RESIDENTIE COSTA DEL SOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESIDENTIE COSTA DEL SOL"

Transcriptie

1 RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan Middelkerke Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW BE

2 Basisakte Costa del Sol Middelkerke ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Betreffende het onroerend goed RESIDENCE COSTA del SOL te Middelkerke, 186, Zeedijk, Ponchonlaan nummer 18 (voordien Italiestraat) en Leopoldlaan. HOOFDSTUK I ALGEMENE UITEENZETTING. ARTIKEL 1. - Gebruik makend van de faculteit voorzien bij artikel tot en met van het Burgerlijk Wetboek, (ingevoegd als zijnde artikel 577bis bij Wet van 8 juli 1924) ingevolge de Wet van 30 juni 1994 (gewijzigd en aangevuld bij Wetten van 2 juni 2010 en 15 mei 2012), werd hierna het statuut vastgesteld van het onroerend goed, alles regelende wat betreft de verdeling van het eigendom, het behoud, het onderhoud en gebeurlijk de wederopbouw van het onroerend goed. Deze schikkingen en de erfdienstbaarheden die er kunnen uit voortspruiten, dringen zich op voor zover als werkelijk statuut, aan alle mede-eigenaars of werkelijke rechthebbenden, huidig als toekomstige; zij zijn bijgevolg onveranderlijk, ten ware akkoord van de mede-eigenaars, bekomen met de terzake vereiste meerderheid der stemmen, welk akkoord tegenoverstelbaar zal zijn aan derden, door de overschrijving van het huidig reglement ten Kantore van grondpanden, te Veurne. ARTIKEL 2. Er is bovendien, om te gelden tussen de partijen en hunne rechthebbenden ten welke titel het ook weze, een reglement van inwendige orde, vastgesteld, betreffende het genot van het onroerend goed en over het detail van het leven in gemeenschap, hetwelk reglement niet het werkelijk statuut is en vatbaar is voor wijzigingen onder de voorwaarden, welke het aanduidt. Deze wijzigingen zijn niet onderhevig aan de overschrijving. Zij moeten opgelegd worden door de afstanddoende van het recht op eigendom of van genot, aan hunne contractanten en aan hunne bevoorrechten. ARTIKEL 3. - Het werkelijk statuut en het reglement van inwendige orde vormen samen het algemeen reglement van mede-eigendom. (nieuw) ARTIKEL 3bis. - VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS De vereniging draagt de naam "Vereniging van mede-eigenaars van de Residentie Costa del Sol" gevolgd door het adres van het gebouw. Zij heeft zetel in het gebouw. De vereniging van mede-eigenaars kiest woonplaats in de woonplaats of maatschappelijke zetel van de syndicus. Deze vereniging bezit rechtspersoonlijkheid. De vereniging van mede-eigenaars wordt uitsluitend gevormd door de eigenaars van één of meerdere kavels die geschapen werden in de basisakte die voorafgaat. Elke kavel vertegenwoordigt een zeker aantal aandelen, die samen de vereniging van mede-eigenaars uitmaakt. De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij is slechts ontbonden wanneer de onverdeeldheid tussen de mede-eigenaars ophoudt te bestaan. De beslissing tot ontbinding wordt genomen door de algemene vergadering, ofwel door de rechter, overeenkomstig de artikelen en van het Burgerlijk Wetboek. 2

3 Beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, zowel als eiseres als verweerster. Zij is geldig vertegenwoordigd door haar syndicus. Dit statuut van de vereniging zal tegenstelbaar zijn aan derden door de overschrijving ervan op het bevoegde hypotheekkantoor. Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging. RECHTSVORDERINGEN OPENBAARHEID TEGENSTELBAARHEID EN OVERDRACHT 1. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder en wordt vertegenwoordigd door de syndicus. Niettegenstaande artikel 577-5, 3, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen. De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering. De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering onverwijld in kennis van rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede-eigenaars worden ingesteld. Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht. 2. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen. Deze vordering moet worden ingesteld binnen vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond. 3. Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen. 4. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet kan worden bekomen, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om als enige op kosten van de vereniging, dringende noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten. Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet. 5. Vanaf het instellen van een van de vorderingen bedoeld in 3 en 4, en voor zover zijn eis niet afgewezen wordt, is de eiser van iedere aansprakelijkheid bevrijd voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing. 6. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen: - de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen; 3

4 - de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen. 7. Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissingen neemt. 8. In afwijking van artikel 577-2, 7, wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars. Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede-eigenaar vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de vereniging van mede-eigenaars zijn gelegd. 9. In afwijking van artikel 577-2, 7, wordt de mede-eigenaar, die verweerder is, in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars. Als de vordering gedeeltelijk of volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. Tegenstelbaarheid. De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom. Ontbinding van de vereniging. De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan of alle aandelen van de vereniging verenigd zijn in een kavel. De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg. De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld. De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbenden die een gegronde reden kan aanvoeren. De vereniging van mede-eigenaars wordt, na haar ontbinding, geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging van mede-eigenaars vermelden dat zij in vereffening is. Voor zover niets anders bepaald wordt in de huidige statuten of in een overeenkomst, bepaalt de algemene vergadering van mede-eigenaars de wijze van vereffening en wijst zij één of meer vereffenaars aan. Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan te wijzen, wordt de syndicus belast met de vereffening van de vereniging. De artikelen 186 tot 188, 190 tot 195, 1, en 57 van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars. De afsluiting zal steeds bij een notariële akte vastgesteld worden, die overgeschreven wordt op het hypotheekkantoor. Deze akte zal omvatten : 4

5 1 de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vereniging van mede-eigenaars gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard; 2 de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan mede-eigenaars toekomen en die hen niet konden worden overhandigd. Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de vereniging van mede-eigenaars, de syndicus en de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de overschrijving voorgeschreven door de wet. HOOFDSTUK II. WERKELIJK STATUUT VAN HET GEBOUW EERSTE SECTIE LIGGING VAN HET ONROEREND GOED. ARTIKEL 4. Het onroerend goed is gebouwd op een grond, gewezen bouwterrein van het Pension Villa Jeanne gelegen te Middelkerke op de hoek van de Zeedijk, 186, van de Ponchonlaan nummer 18 (voordien Italiestraat) en van de Leopoldlaan, gekadastreerd of het geweest zijnde sectie B nummer 180-A/55 en 180-B/55 voor een oppervlakte van vier aren en vijftien centiaren, palende of gepaald hebbende ten Noorden aan de Zeedijk, ten Oosten aan de heren Marcel Riche-Maus te Genck en Karel Van Leckwyck te Antwerpen, ten zuiden aan de Leopoldlaan en ten Westen aan de Ponchonlaan. Dit gebouw bestaat uit twee delen, het ene deel gescheiden van het andere en eventueel kunnende verbonden worden langs de ondergronden op verschillende peilen. A: het eerste is gelegen op de hoek van de Zeedijk en de Ponchonlaan, gaande tot tegen het tweede gedeelte. Dit gedeelte zal bevatten: Op de verhoogde ondergronden: a) In gemeenschap en gedwongen onverdeeldheid: De trapzaal en de trap, de ontzetting, het vertrekpunt van de twee liften met hun koker, vier kelders voor vuilnisbakken, voorraadkelder voor de portierswoning, lokaal voor de watermeters, een bewaarplaats voor fietsen en klein vervoer per as, kabien voor elektrische hoogspanning, een binnenkoer en de portierswoning, bestaande uit, de living, keuken, stortbad en een slaapkamer. b) Ten privatieve titel: 1) In het Noordelijk gedeelte: een appartement bestaande uit: hall, living keuken stortbad W.C. en twee slaapkamers. Dit appartement is aangeduid door de letter A exponent S. 2) In het Westelijk gedeelte: een studio, bestaande uit: hall living keuken en stortbad. Dit studio is aangeduid door de letter B, exponent S. Op het gelijkvloers: a) In gemeenschap en gedwongen onverdeeldheid: De hoofdingang met het ingangsportaal, de trap, lokaal voor briefbussen de hall, de trapportalen, de trap met de trapzaal en de twee liften met hun kokers. b) Ten privatieve titel: 1) In front van de Zeedijk, hoek Ponchonlaan: een appartement bestaande uit de: Hall living en keuken kant Zeedijk, stortbad W.C. en twee slaapkamers kant Ponchonlaan. Dit appartement is aangeduid door de letter A exponent R. 2) Langs de kant van de Ponchonlaan: Ten Noorden van de ingangstrap: 5

6 Een studio bestaande uit: Hall living en keuken in front van de straat stortbad en W.C. Dit studio is aangeduid door de letter B, exponent R. 3) Ten Zuiden van de ingangstrap: Een studio bestaande uit de: Hall living en keuken in front van de straat stortbad en W.C. Dit studio is aangeduid door de letter D, exponent R. 4) Ten Zuiden van de studio D/R: Een appartement bestaande uit de: Hall living in front van de straat keuken met terras badkamer W.C. en twee slaapkamers. Dit appartement is aangeduid door de letter E, exponent R. Op de zeven verdiepingen: a) In gemeenschap en gedwongen onverdeeldheid: de trapzaal en de trap de twee liften met hun koker en het portaal. b) Ten privatieve titel: In front van de Zeedijk, hoek Ponchonlaan: 1) Appartement bestaande uit: de Hall living langs de Zeedijk en Ponchonlaan, keuken met terras langs de Zeedijk badkamer W.C. twee slaapkamers Dit appartement is aangeduid door de letter A exponent het cijfer van de verdieping waarop het gelegen is. In front van de Ponchonlaan: 2) Ten Zuiden van het appartement A: Studio bestaande uit: de Hall living en keuken met terras in front van de straat, stortbad en W.C. Deze studio s zijn aangeduid door de letter B, exponent het cijfer van de verdieping op dewelke zij gelegen zijn. 3) Ten Zuiden van studio B: studio met dezelfde samenstelling dan de studio s B. Deze studio s zijn aangeduid door de letters C exponent het cijfer van de verdieping op dewelke zij gelegen zijn. 4) Ten Zuiden van studio C: studio met dezelfde samenstelling dan de studio s B. Deze studio s zijn aangeduid door de letter D, exponent het cijfer van de verdieping waarop ze gelegen zijn. Er boven het dak-terras met de kabienen welke de machineriën van de liften bevatten en de verluchting of ventilatieschouwen. B. Het tweede gedeelte in front van de Leopoldlaan, palende aan het eerste gedeelte zal bevatten: In de ondergrond: In gemeenschap en gedwongen onverdeeldheid: De trapzaal en de trap het vertrekpunt van de lift, de ontzetting, bewaarplaats voor fietsen en kinderwagens, twee kelders voor vuilnisbakken, kelder voor watermeters. Ten privatieve titel: vier kelderplaatsen bestemd voor de privatieve eigendommen van dit gedeelte, genummerd van 1 tot 4. De kelderplaats nummer 2 verbonden met het handelslokaal van het gelijkvloers door een private trap. Op het gelijkvloers: In gemeenschap en gedwongen onverdeeldheid: De ingang kant Leopoldlaan met ingangsportaal de hall de trapzaal en de trap en de lift met zijn koker. Ten privatieve titel: 1) Op de hoek van de Leopoldlaan en de Ponchonlaan: Groot handelslokaal met kelderplaats in de ondergrond. 6

7 Dit magazijn is aangeduid door de letter M, exponent R. 2) Het appartement bestaande uit: de Hall living in front van de Ponchonlaan keuken W.C. badkamer en een slaapkamer. Dit appartement is aangeduid door de letter F, exponent R. Op de vier verdiepingen: Op elk dezer verdiepingen: a) In gemeenschap en gedwongen onverdeeldheid: de trapzaal en de trap, de lift en zijn koker en het portaal. b) Ten privatieve titel: 1) Tegen het eerste gedeelte: Appartement bestaande uit: Hall living in front van de Ponchonlaan keuken badkamer een slaapkamer en W.C. Deze appartementen zijn aangeduid door de letter F, exponent het cijfer van de verdieping waarop ze gelegen zijn. 2) Ten Zuiden van het appartement F: studio bestaande uit: de Hall living in front van de Ponchonlaan keuken en stortbad. Deze studio s zijn aangeduid door de letter G, exponent het cijfer van de verdieping waarop ze gelegen zijn. 3) Op de hoek Leopoldlaan en Ponchonlaan: een appartement bestaande uit: de Hall living langs de Ponchonlaan keuken stortbad en twee slaapkamers Deze appartementen zijn aangeduid door de letter H exponent het cijfer van de verdieping waarop ze gelegen zijn. Daarboven het dakterras met kabien bevattende de machinerie van de lift en de verluchtings- of ventilatieschouwen. OPMERKING.- De toegang tot de dakterrassen is ten strengste verboden aan de mede-eigenaars van het onroerend goed. Enkel de personen gelast met de onderhoudswerken of de herstelling hebben er toegang. In het geheel zal het gebouw bevatten: A.- In het eerste gedeelte: zeventien appartementen en vierentwintig studio s. B.- In het tweede gedeelte: een magazijn, negen appartementen en vier studio s. TWEEDE SECTIE GEMEENSCHAPPELIJKE ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM EN PRIVATIEVE EIGENDOM. ARTIKEL 5. Het onroerend goed bevat gemene delen waarvan de eigendom onverdeeld toebehoort, volgens de wet en het gebruik, de schikkingen van de verkoopsakten of door beslissingen van de mede-eigenaars, aan alle eigenaars, elk voor een gedeelte, en privatieve gedeelten waarvan elk der mede-eigenaars er het privatief eigendom van bezit en het uitsluitend gebruik. De appartementen en studio s en het handelslokaal van het gelijkvloers, zijn privatieve eigendommen. ARTIKEL 6. De gemene delen zijn verdeeld in duizend/duizendsten, verdeeld onder de verscheidene privatieve eigendommen naargelang de respectievelijke waarde van elk dezer privatieve eigendommen. Waarde vastgesteld voor elke categorie van goederen, zich steunende op de oppervlakte en de respectievelijke situatie van elk hunner. De duizend/duizendsten van de gemene delen werden onder de verscheidene privatieve eigendommen als volgt onderverdeeld: Het appartement A/S elf duizendsten 11 Het studio B/S zeven duizendsten 7 Het appartement A/R drieëntwintig duizendsten 23 7

8 Het appartement E/R zestien duizendsten 16 Het studio B/R dertien duizendsten 13 Het studio D/R twaalf duizendsten 12 Het appartement F/R elf duizendsten 11 Het magazijn M/R zestien duizendsten 16 De zeven appartementen A, ieder tweeëndertig duizendsten, samen 224 De zeven appartementen E, ieder eenentwintig duizendsten, samen 147 De vier appartementen F, ieder achttien, samen 72 De vier appartementen H, ieder eenentwintig, samen 84 De zeven studio s B, zestien, samen 112 De veertien studio s C en D, ieder veertien, samen 196 De vier studio s G, ieder twaalf, samen 48 In het tweede gedeelte: Kelderplaats 1 drie duizendsten 3 Kelderplaats 2 twee duizendsten 2 Kelderplaats 3 één duizendste 1 Kelderplaats 4 twee duizendsten 2 Te samen de duizend/duizendsten 1000/1000 ARTIKEL 7. Voor al hetgeen voorafgaat, moet rekening gehouden worden met de wijzigingsmacht, bepaald in de basisakte, aan dewelke hierna wordt herinnerd. Het is uitdrukkelijk bepaald dat, wat ook de latere veranderingen zouden zijn, ondergaan door de respectievelijke waarden van de privatieve eigendommen, namelijk ten gevolge van de wijzigingen of veranderingen die zouden gedaan worden in gelijk welk deel van het gebouw of ten gevolge van gelijk welke andere oorzaak, de toewijzende verdeling der duizend/duizendsten zoals hierboven bepaald, slechts mag gewijzigd worden door beslissing van de algemene vergadering, genomen bij eenparig akkoord van de eigenaars. Nochtans, moesten twee of drie privatieve eigendommen zich bevindende op hetzelfde peil, verenigd worden in een enkele, zouden de onderscheidelijke hoeveelheden aandelen van elk van hen, samengeteld worden en verenigd worden in één aandeel. Dit zou eveneens het geval zijn, moesten twee of meerdere privatieve eigendommen aangrenzende maar op een ander peil gelegen, zouden verenigd zijn. Dit zou ook nog zo zijn, moesten verschillende plaatsen of gedeelten van plaats afgenomen worden van een privatieve eigendom om gevoegd te worden bij het aanpalend privatief eigendom. In dit laatste geval zullen de aandelen in de gemene delen van de plaatsen die zouden afgenomen worden van een privatief eigendom, om gevoegd te worden bij het aangrenzend privatief eigendom, herzien worden naar verhouding er van. Het zal toegelaten zijn na meerdere privatieve eigendommen verenigd te hebben deze opnieuw onder te verdelen volgens het model van het normaal type, hierboven beschreven of volgens een ander type. Indien ten gevolge de voorwaarden aan de welke de toelatingen tot bouwen onderhevig zijn, de meester van het werk, verkoper, zekere schikkingen van de plannen zou moeten wijzigen, wat een wijziging van de toegekende duizendsten zou kunnen medebrengen, zou hij toegelaten worden dit te doen zonder er de toestemming van de mede-eigenaars te moeten vragen. Deze wijziging zou geen reden geven voor gelijk welkdanige schadeloosstelling aan de mede-eigenaars, die zich vrijwillig zouden moeten lenen tot de wijziging der basisakte. ARTIKEL 8. De gemeenschappelijke delen van het gebouw bevatten: 8

9 De grond, de grondvesten, de grote muren der gevels, de puntgevels der binnenmuren, het geraamte in beton of andere materialen (pilaren, balken, ruw metselwerk enz.) de buitenversieringen aan de gevel, het dak en de kroonlijsten, de dakgoten, de aflopen van regenwater en verloren putten. In de ondergrond de keldergaten, de voetpaden, de grondmuren, de ingangsdeur, de ingangshall, de vestibules, de trap met de trapzaal en de portalen, de liften met hun kokers en toebehoorten de lokalen voorbehouden aan de machinerie van de liften. De scheden voor de kokers van huishoudvuilnis en de toegangen tot deze lokalen of andere gemene delen. Zijn gemeen door bestemming: de bepleistering schilderwerk en versierselen van de trapzalen erin begrepen de buitenzijden der ingangsdeuren van de appartementen, het rioleringsnet met onderzoeksputten en toebehoorten, de aansluitingen op het waterbedelingsnet, op de elektriciteit, alsook de meters en toebehoorten die er op betrekking hebben, de afleidingen der afvalwaters van de toiletwaters, de aflopen der gezondheidsinstellingen en de ventilatie van deze inrichtingen er in begrepen de aeras, in één woord alle leidingen en buizen van gelijk welke aard betrekkelijk de gemeenschap, met uitzondering van deze leidingen en buizen, welke zich bevinden binnen de privatieve delen en tot hun uitsluitelijk gebruik dienen. Het minuutwerk van de trapzaal en de verlichtingsinrichtingen, welke hij bedient, de automatische deuropeners met parlofoon. In het algemeen, behalve de voorziene uitzonderingen van de huidige basisakte, worden als gemene delen verklaard, al de delen van het onroerend goed, die niet tot het uitsluitelijk gebruik gebezigd worden van de ene of andere lokalen, of die gemeen zijn ingevolge de wet van 8 juli 1924 en het gebruik. Het onroerend goed is voorzien van twee hoofdingangen, drie liften met machines, minuutwerk, twee trapzalen, en de verlichtingsinrichtingen, welke nodig zijn, alsook de watermeters. De gemene delen mogen niet vervreemd of belast worden met wezenlijke rechten of inbeslagnemingen, dan wel samen met de privatieve eigendommen, waarvan zij de bijhorigheid uitmaken en voor de aandelen die hen zijn toegekend. Het grondpand en elk zakelijk recht op een privatief deel gevestigd, bezwaart insgelijks en van rechtswege de fractie der gemene delen, welk er van afhangt als onafscheidbare toebehoorten. ARTIKEL 9. Elk privatief eigendom behelst noodzakelijk de samenstellende delen van het appartement, studio of handelslokaal met hun afhankelijkheden, met uitsluiting der gemene delen. Het bevat namelijk de plankenvloer, de parketvloer of elk ander vloerbekleedsel waarover men gaat, met hun onmiddellijke onderbevloering in verbinding met het ruw metselwerk, dat gemeen deel is; de niet dragende binnenafsluitingen met hun deuren, de gemeenschap van de afsluitingen, die de privatieve eigendommen van elkander afzonderen, de deuren, de vensters en de terrassen met hun leuning, alle binnen afvoer- of afvoerleidingen met hun tellers zich bevindende in de privatieve lokalen en voor hun uitsluitend gebruik, de particuliere gezondheidsinstellingen (lavabo s- W.C. enz.), de glazen delen van deuren en vensters, de plafonering, gehecht aan het bovenste ruw metselwerk, hetwelk het plafond vormt, de bepleistering en binnenbekleding, de plinten en symaises, gans de binnenversiering, in het kort, al hetgeen dat zich bevindt binnen de privatieve eigendom of het privatief lokaal en dat tot hun uitsluitend gebruik is, daarenboven alles wat zich buiten het privatief deel zou bevinden, maar uitsluitend tot zijn gebruik bestemd is (bijvoorbeeld, bijzondere leidingen van water, elektriciteit, telefoon enz.). 9

10 Elkeen der eigenaars heeft het recht te genieten en te beschikken over zijn privaat eigendom in de perken bepaald door het huidig reglement en op voorwaarde de rechten der mede-eigenaars niet te schaden, noch iets te verrichten dat de stevigheid van het gebouw in gevaar zou brengen. Iedereen mag naar eigen goeddunken de innerlijke verdeling van zijn lokalen wijzigen maar zonder wijziging te brengen aan de gemene delen en op zijn verantwoordelijkheid voor gevolgen van inzakkingen, scheuringen, beschadigingen of andere ongevallen en ongemakken, die er zouden kunnen uit voortspruiten, ten nadele van de gemene delen en de lokalen der andere mede-eigenaars. Het is de mede-eigenaars verboden, zelfs binnen hun private lokalen gelijk welke verandering aan de gemene delen aan te brengen, tenzij zij zich houden aan volgend artikel. Het is een mede-eigenaar verboden zijn privaat eigendom te verdelen in meerdere private eigendommen, maar het is toegelaten een deel van zijn privaat eigendom te verkopen aan een naburig mede-eigenaar, zodat het type ervan verandert, zoals voorzien is in tegenwoordige akte. ARTIKEL 10.- De veranderingswerken aan de gemene delen mogen slechts uitgevoerd worden met de uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering der mede-eigenaars, uitspraak doende bij de terzake vereiste meerderheid der stemmen en onder toezicht van de bouwkundige aangesteld door gezegde vergadering, en waarvan de erelonen ten laste zullen vallen van de mede-eigenaars, die de werken doen uitvoeren. Maar deze toelating ontslaat hen niet van de rechtstreekse- en onrechtstreekse, voorziene- en onvoorziene schade, te vergoeden, welke deze veranderingswerken zouden kunnen veroorzaken zowel aan de privatieve elementen als aan de gemene delen. ARTIKEL 11. Niets van wat de stijl en harmonie van het onroerend goed betreft, zelfs indien het om private delen gaat, mag veranderd worden, dan mits toelating van de algemene vergadering, beslissing genomen met de terzake vereiste meerderheid der stemmen, behalve wat betreft de handelslokalen met handelskarakter of onderhevig aan omzetting in handelslokalen, zoals het hiervoor gezegd werd in de beschrijving van het gebouw. Deze wijzigingen zullen gedaan worden op kosten, risico en gevaar van degene die wenst deze werken te doen uitvoeren en onder de leiding en toezicht van de bouwkundige van het gebouw. Dit is namelijk zo voor de ingangsdeuren der appartementen, de vensters, de leuningen en alle andere delen van het onroerend goed zichtbaar langs buiten, met uitzondering van het schilderwerk, waarvan de keus voorbehouden is aan de algemene vergadering. ARTIKEL 12. De mede-eigenaars mogen zeiltenten of Noorse binnenstoors plaatsen, mits de modellen en kleuren aangenomen werden door de algemene vergadering. Dit is ook zo voor de venstergordijnen langs de hoofdgevel, welke van eenvormig type zullen moeten zijn, goed te keuren door de algemene vergadering. De handelslokalen zullen mogen tenten plaatsen beschermend tegen het zonnelicht, in zeildoek of gelijk welke andere stof. De Staatstelefoon mag ingericht worden in de appartementen, op kosten, risico en gevaar van hun eigenaar, een ledige buis voorzien zijnde tot dit doel. Er is een ledige buis voorzien om te dienen als omhulsel voor de kabel voor televisie en radio. ARTIKEL 13. Ten opzichte van de verkopers, nemen de kopers de gekochte lokalen over in de staat waarin ze zich bevinden op hun risico en gevaar en verzaken aan gelijk welk 10

11 verhaal tegen de verkopers namelijk uit hoofde van artikels 1625-A, en 1386 van het Burgerlijk Wetboek, maar zonder prejudice nochtans ten opzichte van de bouwkundige en de aannemer die het onroerend goed gebouwd hebben, namelijk uit hoofde van de artikels 1792 en 2270 van gezegde rechtsmiddelen zullen onmiddellijk door de kopers moeten uitgeoefend worden, zonder de verkopers in de zaak te betrekken. DERDE SECTIE DIENST EN BEHEER VAN HET ONROEREND GOED (oud) ARTIKEL 14. Door de algemene vergadering wordt een beroep gedaan op de zorgen van een beheerder, gekozen onder de mede-eigenaars. Hij is gelast met het algemeen toezicht van het onroerend goed en namelijk om de herstellingen te doen uitvoeren aan de gemene delen. Indien de beheerder afwezig is of in gebreke blijft zal de eigenaar van het grootst aantal duizendsten deze functie uitoefenen, ingeval van gelijkheid van rechten zal deze functie opgedragen worden aan de oudste. (nieuw) ARTIKEL Het dagelijks beheer van het gebouw en van de vereniging van mede-eigenaars wordt door een syndicus waargenomen. De syndicus wordt benoemd door de algemene vergadering. Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding. Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat. De algemene vergadering kan de syndicus steeds ontslaan of tijdelijk schorsen, maar moet dan ook onmiddellijk in zijn vervanging voorzien. Ook kan de algemene vergadering hem een voorlopige syndicus toevoegen, voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden. ARTIKEL 15. De algemene vergadering der mede-eigenaars is souverein meester van het beheer van het onroerend goed, voor zover het de gemeenschappelijke belangen betreft. ARTIKEL De algemene vergadering der mede-eigenaars is slechts geldig samengesteld, indien al de mede-eigenaars behoorlijk uitgenodigd werden; deze laatsten zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd in aantal gelijkvormig aan het vereiste quorum, met het oog op de dagorde door het algemeen reglement van eigendom. De vergadering verplicht alle mede-eigenaars door zijn besluiten over de op de dagorde geplaatste punten, zelfs zo ze al dan niet aanwezig of al dan niet vertegenwoordigd zijn. (oud) ARTIKEL 17. De algemene statutaire vergadering wordt ambtshalve ieder jaar gehouden op de dag, uur en plaats, aangeduid door de beheerder of door hem die uitnodigt; Tenzij andersluidende aanduiding vanwege de beheerder, die moet gegeven worden aan alle medeeigenaars in de vormen en termijnen voorschreven voor de uitnodigingen blijven deze dagen, uren en plaatsen bestendig gehouden van jaar tot jaar. Benevens deze jaarlijkse verplichte vergadering zal de vergadering zo dikwijls als nodig, opgeroepen worden, op vordering van de voorzitter van de vergadering of van de beheerder. Ze moet het noodzakelijk zijn, indien de uitnodiging gevraagd wordt door mede-eigenaars, die samen 500/1000sten van de gemene delen bezitten. (nieuw) ARTIKEL De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen in de laatste vijftien dagen van de maand september. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in voormeld lid vastgelegde 11

12 periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen. Onverminderd het voormelde lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen. (oud) ARTIKEL 18. De bijeenroepingen geschieden bij aangetekend schrijven en moeten verzonden worden minstens acht vrije dagen en hoogstens vijftien vrije dagen voor de datum van de vergadering. De uitnodiging zal ook geldig opgemaakt zijn, indien ze aan de eigenaar wordt overhandigd tegen ontvangstbewijs door deze laatste ondertekend. Zo een eerste vergadering niet in aantal is, mag op dezelfde manier een tweede vergadering bijeengeroepen worden, met hetzelfde dagorde, dat zal aanduiden dat het een tweede oproeping betreft, maar de termijn van deze bijeenroeping zal enkel minsten vijf dagen en hoogstens tien dagen zijn. Deze tweede vergadering zal geldig beslissen wat ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde mede-eigenaars zij. (nieuw) ARTIKEL De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars en, indien deze bestaan, van de raad van medeeigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in voormeld artikel bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht, tenzij het reglement van mede-eigendom in een langere termijn heeft voorzien. De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars. Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig artikel 577-6, 3 van het Burgerlijk Wetboek. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst. ARTIKEL 19. Het dagorde is vastgesteld door diegene die bijeenroept. Dit van de eerste algemene vergadering wordt vastgesteld door de verkoper, dienst doende President. Alle punten van het dagorde moeten vermeld worden op de meest duidelijke manier. De beraadslagingen mogen slechts lopen over de punten die op het dagorde staan. (oud) ARTIKEL 20. De vergadering bestaat uit alle mede-eigenaars. 12

13 Niemand mag een mede-eigenaar vertegenwoordigen, indien hij zelf geen mede-eigenaar is en drager van een uitdrukkelijk mandaat. Het mandaat zal schriftelijk moeten zijn en vermelden of het een algemeen mandaat is of enkel betrekking heeft op zekere bepaalde onderwerpen, zo niet zal het mandaat als niet bestaande beschouwd worden. Wanneer ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap of van gelijk welke andere wettige oorzaak het eigendomsrecht van een deel van het eigendom zou overgaan t zij aan onverdeelde eigenaars, zij weze meerder- of minderjarig of onbekwaam, deze laatsten vertegenwoordigd als naar recht, t zij aan een vruchtgebruiker of naakte eigenaar, zullen al deze gerechtigden moeten opgeroepen worden en zullen zij het recht hebben aan de vergaderingen deel te nemen, doch slechts met raadgevende stem, zij zullen één hunner moeten kiezen en aanduiden om hen te vertegenwoordigen, dewelke beraadslagende stem zal hebben en die zal stemmen voor rekening van de gemeenschap. De volmacht welke aldus aan deze laatste zal gegeven worden of het proces-verbaal zijner verkiezing, zullen aan het proces-verbaal der algemene vergadering moeten gehecht blijven. (nieuw) ARTIKEL 20. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber. Ze kan algemeen of specifiek zijn en mag alleen maar gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom. De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd. In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee. Bij de aanvang van de vergadering wordt daartoe door de mede-eigenaars of hun lasthebbers een aanwezigheidslijst ondertekend, waarop vermeld wordt met hoeveel stemmen aan de beraadslaging kan worden deelgenomen, of over welke punten niet aan de stemming kan worden deelgenomen. (oud) ARTIKEL 21.- De vergadering stelt haar voorzitter en twee bijzitters aan voor de door haar bepaalde tijd, bij enkele meerderheid der stemmen. Zij kunnen herkozen worden. 13

14 Het voorzitterschap van de eerste vergadering behoort aan de verkoper, die haar kennis zal geven van de verbintenissen genomen in haar naam en zal de datum bepalen van de eerste algemene vergadering. (nieuw) ARTIKEL 21.- De vergadering wordt ingeleid door de syndicus, die de algemene vergadering vraagt om een voorzitter, een secretaris en twee stemopnemers te benoemen. Bij ontstentenis van kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, en, indien verscheidene mede-eigenaars een zelfde aantal aandelen bezit, de oudste van hen in jaren. De voorzitter duidt dan ambtshalve de overige bureauleden aan. (oud) ARTIKEL 22.- Het bureel is samengesteld uit de voorzitter, bijgestaan door twee bijzitters e bij gebrek van deze laatsten, door de voorzitter, bijgestaan door twee mede-eigenaars, welke het grootst aantal duizendsten bezitten. (nieuw) ARTIKEL 22.- In elk gebouw of groep van gebouwen omvattende ten minste twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Deze raad, die enkel bestaat uit mede-eigenaars, wordt ermee belast erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek. Daartoe kan hij, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom. Hij kan ongeacht welke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist behoudens de bij de wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het lidmaatschap van de raad van mede-eigendom. ARTIKEL 23.- Er wordt een aanwezigheidslijst gehouden, welke door de medeeigenaars zal moeten ondertekend worden die aan de vergadering wensen deel te nemen, lijst die zal moeten echt verklaard worden door de leden van het bureau. (oud) ARTIKEL 24.- De besluiten worden genomen door de meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde eigenaars, behoudens het geval dat een groter meerderheid vereist wordt door het huidig statuut of door het reglement van inwendige orde. Beslissingen betreffende verbouwingen of veranderingen aan de ruwbouw of aan de gemene delen, of aan de harmonie der gevels en toegangen, vereisten de bijzondere meerderheid voorzien door het huidig reglement behalve wat betreft de handelsdelen of zoals gezegd in de beschrijving van het gebouw. (nieuw) ARTIKEL 24.- De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist. Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blancoen de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. De algemene vergadering beslist met een meerderheid van drie / vierde der stemmen: a. over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft; 14

15 b. over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen; c. in elke mede-eigendom omvattende minder dan twintig kavels, met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen over de oprichting en de samenstelling van een raad van mede-eigendom, die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars, en die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek. Daartoe kan de raad van mede-eigendom, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom. Behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden kan de raad van mede-eigendom ongeacht elke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak; d. over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, 4, 4º, bedoelde daden; e. mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van medeeigenaars. Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars. De algemene vergadering beslist met een meerderheid van vier / vijfde der stemmen: a. over ieder andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom; b. over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan; c. over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging; d. over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden; e. over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen; f. over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek; g. onverminderd artikel 577-3, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek, over de oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid waarbij deze deelverenigingen enkel beslissingen kunnen voorbereiden met betrekking tot de in de beslissing aangeduide particuliere gemene delen. Deze voorstellen van beslissing dienen te worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen van alle medeeigenaars: a. over elke wijziging van verdeling van de aandelen in de mede-eigendom; b. over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed. Wanneer echter werken of daden van verwerving of beschikking door de algemene vergadering beslist worden bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, ingeval deze wijziging noodzakelijk is, 15

16 door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist. Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die ingevolge deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist. ARTIKEL 25.- De mede-eigenaars beschikken over zoveel stemmen als ze duizendsten bezitten. (oud) ARTIKEL 26.- Opdat de besluiten, die geen bijzondere meerderheid vereisen, geldig zouden zijn, moet de vergadering als leden met beraadslagende stem, meer dan de helft verenigen van de mede-eigenaars, die samen de vijfhonderd/duizendsten bezitten; Indien de vergadering deze dubbele voorwaarde niet bezit, zal er een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden ten vroegste binnen de vijftien dagen met hetzelfde dagorde en zal geldig beslissen, wat het aantal der aanwezige mede-eigenaars en het aantal der vertegenwoordigde duizendsten ook zij. (nieuw) ARTIKEL 26.- De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de medeeigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen. Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn. ARTIKEL 27.- De beheersrekeningen van de syndicus worden ter goedkeuring neergelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering. De beheerder moet ze minstens een maand vooraf mededelen aan de voorzitter en de twee bijzitters, die de opdracht hebben deze rekeningen na te zien met de bewijsstukken en ze zullen moeten verslag uitbrengen over hun taak en hun voorstellen formuleren. Jaarlijks moet de syndicus aan elke mede-eigenaar zijn particuliere rekening laten geworden welke hij zal ontvangen ter gelegenheid van de algemene vergadering. De mede-eigenaars moeten de fouten, die zij in de rekeningen zouden vaststellen aan de leden van het bureel bekend maken. Voor de eerste bijeenkomst zijn deze reserves niet van toepassing. (nieuw) ARTIKEL 27bis.- De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar is. De commissaris van de rekeningen zal, tegen een door de algemene vergadering vastgestelde bezoldiging, instaan voor de verificatie van de rekeningen van de syndicus en hij kan zich hiertoe alle stukken en inlichtingen laten verschaffen door de syndicus en door derden die hij nuttig acht om zijn opdracht uit te oefenen. De syndicus dient hem zijn volstrekte medewerking te geven. De commissaris van de rekeningen zal verslag uitbrengen op de algemene vergadering over zijn werkzaamheden. Hij heeft de bevoegdheid zich te verzetten tegen de uitbetaling van iedere som waarvan de gegrondheid hem niet bewezen lijkt. Indien de syndicus het niet eens is met dit verzet kan hij zulks aangetekend kenbaar maken aan de banken waar de vereniging van mede-eigenaars rekeninghouder is. Over één en ander zal op de eerstvolgende algemene vergadering, die hij 16

17 desgevallend zelf kan bijeenroepen zoals hierna gezegd, een beslissing worden genomen. Hij kan aan de syndicus vragen de algemene vergadering bijeen te roepen indien hij van oordeel is dat er dringende maatregelen vereist zijn; indien de syndicus hieraan geen gevolg geeft mag hij zelf de oproepingen versturen en de dagorde bepalen van deze vergadering. (oud) ARTIKEL 28.- De besluiten van de algemene vergadering zullen vastgesteld worden bij procesverbaal, ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter, de bijzitters en de beheerder. Ieder mede-eigenaar mag vragen om het Register der processen-verbaal na te zien en er afschrift van te nemen zonder verplaatsing op de plaats te bepalen door de algemene vergadering voor het bewaren er van en in tegenwoordigheid van de beheerder, die er het toezicht over heeft, evenals over de archieven van het beheer van het onroerend goed. (nieuw) ARTIKEL 28.- De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden. Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers. De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op. De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen, bedoeld in de 10 en 11 van artikel van het Burgerlijk Wetboek op in het register bedoeld in artikel , 3 van het Burgerlijk Wetboek en bezorgt deze binnen diezelfde termijn aan de mede-eigenaars en, desgevallend, aan de andere syndici. Indien de mede-eigenaar de notulen binnen de gestelde termijn niet heeft ontvangen, stelt hij de syndicus schriftelijk hiervan op de hoogte. De beslissingen van de algemene vergadering zijn, mits kennisgeving zoals hierna bepaald, tegenwerpelijk aan iedere titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve kavel in het gebouw, en aan hen aan wie toelating tot bewoning werd verleend, met andere woorden aan iedere bewoner van het gebouw. De beslissingen kunnen worden tegengeworpen door hen aan wie ze tegenwerpelijk zijn. Beslissingen die vóór de verkoop of het verlenen van een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning, zijn genomen, worden ter kennis van de bewoner gebracht door degene die het recht of de toelating verleent: hij moet de koper of bewoner melden dat de beslissingen in een register zijn opgetekend en waar hij dit register kan inzien. De verkoper of vestiger van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning, is tegenover de vereniging van mede-eigenaars en de koper of titularis aansprakelijk voor de schade die ontstaat door vertraging of afwezigheid van dergelijke kennisgeving. De koper of bewoner kan zich ook rechtstreeks tot de syndicus wenden om inzage van het register te bekomen. Beslissingen die na de verkoop of het verlenen van een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning, zijn genomen, zijn aan degene die stemgerechtigd waren op de algemene vergadering die ze getroffen heeft van rechtswege en zonder kennisgeving tegenwerpelijk. De bewoner wordt over deze beslissingen ingelicht door een bericht van de syndicus die hem daarover inlicht bij ter post aangetekende brief, binnen de twee weken nadat de beslissing werd getroffen. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het zakelijk statuut van het privatief deel onverwijld 17

18 ter kennis van de syndicus. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars is verplicht persoonlijke rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, onverwijld ter kennis te brengen van de syndicus. VIERDE SECTIE VERDELING DER GEMENE LASTEN EN ONTVANGSTEN ARTIKEL 29.- Ieder der mede-eigenaars zal bijdragen volgens zijn aandeel in de gemene delen, in de uitgaven tot behoud en onderhoud evenals in de beheerskosten van de gemene delen. ARTIKEL 30.- De herstellingen en werken zijn onderverdeeld in drie reeksen: dringende herstellingen, noodzakelijke maar niet dringende herstellingen, niet noodzakelijke herstellingen. ARTIKEL 31.- Dringende herstellingen De syndicus heeft als opdracht om samen met de voorzitter of bij gebrek een der leden van de raad van mede-eigendom, de werken te doen uitvoeren, welke een absoluut dringend karakter hebben, zonder te moeten de machtiging te vragen van de vergadering. ARTIKEL 32.- Noodzakelijke maar niet dringende herstellingen Die beslissingen worden genomen door de raad van mede-eigendom zo deze werd opgericht, en bij ontstentenis door de algemene vergadering, beslissend met de terzake vereiste meerderheid der stemmen. ARTIKEL 33.- Niet noodzakelijke herstellingen die een pluspunt betekenen Die werkzaamheden worden beslist door de algemene vergadering met de terzake vereiste meerderheid der stemmen. ARTIKEL 34.- De mede-eigenaars moeten toegang langs hunne private lokalen, voor alle herstellingen, onderhoud en reiniging van de gemene delen. Tenzij het hier gaat om dringende herstellingen, mag die toegang niet gevraagd worden van de eerste juni tot de eerste oktober. Indien de mede-eigenaars zich moeten afwezigen, moeten zij verplichtend de sleutel van hun privaat eigendom afgeven aan de syndicus, zodat men toegang zou hebben op het appartement, indien dit noodzakelijk moest zijn. De mede-eigenaars moeten zonder vergoeding de ongemakken dulden, voortspruitende uit de herstellingen aan de gemene delen, die zullen beslist worden zoals voorzien in de regelen hierboven vermeld. BELASTINGEN ARTIKEL 35.- Tenware de belastingen, aangaande het onroerend goed rechtstreeks zouden vastgesteld zijn voor elk privatief lokaal, zullen deze lasten aanzien worden als gemene lasten. ARTIKEL 36.- De verantwoordelijkheid betreffende het eigendom, artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek, en in algemene zin, behoudens afwijkingen voorzien in het huidig reglement, al de lasten van het eigendom zullen verdeeld worden volgens de formule van de 18

19 mede-eigendom voor zover het de gemene delen betreft en zonder prejudice tegen het verhaal dat de mede-eigenaars zouden hebben tegen degene aan wie de verantwoordelijkheid zou verbonden zijn, derden of mede-eigenaars. ARTIKEL 37.- In geval dat een mede-eigenaar de gemene lasten verhogen in zijn persoonlijk voordeel, zal hij deze verhoging alleen moeten afdragen. ONTVANGSTEN ARTIKEL 38.- In het geval dat ontvangsten zouden gedaan worden uit hoofde van de gemene delen, zouden deze verworven zijn aan ieder mede-eigenaar in verhouding tot zijn rechten in de gemene delen. VIJFDE SECTIE VERZEKERINGEN EN WEDEROPBOUW VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID IN HET ALGEMEEN ARTIKEL 39.- De verantwoordelijkheid, die zowel zou kunnen bestaan uit hoofde van de privatieve delen als van de gemene delen van het onroerend goed, dat het verhaal uitgeoefend wordt door één der mede-eigenaars, door de geburen of door gelijke welke derde persoon, zal gedragen worden door al de mede-eigenaars in verhouding van het aantal aandelen van elk. Deze gevaren zullen gedekt worden door verzekeringen, onderschreven door tussenkomst van de syndicus of bij gebrek door de verkoper, in de mate en voor de bedragen vastgesteld door de algemene vergadering zonder prejudice voor het bijkomend bedrag, waarvan elke mede-eigenaar de verzekering op zijn eigen privatief deel kan eisen, dit alles onder voorbehoud, der algemene schikkingen hierna opgesomd. De verkoper zal te dien einde de nodige vorderingen moeten doen, de premies voldoen als gemene lasten, terugbetaalbaar door de mede-eigenaars, in verhouding tot de coëfficienten van mede-eigendom (uitzondering voor hetgeen de premies betreft, slaande op het aanvullend bedrag op de private delen, deze laatste contant verschuldigd zijnde door de eigenaars en/of de rechthebbenden, enkele begunstigeden van de bijkomende verzekering). In deze gedachtengang zullen de eerste verzekeringen afgesloten worden door de verkoper, dit zo gunstig mogelijk voor de belangen der mede-eigenaars. Deze zullen hem de premies terugbetalen door hem voorgeschoten, naar verhouding van ieders aandeel. Er zal daarvan mededeling gedaan worden tijdens de eerste algemene vergadering. Deze vergadering zal oordelen indien de verzekeringen voldoende en volledig zijn. In gebeurlijk geval zal zij ze wijzigen. De mede-eigenaars zullen gehouden zijn hun medewerking te verlenen, wanneer het hen zal gevraagd worden, voor de afsluiting van deze verzekeringen en om de nodige akten te ondertekenen, bij gebrek daaraan te voldoen zal de syndicus of de verkoper in volle rechten en zonder een andere in mora stelling te moeten betekenen, dan deze hierzelf overeenkomstig voorzien, geldig in hun plaats te ondertekenen. ARTIKEL 40.- VAN DE WEDERKERIGE VERZAKING IN GEVAL VAN OVERSLAAN VAN BRAND Met het oog op het verminderen van de mogelijkheden voor geschillen en eveneens om wederkerige verzekeringslasten te verminderen, komen de mede-eigenaars formeel overeen tussen hen om te verzaken aan hun eventueel recht om verhaal uit te oefenen in geval van overslaan van brand, ontstaan in gelijk welk deel van het onroerend goed of in de 19

20 goederen die er zich bevinden, behalve wel te verstaan in geval van kwaadwilligheid of erge fout gelijk gesteld met bedrog. De mede-eigenaars verbinden zich gezegde verzaking te doen aannemen door hun huurders of bezetters, ten welke titel het ook zij op straf persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor het verzuimen. Te dien opzichte verbinden de mede-eigenaars zich in hun pachtovereenkomsten een clausule in te lassen, zich daarbij latende inspireren door de noodzakelijke schikkingen van volgende tekst: De huurder zal de lokalen, die hem in huur gegeven werden, evenals de mobilaire voorwerpen die er werden in ondergebracht, moeten doen verzekeren tegen brandgevaar, schade door waters, ontploffingen en het verhaal dat de geburen zouden kunnen uitoefenen tegen hem voor de schade veroorzaakt aan hun goederen. Deze verzekeringen zullen moeten afgesloten worden bij kennelijke vermogende maatschappijen, met zetel in België. De huurder zal moeten het bewijs leveren aan de verhuurder zowel van het bestaan van deze verzekering, als van de betaling der jaarlijkse premies, op ieder verzoek van deze laatste. De kosten en jaarlijkse bijdragen van deze verzekeringen zullen uitsluitend ten laste zijn van de huurder. De huurder verzaakt van heden af, zowel voor zijn rekening, als voor deze van zijn rechthebbenden en namelijk zijn onderhuurders en/of eventuele bezetters, aan elk verhaal welke zij zouden kunnen uitoefenen tegen hun verhuurder en de andere mede-eigenaars en namelijk uit hoofde van de artikels 1386, en 1721 van het Burgerlijk Wetboek, voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden aan zijn eigen goederen en/of aan deze van anderen en die zich zouden bevinden in de lokalen die hij bezet. De huurder zal zijn of zijne verzekeringsmaatschappijen inlichten nopens deze verzaking en haar of hen gelasten er uitdrukkelijk akte van te geven aan de verhuurder. ARTIKEL 41.- OVER DE RISICO S VAN BRAND, STORM, SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE BLIKSEM, MET OF ZONDER BRAND, ALLE ONTPLOFFINGEN, SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE ELEKTRIEK EN AAN DE ELEKTRISCHE EN WATERINSTELLINGEN, ALSOOK HET VERHAAL VAN DERDEN, GEBUREN, WEGENS OVERSLAAN VAN BRAND, SCHADE, ANDERE DAN DEZE VAN BRAND VEROORZAAKT DOOR VAL VAN EEN VLIEGTUIG, ONROERENDE ONBRUIKBAARHEID, DE KOSTEN VAN OPRUIMING, AFBRAAK EN BRANDWEERPERSONEEL, GEBOUWEN VERZEKERD VOOR WAARDE VAN HET NIEUW, GRONDVESTEN UITGEZONDERD. Deze risico s zullen gedekt worden door de zorgen van de syndicus, uit naam van de algemene vergadering of van de verkoper, handelende voor rekening van al de medeeigenaars in de mate er voor het bedrag bepaald door de algemene vergadering, zowel voor de privatieve delen als voor de gemene delen, door één en hetzelfde contract, waarin de onderschrijvende verzekeraars aan alle verhaal verzaken tegen de mede-eigenaars ten welke titel het ook zij, uitgesloten wel te verstaan in de gevallen van kwaadwilligheid of in deze van een grove fout, gelijkgesteld met bedrog. In dit geval nochtans, zal de eventuele vervallen verklaring slechts kunnen toegepast worden op de betrokken mede-eigenaars en de verzekeringsmaatschappijen zouden alsdan het recht van verhaal behouden tegen de verantwoordelijke stichter van de ramp. ARTIKEL 42.- OVER DE BURGERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID TEGENOVER DERDEN, HOOFDENS HET GEBOUW, LIFTEN - WATERSCHADE 20

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010)

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) OUDE WETTEKST HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM AFDELING I - GEWONE MEDE- EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE- EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Artikel 577-2 1. Bij

Nadere informatie

Immo Dominique b.v.b.a.

Immo Dominique b.v.b.a. Wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 26.07.94) (Art. 577) Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Deze wet is

Nadere informatie

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom.

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. 30 JUNI 1994. - Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Bron : JUSTITIE Publicatie : 26-07-1994 Inwerkingtreding : 01-08-1995 Dossiernummer

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM.

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek Titel 2 Hoofdstuk III

Burgerlijk wetboek Titel 2 Hoofdstuk III Redactie Bron: Juridat Bron: Juridat 1 Bijgewerkt tot 15.05.2012 Inhoud 1 Bron: Juridat...1 Bijgewerkt tot 15.05.2012... 1 Inhoud... 1 AFDELING I. GEWONE MEDEEIGENDOM EN GEDWONGEN MEDEEIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

(artikelen tot en met Burgerlijk Wetboek)

(artikelen tot en met Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet Bron: Belgisch Staatsblad dd. 28/06/2010 (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars van appartementen. september 7th, 2010 De nieuwe wet op de mede-eigendom heeft als doel de werking van de mede-eigendom te moderniseren en

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

B U R G E R L I J K W E T B O E K (W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) MEDE-EIGENDOM

B U R G E R L I J K W E T B O E K (W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) MEDE-EIGENDOM B U R G E R L I J K W E T B O E K (W.21.III.1804, Nederlandse tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) BOEK II GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM TITEL II EIGENDOM HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM

Nadere informatie

AFDELING 2 - WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM

AFDELING 2 - WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM AFDELING 2 - WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM BURGERLIJK WETBOEK (W.21.III.1804, Ndl.tekst W.30.XII.1961, BS 18.V.1962) BOEK II GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM TITEL II EIGENDOM

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet tot de wijziging werking van van het de Burgerlijk mede-eigendom Wetboek teneinde te moderniseren

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer V I L L A J U R I S A D V O C AT E N K o n i n g i n A s t r i d l a a n 7 9 3 5 0 0 H A S S E LT 0 1 1 / 2 5. 2 0. 2 0 w w w.v i l l a j u r i s.

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

Supplement bij M. Bax (Ed.), Burgerlijk wetboek 17de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0289-8

Supplement bij M. Bax (Ed.), Burgerlijk wetboek 17de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0289-8 Onderhoudsbijdragen Wet Mede-eigendom Supplement bij M. Bax (Ed.), Burgerlijk wetboek 17de uitgave, Maklu-Uitgevers, Isbn 978-90-466-0289-8 Bij de raadpleging van dit wetboek moet in het bijzonder rekening

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I. ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I. - ALGEMENE UITEENZETTING. Sectie 1: - Melding van de wet.

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK STATUTEN Titel 1 : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Vorm en naam Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam Woonregie Stad Kortrijk. Art.

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

2 JUNI Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1)

2 JUNI Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (1) pagina 1 van 10 einde Publicatie : 2010-06-28 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE):

Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): Uit: VERORDENING (EG) NR. 2157/2001 VAN DE RAAD van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE): TITEL III STRUCTUUR VAN DE SE Artikel 38 Onder de in deze verordening gestelde

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie