Bestuurlijke Informatieverzorging II proefexamen 1 - uitwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijke Informatieverzorging II proefexamen 1 - uitwerking"

Transcriptie

1 Onderstaande uitwerking is een voorbeelduitwerking van het inrichtingsvraagstuk. Als aanvulling kunnen theorievragen gesteld worden over - Inhoud COSO ERM - Voorbeelden KSF met prestatie indicatoren met benoemen kans, impact en splitsen naar interne en extern risico - Kwaliteitsaspecten informatie - Principes verandermanagement IT De indeling van het inrichtingsvraagstuk dient als volgt t worden uitgewerkt: - Risicoprofiel van de onderneming: 1. Typologie (benoemen per te herkennen bedrijfsonderdeel) 2. Probleemanalyse (een opsomming van bijzonderheden in de casus) 3. Kritische succesfactoren 4. Risico s van interne beheersing - Algemene beheersingsmaatregelen: 5. Functiescheiding 6. Begroting en richtlijnen 7. Inrichting van de automatisering - Procesbeschrijving - Managementinformatie onderverdeeld naar o Strategische informatie o Tactische informatie o Operationele informatie o Governance informatie UITWERKING 1. Typologie Nieuwbouw en renovatie van stallen: stukproductie. Fabricage van standaard betonelementen: heterogene massaproductie. 2. Probleemanalyse - Zorgvuldige uitvoering van de turn-key-projecten moet de goede reputatie in stand houden. - Contracten met en controle op de leveranties en verrichtingen van derden moeten nauwgezet worden uitgevoerd en vastgelegd. - Projectbeheer, voor- en nacalculatie per project, dienen adequaat te zijn geregeld. - Meer- en minderwerk dient qua bouwtechnische en financiële consequenties nauwgezet te worden geregistreerd. - De kwaliteit van de betonelementen dient nauwgezet te worden gecontroleerd. 3. Kritische succesfactoren - Voldoen aan contractuele verplichtingen; - Nauwgezette informatieverkrijging voor het uitbrengen van offertes; - Beheersing van de kosten per fase van een project, met mogelijkheden tot bijsturing; - Goed functionerend geautomatiseerd systeem; - Bezetting van de productiecapaciteit - Nauwgezette verwerking van meer- en minderwerk; - Voortdurende voortgangs- en kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering; 4. Risico s - Te weinig onderbouwde offertes; - Onduidelijkheden in de contracten en afspraken met derden; - Onzorgvuldige voorcalculatie; - Onvoldoende coördinatie tijdens de uitvoering; - Niet tijdig beschikbaar zijn van capaciteit (mensen, middelen, vervoer); - Geen goede afstemming van gedetailleerde nacalculaties met de voorcalculaties;

2 - Onvolledige verwerking van de consequenties (zowel technisch als financieel); - Niet tijdige facturering van de termijnen; - Onderbezetting van de productiecapaciteit; - Vertraging in de leveranties van derden, waardoor een tijdige oplevering van de projecten in gevaar komt. - Dubieuze debiteuren 5. Functiescheiding De in de casus genoemde functies vormen de basis voor de controle-technische functiescheiding. Beschikkende functies: directeur, verkoop, inkoop en personeelszaken. Secundaire functiescheiding binnen het bedrijfsbureau is noodzakelijk. De functies ontwerp, voorcalculatie, inkoop, projectbegeleiding (inclusief voortgangscontrole en kwaliteitscontrole) projectuitvoering en financiële nacalculatie dienen derhalve gescheiden te zijn. Technische nacalculatie door de projectbegeleiding (projectbeheer). De administratie is registrerend en controlerend. Voorts dient onderkend te worden, dat in het geautomatiseerde geïntegreerde systeem door functionarissen bedrijfshandelingen worden geïnitieerd, die rechtstreekse gevolgen hebben voor andere functies. Bij de procesbeschrijving zal hierop nader worden ingegaan. De functiescheiding met betrekking tot de fabricage en afzet van betonelementen zal onder punt 9 worden behandeld. 6. Begroting en richtlijnen De volgende aspecten dienen in onderlinge samenhang te worden beschreven: - Meerjarenplan; - Jaarplan; - Begrotingen (afzet, productie (w.o. capaciteitsbezetting), inkoop, personeel, vervoer, overige kosten, liquiditeit en investeringen); - Normen en tarieven (ook voor vervoer); - Bepaling risico en winstopslag van de projecten; - Autorisatie door de directeur; - Periodieke afstemming van realisatie en begroting. NB: De begrotingsaspecten m.b.t. de fabricage van betonelementen worden behandeld onder punt 9. Richtlijnen dienen te worden opgesteld met betrekking tot: - Offerte- en contractprocedures; - Kwaliteitscontrole en voortgangscontrole; - Productierapportage; - Facturering; - Behandeling van meer- en minderwerk. - Automatiseringsprocedures 7. Organisatie van de automatisering Aandacht dient te worden besteed aan de volgende maatregelen: - fysieke beveiliging; - functiescheiding systeembeheer en bestandbeheer; - toegangsbeveiliging met passwords, competentietabellen e.d. Dit is van essentieel belang omdat primaire vastleggingen consequenties hebben voor diverse functies, die deze a.h.w. aangeleverd krijgen (zie onder procesbeschrijving). Beveiliging van het netwerk is derhalve essentieel. - Backup en recovery procedures; - Zichtbaar maken van geprogrammeerde controles (documentatie), waaronder invoercontroles. Application controls dienen in de beschrijving van de processen aan de orde te komen.

3 8. PROCESSEN Stallenbouw 8.1 Het voorbereiden van offertes 8.2 Het verkrijgen van opdrachten 8.3 Inkoopproces 8.4 Voorbereiding van de uitvoering 8.5 Uitvoering en rapportage van de projecten 8.6 Verwerking van meer- en minderwerk 8.7 Facturering 8.8 Personeel 8.9 Vervoer 8.10 Nacalculatie en resultatenbepaling 8.1 Het voorbereiden van offertes Onderkend dient te worden dat deze voorbereiding een complexe aangelegenheid is, die meerdere fasen omvat en nauwgezet dient te worden uitgevoerd en gecontroleerd. Offerte Uit gesprekken en waarnemingen ter plaatse door hoofd Verkoop samen met functionarissen van het bedrijfsbureau, die verantwoordelijk zijn voor ontwerp, calculatie en voorbereiding van de uitvoering. Hierbij wordt een onderscheid aangebracht tussen de door Stabiel BV zelf te verrichten werkzaamheden en de noodzakelijke leveranties en diensten van derden. Deze bevindingen worden door Verkoop vastgelegd in een offertebestand. De beschikbare eigen capaciteit wordt ontleend aan het onder het bedrijfsbureau ressorterende planningsbestand, waarin het beslag op personeel, vervoermiddelen etc. gedetailleerd en in de tijd gespecificeerd wordt bijgehouden. De ontwerpers van het bedrijfsbureau maken een bestekontwerp (beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden in fasen). Vastlegging hiervan in het offertebestand. (opvragen offertes aan onderaannemers)de afdeling Inkoop verstrekt het bestek aan potentiële aanbieders van diensten en leveranties en vraagt (zo nodig na inventarisatie ter plaatse van uitvoering) van laatstgenoemden de offertes. Na selectie door Inkoop en bedrijfsbureau en na goedkeuring van Verkoop wordt de definitieve keuze van de leveranciers bepaald. Deze ontvangen bericht dat hun aanbieding in de projectcalculatie zal worden opgenomen, met het verzoek de capaciteit voorlopig te reserveren tot de beslissing over het al of niet doorgaan van het project is gevallen. Alle gegevens inzake geselecteerde onderaannemers worden vastgelegd in het offertebestand en gecontroleerd door Verkoop. De door de afdeling Calculatie van het bedrijfsbureau wordt aan de hand van de beschikbare offertes van onderaannemers en de inzet van eigen capaciteit een offertecalculatie opgesteld. Deze vormt aangevuld met de informatie over risico- en winstopslag, de grondslag voor de door Verkoop uit te brengen offerte. De offerte wordt opgenomen in het offertebestand. De eigen capaciteit waarop in de offerte beslag is gelegd blijft voorlopig gereserveerd in het planningsbestand. Alvorens de offerte wordt uitgebracht door Verkoop wordt aldaar (o.m. aan de hand van de vastleggingen in het offertebestand) vastgesteld dat alle stappen in het proces correct zijn uitgevoerd. 8.2 Het verkrijgen van de opdrachten Indien een opdracht wordt verkregen, krijgen alle vastleggingen in het offertebestand een definitieve status en worden opgenomen in het projectenbestand. De voorlopige

4 reserveringen van capaciteit krijgen nu eveneens een definitieve status. Voor iedere opdracht (project) wordt een projectmanager aangesteld, die ressorteert onder het bedrijfsbureau en belast is met de voorbereiding van en controle op de uitvoering. De leiding van de feitelijke uitvoering ter plaatse berust bij een meewerkend uitvoerder (voorman). De afdeling Inkoop meldt aan de onderaannemers dat hun aanbieding geaccepteerd is. Alle voorcalculatorische gegevens, o.m. inzake planning, capaciteitsbeslag en contractuele soll-posities (ook van de onderaannemers) worden opgenomen in de desbetreffende bestanden (controle door bedrijfsbureau). 8.3 Inkoopproces De inkopen omvatten: a) leveringen en diensten van onderaannemers; b) grondstoffen etc. voor de fabricage van betonelementen (zie onder punt 9); c) vervoersdiensten van derden; d) overige inkopen. Afdeling Inkoop legt alle gecontracteerde inkopen vast in de inkoopadministratie (o.a. ten behoeve van de controle op juiste en tijdige prestaties van leveranciers). Sub a):ten aanzien van inkopen sub a) liggen de criteria voor levering reeds volledig vast in de contracten. Inkoop bewaakt hier de tijdige levering. Bedrijfsbureau voert de kwalitatieve en kwantitatieve controle op de leveringen uit. Na akkoordmelding volgt opname van de inkoopfacturen in de financiële administratie en crediteurenadministratie. Sub b): Grondstoffen voor betonelementen zijn nodig voor de elementen bestemd voor de eigen projecten en voor die voor derden. Sub c): De inkoop van vervoersdiensten van derden wordt geïnitieerd door het geautomatiseerde systeem. In de calculatie dient hiermee reeds rekening te zijn gehouden. Beoordeling van aanbiedingen van derden heeft plaats door de verantwoordelijke projectmanager. De planning van de inkoop, het vervoer en de productie wordt verricht via het geautomatiseerde systeem, dat beschikt over de productie- en afleveringscriteria van elementen voor de eigen projecten alsmede over productie- en afzetbegrotingen voor derden (zie onder punt 9). Sub d): De overige inkopen bieden geen bijzonder probleem. 8.4 Voorbereiding van de uitvoering De projectmanager van het bedrijfsbureau vervult deze taken met behulp van het geautomatiseerde geïntegreerde systeem. Het aansturen van de activiteiten op de bouwplaatsen (planning, werkuitgifte aan personen en afroepen bij de betonelementenfabricage en de afdeling vervoer) en de coördinatie ter plaatse is in hoge mate afhankelijk van het goed functioneren van het dit systeem. De projectbegeleiding bewaakt dit en initieert eventuele nieuwe data die noodzakelijk worden bij vertragingen e.d. op het werk. 8.5 Uitvoering en rapportage van de projecten De projectmanager is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren (door eigen personeel en derden) van de werkzaamheden. De uitvoerders ter plaatse rapporteren wekelijks inzake de ingewerkte uren, materialen en diensten van derden. Zij voeren deze gegevens in het projectenbestand in. De projectmanager tekent deze rapportage. Ook de voor de projectbesturing relevante gegevens worden, daaraan gekoppeld, rechtsreeks verwerkt, zodat de projectadministratie (projectenbestand) zeer frequent de Istposities van het project weergeeft respectievelijk daarover kan beschikken. Rapportage van achterstanden in het werk of andere verstoringen aan de projectmanager heeft met een zodanige frequentie plaats, dat corrigerende maatregelen tijdig kunnen worden genomen.

5 Zodra een bouwfase is afgesloten worden Soll - en Ist- posities in het projectenbestand vergeleken en hierover wordt door de administratie aan Verkoop en Hoofd Bedrijfsbureau gerapporteerd. Nadelige verschillen kunnen niet achteraf in de contractprijs worden goedgemaakt. Wel kunnen, op grond van een analyse van aard en omvang van deze verschillen, in overleg tussen Verkoop en Bedrijfsbureau wegen worden gezocht om e.e.a. in de nog te verrichten fasen te compenseren of te mitigeren. 8.6 Verwerking van meer- en minderwerk In overleg tussen opdrachtgevers, Verkoop, Bedrijfsbureau en Inkoop worden de bouwtechnische en financiële consequenties hiervan nauwkeurig vastgelegd. Na akkoordbevinding van alle betrokkenen worden zowel de projectadministratie als de projectbesturing (waaronder alle capaciteitsreserveringen) bijgewerkt. Controle door Verkoop. 8.7 Facturering Verkoop factureert naar aanleiding van de contracten en de projectadministratie de diverse termijnen. Hoofd administratie controleert de tijdigheid van de facturering en bewaakt de tijdigheid van de ontvangsten Personeel Aanstelling door afdeling Personeelszaken. Vastlegging van arbeidsovereenkomst aldaar in personeelsbestand ( Soll-positie voor salarisberekening). De (maandelijkse) berekening heeft plaats onder verantwoordelijkheid van een tot de financiële administratie behorende aparte functionaris. ( Ist -positie). Hoofd administratie constateert de overeenkomst van genoemde Soll - en Ist - posities en voor zover het direct productief personeel betreft de opname in de capaciteitsbestanden voor bouw en vervoer alsmede de opname in de projectadministratie. Op soortgelijke wijze worden reis- en verblijfskosten van personeel op locatie geregistreerd en vergeleken met de begrote bedragen. 8.9 Vervoer Capaciteit van vervoermiddelen wordt vastgelegd in het capaciteitsbestand. Inzet wordt, afgeleid van de voortgang van het project door het geautomatiseerde geïntegreerde systeem geïnitieerd. De afdeling berekent intern de prestaties tegen de vastgestelde tarieven door aan de projecten. Na akkoordbevinding door projectmanager volgt opname in de projectadministratie. Controle door administratie Nacalculatie en resultatenbepaling De wijze van vastlegging en rapportage tijdens de uitvoering van de projecten, zoals hiervoor beschreven, bieden een zodanig inzicht in de resultaten, dat na het gereedkomen de resultaten van het gehele project direct uit de projectadministratie volgen. Voor zover periodieke analyse van deze resultaten nog niet heeft plaatsgehad (waarbij ook de financiële administratie een taak had) geschiedt dit alsnog door de financiële administratie, in samenwerking met projectbegeleiding en projectuitvoering. Rapportage hierover aan Verkoop. 9. Betonfabricage Bij de fabricage van standaard betonelementen wordt speciaal aandacht gevraagd voor productie en afzet. Hiervoor zijn als randvoorwaarden noodzakelijk: 1. Functiescheiding 2. Begrotingen en tarieven (stdkp) 3. Een goed georganiseerd geautomatiseerd systeem.

6 Verder zijn van belang de volgende processen: 4. Voorcalculatie 5. Productievoorbereiding 6. Productie-uitvoering 7. Opslag gereed product 8. Verkoop aan derden (inclusief facturering) 9. Nacalculatie en resultatenbepaling Ad 1 Functiescheiding Deze volgt de functiescheiding beschreven bij Stallenbouw. Beschikkend zijn de aldaar beschreven functies Verkoop, Inkoop en (afgeleid) Bedrijfsbureau, voor wat betreft productieplanning. De administratie is registrerend/controlerend. Nieuw zijn hier een aparte productie-uitvoering en het magazijn gereed product, terwijl ook een afzonderlijke kwaliteitscontrole aanwezig dient te zijn. Ad 2 Begrotingen en tarieven Hierbij dient aandacht te worden geschonken aan: productiecapaciteit, verwachte afzet (voor eigen projecten en voor derden), kosten, tarieven en standaard kostprijzen (e.a. gebaseerd op goedgekeurde standaard recepturen ), opslagen en verkoopprijzen. Autorisatie van een en ander door directie, waarbij vooral de nadruk ligt op de samenhang tussen afzetbegroting en productiebegroting (in de tijd ingedeeld). Terugkoppeling van werkelijke productie en afzet naar de begroting dient maandelijks te geschieden. Ad 3 Het geautomatiseerde systeem Het geautomatiseerde systeem verzorgt ook hier de aansturing van productie, inkoop, afzet en aflevering. Alle voor deze activiteiten relevante data (normen, calculatie, planningsdata en overige Soll -posities worden in dit systeem opgenomen. Controle door administratie. Ad 4 Voorcalculatie Uit te voeren door de betreffende afdeling van het bedrijfsbureau. Relatie met typologie: harde normen, goedgekeurde recepten en standaard calculaties. Ad 5 Productievoorbereiding Door het geautomatiseerde systeem worden inkooporders voor grondstoffen, productieopdrachten (met werkuitgiften) afleveringen ten behoeve van de stallenbouw en uitlevering van verkoopcontracten met derden aangestuurd. Er wordt conform de situatie bij stallenbouw een manager voor de fabricage aangesteld. Alle Soll - posities inzake de uitvoering worden in de productieadministratie opgenomen. In de fabricageafdeling wordt een afdelingschef aangesteld. Ad 6 Productie-uitvoering De afdelingschef rapporteert de geproduceerde goedgekeurde aantallen (te onderscheiden naar productie voor de stallenbouw en productie voor derden) door invoering van deze gegevens in de productieadministratie. Alvorens deze melding plaatsheeft, is kwaliteitscontrole verricht door kwaliteitscontroleur. Afgekeurde exemplaren worden door laatstgenoemde gerapporteerd. Op grond van de melding van goedgekeurde aantallen worden de hiervoor toegestane verbruiken van grondstoffen, uren etc. in de productieadministratie automatisch door het systeem bijgewerkt. Meerverbruik dient door de afdelingschef afzonderlijk te worden gemeld en gemotiveerd. (Melding - by - exception aan de manager van de fabricage). Ad 7 Opslag gereed product

7 Magazijnbeheerder meldt aantallen ontvangen goedgekeurde producten aan financiële administratie. Controle aldaar met productieverantwoordingen ad 6. Afgiften worden geïnitieerd door het systeem wat betreft a) de leveringen voor de stallenbouw b) de leveringen aan derden. De financiële administratie legt verband tussen de afgiften sub a en de mutaties in projectadministratie en wat betreft b tussen de afgiften en de facturering aan derden. Inventarisatie heeft partieel - roulerend plaats door functionarissen van administratie en bedrijfsbureau. Waardering van de voorraden tegen standaardkostprijzen. Ad 8 Verkoop aan derden (inclusief facturering) Door afdeling Verkoop van Stabiel BV opnemen in orderbestand van door derden geplaatste orders. Aflevering volgens verkoopvoorwaarden. Ad 9 Nacalculatie en resultatenbepaling Productie: Deze wordt per periode van de productieafdeling uitgevoerd door de administratie. Uit de productieadministratie worden periodiek de resultaten (toegestane en werkelijke verbruiken = efficiency controle) alsmede bezettingsresultaten zichtbaar gemaakt. Verschillen worden door administratie, samen met bedrijfsbureau en uitvoering geanalyseerd. Dit geschiedt zodanig frequent dat eventueel bijsturing mogelijk is. Afzet: Deze bestaat, zoals aangegeven uit leveringen ten behoeve van de stallenbouw en verkopen aan derden. Periodiek worden per artikelsoort de volgende controleverbanden zichtbaar gemaakt: Geproduceerde aantallen (tegen standaard kostprijs) = in magazijn ontvangen aantallen minus door inventarisatie vastgestelde voorraad = afgeleverde aantallen (tegen standaard kostprijs) Afgeleverde aantallen = in stallenbouw aangewende aantallen (tegen standaard kostprijs) + aan derden geleverde aantallen (tegen verkoopprijs) Aan derden geleverde aantallen = gefactureerde aantallen Periodiek heeft confrontatie van de gerealiseerde productie en afzet met de begroting plaats. Managementinformatie: Strategisch: - Marktontwikkeling agrarische bedrijven - Wetgeving bouwbesluiten - Prijsontwikkelingen inkoopmarkt - Prijsontwikkeling personeel (CAO) - Investeringswensen afdelingen - Resultaten - Analyserapportage verschillen - Enz. -. Tactisch: - Voor alle afdelingsmanagers de afdelingsbegroting en budgetten, personele informatie afdeling (verlof, ziekte enz.) - Hoofd inkoop: marktgegevens leveranciers (assortiment, prijsstelling, kwaliteit, continuïteit enz.), - Hoofd verkoop: beschikbare eigen capaciteit, informatie over risico en winstopslagen - Hoofd bedrijfsbureau: aanwezige eigen capaciteit, informatie over tarieven van de eigen capaciteit - Hoofd productie: productieplanning voorlopig en definitief. - Enz. Operationeel:

8 - Medewerkers afdeling verkoop:.overzicht inzetbare capaciteit, afnemergegevens (contact, kredietwaardigheid, order en betaalhistorie), overzicht voortgang werkzaamheden, voorcalculatiegegevens voor offerte aan de afnemers, verkoopprijzen standaard elementen, levercondities. - Medewerkers afdeling inkoop: leveranciergegevens en onderaannemers (door hoofd verkoop geselecteerd), bestekgegevens, bestelcondities. - Medewerkers afdeling productie: productieopdrachten - Medewerkers afdeling bedrijfsbureau: wensen klanten, calculatietarieven Governance: - Rapportage beheer geautomatiseerd systeem (back-upprocedures, gegevensbescherming, calamiteiten) - Betaalgedrag afnemers en wanbetaling - Gerealiseerde betaaltermijn leveranciers - Overzicht contractuele verplichtingen - Overzicht juridische procedures - Overzicht analyse prestatie-indicatoren - Enz.

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie Betrouwbaarheidstypologie Stukproductie Toepassingsvraag 1 Noem een aantal belangrijke verschillen tussen stukproductie en massaproductie Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid Als bij handelsbedrijf

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER 14.00-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 8 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens B / 8 Casus

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER 2016 09.00-12.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems B / 7 2016 NGO-ENS B / 7 E-Bouw

Nadere informatie

Examen AA. Bestuurlijke Informatieverzorging 2

Examen AA. Bestuurlijke Informatieverzorging 2 Examen AA Bestuurlijke Informatieverzorging 2 DATUM: 16 juni 2016 TIJD: 13.30 uur 16.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 1 opgaven van 5 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit

Nadere informatie

Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016

Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016 Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016 Glaskoning produceert enerzijds glazen flessen in een aantal standaardmodellen en anderzijds hoogwaardig glaswerk voor de farmacie en cosmetica. Flessen

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12

Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12 Inhoud Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12 1 Organisatie en informatie 15 1.1 Bestuurlijke informatie 16 1.2 Informatie- en communicatietechnologie 22 1.3 Informatiesystemen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Voorbeeldformulier er functieprofiel fiel afdelingschef Basisgegevens: Naam van de functie: Afdelingschef... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van:

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

perspectivisch calculeren

perspectivisch calculeren perspectivisch calculeren waar is dat voor nodig? Waar is dat voor nodig? dia 1 problematiek voor de calculatie enkelstuks, kleinserie en projectmatige productie: slechts een globale specificatie offertecalculatie

Nadere informatie

De Ridder forceertechniek B.V.

De Ridder forceertechniek B.V. CONCEPT Handboek bedrijfsbureau De Ridder forceertechniek B.V. Concept: Wordt nog aangevuld angevuld eind november 2008 na ERP implementatie Auteur: Koenders en Partners B.V. te Midwoud Datum: september

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015.

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015. Regeling Budgethouders 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op: Afdeling 10 van de Algemene wet bestuursrecht; De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013; De

Nadere informatie

Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke productie/afzet.

Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke productie/afzet. www.jooplengkeek.nl Nacalculatie bij homogene productie Berekening van het bedrijfsresultaat Bij het na-calculatorische budget bepalen we achteraf wat de kosten hadden mogen zijn op basis van de werkelijke

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5

PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5 PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5 Met deze optie kunt u snel een voorcalculatie en prijsopgave maken, en per project de verbruikte artikelen, de gemaakte uren en overige kosten bijhouden. Zowel regieprojecten

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 1 opgaven en omvat 15 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 1 opgaven en omvat 15 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER 2016 09.00-12.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 9 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 9 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 9 MAART 2015 14.15-17.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems Woensdag 9 maart 2015 B / 9 2015 NGO-ENS

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Accounting Information Systems donderdag 18 juni 2015 9.00 uur 12:00 uur Belangrijke informatie 2015 NGO - ENS Opgave 1 Case Aquaporte BV Vraag 1 (8 punten) Dienstverlening

Nadere informatie

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier.

E2.3 Ga de uitkomsten van de controle van het voorgaand boekjaar na in het dossier. CONTROLEPROGRAMMA ONDERHANDEN WERK Cliëntnaam: Cliëntnummer: Jaar: Paraaf Datum Dossiercode E2 ONDERHANDEN WERK E2.1 Controledoelstelling Vaststellen: - bestaan, waardering en eigendom - juiste afgrenzing

Nadere informatie

Bestuurlijke Informatieverzorging III proefexamen I - uitwerking

Bestuurlijke Informatieverzorging III proefexamen I - uitwerking 1. De typologie volgens het model van Starreveld betreft de overige dienstverlening. De geschenkbon kan beschouwd worden als quasigoed zodat een quasi goederenbeweging te herkennen is. Een quasigoed wil

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening Betrouwbaarheidstypologie Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening 1 Doel betrouwbaarheidstypologie Typologie van Starreveld is gericht op het vaststellen van de betrouwbaarheid

Nadere informatie

De kostenplaatsenmethode en Activity Based Costing

De kostenplaatsenmethode en Activity Based Costing 8 hoofdstuk De kostenplaatsenmethode en Activity Based Costing 8.1 A 8.2 C 8.3 D 8.4 C 8.5 B 8.6 D 8.7 C 8.8 B 8.9 D 8.10 A (220.000 / 4.000) 1.400 = 77.000 8.11 C (4.500 + 25 + 110 + 145 + 710) 1.000

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bestuurlijke informatievoorziening Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

De magazijnfunctie. Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen. Hoofdstuk 4. Het magazijnproces- en voorraadsysteem

De magazijnfunctie. Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen. Hoofdstuk 4. Het magazijnproces- en voorraadsysteem Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 1 Hoofdstuk 4 Het magazijnproces- en voorraadsysteem Magazijnfunctie

Nadere informatie

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 1 Hoofdstuk 4 Het magazijnproces- en voorraadsysteem Magazijnfunctie

Nadere informatie

Opdrachtnummer 4 Informatieanalyse Inkoop/Verkoop. Inkoop

Opdrachtnummer 4 Informatieanalyse Inkoop/Verkoop. Inkoop Opdrachtnummer 4 Informatieanalyse Inkoop/Verkoop Inkoop De inkoopfunctie wordt uitgevoerd door de afdeling inkoop. De afdeling inkoop van SkaiBox omvat de volgende twee functies: Inkoper; Assistent Inkoper.

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

idem de overeenstemming van de inkoopfactuur met het voorgaand vermelde.

idem de overeenstemming van de inkoopfactuur met het voorgaand vermelde. Groothandel In deze uitwerking moet ten minste aandacht worden besteed aan: het feit dat er een groot assortiment is (massaliteit); het feit dat er veel leveranciers zijn (massaliteit); kortingen voor

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Werkprogramma: Meetlat ter beoordeling van projectcontrol bij gemeenten

Werkprogramma: Meetlat ter beoordeling van projectcontrol bij gemeenten Werkprogramma: Meetlat ter beoordeling van projectcontrol bij gemeenten Algemeen Onderstaand werkprogramma dient gehanteerd te worden ter beoordeling van de beheersing van projecten. Om de beoordeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

7 Het productieproces: voorbereiding en uitvoering

7 Het productieproces: voorbereiding en uitvoering 7 Het productieproces: voorbereiding en uitvoering 7.1* 7.1 Geef (zo gedetailleerd mogelijk) aan tot welke typologie de volgende ondernemingen behoren. Raadpleeg hiervoor het schema in 1.3 en de tekst

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS DINSDAG 4 OKTOBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS DINSDAG 4 OKTOBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS DINSDAG 4 OKTOBER 2016 14.30-17.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems dinsdag 4 oktober 2016 B / 7 Watertour

Nadere informatie

Het productieproces. drs. A.J.A. Hassing RE RA Hb. Administratie oktober 2004

Het productieproces. drs. A.J.A. Hassing RE RA Hb. Administratie oktober 2004 A3240^1 drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3240^ 3 2 De voorbereidingsfase A3240^ 4 2.1 Productontwerp A3240^ 4 2.2 Calculatie A3240^ 5 2.3 Werkvoorbereiding A3240^ 5 2.4 Productieplanning A3240^

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

werkwijze LARA Engineering B.V.

werkwijze LARA Engineering B.V. werkwijze LARA Engineering B.V. 24 juni 2008 7-stappentraject Project Registratie Systeem (PRS) Engineering LogBoek (ELB) 7 Stappen Traject Het 7 stappentraject garandeert de best uitgestippelde route

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: SLB: Studentversie Onderdelen Basisdeel Kerntaak 1: Assisteert

Nadere informatie

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming

Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming Hoofdstuk 26 Kosten en resultaten in de industriële onderneming De kostensoorten van een industriële onderneming zijn: grondstofkosten, arbeidskosten, overige variabele kosten, kosten van duurzame productiemiddelen,

Nadere informatie

Bijlage 5: Invulformat AO/IC

Bijlage 5: Invulformat AO/IC Bijlage 5: Invulformat AO/IC Nr. Aspect Aanlevering van de beschrijving van de AO/IC Toetsingscriteria Voldoet de beschreven opzet van de AO/1C aan de toetsings criteria [J/All? De aanvrager vult onderstaande

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK

EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK 01 ONTWERPPROCES EEN SUCCESVOL BOUWPROCES VRAAGT EEN SPECIFIEKE AANPAK Een succesvol bouwproces, van beleidsvisie tot realisatie en dus tot beleving, vraagt een specifieke aanpak. Er bestaat dan ook geen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD Administratief toezicht grondstromen Arno Don, VROM-IOD Waarom administratief toezicht? Administratie- en registratieverplichting in wet & regelgeving Bedrijfsactiviteiten laten sporen na in de administratie

Nadere informatie

ChainWise Inkoop en voorraad modules

ChainWise Inkoop en voorraad modules ChainWise Inkoop en voorraad modules Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 25-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 1

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 1 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN EN DUUR... 5 3.1. BEGROTEN-, BEWAKEN, MEER- EN MINDERWERK 5 3.2. KAM OP PROJECTNIVEAU

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

Procuratieregeling proces 15.3

Procuratieregeling proces 15.3 Procuratieregeling proces 15.3 Datum 26 november 2013 Versie 2.1 definitief 1 Algemeen Onder procuratie wordt in het algemeen verstaan de bevoegdheid tot het aangaan van financiële verplichtingen. Deze

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN EN DUUR... 5 3.1 BEGROTEN-, BEWAKEN, MEER- EN MINDERWERK 5 3.2 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Bedrijfsadministratie niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie