerd door de DREA. De DREA wordt tevens belast met andere onderwijsactiviteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van de begeleiders vallen, zoals de algemene onderdelen van het MA-programma, of met onderwijsactiviteiten die deel uitmaken van academische programma's aan andere instituten in Nederland. 3. Er komt een begroting voor alle activiteiten die verband houden met onderwijs (studentassistenten (TRA s), excursies/veldwerk, auteursrechten, gastdocenten). 4. De DREA krijgt adviezen van de TLC en belegt regelmatig werkbijeenkomsten om de meer operationele aangelegenheden met de begeleiders en de organisatie die zich met onderwijsondersteuning bezighoudt, te bespreken. Het IB geeft nog steeds definitief groen licht voor nieuwe hoofdvak- of andere onderwijsactiviteiten of voor het schrappen van bestaande activiteiten op dit gebied, alsmede voor onderwijsbeleid. Het IB neemt dergelijke besluiten op grond van het advies van de TLC, de voorstellen van de DREA en de inbreng van de leiders van de academische afdeling (zie hieronder). 5. Al het academische personeel wordt ondergebracht in één Academic Unit. 6. De academische eenheid wordt gecoördineerd door een FCC. Deze FCC wordt niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderzoeks- en onderwijsprogramma's, maar uitsluitend voor de personeelsontwikkeling en voor de toewijzing van het benodigde academische personeel aan deze programma's. De FCC wordt verantwoordelijk voor de planning van de werklast en het personeelsmanagement. 7. Op grond van bezettingsnormen en de huidige stafgroepreserves zal in de eerste helft van 2013 een strategische personeelsplanning plaatsvinden, inclusief het vaststellen van vacatures en van het niveau van deze vacatures. 8. Een herziene toewijzing van financiële middelen, als gevolg van het samenbrengen van de financiën van de huidige stafgroepen, is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel beschikbaar komt voor de FCC en onderzoeks- en onderwijsprogramma's. Dit is gebaseerd op de bovengenoemde uitkomsten van het strategische personeelsplan en de benodigde medewerkers in verband met de planning van de werklast. Dan kan de FCC op grond hiervan voorstellen doen voor de personeelsbezetting. Nieuwe formatie wetenschappelijke organisatie Bij de reorganisatie zullen de huidige vier stafgroepen opgaan in één nieuwe wetenschappelijke organisatie, te weten de Academic Unit. Voor de formatie zal worden uitgegaan van de bezetting per 1 januari Deze omvat 48,45 fte (exclusief de postdoctoral researchers die volledig door 2 e en 3 e geldstroom worden gefinancierd en exclusief PhD s). De bedoeling is dat bij goed functioneren, tijdelijke contracten worden verlengd. Waar dit niet mogelijk is zal een overweging gemaakt worden om een vast contract aan te bieden. Gegeven de onzekere situatie wat betreft de basisfinanciering van ISS, zal voorlopig een beleid gevolgd worden waarbij ISS voor een deel van de formatie een flexibele bezetting zal aanhouden. Mits toereikende financiële middelen aanwezig zijn, zal een formatie exclusief postdoctorale onderzoekers van rondom 49 fte worden aangehouden, inclusief de verdere uitbreiding met twee vacatures voorzien in het budget 2013.Ten opzichte van de formatie op 1 januari 2012 zal in het jaar 2013 een hoogleraar met een 0,4 fte aanstelling met pensioen gaan. In de jaren 2014 en 2015 zullen er verder 4,2 fte academisch staf met pensioen gaan. Afhankelijk van de financiële middelen zullen deze bij pensionering worden vervangen. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 16 / 56

17 Onderstaand een overzicht van de huidige en de nieuwe omvang per functiecategorie. Deze is als volgt opgebouwd: Functie Formatie na de reorganisatie* HL** 6,1 UHD*** 14,0 UD senior lecturer 20,0 UD lecturer 6,0 DOCENT 0,35 Nog nader in te vullen formatieruimte 2,0 TOTALE VASTE FORMATIE 48,45 Post doctoral researcher 3,0 * * Met uitzondering van posities voor 2 fte welke in de begroting van 2013 zijn vrijgesteld, maar waarvan de invulling nog niet is bekend. ** Een hoogleraar (0.4 fte) vertrekt met pensioen in 2013 met pensioen, en verder geen andere academische stafleden** inclusief bijzonder hoogleraren. Het totaal aantal hoogleraren met verantwoordelijkheden als supervisor van postdoctorale onderzoekers is op peildatum als volgt: Hoogleraren Aantal Gewoon hoogleraar 12,0 Bijzonder hoogleraar (opgenomen onder UHD) 6,0 Emeritus hoogleraren (met postdoctorale onderzoekers) 2,0 Totaal 20,0 4.3 Reorganisatie van de ondersteunende diensten van ISS In de volgende paragrafen wordt de toekomstige situatie ten aanzien van ondersteunende diensten beschreven. De bestaande dienstverlening wordt overgeheveld naar de bij ISS in te richten Management and Support Organisation (MSO) en naar de verschillende Shared Service Centers van de universiteit. Waar gaat het werk naartoe? De huidige ondersteunende taken binnen het ISS worden uitgevoerd door de diverse offices van het ISS. Per 1 juli 2013 worden deze werkzaamheden verdeeld tussen de MSO en de SSC s. De werkzaamheden stromen vanuit de bestaande offices naar de verschillende SSC s en de nieuwe MSO. Een uitgangspunt in deze reorganisatie is het principe mens volgt werk. Om te bepalen waar het werk naartoe gaat, is in kaart gebracht waar het huidige werk binnen het ISS zit en naar welk organisatieonderdeel dit vanaf 1 juli 2013 overgeheveld wordt. Een belangrijk doel van de reorganisatie is om kostenbesparing te behalen op de ondersteunende taken met behoud van kwaliteit van de dienstverlening. Om uiteindelijk te (kunnen) bepalen wat de mate van efficiëntie is die bereikt wordt, is het van belang te weten wat de omvang van het huidige werk is (versus de omvang van het toekomstige werk). Ook hiervoor is het dus nodig om te bepalen naar welk organisatieonderdeel het werk toe gaat. Reorganisatieplan ISS 2013 voor IC and DCs definitief NL 17 / 56

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Bedrijfsplan samenwerking 18 gemeenten en de provincie Limburg in een Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Jaarplan 2014. SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken

Jaarplan 2014. SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken Jaarplan 2014 SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken 1 1. Inleiding 3 1.1 Interne en externe ontwikkelingen 3 1.2 BV2013 4 1.3 Samenwerken 4 2 Studenten 5 2.1 I m prepared 5 2.1.1 Toelating 5 2.1.2

Nadere informatie

Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft

Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Profiel van de Universiteitsdienst 4 2. Trends en positie 5 3.

Nadere informatie

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead

Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead Doorlichting overhead: conclusies en aanbevelingen Utrecht kan fors besparen op overhead De doorlichting overhead is uitgevoerd onder leiding van Berenschot 10 november 2010 (anonieme versie) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources Ex umbra in solem educere Beleidsplan Human Resources 2015-2018 HUMAN RESOURCES BELEIDSPLAN ESL 2015-2018 1-4-2015 Ex umbra in solem educere ESL Services, afdeling HR ESL Angelique Anemaat, Henk Bolk

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden

Colofon. Servicepunt71 Postbus 171 2300AD Leiden CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 CONCEPT-JAARSTUKKEN 214 Colofon Vier gemeenten - Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude - hebben vanaf 1 januari 212 de interne bedrijfsvoeringstaken geconcentreerd in één

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bedrijfsplan Colofon Datum 15 februari 2013 Auteur Bouwteam Versie 2.1 Status Concept Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond en aanleiding...

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Projectenkalender ICT 2013

Projectenkalender ICT 2013 Projectenkalender ICT 2013 Bestuursbureau Informatiemanagement Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden Versie Datum Status Auteur 0.2 1 december 2012 Versie t.b.v. het OBV 6 december 2012 Peter Mostert

Nadere informatie

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S

AVALEX Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S AVALE Onderzoek TOEKOMSTIGE GOVERNANCE SCENARIO S Den Haag, 10 oktober 2012 Prof. dr. J. Bossert INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1. INLEIDING 1.1 Vraagstelling 1.2 Leeswijzer 2. ANALYSEKADER 2.1

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71

1 e Bestuursrapportage 2014 (periode januari - april) Servicepunt71 1 e Bestuursrapportage (periode januari - april) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 1 e bestuursrapportage Aantal pag s: 35 Datum: donderdag 19

Nadere informatie