Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening"

Transcriptie

1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening Inleiding Een visie op schoonmaakdienstverlening Kenmerken van het proces en de organisatie Formulering van doelstellingen en kwaliteitseisen Beschrijving van richtlijnen en procedures Structurele vorm van controle en bewaking Financiële en projectadministratie Informatievoorziening en communicatiestructuur 9 2. Programma van eisen voor de schoonmaakuitvoering Inleiding Huisvesting Het gebouw Gebouwindeling Gebouwinventarisatie Reinheidsgraad als normstelling Vervuilingsproces Vervuilingsfactoren en vervuilingssterkte Gebouwgebonden vervuilingsfactoren Gebruikersgebonden vervuilingsfactoren Vaststellen van het vervuilingsproces Inventarisatie van vervuilingsfactoren Beoordelingscriteria van vervuilingsfactoren Bepalen van de vervuilingssterkte en het vervuilingsproces Schoonmaakwerkprogramma Elementen en schoonmaakhandelingen Schoonmaakfrequenties Standaardwerkprogramma Bestekswerkprogramma 28

2 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Vooraf Voordat eisen gesteld kunnen worden aan de schoonmaakuitvoerende partij moet duidelijk zijn hoe de dienstverlening vorm wordt gegeven. De kwaliteit van de schoonmaakuitvoering wordt mede bepaald door de kwaliteit van het beheer. Dat betekent dat wanneer het beheer van de schoonmaakuitvoering niet goed is georganiseerd en niet correct wordt uitgevoerd, dit direct een nadelige invloed zal hebben op de schoonmaakuitvoering. De vertegenwoordiger namens de opdrachtgevende partij is hierin een wezenlijke factor. Het samenstellen van een programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening blijft dus niet beperkt tot het opstellen van een schoonmaakwerkprogramma. Voorwaarden voor de manier waarop de dienstverlening binnen de organisatie moet functioneren is een ander aspect dat zeker aandacht verdient. Het accent ligt hierbij op de organisatie en het beheer van de schoonmaakdienstverlening. Zowel voor het beheer als voor de schoonmaakuitvoering geldt verder dat het van fundamenteel belang is dat het programma van eisen als referentiekader kan fungeren wanneer het schoonmaakonderhoud in uitvoering is gekomen. Daarmee wordt borging van de dienstverlening bewerkstelligd en worden kosten voor beheer en uitvoering beheersbaar. 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 1.1 Inleiding Over een programma van eisen voor de organisatie van schoonmaakdienstverlening zijn twee ontwikkelingsfasen te benoemen met afzonderlijke onderwerpen. Elke fase en onderwerp is een afgerond geheel. Voordat aan een volgende stap wordt begonnen moet een voorgaande fase worden geaccepteerd en gedragen door het management. Alleen dan lukt het om zo volledig mogelijk te zijn en te komen tot een op de praktijk afgestemde dienstverlening die aansluit op het beleid en de cultuur van de organisatie. De volgende ontwikkelingsfasen komen in chronologische volgorde aan de orde: samenstellen van een visie op schoonmaakdienstverlening; samenstellen van uitgangspunten voor een beheersmodel. 1.2 Een visie op schoonmaakdienstverlening Een visie moet gebaseerd zijn op feiten die gedragen worden door de partijen die betrokken zijn bij de schoonmaakdienstverlening. Wanneer aan de basisvoorwaarden van deze bedrijfsactiviteit wordt

3 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening voldaan heeft dit zijn weerslag op de organisatie en het beheer van de dienstverlening. Uiteraard is een visie absoluut geen garantie voor het goed functioneren van een facilitaire afdeling. Het dient wel als basis om doelstellingen en uitgangspunten met randvoorwaarden te definiëren. De benaderingswijze om te komen tot een visie op schoonmaakdienstverlening is gebaseerd op het primaire bedrijfsproces en alle daaraan verbonden activiteiten. Dat geldt voor zowel bedrijven als instellingen. Door de aard en samenhang van de werkzaamheden kunnen voorwaarden worden gesteld aan de omstandigheden waaronder bepaalde werkzaamheden moeten worden verricht. Hierbij spelen drie cruciale facetten een rol: de aard van de werkzaamheden die verbonden zijn aan de bedrijfsprocessen; de arbeidsomstandigheden van de werknemers; de cultuur van de organisatie. Enkele invalshoeken van waaruit naar die beheersvisie kan worden gekeken, zijn: Benadering vanuit de soort bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden. Daarbij speelt de aard van de werkzaamheden ook een rol. Dit alles moet worden gesitueerd binnen de organisatie waar het schoonmaakonderhoud plaatsvindt: bij de opdrachtgever van het schoonmaakbedrijf of de uitvoerende afdeling. Bepaalde werkzaamheden moeten worden gerealiseerd onder specifieke condities om tot optimale resultaten te komen. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met de omstandigheden waaronder werknemers moeten werken in relatie tot de aard van de werkzaamheden. Ook kunnen bepaalde bedrijfsprocessen niet zonder geconditioneerde omstandigheden plaatsvinden. Een door de directie opgelegd verantwoord uitgavepatroon conform de beoogde doelstelling van exploitatiekosten en rendement van de onderneming of de instelling. De diverse partijen die direct betrokken zijn bij de schoonmaakdienstverlening zijn ondergeschikt aan bovengenoemde invalshoeken. Het primaire proces staat immers centraal. Uiteindelijk moeten de direct betrokkenen in het secundaire proces hierop aansluiting vinden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er beperkt vertrouwen is tussen de verschillende partijen wat betreft schoonmaakdienstverle-

4 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening ning. Dat is ingegeven door het feit dat iedereen de belangen van de ander te sterk beredeneert vanuit zijn eigen positie. Indien er vanuit een ander perspectief geredeneerd wordt, blijkt er nagenoeg geen verschil te zijn. Sterker nog: er is een heel duidelijke overeenkomst waar te nemen. Alle betrokken partijen hebben belang bij een goede onderlinge verstandhouding en een langdurige samenwerking. Zo kunnen uiteindelijk voor elke partij de individuele doelstellingen worden verwezenlijkt. Voorwaarde die hiervoor geldt is onder meer dat partijen duidelijk dienen te formuleren wat hun verwachtingen en doelstellingen zijn. In grote lijnen geldt zowel voor de opdrachtnemer als voor de opdrachtgever een bepaald te leveren of te ontvangen resultaat. Eventueel zelfs, indien van toepassing, een bepaalde afgesproken prijs. Dat is het geval als er sprake is van uitbesteding en/of interne kostendoorberekening. Indien vooraf overeenstemming is bereikt, kan een duidelijk kader worden gecreëerd dat als operatiegebied geldt. Een essentiële voorwaarde om dit te bewerkstelligen is inventariseren welke partij direct of indirect belang heeft bij de schoonmaakdienstverlening. Aansluitend hierop moeten voor elke belanghebbende partij de doelstellingen en verantwoordelijkheden bekend zijn. Hiertoe is het noodzakelijk om in eerste instantie te beschrijven wat de primaire doelstellingen van die partijen zijn. Vanuit deze geformuleerde individuele doelstellingen is het mogelijk om vervolgens een gemeenschappelijke doelstelling te definiëren. Deze formulering is tegelijkertijd de basis van waaruit een beheersvisie kan worden geformuleerd. Op deze wijze is objectivering van gemeenschappelijke belangen mogelijk en kunnen ogenschijnlijk fundamentele verschilpunten worden opgelost. Bovendien kan implementatie van een nieuwe beheersstructuur plaatsvinden. De volgende partijen zijn direct of indirect bij de schoonmaakdienstverlening betrokken en in grote lijnen en kunnen voor deze afzonderlijke partijen doelstellingen worden gedefinieerd: de directie, de facilitaire dienst, de interne klant en de schoonmaakorganisatie. De visie wordt vervat in een enkele zin. Deze zin is een samenvatting van de individuele doelstellingen van betrokken partijen. Het zal een basis zijn om het vertrouwen van de verschillende partijen naar elkaar te vergroten. Nadat een visie is vastgesteld is het vervolg daarop deze visie te vertalen naar een beheersmodel. Dit beheersmodel dient als uitgangspunt om de organisatie van de schoonmaakdienstverlening binnen de organisatie vorm te geven. In het verlengde hiervan kunnen de eisen worden geformuleerd voor de eigen organisatie en die van de uitvoerende schoonmaakorganisatie.

5 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Kenmerken van het proces en de organisatie Om tot realisering van de in vorige paragraaf genoemde doelstelling te komen moet bekend zijn welke kenmerken verbonden zijn aan het totale dienstverleningsproces. Van deze kenmerken moeten eveneens doelstellingen worden gedefinieerd. Bovendien is het noodzakelijk om realisering mogelijk te maken de eisen en de voorwaarden die worden gesteld aan die kenmerken in kaart te brengen. Het geheel van kenmerken, met bijbehorende eisen en voorwaarden, is een gesloten keten waarin het gehele beheersproces is ondergebracht. Voor de uitwerking hiervan kunnen bepalingen en richtlijnen volgens de NEN ISO-normen 9002 en als leidraad worden gehanteerd. Elk proces is opgebouwd uit een aantal deelprocessen die essentieel zijn voor het verloop daarvan. Het gaat hierbij om onderdelen die een zeer grondige invulling behoeven. De mate waarin die grondigheid wordt betracht is bepalend voor het uiteindelijk resultaat en het succes dat kan worden behaald. Het resultaat van een deelproces bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het volgende deelproces. Het daaropvolgende deelproces is daar weer van afhankelijk, enzovoort. Niet moeilijk voor te stellen is dat de professionaliteit van het schoonmaakbeheer direct van invloed is op het schoonmaakonderhoud. Er zijn vijf essentiële kenmerken te benoemen waaraan rand-voorwaarden worden verbonden. Deze randvoorwaarden vormen een onverbiddelijke deel voor het samenstellen van een beheersmodel. Deze vijf kenmerken van het dienstverleningsproces zijn: Formulering van doelstellingen en (kwaliteits)eisen ten aanzien van de organisatie, het beheer en de uitvoering van het dienstverleningsproces. Beschrijving van richtlijnen en procedures. Een structurele vorm van controle en bewaking met betrekking tot geformuleerde voorwaarden, kwaliteitseisen en procedures. De financiële en projectadministratie. Een doeltreffende informatievoorziening en communicatiestructuur Formulering van doelstellingen en kwaliteitseisen Formulering van doelstellingen en kwaliteitseisen ten aanzien van de organisatie, het beheer en de uitvoering van het dienstverleningsproces is het eerste kenmerk dat invulling behoeft. Samen met de andere vier elementen wordt de basis gelegd voor de vormgeving van het totale dienstverleningsproces. Door doelstellingen te formuleren wordt in algemene zin een uitwerking gegeven van elk van

6 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening de begrippen. Het gaat hierbij om de begrippen organisatie, beheer en uitvoering. Organisatie De inrichting van de organisatie moet zodanig worden gekozen dat alle beoogde taken uit te voeren zijn. Daarbij is het van groot belang dat de inrichting van de organisatie ondubbelzinnig wordt gedefinieerd. Een structuur aanbrengen past in dat geheel. De taken hebben betrekking op de werkzaamheden die moeten worden verricht om tot uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden te komen. Tevens is het van belang de voorwaarden te bepalen waaraan moet worden voldaan om de werkzaamheden te kunnen realiseren. Hierbij kan worden gedacht aan de noodzakelijk personele en materiële invulling. Een andere voorwaarde die invulling behoeft is te definiëren welke informatie van belang is om overzicht te hebben en te houden zodat de organisatie en het gehele dienstverleningsproces kunnen worden gestuurd en beheerst. Na de invulling van de individuele taken kan de structuur van de opeenvolgende taken worden vertaald in personele functies. Dan pas is het mogelijk om aan de hand van de uitgewerkte beschrijvingen van de taken te bepalen welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de diverse functies moeten worden toegeschreven. In de daaropvolgende fase is het mogelijk om duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om deze functies goed te kunnen vervullen. Het geven van concrete en op de praktijk gerichte invulling aan het geheel van taken, functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden waaraan moet worden voldaan is een voorwaarde om te komen tot een optimaal beheer van het dienstverleningsproces. Beheer Met beheer wordt bedoeld het directe toezicht en de begelei-ding van de totale schoonmaakdienstverlening. Het beheer heeft betrekking op een aantal voorbereidende werkzaamheden maar ook op de uitvoering van het schoonmaakonderhoud. Essentieel voor beheer is dat in dit onderdeel de doelstelling van het schoonmaakonderhoud is geformuleerd. Hierbij valt onder meer te denken aan de definiëring van de te behalen reinheidsgraad binnen een bedrijfsgebouw en aan de vaststelling van de aspecten die bepalend zijn voor de vervuiling van een bedrijfsgebouw en in welke mate. Aansluitend kan hiervoor een werkprogramma worden samengesteld zodat de gestelde reinheidsgraad wordt gehaald. Uiteraard zijn bewaking en controle van de uitgangspunten belangrijke aspecten van het beheer. De uitgangspunten en de werkprogramma s eventueel bij-

7 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening stellen na signalering van knelpunten en/of afwijkingen kan hiervan een gevolg zijn. Uitvoering Het beoogde resultaat moet na de uitvoering van het schoonmaakonderhoud zijn gerealiseerd. De wijze van uitvoering, met inbegrip van het gebruik van middelen en reinigingsmaterieel, is een element dat bepalend is voor het eindresultaat. De wijze waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, de daarbij gehanteerde methoden en de te gebruiken middelen en materialen moeten dan ook formeel worden vastgelegd. De uitvoerende instantie is hier verantwoordelijk voor. Als uitgangspunt kan worden gesteld dat zowel het gebruik van materieel en schoonmaakmiddelen moet voldoen aan de geldende normen waaronder de Arbo- en milieuwet. Daarnaast kunnen specifieke voorwaarden gelden die vanuit de opdrachtgevende organisatie gesteld worden. Aanleiding kan zijn de aard van de bedrijfsprocessen en uitvloeisel van het milieubeleid binnen de onderneming Beschrijving van richtlijnen en procedures Met het beschrijven van richtlijnen en procedures wordt het inzichtelijk maken van het gehele dienstverleningsproces beoogd. Per fase van het proces wordt aangegeven welke activiteiten noodzakelijk zijn om tot realisering van de geformuleerde doelstellingen te komen. De beschrijving is onder te verdelen in verschillende fasen die een schakel vormen in het schoonmaakproces. Zo dienen allereerst de taken en de verantwoordelijkheden die bij de organisatie van de facilitaire dienst liggen inzichtelijk te worden gemaakt. Deze nemen immers een sleutelpositie in in het geheel. Ten tweede moet er een beschrijving komen van de afdeling of schoonmaakorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het schoonmaakonderhoud. Daartoe horen ook de toeleverende bedrijven, zoals leveranciers van schoonmaakmiddelen en sanitaire voorzieningen. De interne en/of externe klant moet eveneens worden beschreven. Ook hij moet op de hoogte zijn wat van hem verwacht mag worden en wat hij mag verwachten van de schoonmaakdienstverlening. Als zich in een bepaald deel van het proces problemen voordoen met de afstemming van taken, kan de procedurebeschrijving als leidraad worden gehanteerd. Behalve dat het gehele proces inzichtelijk wordt gemaakt, heeft de beschrijving van richtlijnen en procedures voorts als voordeel dat in de ontwerpfase op een logische wijze kan worden gecontroleerd of zich onvolkomenheden in het proces voordoen. Een voorbeeld waar

8 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening procedures voor worden ontwikkeld, is onder meer het communicatieproces. Hierbij wordt het proces van schriftelijke informatievoorziening en overlegstructuur beschreven. Het is van belang om de wijze waarop het communicatieproces moet worden uitgevoerd op papier te zetten. Gewoonlijk wordt hierbij gebruikgemaakt van een flow-diagram met een korte uitleg als hulpmiddel Structurele vorm van controle en bewaking Het derde element van het beheersproces is het op een structurele wijze vormgeven van controle en bewaking met betrekking tot de geformuleerde voorwaarden, de kwaliteitseisen en de procedures. Een van de primaire beheerstaken is de controlerende functie. Doel hiervan is om het totale schoonmaakproces te bewaken, of dit conform de taak- en de doelstellingen wordt gerealiseerd. Hiertoe zal een aantal controlemiddelen ter beschikking moeten staan om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken om de resultaten weer te geven. Aan de hand van historische informatie is het mogelijk om een trendanalyse van het schoonmaakproces te maken. De informatie van die analyse maakt het mogelijk om gericht in te grijpen in het schoonmaakproces. De taken die hieruit voortvloeien liggen op het terrein van het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de administratieve taken. Het beheer dient zich echter niet te beperken tot het correctieve aspect. Het moet vooral gericht zijn op preventieve aspecten en de verbetering van bestaande processen. Vandaar dat het maken van een trendanalyse hier een belangrijk aspect is om te komen tot procesbeheer Financiële en projectadministratie Aan de hand van voorwaarden die zijn gesteld ten aanzien van bepaalde activiteiten om te komen tot de uitvoering van het schoonmaakonderhoud het schoonmaakonderhoud zelf en het beheer daarvan worden financiële middelen vastgesteld. Deze activiteiten door middel van (voor)calculaties in budgetten vertalen is een vereiste om de middelen ter beschikking te krijgen. Het komt in veel organisaties helaas maar al te vaak voor dat op basis van ervaringscijfers en/of opgelegde budgetten geld ter beschikking wordt gesteld. Meestal is dat het geval indien geen of onvoldoende gemotiveerde calculaties beschikbaar zijn. Ook kan het zijn dat in dergelijke organisaties het secundaire proces los wordt gezien van het primaire proces. Kengetallen die aan de hand van ervaringscijfers verkregen zijn, moeten het mogelijk maken om inzicht te krijgen in de vraag of het verwachte rendement wordt behaald in relatie tot de uitgaven. Deze informatie verkrijgen wordt gerealiseerd door gegevens te verzamelen en te verwerken. Deze activiteiten zijn van

9 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening administratieve aard en hebben een duidelijk ander karakter dan de werkzaamheden die het uitvoeringsproces begeleiden. De administratie vervult hierbij een ondersteunende rol. Een ander aspect is de financiële administratie. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder meer de beheersing van de geldstromen en bewaking van uitgaven en eventueel inkomsten Informatievoorziening en communicatiestructuur Voor alle activiteiten waar verschillende personen in een organisatie bij betrokken zijn is communicatie het aangewezen middel om tot afstemming en overeenstemming te komen. Behalve dat afstemming noodzakelijk is tussen de verschillende medewerkers in de organisatie, is communicatie met de afnemer(s) interne klanten eveneens essentieel. De bepaling welke informatie van belang is, voor wie en wanneer deze wordt verstrekt, is een doorslaggevend onderdeel in dit proces. Informatie kan onder meer betrekking hebben op de uitvoering van het schoonmaakonderhoud, het beheer van de dienstverlening en de ondersteuning voor het management. De wijze waarop deze informatie wordt verstrekt, is een technische uitwerking. Communicatie geschiedt door mondelinge informatie-uitwisseling in een vergadering of in telefonisch contact, maar kan ook schriftelijk plaatsvinden via bijvoorbeeld grafische modellen waarin historische gegevens afgebeeld staan in relatie tot recent gesignaleerde ontwikkelingen. 2. Programma van eisen voor de schoonmaakuitvoering 2.1 Inleiding Vanwege het feit dat een bedrijfsgebouw per definitie een afgesloten object is, ontstaat er een ophoping van niet gewenste stoffen. Deze verontreiniging heeft nadelige invloed op de functionaliteit en uiteindelijk op de levensduur van een bedrijfsgebouw. Het uitgangspunt om te komen tot schoonmaakbeheer is enerzijds gebaseerd op de tevredenheid van werknemers over het schoonmaakonderhoud en de organisatie hiervan. Anderzijds speelt de functionaliteit en de levensduur van het gebouwencomplex een rol. Behalve het hygiënische vraagstuk is ook de esthetische factor bepalend voor de beleving. Het belevingsoordeel van bewoners is cruciaal voor het woongenot binnen het bedrijfsgebouw en is in aansluiting hierop direct van belang voor de motivatie van de werknemers.

10 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Een programma van eisen moet resulteren in een uitgewerkte schoonmaakwerkprogramma waar een onderbouwde motivatie aan ter grondslag ligt. Tevens zal door de verkregen informatie een basis worden gelegd voor een open calculatie en de mogelijkheid voor doorbelasting van schoonmaakkosten binnen de eigen organisatie. Nadat schoonmaakonderhoud in de praktijk tot uitvoering is gekomen, is toetsing van realisatie uiteraard een onmiskenbare beheerscomponent. De uitgangspunten die geleid hebben tot het werkprogramma dienen als referentiekader. Bij toetsing is vooral van belang dat alle facetten worden meegenomen, dus ook de mate van vervuiling die binnen het gebouw plaatsvindt. Met deze informatie kunnen bijvoorbeeld preventieve maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onnodige vervuiling. Ook voor het samenstellen van een programma van eisen voor de schoonmaakuitvoering geldt dat het bestaat uit een aantal onderdelen. Bij het eerste onderdeel gaat het om vaststellen van relevante huisvestingsgegevens. Behalve het inventariseren van ruimtegegevens worden ruimten onderverdeeld in zogenaamde ruimtecategorieën. Binnen een ruimtecategorie worden alle ruimten ondergebracht die een eenduidige functionaliteit hebben. Het tweede onderdeel bestaat uit het definiëren van reinheidseisen per ruimtecategorie. Het derde onderdeel beschrijft om de vervuiling binnen een gebouw te definiëren en te lokaliseren. Deze informatie biedt de mogelijkheid om het werkprogramma af te stemmen op de vervuiling die binnen het gebouw aanwezig is. Dit is de feitelijke onderbouwing van een werkprogramma. Het laatste en vierde onderdeel bestaat uit het samenstellen van schoonmaakwerkprogramma s. Uit de bewerking van gebouw- en vervuilingsinventarisatie komt cijferen feitenmateriaal waarmee het mogelijk moet zijn de inzet van mensen en middelen te bepalen met betrekking tot het schoonmaakonderhoud. Het geheel wordt beschreven in een standaard werkprogramma per ruimtecategorie dat aansluitend vertaald wordt naar een bestekswerkprogramma. Het samenstellen van een bestekswerkprogramma vormt de basis voor een open calculatiesysteem waarmee de opdrachtgevende partij in staat wordt gesteld zelfstandig de kosten voor de uitvoering te bepalen nadat bepaalde afspraken met de schoonmaakuitvoering zijn vastgesteld.

11 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Huisvesting Het gebouw De meeste activiteiten vinden plaats in gebouwen. Het kan hierbij gaan om fabrieken, werkplaatsen, ziekenhuizen, kantoorpanden en dergelijke. Een kantoorgebouw is het meest voorkomende type gebouw om een organisatie in te huisvesten. In de in gebouwen aanwezige ruimten vinden diverse soorten processen plaats. Afhankelijk van de activiteiten die plaatsvinden worden eisen en voorwaarden aan die gebouwen gesteld. Het kan daarbij zowel gaan om de buitenkant van het gebouw, het exterieur, als om de daarin aanwezige ruimten, het interieur. Er kan vanuit een tweetal invalshoeken naar gebouwen met de daarin aanwezige ruimten worden gekeken die bepalend zijn voor de eisen die aan deze ruimten worden gesteld. De eerste is de formulering van de omstandigheden waaronder de werknemers binnen een gebouw moeten functioneren. De kwaliteit van de huisvesting en de daarin aanwezige voorzieningen zijn essentiële onderdelen voor de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van de werknemers. Het gaat hier onder andere om de klimatologische omstandigheden, de werkplekinrichting en de hygiënische aspecten. De arbeidsomstandigheden zijn geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet, afgekort tot Arbowet. De tweede invalshoek van waaruit naar een gebouw kan worden gekeken heeft betrekking op de aard van de activiteiten en de verschillende processen die daar plaatsvinden. De soort activiteit die wordt verricht is nu eenmaal bepalend voor de omstandigheden waaronder die plaatsvindt. In een visverwerkend bedrijf zal het klimaat koud en vochtig zijn. Daarentegen wordt er in een hotel voor gezorgd dat er een op de buitentemperatuur afgestemd klimaat heerst: s zomers koel en s winter warm. De combinatie van arbeidsomstandigheden en productie-eisen wordt vertaald in een eisen- en een voorwaardenpakket. De formulering is onderdeel van het directiebeleid. Het operationele traject binnen dat onderdeel van de strategische bedrijfsvoering, de instandhouding en optimalisering daarvan, is een primaire taak voor de ondersteunende dienst(en). De schoonmaakdienstverlening heeft binnen dit geheel als taak de instandhouding van de ruimten conform de geformuleerde doelstellingen. Deze formulering zal naast het hygiënische en esthetische aspect eveneens gebaseerd moeten zijn op het in goede staat houden van het interieur. Onvoldoende schoonmaakonderhoud in een gebouw heeft immers directe invloed op de levensduur en de functionaliteit van de inrichting, de aanwe-

12 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening zige apparatuur en de vloer- en wandafwerking. De vertaling van de geformuleerde voorwaarden leidt tot een programma van eisen. Een van de normen die daarbij als leidraad wordt gehanteerd heeft te maken met de bepaling van de mate van reinheid waarin het gebouw moet verkeren Gebouwindeling In elke organisatie, of het nu een bedrijf of een instelling is, zijn ruimten te onderscheiden met verschillende functies. De soort en omvang van deze ruimten wordt bepaald door de aard van de werkzaamheden die in een organisatie plaatsvinden. In elk gebouw zijn ruimten van overeenkomstige aard en functionaliteit te onderscheiden, de zogenaamde ruimtecategorieën. Ruimten die tot zo n categorie behoren worden aangeduid met ruimtenaam. Om het geheel van ruimtecategorieën en ruimtenamen overzichtelijk te houden, is het zeker in grote organisaties zaak dat er een vorm van codering van al die verschillende ruimten plaatsvindt. Een ruimtecode vertegenwoordigt daarbij de ruimtecategorie waaronder een specifieke ruimtenaam valt. Voorbeelden van ruimtecategorieën zijn onder meer: algemene ruimten; verkeersruimten; representatieve ruimten; sanitaire ruimten; voorraad- en bergingsruimten. Er is een tweeledige reden om een onderscheid te maken in ruimtecategorieën. De eerste reden is dat bepaalde vervuilingsfactoren meer invloed hebben op die specifieke ruimten dan in andere ruimten binnen andere categorieën. De tweede reden is dat met betrekking tot de reinheidsgraad andere eisen kunnen worden gesteld Gebouwinventarisatie Na de ruimtecategorieën en ruimtenamen te hebben gedefinieerd, is de inventarisatie van het gebouwencomplex de volgende stap. Vanuit die onderverdeling zal uiteindelijk het aantal vierkante meters per ruimtecategorie worden bepaald. Door de inventarisatie wordt tevens inzicht verkregen waar welke ruimten zich in het gebouw bevinden. Daarnaast wordt eveneens bekend de gemiddelde inrichting van een ruimte per categorie. Al deze informatie is noodzakelijk bij het opstellen van een schoonmaakwerkprogramma. Per ruimte zal in elk geval het volgende bekend moeten zijn: functionaliteit; ruimtenummer;

13 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening vloeroppervlakte; oppervlakte separatie en gevelglas. Een volgend aspect van de gebouwinventarisatie is het vaststellen van het soort en aantal elementen dat aanwezig is. Er wordt hierin een onderscheid gemaakt in vloer en interieur. De vloerelementen die hier ondergebracht worden hebben zoals de benaming aangeeft te maken de afwerking van de vloer. Interieurelementen zijn alle overige elementen die binnen ruimten aanwezig kunnen zijn. Behalve de inrichting van een ruimte zoals kasten, bureaus en dergelijke behoren ook de bouwkundige elementen waaronder radiatoren en vensterbanken tot deze groep. Na het vaststellen van de elementen die binnen een gebouw voorkomen is de volgende fase het per element aangeven van het aantal en/ of de oppervlakte die per ruimte aanwezig is. Het is noodzakelijk dat dit per ruimtecategorie afzonderlijk wordt vastgesteld. 2.3 Reinheidsgraad als normstelling De schoonmaakdienstverlening heeft uiteindelijk als doel ervoor zorg te dragen dat een gebouw schoon is. Het begrip norm is op alle vormen van dienstverlening en productieprocessen toe te passen. Het is niet alleen de kwaliteit van diensten en producten die met normen kan worden gedefinieerd. De totstandkoming van dienstverlening en producten kan ook aan normen worden gerelateerd. In deze paragraaf wordt het beperkt tot de normering van reinheidseisen. Het gaat om de reinheidseisen die moeten worden nagestreefd om een bepaalde reinheidsgraad in een gebouw te realiseren. De kwalificatie van reinheidseisen is afgestemd op de individuele onderneming of instelling. Een financiële instelling stelt nu eenmaal andere eisen dan een onderwijsinstelling. Wat wel kan worden gestandaardiseerd is de onderbouwing die binnen de diverse stadia van de reinheidsgraad is ondergebracht. Uitgaande van het feit dat absoluut schoon een theoretisch gegeven is en praktisch gezien niet te realiseren valt, is het wel mogelijk de diverse niveaus van acceptabele vervuiling eenduidig te omschrijven. Voortvloeiend uit de voorwaarden van functionaliteit en kwaliteit van de huisvesting ontstaat de behoefte dit verder uit te werken naar hygiënische en esthetische normen. De uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen zijn tweeledig. De formulering van arbeidsomstandigheden waaronder de werknemers binnen het bedrijfsgebouw moeten functioneren is de eerste benaderingswijze. Het tweede pakket van eisen omvat bepalingen die voorwaarden stellen aan ruimten die een bepaalde functionaliteit hebben in het proces en/of

Inhoud leereenheid 1. Inleiding kwaliteitszorg. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling

Inhoud leereenheid 1. Inleiding kwaliteitszorg. Introductie. Leerkern. Terugkoppeling Inhoud leereenheid 1 Inleiding kwaliteitszorg Introductie Leerkern 1 Wat is kwaliteitszorg? 1.1 Normstelling 1.2 Controle 1.3 Beheersing 1.4 Borging 1.5 Integrale kwaliteitszorg 2 Waarom kwaliteitszorg?

Nadere informatie

Waardebepaling van software

Waardebepaling van software Waardebepaling van software H.J.M. Keller RI, Beëdigd Informaticadeskundige, Makelaar Hard- en Software. - januari 1997, Utrecht Waardebepaling van software INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding algemeen 1.1 Introductie

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Augustus 2011

Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit Augustus 2011 Gids Proportionaliteit augustus 2011 1 2 Gids Proportionaliteit augustus 2011 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER

ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER ELEKTRONISCH DOCUMENTBEHEER. op zoek naar een normenkader Teamnummer: 1052 Johan van der Galiën Chris Schaerlaeckens Maart 2011 Voorwoord Hierbij presenteren wij onze scriptie Elektronisch documentenbeheersystemen,

Nadere informatie

IT, een bedrijfseconomische benadering

IT, een bedrijfseconomische benadering IT, een bedrijfseconomische benadering H.J.M. Keller RI, H. Rebergen RI, Beëdigd Informaticadeskundigen, Makelaars Hard- en Software. - september 1997, Utrecht revisie november 1998, Utrecht INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

Gids Proportionaliteit Juli 2012

Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit Juli 2012 Gids Proportionaliteit juli 2012 1 2 Gids Proportionaliteit juli 2012 Leeswijzer Voor u ligt de Gids Proportionaliteit. Deze Gids is het resultaat van de werkzaamheden

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deskundigenadvies Brandveiligheid in cellen en cellengebouwen

Deskundigenadvies Brandveiligheid in cellen en cellengebouwen Deskundigenadvies Brandveiligheid in cellen en cellengebouwen Brandveiligheid in cellen en cellengebouwen Deskundigenadvies Ondanks de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kan de samensteller

Nadere informatie

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men.

A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. A Posteriori ; Latijnse benaming voor: vanuit de ervaring. Kennis wordt onder andere opgedaan door ervaringen uit de praktijk. Al doende leert men. Pagina 1 van 54 INHOUDSOPGAVE Pagina Inhoudsopgave. 2

Nadere informatie

Een audit op informatiearchitectuur:

Een audit op informatiearchitectuur: 9 Een audit op informatiearchitectuur: waar te beginnen? Stel dat je als IT-auditor gevraagd wordt om een oordeel te geven over de kwaliteit van een informatiearchitectuur. Wat dan? Wat is een informatiearchitectuur?

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM)

Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) ISO 9001: 2008-Normeringen van het Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatiesysteem Versie: maart 2011 Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) Grafimedia Kwaliteitszorg Certificatienorm

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Kwaliteitsborgingsaspecten

Kwaliteitsborgingsaspecten Kwaliteitsborgingsaspecten bij de vervaardiging van gelaste constructies vm 85 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening

Bestuurlijke informatievoorziening Bestuurlijke informatievoorziening W. Leijnse Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: istockphoto Eventuele op- en aanmerkingen over

Nadere informatie