Helder als glas Voorstel voor dienstverlening GR Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.nl Helder als glas Voorstel voor dienstverlening GR Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB)"

Transcriptie

1 Helder als glas Voorstel voor dienstverlening GR Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB)

2 Het bestuur van de gemeenschappelijk regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard t.a.v. de heer S. Westeneng Postbus DA Zaltbommel PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. P.O. Box HJ Eindhoven Telefoon Fax januari 2012 Voorstel voor accountantscontrole Zeer geacht bestuur, Met veel enthousiasme hebben wij gewerkt aan ons voorstel voor dienstverlening aan PHTB. PHTB is een boeiende organisatie die beoogt de landelijke inpassing van glastuinbouw en de paddenstoelenteelt in de Bommelwaard te verbeteren maar ook de economische kansen van betrokken bedrijven te verbeteren. Voorwaar een niet geringe en uitdagende opgave.u vindt in ons een kwaliteitsgerichte accountant die kennis van en ervaring met ondernemingen en overheden combineert met een proactieve, pragmatische houding, een kritische blik, en heldere communicatie. U vindt in ons ook een accountant die zijn kwaliteit meet aan het realiseren van uw ambities. Het team dat wij voorstellen kan deze beloften waarmaken: het heeft ruime ervaring met de verschillende dimensies die bij uw soort organisatie spelen, de combinatie van overheid en onroerend goed exploitatie. In het auditteam dat wij aan u voorstellen is specifieke kennis van en ervaring van een overheidsorganisatie met zijn specificieke aspecten maar ook van real estate verankerd. De teamleden kunnen snel schakelen en zijn bijzonder gemotiveerd om als accountant en adviseur met PHTB samen te werken. PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Professional Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

3 Wij hebben ons voorstel de titel "Helder als glas gegeven. Los van de associatie met de glastuinbouw denken wij dat uw grootste uitdaging is uw stake holders steeds transparanten betrouwbaar te blijven informeren over de status van uw projecten en de risico s die daarbij gelopen worden. De betrouwbaarheid van uw projectadministratie en in het verlengde daarvan uw planning & control cyclus is essentieel. Graag helpen wij u bij het realiseren daarvan. Met dit voorstel maken wij u duidelijk hoe we dit samen met u gaan realiseren. Gezamenlijk werken aan de verdere ontwikkeling van PHTB betekent ook dat wij delen in uw succes. We staan klaar om samen met u de uitdaging aan te gaan. U kunt daarbij rekenen op een maximale betrokkenheid om van onze samenwerking een succes te maken. Met vriendelijke groet, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. W.J.J. Verdegaal-Ong RA partner Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari

4 Inhoudsopgave Wij helpen u met uw transparantie, helder als glas Het Huis van Planning & control de basisconditie Advies op ons initiatief! Elkaar begrijpen en weten wat er speelt Controleaanpak met toegevoegde waarde Samen met u naar een topvorm Het beste team dat wij u kunnen bieden Onze prijs Bijlagen bij de proposal Voorstel voor dienstverlening PHTB PwC 9 januari

5 Wij helpen u met uw transparantie, helder als glas Uw behoeften vormen het uitgangspunt voor onze controle Onze controleaanpak is aangepast aan de eisen van de huidige tijd en is een continu proces waarbij uw behoefte ons uitgangspunt vormt. Uw planning & controlcyclus, interne beheersing en sturingsfilosofie staan centraal in onze controlebenadering. Daarom is onze controlebenadering top-down en risicogericht ingestoken. Dit houdt in dat zij is gebaseerd op een risicoanalyse en gestructureerd is vanuit het perspectief van het bestuur. Daarbij maken wij gebruik van uw eigen planning & controlcyclus. Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van uw bedrijfsplan en begroting 2011/2012. Belangrijke elementen bij uw organisatie zijn natuurlijk de waardering van de projecten, moment en hoogte van een eventuele resultaatneming en de verdeling hiervan over de deelnemers in de GR. Onze controleaanpak zullen wij ook voor aanvang van de controle met de projectleiding en (een afvaardiging) van het bestuur bespreken uiteraard. Na afloop zullen wij hierover rapporteren in ons accountantsverslag. Wij controleren niet alleen op getrouwheid maar ook op (financiële )rechtmatigheid, voldoet u aan wet en regelgeving. Innovatie door slim te controleren met data-analyses en auditsoftware De rol van ICT wordt steeds belangrijker in de bedrijfsvoering, interne beheersing en onze accountantscontrole. In onze controleaanpak maken wij maximaal gebruik van uw ICT-omgeving om zo efficiënt en effectiefmogelijk te controleren. Hierbij maken wij gebruik van dataanalyses en audittools. Met deze tool zullen we bijvoorbeeld bepaalde trends en onlogische verwerkingsprocessen binnen uw applicaties eenvoudig in kaart brengen. De risicogerichte aanpak, de wensen, verwachtingen en de gemaakte afspraken leggen wij voorafgaand aan de controle vast in een zogenoemd dienstverleningsplan. Hierdoor krijgt u een concrete norm in handen waaraan u onze dienstverlening kunt toetsen. Rechtmatigheid Als gemeenschappelijke regeling (GR) moet u voldoen aan de eisen van het BADO (besluit accountantscontrole decentrale overheden). Dit betekent voor u dat u aan een formele vereisten moet voldoen o.a. vaststellen van een controleprotocol en een aantal verplichte verordeningen o.a. voor het financieel beleid. Als onderdeel van onze aanpak adviseren wij u hoe u op pragmatische wijze kunt voldoen aan deze eisen. Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 5

6 Het Huis van Planning & Control als basisconditie Planning & Control in conditie Betrouwbare informatievoorziening is essentieel om uw organisatiedoelstellingen te behalen. Uw doelstelling is helder te rapporteren over uw projecten en de risico s die daarmee samenhangen. Het bestuur moet continue en tijdig op de hoogte zijn van de stand van zaken van de projecten en de daarmee samenhangende risico s Samen werken aan het Huis De planning & controlcyclus is voor u belangrijk, maar het vormt ook een belangrijke basis voor onze controle. Wij brengen dit proces jaarlijks in kaart door dit met u te bespreken en de werking hiervan te testen. Hierbij beoordelen we dit proces via de lijnen van het Huis van Planning & Control. Op deze wijze zullen wij de GR voorzien van concrete adviezen voor de (door)ontwikkeling van uw planning & controlcyclus die wij zullen rapporteren in ons accountantsverslag. Het huis van Planning & Control is de visie van PwC om een P&Ccyclus in een goede conditie te realiseren. De elementen van een goede basisconditie Planning & control bestaat in de kern uit een vijftal elementen: Personeel: kennis, competenties en gewenste kwaliteiten Instrumenten: de gereedschapskist Processen: transparant en eenduidig vastgelegd en verankerd in de administratieve organisatie Organisatie: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Gedrag: het kloppende hart van het huis. Gedrag, cultuur en stijl van leidinggeven bepalen de feitelijke werking Organisatie Visie / missie Strategie Instrumenten Gedrag Personeel Processen Interne & externe kaders Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 6

7 Advies op ons initiatief! Kennis en ervaring van bedrijfsmatige ontwikkelingen Onze teams zijn georganiseerd in onze unit Public Sector en Private Companies. Dit betekent dat teamleden naast binnenlands bestuur ook bedrijven bedienen. In dit geval is vooral relevant dat de partner Willeke Ong naast binnenlands bestuur ruime ervaring heeft in de onroerend goed sector. Zij is naast accountant van gemeenten en provincies met belangrijke grondposities accountant van grote projectontwikkelaars. Die ervaring brengen we in bij u. Daarnaast beschikken we over veel kennis over de wijze waarop managementinformatie vorm gegeven moet worden. Klankbordgesprekken Kenmerk van de activiteiten binnen de natuurlijke adviesfunctie is dat geen afzonderlijke adviesopdrachten gegeven worden. Wij vinden dat als onderdeel van de natuurlijke adviesfunctie periodiek zogenaamde klankbordgesprekken moeten plaatsvinden. Dat betekent concreet dat de leiding van ons controleteam een paar keer per jaar graag klankbordgesprekken zal voeren met (een afvaardiging van) het bestuur en projectleiding. Welke adviesdiensten zijn beschikbaar Van een organisatie als PwC mag u veel verwachten. Eigenlijk hebben wij op elk denkbaar gebied specialisten in huis. Onze adviesgroep binnenlands bestuur telt ruim 30 professionals Daarnaast hebben wij uiteraard op fiscaal, IT en benchmarking veel kennis in huis. In uw geval kunnen we ook terugvallen op kennis Van onze specialisten van onze real estate groep. Zij hebben Veel ervaring met o.a. waardering van grondexploitaties. PwC beschikt over een toonaangevende groep van btw adviseurs die zeer ruime ervaring hebben met btw aspecten van grondexploitaties. Een btw adviseur is standaard in het team opgenomen Ondersteuning van het bestuur Wij richten onze controle zodanig in dat het bestuur beter in staat is haar kaderstellende en toezichthoudende taak uit te voeren. Zo zullen wij u (ongevraagd) attenderen op ontoereikende of juist (te) gedetailleerde kaderstelling en desgewenst adviseren bij vaststellen van de kaders. Daarnaast maakt het bestuur onder andere gebruik van onze bevindingen in ons accountantsverslag in de afweging om de jaarrekening vast te stellen en decharge te geven over het gevoerde beleid in het verantwoordingsjaar. Wij stemmen onze communicatie af op deze rol. Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 7

8 Elkaar begrijpen en weten wat er speelt Kennisdelen in onze landelijke sectorgroep Binnenlands Bestuur en met u Landelijk delen we onze algemene kennis over allerlei onderwerpen in ons sectoroverleg Binnenlands Bestuur. De sectorgroep Binnenlands Bestuur, waarbij specialisten uit alle regio s en disciplines zijn vertegenwoordigd, is binnen PwC verantwoordelijk voor een actueel inzicht in de sector. Dit is cruciaal om tijdig op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe regel- en wetgeving. Met de meeste ministeries vindt regelmatig overleg plaats. Alle kennis en ervaring wordt op deze wijze binnen de sectorgroep Binnenlands Bestuur beschikbaar gemaakt voor controleteams en onze cliënten. De leiding van het controleteam (Willeke Verdegaal- Ong, Guus Dankers en Annemarie Kros) is intensief betrokken bij de sectorgroep Binnenlands Bestuur van PwC. Zij zijn lid van het managementteam Binnenlands Bestuur Zuid en zijn nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen. PwC en binnenlands bestuur een duurzame samenwerking PwC heeft als ervaren overheidsaccountant ruime ervaring met grondexploitaties. Dikwijls als onderdeel van controleopdrachten bij gemeenten met complexe grondexploitaties zoals Almere, Apeldoorn en Almere maar ook van specifieke exploitaties als Meerstad. Ook zijn we als accountant van de provincie Noord-Brabant nauw betrokken bij de Ruimte voor Ruimte regeling, een vergelijkbare organisatie als die van U. Een ervaren team is beschikbaar voor U Met een hecht kernteam werken we continu aan kennisdeling en (natuurlijk)advies aan onze GR s gemeenten en provincies. Vanuit ons kantoor in Eindhoven bedienen we binnenlands bestuurklanten in de regio Noord-Brabant en Gelderland Zuid. Ruime ervaring in de regio maar ook in de sector In de regio zijn gemeenten als Maasdriel, Boxtel, Vught en Sint- Michielsgestel maar ook Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. GR s Sociale Dienst Bommelerwaard, GGD Hart voor Brabant cliënten van PwC. Maar ook met gemeenten met complexe grondexploitaties o.a. Almere, Apeldoorn en s-hertogenbosch hebben wij ruime ervaring. Vraag eens aan deze klanten hoe zij de dienstverlening van PwC ervaren. Op basis van deze relevante ervaringen en de kennisdeling binnen PwC en met u willen wij elkaar begrijpen en weten wij wat er speelt bij PHTB. Wij hebben echt persoonlijke aandacht voor u Wij informeren onze klanten het liefst door persoonlijk contact, maar natuurlijk ook door nieuwsbrieven (ook op fiscaal gebied). Het is de attitude van de teamleden om actief te bellen, mailen of langs te gaan als de actualiteit daarom vraagt. Voor u betekent dit een belangrijke signalerende functie. Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 8

9 Controleaanpak met toegevoegde waarde Klaar voor de start Onze controleaanpak gaat niet uit van een starre 3-stapsaanpak met planning, interimcontrole en jaarrekeningcontrole. Wij gaan juist uit van een continu proces welke aansluit op uw behoeften en op de werkzaamheden die de organisatie uitvoert middels het intern controleplan. Deze afspraken en behoeften zullen wij vastleggen in het dienstverleningsplan. Continue innovatie in uw voordeel Wij zijn continu bezig met het slimmer controleren van uw jaarrekening met maximale toegevoegde waarde voor uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan de volgende voorbeelden: Innovatie door slim te controleren met data-analyses en auditsoftware Aura (elektronisch dossier) en bestpractices per proces. Knelpunten in de controle oplossen voordat de hectiek van de eindejaarscontrole van start gaat. Wij zijn gewend complexe waarderingsissues tijdig met u te bespreken en niet op de laatste dag van de controle. Dit neemt veel druk weg en leidt tot afgewogen oplossingen. Rapportage op de geijkte momenten Samen met u uitwerken van de mogelijkheden die wij zien om uw werkzaamheden te verminderen. Rapport van bevindingen Het rapport van bevindingen is ons controleverslag aan u. Aan de hand van dit rapport kunt u de motivatie van ons oordeel in de controleverklaring teruglezen en interpreteren. Het vormt daarmee samen met de controleverklaring uw hulpmiddel om vast te stellen of projectleiding zich heeft gehouden aan de (financiële) kaders die het bestuur heeft gesteld. Ons accountantsverslag is, kort, bondig en concreet. Wij garanderen een maximale omvang, exclusief vaktechnische bijlagen, van 8 pagina s. Op één A4 geven wij u onze kernboodschappen. U hebt daarmee in één oogopslag inzicht in de uitkomsten van onze controle. Daarnaast hanteren wij een hoofdstuken paragraafindeling waarin de hoofdboodschap in de titel is opgenomen. Specifieke elementen die wij terug laten komen zijn onder meer : Waardering en risico s grondexploitaties Kwaliteit projectbeheersing Betrouwbaarheid tussentijds rapportages Naleving van toelichtingvereisten, SMART-heid van de begroting Kwaliteit en transparantie van het jaarverslag en jaarrekening Voorspellend vermogen en effect op meerjarenraming Uitkomsten van uw speerpunten Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 9

10 Samen met u naar een topvorm De wijze van communiceren In onze controlecyclus zijn belangrijke communicatiemomenten opgenomen, zoals afstemming van de speerpunten vooraf en rapportage middels onze managementletter en het accountantsverslag, maar het belangrijkste is dat er continu communicatie is. Snelle beschikbaarheid is natuurlijk van belang. Wij garanderen daarom een prompte reactie op uw vragen binnen 24 uur. U kunt uw vragen schriftelijk, per mail of telefonisch stellen aan de leiding van ons controleteam. Zij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon in onze organisatie terecht komt. In het team is altijd de manager het belangrijkste en eerste aanspreekpunt. Guus Dankers zal deze rol hebben voor u. Samen met uw bestuur en ambtelijk begeleidingsteam bespreekt hij ons dienstverleningsplan voorafgaand aan onze werkzaamheden. Dit verzekert een adequate betrokkenheid van alle partijen. Willeke Ong zal uiteraard het aanspreekpunt voor het bestuur zijn. Het liefst zijn we klaar met de controle voordat we beginnen Deze zin zegt alles over onze aanpak en de wijze waarop we samenwerking zien. Voorafgaand aan de controle bespreken wij alle aandachtspunten. Dit is veelal in de periode september. Belangrijk is het gesprek vóórdat het bestuur de jaarrekening opstelt. Hierbij bespreken we mogelijke knelpunten, opties en te maken keuzen bij het opstellen van de jaarrekening. Onze ervaring is dat dit uitstekend werkt! Planning is uiteraard afgestemd op uw cyclus Onze dienstverlening is afgestemd op uw P&C cyclus. Onze ervaring is dat een jaarkalender van afspraken enorm helpt in de onderlinge samenwerking en de duidelijkheid omtrent afspraken, maar ook controleperioden etc. Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 10 Communicatie is het sleutelwoord bij het plannen van afspraken onze controlecyclus: a Elektronisch dossier faciliteert ons Wij gebruiken al meer dan 15 jaar een elektronisch dossier, waarbij een specifiek voor binnenlands bestuur gemaakt werkprogramma volledig in ons dossier is geïntegreerd. Het betekent dat ieder teamlid altijd over de meest up to date informatie beschikt. Hiernaast wordt informatie uit voorgaande jaren meegenomen naar het nieuwe jaar wat overbodige vragen tot een minimum reduceert.

11 Het beste team dat wij u kunnen bieden Kwaliteit en continuïteit staan voorop De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening heeft voortdurend onze aandacht en staat op nummer 1 van onze prioriteitenlijst. Stabiliteit in het team is ons gezamenlijk belang! Om deze maximaal te waarborgen hebben we onder andere de volgende maatregelen getroffen: Kwaliteitseisen teamleden waaraan de teamleden minimaal moeten voldoen Coaching en review model waarbij werkzaamheden van teamleden altijd gereviewed worden Elektronisch dossier (Aura) waardoor we specifieke kennis intern kunnen delen Kennisdeling in onze landelijke sectorgroep Binnenlands Bestuur Een landelijk cursusprogramma specifiek ontwikkeld voor teamleden. Naast de kernleden ook ondersteuning Expertise is op elk gebied aanwezig. PwC beschikt over een breed scala van deskundigheid die ook beschikbaar is voor de accountant bij zijn natuurlijke adviesfunctie. Indien u een adviesopdracht of specialistische werkzaamheden uit wilt laten voeren, die buiten ons controleopdracht vallen, is het mogelijk om dit door PwC te laten doen. Door samenwerking tussen accountant en adviseur kan een grotere toegevoegde waarde ontstaan. Leden van het team Willeke Ong RA- eindverantwoordelijk partner (48) Guus Dankers RA senior manager (59) en eerste aanspreekpunt Annemarie Kros controleleider (26) Willeke is accountant van gemeente Eindhoven, gemeente Vught, GGD Hart van Brabant en GGD West-Brabant, provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten in Noord-Brabant en Utrecht. Daarnaast is zij accountant van een aantal grote projectontwikkelaars Guus is 100% actief in de sector binnenlands bestuur zowel op het gebied van controle als op adviesgebied. Guus speelt een belangrijke rol als coördinator van onze landelijke sectorgroep en adviseert andere teams bij controleaanpak grondexploitaties. Guus is o.a. betrokken bij controle van gemeente Maasdriel,Sociale Dienst Bommelerwaard. Ervaring met grondexploitaties van gemeenten s- Hertogenbosch, Apeldoorn en Provincie Noord-Brabant Annemarie is als controleleider betrokken bij de jaarrekeningcontroles van onder andere de gemeente Maasdriel de provincie Noord-Brabant, GGD Hart voor Brabant en de Sociale Dienst Bommelerwaard. Samen zullen ze de dienstverlening vormgeven op een betrokken, levendige en krachtige manier! Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 11

12 Onze prijs Een redelijk prijs voor een uitstekend product De kosten voor de controle van de jaarrekening 2011 bedragen Deze kosten betreffen met name initiële beoordeling van de administratieve organisatie en P&C cyclus. De kosten in latere jaren zijn afhankelijk van aantal projecten dat gaat lopen en de complexiteit hiervan. We gaan er van uit dat kosten voor 2012 in lijn liggen met Voor de latere jaren zullen wij u steeds voor aanvang van controle een prijsopgave met doen toekomen. We hebben ons prijs gebaseerd op de volgende veronderstellingen: Er is sprake van een toereikende (project)administratie met daarin opgenomen een adequate functiescheiding Jaarrekening wordt intern opgesteld en voldoet aan eisen BBV Jaarrekening is bij start van controle gereed en ook specificaties zijn beschikbaar conform onze lijst Op te leveren stukken die wij tijdig met u communiceren en toelichten Op deze opdracht zijn de bijgevoegde algemene voorwaarden van PwC van toepassing. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief verschotten. Indexatie aan de hand van prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening zal jaarlijks plaatsvinden vanaf controle Bedrag zal jaarlijks in het boekjaar gefactureerd worden in vier gelijke termijnen. Voorstel voor dienstverlening PHTB PwC 9 januari

13 Bijlagen bij de proposal

14 Bijlagen bij de proposal Dienstverleningsoverzicht Adviesmogelijkheden Lijst met relevante klanten Algemene voorwaarden PwC PwC 14 9 januari Voorstel 2012 voor dienstverlening PH

15 Dienstverleningsoverzicht Dienstverleningspakket PwC Audit - Controleverklaring, Accountantsverslag Toegevoegde waarde Hoogwaardig PwC-oordeel als basis voor decharge bestuur Concreet advies gericht op het versterken van uw zelfsturend vermogen en uw interne beheersing Directe terug koppeling van uw speerpunten Uitwisseling van ideeën, visies en mogelijke innovaties Het actief meedenken en ondersteunen van het bestuur, projectbureau en ambtelijk begeleidingsteam in de vorm van klankbordgesprekken, korte ad hoc adviezen en benchmarken Kennis en informatieoverdracht Kennisdeling en uitgebreide diepgaande adviezen Proactieve, concrete en praktische adviezen ter verbetering van uw grip op het behalen van uw doelstellingen Regiobijeenkomst, publicaties, mailings. Vergaande kennisdeling tussen PwC en binnenlands bestuurklanten onderling o.a. PwC Academy, Benchmark financiële functie, Gevoeligheidsanalyse programmabegroting, BTW-toolkit. PwC 15 9 januari Voorstel 2012 voor dienstverlening PH

16 Adviesmogelijkheden PwC beschikt over een breed scala van deskundigheid zoals: Subsidieverwerving, beleidsinnovatie en proces- en projectontwikkeling. BTW vraagstukken Loonbelasting en sociale wetgeving ICT en digitalisering Bestuursadvisering Planning & control Kerntakendiscussies Doorlichtingen van (onderdelen van) organisaties Verzelfstandigingvraagstukken Kostenbespreking Organisatieontwikkeling Rekenkameronderzoeken Doelmatigheidsonderzoeken Duurzaamheid Forensische diensten. PwC 16 9 januari Voorstel 2012 voor dienstverlening PH

17 Lijst met relevante klanten Waterschappen Het hoogheemraadschap van Delfland Aa en Maas Zuiderzeeland Rivierenland Brabantse Delta Veluwe Regge en Dinkel Rijn en Ijssel Waterschapsbedrijf Limburg Gemeenschappelijke regelingen GGD Hart voor Brabant en GGD West- Brabant Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost Drechtwerk Sociale dienst Bommelerwaard Intergemeenschappelijk samenwerkingsverband Goeree Overflakkee Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek Provincies Noord-Brabant Noord-Holland Drenthe Zuid-Holland Overijssel Flevoland Gemeenten Achtkarspelen Almere Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Bellingwedde Bernisse Boskoop Boxtel Brunssum Cranendonck Dalfsen Dantumadiel Dirksland Dongeradeel Dronten Eemsmond Eindhoven Franekeradeel Gaasterlân-Sleat Gennep Goedereede Gouda Grootegast Haaksbergen Heerenveen Hellendoorn Hellevoetsluis Helmond Hof van Twente Hoogeveen Kampen Kapelle Kollumerland en Nieuwkruisland Langedijk Leeuwarden Leudal Littenseradiel Maasdriel Meerssen Middelharnis Noordwijk Noordwijkerhout Oostflakkee Oostzaan Opsterland Oudewater Pekela Pijnacker-Nootdorp Purmerend Renswoude Reusel-De Mierden Rijssen-Holten Rijswijk (ZH.) Schiermonnikoog Schinnen Sint-Michielsgestel Slochteren Staphorst Texel Tytsjerksteradiel Urk Utrechtse Heuvelrug Velsen Venray Vught Waalre Waterland Weststellingwerf Wierden Wijk bij Duurstede Woerden De Wolden Woudenberg Zandvoort Zoeterwoude Zwolle PwC 9 januari Voorstel 2012 voor dienstverlening PH 17

18 Algemene voorwaarden Voorstel voor dienstverlening PHTB PwC 9 januari

19

Offerte accountantsdiensten

Offerte accountantsdiensten Offerte accountantsdiensten Proj ectburea Herstruclurer in g [ uinbouw B ommelerwaard en Deloitte Op een vriic/ /batesaii.., d C ;.., Offerte accountantsdiensten Projectbureau Herstructurering Tuinbouw

Nadere informatie

Op naar de decentralisaties

Op naar de decentralisaties pwc l Hm HUI Huil ^,gjj^g,j, W l ļ 15-0003748 1 6 JAM 20ft Rapportage interimbevindingen controle 2014 Op naar de decentralisaties Interim-bevindingen Gemeente Waalwijk 15 december 2014 wc Afwijk Gemeente

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Eindhoven ambitieus vooruit. Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven

Eindhoven ambitieus vooruit. Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven Eindhoven ambitieus vooruit Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven 27 april 2011 Aan de raad van de gemeente Eindhoven Stadhuisplein 10 5611 EM Eindhoven 27 april 2011 Referentie: 30322968/GK/e0207936/zm

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Transparantieverslag 2012-2013

Transparantieverslag 2012-2013 www.pwc.nl Transparantieverslag 2012-2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Dit transparantieverslag heeft betrekking op PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. In dit verslag doelen we met PwC op

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Accountantsverslag 2014. Op naar de decentralisaties

Accountantsverslag 2014. Op naar de decentralisaties www.pwc.nl Accountantsverslag 2014 Op naar de decentralisaties Accountantsverslag 2014 voor Gemeente Waalwijk 28 mei 2015 Gemeente Waalwijk T.a.v. de gemeenteraad Postbus 10150 5240 GB Waalwijk 28 mei

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013

Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag. Boekjaar 2013 Omgevingsdienst Rivierenland Accountantsverslag Boekjaar 2013 VERTROUWELIJK Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland Breda, 18 maart 2014 Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Nota: Zicht op risico s

Nota: Zicht op risico s Zicht op risico s Nota: Zicht op risico s Risicomanagementbeleid Gemeente Hengelo 1 Inleiding... 3 2 Management Summary.... 3 3 Risicomanagement... 5 3.1 Begripsbepaling, wat is risicomanagement?... 5

Nadere informatie

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs De visie en werkwijze van nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend Blz. 03 Hoofdstuk 2 Doelgericht

Nadere informatie

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154

NEE. wethouder Koster. Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. van der Ploeg Tel nr: 06-35113533 Nummer: 15A.00154 Datum: 24 februari 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie