VASTGOED - MAKELAARDIJ. In volgorde van voorkomen in lessentabel/modeltraject.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTGOED - MAKELAARDIJ. In volgorde van voorkomen in lessentabel/modeltraject."

Transcriptie

1 VASTGOED - MAKELAARDIJ In volgorde van voorkomen in lessentabel/modeltraject. Bouwconstructies en bouwmaterialen Je ontdekt hoe de structuur van een gebouw in elkaar zit. Zoals dat ook op de werf gebeurt, begint de cursus bij de funderingen, waarna de studie van het gebouw geleidelijk aan verder gaat tot en met de dakbedekking. De ruwbouw wordt wind- en waterdicht afgewerkt. Er wordt ook dieper ingegaan op de verschillende materialen en constructiemethodes die hierbij geregeld worden gebruikt. CAD en bouwinitiatie Via een reeks voorbeelden wordt aangeleerd hoe je een bouwplan kan lezen en er de relevante informatie kan uithalen. Je maakt gebruik van een courant tekenprogramma om een fictief bouwaanvraagdossier uit te werken. Zo geraak je zowel vertrouwd met het tekenprogramma als met de opbouw van een woning. Tijdens georganiseerde uitstappen bezoek je werven en bouwbeurzen, maak je kennis met productieprocessen van bouwmaterialen en kan je de praktijk aan de theorie toetsen. Afwerking Eens de ruwbouw er staat, moet het gebouw natuurlijk ook nog worden afgewerkt. Je ontdekt de verschillende materialen die hiervoor worden gebruikt en hun toepassingen. Ook materialen en technieken die nu niet meer toegepast worden maar nog wel courant worden aangetroffen in gebouwen komen aan bod. Een belangrijke nadruk ligt op het herkennen van de verschillende afwerkingsmaterialen en -technieken en het gebruik van de juiste terminologie. Vastgoedrecht Vastgoedrecht omvat alle rechtsregels die te maken hebben met het verwerven, bezitten, gebruiken, ontwikkelen, beheren en overdragen van onroerend goed. Vastgoedrecht is een bijzonder functioneel pakket: meerdere rechtstakken worden erin samengebracht en bestudeerd in hun onderlinge samenhang. Je krijgt een stevige en grondige juridische basis, zodat je voorbereid bent op alle cursussen waarin vastgoedtransacties aan bod komen. Er gaat veel aandacht naar het opzoeken van rechtsregels in het vastgoedwetboek en in gespecialiseerde databanken. Ruimtelijke ordening Als gevolg van de schaarste aan ruimte in Vlaanderen wint ruimtelijke ordening steeds meer aan belang. Kennis van die regels is essentieel om er behoorlijk mee om te gaan als vastgoedprofessional. Waarom ruimtelijke ordening? Wat met planning? Welke vergunningen zijn noodzakelijk? Wat bij overtredingen en zonevreemdheid? Dit zijn een aantal kernvragen waarrond gewerkt wordt en die je een uitgebreid pakket praktische informatie over de materie bezorgen. Aan de hand van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening word je wegwijs gemaakt in deze continu veranderende regels.

2 Notariaat Een vastgoedprofessional zal bij heel wat vastgoedoperaties geconfronteerd worden met een notaris. Een grondig inzicht in de rol en de aansprakelijkheid van de notaris is van groot belang. Het moet leiden tot een goede synergie tussen deze twee actoren. De wettelijke verplichtingen en de samenwerking tussen beiden bij de totstandkoming van een koop-verkoop van een onroerend goed of bij een openbare verkoop worden stap voor stap overlopen. Ook de vormvereisten en de inhoud van een authentieke akte worden aan de hand van voorbeelden verduidelijkt. Kadaster Het Belgische kadaster houdt zich voornamelijk bezig met de identificatie van onroerende goederen en hun eigenaars met het oog op het belasten ervan. Dat het kadaster hierdoor waardevolle informatie bevat voor vastgoedprofessionals en landmeters spreekt voor zich. Hoe men deze informatie verzamelt, bewaart en up-todate houdt én hoe jij daarvan gebruik kan maken als professional, kom je te weten in deze cursus. We bekijken samen hoe het kadastraal inkomen tot stand komt en hoe je precies wordt belast op onroerende eigendom(men). Vastgoedorganisatie In dit opleidingsonderdeel word je ingeleid in de ruime sector van het vastgoed. Welke spelers vinden we hier terug? Hoe belangrijk is vastgoed in België? Hoe wordt het beroep geregeld en gereglementeerd? Welke taken oefent een vastgoedmakelaar allemaal uit? Welke aanverwante beroepen bestaan er en wat houden ze in? De verschillende aspecten van de vastgoedsector worden bestudeerd via een top-down methodiek en de geldende spelregels voor de vastgoedmakelaar worden onderzocht. De professional dient zich immers te houden aan een strikte plichtenleer. Ook kosten en vergoedingen worden onder de loep genomen. Algemene economie Om correcte verbanden te leggen tussen economische actoren of factoren en de vastgoedmarkt is een algemene economische vorming noodzakelijk voor een toekomstig vastgoedprofessional. De economie (indexcijfers, beurs, vraag en aanbod, overheidsingrijpen, kosten-batenanalyse) heeft immers een weerslag op schattingen, rendementsberekeningen, financieringswijzen, van zowel kleine als grote vastgoedprojecten. De cursus scherpt je algemene micro- en macro-economische basisinzichten aan en heeft tevens tot doel sommige materies die in andere pijlers worden gedoceerd in een economisch kader te plaatsen. Communicatie Engels/Frans Het vastgoed is een sector die steeds meer internationaal gericht is. Om efficiënt te kunnen communiceren met je klant is taalvaardigheid een noodzaak, ook in het Engels en het Frans. Je algemene woordenschat in beide talen wordt opgefrist aan de hand van oefeningen. Via actueel audio- en tekstmateriaal rond economisch getinte onderwerpen en vastgoedthema s maak je kennis met het jargon van de sector. Ook de basisgrammatica wordt opnieuw bekeken en toegepast in oefeningen. Later in de cursus ligt het accent steeds meer op vastgoedterminologie en het oefenen van je mondelinge taalvaardigheid in een professionele context.

3 Wetenschappelijke ondersteuning vastgoed In dit opleidingsonderdeel krijg je een aantal wiskundige basisprincipes onder de knie die je klaarstomen om concrete problemen in latere opleidingsonderdelen op te lossen. Het is dus geen wiskunde om de wiskunde. Je wordt o.a. geconfronteerd met problemen en oplossingen uit de meetkunde en de goniometrie. Je bestudeert de grootheden afstand, oppervlakte en volume en krijgt enkele wiskundige tools aangereikt die later zullen worden gebruikt om bepaalde vastgoedproblemen en bouwkundige of economische vragen op te lossen. Vastgoedtransacties Na de grondige basis die vastgoedrecht biedt, zet je de eerste stappen in het bemiddelingsproces van de vastgoedmakelaar bij de koop-verkoop van onroerend goed. Welke reglementering is van toepassing op het vastgoedmakelaarscontract? Een grondige analyse van de koop-verkoopwetgeving, bijzondere wetgeving zoals de Wet Breyne (verkoop op plan), bezetting ter bede en sociale huur worden verder uitgediept. Ook mag een eerste kennismaking met de Vlaamse registratierechten niet ontbreken. Aan de hand van het vastgoedwetboek en modeldocumenten wordt de wetgeving verder verduidelijkt. Toegepaste informatica Hier leer je een grafisch programma te gebruiken voor het bewerken van foto's en ander digitaal beeldmateriaal. Deze software biedt immers talloze mogelijkheden bij de marketing van onroerend goed. Vastgoedkantoren maken er graag gebruik van om panden aan de klant te presenteren. In een tweede deel wordt aandacht besteed aan het werken met geïnformatiseerde databanken: een vastgoedkantoor wordt immers geconfronteerd met een massa aan klanten- en leveranciersgegevens en informatie over te verkopen of te verhuren panden. Aan de hand van enkele (basis)technieken leer je vlot werken met grote hoeveelheden gegevens, wat leidt tot een efficiëntere verwerking en adequaat beheer. Rapporteren en digitale weergave Efficiënt rapporteren is niet alleen van belang tijdens je studie, maar kan je ook later heel wat werktijd besparen. Je leert een aantal technieken en vaardigheden die nodig zijn om individueel of in teamverband rapporten te schrijven. Door praktische opdrachten scherp je je schrijfstijl aan, krijg je inzicht in de opbouw en vormvereisten van een zakelijke tekst en zet je de eerste stappen richting bachelorproef. Mondelinge vaardigheden komen aan bod in het tweede deel van de cursus. Je traint je professionele presentatietechnieken en leert een PowerPointpresentatie bewust inzetten zodat ze een meerwaarde betekent voor je verhaal. Projecten Bij projecten worden praktijkgerichte vaardigheden als probleemoplossend denken en werken in team in interdisciplinaire toepassingen actief ingeoefend en getoetst. Je

4 werkt enkele weken in groep aan een opdracht en vertrekt daarbij vanuit een concrete (eventueel fictieve) situatie en probleemstelling. Technische uitrusting Op welke manieren wordt er warm water geproduceerd en hoe geraakt het tot bij de kraan? Waar gaat het afvalwater naartoe? Hoe wordt ervoor gezorgd dat elektrocutiegevaar tot het minimum wordt beperkt? Hoe wordt de woning van warmte voorzien? Wat met verse lucht? Zijn er ook brandvoorschriften? Op deze en nog veel meer vragen met betrekking tot de technische uitrusting van een gebouw krijg je hier een antwoord. Bouwfysica Vocht, warmte en geluid worden getransporteerd doorheen de woning. We bekijken hoe dit gebeurt, wat eventueel de problemen zijn die hierbij de kop opsteken en wat eraan kan worden gedaan om in het gebouw een aangename leefomgeving te creëren. Plaatsbeschrijvingen en expertise Als expert krijg je veel te maken met allerlei vormen van expertises. In deze cursus ontdek je het belang van een goede plaatsbeschrijving. Steunend op bestaande wetteksten bekijk je ook de problematiek rond de overname van scheidsmuren en tracht je een zo correct mogelijke prijs voor de overname te bepalen. Bij het uitvoeren van expertises tracht je immers altijd een akkoord tussen de partijen te bereiken. Schattingen Het opmaken van schattingsverslagen behoort tot het takenpakket van zowel de landmeter-expert als de vastgoedmakelaar. Kennis van de (lokale) vastgoedmarkt is dan ook onontbeerlijk. Je gaat dieper in op de waardering van bouwgronden, residentiële panden en bedrijfsmatig vastgoed en ook het berekenen van onteigenings- en uittredingsvergoedingen komt aan bod. Zakenrecht Onze zakelijke rechten (eigendomsrecht, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht en erfdienstbaarheden) worden hier grondig onder de loep genomen. Natuurlijk mag daarbij de indeling van de onroerende goederen niet ontbreken. De schaarste aan woonruimte op onze vastgoedmarkt en de steeds stijgende vastgoedprijzen maken dat creatief omgaan met onze zakelijke rechten en zoeken naar nieuwe woonvormen meer dan ooit aan de orde zijn. Het dichter bij elkaar wonen heeft op zijn beurt dan weer gevolgen, meer bepaald op het vlak van burenhinder. Ook dat onderwerp zal uitvoerig worden behandeld. Huurwetgeving Huren en verhuren van onroerende goederen zijn activiteiten die eveneens behoren tot het takenpakket van de vastgoedprofessional. Om een huurcontract te kunnen opmaken en analyseren is een grondige kennis van de verschillende huurregimes (gemene huur, woninghuur, handelshuur en landpacht) van groot belang. Uiteraard hoort de vastgoedprofessional op de hoogte te zijn van de woningkwaliteitsnormen waaraan huurpanden moeten voldoen. Aan de hand van het vastgoedwetboek word

5 je wegwijs gemaakt in alle reglementeringen die op de huurmarkt van toepassing zijn. Bodemwetgeving en administratief recht Bij de verkoop van gronden is een correcte toepassing van het bodemdecreet essentieel. Wat is een risicogrond? Welke stappen moeten doorlopen worden om te kunnen overgaan tot bodemsanering? Het begrip overdracht van gronden en de verplichtingen die ermee samengaan, komen uitvoerig aan bod. Ook het belang van het bodemattest en hoe het te interpreteren wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Ten slotte krijgt de wetgeving m.b.t. natuurbehoud, voorkooprechten, grond- en pandenbeleid een bijzondere plaats in dit pakket. Boekhouden-Fiscaliteit In dit opleidingsonderdeel leer je om te gaan met boekhoudkundige gegevens en regels. Je krijgt inzicht in de opbouw en samenstelling van een balans en resultatenrekening. Zo begrijp je waarom een boekhouding een nuttig instrument is voor alle betrokken stakeholders (bedrijfsleiders, overheid, personeel, aandeelhouders ). Debet, credit, activa, passiva, boekingsregels, bedrijfscyclus, winst & verlies, MAR, resultaatsverwerking. worden bestudeerd en je leert verschillende boekhoudkundige verrichtingen te registreren en te beredeneren. Na een korte schets van de Belgische fiscale omgeving, wordt stilgestaan bij schenking- en successierechten. De personenbelasting wordt onder de loep genomen. Er wordt bekeken hoe onroerende inkomsten belast worden en welke onroerende fiscale aftrekken kunnen worden toegepast. Aansprakelijkheidsrecht Na een inleiding over de klassieke aansprakelijkheidsregeling in het Belgische recht wordt er dieper ingegaan op de professionele aansprakelijkheid van de vastgoedprofessional. Aangezien vastgoedtransacties op juridisch vlak zeer complex zijn, dien je immers niet enkel te beschikken over een uitgebreide juridische kennis, maar ook op de hoogte te zijn van én te anticiperen op potentiële aansprakelijkheidsrisico s (tucht-, burger- en strafrechtelijk). Die worden geïllustreerd aan de hand van casussen uit de praktijk. Ten slotte wordt bekeken welke vastgoedgerelateerde verzekeringen beroepsrisico s kunnen pareren. Krediet en rendementsanalyse Vastgoed verwerven gaat meestal samen met het afsluiten van een krediet. We bestuderen de levensloop van verschillende kredieten die particuliere vastgoedfinanciering mogelijk maken. Naast consumentenkredieten kent de markt immers hypothecaire kredieten die onder een aparte regelgeving vallen. We gaan dieper in op de manier waarop banken een krediet benaderen, welke types er bestaan, welke kosten en documenten eraan verbonden zijn en welke keuzes een klant dient te maken. In een tweede deel worden financiële wiskundige begrippen en formules uitgelegd die bij financiering en rendementsberekening courant worden gebruikt. Uit eenvoudige (vastgoed)projecten en oefeningen blijkt hoe financiële kengetallen iets zeggen over het rendement van een investering.

6 Vastgoedbeheer Niet alleen het klassieke beheer van appartementsgebouwen en residentieel vastgoed maar ook het beheer van kantoor- en schoolgebouwen of winkel- en bioscoopcomplexen staan centraal. We lichten een tipje van de sluier in de sector van het bedrijfsmatig vastgoed in België. Je krijgt inzicht in verschillende types vastgoed en de werking van de markt. Vanuit een praktijkgericht perspectief gaan we na wat vastgoedbeheer of Property Management van dergelijke gebouwen en gebouwencomplexen inhoudt. Ook wordt de aansprakelijkheid van de syndicus en de property manager aan de hand van praktijkgevallen in kaart gebracht. Dienstenmarketing en marktonderzoek Je leert hoe een marketingplan wordt opgebouwd, en dat een studie van de omgeving, een sterkte-zwakteanalyse, de verwachtingen van je klanten en de missie van je onderneming daarbij essentiële factoren zijn. Je maakt kennis met tal van marketingbegrippen en modellen. We bekijken hoe het marketinginstrumentarium gericht kan worden gebruikt in een vastgoedomgeving met opportuniteiten en bedreigingen. Om een goed plan op te stellen verkennen we de markt via een marktonderzoek. We leren waar de valkuilen liggen en hoe statistiek een nuttig instrument vormt om tot oplossingen te komen. We Keuzepakket In het laatste jaar kies je een item uit een lijst van mogelijkheden. Daar horen ook onderwerpen bij uit de andere studierichting of zelfs uit een andere opleiding. Zo kan je onder meer een cursus volgen die je voorbereidt op het centrale examen energiedeskundige A, kan je je in hydrografie verdiepen in het uitvoeren van metingen op het water, kan je meer te weten komen over het reilen en zeilen op een werf en over de partners bij een bouwproject in projectadministratie of kan je onderzoeken welke impact een bouwproces heeft op het leefmilieu in bouwecologie. Internationaal Vastgoed Door de nieuwe media wordt de wereld steeds kleiner. Dat geldt net zo goed voor de vastgoedmarkt. Wonen en werken in het buitenland heeft niets ongewoons meer. Het aankopen van een tweede verblijf als vastgoedinvestering wordt steeds aantrekkelijker. Vele internationale bedrijven en instellingen zijn actief op de vastgoedmarkt. De Europese Unie ontwikkelt zich verder en de Europese wetgeving wordt steeds uitgebreider. Tijdens deze lessenreeks worden binnen-en buitenlandse gastsprekers uitgenodigd die dieper ingaan op internationale wetgeving, fiscaliteit en financiering of vastgoedwetgeving van specifieke landen of steden. Syndicus Het aantal flats in onze steden zal de volgende jaren nog toenemen. Met de laatste wijziging van de appartementswet in juni 2010 werd gepoogd de wetgeving te moderniseren en het beheer transparanter te maken. In dit opleidingsonderdeel wordt het beheer van een appartementsgebouw grondig toegelicht op juridisch, technisch en financieel vlak. De taken van de syndicus staan

7 hierbij centraal. Vooral het voorbereiden en leiden van de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt uitvoerig behandeld aan de hand van modeldocumenten. Ondernemen Een startende vastgoedprofessional wordt geconfronteerd met heel wat startersformaliteiten en verplichtingen. De beginnende ondernemer dient keuzes te maken die bepalend zijn voor het voortbestaan van de firma. We staan dan ook stil bij de voor- en nadelen van de diverse ondernemingsvormen en bij het ondernemingsplan als groter geheel. We vergelijken het sociaal en fiscaal statuut van een zelfstandige met dat van een werknemer. Projectontwikkeling Nu we de basistechnieken van rendementsberekening onder de knie hebben, kunnen we ze toepassen bij projectontwikkeling. Met welke kosten en opbrengsten worden we geconfronteerd en hoe worden ze gebruikt om een rendement te berekenen? Je leert welke impact wijzigingen in de componenten van een project op het rendement kunnen hebben en dat tijd hierbij een belangrijk gegeven is. Commerciële training en bemiddeling Hoe ga je best om met klanten? Waar zitten de valkuilen in een commercieel gesprek? Je kijkt door een commerciële bril naar de relatie met je klant en leert hoe je best reageert in verschillende situaties. Een makelaar dient vaak op te treden als bemiddelaar. Je wordt dan ook getraind in diverse bemiddelingstechnieken die je daarbij kunnen helpen. Bachelorproef De bachelorproef is een individueel werkstuk dat je inlevert in de derde trajectschijf en dat vijftien studiepunten toebedeeld krijgt. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor inhoud en vorm. In je bachelorproef toon je dat je in staat bent om op het eind van je opleiding een eigen werkstuk te schrijven en dat zowel theoretisch als via praktijkmateriaal te onderbouwen en mondeling toe te lichten. Je legt een vastgoedgerelateerde onderzoeksvraag naar keuze voor die goedgekeurd moet worden door de opleidingscommissie. Aan de hand van je bachelorproef probeer je op die vraag een antwoord te formuleren. Stage De stage is een echte doe stage. Na een korte inloopperiode word je actief ingeschakeld in de beroepsomgeving en werk je voltijds mee. Je leert in alle concrete beroepssituaties efficiënt en professioneel te reageren en weet zo echt wat het beroep precies inhoudt wanneer je afstudeert. De stage geldt als een directe voorbereiding op de professionele beroepsuitoefening en vertegenwoordigt in het nieuwe programma negen studiepunten. Er werd gekozen voor één lange stage van 480 stage-uren zodat je je kan inwerken in lopende dossiers en een beter inzicht krijgt in de werking van de firma waar je stage loopt.

8 Eindproject Bij eindproject worden praktijkgerichte vaardigheden als probleemoplossend denken en werken in team in interdisciplinaire toepassingen actief ingeoefend en getoetst. Je werkt enkele weken in groep aan een opdracht op verplaatsing, eventueel in het buitenland en vertrekt daarbij vanuit een concrete (eventueel fictieve) situatie en probleemstelling. Verschillende kerntaken komen aan bod die niet altijd terug te vinden zijn bij de stage.

LANDMETEN. In volgorde van voorkomen in lessentabel/modeltraject.

LANDMETEN. In volgorde van voorkomen in lessentabel/modeltraject. LANDMETEN In volgorde van voorkomen in lessentabel/modeltraject. Bouwconstructies en bouwmaterialen Je ontdekt hoe de structuur van een gebouw in elkaar zit. Zoals dat ook op de werf gebeurt, begint de

Nadere informatie

Bouwkundige pijler. Professionele Bachelor Vastgoed: landmeten en makelaardij

Bouwkundige pijler. Professionele Bachelor Vastgoed: landmeten en makelaardij Professionele Bachelor Vastgoed: landmeten en makelaardij Bouwkundige pijler Bouwconstructies en bouwmaterialen Je ontdekt hoe de structuur van een gebouw in elkaar zit. Zoals dat ook op de werf gebeurt,

Nadere informatie

LANDMETEN. Bouwkundige pijler

LANDMETEN. Bouwkundige pijler LANDMETEN Bouwkundige pijler Bouwconstructies en bouwmaterialen Je ontdekt hoe de structuur van een gebouw in elkaar zit. Zoals dat ook op de werf gebeurt, wordt begonnen bij de funderingen, waarna het

Nadere informatie

Academiejaar 2016/ % werkzekerheid. bachelor vastgoed. Makelaardij. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/ % werkzekerheid. bachelor vastgoed. Makelaardij. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 100% werkzekerheid bachelor vastgoed Makelaardij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor vastgoed Makelaardij Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/ % WERKZEKERHEID BACHELOR VASTGOED MAKELAARDIJ ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/ % WERKZEKERHEID BACHELOR VASTGOED MAKELAARDIJ ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 100% WERKZEKERHEID BACHELOR VASTGOED MAKELAARDIJ ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR VASTGOED MAKELAARDIJ * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. 100% werkzekerheid. bachelor vastgoed. Makelaardij. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. 100% werkzekerheid. bachelor vastgoed. Makelaardij. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 100% werkzekerheid bachelor vastgoed Makelaardij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor vastgoed Makelaardij Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. 100% werkzekerheid. bachelor vastgoed. Makelaardij. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. 100% werkzekerheid. bachelor vastgoed. Makelaardij. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 100% werkzekerheid bachelor vastgoed Makelaardij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor vastgoed Makelaardij Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

Professionele bachelor in het vastgoed. Landmeten Makelaardij

Professionele bachelor in het vastgoed. Landmeten Makelaardij Professionele bachelor in het vastgoed Landmeten Makelaardij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 01/10/2013: Artesis Hogeschool (autonome hogeschool) + Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. 100% werkzekerheid. bachelor vastgoed. Landmeten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. 100% werkzekerheid. bachelor vastgoed. Landmeten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 100% werkzekerheid bachelor vastgoed Landmeten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor vastgoed Landmeten Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING

DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING Prof. DIRK MEULEMANS Mei 2014 1 1. DE ZESDE STAATSHERVORMING - De Zesde Staatshervorming is doorgevoerd. - Een grote en ingrijpende

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 mei 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1 VOORSTEL NIEUW DOMEIN 0 VAN PERSOON NAAR RECHTSPERSOON 1.1 Doel en inhoud Dit domein is de leidraad van het nieuwe examenprogramma. De verschillende domeinen

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID. De meerwaarde van een project onder buren FICHE 2 GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID

GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID. De meerwaarde van een project onder buren FICHE 2 GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID FICHE 2 GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID GEMEENSCHAPPELIJKE TOEGANG EN ERFDIENSTBAARHEID De meerwaarde van een project onder buren Wanneer de verdiepingen van meerdere aanpalende gebouwen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Lid van Groep Van Welden VERKOOP VERHUUR BEHEER WAARDERINGEN OVERNAMES

Lid van Groep Van Welden VERKOOP VERHUUR BEHEER WAARDERINGEN OVERNAMES VERKOOP VERHUUR BEHEER WAARDERINGEN OVERNAMES ... dé juiste keuze! is dé referentie voor vastgoed in de Vlaamse Ardennen. Het kantoor heeft een lange traditie en was één van de eerste vastgoedmakelaars

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix algemene opleidingsonderdelen masterprf Master of Science in de industriële wetenschappen: landmeten Academiejaar 2015-2016 Legende: =didactische werkvormen =evaluatievormen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING De positie van derden bij onteigening Editors Robert Palmans Vincent Sagaert Auteurs Carine Boddaert Robert Palmans Bruno Peeters Vincent Sagaert Mathieu

Nadere informatie

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest Vastgoedterminologie A Aankoopaktekosten Aankoopprijs Abattement Achterstallige huur Afficheren van de huurprijs Antidiscriminatie bij verhuur Aktekosten Authentieke akte van aankoop B Bankwaarborg Beding

Nadere informatie

Master in het notariaat

Master in het notariaat Master in het notariaat Faculteit Rechtsgeleerdheid Tijdens de masteropleiding in het notariaat verdiep je je in het privaatrecht in de ruimste zin, dus zowel in het burgerlijke recht als in het vennootschapsrecht,

Nadere informatie

Examenprogramma management en organisatie vwo

Examenprogramma management en organisatie vwo Examenprogramma management en organisatie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. Knelpuntberoep 100% werkzekerheid. bachelor vastgoed. Landmeten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. Knelpuntberoep 100% werkzekerheid. bachelor vastgoed. Landmeten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 Knelpuntberoep 100% werkzekerheid bachelor vastgoed Landmeten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor vastgoed Landmeten Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL MEDE-EIGENDOM

INHOUDSTAFEL MEDE-EIGENDOM INHOUDSTAFEL MEDE-EIGENDOM 1 1. MEDE-EIGENDOM 1. Gedwongen mede-eigendom.... 4 1.1 Wettelijk kader en gemeenrechtelijke regeling van gedwongen mede-eigendom... 4 1.2 Bijzondere regeling bij appartementsrecht

Nadere informatie

Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1. Vastgoedmakelaar 3. Notaris 47. Landmeter-expert 67

Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1. Vastgoedmakelaar 3. Notaris 47. Landmeter-expert 67 Algemene inhoud BEROEPSREGLEMENTERING 1 Vastgoedmakelaar 3 Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 6 september 1993.................................................

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Maak kennis met de richting kantoor

Maak kennis met de richting kantoor Maak kennis met de richting kantoor De 2de en de 3de graad kantoor BSO ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Leerlingen 6 kantoor (begeleiding: Van Peer Karina) Inhoud a Wat mag je verwachten in de 2 de graad?... 3 b

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 3 Hoofdstuk 2. Overdracht van gronden...... 7 2.1. Toepassingsgebied definities...... 9 2.1.1.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 KNELPUNTBEROEP 100% WERKZEKERHEID BACHELOR VASTGOED LANDMETEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 KNELPUNTBEROEP 100% WERKZEKERHEID BACHELOR VASTGOED LANDMETEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 KNELPUNTBEROEP 100% WERKZEKERHEID BACHELOR VASTGOED LANDMETEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR VASTGOED LANDMETEN * Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD

INHOUD Keuze van het systeem Vergoedingen in natura 60 INHOUD INHOUD 1 Organisatie en werking 9 1. Inleiding 11 2. De kerkfabriek en de kerkraad 11 3. Het centraal kerkbestuur 25 4. Installatie en verkiezingen van de leden van de kerkraad 36 4.1. Aanstellen van de

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Hoofdstuk 1 Managen = iemand iets laten doen waarvan jij vindt dat het nodig is. Dit gaat d.m.v. communicatie. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde

Nadere informatie

AGIV-TREFDAG 2014. Waardebepaling onroerende goederen: landmeter-expert of makelaar onroerende goederen? door Vital Dewitz, voorzitter KBLL

AGIV-TREFDAG 2014. Waardebepaling onroerende goederen: landmeter-expert of makelaar onroerende goederen? door Vital Dewitz, voorzitter KBLL AGIV-TREFDAG 2014 Is een opmeting met bijhorend plan van een landmeter-expert anders of waardevoller dan die van een architect? Door Hans Vanroose, voorzitter KVLWV Waardebepaling onroerende goederen:

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed in Spanje Second home : juni 2015. Dany De Decker

Verwerven van onroerend goed in Spanje Second home : juni 2015. Dany De Decker Verwerven van onroerend goed in Spanje Second home : juni 2015 Dany De Decker Baker Tilly Belgium www.bakertillybelgium.be Afyse España Asesores www.afyse.es Valkuilen en aandachtspunten bij aankoop van

Nadere informatie

In een dagelijks, voortdurend evoluerende markt gaan onze makelaars steeds voor de verkoop aan de beste prijs binnen de voor u passende timing.

In een dagelijks, voortdurend evoluerende markt gaan onze makelaars steeds voor de verkoop aan de beste prijs binnen de voor u passende timing. WAAROM COPRIMMO? In een dagelijks, voortdurend evoluerende markt gaan onze makelaars steeds voor de verkoop aan de beste prijs binnen de voor u passende timing. Uw eigendom kan maar 1 maal verkocht worden,

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. Knelpuntberoep 100% werkzekerheid Work & Study programma. bachelor vastgoed. Landmeten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. Knelpuntberoep 100% werkzekerheid Work & Study programma. bachelor vastgoed. Landmeten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 Knelpuntberoep 100% werkzekerheid Work & Study programma bachelor vastgoed Landmeten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor vastgoed Landmeten Je ideale opleiding

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

ImmoSpector. Voor elke vastgoedvraag cito presto het juiste antwoord

ImmoSpector. Voor elke vastgoedvraag cito presto het juiste antwoord ImmoSpector Voor elke vastgoedvraag cito presto het juiste antwoord Huurcontract registreren? (Ver)kopen op lijfrente? Aanpassing reglement medeeigendom via een notariële akte? Huurschade: hoe raam ik

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

BOUW - RECHT. Inhoudstafel

BOUW - RECHT. Inhoudstafel BOUW - RECHT Inhoudstafel 1. BOUWEN MET EEN ARCHITECT... p. 1 2. DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR... p. 31 3. DE PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN EEN RECHT BIJ TOT STANDKOMING VAN CONTRACT... p. 41

Nadere informatie

Allerlei boekhoudkundige-, fiscale- en administratieve taken zodat de studenten zich kunnen oriënteren op de toekomstige beroepssituatie.

Allerlei boekhoudkundige-, fiscale- en administratieve taken zodat de studenten zich kunnen oriënteren op de toekomstige beroepssituatie. Een eerste werkervaring bieden, studenten zichzelf laten bewijzen op de werkvloer, dat is een essentieel onderdeel van onze opleidingen. Het departement zoekt jaarlijks een opportuniteit op maat voor haar

Nadere informatie

Inhaalbeweging economie

Inhaalbeweging economie Inhaalbeweging economie Inleiding Voor de inhaalbeweging economie bestaan er vijf documenten 1 Dit algemeen document dat een volledige beschrijving geeft van wat van leerlingen verwacht wordt als ze beslissen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Examenprogramma management en organisatie havo/vwo

Examenprogramma management en organisatie havo/vwo Examenprogramma management en organisatie havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A

Nadere informatie

Algemene Ontwikkeling

Algemene Ontwikkeling Bijlage behorende bij het "Landsbesluit cursus ambtenaar" Inhoud Algemene ontwikkeling Antilliaans bestuursrecht Antilliaans staatsrecht Begrotingsadministratie Bestuurskunde Boekhouden Inleiding tot het

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen

Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen Bedrijfsspel Ecoman² Vakoverschrijdend Project Ondernemen www.ecoman.be ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK VOOR LAATSTEJAARS SECUNDAIR Academiejaar 2009-2010 De perfecte invulling van de vrije ruimte, de geïntegreerde

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng KANTOORVOORSTELLING Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact Accoun?ng Audi?ng Consul?ng Over ons Gespecialiseerd in boekhouden, accountancy, fiscaliteit, audit, bedrijfsrevisoraat,

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

HET BELANG VAN GEO-INFORMATIE VOOR DE VASTGOEDSECTOR. Goedele Van der Spiegel Bart Van Der Schueren CIB VLAANDEREN

HET BELANG VAN GEO-INFORMATIE VOOR DE VASTGOEDSECTOR. Goedele Van der Spiegel Bart Van Der Schueren CIB VLAANDEREN HET BELANG VAN GEO-INFORMATIE VOOR DE VASTGOEDSECTOR Goedele Van der Spiegel Bart Van Der Schueren CIB VLAANDEREN WAT MAG U VERWACHTEN Context - sector Makelaar Zijn klanten Toolbox Context - sector Makelaar

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR Basisbeginselen bedrijfseconomie Basisbeginselen bedrijfseconomie Maarten van Hasselt Concept uitgeefgroep Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Concept uitgeefgroep Postbus

Nadere informatie

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011

STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011. versie oktober 2011 STUDIEWIJZER HAVO COHORT 2011 versie oktober 2011 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 Culturele en Kunstzinnige Vorming... 5 Duitse taal en literatuur... 6 Economie... 7 Engelse taal en literatuur...

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven

ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven. ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven Je start je traineeship met een opleiding in onze General Banking Sales Academy.

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Voorlichting Economie en M&O. David Yousufi Docent Economie en M&O

Voorlichting Economie en M&O. David Yousufi Docent Economie en M&O Voorlichting Economie en M&O David Yousufi Docent Economie en M&O Economie en M&O het basisverschil Economie gaat over de relatie tussen vier spelers: Consumenten Producenten Overheid Buitenland Bij Management

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

師傅領進門, 修行在個人 5/01/2016 ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST. Jean-Paul ISEBAERT je docent WHAT ABOUT YOU????

師傅領進門, 修行在個人 5/01/2016 ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST. Jean-Paul ISEBAERT je docent WHAT ABOUT YOU???? ACCOUNT MANAGEMENT SYNTRA WEST Je kiest voor verkoop. Je wil vakmanschap aanleren. Je neemt een optie op een leven van uitdagingen. Verkopen: een wereld vol opportuniteiten. Ofwel negeer je deze, ofwel

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

Verkopen met vertrouwen.

Verkopen met vertrouwen. Verkopen met vertrouwen. Uw partner in onroerend goed. RESIDENTIE VASTGOED Mijn woning verkopen vanuit mijn luie zetel? Bij Residentie Vastgoed zit ik alvast goed... Wegwijs Vriendelijke service, passie

Nadere informatie

Vormingsaanbod Kind & ruimte. Vormingsaanbod 2014-2015. kind & samenleving vzw

Vormingsaanbod Kind & ruimte. Vormingsaanbod 2014-2015. kind & samenleving vzw Vormingsaanbod KIND & RUIMTE 2014-2015 kind & samenleving vzw 1 Inhoud 1.Intro 3 2.Onze vormingen 2.1. Over de kansen en uitdagingen van inspraak 5 2.2. Hoe creëer je een goed speelterrein? 5 2.3. Quick

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie