ESF aanvragen voor Jeugd-project? Deze brochure helpt u op weg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESF aanvragen voor Jeugd-project? Deze brochure helpt u op weg!"

Transcriptie

1 ESF aanvragen voor Jeugd-project? Deze brochure helpt u op weg!

2 Voorwoord Het kabinet wil voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan zoals in de jaren tachtig is gebeurd. Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen is het beschikbaar stellen van subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Op 1 september 2009 is daarom de nieuwe ESF Actie Jeugd (Actie J) in de ESF-subsidieregeling opgenomen. Het beschikbare geld kan door dertig coördinerende gemeenten worden aangevraagd voor projecten die passen in de regioconvenanten jeugdwerkloosheid. In deze brochure kunt u lezen hoe u subsidie kunt aanvragen voor de Actie J. Ook vindt u aanwijzingen hoe u de verantwoordingslasten tot een minimum kunt beperken. Zo weet u van te voren wat er van u verwacht wordt. Het Agentschap SZW wil er alles aan doen u zo veel mogelijk te ondersteunen bij uw aanvraag. Heeft u na afloop van het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met de consultants van het Agentschap. De contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Paula Loekemeijer Directeur Agentschap SZW PS: deze brochure is ook gepubliceerd op de website van het Agentschap SZW (www.agentschapszw.nl, onderdeel ESF ). Voor actuele informatie verwijs ik u graag naar deze website.

3 1. Inleiding Deze brochure geeft op hoofdlijnen aan hoe de dertig coördinerende gemeenten een subsidieaanvraag kunnen indienen voor de nieuwe ESF Actie J1 1. Achterin deze brochure is de lijst opgenomen van de gemeenten die een aanvraag kunnen indienen. Ook het maximale subsidiebedrag dat kan worden aangevraagd vindt u in die tabel. Op de volgende bladzijden vindt u antwoord op vragen als hoe dien ik een aanvraag in? Ook wordt een inkijk gegeven in de mogelijkheden om de administratieve kant van het ESF-project zo eenvoudig mogelijk te houden. TIP: Een meer uitgebreide handleiding voor het voeren van een projectadministratie vindt u op Deze Handleiding projectadministratie ESF beschrijft ook hoe u het beste de administratie op kunt zetten. Als u de aanwijzingen uit de Handleiding volgt, mag u ervan uitgaan dat u aan alle eisen voldoet. Wanneer u twijfelt of iets op een andere manier wilt doen, neemt u dan contact op met één van de consultants van het Agentschap SZW. Zij kunnen u uitsluitsel geven over of uw aanpak ook aan de eisen voldoet. 1 Actie J1 is opengesteld voor dertig coördinerende gemeenten. Actie J2 stelt subsidie beschikbaar aan de Opleidings- &Ontwikkelingsfondsen. Zie voor meer informatie over de Actie J2 de website ESF voor Jeugd-project

4 2. Waarvoor kunt u subsidie aanvragen? De nieuwe ESF Actie Jeugd heeft tot doel het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het vergroten van de mogelijkheden tot scholing, opleiding en arbeidsinpassing van jongeren. Het belangrijkste voor alle activiteiten in uw project is dat ze aansluiten bij uw regionale actieplan Jeugdwerkloosheid. Alleen wanneer die aansluiting bestaat, komen de activiteiten in aanmerking voor subsidie. TIP: De ervaring leert dat de administratieve lasten van het ESF-project lager zijn wanneer alleen duidelijk afgebakende, goed te controleren kosten worden meegenomen in het project. Het Agentschap SZW adviseert dan ook, wanneer een bepaalde kostenpost lastig te verantwoorden is, af te zien van het opnemen ervan in de aanvraag. ESF voor Jeugd-project

5 3. Wie kan subsidie aanvragen en hoeveel subsidie is er beschikbaar? Voor projecten die in de doelstelling van Actie J passen is voor het jaar 2009 in totaal beschikbaar gesteld. Dit bedrag is verdeeld over de dertig gemeenten die subsidie aan kunnen vragen onder Actie J. Op de laatste pagina van deze brochure vindt u het maximale subsidiebedrag per gemeente. Let op: onder ESF wordt 40% van de projectkosten gesubsidieerd. Dit betekent dat u zelf de financiering van de overige 60% van de kosten zult moeten regelen (hiervoor kunt u ook de rijksmiddelen inzetten die u voor het regionale actieplan heeft gekregen). Het bedrag dat in de tabel op de laatste pagina van deze brochure is vermeld, is dus maximaal 40% van de totale projectkosten. ESF voor Jeugd-project

6 4. Hoe vraagt u subsidie aan? 4.1 Eerst registreren Het indienen van de subsidieaanvraag gebeurt digitaal. Maar voordat u een aanvraag kunt indienen, moet u zich eerst registreren als aanvrager bij het Agentschap SZW. Dit kan via de website (klikken op registreren ). Het Agentschap SZW controleert de ingevoerde gegevens. Als alles in orde is, ontvangt u een brief met een inlognaam en een wachtwoord. Hiermee krijgt u toegang tot het systeem waarmee de subsidieaanvraag moet worden ingediend. Heeft u al een inlognaam en wachtwoord van het Agentschap SZW ontvangen? U kunt de nieuwe subsidieaanvraag voor Actie J indienen met uw bestaande inlognaam en wachtwoord. 4.2 Wanneer moet de aanvraag binnen zijn? Als u een beroep wilt doen op subsidie dan zult u uw aanvraag in moeten dienen tussen 1 oktober 2009 en 31 december In 2010 zal nogmaals ESF beschikbaar worden gesteld. Wanneer bekend is wat het nieuwe aanvraagtijdvak is, wordt dit bekend gemaakt op de website 4.3 Hoe kunt u uw aanvraag indienen? Het e-formulier Het indienen van de aanvraag gaat via een zogenoemd e-formulier. Dit formulier vindt u op de website In het e-formulier beantwoordt u een aantal vragen over uw project. U wordt gevraagd beschrijvingen te geven van het doel van het project, de doelgroep, de activiteiten en de bijhorende kosten. Als alle vragen zijn beantwoord en de bijlagen zijn ingevuld kunt u de aanvraag digitaal versturen. Uw inlognaam gebruikt u als elektronische handtekening. TIP: Op de website vindt u een uitgebreide handleiding voor het invullen van het e-formulier. Klik onder het kopje Regelingen de tab ESF Klik vervolgens in het scherm op de link aanvragen subsidie ESF Hier vindt u de handleiding die u stap voor stap door het e-formulier leidt. ESF voor Jeugd-project

7 4.4 Belangrijke bijlagen in het e-formulier De ervaring leert dat een aantal bijlagen van het e-formulier soms lastig is. Hieronder lichten we deze bijlagen kort toe Wat moet er in de bijlage activiteiten en begroting worden ingevuld? In deze bijlage van het e-formulier geeft u een toelichting op de activiteiten die u binnen het project gaat uitvoeren. U geeft aan wat de verwachte kosten van de activiteiten zijn. Om u op weg te helpen, treft u in het e-formulier een spreadsheet aan waarop u deze gegevens kunt invullen. Binnen ESF wordt onderscheid gemaakt tussen directe kosten per activiteit, exploitatiekosten, indirecte kosten, eventuele inkomsten en de kosten na afloop. Hoe werkt dit in de praktijk? Tabblad 1: In het eerste tabblad geeft u bij omschrijving de nadere onderbouwing van de betreffende activiteit. Dit betekent dat u kort de inhoud van de activiteit aangeeft en het beoogde aantal beoogde deelnemers opgeeft. Tabblad 2: Het tweede tabblad gaat over de kosten van de directe activiteiten in het project. Voorbeelden zijn re-integratie- en scholingsactiviteiten. Als u de directe activiteit extern inkoopt, vult u in de kolom prijs de kosten van de activiteit per deelnemer in. Deze prijs wordt automatisch vermenigvuldigd met het aantal deelnemers dat u in het eerste tabblad ingevuld hebt. Als de activiteit intern wordt verzorgd, vult u in de kolom uren het aantal uren in dat met de activiteit is gemoeid. Een voorbeeld: als er een interne opleiding wordt verzorgd, vult u het aantal lesuren en eventuele voorbereidingsuren van degene die de opleiding gaat geven in. In de kolom tarief vult u het uurtarief van de interne instructeur in. Wilt u weten hoe u het uurtarief berekent? Raadpleeg de Handleiding projectadministratie op de website van het Agentschap. Tabblad 3: In het derde tabblad kunt u exploitatiekosten opvoeren. Voorbeelden van exploitatiekosten zijn: de aanschaf van boeken voor een cursus en de huur van een (praktijk)ruimte. In het derde tabblad wordt u gevraagd onderscheid te maken tussen exploitatiekosten die ESF voor Jeugd-project

8 betrekking hebben op de indirecte activiteiten en de exploitatiekosten die betrekking hebben op de directe activiteiten. Dit onderscheid is van belang om de verhouding tussen de directe kosten en de indirecte kosten te kunnen bepalen. De indirecte kosten van het project mogen namelijk maar 20% van de totale projectkosten zijn. De kolom hoeveelheid hoeft u niet in te vullen wanneer kosten geen betrekking hebben op een bepaalde hoeveelheid. In het veld toelichting kunt u een tekstuele toelichting geven op de exploitatiekosten. Wanneer u gebruik maakt van externe uitvoerders, dient u in deze kolom de gegevens van deze uitvoerders te vermelden. Tabblad 4: In het vierde tabblad kunt u de kosten van indirecte projectactiviteiten opnemen. Voorbeelden van indirecte activiteiten zijn de kosten die u maakt omdat een medewerker het project coördineert. Of de kosten die heeft vanwege de administratie van het project. Als u kosten van indirecte activiteiten wilt opnemen in uw aanvraag, geeft u in tabblad 4 een onderbouwing van deze kosten. Ook kunt u in dit tabblad de kosten van activiteiten na afloop van het project opnemen. Kosten na afloop van het project zijn over het algemeen alleen de kosten die u maakt voor het opstellen van de einddeclaratie. Tot slot biedt tabblad 4 u de mogelijkheid kosten op te voeren voor overige indirecte activiteiten. Let op: in de praktijk blijkt dat deze post niet gemakkelijk te onderbouwen is. Het Agentschap SZW adviseert dan ook terughoudend te zijn met het opvoeren van dit type kosten. Tabblad 5: Als uw project waarschijnlijk inkomsten gaat opleveren, dan dient u deze in tabblad 5 op te geven. U doet dit door aan te geven welke activiteiten de inkomsten gaan genereren. Per activiteit geeft u een inschatting van de te verwachten inkomsten. Let op: inkomsten zijn in de praktijk moeilijk te administreren. Om veel administratie en rekenwerk te voorkomen adviseert het Agentschap SZW activiteiten die inkomsten gaan opleveren niet op te nemen in uw project. Tabblad 6: In het tabblad samenvatting begroting hoeft u niets in te vullen. Dit tabblad maakt op basis van de door u ingevulde gegevens een overzicht van de totale projectkosten. Daarnaast vat het een aantal kerngegevens samen. ESF voor Jeugd-project

9 4.4.2 Wat moet er in de bijlage Administratieve Organisatie & Interne Beheersing (AO/IB) worden ingevuld? De subsidieregeling verplicht u een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie bij te houden. In de bijlage AO/IB wordt u daarom gevraagd te beschrijven wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat moet doen in het administratieve proces. Zo zorgt u dat u de kosten van uw project achteraf goed kunt verantwoorden. Het Agentschap gebruikt de door u gegeven beschrijving om te beoordelen of de projectadministratie aan de ESFeisen zal voldoen. Een goede beschrijving van de AO/IB gaat in op de volgende aspecten: Een beschrijving van de projectorganisatie, de doelstelling en de daarop gebaseerde taakverdeling; De organisatorische plaats, waarbij het vooral gaat om de afdelingen en personen die bij bepaalde handelingen betrokken zijn; De interne controlemaatregelen, waarbij onder andere moet worden gedacht aan functiescheiding; De bevoegdheden en verantwoordelijkheden (wie doet wat?); Verantwoordelijkheden voor de inhoudelijke juistheid van gegevens; De informatievoorziening en de rol van documenten (in ruime zin) daarbij; Werkproces (de volgorde van taken, activiteiten en operaties); Technische hulpmiddelen; Geografische plaats (waar spelen handelingen zich af?); Het tijdselement (wanneer moeten handelingen uitgevoerd worden?); Frequentie (hoe vaak moet iets gebeuren?). Voor meer informatie over de AO/IB verwijzen we u naar de Handleiding projectadministratie ESF die u op de website van het Agentschap SZW kunt vinden. TIP: Zorg dat u tijdig de AO/IB binnen u organisatie doorspreekt. Hoe loopt de facturen stroom, waar moeten de urenbriefjes worden gearchiveerd en hoe leveren de samenwerkende partners hun administratie aan? De AO/IB moet antwoord geven op dit soort vragen. ESF voor Jeugd-project

10 4.4.3 Wat moet er in de bijlage externe uitvoerders worden ingevuld? In deze bijlage bij het aanvraagformulier vult u de gegevens in van de partijen die u gaat inschakelen bij de uitvoering van uw project. Als u, vanwege een nog lopende aanbesteding of offerteprocedure, nog niet (al) deze gegevens kunt invoeren, dan is dat geen probleem. Deze informatie vertrekt u dan in de einddeclaratie die u opstelt als u het project heeft afgerond Het afronden van de subsidieaanvraag Als u alle velden hebt ingevuld komt u bij de laatste pagina van de aanvraag. Automatisch wordt een samenvatting van uw aanvraag gegenereerd. Let u erop dat het weergegeven totaal gevraagde subsidiebedrag overeen komt met het door u gevraagde bedrag. Als dit niet klopt dient u terug te gaan in de aanvraag en de ingevoerde bedragen te controleren. Tot slot wordt u gevraagd in te stemmen met een aantal verklaringen over uw project. Nadat u heeft ingestemd kunt u de subsidieaanvraag digitaal verzenden naar het Agentschap SZW. ESF voor Jeugd-project

11 5. Hoe verantwoordt u de subsidie? Wanneer u ESF-subsidie ontvangt, is het zaak goed stil te staan bij de administratieve vereisten. ESF heeft de naam voor grote administratieve lasten te zorgen. De praktijk wijst uit dat de tijd die gestoken wordt in het op tijd onder de knie krijgen van de regels en het vroegtijdig inrichten van de projectadministratie, zich later dubbel en dwars terugbetaalt. Vaak zijn de moeilijk te verantwoorden kosten een belangrijke oorzaak zijn de administratieve lasten. U kunt dus deze lasten zelf beperken door een gerichte keuze te maken in de activiteiten en kosten die u wel en niet opneemt in een ESF-project. In deze brochure vindt u een aantal handreikingen om u hierbij te helpen. TIP: Staatssecretaris Klijnsma heeft in september miljoen beschikbaar gesteld aan de coördinerende gemeenten voor de regionale afspraken in het kader van de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Een deel van het geld is bedoeld om uw Actie J project administratief goed te laten ondersteunen. U kunt het budget dus aanwenden om de co-financiering van een projectadministrateur te betalen. De praktijk wijst uit dat het inzetten van een (parttime) medewerker die de projectadministratie verzorgt, leidt tot minder fouten en dus minder kortingen op de subsidie. Een aantal activiteiten zal waarschijnlijk veel voorkomen in Actie J projecten. Deze hebben we onderstaand op een rij gezet in de vorm van een aantal voorbeelden. Deze voorbeelden laten zien hoe de activiteiten en de bijhorende kosten zo gemakkelijk mogelijk kunnen worden geadministreerd. Voorbeeld 1 Hoe verantwoord ik het bemiddelen of begeleiden van jongeren naar een BBL-opleiding, stage, traineebaan, leer-werktraject of school? De kosten van deze activiteiten zullen hoofdzakelijk bestaan uit de (loon)kosten van de personen die de begeleiding of bemiddeling verzorgen. Voorbeelden zijn: - klantmanagers die werken bij een jongerenloket; - klantmanagers van een Sociale Dienst die jongeren als aparte groep bedienen; - casemanagers van het UWV die jongeren in de Wajong bedienen; - jongerenwerkers van een gemeente etc. ESF voor Jeugd-project

12 Wanneer u alleen gebruik maakt van uw eigen personeel dient u in beginsel een urenregistratie op te zetten waarin het personeel bijhoudt hoeveel uren in het kader van het ESF project zijn gewerkt. Als u deze administratieve last tot een minimum wilt beperken kunt u ervoor kiezen een of meerdere personeelsleden geheel vrij te stellen voor deze activiteiten. Wel dient u dit dan vast te leggen in een addendum bij het arbeidscontract met de werknemer. Uit dit addendum moet blijken voor welke ESF-werkzaamheden de werknemer wordt ingezet. Ook moet vastliggen gedurende welke periode hij voor het ESF project werkzaam is. De loonkosten voor die periode kunnen dan worden meegenomen in het project, zonder dat er wekelijkse urenstaten moeten worden bijgehouden. Wanneer de medewerker niet voor een vast deel kan worden vrijgesteld, moet de medewerker zijn uren wel specifiek bijhouden. In dat geval wordt voor de verantwoording van de loonkosten uitgegaan van het werkelijke uurtarief van de medewerker (p) maal het aantal uren dat aan de ESF-activiteiten is besteed (q). Het aantal gerealiseerde uren in het ESF-project dient u te verantwoorden met een urenregistratie, ondertekend en gedateerd door de medewerker (binnen een week) en geautoriseerd door de direct leidinggevende (binnen een maand). Voorbeeld 2 Hoe verantwoord ik het inzetten van een jobcoach voor de begeleiding van stages? Wanneer u een jobcoach wilt inzetten, kunt u de administratieve lasten zo klein mogelijk houden door gebruik te maken van intern personeel. Er kan een jobcoach van de gemeente worden ingezet om zorg te dragen voor de begeleiding van de jongere op de stageplaats. Deze begeleiding kan bestaan uit het afleggen van bezoeken en het voeren van begeleidingsgesprekken. De uren (loonkosten) besteed aan begeleiding van ESF-deelnemers (jongeren in dit geval) zijn subsidiabel. De regels zoals beschreven bij voorbeeld 1 zijn van toepassing. Let op de kosten gemaakt door samenwerkende partijen, zoals bijvoorbeeld het UVW, moeten ook worden opgenomen in de projectadministratie van de coördinerende gemeente. 10 ESF voor Jeugd-project

13 Voorbeeld 3 Hoe verantwoord ik het inzetten van loonkostensubsidies als instrument om werkgevers te stimuleren om jongeren in dienst te nemen? Loonkostensubsidies van gemeenten worden vastgelegd in een beschikking. In deze beschikking worden de voorwaarden genoemd waaraan de werkgever moet voldoen om de loonkosten subsidie te krijgen. Ook bevat de beschikking de hoogte van de loonkosten subsidie. Een kopie van deze beschikking bewaart u in de ESF-projectadministratie. Daarnaast zal een bewijs van betalingsverplichting aan de werkgever moeten worden opgenomen. Dit kan op dezelfde manier worden vastgelegd in de projectadministratie als een factuur. Het gaat dan om de factuur (de beschikking) en de betaling. Met dat laatste wordt bedoeld dat er onvoorwaardelijk betaling binnen de projectperiode heeft plaatsgevonden. Alleen de kosten die betrekking hebben op de projectperiode kunnen worden meegenomen. Voorbeeld 4 Hoe verantwoord ik het inzetten van extern ingekochte activiteiten zoals scholing en re-integratie trajecten? Dé manier om de administratieve lasten tot een minimum te beperken is het ESF project buiten de reguliere processen van uw organisatie te plaatsen. Als u ervoor zorgt dat facturen en betalingen alleen betrekking hebben op een ESF-project voorkomt u ingewikkelde toerekeningsvraagstukken. Zorg dat de inkoop van activiteiten buiten het reguliere inkoopproces van uw organisatie plaatsvindt. Hiermee wordt direct inzichtelijk wat er wel en niet tot uw ESF-project behoort. Let op: wanneer u een prestatiebeloning afspreekt met een leverancier is dit vaak moeilijk te verantwoorden in de administratie. Houdt u hier rekening mee wanneer u die afspraken maakt. Bewaar in de projectadministratie de betaalbewijzen waarmee u kunt aantonen dat de verantwoorde kosten ook daadwerkelijk zijn betaald. Zorg tot slot dat u op de juiste wijze de marktconformiteit van externe kosten aantoont en leg de documentatie van de eventuele aanbesteding of het aantonen van de marktconformiteit goed vast in de projectadministratie. Voor meer informatie kunt u terecht in de Handleiding projectadministratie ESF ESF voor Jeugd-project 11

14 6. Contactinformatie In deze handreiking staat in hoofdlijnen beschreven hoe u subsidie kunt aanvragen en hoe u deze kunt verantwoorden. Meer informatie over het voeren van een ESF-projectadministratie vindt u in de uitgebreide Handleiding Projectadministratie. Deze en andere informatie over ESF kunt u vinden op de website Ook kunt u tijdens kantoortijden bellen met een van de consultants van het Agentschap SZW : Uw regionaal accountmanager van het ministerie van SZW kan u ook in contact brengen met de consultants van het Agentschap SZW. Voor meer informatie over ESF kunt u zich richten tot de afdeling Europese Regelingen, telefoonnummer U kunt ook een sturen naar 12 ESF voor Jeugd-project

15 7. Subsidieplafond per coördinerende gemeente De onderstaande tabel is overgenomen uit bijlage 4 bij de Subsidieregeling ESF , gepubliceerd in Staatscourant 2009, nr , 31 augustus In de tabel kunt u lezen welke gemeenten een aanvraag voor subsidie kunnen indienen. Ook geeft de tabel aan wat het maximale subsidiebedrag per gemeente is. Coördinerende gemeente Werkplein + regio Subsidieplafond 2009 (euro s) Emmen Drenthe Leeuwarden Friesland Groningen Groningen Doetinchem Achterhoek Arnhem Gelderland-Midden / Arnhem Nijmegen Gelderland-Zuid / Nijmegen Zwolle Noord-Overijssel Tiel Rivierenland Apeldoorn Stedendriehoek Enschede Twente Venlo Noord- en Midden Limburg s-hertogenbosch 's-hertogenbosch Tilburg Tilburg Heerlen Zuid-Limburg Eindhoven Zuid-Oost Brabant Amsterdam Groot Amsterdam Alkmaar Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Zaanstad Zaanstreek / Waterland Haarlem Zuid-Kennemerland Almere Flevoland Hilversum Gooi- en Vechtstreek Den Haag Haaglanden Leiden Holland-Rijnland Gouda Midden-Holland Utrecht Utrecht-Midden Amersfoort Utrecht-Oost Dordrecht Drechtsteden Goes Noord-Midden Zeeland / Zeeuws-Vlaanderen Rotterdam Rijnmond Breda West-Brabant ESF voor Jeugd-project 13

16 Agentschap SZW Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN, Den Haag Postbus 93249, 2509 AE, Den Haag 75S960 oktober 2009

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18468 13 april 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 april 2016, 2016-0000091001,

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Handleiding 1.0 E-formulier ESF

Handleiding 1.0 E-formulier ESF Handleiding 1.0 E-formulier ESF 2007-2013 1. INLEIDING...2 2. TECHNISCHE ASPECTEN...2 2.1 DOEL VAN HET E-FORMULIER...2 2.2 REGISTREREN AANVRAGER...3 2.3.1 Inloggen...5 2.3.2 Indienen aanvraag...5 2.3.3

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Ja, dat verklaar ik. verplicht veld indien activiteit geselecteerd (maxmaal 2048 posities) Reïntegratie gedeeltelijke arbeidsgeschikten

Ja, dat verklaar ik. verplicht veld indien activiteit geselecteerd (maxmaal 2048 posities) Reïntegratie gedeeltelijke arbeidsgeschikten Page 1 Stap 1: Project gegevens Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 11 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam Hierbij verklaar ik dat er geen wijzigingen

Nadere informatie

Toelichting op projectadministratie

Toelichting op projectadministratie Toelichting op projectadministratie 2010ESFN411 - Aanbod Augustus 2011 versie 1.0 Postbus 601 6710 BP Ede SOL brengt mensen T+31 (0)318 en 648 middelen 750 beweging Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Handleiding 2.1 E-formulier ESF 2007-2013

Handleiding 2.1 E-formulier ESF 2007-2013 Handleiding 2.1 E-formulier ESF 2007-2013 16 september 2009 1 1. INLEIDING... 3 2 REGISTREREN, INLOGGEN EN WIJZIGEN GEGEVENS ORGANISATIE... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 REGISTREREN... 4 2.3 INLOGGEN... 5 2.4

Nadere informatie

Tips en trucs projectadministratie

Tips en trucs projectadministratie Tips en trucs projectadministratie November 2011 Horaplantsoen 18SOL 6717 LT Ede mensen 648 750 in beweging brengt en(0)318 middelen TF +31 Postbus 601 6710 BP Ede +31 (0)318 641 918 Horaplantsoen 18 6717

Nadere informatie

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF!

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 I N F O R M A T I E V O O R G E M E E N T E N MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 Het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

ESF en de Wet kinderopvang

ESF en de Wet kinderopvang ESF en de Wet kinderopvang Inleiding Sinds 1 januari 2005 is de Wet basisvoorziening kinderopvang in werking getreden. In de Wet kinderopvang wordt de financiering van de kinderopvang geregeld en wordt

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016

Inhoudsopgave. Organisatie: Gemeente Eindhoven Print datum: :11:08 Datum verzonden: :07:29. Regeling: ESF A 2016 A 2016 Organisatie: Gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Stap 1: Projectgegevens 2 Stap 2: Omschrijving projectactiviteiten 3 Stap 3: Projectcoördinatie en -administratie 5 Stap 4: Inkomsten uit activiteiten

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Service Unit Eindhoven Fellenoord ZB Eindhoven Postbus AC Eindhoven Telefoon (040) Fax (040)

Service Unit Eindhoven Fellenoord ZB Eindhoven Postbus AC Eindhoven Telefoon (040) Fax (040) Adressen Landelijk Bureau & Service Unit Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag Telefoon (070) 333 41 94 Fax (070) 333 43 34 E-mail: ESF3@agentschapszw.nl

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015 Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag AMIF Donderdag 2 april 2015 AMIF Asylum, Migration and Integration Fund Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie Migratie in beweging EUROPESE UNIE

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Aanvraagronde 2011 17 juni 2010 ECG ESF Actie B Doelgroep: gedetineerden en in Jeugdinrichtingen verblijvende

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2017 Publicatie oktober 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2017 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Vierde kwartaal Publicatie april 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Vierde 2016 Publicatie april 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: vierde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007

Model. Aanvraagformulier. Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Aanvraagronde 2007 Model Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid Aanvraagronde 2007 Bijlage 1 als bedoeld in artikel 5, derde lid, en artikel 6, onderdeel b, van de Tijdelijke subsidieregeling

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Derde kwartaal Publicatie januari 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Derde 2016 Publicatie januari 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: derde 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014

Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Resultaten nulmeting banenafspraak 18 december 2014 Aanleiding Zoals toegezegd in de indicatieve meting levert UWV in december 2014 de nulmeting banenafspraak op. Samenvattende tabel De onderstaande tabel

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Eerste kwartaal Publicatie juli 2017 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Eerste 2017 Publicatie juli 2017 Regionale trendrapportage banenafspraak: eerste 2017 UWV brengt op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1)

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1) Bij de uitvoering van een door het Agentschap SZW medegefinancierd project moet aan een aantal administratieve vereisten worden voldaan. De norm is een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie.

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3 e tijdvak Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar gesteld voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider-

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012. Gebruikershandleiding - Opleider- Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding - Opleider- INLEIDING Deze gebruikershandleiding is opgezet om u als opleider een aantal handvatten te bieden om gemakkelijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 1e KWARTAAL publicatie augustus 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 1e KWARTAAL 2016 publicatie augustus 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 1e 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 7 Loopbaancheck Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 7 vs 2 12-6-14 1/6 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Doel Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015

Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 3 e kwartaal 2015 Regionale trendrapportage afspraak: stand 3 e kwartaal 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf 2016 elk kwartaal een regionale trendrapportage

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Aanvraagprocedure Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Aanvraagprocedure Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In dit document leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland

POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland POP3 Uitvoering LEADER- projecten provincie Flevoland 2015-2022 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Procedure aanvraag- en beoordeling 'transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf in het kader van de motie Kerstens cs.

Procedure aanvraag- en beoordeling 'transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf in het kader van de motie Kerstens cs. Procedure aanvraag- en beoordeling 'transformatie- en innovatieplannen SW-bedrijf in het kader van de motie Kerstens cs. Definitieve versie van 31 maart 2015 Inleiding De Participatiewet doet een beroep

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek

stageaanbod in Noord-West stageaanbod in Zuid-Oost Meer studenten zonder geschikte stageplek Calibris BPV - Barometer AG 2009/2010 januari 2010 marktinformatie en Analyse KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer AG 2009/2010 Dit jaar studeren meer mbo ers

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 1 Marketing/PR/Communicatiemedewerker Specialisatie Social Media SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding aan.

Nadere informatie

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW Handleiding Subsidieportaal Maart 2012 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Registreren 3 2. Inloggen 3 3. Welkomstpagina 4 4. Mijn gegevens 5 - Aanpassen 6 - Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen 7 - Contactpersonen

Nadere informatie

Regeling Stimulering Bètatechniek. Veelgestelde vragen & antwoorden

Regeling Stimulering Bètatechniek. Veelgestelde vragen & antwoorden Regeling Stimulering Bètatechniek Veelgestelde vragen & antwoorden Doel, doelgroep & hoogte van subsidie Waarvoor is de subsidie bedoeld? De subsidie is bedoeld om bestaande en nieuwe bèta-technieknetwerken

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Food zet jeugd in beweging

Food zet jeugd in beweging Page 1 Food zet jeugd in beweging 1. Soort aanvraag Actie Hierbij verklaar ik dat het project zich richt op jongeren zoals bedoeld in het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Heeft u een sectorarrangement met

Nadere informatie

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015)

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015) Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Projectadministratie (januari 2015) Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Comply or Explain... 3 Controlemomenten... 3 1.Projectadministratie... 4 1.1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7 Uitvoeringsregeling Maatregel 4 Creëren extra leerwerkplaatsen (BBL-trajecten) Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs 27-08-2014 1/7 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor een BBL-opleiding voor de instroom van nieuw intredende werknemers. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren

Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Aanvraagformulier subsidie referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voor Particulieren Referentienummer: In te vullen door de Referendumcommissie [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Stappenplan aanvragen subsidie praktijkleren

Stappenplan aanvragen subsidie praktijkleren Stappenplan aanvragen subsidie praktijkleren U wilt een subsidieaanvraag doen voor de subsidieregeling praktijkleren. In deze factsheet wordt u aan de hand van vier stappen door het proces geleid. 1 -

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: TERUGKEER Stap 1 Indien geen SVT + AMIF combinatieaanvraag 2 Stap 1 Indien wel SVT + AMIF combinatieaanvraag 3 Stap 1 TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Leidraad Projectadministratie

Leidraad Projectadministratie Leidraad Projectadministratie Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. 7 juli 2016 Inhoud Inleiding...3 Algemeen...3 Comply

Nadere informatie

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP Datum: 28-5-2014 Betreft: Memo t.b.v. sectorplannen Regio Plus Deze memo bevat basale richtlijnen voor de administratieve vastlegging en verantwoording van kosten

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen

ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Toelichting op hoofdlijnen Regeling Duurzame Inzetbaarheid in oktober start een nieuwe ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid voor individuele organisaties (ESF 2014/2020,

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43757 2 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2015, 2015-0000289457,

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie