Programmabureau West - Regio T.a.v.: PME beheer Postbus AB Lelystad. Beste PME beheer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabureau West - Regio T.a.v.: PME beheer Postbus 55 8200 AB Lelystad. Beste PME beheer."

Transcriptie

1 m d r i O d l Management Autoriteit Kansen - Postbus Rotterdam Programmabureau West - Regio T.a.v.: PME beheer Postbus AB Lelystad Beste PME beheer. Hierbij ontvangt u informatie voor de onderstaande projecten. Project: 22N.003 Recroduct Zandpoort Met vriendelijke groet, Nancy de Jong Projectmedewerker Kansen Ps. Kijk voor meer informatie of veelgestelde vragen op vwvw. kansenvoorwest nl

2 Nationaal Park Zuid-Kennemerland;i.v;Kk rtotterdarïi Managementaurtoriteit Kansen T.a.v. R. van Raak Postbus AN Rotterdam Ontvan ^^OKT Reg. nr....of^^^^^^^r Haarlem, 8 oktober Ons kenmerk: NPZK 2009/ Betreft: Project Recroduct Zandpoort. Geachte heer Van Raak, Bijgaand treft u de project startverklaring en de getekende uitvoeringsovereenkomst (in tweevoud) aan. Zoals telefonisch besproken is het schema van geplande totale uitgaven, genoemd onder punt 5 artikel 2, naar alle waarschijnlijkheid niet juist. Tijdens en net voor de bouw van het Recroduct zullen de uitgaven het hoogst zijn, terwijl in genoemd schema de bedragen met name in de start van het project hoog zijn. Graag overleggen wij met u hoe dit aan de werkelijkheid aangepast kan worden. Met vriendelijk^ groet^ ^ F.G. van Diepen-Oost Voorzitter Nationaal Park Zuid Kennemerland Secretariaat Houtplein 3.1, 2012 DE Haarlem Telefoon (023) ^4 Fax (023) Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem Internet

3 Secretariaat Houtplein 33, 2012 DE Haarlem Telefoon (023) Fax (023) Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem Internet

4 Nationaal Park Zuid-Kennemerland Pro j ectstartverklaring. Aan: Managementaurtoriteit Kansen T.a.v. R. van Raak Postbus AN Rotterdam Haarlem, 8 oktober Betreft: Startverklaring project Recroduct Zandpoort. Hierbij verklaar ik als begunstigde dat ik binnen zes maanden na verzending door de beheerautoriteit Kansen Rotterdam van de EFRO bijdragetoekenning van 26 augustus 2009, de eerste betalingsverplichting ben aangegaan betreffende het bovengenoemde project. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde zoals genoemd in de uitvoeringsovereenkomst van 8 oktober ^ F.G. van Diepen-Oost Voorzitter Nationaal Park Zuid Kennemerland Secretariaat: Telefoon Fax Postadres Internet Houtplein 33, 2012 DE Haarlem (023) (023) Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

5 Secretariaat Houtplein 33, 2012 DE Haarlem Telefoon (023) Fax (023) groen j noord-holland.nl Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem Internet

6 I f ^I^^^^^BH Uitvoeringsovereenkomst %a 119^11 Versie 1; 30 juni 2008 Uitvoeringsovereenkomst behorende bij Subsidiebeschikking WR22N.003 in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma Kansen, programmadeel West-Regio voor het project Recroduct Zandpoort, met projectnummer 22N.003 De partiien: HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE Rotterdam, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, en DE GEMEENTE Rotterdam beide te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder Financiën, Sport en Buitenruimte als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam van 28 november 2006 volgens artikel 168 van de gemeentewet op 14 februari 1992, hierna te noemen de Managementautoriteit. en Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland, statutair gevestigd te Haarlem, kantoor houdend te Houtplein 33, 2012 DE Haarlem, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw F.G. van Diepen-Oost, voorzitter en mevrouw J.W. Hoep-Groen, secretaris, hierna te noemen de Begunstigde. Ovenweqende: 1. dat de Begunstigde 24 december 2008, ons kenmerk , aangevuld op 12 maart 2009, ons kenmerk , aangevuld op 23 april 2009, ons kenmerk , aangevuld op 29 april 2009, ons kenmerk , aangevuld op 4 juni 2009, ons kenmerk , aangevuld op 16 juni 2009, ons kenmerk , een subsidieaanvraag, hierna te noemen de aanvraag, heeft ingediend voor het project Recroduct Zandpoort, hierna te noemen het project; 2. dat op 17 juni 2009 de Managementautoriteit een ontvankelijkheidsverklaring voor het project heeft afgegeven; 3. dat op 24 augustus 2009 de Managementautoriteit een Subsidiebeschikking voor het project heeft gegeven met beschikkingnummer WR 22N.003. Hierna te noemen de Subsidiebeschikking; 4. dat de Begunstigde de bijdrage(n) ontvangt voor de uitvoering van het project zoals omschreven in de Subsidieaanvraag, de Subsidiebeschikking en deze Uitvoeringsovereenkomst; 5. dat de bijdrage zal worden verstrekt volgens de subsidieverplichtingen die in deze Uitvoeringsovereenkomst zijn opgenomen; 6. dat door ondertekening en retour zending van deze Uitvoeringsovereenkomst binnen acht weken na verzending, de Begunstigde verklaart dat de activiteiten conform de Subsidiebeschikking en Uitvoeringsovereenkomst worden uitgevoerd. Komen overeen als volgt: Paraaf Begunstigde: Paraaf ManjagejriWtautoriteit:

7 Kansen Uitvoeringsovereenkomst Versie 1:30 juni 2008 Artikel 1 Verplichtingen van de Managementautoriteit 1. De Managementautoriteit zal aan de Begunstigde een bijdrage verstrekken als vermeld in artikel 1.2, voor het door de Begunstigde te realiseren project Recroduct Zandpoort, als omschreven in artikel 2 lid 2 van deze Overeenkomst. 2. De EFRO-subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten van euro, zegge zeven miljoen negenhonderd negenentwintig duizend driehonderd zesenzeventig euro inclusief BTW, met een maximum van euro, zegge drie miljoen honderd eenenzeventig duizend zevenhonderd en vijftig euro. Hierna te noemen de EFRO bijdrage. Artikel 2 Verplichtingen van de Begunstigde 1. De Begunstigde zal de haar verleende subsidie besteden in overeenstemming met de subsidieaanvraag, inclusief het projectplan met de tijdsplanning daaronder begrepen, evenals het overige bepaalde in deze overeenkomst. In rechte kan nakoming hiervan gevorderd worden. 2. Korte omschrijving van het project inclusief de uit te voeren activiteiten en resultaten: Inleiding Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Zandvoort, Vereniging Natuurmonumenten, Waternet en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot de aanleg van een recroduct over de Zandvoortselaan (die de duinen tussen Noordwijk en IJmuiden doorsnijdt) ter hoogte van Bentveld. Een recroduct is een combinatie van een ecoduct of natuurbrug en een recreatieverbinding (wandelpad, fietspad en ruiterpad). De locatie bij Bentveld is de laatste plek aan de Zandvoortselaan waar nog ruimte is voor de aanleg van een dergelijke robuuste groene schakel. Het initiatief voor het recroduct is gedoopt met de naam Zandpoort. Uit onderzoek van Alterra uit Wageningen is gebleken dat de aanleg van het recroduct zeer nuttig kan zijn voor het functioneren van de natuur in het duinlandschap. Het recroduct versterkt de ecologische relatie tussen de duingebieden aan de noordkant en de zuidzijde van de Zandvoortselaan. Het recroduct zal, in samenhang met hekwerken langs de Zandvoortselaan, ook bijdragen aan de verkeersveiligheid ter plekke. Aanrijdingen met damherten en reeën komen nu nog regelmatig voor. Bovendien zal ook de recreatie baat hebben bij de aanleg van een brug. Wandelaars, fietsers en ruiters kunnen de natuurbrug gebruiken om veilig en in alle rust de Zandvoortselaan over te steken. Doelstelling De doelstellingen van het project zijn: 1. Het verbinden van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen en daarmee herstel van de ecologische samenhang; 2. Het recroduct zorgt ervoor dat fietsers, wandelaars en ruiters de weg veilig kunnen oversteken. Het betreft het landelijke en regionale fiets-, wandel- en ruiterpadennetwerk, zowel in noord-zuid richting als tussen binnenland en kust Activiteiten Paraaf Begunstigde: Paraaf Manageme ritelt:

8 f ^ M ^ ^ S k n Uitvoeringsovereenkomst r%^ll9^ll Versie 1: 30 juni 2008 De hoofdactiviteit van dit project is de aanleg van een recroduct over de Zandvoortselaan ter hoogte van Bentveld. Bij de constructie van de natuurbrug worden prefab betonnen liggers aan weerszijden op een oplegbalk gelegd. De liggers moeten het gehele profiel in één keer overbruggen, waardoor een goede constructiedikte noodzakelijk is (+/- 1,5 meter). Aan de oostzijde wordt een speciale ligger toegevoegd. Deze ligger verjongt (wordt smaller) naar de buitenzijde zodat de constructie minder dik lijkt. In de ligger wordt een betonreliëf met de letters ZANDPOORT opgenomen. Dit zorgt voor de poortidentiteit van de oostzijde van de natuurbrug. Onder de brug en bij de ingangen van de onderdoorgangen wordt het duinlandschap tegengehouden door een natuursteen talud onder 45 graden. Aan de westzijde volgen deze natuurstenen muurtjes het duinreliëf en begeleiden het verkeer. De brugconstructie over de Zandvoortselaan is 60 meter breed. De westelijke 10 meter zijn gereserveerd voor de inpassing van het recreatief medegebruik van de natuurbrug. Er komt een aantrekkelijke passage voor fietsers, wandelaars en ruiters. De hellingpercentages zijn zodanig, dat ook minder valide bewoners van Nieuw Unicum met rolstoelen kunnen passeren, waardoor mede een brede doelgroep wordt bereikt. De brugconstructie over de oude trambaan is 50 meter breed, hier is geen recreatief medegebruik. De beide functies worden gescheiden door een natuurlijke grondwal of groenscherm van voldoende hoogte. Het geheel wcrdt in de natuurlijke omgeving op een landschappelijke wijze ingepast om zo min mogelijk overlast aan mens en dier te geven. Zo worden openbare verlichting afgeschermd door grondwallen en beplanting aan weerszijden van het recroduct. Kleur van de openbare verlichting aan weerszijden van de natuurbrug wordt aangepast naar een groene tint om zo min mogelijk overlast aan de dieren te geven. In het ontwerp is uitgegaan van het handhaven van het bestaande profiel van de Zandvoortselaan. Er wordt een afstand van 4 meter van de verharding aangehouden om enerzijds kosten voor het verleggen van kabels en leidingen te sparen en anderzijds omdat deze ruimte plezierig is voor de gebruikers van de Zandvoortselaan. Ook is rekening gehouden met de calamiteitenroute over de oude trambaan. Het beheer en onderhoud van het recroduct zal in een overeenkomst worden geregeld, waarbij de wegbeheerder, te weten de gemeente Zandvoort, verantwoordelijk wordt voor de onderkant van het recroduct en Vereniging Natuurmonumenten en Waternet voor alles wat de bovenzijde betreft. Resultaten Het fysieke resultaat van dit project is de realisatie van een recroduct met gecombineerde functies. Het is een project met grote uitstraling dat onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur en een recreatieve verbinding realiseert van landelijke en regionale fiets-, wandelen ruiterpaden. Dit betreft verbindingen zowel in noord-zuid richting als in oost-west richting en zal daarmee het fietsverkeer vanuit de Randstad (Amsterdam) en de Haarlemmermeer naar de kust bevorderen. Lange termijn effecten Door onderlinge verbinding van de gebieden wordt het areaal vergroot Dit heeft zowel vanuit ecologisch als recreatief perspectief een meerwaarde. Het leidt tot een groter gebruik en beleving van de wijdere omgeving. Met een bezoekersaantal van ca. 2 miljoen mensen aan het Nationaal Park Zuid Kennemerland zal een grote groep de kans worden geboden om de duinen optimaal te bezoeken, waarbij de zonering (het rustig houden van bepaalde duingebieden die kwetsbaar zijn) niet geschaad wordt. Het geheel zal derhalve leiden tot een verhoging van een attractieve regio en de kwaliteit van de leefomgeving in dit gedeelte van de Randstad. Het project vormt een eerste, essentiële stap in de totale ontsluiting van het gebied. De Begunstigde is op 1 mei 2009 met het project begonnen. Hij zal ervoor zorgdragen dat het gehele project uiterlijk 31 december 2013 is gerealiseerd en de facturen zijn betaald. Uiterlijk 31 Paraaf Begunstigde: Paraaf Managementaiuoriteit:

9 Kansen 4. Uitvoeringsovereenkomst Versie 1: 30 juni 2008 mei 2014 dient door de begunstigde de eindafrekening met accountantsverklaring te zijn ingediend. De Begunstigde zal bij de start van het project een projectstartverklaring toezenden aan de Managementautoriteit. Een voorbeeld hiervan is aangegeven in de bijlage. De Begunstigde zal volgens onderstaand schema de onderstaande uitgaven in het project doen. De Begunstigde dient zich aan deze planning te houden. Vertraging kan leiden tot een lagere bijdrage. Geplande totale uitgaven Periode (in hele euro) t/m t/m t/m t/m t/m Totaal De Begunstigde realiseert met het project in beginsel de in de onderstaande tabel aangegeven indicatoren: Prioriteit 2: Attractieve Regio's Outputindicator Aantal projecten gericht op verbetering van natuur, landschap of cultureel erfgoed. Aantal toeristisch - recreatieve projecten. Aantal hectaren bedrijventerrein gemoderniseerd. Aantal projecten gericht op milieu. Impactindicator Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen. Bijdrage van het project Aantal: 1 Aantal: 1 Aantal: - Aantal: - Bijdrage van het project Aantal: - 7. De Begunstigde dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het tijdig in bezit hebben van alle voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten, waaronder begrepen vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen e.d. Deze dienen onherroepelijk te zijn. 8. De Begunstigde zal bij het verstrekken van opdrachten aan derden in het kader van het project de van toepassing zijnde Europese voorschriften en beginselen in acht nemen. 9. De begunstigde dient de daartoe verstrekte kredieten, leningen, of financiering door derden aan te wenden ten behoeve van het project Artikel 3 Bevoorschotting 1. Een eerste voorschot van 10% van de toegekende subsidie zal binnen een termijn van 12 weken na ontvangst van de voor akkoord ondertekende Uitvoeringsovereenkomst en projectstartverklaring en nadat de Begunstigde de beschikking van de Provincie Noord-Holland kan overleggen waarin staat dat aan alle voorwaarden die de Provincie Noord-Holland aan haar bijdrage stelt is voldaan uitgekeerd worden. 2. De Begunstigde kan vervolgens twee maal per jaar via de voortgangsrapportage een volgend voorschotverzoek indienen, waarbij uit de voortgangsrapportage inclusief factuuriijst moet blijken dat een bepaald uitgavenpercentage is bereikt. 3. Een tweede voorschot van 30% - aangevraagd via een voortgangsrapportage - zal binnen een termijn van 12 weken worden uitgekeerd, nadat 10% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord door de Begunstigde. Paraaf Begunstigde: Paraaf Managementauterrfeit

10 Wj^Sk W\ Cdk W\ Uitvoeringsovereenkomst % C l l l 9 d l Versie 1:30 juni Een derde voorschot van 40% - aangevraagd via een voortgangsrapportage - zal binnen een termijn van 12 weken worden uitgekeerd, nadat 40% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord door de Begunstigde. 5. De laatste betaling wordt pas uitgekeerd nadat de eindafrekening van het project door de Managementautoriteit is goedgekeurd en hiervoor een vaststellingbeschikking is afgegeven. De hoogte van de laatste betaling hangt af van de werkelijke subsidiabele kosten van het project, zoals genoemd in de vaststellingsbeschikking. Teveel betaalde voorschotten zullen aan de Managementautoriteit worden terugbetaald. 6. De EFRO en eventuele Rijkscofinancieringsbijdrage zullen worden uitbetaald op rekeningnummer ten gunste van Overeenkomstnummer Nationaal Park Zuid-Kennemerland te Haarlem. 7. Indien de activiteiten niet, of niet in het correcte tempo worden uitgevoerd, wordt de Subsidiebeschikking ten nadele van Begunstigde gewijzigd en zal de bevoorschotting daarop worden afgestemd. De teveel betaalde voorschotten zal door de Begunstigde aan de Managementautoriteit worden terugbetaald. Terzake zal door de Managementautoriteit een afzonderlijk besluit worden genomen. Artikel 4 Opschorting van de betaling 1. De Managementautoriteit heeft het recht de nakoming van haar verplichting tot betalen uit hoofde van deze overeenkomst en de Subsidiebeschikking op te schorten indien: a. de voortgang van het project afwijkt van de tijdsplanning als bedoeld in artikel 2; b. de Begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomt; c. de Begunstigde de bijdrage of een voorschot daarop niet heeft besteed, besteedt dan wel redelijkenwijs voorzienbaar niet zal besteden ten behoeve van het project of niet in overeenstemming met de investeringsbegroting zoals weergegeven in de subsidieaanvraag; d. de inhoud van het voortgangsverslag of eindverslag naar het oordeel van de Managementautoriteit daartoe aanleiding geeft. Artikel 5 Rapportageplicht 1. De Begunstigde dient de Managementautoriteit twee maal per jaar zowel inhoudelijk als financieel op de hoogte te stellen van de voortgang van het project, via een door de Managementautoriteit beschikbaar gesteld voortgangsrapportageformulier (zie bijlage). Een herinnering tot indiening wordt één maand voor de vereiste indieningsdatum verzonden. Met deze rapportage geeft de Begunstigde volledige en waarheidsgetrouwe informatie over de voortgang van het project 2. ledere voortgangsrapportage moet ingediend worden met een factuuriijst (zie bijlage). Hierin moeten alle uitgaven en inkomsten van de betreffende rapportageperiode worden verantwoord, met per betaling/ontvangst: de datum van betaling/ontvangst en het bedrag en de naam van de Begunstigde/betalende partij met een omschrijving van de aard van de betaling/ontvangst. Betalingen dienen gegroepeerd te worden naar het begrotingsonderdeel van de subsidieaanvraag waar deze betrekking op hebben. 3. De Begunstigde dient te rapporteren volgens het volgende schema: 1. uiterlijk 1 maart over de periode 1 september t/m 31 december; 2. uiterlijk 15 september over de periode 1 januari t/m 31 augustus. 4. De Managementautoriteit houdt zich het recht voor om tussentijds een extra rapportagemoment aan te wijzen. Paraaf Begunstigde: Paraaf Management

11 f ^ M C ^ & n Uitvoeringsovereenkomst %.«119^11 Versie 1:30 juni De Managementautoriteit heeft te allen tijde het recht om additionele bescheiden op te vragen en ter plekke alle noodzakelijk geachte controles uit te voeren teneinde meer inzicht te krijgen in de voortgang van het project. Artikel 6 Wijziging en afwijking 1. Het project dient volgens de subsidieaanvraag, het projectplan en de Subsidiebeschikking te worden uitgevoerd. 2. Wijziging(en) met betrekking tot het project (dit kunnen onder meer zijn wijzigingen in de begroting, inhoudelijke wijzigingen, subsidiabele periode etc), zullen te allen tijde door de Begunstigde schriftelijk via een gemotiveerd verzoek in de voortgangsrapportages vooraf ter beoordeling aan de Managementautoriteit worden voorgelegd. 3. De Managementautoriteit beoordeelt het verzoek tot wijziging en zal afhankelijk van deze beoordeling instemming geven, of verzoeken een herziene subsidieaanvraag in te dienen. Indien de Begunstigde wijzigingen in het project niet meldt aan de Managementautoriteit, heeft de Managementautoriteit het recht om de bevoorschotting stop te zetten dan wel de Subsidiebeschikking in te trekken en eventuele voorschotten terug te vorderen. 4. In het geval een aangepaste aanpak wenselijk en mogelijk is zal een herziene subsidieaanvraag ingediend dienen te worden. Indien een aangepaste aanpak niet wenselijk of niet mogelijk is, zal de Managementautoriteit de subsidiering stopzetten. 5. De Managementautoriteit beoordeelt tevens of er afwijking(en) optreden die bedreigend zijn voor de uitvoering en waarvoor de Begunstigde geen verzoek tot wijziging heeft ingediend. In het geval van onregelmatigheden wordt door de Managementautoriteit de door het Ministerie van Economische Zaken opgestelde instructie over onregelmatigheden gevolgd. Artikel 7 Eindafrekening 1. De Begunstigde dient uiteriijk vijf maanden na beëindiging van het project een eindrapportage met facturenlijst en indien van toepassing urenlijst in bij de Managementautoriteit De Begunstigde maakt hiervoor gebruik van het eindverslagformulier dat als bijlage bij deze Uitvoeringsovereenkomst is bijgevoegd. 2. Wanneer de eindrapportage aan alle eisen voldoet, zal de Managementautoriteit binnen 3 maanden een besluit nemen over vaststelling van de EFRO bijdrage. De vaststelling wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten ten behoeve van het project, mits deze in overeenstemming zijn met de verplichtingen zoals deze zijn opgenomen in het besluit tot subsidieverlening en/of deze Uitvoeringsovereenkomst, 3. Inkomsten voor het project die vooraf onvermeld zijn gebleven, worden in mindering gebracht op het in de Subsidiebeschikking toegekende EFRO bedrag. Dit kan leiden tot intrekking van de Subsidiebeschikking, dan wel lagere vaststelling van de EFRO bijdrage bij eindafrekening. De Managementautoriteit vordert eventueel teveel betaalde voorschotten terug. Paraaf Begunstigde: Paraaf Managementaut

12 f gaj'^o^m Uitvoeringsovereenkomst %.^l 1 9 ^ 1 1 Versie 1:30 juni 2008 Artikel 8 Overige bepalingen 1. De Managementautoriteit kan deze overeenkomst per aangetekende brief geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien: a. De Begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig dan wel niet behooriijk nakomt en de Begunstigde nalaat deze tekortkoming in de nakoming te herstellen binnen een termijn van vier kalendenweken na schriftelijke ingebrekestelling; b. De Begunstigde kosten, waarvoor op de begroting van het project geen post is opgenomen, heeft betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de eindafrekening; c. De Begunstigde zonder aantoonbare noodzaak tot een onevenredig hoog bedrag kosten heeft betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de eindafrekening; d. De Begunstigde de bijdrage dan wel een deel daarvan niet heeft besteed aan het project; e. Door de Begunstigde voor de uitvoering van het project verkregen leningen, kredieten of andere financieringen onmiddellijk worden opgeëist dan wel beëindigd; f De Begunstigde omtrent zijn hoedanigheid of omtrent het project onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt dan wel voor de besluitvorming van de Managementautoriteit relevante gegevens niet heeft verstrekt aan de Managementautoriteit; g. De Begunstigde andere dan kenbaar gemaakte overheidsbijdragen of andere EU-middelen terzake van het project heeft of zal ontvangen; h. De voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten als bedoeld in artikel 2.7 niet of niet tijdig tot stand komen; i. De Begunstigde heeft gehandeld, handelt of zal handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift. 2. Ingeval de Managementautoriteit deze overeenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1, heeft de Managementautoriteit het recht de uitbetaalde voorschotten of bijdrage(n) terug te vorderen. De vordering van de Managementautoriteit op de Begunstigde is terstond opeisbaar. Totdat de definitieve bijdrage van het project overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 is vastgelegd, treedt de Managementautoriteit op als schuldeiser voor het totaal van de verstrekte voorschotten. 3. De Begunstigde zal de Managementautoriteit onmiddellijk informeren omtrent alle feiten die van belang kunnen zijn in het kader van artikel Ingeval van niet tijdige betaling door de Begunstigde van het op grond van dit artikel verschuldigde bedrag, is de Begunstigde vanaf de dag dat de schuld opeisbaar is geworden, de wettelijke rente alsmede de kosten van invordering verschuldigd aan de Managementautoriteit De vordering van de Managementautoriteit op de Begunstigde is terstond opeisbaar. 5. De Begunstigde dient te voorzien in de benodigde financiële middelen. 6. De Begunstigde dient zich te houden aan de Aandachtspunten voor projectadministratie voor het project, die als bijlage bij deze Uitvoeringsovereenkomst is bijgevoegd. 7. De Begunstigde dient zich te houden aan de Europese richtlijnen voorlichting en publiciteit bij projecten voor het project, die als bijlage bij deze Uitvoeringsovereenkomst is bijgevoegd. 8. In het geval aanbesteding een rol speelt voor aanbestedende diensten, dan dient deze aanbesteding volgens de richtlijnen voor overheidsopdrachten plaats te vinden, inclusief de interpretatieve mededeling voor aanbesteden onder de grens. Deze zijn als bijlage bij deze Uitvoeringsovereenkomst bijgevoegd. Paraaf Begunstigde: Paraaf Managementautpri:

13 f ^ M O A n Uitvoeringsovereenkomst r%,^ll9^ll Versie 1:30 juni Indien in het kader van dit project staatssteun een rol speelt, dan dient het project volgens de richtlijnen voor staatssteun plaats te vinden, inclusief de verklaring over de de-minimis steun. Een bijlage over staatssteun is bij deze Uitvoeringsovereenkomst bijgevoegd. 10. De Begunstigde zal te allen tijde medewerking verlenen aan een door de Managementautoriteit of andere instanties uit te (doen) voeren controle en evaluatie van het project, daarin begrepen onderzoek of controle op de plaats van uitvoering van het project. De Begunstigde verleent daartoe inzage in de betreffende projectadministratie en verstrekt de inlichtingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de bijdrage. 11. De Begunstigde dient het project minimaal tot vijfjaar na datum einde project in stand te houden, waarbij het de Begunstigde niet is toegestaan tot genoemde datum het project of onderdelen van het project zonder toestemming van de Managementautoriteit te vervreemden. 12. De Begunstigde bewaart tot minimaal eind 2020 alle bewijsstukken op het gebied van ontvangsten en uitgaven betreffende het door EFRO gefinancierde project. Na gedeeltelijke afsluiting van een project door de Audit Autoriteit volgens de bepalingen van de verordening (EG) 1083/2006 wordt de bewaartermijn gewijzigd in drie jaar nadat een gedeeltelijke afsluiting van het project heeft plaatsgevonden. 13. De Managementautoriteit behoudt zich het recht voor om de verieende subsidie in zijn geheel of gedeeltelijk terug te vorderen en deze overeenkomst te ontbinden indien de uitvoerder c.q. Begunstigde in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft verkregen. 14. De Begunstigde gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam wordt opgenomen in een door de Managementautoriteit te maken publicatielijst lijst van Begunstigden, met daarin de naam van het project en de daarvoor uitgetrokken overheidsgelden. 15. De Begunstigde gaat ermee akkoord dat de communicatie en behandeling van dit project langs elektronische weg zal plaatsvinden. Artikel 9 Aanvullende verplichtingen Naar aanleiding van het project zijn door de Managementautoriteit de volgende aanvullende verplichtingen gesteld: 1. De Begunstigde hanteert voor wat betreft de inzet van uren door eigen medewerkers en van projectpartner de provincie Noord-Holland in de eindrapportage uitsluitend tarieven op basis van nacalculatie. Artikel 10 Inwerkingtreding en toepasselijkheid 1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening daarvan door beide partijen. 2. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door de partijen, 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van alle mogelijke (algemene) voorwaarden van de Begunstigde uitdrukkelijk uit Artikel 11 Toepasselijk recht, domicilie, geschillenbeslechting 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederiands Recht. Paraaf Begunstigde: c Paraaf Managementautog

14 Kansen Uitvoeringsovereenkomst Versie 1: 30 juni Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van de Managementautoriteit. 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van andere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 4. Het in artikel 11.3 genoemde arbitragereglement ligt bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie ter inzage en zal op verzoek worden toegezonden. 5. Deze overeenkomst legt alle rechten en plichten van de partijen vast en treedt in de plaats van al hetgeen tussen partijen is besproken of vastgelegd. 6. Geen van de partijen kan zonder overeenstemming rechten uit deze overeenkomst overdragen aan derden. Paraaf Begunstigde: Paraaf Managemenlauioriteit:

15 Kansen Aldus in tweevoud geparafeerd en ondertekend Uitvoeringsovereenkomst Versie 1: 30 juni 2008 Gedaan te Haarlem, Datum io-io - 200C\ Namens de Begunstigde, F.G. van Diepen-Oost Voorzitter J.W. Hoep-Groen Secretaris Gedaan te Rotterdam, Datum ^ Namens de Manage R.G.H.J. van Raak Programmamanager Deze Uitvoeringsovereenkomst is op 26 augustus 2009 verzonden aan de Begunstigde. De Begunstigde dient uiterlijk 8 weken na deze verzendatum deze Uitvoeringsovereenkomst ondertekend retour te hebben gezonden aan de Managementautoriteit Kansen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Vervolgens voorziet de Managementautoriteit deze Uitvoeringsovereenkomst van een ondertekening, waarna één van de door beide partijen ondertekende versies aan de Begunstigde zal worden verzonden. Indien bovengenoemde termijn wordt overschreden vervalt de Subsidiebeschikking. In geval van bijzondere omstandigheden kan de Begunstigde binnen deze acht weken een gemotiveerd verzoek tot uitstel van deze termijn bij de Managementautoriteit indienen. Bijlagen subsidieverplichtingen 1. Versie 1:10 december Versie 1:10 december Versie 1: 23 mei Versie 1: 23 mei Versie 1: 23 mei Versie 1: 30 juni Versie 2: februari Versie 1:10 december december Versie 1: 10 december 2007 Aandachtspunten EFRO projectadministratie Bepalingen aan vooriichting en publiciteit Projectstartverklaring Facturenlijst Voorbeeld Voortgangsrapportage Voorbeeld Eindverslag Controleprotocol Aanbestedingsschema Advies aanbesteden i.h.k.v. EFRO van Staatssecretaris EZ Staatssteunschema 10

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 13 januari 2015 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners

Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV. Handleiding voor projectindieners Regionaal Innovatie Programma Fryslân FRYSLÂN FERNIJT IV Handleiding voor projectindieners Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fryslân op 11 maart 2014 1 Inhoudsopgave: Bladzijde: 1. Selectiecriteria

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2009. Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Geachte klant, U ziet, ik spreek u aan als klant van Anode Energie. Want met ons team willen wij graag dat u

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34064 26 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 november 2014, nr. WJZ / 14058179,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland 1 januari 2015 Inhoud - definities -... 3 - doel en toepasselijkheid -... 5 - subsidieplafonds, verdeling budget & begrotingsvoorbehoud -... 5

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN YOUFONE

ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN YOUFONE ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN YOUFONE Introductie Deze brochure bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 van Youfone. Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie