STIMULERINGSREGELING AANPAK RIOOLOVERSTORTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS Het algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STIMULERINGSREGELING AANPAK RIOOLOVERSTORTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS 2010-2016. Het algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas;"

Transcriptie

1 STIMULERINGSREGELING AANPAK RIOOLOVERSTORTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS Het algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 20 september 2010, waterschapsblad 2010, nummer 37; Gelet op het bepaalde in artikel 77 van de Waterschapswet; BESLUIT: vast te stellen de navolgende 'Stimuleringsregeling aanpak riooloverstorten Waterschap Roer en Overmaas ': Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. het bestuur: het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas; b. de aanvrager: burgemeester en wethouders van de aanvragende gemeente; c. verhard oppervlak: daken, straten, parkeer- en bedrijfsterreinen e.d. waarvan het regenwater tot afstroming komt; d. bijdrage: een bij beschikking van het bestuur verkregen aanspraak op een geldbedrag voor het nemen van maatregelen die de aantasting van de kwaliteit van het oppervlaktewater vanuit riooloverstorten verminderen; e. projectkosten: de gerealiseerde uitvoeringskosten bestaande uit aanneemsom inclusief meer- en minderwerk, kosten van het opstellen van het maatregelplan, kosten van voorbereiding, ontwerp en toezicht tijdens de uitvoering, voor zover deze activiteiten zijn uitbesteed, alsmede de niet uit het btw-compensatiefonds verrekenbare btw; f. basisinspanning: het referentiestelsel voor gemengde stelsels: een stelsel met een berging van 7 mm en een pompovercapaciteit van 0,7 mm/h, aangevuld met 2 mm berging in een randvoorziening achter elke overstort. Artikel 1.2 Algemene voorwaarden 1. De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt op aanvraag door een gemeente uit het beheersgebied van Waterschap Roer en Overmaas. 2. De aanvraag dient betrekking te hebben op: a. een nieuw project waarbij de overstortfrequentie ten minste teruggebracht wordt tot maximaal eenmaal per twee jaar of een maatregel met een vergelijkbaar of beter ecologisch effect; b. een project waarbij, binnen de gemeentegrens zoals die geldt ten tijde van de aanvraag, voor lozingen op regionale wateren overal voldaan wordt aan de basisinspanning, respectievelijk wordt voorzien in het gemeentelijk rioleringsplan, dan wel daartoe een bestuurlijke overeenkomst is aangegaan. 3. De aanvraag betreft een project dat volgens de criteria genoemd in bijlage 1 bij deze regeling in aanmerking komt voor een bijdrage /TP 1/5

2 Artikel 1.3 Plafond Deze regeling is geldig voor de periode 2010 tot en met 2016 en heeft een beschikbaar bedrag van in totaal ,-. Artikel 1.4 Beoordelingscriteria en verdelingsmethodiek 1. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Het dagelijks bestuur kan echter beslissen om aanvragen voorrang te geven indien de inwilliging daarvan in vergelijking met andere aanvragen naar verwachting meer zal bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van deze regeling. 2. Het bestuur kan een aanvraag afwijzen indien het projectplan (zie artikel 2.2) naar haar oordeel niet duidelijk aangeeft of waarborgt dat het bijdraagt aan het doel van deze regeling. Hoofdstuk 2 Verlenen en vaststellen van een bijdrage Artikel 2.1 De aanvraag 1. De aanvrager dient de aanvraag in bij het bestuur op een door het bestuur vastgesteld 'Aanvraagformulier tot het verlenen en vaststellen van een bijdrage voor het nemen van aanvullende maatregelen' uiterlijk in Het aanvraagformulier is beschikbaar via de internetpagina van het waterschap 2. Een aanvraag voor een project dat in uitvoering is op de datum van ontvangst van de aanvraag wordt buiten behandeling gelaten. 3. De aanvraag bevat in ieder geval: a. het aanvraagformulier; b. het projectplan; c. een financiële planning inclusief het (voornemen tot een) raadsbesluit betreffende de financiering van het project; d. het mandaatbesluit, als de aanvraag krachtens mandaat wordt ingediend. Artikel 2.2 Inhoud projectplan Een projectplan bevat tenminste: a. een inhoudelijke beschrijving van het project, inclusief planning en begroting; b. wanneer een maatregel wordt gecombineerd met het opheffen van de achterstand voor het bereiken van de basisinspanning, dient een berekening te worden overlegd waaruit duidelijk wordt welk deel van de projectkosten de realisatie van de basisinspanning te boven gaat; c. kwantitatief inzicht in de te realiseren reductie van de belasting vanuit de riooloverstort(en); d. topografische kaart(en) schaal 1:1000, waarvan door of vanwege het dagelijks bestuur de opmaak nader bepaald kan worden; e. een communicatieparagraaf waarin de betrokkenheid van het waterschap is verwoord; f. een overzicht waaruit blijkt dat het plan is getoetst aan het geldende beleid en conform is beoordeeld /TP 2/5

3 Artikel 2.3 Bijdrage 1. Voor projecten gericht op het afkoppelen van hemelwater van de riolering zonder relatie met de reductie van de overstorten op een (zeer) kwetsbaar water, is een aparte stimuleringsregeling van kracht (Stimuleringsregeling afkoppelen verhard oppervlak ), waarin overigens een maximum bijdrage per gemeente is vastgelegd. 2. Projecten waarbinnen de maatregelen bestaan uit een combinatie van afkoppelen en het aanleggen van extra kwaliteitsberging komen in aanmerking voor een bijdrage uit het overstortregeling wanneer de reductie van de overstortfrequentie tenminste tot eenmaal per twee respectievelijk vijf jaar wordt gereduceerd. 3. Voor het nemen van minder duurzame maatregelen, zoals de aanleg van groene bergingen met een overstortfrequentie van maximaal eenmaal per twee respectievelijk vijf jaar, geldt een bijdrage van 20% van de kosten van deze maatregelen, met een maximum van 20,- per m3 extra gerealiseerde berging of de door afkoppelen vermeden extra berging. 4. De hoogte van de bijdrage kan niet de totale projectenkosten overschrijden. 5. Als door middel van de maatregel tevens een deel van de basisinspanning gerealiseerd wordt, dan komt de voor de basisinspanning benodigde berging niet in aanmerking voor een bijdrage en wordt deze in mindering gebracht op de totale berging die binnen het project gerealiseerd wordt. Een groene berging wordt in dit kader niet aangemerkt als geëigende maatregel om de basisinspanning te realiseren, tenzij de berging behorende bij de basisinspanning, evenals de eerste 4 mm aanvullende berging, wordt teruggebracht naar de riolering, een en ander conform de criteria in bijlage Wanneer voor de aanleg van groene berging gebruik wordt gemaakt van bestaande of te vergroten kwantiteitsbuffers van het waterschap, stelt het waterschap deze ruimte kosteloos ter beschikking als zijn bijdrage. De kosten om het kwaliteitsdeel in te richten, evenals de beheerskosten hiervan, zijn geheel voor rekening van de gemeente en dit komt niet voor een verdere bijdrage van het waterschap in aanmerking. Artikel 2.4 De beschikking a. Het bestuur beslist op de aanvraag binnen twaalf weken na indienen van de complete aanvraag. b. Het bestuur kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste vier weken verdagen. c. Het bestuur kan aan de beschikking voorschriften en voorwaarden verbinden met het oog op het doel van de regeling. d. Met de beschikking wordt een besluit genomen over het verlenen van een bijdrage. e. De beschikking omvat een besluit betreffende het verlenen van een bijdrage en een besluit betreffende de vaststelling van de hoogte van het bedrag van de bijdrage, behoudens het bepaalde in artikel 2.5. Artikel 2.5 De bijdrage 1. Het bestuur verleent geen bijdrage in geval: a. de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt; b. niet is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3; c. is voorzien in het lozen van afgekoppeld water op oppervlaktewater en onvoldoende is aangetoond dat infiltratie ter plaatse of hergebruik niet mogelijk dan wel verantwoord is. 2. Het bestuur stelt geen bijdrage vast in geval: a. het verlenen van een bijdrage leidt tot overschrijding van het budget van de regeling; /TP 3/5

4 b. niet binnen zestien weken na de datum van ontvangstbevestiging van de aanvraag een raadsbesluit is genomen inhoudende een dekkende projectbegroting. 3. Voor een bijdrage komen niet in aanmerking: a. kosten wegens gemaakte uren binnen de organisatie van de aanvrager; b. btw voor zover die in aanmerking komt voor compensatie uit het btwcompensatiefonds; c. kosten wegens verplichtingen die zijn aangegaan vóór de datum van ontvangstbevestiging van de aanvraag; d. kosten wegens reguliere werkzaamheden en alle kosten behorend tot de basisinspanning; e. kosten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen vanuit de Kaderrichtlijn Watersynergiegelden; f. kosten, die gedekt worden door andere bijdrage- of subsidieregelingen. Indien door een combinatie van een waterschapsbijdrage met andere bijdragen en/of subsidies een totaalbedrag wordt gecompenseerd dat de projectkosten overstijgt, wordt het meerdere in mindering gebracht op de bijdrage. 4. De bijdrage kan op een lager bedrag dan waarvoor de aanvraag geldt worden vastgesteld indien: a. het project niet of niet geheel is uitgevoerd; b. niet is voldaan aan de aan de bijdrage verbonden verplichtingen als bedoeld in deze regeling; c. de ontvanger van de bijdrage onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt; d. de verlening van de bijdrage anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist of behoorde te weten. 5. a. bij een bedrag tot ,- wordt met de beschikking tot verlening van een bijdrage gelijktijdig de hoogte van het bedrag vastgesteld en wordt het systeem van verantwoording over de prestatie toegepast; b. bij een bedrag vanaf ,- wordt het systeem van verantwoording over kosten en de prestatie toegepast. Hoofdstuk 3. Verplichtingen van de ontvanger Artikel 3.1 Verplichtingen van de ontvanger van een bijdrage 1. De projecten waarvoor subsidie wordt verleend dienen uiterlijk voor 1 januari 2016 aan een aannemer gegund te zijn en de eindoplevering van het werk dient uiterlijk 31 december 2016 plaats te vinden. 2. De ontvanger van een bijdrage moet het dagelijks bestuur ten minste een week voor de start van het project schriftelijk in kennis stellen van de start. Artikel 3.2 Boekhouding 1. De ontvanger van een bijdrage is verplicht een projectadministratie te voeren die te allen tijde de informatie bevat die nodig is voor een juist inzicht in de realisatie van de activiteiten waarvoor de bijdrage bestemd is en voor een juiste bijdragevaststelling/-verstrekking, hetgeen inhoudt dat: a. alle ontvangsten en uitgaven in de administratie zijn vastgelegd met onderliggende bewijsstukken; b. bewijsstukken, als onderdeel van de administratie, aanwezig zijn ten name van de ontvanger van de bijdrage en dat daaruit de aard van de geleverde goederen en diensten duidelijk blijkt /TP 4/5

5 2. De administratie wordt bewaard tot vijf jaar na vaststelling van de bijdrage, tenzij het bestuur bij beschikking anders heeft bepaald. 3. De ontvanger van de bijdrage is verplicht aan het bestuur te allen tijde inzage te verlenen in de administratie en alle inlichtingen te geven. 4. De ontvanger van de bijdrage overlegt een accountantsverklaring betreffende de financiële projectadministratie voor zover artikel 2, vijfde lid, sub b van toepassing is. Hoofdstuk 4 Intrekking en wijziging Artikel 4.1 Wijziging en intrekking Het bestuur kan de beschikking tot verlening van een bijdrage intrekken of wijzigen indien de feitelijke uitvoering van het project niet binnen de in artikel 3.1 gestelde termijn is gestart. Hoofdstuk 5 Betaling Artikel 5.1 Betaling Het bestuur stelt de bijdrage betaalbaar binnen vier weken nadat: 1. het project conform projectplan is opgeleverd; 2. voor zover van toepassing, het bestuur een goedkeurende accountantsverklaring heeft ontvangen. Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 6.1 Afwijkingsbevoegdheid 1. Het bestuur kan bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing, gelet op het belang van een doelgerichte of evenwichtige verstrekking van een bijdrage, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. 2. Het bestuur kan bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing als gevolg van bijzondere complicerende factoren van technische, maatschappelijke of bestuurlijke aard leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Artikel 6.2 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De regeling geldt voor de kalenderjaren 2010 tot en met De regeling kan worden aangehaald als de 'WRO Overstortregeling'. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De secretaris/directeur, De voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen /TP 5/5

6 BIJLAGE 1 STIMULERINGSREGELING AANPAK RIOOLOVERSTORTEN WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS I Criteria voor de bepaling van de saneringsnoodzaak van de overstorten zoals weergegeven op de Overstortsaneringskaart bij deze regeling (bijlage 2). Op basis van de medio 2009 bij het waterschap bekende gegevens inzake de overstorten op de beken binnen het beheersgebied, zijn die overstorten geselecteerd die op (zeer) kwetsbare beken (zie kaart 4 bij het Waterbeheersplan Waterschap Roer en Overmaas ) lozen. Aan de hand van de stelselkenmerken van het achterliggende rioleringsstelsel en de aanwezige berging in het stelsel of de erbij behorende randvoorzieningen (zoals een bergbezinkbasin) is bepaald of de invloed van de overstort zodanig is (frequenter dan eenmaal per 2 respectievelijk 5 jaren), dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit heeft geresulteerd in een totaal aantal van 183 te saneren overstortlocaties. Deze zijn aangeduid op de indicatieve overstortsaneringskaart. Omdat een groot aantal van deze overstorten is gelegen bij kwantiteitsbuffers van het waterschap is ook uitgezocht of er voor de benodigde kwaliteitsberging gebruik gemaakt zou kunnen worden van de aanwezige of eventueel in de toekomst nog aan te leggen kwantiteitsberging. Prioriteit Aantal overstorten Aantal locaties Inhoud (m3) Hoog Hoog met buffer Middel met buffer (26) Laag (één met buffer) Totaal Dit betekent ook dat na volledige uitvoering van de maatregelen behorende bij de basisinspanning, voor de overige circa 320 overstorten naar verwachting (op basis van het huidige gegevens en uitbreiding van de interne berging van deze stelsels naarmate het aangesloten verhard oppervlak toeneemt) geen verdere saneringsnoodzaak bestaat. Dit zal zelfs verminderen naarmate in de loop der jaren meer verhard oppervlak wordt afgekoppeld. II Projectcriteria 1. De te saneren overstort is genoemd op de overstortsaneringskaart, danwel in het onderliggende spreadsheet. 2. Duurzaamheid: afkoppelen indien mogelijk of een andere duurzame variant versus groene berging; 3. Watersysteemaanpak (meerdere overstorten op zelfde oppervlaktewater); 4. Overige complicerende factoren die een autonome uitvoering in de weg staan. III Algemene uitgangspunten 1. De regeling geldt niet voor maatregelen die behoren tot de basisinspanning. Voor zover de maatregelen verder gaan dan de basisinspanning is de regeling van toepassing op uitsluitend die meerdere inspanning. Uitgangspunt is, dat voor alle regionale wateren minimaal aan de basisinspanning wordt voldaan /TP BIJLAGE 1 1/4

7 De aanvrager dient dan ook te zorgen dat binnen de gemeente op voorhand voor de regionale wateren overal wordt voldaan aan de basisinspanning, tenzij het een combinatiewerk betreft dat de basisinspanning overstijgt, dan wel daartoe een bestuurlijke overeenkomst is aangegaan. 2. De bijdrageregeling betreft de overstorten zoals aangeduid op de bij de regeling horende overstortsaneringskaart. Wijziging van de kaart is mogelijk op basis van redresgegevens of meer actuele informatie. In een overleg tussen de gemeente en het waterschap voorafgaand aan een aanvraag, kan de gemeente verzoeken om aanpassing van de kaart op basis van nieuwe, gestaafde gegevens. 3. De regeling is van toepassing op een aanvraag als sprake is van een volledige reductie van de overstortfrequentie tot ten minste T=2 of T=5, of door alternatieve maatregelen met een vergelijkbaar ecologisch effect. 4. Maatregelen die de overstortfrequentie slechts gedeeltelijk reduceren, dat wil zeggen niet tot minimaal eenmaal per twee respectievelijk eenmaal per vijf jaren, komen niet voor een bijdrage in aanmerking. 5. Het werk dient voor 1 januari 2016 gegund te zijn of in eigen beheer uitvoeringsgereed. In alle gevallen geldt een eindoplevering uiterlijk 31 december Stapeling met subsidie vanuit de KRW-synergiegelden is niet toegestaan. 7. Stapeling van de bijdrage met andere subsidies of bijdragen, anders dan KRWsynergiegelden is toegestaan, als die andere regelingen dat toelaten en het totaalbedrag de kosten van de maatregelen niet overtreft. Als het totaalbedrag de kosten overstijgt, wordt het meerdere gekort op de waterschapsbijdrage. IV Groene berging Groene berging dient in de eerste plaats om overstortend water op te vangen met als doel om de negatieve invloed van riooloverstorten op met name kwetsbare en zeer kwetsbare regionale oppervlaktewateren te verminderen. Bij vulling van de groene berging is het van belang om vast te stellen of het water uit de groene berging onder bepaalde omstandigheden mag worden geloosd op het oppervlaktewater. Dit hangt volledig af van de kwaliteit van het te lozen water in relatie tot de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Maatwerk dus. Uitgangspunt hierbij is dat in (zeer) kwetsbare wateren na menging het BZV-gehalte in het ontvangende oppervlaktewater niet hoger mag zijn dan 5 mg/l, of dat het ammoniumgehalte onder de 1 mg/l blijft (bij temperaturen > 10ºC). Het BZV wordt in dit geval gezien als een goede indicator voor de zuurstofvraag van het te lozen water. Het ammoniumgehalte is een goede indicator voor de toxiciteit via het vrij ammoniak en tevens gerelateerd aan de zuurstofhuishouding, en daarom goed bruikbaar in het sneller stromende water om de invloed van de lozing van (licht) vervuild water te beoordelen. Is de (vermoedelijke) invloed van de leegloop van de groene berging na menging in het oppervlaktewater acceptabel, dan kan een geknepen leegloop binnen een beperkte periode (te denken valt aan 24 of 48 uur na de gebeurtenis) acceptabel zijn. Rekenvoorbeeld De gemiddelde berging heeft een omvang van circa m3, dat wil zeggen dat leegloop gedurende 24 uur geschiedt met een afvoer van circa 15 l/sec en binnen 48 uur met 7,5 l/sec. Is het ontvangend oppervlaktewater een waterloop met bijvoorbeeld 100 l/sec en de BZV van het overstortwater 100 mg/l in de groene berging, waarbij een bezinkrendement wordt verkregen van 70% (dan resteert nog 30 mg/l) dan is een verdunning met een factor 6 nodig. Dat zou in dit voorbeeld net passen. Hanteer je een ledigingstijd van 48 uur (en accepteer je het risico van een volgende zware bui) dan red je het gemakkelijker /TP BIJLAGE 1 2/4

8 De achterblijvende geconcentreerde fractie dient in ieder geval teruggevoerd te worden. Om praktische redenen dient de aanvullende kwaliteitsberging zo te worden ingericht dat de eerste 4 mm (die achterblijft in de berging) kan worden teruggevoerd naar het rioolstelsel. Deze sterk vervuilde fractie zou het kwetsbare watersysteem te sterk belasten en kan in de regel niet infiltreren. Infiltratie is in klei- en lössgebieden fysiek lastig en in grondwaterbeschermingsgebieden niet toegestaan. Bij de inrichting/aanleg van de groene berging kan hiermee rekening worden gehouden door de leegloop niet direct op bodemniveau aan te leggen. De keuze voor de leeglooptijd c.q. de terugpompperiode en hoeveelheid wordt per situatie via maatwerk bepaald in overleg tussen betrokken partijen. In situaties waar de gewenste waterkwaliteit na menging niet bereikt wordt (door verhouding (grote) leegloop groene berging en (lage) basisafvoer ontvangend oppervlaktewater) is het niet toegestaan de volledige inhoud van de groene berging te lozen op het oppervlaktewater. In principe kan er dan uit twee oplossingsrichtingen gekozen worden. Oplossingsrichting 1 De groene berging wordt opgedeeld in twee compartimenten waarvan het eerste compartiment de meest verontreinigde mm s opvangt (first-flush). De inhoud van dit eerste compartiment (ten minste een hoeveelheid overeenkomend met 4 mm neerslag) wordt teruggepompt richting het rioleringssysteem. Het tweede compartiment mag wel leeglopen richting oppervlaktewater, rekening houdend met de hierboven beschreven kwaliteitseisen na menging. Oplossingsrichting 2 Uit praktisch oogpunt kan ervoor gekozen worden om de gehele inhoud van de groene berging terug te pompen richting het rioleringssysteem. Voordeel is, dat er slechts een leegloop-/terugpompvoorziening aangelegd hoeft te worden. Gebruik bestaande kwantiteitsbuffers WRO Wanneer groene berging wordt gemaakt door gebruik te maken van bestaande kwantiteitsberging (regenwaterbuffer) gelden voor de aanleg en inrichting dezelfde criteria en aandachtspunten zoals bovenstaand beschreven. Wanneer het noodzakelijk is de bestaande of aan te leggen kwantiteitsbuffer van het waterschap groter te maken, zijn deze kosten voor het waterschap. De voor de kwaliteitsberging benodigde ruimte wordt door het waterschap ter beschikking gesteld (eigendom blijft bij het waterschap). De aanleg, het beheer en onderhoud van het kwaliteitsgedeelte, voor zover gerelateerd aan de overstort, komt voor rekening van de gemeente. Dit komt niet in aanmerking voor een financiële bijdrage van het waterschap. Bij gebruikmaken van bestaande kwantiteitsbuffers dienen deze zodanig gecompartimenteerd te worden en van een terugvoer- of leegloopvoorziening worden voorzien, dat de bij T=2/5 behorende berging kan worden teruggevoerd naar de riolering. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: Scheiden van de verschillende waterstromen: binnen het beheersgebied van het waterschap komen gecombineerde buffers voor. Deze ontvangen derhalve water vanuit landelijk gebied, gemengd overstortwater, afgekoppeld hemelwater en eventueel water van verbeterd gescheiden stelsels. Bij de inrichting voor de aanvullende berging moeten de 'schone' waterstromen gescheiden worden van het overstortwater /TP BIJLAGE 1 3/4

9 Functioneren bestaande buffer: een aantal kwantiteitsbuffers van het waterschap functioneert als 'beekbuffer': de beek loopt door de buffer en vanaf een bepaalde afvoer wordt het beeksysteem geknepen en begint de buffer vol te lopen. Het kwaliteitsgedeelte dient los van deze knijpconstructie te functioneren, aangezien anders alle kleine overstorten rechtstreeks in het beeksysteem terecht komen /TP BIJLAGE 1 4/4

karakter. Wanneer de particuliere initiatieven achterblijven zal van de gemeente zelf een nog grotere inspanning krijgen dan het geval is met

karakter. Wanneer de particuliere initiatieven achterblijven zal van de gemeente zelf een nog grotere inspanning krijgen dan het geval is met gemeente = ~r RAADSVOORSTEL status: A Agendapunt: 8 Onderwerp: Subsidieverordening afkoppelen hemelwater Commissie: 14-4-2008, nr. 6 Raadsvoorstel: 25-3-2008, nr. 36 Portefeuillehouder : dhr. T. de Vries

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 15-07-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling W. Coenen / Projecten en Waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder J.H.J. van der Linden / L.H. Dohmen Bijlage(n)

Nadere informatie

Verordening subsidieregeling afkoppelen regenwater gemeente Nederweert 2016

Verordening subsidieregeling afkoppelen regenwater gemeente Nederweert 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nederweert Nummer: 01 Officiële publicatiedatum: 16 februari 2017 Verordening subsidieregeling afkoppelen regenwater gemeente Nederweert 2016 De gemeenteraad

Nadere informatie

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel

Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel Aansluitverordening van de riolering in de gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum];

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10

Raadsvoorstel Reg. nr : 1010217 Ag nr. : Datum : 18-05-10 Ag nr. : Onderwerp Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Status besluitvormend Voorstel 1. Vast te stellen de Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater; 2. De kosten van het

Nadere informatie

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 3:1 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015

SUBSIDIEREGELING LEVENSLOOPBESTENDIG MAKEN VAN WONINGEN per 1 juli 2015 Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Artikel 1 Algemene begripsomschrijvingen In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder: a. aanvrager: een natuurlijk persoon die een aanvraag doet voor subsidie; b. college:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon

Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon Bekendmaking Subsidieregeling Klimaatactieve Stad 2017 - Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon *** Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, gelet op artikel 1.4, lid

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Drechterland 2015 Raadsbesluit Nr: 2014-79 De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat, het stimuleren van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten van belang is voor het behoud van cultureel erfgoed

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015

Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiebesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2014 2015 Ons kenmerk:15uit01574 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; Gelet op de beschikking

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014

Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling energiesbesparende maatregelen gemeente Overbetuwe 2013-2014 Ons kenmerk: 13BWB00034 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de beschikking

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel;

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 14 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING KINDEROPVANG HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen Artikel 1. Begripsomschrijvingen Regeling voor Subsidie voor de aanleg van Groene Daken op bestaande gebouwen Gemeente Amstelveen 2016-2020 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd. Aanvraag

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015'

Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Subsidieregeling 'Investering- en stimuleringsregeling Noordwijkse verenigingen' gemeente Noordwijk 2014-2015' Stellers : N. van der Wal Eigenaar : Maatschappelijke Ontwikkeling Planning herziening : maandag

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima Verordening Stimuleringsfonds voor de minima De raad van de gemeente Bedum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2004; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 5908 12 januari 2017 Subsidieverordening Duurzaam Bouwen gemeente Binnenmaas 2013 De raad van de gemeente Binnenmaas; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421

GEMEENTEBLAD. Nr. 80421 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 80421 20 juni 2016 Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II Nr.BW16-0252 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam STADSRECI.^^ "^"^ ROTTERDAM Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam Vastgesteld in de regioraad van 17 december 2008 BOUWEN AAN SAMENHANG Subsidieverordening sociaal beleid stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Aanvraag rioolaansluiting

Aanvraag rioolaansluiting Aanvraag rioolaansluiting 1. Gegevens van de aanvrager Naam en voorletters: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Woonplaats: Faxnummer: E-mailadres: 2. Plaats van aansluiting Adres: Kadastraal bekend gemeente:

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013

Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 Raadsbesluit Nummer.. Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2013 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater Toelichting vindt u op de laatste pagina s.

Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater Toelichting vindt u op de laatste pagina s. Aanvraagformulier subsidie afkoppelen hemelwater en afvalwater Toelichting vindt u op de laatste pagina s. Gegevens van de aanvrager en ondertekening Naam en voorletter(s): Adres : Postcode : Woonplaats

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de subsidieregeling vastgesteld,

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008.

b e s l u i t: vast te stellen de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg 2008. R AAD S B E S L U I T 2 00 8/45 74 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het desbetreffende voorstel van het college; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2015-2018, hierna de Verordening,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven

AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven AANVRAAGFORMULIER particulieren en bedrijven Voor subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Afkoppelen verhard oppervlak 2007-2012 WRO en Subsidieverordening Afkoppelen hemelwater Stein 2010 In:...2010

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

regeling nummer Verlegverordening kabelsen leidingen Gouda 2008

regeling nummer Verlegverordening kabelsen leidingen Gouda 2008 regeling nummer 7.1.5. Verlegverordening kabelsen leidingen Gouda 2008 pagina 2 nr. 7.1.5. de raad van de gemeente Gouda, Gelezen het voorstel van het college d.d. 5 juni 2008; Gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 1 Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Rioolaansluitrecht 2017 Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland

Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland Regeling subsidie Duurzaam wonen in Kennemerland 10 februari 2014 BIVO/2014/30040 *Z0107302622* R E G E L I N G S U B S I D I E D U U R Z A A M W O N E N I N K E N N E M E R L A N D Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016

Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 Verordening Starterslening Vlagtwedde 2016 De raad van de gemeente Vlagtwedde gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Kinderopvangverordening De Wâlden. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Kinderopvangverordening De Wâlden Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2013 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel 25

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht (2014)

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht (2014) Registratienummer: 2014/10601 Bijlage 1 bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van 25 september 2014, raadsbesluitnr 2014/19216 (besluitformulier regnr 2014/6240). Verordening op de heffing

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.;

De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; Raadsbesluit nr.: Registratie-nr.: 09.08468 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd.; besluit: De volgende verordening, Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Informatieavond Riolerings- en wegeniswerken Rozenlaan Resedalaan Afkoppelingswerken op perceelsniveau Toelichting afkoppelen Scheiden/Afkoppelen, wat, waarom en hoe? Stappenplan Voorziene tussenkomsten

Nadere informatie

Sector : III Nr. : 98

Sector : III Nr. : 98 Sector : III Nr. : 98 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2000, nummer 6/98.00; gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014

Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Specifieke subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13BWB00061 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen

Gemeente Strijen. Subsidieverordening. duurzaamheidsmaatregelen Strijen Gemeente Strijen Subsidieverordening duurzaamheidsmaatregelen Strijen 12 Inhoudsopgave Hoofdstuk I - ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang

de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang de Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t:

gelet op de titels 4.1 en 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: Gemeente Bloemendaal 2008023905 De raad van de gemeente Bloemendaal; overwegende dat: - de gemeente in mei 2004 een uitvoeringsprogramma klimaatbeleid heeft vastgesteld; - daarin de wens is uitgesproken

Nadere informatie

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Nr.: 4 Onderwerp: DEELSUBSIDIEVERORDENING LEEFOMGEVING MOOK EN MIDDELAAR 2014 De raad van de gemeente Mook en Middelaar Overwegende dat het wenselijk is ter zake van het verstrekken

Nadere informatie

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening

gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening Burgemeester en Wethouders van Dongeradeel; gelet op artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en op de Algemene Subsidieverordening 2013 gemeente Dongeradeel; besluiten: vast te stellen de volgende Nadere

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie