VASTGOED - MAKELAARDIJ. In volgorde van voorkomen in lessentabel/modeltraject.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTGOED - MAKELAARDIJ. In volgorde van voorkomen in lessentabel/modeltraject."

Transcriptie

1 VASTGOED - MAKELAARDIJ In volgorde van voorkomen in lessentabel/modeltraject. Bouwconstructies en bouwmaterialen Je ontdekt hoe de structuur van een gebouw in elkaar zit. Zoals dat ook op de werf gebeurt, begint de cursus bij de funderingen, waarna de studie van het gebouw geleidelijk aan verder gaat tot en met de dakbedekking. De ruwbouw wordt wind- en waterdicht afgewerkt. Er wordt ook dieper ingegaan op de verschillende materialen en constructiemethodes die hierbij geregeld worden gebruikt. CAD en bouwinitiatie Via een reeks voorbeelden wordt aangeleerd hoe je een bouwplan kan lezen en er de relevante informatie kan uithalen. Je maakt gebruik van een courant tekenprogramma om een fictief bouwaanvraagdossier uit te werken. Zo geraak je zowel vertrouwd met het tekenprogramma als met de opbouw van een woning. Tijdens georganiseerde uitstappen bezoek je werven en bouwbeurzen, maak je kennis met productieprocessen van bouwmaterialen en kan je de praktijk aan de theorie toetsen. Afwerking Eens de ruwbouw er staat, moet het gebouw natuurlijk ook nog worden afgewerkt. Je ontdekt de verschillende materialen die hiervoor worden gebruikt en hun toepassingen. Ook materialen en technieken die nu niet meer toegepast worden maar nog wel courant worden aangetroffen in gebouwen komen aan bod. Een belangrijke nadruk ligt op het herkennen van de verschillende afwerkingsmaterialen en -technieken en het gebruik van de juiste terminologie. Vastgoedrecht Vastgoedrecht omvat alle rechtsregels die te maken hebben met het verwerven, bezitten, gebruiken, ontwikkelen, beheren en overdragen van onroerend goed. Vastgoedrecht is een bijzonder functioneel pakket: meerdere rechtstakken worden erin samengebracht en bestudeerd in hun onderlinge samenhang. Je krijgt een stevige en grondige juridische basis, zodat je voorbereid bent op alle cursussen waarin vastgoedtransacties aan bod komen. Er gaat veel aandacht naar het opzoeken van rechtsregels in het vastgoedwetboek en in gespecialiseerde databanken. Ruimtelijke ordening Als gevolg van de schaarste aan ruimte in Vlaanderen wint ruimtelijke ordening steeds meer aan belang. Kennis van die regels is essentieel om er behoorlijk mee om te gaan als vastgoedprofessional. Waarom ruimtelijke ordening? Wat met planning? Welke vergunningen zijn noodzakelijk? Wat bij overtredingen en zonevreemdheid? Dit zijn een aantal kernvragen waarrond gewerkt wordt en die je een uitgebreid pakket praktische informatie over de materie bezorgen. Aan de hand van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening word je wegwijs gemaakt in deze continu veranderende regels.

2 Notariaat Een vastgoedprofessional zal bij heel wat vastgoedoperaties geconfronteerd worden met een notaris. Een grondig inzicht in de rol en de aansprakelijkheid van de notaris is van groot belang. Het moet leiden tot een goede synergie tussen deze twee actoren. De wettelijke verplichtingen en de samenwerking tussen beiden bij de totstandkoming van een koop-verkoop van een onroerend goed of bij een openbare verkoop worden stap voor stap overlopen. Ook de vormvereisten en de inhoud van een authentieke akte worden aan de hand van voorbeelden verduidelijkt. Kadaster Het Belgische kadaster houdt zich voornamelijk bezig met de identificatie van onroerende goederen en hun eigenaars met het oog op het belasten ervan. Dat het kadaster hierdoor waardevolle informatie bevat voor vastgoedprofessionals en landmeters spreekt voor zich. Hoe men deze informatie verzamelt, bewaart en up-todate houdt én hoe jij daarvan gebruik kan maken als professional, kom je te weten in deze cursus. We bekijken samen hoe het kadastraal inkomen tot stand komt en hoe je precies wordt belast op onroerende eigendom(men). Vastgoedorganisatie In dit opleidingsonderdeel word je ingeleid in de ruime sector van het vastgoed. Welke spelers vinden we hier terug? Hoe belangrijk is vastgoed in België? Hoe wordt het beroep geregeld en gereglementeerd? Welke taken oefent een vastgoedmakelaar allemaal uit? Welke aanverwante beroepen bestaan er en wat houden ze in? De verschillende aspecten van de vastgoedsector worden bestudeerd via een top-down methodiek en de geldende spelregels voor de vastgoedmakelaar worden onderzocht. De professional dient zich immers te houden aan een strikte plichtenleer. Ook kosten en vergoedingen worden onder de loep genomen. Algemene economie Om correcte verbanden te leggen tussen economische actoren of factoren en de vastgoedmarkt is een algemene economische vorming noodzakelijk voor een toekomstig vastgoedprofessional. De economie (indexcijfers, beurs, vraag en aanbod, overheidsingrijpen, kosten-batenanalyse) heeft immers een weerslag op schattingen, rendementsberekeningen, financieringswijzen, van zowel kleine als grote vastgoedprojecten. De cursus scherpt je algemene micro- en macro-economische basisinzichten aan en heeft tevens tot doel sommige materies die in andere pijlers worden gedoceerd in een economisch kader te plaatsen. Communicatie Engels/Frans Het vastgoed is een sector die steeds meer internationaal gericht is. Om efficiënt te kunnen communiceren met je klant is taalvaardigheid een noodzaak, ook in het Engels en het Frans. Je algemene woordenschat in beide talen wordt opgefrist aan de hand van oefeningen. Via actueel audio- en tekstmateriaal rond economisch getinte onderwerpen en vastgoedthema s maak je kennis met het jargon van de sector. Ook de basisgrammatica wordt opnieuw bekeken en toegepast in oefeningen. Later in de cursus ligt het accent steeds meer op vastgoedterminologie en het oefenen van je mondelinge taalvaardigheid in een professionele context.

3 Wetenschappelijke ondersteuning vastgoed In dit opleidingsonderdeel krijg je een aantal wiskundige basisprincipes onder de knie die je klaarstomen om concrete problemen in latere opleidingsonderdelen op te lossen. Het is dus geen wiskunde om de wiskunde. Je wordt o.a. geconfronteerd met problemen en oplossingen uit de meetkunde en de goniometrie. Je bestudeert de grootheden afstand, oppervlakte en volume en krijgt enkele wiskundige tools aangereikt die later zullen worden gebruikt om bepaalde vastgoedproblemen en bouwkundige of economische vragen op te lossen. Vastgoedtransacties Na de grondige basis die vastgoedrecht biedt, zet je de eerste stappen in het bemiddelingsproces van de vastgoedmakelaar bij de koop-verkoop van onroerend goed. Welke reglementering is van toepassing op het vastgoedmakelaarscontract? Een grondige analyse van de koop-verkoopwetgeving, bijzondere wetgeving zoals de Wet Breyne (verkoop op plan), bezetting ter bede en sociale huur worden verder uitgediept. Ook mag een eerste kennismaking met de Vlaamse registratierechten niet ontbreken. Aan de hand van het vastgoedwetboek en modeldocumenten wordt de wetgeving verder verduidelijkt. Toegepaste informatica Hier leer je een grafisch programma te gebruiken voor het bewerken van foto's en ander digitaal beeldmateriaal. Deze software biedt immers talloze mogelijkheden bij de marketing van onroerend goed. Vastgoedkantoren maken er graag gebruik van om panden aan de klant te presenteren. In een tweede deel wordt aandacht besteed aan het werken met geïnformatiseerde databanken: een vastgoedkantoor wordt immers geconfronteerd met een massa aan klanten- en leveranciersgegevens en informatie over te verkopen of te verhuren panden. Aan de hand van enkele (basis)technieken leer je vlot werken met grote hoeveelheden gegevens, wat leidt tot een efficiëntere verwerking en adequaat beheer. Rapporteren en digitale weergave Efficiënt rapporteren is niet alleen van belang tijdens je studie, maar kan je ook later heel wat werktijd besparen. Je leert een aantal technieken en vaardigheden die nodig zijn om individueel of in teamverband rapporten te schrijven. Door praktische opdrachten scherp je je schrijfstijl aan, krijg je inzicht in de opbouw en vormvereisten van een zakelijke tekst en zet je de eerste stappen richting bachelorproef. Mondelinge vaardigheden komen aan bod in het tweede deel van de cursus. Je traint je professionele presentatietechnieken en leert een PowerPointpresentatie bewust inzetten zodat ze een meerwaarde betekent voor je verhaal. Projecten Bij projecten worden praktijkgerichte vaardigheden als probleemoplossend denken en werken in team in interdisciplinaire toepassingen actief ingeoefend en getoetst. Je

4 werkt enkele weken in groep aan een opdracht en vertrekt daarbij vanuit een concrete (eventueel fictieve) situatie en probleemstelling. Technische uitrusting Op welke manieren wordt er warm water geproduceerd en hoe geraakt het tot bij de kraan? Waar gaat het afvalwater naartoe? Hoe wordt ervoor gezorgd dat elektrocutiegevaar tot het minimum wordt beperkt? Hoe wordt de woning van warmte voorzien? Wat met verse lucht? Zijn er ook brandvoorschriften? Op deze en nog veel meer vragen met betrekking tot de technische uitrusting van een gebouw krijg je hier een antwoord. Bouwfysica Vocht, warmte en geluid worden getransporteerd doorheen de woning. We bekijken hoe dit gebeurt, wat eventueel de problemen zijn die hierbij de kop opsteken en wat eraan kan worden gedaan om in het gebouw een aangename leefomgeving te creëren. Plaatsbeschrijvingen en expertise Als expert krijg je veel te maken met allerlei vormen van expertises. In deze cursus ontdek je het belang van een goede plaatsbeschrijving. Steunend op bestaande wetteksten bekijk je ook de problematiek rond de overname van scheidsmuren en tracht je een zo correct mogelijke prijs voor de overname te bepalen. Bij het uitvoeren van expertises tracht je immers altijd een akkoord tussen de partijen te bereiken. Schattingen Het opmaken van schattingsverslagen behoort tot het takenpakket van zowel de landmeter-expert als de vastgoedmakelaar. Kennis van de (lokale) vastgoedmarkt is dan ook onontbeerlijk. Je gaat dieper in op de waardering van bouwgronden, residentiële panden en bedrijfsmatig vastgoed en ook het berekenen van onteigenings- en uittredingsvergoedingen komt aan bod. Zakenrecht Onze zakelijke rechten (eigendomsrecht, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht en erfdienstbaarheden) worden hier grondig onder de loep genomen. Natuurlijk mag daarbij de indeling van de onroerende goederen niet ontbreken. De schaarste aan woonruimte op onze vastgoedmarkt en de steeds stijgende vastgoedprijzen maken dat creatief omgaan met onze zakelijke rechten en zoeken naar nieuwe woonvormen meer dan ooit aan de orde zijn. Het dichter bij elkaar wonen heeft op zijn beurt dan weer gevolgen, meer bepaald op het vlak van burenhinder. Ook dat onderwerp zal uitvoerig worden behandeld. Huurwetgeving Huren en verhuren van onroerende goederen zijn activiteiten die eveneens behoren tot het takenpakket van de vastgoedprofessional. Om een huurcontract te kunnen opmaken en analyseren is een grondige kennis van de verschillende huurregimes (gemene huur, woninghuur, handelshuur en landpacht) van groot belang. Uiteraard hoort de vastgoedprofessional op de hoogte te zijn van de woningkwaliteitsnormen waaraan huurpanden moeten voldoen. Aan de hand van het vastgoedwetboek word

5 je wegwijs gemaakt in alle reglementeringen die op de huurmarkt van toepassing zijn. Bodemwetgeving en administratief recht Bij de verkoop van gronden is een correcte toepassing van het bodemdecreet essentieel. Wat is een risicogrond? Welke stappen moeten doorlopen worden om te kunnen overgaan tot bodemsanering? Het begrip overdracht van gronden en de verplichtingen die ermee samengaan, komen uitvoerig aan bod. Ook het belang van het bodemattest en hoe het te interpreteren wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Ten slotte krijgt de wetgeving m.b.t. natuurbehoud, voorkooprechten, grond- en pandenbeleid een bijzondere plaats in dit pakket. Boekhouden-Fiscaliteit In dit opleidingsonderdeel leer je om te gaan met boekhoudkundige gegevens en regels. Je krijgt inzicht in de opbouw en samenstelling van een balans en resultatenrekening. Zo begrijp je waarom een boekhouding een nuttig instrument is voor alle betrokken stakeholders (bedrijfsleiders, overheid, personeel, aandeelhouders ). Debet, credit, activa, passiva, boekingsregels, bedrijfscyclus, winst & verlies, MAR, resultaatsverwerking. worden bestudeerd en je leert verschillende boekhoudkundige verrichtingen te registreren en te beredeneren. Na een korte schets van de Belgische fiscale omgeving, wordt stilgestaan bij schenking- en successierechten. De personenbelasting wordt onder de loep genomen. Er wordt bekeken hoe onroerende inkomsten belast worden en welke onroerende fiscale aftrekken kunnen worden toegepast. Aansprakelijkheidsrecht Na een inleiding over de klassieke aansprakelijkheidsregeling in het Belgische recht wordt er dieper ingegaan op de professionele aansprakelijkheid van de vastgoedprofessional. Aangezien vastgoedtransacties op juridisch vlak zeer complex zijn, dien je immers niet enkel te beschikken over een uitgebreide juridische kennis, maar ook op de hoogte te zijn van én te anticiperen op potentiële aansprakelijkheidsrisico s (tucht-, burger- en strafrechtelijk). Die worden geïllustreerd aan de hand van casussen uit de praktijk. Ten slotte wordt bekeken welke vastgoedgerelateerde verzekeringen beroepsrisico s kunnen pareren. Krediet en rendementsanalyse Vastgoed verwerven gaat meestal samen met het afsluiten van een krediet. We bestuderen de levensloop van verschillende kredieten die particuliere vastgoedfinanciering mogelijk maken. Naast consumentenkredieten kent de markt immers hypothecaire kredieten die onder een aparte regelgeving vallen. We gaan dieper in op de manier waarop banken een krediet benaderen, welke types er bestaan, welke kosten en documenten eraan verbonden zijn en welke keuzes een klant dient te maken. In een tweede deel worden financiële wiskundige begrippen en formules uitgelegd die bij financiering en rendementsberekening courant worden gebruikt. Uit eenvoudige (vastgoed)projecten en oefeningen blijkt hoe financiële kengetallen iets zeggen over het rendement van een investering.

6 Vastgoedbeheer Niet alleen het klassieke beheer van appartementsgebouwen en residentieel vastgoed maar ook het beheer van kantoor- en schoolgebouwen of winkel- en bioscoopcomplexen staan centraal. We lichten een tipje van de sluier in de sector van het bedrijfsmatig vastgoed in België. Je krijgt inzicht in verschillende types vastgoed en de werking van de markt. Vanuit een praktijkgericht perspectief gaan we na wat vastgoedbeheer of Property Management van dergelijke gebouwen en gebouwencomplexen inhoudt. Ook wordt de aansprakelijkheid van de syndicus en de property manager aan de hand van praktijkgevallen in kaart gebracht. Dienstenmarketing en marktonderzoek Je leert hoe een marketingplan wordt opgebouwd, en dat een studie van de omgeving, een sterkte-zwakteanalyse, de verwachtingen van je klanten en de missie van je onderneming daarbij essentiële factoren zijn. Je maakt kennis met tal van marketingbegrippen en modellen. We bekijken hoe het marketinginstrumentarium gericht kan worden gebruikt in een vastgoedomgeving met opportuniteiten en bedreigingen. Om een goed plan op te stellen verkennen we de markt via een marktonderzoek. We leren waar de valkuilen liggen en hoe statistiek een nuttig instrument vormt om tot oplossingen te komen. We Keuzepakket In het laatste jaar kies je een item uit een lijst van mogelijkheden. Daar horen ook onderwerpen bij uit de andere studierichting of zelfs uit een andere opleiding. Zo kan je onder meer een cursus volgen die je voorbereidt op het centrale examen energiedeskundige A, kan je je in hydrografie verdiepen in het uitvoeren van metingen op het water, kan je meer te weten komen over het reilen en zeilen op een werf en over de partners bij een bouwproject in projectadministratie of kan je onderzoeken welke impact een bouwproces heeft op het leefmilieu in bouwecologie. Internationaal Vastgoed Door de nieuwe media wordt de wereld steeds kleiner. Dat geldt net zo goed voor de vastgoedmarkt. Wonen en werken in het buitenland heeft niets ongewoons meer. Het aankopen van een tweede verblijf als vastgoedinvestering wordt steeds aantrekkelijker. Vele internationale bedrijven en instellingen zijn actief op de vastgoedmarkt. De Europese Unie ontwikkelt zich verder en de Europese wetgeving wordt steeds uitgebreider. Tijdens deze lessenreeks worden binnen-en buitenlandse gastsprekers uitgenodigd die dieper ingaan op internationale wetgeving, fiscaliteit en financiering of vastgoedwetgeving van specifieke landen of steden. Syndicus Het aantal flats in onze steden zal de volgende jaren nog toenemen. Met de laatste wijziging van de appartementswet in juni 2010 werd gepoogd de wetgeving te moderniseren en het beheer transparanter te maken. In dit opleidingsonderdeel wordt het beheer van een appartementsgebouw grondig toegelicht op juridisch, technisch en financieel vlak. De taken van de syndicus staan

7 hierbij centraal. Vooral het voorbereiden en leiden van de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt uitvoerig behandeld aan de hand van modeldocumenten. Ondernemen Een startende vastgoedprofessional wordt geconfronteerd met heel wat startersformaliteiten en verplichtingen. De beginnende ondernemer dient keuzes te maken die bepalend zijn voor het voortbestaan van de firma. We staan dan ook stil bij de voor- en nadelen van de diverse ondernemingsvormen en bij het ondernemingsplan als groter geheel. We vergelijken het sociaal en fiscaal statuut van een zelfstandige met dat van een werknemer. Projectontwikkeling Nu we de basistechnieken van rendementsberekening onder de knie hebben, kunnen we ze toepassen bij projectontwikkeling. Met welke kosten en opbrengsten worden we geconfronteerd en hoe worden ze gebruikt om een rendement te berekenen? Je leert welke impact wijzigingen in de componenten van een project op het rendement kunnen hebben en dat tijd hierbij een belangrijk gegeven is. Commerciële training en bemiddeling Hoe ga je best om met klanten? Waar zitten de valkuilen in een commercieel gesprek? Je kijkt door een commerciële bril naar de relatie met je klant en leert hoe je best reageert in verschillende situaties. Een makelaar dient vaak op te treden als bemiddelaar. Je wordt dan ook getraind in diverse bemiddelingstechnieken die je daarbij kunnen helpen. Bachelorproef De bachelorproef is een individueel werkstuk dat je inlevert in de derde trajectschijf en dat vijftien studiepunten toebedeeld krijgt. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor inhoud en vorm. In je bachelorproef toon je dat je in staat bent om op het eind van je opleiding een eigen werkstuk te schrijven en dat zowel theoretisch als via praktijkmateriaal te onderbouwen en mondeling toe te lichten. Je legt een vastgoedgerelateerde onderzoeksvraag naar keuze voor die goedgekeurd moet worden door de opleidingscommissie. Aan de hand van je bachelorproef probeer je op die vraag een antwoord te formuleren. Stage De stage is een echte doe stage. Na een korte inloopperiode word je actief ingeschakeld in de beroepsomgeving en werk je voltijds mee. Je leert in alle concrete beroepssituaties efficiënt en professioneel te reageren en weet zo echt wat het beroep precies inhoudt wanneer je afstudeert. De stage geldt als een directe voorbereiding op de professionele beroepsuitoefening en vertegenwoordigt in het nieuwe programma negen studiepunten. Er werd gekozen voor één lange stage van 480 stage-uren zodat je je kan inwerken in lopende dossiers en een beter inzicht krijgt in de werking van de firma waar je stage loopt.

8 Eindproject Bij eindproject worden praktijkgerichte vaardigheden als probleemoplossend denken en werken in team in interdisciplinaire toepassingen actief ingeoefend en getoetst. Je werkt enkele weken in groep aan een opdracht op verplaatsing, eventueel in het buitenland en vertrekt daarbij vanuit een concrete (eventueel fictieve) situatie en probleemstelling. Verschillende kerntaken komen aan bod die niet altijd terug te vinden zijn bij de stage.

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR

TRAININGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR TRAINING COACHING ADVIES TRAININGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR AANBOD NAJAAR 2015 Bedrijfsvastgoed Kortlopende opleidingen vastgoed Topics voor de landmeter-expert Langlopende opleidingen vastgoed 050 40 30

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Financie- en verzekeringswezen

Financie- en verzekeringswezen financie- en verzekeringswezen: opbouw Financie- en verzekeringswezen Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen is een brede, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

VASTGOEDMAKELAAR: Inleiding tot het beroep & deontologie

VASTGOEDMAKELAAR: Inleiding tot het beroep & deontologie sociaal fonds voor de vastgoedsector Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent www.sf323.be info@sf323.be Tel. 09 371 41 37 Fax 09 371 41 38 VASTGOEDMAKELAAR: Inleiding tot het beroep & deontologie Deze uitgave

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement Bedrijfsmanagement KMO-management Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent KMO-management is een praktijkgerichte & zeer boeiende all-round opleiding voor M/V met een uitgesproken ambitie om

Nadere informatie

Profilering 3 de graad ASO

Profilering 3 de graad ASO Profilering 3 de graad ASO Bij de overgang naar de tweede graad wordt er door de leerling, in tegenstelling tot de 28 gemeenschappelijke uren die ze hadden in de eerste graad, een duidelijke studierichting

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Hoe omgaan met stress?

Hoe omgaan met stress? driemaandelijks - jrg. 2 - nr.8 - JUNI 2011 MAGAZINE voor wie werkt in de vastgoedsector SUCCESOPLEIDING Hoe omgaan met stress? Droom-bied-woon: over online vastgoedveilingen Een extra pensioen Paritair

Nadere informatie

Rechtspraktijk. Aangeboden op campus Mercator

Rechtspraktijk. Aangeboden op campus Mercator Rechtspraktijk Aangeboden op campus Mercator De afstudeerrichting rechtspraktijk is een brede, maar tegelijkertijd gespecialiseerde en sterk praktijkgerichte opleiding. De uitdaging is groot want de samenleving

Nadere informatie