Inhoud. Haagse Vogelbescherming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Haagse Vogelbescherming"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Haagse Vogelbescherming Ereleden Dr. A. Schierbeek; S.G.A. Doorenbos; J.P. Strijbos; H. van Dongen; W.M. Lans; A. van der Laan; J. Rijnveld; H.G. Bolten; mevr. F.J. Bolten-Hinrichs; A.J. Renes; M.H. de Groot; mevr. M.A. de Groot-van Hoogezand allen overleden. F.H.C. Hoogerhoud (sinds 1999); T.P.J. Loorij (sinds 2010). Bestuur Frederik Hoogerhoud (voorzitter) Idde Lammers Rogier Mos Ton Haase Rob de Jong (penningmeester) Tom Claessens (secretaris a.i.) Postadres Haagse Vogelbescherming (HVB) Altingstraat 12, 2593 SX Den Haag Websites Telefonische informatiepost (voor alle mogelijke vragen) Frederik Hoogerhoud Ledenadministratie Ingrid Megens Riouwstraat 206, 2585 HZ Den Haag ING-bank: Contributie leden 12,50 per jaar jeugdleden tot 18 jaar gratis lidmaatschap voor het leven: eenmalig 250,- Alarmnummers milieuzaken Frederik Hoogerhoud Ruud van der Waard Martin van de Reep Vogelasiel De Wulp Heliotrooplaan15, 2255 MA Den Haag b.g.g.: Inhoud Algemeen Jaaroverzicht 3 Financiën 6 Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 16 april Ledenadministratie 13 Postmaster 14 Informatietelefoon 15 Verenigingsblad De Wulp 16 Website 17 Commissie Publiciteit (PR) 18 Vogelasiel De Wulp 21 Commissie Excursies en lezingen (CEL) 24 Commissie Veldwerk 27 Milieucommissie (MIC) 29 Commissie Inventarisatierapport 31 Project ringen ooievaars 32 Externe overleggen 34 Regulier overleg Vogelbescherming Nederland 36 Project MUS 37 Samenstelling commissies 39 De foto's op het omslag zijn gemaakt door Boudewijn Schreiner. Van boven naar beneden: - Jaarlijks vogelwachtersuitje op de Reeuwijkse plassen - Vogels kijken in natuurgebied de Groene Jonker - Riet Langenhuizen ontvangt een Gouden Wulp met ingezet briljantje - Werkdag in het Henk van Dongen Vogelrustgebied - Drieteenmeeuw krijgt een visje toegestopt in Vogelasiel De Wulp

3 Algemeen Jaaroverzicht 2012 Hoe zouden de Haagse vogels het jaar 2012 beleefd hebben? Zouden zij zich bedreigd hebben gevoeld of beschermd? Wij kunnen het hen niet vragen. Als dat wel zou kunnen, zouden wij waarschijnlijk heel verschillende antwoorden krijgen, naar gelang het een zilvermeeuw is of een huismus, een halsbandparkiet of een ijsvogel. Wat wij wel kunnen, is observeren en tellen - hulde aan onze tellers - en inventariseren. Uit de resultaten (zijn de aantallen van bepaalde soorten toegenomen of afgenomen? in het algemeen of in bepaalde gebieden?) concluderen we dat het goed of slecht gaat met een vogelsoort. Het Inventarisatierapport van onze vereniging is de jaarlijkse thermometer voor de Haagse vogelstand. Daaruit blijkt dat we ons nog steeds gelukkig mogen prijzen met een zeer gevarieerde vogelstand in Den Haag en omgeving, maar dat er ook redenen zijn voor zorg. We kunnen onze zorgen gelukkig in concrete activiteiten omzetten: het beheer van de vogelrustgebieden; het bevorderen - in samenspraak met andere verenigingen en de gemeente - van een voor vogels gezond groen- en milieubeheer; de opvang van zieke en gewonde vogels in het vogelasiel. Daarnaast kan de aandacht voor de vogels van al onze leden een aansporing zijn om naar vermogen bij te dragen aan een gezond leefmilieu voor mens en dier in onze stad. Daarom is het belangrijk dat wij ook simpelweg kunnen genieten van al die verschillende vogels die ons in onze stad en mooie omgeving omringen. Onze website, ons kwartaalblad en de door onze vereniging georganiseerde excursies en lezingen zijn daarvoor een prachtige stimulans. Het jaar 2012 werd voor de vereniging en in het bijzonder het bestuur getekend door het plotselinge aftreden van de se- Foto: Caroline Walta vogels kijken Jaarverslag

4 cretaris van het bestuur Aletta de Ruiter. Het bestuur heeft de omstandigheden die aanleiding gaven tot het aftreden betreurd, maar betreurt nog meer - bijna dagelijks zijn wij geneigd te zeggen - de gevolgen hiervan. Aletta had met haar kennis en ervaring op velerlei terrein en haar tomeloze inzet binnen de vereniging en het bestuur een veelheid van taken op zich genomen. Zij was als een spin in het web, maar ook als een motor in de machine en als een stuurman aan het roer. Zoals wij eerder hebben uitgesproken zijn de vereniging en het bestuur haar grote dank verschuldigd. Aletta liet meer dan één lege plek achter en het is voor het bestuur in dit jaar niet doenlijk gebleken daar in alle opzichten en goed in te voorzien. De zoektocht naar een nieuwe secretaris van het bestuur was een maandelijks terugkerend onderwerp op de bestuursvergaderingen en heeft lang geduurd. Pas eind 2012 meldde zich een kandidaat die het bestuur op de Algemene Ledenvergadering op 15 april 2013 hoopt te kunnen voordragen als nieuw bestuurslid en die bereid is deze functie op zich te nemen. Gedurende dit jaar heeft Tom Claessens als secretaris ad interim een aantal taken op zich genomen en daarnaast hebben de voorzitter en de penningmeester extra werkzaamheden voor hun rekening genomen. Zo heeft Rob de Jong veel van de werkzaamheden van Aletta voor het vogelasiel op zich genomen. Ook bleek Ton Haase bereid om - gelet op deze omstandigheden - af te zien van zijn voornemen op de Algemene Ledenvergadering van 2012 als bestuurslid terug te treden zodat het bestuur van zijn kennis en inzet kon blijven profiteren. Dit doet er niet aan af dat er activiteiten zijn blijven liggen en aan andere zaken niet de aandacht kon worden gegeven die gewenst was. Dit is er ook de oorzaak van dat u in dit jaarverslag geen expliciet verslag aantreft van de voortgang van het Beleidsplan Daaraan kon het bestuur niet systematisch en structureel aandacht besteden. Mede door de komst van nog twee andere kandidaat-bestuursleden, die het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering zal voordragen, maar die nu al aan de werkzaamheden van het bestuur deelnemen, ziet het bestuur het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet. Zo is al afgesproken dat het bestuur vanaf begin 2013 expliciet aandacht zal geven aan de uitvoering van het Beleidsplan. Gelukkig hebben veel van de activiteiten van de vereniging ook in 2012 op de gebruikelijke wijze voortgang kunnen vinden. Dat betreft zowel de publicitaire activiteiten, zoals de aanwezigheid met een voorlichtingskraam bij tal van evenementen, als de lezingen en excursies georganiseerd door de Commissie Excursies en Lezingen (CEL), het veldwerk in de vogelrustgebieden, de vogelinventarisaties, de activiteiten ten behoeve van het milieu door de Milieucommissie (MIC), Foto: Aletta de Ruiter ter bescherming van flora en fauna 4 Haagse Vogelbescherming

5 de opvang van zieke en gewonde vogels in het vogelasiel en de deelname aan tal van overleggen met gemeentelijke en andere overheden. De in dit jaarverslag opgenomen verslagen van commissies en onderdelen van de vereniging getuigen daarvan. Het bestuur is alle vrijwilligers die het vele werk hebben verricht waarover deze verslagen rapporteren bijzonder dankbaar voor hun geweldige inzet in dit jaar. De waardering en dank zijn op bijzondere wijze uitgedrukt door tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2012 een Gouden Wulp uit te reiken aan Jan Pietersen, meer dan tien jaar lid en penningmeester van de CEL en aan Steven de la Parra, al lange tijd met grote inzet en deskundigheid, gedeeltelijk in dienst maar daarnaast ook als vrijwilliger, werkzaam bij het vogelasiel. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 april werden de Gouden Wulpen van Loes Jalink, de motor van de Commissie Publiciteit en van Riet Langenhuizen, die al zolang de winkel en de infotelefoon verzorgde omgezet in Gouden Wulpen met briljant. Helaas heeft Riet zich kort nadien door gezondheidsproblemen gedwongen gezien haar werkzaamheden te staken. Verdrietiger nog was het plotselinge overlijden op 30 november van Ruud de Fouw, die als vrijwilliger een bijzondere plaats innam bij het vogelasiel. In het verslag van het vogelasiel wordt daaraan meer aandacht besteed. Veel tijd en aandacht heeft het bestuur ook in dit jaar weer moeten besteden aan het Vogelasiel De Wulp. Dat betrof enerzijds personele zaken. Het bestuur zag zich genoodzaakt het tijdelijke arbeidscontract met de dierenverzorgster Carla van Pelt niet te verlengen. Dat was voor geen van de betrokken partijen - ook binnen het asiel - een gemakkelijk besluit en de zorgvuldige uitvoering daarvan heeft veel aandacht gevraagd. Vervolgens moest er een nieuwe professionele dierenverzorgster worden geworven, waarbij vanwege de grote voorjaarsdrukte in het asiel haast geboden was. Dat is gelukkig snel gelukt met de aanstelling in een fulltime betrekking van Sharon Lexmond. Om naast haar en de inzet van Steven de la Parra op alle dagen van de week een professionele dierenverzorger aanwezig te hebben is Pauline Jorna voor een dienstverband van een dagdeel aangesteld. Daarnaast waren er de nieuwbouwplannen. Een financiële doorrekening van de eerder gepresenteerde nieuwbouwplannen leerde dat de realisatie daarvan op dit moment en nog tot in lengte van jaren onmogelijk is. Het bestuur heeft daarop besloten om van deze plannen af te zien en naar een goedkopere oplossing te gaan zoeken. Uitgangspunt is daarbij voorlopig nog wel een verhuizing naar een andere locatie, omdat de gemeente het huurcontract voor de huidige locatie heeft opgezegd, maar ook omdat de staat van de huidige behuizing zo slecht is dat het de vraag is of opknappen of renovatie mogelijk en rendabel is. Inmiddels is het bestuur tot de conclusie gekomen - en die wordt door de gemeente gedeeld - dat ook de locatie die voor de nieuwbouw gekozen was minder gelukkig is, zodat eind 2012 in overleg met de gemeente begonnen is met een zoektocht naar een andere locatie. Zie voor het wel en wee van het vogelasiel verder het verslag daarvan. Het aantal leden van onze vereniging bleef in het afgelopen jaar nagenoeg gelijk. Van Jaarverslag

6 deze leden is een betrekkelijk klein aantal echt actief, als lid van een van de commissies, als vrijwilliger bij activiteiten of als deelnemer aan excursies, reizen en de lezingen, die de CEL ook dit jaar weer georganiseerd heeft. Ook de andere leden, die via ons blad De Wulp ieder kwartaal geïnformeerd worden en wellicht ook regelmatig onze website bezoeken, vormen echter door hun contributiebetaling, hun giften en het kenbaar onderschrijven van de doelstelling van onze vereniging een solide basis voor ons werk ten behoeve van de vogels in onze stad en regio. Ook hen wil het bestuur daarvoor van harte dankzeggen. Namens het bestuur, Frederik Hoogerhoud, voorzitter Tom Claessens, secretaris ad interim Financiën Op het moment van het ter perse gaan van het Jaarverslag van de vereniging over het jaar 2012 zijn de financiële gegevens over 2012 en de begroting voor 2013 nog niet gereed voor publicatie. Leden van de vereniging kunnen het financiële jaarverslag en de begroting opvragen door (bij voorkeur) een te zenden aan of te bellen met de penningmeester ( ) waarna, nadat de conceptjaarstukken door het bestuur en de kascommissie zijn besproken, deze zullen worden toegezonden. Uiteraard zijn de jaarstukken ook op de Algemene Ledenvergadering beschikbaar. Rob de Jong 6 Haagse Vogelbescherming

7 Verslag Algemene Ledenvergadering van de Haagse Vogelbescherming 16 april 2012 in het Benoordenhuis Aanwezig zijn 41 (waarvan 38 de presentielijst hebben getekend) leden van de vereniging, waaronder de bestuursleden Frederik Hoogerhoud (voorzitter), Idde Lammers, Ton Haase, Rogier Mos, Rob de Jong (penningmeester) en Tom Claessens (verslag). 1. Opening Om uur opent de voorzitter de vergadering en heet hij iedereen, in het bijzonder de speciale leden, van harte welkom. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Hij doet mededeling van doorgekomen berichten van verhindering van Veronica van Berkel en Nastja Duijsters. Tevens doet hij mededeling van de afwezigheid en het terugtreden als bestuurslid van de secretaris van het bestuur, Aletta de Ruiter, waarop het bestuur onder punt 9 van de agenda zal terugkomen. Hij deelt mee dat ter vergadering nog (kunststof) mussen en handbeschilderde (ooievaars)tegeltjes te koop zijn ten bate van de nieuwbouw van het vogelasiel. Ten slotte doet hij mededeling van een persoonswisseling bij het vogelasiel: het tijdelijk contract met Carla van Pelt zal niet worden verlengd; Sharon Lexmond is vandaag in dienst getreden als vogelverzorgster. Pauline Jorna, die thans ook al als vrijwilligster in het asiel werkzaam is, komt het asiel voor 4 betaalde uren per week versterken. Ingekomen stukken ter attentie van de Algemene Ledenvergadering zijn er niet. 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 mei 2011 Bij de afwezigen met kennisgeving zijn Harriet en Wim Kolber ten onrechte niet vermeld. Er wordt o.a. door Wim Kooij geïnformeerd naar de toegezegde correcties in de inventarisatierapporten 2010 en Voor zover hij weet is dat niet gebeurd. Voor het maken van meerjarige overzichten is het noodzakelijk dat de gegevens juist en compleet zijn. Het bestuur is van mening dat de correcties wel in de digitale versies zijn aangebracht, maar zal dit nog nagaan en zo nodig en mogelijk deze correcties alsnog daarin aanbrengen. Correcties op het ter vergadering uitgedeelde inventarisatierapport 2011 kunnen aan Idde Lammers worden doorgegeven. Met deze opmerkingen wordt het verslag door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. De verslagen van de extra Algemene Ledenvergaderingen van 17 oktober en 21 november 2011 ter vaststelling van de nieuwe statuten van de vereniging worden eveneens goedgekeurd en vastgesteld. Jaarverslag

8 Foto: Henk Harmsen groenling 4. Bespreking Jaarverslag 2011 Bij de paragraaf over het Inventarisatierapport meldt Bert Regensburg dat, anders dan toen vermeld, het verslag van de VWG Meijendel nu wel digitaal voor de leden van de vereniging beschikbaar is. Boudewijn Schreiner merkt naar aanleiding van de paragraaf over de Websitecommissie op dat hij op de website een vermelding van de wintervoeding heeft gemist. Verder wordt opgemerkt dat bij de foto op pag. 32 in het onderschrift sprake is van de Aronsvlakte, hetgeen moet zijn: Amonsvlakte. N.a.v. het staatje met overzichten van de BAC-resultaten wordt door Wim Kooij opgemerkt dat m.b.t. het Plan Inventarisatiegroep ten onrechte wordt gemeld dat er voldoende vogeltellers zijn. Door André Saanen wordt verduidelijkt dat er wellicht tellers genoeg zijn voor de nu getelde gebieden, maar dat er meer gebieden geteld zouden moeten worden, waarvoor nu onvoldoende tellers zijn. Er zou een inventarisatie en uitbreiding gemaakt moeten worden van nog te tellen gebieden zodat daarbij vogeltellers geworven kunnen worden. Loes Jalink merkt op dat onder Samenwerken in Groen Platform ook de Egelopvang vermeld had moeten worden. Op de vraag wat bij Versterking Commissie bedoeld wordt met: de PR-cie krijgt regelmatig ondersteuning van andere cie s, wordt geantwoord dat de PRcie desgevraagd voor haar werk input krijgt van de andere cie s. De voorzitter doet een oproep voor tellers van nog openstaande postcodes van het MUSproject. Met woorden van dank van de voorzitter voor alle vrijwilligers die zich zo actief voor de verenigingsactiviteiten hebben ingezet, wordt het Jaarverslag 2011 goedgekeurd. 5. Financieel verslag 2011 De penningmeester geeft een toelichting op de ter vergadering uitgereikte staat van baten en lasten en balans, in het bijzonder op de door het bestuur voorgestelde verdeling van het batig saldo van 2011 over de Continuïteitsreserve en de Voorziening voor de nieuwbouw asiel. N.a.v. de vraag of de continuïteitsreserve niet erg hoog is, licht hij toe dat de vereniging de kosten van het asiel, vooral de kosten van de medewerkers die in dienst zijn, ook moet kunnen betalen als er een jaar minder inkomsten zijn uit erfenissen en legaten. Die kosten zijn immers erg hoog in vergelijking met de vaste inkomsten van de vereniging. Het voor dit jaar begrote bedrag aan erfenissen en legaten zal echter zeker gehaald worden, zodat de reserve nog niet aangesproken zal hoeven te worden. 8 Haagse Vogelbescherming

9 Naar aanleiding hiervan vraagt Dick Pescot of het dan niet verstandig zou zijn om de contributie aanzienlijk te verhogen. Daar wordt door diverse leden tegenin gebracht dat een contributieverhoging nu ongelukkig uitpakt en meer nadelen meebrengt dan structurele voordelen zodat zij het daarmee niet eens zijn. Tevens wordt opgemerkt dat bij een lage contributie het gemakkelijker leden werven is en dat meerdere leden van verschillende instanties lid zijn. Het is beter te mikken op grotere vrijwillige bijdragen. De penningmeester deelt mee dat het bestuur wel over een contributieverhoging heeft gedacht, maar daar nu geen reden voor of voordeel in ziet. Het bestuur zal de vinger aan de pols houden en eventueel in de toekomst daarvoor wel een voorstel aan de vergadering doen. Op een vraag van Loes Jalink of het niet verstandiger zou zijn om de spaartegoeden over meer banken te spreiden, antwoordt de penningmeester dat de Rabobank voldoende veilig wordt geacht. Omwille van het risico is echter niet gekozen voor een van de groene banken. Het financieel jaarverslag 2011 wordt door de vergadering goedgekeurd. Foto: André Kommer keep 6. Verslag Kascommissie Frits IJzendoorn die samen met André Smit de Kascommissie heeft gevormd, verklaart namens de Kascommissie dat de financiële administratie goed, inzichtelijk en geheel in orde is bevonden. De overgang naar een nieuw administratief systeem is goed verwerkt. Hij overhandigt, onder applaus van de vergadering, een schriftelijke verklaring hiervan aan het bestuur. 7. Decharge bestuur Mede op basis van deze verklaring van de Kascommissie verleent de algemene ledenvergadering onder applaus decharge aan het bestuur. 8. Benoeming nieuwe Kascommissie Frits IJzendoorn die plaatsvervangend lid van de Kascommissie was, wordt, naast André Smit, door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot lid van de Kascommissie; Wim Kooij die als lid van de Kascommissie aftredend is, wordt benoemd tot reserve lid van de Kascommissie. 9. Benoeming bestuursleden Namens het bestuur geeft Tom Claessens een toelichting op de eerder gedane mededeling over de afwezigheid en het aftreden van de secretaris van het bestuur Aletta de Ruiter. Hij sluit daarbij aan bij de mededeling die aan alle vrijwilligers is gedaan in de Ganzenveer van 9 maart Hij geeft een kort overzicht van alle werkzaamheden en activiteiten die Aletta in de afgelopen vier jaar als secretaris heeft ondernomen en uitgevoerd, waardoor zij grote verdiensten heeft voor de vereniging. In het bijzonder noemt hij daarbij haar inzet voor de ingrijpende veranderingen in de bemen- Jaarverslag

10 sing en het beheer van het vogelasiel en voor de nieuwbouw daarvan. Hij benadrukt nogmaals het grote respect dat het bestuur heeft voor de wijze waarop Aletta zich voor de vereniging heeft ingezet en de grote dank die bestuur en vereniging haar verschuldigd zijn. Hij verklaart dat zich in de afgelopen periode verschillen van opvatting hebben geopenbaard, vooral bij de begeleiding van medewerkers van het asiel en bij de uitvoering van besluiten van het bestuur ten aanzien van medewerkers, die voornamelijk te wijten lijken aan een verschil in ambitieniveau en gewenst tempo. Foto: Marco Simonis kneu Hierdoor zijn spanningen ontstaan in de persoonlijke sfeer, die Aletta tot haar besluit hebben gebracht zich uit het bestuur terug te trekken. Het bestuur heeft een aantal taken van Aletta onderling verdeeld, maar is toch behoorlijk onthand door haar vertrek; in de vacature moet nog worden voorzien. De ledenvergadering onderstreept met een applaus de namens het bestuur uitgesproken woorden van respect en dank. Vervolgens deelt Ton Haase mee dat hij door deze onverwachte situatie zijn aangekondigde voornemen om uit het bestuur te stappen voorlopig even uitstelt. Hij verklaart dat zich nog geen kandidaten voor het bestuur hebben gemeld en doet een oproep aan de vergadering om actief mee te werken bij het werven van nieuwe leden voor het bestuur. 10. Begroting 2012 De penningmeester geeft een korte toelichting op de ter vergadering uitgereikte begroting. Hij geeft aan dat het bedrag begroot voor inkomsten uit erfenissen en legaten nagenoeg zeker is, omdat een aantal erfenissen in de fase van afwikkeling zijn. Desgevraagd licht hij toe dat het ontbreken van een post werving nieuwbouw asiel niet betekent dat er op dat vlak geen activiteiten zullen plaatsvinden. Alle kosten met betrekking tot de voorbereiding van de nieuwbouw asiel zullen echter ten laste gebracht worden van de voorziening voorbereiding nieuwbouw asiel. Dat de post kosten voor vrijwilligers lager is dan in 2011 hangt samen met het betalen van kosten uit 2010 in Desgevraagd verwacht hij niet dat de post overige kosten te laag begroot is; in de voorgaande jaren zijn vrij grote bedragen voor het opknappen van De Boomkruiper ten laste van deze post gekomen. Voor dit jaar zijn dergelijke kosten niet te voorzien. De begroting voor 2012 wordt door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 10 Haagse Vogelbescherming

11 Foto: André Kommer kramsvogel 11. Huishoudelijk reglement Ten aanzien van het concept voor een nieuw Huishoudelijk reglement dat bij de agenda voor de vergadering is meegezonden, heeft het bestuur een paar kleine wijzigingsvoorstellen die ter vergadering zijn uitgereikt omdat het niet nodig is gebleken voor de vrijwilligers van het asiel een aparte positie te regelen. Op de vraag of het niet wenselijk is om in het reglement een bestedingslimiet voor het bestuur op te nemen, antwoordt Tom Claessens dat dit niet nodig is omdat een dergelijke limiet reeds gelegen is in de begroting, die door de Algemene Foto: Caroline Walta huismus Ledenvergadering goedgekeurd moet worden. Deze gedachte wordt door een aantal andere leden van de vergadering onderschreven en de vergadering acht een dergelijke bepaling dan ook niet nodig of wenselijk. Het Huishoudelijk reglement wordt door de vergadering vastgesteld conform het concept met inbegrip van de wijzigingen die ter vergadering zijn uitgereikt. 12 en 13. Resultaten 2011 BACrapport en Toekomst plannen 2012 BAC-rapport Idde Lammers geeft een power-point presentatie waarin hij in aansluiting op hetgeen in het Jaarverslag is gemeld de voortgang van de verschillende onderdelen van het BAC-rapport en de te verwachten ontwikkelingen toelicht. 13. Zie onder Stand van zaken nieuwbouw asiel In aanvulling op wat Idde Lammers daarover heeft opgemerkt onder het vorige agendapunt, meldt de penningmeester dat het bestuur realisatie van de nieuwbouw zoals die o.a. op de vorige Algemene Ledenvergadering is gepresenteerd voor een bedrag van minimaal niet haalbaar acht. Gezien de huidige financieel/maatschappelijke situatie en de te voorziene ontwikkeling van de fondswerving voor de nieuwbouw is het op dit moment noodzakelijk daarvan af te zien. De bouwkundige situatie van het huidige vogelasiel dwingt er echter wel toe om op korte termijn naar alternatieven uit te zien. Wellicht kan een goed alternatief worden gevonden in de door de gemeente af te stoten stadsboerderij Hoeve Bijdorp, nabij de locatie die Jaarverslag

12 voor de nieuwbouw was voorzien. Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat de stadsboerderij nog beschikbaar is en dat het gebouw met andere opstallen tegen aanvaardbare kosten voor het vogelasiel geschikt te maken is. Weliswaar zal niet tegemoetgekomen kunnen worden aan het volledige programma van eisen dat voor de nieuwbouw was opgesteld, maar de situatie zal wel veel beter kunnen worden dan in het huidige asiel en naar verwachting ook kunnen voldoen aan de eisen die door het ministerie bij de vergunningverlening zijn gesteld. Het bestuur zal vóór 1 mei een voorstel met een ondernemersplan indienen bij de gemeente. 15. Rondvraag Alvorens tot de rondvraag over te gaan, deelt de voorzitter mede dat door de inspanningen van Aletta en Caroline voor het Jaarverslag en De Wulp een bedrag van 500 euro voor de nieuwbouw asiel is ontvangen, waarvoor hij hen hulde en dank brengt. De vergadering ondersteunt dit met een hartelijk applaus. De voorzitter roept achtereenvolgens Loes Jalink en Riet Langenhuizen naar voren en deelt mee dat het bestuur besloten heeft om hen beiden vanwege hun grote en jarenlange inzet voor de vereniging in plaats van de reeds eerder ontvangen Gouden Wulp een Gouden Wulp met briljant toe te kennen. Hij geeft in het kort aan hoezeer zij deze ten zeerste hebben verdiend waarna hij hen de nieuwe onderscheiding opspeldt. De vergadering onderstreept dat met een warm applaus. Hetty Mos stelt nogmaals voor om het boekje van Yvonne van de Pitte over spreeuwen en andere vogels door de glanskop Foto: André Kommer HVB te laten uitgeven en te verspreiden, ook bv. door verkoop in het winkeltje, waarop met instemming wordt gereageerd. Het bestuur zegt toe de mogelijkheden te zullen onderzoeken. Op een vraag van Monique van den Broek of het bestuur dit jaar medewerking kan verlenen aan het ringen van ooievaars antwoordt de voorzitter dat daarvoor reeds een bedrag op de begroting is gereserveerd. Op de vraag van Corrie Ammerlaan waarom Arris Jan van Ekris niet is vermeld bij de tellers in het nieuwe Inventarisatierapport wordt geantwoord dat hij dan waarschijnlijk niet onder eigen naam zijn telgegevens heeft ingeleverd. 16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur onder dankzegging aan alle aanwezigen. Na een korte pauze verzorgt Tom Loorij een gedegen en humoristische presentatie over fouten die - overal ter wereld - gemaakt worden bij het afbeelden en vermelden van vogels op postzegels. 12 Haagse Vogelbescherming

13 Ledenadministratie In 2012 is er achter de schermen hard gewerkt om het boekhoudprogramma van de ledenadministratie te verbeteren. Uiteindelijk is ervoor gekozen de verouderde laptop te vervangen en zal met ingang van 2013 gebruik worden gemaakt van het programma e-boekhouden. De aanwas van 51 nieuwe leden in 2012 was helaas net niet genoeg om het aantal opzeggingen te compenseren. Zie bijgaande tabellen. Ingrid Megens Stand van zaken per Aspirant-leden 3 Gewone leden 979 Familieleden 17 Lid voor het leven 33 Totaal 1032 Overzicht ledenbestand afgelopen jaren Jaar Volwassenen Jeugdleden Foto: Caroline Walta houtduif Jaarverslag

14 Postmaster Dit jaar kwamen er 436 berichten binnen, iets meer dan vorig jaar. De vragen en berichten betreffen o.a. de volgende onderwerpen: 2012 is het Jaar van de Bij beheersverordening Vlietzone gewijzigd vastgesteld ooievaarstelling in Reigersbergen Nota Dierenwelzijn gemeente Den Haag ooievaarspaal bij stadsboerderij Wateringse veld dode houtsnip in achtertuin in Voorburg Amateurtuindersvereniging Eigen Arbeid vraagt advies over het plaatsen van nestkasten voor uilen Golfclub Leeuwenbergh vraagt om overleg over het verstrekken van informatie over vogels aan hun leden vossen worden uitgezet om ganzen te bestrijden Nationale Vogelweek 12 t/m 18 mei 2012 ontwerp-bestemmingsplan Landgoed Ockenburgh e.o. overlast kraaien en meeuwen loslopende honden in natuurgebieden. Loes Loorij Nieuwsbrieven Haags Milieucentrum HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk KNNV Tringa Paintings Overig Persberichten Zuid-Hollands Landschap Landschapsbeheer Zuid-Holland Dunea Overig Andere berichten Vraag voor asiel Vraag algemeen Ter informatie Legaat Nieuw lid Vervallen lid Vermelding in Gemeentegids Beeldje huismus Nieuwbouw asiel Wintervoedering Totaal Haagse Vogelbescherming

15 Informatietelefoon Medio augustus is ons nieuwe informatienummer, in gebruik ge - nomen. Voorlopig zit het mobieltje in de zak van de voorzitter, waar het 24 uur hoorbaar is. Gelukkig wordt er na tienen niet meer gebeld en is het aantal vragen voorlopig beperkt tot 30 per maand. Riet Langenhuizen die deze taak jarenlang voortreffelijk uitvoerde (30 tot 40 telefoontjes per maand) moest helaas door fysieke ongemakken haar activiteiten staken. Niet voor niets kreeg zij tijdens de ALV van 16 april een nieuwe Gouden Wulp met een briljant opgespeld. Net als Riet zal ik enkele opmerkelijke vragen en meldingen voor onze lezers noteren. - Wat te doen met grote wilde zwaan, wandelend over het fietspad ter hoogte van de Vinkenbaan? - Een eenzame Chinese dwergkwartel deed zijn best om 24 uur per dag een vrouwtje te lokken; twee overburen raakten in de stres door gebrek aan slaap. De Landelijke Inspectie Dienst vond dat er sprake was van overtreding van de Dieren Welzijnswet en de zielenpoot werd in beslag genomen. - Een Rotterdammer vindt de opgepimpte nestkastjes in de tuincentra maar niks. Advies: er zijn échte nestkasten in voorraad bij Vogelasiel De Wulp. - Wanneer komt de ooievaars-dvd uit? (deze is inmiddels gereed en verkrijgbaar!). - Wassenaar: er loopt een geringde bosfazant in onze tuin, straks grijpt onze hond hem Advies: hij kan vast wel vliegen anders kwam hij ook niet over het hek, gewoon eruit jagen. Foto: Rogier Mos merel - Waar zijn alle merels gebleven? Beller had kennelijk de alarmerende berichten gelezen over de merelziekte -epidemie in o.a. Duitsland. - Heerhugowaard: er is een pauw van het dak gevallen, ik denk dat hij dood is Advies: (dode) pauw door dierenambulance laten ophalen. - Al drie doodgevlogen houtsnippen gevonden bij het Haagse stadhuis. Ze vliegen tussen de torens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken door en knallen dan tegen de verlichte ramen van de luchtbrug. Wat te doen?: raamstickers plakken, ruiten vervangen door speciale voor dieren zichtbare ramen, minder verlichting aan. - Leidse brugklas verzoekt om lessen over vogelbescherming en het zelf timmeren van nestkastjes. Ruud van der Waard en voorzitter gaan tweemaal 3 uur aan de slag als onderwijzer. Frederik Hoogerhoud Jaarverslag

16 De Wulp 43e jaargang nr. 1 - februari 2012 De Wulp 43e jaargang nr. 2 - mei 2012 De Wulp 43e jaargang nr. 3 - augustus 2012 De Wulp 43e jaargang nr. 4 - november 2012 Verenigingsblad De Wulp De Wulp verscheen in 2012 weer vier keer. De oplage die voor diverse publiciteitsdoeleinden was verhoogd naar 1.400, is aan het einde van het jaar weer teruggebracht naar Het aantal pagina s voor elke editie was wederom het maximum van 32. Er is een aantal vaste rubrieken: voorwoord van de voorzitter, verslag uit vogelasiel De Wulp (Ruud van der Waard), overzicht publiciteit en evenementen (Loes Jalink), artikel vogel van de Rode Lijst (Tom Loorij), inhoudelijk artikel over een specifieke vogelsoort (Wim Kooij), veldwaarnemingen (Tom Claessens) en een overzicht van de door onze vereniging georganiseerde excursies, lezingen en reizen. Een drietal enthousiaste dames voorziet ons regelmatig van boeiende vogelverhalen (Yvonne van de Pitte, Fennie Steenhuis en Lily Weerdesteijn). Over en weer nemen wij ook interessante informatie over van andere Haagse groenverenigingen zoals IVN en AVN. Verder zijn we zeer blij met de fotografen, die ons spontaan van prachtig werk voorzien. Het blad is er niet alleen voor onze leden en vrijwilligers, maar is eveneens een belangrijk publiciteitsmiddel. Door ons blad aan openbare bibliotheken, gemeenten, winkels e.d. in de regio beschikbaar te stellen en aan geïnteresseerden aan te bieden bij evenementen waar wij aanwezig zijn, maken we mensen attent op het bestaan van onze vereniging. De Wulp zou niet in deze vorm kunnen bestaan zonder onze trouwe adverteerders, waarmee zij een doelgroep bereiken die graag gebruikmaakt van hun diensten: Bischof Landscaping, De Bomenkapper, Ringfoto Focus en sinds 2012 BirdingBreaks Reizen. De redactie bedankt de commissies en leden voor alle kopij, foto s, tips en suggesties, die wij blijven verwelkomen. Een speciaal woord van dank voor bijdragen van Aletta de Ruiter, vormgeefster Germaine Pasmans, correctrice Loes Loorij. Tip voor groene recycling: geef De Wulp na het lezen door aan familie, buren, collega s, buurthuis, sportclub, wachtkamer van (tand)arts, fysiotherapeut, ziekenhuis, school e.d. Caroline Walta 16 Haagse Vogelbescherming

17 Website Ook in 2012 was onze website een belangrijk en onmisbaar communicatiemiddel van de vereniging. Gezien de statistieken wordt hij zeer vaak geraadpleegd. Bij een vereniging als de HVB is succes vaak afhankelijk van het niet aflatende enthousiasme van enkele personen. Daar waar het de website van de vereniging betreft mogen we blij zijn met het enthousiasme en de punctualiteit van vrijwilliger Caroline Walta; voor het vierde jaar op rij heeft zij het beheer van de site verbeterd. In 2012 zijn er welgeteld 77 uitgebreide nieuwsberichten geplaatst van zeer grote diversiteit. Maar dat is niet het enige. Ook de actualiteit van de excursies, lezingen en reizen is altijd op de website te vinden. Die pluim geldt trouwens ook voor de gebruikers van de pagina waarnemingen. Vrijwel dagelijks wordt er door enthousiaste vogelliefhebbers melding gemaakt van bijzondere waarnemingen. Soms ont staan in de opvolgende reacties discussies tussen voge laars over wel of niet waar genomen details. Het meest bijzondere van deze pagina is, dat er nooit misbruik wordt gemaakt van dit interactieve meldpunt. Zonder tussenkomst van een redacteur gaan de meldingen online en daar staan nooit rare dingen tussen. Compliment voor alle gebruikers dus. Naar aanleiding van de aangemelde waarnemingen maakt Tom Claessens elk kwartaal een uitgebreid overzicht voor het verenigingsblad. De websitecommissie bestond in 2012 uit Caroline Walta en Aletta de Ruiter. Vogelasiel De Wulp heeft een eigen website (www.vogelasieldewulp.nl) die niet door de websitecommissie wordt beheerd, maar door de vrijwilligers van het asiel. Deze site is niet interactief, maar wordt meer gebruikt als visitekaartje voor het vogelasiel waar buitenstaanders informatie kunnen vinden over openstelling, opvang en eerste hulp voor gevonden vogels. Daarmee voldoet de site aan de eerste eisen. Aletta de Ruiter Jaarverslag

18 Commissie Publiciteit (PR) De Commissie Publiciteit is dit jaar twee leden kwijt geraakt. Riet Langenhuizen heeft na tientallen jaren inzet voor de winkel en de informatietelefoon vanwege haar gezondheid het stokje over moeten geven. Wij zijn haar heel dankbaar voor al het werk dat ze al die jaren voor ons heeft verzet. Bij de ledenvergadering had ze daarvoor de Gouden Wulp met briljant door de voorzitter opgespeld gekregen en later hebben we in kleine kring feestelijk afscheid van haar genomen. Gwen Troost is gestopt als lid van onze commissie aangezien ze andere prioriteiten heeft gesteld. Gelukkig blijft ze wel meewerken in de kraam en bij andere activiteiten. De commissie bestaat nu nog uit Loes Jalink, Hetty Mos en Rogier Mos als bestuursvertegenwoordiger. Veronica van Berkel heeft dit jaar echter regelmatig meegeholpen en meegedacht. Zo heeft zij de winkel meegenomen naar de vogelherkenningscursus en enkele lezingen. De commissie is dit jaar 3x bij elkaar geweest, waarbij Dick Pescott namens de Veldwerkcommissie regelmatig aanwezig is geweest. Activiteiten in Het jaar begon al vroeg met de landelijke ooievaarstelling op 15 januari bij Reigersbergen. Hier zijn veel belangstellenden op afgekomen. Er was veel media-aandacht, onder andere van Omroep West die diverse mensen voor de camera heeft geïnterviewd. - Het weer liet niet toe, dat er in januari of februari een excursie in de Dr. Abraham Schierbeektuin kon worden gegeven. Op 15 september lukte het Hetty Mos en Hilde Küpfer wel, waarbij de aanwezigen - bijna allen niet-leden die al een jaar op de wachtlijst stonden - erg positief waren over de mogelijkheid te kunnen zien wat er achter het bordje Vogelrustgebied verborgen is. - Op 24 maart is geprobeerd of er belangstelling is voor een kraam tijdens een braderie. Dit viel tegen. Onze indruk is dat men vooral naar een braderie komt om aanbiedingen te kopen. - Op 31 maart organiseerde de Fergusonscoutinggroep weer een speurtocht voor scouts en andere wandelaars, waardoor Foto: Loes Jalink excursie bij het ooievaarsnest in Voorburg 18 Haagse Vogelbescherming

19 rond de 100 mensen het asiel bezochten. Een deel van de opbrengst van dit evenement was voor ons vogelasiel dat 250,- ontving. - Ook dit jaar trokken de vroege vogelexcursies in het Westduinpark veel belangstelling. Elke donderdag in april liepen er rond de 50 mensen vanaf 6.30 uur onder leiding van Ton Haase en andere vogeldeskundigen het vaste rondje vanaf de Fuutlaan. - Bij de Kijk en Doe dag in het Haagse Bos op maandag 9 april (Tweede Paas dag) hebben we in regen en wind gestaan met een knutselkraam en een informatie-/verkoopkraam, zoals meestal samen met de Egelopvang. Ondanks het slechte weer was de belangstelling groot. Er zijn kaarten gemaakt en kleurplaten gekleurd, e.d. Er zijn ook veel kleurplaten meegegeven om rustig thuis te vervolmaken. - De Geraniummarkt op 30 april trok weer veel plantenliefhebbers. Een redelijk aantal bezocht onze kraam, waaronder de burgemeester, die we een inventarisatierapport en folders hebben mogen geven. - Begin mei organiseerde Vogelbescherming Nederland voor het eerst een landelijk vogelkijkdag. Als Haagse Vogelbescherming hebben we hierop ingehaakt door op 17 mei, Hemelvaartsdag om uur een excursie in de duinen te houden. Aanvankelijk waren er weinig aanmeldingen, maar na een persbericht in de Haagse kranten en huis-aan-huisbladen kwamen er ruim 30 mensen op af die onder leiding van Rogier Mos een boeiende wandeling hebben gemaakt. We hebben na afloop veel folders en ander materiaal kunnen meegeven. Helaas lieten de kinderen het afweten. - Op 9 juni waren we met een kraam uitgenodigd door de Amateur tuindersvereniging De Uithof, die op deze dag van de wethouder het keurmerk voor natuurlijk tuinieren kreeg. Later hebben we een vraag om advies gekregen over het verwerken van takken in takkenrillen. - Bij het Voorburgse ooievaarsnest op 16 juni bij de Molen de Vlieger was er, ondanks de sterke wind, redelijk wat belangstelling voor het verhaal van Caroline Walta en voor kijken door de telescopen van Caroline en onze voorzitter, Frederik Hoogerhoud. De jaarlijkse excursie naar het ooievaarsnest in Marlot ging niet door, want daar waren dit jaar geen jongen geboren. - Zondag 8 juli was er in het Westbroekpark ook dit jaar de publieksdag bij uitreiking van de Gouden Roos, waar wij met een kraam aanwezig waren. Het weer werkte niet erg mee, zodat we niet zoveel bezoekers bij onze kraam langs kregen. - Bij de Natuurfeestdag in Meijendel op 15 september was het extra spannend, omdat prins Willem-Alexander en prinses Máxima het nieuwe bezoekers- Foto: Caroline Walta Natuurfeestdag in Meijendel Jaarverslag

20 centrum kwamen openen. Veel kinderen kwamen langs bij onze knutselkraam om dieren te knutselen, dennenappels te versieren e.d. Een groot succes: na afloop waren wij door onze complete voorraad klei heen. - Op 30 september was er voor het eerst een Mooi Puur markt op het Plein. We hebben hier samen met de AVN een kraam bemenst. Er was redelijk wat belangstelling voor dier- en milieuvriendelijk tuinieren. Er liepen echter ook veel mensen van buiten de stad rond, waardoor ik niet verwacht dat het veel nieuwe leden oplevert. Foto: Caroline Walta Mooi Puur markt op het Plein - Het Natuur- en techniekspektakel van de Haagse natuurverkenners op zondag 25 november 2012 in het atrium van de Haagse hogeschool is langzamerhand een traditie geworden. Vanaf uur konden de kinderen bij ons vogelkleurplaten kleuren, egelkaarten maken, handvogels kleuren en in elkaar vouwen, van klei vogels of andere dieren maken, uilenballen uitpluizen of vogelvoer maken van een dennenappel. Voor het laatste was zoveel belangstelling, dat er bijna twee potten pindakaas zijn opgemaakt. Ook hebben we hier de film Ooievaars Natuurlijk getoond en Natuur- en techniekspektakel op 25 november mede-maker Monique van den Broek heeft een exemplaar aan wethouder Baldewsingh aangeboden. - Tot slot is begin november de dvd met daarop de Haagse films van Jan van den Ende en Monique van den Broek uitgekomen. Hierop staan de natuurdocumentaires Ooievaars Natuurlijk, Struinen door de Duinen, Clingendael, Natuur Nabij en Den Haag Natuurlijk. De video s van deze films waren uitverkocht en er was regelmatig vraag naar een uitgave op dvd. Inmiddels zijn er flink wat van verkocht (voor 10,- te koop o.a. in ons vogelasiel, bij ondergetekende of via de link op onze website Winkel Open middagen in het vogelasiel De Wulp waren er weer elke eerste zondag van de maand, waar Riet de eerste maanden van het jaar nog met de winkel stond. Dat is daarna door Gwen, Veronica, en Loes overgenomen. Over het algemeen was daar weinig belangstelling voor de winkel; men komt duidelijk vooral voor het asiel. Loes Jalink Foto: Loes Jalink 20 Haagse Vogelbescherming

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014

Vereniging voor Vogelbescherming. s-gravenhage en omstreken. Financieel verslag 2014 Vereniging voor Vogelbescherming s-gravenhage en omstreken Financieel verslag 2014 April 2015 Balans per 31 december 2014 (na voorgestelde resultaatbestemming) ACTIEF 31 dec. 2014 1 sept. 2014 31 dec.

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 )

Probusclub Zeewolde. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT ( Vastgesteld op 5 maart 2014 ) Inleiding De Probusclub Zeewolde te Zeewolde is opgericht op 14 januari 2009, op initiatief van Probusclub Nijkerk. Installatie door Probus Nederland

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Algemeen Jaaroverzicht 2014. Inhoud. Haagse Vogelbescherming. 2 Haagse Vogelbescherming

Algemeen Jaaroverzicht 2014. Inhoud. Haagse Vogelbescherming. 2 Haagse Vogelbescherming Jaarverslag 2014 Haagse Vogelbescherming Ereleden Dr. A. Schierbeek; P. Meyburg; Dr. Ir. J.E. Carriëre; S.G.A. Doorenbos; J.P. Strijbos; H. van Dongen; W.M. Lans; A. van der Laan; J. Rijnveld; H.G. Bolten;

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Inhoud. Haagse Vogelbescherming. 2 Haagse Vogelbescherming

Inhoud. Haagse Vogelbescherming. 2 Haagse Vogelbescherming Jaarverslag 2013 Haagse Vogelbescherming Ereleden Dr. A. Schierbeek; S.G.A. Doorenbos; J.P. Strijbos; H. van Dongen; W.M. Lans; A. van der Laan; J. Rijnveld; H.G. Bolten; mevr. F.J. Bolten-Hinrichs; A.J.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2010

Nationale Tuinvogeltelling 2010 Nationale Tuinvogeltelling 21 Huismus wederom het hoogste aantal, Merel het vaakst gemeld De Nationale Tuinvogeltelling van 23 en 24 januari werd voor de 7 e keer georganiseerd door Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017. Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart 2016. Vastgesteld op 23 maart 2017. Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den Helder

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...2 2. Ontwikkeling ledenbestand en wachtlijst...2 3. 2014: jaaroverzicht in vogelvlucht...3 4. Verantwoording bestuur...7 1 1. Voorwoord

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

We zagen in de 30 getelde gebieden vogels verdeeld over 87 soorten. De meest getelde was zoals gewoonlijk de smient met exemplaren.

We zagen in de 30 getelde gebieden vogels verdeeld over 87 soorten. De meest getelde was zoals gewoonlijk de smient met exemplaren. Moordrecht 9 februari 2013 Normaal beschrijf ik het weer in het telweekeinde en soms net ervoor, deze keer iets verder terugkijken. Vanaf onze telling in december 2012 tot de midwintertelling in januari

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE R.K. UITVAARTVERENIGING "ST. JOZEF" TE 'T VELD opgericht 3 maart 1954, gewijzigd bij besluiten van de algemene ledenvergaderingen d.d. 15 maart 1963, 6 april 1978, 27 april

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Hieronder volgen de resultaten van de enquête gehouden in oktober 2012 onder leden en volgers van de Vereniging Avifauna Groningen (VAG). Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau

Heemkundekring Engelbrecht van Nassau Heemkundekring Engelbrecht van Nassau Beleidsplan Heemkundekring Engelbrecht van Nassau PERIODE 2016-2020 Vastgesteld in de bestuursvergadering van woensdag 10 februari 2016 Bekrachtigd in de algemene

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij In totaal werden 28374 tellingen doorgegeven verdeeld over meer dan 900.000 verschillende individuen. Er werden 125.550 huismussen

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 Rudy Schippers Het afgelopen kwartaal werd gekenmerkt door veel regen en ook veel harde wind waardoor er minder geringd kon worden dan gebruikelijk.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa

Huishoudelijke Reglementen van Stichting Healing Beyond Borders Europa 1. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder de statuten: de statuten van Stichting Healing Beyond Borders Europa. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering Volleybalvereniging Kalinko 10 september 2016 Locatie: Houtrust

Notulen Algemene Leden Vergadering Volleybalvereniging Kalinko 10 september 2016 Locatie: Houtrust Notulen Algemene Leden Vergadering Volleybalvereniging Kalinko 10 september 2016 Locatie: Houtrust Aanwezig: Mario Cosman (voorzitter), Peter Geval, Thea Cosman, Jaqcueline Pronk, Kirsten van Deursen,

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. Inleiding. In de praktijk is gebleken dat voor goed bestuur van de BMW Roadster club, de statuten laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 maart 2016 op sommige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Inhoud. Haagse Vogelbescherming

Inhoud. Haagse Vogelbescherming Jaarverslag 2010 Haagse Vogelbescherming Ereleden F.H.C. Hoogerhoud drs. T.P.J. Loorij Bestuur Frederik Hoogerhoud (voorzitter) Ton Haase (vicevoorzitter) Aletta de Ruiter (secretaris) Marianne Hoeing

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 3851 GA Ermelo 0341-560549 w.krijt@vodafonevast.nl

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden.

Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Ledenvergadering S.V. Pegasus Notulen 06-09-2016 Notulist: Marcel Pol Afwezig met kennisgeving: Hedzer Terpstra, Herman Schreurs, Dick Metz. Aanwezig: 17 leden. Bestuur: Voorzitter: Piet van der Wal Penningmeester:

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN

Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN 1 Concept-Notulen 12e Algemene Ledenvergadering SHI-HAN Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 18 november 2015 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden Aanwezige leden

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Stichting Al wat leeft onder de Regenboog. Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe) Jaarverslag 2013

Stichting Al wat leeft onder de Regenboog. Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe) Jaarverslag 2013 Stichting Al wat leeft onder de Regenboog. Vogelopvang Onder de Regenboog, Eck en Wiel (Betuwe) Jaarverslag 2013 Eck en Wiel, 25 mei 2014 1 01. Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 01. Inhoudsopgave 2 02. Inleiding

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie