BNO Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNO Richtlijn Arbeidsvoorwaarden 2012"

Transcriptie

1 BNO Richtlijn 2012 inclusief salaristabel en functiematrix Editie december geldig tot 1 januari /14 BNO Richtlijn

2 2/14 BNO Richtlijn

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 PRIMAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN Salaristabel en regelgeving 1.1 Minimumloon 1.2 Vakantietoeslag 1.3 Salaris bij deeltijd werken 1.4 Salaris bij arbeidsduurverkorting 2 SALARISTABEL 2.1 Periodiekpercentage 2.2 Bedragen voor Toepassing van de salaristabel in de praktijk 2.4 Indeling van medewerkers volgens BNO functiematrix 2.5 Inschaling van de medewerker 2.6 Algemene salarisverhoging op grond van behoud van koopkracht 2.7 Individuele salarisverhoging op grond van de ontwikkeling van de medewerker 2.8 Toepassing salaristabel boven norm-eind 2.9 Promotie 3 SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN 3.1 Arbeidsduur 3.2 Wet aanpassing arbeidsduur 3.3 Loondoorbetaling bij ziekte 3.4 Overwerk 3.5 Vakantie 3.6 Feestdagen 3.7 Betaald verlof 3.8 Calamiteitenverlof 3.9 Kortdurend zorgverlof 3.10 Onbetaald verlof 3.11 Ouderschapsverlof 3.12 Levensloopregeling 4 ONKOSTENVERGOEDINGEN (inclusief WKR) 4.1 Oortkosten 4.2 Zakelijk gebruik privé auto 4.3 Woon/werkverkeer 4.4 Fiets voor woon/werkverkeer 4.5 Studiekostenvergoeding 4.6 Auto van de zaak 5 VERZEKERINGEN 5.1 Pensioen 5.2 WAO en WIA 5.3 Zorgverzekering 5.4 Aanvullende Zorgverzekering 3/14 BNO Richtlijn

4 6 FUNCTIEPROFIELEN (bijlage) 6.1 Functieniveau A salarisklasse Functieniveau B salarisklasse Functieniveau C salarisklasse Functieniveau D salarisklasse Functieniveau E salarisklasse Functieniveau F salarisklasse Functieniveau G salarisklasse 7 4/14 BNO Richtlijn

5 IINLEIDING Zowel voor werkgevers als voor werknemers in de ontwerpsector is het van belang inzicht te hebben in de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden in de branche. De ontwerpsector kent geen Collectieve Arbeidsovereenkomst. Deze richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking met gespecialiseerde adviseurs en is gebaseerd op ontwikkelingen, signalen en trends in de markt. De richtlijn is bedoeld als hulp bij het vaststellen van de beloning en de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van ontwerpbureaus. Goed personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid sluit aan bij de identiteit en de mentaliteit van de ontwerpsector, bij het beleid van het ontwerpbureau en bij de wensen van de medewerkers. In de praktijk blijkt dat naast het salaris en andere materiële arbeidsvoorwaarden, ook sfeer en profiel van het bureau en de aard van het werk van groot belang zijn voor de medewerkers. De BNO Richtlijn wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van economische en maatschappelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor 2012 en 2013 adviseert de BNO een algemene verhoging van de salarissen met 2%. Deze verhoging is doorberekend in de bedragen van de salaristabel onder 2.1. Neem voor meer informatie contact op met BNO Advies (tel ) BNO, december /14 BNO Richtlijn

6 1 PRIMAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN Salaristabel en regelgeving 1.1 Minimumloon De BNO Salaristabel gaat uit van volwassen medewerkers. Indien een medewerker jonger is dan 23 jaar kan het salaris lager liggen dan het normbegin van de schaal. Met ingang van 1 januari 2012 bedraagt het minimumloon voor werknemers van 23 en ouder EURO 1446,60 per maand bij een full time dienstverband. 1.2 Vakantietoeslag De vakantietoeslag bedraagt wettelijk 8% van het verdiende bruto jaarsalaris. Het vakantiegeld wordt gebruikelijk uitbetaald tegelijk met het salaris van de maand april of mei. 1.3 Salaris bij deeltijd werken De salarissen in de tabel zijn gebaseerd op een volledig dienstverband van 40 uur per week. Indien een werknemer in deeltijd gaat werken, kunt u het maandsalaris berekenen door het vastgestelde salaris te delen door het aantal dagen (uren) van een volledig dienstverband en de uitkomst te vermenigvuldigen met het aantal dagen (uren) per week dat de medewerker gaat werken. 1.4 Salaris bij Arbeidsduur Verkorting (ADV) Indien in het bureau 38 of 36 uur wordt gewerkt dienen de schaalbedragen eerst te worden aangepast alvorens de medewerker wordt ingedeeld, dit is tevens van toepassing wanneer de werkweek 40 uur is en de gespaarde vrije tijd wordt opgenomen in de vorm van periodieke ADV dagen. 2 TOEPASSING SALARISTABEL Met de BNO Functiematrix (zie bijlage), wordt op basis van de inhoud van de functie het functieniveau vastgesteld. De per functieniveau in de matrix genoemde salarisklasse correspondeert met de salarisklassen in onderstaande tabel. 2.1 Salaristabel 2012 / 2013 Salarisklasse Normbegin Norm-einde Periodiekpercentage 3.00% 3.20% 3.40% 3.60% 3.80% 4.00% 4.20% 2.2 Periodiekpercentage De salarisrichtlijn wordt weergegeven als kadervormtabel. In een kadervormtabel worden per salarisklasse alleen beginsalarissen en eindsalarissen weergegeven. Er worden geen salarisstappen tussen het begin en het eindsalaris weergegeven. In plaats daarvan wordt als richtlijn een salarisontwikkeling per salarisklasse weergegeven aan de hand van een periodiekpercentage. Dit percentage wordt toegepast bij een individuele salarisverhoging bij goed functioneren. 6/14 BNO Richtlijn

7 2.3 Gebruik van de salaristabel in de praktijk Hieronder volgt een instructie met betrekking tot het hanteren van deze salaristabel als richtlijn bij het vaststellen van het salaris voor nieuwe medewerkers en bij het vaststellen van de jaarlijkse, periodieke verhoging voor medewerkers. 2.4 Indeling van medewerkers volgens BNO-Functiematrix De salarisklassen 1 tot en met 7 in de salaristabel, corresponderen met de salarisklassen genoemd in de BNO-functiematrix (zie bijlage I). Alvorens een medewerker in te schalen dient deze eerst te worden ingedeeld aan de hand van de Functiematrix door vast te stellen welk functieniveau het best passend is voor de betreffende medewerker en de functie waarin hij is/wordt aangesteld. Op deze wijze kan worden vastgesteld welke salarisklasse van toepassing is op de betreffende medewerker. 2.5 Inschaling van de medewerker Een medewerker wordt bij indiensttreding ingeschaald op een salaris binnen de salarisband die correspondeert met het functieniveau waar de betreffende medewerker is ingedeeld. Het salaris dat wordt toegekend aan de betreffende medewerker wordt vastgesteld op basis van werkervaring in het algemeen en in het bijzonder op het werkterrein van de functie (competenties). Daarnaast is ook de actuele situatie op de arbeidsmarkt van invloed op de hoogte van een aanvangssalaris. 2.6 Algemene salarisverhoging op grond van behoud van koopkracht De BNO adviseert jaarlijks met welk percentage de salarissen in de branche moeten worden verhoogd om gelijke tred te houden met de loonontwikkeling in andere sectoren. Aan de hand van dit percentage wordt de richtlijn jaarlijks geactualiseerd. Het adviespercentage zal worden gebaseerd op CBS-indexcijfers, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt. 2.7 Individuele salarisverhoging op grond van de ontwikkeling van de medewerker Naast de hiervoor genoemde algemene trendmatige salarisverhoging voor alle salarissen in de sector komt een medewerker die nog niet op het eindsalaris van de salarisband is gekomen, in aanmerking voor een individuele salarisverhoging in het kader van de functionele ontwikkeling. Bij het bepalen van deze individuele salarisverhoging per medewerker gelden de volgende overwegingen: Het periodiekpercentage zoals vermeld bij de betreffende salarisklasse in de salaristabel. Dit percentage wordt in de regel toegepast bij goed (overeenkomstig de norm) functioneren. In afwijking van het weergegeven periodiekpercentage, dat dient als norm/richtlijn, kan bij een beoordeling die wijst op excellente ontwikkeling van de medewerker in de functie een hogere procentuele salarisverhoging worden toegepast. De actuele economische situatie en/of de situatie op de arbeidsmarkt kan individuele bureaus doen besluiten incidenteel of permanent een aangepast salarisbeleid uit te voeren. 2.8 Toepassing van de salarisband boven norm-eind Medewerkers die de salarisband tot het norm-eind hebben doorlopen, en die structureel excellent functioneren, waarbij een ruimere invulling aan de betreffende functie wordt gegeven, kunnen in aanmerking komen voor maximaal 5 extra 7/14 BNO Richtlijn

8 periodieken. Deze excellent uitloop is van toepassing op medewerkers die na het doorlopen van de normsalarisband invulling geven aan een seniorvariant gekenmerkt door de toepassing van uitgebreide kennis en ervaring, het coachen en begeleiden van minder ervaren medewerkers en het fungeren als vraagbaak voor collega s. 2.9 Promotie Bij de promotie van een medewerker naar het naast-hoger-gelegen functieniveau is het gebruikelijk om de betreffende medewerker een extra salarisstap toe te kennen welke is gebaseerd op het periodiekpercentage behorend bij het nieuwe, hogere functieniveau. 3 SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN 3.1 Arbeidsduur De werktijden van een medewerker met een volledig dienstverband van 40 uur per week zijn bij de meeste bureaus vastgesteld tussen uur en uur. In de individuele arbeidsovereenkomst zijn exacte arbeidstijd en arbeidsduur vastgelegd. Indien arbeidsduur vermindering (ADV) in het bureau van toepassing is, is de wijze waarop deze kan worden opgenomen eveneens vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Werktijden zijn exclusief lunchpauze. In de praktijk blijkt dat de duur van de pauze in de ontwerpbranche niet zo strikt wordt aangehouden. Bij de berekening van het salaris zijn met name het aantal werkdagen of delen daarvan van belang. 3.2 Wet Aanpassing Arbeidsduur Volgens de WAA kan de werknemer bij de werkgever (schriftelijk) het verzoek indienen om structureel of tijdelijk minder of meer te werken. Deze wettelijke regeling geldt voor werknemers bij bedrijven van meer dan tien werknemers. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: de medewerker moet minstens vier maanden tevoren schriftelijk een verzoek bij zijn werkgever indienen. De beslissing van de werkgever moet tenminste een maand voordat de aanpassing ingaat schriftelijk aan medewerker worden meegedeeld. De wet bepaalt dat wanneer een medewerker een maand van tevoren geen reactie op zijn verzoek heeft gehad, de aanpassing van de arbeidsduur kan ingaan. De werkgever kan het verzoek slechts afwijzen als er sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang. Voor meer informatie over de WAA: 3.3 Loondoorbetaling bij ziekte De werkgever is verplicht gedurende twee jaar tenminste 70% van het salaris van een zieke medewerker door te betalen. Tijdens het eerste jaar mag die verplichting worden aangevuld tot 100%. In het tweede jaar mag de loonbetaling maximaal 70% van het loon zijn. De BNO adviseert haar leden het loon in het eerste ziektejaar aan te vullen tot 100%. 3.4 Overwerk In het algemeen is het in de ontwerpbranche niet gebruikelijk een overwerkregeling overeen te komen. Wel wordt overwerk in bepaalde situaties gecompenseerd met vrije dagen of door een financiële vergoeding. Afwegingen die bepalen of overwerk wordt gecompenseerd zijn: de reden van het overwerk, de mate waarin wordt overgewerkt en de functie van de betrokken medewerker. Als de autonomie van het functieniveau beperkt is (salarisbanden 1 tot en met 4) ligt een compensatie van regelmatig en/of buitengewoon overwerk (in vrije dagen of financiële 8/14 BNO Richtlijn

9 vergoeding) meer voor de hand. De BNO adviseert dat, indien overwerk voor compensatie in aanmerking komt, dit plaatsvindt in overleg tussen de betrokken medewerker en de werkgever en vooraf expliciet (schriftelijk) geregeld is. 3.5 Vakantie Het minimum aantal vakantiedagen is wettelijk 4 x het aantal werkdagen per week. Voor een volledig dienstverband zijn dat 20 dagen. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie stelt de werkgever vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Alleen als er gewichtige bedrijfsbelangen zijn, of als het de werknemer niets uitmaakt, mag de werkgever de vakantie eenzijdig vaststellen. Niet opgenomen vakantiedagen kunnen worden meegenomen naar het volgende jaar. De verjaringstermijn van vakantiedagen is 6 maanden na het opbouwjaar. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen tijdens het dienstverband worden uitgekeerd in plaats van worden opgenomen. Bij het uitbetalen van vakantiedagen moeten werknemer en werkgever er rekening mee houden dat dat voor beide partijen fiscaal onvoordelig is. De BNO adviseert 24 vakantiedagen per jaar. Dat wil zeggen dat de werknemer per maand volledig dienstverband 2 vakantiedagen opbouwt. 3.6 Feestdagen De bureaus zijn in principe gesloten op de algemeen erkende feestdagen: nieuwjaarsdag, 2 e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2 e Pinksterdag, 1 e en 2 e Kerstdag en niet verplicht - eens per 5 jaar op 5 mei (bevrijdingsdag). Op de erkende feestdagen wordt het loon doorbetaald. Voor andere collectieve vrije dagen zoals Goede Vrijdag en de vrijdag na Hemelvaart is het wanneer het bureau gesloten is gebruikelijk dat deze dagen worden afgetrokken van het vakantiedagentegoed van de medewerker. De wettelijke beperking voor aan te wijzen vakantiedagen is dat de medewerker tenminste minimaal 4 weken vakantie dient over te houden die door hemzelf in overleg met de werkgever kunnen worden opgenomen. 3.7 Betaald verlof Betaald verlof, of buitengewoon verlof, is verzuim met doorbetaling van salaris. Veel voorkomende situaties en de daarbij behorende gebruikelijke verlofduur zijn: bevalling van een partner of adoptie: werknemer heeft gedurende 4 weken na de bevalling (of adoptie) recht op totaal 2 dagen (kraam)verlof. Het recht geldt vanaf de dag van de bevalling. De dagen behoeven niet direct volgend op bevalling of adoptie te worden opgenomen. Bij deeltijd dienstverband wordt deze regeling naar rato toegepast. huwelijk van de medewerker: de dag van het huwelijk en de daarop volgende dag; huwelijk van directe familie (broer, zus, kind, ouders) van de medewerker: de dag van de huwelijksvoltrekking mits die wordt bijgewoond; overlijden van familie in de 1 e graad (partner, ouders, kind): de dag van overlijden tot en met de dag van begrafenis/crematie, met een maximum van 5 dagen; overlijden van familie in de 2 e graad (broer, zus, grootouders, zwager, schoonzus): de dag van overlijden en de dag van de begrafenis/crematie; overlijden van andere dierbaren (anders dan familie in 1 e of 2 e graad): gebruikelijk is de werknemer in de gelegenheid te stellen de begrafenis/crematie bij te wonen; verhuizing van de werknemer binnen dezelfde woonplaats; 1 dag per verhuizing met een maximum van 2 dagen per jaar; verhuizing van de werknemer naar andere woonplaats: 2 dagen per verhuizing met een maximum van 1 x per jaar; 9/14 BNO Richtlijn

10 noodzakelijk bezoek aan arts, specialist of therapeut: indien mogelijk buiten werktijd; in alle andere gevallen zal mate en hoeveelheid van betaald verlof in overleg met werkgever in redelijkheid worden vastgesteld; volgen van cursussen en afleggen van examens: idem als bezoek aan arts etc; zwangerschapsverlof: medewerksters krijgen hiervoor 16 weken vrij, met doorbetaling van 100% salaris. De werkgever krijgt dit salaris terug van de uitvoeringsinstelling UWV. 3.8 Calamiteitenverlof Dit wettelijk erkende verlof is bedoeld om werknemers de mogelijkheid te bieden een noodsituatie op te lossen of in noodgevallen zorgtaken te vervullen. Voorbeelden: opvang regelen voor een ziek kind, of thuisblijven in verband met een gesprongen waterleiding. Het verlof dient ertoe de werknemer in de gelegenheid te stellen een acute situatie op te lossen en is in principe altijd van korte duur. De regel hierbij is dat de duur van het verlof redelijk is en in verhouding moet staan tot de aard van het noodgeval en de privé-verplichtingen die dat met zich meebrengt. De feitelijke duur zal van invloed zijn op het wel of niet volledig doorbetalen van de verlofperiode. In de regel zal betaald calamiteitenverlof maximaal een dag duren. De werkgever heeft het recht om een deel van het verlof (met goedvinden van de werknemer) aan te merken als vakantie. 3.9 Kortdurend zorgverlof Werknemers hebben een wettelijk recht op kortdurend zorgverlof voor een ziek kind, een zieke partner, ouder of huisgenoot. De duur van dit verlof is gelijk aan 2 x het aantal uren dat de werknemer per week werkt, met een maximum van 10 dagen per jaar voor medewerkers met een voltijds dienstverband. De werknemer krijgt 70% van zijn salaris doorbetaald. Alleen in geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen kan de werkgever het verlof weigeren. Van de werknemer wordt verwacht dat hij de noodzakelijkheid van het verlof aantoont. Wanneer voorafgaand aan het kortdurend zorgverlof eerst betaald calamiteitenverlof is opgenomen, wordt het kortdurend zorgverlof geacht na 1 dag calamiteitenverlof te zijn ingegaan Onbetaald verlof Het opnemen van onbetaald verlof is de enige manier om meer verlof op te nemen dan het toegekende aantal vakantiedagen, tenzij de in de levensloopregeling werknemers reeds een substantieel tegoed heeft opgebouwd (zie onder 3.12). Onbetaald verlof kan van korte of langere duur zijn. Het opnemen van onbetaald verlof is een kostbare zaak. Zogenaamde inkomensafhankelijke regelingen, zoals huursubsidie en kinderopvang, zijn gekoppeld aan het salaris. Ook het recht op een WW uitkering hangt samen met de betaling van salaris. Het recht op deze regeling kan door de opname van onbetaald verlof worden uitgehold of verspeeld. Het verdient aanbeveling om vooraf alle financiële consequenties van het onbetaald verlof te inventariseren Ouderschapsverlof De werknemer die tenminste 1 jaar in dienst is bij werkgever, heeft overeenkomstig de Wet op het ouderschapsverlof, rekening houdend met organisatorische mogelijkheden op het werk, de mogelijkheid de arbeidsduur voor een bepaalde periode te verminderen. De standaardregels hierbij zijn: het totaal aantal uren ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 maal de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Voorbeeld: een dienstverband van 32 uur per week geeft recht op (26 x 32 uur) 832 uur ouderschapsverlof; 10/14 BNO Richtlijn

11 het aantal verlofuren per week is ten hoogste de helft van de normale arbeidsduur per week. De vorm van verlof kan in overleg met de werkgever aan de wensen en omstandigheden van de medewerker worden vastgesteld. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden worden in de verlofperiode naar evenredigheid van de deeltijd nader vastgesteld Levensloopregeling/spaarloonregeling Voor de levensloopregeling gaat met ingang van 1 januari 2012 een overgangsregeling levensloop in. Alleen voor deelnemers die op tenminste 3000,-- op hun levenslooprekening hebben staan blijft de regeling voor 2012 gehandhaafd. Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris belastingvrij sparen om daarmee periodes van onbetaald verlof te financieren. De regeling kan worden gebruikt voor langdurig zorgverlof, maar ook voor ouderschapsverlof, een sabbatical, verlof om een opleiding te volgen en zelfs om eerder met pensioen te gaan. Het spaarbedrag is maximaal 12% van het brutoloon. Vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Deelnemers met minder dan 3000 spaartegoed kunnen dat tegoed in 2012 opnemen of met ingang van 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen, de opvolger van de levensloopregeling. De werknemer kiest zelf bij welke bank of verzekeraar hij zijn spaartegoed wil onderbrengen. De werkgever kan de selectie van bank of verzekeraar wel voor zijn medewerkers faciliteren. De werknemer kiest ook zelf waarvoor hij het gespaarde verlof wil opnemen. Wel moet met werkgever worden overlegd wanneer het verlof kan worden opgenomen. De werkgever is verplicht mee te werken aan opname voor ouderschapsverlof en aan verlof voor stervensbegeleiding. De spaarloonregeling is per 31 december 2011 afgeschaft. 4 ONKOSTENVERGOEDINGEN Onkostenvergoedingen worden bij de meeste bureaus toegekend op basis van werkelijk gemaakte kosten, rekening houdend met de fiscale voorwaarden. Voor werknemers is een fiscaal vriendelijke, vaste onkostenvergoeding van de werkgever mogelijk. Daar moet de werkgever wel enig voorbereidend werk voor verrichten. Door middel van een steekproef moet hij onderzoeken hoeveel de verschillende kosten per werknemer bedragen en welke kosten in een vaste vergoeding kunnen worden opgenomen. Kosten die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a. parkeerkosten, abonnementen op vaktijdschriften en kantoorbenodigdheden. Het gaat hier in het algemeen om kleine, regelmatig terugkerende kosten. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat de belastinginspecteur de rechtmatigheid van de onkostenvergoeding kan toetsen. Werkkostenregeling (WKR) Per 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling kan de werkgever maximaal 1,4% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de medewerkers. Door gebruik te maken van gerichte vrijstellingen kan de werkgever daarnaast bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken. De regeling is tot 1 januari 2014 nog niet verplicht. De BNO heeft in afwachting van ervaringen in de praktijk deze regeling voor 2011 en 2012 nog niet in de richtlijn verwerkt. 4.1 Oortkosten Er is een bepaalde categorie kosten, zgn Oortkosten, waarvoor als expliciet criterium geldt dat deze vergoedingen dienen te worden gegeven ter uitoefening van de functie en dat ze naar maatschappelijk oordeel niet als beloningsvoordeel 11/14 BNO Richtlijn

12 worden ervaren. De vergoeding moet in redelijkheid worden verstrekt. Deze kosten kunnen dus niet zonder meer en vaak ook niet voor 100% deel uitmaken van de vaste onkostenvergoeding. Daarnaast zijn Oortkosten ook niet altijd voor 100% aftrekbaar van de winst. 4.2 Zakelijk gebruik privé-auto De onbelaste kilometervergoeding van werknemers die met hun privé-auto zakelijk rijden bedraagt Euro 0,19. Het meerdere is belast. 4.3 Woon-/werkverkeer Voor elke kilometer tussen woon- en werkplek mag de werkgever een onbelaste vergoeding geven van Euro 0,19 ongeacht of de medewerker met de auto, de fiets, per OV of te voet naar het werk komt. Voor degenen die een vaste arbeidsplaats hebben kan eenvoudig een vaste vergoeding worden vastgesteld zonder dat nacalculatie noodzakelijk is, tenzij de dagelijkse reisafstand meer dan 150 kilometer bedraagt. Voordeel van een vergoeding volgens de voorwaarden van deze regeling is dat er achteraf niet een gedeelte tot het loon behoeft te worden gerekend. Nadeel van de regeling zonder nacalculatie is dat er geen ruimte bestaat voor extra reizen naar de desbetreffende bestemming. Voor reisafstanden van meer dan 150 kilometer per dag geldt als voorwaarde dat een na-calculatie plaatsvindt. De werkgever kan er ook voor kiezen uitsluitend de daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden. In dat geval moet de werknemer zijn vervoersbewijzen inleveren. 4.4 Fiets voor woon/werkverkeer Er gelden bijzondere regels als de werkgever een fiets aan de werknemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. De werknemer moet dan wel op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij naar het werk reist van de fiets gebruik maken. Heeft de werknemer zelf een fiets gekocht, dan kan de werkgever de aankoopprijs tot een maximum van 749 Euro onbelast vergoeden. Is de fiets duurder dan Euro 749 dan is het meerdere belast. Voorwaarde voor de onbelaste vergoeding is dat de werkgever in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets heeft verstrekt, ter beschikking gesteld of vergoed. 4.5 Studiekostenvergoeding De BNO adviseert om de medewerker die een opleiding volgt, die naar het oordeel van de werkgever in het belang is van het werk, een studiekostenvergoeding en naar redelijkheid betaald studieverlof toe te kennen. Indien de studie in het belang is van het werk, is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten volledig betaalt. Bij voortijdig afbreken van de opleiding zonder toestemming van de werkgever, is de werknemer verplicht de opleidingskosten terug te betalen aan de werkgever. De redelijkerwijs gemaakte reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de werkgever en hoeven niet te worden terugbetaald. Bij de uitdiensttreding tijdens de opleiding en binnen het eerste jaar na afloop van de opleiding dient de werknemer 75% van de opleidingskosten aan de werkgever terug te betalen. Bij uitdiensttreding binnen het 2 e jaar dient de werknemer 50% van zijn kosten terug te betalen. Deze voorwaarden zullen in een opleidingsovereenkomst moeten worden vastgelegd. De BNO kan u daarbij desgewenst adviseren. 4.6 Auto van de zaak 12/14 BNO Richtlijn

13 Sinds 2006 is de fiscale afhandeling van het voordeel van een auto van de zaak, een zaak van de werkgever. Het privé-voordeel van een ter beschikking gestelde auto valt sindsdien onder de loonheffing. De werkgever dient over dit voordeel maandelijks loon- en premieheffing in te houden en af te dragen. De fiscale bijtelling voor een auto van de zaak bedraagt met ingang van 1 januari % van de cataloguswaarde. Voor milieuvriendelijke auto s geldt een lagere bijtelling. Zie de staffel op De werkgever dient het voordeel tijdsevenredig, dus per loonperiode, aan de medewerker toe te rekenen. Als de auto van de zaak niet op de juiste wijze wordt verloond, lopen werkgevers een fiscaal risico. 5 VERZEKERINGEN De meeste werkgevers in de ontwerpbranche bieden hun werknemers de mogelijkheid te participeren in collectieve verzekeringen zoals een zorgverzekering of pensioen- en nabestaandenverzekering. De BNO heeft geen richtlijn welk percentage van de kosten voor deze verzekeringen voor rekening van de werkgever is. De kostenverdeling en eventuele werkgeversbijdragen zullen per ontwerpbureau bezien moeten worden in het licht van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. De BNO adviseert haar leden voor de volgende verzekeringen een collectieve werknemerspolis af te sluiten. 5.1 Pensioen Door het ontbreken van een pensioenfonds voor de ontwerpbranche kiest de branche voor zijn pensioenvoorzieningen voor werknemers in de meeste gevallen voor het systeem van de beschikbare premieregeling. De pensioenpremie wordt berekend over de pensioengrondslag (salaris minus AOW) en wordt geheel of gedeeltelijk door de werkgever gedragen. Het Ministerie van Financiën heeft leeftijdsafhankelijke maximumpremies vastgesteld als percentage van de pensioengrondslag. Bij een 25-jarige is dat 9,8%. Het maximumpercentage loopt geleidelijk op tot 36,9% voor een medewerker van 60 jaar of ouder. De werkgever kan niet voor hogere percentages kiezen, wel voor lagere. Voorwaarde voor deelname in de bedrijfspensioenregeling is dat de medewerker ouder dan 18 jaar is en minimaal 2 maanden in dienst is. De werkgever kan ook voor een hogere startleeftijd kiezen; in de branche is 21 jaar gebruikelijk. Indien het ontwerpbureau een pensioenregeling afsluit voor zijn medewerkers, moet de regeling met eensluidende voorwaarden beschikbaar zijn voor alle medewerkers, dus ook voor de werknemers die op een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen. De BNO heeft een collectieve raamovereenkomst voor werknemerspensioen afgesloten met de Ohra. 5.2 WAO en WIA De WAO is met ingang van 2006 vervangen door de WIA. Voor alle ziektegevallen van na 1 januari 2004 trad na twee ziektejaren de WIA in werking. In de WIA moet rekening worden gehouden met drie situaties waarin terugval in inkomsten optreedt, te weten: 1. de groep tot 35% arbeidsongeschikt. Voor hen komt er geen uitkering meer uit de sociale wetgeving. De werkgever zal hierbij moeten kiezen of hij de werknemer volledig aan het werk houdt op een andere positie of dat de werknemer tegen hetzelfde salaris minder uren gaat werken, of dat hij de werknemer aan het werk houdt op een mindere positie of voor minder uren tegen een bijbehorend salaris. 13/14 BNO Richtlijn

14 2. de gedeeltelijk arbeidsongeschikte (> 35%) die zijn verdiencapaciteit voor tenminste 50% benut, met een inkomen boven het maximum dagloon, lijdt ook inkomensverlies. De WGA (regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten in publiek bestel) vult weliswaar 75% van het verschil aan tussen het oude en het nieuwe salaris, maar slechts tot het maximale dagloon sociale verzekeringen. De werkgever kan voor dit gat een verzekering afsluiten. De meeste werkgevers hadden zo n verzekering ook al in de oude WAO situatie. 3. de gedeeltelijk arbeidsongeschikte (> 35%) die zijn verdiencapaciteit niet voor tenminste 50% weet te benutten valt na verloop van tijd terug tot bijstandsniveau. Het opvangen van deze gevolgen is volgens de BNO geen primaire zorg van de werkgever. 5.3 Zorgverzekering Iedere inwoner van Nederland van 18 jaar en ouder is verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten. De werkgever is verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage van het salaris van de werknemer te vergoeden. De werkgever kan een collectieve zorgverzekering aanbieden aan zijn werknemers, of met zijn personeel en hun gezinnen deelnemen in de collectieve verzekering die via het lidmaatschap van de BNO kan worden afgesloten. 5.4 Aanvullende Zorgverzekering Werknemers kunnen naast de verplichte basisverzekering kiezen voor aanvullende verzekeringen. De BNO adviseert werkgevers aan hun werknemers een bijdrage toe te kennen in de premie van hun aanvullende verzekering, mits de kosten van arbeidsgerelateerde zorg, zoals fysiotherapie en psychologische hulp dan zijn verzekerd. Deze bijdrage is voor de werknemer belast. 14/14 BNO Richtlijn

15 BNO Richtlijn Bijlage Functiematrix Functieprofiel niveau A salarisklasse 1 functiedoel professionele taken beheertaken klantgerichte taken Functievoorbeelden Onder leiding en volgens voorschriften en instructies uitvoeren van de functietaken ondersteunt met specifieke kennis en kunde interne opdrachtgevers in hun functie en bij projecten rapporteert knelpunten in haalbaarheid en uitvoering van het eigen werk onderhoudt en beheert aan de eigen functie gerelateerd materieel en houdt vakkennis op peil. onderhoudt en beheert een uit de eigen functie voortvloeiend relatienetwerk voert direct opdrachten uit voor interne opdrachtgevers receptioniste / telefoniste medewerker technische/ huishoudelijke / facilitaire dienst

16 BNO Richtlijn Bijlage Functiematrix Functieprofiel niveau B salarisklasse 2 Functiedoel Professionele taken Beheertaken Klantgerichte taken functievoorbeelden Onder leiding en volgens voorschriften en instructies uitvoeren van de functietaken ondersteunt interne opdrachtgevers in hun functie en bij projecten rapporteert knelpunten in haalbaarheid en uitvoering van het eigen werk onderhoudt en beheert aan de eigen functie gerelateerd materieel en houdt vakkennis op peil. onderhoudt en beheert een uit de eigen functie voortvloeiend relatienetwerk voert direct opdrachten uit voor interne opdrachtgevers Medewerker: >personeel (HR) >financiën en admin. (F&A) >automatisering (ICT) >public relations (PR) >projectadministratie Algemeen bureaumedewerker Bureausecretaresse

17 BNO Richtlijn Bijlage Functiematrix Functieprofiel niveau C salarisklasse 3 Functiedoel Professionele taken Beheertaken Klantgerichte taken functievoorbeelden Onder leiding en volgens voorschriften realiseren van projecten, opdrachten en processen werkt projecten, producties en/of opdrachten uit binnen de gestelde kaders van het bureau signaleert en rapporteert knelpunten in haalbaarheid en uitvoering heeft incidenteel contact met uitvoerders in het kader van een project/opdracht onderhoudt en beheert aan de eigen functie gerelateerd materieel en houdt vakkennis op peil. onderhoudt en beheert een aan de eigen functie gerelateerd relatienetwerk heeft incidenteel contact met projectbetrokkenen van externe opdrachtgevers in het kader van een project/opdracht Ontwerper alle disciplines engineer DTP -2D /3D webeditor projectmanager management assistant personal assistant office manager

18 BNO Richtlijn Bijlage Functiematrix Functieprofiel niveau D salarisklasse 4 Functiedoel Professionele taken Beheertaken Klantgerichte taken functievoorbeelden Ontwikkelen, uitwerken en realiseren van (onderdelen van) opdrachten, projecten en processen draagt bij aan opdrachtconcepten en -beleid voert zelfstandig tevoren gedefinieerde projecten en producties uit draagt bij aan inhoudelijke interne en externe opdracht formuleringen adviseert vanuit zijn specialisme omtrent haalbaarheid en uitvoerbaarheid van projecten en processen rapporteert aan projectmanagement omtrent voortgang en knelpunten van processen en productie van projecten bewaakt planning en voortgang van het eigen werk brieft en begeleidt toeleveranciers en uitvoerders coördineert inwerken van nieuwe medewerkers binnen zijn specialisme heeft regelmatig contact met projectbetrokkenen van opdrachtgevers Ontwerper alle disciplines Engineer Webdeveloper Projectmanager DTP 2D / 3D Coördinator/specialist: >personeel (HR) >financiën en admin. (F&A) >automatisering (ICT) >public relations (PR) >projectadministratie >secretariaat / facilitaire dienst Administrateur / Controller

19 BNO Richtlijn Bijlage Functiematrix Functieprofiel niveau E salarisklasse 5 Functiedoel Professionele taken Beheertaken Klantgerichte taken functievoorbeelden Resultaatverantwoordelijk en in direct contact met in- of externe opdrachtgevers realiseren van projecten en producties, alsmede leidinggeven aan teams voert meerdere projecten tegelijk uit maakt werkplan, planning en offertes ontwikkelt concepten, projecten en producties bewaakt uitgangspunten, randvoorwaarden en rendement van opdrachten geeft leiding aan (project)teams rapporteert aan directie en bureauleiding zorgt voor projectadministratie en vastlegging bewaakt (projectgebonden) planning en budget contracteert en controleert resultaten van externe toeleveranciers is eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers adviseert en overlegt met opdrachtgever over inhoud, organisatie en uitvoering van projecten herkent kansen bij bestaande opdrachtgevers en neemt deel aan acquisitie-activiteiten Ontwerper alle disciplines Engineer Information Analist Projectmanager Projectleider Account manager Bureaucoördinator/ stafmanager Traffic manager projecten Stafleiding: >personeel (HR) >financiën en admin. (F&A) >automatisering (ICT) >public relations (PR) >projectadministratie >secretariaat/facilitair

20 BNO Richtlijn Bijlage Functiematrix Functieprofiel niveau F salarisklasse 6 Functiedoel Professionele taken Beheertaken Klantgerichte taken functievoorbeelden bepaalt voor de discipline het gezicht naar buiten Intern ontwikkelen van beleid en extern adviseren over creatieve en/of inhoudelijke richting van opdrachten, projecten en processen is in zijn/haar discipline leidend in het creatieve ontwerp of productieproces ontwikkelt intern richtinggevend en disciplineoverstijgend beleid in woord en geschrift ontwikkelt disciplineoverstijgend strategisch en tactisch advies in woord en geschrift geeft leiding aan creatieve teams bij complexe en langlopende opdrachten voor primaire opdrachtgevers * organiseert en bewaakt interdisciplinaire afstemming bewaakt (projectgebonden) planning, budget en rendement bewaakt samenstelling (projectgebonden) documenten en informatie houdt netwerk van externe toeleveranciers en uitvoerders in stand initieert discipline- en/of klantgebonden acquisitie stemt opdrachtformulering, briefings en offertes af met opdrachtgevers is bij opdrachtgevers woordvoerder en gesprekspartner op directieen managementniveau Consultant alle disciplines Director alle disciplines Algemeen bureaudirecteur

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Geneeskundig adviseur in dienstverband

Geneeskundig adviseur in dienstverband SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2015 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari Voorwoord

SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari Voorwoord SALARISRICHTLIJNEN LAD per 1 januari 2017 Voorwoord Over het algemeen is een cao van toepassing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. In sommige gevallen bestaat er geen cao. Voor die gevallen heeft de

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag

Van de T salarisschalen T22 t/m T33 vervalt de garantie-lijn. Hiervoor in de plaats komt één bedrag Bijlage 1 cao Grond: Ontkoppelen van belonen en beoordelen in het A&T salarissysteem AMS/GG.16.090 d.d. 18 juli 2016 I. Aanpassing salarissysteem A&T per 1 lanuari 2017 T salarisschalen: Van de T salarisschalen

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden

Cafetariasysteem. Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Cafetariasysteem Flexibilisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, juli 2013 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 CAFETARIASYSTEEM... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN... 3 2.1

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

Salarisrichtlijnen LAD

Salarisrichtlijnen LAD Salarisrichtlijnen LAD Per 1 januari 2016 Voorwoord Over het algemeen zijn op werknemers in dienstverband collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van toepassing. In sommige gevallen bestaat er echter geen

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014 AVW 2014 Arbeidsvoorwaarden 2014 onze oplossing voor meer keuze en flexibel belonen Sogeti Nederland B.V. 2014 Inhoud 01 02 03 04 05 06 07 08 Definities Dienstverband Verlof Vitaliteit Vergoedingen Opleidingen

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

EVA SMIT Rayon Manager 2 e lijn Eva heeft diabetes type 1 Nederland. Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk

EVA SMIT Rayon Manager 2 e lijn Eva heeft diabetes type 1 Nederland. Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk EVA SMIT Rayon Manager 2 e lijn Eva heeft diabetes type 1 Nederland Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk .en die van honderdduizenden anderen. Met deze folder geven wij een kort overzicht van de belangrijke

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding

Levensloopreglement. NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht. Inleiding NUOVO, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht Inleiding Nuovo ziet in de levensloopregeling een manier waarop levensfasegericht personeelsbeleid vorm kan krijgen. De levensloopregeling maakt het

Nadere informatie

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009

Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Eindbod CAO GGZ 2009-2011 13 juli 2009 Looptijd De CAO heeft een looptijd van 23 maanden: van 1 april 2009 tot 1 maart 2011. Loonsverhoging Per 1 oktober 2009 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd

Nadere informatie

3.2 Individueel KeuzeBudget

3.2 Individueel KeuzeBudget 3.2 Individueel KeuzeBudget Artikel 3.2.1 Algemeen 1. Voor de ambtenaar is er een IKB, dat door het bevoegd gezag wordt beheerd. 2. Het IKB wordt voorzien van in geldwaarde uitgedrukte aanspraken, welke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Levensloopregeling HBO

Levensloopregeling HBO Levensloopregeling HBO Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst hoger beroepsonderwijs; 2. Werkgever: de hogeschool; 3. Werknemer: persoon

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Mr. D. Jongsma Jurist kennis en dienstverleningscentrum 28 oktober 2016 Werken als medisch specialist in dienstverband Inhoud workshop AIOS

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik?

Vraag A1 In de mail over de CAO 2008 wordt gesproken over differentiatie naar groepen medewerkers. Onder welke groep val ik? ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO KPN 2008-2009 VRAGEN EN ANTWOORDEN De antwoorden op de gestelde vragen zijn gebaseerd op het Onderhandelingsresultaat tussen KPN en de vakbonden d.d. 22 februari 2008. De hierna

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder:

Stichting Scholengroep Spinoza. LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR ) Artikel 1 Definities. In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting Scholengroep Spinoza LEVENSLOOPREGLEMENT (Goedgekeurd door de GMR 5-4-2006) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer,

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg 1 3445 AA WOERDEN Datum 28 februari 2017 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen)

Algemene organisatiegegevens (alle velden verplicht in te vullen) Geachte lezer, In dit document vindt u de vragenlijst die gebruikt is bij het onderzoek naar de beloning bij het MKB in de sectoren Industrie, Logistiek en Productie. Deelnemers hebben tijdens het invullen

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoud van de regeling per 1 januari 2017

Inhoud van de regeling per 1 januari 2017 INHOUD VAN DE REGELING PER 1 JANUARI 2017 Overzicht van de TNO Arbeidsvoorwaarden Inhoud van de regeling per 1 januari 2017 ALGEMEEN Arbeidsovereenkomst onbepaalde en bepaalde tijd wettelijke proeftijd

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk. MAARTEN VAN VLIET Regional Medical Advisor

Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk. MAARTEN VAN VLIET Regional Medical Advisor Arbeidsvoorwaarden Novo Nordisk MAARTEN VAN VLIET Regional Medical Advisor Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. In de personeelsgids staan de arbeidsvoorwaarden die binnen Novo Nordisk

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO

PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO PREAMBULE LEVENSLOOPREGLEMENT CVO Werkingssfeer De preambule maakt deel uit van de levensloopregeling. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers in loondienst bij CVO. Deelname

Nadere informatie

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof

VISMA SOFTWARE WHITEPAPER. Calamiteiten- en zorgverlof VISMA SOFTWARE WHITEPAPER Calamiteiten- en zorgverlof Nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden.

Nadere informatie

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat

Onbetaald verlof. Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat Onbetaald verlof Lees alles over de gevolgen voor uw pensioen als u met onbetaald verlof gaat 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST;

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente BRONCKHORST; Het is gewenst om de Regeling Cafetariaplan personeel gemeente Bronckhorst aan te passen in verband met de invoering van de Werkkostenregeling;

Nadere informatie