Handleiding RSPW. Projectcontrol. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams. De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding RSPW. Projectcontrol. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams. De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken"

Transcriptie

1 Projectcontrol De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams 1 Versie, november 2012

2 Projectmanager en projectcontroller samen in control over het project. 2

3 Een ideaal zonder plan zal een droom blijven Wie de Stadsvisie de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030 leest, wordt blij. Het stuk staat bol van ambitie en heeft het potentieel van de stad scherp voor ogen. Ons bestuur zet daarmee een positief en gedurfd statement neer in toekomend tegenwoordige tijd. This day is the first day of the rest of your life, is het credo. We have a dream! Hoe bereiken we dat gedroomde beeld? Een ideaal zonder plan zal immers een droom blijven. De fysieke sector slaat de hand aan de ploeg. Zij hebben dat plan en willen aan de slag. Met elkaar. Voor de stad waarin en waarvoor zij werken. Elke voormalige dienst heeft in de loop der jaren zijn eigen domein tot bloei gebracht. Ruimtelijke ontwikkeling, projectontwikkeling en timmeren aan de stad, ze groeiden uit tot vakken apart, compleet met opdrachtgever opdrachtnemer verhoudingen waarmee de stad Rotterdam niet altijd was gediend. We zijn door ervaring wijzer geworden en weten nu dat louter denken in eigen domeinen door de tijd is achterhaald. Collega s van de fysieke sector vonden elkaar in een eenduidige aanpak waarin ze het beste uit elkaars ervaringswereld hebben gestopt. Zij doen dat onder de noemer van de Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken. En ze presenteren die methode met gepaste trots en broodnodige ambitie. Allereerst aan degenen die dat moeten waarmaken. Wat er door lijnmanagers en projectmedewerkers in alle echelons van de fysieke sector is bedacht, lees je in deze handleiding. Let wel: wat geschreven is mag het eigen gezonde verstand nooit terzijde schuiven. Reageer waar jouw kennis en ervaring je tot een andere aanpak zouden brengen. Deel die bevinding met je collega s. Verrijk het geheel met wat je er zelf van vindt. En houd je zonder tegenbericht aan de lijnen die we bij dezen hebben uitgezet. Ron Voskuilen Algemeen directeur Cluster Stadsontwikkeling 3

4 Inhoudsopgave P&C-cyclus 5 Organisatie projectcontrol 15 Samenvattend: geen baliekluivers maar huishouders 23 4

5 P&C-cyclus Waar gaat dit thema over? Planning & control (P&C) gaat over het vertalen van beleid naar concrete projectdoelen, het toebedelen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om deze doelen te bereiken, het volgen van en rapporteren over de voortgang en het zo nodig bijsturen op doelen of de uitvoering. Wat willen we hiermee bereiken? Een effectieve P&C-cyclus faciliteert de uitvoering van het beleid en ondersteunt de beheersing van projecten. Effectieve P&C wordt positief beïnvloed wanneer elk managementniveau opereert vanuit Plan-Do-Check-Act. Dit leidt tot meer realisaties binnen tijd en budget en meer tijdige signalering van knelpunten en risico s. De beschreven P&C-cyclus ondersteunt de aansluiting tussen beleid en uitvoering, onder meer via de totstandkoming van de investeringsstrategie. Het proces van beheersen en bijsturen wordt ondersteund met de rapportageproducten op de verschillende niveaus, zoals de Monitor Grote Projecten en Regeling risicovolle projecten. Wie heeft welke rol om deze doelen te bereiken? De bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectmanager zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen planvorming (planning) en control (beheersing door meting en bijsturen). De projectmanager is de opsteller van de projectplannen, die door de projectlijn ambtelijk en bestuurlijk worden vastgesteld. De cluster(dienst)controller is functioneel verantwoordelijk voor de P&C-cyclus en ondersteunt de projectmanager hierbij door procesondersteuning, advisering en toetsing. Wat reikt de Rotterdamse Standaard aan? De P&C-cyclus voor projecten is beschreven, inclusief de beschrijving van alle te leveren producten in die cyclus. Aangegeven wordt onder meer hoe deze cyclus samenhangt met het integrale P&C-proces binnen de gemeente. Hierbij worden onder meer behandeld wat de relatie is met de gemeentelijke verslaggevingsregels (het BBV), de dossierrichtlijnen en regels voor interne doorbelastingen tussen clusters(diensten). 5

6 Inleiding: koers op kompas In dit thema dat de Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken aanreikt, draait alles om planning & control. Dat is een vakdiscipline die qua relevantie niet onderdoet voor de bestuurlijke en civieltechnische aspecten van onze projecten. Om de metafoor van het schip weer aan te halen: het doel mag bekend zijn, rederij en bemanning weten van zichzelf en van elkaar wat hun te doen staat en de risico s die op de loer liggen zijn benoemd. Zonder kompas kan de uitgezette koers echter niet worden gevolgd. Met planning & control wordt aan dat kompas gestalte gegeven. De coördinaten op het gebied van Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit (GROTICK) worden toegesneden op het project en scherp in het oog gehouden. Een doelmatige rapportagecyclus biedt de projectbetrokkenen inzicht: van volksvertegenwoordiging tot werkvloer. P&C-cyclus De P&C-cyclus van de fysieke projecten heeft een aantal specifieke uitgangspunten. Die bepalen de vorm van de cyclus en de bijbehorende verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (hierna: TVB). Zij vormen de kaders die zijn afgeleid van het beleid en de P&C-cyclus van de gemeente Rotterdam. Deze P&C-cyclus omvat verschillende niveaus en aspecten, zoals weergegeven in het nu volgende plaatje. Plannen/begroten op strategisch niveau Kenmerken: Sturen op collegedoelen In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de P&C-cyclus: de planning van, en control op de omvangrijke projectenstroom binnen het concern Rotterdam en de sturing op besluitvorming op gemeentelijk niveau. Daarbij zoomen we gaandeweg in op projectcontrol pur sang. Bijsturen Gemeente Rotterdam Meten/rapporteren Inrichten/stellen van kaders Plannen/begroten Kenmerken: Sturen op programma- en projectdoelen Bijsturen GMT Inrichten/uitvoeren Meten/rapporteren Plannen/begroten Kenmerken: Sturen op resultaten Bijsturen Projectmanagement Inrichten/uitvoeren Meten/rapporteren 6

7 Koppeling beleid en uitvoering Aan de basis van de keuzes die worden gemaakt bij het vrijmaken van middelen voor investeringen en het starten van projecten staat het beleid van de Gemeenteraad (hierna: de Raad) en het College. Projecten en investeringen zijn dus altijd gekoppeld aan de visie en het beleid van de gemeente, zoals onder meer is vastgelegd in de Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie 2030 kortweg Stadsvisie. De Stadsvisie omvat de twee pijlers waarop ons stadsbestuur koerst, te weten: een sterke economie; een aantrekkelijke woonstad. Dat vergt een grote inzet van menskracht en middelen. Het is dus des te belangrijker om, onderweg naar 2030, te weten hoe de huik hangt. Daarom voorziet het concern Rotterdam in een P&C-cyclus die in principe alle investeringen omvat. Dit betekent dat alle projecten en investeringen op, onder en boven de grond van de gemeente Rotterdam, volledig aangesloten zijn op de P&C-cyclus. Het gaat dan om investeringen in vervanging, vernieuwing en uitbreiding op het gebied van: grondexploitaties; vastgoed; stedelijke vernieuwing, onder meer vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV); buitenruimte (openbare ruimte en milieu); infrastructuur (waaronder stadsregionaal). Uit praktische overwegingen kunnen vervangings- en onderhoudsinvesteringen binnen bepaalde kaders (waaronder budgettaire kaders) deel uitmaken van de reguliere budgetten, en daarmee buiten deze P&C-cyclus voor projecten vallen. Investeringen die zijn gerelateerd aan de bedrijfsvoering van de gemeente (zoals investeringen in IT en facilitaire zaken) vallen eveneens buiten de scope van de P&C-cyclus. De gemeente gebruikt bij de selectie van de projecten waarin zij wil investeren een specifiek instrument: de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Met behulp hiervan worden de verwachte maatschappelijke kosten en baten van een project in beeld gebracht. Dit instrument speelt een belangrijke rol in de projectselectie voor de investeringsstrategie en investeringsbegroting. Centrale kaders en beleid: de rol van de fysieke sector De fysieke sector heeft van het College de opdracht gekregen om ten behoeve van de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de fysieke keten: de relevante primaire processen van de fysieke sector in onderlinge samenhang als ketenproces te (her) ontwerpen; de interne en financiële bedrijfsvoering van de fysieke sector samenhangend af te stemmen; de informatievoorziening voor sturing, management en verantwoording op ketenniveau te richten; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de fysieke keten en voor grote projecten transparant en eenduidig te organiseren en te handhaven. Als voortvloeisel van dit takenpakket komt onder meer de Monitor Grote Projecten (MGP) en de Regeling risicovolle projecten onder verantwoordelijkheid van de betreffende directie binnen de fysieke sector tot stand. Deze rapportages verschijnen minimaal twee keer per jaar. Centrale P&C-cyclus: kijk op de kalender Op basis van de (in juli) door de Raad vastgestelde kaderbrief worden door alle gemeentelijke clusters(diensten) begrotingen opgesteld en aan de Bestuursdienst (BSD) ter hand gesteld. In de periode van oktober tot en met medio november wordt de programmabegroting van de gemeente (de som van de begrotingen van de clusters(diensten), inclusief investeringen) in de Raad besproken en vastgesteld. Op basis van deze vastgestelde begrotingen worden in december managementcontracten opgesteld en vastgesteld. 7

8 In de kaderbrief is de investeringsstrategie voor het opvolgende jaar opgenomen. Dit document geeft inzicht in de (geactualiseerde) meerjarige investeringsruimte en in de geselecteerde investeringsprojecten. Het herijkte investeringsprogramma en de investeringskredieten worden vervolgens in de begroting opgenomen en voorgelegd aan de Raad. Het jaarverslag bevat de verantwoording over de aanwending van de kredieten. De investeringsruimte wordt voornamelijk aangewend voor projecten in het kader van de Stadsvisie. Het College en de Raad ontvangen twee keer per jaar een bestuursrapportage en één keer een jaarverslag. Met de bestuursrapportages legt het College verantwoording af aan de Raad over de uitvoering van de begroting. De bestuursrapportage is gebaseerd op de rapportages van de gemeentelijke clusters(diensten). Het doel van de bestuursrapportages is het verschaffen van beleidsinformatie en financiële gegevens over de realisatie van de gestelde doelen in de begroting, waaronder de uitvoering van de Collegeprioriteiten. Daarnaast wordt ook periodiek over de voortgang van grote fysieke projecten gerapporteerd via de Monitor Grote Projecten en de Regeling risicovolle projecten. De directies binnen de fysieke sector legt deze minimaal twee keer per jaar aan het College voor. Het College op zijn beurt, legt aan de hand van deze rapportage verantwoording af aan de Raad over de sturing en beheersing van grote projecten. 8

9 Planningsproducten binnen de P&C-cyclus De P&C-cyclus levert producten die onderdeel zijn van het planningsproces en van het rapportageproces. Rotterdam zet in op een hechte onderlinge samenhang tussen de producten van beide processen. Op verschillende niveaus vinden, uitgaande van de gesloten P&C-cyclus, overleggen en reviews plaats om te toetsen of de beoogde doelstellingen gerealiseerd worden en of bijsturing gewenst is. In dit hoofdstuk worden de plannen beschreven die deel uitmaken van de gemeentelijke P&C-cyclus. Plannen kunnen worden onderverdeeld naar hun horizon en hun functie. Binnen de gemeente Rotterdam worden op het onderwerp van de fysieke projecten verschillende, elkaar opvolgende plannen onderscheiden, te weten: Stadsvisie Rotterdam; investeringsstrategie; investeringsbegroting; jaarplannen van diensten; projectplannen (totaal en per fase). Samenhang tussen de verschillende plannen Door het College en de Raad worden in een meerjarige cyclus de visie en het langere-termijnbeleid van de gemeente uitgewerkt. Dit is vastgelegd in het document Stadsvisie Rotterdam. Vanuit dit document wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld die de basis is voor de programmabegroting van de gemeente en de jaarplannen van de clusters(diensten). De geplande investeringen en projecten leiden tot plannen per fase per project, ofwel de projectplannen. Schematisch ziet dit proces er als volgt uit: Stadsvisie Rotterdam meerjarig Jaarlijkse Kaderbrief van de gemeente Incl. investeringsstrategie Jaarlijkse programmabegroting gemeente Jaarlijkse plannen per dienst (met management contracten) Projectplannen per fase 9

10 In de hier volgende paragrafen zijn beknopt de doelstelling en inhoud van de verschillende plannen omschreven. Stadsvisie Rotterdam In de Stadsvisie Rotterdam is de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie van de stad uitgewerkt met een blik op het jaar Het bestaat uit de onderdelen Ontwikkelingsstrategie, Gebiedsuitwerking en Uitvoeringsstrategie. De meest recente versie is op 27 november 2007 door de Raad vastgesteld. Meerjaren Investeringsperspectief Vanuit de Stadsvisie, de ruimtelijk - economische gebiedsmonitor, de verwachte investeringsruimte en de geplande projecten wordt een meerjarig financieel perspectief opgesteld en minimaal jaarlijks herijkt. De scope hiervan omvat circa vijf jaren, maar alle geplande investeringen (ook buiten deze termijn) worden hierin altijd opgenomen. Deze investeringsplanning wordt mede gebruikt om prioritering toe te kennen aan lopende en verwachte investeringsprogramma s en als trigger voor het voorbereiden van investeringsplannen om op het juiste moment klaar te zijn voor het starten van gewenste activiteiten. Investeringsstrategie als onderdeel van kaderbrief De jaarlijkse investeringsstrategie wordt mede op basis van de Stadsvisie circa begin maart in concrete investeringsvoorstellen uitgewerkt. Het College besluit over de investeringsstrategie in zijn voorjaarsretraite en dat besluit wordt meegenomen in de kaderbrief. De geactualiseerde investeringsstrategie wordt voor het zomerreces opgeleverd aan het College en de Raad. Deze vormt een onderdeel van de kaderbrief, die tevens de financiële going concern-kaders voor het komende jaar weergeeft. Investeringsbegroting als onderdeel van programmabegroting In de jaarlijkse programmabegroting van de gemeente, die in november door de Raad wordt vastgesteld, is een investeringsprogramma opgenomen. In dit investeringsprogramma wordt het volgende aangegeven: de financiële meerjarige investeringsruimte; de financiering van de investeringen (vanuit de begroting, het investeringsfonds IFR of vanuit de renteinkomsten van het IFR); de vastgestelde investeringskredieten voor het komende jaar; een korte toelichting op de investeringen/projecten. Jaarplannen per cluster(dienst) De clusters(diensten) stellen op basis van de vastgestelde programmabegroting eigen jaarplannen op die ter vaststelling aan het College worden voorgelegd. Projectplannen per fase Geplande investeringen leiden tot projecten waarvoor per fase een plan wordt opgesteld. Dit plan wordt vastgesteld door de opdrachtgever van het project, en vormt de basis van de verantwoording en besturing van het project. Vooraf wordt bepaald welke faseovergangen door het College moeten worden vastgesteld. 10

11 Wie doet wat binnen de P&Ccyclus? Niet alleen op projectniveau moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn wie welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft. Ook de Rotterdamse projectenstroom als geheel vraagt om die helderheid. Wie zijn de spelers? Wie doet wat? Wie mag wat? In dit hoofdstuk gaan we daar op in. Hoe de opgave werd verheven tot een project waarin na zorgvuldige overwegingen werd geïnvesteerd, is nu duidelijk. Met het goed in beeld houden van het vervolgtraject staat of valt echter de succesvolle gang naar het doel dat het Rotterdamse bestuur voor ogen heeft. De belangrijkste spelers binnen de P&C-cyclus voor de fysieke projecten zijn: de Raad; het College; de bestuurlijk opdrachtgever (projectwethouder); de directies binnen de fysieke sector; de directieraad Stadsvisie; de ambtelijk opdrachtgever; de projectmanager; de deelgemeente; de cluster(dienst)controller(s); de projectcontroller(s); de planeconomen. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) op hoofdlijnen is weergegeven in de bij deze handleiding gevoegde bijlage Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 11

12 Rapportageproces en producten Binnen het rapportageproces maken we op hoofdlijnen een onderscheid tussen het afleggen van verantwoording enerzijds en interne sturing anderzijds. In de bijlage Rapportageproces en producten wordt een overzichtstabel van rapportages weergegeven. Uitgangspunten rapportages Enkele uitgangspunten voor de rapportages zijn: gelaagde opbouw: het laagste niveau van informatievoorziening moet dekkend zijn voor alle hogere informatiebehoeften; rapportage volgens vast format; ruimte voor zwaardere of lichtere rapportage-eisen, afhankelijk van het soort project (type, omvang, gevoeligheid, complexiteit en dergelijke); periodieke bespreking van de rapportages tussen ontvanger en degene die de rapportage aanlevert; grote gerichtheid op sturen (naast het verantwoorden). 12

13 Instrumenten voor sturing en beheersing van grote en risicovolle projecten In het thema Projectcontrol van de Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken is de Monitor Grote Projecten en de Regeling risicovolle projecten meermalen genoemd. De monitor grote projecten is door het College ingesteld naar aanleiding van de rapportage over de Museumparkgarage door de Audit Services Rotterdam (ASR). De Regeling risicovolle projecten is later op advies van de Rekenkamer ingesteld, omdat voor sommige projecten de informatieverstrekking meer diepgang, bredere en gedetailleerde uitleg vereist is dan de samenvattingen die in de monitor grote projecten worden gegeven. In dit hoofdstuk lichten wij beide vormen van rapportage toe. De monitor grote projecten als de Regeling risicovolle projecten zijn instrumenten voor de besturing en beheersing van grote en risicovolle projecten. Zowel voor het College als voor de betreffende directies binnen de fysieke sector. Daarnaast worden deze rapportages door het College gebruikt om verantwoording aan de Raad af te leggen. Wat is een groot project? Het College heeft de volgende criteria vastgesteld: 1. de looptijd van het project is langer dan drie jaar en 2. het totale projectbedrag is meer dan 20 mln (projecten > 70 mln altijd) en 3. het project wordt gekenmerkt door een niet routinematig karakter en/of een hoge mate van complexiteit en/of een bijzonder maatschappelijk of politiek risicoprofiel. N.B.: ook projecten met alleen een exploitatiebudget komen in aanmerking of projecten die bestaan uit een veelheid van deelprojecten. Wanneer is een project risicovol? Om een project als risicovol aan te wijzen hanteert de raad, naast de criteria voor een groot project, daar de volgende overwegingen voor: - Er is sprake van een niet-routinematige, in de tijd begrensde activiteit; - De gemeente draagt alleen of grotendeels de verantwoordelijkheid voor het project; De Regeling risicovolle projecten is bedoeld voor projecten waarvan op voorhand wordt verwacht dat zich bij de uitvoering (substantiële) risico s kunnen voordoen, die - als zij zich voordoen een grote impact hebben vanwege de omvang van maatschappelijke, financiële en/of politieke effecten. 13

14 Er zijn meerdere partijen bij betrokken; Er zijn substantiële financiële gevolgen en/of aanmerkelijke uitvoeringsrisico s aan het project verbonden; Er zijn belangrijke gevolgen voor de samenleving of de gemeentelijke bedrijfsvoering; Er is sprake van toepassing van nieuwe technologieën of financieringsconstructies; Er is sprake van een in organisatorisch opzicht complex besturings- en uitvoeringsproces. Opnemen van projecten in de monitor grote projecten Het College wijst de te monitoren projecten aan; via de begrotingscyclus wordt de Raad geïnformeerd over de lijst met projecten. Ook de Raad kan projecten aanwijzen, waarover zij geïnformeerd wenst te worden. Wanneer een project (nagenoeg) voltooid is en er geen bijzondere risico s meer spelen, wordt dat project afgevoerd. Aanwijzen risicovol project De raadscommissie doet een voorstel aan de raad tot aanwijzing van een risicovol project, omdat zij van mening is dat de controlerende taak meer toegesneden informatie vereist. Wanneer de raad dit voorstel overneemt wordt in het raadsbesluit vermeld vanaf welke projectfase de Regeling van toepassing is. Indien van toepassing dan wordt dit project niet meer via de monitor grote projecten gerapporteerd. Formats Voor de monitor grote projecten wordt een stoplichtmodel toegepast. Voor een toelichting op dit model wordt verwezen naar de bijlage Toelichting op het format van de Monitor Grote projecten die bij de handleiding is toegevoegd. Voor de risicovolle projecten zijn er drie rapportagevormen: de basisrapportage, de voortgangsrapportage en de eindrapportage. De basisrapportage wordt gevormd door het geactualiseerde en eventueel aangepaste of uitgebreide projectplan (format RSPW). Voor de inhoud van de diverse rapportages wordt verwezen naar de bijlage Regeling risicovolle projecten die aan de handleiding is toegevoegd. Tot slot De ambtelijke opdrachtgever is integraal verantwoordelijk, met ondersteuning van de projectmanager, voor oplevering van zijn rapportage aan de betreffende directie binnen de fysieke sector. Dat betekent dat alle aanpassingen op de inhoud (door controllers, directeuren en anderen) via de ambtelijke opdrachtgever lopen. De ambtelijk opdrachtgever als de projectmanager tekenen voor de inhoud, alvorens de rapportage aan de betreffende directie binnen de fysieke sector wordt aangeboden. Eventuele aanpassingen die de betreffende directie binnen de fysieke sector in de rapportage aanbrengt, worden teruggekoppeld aan de ambtelijke opdrachtgever en verwerkt door de projectmanager. De projectbeschrijvingen bevatten commercieel gevoelige informatie (onder andere project Onvoorzien) wat in de rapportage als geheim wordt gekwalificeerd. Het College behandeld het geheime deel van de rapportage in de raadscommissie in een besloten vergadering. Na behandeling hiervan wordt de overige informatie in een openbare vergadering behandeld. Het College legt met deze rapportages verantwoording af aan de Raad over de sturing en beheersing van de projecten. 14

15 Organisatie projectcontrol Waar gaat dit thema over? Projectcontrol gaat over de sturing en beheersing van projecten. De controlfunctie ondersteunt optimaal en efficiënt de projecten en vervult de rol van het financieel geweten. Dit wordt mede geborgd door de wijze van hiërarchische en functionele aansturing van de projectcontrolfunctie. Doordat deze aansturing buiten het project plaatsvindt, blijft de projectcontroller onafhankelijk. Daarnaast functioneert de projectcontroller in het projectteam. Dit levert meer toegevoegde waarde en een optimale informatievoorziening. Wat willen we hiermee bereiken? Het optimaal organiseren van de controlfunctie heeft tot doel dat: er beter gestuurd wordt op de beheersing van een project; projecten de ondersteuning vanuit control krijgen die past bij het project. Dit is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project; er geen activiteiten dubbel gebeuren, doordat een project niet meer dan één projectcontroller heeft en de taken in de financiële kolom beter op elkaar zijn afgestemd; de vakbekwaamheid van de projectcontrolfunctie geborgd wordt. Wie heeft welke rol om deze doelen te bereiken? De Directie Middelen & Control (DMC) van de Bestuursdienst ondersteunt de bestuurlijke opdrachtgever, de projectcontroller ondersteunt de ambtelijk opdrachtgever en de projectmanager. De sturing van de projectcontroller vindt plaats via de cluster(dienst)controller. Wat reikt de Rotterdamse Standaard aan? De Rotterdamse Standaard beschrijft de organisatie en positie van de controlfunctie en daarbij specifiek de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectcontroller. Voor het bepalen welke controlondersteuning, ambtelijke aandacht en bestuurlijke aandacht passend is voor welk project wordt gebruikgemaakt van een model voor projectclassificatie dat in principe na elke fase opnieuw wordt toegepast. 15

16 Projectcontrol: het financiële geweten en meer De projectcontroller is er niet om de projectleiding te controleren. Hij is er om de projectmanager te helpen in control te blijven. Bondiger valt de rol van projectcontrol nauwelijks samen te vatten. Het draait hier immers niet om drammende Dorknopers maar om meedenkers. En hun professionaliteit en pro-activiteit zegt veel over de kwaliteit van de organisatie waarin wij functioneren, van laag tot hoog. We zetten gezamenlijk in op het behalen van de projectdoelstellingen, liefst zo efficiënt mogelijk. En mochten we onderweg om wat voor reden dan ook van de uitgestippelde koers afwijken, dan brengt de projectcontroller in beeld wat de consequenties zijn, met name op die vlakken die in geld kunnen worden vertaald. Het financiële geweten dat de projectcontroller heet te zijn, omvat dus meer dan pure pecunia. Het gaat hierbij ook om tijd, capaciteit, menskracht en middelen. In dit hoofdstuk gaan we in op de functies en taken van de projectcontroller en zijn positie binnen en buiten het project. Ook duiden we de wijze waarop projectcontrol binnen de fysieke sector-projecten wordt ingezet. Keuzes in control: de uitgangspunten De volgende uitgangspunten staan aan de basis van de keuzes voor de organisatie en invulling van de rol van de projectcontroller binnen het fysieke domein: Projectcontrol is de medehoeder van de Rotterdamse Standaard Projectmatig werken (RSPW); projectcontrol versterkt de primaire projectlijn Bestuurlijk Opdrachtgever (BOG) - Ambtelijk Opdrachtgever (AOG) - Projectmanager (PM); elke managementlaag kent een eigen (project)control- ler ter ondersteuning en versterking van de managementrollen; de projectcontroller is het meest effectief als hij in het project staat. Hiermee is de toegang tot actuele informatie het best geborgd; de projectcontroller kent een duale verantwoording, zowel aan de primaire (project)aansturingslijn als aan de financiële functie (clustercontroller); alhoewel de verantwoordelijkheid van de projectcontroller breed kan zijn, betekent dit niet dat de projectcontroller een sterk uitvoerende taak is. Uitvoerende administratieve taken behoren veelal toe aan (financieel) administratieve functies. De projectorganisatie moet daarin voorzien; de projectcontroller én de projectmanager kennen één waarheid, die gerapporteerd wordt aan zowel lijn als financiële staf. Het rapportageproces moet daarin voorzien; een project(manager) moet gaan voor het resultaat, binnen kaders. Van nature is de focus van het project op resultaatgerichtheid, wat op zich goed is. De projectcontroller is minder gericht op het resultaat en meer op de beheersing. Hij is de waakhond van de kaders en het geweten van het project. De projectcontroller heeft daarmee een bijzondere positie die binnen en buiten het project wordt erkend en gerespecteerd. Verantwoordelijkheid domein projectbeheersing Projectbeheersing is het domein van de projectmanager. De projectmanager is eindverantwoordelijk voor zijn project, dus ook voor de projectbeheersing. Bij de grote projecten moet de projectcontrol door gespecialiseerde medewerkers worden verricht. Voor het toewijzen van een projectcontroller aan een project wordt gebruik gemaakt 16

17 van het daartoe ontwikkelde projectclassificatie-systeem. Daarover dienen nog drie opmerkingen te worden gemaakt, te weten: projectleiders kennen daarbij dezelfde verantwoordelijkheid voor een deelopdracht als projectmanagers voor een groter geheel; de verschillende niveaus binnen de projectsturing (kolom links) kennen hun eigen control-ondersteuning (kolom rechts); Verantwoordelijkheden en rolverdeling projectmanager en projectcontroller Een projectmanager is én blijft eindverantwoordelijk voor alle beheersaspecten binnen zijn project. Een projectmanager heeft daarbij een regisseursrol, ofwel: hij hoeft niet alles zelf te doen waarvoor hij verantwoordelijk is. Hij moet kunnen beschikken over kwalitatief hoogwaardige ondersteuning waarop hij kan vertrouwen. De teamleden leveren het werk. Daarbij mag een pro-actieve instelling worden verwacht. In het algemeen geldt dat hoe meer een projectmedewerker uit handen van een projectmanager neemt, des te beter het is. Bij grote, complexe projecten zou de projectmanager zich idealiter kunnen beperken tot het toetsen en vaststellen van door de medewerkers te leveren producten. Primaire sturingslijn Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectmanager BSD/DMC controller Dienstcontroller/Sectorcontroller Projectcontroller Operationele en functionele contacten (deelproject) Projectleiders (optioneel) Projectcontroller 17

18 De projectcontroller is verantwoordelijk voor het op orde hebben van de informatie die noodzakelijk is om projecten te beheersen op de GROTICK-elementen en is voor de projectmanager hiervoor de eerste adviseur. De projectmanager blijft overigens integraal verantwoordelijk voor de informatievoorziening. Samen met de projectmanager is de projectcontroller verantwoordelijk voor het signaleren van problemen en draagt daarvoor oplossingen aan. Bewaking organisatie en projectdoelen Projectcontrollers zijn verantwoordelijk voor effectieve advisering van de projectmanager bij alle activiteiten met betrekking tot projectbeheersing, waaronder de beheersaspecten Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit (GROTICK). Een hechte samenwerking binnen projectteams waarvan de projectcontrollers deel uitmaken is noodzakelijk. Toch heeft de projectcontroller ook een onafhankelijke positie in een project. Bij problemen bedenken projectmanager en projectcontroller in gezamenlijkheid oplossingen. Rapportages richting opdrachtgever, management en bestuur en sector-/ dienstcontroller worden gedragen door zowel de projectmanager als de projectcontroller. Hoewel de projectcontroller actief meewerkt aan de totstandkoming van de rapportages, en de verschillende activiteiten die daarvoor nodig zijn leidt, is hij niet verantwoordelijk voor afgegeven prognoses. Dat is en blijft de projectmanager. De projectcontroller zal zich wel een oordeel vormen over de kwaliteit van de afgegeven prognoses. De projectcontroller van een project zorgt op het gebied van GROTICK dat er gebeurt wat er moet gebeuren. Hij heeft hierin vooral een signalerende en bewakende rol, ook voor de gemeentelijke organisatie. De projectcontroller kent een tweevoudige verantwoordelijkheid, namelijk aan het project en aan de organisatie die het project uitvoert. Het kan niet zo zijn dat een project geslaagd is maar dat de uitvoerende organisatie door het project grote schade oploopt in enige zin. Projectcontrol en administratie De projectcontroller moet erop kunnen vertrouwen dat de administratie op orde is. De projectcontroller gebruikt gegevens uit de administratie als informatie voor de projectbeheersing. De projectadministratie legt de werkelijkheid vast; daarmee heeft de administratie een retrospectief en controlerend karakter. Projectcontrol is gericht op integratie van de diverse beheerscomponenten door middel van vooruitkijken, prognosticeren en risicobeheersing. De projectorganisatie stelt de projectrapportage per deelbudget en per kostensoort de werkelijke kosten en opbrengsten op. Ondersteunt bij het opstellen van de uitgaande opdrachten en uitgaande facturen. Legt de verplichtingen en rechten vast en bewaakt de afwikkeling daarvan. Is verantwoordelijk voor de juiste vastlegging in Oracle. Stelt voor het project de procedure voor de interne controle en de administratieve organisatie op. Projectcontrol geeft de kaders waarbinnen de projectadministratie moet functioneren. Anders gezegd: projectcontrol is functioneel dominant aan de projectadministratie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectcontroller De projectcontroller is betrokken vanaf de eerste fase van een project. Vanaf het begin denkt hij samen met de projectmanager na over bijvoorbeeld de projectscope, financieringsbronnen en vorm, de rol- en risicoverdeling overheid/markt, de aanbestedings- en contractvorm en de inrichting van de projectorganisatie. De projectcontroller is de eerste sparringspartner van de projectmanager op het gehele gebied van de projectbeheersing. De precieze taken van de projectcontroller kunnen per project variëren. De volgende omstandigheden zijn hierop mede van invloed: is er een multiproject- of programmastructuur met eigen control-ondersteuning op de hiërarchisch lagere niveaus? In deze situatie is de hoogste controller meer regisseur, consolidator en organisator; in welke fase een project bevindt heeft invloed op de 18

19 mate van en welke activiteiten een projectcontroller dient uit te voeren; betreft het een gebiedsontwikkelingproject met een grondexploitatie en ondersteuning door een planeconoom? In dat geval is de projectcontroller meer de toetser van producten die primair door de planeconoom worden opgesteld. De volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij de projectcontroller: Budgettair projectkader Taken: Beoordelen van projectbegroting; Toetsen van de doorrekeningen van projectvarianten; Toetsen van (inkomende en uitgaande) offertes; Toetsen van door de projectadministratie opgestelde declaraties aan derden; Toetsen van projectprognoses aannemer, meer- en minderwerken, en eindafrekeningen. Verantwoordelijkheden: Adviseren van projectmanager bij het opstellen van de projectbegroting; Adviseren over de kostendeskundigheid binnen het project; Adviseren over liquiditeitsplan, offertes, financiele afspraken etc. Adviseren en rapporteren over de actuele financiële stand van zaken, begroting, prognose en de financiering van het project Bevoegdheden: Accorderen projectbegroting; Accorderen inkomende en uitgaande offertes; Accorderen eindafrekeningen Organisatie: Taken: Toetsen van projectplan/agendapost; Beoordeling van de projectorganisatie; Toetsen van AO/IC binnen het project. Verantwoordelijkheden: Adviseren van de projectmanager op het gebied van de AO/checks and balances in het project; Borgen van de IC-taak binen het project wordt uitgevoerd; Adviseren over de coherente workbreakdown van het project (organisatorisch, financieel en planningstechnisch) en deze vertalen in een zodanige projectstructuur dat op optimale wijze kan worden voldaan aan de informatiebehoefte van de projectmanager, de opdrachtgever en de eventuele subsidieverstrekker; Adviseren over de inrichting en implementatie van administratieve procedures en werkmethodes; Adviseren over de inrichting van de administratie, waaronder de inrichting van de projectstructuur in Oracle. Bevoegdheden: Paraferen opdrachtverstrekkingen; Tekenen van begeleidende brieven aan opdrachtgever; Afgeven formeel advies op agendapost kredietaanvraag. Informeren en signaleren: Taken: Toetsen van projectrapportages richting opdrachtgever en/of bestuur; Operationele en functionele afstemming met de (sector)dienstcontroller; Verantwoordelijkheden: Adviseren en rapporteren over de kwaliteit van de projectbeheersing aan de projectmanager en stafmanager; Advisering projectmanager over projectbeheersing (GROTICK); Advisering over (inhoud van) projectrapportages. 19

20 Bevoegdheden: De projectcontroller heeft vanuit zijn duale rol de bevoegdheid, bestaande uit een actieve medlingsplicht, als hij signaleert dat de geformuleerde projectdoelen en/of organisatiedoelen in het geding zijn. Bewaken: Taken: Toetsen van risicoanalyses; Toetsen van maatschappelijke kosten en batenanalyse; Toetsen juridische componenten van het project, bijvoorbeeld de wijze van marktbenadering, de contractvorm etc.; Toetsen van naleving van het contract door beide partijen (contract-control); Toetsen of de werkwijze voldoet aan de gestelde kaders; Toetsen of uitvoering van het project plaatsvindt binnen de gestelde doelen op alle beheersaspecten (GRO- TICK). Verantwoordelijkheden: Helder maken van de kaders waarbinnen het project dient te worden uitgevoerd en proactief adviseren hoe dit praktisch invulling kan krijgen bij het specifieke project; Bewaken tijdige aanlevering van informatie via de primaire lijn van een project, dus van opdrachtnemer naar opdrachtgever; Borgen van de juiste vastlegging in financiële en administratieve systemen is gegarandeerd; Bewaken van tijdig opstellen van declaraties en aanvragen voor subsidies/financiering door projectadministratie of medewerker; Beoordelen en bewaken van rechtmatigheid uitgaven. De houding van de projectcontroller Om deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed in te kunnen vullen, moet de projectcontroller een stevige professional zijn. Houding en gedrag zijn daarbij van groot belang. Projectcontrol wordt vaak uitgelegd en ingevuld als een controlerende taak die buiten het project is gepositioneerd. De projectcontroller controleert bij die optiek het project en de projectmanager of projectleider. Dit terwijl de projectcontroller zich juist moet richten op de beheersing van met name GROTICK-onderdelen, waarbij hij als projectcontroller is gepositioneerd binnen het project. Naast zijn plaats binnen het project heeft de projectcontroller ook vanuit de organisatie de verantwoordelijkheid om deze te vrijwaren van de mogelijke projectrisico s. De projectcontroller kent dus een duale verantwoording. Zowel de projectmanagers als de projectcontrollers moeten dat zo voelen en ernaar handelen. Rotterdamse Projectcontroller Controller is lid van het projectteam Controller hiërarchisch in de staf Sterke controller borgt beheersing vanuit perspectief bedrijfsvoering Informatiestromen geborgd Toetsen én adviseren Commitment aan projectresultaat Dualisme borgt afstemming project- vs organisatiebelangen Bij de toewijzing van een projectcontroller aan een project wordt het Projectclassificatiesysteem gebruikt. De projectcontroller rapporteert tevens aan de cluster(dienst) controller. 20

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Risicomanagement en Juridische borging. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Risicomanagement en Juridische borging. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Risicomanagement en Juridische borging De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams 1 Versie, november 2012 Het vroegtijdig benoemen

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen

Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen Gemeente Governance Projecten in Control Het onverwachte beheersen Auteurs Frank van Kuijck RA RO EMIA Partner Public Sector Deloitte 0615092541 fvankuijck@deloitte.nl drs. Rein-Aart van Vugt RA Partner

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Nota: Zicht op risico s

Nota: Zicht op risico s Zicht op risico s Nota: Zicht op risico s Risicomanagementbeleid Gemeente Hengelo 1 Inleiding... 3 2 Management Summary.... 3 3 Risicomanagement... 5 3.1 Begripsbepaling, wat is risicomanagement?... 5

Nadere informatie

SAMENSTELLING REKENKAMERCOMMISSIE

SAMENSTELLING REKENKAMERCOMMISSIE SAMENSTELLING REKENKAMERCOMMISSIE Externe voorzitter Dhr. P. Houtsma Leden Mevr. J.C.M. van den Akker (extern lid) Dhr. M.E. Geerts (extern lid) Dhr. J.G.U.G. Hoezen (lid) Dhr. A.F.E. Pieko (lid) Mevr.

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanci├źn Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Kadernota. Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Kadernota. Risicomanagement en Weerstandsvermogen Kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Nijmegen 02 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting...3 Inleiding...5 1. Spelregels voor risicomanagement en weerstandsvermogen, rente, voorzieningen,

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen

Risicobeheersing UWV. Nota van Bevindingen Risicobeheersing UWV Nota van Bevindingen Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen verbetermaatregelen. Definitief

Nadere informatie

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel

Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen. Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Driemaal budgetrecht: beheren, besteden en bestemmen Follow-up onderzoek naar treasury, onderuitputting en reserves & voorzieningen in Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie