Programmabureau West - Regio T.a.v.: PME beheer Postbus AB Lelystad. Beste PME beheer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmabureau West - Regio T.a.v.: PME beheer Postbus 55 8200 AB Lelystad. Beste PME beheer."

Transcriptie

1 m d r i O d l Management Autoriteit Kansen - Postbus Rotterdam Programmabureau West - Regio T.a.v.: PME beheer Postbus AB Lelystad Beste PME beheer. Hierbij ontvangt u informatie voor de onderstaande projecten. Project: 22N.003 Recroduct Zandpoort Met vriendelijke groet, Nancy de Jong Projectmedewerker Kansen Ps. Kijk voor meer informatie of veelgestelde vragen op vwvw. kansenvoorwest nl

2 Nationaal Park Zuid-Kennemerland;i.v;Kk rtotterdarïi Managementaurtoriteit Kansen T.a.v. R. van Raak Postbus AN Rotterdam Ontvan ^^OKT Reg. nr....of^^^^^^^r Haarlem, 8 oktober Ons kenmerk: NPZK 2009/ Betreft: Project Recroduct Zandpoort. Geachte heer Van Raak, Bijgaand treft u de project startverklaring en de getekende uitvoeringsovereenkomst (in tweevoud) aan. Zoals telefonisch besproken is het schema van geplande totale uitgaven, genoemd onder punt 5 artikel 2, naar alle waarschijnlijkheid niet juist. Tijdens en net voor de bouw van het Recroduct zullen de uitgaven het hoogst zijn, terwijl in genoemd schema de bedragen met name in de start van het project hoog zijn. Graag overleggen wij met u hoe dit aan de werkelijkheid aangepast kan worden. Met vriendelijk^ groet^ ^ F.G. van Diepen-Oost Voorzitter Nationaal Park Zuid Kennemerland Secretariaat Houtplein 3.1, 2012 DE Haarlem Telefoon (023) ^4 Fax (023) Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem Internet

3 Secretariaat Houtplein 33, 2012 DE Haarlem Telefoon (023) Fax (023) Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem Internet

4 Nationaal Park Zuid-Kennemerland Pro j ectstartverklaring. Aan: Managementaurtoriteit Kansen T.a.v. R. van Raak Postbus AN Rotterdam Haarlem, 8 oktober Betreft: Startverklaring project Recroduct Zandpoort. Hierbij verklaar ik als begunstigde dat ik binnen zes maanden na verzending door de beheerautoriteit Kansen Rotterdam van de EFRO bijdragetoekenning van 26 augustus 2009, de eerste betalingsverplichting ben aangegaan betreffende het bovengenoemde project. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde zoals genoemd in de uitvoeringsovereenkomst van 8 oktober ^ F.G. van Diepen-Oost Voorzitter Nationaal Park Zuid Kennemerland Secretariaat: Telefoon Fax Postadres Internet Houtplein 33, 2012 DE Haarlem (023) (023) Postbus 3007, 2001 DA Haarlem

5 Secretariaat Houtplein 33, 2012 DE Haarlem Telefoon (023) Fax (023) groen j noord-holland.nl Postadres Postbus 3007, 2001 DA Haarlem Internet

6 I f ^I^^^^^BH Uitvoeringsovereenkomst %a 119^11 Versie 1; 30 juni 2008 Uitvoeringsovereenkomst behorende bij Subsidiebeschikking WR22N.003 in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma Kansen, programmadeel West-Regio voor het project Recroduct Zandpoort, met projectnummer 22N.003 De partiien: HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE Rotterdam, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, en DE GEMEENTE Rotterdam beide te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder Financiën, Sport en Buitenruimte als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam van 28 november 2006 volgens artikel 168 van de gemeentewet op 14 februari 1992, hierna te noemen de Managementautoriteit. en Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland, statutair gevestigd te Haarlem, kantoor houdend te Houtplein 33, 2012 DE Haarlem, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de mevrouw F.G. van Diepen-Oost, voorzitter en mevrouw J.W. Hoep-Groen, secretaris, hierna te noemen de Begunstigde. Ovenweqende: 1. dat de Begunstigde 24 december 2008, ons kenmerk , aangevuld op 12 maart 2009, ons kenmerk , aangevuld op 23 april 2009, ons kenmerk , aangevuld op 29 april 2009, ons kenmerk , aangevuld op 4 juni 2009, ons kenmerk , aangevuld op 16 juni 2009, ons kenmerk , een subsidieaanvraag, hierna te noemen de aanvraag, heeft ingediend voor het project Recroduct Zandpoort, hierna te noemen het project; 2. dat op 17 juni 2009 de Managementautoriteit een ontvankelijkheidsverklaring voor het project heeft afgegeven; 3. dat op 24 augustus 2009 de Managementautoriteit een Subsidiebeschikking voor het project heeft gegeven met beschikkingnummer WR 22N.003. Hierna te noemen de Subsidiebeschikking; 4. dat de Begunstigde de bijdrage(n) ontvangt voor de uitvoering van het project zoals omschreven in de Subsidieaanvraag, de Subsidiebeschikking en deze Uitvoeringsovereenkomst; 5. dat de bijdrage zal worden verstrekt volgens de subsidieverplichtingen die in deze Uitvoeringsovereenkomst zijn opgenomen; 6. dat door ondertekening en retour zending van deze Uitvoeringsovereenkomst binnen acht weken na verzending, de Begunstigde verklaart dat de activiteiten conform de Subsidiebeschikking en Uitvoeringsovereenkomst worden uitgevoerd. Komen overeen als volgt: Paraaf Begunstigde: Paraaf ManjagejriWtautoriteit:

7 Kansen Uitvoeringsovereenkomst Versie 1:30 juni 2008 Artikel 1 Verplichtingen van de Managementautoriteit 1. De Managementautoriteit zal aan de Begunstigde een bijdrage verstrekken als vermeld in artikel 1.2, voor het door de Begunstigde te realiseren project Recroduct Zandpoort, als omschreven in artikel 2 lid 2 van deze Overeenkomst. 2. De EFRO-subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten van euro, zegge zeven miljoen negenhonderd negenentwintig duizend driehonderd zesenzeventig euro inclusief BTW, met een maximum van euro, zegge drie miljoen honderd eenenzeventig duizend zevenhonderd en vijftig euro. Hierna te noemen de EFRO bijdrage. Artikel 2 Verplichtingen van de Begunstigde 1. De Begunstigde zal de haar verleende subsidie besteden in overeenstemming met de subsidieaanvraag, inclusief het projectplan met de tijdsplanning daaronder begrepen, evenals het overige bepaalde in deze overeenkomst. In rechte kan nakoming hiervan gevorderd worden. 2. Korte omschrijving van het project inclusief de uit te voeren activiteiten en resultaten: Inleiding Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Zandvoort, Vereniging Natuurmonumenten, Waternet en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te komen tot de aanleg van een recroduct over de Zandvoortselaan (die de duinen tussen Noordwijk en IJmuiden doorsnijdt) ter hoogte van Bentveld. Een recroduct is een combinatie van een ecoduct of natuurbrug en een recreatieverbinding (wandelpad, fietspad en ruiterpad). De locatie bij Bentveld is de laatste plek aan de Zandvoortselaan waar nog ruimte is voor de aanleg van een dergelijke robuuste groene schakel. Het initiatief voor het recroduct is gedoopt met de naam Zandpoort. Uit onderzoek van Alterra uit Wageningen is gebleken dat de aanleg van het recroduct zeer nuttig kan zijn voor het functioneren van de natuur in het duinlandschap. Het recroduct versterkt de ecologische relatie tussen de duingebieden aan de noordkant en de zuidzijde van de Zandvoortselaan. Het recroduct zal, in samenhang met hekwerken langs de Zandvoortselaan, ook bijdragen aan de verkeersveiligheid ter plekke. Aanrijdingen met damherten en reeën komen nu nog regelmatig voor. Bovendien zal ook de recreatie baat hebben bij de aanleg van een brug. Wandelaars, fietsers en ruiters kunnen de natuurbrug gebruiken om veilig en in alle rust de Zandvoortselaan over te steken. Doelstelling De doelstellingen van het project zijn: 1. Het verbinden van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen en daarmee herstel van de ecologische samenhang; 2. Het recroduct zorgt ervoor dat fietsers, wandelaars en ruiters de weg veilig kunnen oversteken. Het betreft het landelijke en regionale fiets-, wandel- en ruiterpadennetwerk, zowel in noord-zuid richting als tussen binnenland en kust Activiteiten Paraaf Begunstigde: Paraaf Manageme ritelt:

8 f ^ M ^ ^ S k n Uitvoeringsovereenkomst r%^ll9^ll Versie 1: 30 juni 2008 De hoofdactiviteit van dit project is de aanleg van een recroduct over de Zandvoortselaan ter hoogte van Bentveld. Bij de constructie van de natuurbrug worden prefab betonnen liggers aan weerszijden op een oplegbalk gelegd. De liggers moeten het gehele profiel in één keer overbruggen, waardoor een goede constructiedikte noodzakelijk is (+/- 1,5 meter). Aan de oostzijde wordt een speciale ligger toegevoegd. Deze ligger verjongt (wordt smaller) naar de buitenzijde zodat de constructie minder dik lijkt. In de ligger wordt een betonreliëf met de letters ZANDPOORT opgenomen. Dit zorgt voor de poortidentiteit van de oostzijde van de natuurbrug. Onder de brug en bij de ingangen van de onderdoorgangen wordt het duinlandschap tegengehouden door een natuursteen talud onder 45 graden. Aan de westzijde volgen deze natuurstenen muurtjes het duinreliëf en begeleiden het verkeer. De brugconstructie over de Zandvoortselaan is 60 meter breed. De westelijke 10 meter zijn gereserveerd voor de inpassing van het recreatief medegebruik van de natuurbrug. Er komt een aantrekkelijke passage voor fietsers, wandelaars en ruiters. De hellingpercentages zijn zodanig, dat ook minder valide bewoners van Nieuw Unicum met rolstoelen kunnen passeren, waardoor mede een brede doelgroep wordt bereikt. De brugconstructie over de oude trambaan is 50 meter breed, hier is geen recreatief medegebruik. De beide functies worden gescheiden door een natuurlijke grondwal of groenscherm van voldoende hoogte. Het geheel wcrdt in de natuurlijke omgeving op een landschappelijke wijze ingepast om zo min mogelijk overlast aan mens en dier te geven. Zo worden openbare verlichting afgeschermd door grondwallen en beplanting aan weerszijden van het recroduct. Kleur van de openbare verlichting aan weerszijden van de natuurbrug wordt aangepast naar een groene tint om zo min mogelijk overlast aan de dieren te geven. In het ontwerp is uitgegaan van het handhaven van het bestaande profiel van de Zandvoortselaan. Er wordt een afstand van 4 meter van de verharding aangehouden om enerzijds kosten voor het verleggen van kabels en leidingen te sparen en anderzijds omdat deze ruimte plezierig is voor de gebruikers van de Zandvoortselaan. Ook is rekening gehouden met de calamiteitenroute over de oude trambaan. Het beheer en onderhoud van het recroduct zal in een overeenkomst worden geregeld, waarbij de wegbeheerder, te weten de gemeente Zandvoort, verantwoordelijk wordt voor de onderkant van het recroduct en Vereniging Natuurmonumenten en Waternet voor alles wat de bovenzijde betreft. Resultaten Het fysieke resultaat van dit project is de realisatie van een recroduct met gecombineerde functies. Het is een project met grote uitstraling dat onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur en een recreatieve verbinding realiseert van landelijke en regionale fiets-, wandelen ruiterpaden. Dit betreft verbindingen zowel in noord-zuid richting als in oost-west richting en zal daarmee het fietsverkeer vanuit de Randstad (Amsterdam) en de Haarlemmermeer naar de kust bevorderen. Lange termijn effecten Door onderlinge verbinding van de gebieden wordt het areaal vergroot Dit heeft zowel vanuit ecologisch als recreatief perspectief een meerwaarde. Het leidt tot een groter gebruik en beleving van de wijdere omgeving. Met een bezoekersaantal van ca. 2 miljoen mensen aan het Nationaal Park Zuid Kennemerland zal een grote groep de kans worden geboden om de duinen optimaal te bezoeken, waarbij de zonering (het rustig houden van bepaalde duingebieden die kwetsbaar zijn) niet geschaad wordt. Het geheel zal derhalve leiden tot een verhoging van een attractieve regio en de kwaliteit van de leefomgeving in dit gedeelte van de Randstad. Het project vormt een eerste, essentiële stap in de totale ontsluiting van het gebied. De Begunstigde is op 1 mei 2009 met het project begonnen. Hij zal ervoor zorgdragen dat het gehele project uiterlijk 31 december 2013 is gerealiseerd en de facturen zijn betaald. Uiterlijk 31 Paraaf Begunstigde: Paraaf Managementaiuoriteit:

9 Kansen 4. Uitvoeringsovereenkomst Versie 1: 30 juni 2008 mei 2014 dient door de begunstigde de eindafrekening met accountantsverklaring te zijn ingediend. De Begunstigde zal bij de start van het project een projectstartverklaring toezenden aan de Managementautoriteit. Een voorbeeld hiervan is aangegeven in de bijlage. De Begunstigde zal volgens onderstaand schema de onderstaande uitgaven in het project doen. De Begunstigde dient zich aan deze planning te houden. Vertraging kan leiden tot een lagere bijdrage. Geplande totale uitgaven Periode (in hele euro) t/m t/m t/m t/m t/m Totaal De Begunstigde realiseert met het project in beginsel de in de onderstaande tabel aangegeven indicatoren: Prioriteit 2: Attractieve Regio's Outputindicator Aantal projecten gericht op verbetering van natuur, landschap of cultureel erfgoed. Aantal toeristisch - recreatieve projecten. Aantal hectaren bedrijventerrein gemoderniseerd. Aantal projecten gericht op milieu. Impactindicator Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaatsen. Bijdrage van het project Aantal: 1 Aantal: 1 Aantal: - Aantal: - Bijdrage van het project Aantal: - 7. De Begunstigde dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het tijdig in bezit hebben van alle voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten, waaronder begrepen vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen e.d. Deze dienen onherroepelijk te zijn. 8. De Begunstigde zal bij het verstrekken van opdrachten aan derden in het kader van het project de van toepassing zijnde Europese voorschriften en beginselen in acht nemen. 9. De begunstigde dient de daartoe verstrekte kredieten, leningen, of financiering door derden aan te wenden ten behoeve van het project Artikel 3 Bevoorschotting 1. Een eerste voorschot van 10% van de toegekende subsidie zal binnen een termijn van 12 weken na ontvangst van de voor akkoord ondertekende Uitvoeringsovereenkomst en projectstartverklaring en nadat de Begunstigde de beschikking van de Provincie Noord-Holland kan overleggen waarin staat dat aan alle voorwaarden die de Provincie Noord-Holland aan haar bijdrage stelt is voldaan uitgekeerd worden. 2. De Begunstigde kan vervolgens twee maal per jaar via de voortgangsrapportage een volgend voorschotverzoek indienen, waarbij uit de voortgangsrapportage inclusief factuuriijst moet blijken dat een bepaald uitgavenpercentage is bereikt. 3. Een tweede voorschot van 30% - aangevraagd via een voortgangsrapportage - zal binnen een termijn van 12 weken worden uitgekeerd, nadat 10% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord door de Begunstigde. Paraaf Begunstigde: Paraaf Managementauterrfeit

10 Wj^Sk W\ Cdk W\ Uitvoeringsovereenkomst % C l l l 9 d l Versie 1:30 juni Een derde voorschot van 40% - aangevraagd via een voortgangsrapportage - zal binnen een termijn van 12 weken worden uitgekeerd, nadat 40% van de subsidiabele kosten is uitgegeven en verantwoord door de Begunstigde. 5. De laatste betaling wordt pas uitgekeerd nadat de eindafrekening van het project door de Managementautoriteit is goedgekeurd en hiervoor een vaststellingbeschikking is afgegeven. De hoogte van de laatste betaling hangt af van de werkelijke subsidiabele kosten van het project, zoals genoemd in de vaststellingsbeschikking. Teveel betaalde voorschotten zullen aan de Managementautoriteit worden terugbetaald. 6. De EFRO en eventuele Rijkscofinancieringsbijdrage zullen worden uitbetaald op rekeningnummer ten gunste van Overeenkomstnummer Nationaal Park Zuid-Kennemerland te Haarlem. 7. Indien de activiteiten niet, of niet in het correcte tempo worden uitgevoerd, wordt de Subsidiebeschikking ten nadele van Begunstigde gewijzigd en zal de bevoorschotting daarop worden afgestemd. De teveel betaalde voorschotten zal door de Begunstigde aan de Managementautoriteit worden terugbetaald. Terzake zal door de Managementautoriteit een afzonderlijk besluit worden genomen. Artikel 4 Opschorting van de betaling 1. De Managementautoriteit heeft het recht de nakoming van haar verplichting tot betalen uit hoofde van deze overeenkomst en de Subsidiebeschikking op te schorten indien: a. de voortgang van het project afwijkt van de tijdsplanning als bedoeld in artikel 2; b. de Begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomt; c. de Begunstigde de bijdrage of een voorschot daarop niet heeft besteed, besteedt dan wel redelijkenwijs voorzienbaar niet zal besteden ten behoeve van het project of niet in overeenstemming met de investeringsbegroting zoals weergegeven in de subsidieaanvraag; d. de inhoud van het voortgangsverslag of eindverslag naar het oordeel van de Managementautoriteit daartoe aanleiding geeft. Artikel 5 Rapportageplicht 1. De Begunstigde dient de Managementautoriteit twee maal per jaar zowel inhoudelijk als financieel op de hoogte te stellen van de voortgang van het project, via een door de Managementautoriteit beschikbaar gesteld voortgangsrapportageformulier (zie bijlage). Een herinnering tot indiening wordt één maand voor de vereiste indieningsdatum verzonden. Met deze rapportage geeft de Begunstigde volledige en waarheidsgetrouwe informatie over de voortgang van het project 2. ledere voortgangsrapportage moet ingediend worden met een factuuriijst (zie bijlage). Hierin moeten alle uitgaven en inkomsten van de betreffende rapportageperiode worden verantwoord, met per betaling/ontvangst: de datum van betaling/ontvangst en het bedrag en de naam van de Begunstigde/betalende partij met een omschrijving van de aard van de betaling/ontvangst. Betalingen dienen gegroepeerd te worden naar het begrotingsonderdeel van de subsidieaanvraag waar deze betrekking op hebben. 3. De Begunstigde dient te rapporteren volgens het volgende schema: 1. uiterlijk 1 maart over de periode 1 september t/m 31 december; 2. uiterlijk 15 september over de periode 1 januari t/m 31 augustus. 4. De Managementautoriteit houdt zich het recht voor om tussentijds een extra rapportagemoment aan te wijzen. Paraaf Begunstigde: Paraaf Management

11 f ^ M C ^ & n Uitvoeringsovereenkomst %.«119^11 Versie 1:30 juni De Managementautoriteit heeft te allen tijde het recht om additionele bescheiden op te vragen en ter plekke alle noodzakelijk geachte controles uit te voeren teneinde meer inzicht te krijgen in de voortgang van het project. Artikel 6 Wijziging en afwijking 1. Het project dient volgens de subsidieaanvraag, het projectplan en de Subsidiebeschikking te worden uitgevoerd. 2. Wijziging(en) met betrekking tot het project (dit kunnen onder meer zijn wijzigingen in de begroting, inhoudelijke wijzigingen, subsidiabele periode etc), zullen te allen tijde door de Begunstigde schriftelijk via een gemotiveerd verzoek in de voortgangsrapportages vooraf ter beoordeling aan de Managementautoriteit worden voorgelegd. 3. De Managementautoriteit beoordeelt het verzoek tot wijziging en zal afhankelijk van deze beoordeling instemming geven, of verzoeken een herziene subsidieaanvraag in te dienen. Indien de Begunstigde wijzigingen in het project niet meldt aan de Managementautoriteit, heeft de Managementautoriteit het recht om de bevoorschotting stop te zetten dan wel de Subsidiebeschikking in te trekken en eventuele voorschotten terug te vorderen. 4. In het geval een aangepaste aanpak wenselijk en mogelijk is zal een herziene subsidieaanvraag ingediend dienen te worden. Indien een aangepaste aanpak niet wenselijk of niet mogelijk is, zal de Managementautoriteit de subsidiering stopzetten. 5. De Managementautoriteit beoordeelt tevens of er afwijking(en) optreden die bedreigend zijn voor de uitvoering en waarvoor de Begunstigde geen verzoek tot wijziging heeft ingediend. In het geval van onregelmatigheden wordt door de Managementautoriteit de door het Ministerie van Economische Zaken opgestelde instructie over onregelmatigheden gevolgd. Artikel 7 Eindafrekening 1. De Begunstigde dient uiteriijk vijf maanden na beëindiging van het project een eindrapportage met facturenlijst en indien van toepassing urenlijst in bij de Managementautoriteit De Begunstigde maakt hiervoor gebruik van het eindverslagformulier dat als bijlage bij deze Uitvoeringsovereenkomst is bijgevoegd. 2. Wanneer de eindrapportage aan alle eisen voldoet, zal de Managementautoriteit binnen 3 maanden een besluit nemen over vaststelling van de EFRO bijdrage. De vaststelling wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten ten behoeve van het project, mits deze in overeenstemming zijn met de verplichtingen zoals deze zijn opgenomen in het besluit tot subsidieverlening en/of deze Uitvoeringsovereenkomst, 3. Inkomsten voor het project die vooraf onvermeld zijn gebleven, worden in mindering gebracht op het in de Subsidiebeschikking toegekende EFRO bedrag. Dit kan leiden tot intrekking van de Subsidiebeschikking, dan wel lagere vaststelling van de EFRO bijdrage bij eindafrekening. De Managementautoriteit vordert eventueel teveel betaalde voorschotten terug. Paraaf Begunstigde: Paraaf Managementaut

12 f gaj'^o^m Uitvoeringsovereenkomst %.^l 1 9 ^ 1 1 Versie 1:30 juni 2008 Artikel 8 Overige bepalingen 1. De Managementautoriteit kan deze overeenkomst per aangetekende brief geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien: a. De Begunstigde zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig dan wel niet behooriijk nakomt en de Begunstigde nalaat deze tekortkoming in de nakoming te herstellen binnen een termijn van vier kalendenweken na schriftelijke ingebrekestelling; b. De Begunstigde kosten, waarvoor op de begroting van het project geen post is opgenomen, heeft betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de eindafrekening; c. De Begunstigde zonder aantoonbare noodzaak tot een onevenredig hoog bedrag kosten heeft betrokken bij een verzoek tot bevoorschotting of bij de eindafrekening; d. De Begunstigde de bijdrage dan wel een deel daarvan niet heeft besteed aan het project; e. Door de Begunstigde voor de uitvoering van het project verkregen leningen, kredieten of andere financieringen onmiddellijk worden opgeëist dan wel beëindigd; f De Begunstigde omtrent zijn hoedanigheid of omtrent het project onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt dan wel voor de besluitvorming van de Managementautoriteit relevante gegevens niet heeft verstrekt aan de Managementautoriteit; g. De Begunstigde andere dan kenbaar gemaakte overheidsbijdragen of andere EU-middelen terzake van het project heeft of zal ontvangen; h. De voor de rechtmatige uitvoering van het project benodigde besluiten als bedoeld in artikel 2.7 niet of niet tijdig tot stand komen; i. De Begunstigde heeft gehandeld, handelt of zal handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift. 2. Ingeval de Managementautoriteit deze overeenkomst ontbindt op grond van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1, heeft de Managementautoriteit het recht de uitbetaalde voorschotten of bijdrage(n) terug te vorderen. De vordering van de Managementautoriteit op de Begunstigde is terstond opeisbaar. Totdat de definitieve bijdrage van het project overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 is vastgelegd, treedt de Managementautoriteit op als schuldeiser voor het totaal van de verstrekte voorschotten. 3. De Begunstigde zal de Managementautoriteit onmiddellijk informeren omtrent alle feiten die van belang kunnen zijn in het kader van artikel Ingeval van niet tijdige betaling door de Begunstigde van het op grond van dit artikel verschuldigde bedrag, is de Begunstigde vanaf de dag dat de schuld opeisbaar is geworden, de wettelijke rente alsmede de kosten van invordering verschuldigd aan de Managementautoriteit De vordering van de Managementautoriteit op de Begunstigde is terstond opeisbaar. 5. De Begunstigde dient te voorzien in de benodigde financiële middelen. 6. De Begunstigde dient zich te houden aan de Aandachtspunten voor projectadministratie voor het project, die als bijlage bij deze Uitvoeringsovereenkomst is bijgevoegd. 7. De Begunstigde dient zich te houden aan de Europese richtlijnen voorlichting en publiciteit bij projecten voor het project, die als bijlage bij deze Uitvoeringsovereenkomst is bijgevoegd. 8. In het geval aanbesteding een rol speelt voor aanbestedende diensten, dan dient deze aanbesteding volgens de richtlijnen voor overheidsopdrachten plaats te vinden, inclusief de interpretatieve mededeling voor aanbesteden onder de grens. Deze zijn als bijlage bij deze Uitvoeringsovereenkomst bijgevoegd. Paraaf Begunstigde: Paraaf Managementautpri:

13 f ^ M O A n Uitvoeringsovereenkomst r%,^ll9^ll Versie 1:30 juni Indien in het kader van dit project staatssteun een rol speelt, dan dient het project volgens de richtlijnen voor staatssteun plaats te vinden, inclusief de verklaring over de de-minimis steun. Een bijlage over staatssteun is bij deze Uitvoeringsovereenkomst bijgevoegd. 10. De Begunstigde zal te allen tijde medewerking verlenen aan een door de Managementautoriteit of andere instanties uit te (doen) voeren controle en evaluatie van het project, daarin begrepen onderzoek of controle op de plaats van uitvoering van het project. De Begunstigde verleent daartoe inzage in de betreffende projectadministratie en verstrekt de inlichtingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van de bijdrage. 11. De Begunstigde dient het project minimaal tot vijfjaar na datum einde project in stand te houden, waarbij het de Begunstigde niet is toegestaan tot genoemde datum het project of onderdelen van het project zonder toestemming van de Managementautoriteit te vervreemden. 12. De Begunstigde bewaart tot minimaal eind 2020 alle bewijsstukken op het gebied van ontvangsten en uitgaven betreffende het door EFRO gefinancierde project. Na gedeeltelijke afsluiting van een project door de Audit Autoriteit volgens de bepalingen van de verordening (EG) 1083/2006 wordt de bewaartermijn gewijzigd in drie jaar nadat een gedeeltelijke afsluiting van het project heeft plaatsgevonden. 13. De Managementautoriteit behoudt zich het recht voor om de verieende subsidie in zijn geheel of gedeeltelijk terug te vorderen en deze overeenkomst te ontbinden indien de uitvoerder c.q. Begunstigde in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft verkregen. 14. De Begunstigde gaat ermee akkoord dat zijn/haar naam wordt opgenomen in een door de Managementautoriteit te maken publicatielijst lijst van Begunstigden, met daarin de naam van het project en de daarvoor uitgetrokken overheidsgelden. 15. De Begunstigde gaat ermee akkoord dat de communicatie en behandeling van dit project langs elektronische weg zal plaatsvinden. Artikel 9 Aanvullende verplichtingen Naar aanleiding van het project zijn door de Managementautoriteit de volgende aanvullende verplichtingen gesteld: 1. De Begunstigde hanteert voor wat betreft de inzet van uren door eigen medewerkers en van projectpartner de provincie Noord-Holland in de eindrapportage uitsluitend tarieven op basis van nacalculatie. Artikel 10 Inwerkingtreding en toepasselijkheid 1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening daarvan door beide partijen. 2. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen door de partijen, 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van alle mogelijke (algemene) voorwaarden van de Begunstigde uitdrukkelijk uit Artikel 11 Toepasselijk recht, domicilie, geschillenbeslechting 1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederiands Recht. Paraaf Begunstigde: c Paraaf Managementautog

14 Kansen Uitvoeringsovereenkomst Versie 1: 30 juni Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen domicilie ten kantore van de Managementautoriteit. 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van andere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 4. Het in artikel 11.3 genoemde arbitragereglement ligt bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie ter inzage en zal op verzoek worden toegezonden. 5. Deze overeenkomst legt alle rechten en plichten van de partijen vast en treedt in de plaats van al hetgeen tussen partijen is besproken of vastgelegd. 6. Geen van de partijen kan zonder overeenstemming rechten uit deze overeenkomst overdragen aan derden. Paraaf Begunstigde: Paraaf Managemenlauioriteit:

15 Kansen Aldus in tweevoud geparafeerd en ondertekend Uitvoeringsovereenkomst Versie 1: 30 juni 2008 Gedaan te Haarlem, Datum io-io - 200C\ Namens de Begunstigde, F.G. van Diepen-Oost Voorzitter J.W. Hoep-Groen Secretaris Gedaan te Rotterdam, Datum ^ Namens de Manage R.G.H.J. van Raak Programmamanager Deze Uitvoeringsovereenkomst is op 26 augustus 2009 verzonden aan de Begunstigde. De Begunstigde dient uiterlijk 8 weken na deze verzendatum deze Uitvoeringsovereenkomst ondertekend retour te hebben gezonden aan de Managementautoriteit Kansen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Vervolgens voorziet de Managementautoriteit deze Uitvoeringsovereenkomst van een ondertekening, waarna één van de door beide partijen ondertekende versies aan de Begunstigde zal worden verzonden. Indien bovengenoemde termijn wordt overschreden vervalt de Subsidiebeschikking. In geval van bijzondere omstandigheden kan de Begunstigde binnen deze acht weken een gemotiveerd verzoek tot uitstel van deze termijn bij de Managementautoriteit indienen. Bijlagen subsidieverplichtingen 1. Versie 1:10 december Versie 1:10 december Versie 1: 23 mei Versie 1: 23 mei Versie 1: 23 mei Versie 1: 30 juni Versie 2: februari Versie 1:10 december december Versie 1: 10 december 2007 Aandachtspunten EFRO projectadministratie Bepalingen aan vooriichting en publiciteit Projectstartverklaring Facturenlijst Voorbeeld Voortgangsrapportage Voorbeeld Eindverslag Controleprotocol Aanbestedingsschema Advies aanbesteden i.h.k.v. EFRO van Staatssecretaris EZ Staatssteunschema 10

16 Kansen Postbus AN Rotterdam \ '^^^' "«>«! r Hori. t-jye Pays-Bas Provincie Flevoland ONTVANGEN 1 2 NCV. 2009

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Stichting Waag Society mevrouw Marleen Stikker Nieuwmarkt 4 1012CR Amsterdam Projectnaam: CineGrid Amsterdam Projectnummer: 21M.007 Datum besluit: 27-04-2010 Subsidiebeschikking in het

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Uitvoeringsovereenkomst in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma Kansen voor West, programmadeel West-Regio Uitvoeringsovereenkomst in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma Kansen voor West, programmadeel West-Regio voor het project Blauwe As Almere: water voor toeristisch recreatieve ontw, met projectnummer

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de heer P. Struijs Vasteland 12e 3011BL Rotterdam Projectnaam: LNG Dual fuel voor de Binnenvaart Projectnummer: 22Z.011 Datum besluit: 25-02-2011

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Rotterdam Aan begunstigde: Mobiel Erfgoed Centrum de heer R Schuddeboom Postbus 247 3CL Rotterdam Projectnaam: MEC-Innovatie Projectnummer: 21R.5 Datum besluit: 15-3-212 Subsidiebeschikking in het kader van het

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel West-Regio Aan begunstigde: Acquit Business Development BV de heer W.G.L. de Jong Marnestraat 6 2497NE Den Haag Projectnaam: Delft Aardwarmte Pilot-Project (DAPP) Projectnummer: 21Z.017 Datum besluit: 08-06-2011

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam Aan begunstigde: Economische Zaken gemeente Amsterdam van Ark Postbus 2133 1000CC Amsterdam Projectnaam: Innovatieregio Amsterdam: integratie kennis, kunde, kassa Projectnummer: 21A.007 Datum besluit:

Nadere informatie

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam

Subsidiebeschikking. in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma, Kansen voor West, programmadeel Amsterdam Aan begunstigde: Woningstichting Eigen Haard Nieman Postbus 67065 1060JB Amsterdam Projectnaam: Made@De Overkant-leren, creeren, produceren&verkopen Projectnummer: 23A.012 Datum besluit: 07-04-2011 Subsidiebeschikking

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR

Gedeputeerde Staten. Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Holland Health De heer T.G.V. van Veen Delaunay Postbus 68 1800 AB ALKMAAR Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Lindeman SHV/SUB/A Doorkiesnummer (023) 514 4138

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Overnemen EFRO-subsidie van de Stichting Mainport en Groen. Samenvatting In navolging van het raadsbesluit afronding PASO 1

Nota van B&W. onderwerp Overnemen EFRO-subsidie van de Stichting Mainport en Groen. Samenvatting In navolging van het raadsbesluit afronding PASO 1 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Overnemen EFRO-subsidie van de Stichting Mainport en Groen Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 18 februari 2014 inlichtingen Martin Sulman (

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Arq De heerj. Schaart Nienoord 5 1 1 12 XE DIEMEN Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M. Lindeman SHV/SUB/A Doorkiesnummer (023) 514 41 38 lindemanm@noord-holland.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma Kansen voor West, programmadeel West-Regio

Uitvoeringsovereenkomst in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma Kansen voor West, programmadeel West-Regio Uitvoeringsovereenkomst in het kader van het EFRO Doelstelling 2 programma Kansen voor West, programmadeel West-Regio voor het project Aim for New Energy, met projectnummer 21M.010 De partijen: HET COLLEGE

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de STICHTING ZERO EMISSIE MOBILITEIT, (hierna te noemen: ZEM ), gevestigd te Haarlem en aldaar kantoorhoudende aan het Frederikspark 1 (2012 DA), te dezen

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Zorg aan Zet, arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in Limburg, hoofdaanvrager regionale sectorplan zorg hierna te noemen: (de) aanvrager, 2. Arbeidsorganisatie..

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Freelance Inhuurovereenkomst

Freelance Inhuurovereenkomst Freelance Inhuurovereenkomst De partijen, 1. Opdrachtgever X, gevestigd aan de Straat 123 te Amsterdam te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 12345678 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door A. de Vries

Nadere informatie

_ ir.-drs T» van der' inlichtingen bij ' ~ G.F.-Jonkhart Drs. Tolsma Techniek B.V. De heer D.J. de Visser Postbus 1010 8300 BA EMMELOORD

_ ir.-drs T» van der' inlichtingen bij ' ~ G.F.-Jonkhart Drs. Tolsma Techniek B.V. De heer D.J. de Visser Postbus 1010 8300 BA EMMELOORD PROVINCIE FLEVOLAND Postbus 55 8200 AB Lelystad Tolsma Techniek B.V. De heer D.J. de Visser Postbus 1010 8300 BA EMMELOORD Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-mai7 provincie@flevoland.nl Weösite

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs, Voion, hierna ook te noemen Opdrachtgever, statutair gevestigd te Utrecht, voor het ondertekenen van deze overeenkomst

Nadere informatie

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer..

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. Subsidieovereenkomst met betrekking tot project Project nummer.. De ondergetekenden: 1. Stichting IT Projecten, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6536 CG) Nijmegen, aan de Weezenhof

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir. J.A. Mooibroek Postbus 950 5700 AZ HELMOND

Provincie Noord-Brabant. College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir. J.A. Mooibroek Postbus 950 5700 AZ HELMOND 1501039 Brabantlaan 1 Postbus 90151 "4 B ^^'^«' '^'f'-^^^'^'^ 's-hertogenbosch L j ^ ^ y Telefoon (073) 681 28 12 / ' Fax (073) 614 11 15 College van burgemeester en wethouders von Helmond Mevrouw ir.

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Currence Incassomachtigen B.V. i.o. 1008100. Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Versie: 1.1 Datum: juni 2015 De ondergetekenden: 1. Naam bedrijf...., met KvK-nummer. en met statutaire zetel te....,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor subsidieovereenkomsten BankGiro Loterij Fonds

Algemene Voorwaarden voor subsidieovereenkomsten BankGiro Loterij Fonds Algemene Voorwaarden voor subsidieovereenkomsten BankGiro Loterij Fonds 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle subsidieovereenkomsten waarbij Stichting DOEN, te dezen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

f" Provincie Noord-Holland

f Provincie Noord-Holland f" Provincie Noord-Holland 2 5 MEI 2012 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland Postbus 20 1530 AA WORMER (., OP Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.v.d.Plas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

gemeente werkendam Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bruine Kilhaven

gemeente werkendam Uitvoeringsovereenkomst BIZ Bruine Kilhaven gemeente werkendam Uitvoeringsovereenkomst IZ ruine Kilhaven Ondergetekenden, de gemeente Werkendam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M. van Oosten, wethouder Economische zaken, handelend

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2015, nr. 567111/635618, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie groen Noord-Holland 2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Openluchttheater Ede REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Openluchttheater Ede REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Openluchttheater Ede REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Openluchttheater Ede 2. Speerpunt Strategische agenda: Kwaliteit van de leefomgeving; Benutten en versterken

Nadere informatie

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018)

Verlening subsidie bio-energiecentrale Meerhoven te Eindhoven (projectnr E 2018) Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg en de gemeente Alkmaar Ondergetekenden, De gemeente Alkmaar, te dezen op grond van de volmacht van de burgemeester van die gemeente

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie