Quick scan Reintegratietrajecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick scan Reintegratietrajecten"

Transcriptie

1 Quick scan Reintegratietrajecten Rekenkamer Diemen Eindrapportage Onderzoekers M.C. (Marten) Westeneng MSc Drs. A.L. (Lauryan) Bakker Contactpersoon Hans Oostendorp, plv. directeur Rekenkamer T E. Kenmerk RI Datum 19 december 2013 Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten i

2 Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Conclusies en aanbevelingen / Onderzoeksverantwoording / Beantwoording deelvragen / Conclusies / Centrale aanbeveling 7 2 Bestuurlijke reactie 8 Nota van bevindingen 1 1 Re-integratiebeleid / Nieuwe kaders voor re-integratie / Ontwikkelingen in de benadering van Werk en Inkomen / Rolverdeling college en raad / Organisatie van de uitvoeringspraktijk re-integratie / Instrumentarium 7 2 Verantwoording over re-integratietrajecten / Resultaten instroom, doorstroom en uitstroom / Vergelijking resultaten instroom, doorstroom en uitstroom / Budget re-integratietrajecten / Doeltreffendheid beleid / Informatievoorziening raad 21 Bijlagen 23 Bijlage 1. Bronnen 23 Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten ii

3 Bestuurlijke Nota Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 1

4 1 Conclusies en aanbevelingen 1.1 / Onderzoeksverantwoording Aanleiding De Rekenkamer Diemen zag aanleiding voor dit onderzoeksonderwerp in de ontwikkelingen in het sociale domein, in het bijzonder op het gebied van re-integratie en Werk en Inkomen. In het regeerakkoord staat dat er een Participatiewet komt waarin de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en (een deel van) de Wajong worden samengevoegd. De Participatiewet wordt naar verwachting per 1 januari 2015 ingevoerd. De Participatiewet zal de integratie- en begeleidingsbudgetten van gemeenten samenvoegen in een gebundeld re-integratiebudget. Daarbij zal een bezuiniging op de re-integratiemiddelen plaatsvinden. Het budget voor re-integratietrajecten van de gemeente Diemen loopt de komende jaren fors terug. Deze bezuiniging maakt dat er in de nabije toekomst keuzes gemaakt moeten worden door de gemeente Diemen wat de gemeente nog wel en wat zij niet meer kan doen. Het effect van het huidige beleid is echter nog niet onderzocht. Voor het maken van deze keuzes is het van belang te weten hoe succesvol de huidige reintegratietrajecten zijn om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de toekomst daarvan. De rekenkamer wil de raad faciliteren in zijn kaderstellende en controlerende rol door in deze quick scan reintegratietrajecten te bestuderen. Doelstelling en vraagstelling Met deze quick scan wil de Rekenkamer Diemen: / het re-integratiebeleid beknopt in kaart brengen; / de resultaten van re-integratietrajecten in de jaren inzichtelijk maken; / inzicht bieden in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette re-integratietrajecten; Centraal in deze quick scan staat de evaluatie van de uitvoering en de resultaten van re-integratietrajecten. In de Diemense context worden onder re-integratietrajecten verstaan die activiteiten die door eigen medewerkers worden verricht en bij externen worden ingekocht om mensen te begeleiden naar werk, dan wel maatschappelijke activering. Voor deze quick scan is de volgende centrale vraag geformuleerd: Hoe doeltreffend en doelmatig zijn re-integratietrajecten van de gemeente Diemen in de periode ? De centrale vraag hebben wij uitgewerkt in vijf deelvragen. Deze deelvragen kennen twee niveaus: reintegratiebeleid en verantwoording over re-integratietrajecten: Tabel 1. Deelvragen per niveau Niveau Re-integratiebeleid Bijbehorende vraag 1. Welke doelen heeft de raad gesteld voor de uitvoering van het reintegratiebeleid? Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 2

5 2. Hoe is het re-integratiebeleid in de gemeente georganiseerd? Verantwoording over reintegratietrajecten Deze twee deelvragen worden beantwoord in paragraaf Welke resultaten bereikt de gemeente met haar re-integratietrajecten wat betreft de instroom, doorstroom en (langdurige) uitstroom over de periode en hoe verhouden zich die tot twee andere gemeenten? 4. Blijft de gemeente bij de uitvoering van re-integratietrajecten binnen het budget, worden de gestelde doelen bereikt en worden budgetten daarbij efficiënt ingezet? 5. Hoe wordt de raad geïnformeerd over de gestelde doelen en resultaten? De drie deelvragen worden beantwoord in paragraaf / Beantwoording deelvragen Op basis van de uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden, waarover inhoudelijk verslag wordt gedaan in de Nota van Bevindingen, beantwoordt de rekenkamer de gestelde deelvragen als volgt. 1. Welke doelen heeft de raad gesteld voor de uitvoering van het re-integratiebeleid? De raad heeft met de Kadernota Werk en Inkomen doelen gesteld voor onder andere re-integratie. Daarnaast heeft de raad verschillende verordeningen Wwb vastgesteld, waarin de regelgeving voor de Wwb is vastgelegd. In de Kadernota worden niet zozeer gewenste maatschappelijke effecten benoemd, als wel tactische keuzes voor de organisatie en uitvoering van het re-integratiebeleid. Uitzondering is de focus op duurzame uitstroom voor iedereen met een reëel arbeidsperspectief, waarbij de doelgroep zeer breed gedefinieerd wordt. Rondom besluitvormingsmomenten toont de raad betrokkenheid bij re-integratie (en Werk en Inkomen in bredere zin). Er vindt dan veel discussie plaats tussen de verschillende fracties en tussen raad en college. Voorbeelden hiervan zijn de discussies bij de invoering van de huishoudtoets in 2012 en rondom de Kadernota. Onderwerpen van discussie zijn de wijze waarop met tegenprestaties wordt omgegaan, de mate waarin een beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en de inzet van middelen voor het component inkomen versus het component werk. Het college bereid de kaders voor re-integratie (Werk en Inkomen) voor en heeft in de periode veel kaders voor de uitvoering vastgesteld op basis van landelijke trends (economische recessie en landelijke regelgeving) en de wens om een deel van het beleid en uitvoering te regionaliseren (WSP-GA). Drie (beleids)ontwikkelingen in de periode zijn van grote invloed geweest in de wijze waarop reintegratie en Werk en Inkomen wordt benaderd door de gemeente Diemen: de deelname aan WSP-GA, de keuze voor een generalistenmodel (integrale werkwijze en maatwerk) en regionale samenwerking op bestuurlijk niveau en ten aanzien van het instrumentarium (SROI). 2. Hoe is het re-integratiebeleid in de gemeente georganiseerd? De gemeente Diemen wil zoveel mogelijk van het re-integratiebeleid in eigen huis uitvoeren. Dit is ingegeven vanuit de gedachte dat de gemeente zo in staat is een kostenbesparing te realiseren, integraal te kunnen werken en maatwerk te kunnen leveren. Er worden minder externe re-integratietrajecten ingekocht en het participatiebudget wordt ontlast door succesvol aanspraak te maken op externe financieringsbronnen. Uit de resultaten blijkt dan ook dat de gemeente bij een verlaging van het budget een kostenbesparing weet te realiseren en binnen het budget weet te blijven. Een integrale werkwijze realiseert Diemen door vanaf 2010 met participatiecoaches te werken binnen een generalistenmodel (waarin de coaches zowel Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 3

6 rechtmatigheid als de uitvoering van re-integratie in de portefeuille hebben), door regionale samenwerking (harmoniseren instrumentarium werkgevers, SROI, WSP-GA), samenwerking tussen verschillende disciplines (binnen de Brede Hoed) en de inzet van een breed instrumentarium dat aanvullende of alternatieve ondersteuning kan bieden aan cliënten (zoals het op orde brengen van de financiën). Diemen kiest er voor om vanuit het re-integratiebudget vooral mensen met een reëel arbeidsperspectief te begeleiden in duurzame uitstroom naar werk. Het overige deel van het bestand wordt ook begeleid, maar eerder richting sociale activering, zorg en vrijwilligerswerk. Hoewel de mate van arbeidsperspectief niet per se gekoppeld is aan de trede op de participatieladder, worden in de praktijk vooral cliënten op treden 4 en 5 begeleid. De gemeente heeft echter geen zicht op de mate van duurzame uitstroom, omdat zij hier niet op registreert. De gemeente heeft een breed instrumentarium voor cliënten met een lange tot korte afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de gemeente voor de periode extra middelen verworven voor de bestrijding van jeugdwerkeloosheid. Een jongerencoach moet het relatief hoge aantal jongeren in het bestand richting werk of een startkwalificatie begeleiden. De gemeente kan de cliënt tot een tegenprestatie verplichten als onderdeel van een traject naar werk en afgestemd op de capaciteiten van de cliënt. Met acht participatiecoaches (in totaal zes FTE) kan de gemeente invulling geven aan het gekozen generalistenmodel. Daar staat tegenover dat de functies van jobhunter en jongerencoach kwetsbaar zijn, omdat deze functies door één persoon worden uitgevoerd en in het geval van de jongerencoach voor een korte periode van twee jaar. De gemeente neemt wel maatregelen om de kwetsbaarheid te beperken. Zo is er in de caseload van de participatiecoaches ruimte voor de begeleiding van jongeren en wisselen de jongerencoach en de jobhunter onderling kennis uit, zo blijkt uit de ambtelijke reactie. 3. Welke resultaten bereikt de gemeente met haar re-integratietrajecten wat betreft de instroom, doorstroom en (langdurige) uitstroom over de periode en hoe verhouden zich die tot twee andere gemeenten? Het aantal uitkeringsontvangers in Diemen daalde in de periode met 4%, terwijl landelijk een lichte groei (3%) zichtbaar was. Het Diemense bijstandsbestand heeft in vergelijking tot landelijk relatief veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De ontwikkeling en samenstelling van het bestand van uitkeringsontvangers is goed in het vizier. Maandelijks worden cijfermatige ontwikkelingen bijgehouden en besproken. De instroom in de bijstand neemt in Diemen over de periode af. Betrokkenen verklaren deze gunstige ontwikkeling aan de sterke arbeidsmarktregio met een divers werkgelegenheidsaanbod. Ook worden door de gemeente maatregelen genomen die instroom moeten beperken, zoals handhaving en de inzet van voorliggende voorzieningen. In neemt 37% van het totaal aantal uitkeringsontvangers deel aan een re-integratietraject (doorstroom). In 2012 ligt dit aandeel met 53% fors hoger. Deze incidentele stijging komt doordat in 2012 met alle cliënten gesprekken plaatsvonden waarin naar de best passende vorm van ondersteuning is gezocht en meer mensen een traject kregen toegewezen. De uitstroom uit de bijstand neemt over de periode toe met 14%. Dit zorgt ervoor dat de gemeente aan minder mensen een uitkering hoeft te verstrekken, omdat ook de instroom af nam. Registratie van de uitstroom verdient verbetering. Een aanzienlijk deel van de uitstroom wordt geregistreerd onder de brede noemer overige oorzaken. Dit levert een verstoord beeld op over het type uitstroom en maakt dat niet is te bepalen of de doelen voor uitstroom behaald worden. Hoewel de gemeente per cliënt de ontwikkeling op de participatieladder bijhoudt, wordt in de administratie geen koppeling gemaakt met het doorlopen reintegratietraject. Raad en college vragen hier ook niet naar. Consequentie is dat de resultaten wat betreft uitstroom niet navolgbaar te herleiden zijn tot de ingezette re-integratietrajecten. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 4

7 In vergelijking tot de gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel scoort de gemeente gemiddeld op het aandeel inwoners met een Wwb-uitkering en op het gerealiseerde aandeel uitstroom. De gemeente zet in vergelijking tot Amsterdam en Ouder-Amstel minder re-integratietrajecten in. Met het beperkte aandeel reintegratietrajecten weet Diemen een in vergelijking gunstige uitstroom te realiseren. 4. Blijft de gemeente bij de uitvoering van re-integratietrajecten binnen het budget, worden de gestelde doelen bereikt en worden budgetten daarbij efficiënt ingezet? De gemeente blijft binnen het beschikbare budget voor re-integratie. In 2010 en 2011 was nog sprake van onderbestedingen. Nu het budget door rijksbezuinigingen is afgenomen van 1,554 miljoen naar 1,073 miljoen wordt het budget volledig ingezet. Door bezuinigingen en de keuze om meer re-integratieactiviteiten als gemeente zelf uit te voeren drukken salariskosten (participatiecoaches) zwaarder op het totale budget. Door matige registratie van type uitstroom en ontbreken van de koppeling tussen re-integratietraject en stijging op de participatieladder is er geen zicht op de efficiëntie van ingezette budgetten. De doelen uit het eerder dit jaar vastgestelde beleid vormen de leidraad in het handelen van de gemeente. De prioriteit op duurzame uitstroom komt niet in monitoringsinformatie naar voren. 5. Hoe wordt de raad geïnformeerd over de gestelde doelen en resultaten? De raad ontvangt informatie via de begrotingcyclus (begroting en jaarstukken) en tweemaal per jaar via de kwartaalrapportages. Het college informeert de raad in de kwartaalrapportages aan de hand van drie, door de raad bepaalde, prestatie-indicatoren. Per jaar is daarmee inzicht te verkrijgen in de geboekte resultaten. In de planning-en-controlcyclus worden niet consequent dezelfde gegevens gepresenteerd en toegelicht. Eén indicator keert meerjarig terug. Meerjarig zicht op de resultaten is daarmee beperkt. 1.3 / Conclusies Op basis van de bevindingen en de beantwoording van de deelvragen trekt de rekenkamer de volgende conclusies over de doelmatigheid en doeltreffendheid van re-integratietrajecten in de periode Interne registratie en verantwoording zijn onvoldoende ingericht op navolgbaar effectbereik In Diemen ligt de ambitie bij duurzame uitstroom voor een zeer brede doelgroep, maar op basis van de registratie in de onderzochte periode is het niet inzichtelijk in hoeverre de gemeente dit weet te realiseren. Er wordt bijvoorbeeld wel bijgehouden hoe vaak een type instrument wordt ingezet, maar er wordt geen analyse gemaakt in welke mate een instrument (eventueel gekoppeld aan een doelgroep) leidt tot duurzame uitstroom uit de uitkering. 1 Daarnaast wordt er veel uitstroom geregistreerd onder de brede categorie overige oorzaken, waardoor de gemeente niet in staat is te bepalen of uitstroom het effect is van haar eigen instrumentarium of van externe factoren (zoals verhuizing, overlijden, pensionering). 2 In de verantwoordingsinformatie is duurzame uitstroom geen indicator, terwijl het de belangrijkste inhoudelijke doelstelling in het beleid is. Hiermee zijn het college en de raad niet in positie om op dit punt te controleren 1 In de ambtelijke reactie is aangegeven dat de gemeente inmiddels een nieuw e registratie applicatie heeft aangeschaft, waarmee het mogelijk wordt om duurzame uitstroom te registreren. Het betreft de Monitor Duurzame Uitstroom (Uitstroommonitor) van het Inlichtingenbureau. De organisatie levert vanaf januari 2014 per kwartaal cijfers aan en het Inlichtingenbureau doet verder onderzoek en rapporteert terug. 2 In de ambtelijke reactie is aangegeven dat deze conclusie juist is, maar dat er inmiddels een verbeterslag heeft plaatsgevonden. Het is de rekenkamer niet duidelijk hoe deze verbeterslag is gerealiseerd en op welke categorieën er nu wordt geregistreerd. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 5

8 en bij te sturen. Hoewel de raad drie prestatie-indicatoren heeft benoemd op basis waarvan hij wordt geïnformeerd in de kwartaalrapportages, biedt de verantwoording onvoldoende (terugkerende) informatie om meerjarig inzicht in de resultaten te verkrijgen. 2 Er zijn voldoende waarborgen in de organisatie gebouwd voor een balans tussen doelmatigheid en doeltreffendheid In de context dat het budget voor re-integratie afneemt en Diemen met een groot aantal moeilijk bemiddelbare cliënten zit, maakt het college keuzes voor de uitvoering om toch een hoog ambitieniveau te kunnen nastreven. Zo wordt er veel op regionaal niveau samengewerkt, wat de uitvoering efficiënter maakt (te denken valt aan een regionaal gedeelde vacaturebank en de regionale inzet van SROI) en het mogelijk maakt aanspraak te maken op externe financieringsbronnen. Ook de keuze om juist meer in huis uit te voeren door de aanstelling en training van acht participatiecoaches, een jobhunter en een jongerencoach is hier een voorbeeld van. Tegelijkertijd is een deel van de organisatie kwetsbaar, omdat functies door één persoon worden vervuld (jobhunter) of er voor een beperkte periode budget beschikbaar is voor de invulling van de functie (jongerencoach). De gemeente neemt wel maatregelen om de kwetsbaarheid te beperken. Zo is er in de caseload van de participatiecoaches ruimte voor de begeleiding van jongeren en wisselen de jongerencoach en de jobhunter onderling kennis uit, zo blijkt uit de ambtelijke reactie. 3 De bestandsontwikkeling is in vergelijking gunstig in de periode De bijstandspopulatie daalt in de periode met 4%, terwijl er landelijk een stijging van 3% is te zien. De instroom neemt in deze periode af, terwijl de uitstroom toe neemt. In hoeverre deze ontwikkeling is toe te schrijven aan het beleid van de gemeente is onvoldoende duidelijk (zie conclusie 1). In vergelijking met de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel weet Diemen met een beperkt aandeel reintegratietrajecten een gunstige uitstroom te realiseren. 4 Beleid wordt binnen het beschikbare budget uitgevoerd De gemeente Diemen weet het re-integratiebeleid in de periode binnen het beschikbare budget uit te voeren, waarbij pas vanaf 2012 het budget volledig wordt benut. In deze periode wordt een groter deel van het budget besteedt aan (het opzetten van) de eigen organisatie. Het gaat dan met name om de kosten die gepaard gaan met de participatiecoaches. Dat betekent dat er minder budget beschikbaar is voor reintegratietrajecten (extern ingekocht of door de gemeente uitgevoerd). Door onvoldoende registratie van type uitstroom en ontbreken van de koppeling tussen de inzet van een re-integratietraject en stijging op de participatieladder/uitstroom is er geen zicht op de efficiëntie van het ingezette budget. 3 5 De raad is ten dele in positie voor kaderstelling en controle De raad speelt vooral een rol bij re-integratie rondom besluitvormingsprocessen en niet zozeer in de totstandkoming van beleid. Betrokkenheid bij het onderwerp blijkt uit de discussies die tussen de fracties en met het college worden gevoerd. Met het vaststellen van de nota Werk en Inkomen heeft de raad kaders gesteld voor de periode Met het bepalen van drie prestatie-indicatoren heeft hij zijn informatiebehoefte geformuleerd. Er wordt echter nog onvoldoende verantwoord op basis van deze indicatoren, waardoor de raad niet in staat is op deze punten te controleren. De indicatoren zijn daarnaast niet zo geformuleerd dat de raad inzicht krijgt in de koppeling tussen de inzet van de gemeente en de in- en uitstroomcijfers. 3 In de ambtelijke reactie is aangegeven dat met betrekking tot de trajecten van UW uit de managementinformatie is af te leiden of trajecten leiden tot beweging op de participatieladder. De rekenkamer heeft hier geen informatie over ontvangen en kan dit derhalve niet toetsen. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 6

9 1.4 / Centrale aanbeveling Naar aanleiding van de conclusies doet de rekenkamer de volgende centrale aanbeveling: Registreer en analyseer de inzet en resultaten per instrument/type re-integratietraject om zicht te hebben op de efficiëntie en effectiviteit van het gevoerde beleid Daarbij is het van belang dat de mate van duurzame uitstroom wordt geregistreerd en dat er naar type (duurzame) uitstroom wordt gedifferentieerd. Hiervoor kan de raad de indicatoren op basis waarvan hij geïnformeerd wenst te worden, aanscherpen. Wanneer verantwoording over deze indicatoren structureel gebeurt, is het mogelijk om meerjarig inzicht (ontwikkeling en trends) te verkrijgen. Door een verbetering in de registratie, wordt inzicht verkregen in: / relatie inzet instrumentarium en cijfermatige resultaten in- en uitstroom; / de mate waarin de keuze voor een bepaald instrumentarium leidt tot (meer) efficiëntie en effectiviteit; / de mate waarin de keuze voor meer uitvoering in eigen huis (lokaal en regionaal) leidt tot (meer) efficiëntie en effectiviteit; Hierdoor wordt het voor het college en de raad beter mogelijk om afwegingen te maken ten aanzien van ambitie (bijvoorbeeld het bedienen van grote groep uit het bestand versus meer specifiek doelgroepenbeleid en de wens om zoveel mogelijk in eigen huis uit te voeren) en budget (bijvoorbeeld de balans tussen de besteding van budget aan instrumentarium en formatie en de financiële haalbaarheid om mensen langer in een uitkering te laten zitten). Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 7

10 2 Bestuurlijke reactie Op de volgende pagina treft u de bestuurlijke reactie op de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 8

11 Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 9

12 Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 10

13 Nota van bevindingen Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 1

14 1 Re-integratiebeleid In dit hoofdstuk worden de volgende deelvragen beantwoord: 1. Welke doelen heeft de raad gesteld voor de uitvoering van het re-integratiebeleid? 2. Hoe is het re-integratiebeleid in de gemeente georganiseerd? 1.1 / Nieuwe kaders voor re-integratie Diemen ziet aanleiding voor herijking beleid In 2013 heeft de raad een nieuwe kadernota Werk en Inkomen vastgesteld voor de periode Werken aan perspectief en participatie. Deze nota biedt zowel het inhoudelijke als het financiële kader voor re-integratie. Het college, dat de kadernota heeft voorbereid, zag drie aanleidingen om nieuwe kaders te formuleren: / de voorgenomen wetgeving vanuit het Rijk (eerst de Wet werken naar vermogen en nu de Participatiewet) liet op zich wachten en is nog onzeker; / de economische recessie heeft zichtbare consequenties voor Diemen en vergde een herbezinning op beleid en uitvoering; / de bezuinigingen die door het Rijk zijn opgelegd, betekenden meer dan een halvering van het participatiebudget voor Diemen (van 2,1 miljoen in 2010 naar 0,85 miljoen in 2013) en het budget zal met de invoering van de participatiewet de komende jaren nog verder afnemen. Ook dit heeft een herbezinning gevergd. 4 In de kadernota zijn een missie en visie en strategische en operationele doelen geformuleerd. Hoewel de kadernota door de raad is vastgesteld, is het beleid in de nota geformuleerd als dat van het college ( het college heeft de volgende strategische en operationele doelen geformuleerd ). In de missie en visie wordt gesproken in termen van eigen verantwoordelijkheid, economische zelfredzaamheid, niet-vrijblijvende ondersteuning, beloning voor werk en maatwerk. Het college geeft in de nota aan te willen investeren in een draagkrachtsysteem om armoedeval voor Wwb-ers en Sw-ers te voorkomen. Daarnaast wil het college extra nadruk leggen op het voorkomen en bestraffen van misbruik van de bijstand. 5 Tactische keuzes voor het re-integratiebeleid In de kadernota worden zowel strategische als operationele doelen geformuleerd. Deze doelen zijn er op gericht in de toekomst effectief beleid te kunnen voeren ten aanzien van Werk en Inkomen, maar verwoorden geen gewenste maatschappelijke effecten ten aanzien van (arbeids)participatie. Daarmee worden vooral tactische keuzes gemaakt. Uitzondering is de gewenste focus op duurzame uitstroom voor mensen met een reëel arbeidsperspectief. Belangrijke algemene strategische doelen zijn het tegengaan van verkokering (door een integrale werkwijze), duurzame uitstroom, ontlasting van het participatiebudget door de inzet van externe financieringsbronnen, focus op mensen met een reëel arbeidsperspectief en het eisen van tegenprestaties voor uitkeringen. 6 Daarnaast zijn er strategische doelen Werk geformuleerd. Deze doelen zijn een slag concreter en hebben betrekking op wijze waarop de tactische keuzes worden 4 Collegeadvies Kadernota Werk en Inkomen en technische aanpassing Wwb verordeningen, gemeente Diemen ( ) en interviews. 5 Kadernota Werk en Inkomen ( ) Werken aan perspectief en participatie, p.8. 6 Kadernota Werk en Inkomen, p.9. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 2

15 uitgevoerd. Voorbeelden van belangrijke doelen voor Werk zijn het zoveel mogelijk uitvoeren van begeleiding door eigen medewerkers en inzet van middelen voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelen vloeien logisch voort uit de algemene strategische doelen. De operationele doelen vormen een tweede concretiseringsslag en geven aan met welk instrumentarium de gemeente de tactische keuzes in gaat uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de evaluatie, training en coaching van de participatiecoaches, inzet van bewezen effectieve re-integratietrajecten, regionale samenwerking, inzet van ESF middelen voor 55+ en de inzet van een vastgesteld instrumentarium (zoals arbeids-medisch advies, opleidingen, trainingen. Zie hiervoor paragraaf 1.5). 7 De uitwerking van de strategische doelen in operationele doelen is specifiek en meetbaar, en zijn in een uitvoeringsdocument uitgewerkt in een tijdslijn. 8 Kader 1: voorbeeld concretisering van strategische doelen naar operationele doelen Algemeen strategisch doel: Daar waar mogelijk werken wij samen met regionale en lokale partners. Op het gebied van uitvoering zijn de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam daarvoor de meeste logische partners. Strategisch doel Werk: Arbeidsmarktbemiddeling vindt plaats in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam. Het college participeert actief in het WSP-GA. Er wordt gewerkt aan het harmoniseren van het werkgeversinstrumentarium zodat er in de regio (..) één uniforme werkgeversbenadering ontstaat. Ongewenste concurrentie tussen gemeenten wordt hiermee voorkomen. Operationeel doel Werk: Deelname aan het WSP met een participatiecoach/jobhunter, Regionalisering social return in samenwerking met WSP-GA en Monitoring effectiviteit in samenwerking met WSP-GA. 9 Focus op duurzame uitstroom voor een groot deel van het bestand Met het vaststellen van de kadernota heeft de raad ingestemd met een focus op duurzame uitstroom voor een groot deel van het bestand. De gemeente richt zich op cliënten met een reëel arbeidsperspectief, maar definieert deze groep breed. Daarnaast wil de gemeente zich inzetten om het arbeidsperspectief van haar cliënten zo groot mogelijk te maken, zodat de kans op duurzame uitstroom op termijn het grootst is. Dat betekent dat Diemen investeert in trainingen en opleidingen en het voor lief neemt dat mensen langer in een uitkering zitten. 10 Het argument dat zij daarbij aandraagt, is dat wanneer de economie weer aantrekt, deze mensen daar als eerste de vruchten van plukken. In Diemen heeft het grootste deel van het bestand een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente stelt daarmee een hoge ambitie voor een grote groep mensen in tijden waarin het participatiebudget verder krimpt. 1.2 / Ontwikkelingen in de benadering van Werk en Inkomen In de interviews is aangegeven dat er recent ( ) drie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die van grote invloed zijn op de wijze waarop de gemeente Diemen het beleidsveld Werk en Inkomen benaderd. 7 Kadernota Werk en Inkomen, p Dit is aangegeven in de ambtelijke reactie. De rekenkamer heeft deze informatie niet ontvangen en daarmee niet kunnen toetsen. 9 Kadernota, p Ibidem. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 3

16 Deze drie ontwikkelingen zijn benoemd in de kadernota, en hebben ook in de praktijk vorm gekregen. Het gaat om: / Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP-GA): het WSP is in 2011 opgezet naar aanleiding van een wens van de rijksoverheid om per regio één aanspreekpunt te hebben voor werkgevers ten aanzien van Werk en Inkomen en op initiatief van de gemeente Amsterdam. 11 Het WSP-GA kent drie satellieten, Diemen valt onder de satelliet Amsterdam met een samenwerkingsverband tussen Amsterdam, Diemen, Ouder Amstel, UWV en Pantar 12. De samenwerking is door het college in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) vastgelegd en er is een businessplan voor de uitvoering opgesteld. Er wordt samengewerkt op het gebied van onderzoek en advies (delen van arbeidsmarktinformatie en een gezamenlijk marktbewerkingsplan), voorlichting en informatie, matching van vacatures en werkparticipatie arrangementen. In de satelliet Amsterdam is een gezamenlijk management- en directieteam voor de aansturing van de werkgeversbenadering en voor de projectmatige marktbewerking. 13 Groot- Amsterdam biedt Diemen een sterke en diverse arbeidsmarktregio. Het regionale servicepunt moet zorgen voor een groter aanbod (deelnemende gemeenten maken gebruik van elkaars vacaturebank) en onderlinge concurrentie tegengaan. Voor werkgevers is er één plek waar ze terecht kunnen. Daarnaast wordt het WSP benut om subsidies binnen te halen ten behoeve van re-integratie, zoals Europees Sociaal Fonds (ESF) en lift Diemen regelmatig mee op een aanvraag van Amsterdam. Diemen heeft niet de capaciteit om dergelijke subsidies zelfstandig aan te vragen en de administratie hiervoor te voeren. / Generalistenmodel: in 2010 heeft de gemeente een SWOT-analyse uitgevoerd naar het specialistenmodel (uitsplitsing van de inzet van participatiecoaches naar rechtmatigheid en (begeleiding bij) re-integratie) en het generalistenmodel (participatiecoaches hebben een integrale werkwijze en verrichten alle taken op het gebied van re-integratie). Het college heeft op basis hiervan gekozen voor het generalistenmodel, om zoveel mogelijk een integrale klantbenadering en maatwerk te kunnen leveren. Hiervoor zijn de participatiecoaches gecoacht en getraind en is er een nieuwe projectadministratie ingericht. Met de beleidswijziging in 2010 is ook de keuze gemaakt om meer trajecten zelf te organiseren en te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn Diemen werkt!, waarbij mensen ingezet worden op onder meer de gemeentewerf en zo arbeidsritme opdoen. Een ander voorbeeld is Op weg naar fit waarbij gezamenlijk wordt gesport en groepsgewijs gewerkt wordt aan houding en gedrag. Die overgang, waarin de gemeente Diemen meer re-integratietrajecten zelf uitvoert, wordt door de organisatie als een logische stap gezien in het licht van krimpende participatiebudget, een grotere instroom en de wens om maatwerk te kunnen leveren. Sinds 2008 is het niet langer verplicht (vanuit het Rijk) om externe re-integratietrajecten in te kopen. Sindsdien koopt de gemeente Diemen enkel gespecialiseerde trajecten in, zonder afnameverplichting af te spreken met de aanbieders. De trajecten die Diemen zelf uitvoert zijn goedkoper en kunnen makkelijker in samenhang met andere ondersteuning voor de klant (en eventueel het gezin) worden geboden, bijvoorbeeld vanuit een ander beleidsveld. Hierdoor denkt de organisatie beter in staat te zijn maatwerk te leveren. Daar waar de gemeente de know how mist, worden trajecten ingekocht. / Regionale samenwerking: De derde ontwikkeling is de regionale inzet sinds 2010 van social return on investment (SROI) en kennisdeling in de regio door de bestuurders. SROI wordt ingezet als reintegratie instrument. Bij bedrijven waarmee de gemeente een inkooprelatie aangaat, wordt bedongen dat zij mensen uit het bestand een (leer)plaats aanbieden. SROI wordt op dit moment onder andere toegepast in de beveiliging (samen met een beveiligingsbedrijf en het ROC) en het personenvervoer. 11 Collegeadvies Deelname aan het Regionaal Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (17 mei 2011). 12 Pantar is organisatie die sociale werkvoorziening biedt. 13 Collegeadvies Samenwerkingsovereenkomst WSP Amsterdam (19 februari 2013), p.2. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 4

17 Ook in regionaal verband wordt SROI toegepast, bijvoorbeeld wanneer een gemeente geen geschikte cliënten heeft, wordt de plek opgevuld door een cliënt uit een andere gemeente. 1.3 / Rolverdeling college en raad In de periode heeft het college veel kaders voor de uitvoering vastgesteld naar aanleiding van de (landelijke) tendens en lokale wens om te regionaliseren, de bezuinigingen en de oplopende werkeloosheid. Het college speelt daarmee actief in op de veranderende omstandigheden ten aanzien van Werk en Inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: / de invoering van SROI (2010) / een regionaal actieplan jeugdwerkeloosheid ( ) / de SOK WSP-GA (2011) / regionale afspraken over werkprojecten (2012) / inzet van tegenprestaties voor het ontvangen van een uitkering (2013) Sociale Zaken en Economische Zaken zijn onder één portefeuille gebracht, waardoor er op bestuurlijk niveau makkelijk samenhang wordt gecreëerd. Dat blijkt onder andere uit de werkgeversbenadering, de bedrijfsbezoeken van de wethouder samen met de jobhunter en het WSP. De raad is met name betrokken rondom de besluitvorming van verordeningen (bijvoorbeeld ten aanzien van de huishoudtoets) en de kadernota. Het college en de organisatie bereiden de kaders voor, de raad heeft hier geen rol in. Wel vindt er politieke discussie plaats rondom de besluitvorming ten aanzien van verordeningen en beleidswijzigingen. Dat blijkt uit de verslagen van informatieve raadsvergaderingen waarin de Wwb op de agenda stond. Tijdens deze vergaderingen worden veel vragen gesteld aan de wethouder en wordt onderling tussen de fracties discussie gevoerd ten aanzien van onder andere tegenprestaties voor uitkeringen, de huishoudtoets en de mate waarin de gemeente een beroep moet en kan doen op de eigen verantwoordelijkheid/zelfredzaamheid van haar inwoners. De Nota Werk en Inkomen is in de raadsvergadering van 28 maart 2013 met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. 14 De discussie over de inhoud van de nota was grotendeels al gevoerd voor wat betreft de bovengenoemde onderwerpen. De fracties die hebben tegengestemd deden dat op basis van de keuzes met betrekking tot het sociaal minimum en de inzet op inkomen versus werk. De discussie tijdens de besluitvormende raadsvergadering betrof echter met name een incident rondom de borging van privacy van cliënten. 15 Hierop heeft de burgemeester een toezegging gedaan om de borging van privacy onder de loep te nemen en te verbeteren. De raad heeft met de kadernota voor de komende twee jaar ( ) extra geld beschikbaar gesteld om het huidige palet aan re-integratietrajecten en middelen in stand te houden tot meer duidelijkheid komt over de inhoud van de Participatiewet en de mogelijkheden die dit (nog) biedt voor re-integratie. Daarmee heeft de raad er voor gekozen extra budget beschikbaar te stellen tot en met het eerste jaar van de participatiewet (2015) en niet voor de beleidsduur ( ). Of de ambities verwoord in de kadernota voor de gehele beleidsperiode financieel haalbaar zijn is onduidelijk en er is hier, zover de rekenkamer heeft kunnen constateren, geen afweging in gemaakt. 14 Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering Diemen 28 maart VVD, Leefbaar Diemen en Democraten Diemen hebben tegengestemd. 15 Notulen gemeenteraadsvergadering Diemen 28 maart 2013, agendapunt 5. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 5

18 1.4 / Organisatie van de uitvoeringspraktijk re-integratie Gemeentelijke organisatie Beleid en uitvoering zijn in Diemen gescheiden. Beleid voor re-integratie wordt ontwikkeld door de afdeling Samenlevingszaken ende uitvoering ligt bij de afdeling Publiekszaken. Functionarissen betrokken bij (de uitvoering van) het re-integratiebeleid zijn: het afdelingshoofd Publiekszaken, het afdelingshoofd Samenlevingszaken, de jobhunter, beleidsmedewerkers en adviseurs sociale zaken en werk en inkomen en acht participatiecoaches (zes FTE). De participatiecoaches zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Daarnaast vormen de verschillende functionarissen schakels tussen gemeente en re-integratiebedrijven, WSP-GA en werkgevers. De functie van senior medewerker is een liaisonfunctie, zo geven geïnterviewden aan, die de schakel tussen beleid en uitvoering vormt. Kostenbesparing, integrale werkwijze en maatwerk door zoveel mogelijk in huis uit te voeren Tot 2008 werd vanuit het Rijk verplicht om re-integratietrajecten extern uit te zetten. Sinds die verplichting is vervallen, koopt Diemen nog wel specialistische trajecten bij re-integratiebureaus in, maar zonder afnameverplichting. Vanaf 2010 worden ook re-integratietrajecten door de gemeente zelf uitgevoerd, waarvoor participatiecoaches zijn aangesteld en getraind. Op deze manier wil de gemeente haar reintegratiebeleid goedkoper uitvoeren. De kosten voor het W-deel van het participatiebudget zijn in de periode inderdaad teruggelopen (zie paragraaf 2.3). Dit gaat gepaard met een verlaging van het participatiebudget. In is er nog sprake van een onderbesteding van 16-23% en besteedt Diemen in 2010 en ,- in In 2012 gaf de gemeente ,- uit en in ,-, beide 100% van het participatiebudget. In de periode weet de gemeente het participatiebudget te ontlasten door aanspraak te maken op externe financieringsbronnen. Voorbeelden zijn het Sociaal Economisch Fonds voor de inzet voor 55+, arbeidsgehandicapten en NUG ers en rijksbudget voor de bestrijding van jeugdwerkeloosheid voor de bekostiging van een jongerencoach. Diemen weet daarmee bij een verlaging van het budget een kostenbesparing te realiseren en binnen het budget te blijven. Door meer in eigen huis uit te voeren, denkt de gemeente ook integraler te kunnen werken meer maatwerk te kunnen leveren. Dat zij hier vanaf 2010 in heeft geïnvesteerd, blijkt uit: / de generalistische aanpak van de participatiecoaches, waarbij rechtmatigheid en re-integratie gezamenlijk worden uitgevoerd; / een uitgebreide intake waarin ook naar de omstandigheden van een cliënt wordt gekeken waardoor samenhangende knelpunten die de gang naar werk in de weg staan, worden gesignaleerd en in de aanpak worden meegenomen. Onderdeel hiervan is de gezinsbenadering; / ontwikkeling van de Brede Hoed waarbinnen multidisciplinair overleg plaatsvindt tussen huisartsen, Wmo-loket, Ouder Kind Centrum en participatiecoaches voor multi-probleemgezinnen; / ontwikkeling van een instrumentarium breder dan werkbegeleiding met instrumenten als bemiddeling kinderopvang, schuldhulpverlening, budgetcursussen, ordenen van administratie, sport- en dieettrajecten en opleidingen en het armoedebeleid; / regionalisering door deelname aan het WSP-GA. Hierdoor is het mogelijk om gebruik te maken van een regionale vacaturebank, wordt het instrumentarium t.a.v. de werkgeversbenadering geharmoniseerd, maken de gemeenten gebruik van elkaars kennis en kunde en de mogelijkheid gezamenlijk aanvragen te doen voor subsidies. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 6

19 1.5 / Instrumentarium Instrumenten per doelgroep In 2012 is het bestand ingedeeld naar de participatieladder. Diemen kiest er voor om vanuit het reintegratiebudget vooral mensen met een reëel arbeidsperspectief te begeleiden. Het overige deel van het bestand wordt ook begeleid, maar eerder richting sociale activering, zorg en vrijwilligerswerk. Daarnaast is er aanvullende inkomensondersteuning mogelijk. Bijvoorbeeld in de vorm van bijzondere bijstand, huurtoeslag en schuldhulpverlening. Een reëel arbeidsperspectief is in Diemen niet per se gekoppeld aan een bepaalde trede van de participatieladder, maar aan de capaciteiten van de cliënt. Het instrumentarium zoals beschreven in de kadernota wordt ook niet verdeeld naar de treden op de ladder, maar het bestand wordt verdeeld in groepen naar uitkeringsduur. Daarmee is het in feite nog steeds mogelijk dat een instromende cliënt op een lage trede toegang heeft tot instrumenten die zijn gericht op begeleiding naar werk. In interviews is aangegeven dat in de praktijk het toch vooral cliënten op trede 4 en 5 zijn die actieve begeleiding naar werk krijgen (trede 6 behoeft weinig tot geen begeleiding). In de kadernota is aangegeven welke instrumenten er door de gemeente (eventueel in samenwerking met het WSP-GA en re-integratiebureaus) ingezet kunnen worden en welke instrumenten er voor werkgevers (in het kader van re-integratie) of het welzijnsveld (in het kader van activering) zijn. Het instrumentarium 16 ziet er als volgt uit: Categorie Instrumenten Algemeen / Schuldhulpverlening / Ordenen van administratie / Inburgerings- of educatietrajecten (tot 2014) 17 / Budgetcursussen en budgetbeheer / Inzet vrijwilligerswerk/mantelzorg / (Bemiddeling naar) kinderopvang / Social Return Re-integratievoorzieningen / Medisch, arbeidskundig, psychologisch advies / Verloningstrajecten, Work first / Gespecialiseerde re-integratietrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt / Sollicitatietraining/coaching door participatiecoaches / Diemen werkt!: dagbesteding en re-integratie in Diemen / Re-integratie in beweging (sport en dieet) Op weg naar fit / Vrijwilligerswerk en vacaturebank / Vrijlating inkomsten / Inzetten van een premie t.b.v. re-integratie / Trajecten voor zelfstandigen (BBZ) 16 Kadernota Werk en Inkomen, p Vanaf 2014 is er binnen het participatiebudget geen budget meer voor inburgering beschikbaar. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 7

20 / Opleiding en scholing Werkgeversinstrumenten / No risk policy voor werkgevers / Loonkostensubsidie / Proefplaatsing / Korte bij- en omscholing / Jobcoaching / Werkbemiddeling via WSP / Stage- proefplaatsing Bemiddeling wanneer cliënten er klaar voor zijn Cliënten met een uitkeringsduur van korter dan een half jaar of tussen een half jaar en twee jaar worden begeleid door een participatiecoach of een medewerker van het WSP-GA. Op een organisatie van tachtig FTE is er één jobhunter vanuit Diemen werkzaam binnen het WSP-GA. De jobhunter bemiddelt tussen werknemers en de cliënten. Hiervoor legt zij (soms samen met de wethouder) bedrijvenbezoeken af en verzorgt de matches tussen de vacatures en de cliënten. In oktober 2013 is een project ontsluiting werkzoekenden gestart. Hiervoor zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middelen beschikbaar gesteld. In het kader van dit project wordt de ontsluiting van CV s verbeterd, trainingen in sollicitatiegesprekken verzorgd en worden speeddates met werkgevers georganiseerd. 18 De ervaring van de organisatie is dat vooral de kortlopende trajecten momenteel succesvol zijn en de (makkelijk bemiddelbare) cliënten vaak al binnen vier weken worden geplaatst. Dit lijkt in lijn met de ontwikkeling van het bestand; sinds 2010 stromen relatief veel mensen in met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (hoog opgeleid, recente werkervaring) die makkelijk te bemiddelen zijn. De gemeente heeft echter geen zicht op de mate van duurzaamheid van deze uitstroom, omdat zij hier niet op registreert (zie ook paragraaf 2.4). Aandachtspunt is dat bij bemiddeling de werkgever enkel kandidaten spreekt die klaar zijn voor werk. De gemeente stoomt deze mensen klaar door middel van het re-integratiebeleid. Het vertrouwen van MKB ers dat de gemeente daarin de juiste persoon voorstelt is volgens geïnterviewden cruciaal. De gemeente probeert ook de mensen die op het eerste gezicht minder geschikt lijken, voor het voetlicht te krijgen. Bijvoorbeeld door middel van video CV s. Werkgevers krijgen dan een beter beeld en gevoel bij de sollicitant en zijn eerder geneigd om samenwerking aan te gaan. De gemeente is hiermee net gestart en heeft nog geen zicht op de resultaten van deze aanpak. Verder is het WSP-GA volledig opengesteld (participerende gemeenten hebben toegang tot elkaars vacaturebank en plekken in het kader van SROI. De gemeente is momenteel bezig om de regelingen te harmoniseren, zodat werkgevers en nemers niet geconfronteerd worden met afwijkende regelgeving. Extra aanpak jeugdwerkeloosheid Diemen heeft een relatief hoog aantal jongeren in haar bestand (19% volgt een re-integratietraject, dat is boven het landelijk gemiddelde). In 2013 heeft de gemeente in regionaal verband een actieplan Jeugdwerkeloosheid opgesteld. Dit plan is door het ministerie goedgekeurd en betekent voor Diemen een extra budget van ,-. Aangevuld met ,- uit eigen middelen 19 is voor dit budget een 18 Raadsmemo Voortgang Diemen werkt, Actieplan jeugdwerkeloosheid en project ontsluiting werkzoekenden (9 oktober 2013). 19 Cofinanciering vindt plaats vanuit het budget voor de RMC-functie (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaten). Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 8

21 jongerencoach aangesteld voor de periode Diemen had eerder al een jongerencoach, maar die kon door de bezuinigingen niet meer bekostigd worden. Het ontbreken van deze coach werd als een gemis ervaren. De huidige jongerencoach moet verbinding leggen tussen de jongeren en het regionale instrumentarium. Daarnaast worden trainingen voor alleenstaande ouders verzorgt vanuit dit budget. In de periode wil Diemen twintig jongeren bereiken. 20 Tegenprestaties voor een uitkering Het college heeft de mogelijkheid tegenprestaties te vragen voor het ontvangen van een uitkering. Dat betekent dat een uitkeringsgerechtigde verplicht kan worden tot het verrichten van onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving. 21 Ondertussen moet de uitkeringsgerechtigde naar werk blijven zoeken en solliciteren. Het is daarmee onderdeel van een werktraject. Meerder fracties in de raad hebben in de periode interesse getoond in dit onderwerp. Tijdens de begrotingsbehandeling in 2011 heeft Leefbaar Diemen vragen gesteld over de mogelijkheden rondom het vragen van een tegenprestatie en zich voorstander getoond. D66 en Leefbaar Diemen hebben hierover vragen gesteld tijdens een informatieve raad in Gevraagd werd hoe het college de vorm van tegenprestatie bepaald. De PvdA vroeg wat het college precies verstaat onder maatschappelijk nuttige activiteiten in relatie tot tegenprestaties. 22 Het college heeft aangegeven aan te willen sluiten bij de competenties van de uitkeringsgerechtigden. Ook tijdens een informatieve raad op 19 september 2013 heeft Leefbaar Diemen het college gevraagd om na te gaan of mensen met een uitkering ingezet kunnen worden voor werkzaamheden (afvalscheiding) op de gemeentewerf. 23 Hierop heeft het college positief gereageerd. De participatiecoaches houden de vacatures binnen de gemeente in de gaten. Wanneer er intern geen geschikte kandidaten gevonden worden, is het mogelijk om mensen uit het bestand te plaatsen (als het functieprofiel past). Dit leidt momenteel tot plaatsingen, onder andere vanuit de gemeentewerf. Ook het project Diemen werkt! wordt hiervoor ingezet. Een groep van acht tot tien uitkeringsgerechtigden voeren momenteel additionele werkzaamheden vanuit de gemeentewerf om zo arbeidsritme op te doen. 24 Maatregelen gericht op het beperken van instroom Bovenstaand instrumentarium is er op gericht om mensen uit te laten stromen. De gemeente neemt ook maatregelen om de instroom zo veel mogelijk te beperken. Er wordt meer naar voorliggende voorzieningen gekeken en de gemeente bekijkt of een cliënt eerst andere hulp nodig heeft om zijn/haar leven op orde te brengen. Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn de kindermediair, kinderopvang en schuldhulpverlening. Ook wordt er een strenger handhavingsbeleid gevoerd om mensen buiten de poort te houden, wordt fraude strenger bestraft en wordt veel gecommuniceerd dat de gemeente inzet op work first trajecten (weert mensen die achterover willen leunen ). 20 Regionaal actieplan Jeugdwerkeloosheid Jongeren fit voor werk Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam, p Factsheet verplichtingen WWB-uitkering gemeente Diemen (http://www.diemen.nl/fileadmin/user_upload/inwoners/werk_en_inkomen/fact_sheet_verplichtingen_bijstandsuitkering.pdf). 22 Kort verslag informatieve raadsvergadering 19 december 2012, p Kort verslag informatieve raad 19 september 2013, p Bestuursvoorstel Raadsvraag inzake inzet mensen met een Wwb uitkering op de gemeentewerf + aanvullende informatie ( 9 oktober 2013). Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 9

22 Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 10

23 2 Verantwoording over reintegratietrajecten Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de volgende vragen: 3. Welke resultaten bereikt de gemeente met haar re-integratietrajecten wat betreft de instroom, doorstroom en (langdurige) uitstroom over de periode en hoe verhouden zich die tot twee andere gemeenten? 4. Blijft de gemeente bij de uitvoering van re-integratietrajecten binnen het budget, worden de gestelde doelen bereikt en worden budgetten daarbij efficiënt ingezet? 5. Hoe wordt de raad geïnformeerd over de gestelde doelen en resultaten? 2.1 / Resultaten instroom, doorstroom en uitstroom Deze paragraaf geeft de omvang en ontwikkeling (in termen van instroom, doorstroom en uitstroom) van het bijstandsbestand weer. Daarbij wordt eveneens nagegaan hoe de gemeente deze ontwikkelingen monitort. Ontwikkeling aantal uitkeringen Diemen gunstiger dan landelijk beeld Het aantal uitkeringsontvangers (Wwb, WIJ, IOAW, IOAZ) in Diemen ontwikkelt zich in de afgelopen jaren gunstiger dan het landelijk beeld. In Diemen bestaat het bestand van uitkeringsontvangers per 1 januari 2013 uit 438 cliënten. Op 1 januari 2011 bestond het bestand nog uit 454 cliënten (figuur 2.2). Het aantal uitkeringen is daarmee 4% kleiner dan in Landelijk was in de achterliggende jaren gemiddeld een lichte groei van het aantal uitkeringen zichtbaar (ca. 3%). Het aantal IOAW/IOAZ-uitkeringen verdubbelt in Diemen over de periode (van 10 tot 22). Een sterke arbeidsmarktregio met een divers werkgelegenheidsaanbod draagt volgens betrokkenen samen met instroombeperkende maatregelen bij aan deze gunstige ontwikkeling van het aantal uitkeringen. Diemen neemt een aantal maatregelen die er specifiek op gericht zijn om de instroom te beperken. Dit gaat onder meer om strenge handhaving en voldoende communicatie over de work first trajecten en tegenprestaties (zie ook hoofdstuk 1).25 Deze communicatie weerhoudt sommigen van het aanvragen van een uitkering. 25 Het work first traject betekent dat uitkeringsontvangers onbetaald werk verrichten om arbeidsritme op te doen. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 11

24 Figuur 2.1 Ontwikkeling bijstandsuitkeringen (in absolute aantallen) Aantal uitkeringen waarvan Wwb / WIJ waarvan IOAW / IOAZ Ontwikkelingen bestand goed in het vizier De gemeente houdt de cijfermatige ontwikkeling en samenstelling van het bestand met uitkeringsontvangers nauwgezet bij. Maandelijks worden de in- en uitstroomcijfers door de ambtelijke organisaties aan de wethouder toegestuurd. Op basis van de ontwikkelingen in de cijfers, afwijkingen en trends wordt in het stafoverleg gesproken over oorzaken en mogelijkheden om daarop in te spelen. De wethouder krijgt zo zicht op het type werknemers en het werkgebied van nieuwe instroom. Door de persoonlijke benadering is er volgens betrokkenen goed zicht op de oorzaken. Zo is er op dit moment veel instroom in de Wwb vanuit de ww, bestaand uit hoger opgeleiden uit onder meer de cultuursector en ontwikkelingssamenwerking. Waar mogelijk wordt er door wethouder en ambtelijke organisatie geanticipeerd op de ontwikkelingen. Zo wordt er momenteel gezocht naar mogelijkheden om meer trajecten gericht op vrouwen op te zetten, nu blijkt dat Diemen werkt vooral werk voor mannen biedt. In het stafoverleg is ook aandacht voor de ontwikkeling van duurzame uitstroom. Relatief veel bijstandsontvangers met grote afstand tot de arbeidsmarkt Het bestand met bijstandontvangers bestaat in vergelijking tot andere gemeenten uit relatief veel cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Figuur 2.1 geeft de spreiding van cliënten over de treden van de participatieladder weer. Hoe lager de trede, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. Uit onderstaand figuur blijkt dat 68% zich op trede 2 en 3 bevindt. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van het bestand moeilijk bemiddelbaar is richting werk. Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 12

25 Figuur 2.2 Samenstelling bestand uitkeringsontvangers naar indeling op participatieladder (in procenten van het totaal) % 80% 60% 40% 20% 0% Trede 5 Trede 4 Trede 3 Trede 2 Trede 1 Instroom ontwikkelt zich gunstig De instroom in de bijstand neemt over de periode 2010 tot en met 2012 af (figuur 2.3). In 2010 vroegen 207 een uitkering aan. In 2011 en 2012 ligt dit aantal op circa 170. Dit is een gunstige ontwikkeling omdat minder instroom betekent dat de gemeente minder uitgaven hoeft te doen. Figuur 2.3 Ontwikkeling instroom in bijstand (in absolute aantallen) Aantal cliënten uitstroom waarvan Wwb / WIJ waarvan IOAW / IOAZ Doorstroom naar re-integratietrajecten loopt terug; relatief veel jongeren in trajecten Over de periode neemt tenminste 37% van het totaal aantal uitkeringsontvangers deel aan een re-integratietraject (figuur 2.4). In 2012 is de doorstroming gestegen naar 53%. In 2012 zijn alle cliënten op de participatieladder geplaatst en hebben gesprekken met de participatiecoaches plaatsgevonden om naar de meest passende vorm van ondersteuning te kijken. Op basis van deze gesprekken zijn minder externe re-integratietrajecten ingezet en is meer gekeken naar alternatieve vormen van ondersteuning (zie ook hoofdstuk 1). Na 2012 is een forse afname van het aantal re-integratietrajecten zichtbaar. 26 Gemeente Diemen, Overzicht doelgroep op 1 augustus Rapport / Quick scan Re-integratietrajecten 13

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Agendanummer: 11-31 Registratienummer raad: 612390 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer: 612389 Moet in elk geval behandeld zijn in

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

onderzoeksopzet beheersing bijstandsvolume

onderzoeksopzet beheersing bijstandsvolume onderzoeksopzet beheersing bijstandsvolume 2 beheersing bijstandsvolume 1 inleiding aanleiding Op 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel een zogenaamde stemkastsessie georganiseerd

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie. Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-011 Houten, 17 maart 2009 Onderwerp: Kadernota re-integratie Beslispunten: 1. In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST

Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST Regionale samenwerking DOELTREFFEND EN DOELMATIG BELEID EN UITVOERING VAN DE WET WERK & BIJSTAND, WMO EN MINIMAREGELINGEN NU EN IN DE TOEKOMST De agenda voor vanavond Doel: informeren over contract Neerijnen-Tiel

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum

Raadsvoorstel. Aanleiding. Datum Raadsvoorstel Datum 10 december 2014 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Hans Verbraak Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering

UWV applicaties. Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden. André Toornent Paul Woltering UWV applicaties Een eerste verkenning over de mogelijkheden die UWV applicaties u kunnen bieden André Toornent Paul Woltering Nieuwegein, 16 april 2015 Wettelijk kader (SUWI) Doordat alle werkzoekenden

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Gemeente Oostzaan voor participatie Invullen door Raadsgriffie RV nummer: 14/82 Beleidsveld: Participatie Datum: 6 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Procedure: Commissie: 17 Contactpersoon:

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Prestatieafspraken IJmond Werkt!

Prestatieafspraken IJmond Werkt! Prestatieafspraken IJmond Werkt! 2 1. Samenwerking op werk De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben hun krachten op het gebied van re-integratie gebundeld in IJmond Werkt!. De uitgangspunten

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo

Zicht op succes. Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Zicht op succes Onderzoek naar re-integratiebeleid Tynaarlo Bevindingen (1) Beantwoording van deelvragen: Kaderstelling 1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Tynaarlo met het reintegratiebeleid na?

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE

TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE TOEVOEGING BIJLAGE NIJMEGEN AAN REGIONALE VERORDENING TEGENPRESTATIE Op grond van artikel 5 lid 1 sub c MGR en artikel 6 lid 1 MGR is de MGR bevoegd tot het opdragen van een tegenprestatie aan de wettelijke

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 februari 2014 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 februari 2014 onderwerp Reintegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Simpelveld 2014 24673 zaakkenmerk Inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE bladzijde 1. Inleiding 3 2. Doelstelling... 3 3. Onze cliënten. 4 4. Het reïntegratiepalet.. 5 5. Werktrajecten 6 6. Overige trajecten...

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Gemeente. Aan de raad. III MINIMI III Mil I III (code voor postverwerking) Onderzoek Rekenkamer West Twente: Re-integratie gemeente Hellendoorn

Gemeente. Aan de raad. III MINIMI III Mil I III (code voor postverwerking) Onderzoek Rekenkamer West Twente: Re-integratie gemeente Hellendoorn Punt 4. Onderzoek Rekenkamer West Twente: Re-integratie gemeente Hellendoorn Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar de re-integratie in de

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O*

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O* -O* RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00027 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 26 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie,

Nadere informatie

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015

Aan de raad. No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Raadsvergadering d.d. 15 januari 2015 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel (0113) 377377 Fax (0113) 377300 No. 5 en 5A Wissenkerke, 5 januari 2015 Onderwerp:

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015

Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015 Toelichting behorende bij de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Oldenzaal 2015 (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2014, nr. 498) Het college is bevoegd een belanghebbende

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Effectmeting re-integratie

Effectmeting re-integratie Effectmeting re-integratie Gemeente Noordoostpolder Mei 2014 Versie 1.3 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 1.1. Versiebeheer... 2 2. Inleiding... 3 3. Re-integratie... 4 3.1. Wat is re-integratie...

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Er wordt voorgesteld om geen doelgroepenbeleid te voeren

Argumenten 1.1 Er wordt voorgesteld om geen doelgroepenbeleid te voeren Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Verordening Participatiewet (deel 2) Datum voorstel: 28 april 2015 Vergaderdatum: 23 juni 2015 Registratienr.: Opsteller: Jantine Meeuwisse Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

I Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Contactpersoon Leon Beernink Doorkiesnummer

I Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Contactpersoon Leon Beernink Doorkiesnummer gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp I Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Contactpersoon Leon Beernink Doorkiesnummer 023-567 6191 Uw

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie