Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Draaiboek voor de aanpak. Huiselijk geweld"

Transcriptie

1 Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid Draaiboek voor de aanpak Huiselijk geweld

2 Huiselijk geweld Draaiboek voor de aanpak R. Keus M.S. Kruijff (Tekstbureau Alfa, Enkhuizen) november 2000

3 Ontwerp: Tappan Den Haag

4 Inhoud 1 Achtergronden en definities Inleiding Definitie van huiselijk geweld Probleemschets De feiten op een rij Beleidsmatige uitgangspunten Onderzoeksgegevens huiselijk geweld 10 2 Het opzetten van een project Aanpak huiselijk geweld Inleiding Fase 1: de voorbereidingsfase Het verkrijgen van draagvlak en financiële middelen 14 a Subsidie-verstrekkende instanties Een communicatieplan opstellen 14 a Beleidsdoel en beleidsinstrumenten 14 b Communicatiedoelen 15 c Doelgroepen 15 d Realisatie communicatiedoelstellingen 15 e Communicatiemiddelen 15 f Organisatie van de communicatie Overtuigen van de politiek 16 a Geef informatie over de problematiek 16 b Wijs op de noodzaak van een integrale aanpak 17 c Breng de aanpak van huiselijk geweld onder bij veiligheidszorg De denktank 17 a Deelnemende organisaties 17 b Activiteiten Het opzetten van een projectorganisatie huiselijk geweld 18 a De projectcoördinator 18 b De projectsecretaris 19 c De projectgroep Het ontwikkelen van een plan van aanpak De formele vaststelling van het plan van aanpak Fase 2: de beleidsfase Het schrijven van een beleidsplan Aanpak huiselijk geweld Fase 3: de uitvoeringsfase Het vaststellen van maatregelen en middelen De werkgroep Voorbeelden van werkgroepen (deelprojecten) 25

5 2.5 Fase 4: de evaluatiefase Voordelen van evalueren Een voorbeeld 28 3 Het werkboek Financiële middelen Voorbeeld van een convenant Voorbeeld van een plan van aanpak Voorbeeld van protocollen huiselijk geweld Voortgangsrapportage Literatuurlijst huiselijk geweld 63

6 1

7 Achtergronden en definities 1.1 Inleiding 7 Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor. Vraag Nederlanders of zij iemand denken te kennen die ooit slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, dan zal een groot deel van hen hierop een bevestigend antwoord geven. Een beschermde, veilige en geborgen thuishaven blijkt in ons land lang niet vanzelfsprekend. Jaarlijks worden vele kinderen, mannen, vrouwen en ouderen het slachtoffer van huiselijk geweld. De problematiek van huiselijk geweld is niet nieuw. Wel is het een probleem waar de overheid lange tijd zeer terughoudend mee omgesprongen is. Met het oog op de privacy houdt ingrijpen vaak op bij de voordeur. Maar deze reden volstaat niet meer. Zeker niet gezien het hoge aantal slachtoffers dat huiselijk geweld met zich mee brengt. De problematiek kan beslist niet worden afgedaan als echtelijk gekissebis waar buitenstaanders niets mee te maken hebben. Het is een maatschappelijk veiligheidsprobleem dat uiterst serieus moet worden genomen. Agressie en geweld binnenshuis komen veel vaker voor dan bijvoorbeeld geweld op straat. Toch hebben de politiek, de media en het publiek zich de laatste tijd vooral gericht op geweld in de openbare ruimte. Huiselijk geweld staat echter sinds kort ook op de politieke agenda ondanks de bijzondere complicatie van de problematiek: het speelt zich achter de voordeur af. Dat betekent dat het zich voor een heel groot deel aan het gezichtsveld onttrekt. Bovendien zijn de voordeuren in Nederland bijzonder goed beschermd door allerlei privacyregels, die niet zelden als alibi worden gebruikt om niet handelend te hoeven optreden. 1.2 Definitie van huiselijk geweld Huiselijk geweld, geweld achter de voordeur of geweld binnen het gezin. Welke naam er ook aan de problematiek gegeven wordt, de overeenkomst valt meteen op. Er gaat een dreiging uit van de plek die eigenlijk een veilige bakermat zou moeten zijn. Huiselijk geweld betekent niet dat de daders zich beperken tot het gezin. Van huiselijk geweld is ook sprake wanneer de dader een (ex-)partner is, een oom of tante, een goede kennis of een buurman. Het rapport huiselijk geweld van het ministerie van Justitie (Van Dijk 1997) omschrijft het begrip als volgt: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer gepleegd is. Geweld is de aantasting van de persoonlijke integriteit. Hierbij onderscheiden we geestelijk en lichamelijk geweld (waaronder seksueel geweld). Huiselijke kring (of gezin) is de kring die bestaat uit (ex-)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Huisvrienden zijn personen die een vriendschappelijke band onderhouden met het slachtoffer of met iemand uit de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer die het slachtoffer in huiselijke sfeer ontmoet.

8 8 1.3 Probleemschets De onderzoekcijfers over huiselijk geweld in Nederland schetsen een zeer somber beeld. Het gaat weliswaar om landelijke cijfers, maar er is geen aanleiding om er vanuit te gaan dat de cijfers voor afzonderlijke gemeenten of provincies totaal anders zullen zijn. Houdt er rekening mee dat door gebrekkige registratie lokale of regionale cijfers over huiselijk geweld vaak slechts het topje van de ijsberg aangeven. Wat bovendien een probleem vormt bij de aanpak van huiselijk geweld, is dat met name in Nederland privacy als een groot goed wordt gezien. De politie kan daardoor vaak niets beginnen. Er bestaat in Nederland verregaande, maatschappelijke terughoudendheid om zich te bemoeien met zaken die in de privésfeer spelen. De vraag is dan ook in hoeverre de overheid zich mag bemoeien met het privéleven van burgers. Huiselijk geweld neemt echter zodanige vormen aan dat bemoeienis noodzakelijk is. Het is een strafbaar feit dat zowel de gezondheid als de veiligheid van betrokkene bedreigt. Langzamerhand zien we in de samenleving en bij de overheid de verschuiving optreden dat de verantwoordelijkheden van de overheid niet op houden bij de voordeur. 1.4 De feiten op een rij 1 45% van de Nederlandse bevolking is ooit slachtoffer geworden van huiselijk geweld. 2 27% van de Nederlandse bevolking is slachtoffer van huiselijk geweld (geweest) waarbij de voorvallen wekelijks of dagelijks voorkwamen. 3 Slechts in 6% van alle gevallen leidt huiselijk geweld tot een aangifte. 4 Huiselijk geweld treft niet alleen vrouwen en kinderen. Ook mannen en ouderen kunnen het slachtoffer worden. 1 Huiselijk geweld komt vaker voor dan we denken, in alle lagen van de bevolking. Maar het is minder zichtbaar dan bijvoorbeeld geweld op straat. Huiselijk geweld kent verschillende vormen: fysiek, geestelijk en seksueel. Uit onderzoek blijkt dat 35% van de Nederlanders ooit het slachtoffer is geweest van fysiek geweld, 28% van geestelijk geweld en 21% van seksueel geweld. Bij 11% van de Nederlanders heeft het huiselijk geweld geleid tot lichamelijk letsel. Geestelijke, lichamelijke en seksuele vormen van huiselijk geweld komen vaak samen voor in één complex van huiselijk geweld. Het is van belang om andere soorten van geweld niet los te zien van huiselijk geweld. De diepere oorzaken van meer openlijke geweldpleging moeten in het privé-domein worden gezocht. Kinderen die van jongs af aan (als slachtoffer of als getuige) met geweldpleging worden geconfronteerd, lopen een verhoogd risico om later in hun leven zelf als dader betrokken te raken bij verschillende vormen van criminaliteit (De Bie en De Haan, in Proces) 2 21% van de Nederlanders is slachtoffer van huiselijk geweld dat langer dan vijf jaar duurde. 27% van de Nederlanders is slachtoffer van huiselijk geweld waarbij de voorvallen wekelijks of dagelijks voorkwamen.

9 Xxxxxxxxxxxxxxxx Achtergronden en definities In het algemeen geldt: hoe hechter de relatie tussen dader en slachtoffer, des te intenser het huiselijk geweld. Als huiselijk geweld wordt gepleegd door een huisvriend van het slachtoffer gaat het in veel gevallen om incidenteel geweld. Als huiselijk geweld wordt gepleegd door een (ex-)partner van het slachtoffer gaat het in veel gevallen juist om geweld met een (zeer) hoge intensiteit (hoge frequentie, duur, lichamelijk letsel en andere gevolgen). 9 3 De mate waarin melding of aangifte wordt gedaan bij de politie, is relatief beperkt. Ongeveer 12% van de slachtoffers van huiselijk geweld meldt dit bij de politie en 6% doet daadwerkelijk aangifte (Van Dijk, 1977). Bij geweld in het algemeen zijn de cijfers respectievelijk 30% en 16 % (Van Dijk e. a., 1997, Politiemonitor Bevolking 1999). In vergelijking met geweld op straat, is huiselijk geweld extra bedreigend, omdat het zich afspeelt in de huiselijke sfeer van het slachtoffer. Hij of zij kan zich thuis niet meer veilig voelen. 4 Huiselijk geweld treft niet alleen vrouwen en kinderen. Ook mannen en ouderen kunnen het slachtoffer worden. Wel worden vrouwen vaker het slachtoffer van huiselijk geweld met een hoge intensiteit. Daarnaast neemt huiselijk geweld bij hen vaker seksuele vormen aan dan bij mannen. Bovendien hebben vrouwen vaker te maken met geweld door (ex-)partners. De daders of plegers van huiselijk geweld zijn, bij zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers, meestal mannen (80%). Bij mannelijke slachtoffers is in gemiddeld een kwart van de gevallen sprake van een vrouwelijke dader. Bij geestelijk geweld ligt dit percentage iets hoger. (Van Dijk, 1997) 1.5 Beleidsmatige uitgangspunten De aanpak van huiselijk geweld is vooral een regievraagstuk. Dat blijkt uit conferenties die met instanties uit het veld zijn gehouden. Veel instanties houden zich al op diverse terreinen direct of indirect bezig met het bestrijden ervan. Helaas, veelal buiten elkaar om. Zelfs in dezelfde gemeente weten instanties vaak niet van elkaar wat zij op dit gebied ondernemen. Het is de bedoeling om de aanpak van huiselijk geweld ook deel uit te laten maken van het grote stedenbeleid en de beleidsplannen van de politie en het openbaar ministerie. Op een aantal plaatsen in Nederland zijn momenteel al projecten in voorbereiding of in gang gezet. Het is van belang om zo vroeg mogelijk in te grijpen bij huiselijk geweld. Uit onderzoek blijkt dat: verzet door het slachtoffer kan leiden tot het verminderen van het geweld of zelfs het stoppen ervan, in het bijzonder in die gevallen waarin de intensiteit van het geweld nog niet zo hoog is; slachtoffers een grote kans lopen om opnieuw het slachtoffer van huiselijk geweld te worden. Dit geldt met name voor jeugdige slachtoffers;

10 10 voor iemand die op jonge leeftijd slachtoffer is geweest van huiselijk geweld, de drempel lager ligt om later zelf geweld te plegen. Huiselijk geweld wordt in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, eerder gezien als een hulpverleningsvraagstuk dan een veiligheidsprobleem. Dat betekent dat de meeste energie wordt gestoken in de opvang en nazorg en niet in preventie en signalering. Door huiselijk geweld als een veiligheidsprobleem te zien is een effectievere aanpak mogelijk. Zo kunnen op die manier bijvoorbeeld ook daders worden aangepakt. 1.6 Onderzoeksgegevens huiselijk geweld In dit draaiboek wordt regelmatig verwezen naar het rapport Huiselijk geweld van het ministerie van Justitie (Van Dijk, 1997). Een belangrijk doel van dit onderzoek was het genereren van algemene informatie over huiselijk geweld. Het onderzoek moest informatie opleveren over huiselijk geweld onder mannen, vrouwen, ouderen en jongeren. Ook verschaft het rapport inzicht in alle mogelijke aspecten van huiselijk geweld. De opzet van het onderzoek In totaal zijn 516 mannen en 489 vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 70 jaar ondervraagd over hun ervaringen met huiselijk geweld. De respondenten zijn willekeurig geselecteerd. De interviews vonden plaats in de periode van half mei tot half juli Hoewel de respondenten willekeurig zijn geselecteerd, kan dit onderzoek toch het beste als een wit onderzoek worden beschouwd. Aangezien de vragenlijst in het Nederlands gesteld was, zijn alleen respondenten ondervraagd die de Nederlandse taal machtig waren. Om inzicht te krijgen in de omvang van huiselijk geweld onder allochtone bevolkingsgroepen wordt aanvullend onderzoek gedaan. Overig onderzoek Andere onderzoeken die in Nederland op het gebied van huiselijk geweld zijn gedaan, baseren zich voornamelijk op kleine steekproeven. Er zijn weliswaar ook grootschalige kwantitatieve onderzoeken verricht, maar deze hadden betrekking op een specifiek onderdeel van huiselijk geweld. Of zij waren gericht op een bepaalde bevolkings- of slachtoffergroep.

11 2

12 Het opzetten van een project Aanpak huiselijk geweld 2.1 Inleiding 13 Het is een intensief proces om te komen tot een project Aanpak huiselijk geweld. Waar te beginnen en hoe? De keuze voor een projectmatige aanpak levert een goede basis om stap voor stap de maatregelen in zowel de provinciale als regionale organisaties te integreren. Deze aanpak valt op te delen in vier fases: de voorbereidende fase, de beleidsfase, de uitvoeringsfase en evaluatiefase. In dit draaiboek wordt uitgegaan van een project waarbij de regierol bij de gemeente of provincie ligt. Uiteraard is de informatie uit het draaiboek ook van toepassing voor projecten waarbij het initiatief afkomt van een andere instantie. De voorbereidende fase In de eerste fase worden stappen ondernomen die leiden tot: 1 het benodigde draagvlak om te komen tot een project Aanpak huiselijk geweld 2 een analyse van de knelpunten op het gebied van huiselijk geweld 3 het opzetten van een projectorganisatie huiselijk geweld, met in ieder geval een projectgroep 4 het maken van een plan van aanpak 5 de formele vaststelling van het plan van aanpak Een project is eindig. Daarom is het van groot belang om in de voorbereidende fase al na te denken over de uiteindelijke implementatie van de maatregelen die door de projectorganisatie worden genomen. Dit voorkomt dat, na het opheffen van de projectorganisatie, getroffen maatregelen geen vervolg krijgen. De beleidsfase In de tweede fase worden de actiepunten/voorstellen verwerkt en het plan van aanpak geschreven: 1 het omzetten van het plan van aanpak in een beleidsplan 2 de formele vaststelling van het beleidsplan De uitvoeringsfase In de derde fase worden de aanbevelingen van het plan van aanpak uitgevoerd. Er wordt gekeken in welke volgorde de maatregelen genomen moeten worden. Per maatregel wordt een werkgroep gecreëerd. Deze werkgroepen verzorgen de daadwerkelijke uitvoering van de maatregel. De evaluatiefase Vanaf de uitvoeringsfase evalueert de projectgroep alle maatregelen en werkgroepen. Geleidelijk wordt de aanpak van huiselijk geweld een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering en organisatiecultuur. Huiselijk geweld is een continu punt van aandacht binnen de betrokken organisaties geworden en het is een vast onderdeel geworden van het lokale of provinciale beleid. De doelstellingen, met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld, worden in een vast patroon geëvalueerd. Waar nodig worden uitgangspunten en doelstellingen bijgesteld. Hoewel deze fase aan het einde van de cyclus staat, moet met de voorbereiding (zoals een eventuele nulmeting) al vanaf het eerste begin van het project worden begonnen.

13 Fase 1: de voorbereidingsfase Het verkrijgen van draagvlak en financiële middelen Een project Aanpak huiselijk geweld heeft alleen kans van slagen als daarvoor voldoende draagvlak bestaat. Draagvlak ontstaat wanneer alle betrokken organisaties voldoende besef hebben van de problematiek van huiselijk geweld en bovendien het nut en de noodzaak van een aanpak daarvan inzien. Draagvlak ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het motiveren van mensen is een kwestie van de lange adem. Tijdens het project zal aan dit aspect voortdurend aandacht besteed moeten worden. Het geven van informatie is daarbij het belangrijkste hulpmiddel. In de beginfase dient met name politiek draagvlak ontwikkeld te worden. Uiteindelijk zal ook de politiek middelen voor het project moeten toekennen. a Subsidie-verstrekkende instanties Het is van belang om eigen budget te creëren voor uw project. Een groot deel van dit budget zal voor rekening komen van de betrokken organisaties (provincie, gemeente etc.) Voor externe financiering kan een aanvraag worden ingediend bij subsidie-verstrekkende instanties. Een aantal hiervan is opgenomen in deel III van dit boek. De meeste instanties bieden slechts aanvullende financiering. Van de aanvrager verwachten zij een begroting waaruit ook de eigen (financiële) inspanning blijkt Een communicatieplan opstellen Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van een project Aanpak huiselijk geweld. Hiermee kan de algemene doelstelling van het project worden ondersteund. Goede communicatie helpt draagvlak te creëren, mensen van het bestaan van het project op de hoogte te brengen en de verschillende doelgroepen te informeren. Een communicatieplan is een hulpmiddel om een compleet beeld te krijgen van de manier waarop het project naar buiten toe kan worden overgebracht. Omdat communicatie tijdens het hele project van belang is, is het wenselijk om het communicatieplan in een zo vroeg mogelijk stadium op te stellen. In het communicatieplan kunnen de volgende zaken worden opgenomen: Beleidsdoel en beleidsinstrumenten (als korte inleiding van het communicatieplan) Communicatiedoelen Doelgroepen Realisatie communicatiedoelstellingen Communicatiemiddelen Organisatie van de communicatie a Beleidsdoel en beleidsinstrumenten In deze paragraaf van het communicatieplan komen de hoofdlijnen van het plan van aanpak aan bod. Er wordt aangegeven wat de speerpunten van het plan van aanpak zijn, hoe deze worden verankerd bij de betrokken organisaties, welke middelenverdeling wordt voorgesteld en welke instrumenten inzetbaar zijn om de beleidsdoelstelling(en) te realiseren.

14 Het opzetten van een project Aanpak huiselijk geweld b Communicatiedoelen In deze paragraaf worden de specifieke doelstellingen van de communicatie beschreven. 15 Daarbij kan gedacht worden aan: Het stimuleren van een permanente uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van huiselijk geweld, zodat alle actoren hier optimaal gebruik van kunnen maken. Het breed toegankelijk maken van kennis en ervaring met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld door betrokken organisaties. Het uitdragen van het plan van aanpak huiselijk geweld. Het genereren van maatschappelijke en politieke aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld. c Doelgroepen Hier wordt beschreven aan wie de communicatie gericht is. Daarbij kan gedacht worden aan: Slachtoffers en daders van huiselijk geweld Betrokken organisaties (bijvoorbeeld scholen, hulpverlening, politie en justitie) Politiek Pers d Realisatie communicatiedoelstellingen In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de communicatiedoelstellingen gerealiseerd worden. Bij een onderdeel als kennisuitwisseling zou bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van gedrukte en/of digitale middelen. Ook kan er een regionale (start)bijeenkomst over de aanpak van huiselijk geweld ondersteund of georganiseerd worden. Voor het verkrijgen van maatschappelijke en politieke aandacht kan relevant onderzoek een aanknopingspunt van publiciteit zijn. Bovendien is het een optie om het onderwerp in speeches of interviews van politici te laten komen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van publicaties in de bladen en nieuwsbrieven van de eigen organisatie. Verder behoren publicaties in de vakpers, huis-aan-huisbladen en uitgaven van intermediairs tot de mogelijkheden. e Communicatiemiddelen In deze paragraaf wordt beschreven welke communicatiemiddelen worden gebruikt. Bij communicatiemiddelen kan, naast bovengenoemde, ook nog gedacht worden aan: Brochures Er kan gekozen worden voor de vervaardiging van brochures. Met dit foldermateriaal kunnen belangstellenden geïnformeerd worden over het project Aanpak huiselijk geweld, of een onderdeel daarvan.

15 16 Bijeenkomsten Bijeenkomsten zijn zeer geschikt om de samenwerkingsverbanden tussen intermediairs in de regio te versterken en kennisuitwisseling te bevorderen. Bijkomsten kunnen het belang van een gezamenlijke inspanning benadrukken en bieden de gelegenheid om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. Internetsite Een internetsite kan een goed middel zijn om een permanente uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van de aanpak van huiselijk geweld mogelijk te maken. Bedenk wel dat een site deels afhankelijk is van de bekendheid, actualiteit, toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de geboden informatie. Digitale communicatie Internet gaat uit van haalinformatie. Kennisuitwisseling is bij het project Aanpak huiselijk geweld van groot belang. Via digitale communicatie kunnen alle betrokkenen snel van informatie worden voorzien. Met behulp van kunnen intermediairs bijvoorbeeld direct geïnformeerd worden over beleidswijzigingen, onderzoeken etc. f Organisatie van de communicatie Deze paragraaf vermeldt wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van het communicatieplan. Een projectorganisatie Aanpak huiselijk geweld kan de coördinatie van de voorlichtingsmiddelen en het generen van free publicity zelf voor haar rekening nemen. Er kan ook menskracht voor ingehuurd worden. In deze paragraaf wordt tevens beschreven welk budget er per voorlichtingsmiddel beschikbaar is. Daarbij dient rekening gehouden te worden met toekomstige kosten, bijvoorbeeld voor het actualiseren van de informatie en het eventueel bij laten drukken van foldermateriaal. Ten slotte wordt in deze paragraaf een planning gepresenteerd. Deze planning geeft aan wanneer het communicatieplan in werking treedt en welke opeenvolgende stappen genomen zullen worden Overtuigen van de politiek a Geef informatie over de problematiek Geef inzicht in de (geschatte) omvang en de (emotionele) gevolgen voor slachtoffers Laat zien welke persoonlijke gevolgen huiselijk geweld heeft Geef aan welk (lichamelijk) letsel huiselijk geweld tot gevolg kan hebben Wijs op de indirecte gevolgen van huiselijk geweld Vestig de aandacht op de koppeling tussen directe en indirecte gevolgen Nodig raadsleden/statenleden of fracties uit voor een werkbezoek aan de projectorganisatie Indien er geen cijfermateriaal voorhanden is over de aard en omvang van huiselijk geweld in uw gemeente/provincie, maak dan gebruik van de landelijke cijfers (zie De feiten op een rij, paragraaf 1.4).

16 Het opzetten van een project Aanpak huiselijk geweld b Wijs op de noodzaak van een integrale aanpak Geef aan dat huiselijk geweld grondig aangepakt dient te worden en dat uit ervaring blijkt dat een integrale aanpak daartoe de beste weg is. Het is van groot belang dat alle betrokken organisaties van het begin af aan bij het project betrokken worden. Huiselijk geweld is bij uitstek een problematiek die alleen door gezamenlijke inspanning daadkrachtig kan worden aangepakt. Het is van groot belang dat alle betrokken organisaties op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden. Een kijkje nemen in de keuken van de ander kan in dit opzicht zeer verhelderend werken. 17 Huiselijk geweld is niet alleen een probleem waar de hulpverlening mee te maken heeft, het is ook een veiligheidskwestie. Leg uit wat de opzet van een integraal plan Aanpak huiselijk geweld inhoudt en laat de voordelen ervan zien. Wijs op het gevaar van ad hoc oplossingen: lapmiddelen met veelal een beperkt rendement. Leg tevens uit dat een projectmatige aanpak van de problematiek gewenst is. Met een projectmatige aanpak wordt binnen een bepaalde periode met beperkte middelen naar een concreet omschreven doel toegewerkt, waarbij meerdere disciplines en onderdelen van betrokken organisaties worden ingezet. c Breng de aanpak van huiselijk geweld onder bij veiligheidszorg In Nederland zien we huiselijk geweld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, Canada en Nieuw-Zeeland, veelal als een hulpverleningsvraagstuk en niet als een veiligheidsprobleem. Dat betekent dat de meeste energie uitgaat naar de opvang en nazorg en niet naar preventie en signalering. Door huiselijk geweld als een veiligheidsprobleem te zien, is een effectievere aanpak mogelijk. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ook de daders worden aangepakt. Bij deze vorm van geweld is een afgewogen en doelgerichte aanpak op het gebied van gezondheidsbeleid én veiligheidsbeleid noodzakelijk. Deze visie wordt in Nederland in toenemende mate onderschreven. Het geniet dan ook de voorkeur om de aanpak van huiselijk geweld in een zo vroeg mogelijke fase onder de noemer veiligheidszorg onder te brengen. Hierdoor kan het project breder worden getrokken dan bij gezondheidszorg of welzijn het geval zou zijn De denktank Een goede manier om te beginnen met de aanpak van huiselijk geweld is het formeren van een denktank. De initiator moet in een zo n vroeg mogelijk stadium de meest betrokken partijen zien te verenigen. Dit is voor het verkrijgen van politiek draagvlak absoluut een pré. Een denktank heeft in eerste instantie het doel om de aanzet te geven tot een discussie over huiselijk geweld. Vervolgens kan men indien nodig komen tot speerpunten voor een betere aanpak van de problematiek. a Deelnemende organisaties In de denktank horen thuis in ieder geval de belangrijkste organisaties die met de problematiek te maken hebben: de politie, justitie, hulpverlening, gemeente/provincie. Deelname van

17 18 deze partijen opent de deuren voor politiek draagvlak. Het is belangrijk om een stevige, invloedrijke denktank te hebben. Breng mensen samen die binnen hun organisatie een invloedrijke positie innemen. Wanneer zij met elkaar tot overeenstemming komen om de problematiek van huiselijk geweld aan te pakken, zal de politiek eerder geneigd zijn om middelen vrij te maken. Een denktank van gewicht, biedt tevens de garantie op een solide vervolgtraject. De organisaties zijn op deze manier op managementniveau betrokken. Zij kunnen in de projectgroep niet achterblijven, omdat ze hun medewerking in de voorbereidingsgroep hebben toegezegd. b Activiteiten De denktank brengt in kaart welke knelpunten er in de gemeente/provincie zijn bij de aanpak van huiselijk geweld. De denktank kijkt welke initiatieven er al worden genomen en waar zich eventuele hiaten bevinden. Deze analyse resulteert in een hoofdlijnenvoorstel, een notitie waarin een aantal speerpunten staat beschreven om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: een verbeterde registratie, betere signalering/voorlichting, maatregelen op het vlak van de hulpverlening en een verbetering op het gebied van strafrechterlijk optreden. Per categorie worden tevens opties gegeven voor te treffen maatregelen. Het hoofdlijnenvoorstel vormt de uiteindelijke startnotitie waarin naast de knelpunten, aanbevelingen worden gedaan hoe deze op te lossen. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de politiek. Die besluit vervolgens om wel of geen subsidie te verlenen aan een projectgroep die de voorstellen uit gaat werken en in beleid omzet Het opzetten van een projectorganisatie huiselijk geweld a De projectcoördinator Als eerste moet een projectcoördinator worden aangesteld. De projectcoördinator vormt een belangrijke spil in het project. Hij is de ambassadeur van het project en het centrale coördinatie- en aanspreekpunt. Het is raadzaam om de projectcoördinator onder te brengen bij een gemeentelijke of provinciale organisatie. Deze neutrale organisatie zonder bepaald belang heeft bij de uitvoering van het project een regiefunctie. Voor de meeste instellingen vormt de aanpak van huiselijk geweld een te klein onderdeel van het werkaanbod om zo n initiërende en coördinerende rol op zich te (kunnen) nemen. De functie van de projectcoördinator is essentieel voor de voortgang van het proces. Door voor deze functie een aantal uren vrij te maken, krijgt het project een goedlopende motor. Met andere woorden: de aanstelling van een projectcoördinator is een randvoorwaarde voor een goede aanpak van huiselijk geweld. Voorbeelden van taken van een projectcoördinator: leiding geven aan het project zorgdragen voor de afstemming en bewaking van de uit te voeren activiteiten

18 Het opzetten van een project Aanpak huiselijk geweld rapporteren, overleggen en zorgdragen voor afstemming met het dagelijks bestuur van betrokken gemeenten of provincies implementeren van het project pr- en voorlichting verantwoordelijk voor het projectbudget optreden als contactpersoon 19 Een aantal voorwaarden voor het functioneren van de projectcoördinator: duidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden het beschikken over een gegarandeerd minimum aan tijd, ten behoeve van de projectcoördinatie moet deze functie minimaal een aantal jaren kunnen vervullen moet een goed overzicht hebben over het gehele werkveld het hebben van toegang tot en mogelijkheden voor het verzamelen, vastleggen, bewaren, verwerken, vermenigvuldigen, distribueren en presenteren van gegevens die van belang zijn voor het project en andere zaken de beschikking hebben over een eigen projectbudget ondersteuning krijgen van een projectsecretaris De kans is groot dat de projectgroep na verloop van tijd aanloopt tegen project-overstijgende problemen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan leemtes in de wet. Indien deze situatie zich voordoet, zoekt de projectcoördinator contact met landelijke instanties (bijvoorbeeld ministeries). Het aangeven van eventuele tekortkomingen die landelijk opgelost kunnen worden, heeft een signaalfunctie. Zeker wanneer deze geluiden door verscheidene gemeenten/provincies naar voren worden gebracht. b De projectsecretaris De projectsecretaris ondersteunt de projectcoördinator bij diens taken. Als enthousiaste aanjager vormt de projectsecretaris een onmiskenbare schakel in de continuïteit van het project. Hij ziet er op toe dat de vergaderingen plaatsvinden, dat er notulen gemaakt worden en dat de planning bewaakt wordt. Bovendien draagt de projectsecretaris er zorg voor dat de projectgroep niet voor de tweede keer het wiel hoeft uit te vinden, door informatieuitwisseling met andere initiatieven in het land. De projectsecretaris vormt de ogen en oren van de projectgroep. Hij werkt stukken uit en ziet erop toe dat deze ook bij de leden van de projectgroep terecht komen. Daar waar zich problemen voordoen, bekijkt de projectsecretaris of er een oplossing voor kan worden aangedragen. Na het instellen van de verschillende deelprojecten, is de projectsecretaris de schakel tussen de werkgroepen en de projectgroep. De projectsecretaris heeft een goed zicht op de samenhang omdat bij hem al de lijntjes bij elkaar komen. Het is niet raadzaam om als projectsecretaris zelf actief aan een werkgroep deel te nemen. De hoofdtaken vergen een dusdanige arbeidsinvestering dat deelname aan een werkgroep hier afbreuk aan zou doen.

19 20 Om de voortgang en de snelheid in het project te houden, is een projectsecretaris onontbeerlijk. Hij springt in waar nodig. Voorbeelden van taken van een projectsecretaris: secretariële ondersteuning van het projectbureau bewaakt de planning onderhoudt regelmatig contact met de projectcoördinator moet een goed overzicht hebben over het gehele werkveld voert werkgroepoverstijgende werkzaamheden uit geeft ondersteuning bij de verwerking en rapportage onderzoeksresultaten houdt contact met de leden van de projectgroep houdt contact met andere initiatieven in het land Een aantal voorwaarden voor het functioneren van de projectsecretaris: moet deze functie minimaal een aantal jaren kunnen vervullen is zeer gedreven en betrokken heeft overzicht over de stand van zaken c De projectgroep De uitvoering van de voorstellen van de denktank komt in handen te liggen van een brede projectgroep, waarin vertegenwoordigers van hulpverlenings-, dienstverlenings- en overheidsinstellingen participeren. Zij moeten allen op de een of andere manier met huiselijk geweld te maken hebben of in de nabije toekomst met dit onderwerp te maken krijgen. De projectgroep is de paraplu waaronder alle betrokken organisaties bijeenkomen. Het is van belang om een goede balans te vinden tussen de kwantiteit en de kwaliteit van de projectgroep. Zorg dat alle betrokken organisaties in de projectgroep vertegenwoordigd zijn, maar waak ervoor dat er niet teveel participanten zijn, zodat er een werkbare situatie blijft bestaan. De vertegenwoordigers kunnen het beste een functie in het middenmanagement van hun organisatie bekleden. Dit zorgt voor een directe lijn naar zowel de directie als de werkvloer van de organisatie. De gemeenschappelijke aanpak van huiselijk geweld blijkt in de praktijk een motiverende factor met zich mee te brengen. Een organisatie kan moeilijk als enige afhaken. Want daarmee kan de schijn gewekt worden dat deze geen, of onvoldoende waarde hecht aan de problematiek rond huiselijk geweld. Organisaties die in de projectgroep zitting kunnen nemen: Provincie Gemeenten Politie Openbaar Ministerie Slachtofferhulp Vrouwenopvang (Blijf van m n Lijf) Algemeen Maatschappelijk Werk Zorgkantoor (ziektekostenverzekeraars)

20 Het opzetten van een project Aanpak huiselijk geweld Ambulante hulpverlening Reclassering Daderhulpverlening Verslavingszorg GGD Vertegenwoordiging van huisartsen Riagg Telefonische hulpdienst Bureau Rechtshulp Raad voor de Kinderbescherming Advies en Meldpunt Kindermishandeling Bureau Jeugdzorg Thuiszorgorganisatie Patiënten en Consumenten organisatie(s) Migrantenorganisaties Subsidiegevers 21 Samenwerkingsconvenant Bekrachtig de samenwerking met een overeenkomst die op directieniveau door alle belanghebbende partijen wordt ondertekend. In een samenwerkingsovereenkomst of samenwerkingsconvenant (zie hoofdstuk III van dit boek voor een voorbeeld) wordt een aantal zaken en verplichtingen nog eens duidelijk vastgelegd. Daarmee wordt bevestigd dat alle betrokken organisaties op één lijn zitten bij de bestrijding van huiselijk geweld. Het zijn de organisaties die de afgesproken verplichtingen aangaan, en niet individuele medewerkers. Zo wordt voorkomen dat het verloop van het project persoonsafhankelijk is. Het afsluiten van deze overeenkomst heeft nog een andere, belangrijke functie. Het betekent een duidelijke markering van de officiële start van het project. Door het officiële startschot door de directies te laten afvuren, leggen de organisaties zichzelf min of meer vast en voelen zich verbonden om het project samen tot een goed einde te brengen. Wat doet de projectgroep? Allereerst is het voor de projectgroep van belang te weten welk aanbod schuilgaat achter de verschillende organisaties. De doelmatigheid van de inspanningen kan worden vergroot, wanneer goed in beeld wordt gebracht wie wat voor aanbod levert op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld. Dat gaat overlappingen tegen en biedt ruimte voor afstemming en/of samenwerking binnen en tussen de organisaties. Voorkom misverstanden door van tevoren duidelijke afspraken te maken over de te hanteren begrippen. Leer elkaars taal spreken! Daarna kan de projectgroep beginnen om de aanbeveling van de denktank om te zetten in een plan van aanpak (zie hoofdstuk III van dit boek). In dit plan worden de te treffen maatregelen uitgebreid beschreven.

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016

[MELDCODE HG/KM MINTERS] december 2016 2016 december 2016 [MELDCODE HG/KM MINTERS] [Voor een zorgvuldige afhandeling van (signalen van) vermoedens van Huiselijk geweld en Kindermishandeling heeft Minters een interne Meldcode opgesteld ] 1.

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling

Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Signaleren en melden huiselijk geweld en kindermishandeling Handreiking voor woningcorporaties Huiselijk geweld Huiselijk geweld komt in onze samenleving te vaak voor. Jaarlijks worden ongeveer 107.000

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het bevoegd gezag van De, overwegende dat verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Katrien de Vaan en Margaux Vanoni 10 mei 2011 Inhoud workshop Introductie Regioplan

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Overleg met BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

VRAGEN NR Haarlem, 6 december Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP)

VRAGEN NR Haarlem, 6 december Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP) VRAGEN NR. 115 Haarlem, 6 december 2005 Onderwerp: Vragen van P.J. Bruystens (ONH-VSP) De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT HUISELIJK GEWELD en KINDERMISHANDELING WEST-BRABANT

SAMENWERKINGSCONVENANT HUISELIJK GEWELD en KINDERMISHANDELING WEST-BRABANT SAMENWERKINGSCONVENANT HUISELIJK GEWELD en KINDERMISHANDELING WEST-BRABANT Inleiding Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Bij geen enkele andere vorm van geweld

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 604 Integraal Veiligheidsprogramma Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2014000336 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van Saxion Hogeschool Overwegende: dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Voorwoord Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Best practice Omring. Memo en protocol

Best practice Omring. Memo en protocol Best practice Omring Memo en protocol Doelen: Memo: voorstel aan het managementteam mbt implementatie meldcode Protocol: informeren werknemers over de werkwijze, de te volgen stappen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied

IN VEILIGE HANDEN. IVN-afdeling Vecht en Plassengebied IN VEILIGE HANDEN Beleid ter voorkoming van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag IVN-afdeling Vecht en Plassengebied Inleiding IVN-afdeling Vecht en Plassengebied wil de vrijwilligers en de deelnemers

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de Van beleid tot uitvoering in de praktijk 2.1. Sportverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee in Nederland is een vrijwilligersorganisatie; Vrijwilligers

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie