Helder als glas Voorstel voor dienstverlening GR Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.nl Helder als glas Voorstel voor dienstverlening GR Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB)"

Transcriptie

1 Helder als glas Voorstel voor dienstverlening GR Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB)

2 Het bestuur van de gemeenschappelijk regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard t.a.v. de heer S. Westeneng Postbus DA Zaltbommel PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. P.O. Box HJ Eindhoven Telefoon Fax januari 2012 Voorstel voor accountantscontrole Zeer geacht bestuur, Met veel enthousiasme hebben wij gewerkt aan ons voorstel voor dienstverlening aan PHTB. PHTB is een boeiende organisatie die beoogt de landelijke inpassing van glastuinbouw en de paddenstoelenteelt in de Bommelwaard te verbeteren maar ook de economische kansen van betrokken bedrijven te verbeteren. Voorwaar een niet geringe en uitdagende opgave.u vindt in ons een kwaliteitsgerichte accountant die kennis van en ervaring met ondernemingen en overheden combineert met een proactieve, pragmatische houding, een kritische blik, en heldere communicatie. U vindt in ons ook een accountant die zijn kwaliteit meet aan het realiseren van uw ambities. Het team dat wij voorstellen kan deze beloften waarmaken: het heeft ruime ervaring met de verschillende dimensies die bij uw soort organisatie spelen, de combinatie van overheid en onroerend goed exploitatie. In het auditteam dat wij aan u voorstellen is specifieke kennis van en ervaring van een overheidsorganisatie met zijn specificieke aspecten maar ook van real estate verankerd. De teamleden kunnen snel schakelen en zijn bijzonder gemotiveerd om als accountant en adviseur met PHTB samen te werken. PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers Professional Services B.V. (KvK ), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

3 Wij hebben ons voorstel de titel "Helder als glas gegeven. Los van de associatie met de glastuinbouw denken wij dat uw grootste uitdaging is uw stake holders steeds transparanten betrouwbaar te blijven informeren over de status van uw projecten en de risico s die daarbij gelopen worden. De betrouwbaarheid van uw projectadministratie en in het verlengde daarvan uw planning & control cyclus is essentieel. Graag helpen wij u bij het realiseren daarvan. Met dit voorstel maken wij u duidelijk hoe we dit samen met u gaan realiseren. Gezamenlijk werken aan de verdere ontwikkeling van PHTB betekent ook dat wij delen in uw succes. We staan klaar om samen met u de uitdaging aan te gaan. U kunt daarbij rekenen op een maximale betrokkenheid om van onze samenwerking een succes te maken. Met vriendelijke groet, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. W.J.J. Verdegaal-Ong RA partner Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari

4 Inhoudsopgave Wij helpen u met uw transparantie, helder als glas Het Huis van Planning & control de basisconditie Advies op ons initiatief! Elkaar begrijpen en weten wat er speelt Controleaanpak met toegevoegde waarde Samen met u naar een topvorm Het beste team dat wij u kunnen bieden Onze prijs Bijlagen bij de proposal Voorstel voor dienstverlening PHTB PwC 9 januari

5 Wij helpen u met uw transparantie, helder als glas Uw behoeften vormen het uitgangspunt voor onze controle Onze controleaanpak is aangepast aan de eisen van de huidige tijd en is een continu proces waarbij uw behoefte ons uitgangspunt vormt. Uw planning & controlcyclus, interne beheersing en sturingsfilosofie staan centraal in onze controlebenadering. Daarom is onze controlebenadering top-down en risicogericht ingestoken. Dit houdt in dat zij is gebaseerd op een risicoanalyse en gestructureerd is vanuit het perspectief van het bestuur. Daarbij maken wij gebruik van uw eigen planning & controlcyclus. Wij zijn onder de indruk van de kwaliteit van uw bedrijfsplan en begroting 2011/2012. Belangrijke elementen bij uw organisatie zijn natuurlijk de waardering van de projecten, moment en hoogte van een eventuele resultaatneming en de verdeling hiervan over de deelnemers in de GR. Onze controleaanpak zullen wij ook voor aanvang van de controle met de projectleiding en (een afvaardiging) van het bestuur bespreken uiteraard. Na afloop zullen wij hierover rapporteren in ons accountantsverslag. Wij controleren niet alleen op getrouwheid maar ook op (financiële )rechtmatigheid, voldoet u aan wet en regelgeving. Innovatie door slim te controleren met data-analyses en auditsoftware De rol van ICT wordt steeds belangrijker in de bedrijfsvoering, interne beheersing en onze accountantscontrole. In onze controleaanpak maken wij maximaal gebruik van uw ICT-omgeving om zo efficiënt en effectiefmogelijk te controleren. Hierbij maken wij gebruik van dataanalyses en audittools. Met deze tool zullen we bijvoorbeeld bepaalde trends en onlogische verwerkingsprocessen binnen uw applicaties eenvoudig in kaart brengen. De risicogerichte aanpak, de wensen, verwachtingen en de gemaakte afspraken leggen wij voorafgaand aan de controle vast in een zogenoemd dienstverleningsplan. Hierdoor krijgt u een concrete norm in handen waaraan u onze dienstverlening kunt toetsen. Rechtmatigheid Als gemeenschappelijke regeling (GR) moet u voldoen aan de eisen van het BADO (besluit accountantscontrole decentrale overheden). Dit betekent voor u dat u aan een formele vereisten moet voldoen o.a. vaststellen van een controleprotocol en een aantal verplichte verordeningen o.a. voor het financieel beleid. Als onderdeel van onze aanpak adviseren wij u hoe u op pragmatische wijze kunt voldoen aan deze eisen. Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 5

6 Het Huis van Planning & Control als basisconditie Planning & Control in conditie Betrouwbare informatievoorziening is essentieel om uw organisatiedoelstellingen te behalen. Uw doelstelling is helder te rapporteren over uw projecten en de risico s die daarmee samenhangen. Het bestuur moet continue en tijdig op de hoogte zijn van de stand van zaken van de projecten en de daarmee samenhangende risico s Samen werken aan het Huis De planning & controlcyclus is voor u belangrijk, maar het vormt ook een belangrijke basis voor onze controle. Wij brengen dit proces jaarlijks in kaart door dit met u te bespreken en de werking hiervan te testen. Hierbij beoordelen we dit proces via de lijnen van het Huis van Planning & Control. Op deze wijze zullen wij de GR voorzien van concrete adviezen voor de (door)ontwikkeling van uw planning & controlcyclus die wij zullen rapporteren in ons accountantsverslag. Het huis van Planning & Control is de visie van PwC om een P&Ccyclus in een goede conditie te realiseren. De elementen van een goede basisconditie Planning & control bestaat in de kern uit een vijftal elementen: Personeel: kennis, competenties en gewenste kwaliteiten Instrumenten: de gereedschapskist Processen: transparant en eenduidig vastgelegd en verankerd in de administratieve organisatie Organisatie: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Gedrag: het kloppende hart van het huis. Gedrag, cultuur en stijl van leidinggeven bepalen de feitelijke werking Organisatie Visie / missie Strategie Instrumenten Gedrag Personeel Processen Interne & externe kaders Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 6

7 Advies op ons initiatief! Kennis en ervaring van bedrijfsmatige ontwikkelingen Onze teams zijn georganiseerd in onze unit Public Sector en Private Companies. Dit betekent dat teamleden naast binnenlands bestuur ook bedrijven bedienen. In dit geval is vooral relevant dat de partner Willeke Ong naast binnenlands bestuur ruime ervaring heeft in de onroerend goed sector. Zij is naast accountant van gemeenten en provincies met belangrijke grondposities accountant van grote projectontwikkelaars. Die ervaring brengen we in bij u. Daarnaast beschikken we over veel kennis over de wijze waarop managementinformatie vorm gegeven moet worden. Klankbordgesprekken Kenmerk van de activiteiten binnen de natuurlijke adviesfunctie is dat geen afzonderlijke adviesopdrachten gegeven worden. Wij vinden dat als onderdeel van de natuurlijke adviesfunctie periodiek zogenaamde klankbordgesprekken moeten plaatsvinden. Dat betekent concreet dat de leiding van ons controleteam een paar keer per jaar graag klankbordgesprekken zal voeren met (een afvaardiging van) het bestuur en projectleiding. Welke adviesdiensten zijn beschikbaar Van een organisatie als PwC mag u veel verwachten. Eigenlijk hebben wij op elk denkbaar gebied specialisten in huis. Onze adviesgroep binnenlands bestuur telt ruim 30 professionals Daarnaast hebben wij uiteraard op fiscaal, IT en benchmarking veel kennis in huis. In uw geval kunnen we ook terugvallen op kennis Van onze specialisten van onze real estate groep. Zij hebben Veel ervaring met o.a. waardering van grondexploitaties. PwC beschikt over een toonaangevende groep van btw adviseurs die zeer ruime ervaring hebben met btw aspecten van grondexploitaties. Een btw adviseur is standaard in het team opgenomen Ondersteuning van het bestuur Wij richten onze controle zodanig in dat het bestuur beter in staat is haar kaderstellende en toezichthoudende taak uit te voeren. Zo zullen wij u (ongevraagd) attenderen op ontoereikende of juist (te) gedetailleerde kaderstelling en desgewenst adviseren bij vaststellen van de kaders. Daarnaast maakt het bestuur onder andere gebruik van onze bevindingen in ons accountantsverslag in de afweging om de jaarrekening vast te stellen en decharge te geven over het gevoerde beleid in het verantwoordingsjaar. Wij stemmen onze communicatie af op deze rol. Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 7

8 Elkaar begrijpen en weten wat er speelt Kennisdelen in onze landelijke sectorgroep Binnenlands Bestuur en met u Landelijk delen we onze algemene kennis over allerlei onderwerpen in ons sectoroverleg Binnenlands Bestuur. De sectorgroep Binnenlands Bestuur, waarbij specialisten uit alle regio s en disciplines zijn vertegenwoordigd, is binnen PwC verantwoordelijk voor een actueel inzicht in de sector. Dit is cruciaal om tijdig op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe regel- en wetgeving. Met de meeste ministeries vindt regelmatig overleg plaats. Alle kennis en ervaring wordt op deze wijze binnen de sectorgroep Binnenlands Bestuur beschikbaar gemaakt voor controleteams en onze cliënten. De leiding van het controleteam (Willeke Verdegaal- Ong, Guus Dankers en Annemarie Kros) is intensief betrokken bij de sectorgroep Binnenlands Bestuur van PwC. Zij zijn lid van het managementteam Binnenlands Bestuur Zuid en zijn nauw betrokken bij landelijke ontwikkelingen. PwC en binnenlands bestuur een duurzame samenwerking PwC heeft als ervaren overheidsaccountant ruime ervaring met grondexploitaties. Dikwijls als onderdeel van controleopdrachten bij gemeenten met complexe grondexploitaties zoals Almere, Apeldoorn en Almere maar ook van specifieke exploitaties als Meerstad. Ook zijn we als accountant van de provincie Noord-Brabant nauw betrokken bij de Ruimte voor Ruimte regeling, een vergelijkbare organisatie als die van U. Een ervaren team is beschikbaar voor U Met een hecht kernteam werken we continu aan kennisdeling en (natuurlijk)advies aan onze GR s gemeenten en provincies. Vanuit ons kantoor in Eindhoven bedienen we binnenlands bestuurklanten in de regio Noord-Brabant en Gelderland Zuid. Ruime ervaring in de regio maar ook in de sector In de regio zijn gemeenten als Maasdriel, Boxtel, Vught en Sint- Michielsgestel maar ook Eindhoven en de provincie Noord-Brabant. GR s Sociale Dienst Bommelerwaard, GGD Hart voor Brabant cliënten van PwC. Maar ook met gemeenten met complexe grondexploitaties o.a. Almere, Apeldoorn en s-hertogenbosch hebben wij ruime ervaring. Vraag eens aan deze klanten hoe zij de dienstverlening van PwC ervaren. Op basis van deze relevante ervaringen en de kennisdeling binnen PwC en met u willen wij elkaar begrijpen en weten wij wat er speelt bij PHTB. Wij hebben echt persoonlijke aandacht voor u Wij informeren onze klanten het liefst door persoonlijk contact, maar natuurlijk ook door nieuwsbrieven (ook op fiscaal gebied). Het is de attitude van de teamleden om actief te bellen, mailen of langs te gaan als de actualiteit daarom vraagt. Voor u betekent dit een belangrijke signalerende functie. Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 8

9 Controleaanpak met toegevoegde waarde Klaar voor de start Onze controleaanpak gaat niet uit van een starre 3-stapsaanpak met planning, interimcontrole en jaarrekeningcontrole. Wij gaan juist uit van een continu proces welke aansluit op uw behoeften en op de werkzaamheden die de organisatie uitvoert middels het intern controleplan. Deze afspraken en behoeften zullen wij vastleggen in het dienstverleningsplan. Continue innovatie in uw voordeel Wij zijn continu bezig met het slimmer controleren van uw jaarrekening met maximale toegevoegde waarde voor uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan de volgende voorbeelden: Innovatie door slim te controleren met data-analyses en auditsoftware Aura (elektronisch dossier) en bestpractices per proces. Knelpunten in de controle oplossen voordat de hectiek van de eindejaarscontrole van start gaat. Wij zijn gewend complexe waarderingsissues tijdig met u te bespreken en niet op de laatste dag van de controle. Dit neemt veel druk weg en leidt tot afgewogen oplossingen. Rapportage op de geijkte momenten Samen met u uitwerken van de mogelijkheden die wij zien om uw werkzaamheden te verminderen. Rapport van bevindingen Het rapport van bevindingen is ons controleverslag aan u. Aan de hand van dit rapport kunt u de motivatie van ons oordeel in de controleverklaring teruglezen en interpreteren. Het vormt daarmee samen met de controleverklaring uw hulpmiddel om vast te stellen of projectleiding zich heeft gehouden aan de (financiële) kaders die het bestuur heeft gesteld. Ons accountantsverslag is, kort, bondig en concreet. Wij garanderen een maximale omvang, exclusief vaktechnische bijlagen, van 8 pagina s. Op één A4 geven wij u onze kernboodschappen. U hebt daarmee in één oogopslag inzicht in de uitkomsten van onze controle. Daarnaast hanteren wij een hoofdstuken paragraafindeling waarin de hoofdboodschap in de titel is opgenomen. Specifieke elementen die wij terug laten komen zijn onder meer : Waardering en risico s grondexploitaties Kwaliteit projectbeheersing Betrouwbaarheid tussentijds rapportages Naleving van toelichtingvereisten, SMART-heid van de begroting Kwaliteit en transparantie van het jaarverslag en jaarrekening Voorspellend vermogen en effect op meerjarenraming Uitkomsten van uw speerpunten Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 9

10 Samen met u naar een topvorm De wijze van communiceren In onze controlecyclus zijn belangrijke communicatiemomenten opgenomen, zoals afstemming van de speerpunten vooraf en rapportage middels onze managementletter en het accountantsverslag, maar het belangrijkste is dat er continu communicatie is. Snelle beschikbaarheid is natuurlijk van belang. Wij garanderen daarom een prompte reactie op uw vragen binnen 24 uur. U kunt uw vragen schriftelijk, per mail of telefonisch stellen aan de leiding van ons controleteam. Zij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon in onze organisatie terecht komt. In het team is altijd de manager het belangrijkste en eerste aanspreekpunt. Guus Dankers zal deze rol hebben voor u. Samen met uw bestuur en ambtelijk begeleidingsteam bespreekt hij ons dienstverleningsplan voorafgaand aan onze werkzaamheden. Dit verzekert een adequate betrokkenheid van alle partijen. Willeke Ong zal uiteraard het aanspreekpunt voor het bestuur zijn. Het liefst zijn we klaar met de controle voordat we beginnen Deze zin zegt alles over onze aanpak en de wijze waarop we samenwerking zien. Voorafgaand aan de controle bespreken wij alle aandachtspunten. Dit is veelal in de periode september. Belangrijk is het gesprek vóórdat het bestuur de jaarrekening opstelt. Hierbij bespreken we mogelijke knelpunten, opties en te maken keuzen bij het opstellen van de jaarrekening. Onze ervaring is dat dit uitstekend werkt! Planning is uiteraard afgestemd op uw cyclus Onze dienstverlening is afgestemd op uw P&C cyclus. Onze ervaring is dat een jaarkalender van afspraken enorm helpt in de onderlinge samenwerking en de duidelijkheid omtrent afspraken, maar ook controleperioden etc. Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 10 Communicatie is het sleutelwoord bij het plannen van afspraken onze controlecyclus: a Elektronisch dossier faciliteert ons Wij gebruiken al meer dan 15 jaar een elektronisch dossier, waarbij een specifiek voor binnenlands bestuur gemaakt werkprogramma volledig in ons dossier is geïntegreerd. Het betekent dat ieder teamlid altijd over de meest up to date informatie beschikt. Hiernaast wordt informatie uit voorgaande jaren meegenomen naar het nieuwe jaar wat overbodige vragen tot een minimum reduceert.

11 Het beste team dat wij u kunnen bieden Kwaliteit en continuïteit staan voorop De continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening heeft voortdurend onze aandacht en staat op nummer 1 van onze prioriteitenlijst. Stabiliteit in het team is ons gezamenlijk belang! Om deze maximaal te waarborgen hebben we onder andere de volgende maatregelen getroffen: Kwaliteitseisen teamleden waaraan de teamleden minimaal moeten voldoen Coaching en review model waarbij werkzaamheden van teamleden altijd gereviewed worden Elektronisch dossier (Aura) waardoor we specifieke kennis intern kunnen delen Kennisdeling in onze landelijke sectorgroep Binnenlands Bestuur Een landelijk cursusprogramma specifiek ontwikkeld voor teamleden. Naast de kernleden ook ondersteuning Expertise is op elk gebied aanwezig. PwC beschikt over een breed scala van deskundigheid die ook beschikbaar is voor de accountant bij zijn natuurlijke adviesfunctie. Indien u een adviesopdracht of specialistische werkzaamheden uit wilt laten voeren, die buiten ons controleopdracht vallen, is het mogelijk om dit door PwC te laten doen. Door samenwerking tussen accountant en adviseur kan een grotere toegevoegde waarde ontstaan. Leden van het team Willeke Ong RA- eindverantwoordelijk partner (48) Guus Dankers RA senior manager (59) en eerste aanspreekpunt Annemarie Kros controleleider (26) Willeke is accountant van gemeente Eindhoven, gemeente Vught, GGD Hart van Brabant en GGD West-Brabant, provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten in Noord-Brabant en Utrecht. Daarnaast is zij accountant van een aantal grote projectontwikkelaars Guus is 100% actief in de sector binnenlands bestuur zowel op het gebied van controle als op adviesgebied. Guus speelt een belangrijke rol als coördinator van onze landelijke sectorgroep en adviseert andere teams bij controleaanpak grondexploitaties. Guus is o.a. betrokken bij controle van gemeente Maasdriel,Sociale Dienst Bommelerwaard. Ervaring met grondexploitaties van gemeenten s- Hertogenbosch, Apeldoorn en Provincie Noord-Brabant Annemarie is als controleleider betrokken bij de jaarrekeningcontroles van onder andere de gemeente Maasdriel de provincie Noord-Brabant, GGD Hart voor Brabant en de Sociale Dienst Bommelerwaard. Samen zullen ze de dienstverlening vormgeven op een betrokken, levendige en krachtige manier! Voorstel voor dienstverlening PHTB 9 januari 2012 PwC 11

12 Onze prijs Een redelijk prijs voor een uitstekend product De kosten voor de controle van de jaarrekening 2011 bedragen Deze kosten betreffen met name initiële beoordeling van de administratieve organisatie en P&C cyclus. De kosten in latere jaren zijn afhankelijk van aantal projecten dat gaat lopen en de complexiteit hiervan. We gaan er van uit dat kosten voor 2012 in lijn liggen met Voor de latere jaren zullen wij u steeds voor aanvang van controle een prijsopgave met doen toekomen. We hebben ons prijs gebaseerd op de volgende veronderstellingen: Er is sprake van een toereikende (project)administratie met daarin opgenomen een adequate functiescheiding Jaarrekening wordt intern opgesteld en voldoet aan eisen BBV Jaarrekening is bij start van controle gereed en ook specificaties zijn beschikbaar conform onze lijst Op te leveren stukken die wij tijdig met u communiceren en toelichten Op deze opdracht zijn de bijgevoegde algemene voorwaarden van PwC van toepassing. Dit bedrag is exclusief btw en inclusief verschotten. Indexatie aan de hand van prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening zal jaarlijks plaatsvinden vanaf controle Bedrag zal jaarlijks in het boekjaar gefactureerd worden in vier gelijke termijnen. Voorstel voor dienstverlening PHTB PwC 9 januari

13 Bijlagen bij de proposal

14 Bijlagen bij de proposal Dienstverleningsoverzicht Adviesmogelijkheden Lijst met relevante klanten Algemene voorwaarden PwC PwC 14 9 januari Voorstel 2012 voor dienstverlening PH

15 Dienstverleningsoverzicht Dienstverleningspakket PwC Audit - Controleverklaring, Accountantsverslag Toegevoegde waarde Hoogwaardig PwC-oordeel als basis voor decharge bestuur Concreet advies gericht op het versterken van uw zelfsturend vermogen en uw interne beheersing Directe terug koppeling van uw speerpunten Uitwisseling van ideeën, visies en mogelijke innovaties Het actief meedenken en ondersteunen van het bestuur, projectbureau en ambtelijk begeleidingsteam in de vorm van klankbordgesprekken, korte ad hoc adviezen en benchmarken Kennis en informatieoverdracht Kennisdeling en uitgebreide diepgaande adviezen Proactieve, concrete en praktische adviezen ter verbetering van uw grip op het behalen van uw doelstellingen Regiobijeenkomst, publicaties, mailings. Vergaande kennisdeling tussen PwC en binnenlands bestuurklanten onderling o.a. PwC Academy, Benchmark financiële functie, Gevoeligheidsanalyse programmabegroting, BTW-toolkit. PwC 15 9 januari Voorstel 2012 voor dienstverlening PH

16 Adviesmogelijkheden PwC beschikt over een breed scala van deskundigheid zoals: Subsidieverwerving, beleidsinnovatie en proces- en projectontwikkeling. BTW vraagstukken Loonbelasting en sociale wetgeving ICT en digitalisering Bestuursadvisering Planning & control Kerntakendiscussies Doorlichtingen van (onderdelen van) organisaties Verzelfstandigingvraagstukken Kostenbespreking Organisatieontwikkeling Rekenkameronderzoeken Doelmatigheidsonderzoeken Duurzaamheid Forensische diensten. PwC 16 9 januari Voorstel 2012 voor dienstverlening PH

17 Lijst met relevante klanten Waterschappen Het hoogheemraadschap van Delfland Aa en Maas Zuiderzeeland Rivierenland Brabantse Delta Veluwe Regge en Dinkel Rijn en Ijssel Waterschapsbedrijf Limburg Gemeenschappelijke regelingen GGD Hart voor Brabant en GGD West- Brabant Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost Drechtwerk Sociale dienst Bommelerwaard Intergemeenschappelijk samenwerkingsverband Goeree Overflakkee Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek Provincies Noord-Brabant Noord-Holland Drenthe Zuid-Holland Overijssel Flevoland Gemeenten Achtkarspelen Almere Amstelveen Amsterdam Apeldoorn Bellingwedde Bernisse Boskoop Boxtel Brunssum Cranendonck Dalfsen Dantumadiel Dirksland Dongeradeel Dronten Eemsmond Eindhoven Franekeradeel Gaasterlân-Sleat Gennep Goedereede Gouda Grootegast Haaksbergen Heerenveen Hellendoorn Hellevoetsluis Helmond Hof van Twente Hoogeveen Kampen Kapelle Kollumerland en Nieuwkruisland Langedijk Leeuwarden Leudal Littenseradiel Maasdriel Meerssen Middelharnis Noordwijk Noordwijkerhout Oostflakkee Oostzaan Opsterland Oudewater Pekela Pijnacker-Nootdorp Purmerend Renswoude Reusel-De Mierden Rijssen-Holten Rijswijk (ZH.) Schiermonnikoog Schinnen Sint-Michielsgestel Slochteren Staphorst Texel Tytsjerksteradiel Urk Utrechtse Heuvelrug Velsen Venray Vught Waalre Waterland Weststellingwerf Wierden Wijk bij Duurstede Woerden De Wolden Woudenberg Zandvoort Zoeterwoude Zwolle PwC 9 januari Voorstel 2012 voor dienstverlening PH 17

18 Algemene voorwaarden Voorstel voor dienstverlening PHTB PwC 9 januari

19

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013

Gemeente Doetinchem. Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 Clientserviceplan voor het boekjaar 2013 oktober 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Controleopdracht 4 2.1 Opdracht 4 2.2 Materialiteit en tolerantie 5 2.3 Fraude 6 3. Planning 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Algemene

Nadere informatie

Z-14-14091 / 01. Inkomend 22907 /

Z-14-14091 / 01. Inkomend 22907 / Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Deloltle Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloittenl Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Bent u klaar voor de interimcontrole

Bent u klaar voor de interimcontrole Bent u klaar voor de interimcontrole van uw accountant? BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken hebben.

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden

1 Reikwijdte van de werkzaamheden van PwC/ kosten werkzaamheden Vertrouwelijk Gemeente Dalfsen t.a.v. de heer J. Westenenk Postbus 35 7720 AA Dalfsen PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Zuiderzeelaan 53 8017 JV Zwolle Postbus 513 8000 AM Zwolle Telefoon

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

9728 ĮT Groningen 1400 AG Bussum 06-52894085 sietse@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl

9728 ĮT Groningen 1400 AG Bussum 06-52894085 sietse@hofsteengezeeman.nl www.hofsteengezeeman.nl HOFSTEENGE ZEEMAN accountante S adviseurs Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek t.a.v. de heer R.W.M. van der Haagen en mevrouw F. van der Giessen L a a

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011

Intern controleplan gemeente Venray. Boekjaar 2011 Intern controleplan gemeente Venray Boekjaar 2011 Een onderzoeksplan om verder in control te komen Nicole Peeters Trifunovski en Henk Mijnster, adviseurs AO/IC gemeente Venray ICP 2011DEF Pagina 1 van

Nadere informatie

oktober 2012 H.J.H. Maas MSc Concept/HM

oktober 2012 H.J.H. Maas MSc Concept/HM Aan het auditcomité van de gemeente Waalwijk t.a.v. de heer G. Kocken, raadsgriffier Postbus 10150 5140 GB WAALWIJK oktober 2012 H.J.H. Maas MSc Concept/HM Controleplan 2012 gemeente Waalwijk Geachte leden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord. Accountantsverslag 2014 april 2015 Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord Accountantsverslag 2014 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 3. Bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole

Nadere informatie

1 Voor wie is Vinc Audit interessant?

1 Voor wie is Vinc Audit interessant? Verbijzonderde interne controle Audit, Support & Coaching BMC levert aan opdrachtgevers in de hele publieke sector verschillende diensten en producten die met (verbijzonderde) interne controle te maken

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj

Datum Behandeld door Ons kenmerk 3 juni 2008 drs. A.P.W.M. Scheepers RA 81027-103744- 385490/HD/mj Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Helmond t.a.v. de raadsgriffie/secretaris

Nadere informatie

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad 10 juni 2014 Gemeente Utrecht Agenda 1. Wie is de gemeentelijke accountant?

Nadere informatie

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het.

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe AMBITIEUS kun jij zijn? Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe confronterend kun jij zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Adviseren is soms ook confronteren. De kunst is om

Nadere informatie

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3

1. Inleiding 2 1.1. De opdracht die u ons hebt verstrekt 2 1.2. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd 3 1.3. Frauderisico-analyse en beheersing 3 Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn t.a.v. de heer B. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE drs. M.C. van Kleef RA Accountantsverslag

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Dit is CROP 1965: CROP opent de deuren van haar eerste kantoor. vijf decennia later zijn we een begrip in zakelijk Nederland en groeit CROP registeraccountants

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Betreft: Controle van de jaarrekening boekjaar eindigend op 31 december 2015

Betreft: Controle van de jaarrekening boekjaar eindigend op 31 december 2015 2 5 SEP 2015 Aan de gemeenteraad van gemeente Boxtel T.a.v. de heer M.J.M van Woensel Postbus ïoooo 5280 DA Boxtel 24 september 2015 Referentie: DvB/60363602/LvD/zm Betreft: Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 3 exemplaren van het controleplan 2012 'Grip op de financiële positie' voor Provincie Flevoland.

Hierbij ontvangt u 3 exemplaren van het controleplan 2012 'Grip op de financiële positie' voor Provincie Flevoland. pwc Provinciale Staten van de Provincie Flevoland T.a.v. mevrouw I. Rozema Postbus 55 8200 AB Lelystad 3 december 2012 WO/eo27220i/SD/AdB Betreft: Controleplan 2012 voor Provincie Flevoland. Geachte leden

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

De accountant een stap vóór

De accountant een stap vóór De accountant een stap vóór Drs. J. (Jan) de Groot RA MPA, 6 juni 2014 Accountantscontrole Een controleverklaring is een scherpe foto van een mistige situatie Meerkeuzevraag Vrij naar Marcel van Dam Als

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 7-12-2011 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden:

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012

De10 itte. Grondbank RZG Zuidplas. Acco an versag v w boekjdr e ndigend op 31 deceml r 2011. 30 maart 2012 De10 itte Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 wwwdeloitte.ni Grondbank RZG Zuidplas Acco an versag v w boekjdr

Nadere informatie

Re 9, datum: ' 2 SEP 2013. Afdoen datum: Behandelaar: Betreft: Controle van de jaarrekening - boekjaar eindigend op 31 december 2013

Re 9, datum: ' 2 SEP 2013. Afdoen datum: Behandelaar: Betreft: Controle van de jaarrekening - boekjaar eindigend op 31 december 2013 Nr. Reg. raadsst.: Raadsst. verg. d.d. voor kennisgaving r.angen.: in h. b&w om preadvies in h. b&.w ter afdoening in h. burg. ter afdoening art. 38 RVO. vraqe-n raadslid GEMEENTE HAARLEM Zaak nr: L. Doe.

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items

STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011. Score in 2010 op de met 2011 vergelijkbare items STICHTING VRAAGWIJZER NEDERLAND WMO-LOKET TOP 100 2011 Gemeente Naam loket Score 2011 1 Heemstede Loket Heemstede 93 61 51 2 Sint-Michielsgestel Zorgloket WegWijs 89 62-3 Rotterdam Vraagwijzer Loket 88

Nadere informatie

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012

Deloitte. Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31. 16 mel 2012 Wit hetminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Accountantsverslag voor het

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014

De10itte. Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers. Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2013. 20 maart 2014 De10itte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Am hem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9777 www. deloitte.nl Erfgoedcentru m Achterhoek en Liemers Accountantsverslag

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

CONTROLEOPDRACHT VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013

CONTROLEOPDRACHT VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 Behoort bij raadsbesluit nr., d.d. 19 december 2013 CONTROLEOPDRACHT VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 1. Inleiding Bij uw besluit van 3 maart 2011 is aan PricewaterhouseCoopers Accountants

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Boardletter 2013 Duurzaam slagvaardig

Boardletter 2013 Duurzaam slagvaardig www.pwc.nl Boardletter 2013 Duurzaam slagvaardig Onze belangrijkste bevindingen ontleend aan onze interim rapportage d.d. 8 november 2013 Provincie Zuid-Holland CONCEPT 27 november 2013 Provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Op naar een excellente controle

Op naar een excellente controle Op naar een excellente controle Welke controlewerkzaamheden kunnen verder geoptimaliseerd worden om kosten te besparen of om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan cliënten? Hoe kunnen deze werkzaamheden

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Positionering in de onderwijssector

Positionering in de onderwijssector Positionering in de onderwijssector INHOUDSOPGAVE 1. Strategie en ambitie... 3 2. Succesfactor... 4 2.1. Algemeen... 4 2.2. Betrokken aanpak... 4 2.3. Deskundigheid... 5 2.4. Vaste teams... 5 3. Kennis

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe KRACHTIG mag advies zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Onze adviezen zijn gericht op effect. Goed gemotiveerde aanbevelingen voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE INLEIDING De huidige overeenkomst voor de accountantscontrole loopt na de controle van de jaarrekening 2014 af. Vanaf de interimcontrole

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK?

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? WHITEPAPER DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? DOOR M. HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONS ULTANT Risicomanagement is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Dagelijks wordt er aandacht

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Controleprotocol en Normenkader Accountantscontrole Jaarrekening 2015

Controleprotocol en Normenkader Accountantscontrole Jaarrekening 2015 tadsregio Amsterdam Controleprotocol en ormenkader Accountantscontrole Jaarrekening 2015 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 21 mei 2015 ormenkader accountantscontrole jaarrekening 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Programma van Eisen Accountantsdiensten

Programma van Eisen Accountantsdiensten Programma van Eisen Accountantsdiensten Steller: P(eter) C. Bakker Versie: definitief Datum: 07-01-2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De algemeen certificerende functie... 4 2.1 Jaarrekeningcontrole... 4 2.2

Nadere informatie

Voorlopig Functieprofiel

Voorlopig Functieprofiel Voorlopig Functieprofiel Functienaam Organisatie Onderdeel Teamleider ROC Service Center Service Center Indicatie functieschaal 11 Datum 07-10-2013 Context van de functie Het Service Center is een resultaatverantwoordelijke

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

1/29 Van papieren dossier naar digitaal dossier... soms een zware bevalling Digitaal dossier Meer dan het dossier van de accountant Marcel Kurvers Projectleider en externe contentmanager Novak Kwaliteitshandboek

Nadere informatie

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING

FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING FAMILY OFFICE & ESTATE PLANNING Een must voor iedereen met vermogen en onroerend goed in Spanje. WAAROM FAMILY OFFICE? Family Office betreft een meer complete dienstverlening dan Estate Planning. Estate

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366 Aan de beleidsmedewerkers Wsw c.a. van de aan WSD deelnemende gemeenten ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 Aanbieding financiële stukken WSD aan Raad en/of College

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden,

Geachte collega raadsleden, Geachte collega raadsleden, Op 19 mei 2014 heeft het audit-overleg namens de Gemeenteraad gesproken over het accountantsverslag en de bevindingen van de huisaccountant PwC, bij de controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie