gemeentelijk infoblad Oostrozebeke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeentelijk infoblad Oostrozebeke"

Transcriptie

1 gemeentelijk infoblad Oostrozebeke VOORWOORD Beste Oostrozebekenaren, Als ik dit voorwoord voor het infoblad neerschrijf, zie ik vanuit mijn kabinet de eerste foorreizigers aankomen. Onze eerste kermis komt er dus aan. Dit is het signaal dat Pasen voor de deur staat, en dat de lente zo stilaan haar intrede doet. Na de installatie van de gemeente- en OCMW raden, werden inmiddels ook alle vernieuwde gemeentelijke adviesraden geïnstalleerd. Dit betekent dat het echte veldwerk met onze burgers pas nu kan beginnen. Ik wil dan ook zeker niet nalaten om iedereen te bedanken die ervoor gekozen heeft om te zetelen in één van de bestuursorganen van onze adviesraden. Meestal zijn dit mensen (jongeren, senioren, mannen en vrouwen) die naast een drukke dagtaak en gezinsleven, toch nog even extra tijd willen vrijmaken om zich ten dienste en belangeloos in te zetten voor onze medeburgers. Stuk voor stuk mensen die eigenlijk een standbeeld verdienen. De gezellige drukte van een gemeente komt stilaan op kruissnelheid: allerhande initiatieven worden nu in ijltempo voorbereid en aangekondigd: de Vlasfietsroute, het Internationaal Volkskunstfestival, de 1 Rally van Oostrozebeke, de vele wijkkermissen, wielerwedstrijden, Boekenpeloeze,. Kortom, veel te veel om op te noemen. En dit naast de andere, even belangrijke evenementen binnen de verenigingen of eigen familiekring. Wie zei daar ooit dat er in Oostrozebeke maar weinig te beleven valt? Ook aan de communicatie tussen gemeente en burger wordt zeer ernstig gewerkt. Op heden wordt koortsachtig gewerkt aan een nieuwe look en versie van de gemeentelijke website. En het mag gezegd dat het prototype zeer geslaagd en modern oogt. Als alles naar wens verloopt, zult u onze vernieuwde (en zeer sterk uitgebreide) website kunnen bezoeken tegen het verlof Ook aan de lay-out van dit infoblad wordt grondig gesleuteld. Wij zoeken nog een passende naam, en elkeen die daar een positief voorstel kan formuleren is bijzonder welkom. U ziet, Beste Oostrozebekenaren, dat een gemeente één grote bijenkorf is en blijft. Elk met zijn/ haar eigen opdracht en beleving, verhaal of inzet. En dat maakt een gemeente nu zo speciaal en zo boeiend.. Uw Burgemeester, Jean-Marie BONTE. V.U. : Jean Marie Bonte, burgemeester, p.a. Gemeentebestuur, E.Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke maart 2007 nr. 31 1

2 INVESTERINGEN GEPLANDE INVESTERINGEN 2007 eigen dienstjaar Euro 1. aankoop van PC's opmaak huisstijl aankoop programma geografisch informatie systeem aankoop en installeren linux server aankoop en installeren facturatie- en boekhoudprogramma aanpassing telefooncentrale audit gemeentelijke en OCMW diensten oprichten hangaar aanleggen fietspad Meulebekesteenweg werk verharden zijwegen Kruisstraat-Ingelmunstersteenweg heraanleg voetpaden aankoop voertuig technische dienst aankoop grasmachine openbare verlichting aankoop vloerbeschermmatten (rubber of pvc) en aankoop oprolwagen sportcentrum aankoop ander meubilair bibliotheek affichewand - folderrek - rek - 2 aanbouwelementen voor cd/dvd-rek T.V.-distributie bijdrage Kerkfabriek St. Jozef aanpassen beglazing doopkapel bijdrage Kerkfabriek St. Jozef reinigen bestaande stookolietank buitengewone toelage OCMW plaatsen zonnewering boven zandbakken sportcentrum - IBO onwaarden op investeringssubsidies ereloon studies diverse plannen in uitvoering GRS: - ereloon RUP Sportcentrum: euro - ereloon RUP Vinkhoek: euro investeringen overgenomen vorig dienstjaar 24. renovatie gemeentehuis aankoop voertuig administratie bodemoriënterend onderzoek Meulebekesteenweg aanleg fietspad Gentstraat ereloon N wegeniswerken verkaveling Dorp Oost ereloon aankopen gronden GNOP - eigendom Imroder aankoop van gronden in uitvoering: - onteigeningen aanleg fietspad Gentstraat: euro - verwerven onroerende goederen o.a. Meulebekesteenweg: euro uitbreiden voetpad - plaatsen fietsrekken lening Kerkfabriek St. Amandus dak kerk bijdrage Kerkfabriek St. Jozef CV-ventilatie-sanitair bijdrage Kerkfabriek St. Jozef elektriciteit aankoop onkruidbrander en toebehoren, onkruidborstel en veegmachine

3 ALGEMEEN GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De termen buitengebied, natuurverbindingsgebied en structuurondersteunend hoofddorp zijn termen waarmee het overgrote deel van de Oostrozebekenaars niet vertrouwd zijn. Nochtans zijn die termen bepalend voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Op 23 maart 2006 werd het gemeente ruimtelijke structuurplan goedgekeurd door de bestendige deputatie. In zo n ruimtelijk structuurplan worden keuzes gemaakt met betrekking tot de ruimtelijkstructurele ontwikkeling van de gemeente op het gebied van wonen, werken, ontspannen, mobiliteit, De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening was een belangrijke speler in het tot stand komen van dit plan. Een belangrijke uitdaging staat ons te wachten. Om de verschillende doelstellingen van het gemeentelijke structuurplan te realiseren moeten in de komende jaren heel wat ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden. Ook daar heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een belangrijke adviserende taak. Na iedere nieuwe verkiezing van de gemeenteraad moet een nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening samengesteld worden. In zitting van 8 maart 2007 besliste de gemeenteraad van Oostrozebeke tot oprichting van een nieuwe commissie. WAT IS EEN GECORO? De GECORO is een commissie die advies geeft aan de gemeenteraad over het gemeentelijk jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening, het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het ontwerp van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De commissie kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen formuleren over alle aangelegenheden inzake de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Dit advies kan op eigen initiatief overgemaakt worden aan de gemeenteraad of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad zelf. SAMENSTELLING Het aantal leden is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente. Voor onze gemeente is het aantal bepaald op acht, namelijk twee deskundigen en zes vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen. De maatschappelijke geledingen zijn: Vereniging van Landbouwbouwers: Milieu en Natuurverenigingen: Vereniging van werknemers Vereniging van handelaars: Vereniging van werkgevers: 1 lid 1 lid 2 leden 1 lid 1 lid De samenstelling dan de GECORO is verbonden met een gemeentelijke legislatuur (6 jaar en hernieuwbaar). De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een plaatsvervanger voor. Als deskundigen worden beschouwd de personen die een opleiding of diploma hebben behaald inzake ruimtelijke ordening of die een functie of beroep uitoefenen of die ervaring hebben op het vlak van ruimtelijke ordening of aanverwante domeinen. KANDIDATEN GEZOCHT! Maatschappelijke geledingen kunnen leden voordragen voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Daartoe dienen zij een schrijven te richten aan het gemeentebestuur waarin zij een effectief lid en een plaatsvervangend lid aanduiden om deel uit te maken van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Indien u zich als deskundige (eventueel voorzitter) kandidaat wilt stellen stuurt u ons een brief waarin u zich in het kort voorstelt. U vermeldt waarom u als deskundige deel wenst uit te maken van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en u voegt er de nodige bewijsstukken (diploma s, getuigschriften, uw praktijkkennis, ervaring ) bij. Voelt u zich aangesproken en wenst u mee na te denken over de verdere ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente? Graag uw brief bezorgen voor 1 mei 2007 aan het college van burgemeester en schepenen, E. Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke. U wilt meer weten, u hebt interesse, u bent de persoon die wij zoeken. Contacteer Claudio Saelens, stedenbouwkundige bel of fax of mail 3

4 OPENBARE VERLICHTING: VANZELFSPREKEND EN TOCH WEER NIET Openbare verlichting speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Goed verlichte wegen dragen bij tot de veiligheid van de bewoners, de voorbijgangers en het verkeer. Dit comfort is niet meer weg te denken. Daarom heeft Eandis een aantal maatregelen genomen om het openbare verlichtingsnet continu te onderhouden. Het lampenpark dat Eandis beheert, bestaat uit niet minder dan lampen. Per jaar lopen er bij onze diensten zo n defectmeldingen binnen. Dat is niet niks. Gelukkig zijn er minder defecten dan oproepen. Eén reden daarvoor is dat defecten vaak door verschillende mensen worden gemeld. Preventief onderhoud Tal van werknemers en onderhoudsploegen van Eandis zijn dag na dag in de weer om ervoor te zorgen dat elke straatlamp in Vlaanderen naar behoren blijft werken. Zo worden alle lampen systematisch vervangen vóór het einde van hun theoretische levensduur. Deze preventieve vervanging is economisch verantwoord en geeft een veel grotere garantie op een goed werkend openbaar verlichtingsnet. Uiteraard wordt bij die vervanging gebruik gemaakt van energiebesparende en milieuvriendelijke lampen en armaturen Naast die preventieve vervanging van de lampen organiseerde Eandis in het derde trimester van 2006 een inspectieronde van alle lampen. De inspectie gebeurt tijdens de normale branduren van de openbare verlichting ( s avonds en s nachts) en laat toe nog niet gemelde defecten snel en gegroepeerd te herstellen. Onze inspanningen blijven niet zonder resultaat. In 2005 reeds daalde het aantal defectmeldingen met 11 %. Die tendens zet zich door in Herstelling van defecte lampen Eandis heeft zich tot doel gesteld individuele defecte lampen binnen veertien kalenderdagen te herstellen. En daar slagen we behoorlijk goed in. In 2006 werden 95% van de correct gemelde defecte lampen effectief binnen de 14 kalenderdagen hersteld. Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd. Herstellingen die niet binnen de veertien kalenderdagen gebeuren, hebben vaak te maken met een beschadiging aan een paal of een armatuur, bijvoorbeeld door een aanrijding. Omdat Eandis ervoor wil zorgen dat de leveringstijden van vervangingsonderdelen tot een minimum beperkt blijven, maken we zo veel mogelijk gebruik van standaardarmaturen. Defecten waarbij de verlichting in een deel van de straat uitvalt, zijn meestal te wijten aan een probleem op het elektrische voedingsnet. Ook hier doet Eandis al het nodige om het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Zij komen ter plaatse binnen 48 uur na de melding. Ze sporen dan het defect op en herstellen het defect definitief of zoeken een tijdelijke oplossing om de hinder tot een minimum te beperken. Veel herstellingen dienen ondergronds te gebeuren. Hiervoor zijn er vaak vergunningen nodig of dient er een studie van de ondergrond te gebeuren met als gevolg dat de hersteltijd wel eens kan oplopen. Het streefdoel blijft echter de doorlooptijd van de herstelling tot drie weken te beperken. Tot slot vermelden we nog dat Eandis en de gemengde distributienetbeheerders instaan voor het onderhoud van de openbare verlichting op gemeentewegen. De verlichting op gewestwegen valt niet onder onze bevoegdheid maar onder die van de federale en gewestelijke overheden. OPROEP Meld defecten! Meldingen van defecte lampen in jouw straat kunnen bij voorkeur gebeuren op de website <http://www.straatlampen.be>, via het invulformulier. Zo kunnen wij de klacht perfect registreren en de herstellingen snel uitvoeren. Bovendien waarschuwen we de melder via een e- mail wanneer het defect is hersteld. Dit kanaal bevelen we sterk aan gezien dit het meest directe en volledige is. Wie niet over het Internet beschikt, kan defecte straatverlichting dag en nacht ook telefonisch melden op het gratis nummer

5 NIEUW DRINKWATERTARIEF VANAF 1 JANUARI 2007 Het drinkwatertarief is één van de elementen van uw waterfactuur, naast de bijdragen voor zuivering en afvoer. Op 1 januari 2007 past de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening haar drinkwatertarief aan. Deze beperkte aanpassing is nodig om u als klant ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien van drinkwater van topkwaliteit. De vaste vergoeding is en blijft het derde jaar op rij ongewijzigd. Het VMW-kraantjeswater blijft dan ook uw beste koop als het gaat om gezond en drinkbaar water. Uiteraard geeft de VMW u nog steeds jaarlijks liter per persoon gratis, hetgeen neerkomt op een gratis levering van zo n 40 liter drinkwater per persoon per dag. Tarief drinkwater (exclusief BTW) vanaf 1 januari 2007 Jaarlijkse vaste vergoeding 41,00 euro 15 m 3 per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres Gratis Basisverbruik 1,75 euro/m 3 Meer weten over water? Surf dan naar de website POLITIE NIEUWE WAPENWET: PRAKTISCHE TIPS VOOR DE POLITIEZONE MIDOW De nieuwe wapenwet is vanaf 9 juni 2006 van toepassing De amnestieperiode voor de regularisatie van de wapens is verlengd tot 30 juni Algemene informatie kan men vinden op de website U kunt met uw vragen ook terecht bij de lokale politie Twijfelt U omtrent de vergunningsplicht van uw wapen? Hebt u een wapen in uw bezit en u wil hiervan afstand doen! Wilt U een illegaal wapen regulariseren?. Wilt U een verboden wapen inleveren? De anonimiteit wordt gewaarborgd. Uw contactpunt binnen de politie Midow is Commissaris Knockaert. U kunt met hem een afspraak maken op telefoonnummer Aarzel niet, want na de amnestieperiode laat de wet U geen keuze meer: Geen vergunning is ONWETTIG WAPENBEZIT! In samenwerking met het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid ( VSP ) van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de politiezone MIDOW en het gemeentebestuur wordt een GRATIS FIETSGRAVERING georganiseerd op vrijdag 13 april 2007 van 09 uur tot 12 uur en van uur tot 15 uur aan de garages van het gemeenschapscentrum O.C. Mandelroos, Gemeenteplein 1, 8780 Oostrozebeke. Maak gebruik van deze kans om gratis uw rijksregisternummer in uw fiets te laten graveren. Belangrijk is uw identiteitskaart of SIS-kaart bij te hebben. 5

6 MILIEU PROPER FUIVEN, I.V.I.O. BIEDT DE OPLOSSING! Bij het organiseren van een evenement staan we niet stil bij de enorme afvalberg die hiermee samengaat. Hopen troep die moeten opgeruimd en verwerkt worden en dit kost massa s mankracht en geld! I.V.I.O. BIEDT EEN OPLOSSING OP MAAT Organisatoren van wandel- of fietstochten, fuiven of andere evenementen kunnen gebruik maken van de evenementencontainers. De container bestaat uit verschillende mobiele onderdelen: 4 afvaleilanden, 8 reserve rolcontainers en twee glasbollen. De afvaleilanden kunnen op het terrein op verschillende strategische plaatsen opgesteld worden zodat aanwezigen aangespoord worden om hun afval selectief in de daartoe voorziene rolcontainers te gooien in plaats van op de grond of ongesorteerd in één zak. In één oogopslag zien de aanwezigen, dankzij het kleurgebruik en de eenvoudige sorteerboodschappen, waar zij hun afvalsoort kwijt kunnen. Blikjes, brikjes, plastiek flesjes, glas, leaflets of andere folders kunnen voortaan selectief ingezameld worden in functie van recyclage. Drinkbekers en restafval (b.v. etensresten, yoghurtpotjes, ) worden ook gescheiden ingezameld maar worden op een milieuverantwoorde manier verwerkt. Deze afvaleilanden dienen om de sorteerregels die de mensen thuis reeds hanteren, ook op evenementen toe te passen. Sorteren is dus de boodschap! De kostprijs voor milieuvriendelijke feesten bedraagt 55 euro, excl. BTW (inclusief transport en verwerking van 12 volumes restafvalcontainers). De selectief ingezamelde fracties van papier & karton, PMD en glas worden gratis verwerkt (op voorwaarde dat ze zuiver zijn). I.V.I.O. beschikt over twee evenementencontainers. U kunt het reglement samen met de gebruiksaanwijzingen en het aanvraagformulier downloaden op of aanvragen op het I.V.I.O. - secretariaat op telefoonnummer

7 INZAMELING OUDE METALEN DOOR NIET ERKENDE INZAMELAARS Tegelijk met de grofvuilinzamelingen vindt de inzameling van oude metalen plaats. Reeds meerdere keren is opgemerkt dat onbekende ophalers van oude metalen het werkingsgebied van I.V.I.O. teisteren. Naast het feit dat desbetreffende inzamelaars waarschijnlijk zonder erkenning werken, is een dergelijke inzameling ook strijdig met het politiereglement, waarin I.V.I.O. als enige verantwoordelijke wordt aangeduid voor de inzameling en verwerking van afval van huishoudelijke oorsprong. Voor I.V.I.O. wordt het quasi onmogelijk om nog erkende inzamelaars te vinden die tegen een redelijke prijs de oude metalen kunnen inzamelen tijdens de grofvuilbeurten, daar een deel van hun vergoeding bestaat uit tonnage metaal. Om dergelijke wanpraktijken in te dijken vragen wij aan alle inwoners om, indien u berichten in de bus krijgt van dergelijke inzamelaars, dit onmiddellijk te melden aan I.V.I.O. - secretariaat op telefoonnummer of via SUBSIDIES VOOR BESCHERMING VAN DE GENETISCHE DIVERSITEIT HOOGSTAMMIGE FRUITBOMEN VAN OUDE FRUITRASSEN INLEIDING De evolutie van onze land-, tuinbouw en fruitteelt heeft geleid naar intensieve uitbating op grotere bedrijven. Er wordt met zo weinig mogelijk arbeidsuren zo veel mogelijk mooi-ogend fruit van uniforme kwaliteit binnen een eng rassenassortiment geproduceerd. Vele rassen dreigen hierdoor verloren te gaan. De hoogstammige fruitaanplantingen, een sieraad voor onze landschappen, blijven overeind dankzij overheidssteun. In de Europese Plattelandsverordening wordt er binnen het milieuhoofdstuk plaats gemaakt voor het behoud van de genetische diversiteit. Vlaanderen paste deze maatregel al toe voor een aantal veerassen. Met toestemming en financiële steun van Europa is er nu ook een regeling voor de aanplant en onderhoud van hoogstammige fruitbomen. Met deze ondersteuning mikt de Vlaamse overheid op behoud en herstel van landschappen, voornamelijk van de oude hoogstammige fruitvariëteiten die anders verloren gaan. Samen zorgen we op die manier voor een grote genetische diversiteit. Dit betekent een groter buffervermogen voor natuur en milieu en het doorgeven van agrarisch en cultuurhistorisch erfgoed aan onze kinderen. De praktische afhandeling en controle van de dossiers gebeurt door de Nationale Boomgaarden Stichting (NBS). ER WORDT EEN CONTRACT AANGEGAAN De landbouwer sluit een contract af met de Vlaamse overheid (via de Nationale Boomgaarden Stichting) om een aantal hoogstammige fruitbomen aan te planten of om reeds bestaande te behouden. De bomen worden minstens 5 jaar lang behouden en onderhouden. Het aantal bestaande en nieuw aan te planten hoogstammige fruitbomen moet samen minstens 10 stuks bedragen en behoren tot een bepaalde lijst van variëteiten. In de praktijk betekent dit dat de aangeplante variëteiten niet behoren tot het enge rassenassortiment dat nu in de laagstamfruitplantages voorkomt. De Vlaamse overheid gaat de verplichting aan om gedurende vijf jaar een jaarlijkse premie van 4 euro per nieuw aangeplante fruitboom en 2 euro per bestaande boom te betalen. PRAKTISCH U bezit een aantal hoogstammige fruitbomen of wil er (opnieuw) planten. Informeer u bij de NBS over de variëteiten die recht geven op een premie NBS bezorgt u de nodige contracten; Stuur de ingevulde contracten terug naar de NBS samen met een plan van de percelen op schaal 1/10.000; De NBS ziet de contracten na en bezorgt ze aan de ALT; ALT voorziet de financiële middelen; U kunt beginnen aanplanten zodra de NBS een ondertekend contract terugstuurt; Vanaf 1 april worden controles uitgevoerd; Na een positieve controle krijgt u een formulier voor aanvraag van premie; Stuur het ingevulde formulier terug naar de NBS; 7

8 De uitbetaling gebeurt door de ALT rechtstreeks aan u. Opgelet: Informeer bij uw gemeente of u een vergunning nodig heeft voor de aanplanting van hoogstammige fruitbomen. CONTACTADRESSEN Voor verdere informatie kan u zich richten tot de ingenieurs voor duurzame landbouw in de provinciale buitendiensten. Voor West Vlaanderen is dit: buitendienst ALT - West-Vlaanderen, Koningin Astridlaan 29, 1e verd, 8200 Brugge, tel: fax: Informatie over de andere milieumaatregelen kan u eveneens vinden op de website van ALT: GASUITBREIDINGEN Straatnaam Nummer Aantal klanten LD (m) Voorzien 2007 Kalbergstraat /06/2007 Ooigemstraat /06/2007 Rozenbergstraat /06/2007 Rozenbergstraat 92 (rustoord) 1 30/06/2007 Ter Priemstraat /06/ Aardemolenstraat /06/2008 Hulstestraat /06/2008 Kalbergstraat /12/2008 Keizerstraat 1-11 en 2,6, /06/2008 Leegstraat en , /12/2008 Merelstraat 1-3 en /12/2008 Mezestraat /12/2008 Veldstraat /06/2008 Waterstraat 2-10, /06/ Beukstraat 2a 1 31/12/2009 Gentstraat 1-53 en /12/2009 Kallemoeistraat 7a /12/2009 Ooigemstraat en /06/2009 Papegaaistraat /06/2009 St. Amandsstraat 7-21 en /12/2009 Ter Priemstraat /06/2009 Tuinstraat 5, /06/2009 Vaartstraat 5-63 en /06/2009 Vijf Eikenstraat /12/2009 Vijverstraat 1-9 en /12/2009 Vinkstraat 3-15 en /12/2009 Vlasstraat 5-9, en 2-28, /06/2009 8

9 VOL VAN WATER DE WATERBEHEERPLANNEN IN OPENBAAR ONDERZOEK 22 mei Op 22 november 2006 gingen in Vlaanderen de Waterbeheerplannen in openbaar onderzoek. Het gaat om de elf bekkenbeheersplannen, bijna 100 deeltekenbeheersplannen en het voorbereidend document voor de opmaak van de stroomgebiedbeheersplannen van Schelde en Maas. Iedereen kan de plannen die op zijn of haar regio van toepassing zijn van dan af inkijken in het gemeente- of stadhuis en er opmerkingen op formuleren. Het openbaar onderzoek duurt zes maanden, tot Onder de titel Vol van water lanceerde de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkensecretariaten op 22 november 2006 informatie- en sensibilisatiecampagne voor het openbaar onderzoek. Met een folder, krantenadvertenties, een Tv-spot en informatievergaderingen willen ze iedereen zo goed mogelijk informeren over de waterbeheerplannen. Voor ieder bekken is er ook een toegankelijke brochure met een greep uit de acties en projecten die er op stapel staan. De brochures zijn gratis te bekomen in de informatiezuilen van de Vlaamse overheid, het nummer en de campagnesite, Met deze campagne willen de CIW en de bekkensecretariaten de burger informeren over het openbaar onderzoek en over de manier waarop hij of zij kan reageren. Maar bovenal willen ze duidelijk maken dat er werk wordt gemaakt van oplossingen voor de waterproblemen zoals wateroverlast en watervervuiling Bovendien willen ze de burger er op wijzen dat niet alleen de overheid verantwoordelijk is voor de toestand van het water in Vlaanderen, maar dat iedereen hiertoe zijn steentje kan bijdragen. NIEUWE WET ZORGT VOOR INKOMENSCOMPENSATIEVERGOEDING WINKELIER KRIJGT HINDERGELD BIJ WERKEN Sinds 1 juli 2006 is een nieuwe wet van kracht die zich richt tot zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder door werken op openbaar domein. Voor hen wordt een inkomenscompensatievergoeding voorzien uit het participatiefonds. Dit fonds wordt gevoed door verplichte bijdragen van gemeenten. Vanaf 1 januari 2007 kunnen handelaars een vergoeding aanvragen bij het participatiefonds indien ze hun onderneming minstens 14 dagen moeten sluiten doordat: - ofwel geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen kan benut worden van de straat waar de onderneming is gelegen; - ofwel geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen kan benut worden binnen een straal van 100 meter rond enige toegang tot de inrichting; - ofwel een toegangsweg tot de onderneming afgesloten wordt voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen. Vervolgens kan de handelaar een attest aanvragen bij de gemeente waar de onderneming gelegen is. Deze aanvraag gebeurt via een wettelijk aanvraagformulier. Bij afgifte van dit formulier in het gemeentehuis ontvangt u een gedateerd ontvangstbewijs. Na 7 dagen kan de gemeente een attest afleveren. Indien zij dit weigert kan de handelaar het participatiefonds vragen om via een gemachtigd ambtenaar de toestand te onderzoeken. Het ontvangstbewijs geldt hierbij als attest. Informatie De gemeente zal de handelaars minimum 14 dagen voor de start van de werken informeren. TE HUUR: GARAGE IN ETTINGEN Inlichtingen zijn te bekomen bij het gemeentebestuur, dienst grondgebiedzaken, tel

10 OVERZICHT VAN ENKELE BELASTINGEN EN RETRIBUTIES BELASTING OP HET OPHALEN VAN HUISVUIL Deze belasting bedraagt 40 euro per jaar en per gezin, alsook voor elke nijverheids-, handels-, of andere instellingen. De belasting bedraagt 20 euro voor zowel: - de alleenstaande, ouder dan 65 jaar (referentiedatum 01 januari van het aanslagjaar) - als de gezinnen met drie of meer kinderen onder de 18 jaar (referentiedatum 01 januari van het aanslagjaar) die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Oostrozebeke, waarbij een mindervalide kind beschouwd wordt als twee kinderen ten laste (attest voorleggen betreffende ongeschiktheid van minstens 66% invaliditeit afgeleverd door het ministerie van sociale voorzorg). BELASTING OP DE BEDELING AAN HUIS VAN PUBLICITEITSBLADEN EN -KAARTEN, ALSOOK VAN CATALOGI EN KRANTEN, WANNEER DIE DRUKWERKEN NIET VOORZIEN ZIJN VAN EEN ADRES Deze belasting werd vastgesteld per verspreiding: - 1 blad - maximum grootte A4-formaat: 7,44 euro; - voor één blad groter dan een A4-formaat: 14,87 euro; - meer dan één blad niet afhankelijk van het formaat: 19,83 euro. De belastingplichtige moet een aangifte bezorgen aan het gemeentebestuur met alle inlichtingen die nodig zijn voor de aanslag. De uiterste datum om de aangifte in te dienen wordt vastgesteld op 20 februari volgend op het betreffende dienstjaar. Indien nagelaten wordt om aangifte te doen tegen deze datum, wordt de belasting vermeerderd met een belastingverhoging van 6,20 euro per overtreding. OPCENTIEMEN ONROERENDE VOORHEFFING Het aantal opcentiemen onroerende voorheffing bedraagt AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING De aanvullende belasting op de personenbelasting bedraagt 7 %. MOTORRIJTUIGEN Is onderworpen aan de verkeersbelasting van de Staat. BELASTING HINDERLIJKE INRICHTINGEN De belasting voor de aanvragen of heraanvraag tot, melding van het exploiteren, veranderen, overname of uitbreiding van hinderlijke inrichtingen en op de aanvragen van een bodemsaneringsproject werd vastgesteld naargelang de klasse waarin milieuvergunning gerangschikt is en naargelang de soort aanvraag. BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, ONVEILIG, VERWAARLOOSD, BOUWVALLIG, LEEGSTAAND OF ONAFGEWERKT Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem AFGIFTE VAN HUISVUILZAKKEN PMD-ZAKKEN - COMPOSTEERBARE ZAKKEN COMPOSTVATEN BELUCHTINGSTOKKEN WORMENBAK - KEUKENEMMER Te verkrijgen bij Veys Agro Colruyt en GB: per pak van 10 stuks: -huisvuilzakken 30 l (rood): -huisvuilzakken 60 l (rood): -huisvuilzakken 60 l KMO (zwart) 10 6,25 euro 12,5 euro 12,5 euro

11 21e WERELDFOLKLOREADE 16 t.e.m. 20 mei 2007 S.C. DE MANDELMEERSEN - O.C.MANDELROOS OOSTROZEBEKE BELGIË - BULGARIJE - CHILI - DUITSLAND - FRANSE ANTILLEN - GEORGIË - GRAN CANARIA (SPANJE) NEPAL - OEZBEKISTAN Indien u gastfamilie wenst te zijn op de 21 e Wereldfolkloreade, bel dan naar 056/ of 0486/ of mail naar Programma (onder voorbehoud) Woensdag 16/ u: Folkloremarkt u: Seniorennamiddag u: Officiële openingsceremonie voor sponsors en gastfamilies Donderdag 17/ u: Heilige Mis opgeluisterd door de deelnemende groepen in de St. Amanduskerk te Oostrozebeke u: Folkloremarkt u: Stoet in het centrum van Oostrozebeke u: Openingsvoorstelling door alle deelnemende groepen u: Galavoorstellingen u: Volksbal met samendans o.l.v. de deelnemende groepen Vrijdag 18/ u: Optreden van De Ginsteblomme en Die Rooselaer u: Folkbal met folkgroep Deronderuit (gratis inkom) Zaterdag 19/ u: Galavoorstellingen u Volksbal met samendans o.l.v. de deelnemende groepen - Zondag 20/ u: Aperitiefconcert met De Stadtkapelle uit Duitsland u: Folkloremarkt u: Voorstelling door alle deelnemende groepen u: Galavoorstellingen u: Afscheidsbal met samendans o.l.v. de deelnemende groepen Inkomprijs Vertoning: 7,50 Dagkaart: 13 Abonnement: 30 (5 vertoningen) INFO 056/ of 0486/ Organisatie Het West-Vlaams Volkskunstensemble "Die Rooselaer" v.z.w. Gemeentebestuur Oostrozebeke Onder de auspiciën van Provincie West-Vlaanderen CIOFF 11

12 ALGEMEEN ACTIVITEITENKALENDER (MAART 2007 JUNI 2007) Vrijdag 30 maart 2007 Kaarting O.C. Mandelroos uur Ziekenzorg I. Viaene Dinsdag 10 april 2007 Kookkamp O.C. Mandelroos 9:00 uur All Sports Events D. Roelens Woensdag 11 april 2007 Kookkamp O.C. Mandelroos 9:00 uur All Sports Events D. Roelens Donderdag 12 april 2007 Kookkamp O.C. Mandelroos 9:00 uur All Sports Events D. Roelens Vrijdag 13 april 2007 Kookkamp O.C. Mandelroos 9:00 uur All Sports Events D. Roelens Zaterdag 14 april 2007 Lentefeest O.C. Mandelroos 13:30 uur Ziekenzorg I. Viaene Zaterdag 21 april 2007 Fietskijk- en verkoopdag O.C. Mandelroos 8:30 uur Politiezone MIDOW F. Lapeirre Zondag 29 april 2009 Schoolfeest Ginstezaal Ginsteschool D. Roelstraete Woensdag 2 mei 2007 Bloedinzameling O.C. Mandelroos 16:00 uur Rode Kruis L. Verheye Zondag 10 juni 2007 Verkiezingen O.C. Mandelroos 8:00 uur Gemeente Oostrozebeke S. Snauwaert Vrijdag 15 juni 2007 Invullen personenbelastingen O.C. Mandelroos 9:30-11:30/ 18:00- uur Marc Mares M. Mares :30 Vrijdag 22 juni 2007 Invullen personenbelastingen O.C. Mandelroos 9:30-11:30/ 18:00- uur Marc Mares M. Mares :30 Vrijdag 29 juni 2007 Invullen personenbelastingen O.C. Mandelroos 9:30-11:30/ 18:00-20:30 uur Marc Mares M. Mares

13 SPORT Donderdag 7 juni 2007 Westvlaamse Seniorensportdag Ingelmunster uur Regionaal Sport Overleg ic Sabine Velghe Zaterdag 20 juni 2007 Minisuperstars 2-5 april 2007 Adventure Kamp SC De Mandelmeersen SC De Mandelmeersen uur Gemeentelijke sportraad Sabine Velghe uur All Sports Events Sabine Velghe Vrijdag 6 april 2007 Survival Battle Domaine de Jaurieu 8:30 uur All Sports Events Sabine Velghe april 2007 Kleutersportkamp SC De Mandelmeersen 13 uur All Sports Events Sabine Velghe april 2007 Sprookjeskamp O.C. Mandelroos 9 uur All Sports Events Sabine Velghe april 2007 Kokkerellen O.C. Mandelroos 9 uur All Sports Events Sabine Velghe Zondag 3 juni 2007 Rally O.C. Mandelroos ORC Rally / vzw Rally Events J. De Raeve Elke dinsdag is er petanque die doorgaat ofwel in SC De Mandelmeersen of in t Vissershoveke. Meer inlichtingen kan je bekomen bij G. Dinneweth op het nummer CULTUUR Zondag 22 april 2007 Fietstocht Erfgoeddag O.C. Mandelroos 13:30 uur Gemeente Oostrozebeke K. Van Hoe Zaterdag 28 april 2007 Lenteconcert O.C. Mandelroos 20:00 uur Kon. Harmonie Sint Cecilia I. Christiaens Zaterdag 28 april 2007 Busreis Antwerpen (stad en LO) Antwerpen Foto- en diaclub W. Decraemer Zaterdag 5 mei 2007 Optreden O.C. Mandelroos 20:00 uur Cascade C. Dujardin Zaterdag 12 mei 2007 DSN steelt de show Part II (dansshow O.C. Mandelroos 16:00 Uur Dansschool Nele N. Uyttenhove Zaterdag 12 mei 2007 DSN steelt de show Part II (dansshow ) O.C. Mandelroos uur Dansschool Nele N. Uyttenhove Zondag 13 mei 2007 DSN steelt de show Part II (dansshow ) O.C. Mandelroos uur Dansschool Nele N. Uyttenhove Donderdag 17 mei 2007 Folkloreade O.C. Mandelroos Die Rooselaer S. Duyck Zaterdag 19 mei 2007 Folkloreade O.C. Mandelroos Die Rooselaer S. Duyck Zondag 20 mei 2007 Folkloreade O.C. Mandelroos Die Rooselaer S. Duyck

14 presenteert WOUTER DEPREZ met de try-out van zijn nieuwe show Vrijdag 14 september 2007 om uur inkom : 9 euro gemeenschapscentrum O.C. Mandelroos Oostrozebeke info & reservaties Christophe Dujardyn Geert Haelewyn VRIJDAG 25 MEI 2007 OM 20 UUR: LEVEN IS HET MEERVOUD VAN LEF Journalist Manu Adriaens schreef meer dan twintig boeken, waaronder in opdracht van de VRT het officiële jubileumboek 'Blijven kijken!' naar aanleiding van 50 jaar Vlaamse televisie. Daarnaast maakte hij voor de VRT-televisie enkele documentaires en leverde hij ook bijdragen aan diverse radioprogramma's. In deze lezing 'Leven is het meervoud van lef onderzoekt hij hoe bekende mannen en vrouwen erin slagen succes met innerlijke rust te combineren. Daarvoor las hij enkele tientallen biografieën van grote namen uit de geschiedenis. Verder dacht hij terug aan de vele anekdoten die BV's hem in de loop van zijn journalistieke carrière vertelden. Al die verhalen mixte hij tot een cocktail van tips voor een eigenzinniger en dus gelukkiger leven. De gratis lezing Leven is het meervoud van lef vindt plaats in bibliotheek t Kraaiennest. Reserveren kan in de bibliotheek, op het nummer of via 30 jaar O.C.M.W. De OCMW-wet die elke inwoner van België een menswaardig bestaan garandeert en in elke gemeente een OCMW oprichtte (voorheen de C.O.O.) viert op 1 maart 2007 haar 30ste verjaardag. Dat kunnen en willen we niet zomaar laten passeren. Op zondag 29 april 2007 wordt deze verjaardag dan ook gevierd. Alle OCMW-gebruikers zullen uitgenodigd worden voor een namiddagvullend programma.wat dat programma juist is, blijft natuurlijk nog een verrassing! Wij hopen alvast op een talrijke opkomst 14

15 Fiets mee en ontdek het leven zoals het was: VLAS! Vlasfietstocht Ingelmunster- Oostrozebeke- Meulebeke Zondag 22 april, vanaf uur Gratis tocht van 20 km via Ingelmunster, Oostrozebeke en Meulebeke met demonstraties, rondleidingen en een hapje en een drankje tot 18 uur op de verschillende startplaatsen: Libeco- Lagae, Roterij Mommerency, Roterij Lannoo. Het rootproces bij Mommerency: Vuilputstraat 8, Ingelmunster Bij de gebroeders Mommerency kunt u het rootproces volgen van A tot Z, van het slijten van het vlas over het repelen en de kapelletjes, tot en met de werking van de rootputten en het resultaat daarvan. In een sfeervol kader kunt u er onze experts bestoken met vragen over alles wat u altijd al wou weten over de vlasverwerking. En we vergeten natuurlijk de innerlijke mens niet, want ook het kasteelbier is van de partij! Info: Cultuurdienst Ingelmunster, 051/ Zwingeldemonstratie in de oude roterij Lannoo Gentstraat 4, Oostrozebeke Het vlasverbond Ingelmunster - Oostrozebeke vertelt er u alles over lemen, kroten en boten. De Oostrozebeekse jeugd serveert een frisse pint om het stof van de zwingelturbine door te spoelen en de foto- en diaclub tenslotte haalt vlasfoto s uit de oude doos. Op het zwarte doek zijn er filmpjes over de geschiedenis en de verwerking van het vlas te zien. Info: Cultuurdienst Oostrozebeke, 056/ Heeft u ook nog foto s met vlastaferelen? Dan kunt u deze gratis laten scannen op zaterdagvoormiddag 5 mei in de bibliotheek t Kraaiennest in Oostrozebeke. Weefgetouwen in actie bij Libeco-Lagae Tieltstraat 112, Meulebeke In Meulebeke kan een bezoek gebracht worden aan de firma Libeco-Lagae én de Libeco Outlet Store. Libeco-Lagae neemt meer dan 60% van de vlasproductie in België voor haar rekening. De weefgetouwen draaien er dag en nacht. Tijdens het bedrijfsbezoek kan men doorlopend het weven en stoppen zien met een woordje uitleg. In de Libeco Outlet Store aan de Randweg maak je kennis met de geschiedenis van de firma en de afgewerkte producten. In de refter kunnen de dorstige fietsers een glas vlasbier drinken. Info: Cultuurdienst Meulebeke, 051/ Medewerkers aan erfgoeddag zijn onder andere: de cultuurdiensten van Meulebeke, Oostrozebeke en Ingelmunster, Sportdienst en sportraad Meulebeke, werkgroep heemkunde Meulebeke en Ingelmunster, vlasverbond Ingelmunster-Oostrozebeke, firma Libeco-Lagae, KSA Oostrozebeke, Chiro De Ginste, KLJ Oostrozebeke, foto- en diaclub Oostrozebeke. PIZZA CULTUUR CULTUURBELEIDSPLAN INSPRAAKVERGADERING In het najaar 2007 worden de nieuwe cultuurbeleidsplannen van de gemeenten en steden ingediend. Het is onze ambitie een plan te schrijven op maat van uw gemeente. Wij willen dan ook Oostrozebekenaren aan het woord laten over het culturele leven en de bibliotheekwerking. Jullie ideeën zijn de ingrediënten voor een goed cultuurbeleidsplan voor de komende 6 jaar! U bent een cultuurgenieter, cultuurmaker, cultuurhater of bibliotheekliefhebber? Kom dan zeker naar het inspraakmoment op maandag 2 april 2007 om uur in het gemeenschapscentrum O.C. Mandelroos. Wij zorgen voor stuk ovenwarme pizza en een glaasje voor alle geïnteresseerden. Meer informatie bij Katrien Van Hoe, cultuurbeleidcoördinator,

16 16

17 AFGIFTE VAN HUISVUILZAKKEN PMD-ZAKKEN - COMPOSTEERBARE ZAKKEN COMPOSTVATEN BELUCHTINGSTOKKEN WORMENBAK - KEUKENEMMER -composteerbare zakken voor groenafval: -PMD-zakken 60 l(blauwe): 6,25 euro 12,5 euro Te verkrijgen in het gemeentehuis: -compostvat -beluchtingstok -wormenbak -keukenemmer -compostbak 15,00 euro 4,00 euro 25,00 euro 2,50 euro 27,00 euro BELASTING OP HET WEGHALEN EN VERWIJDEREN VAN SLUIKSTORTINGEN - afval met een volume tot 1 m 3 : 74,37 euro; - afval met een volume van meer dan 1 m 3 tot 5 m 3 : 123,95 euro; - afval met een volume van meer dan 5 m 3 : 123,95 euro, vermeerderd met 24,79 euro per bijkomende m 3 of gedeelte van m 3 BELASTING OP OPGRAVINGEN EN HET VERPLAATSEN VAN EEN ASURN - 247,90 euro per opgraving - 61,97 euro per verplaatsing van een asurn RETRIBUTIE GRONDVERGUNNING OP DE BEGRAAFPLAATSEN - 35 jaar: kelder voor 2 personen geplaatst door de gemeente: euro - 35 jaar: kelder voor 2 personen niet geplaatst door de gemeente: euro - 35 jaar: urnenkelder voor maximum 2 personen: 550 euro - gratis bijzetting urnenkelder enkel te betalen de kostprijs van de naamplaat en ingriffing - concessie van nis in het columbarium voor 35 jaar (ingriffing identiteit op de naamplaat inbegrepen: 210,00 euro) - nis in het columbarium: bijzetting: gratis - bijzetting urnenkelder: gratis - nis in het columbarium: ingriffing identiteit op de naamplaat: 36,30 euro - asverstrooiing: ingriffing identiteit op de gemeenschappelijke aandenkplaat: 42,35 euro RETRIBUTIE HUWELIJKSPLECHTIGHEDEN Tarieven werden vastgesteld naargelang dag en uur van de plechtigheid. Alle informatie kunt u bekomen bij de dienst burgerlijke stand RETRIBUTIE VERLAGEN, VERLEGGEN EN VERBREDEN VAN OPRITTEN AAN BESTAANDE WEGEN - Voetpad en oprit in grijze betonstraatstenen 22x22x8 cm: per m 2 excl. BTW: 35,00 euro - boordsteen 100x30x20 op een magere betonfundering: per lopende meter excl. BTW: 25,00 euro Het tarief zal jaarlijks aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. GEBOORTEPREMIE OVERZICHT VAN ENKELE PREMIES Bij geboorte wordt automatisch een premie toegekend van 25,00 euro. 17

18 LUIERPREMIE Bij de eerste en bij de tweede verjaardag wordt automatisch een premie toegekend van telkens 25,00 euro. VOORHUWELIJKSSPAREN Voorwaarden: - ten minste 1 jaar in de gemeente gehuisvest zijn; - op datum van het huwelijk aangesloten zijn bij een erkende dienst voor voorhuwelijkssparen; - na het huwelijk een bewijs van voorhuwelijkssparen voorleggen De premie bedraagt 10 % op het bedrag door de aanvrager gestort bij de erkende dienst voor voorhuwelijkssparen. VERLOFKAMPEN MINDERVALIDEN Aan mindervaliden die deelnemen aan een voor hen ingericht en voorbehouden verlofkamp en die op 01 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft woonachtig zijn in de gemeente. Voorwaarden: - deelgenomen hebben aan een vakantieverblijf van minimum 5 dagen; - het verlofkamp moet ingericht zijn door een erkende vereniging voor zieken; - de vakantie moet speciaal worden ingericht en aangepast voor zieken; - de aanvragen moeten ingediend worden voor 01 november van het toelagejaar De aanvraag moet de volgende stukken bevatten: - attest van de inrichters waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden voldaan wordt; - een bewijsstuk i.v.m. de invaliditeit of ziekte (minstens 65%) afgeleverd door het kinderbijslagfonds, ministerie van sociale voorzorg of door een aangestelde van de mutualiteit Het bedrag van de gemeentelijke tussenkomst is bepaald op 7,5 euro per dag verblijf en dit met een maximum van 37,5 euro per rechthebbende. MINDERVALIDEN De toelage wordt uitbetaald aan het gezinshoofd van het gezin waarvan het mindervalide kind deel uit maakt. Hiervoor wordt een attest voorgelegd waaruit blijkt dat ze recht hebben op een bijkomende tegemoetkoming voor mindervalide kinderen, als gevolg van een ongeschiktheid van minstens 66% op basis van de oude wetgeving of 9 punten op de sociale medische schaal op basis van de nieuwe wetgeving afgeleverd door de federale overheidsdienst sociale zekerheid. Dit attest moet worden ingediend voor 01 november van het jaar waarvoor de toelage wordt aangevraagd. Het is de toestand op 01 januari van het betrokken jaar die in aanmerking wordt genomen. HUISVESTINGSPREMIES Onder bepaalde voorwaarden worden volgende premies toegekend: - aankooppremie van een woning; - verbeteringspremie van een woning; - aanpassingspremie voor woningen bewoond door bejaarden en personen met een handicap Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem SENIOREN GEMEENTELIJKE SENIORENRAAD SAMENSTELLING BESTUUR Voorzitter: de heer Herman Naessens, Veldstraat 57, 8780 Oostrozebeke Ondervoorzitter: de heer Raoul Vanstaen, Meulebekesteenweg 28, 8780 Oostrozebeke Secretaris: Mevrouw Marleen Martin-Debacker, Halewijnstraat 17, 8780 Oostrozebeke Leden: Mevrouw Agnes Van Meenen, Wielsbekestraat 1/1, 8780 Oostrozebeke De heer Roger Verbrugghe, Meulebekesteenweg 13, 8780 Oostrozebeke De heer Frans Deloddere, Wielsbekestraat 3/F1, 8780 Oostrozebeke Mevrouw Henriette Penninck, Hoogstraat 105, 8780 Oostrozebeke Schepen senioren: mevrouw Tineke Teerlynck, Meulebekesteenweg 25, 8780 Oostrozebeke De ambtenaar die het secretariaat waarneemt: mevrouw Marleen Saelens 18

19 PLUS-3-PAS U bent 55 jaar of ouder? Dan heeft u recht op een korting wanneer u deelneemt aan een culturele activiteit die via de cel cultuurspreiding van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen financieel wordt ondersteund. Het gaat hier om activiteiten die via het reglement 'Podium' worden gesubsidieerd. In dit reglement staat dat organisatoren verplicht zijn een korting te verlenen aan de houders van een Plus-3-pas. In het kader van de beleidslijnen van de Vlaamse Regering omtrent administratieve vereenvoudiging, besliste Bert Anciaux, Vlaams minister bevoegd voor Cultuur, om voor de toekenning van deze korting niet langer de Plus-3-pas te verdelen. Vanaf heden zijn geen nieuwe Plus-3-passen meer verkrijgbaar. De korting op zich blijft zeker bestaan, alleen volstaat vanaf nu de identiteitskaart om aan te tonen dat men de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Opmerking: wie nu in het bezit is van een Plus-3-pas hoeft deze niet weg te gooien, ook het pasje blijft geldig om zich kenbaar te maken als 55-plusser. De ervaring leert ons dat deze korting ondertussen vaak veel ruimer wordt toegepast dan hierboven aangegeven. Wij juichen dit uiteraard toe, maar willen benadrukken dat deze verruiming een vrije keuze blijft van de organisator en niet door ons afdwingbaar. Organiseert u een activiteit, denk er dan aan de korting niet langer 'voor houders van een Plus-3-pas' te noemen maar een korting te vermelden voor +55j. Nog vragen? Neem gerust contact op met Luc Jouret, medewerker cel cultuurspreiding of Machteld De Smedt, verantwoordelijke cel cultuurspreiding GEMEENTELIJKE SPORTRAAD SAMENSTELLING BESTUUR SPORT Voorzitter: de heer Chris Lannoo, Hoogstraat 51, 8780 Oostrozebeke Ondervoorzitter: de heer Rudi Vannieuwenborghe, Vlissingestraat 23, 8780 Oostrozebeke Secretaris: de heer Rafaël Hullebusch, Hoogstraat 137, 8780 Oostrozebeke Leden: De heer Hendrik Coudenys, Meibosstraat 3, 8780 Oostrozebeke De heer Piet Dehaen, Hoogstraat 119, 8780 Oostrozebeke De heer Omer De Meulemeester, Beekstraat 10, 8780 Oostrozebeke De heer José Libbrecht, Boomgaardstraat 6, 8780 Oostrozebeke Mevrouw Henriette Penninck, Hoogstraat 105, 8780 Oostrozebeke De Heer Luc Verstraete, Nieuwstraat 1, 8780 Oostrozebeke SPORTBELEIDSPLAN Het is de bedoeling dat het gemeentebestuur een sportbeleidsplan schrijft. De sportdienst bereidt het plan voor en ambieert een plan dat haalbaar is, dat aansluit bij de visie van de beleidsmakers en de realiteit van Oostrozebeke. Jullie ideeën zijn belangrijk om een goed sportbeleidsplan op te maken voor de komende 6 jaar. Indien u geïnteresseerd bent om een avond vrij te maken om hieraan mee te werken, gelieve uw naam door te geven aan de sportdienst. Voor meer informatie: Sabine Velghe, sportfunctionaris, PERSONEEL VAKANTIEJOBS BIJ HET GEMEENTEBESTUUR Voor de verlofperiode juli, augustus en september 2007 zal de gemeente beroep doen op jobstudenten - schoonmaak (gemeentehuis, gemeenschapscentrum, sportcentrum, kinderopvang, jeugdhuis en bibliotheek) - technische dienst - administratieve diensten (gemeentehuis en bibliotheek) - toezicht gemeenschapscentrum en sportcentrum - buitenschoolse kinderopvang 19

20 De voorkeur gaat uit naar kandidaten die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Personen die geïnteresseerd zijn, kunnen hun naam opgeven bij het gemeentebestuur Oostrozebeke, E. Brengierstraat 6, tel , OCMW O.C.M.W. OOSTROZEBEKE ZOEKT VRIJWILLIGE CHAUFFEURS VOOR MINDER MOBIELEN CENTRALE Beschikt u over wat vrije tijd, een auto en een telefoon? Wilt u zich inzetten voor mensen die verplaatsingsmoelijkheden hebben omwille van ouderdom, ziekte of handicap? Wij bieden u: Een kilometervergoeding Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering Een omniumverzekering voor de wagen Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie hierrond? O.C.M.W. Oostrozebeke Halfweghuisstraat Oostrozebeke (vragen naar Vicky Desmet) HET O.C.M.W. START MET DE VERBOUWING VAN HET RUSTHUIS ROZENBERG Op 1 maart 2007 werd het startschot gegeven voor wat betreft de bouwwerkzaamheden aan het rusthuis Rozenberg, een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Het nieuwe rusthuis zal onderdak bieden aan 76 bewoners en zal daarnaast 3 kortverblijfkamers bevatten. Vooreerst wordt gewerkt aan de herinrichting van de huidige kapel (eerste en tweede verdieping) tot een zestal woongelegenheden waarna het achterste gedeelte van de zijvleugel afgebroken zal worden. Evenwijdig met de bestaande hoofdvleugel (voorkant) wordt vervolgens een volledig nieuwe vleugel opgetrokken die onderdak moet bieden aan 51 bewoners en die in de kelder oa. de keuken en de personeelsafdeling zal huisvesten. Tussen deze nieuwbouw en de bestaande hoofdvleugel wordt een nieuwe tussenvleugel opgetrokken met op de drie verdiepingen een ruime eet- en leefruimte voor de bewoners. In een laatste fase worden de eerste en tweede verdieping van het huidig hoofdgebouw volledig gerenoveerd tot ruime kamers met eigen sanitaire cel; de gelijkvloerse verdieping wordt voorbehouden voor de dagelijkse verantwoordelijke, de rusthuisadministratie en kiné- en ergolokaal, kapsalon en dergelijke. 20

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

INFOMAGAZINE. Infovergadering windturbines Storm NV - 4 oktober 2012. november - december 2012.06. Computercursussen senioren

INFOMAGAZINE. Infovergadering windturbines Storm NV - 4 oktober 2012. november - december 2012.06. Computercursussen senioren INFOMAGAZINE Infovergadering windturbines Storm NV - 4 oktober 2012 november - december 2012.06 Computercursussen senioren Seniorenweek 2012 - Paul Severs 19-23 november 2012 gemeentelijke info inhoud

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N 6 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: W. DE BIE, SCHILDEBAAN 18, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2007 O N Z E G E M E E N T E M A

Nadere informatie

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede

WWW.RUISELEDE.BE ruiselede GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE ruiselede 30ste JAARGANG - VOORJAAR 2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.9 TECHNISCHE DIENST P.17 DOSSIER P.20 INTERVIEW P.22 SOCIAAL HUIS P.24 MILIEU P.26

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10 Senior in Zwevegem Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem OCMW

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad!

voorwoord... februari 2013 deze maand Bouw mee aan onze stad! BUDGET 2013 pagina 6-7 Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals stadskrant Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en

Nadere informatie

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE januari februari 2013 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne gelukkig nieuwjaar

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie