NEE. wethouder Koster. Van: G. Kraaijkamp Tel nr: Nummer: 14A.00805

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEE. wethouder Koster. Van: G. Kraaijkamp Tel nr: 0620094919 Nummer: 14A.00805"

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel nr: Nummer: 14A Datum: 23 oktober 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 5 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Onderwerp: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst aanvraag ESF Advies: 1. Bevestigen van de participatie in de regionale aanvraag ESF subsidie; 2. Akkoord te gaan met de afspraken zoals opgenomen in de concept-samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) en het memo van RBO en Berenschot aan het Directeurenoverleg Midden-Utrecht (bijlage 2); 3. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) te laten geschieden door de voorzitter van het dagelijks bestuur van Ferm Werk namens de deelnemende gemeenten voor zover gesitueerd in de AMR Midden-Utrecht. De burgemeester verleent zijn volmacht aan wethouder Y. Koster, voorzitter van het dagelijks bestuur van Ferm Werk, om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen; 4. Ferm Werk vragen noodzakelijke gegevens aan te leveren en een adequate administratie bij te houden. Begrotingsconsequenties NEE B. en W. d.d.: Portefeuillehouder: wethouder Koster

2 Inleiding: Regionaal (binnen de AMR Midden-Utrecht) wordt gewerkt aan het indienen van een gezamenlijke ESFaanvraag met betrekking tot de eerste periode ( ) van de programmaperiode De aanvraag wordt namens partijen (gemeenten en subregio s) in de regio ingediend door centrumgemeente Utrecht. In dat verband sluiten regionale partijen een samenwerkingsovereenkomst. De hier aan de orde zijnde subsidieaanvraag staat los van de besteding van de te verwerven subsidie. De subsidie wordt aangevraagd op basis van reguliere activiteiten waarvoor de bekostiging reeds is geregeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet van (al in dienst zijnde) jobcoaches in re-integratietrajecten. De helft van de kosten kan als subsidie worden ontvangen als aan de voorwaarden wordt voldaan. Omdat bedoelde activiteiten sowieso (ook zonder dat subsidie zou worden verkregen) worden uitgevoerd, is het te ontvangen subsidiebedrag voor andere activiteiten inzetbaar. Regionaal (in het Directeurenoverleg) is de intentie uitgesproken de subsidie (na aftrek van indirecte kosten van de aanvraag) aan te wenden voor nader te bepalen regionale projecten op het terrein van bevordering (arbeids)participatie. Bevoegdheid: Het college is bevoegd te besluiten over deelname aan de gezamenlijke aanvraag en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op te dragen aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van Ferm Werk. Beoogd effect: Beoogd wordt dat centrumgemeente Utrecht in staat wordt gesteld namens de regio de ESF-aanvraag in te dienen en op die wijze middelen te verwerven die kunnen worden ingezet voor regionale projecten op het terrein van bevordering (arbeids)participatie. Argumenten: 1. Bevestigen van de participatie in de regionale aanvraag ESF subsidie. De voorbereiding van de aanvraag vindt al enige tijd plaats. In eerste instantie was alleen Ferm Werk daarbij betrokken. Inmiddels is sprake van goede afstemming tussen Ferm Werk en de gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort (Bodegraven-Reeuwijk behoort niet tot de AMR Midden-Utrecht). De voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen zijn minder complex dan bij eerdere aanvragen en de aanvraag wordt ondersteund door specialisten van RBO en Berenschot. Daardoor brengt participatie in de aanvraag weinig risico s met zich mee terwijl de opbrengsten substantieel kunnen zijn. 2. Akkoord te gaan met de afspraken zoals opgenomen in de concept-samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) en het memo van RBO en Berenschot aan het Directeurenoverleg Midden-Utrecht (bijlage 2). Deze afspraken hebben met name betrekking op de taak- en verantwoordelijksheidsverdeling tussen centrumgemeente, ondersteunende bureaus en partners (regiogemeenten en subregio s / gemeenschappelijke regelingen) en over de verdeling van de te ontvangen subsidie. Ten aanzien van het laatste wordt voorgesteld dat eerst de centrale indirecte kosten worden gedekt (kosten van ondersteunende bureaus) en vervolgens de decentrale indirecte kosten naar rato van de directe kosten per subregio (de kosten van activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd). Overigens zijn deze afspraken alleen relevant als de uiteindelijke subsidie erg tegenvalt en niet voldoende is om de indirecte kosten te dekken. De kans daarop is zeer klein.

3 3. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) te laten geschieden door de voorzitter van het dagelijks bestuur van Ferm Werk namens de deelnemende gemeenten voor zover gesitueerd in de AMR Midden-Utrecht. De aanvraag wordt ingediend door centrumgemeente Utrecht namens de gehele arbeidsmarktregio. In de aanvraag worden vijf clusters onderscheiden waarbij één cluster is gereserveerd voor indirecte activiteiten en kosten. Er is voor gekozen de clusters geografisch vast te stellen. Woerden maakt deel uit van het cluster Stichtse Vecht en Ferm Werk. Zoals gezegd levert Ferm Werk de gegevens aan ten behoeve van de aanvraag en wordt door Ferm Werk de uitvoering geadministreerd (voor het gehele cluster) conform de voorschriften. Het ligt daarom voor de hand dat de voorzitter van het DB van Ferm Werk de overeenkomst ondertekent namens de drie gemeenten Woerden, Oudewater en Montfoort. De gemeente Stichtse Vecht maakt geen deel uit van Ferm Werk en tekent derhalve zelfstandig. 4. Ferm Werk vragen noodzakelijke gegevens aan te leveren en een adequate administratie bij te houden. De aanvraag wordt gedaan op basis van reguliere activiteiten op het vlak van bevordering van de (arbeids)participatie. Deze activiteiten vinden voor de gemeente Woerden plaats bij Ferm Werk. Daar worden inwoners ondersteund door consulenten, jobcoaches, etc. Het is derhalve logisch dat Ferm Werk de noodzakelijke gegevens aanlevert (dit is inmiddels gebeurd) en een adequate administratie bijhoudt waarmee na afloop verantwoording aan het Agentschap kan plaatsvinden. Kanttekening: De aanvraag dient uiterlijk 31 oktober a.s. te worden ingezonden. Op dat moment hoeft de samenwerkingsovereenkomst nog niet te zijn getekend. Wel is het noodzakelijk dat er een collegebesluit ligt waaruit blijkt dat Woerden deelneemt aan de aanvraag. Financiën: Regiobreed kan voor het tijdvak ,6 miljoen aan subsidie worden aangevraagd. 30% daarvan wordt aangevraagd door het onderwijs (PrO- en VSO-scholen). 70% ( 2,5 miljoen) wordt aangevraagd door de gemeenten. Omdat de subsidie uiteindelijk ten hoogste 50% van de kosten bedraagt, moet de aanvraag ruim 5,0 miljoen bedragen. Op basis van de aantallen inwoners met een bijstandsuitkering is een verdeling gemaakt over de subregio s. De drie Ferm Werk gemeenten leveren gezamenlijk een bijdrage in de aanvraag ter grootte van ongeveer ,=. Het voorgaande houdt niet in dat deze drie gemeenten bij toekenning van de subsidie ook de beschikking krijgen over dit subsidiebedrag. Zoals aangegeven wordt er naar gestreefd de totale subsidie in te zetten voor regionale projecten. Aan te nemen is dat deze projecten vorm krijgen in het nieuwe werkbedrijf en dat Ferm Werk daar een (uitvoerende) rol bij kan spelen. De inzet van de subsidie wordt geregeld in een nog op te stellen bestedingsvoorstel. Uitvoering: De gemeente Utrecht dient als centrumgemeente de aanvraag in namens de regio. Ferm Werk heeft gegevens aangeleverd ten behoeve van de aanvraag. Daarbij gaat het om reguliere activiteiten die worden geadministreerd onder de noemer van ESF-activiteiten. Ferm Werk verantwoordt e.e.a. in zijn administratie. De aanvraag staat los van de besteding van de subsidie. Begin 2015 wordt een regionale werkgroep ingericht met het doel een bestedingsvoorstel te ontwikkelen voor het te verwachten subsidiebedrag. Communicatie / Website: Nvt Ondernemingsraad: Nvt

4 Samenhang met eerdere besluitvorming: Het college is eerder geïnformeerd over de achtergronden en voortgang van de aanvraag door middel van een memo dd 1 april 2014 (zie bijlage 4) Bijlagen: 1. (14i.04488) Concept samenwerkingsovereenkomst ESF (14i.04489) Memo RBO / Berenschot Gevraagde besluiten ESF-aanvraag gemeenten dd. 7 oktober (14i.04490) Memo RBO / Berenschot ESF-aanvraag gemeenten: risico s en samenwerkingsovereenkomst dd. 29 september (14i.04491) Memo ESF aanvraag arbeidsmarktregio Utrecht (Claudia Drabik, 1 april 2014) 5. (14i.04492) Samenvatting ESF versie 2, 16 april 2014

5 Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden - Samenvatting ESF Bron: CSanpoptregeling, versie 11 februari 2014 Aanvrager Centrumgemeente Utrecht namens regiogemeenten en PrO- & VSO-scholen Doel: verder stimuleren regionale gezamenlijke aanpak om de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van deze doelgroep (PrO/VSO) te vergroten Subsidieplafond Utrecht-Midden: voor eerste projectperiode Vorm (keuze) Startdatum Eén regio-aanvraag (met tenminste 30% subsidie doelgroep PrO/VSO) Twee regio-aanvragen (één voor gemeenten en één voor PrO/VSO) 1 juli 2014 = beoogde datum indiening regio-aanvraag PrO/VSO 1 sept. / 1 okt = beoogde datum indiening regioaanvraag gemeenten Duur project 24 maanden Doel ESF algemeen Bevorderen actieve inclusie en bestrijding armoede en discriminatie Doel projecten centrumgemeenten 1. Vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing; én 2. Bevordering gelijkheid vrouwen en mannen en bevordering gelijke kansen en non-discriminatie Doelgroepen a. "Zes-maanden-doelgroep" b. Nuo's (niet-uitkeringsontvangers) cl. Arbeidsbelemmerden Personen die (in de afgelopen 12 maanden) tenminste zes maanden een uitkering hebben ontvangen van gemeente of UWV - Dienstverband < 12 uur per week; of: - Gemiddeld aantal gewerkte uren in laatste 3 maanden < 12 uur/week Personen met Wwb-uitkering die naar het oordeel van B&W (schriftelijke verklaring) een lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychosociale beperking hebben. N.B. Definitie wordt voor tweede aanvraagronde in 2016 aangepast aan definitie Participatiewet c2. Arbeidsbelemmerden Met uitkering WIA, WAO, WAZ, ZW of Wajong d. 55-plussers Met uitkering WWB, IOAW, IOAZ of uitkering UWV e. Jongeren Personen t/m 27 jaar fl. PrO-VSO f2. PRO-VSO Ingeschreven leerlingen 15 jaar of ouder Ex-leerlingen van 15 jaar of ouder, in de eerste 24 maanden na uitschrijving school, met (naar oordeel school) behoefte aan: - ondersteuning regulier onderwijs; - begeleiding bij arbeidsintegratie. Samenvatting ESF versie 2 i*b^ GO /16 april 2014 pag. 1

6 Doelgroepbepaling Subsidiabele activiteiten - Alleen op moment van instroom in project; - Hoeft niet opnieuw aangetoond te worden als individueel traject doorloopt in twee opeenvolgende ESF-projecten. Zijn gericht op: - bestrijding jeugdwerkloosheid; - aansluiting PrO/VSO-onderwijs op arbeidsmarkt; -vergroten mogelijkheden arbeidsinpassing. A. Kostensoorten directe activiteiten B. Kostensoorten projectbeheer (max. 10% van A) 1. Plaatsingssubsidies 2. Externe kosten 3. Directe loonkosten 4. Externe kosten projectcoördinatie en projectadministratie 5. Directe loonkosten projectcoördinatie en projectadministratie Subsidies aan werkgevers, stagebedrijven of leerkwerkbedrijven die arbeids-, leerwerkof stage-overeenkomsten met deelnemers sluiten met een minimale looptijd van 3 maanden NIET: Toekomstige loonkostensubsidies uit inkomensdeel Participatiewet ter overbrugging verschil tussen minimumloon en loonwaarde. Kosten van diensten/producten externe uitvoerders die voor deelnemers worden ingezet Loonkosten van ureninzet interne medewerkers die deelnemers begeleiden, coachen of instructie geven Kosten extern ESF-bureau Loonkosten van ureninzet interne medewerkers (tenminste 50% ESF) Subsidie 50% van gerealiseerde kosten Realisatie-eis Structuur 12 maanden: 20% realisatie, anders verlaging subsidie {met niet gerealiseerde deel) 24 maanden: 60% realisatie, anders malusregeling: geen 50% maar 40% subsidie Opbouw ESF-project: subprojecten met elk één kostensoort; Regioaanvraag gemeenten: maximaal vijf clusters van subprojecten; Regioaanvraag PrO/VSO: maximaal drie clusters van subprojecten; Projectbeheer (B): is één van de (drie of vijf} clusters; Administratievoering : mag op één locatie per cluster; Controle Agentschap: per cluster; Zie ook document: 'Voorbeeld regio-aanvraag gemeenten 11 februari 2014", Agentschap SZW. Wijzigingen/ aanvullende uitleg o o o o o Publiciteitsverplichtingen gelden vooralle betrokken partijen; Onderbenutting subsidie kan worden herverdeeld over aanvragers die overrealiseren; Activiteiten die qua inhoud en/of organisatie logischerwijs bij elkaar horen, moeten samen één subproiect vormen met één kostensoort; Na één jaar is een voorschot mogelijk van max. 50%, indien 50% kosten gerealiseerd; Activiteiten ten behoeve van hele doelgroep zijn toegestaan (bijv. voorzieningen zoals jongerenloket) -> geen deelnemersadministratie nodig. Samenvatting ESF versie 2 7 GO / 16 april 2014 pag. 2

7 1. PLAATSINGSSUBSIDIES: subsidies voor werkgevers die arbeids-, leerwerk- of stage-overeenkomsten met deelnemers sluiten Verantwoording kosten Verantwoording prestatie ACTIVITEIT - Toekenningsbrieven /- formulieren; - Betaalbewijzen Afhankelijk van activiteit en definitieve inhoud HPA VERWACHTE PRESTATIEVERANTWOORDING Eenmalig bedrag of meerdere betalingen, bijv. - Loonkostensubsidies; - Jongerenvouchers; - Stagevergoedingen; - Leerwerkplekvergoeding; - Begeleiding door werkgever; - Jobcoaching; - enz. - Deelnemeradministratie; - Arbeidsovereenkomst; - Stagecontract; - Leerwerkovereenkomst 2. EXTERNE KOSTEN: Kosten van diensten/producten van externe uitvoerders die voor deelnemers worden ingezet Voorwaarde Verantwoording marktconformiteit Verantwoording kosten Verantwoording prestatie ACTIVITEIT Inhuren externe uitvoerders volgens nationale en Europese aanbestedingsregels (marktconformiteit); anders gedeeltelijke/volledige correctie kosten. Dossier inkoopprocedure Facturen en betaalbewijzen Afhankelijk van dienst/product en definitieve inhoud HPA VERWACHTE PRESTATIEVERANTWOORDING Extern ingekochte cursussen en scholing, individueel of in groepen, bijv. - vakopleidingen; - werknemersvaardigheden; - taaltraining; - enz. - Deelnemeradministratie; - Diploma / certificaat; en/of: - Verklaring deelname / Aanwezigheidsregistratie Extern ingekochte instrumenten, bijv. - arbeidskundige onderzoeken; - beroepeninteressetesten; - ioonwaarde-metingen; - enz. - Deelnemeradministratie; - Onderzoeksrapportages; -Testuitslagen Samenvatting ESF versie 2 GO/16april 2014 pag.3

8 Extern ingekochte trajecten, bijv. - re-integratietrajecten; - leerwerktrajecten; - enz. - Deelnemeradministratie; -Trajectplannen; - Voortgangsrapportages; - Eindrapportages. Extern ingekochte ureninzet, bijv. - jobcoaching; - individuele begeleiding; - enz. - Deelnemeradministratie; -Trajectplannen; - Intakeverslagen; - Voortgangsrapportages; - Eindrapportages -> Evt. caseloadverantwoording 3. DIRECTE LOONKOSTEN: Loonkosten van ureninzet interne medewerkers die deelnemers begeleiden, coachen of instructie geven Verantwoording aantal uren Verantwoording kosten - Sluitende urenregistratie - Salarisstrook start project; - Salarisstroken na wijzigingen salaris of wijziging parttimefactor; - CAO: bewijsstuk % eindejaarsuitkering & aantal contracturen fulltime Verantwoording prestatie Afhankelijk van activiteit en definitieve inhoud HPA ACTIVITEIT VERWACHTE PRESTATIEVERANTWOORDING Interne ureninzet medewerkers groepsactiviteiten, bijv.: - voorlichtingsbijeenkomsten; - sollicitatieworkshops; - enz. Interne ureninzet medewerkers individuele activiteiten, bijv.: - intake; - voortgangsbewaking; - begeleiding; - uitstroomgesprekken; - nazorg; - enz. - Deelnemeradministratie; - Presentielijsten - Deelnemeradministratie; - Intakeverslagen; - Voortgangsrapportages; - Eindrapportages; -> Evt. caseloadverantwoording Samenvatting ESF versie 2 GO/16april 2014 pag.4

9 Interne ureninzet medewerkers contacten scholen en werkgevers: - voorlichting; - banenmarkt; - voortgangsoverleg; - jobhunting; - zoeken leerwerkplekken; - zoeken stageplekken; - bemiddeling deelnemers; - matching deelnemers; - enz. - Deelnemeradministratie (voor zover van toepassing); - Logboeken; - Gespreksverslagen; - Intakeverslagen; - Voortgangsrapportages; - Eindrapportages; -> Evt. caseloadverantwoording 4. EXTERNE KOSTEN projectcoördinatie en administratie Voorwaarde Verantwoording marktconformiteit Verantwoording kosten Verwachte verantwoording prestatie Inhuren externe uitvoerder volgens nationale en Europese aanbestedingsregels (marktconformiteit); anders gedeeltelijke/volledige correctie kosten. Dossier inkoopprocedure Facturen en betaalbewijzen Geen 5. DIRECTE LOONKOSTEN projectcoördinatie en administratie Voorwaarde Medewerker werkt tenminste 50% van zijn contracturen voor ESF-project Verantwoording aantal uren Verantwoording kosten - Sluitende urenregistratie; - Addendum arbeidsovereenkomst - Salarisstrook start project; - Salarisstroken na wijzigingen salaris of wijziging parttimefactor; - CAO: bewijsstuk % eindejaarsuitkering & aantal contracturen fulltime Verwachte verantwoording prestatie Geen Samenvatting ESF versie 2 TOTI G 0 / 16 april 2014 pag. 5

10 BIJLAGE: Excelbestand "Inventarisatie AMR Utrecht-Midden ESF " Toelichting Het Excelbestand is bedoeld om te inventariseren welke activiteiten mogelijk kunnen worden opgenomen in het eerste ESF-project (looptijd juli 2014 t/m juni 2016). Om te laten zien hoe het bestand werkt, is onderstaande fictieve situatie is als voorbeeld ingevuld op de eerste veertien regels met activiteiten. A 1 en 2: In gemeente A zal m.i.v. januari 2015 een ATC operationeel zijn, waar naar verwachting 36 arbeidsbelemmerden en plussers geplaatst zullen worden. Alle 54 deelnemers zullen een extern ingekochte competentietest doen. 3 en 4: In totaal 45 deelnemers zullen gedurende gemiddeld 2 uur per week worden begeleid door interne medewerkers met een bruto maandsalaris van gemiddeld en 6: In totaal 24 deelnemers zullen een extern ingekochte opleiding tot logistiek medewerker volgen. B 7, 8, 9: Werkplein B zal, na afloop van het lopende project actie J, doorgaan met het uitgeven van jongerenvouchers. Door inzet van een fulltime jobhunter (salaris 3.000) verwacht men 70 stagevouchers a 500 en 50 werkvouchers a te kunnen uitgeven. LET OP: De jobhunter in dit voorbeeld werkt voor de hele doelgroep van 400 jongeren. De gemiddelde ureninzet per jongere is daarom fictief. Om toch een berekening te kunnen maken, wordt het totaal aantal werkbare uren voor 1 jaar (1.720) gedeeld door het totaal aantal jongeren: / 400 = 4,3 uur. 10: In 2016 zullen voor Nuo's met een taalachterstand externe taaitrajecten worden ingezet. C 11: Op PrO-schooI C worden per jaar 15 leerlingen tijdens externe stages begeleid door een interne stagedocent met een salaris van Zijn gemiddelde ureninzet per leerling is 40 uur per schooljaar. 12: leder schooljaar volgen 10 leerlingen een extern ingekochte branchecursus Horeca of Groen. 13: Gedurende het gehele project worden gemiddeld 5 nazorgleerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, op hun werkplek begeleid door een extern ingehuurde jobcoach. 14: Vanaf schooljaar zullen gemiddeld 5 nazorgleerlingen naar de avondschool gaan om een branchecertificaat te halen. Samenvatting ESF versie 2 pag. 6

11 M E M O DATUM : 29 september 2014 AAN : Directeurenoverleg Midden-Utrecht VAN : RBO (Gerrita Otten) en Berenschot (Johan Stuiver) BETREFT : ESF-aanvraag gemeenten: risico s en samenwerkingsovereenkomst Inleiding De arbeidsmarktregio (AMR) Midden-Utrecht is bezig met de voorbereiding van de eerste gemeentelijke ESF-aanvraag in de programmaperiode De eerste PrO-VSO-aanvraag werd reeds op maandag 25 augustus jl. ingediend. Centrumgemeente Utrecht zal de gemeentelijke aanvraag indienen namens de vijf sub- D het indienen van de aanvraag is 31 oktober In het directeurenoverleg d.d. 4 september jl. werd de concept aanvraag besproken, waarna het overleg heeft gevraagd om aanvullende informatie. Deze memo betreft algemene informatie over de ESF-aanvraag, de indeling in clusters, risico s en de regionale samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage voor de tweede conceptversie). Algemeen In een ESF-aanvraag worden kosten opgenomen van directe activiteiten (activiteiten gericht op ESFdeelnemers) en indirecte activiteiten (projectleiding en administratie). De kosten worden gemaakt door aanvrager gemeente Utrecht of één van de andere gemeenten, sub- of andere samenwerkende partijen. Directe kosten De aanvraag, die wordt voorbereid door het regionale ESF-projectteam, zal worden gevuld met subsidiabele activiteiten waarvoor al reguliere financiering beschikbaar is. Alle subsidiabele activiteiten moeten ESF-proof geadministreerd worden. Per kostensoort gelden hiervoor administratieve voorschriften. De sub- hierover geïnformeerd, zodat zij kunnen beoordelen welke kosten zij het meest geschikt achten voor de ESF-aanvraag. Subsidie Het door de Staatssecretaris vastgestelde subsidieplafond voor AMR Midden-Utrecht bedraagt voor D P O-VSO-aanvraag betrof al 30% van dit gemeentelijke aanvraag betreft de overige 70%: Voor alle gerealiseerde kosten die conform ESF-vereisten kunnen worden onderbouwd, ontvangt de aanvrager 50% subsidie. Om de maximale subsidie voor de regio binnen te halen, moet dus tenminste het dubbele aan subsidiabele kosten correct verantwoord worden:. De subsidie zal t.z.t. worden bestemd voor regionale arbeidsmarktprojecten conform het nog op te stellen subsidie-bestedingsplan. Indirecte kosten Iedere sub-regio maakt indirecte kosten. Deze kosten bestaan uit de ureninzet voor het ESFprojectteam (projectleiding en coördinatie) en de ureninzet voor het vastleggen en aanleveren verplichte ESF-brongegevens en documenten (administratie). 1

12 Daarnaast heeft centrumgemeente Utrecht ESF-adviesbureau RBO ingehuurd om alle betrokken partijen te adviseren en waar nodig te ondersteunen, de centrale projectadministratie te voeren, de voortgang van het project te monitoren en de einddeclaratie bij het Agentschap SZW in te dienen. Voor ieder ESF-project mag een bedrag ter grootte van maximaal 10% van de directe kosten worden opgevoerd voor indirecte kosten (projectleiding en administratie). Ook op deze indirecte kosten ontvangt de ESF-aanvrager 50% subsidie. Investering indirecte kosten Gedurende de looptijd van het project bestaat de investering van de sub- de extra interne ureninzet voor projectleiding en administratie. Daarnaast is er een gezamenlijke regionale investering die bestaat uit de externe kosten van ingehuurde ESF-expertise. Alle indirecte kosten moeten volledig voorgefinancierd worden, maar zijn voor 50% subsidiabel. De 50% cofinanciering blijft dus voor eigen rekening van de arbeidsmarktregio. Voorbereidingskosten Voorbereidingskosten voor ESF-projecten (gemaakt vóór het indienen van de aanvraag) zijn nooit subsidiabel. Voor de extra voorbereidingskosten voor de nieuwe programmaperiode ESF hebben alle ontvangen. AMR Midden-Utrecht zou de gezamenlijke indirecte kosten t/m oktober 2014, dus tot de start van het eerste project, (deels) uit dit voorbereidingsbudget kunnen financieren. Clusters Een ESF-project mag worden ingedeeld in maximaal vijf clusters van subprojecten. Eén van deze clusters is verplicht gereserveerd voor de indirecte activiteiten projectleiding en administratie. De andere vier clusters moeten bestaan uit één of meer subprojecten die qua geografie, organisatie inhoud bij elkaar horen. Per subproject mag één kostensoort worden opgevoerd. Van ieder cluster mag de administratie op één locatie beschikbaar zijn. In de conceptaanvraag wordt daarom uitgegaan van de volgende geografische clusters: 1. Utrecht; 2. Kromme Rijn Heuvelrug; 3. Werk en Inkomen Lekstroom; 4. Stichtse Vecht en FermWerk. R A. Korting subsidie door fouten administratie Bij de eindcontrole wordt ieder cluster afzonderlijk beoordeeld. Het Agentschap SZW neemt steekproeven op de ESF-deelnemers en op subsidiabele kosten. Fouten (die niet alsnog weerlegd kunnen worden), leiden tot extrapolatie van de bijbehorende financiële correctie over het hele cluster. Voorbeeld: I kosten verantwoord. Van de 20 steekproefdeelnemers blijken er twee niet tot de ESFdoelgroep te behoren (10% fout). Deze fout leidt tot een geëxtrapoleerde correctie op de kosten van 10% = dus 2

13 B. Korting subsidie door malusregeling a. Uit de verplichte voortgangsrapportage na het eerste projectjaar moet een minimale tussenrealisatie van 20% van de aanvraag (en dus 20% van de subsidie) blijken. Is dit niet het geval, dan wordt het oorspronkelijk toegekende subsidiebedrag verlaagd met het niet gerealiseerde deel t.o.v. die 20%. b. Bij een eindrealisatie van minder dan 60% wordt het subsidiepercentage over de gehele einddeclaratie verlaagd van 50% naar 40%. C. Minder subsidie door onderrealisatie Onderrealisatie leidt tot een lager subsidiebedrag en, als niet tijdig een wijzigingsverzoek wordt ingediend, mogelijk ook tot verlaging van het subsidiepercentage. Een lager subsidiebedrag heeft uiteraard gevolgen voor het op te stellen subsidie-bestedingsplan. Onderrealisatie van het project kan verschillende oorzaken hebben. Bij onderrealisatie door overmacht c.q. niet beïnvloedbare externe factoren zijn er geen of onvoldoende ESF-deelnemers of zijn er geen of onvoldoende kosten (de beoogde interne loonkosten of externe kosten worden niet gemaakt of de plaatsingssubsidies worden niet verstrekt). Onderrealisatie kan ook het gevolg zijn van onvoldoende inzet van een sub-regio om de begrote kosten ESF-proof te administreren, waardoor besloten moet worden de kosten niet op te voeren in de einddeclaratie. Optie: Mocht in het subsidie-bestedingsplan zijn opgenomen, dat (een deel van) de subsidie op directe en/of op indirecte kosten rechtstreeks terugvloeit naar de sub- de regionale samenwerkingsovereenkomst worden bepaald, dat dit niet geldt bij verwijtbare nalatigheid door D. Indirecte kosten > 10% van directe kosten De omvang van de indirecte kosten is uiteraard (deels) afhankelijk van de realisatie van het project. Minder ESF-deelnemers en/of minder activiteiten leiden tot kleinere aantallen documenten en gegevens die verwerkt en vastgelegd moeten worden. Bij onderrealisatie zal dan ook sprake zijn van lagere indirecte kosten. Toch kan één of meer van de hierboven genoemde situaties leiden tot totale indirecte kosten die meer dan 10% van de directe kosten bedragen. Voorbeeld: Er is sprake van onderrealisatie. De werkelijke, goedgekeurde directe kosten bedragen D werkelijke indirecte kosten bedragen ; meer dan 10%. V O subsidie verstrekt; de overige is niet subsidiabel en blijft volledig voor eigen rekening. Optie: De arbeidsmarktregio kan in het subsidie-bestedingsplan opnemen, dat van de te ontvangen subsidie eerst een deel ter grootte van de geïnvesteerde indirecte kosten terugvloeit naar de sub-, zodat de indirecte kosten altijd 100% gedekt zijn. In bovengenoemd voorbeeld N Beperking risico O beperken, zijn de volgende punten van belang. 3

14 1. Het indienen van een zo realistische mogelijke aanvraag vergroot de kans op een hoog realisatiepercentage en verkleint de kans op een korting wegens onderrealisatie. 2. Voor iedere sub-regio geldt, dat bij voorkeur méér dan de begrote kosten ESF-proof worden worden geadministreerd. Dit biedt ruimte voor eventuele correcties van het Agentschap SZW én voor het schrappen van (onvoldoende onderbouwde) kosten vóór het indienen van de einddeclaratie, zodat de kans op het maximale subsidiebedrag zo groot mogelijk blijft. 3. ESF-adviseur RBO: a. ondersteunt de vijf sub- ESF-proof maken van de reguliere werkprocessen; b. voert de centrale projectadministratie; c. monitort en bewaakt pro-actief de realisatie binnen de clusters en subprojecten; d. dient zo nodig tijdig een wijzigingsverzoek in bij het Agentschap SZW; e. minimaliseert de kans op fouten door continue controle van documenten en gegevens in de administraties per cluster; f. beoordeelt vóór het indienen van de einddeclaratie of alle kosten voldoende verantwoord en onderbouwd zijn en dus geschikt om te worden opgenomen in de einddeclaratie. Samenwerkingsovereenkomst In een samenwerkingsovereenkomst tussen centrumgemeente Utrecht en de sub- regiogemeenten worden Zie de bijlage bij dit document voor de tweede versie van de concept samenwerkingsovereenkomst. Bijlage: Concept Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten d.d

15 Tekst rood: aanvullingen t.o.v. versie 2 d.d Tekst blauw: nog aan te passen / opties Samenwerkingsovereenkomst betreffende Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht; ESF-programmaperiode ; investeringsprioriteit A: bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie; regio-aanvraag gemeenten eerste aanvraagtijdvak ; Samenwerkingsverband ESF : < projecttitel > De ondergetekende, Gemeente Utrecht P en de ondergetekenden, ondertekening door alle afzonderlijke gemeenten? ondertekening (deels) door sub- Gemeente Zeist, Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt, statutair gevestigd, Gemeente Utrechtse Heuvelrug, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd Gemeente Wijk bij Duurstede te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Gemeente Oudewater, st, Gemeente Woerden Gemeente Montfoort te dezen rechtsgeldig Gemeente Houten Gemeente IJsselstein Gemeente Lopik te deze Gemeente Nieuwegein Gemeente Vianen, Gemeente Stichtse Vecht, statutair CONCEPT versie 3 d.d Samenwerkingsovereenkomst E F -2016: < projecttitel > 1

16 P P P P Overwegende dat: Het Samenwerkingsverband zich ten doel stelt om een maximaal subsidiebedrag voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht te genereren, ten behoeve van de uitvoering van nader te bepalen regionale arbeidsmarktprojecten. Het Samenwerkingsverband hiertoe het project < projecttitel > heeft geïnitieerd en gaat P Het Samenwerkingsverband beschikt over de kennis, expertise, ervaring en infrastructuur die nodig is om het Project uit te voeren. De Penvoerder voor de financiering van het Project, namens het Samenwerkingsverband, een subsidieaanvraag indient uit hoofde van ESF , hierna A Het Samenwerkingsverband afspraken met betrekking tot het Project op schrift willen vastleggen. Komen als volgt overeen: Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst 1.1 Het voorwerp van deze overeenkomst is de organisatie van een samenwerkingsverband om het Project te implementeren zoals aangegeven in de bijlagen. De bijlagen bevatten: De subsidieaanvraag bij het Agentschap SZW met inbegrip van bijlagen, hierna te A (bijlage I); De bij de Aanvraag ingediende begroting (bijlage (II); De subsidiebeschikking van het Agentschap SZW, afgegeven bij aanvang van het Project, hi B (bijlage III). 1.2 De bijlagen met inbegrip van alle bepalingen waarop ze zijn gebaseerd en waarnaar ze verwijzen worden beschouwd als een integrerend deel van deze overeenkomst. Artikel 2 - Onderwerp van de overeenkomst 2.1 Met deze Samenwerkingsovereenkomst zullen de Penvoerder en de Partners de procedures en regels binnen het opgerichte Samenwerkingsverband vastleggen om het Project te voltooien, zoals goedgekeurd door: < het regionaal directeurenoverleg Midden-Utrecht > < colleges van B&W van de Partners > CONCEPT versie 3 d.d Samenwerkingsovereenkomst E F -2016: < projecttitel > 2

17 Artikel 3 - Duur van de Overeenkomst 3.1 Deze Samenwerkingsovereenkomst zal in werking treden vanaf <datum indiening Aanvraag>. 3.2 Ze zal worden beëindigd op de dag dat de definitieve ESF-betaling in het kader van dit project is ontvangen door de Penvoerder. Artikel 4 - Verplichtingen 4.1 De Penvoerder en de Partners verbinden zich er toe om alles in het werk te stellen om de uitvoering van het project zoals omschreven in Artikel 1 van deze overeenkomst mogelijk te maken alsook de tijdige start en uitvoering van het Project in zijn geheel te garanderen met inachtneming van het tijdschema conform de verplichtingen jegens het Agentschap SZW, dat uit de Aanvraag en de Beschikking voortvloeit. 4.2 De Penvoerder zal alle verplichtingen die voortvloeien uit de Aanvraag en de Beschikking, met inbegrip van de bijlagen, vervullen. 4.3 De Penvoerder zal meer bepaald de volgende verplichtingen vervullen: De algemene coördinatie, het beheer en de uitvoering van het Project verzekeren; Het Samenwerkingsverband in en buiten rechte vertegenwoordigen en alle plichten die uit deze vertegenwoordiging voortvloeien, vervullen; Een efficiënte en betrouwbare projectadministratie en een management- en controlesysteem opzetten conform de richtlijnen omtrent subsidiabiliteit in de Subsidieregeling ESF R en de Handleiding Projectadministratie ESF , HPA De beschrijving van de projectadministratie, het management- en controlesysteem en de uitvoeringsafspraken die daar uit voortvloeien, vastleggen in een AO/IB (Administratieve Organisatie en Intern Beheer) Het Project opstarten en implementeren conform de Aanvraag, de Beschikking en de AO/IB Het Samenwerkingsverband tenminste eenmaal per kwartaal op de hoogte stellen van de voortgang en realisatie van het Project; Het Samenwerkingsverband tijdig op de hoogte stellen van omstandigheden die de voortgang en/of de realisatie van het Project dreigen te beïnvloeden; Voortgangsrapporten, tussenrealisaties en de project-einddeclaratie opstellen en indienen bij het Agentschap SZW conform de eisen in de Beschikking, de Regeling en de HPA Het Samenwerkingsverband vertegenwoordigen tijdens monitorgesprekken en controles door het Agentschap SZW. CONCEPT versie 3 d.d Samenwerkingsovereenkomst E F -2016: < projecttitel > 3

18 4.4 Iedere Partner of samenwerkende combinatie van Partners, zal alle verplichtingen vervullen die voortvloeien uit de Aanvraag, de Beschikking en de AO/IB, voor zover deze verplichtingen betrekking hebben op de projectactiviteiten in zijn werkgebied binnen de arbeidsmarktregio en/of betrekking hebben op de projectkosten die voor zijn rekening komen. 4.5 Iedere Partner zal meer bepaald de volgende verplichtingen vervullen: De Penvoerder de bevoegdheid geven de Partner in het Project te vertegenwoordigen; Zijn deel van het Project uitvoeren en administreren conform de Aanvraag, de Beschikking en de uitvoeringsafspraken in de AO/IB; Zich houden aan de in de Aanvraag en de projectbegroting omschreven projectplanning en uitvoering van activiteiten qua aantallen, hoeveelheden en bedragen Uitsluitend zelf verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid en geldigheid van de door hem aangeleverde gegevens betreffende subsidiabele activiteiten en uitgaven binnen zijn deel van het Project De Penvoerder, indien deze dat nodig acht, alle gevraagde informatie verstrekken en inzage geven in zijn deel van het Project ten behoeve van het indienen van voortgangsrapporten, tussenrealisaties en de einddeclaratie bij het Agentschap SZW; De Penvoerder onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere gebeurtenis of omstandigheid die zou kunnen leiden tot een tijdelijke of definitieve wijziging van het Project of zijn deel van het Project De Penvoerder, indien deze dat nodig acht, ondersteunen bij monitorbezoeken of controles van het Agentschap SZW. 4.6 De uit de verplichtingen van de Penvoerder voortvloeiende indirecte, centrale kosten van projectleiding, coördinatie en administratie worden door de Penvoerder voorgefinancierd, ongeacht of het gaat om de kosten van interne ureninzet of extern ingehuurde expertise. 4.7 Iedere Partner financiert zijn eigen indirecte kosten van projectleiding, coördinatie en administratie vóór. 4.8 Na ontvangst van de toegekende subsidie zullen eerst alle voorgefinancierde indirecte projectkosten terugvloeien naar de Penvoerder en de Partners. 4.9 Indien de subsidie ontoereikend is om de totale indirecte kosten te dekken, zullen eerst de voorgefinancierde centrale kosten terugvloeien naar de Penvoerder en daarna een deel van de indirecte kosten naar iedere Partner, naar rato van het aandeel van die Partner in de werkelijk gerealiseerde directe projectkosten. CONCEPT versie 3 d.d Samenwerkingsovereenkomst E F -2016: < projecttitel > 4

19 4.10 Indien in het geheel geen subsidie wordt toegekend, dan zullen de Partners bijdragen in de door de Penvoerder voorgefinancierde centrale indirecte kosten, naar rato van de verdeelsleutel in de ingediende ESF-aanvraag. De eigen indirecte kosten van de Partners zullen volledig voor eigen rekening blijven. Artikel 5 Aansprakelijkheid en overmacht 5.1 Elke Partner is aansprakelijk jegens de andere Partners en zal de andere Partners vrijwaren en beschermen tegen alle schade en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de plichten en verplichtingen zoals omschreven in deze overeenkomst en haar bijlagen. 5.2 Geen enkele Partner zal aansprakelijk worden gehouden voor het niet naleven van de verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien ingeval van overmacht. In een dergelijk geval moet de betrokken Partner dit onmiddellijk schriftelijk melden aan de andere Partners. Artikel 6 - Organisatorische structuur van het Samenwerkingsverband 6.1 Om het beheer van het Samenwerkingsverband en de realisatie van het Project tot een succes te maken, is een ESF-Projectteam in het leven geroepen. Het ESF-Projectteam is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het Project. Leden van het ESF- Projectteam zijn medewerkers van de Penvoerder en de Partners of andere organisaties voor zover de Penvoerder en de Partners dit nuttig achten. Het ESF-Projectteam wordt voorgezeten door < de Penvoerder > < één van de Partners > < een onafhankelijke partij > 6.2 Het Samenwerkingsverband maakt nadere afspraken over de samenstelling, rol en taken van het ESF-Projectteam en legt deze vast in een bijlage bij de AO/IB. Artikel 7 - Samenwerking met derden, delegatie en uitbesteding 7.1 Ingeval van een samenwerking met derde partijen met inbegrip van leveranciers van goederen/diensten, zal de betrokken Partner volledig verantwoordelijk blijven jegens de Penvoerder voor wat betreft de overeenstemming met zijn verplichtingen zoals vastgelegd in deze Samenwerkingsovereenkomst. 7.2 De Penvoerder zal door de Partner geïnformeerd worden inzake het voorwerp en de inhoud van elke samenwerkingsovereenkomst die wordt gesloten met een derde partij en die het Project betreft. 7.3 Geen enkele Partner zal het recht hebben om zijn rechten en verplichtingen in het kader van deze Samenwerkingsovereenkomst over te dragen zonder de voorafgaande toestemming van CONCEPT versie 3 d.d Samenwerkingsovereenkomst E F -2016: < projecttitel > 5

20 de andere Partners. 7.4 De uitbesteding aan deskundigen of leveranciers van goederen/diensten die het Project betreffen, moet plaatsvinden in overeenstemming met de procedures vermeld in de voorschriften voor openbare aanbestedingen die gelden voor de Partner, in overeenstemming met de EU-richtlijnen inzake openbare aanbestedingen en in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen in de Regeling en de HPA. Artikel 8 - Afstand van rechten en plichten, wettelijke opvolging 8.1 De Penvoerder noch de Partners mogen hun plichten en rechten in het kader van deze overeenkomst afstaan zonder de voorafgaande toestemming van de Partners. De Partners zijn op de hoogte van de bepalingen in de Beschikking op basis waarvan de Penvoerder en de Partners verplichtingen en rechten kunnen toewijzen zoals vastgelegd in de Beschikking, namelijk enkel middels het verkrijgen van de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Agentschap SZW. 8.2 Ingeval van een wettelijke opvolging is de Penvoerder of de betrokken Partner verplicht alle plichten in het kader van deze overeenkomst over te dragen aan de wettelijke opvolger. Artikel 9 Financieel Beheer en besteding subsidie 9.1 De Penvoerder ontvangt de voor het Project toegekende subsidie en is verantwoordelijk voor het reserveren en beheren van het ontvangen bedrag tot aan het moment van besteding en/of verdeling van de gelden conform het door de Partners overeen te komen subsidiebestedingsplan. Artikel 10 - Toezicht, Evaluatie en Rapportering 10.1 De Penvoerder draagt de algemene verantwoordelijkheid voor het Project en zorgt voor het continue toezicht op de projectactiviteiten door de Partners. De criteria inzake toezicht, evaluatie en rapportering voor alle Partners worden vermeld in de AO/IB De Penvoerder is gedurende de projectduur verantwoordelijk voor het indienen van de voortgangsrapportages, de tussenrealisatie en de eindrapportage aan het Agentschap SZW. Het doel van deze rapporten wordt beschreven in de vastgestelde AO/IB. De rapporteringperiodes zoals vermeld in de vastgestelde AO/IB evenals de instructies inzake de rapporteringformulieren moeten worden nageleefd Elke projectpartner is verplicht alle informatie aan de Penvoerder te verschaffen die deze laatste nodig acht voor de voorbereiding van bovenstaande rapporten en voor elke andere specifieke documentatie die de Project Stuurgroep of de Programma-autoriteiten zouden kunnen opvragen. CONCEPT versie 3 d.d Samenwerkingsovereenkomst E F -2016: < projecttitel > 6

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016 A 2016 Organisatie: Gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Stap 1: Projectgegevens 2 Stap 2: Omschrijving projectactiviteiten 3 Stap 3: Projectcoördinatie en -administratie 5 Stap 4: Inkomsten uit activiteiten

Nadere informatie

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 111 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie

Raadsvoorstel 111 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie Vergadering 1 december 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie B&W vergadering : 03 november 2015 Dienst / afdeling : Werk en Inkomen Aan de gemeenteraad, Het

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

(Gewijzigde) verordening Subsidieregeling ESF-projecten Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, gemeente Alkmaar

(Gewijzigde) verordening Subsidieregeling ESF-projecten Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 68579 30 mei 2016 (Gewijzigde) verordening Subsidieregeling ESF-projecten Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord, gemeente Alkmaar Nr. De raad van

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk 14.502863 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden November 2014 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

B. gemeente Heerlen in de Subsidieregeling ESF 2014 2020 is aangewezen als centrumgemeente en daarmee als begunstigde van de ESF subsidie;

B. gemeente Heerlen in de Subsidieregeling ESF 2014 2020 is aangewezen als centrumgemeente en daarmee als begunstigde van de ESF subsidie; Samenwerkingsovereenkomst Subsidieregeling ESF 2014 2016, Investeringsprioriteit A. Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie, project ESF Zuid Limburg gemeenten 2014

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 2 mei 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 2 mei 2017 2.1.2 Subsidie ESF project Actieve inclusie PRO-VSO jongeren Midden-Limburg 2016-2017 1 Dossier 1661 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1661 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 2 mei 2017 Agendapunt

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

EUROPEES SOCIAAL FONDS

EUROPEES SOCIAAL FONDS EUROPEES SOCIAAL FONDS ESF MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VNG EU-ambtenarennetwerk Amersfoort Rob Lentfert 17 september 2015 1 Centrumgemeente Enschede met het thema Active Inclusie voor

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 9796

STAATSCOURANT. Nr. 9796 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9796 8 april 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2014, 2014-0000040627,

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst

Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Postbus 1296 8900 CG Leeuwarden Mogelijkheden voor de opzet van een samenwerkingsovereenkomst Als u samen met andere partijen een subsidieaanvraag wilt doen, dan zult u onderlinge afspraken moeten maken.

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Actieve Inclusie (ESF )

Actieve Inclusie (ESF ) Actieve Inclusie (ESF 2014-2020) Inleiding Het ESF-thema actieve inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN

VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN Algemeen geldende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van een loonkostensubsidie in het kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

ESF 2007-2013 VOORLICHTING ACTIE C

ESF 2007-2013 VOORLICHTING ACTIE C ESF 2007-2013 VOORLICHTING ACTIE C Agentschap SZW Annet Bek Gerlinda Smit Pieter Melis Govert Maessen 28 februari en 4 maart 2008 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 / 58 Presentatie

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ESF programma

ESF programma ESF programma 2014-2020 Stephan Niemeijer Govert Maessen Agentschap SZW Programma Toelichting twee onderdelen ESF subsidieregeling -Actieve Inclusie -Sociale innovatie, transnationale samenwerking (SITS)

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Zorg aan Zet, arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in Limburg, hoofdaanvrager regionale sectorplan zorg hierna te noemen: (de) aanvrager, 2. Arbeidsorganisatie..

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); Nr. De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten d.d. 29

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Inleiding Beoogd effect

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:  Inleiding Beoogd effect Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door gemeenteraad Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15RB000053 Nr. 13 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160)

Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 101228 25 juli 2016 Vaststellen Subsidieregeling aanpak Jeugdwerkloosheid (3B, 2016, 160) Afdeling 3B Nummer 160 Publicatiedatum 20 juli 2016

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Versie: 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Schinnen, vertegenwoordigd door wethouder mr. ing. J.M.A.R. van der Broek.

Schinnen, vertegenwoordigd door wethouder mr. ing. J.M.A.R. van der Broek. Samenwerkingsovereenkomst Westelijke Mijnstreek Subsidieregeling ESF 2014 2016, Investeringsprioriteit A. Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie, project ESF Zuid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Bijlage(n): Bijlage bij artikel 2 wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Bijlage(n): Bijlage bij artikel 2 wijze waarop loonwaarde wordt vastgesteld Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0031 B 7 17/305 Onderwerp: Gewijzigde verordening loonkostensubsidie Portefeuillehouder: B.R. Arends Afdeling: Leren en Werken

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0310, d.d. 9-3-2010 BBnr. 10.027 d.d. 9-3-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Wmo beheersorganisatie Burgemeester en wethouders besluiten Behoudens

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte personen 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 6,

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio s ESF Programmaperiode 2014-2020

Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio s ESF Programmaperiode 2014-2020 Regiobijeenkomst Arbeidsmarktregio s ESF Programmaperiode 2014-2020 Inhoud Stand van zaken regeling ESF 2020 NB: presentatie is gericht op voorstellen Aandachtspunten per fase - Voorfase: voorbereiding

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5380 9 april 2010 Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie 30 maart 2010 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

e. werkplekaanpassing: instrumenten die personen met structureel functionele beperkingen in staat stellen om te werken in een reguliere werkomgeving.

e. werkplekaanpassing: instrumenten die personen met structureel functionele beperkingen in staat stellen om te werken in een reguliere werkomgeving. Subsidieregeling bevordering arbeidsinschakeling doelgroep Participatiewet Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre; Overwegende de, "Verordening Participatiewet gemeente Waalre

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Artikel 1 Definities 1.1. Aanvrager: Werkgever die als zodanig is erkend door Stichting 631-634 en in dat kader

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

EUROPEES SOCIAAL FONDS OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014-2020 Disclaimer: deze info is onder voorbehoud uitkomsten overleg met de Tweede Kamer over ESF en uitkomst onderhandelingen met Europese Commissie MINISTERIE

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb Het college van de gemeente Hoogeveen; Beleidsregel Loonkostensubsidie gelet op de Wet werk en bijstand, de artikelen 8 en 13 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand en het Beleidsplan Reïntegratie

Nadere informatie

Modelovereenkomst tot studiekostenregeling zij-instroomtraject Sectorplan

Modelovereenkomst tot studiekostenregeling zij-instroomtraject Sectorplan Modelovereenkomst tot studiekostenregeling zij-instroomtraject Sectorplan 2016-2017 De ondergetekenden: [BEDRIJFSNAAM], statutair gevestigd te (POSTCODE) [ADRES EN PLAATS], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN EDUCATIE 2018

SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN EDUCATIE 2018 burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, gelezen het Regionaal Programma Volwassenen Educatie 2018, docs. nr. 5573890 gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening;

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Echt-Susteren 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Echt-Susteren 2015 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR371973_1 7 juni 2016 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Echt-Susteren 2015 *426923* De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien

Nadere informatie

Gemeente f Eergen op Zoom

Gemeente f Eergen op Zoom Gemeente f Eergen op Zoom RMD07-0047 Datum Van Aan 23 april 2007 Nr.: 07-48 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Jaarrapportage 2006 ESF-project Werk Voorop inclusief controle

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley (regionale arbeidsmarktbewerking) 2. Speerpunt

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep;

overwegende dat het college ten behoeve van de personen uit de doelgroep loonkostensubsidie kan verstrekken aan de werkgever van deze doelgroep; De raad van de gemeente Elburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 6, tweede lid, 10c en 10d van de Participatiewet; overwegende dat het college

Nadere informatie

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014;

Besluit gemeenteraad. De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2014; Besluit gemeenteraad Titel: Vastellen verordening Loonkostensubsidie Someren 2015 Bijlage: Wetstechnische informatie Zaaknummer: SOM/2014/012646 Documentnummer: SOM/2014/012649 Datum besluit: De raad van

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Nr. 213 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008, nr. 20/19; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie