Ondernemingsplan De Kleine Meierij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan De Kleine Meierij

2 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie zijn die middenin de samenleving opereert en samen met bewoners, inwoners en partners vorm en inhoud geeft aan wonen, zorg en welzijn. Dit willen we doen door te investeren in mensen. Investeren in de relatie met onze klanten, inwoners uit ons werkgebied, partners en werknemers. Deze ambitie heeft een diepgaande weerslag op onze organisatie. Het vraagt om een andere manier van werken en een andere cultuur. De aandacht moet verschuiven van stenen en vastgoedontwikkeling naar mensen en maatschappij. Maar ook voor onze klanten en partners heeft onze ambitie gevolgen. Gerichte en verregaande samenwerking en een gezamenlijke focus zijn hierbij sleutelwoorden. Dat vraagt om een goede en solide basis om gezamenlijk op verder te bouwen. De komende twee jaar richten we alle pijlen op het leggen van deze basis, zowel binnen de organisatie als in de relatie met klanten en partners. Binnen De Kleine Meierij geeft het motto Samen naar een mensgericht en professioneel DKM hieraan richting. Met een duidelijke visie en met veel enthousiasme gaan we aan de slag om de buitenwereld naar binnen te halen. Dit heeft gevolgen voor onze beleidsontwikkeling, -uitvoering en het dagelijks handelen. En niet te vergeten voor de cultuur van onze organisatie: van gesloten naar open en transparant. Dat vraagt om aandacht voor en investeringen in medewerkers en en communicatie. Extern staat het werken aan de relatie en samenwerking met bewoners, inwoners en partners centraal. Hoe kunnen we samenwerken en welke rollen en verantwoordelijkheden horen hierbij? Maar ook: welke prestatieafspraken kunnen we voor de komende jaren maken? Naast een relationele basis, moeten we werken aan een inhoudelijke basis. Het is belangrijk overeenstemming te hebben over de uitgangspositie en de demografische, maatschappelijke, sociale en politieke ontwikkelingen. Alleen dan kan een zinvolle discussie over ambitie, strategie en doelstellingen ontstaan. Dit ondernemingsplan geeft inzicht in de ambities van De Kleine Meierij tot 2014 en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven in de periode Deze periode is bewust kort gehouden. Wanneer intern en extern een goede en solide basis is gelegd, is het tijd om samen met onze klanten en partners het ondernemingsplan onder de loep te nemen en doelstellingen voor een langere periode te formuleren. Hierbij past ook het analyseren van onze ambities. Van buiten naar binnen redeneren, dat is voor ons de toekomst. Simon Jansen MRE Directeur bestuurder De Kleine Meierij augustus 2009 Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 1 van 36

3 Inhoudsopgave Deel 1: Hoge ambities voor de toekomst De Kleine Meierij in Professioneel en transparant Investeren in mensen Wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid Vastgoedontwikkeling Het speelveld De Kleine Meierij nu Ontwikkelingen De Markt Strategie op hoofdlijnen Investeren in mensen Waarborgen van financiële continuïteit Passend huisvesten van doelgroep Kwalitatief in stand houden van het woningbezit Betrekken van bewoners bij beleid en beheer Bevorderen leefbaarheid in wijken en buurten & bijdragen aan combinatie wonen en zorg Deel 2: Van ambitie naar realisatie Markt en beheer Huidige situatie Ambitie en de afdeling Markt en Beheer Ontwikkelingen Doelstellingen en activiteiten Vastgoedontwikkeling Huidige situatie Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 2 van 36

4 5.2 Ambitie en Vastgoedontwikkeling Ontwikkelingen Doelstellingen en activiteiten Bedrijfsdiensten Huidige situatie Ambitie en Bedrijfsdiensten Ontwikkelingen Doelstellingen en activiteiten Communicatie en marketingstrategie Huidige situatie Ambitie en Communicatie Ontwikkelingen Doelstellingen en activiteiten Ontwikkeling medewerkers Huidige situatie Ambitie en HRM Ontwikkelingen Doelstelling en activiteiten Bijlage Bijlage 1: ambities en doelstellingen Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 3 van 36

5 Deel 1: Hoge ambities voor de toekomst In 2014 is De Kleine Meierij een corporatie die professioneel en volledig transparant middenin de samenleving opereert. In deel 1 van het ondernemingsplan laten we u graag kennis maken met deze en andere ambities, het speelveld waarin we opereren en onze strategie om onze ambities werkelijkheid te laten worden. Het gaat hierbij om een strategie op hoofdlijnen die in de volgende delen van het ondernemingsplan verder wordt uitgewerkt. 1. De Kleine Meierij in 2014 In 2014 is De Kleine Meierij een corporatie die professioneel en volledig transparant middenin de samenleving opereert. Samen met onze bewoners, de inwoners van de gemeenten in ons werkgebied 1 en onze partners geven we vorm en inhoud aan wonen en daaraan gerelateerd, zorg en welzijn voor mensen die niet of moeilijk in eigen woonruimte kunnen voorzien. We kijken hierbij verder dan onze eigen voordeur en richten ons ook op het bevorderen van de leefbaarheid van de wijken en buurten. Bij dit alles zijn we de spil in het proces: we nemen het initiatief en bewaken de voortgang. Vastgoedontwikkeling is geen doel op zich, maar vooral een manier om te kunnen investeren in wonen, zorg, welzijn, leefbaarheid en onze primaire doelgroep. Efficiënt bouwen is hierbij het sleutelwoord: gebouwen dienen de mens en moeten eenvoudig aangepast kunnen worden aan de veranderende eisen aan vastgoed. 1.1 Professioneel en transparant De Kleine Meierij is een professionele en transparante corporatie die middenin de samenleving opereert. Een ambitie die zijn weerslag heeft op alle activiteiten van de organisatie: van beleidsontwikkeling tot uitvoering en verantwoording. Zo ontwikkelen wij anno 2011 ons beleid samen met onze bewoners, inwoners uit ons werkgebied en partners, zoals gemeenten, zorginstellingen en andere corporaties [1]. Gezamenlijk bepalen we onze ambitie, strategie, doelstellingen en activiteiten. Dit doen we op basis van gezamenlijke (onderzoeks)gegevens. De actuele situatie en de verwachte ontwikkeling zijn voor alle partijen dan ook duidelijk en hetzelfde. Over de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen tijdens de beleidsontwikkeling en -uitvoering bestaan duidelijke afspraken. Bij dit alles zijn we de spil in het proces: we nemen het initiatief en bewaken de voortgang [2]. Flexibiliteit is een belangrijk onderdeel van deze afspraken: binnen de afgesproken kaders is ruimte voor aanpassing aan de actuele situatie en het voorliggende vraagstuk. Ook de uitvoering van het vastgestelde beleid gebeurt in nauwe samenspraak met bewoners, inwoners en partners. Zo betrekken we bewoners actief bij het sociaal en fysiek beheer van hun woonomgeving en pakken we de leefbaarheid in de wijken en buurten in ons werkgebied samen met partners en een representatieve vertegenwoordiging van de inwoners uit de betrokken wijken en buurten op [3]. Hierbij is geen sprake van vrijblijvendheid en worden prestatieafspraken gemaakt. Vastgoedontwikkeling gebeurt in overleg met betrokkenen en volledig transparant. Zo worden plannen samen met partners en inwoners gemaakt en staat tijdens het hele traject heldere en duidelijke communicatie centraal. Transparantie kenmerkt ook de dagelijkse gang van zaken binnen De Kleine Meierij. Bewoners, inwoners en partners weten waar wij ons mee bezig houden en kennen de achterliggende redenen. Ook weten zij wat zij wel en niet van ons mogen verwachten en waar zij met vragen terecht kunnen [4]. Alle vragen worden bovendien binnen de afgesproken tijd helder en duidelijk beantwoord. Zoals van een professionele organisatie verwacht mag worden, zijn we financieel gezond en zorgen we voor voldoende rendement om onze (maatschappelijke) doelstellingen te verwezenlijken [5]. Verder leggen we open verantwoording af over het gevoerde beleid, de gemaakte keuzes en onze maatschappelijke prestaties. Een 1 Het werkgebied van De Kleine Meierij bestaat uit de volgende gemeenten met bijbehorende kernen: s- Hertogenbosch ( s -Hertogenbosch en Rosmalen), Sint-Michielsgestel (Berlicum, Den Dungen en Gemonde), Bernheze (Heeswijk-Dinther, Loosbroek), Maasdonk (Nuland) en Vught (Vught). Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 4 van 36

6 belangrijk instrument hierbij is het jaarverslag, waarin we onze bewoners, inwoners en partners een kijkje in de keuken geven. Dit jaarverslag kan een toetsing volgens het beoordelingskader van Het Glazen Huis doorstaan [6]. Tot slot werken we voortdurend aan kwalitatieve groei, zodat we optimaal kunnen blijven inspelen op de veranderende omgeving met veranderende wensen en eisen [7]. Het INK-model geeft hierbij richting aan ons handelen: we werken aan samenhang en groei op de negen aandachtgebieden van het model en hanteren de organisatieprincipes van het model. Figuur 1: het INK-model 1.2 Investeren in mensen De Kleine Meierij is door te investeren in klanten, partners en medewerkers een betrokken corporatie geworden. De klanten hebben vertrouwen in De Kleine Meierij en weten waar zij terecht kunnen met vragen. De huurdersvertegenwoordiging is professioneel georganiseerd en vormt een representatieve afspiegeling van de huurders. Door de aangeboden training, de duidelijke beleidsrichtlijnen en de professionele ondersteuning vanuit De Kleine Meierij functioneert de vertegenwoordiging goed. Er wordt regelmatig en constructief vergaderd en problemen en wensen worden snel en serieus behandeld. De samenwerking met partners is hecht. De nadruk ligt hierbij op samenwerking met partners uit de regio, maar er wordt ook regelmatig samengewerkt met partners van buiten de regio. De resultaten van de SWOT en omgevingsanalyse bieden aanknopingspunten voor strategische samenwerking. Met een representatieve afspiegeling van inwoners uit het werkgebied wordt de leefbaarheid in de wijken en buurten verbeterd. Ook deze vertegenwoordiging functioneert door training, beleidsrichtlijnen en professionele ondersteuning goed. De medewerkers voelen zich thuis in de nieuwe organisatie. Iedereen heeft zijn of haar plek gevonden en draagt bij aan het bereiken van de ambities van onze organisatie. De cultuur van de organisatie is open en professioneel. Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid staat voorop [4]. Dit pas bij de nieuwe cultuur en werkwijze van De Kleine Meierij. De competenties en bijbehorende trainingen bieden hierbij veel houvast. Investeren in mensen betekent ook investeren in de juiste doelgroep. Mensen die niet of moeilijk in eigen woonruimte kunnen voorzien, vormen onze belangrijkste doelgroep. Deze groep is zeer breed en divers en bestaat uit onder andere gezinnen, ouderen, starters, zorgbehoevenden en lichamelijk gehandicapten. Anno 2014 is de positie van vooral huishoudens met een laag inkomen, huishoudens die zorg en sociaalmaatschappelijke ondersteuning nodig hebben en starters op de woningmarkt verbeterd. Er is voldoende aanbod en de mensen weten de weg naar dit aanbod te vinden [8]. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 5 van 36

7 1.3 Wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid Goed, betaalbaar en prettig wonen staat in 2014 bij ons voorop [9]. Om dit te bereiken verhuren we goede en betaalbare woningen aan vooral mensen die niet of moeilijk in eigen woonruimte kunnen voorzien. Ook dragen we actief bij aan het vergroten van de voorraad betaalbare koopwoningen in ons werkgebied. Maar we gaan verder dan woningen alleen. Prettig wonen vraagt namelijk om meer dan alleen een goede en betaalbare woning. Voorzieningen en een leefbare woonomgeving zijn minstens zo belangrijk. Hierbij spelen we in op de maatschappelijke problemen die spelen. Denk bijvoorbeeld aan een toenemende vraag naar zorg- en welzijnsvoorzieningen dichtbij huis en aan bestrijding van overlast. 1.4 Vastgoedontwikkeling Vastgoedontwikkeling is geen doel op zich, maar een manier om te investeren in wonen, zorg, welzijn, leefbaarheid en onze primaire doelgroep [10]. Dit doen we door sociale koop- en huurwoningen en maatschappelijk vastgoed te ontwikkelen, zoals zorg- en welzijnsvoorzieningen. En door het rendement van bijvoorbeeld de ontwikkeling van middeldure en dure woningen te investeren in onze maatschappelijke doelen. Bij alle vastgoedontwikkelingen laten we ons leiden door concrete vragen uit de maatschappij. Deze benadering van vastgoedontwikkeling is duidelijk terug te zien in het organogram van de corporatie: vastgoedprojecten maken niet langer deel uit van de corporatie, maar zijn ondergebracht in een zelfstandige BV. Bij vastgoedontwikkeling staat efficiëntie, oftewel kostenbewust en toekomstbestendig bouwen, voorop [11]. Wij houden rekening met de eisen, zonder de betaalbaarheid van de woning uit het oog te verliezen. Onze sociale huurwoningen zijn van goede kwaliteit, maar hebben niet dezelfde afmeting, uitstraling en luxe als een koopwoning. Verder houden we bij al onze ontwikkelingen rekening met de toekomst. Complexen voldoen aan de wensen van nu en zijn makkelijk aan te passen aan de wensen van de toekomst. We bouwen bovendien niet voor leegstand. Complexen waar minder vraag naar is, kunnen makkelijk een andere functie krijgen. Indien nodig realiseren we complexen met een kortere levensduur. Zo dienen gebouwen de mens. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 6 van 36

8 2. Het speelveld De Kleine Meierij is actief in een dynamische omgeving. Voordat we verder ingaan op de strategie voor de komende jaren, is het goed de uitgangspositie en het speelveld te kennen. Strategie ontstaat immers als ambitie, realiteit en ontwikkelingen elkaar ontmoeten. In dit hoofdstuk vindt u een omschrijving van de huidige positie van de Kleine Meierij, de demografische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, de ontwikkelingen in de woningmarkt en een beschrijving van de veranderende behoeften van klanten en stakeholders. 2.1 De Kleine Meierij nu Tot 2009 was De Kleine Meierij vooral gericht op stenen en minder op mensen en de maatschappij. Dit uit zich in de aandacht voor vastgoedontwikkeling en op uitbreiding van de woningvoorraad. Hierbij wordt vooral gebouwd voor starters en senioren. De organisatie is gesloten en naar binnen gericht: er is weinig communicatie met bewoners, inwoners en partners uit het werkgebied. Het gebouw en de website weerspiegelen deze geslotenheid. Bezoekers moeten zich melden bij de receptie, de rest van het gebouw is afgesloten. De website is erg informatief, maar biedt de bezoeker geen mogelijkheid tot interactie. Verder is er veel aandacht voor de operationele zaken en is de organisatie minder gericht op visievorming. Hierdoor ontbreekt een duidelijke strategie. Bovendien hebben de medewerkers weinig kans gehad om zich te ontwikkelen. Tot slot maken de klanten en partners van De Kleine Meierij op dit moment geen onderdeel uit van de beleidscyclus. Wel is er veel aandacht voor het informeren van de doelgroepen. In 2008 zijn onderzoeken opgestart om meer inzicht te krijgen in de vastgoedportefeuille, de leningenportefeuille en de organisatiekosten. De uitkomsten leiden tot de volgende conclusies. Allereerst blijkt dat de omvang van de vastgoedportefeuille niet passend is bij de grootte van DKM en dat we de projecten niet allemaal zelf kunnen realiseren. Daarnaast drukken de kosten van de omvangrijke leningenportefeuille zwaar op de organisatie. En tot slot blijken de organisatiekosten 30% hoger te liggen dan bij vergelijkbare corporaties. Hoewel door de directie direct de nodige maatregelen zijn genomen, blijft het belangrijk om deze drie onderwerpen continu te monitoren. Sorteren de maatregelen voldoende effect? Kunnen we de A-status heroveren? En is riskmanagement voldoende geïmplementeerd om als organisatie in control te zijn? Met de komst van de nieuwe directeur bestuurder is De Kleine Meierij een nieuwe koers gaan varen en staat de professionalisering van de organisatie centraal. Zo is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en wordt met alle medewerkers een verwachtingsgesprek gevoerd. Verder wordt hard gewerkt aan het opstellen van een handboek waarin alle procedures en afspraken overzichtelijk op een rij staan. Bovendien is de structuur van de organisatie gewijzigd. Het onderstaande organogramlaat de nieuwe structuur van de organisatie zien. De Raad van Toezicht is per , na het vroegtijdig aftreden van de vorige Raad van Toezicht, per benoemd. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt een actieve rol verwacht niet alleen als toezichthouder, maar ook sparringpartner voor het bestuur. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 7 van 36

9 Figuur 2: organogram De Kleine Meierij 2.2 Ontwikkelingen Zoals elke corporatie heeft De Kleine Meierij te maken met groot aantal ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving. Demografische ontwikkelingen Belangrijk is de demografische ontwikkeling in Nederland en in het bijzonder in de gemeenten in ons werkgebied. Over het algemeen is de verwachting dat de vergrijzing in Nederland in 2030 haar top bereikt. Daarna neemt het aantal ouderen en het aantal inwoners af. Het aantal kleine huishoudens zal echter steeds meer stijgen. Een trend die in de kleine gemeenten in ons werkgebied duidelijk merkbaar wordt. Voor s- Hertogenbosch wordt echter een lichte groei van het aantal inwoners verwacht. De oude stad heeft veel te bieden en trekt nieuwe mensen vanuit de regio. De huidige bouwplannen spelen goed in op deze aantrekkingskracht. Tot slot verwacht men dat het aantal arbeidsmigranten In Nederland toeneemt. Sinds vrij verkeer van werknemers in Europa mogelijk is, is het aantal mensen dat tijdelijk woont en werkt in Nederland sterk toegenomen. De verwachting is dat deze groei na de recessie en het opengaan van de grenzen voor nieuwe Europeanen verder zal groeien. De komende jaren zien we dus vooral een groei van het aantal ouderen, kleine huishoudens, arbeidsmigranten en in s-hertogenbosch een trek vanuit de regio. Economische ontwikkelingen Een andere belangrijke en actuele ontwikkeling is de economische recessie. Het economisch klimaat heeft grote invloed op corporaties: als het economisch slecht gaat, dan groeit de vraag naar goedkope woningen. Wanneer het economisch beter gaat, stijgt de vraag naar duurdere woningen weer. Ook de rentestand is van invloed. Bij een lage rentestand stijgt de vraag naar koopwoningen en bij een hoge rente de vraag naar huurwoningen. De economische ontwikkelingen zijn op dit moment ongekend. Dat maakt het moeilijk om financieringen aan te trekken en om vooruit te kijken. De verwachting is echter dat de economie in 2010 weer tekenen van herstel zal laten zien. Politieke ontwikkelingen Ook actueel op dit moment is de discussie rond de vastgoedontwikkeling door corporaties. Deze discussie richt zich op de vraag of vastgoedontwikkeling wel bij een corporatie hoort. Niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel houdt dit thema de gemoederen bezig. De verwachting is dat de steun van de overheid zich zal beperken tot de ontwikkeling van sociale huisvesting. Voor de ontwikkeling van andere typen vastgoed zullen Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 8 van 36

10 voor de corporaties dezelfde (markt)principes gaan gelden als voor projectontwikkelaars: marktwerking en concurrentie. Een andere, min of meer gerelateerde, discussie richt zich op het toezicht op de corporaties. Corporaties en overheden zijn het met elkaar eens dat kritisch naar het toezicht moet worden gekeken. Een aanscherping van het toezicht en een deling van functies en bevoegdheden is op zijn plaats. Te hopen is dat men hierin niet zal doorslaan. Maatschappelijke ontwikkelingen Er zijn daarnaast maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op ons beleid. Zo is er sprake van een stagnerende doorstroming op de huurmarkt en een groeiende behoefte aan huisvesting voor kwetsbare groepen (bijvoorbeeld ouderen en hulpbehoevenden), keuzemogelijkheden, maatwerk, veiligheid en tijdelijke huisvesting. Een ontwikkeling van andere orde is het imago van corporaties. Door allerlei negatieve berichtgeving vraagt dit om aandacht. 2.3 De Markt De woningmarkt is continu in beweging. Door de veranderende samenstelling van de bevolking, het economische klimaat en de economische ontwikkelingen, veranderen de woonwensen. Aan aantal en soort woningen, maar ook aan de voorzieningen in de wijken en buurten. Zo willen ouderen graag wonen in comfortabele appartementen met zorg- en welzijnsvoorzieningen om de hoek. Gezinnen geven echter de voorkeur aan grondgebonden woningen en onderwijsvoorzieningen. Wanneer we de geschetste ontwikkelingen bekijken, zien we dat de komende jaren de vraag naar appartementen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en goedkope huur- en koopwoningen zal toenemen. In s- Hertogenbosch stijgt door de aantrekkingskracht van de stad bovendien de vraag naar goed bereikbare middeldure en dure woningen met voorzieningen voor het hele gezin. Ook de vraag naar tijdelijke huisvesting zal toenemen. Niet alleen door het toenemende aantal arbeidsmigranten, maar ook door het toenemende aantal echtscheidingen. De toename van arbeidsmigranten vraagt om maatwerk voor de verschillende nieuwe doelgroepen. Ook is het goed bij de (her)ontwikkeling van vastgoed rekening te houden met de wensen van grote groepen allochtonen. Deze groepen hebben andere woonwensen dan autochtone inwoners. Een duidelijk voorbeeld is de keuken. In Nederland is een open keuken erg populair. Veel allochtonen wensen echter een gesloten keuken. Een ander voorbeeld is de wens tot meer verblijfsruimten ten koste van de grootte van de slaapvertrekken. Dit past beter bij hun cultuur en sociale gewoonten. Een ander aandachtspunt is gettovorming. Dit is onwenselijk en vraagt continu om aandacht van betrokken instanties. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 9 van 36

11 3. Strategie op hoofdlijnen In de vorige hoofdstukken heeft u kunnen lezen welke ambities De Kleine Meierij voor 2014 koestert en hoe het huidige en toekomstige speelveld er uit ziet. In dit hoofdstuk vindt u de strategie op hoofdlijnen: hoe werken we de komende jaren naar het geschetste wensbeeld toe gezien de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen? Het gaat hierbij om de strategie op hoofdlijnen tot In de volgende delen van het ondernemingsplan wordt deze strategie nader uitgewerkt. De komende jaren laat de strategie op hoofdlijnen zich kenmerken als open en transparant, investeren in mensen en terug naar de roots. Met de roots wordt gedoeld op de zes prestatievelden van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH): - Passend huisvesten van de doelgroep; - Kwalitatief in stand houden van het woningbezit; - Betrekken van bewoners bij beleid en beheer; - Waarborgen van financiële continuïteit; - Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten; - Bijdragen aan de combinatie wonen en zorg. 3.1 Investeren in mensen In 2014 is De Kleine Meierij een corporatie die professioneel en volledig transparant middenin de samenleving opereert. Samen met onze bewoners, de inwoners van de gemeenten uit ons werkgebied en onze partners geven we vorm en inhoud aan wonen, zorg en welzijn voor mensen die niet of moeilijk in eigen woonruimte kunnen voorzien. Om deze ambitie te bereiken zal De Kleine Meierij fors investeren in klanten, partners, inwoners en medewerkers. Klanten Voor de klanten van De Kleine Meierij richt de investering zich op de communicatie en samenwerking [a]. Door regelmatig en open te communiceren geven we inzicht in de gang van zaken binnen onze organisatie. Waar zijn we mee bezig, waarom doen we dat en wat betekent dat voor u? Daarnaast we richten ons op de interactie met onze klanten. Dat doen we door open te staan voor vragen en de drempel om vragen te stellen te verlagen. Bijvoorbeeld door een woonwinkel te ontwikkelen waar klanten terecht kunnen voor allerlei informatie en vragen. Maar ook door onze medewerkers te trainen en hun communicatieve vaardigheden te vergroten. We investeren ook in onze communicatiemiddelen. De uitstraling van deze middelen, zowel in tekst als in beeld, past bij onze transparantie en mensgerichtheid en draagt bij aan het bereiken van onze doelen. Maar de meeste pijlen zullen gericht worden op de samenwerking met onze klanten in de diverse belangengroepen op het gebied van beleid en beheer. Door actief leden te werven zorgen we ervoor dat onze vertegenwoordiging een representatieve afspiegeling is van onze huurderspopulatie. We bieden cursussen aan, zodat de vertegenwoordigers hun taken optimaal vorm kunnen geven. Wij op onze beurt zorgen voor heldere beleidsrichtlijnen en professionele ondersteuning. Voorwaarde is een perfect woonproduct in een goede omgeving. Partners Ook bij onze partners is samenwerking het sleutelwoord. We willen vaak en diepgaand met onze partners in gesprek om de agenda voor de toekomst te bepalen en uit te voeren [b]. Om deze discussie zinvol te maken, richten we ons de komende twee jaar op het in beeld brengen van de partners in ons speelveld en de (onderzoeks)gegevens die de discussie inhoud geven. Om dit te bereiken voeren we allereerst een SWOT en omgevingsanalyse uit [c]. Hierdoor ontstaat een beeld over de bijdrage die wij en de verschillende partners aan de discussie kunnen leveren en de rollen en verantwoordelijkheden die bij verschillende onderwerpen horen. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 10 van 36

12 Dit geeft De Kleine Meierij de mogelijkheid om goed beslagen ten ijs te komen en per onderwerp te bepalen welke partners interessant zijn. Verder zullen we aansturen op een ijking van de op dit moment beschikbare gegevens [d]. Voor een zinvolle discussie met verschillende partijen is het van belang dat iedereen over dezelfde gegevens beschikt en deze op dezelfde manier interpreteert. Mogelijke onduidelijkheden en hiaten vullen we op door gezamenlijk onderzoek te doen. Tot slot richten we ons op het in kaart brengen van de rollen en verantwoordelijkheden in de samenwerking en afspraken over planning en opvolging [h]. Dit is van belang voor de continuïteit van de samenwerking. Hierbij en in de rest van het traject vindt overleg plaats over de rolverdeling, zodat deze afgestemd is en blijft op het thema dat op dat moment centraal staat [i]. De Kleine Meierij wil optreden als initiator: we nemen initiatief en bewaken de voortgang. Dit betekent dat het eerste initiatief om meer intensief samen te werken van ons afkomstig zal zijn en dat wij in het gat zullen springen dat ontstaat als andere partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen [j]. Inwoners De Kleine Meierij wil samen met de inwoners de leefbaarheid in de wijken en buurten aanpakken. Daarom willen we de komende twee jaar een overlegstructuur in het leven roepen waarin we met een representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van vooral Rosmalen hierover in gesprek gaan [e]. Hoe deze structuur er precies uit komt te zien, is onderwerp van het gesprek met onze partners. Duidelijk is dat wij het geen vrijblijvende zaak vinden. Niet voor de inwoners, maar zeker ook niet voor ons en onze partners. Prestatieafspraken liggen dan ook voor de hand. Bijvoorbeeld een afspraak over het aantal op te volgen adviezen. Ook hierbij geldt dat wij optreden als initiator. Medewerkers Onze medewerkers zijn de spil van onze organisatie. De komende jaren vragen we veel van hen: een andere manier van werken en een andere cultuur. Dat vraagt om aandacht voor en investeringen in onze medewerkers. En om een actieve houding van onze medewerkers. Eigen verantwoordelijkheid nemen staat hierbij voorop. Dit past bij de nieuwe cultuur en werkwijze van De Kleine Meierij [g]. Alleen wanneer zowel de organisatie als de medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen, kan namelijk een succesvolle koersverandering ontstaan. Daarom willen we onze medewerkers actief betrekken bij het veranderingsproces: formeel via de ondernemingsraad, en informeel via werkoverleggen en diverse bijeenkomsten. Hierbij is openheid en betrouwbaarheid van alle betrokkenen onmisbaar. Alleen dan ontstaat een zinvolle dialoog. Ook bieden we onze medewerkers mogelijkheden om bepaalde competenties verder te ontwikkelen. Competentiemanagement en de bijbehorende gesprekkencyclus zijn hierbij belangrijke instrumenten. Dit geeft richting aan de investering in onze mensen en zorgt voor voldoende terugkoppelmogelijkheden. Investeren betekent ook mijlpalen en successen vieren [f]. Ook daarvoor is de komende jaren aandacht. 3.2 Waarborgen van financiële continuïteit Sinds de verzelfstandiging van woningcorporaties zijn we zelf verantwoordelijk voor onze inkomsten en uigaven. Dit betekent dat we moeten zorgen voor voldoende rendement om op lange termijn onze doelstellingen te kunnen realiseren. Een kostendekkende exploitatie van ons woningbezit is niet voldoende. We willen ook investeren in vernieuwing, verbetering en maatschappelijke doelen, zoals de leefbaarheid in buurten en wijken, maatschappelijk vastgoed, sociale huur- en koopwoningen en zorg- en welzijnsvoorzieningen. Daarom houden we ons (maatschappelijk) rendement en onze kosten nauwlettend in de gaten en zorgen we voor voldoende financiële armslag [k]. Om onze organisatiekosten laag te houden, gaan we efficiënt en doelmatig met bedrijfsmiddelen om [l]. Onze organisatiekosten kunnen een benchmark met andere corporaties dan ook goed doorstaan. Op basis van een regelmatige risicoanalyse sturen we op de maatschappelijke en economische waarde [m]. De bedrijfswaarde is hierbij de waarderingsgrondslag. De Kleine Meierij gaat investeringen in andere zaken als woningen niet uit de weg. Een goed voorbeeld hiervan is het investeren in maatschappelijk vastgoed. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 11 van 36

13 3.3 Passend huisvesten van doelgroep Om onze doelgroep passend te kunnen huisvesten, houden we per regio de demografische, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen goed in de gaten en stemmen ons woningaanbod af op deze ontwikkelingen [n]. Hierbij houden we vooral rekening met de omvang van onze primaire doelgroepen: huishoudens met lage inkomens, huishoudens die zorg en sociaal-maatschappelijke ondersteuning nodig hebben en starters. Samen met onze partners bepalen we hoeveel woningen we voor deze groep in onze voorraad moeten hebben [o]. Ook hebben we aandacht voor doorstroming: een passend aanbod ontstaat alleen wanneer aanbod en vraag elkaar ontmoeten. Indien nodig voeren we hierbij een actief beleid [p]. Ook het aanpassen van de woningvoorraad aan de wensen van de huidige en toekomstige bewoners hoort bij passend huisvesten. Onder het kopje Kwalitatief in stand houden van woningbezit kunt u hier meer over lezen. Passend huisvesten betekent voor ons meer dan een passende woning. Het betekent zeker ook goed, betaalbaar en prettig wonen. Om dit te bereiken verhuren we niet alleen goede en betaalbare woningen aan vooral onze primaire doelgroep, maar zorgen we ook voor goed fysiek en sociaal beheer [q]. Hier geven we samen met onze klanten en partners actief vorm en inhoud aan. Verder dragen we actief bij aan het vergroten van de voorraad betaalbare koopwoningen in ons werkgebied [r]. Bij prettig wonen hoort voor ons dat mensen kunnen kiezen tussen een koop- en huurwoning. Naast voldoende aanbod zorgen we er daarom voor dat ook huishoudens met een minder hoog inkomen via ons een huis kunnen kopen [s]. Maar voorzieningen en een leefbare woonomgeving zijn minstens zo belangrijk. Ook hierbij willen we een actieve rol spelen en samen met onze partners de nodige voorzieningen realiseren. Hierover vertellen we u graag meer onder kopjes Bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten en Bijdragen aan de combinatie wonen en zorg. 3.4 Kwalitatief in stand houden van het woningbezit Ook de komende jaren richten we ons op het kwalitatief in stand houden van ons huidige bezit. Dit betekent niet alleen aandacht voor de technische staat van onze woningen, maar zeker ook voor het aanpassen van onze voorraad aan de wensen van de huidige en toekomstige bewoners [t]. Om richting te geven aan onze inspanning op dit vlak, intensiveren we onze aandacht voor strategisch voorraadbeheer [u]. We brengen de voorraad en woonwensen gedetailleerd in kaart en stellen een plan op voor de transformatieopgave voor de komende jaren met daarbij een realistische planning. De hieruit voortvloeiende maatregelen en ingrepen voor woningen en woonomgeving worden vastgelegd in complexbeheerplannen. Al deze gegevens worden ingevoerd in een geautomatiseerd bestand. 3.5 Betrekken van bewoners bij beleid en beheer Zoals gezegd, gaat de komende jaren veel aandacht uit naar de samenwerking met onze klanten in de diverse belangengroepen op het gebied van beleid en beheer. Zo gaan we actief leden werven om een representatieve huurdersvertegenwoordiging te krijgen en houden en bieden we cursussen aan zodat de vertegenwoordigers goed beslagen ten ijs komen. Wij op onze beurt zorgen voor heldere beleidsrichtlijnen en professionele ondersteuning. De komende twee jaar zullen we ons vooral richten op het investeren in een goede en solide basis. Hierbij hoort aandacht voor de relationele kant en het fysiek en sociaal beheer. Wanneer deze basis is gelegd, ontstaat ruimte om over ambitie, strategie, doelstellingen en activiteiten te praten. Ook gaan we bij de ontwikkeling van vastgoed efficiënt, of wel kostenbewust en toekomstbestendig, te werk. Met kostenbewust doelen we vooral op het spanningsveld tussen de toenemende kwaliteitseisen aan woningen en de betaalbaarheid van woningen. Wij houden rekening met de eisen, zonder de betaalbaarheid van de woning uit het oog te verliezen. Onze sociale huurwoningen zijn van goede kwaliteit, maar hebben niet dezelfde afmeting, uitstraling en luxe als een koopwoning [x]. De sociale huurwoningen moeten immers betaalbaar blijven. Verder houden we bij al onze ontwikkelingen rekening met de toekomst. Complexen moeten voldoen aan de wensen van nu en makkelijk aan te passen zijn aan de wensen in de toekomst [y]. Bovendien bouwen we niet voor leegstand [z]. Bij alle vastgoedontwikkeling laten we ons leiden door concrete vragen uit de maatschappij [aa]. Als de verwachting is dat de vraag naar een bepaald woontype in de toekomst Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 12 van 36

14 fors minder wordt, zorgen we dat de betreffende complexen makkelijk een andere functie kunnen krijgen of verlagen we de levensduur van de complexen. Zo dienen gebouwen de mens en houden we onze corporatie financieel gezond. 3.6 Bevorderen leefbaarheid in wijken en buurten & bijdragen aan combinatie wonen en zorg Zoals gezegd staat goed, betaalbaar en prettig wonen bij ons voorop. Om dit te bereiken bouwen we goede en betaalbare woningen die we vooral verhuren en verkopen aan mensen die niet of moeilijk in eigen woonruimte kunnen voorzien. Maar we gaan verder dan woningen alleen. Prettig wonen vraagt namelijk om meer dan alleen een goede en betaalbare woning. Voorzieningen en een leefbare woonomgeving zijn minstens zo belangrijk. Hierbij spelen we in op de maatschappelijke problemen die leven [v]. Denk bijvoorbeeld aan een toenemende vraag naar zorg- en welzijnsvoorzieningen dichtbij huis en aan bestrijding van overlast. Deze uitdaging pakken we samen met onze klanten, inwoners en partners op. We maken per wijk en eventueel buurt een probleemanalyse en stellen een wensenlijst op: welke leefbaarheidvraagstukken leven er en wat heeft prioriteit? Aan welke zorg- en welzijnsvoorzieningen is behoefte en hoe is de verdeling in de stad en regio? Op basis van de probleemanalyse en het wensenlijstje wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld [w]. Ambities De Kleine Meierij 1. Anno 2011 ontwikkelen we ons beleid samen met onze bewoners, inwoners uit ons werkgebied en partners op basis van gezamenlijke (onderzoeks)gegevens. 2. In de samenwerking met onze bewoners, inwoners uit ons werkgebied en partners zijn we de spil in het proces: we nemen het initiatief en bewaken de voortgang. 3. We betrekken bewoners actief bij het sociaal en fysiek beheer van hun woonomgeving, pakken de leefbaarheid in de wijken en buurten in ons werkgebied samen met partners en een representatieve vertegenwoordiging van de inwoners uit de betrokken wijken en buurten op en ontwikkelen vastgoed in overleg met betrokkenen. 4. De cultuur van de organisatie is open en professioneel. Onze medewerkers dragen bij aan het bereiken van de ambities van onze organisatie en nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Bewoners, inwoners en partners weten waar wij ons mee bezig houden, kennen de achterliggende redenen, weten wat zij wel en niet van ons mogen verwachten en waar zij met vragen terecht kunnen. 5. In 2011 zijn we financieel gezond en zorgen we voor voldoende rendement om onze (maatschappelijke) doelstellingen te verwezenlijken 6. Ons jaarverslag kan een toetsing volgens het beoordelingskader van Het Glazen Huis goed doorstaan. 7. We werken voortdurend aan kwalitatieve groei, zodat we optimaal kunnen blijven inspelen op de veranderende omgeving met veranderende wensen en eisen. 8. Anno 2014 is de positie van vooral huishoudens met een laag inkomen, huishoudens die zorg en sociaalmaatschappelijke ondersteuning nodig hebben en starters op de woningmarkt verbeterd. Er is voldoende aanbod en de mensen weten de weg naar dit aanbod te vinden. 9. Goed, betaalbaar en prettig wonen staat bij ons voorop. 10. Vastgoedontwikkeling is geen doel op zich, maar een manier om te investeren in wonen, zorg, welzijn, leefbaarheid en onze primaire doelgroep. 11. Bij vastgoedontwikkeling staat kostenbewust en toekomstbestendig bouwen voorop: gebouwen dienen de mens en moeten eenvoudig aangepast kunnen worden aan de veranderende eisen aan vastgoed. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 13 van 36

15 Deel 2: Van ambitie naar realisatie Investeren in mensen en open en transparant zijn. Dat staat de komende jaren centraal bij De Kleine Meierij. Investeren in de relatie met onze klanten, inwoners uit ons werkgebied, partners en werknemers. Met het doel om in 2014 een professionele en transparante corporatie te zijn die middenin de samenleving opereert. Deze ambitie heeft een diepgaande weerslag op onze organisatie en vraagt om een andere manier van werken en een andere cultuur. De aandacht moet verschuiven van stenen en vastgoedontwikkeling naar mensen en maatschappij. DKM heeft de ambitie om terug te keren naar de roots. In deel 2 van het ondernemingsplan kunt u lezen hoe de verschillende afdelingen van de organisatie bijdragen aan het bereiken van deze ambitie. Niet alleen de ambities en doelstellingen komen hierbij naar voren, maar ook de concrete activiteiten en prestatieafspraken voor de periode worden geformuleerd. 4. Markt en beheer 4.1 Huidige situatie De afdeling Markt & Beheer staat aan het begin van de weg naar betere en meer inhoudelijke samenwerking met klanten. Zowel de individuele huurder als de overkoepelende HBV s werden in het verleden onvoldoende geïnformeerd en onvoldoende betrokken bij onze plannen. We willen meer in gesprek komen met onze klanten. De organisatievorm is daar bijna klaar voor. We hebben binnen Markt & Beheer een aantal teams gevormd die het principe van klantgestuurd werken bevorderen. De teams hebben voor de dagelijkse gang van zaken hun coördinator als aanspreekpunt. Het aanvaarden van de klantwens als richtinggever van houding, producten en procedures is nog niet algemeen. Met onze samenwerkingspartners is onvoldoende relatie opgebouwd en zij worden nog niet als een vanzelfsprekende gesprekspartner gezien. Omdat omschreven resultaten niet tot het instrumentarium behoorden is de cultuur nog niet resultaatgericht. Daarnaast is de verspreiding en samenhangende presentatie van gegevens in het beginstadium. Medewerkers moeten daarom nog veel aan ervaren collega s vragen of zelf onduidelijkheden oplossen. Vroeger loste de leidinggevende deze vragen en onduidelijkheden ad hoc op. De afdeling vastgoedontwikkeling heeft vooral geopereerd op basis van opdrachten rechtstreeks vanuit de directie en niet op basis van de behoefte die door de afdeling Markt & Beheer is vastgesteld. 4.2 Ambitie en de afdeling Markt en Beheer De algemene ambitie van de afdeling is om door middel van grondige actuele kennis van de klantwensen en van de eigenschappen van het vastgoed, aangevuld met de juiste producten en diensten, de match tussen vraag en aanbod steeds beter en meer op elkaar af te stemmen. Hiervoor gaat de afdeling intensief en frequent het gesprek aan met haar klanten en haar samenwerkingspartners. In de contacten met onze klanten zien we aan de ene kant de klant als individuele bewoner met zijn individuele vragen en/of wensen. Hiervoor willen we nieuwe multimediale mogelijkheden inzetten. Aan de andere kant willen we buurt- en wijkoverstijgende zaken bespreken met een overkoepelend orgaan; de HBV. Deze is professioneel georganiseerd en treedt op als een gelijkwaardige gesprekspartner, waarmee we niet alleen de verplichte beleidsvelden uit het BBSH bespreken, maar die ook kan optreden als klankbordgroep en betrokken is bij de totstandkoming van nieuw beleid. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 14 van 36

16 Het streven naar klanttevredenheid is te omschrijven als het vermogen tot klantgestuurd ondernemen. Die ambitie vereist een aanvaarding van het feit, dat de klant bepaalt wat en wanneer er iets in zijn woning gebeurt. De cultuur van de afdeling en de kennis en houding van medewerkers moeten hierop afgestemd zijn. Opleiding, begeleiding en coaching zijn hierin belangrijke pijlers. Van de buurten en wijken waar DKM bezit heeft, kan gesteld worden dat ze schoon, heel en veilig zijn. Dit is voor ons de basis van een leefbare wijk waar het prettig wonen is. Wijkadviseurs zijn hiervoor samen met het onderhoudsteam zichtbaar aanwezig in de wijken. Per wijk en eventueel buurt is er een probleemanalyse en een wensenlijst opgesteld: welke leefbaarheidvraagstukken leven er en wat heeft prioriteit? Naast de bijdrage die het onderhoudsteam levert aan schoon, heel en veilig gaat zij zich ook specialiseren in bijzondere technische wensen, zoals medische aanpassingen. Door de specialisatie kan DKM deze wensen zelf uitvoeren. DKM is er voor iedereen die wil huren. Huren is een prima woonvorm met haar eigen voordelen ten opzichte van een koopwoning. Daar moet iedereen gebruik van kunnen maken. Onze inspanningen zijn er echter vooral op gericht die mensen te huisvesten die niet makkelijk zelf in een woonruimte kunnen voorzien. Hier kunnen zowel financiële als sociaal-maatschappelijke oorzaken aan ten grondslag liggen. Uiteraard kunnen mensen in acute nood altijd bij ons terecht. Dit betekent dat we in de goedkope en betaalbare voorraad voldoende woningen moeten hebben, dat we monitoren of ons toewijzingsbeleid het juiste effect sorteert en dat een groot deel van onze huurprijzen binnen de huurtoeslaggrenzen blijven. Samen met belangrijke partners in het veld doen we onderzoek naar woningmarktbehoeften. Deze uitkomsten geven input voor ons portfoliobeleid. Het portfoliobeleid geeft ons hoofdzakelijk inzicht in aantallen en typen woningen. Als het portfoliobeleid wordt doorvertaald naar het strategisch vastgoedbeleid, dan krijgen we op wijk- en complexniveau een beeld dat ons helpt om de match tussen de doelgroep en de eigenschappen van het vastgoed te maken. Daarnaast brengen we de huidige voorraad en de toekomstige woonwensen gedetailleerd in kaart en stellen een plan op voor de transformatieopgave voor de komende jaren met daarbij een realistische planning. De hieruit voortvloeiende maatregelen en ingrepen voor woningen en woonomgeving worden vastgelegd in complexbeheerplannen. Al deze gegevens worden ingevoerd in een geautomatiseerd bestand. Om het portfoliobeleid uit te voeren geeft M&B gericht opdracht aan VGO voor het zoeken naar locaties, ontwikkelen van bezit of het doen van onderzoek voor mogelijke herbestemmingen van bestaande bouw (al dan niet in bezit van DKM). Medewerkers van het wijkteam worden in het ontwikkeltraject betrokken en kunnen zo vanaf een vroeg stadium zorgen dat de klantwens voldoende vertaald wordt in het project. DKM is een netwerkorganisatie die voor het realiseren van haar doelstellingen en ambities intensief samenwerkt met haar partners. De samenwerkingspartners van DKM bevinden zich op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In de samenwerking willen we kennis delen, informatie uitwisselen en initiatieven bespreken. Wij willen niet in alle gezamenlijke processen een spil- of regiefunctie vervullen. Maar we willen zeker de initiator zijn. Daar waar partners hun verantwoordelijkheid niet nemen, pakken we alsnog de regierol op. Door onze meer extern gerichte houding, komen we actief meer partners tegen, zijn we zichtbaarder en ook beter aanspreekbaar. 4.3 Ontwikkelingen Demografische en maatschappelijke thema s De maatschappij verandert. We hebben te maken met de volgende thema s die deze veranderingen veroorzaken: 1. Vergrijzing Het aantal 65 plussers neemt toe, met een percentage van 14% van de bevolking in 2007 naar 25% van de bevolking in 2040 ouder dan 65 jaar. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 15 van 36

17 2. Gezondheid, chronische aandoeningen en multimorbiditeit (het tijdens een bepaalde periode optreden van meer dan één (chronische) ziekte) De levensverwachting is de laatste 100 jaar toegenomen. Zowel mannen als vrouwen worden gemiddeld respectievelijk 25 jaar en 28 jaar ouder dan 100 jaar geleden. Met de stijging van de levensverwachting neemt ook het aantal mensen met een of meerdere chronische aandoeningen toe. 3. Individualisering Individualisering leidt tot een toename van het aantal kleinere huishoudens (eenpersoons en eenouder gezinnen). Denk hierbij aan startende jongeren, het verbreken van een relatie en het overlijden van een partner. 4. Integratie in de maatschappij Zelfredzaamheid, eigen regie en verantwoordelijkheid zijn waarden die ertoe leiden dat er gestreefd wordt naar integratie in de maatschappij zowel qua wonen, werken en leven: - senioren met minimale beperkingen maar ook met ernstige lichamelijke en/of geestelijke beperkingen; - cliënten uit geestelijke gezondheidszorg; - mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. 5. Sociaal economische positie, welvaart Steeds meer huishoudens en vooral 65 plussers hebben meer te besteden. Dit wordt ook wel de zilveren economie genoemd. Ondanks de stijging van de welvaart maakt een grote groep huishoudens gezien hun zwakke sociaal-economische positie in de maatschappij gebruik van een sociale huurwoning. Ontwikkeling van woonwensen Op basis van bovenstaande demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en de bijzondere doelgroepen waar DKM zich op richt is de verwachting dat de vraag naar meer en kleinere woningen voor een- of tweepersoons huishoudens toeneemt. Ook komt er meer vraag naar kleinere en beschermende wooneenheden, flexibiliteit in inrichting en toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking en keuzemogelijkheden in het aanbod van voorzieningen van welzijn en zorg in de nabijheid. De huidige economische crisis financieel, economisch en klimaattechnisch - en de daarop relatief snel volgende essentiële wijzigingen in houding en levensstijl, geven weer eens aan, dat we niet te ver in de tijd kunnen kijken om ontwikkelingen te voorspellen en te extrapoleren. Vijf jaar vooruit is al een lange tijd. Tegelijkertijd is vastgoed per definitie een statisch middel voor woongenot. Dat betekent, dat wij niet alleen steeds naar de eigenschappen van het vastgoed moeten kijken en deze zonodig aanpassen, maar evenzeer moeten blijven zoeken naar producten en diensten, die de vastgoedeigenschappen op de korte termijn kunnen aanvullen. Dat zijn vooral mogelijkheden voor zittende of nieuwe klanten om de woning naar wens te kunnen aanpassen (verbouw- en verbeterservice) en het sneller toesnijden van toewijzingregels op de dan aanwezige situatie, bijvoorbeeld voor starters. Verschillende bevolkingsgroepen gebruiken hun woning verschillend; daar moeten we de mogelijkheden voor verruimen zowel in de nieuwbouw als in het bestaand bezit. Dat kan leiden tot andere woninginrichtingen dan de standaard Vinex-indeling van tuinkamer, open keuken, open trap en drie slaapkamers boven. 4.4 Doelstellingen en activiteiten Om de gestelde ambities waar te maken, is een aantal doelen en activiteiten ingezet, die op korte termijn gerealiseerd worden of dat inmiddels al zijn. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 16 van 36

18 Op hoofdlijn zijn deze als volgt te omschrijven: De individuele klant wensen en mogelijkheden Voor het ontvangen van klanten en het constant tentoonstellen van informatiemateriaal en brochures wordt de receptieruimte verbouwd tot woonwinkel. Hiertoe is een werkgroep opgericht onder leiding van de bestuurder, die de opdracht heeft doel en werkwijze van de woonwinkel goed te definiëren en de woonwinkel vervolgens begin 2010 in gebruik te nemen. De mogelijkheden voor bestaande en nieuwe klanten om hun woning aan te passen aan hun wensen, worden verruimd. Alles kan, tenzij. Deze aanpassingen kunnen op ieder gewenst moment worden aangevraagd en uitgevoerd. Bij mutatie zal DKM de woning in ieder geval aanpassen aan de dan geldende gangbare eisen voor het betreffende woningtype. In de tweede helft van 2009 zullen deze verruimde mogelijkheden operationeel worden en aan klanten kenbaar worden gemaakt. In de aangegeven periode zal per jaar een product en/of dienst worden ontwikkeld, die tot doel heeft voor klanten het woongemak te bevorderen en die dan ook aan dat doel voldoen. Te denken valt aan standaardverzekeringspakketten (DKM bemiddelt), onderhoudscontracten bij koopwoningen, verbouw- en verbeterservice (in plaats van ZAV s). In de eerste helft van 2010 zal een interactieve website klanten in staat stellen informatie op te halen over hun wijk of woning, onderhoudsprogramma s te zien, storingen te melden en reparatieafspraken te maken, deel te nemen aan enquêtes en aan klantenfora. Ook een voortdurende tevredenheidsmeting onder klanten zal daar onderdeel van uitmaken. De klantorganisaties advisering en beleidsparticipatie DKM kent op dit moment zes huurdersbelangenverenigingen, waarvan er vier - in verschillende mate - operationeel zijn. De afdeling streeft naar een opzet om één centrale HBV tot stand te laten komen, die in staat is op evenwichtige en kritische wijze beleidsontwikkelingen en voornemens van DKM van advies te voorzien en/of van instemming. Op deze wijze geeft DKM niet allen invulling aan de betreffende eisen van het BBSH, maar streeft ook bewust naar een zo professioneel mogelijk tegenspel om belangen van klanten op collectief niveau tot hun recht te laten komen. Het hangt af van het overleg met de huidige HBV s, wanneer deze centrale HBV operationeel zal zijn. Het streven is om dit in het eerste half jaar van 2010 te realiseren. M&B neemt deel aan denktanks en brainstormingsessies die door partners als gemeenten en instituten worden gehouden om klant en klantvraag en het aanbod op die vraag in brede zin te bespreken en te ontwikkelen. M&B neemt op deze wijze deel aan een denktank van de gemeente Den Bosch voor het implementeren van woonzorgservicezones in Rosmalen. Vastgoedstrategie en wijkontwikkeling M&B ontwikkelt de vastgoedstrategie, waarbij per complex en per wijk wordt aangegeven, wat daarvan de gewenste toekomst is en waarbij die conclusies worden voorzien van concrete aanbevelingen. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 17 van 36

19 Onderhoud In die conclusies worden ook suggesties opgenomen voor nieuwbouw en renovatie. In die zin fungeert M&B als opdrachtgever voor de vastgoedontwikkeling en zal de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van plannen begeleiden en volgen ter waarborging van de gebruikswaarde voor de klant en de beoogde doelgroepen. In oktober 2009 zal de eerste volledige vastgoedstrategie ter bespreking en aan het MT worden aangeboden. Vanaf 2010 zal DKM werken met budgetten voor onderhoud, die voortkomen uit landelijke, regionale en categorale kengetallen. De voorbereidingen zijn daartoe in volle gang. Deze kengetallen werken tevens als benchmark. Het noodzakelijke onderhoud is gebaseerd op inspecties, weergegeven in een langjarig inspectieschema per complex en per bouwdeel. Daardoor kan DKM nooit meer voor verrassingen komen te staan. Het onderhoudsprogramma wordt vanaf 2010 weergegeven als een vijfjaarsprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en moet passen binnen de met kengetallen vastgestelde budgetten. Het nieuwe inspectieschema is op dit moment nagenoeg voltooid. De onderhoudsdienst zal zich meer gaan toeleggen op het uitvoeren van medische woningaanpassingen, het concretiseren van een verbouw- en verbeterservice en het uitvoeren van werkzaamheden tengevolge van schades en vandalisme. Het plan van aanpak hiertoe is in voorbereiding en per 1 januari 2010 zullen de eerste opdrachten in deze sfeer worden uitgevoerd. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 18 van 36

20 5. Vastgoedontwikkeling De afdeling Vastgoedontwikkeling heeft een bijzondere positie binnen de organisatie van DKM. Vastgoedontwikkeling is geen primaire taak van een sociaal huisvester, maar in de loop van de jaren heeft de ontwikkeling van vastgoed een steeds groter beslag gekregen op de corporatiesector in het algemeen. Zo ook bij DKM. DKM heeft hierbij (strategische) grondposities ingenomen, al dan niet samen met ontwikkelaars of aannemers. De huidige ontwikkelingsportefeuille en aangetrokken leningpositie is sterk van invloed op het huidige DKM en de toekomstontwikkeling, in de nabije en verdere toekomst. 5.1 Huidige situatie Vastgoedontwikkeling ontwikkelt nieuwbouwprojecten. De ontwikkeling van deze projecten gebeurt zowel zelfstandig als in samenwerking met derden. Derden als aannemers, ontwikkelaars en organisaties die actief zijn op sociaal-maatschappelijk vlak. Samenwerking met derden wordt in bepaalde gevallen ondergebracht in een samenwerkingsvorm zoals een VOF. Om de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten mogelijk te maken binnen de wet- en regelgeving op het gebied van ontwikkeling door een toegelaten instelling is er een BV opgericht. Zo worden er projecten voor rekening en risico van de BV ontwikkeld, maar ook in opdracht van de toegelaten instelling. Vastgoedontwikkeling is niet alleen betrokken bij nieuwbouw op uitbreidingslocaties, maar ook bij ingrijpende verbouwingen gecombineerd met nieuwbouw en herstructurering (sloop-nieuwbouw) in bestaande woonomgevingen. Daarnaast worden er in een enkel geval diensten verricht door directievoering in opdracht. De huidige afdeling Vastgoedontwikkeling telt zeven medewerkers die qua arbeidsverhouding zijn ondergebracht in de TI. Verder wordt de afdeling aangevuld met een externe opzichter voor gedefinieerde projecten. De manager VGO vervult zijn functie op interim-basis. De functie van medewerker projectadministratie is nog niet ingevuld, maar zal vooralsnog ook op interim-basis geworven worden. De structuur, werkwijze en protocollen binnen de afdeling zijn niet altijd even duidelijk. In voorkomende gevallen heeft dit tot gevolg dat er soms niet het maximale volkshuisvestelijke of financiële rendement uit een project wordt gehaald. Projecten kennen allen een eigen specifieke procesgang en doelstelling. Nadat inzicht is verkregen in de aantallen en grootte van de projecten, de actualiteitswaarde en benodigde capaciteit, kan nader invulling gegeven worden aan de afdeling projecten Hier zijn verschillende modellen voor denkbaar, zoals een externe projectorganisatie, een interne afdeling projecten of een externe procesmanager. De keuze voor een van deze alternatieven is uiterlijk 1 januari 2010 gemaakt. 5.2 Ambitie en Vastgoedontwikkeling De ambities zoals geschetst in deel 1 van dit ondernemingsplan heeft ook zijn weerslag op de afdeling Vastgoedontwikkeling. DKM beschrijft heel duidelijk de ambitie om terug te keren naar de roots waarbij er gekozen wordt voor de oorspronkelijke doelgroep en minder focus op projectontwikkeling. Dit is een essentiële ambitie die de ontwikkeling van de afdeling projecten voor een belangrijk deel bepaalt. De werkwijze en structuur van de afdeling staan hiermee in de belangstelling. Er zijn verschillende mogelijkheden om projectontwikkeling als activiteit te blijven ontplooien. Het voortzetten van de activiteiten is noodzakelijk, omdat de verplichtingen voor een aantal projecten zodanig zijn dat er van beëindiging geen sprake kan zijn. Daarnaast is het ontwikkelen van projecten één van de andere ambities door DKM omschreven. Ook het bijdragen aan leefbaarheid in wijken en buurten hangt sterk samen met de ontwikkeling van woonruimte en ondersteunende voorzieningen. Daarom is het wenselijk de ontwikkeling van projecten als activiteit door DKM, direct of indirect, te blijven ontplooien. Ondernemingsplan DKM , versie augustus 09 Pagina 19 van 36

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 Inhoud Inleiding, proces en uitgangspunten 5 1. Opzet van het plan

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 AFDELING RMO November 2013 INHOUDSOPGAVE 1.Context... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Wat verstaan we onder maatschappij?... 6 1.3 Waarom doelen voor maatschappij?... 6 1.4

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Tiwos presteert maatschappelijk ruim voldoende

Tiwos presteert maatschappelijk ruim voldoende www.pwc.nl Tiwos presteert maatschappelijk ruim voldoende Januari 2013 Kenmerk: 2012-. JMvdM/MBa/ke Onderzoeksrapportage over de maatschappelijke visitatie van Tiwos drs. J.M. van der Meulen drs. M. Bakker

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Pagina 1 van 35 1. VOORWOORD De corporatiewereld bevindt zich in zwaar weer. De maatschappij is erg negatief over onze sector. Hoe kan dat? Natuurlijk gaan er zaken verkeerd en hebben

Nadere informatie