Algemene Ledenvergadering Maandag 16 februari 2015 Dr. Anton Philipszaal I Lucent Danstheater Den Haag Vergaderstukken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Ledenvergadering Maandag 16 februari 2015 Dr. Anton Philipszaal I Lucent Danstheater Den Haag Vergaderstukken"

Transcriptie

1 Algemene Ledenvergadering Maandag 16 februari 2015 Dr. Anton Philipszaal I Lucent Danstheater Den Haag Vergaderstukken Vereniging voor Podiumtechnologie Funenpark AK Amsterdam tel

2 De VPT bedankt: Dr. Anton Philipszaal I Lucent Danstheater in Den Haag voor de gastvrijheid en in het bijzonder de technische ploeg voor de medewerking aan de ALV Inhoud 1. Agenda Algemene Ledenvergadering 16 februari Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Podiumtechnologie Bestuursverslag Overzicht aantal deelnemers activiteiten Verslag VPT activiteiten Projecten en werkgroepen Projecten Werkgroepen Ledenaantallen Prognose resultaat Hoofdredactie Zichtlijnen Beleidsplan Meerjarenbegrotingen Bestuurszaken Huidige bestuurssamenstelling Aftreedschema bestuur

3 1. Agenda Algemene Ledenvergadering 16 februari uur Aanvang Algemene Ledenvergadering 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag ALV 29 september 2014 pg Terugblik afgelopen seizoen pg Prognose resultaat 2014 pg Statuten/huishoudelijk reglement 7. Hoofdredactie Zichtlijnen pg Beleidsplan apart bijgevoegd 9. Meerjarenbegrotingen pg Bestuurszaken pg Rondvraag 12. Sluiting 3

4 2. Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Podiumtechnologie Maandag 29 september 2014, Theater De Stoep Spijkenisse Aanwezig: 82 deelnemers (deelnemerslijst op Directeur Theater De Stoep Reggy Barra heet allen van harte welkom. Na de vergadering is er een voordracht van hoofd techniek Marcel Veltman waarna er een rondleiding zal plaatsvinden. Tijdens de rondleiding presenteren verschillende bedrijven zich, die ook de afsluitende borrel gesponsord hebben. Dit zijn Audiopro Nederland, WG Theatertechniek, Jezet Seating, Controllux BV, DTS², pb theateradviseurs, Showtex. 1. Opening Voorzitter Gerda Kroeze-Knol opent haar eerste Algemene Ledenvergadering van de VPT. 2. Mededelingen Een speciaal welkom is er voor twee ereleden Frits van den Haspel en Dhian Siang Lie. Een aantal mensen is vandaag voor het eerst, zij stellen zich voor: Menno Kuijper (LevTec BV), Hans Noijens (BOSE BV), Hans Vereecken (BOSE BV), Akim Bwefar (Bwefar Professional Event Facilities), Erwin Mense (Bosch). Er zijn vier bestuursleden die in januari jl. afscheid genomen hebben. We zullen daar vandaag nog eens bij stil staan. Bestuursleden Arne de Wit en Eric Blom hebben zich helaas moeten afmelden voor deze vergadering. 3. Bekrachtiging benoeming Borgdorff, Determann en The Tijdens de ALV van 14 januari 2014 zijn Gerbrand Borgdorff, Bert Determann en Lian The voorgedragen als nieuw bestuurslid, maar volgens het verenigingsrecht nog niet benoemd. Bij acclamatie worden alle drie de bestuursleden benoemd. De voorzitter dankt de leden voor het uitgesproken vertrouwen. 4. Verslag ALV 14 januari 2014 Tekstueel en naar aanleiding van, zijn er geen opmerkingen over het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 januari Het verslag wordt vastgesteld. 5. Terugblik afgelopen seizoen Het bestuursverslag is opgenomen in het ALV-boekje op pagina 9. Het bestuur heeft in verband met het overlijden van Pieter Erkelens een aantal maanden onder een interim voorzitter gedraaid. Tijdens de ALV van 14 januari j.l. bleek dat de aanwezige leden dichter bij het proces van beleid maken betrokken willen zijn en namen een motie aan met die strekking. In deze ALV werden naast de nieuwe voorzitter, 5 bestuursleden aangenomen. Het (grotendeels) nieuwe bestuur heeft elkaar moeten leren kennen en heeft veel inhoudelijk met elkaar gesproken. Daaruit voortgekomen zijn de stappen om de aangenomen motie invulling te geven. 4

5 Er zijn geen vragen over het bestuursverslag. Secretaris Lian The wijst op het overzicht van activiteiten in het ALV-boekje. Naast deze activiteiten zijn er werkgroepen actief en wordt er gewerkt aan diverse projecten. De studie- en themadagen worden over het algemeen goed bezocht en goed beoordeeld. De enquête Denk mee met de VPT geeft aan dat leden verenigingsactiviteiten belangrijk vinden om zo contact te houden met andere leden. Uit de werkgroep Theatergebouwen is een serie artikelen gekomen die gepubliceerd is in Zichtlijnen. Het BICKT-document is inmiddels verschenen en de verwachting is dat ook het BOEH-document dit jaar nog verschijnt. Er is veel kennis binnen de vereniging, het is mooi om te zien hoe deze ingezet wordt bij de verschillende verenigingsactiviteiten. Er staat een overzicht van de ledenaantallen op pagina 17, dit geeft inzicht uit welke hoek de leden komen. Het ledenaantal is iets afgenomen. Het bestuur is zoekende betreffende hoe deel je een vereniging in en hoe wil je daar op termijn in verder gaan? Het bestuur neemt zich voor te kijken wie de leden zijn, wat de VPT voor hen kan doen, wat kan hen geboden worden waardoor ze meer direct betrokken zijn bij de vereniging? 6. Jaarrekening 2013 Penningmeester Marc Kocks is in januari 2014 aangesteld en licht de cijfers van 2013 toe. Het resultaat van 2013 wijkt 326,- af van de prognose 2013 zoals gepresenteerd op de ALV van januari Buiten dat het resultaat negatief is, valt het goed binnen de opgestelde prognose. Louis Janssen vraagt of er nog een kascommissie is. Els Wijmans legt uit dat de kascommissie in 2008 is opgeheven. Hiervoor in de plaats is de beoordelingsverklaring van de accountant gekomen. Deze ligt vandaag ter inzage bij de entree. Op de ALV van januari 2014 is gevraagd of het correct is dat het bestuur de accountant opdracht geeft om hen te controleren en decharge te verlenen. Dat betekent dus dat het bestuur de opdracht geeft, en ook zelf gedechargeerd wordt door de beoordelingsverklaring van die accountant. Zo staat het inderdaad in de statuten; er is nagevraagd of deze werkwijze wettelijk geoorloofd is, en dat is het. Als de leden dit graag anders zouden willen zien, kan dat door middel van een statutenwijziging. Bram de Ronde vindt de financiële verantwoording niet helder. Hoewel er beneden een accountantsverklaring ter inzage ligt, zou het goed zijn om tijdens de ALV te vertellen wat de accountant gezegd heeft. Dit zou bijdragen aan transparantie. Volgens Jeroen de Leeuw is voor deze vergadering gesuggereerd dat de kascommissie weer in het leven geroepen zou worden. Els Wijmans wijst er op dat het in het leven roepen van een kascommissie altijd kan, daar is geen statutenwijziging voor nodig. Gerda Kroeze-Knol zegt dat we hier op terugkomen in de verslaglegging van het onderzoek naar de statuten. Het bestuur streeft naar transparantie. Bram de Ronde spreekt de wens uit dat de financiële verantwoording niet alleen juridisch correct gebeurt, maar ook past in de Governance Code Cultuur. Henk van der Geest vraagt zich af of de VPT een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) heeft. Dat heeft de VPT niet. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft wel een ANBI-status en aanwezig beleidsmedewerker Aljoscha Wassenaar licht toe: De ANBI status van de VSCD was lastig te verkrijgen, verenigingen als VSCD en VPT hebben nut, maar het is 5

6 lastig aan te tonen dat het om algemeen nut gaat. De status heeft een aantal voordelen maar de afweging of het de moeite waard is, moet gemaakt worden. Wat zou moeten leven binnen de vereniging is betrokkenheid, aldus Frits van den Haspel, ook als het om financiën gaat. Een kascommissie getuigd van meer betrokkenheid dan de beoordelingsverklaring van de accountant die ter inzage ligt. 7. Prognose resultaat 2014 Directeur en penningmeester hebben de begroting 2014 realistisch vertaald naar de prognose Er zijn zo mogelijk extra bezuinigingen doorgevoerd. Er is een stijging in de personeelskosten omdat de lonen per 1 juni 2014 op het niveau van 2014 gebracht zijn en de pensioenlasten zijn gestegen. Er wordt bezuinigd op de boekhouder die meer gaat controleren dan uitvoeren. Met de VSCD is gekeken hoe de huisvestingskosten omlaag kunnen, daar is een slag in gemaakt. Jeroen de Leeuw vraagt op welke onderdelen van de prognose een risico ligt. Els Wijmans: op het moment van deze ALV is de onzekerheid over uitgaven en inkomsten niet zo groot: de contributie inkomsten zijn bekend, idem de pensioenlasten, de advertentie inkomsten zijn vrijwel zeker, de meegetelde subsidie is ook inderdaad binnengekomen. Maar er kunnen natuurlijk tussen juli en januari kosten zijn die onverwacht zijn of tegenvallende inkomsten. De post diverse inkomsten verschilt nogal in begroting en prognose 2014 en begroting 2015, aldus Henk van der Geest. Dit is onduidelijk. Het klopt dat posten als diverse inkomsten niet heel duidelijk zijn maar in de jaarrekening worden ze uitgesplitst. Els Wijmans begroot liever de subsidies laag omdat deze heel onzeker zijn. De inkomsten als vermeld in resultaat 2014 zijn óf al binnen, óf liggen contractueel vast dat ze binnen zullen komen. 8. Statuten/Huishoudelijk reglement Op 1 september heeft er een Ledenraadpleging plaatsgevonden in M-Lab te Amsterdam. In de ochtend was er een plenaire presentatie over statuten. Wat zeggen statuten over de vereniging? In dat kader heeft het bestuur de wens uitgesproken graag de statuten nogmaals tegen het licht te willen houden. Zijn ze werkbaar, zijn ze duidelijk? Kloppen ze met de Governance Code Cultuur? De voorzitter en directeur gaan ermee aan de slag en zullen op de komende Algemene Ledenvergadering. Mochten er statutenwijzigingen voorgesteld worden, dan zullen deze in stemming gebracht worden in de ALV ná de zomer van Beleidsnotitie ten behoeve van beleidsplan Gerbrand Borgdorff licht toe dat het huidige beleidsplan eind 2014 afloopt. Het bestuur heeft er voor gekozen geen beleidsplan te presenteren maar een beleidsnotitie. met daarin op welke beleidsterreinen we welke doelstellingen hebben. Door heldere doelstellingen te benoemen kan getoetst worden of deze daadwerkelijk behaald zijn. Het gaat goed met de VPT, veel leden, deze zijn actief en betrokken. Dit bleek ook tijdens de ALV van januari 2014, de enquête Denk mee met de VPT en de Ledenraadpleging van 1 september. Toch streeft het bestuur naar meer betrokkenheid en moet men ontdekken wat de leden beweegt en waarom men lid is. Op 1 december volgt een tweede Ledenraapleging. Pas daarna maakt het bestuur een beleidsplan. Leden hebben aangegeven dat de vereniging niet radicaal moet veranderen. Veel van wat gebeurt is heel goed. Wat niet kan, is doorgaan met verlies. De VPT zal daar waar nodig bezuinigingen blijven doorvoeren. Je kan proberen er meer leden bij te krijgen. Het bestuur is blij dat het ledenverlies 6

7 beperkt is. Een laatste middel is contributieverhoging. Dit doen we om ook volgend jaar nog te kunnen blijven bestaan. Enrico Daamen zou graag zien hoe het ledenbestand is opgedeeld naar leeftijdscategorie. Hij mist de jonge garde binnen de vereniging. Zij zitten niet te wachten op dit soort vergaderingen en vinden informatie voornamelijk op internet. Hier ligt een taak voor de VPT om zich op digitaal gebied te vernieuwen. Het heeft de aandacht van het bestuur. Er zijn ideeën, aan de concrete invulling wordt gewerkt. Naast jongeren zijn ook ZZP-ers een gebied van aandacht. Bij het werven van nieuwe leden moet er blijvende aandacht zijn voor huidige leden. De leeftijdsopbouw van respondenten bij de enquête Denk mee met de VPT is bekend, hierin is het aandeel jongeren (18-29 jaar) klein. Hein Lobo (aanwezig op de vergadering maar geen lid) vraagt zich af of de opzeggingen van leden vooral uit economische overwegingen zijn. Tussen 2011 en 2014 zijn er behoorlijk wat non profitleden weggevallen als gevolg van bezuinigingen. Redenen zijn liquidaties en fusies. Een aantal bedrijfsleden dat heeft opgezegd heeft aangegeven dat podiumtechniek maar een klein deel van de bedrijfsactiviteiten is en dat dat deel door de crisis nog kleiner is geworden of wegvalt. Een aantal bedrijven is failliet. Bij persoonlijk leden is het 1 werk niet meer in de branche, 2 bezuinigingen, 3 heb te weinig aan het lidmaatschap. In het laatste geval is het dat mensen (financiële) praktische voordelen verwachten van de vereniging. Of leden verwachten dat de VPT een standpunt inneemt en op barricades gaat. Jeroen de Leeuw vraagt zich af hoe bij de invoering van de contributieschaal voor ZZP-ers er gecontroleerd gaat worden of iemand ZZP-er is of niet en waarom contributie voor ZZP-ers hoger is dan voor persoonlijke leden. Ledenwerving van ZZP-ers helpt niet wanneer deze contributie veel hoger is. De voorzitter parkeert de vraag, eerst kunnen er vragen gesteld worden over de beleidsnotitie zoals gepresenteerd door Gerbrand Borgdorff. Maarten van der Vlerk valt het op dat de termen jongeren en ZZP-ers door elkaar gebruikt worden alsof het hetzelfde is. Dit zijn wel degelijk verschillende groepen. Hier zal in het beleidsplan strikt op gelet worden. Jeroen de Leeuw vindt het een goede koers maar mist in de beleidsnotitie concrete invulling op een paar belangrijke punten; hoe jongeren en ZZP-ers bereikt gaan worden en de notitie geeft geen antwoord op de vraag wat de doelstelling van de vereniging is en welke kant dat op moet. Jeroen vraagt zich af of de VPT branchevereniging zou moeten blijven spelen. Moet de VPT wel projectleider OSAT en Stichting Arbo & Podiumkunsten blijven? Enerzijds levert het inkomsten op, anderzijds zijn het lasten/taken. Deze taken horen wellicht beter thuis bij Federatie Cultuur, aldus Jeroen. Bram de Ronde (voorzitter OSAT) legt uit dat OSAT zichzelf vertegenwoordigt in een zelfstandige stichting. Zij kopen diensten (projectleiding, secretariaat) in bij de VPT maar bepalen het eigen beleid. De financiële bijdrage die de VPT van OSAT ontvangt, betekent dat het kantoor in stand gehouden kan worden, aldus Gerbrand Borgdorff. Jeroen wijst op een verzekering bij MKB Nederland voor ZZP-ers, georganiseerd door de VPT. Deels moeten we daar blij mee zijn omdat niemand anders het doet, anderzijds kan je je afvragen of dat bij de VPT past. Els Wijmans legt uit dat dat er geen verzekering voor ZZP-ers bij MKB Nederland is. In 2009 is bedrijfsleden gevraagd of zij lid van MKB-Nederland wilden worden (dit kan uitsluitend via een koepel). Een deel wilde dit, en is een lidmaatschap aangegaan. De Federatie Cultuur heeft voor aangesloten koepels een korting bedongen op een zorgverzekering. Hier mogen ook VPT-leden gebruik van maken. 7

8 Eric de Ruijter denkt dat de VPT zich niet alleen bezig moet houden met onderwijs en arbeidsomstandigheden vanwege de (financiële) voordelen die dat met zich mee brengt, maar ook vanuit vakinhoudelijke betrokkenheid. Daarnaast mist Eric in de praktische beleidsnotitie een visie(document); waar willen we over 10 jaar staan? Gerbrand beaamt dit, maar op dit moment zit het bestuur nog midden in het gesprek met de leden, vandaar de beleidsnotitie, geen beleidsplan. Eric suggereert dat bezuinigen niet altijd de weg is, sommige acties vragen om investeringen. Eric stelt voor om alle kengetallen (ledenaantallen, financiën) van de afgelopen 10 jaar in een grafiek neer te zetten. Er is bij het beleid gekeken naar financiën aan inkomsten- en uitgavekant. Aan de kant van de uitgaven is er op alles bezuinigd wat niets wegneemt van het beleid. De doelen voor 2015 staan helder op papier. Met de input uit de Ledenraadpleging van 1 december zal een beleidsplan gemaakt worden wat voorgelegd wordt aan de leden op de eerste ALV in Contributie en begroting 2015 Er zijn verschillende methodes om positief te eindigen; bezuinigingen (bureau- en huisvestingskosten) waar we middenin zitten, ledenwerving en contributieverhoging. Uit de enquête, Ledenraadpleging en een onderzoek dat Eric de Ruijter verrichtte naar verwante organisaties (DThG, ABTT, STEPP), heeft het bestuur gemeend een aantal contributieverhogingen door te moeten voeren. Deze zijn met name van toepassing op contributie voor non profit- en bedrijfsleden, de rest wordt geïndexeerd. Uit enquête en ledenraadpleging blijkt dat men vindt dat de contributie aan de lage kant is. Daarbij gaat de contributie voor non profit normaal leden van 229,40 naar 450,00, voor non profit extra leden van 438,80 naar 750,00 en voor bedrijfsleden van 564,20 naar 750,00. Op basis van die contributieverhogingen is de begroting 2015 gemaakt. Fons de Vreede vraagt zich af of er in de begroting, gebaseerd op de contributieverhoging, rekening gehouden is met ledenafval. Penningmeester Marc Kocks geeft aan dat bij zowel de non profitleden als de bedrijfsleden rekening gehouden is met een extra afname. Het zal consequenties hebben. Eric de Ruijter herinnert zich op dat in de Ledenraadpleging gesproken is over het samenvoegen van de categorieën non profit en bedrijfsleden. Bovendien mist hij een inhoudelijke argument, een financieel argument is er wel. Een goed inhoudelijk argument zou kunnen zijn dat deze leden het meest profiteren van de kennis en kennisontwikkeling binnen de VPT. Eric vraagt zich tevens af of er gekeken is naar de mogelijkheid om naar 2 of 3 contributietarieven voor bedrijven te gaan, zoals ABTT dit heeft. Een differentiatie maken in tarieven voor organisaties is lastig omdat het moeilijk te duiden en indexeren is. Enrico Daamen waarschuwt het bestuur. In de afgelopen jaren is de contributie al een paar keer verdubbeld (NB: dat is niet zo) terwijl hij vindt dat bedrijfsleden het minst profijt van een lidmaatschap hebben. Daarnaast dragen bedrijven ook nog financieel bij in de vorm van advertenties en sponsoring. Het bedrijfsleven lijkt een melkkoe. Mogelijk komt er een moment dat een aantal bedrijven tegelijkertijd hiermee stopt. Tarieven voor adverteren in Zichtlijnen niet verhoogd, enkel geïndexeerd en zijn laag, aldus Marc Kocks. In de Ledenraadpleging is geopperd dat de tarieven van advertenties omhoog zouden kunnen. Er is besloten om dit niet te doen. Binnen het bestuur wordt besproken wat bedrijven meer geboden zou kunnen worden dan nu het geval is. Eric de Ruijter vraagt zich af of het wellicht een idee is om bedrijven een pakket aan te bieden (lidmaatschap, 8

9 adverteren in Zichtlijnen en meewerken aan activiteiten). Gerbrand pleit voor een bedrag dat goed op te brengen is voor de kleinere bedrijven en waarvoor men evenveel terugkrijgt als de grotere bedrijven. We zijn een club van individuele leden waar je als bedrijf graag bij wil horen, niet andersom. De voorzitter geeft aan dat het voorstel tot contributieverhoging in september gedaan moet worden; de statuten geven aan dat als er nu geen concreet contributievoorstel komt, dat het niet meer kan voor Daarom vraagt de voorzitter toch in te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging en het bestuur het vertrouwen te geven dat het in januari met een gepast stuk komt: een beleidsplan met een visie. Martien van Stiphout is het eens met Jeroen de Leeuw dat gekeken moet worden naar de werving van ZZP-leden. Met een hoge contributie zijn deze lastig te werven. Vijf jaar geleden is er een apart contributietarief ingevoerd voor ZZP-leden/eenmansbedrijven. Het zijn er ongeveer 10. Zij krijgen een vermelding in Zichtlijnen en kunnen via de VPT lid worden van MKB Nederland. Het staat ZZP-ers echter vrij om persoonlijk lid te worden, zij worden niet gedwongen een ZZP-lidmaatschap aan te gaan. Voor Frans van Oekel is het voordeliger om persoonlijk lid te worden dan het bedrijfslidmaatschap wat hij nu heeft te behouden. Het bestuur wordt nu een carte blanche gegeven omdat niet duidelijk is wat de contributieverhoging bedrijven extra oplevert. Frans adverteert ook en op andere plekken kan hij goedkoper adverteren dan in Zichtlijnen. Elders onderhandelt hij over de prijs, bij Zichtlijnen uit principe niet. De contributieverhoging is niet terecht. Daarnaast zijn de bedrijfsleden de kleinste groep leden binnen de vereniging. Het verschil tussen contributie in persoonlijke leden en bedrijfsleden is wel heel groot. Louis Janssen vindt dat bedrijfsleden tot zover best goedkoop uit zijn geweest en zou wel meer willen betalen en is bereid het bestuur het vertrouwen te geven dat er een gedegen beleidsplan komt. De voorzitter vraagt de leden in te stemmen met de voorgenomen contributieverhoging. Jeroen de Leeuw roept op dat een ieder hier aan meewerkt. De leden zijn de vereniging. Martin Determann ziet graag dat er naar bedrijfsleden toe meer gedaan wordt dan er nu gebeurt. De bedrijfsledendag van vorige week was geslaagd maar er mag wel meer vanuit de VPT georganiseerd worden. De voorzitter vat samen dat er meer onderbouwd moet worden, dat dat een les is, dit moet zorgen voor meer begrip en betrokkenheid binnen de vereniging. De contributieverhoging voor bedrijfsleden en non profitleden wordt aangenomen. Han Ellenbroek is persoonlijk lid, draagt de vereniging een warm hart toe en wil graag net als de non profit- en bedrijfsleden een extra steentje bijdragen. Henk van der Geest brengt de motie in om contributie persoonlijke leden te verhogen tot 95,00. Jeroen Seeboldt oppert dat een contributieverhoging wellicht nadelige gevolgen kan hebben voor ledenwerving. Statutair kan contributieverhoging in deze vergadering besloten worden. Lastig is wel dat dit niet is aangekondigd in vergaderstukken en dat leden die dit niet voor 1 november doorhebben, officieel niet meer voor 2015 hun lidmaatschap kunnen beëindigen. Je zou de persoonlijk leden dan allemaal moeten aanschrijven om mede te delen dat er een extra contributiestijging is. Louis Janssen steunt de motie. De voorzitter wil de motie in overweging nemen en deze meenemen naar de komende ALV. Henk van der Geest staat erop dat zijn motie, gesteund door een ander lid, in stemming wordt gebracht. Els Wijmans stelt dat het mogelijk is de motie aan te nemen, maar, omdat het niet aangekondigd is in de vergaderstukken, je zou kunnen besluiten de contributieverhoging pas in 2016 in uitvoering te brengen. De voorzitter leest de statuten voor, uit artikel 14 blijkt dat het voorstel per direct in 9

10 stemming gebracht kan worden als dit door tenminste 10% van de aanwezige leden ingebracht wordt. De motie om het persoonlijk lidmaatschap per 1 januari 2015 te verhogen tot 95,00 wordt in stemming gebracht. Hierover stemmen alle leden. Mogelijk wordt de stemming vertroebeld omdat een groot deel van de aanwezige leden bedrijfsleden zijn, aldus Enrico Daamen. De motie wordt bij hand opsteken aangenomen. Uit de zaal komt de opmerking dat het risico van deze verhoging is dat persoonlijke leden verdwijnen en bedrijfsleden meer invloed krijgen en het zo een vereniging wordt van bedrijven. De voorzitter zegt dat het bestuur daar bewust van is en dat daar rekening mee gehouden zal worden in het beleidsplan. Eric de Ruijter vraagt of differentiatie ook in het persoonlijk lidmaatschap doorgevoerd kan worden, bijvoorbeeld in ondersteunend lidmaatschap. Het bestuur beloofd in kaart te brengen wat iedereen betaalt en daarvoor terug mag verwachten. 11. Bestuurszaken Zie pagina van het ALV-boekje voor huidige bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling. Er treden twee bestuursleden af. Het bestuur kijkt nog naar de gewenste bestuurssamenstelling (met profielen en onderbouwingen), ook met de Governance Code Cultuur in de hand. Er is een vacature voor het profiel Educatie. In de laatste bestuursvergadering is dit ter sprake gekomen. Er is een paar kandidaten dat zich heeft aangemeld. Het bestuur wil met hen in gesprek zal op de komende ALV met een goed onderbouwde voordracht komen. De vacature blijft daarmee open. Het aftreedschema zal naast de statuten en de Governance Code Cultuur gelegd worden. In de ALV van januari 2014 is niet op gepaste wijze afscheid genomen van bestuursleden Jim Klinkhamer, Mirjam Grote Gansey, Sebas van Haperen en Reind Brackman. Bestuur, directie en kantoor hadden al afscheid genomen. Jeroen Seeboldt dankt hen nogmaals hartelijk voor hun inzet. Tevens is er van Jeroen een woord van dank voor bestuursleden Vincent Jansen en Huub Huikeshoven die deze vergadering aftreden. 12. Rondvraag Louis Janssen wijst erop dat er vergeten is de begroting 2015 vast te stellen. De begroting 2015 wordt met voorgestelde contributieverhoging met de opmerking dat er een gedegen beleidsplan met visie komt, ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenvergadering. De Ledenvergadering stemt in en de voorzitter dankt de aanwezige leden voor het vertrouwen. 13. Sluiting De voorzitter dankt Theater De Stoep en medewerkers voor de gastvrijheid, directie en kantoor voor de inzet en de aanwezige leden voor de opbouwend kritische houding die het bestuur van de VPT uitdaagt. Het bestuur heeft zin om de schouders er onder te zetten en kijkt uit naar De voorzitter sluit de vergadering. 10

11 3. Bestuursverslag Bestuursvergadering, 23 oktober 2014 Evaluatie ALV, voorbereiding Ledenraadpleging 1 december, voorbereiding beleidsplan, contract OSAT. Bestuursbrainstorm, 20 november 2014 Alleen bestuur. Voorbereiding beleidsplan, evaluatie samenwerking kantoor, statuten, portefeuilles. Ledenraadpleging, 1 december 2014 Aan de hand van stellingen wordt gediscussieerd. Bestuursvergadering,17 december 2014 Voorbereiding beleidsplan, voorbereiding ALV, portefeuilles, NEN-werkgroep, Europese projecten. Afscheid bestuursleden Vincent Jansen en Huub Huikeshoven. DB-bestuursvergadering, 13 januari 2015 Voorbereiding ALV en beleidsplan, aftreedschema bestuur, OSAT-contract, nieuwe website, activiteitenlijst. Bestuursvergadering, 26 januari 2015 Vaststelling beleidsplan, voorbereiding ALV. 11

12 4. Overzicht aantal deelnemers activiteiten Activiteit Aantal 1 sep Ledenraadpleging sep Dag één tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische 18 installaties (NEN3140, rigging en meer)' (2) 24 sep Bedrijfsledenbijeenkomst sep Algemene Ledenvergadering 82 6 okt Dag twee tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische 21 installaties (NEN3140, rigging en meer)' (2) 10 nov Themadag TivoliVredenburg en haar akoestiek nov Themamiddag Zenderfrequenties: de stand van zaken en de toekomst 49 1 dec Ledenraadpleging Activiteit Aantal 15/16/17 jan Lezingen EPIC (Eurosonic/Noorderslag) jan Themadag Hijsen en heffen Verslag VPT activiteiten Ledenraadpleging Maandag 1 september 2014 Op maandag 1 september organiseerde de VPT in M-Lab een ledenraadpleging waar leden en niet-leden in verschillende werkgroepen konden meedenken en -praten over de toekomst van de VPT. De dag werd geopend door voorzitter Gerda Kroeze-Knol, waarna vervolgens Pauline Beran (Recht & Kunst) de deelnemers een algemene inkijk in de formele kant van een vereniging en bijbehorende statuten gaf. Na het plenaire gedeelte was er voor de deelnemers mogelijk om twee van de drie voorgestelde sessies te volgen. Sessie 1 ging over Ledenaanwas, verbreding, jongerenbeleid, sessie 2 ging over Organisatie, huisvesting, financiën en sessie 3 ging over Buitenlandbeleid. Besloten is dat met de input van de ALV en de tweede ledenraadpleging, het bestuur een concept beleidsplan opstelt. Aantal deelnemers: 37 De VPT bedankt: - voor de medewerking Pauline Beran (Recht & Kunst) - voor de gastvrijheid: M-Lab Amsterdam Dag één tweedaagse cursus 'Veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer) Maandag 22 september 2014 In het voorjaar 2014 heeft de eerste tweedaagse cursus Veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer) plaatsgevonden. De cursus is speciaal ontwikkeld voor hoofden techniek en technici van poppodia en festivals. Het doel wat men beoogd met deze cursus is om de veiligheids- en gezondheidsrisico s en de daaruit vloeiende financiële risico s drastisch te reduceren. De cursus is praktijkgericht en vraagt van de deelnemers een actieve houding. De belangstelling voor de eerste cursus was groot en vrij snel was het limiet voor het aantal deelnemers bereikt. De belangstelling voor de cursus 12

13 kwam niet alleen vanuit de poppodia, maar ook theaters, gezelschappen en specifieke bedrijven toonden belangstelling. In september heeft de VPT dezelfde cursus herhaald. De tweede cursus bestond dan ook uit een zeer gemêleerde groep deelnemers. De inhoud van de cursus was het zelfde, maar door de verschillende achtergronden van de deelnemers vond er een bijzondere en waardevolle kennisuitwisseling plaats. Op de eerste dag werd ingegaan op de diverse voorschriften en normen waaraan voldaan moet worden. Maar vooral ook op de risico s die er zijn, hoe die te herkennen en te voorkomen. Aantal deelnemers: 18 Deze dag werd door 4 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 6,5. De VPT bedankt: - voor de medewerking: Wim Hoogduin (Menstech Mens & Techniek), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Lenno Maaskant (De Melkweg) en Bas Geersema (De Melkweg) - voor de gastvrijheid: De Melkweg Amsterdam Bedrijfsledenbijeenkomst Woensdag 24 september 2014 Eens per jaar is er speciaal voor de bedrijfsleden een bijeenkomst met naast een spreker over trends en actuele ontwikkelingen ook een uitgebreide presentatie en rondleiding bij een bedrijfslid. Op uitnodiging van Peutz vond de bijeenkomst dit jaar plaats in één van hun vestigingen in Molenhoek. Er was een warm welkom van Martijn Vercammen (Peutz) en vertelde Thijs Geijer (ING) over de Nederlandse economie 2014/2015. In een aantal voordrachten maakten de deelnemers kennis met de historie en bedrijfsactiviteiten van Peutz. Dit alles werd afgesloten met een uitgebreide rondleiding en een buffet. Aantal deelnemers: 26 Deze dag werd door 7 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 7,7. De VPT bedankt: - voor de medewerking: Martijn Vercammen en Margriet Lautenbach (Peutz) en Thijs Geijer (ING Economisch Bureau) - voor de gastvrijheid: Peutz Molenhoek Algemene Ledenvergadering september 2014 Maandag 29 september 2014 De Algemene Ledenvergadering werd in het nog niet officieel geopende Theater De Stoep in Spijkenisse gehouden. Na de vergadering was er een feestelijk moment ingeruimd voor een toespraak van directeur Reggy Barra en het plaatsen van de Koperen Kees door hoofd techniek Marcel Veltman. Tijdens de aansluitende rondleiding door het prachtige theater waren er diverse leveranciers beschikbaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de gemaakte keuzes en gebruikte materialen en technieken. De dag werd afgesloten door een netwerkborrel, aangeboden door Theater De Stoep. Aantal deelnemers: 82 De VPT bedankt: - voor de medewerking: Reggy Barra, Marcel Veltman en Sally van Meegdenburg (allen Theater De Stoep) - voor de gastvrijheid en de technische ondersteuning: Theater De Stoep Spijkenisse Dag twee tweedaagse cursus 'veilig werken met elektrotechnische installaties (NEN3140, rigging en meer) Maandag 6 oktober

14 Herhaling van de tweede dag van de cursus van 6 juni. Wederom stond deze dag in het teken van het zogenaamde Veiligheidshandboek NEN3140. In dit veiligheidshandboek komen allerlei zaken te staan die te maken hebben met de eigen installatie en de medewerkers/vrijwilligers. Eerst werd de inhoud bepaald en vervolgens gingen de deelnemers aan het werk om het document vorm te geven. Het geven van (werk)instructies aan medewerkers en vrijwilligers werd weer uitgebreid behandeld. Deelnemers die de cursus hebben afgerond gingen met een certificaat van deelname naar huis. Zij kunnen nu zelf de (vrijwillige) medewerkers in hun eigen zaal instructies geven zodat die medewerkers een VOP-status krijgen. Ze hebben daarvoor een uitgebreide handleiding meegekregen Aantal deelnemers: 21 Deze dag werd door 4 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 6,5 (beide dagen zijn gelijktijdig beoordeeld). De VPT bedankt: voor de medewerking: Wim Hoogduin (Menstech Mens & Techniek), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Kris Kloosterman (Poppodium De Kelder) voor de gastvrijheid: Poppodium De Kelder Amersfoort Themadag TivoliVredenburg en haar akoestiek Maandag 10 november 2014 Op 10 november was er een VPT-themadag over akoestiek in TivoliVredenburg. Tachtig technici, adviseurs, akoestici en architecten waren aanwezig bij de lezingen en de rondleiding. Na de opening door dagvoorzitter Jim Klinkhamer heette Erik Mans ons welkom in het machtige en prachtige gebouw waarvan hij de facilitair en productiemanager is. Opvolgend legde de architect Patrick Fransen (Architectuur studio HH) uit dat TivoliVredenburg bedacht is als een stad waarin je de zalen als huizen kunt zien. Een muziekstad met vijf huizen, ieder met een eigen karakter. Daarna volgde een uitgebreide rondleiding. Na de rondleiding ging akoesticus Theo Raijmakers (Royal HaskoningDHV) in op de vijf zalen en hun specifieke akoestiek. Peter van de Geer (Event Acoustics) gaf een presentatie over de akoestiek en versterkte muziek voor pop rock en dance. Hij stelde dat de kennis van akoestiek voor dit type zalen onderontwikkeld is in vergelijking met klassieke muziek. Versterkte muziek vraagt een hele andere invalshoek. Vervolgens konden de deelnemers kiezen uit twee interactieve colleges: Meetkundige metingen in verband met keuze geluidssystemen, door Kees Neervoort (Event Acoustics) en Akoestisch ontwerpen, ambacht of kunst? door Rob Metkemeijer (Fiorimet). De dag eindigde met een discussieforum. Over een ding is iedereen het eens: akoestiek is wetenschap, met cijfertjes en modellen kun je heel veel voorspellen en berekenen. Maar je weet vooraf nooit hoe de keuzes die je maakt zullen uitpakken. Aantal deelnemers: 87 Deze dag werd door 27 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 7,7. De VPT bedankt: voor de medewerking: Allert Aalders en Erik Mans (TivoliVredenburg), Patrick Fransen (Architectuurstudio HH), Peter van der Geer en Kees Neervoort (Event Acoustics), Niek Janssen en Theo Raijmakers (Royal HaskoningDHV), Jim Klinkhamer, Rob Metkemeijer (Fiorimet) en Arne de Wit voor de gastvrijheid: TivoliVredenburg, Utrecht Themamiddag Zenderfrequenties: de stand van zaken en de toekomst Dinsdag 25 november 2014 De VPT organiseerde de dag in samenwerking met de PMSE, de vereniging die opkomt voor de belangen van de sector op dit gebied. De aanleiding voor de themadag is dat de UHF- frequenties die onze sector gebruikt ( MHz) zwaar onder druk staan. Zendermicrofoons komen steeds meer in de knel te 14

15 zitten. Deze dag ging over de stand van zaken, wat kunnen we doen en hoe staat de Nederlandse overheid hierin? Voor de themadag was een gevarieerd gezelschap naar Lelystad gekomen, vijftig mensen in totaal, waaronder technici, distributeurs, verhuurders en ontwikkelaars, zowel uit de hoek van live entertainment als broadcast. Ook Agentschap Telecom en het ministerie van Economische Zaken waren er als gastsprekers bij betrokken. De middag begon met presentaties over de stand van zaken. Daarna zagen we hoe 4G-technologie kan worden ingezet voor live uitzendingen. Deze dag werd duidelijk wat ons de komende tijd te wachten staat; wat we kwijtraken en wat we overhouden. Eric Pierens ging in op alternatief spectrum. In de UHF-band is nu vijftig procent beschikbaar voor PMSE. Als dat verloren gaat, wat is dan het alternatief? Hij gaf een lijstje van spectrum waar PMSE in theorie en/of onder bepaalde voorwaarden gebruik van zou mogen maken, waarbij aan iedere optie haken en ogen zitten. En tot slot was er een forum met alle sprekers en een rondleiding langs de studio s van Omroep Flevoland. Aantal deelnemers: 50 Deze dag werd door 7 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 7,2. De VPT bedankt: voor de medewerking: Michel Bais (Mobile Viewpoint), Mark Kroon (Agentschap Telecom NL), Bram Liplijn (Omroep Flevoland), Eric Pierens (DutchView), Henk Ruyter (Ministerie van Economische Zaken) en Willem Westermann (VVEM) voor de gastvrijheid: Omroep Flevoland, Lelystad VPT Ledenraadpleging Maandag 1 december 2014 Op maandag 1 september organiseerde de VPT de vervolgbijeenkomst van de Ledenraadpleging van 1 september. Aantal deelnemers: 10 De VPT bedankt: voor de medewerking: Bert Determann en Jeroen de Leeuw (beiden Rotterdamse Schouwburg) voor de gastvrijheid: Rotterdamse Schouwburg EPIC Donderdag 16 januari 2015 Op 15, 16 en 17 januari had de VPT een tafel op EPIC (European Production Innovation Conference & Fair) dat gehouden wordt tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen. Het was de tweede keer dat EPIC georganiseerd werd, en de eerste keer dat de VPT daar een tafel had. In ruil voor de tafel organiseerde de VPT op 16 januari twee lezingen: Smart logistics for touring productions (Engels gesproken) door Maarten Arkenbout (Pieter Smit, NL) How to minimalize expenses of touring with a show? Every relocation of a show is a big expense for the producing company. Through smart thinking and opening up for changes, money can be saved. en Rigging; Sense and nonsense about lifting (Engels gesproken) door Rinus Bakker (Argh!, NL), Ruud de Deugd (T&E Support & Argh!, NL), Jan Siemons (Relight & Argh!, NL), Michiel Peters (Frontline Rigging, NL). Moderator: Roy Schilderman (Argh!, NL) "During lifting operations at events, plastic round-slings are prohibited. To be exact: It is only permitted when it is applied by a certified rigger... if it hangs from three hoists instead of two, because that is always better... right?" Bij beide lezingen waren ongeveer 30 deelnemers. 15

16 Themadag: Hijsen en heffen Maandag 19 januari 2015 Aanleiding van de themadag was de presentatie van het BOEH-document (Brancheoverleg Evenementen Hijsinstallaties). De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met veiligheid en het in stand houden bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties. Gert jan Brouwer (Frontline Rigging Consults BV) legde in duidelijke bewoordingen uit waar de werkgroep zich mee bezig heeft gehouden en wat terug te vinden is in het BOEH-document. Wat is het verschil tussen nieuwe en bestaande installaties? Dubbele rem, hoe zit het nu? Welke wetgeving is er en welke is van toepassing? Verplaatsen van een artiest tijdens een optreden. Aantal deelnemers: 133 Deze dag werd door 28 deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een 7,4. De VPT bedankt: voor de medewerking: Koen Koch (DTS²), Gert Jan Brouwer (Frontline Rigging Consults BV), Carl van den Einden (Liftinstituut), Eeuwe Vos (DTS²), Lian The (ToornendPartners), Roy Schilderman (Argh!), Willem Westermann (VVEM), Eric Blom (Nederlands Dans Theater), Kiek Groendijk (Noord Nederlands Toneel) en Mark Ager (Stage Technologies) en voor de gastvrijheid: Het Energiehuis te Dordrecht. 6. Projecten en werkgroepen Projecten OSAT (theatertechnisch onderwijs) De VPT heeft de projectleiding en voert het secretariaat voor OSAT. OSAT staat voor Overleg Scholing Arbeidsmarkt Theatertechniek. OSAT coördineert het overleg tussen het werkveld en het podiumtechnisch onderwijs (PET). Er zijn 14 MBO-instellingen aangesloten bij OSAT. Verder participeren kenniscentrum GOC en namens het werkveld de VSCD, de VVEM, de Koepel Opera en het NAPK. In 2012 heeft OSAT het kwalificatiedossier voor een nieuwe uitstroom in de PET-opleidingen ontwikkeld: Podium & Rigging. Deze uitstroom kan vanaf augustus 2014 gevolgd worden en vervangt de vroegere uitstroom toneel. In de nieuwe uitstroom zijn de competenties van hijsen en heffen verwerkt. De uren die de VPT voor OSAT werkt, worden vergoed door de stichting. PMSE (zenderproblematiek) De VPT neemt actief deel in de vereniging PMSE (als penningmeester van de vereniging), die de belangen behartigt van gebruikers van draadloze audiovisuele apparatuur, zoals zendermicrofoons en draadloze intercom. De VPT organiseert samen met de PMSE om twee jaar een themadag over de zenderproblematiek. Naast gebruikers en leveranciers zijn daar ook vertegenwoordigers van Agentschap Telecom en het ministerie van EZ aanwezig. Stichting Arbo & Podiumkunsten Van deze Stichting, die de PodiumRIE beheert, de Arbocatalogi uitbrengt, monitort en actualiseert en eigenaar is van het BMT-certificaat, doet de VPT de facturatie van de PodiumRIE licenties en de projectleiding. De uren die de VPT daaraan besteedt, worden vergoed door de Stichting. Uitgangspunt van de VPT is te zorgen dat de juisten mensen aan tafel zitten, en de juiste onderwerpen op de agenda. 16

17 Werkgroepen De werkgroepen van de VPT bestaan uit vakmensen die tevens actief lid zijn van de vereniging. In de werkgroepen wordt kennis uitgewisseld en worden ontwikkelingen in het vakgebied besproken. De werkgroepen brengen onderwerpen in voor activiteiten en themadagen die door het VPT-bureau georganiseerd worden. Inhoudelijk vormen zij vaak de motor van veel VPT-activiteiten. De VPT organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van de werkgroepen. Werkgroep Licht De werkgroep licht komt wanneer nodig, of één keer per jaar samen voor kennisuitwisseling. Deelnemers: Hans Boven, Stefan Dijkman, JanChris Duijvendak, Henk van der Geest, Kees van de Lagemaat, Coen Jongsma, Andi Krijgsman, Reier Pos, Uri Rapaport, Hugo van Uum, Gerben van der Weert, Gé Wegman, Joost Wtenweerde. Werkgroep Geluid De werkgroep geluid komt één à twee keer per jaar samen. Wisselt informatie uit en draagt onderwerpen aan voor themadagen. Deelnemers: Patricia Boogaard, Hans-Willem de Haan, Jos van de Haterd, Erik Hendriks, Cees Mulder, Piet Nieuwint, Frans Ockeloen, Jaap Oostveen, Will-Jan Pielage, Jorg Schellekens, Marc Schrader, Dennis Slot, Cees Wagenaar. PON (Platform Operators Nederland) Hoewel de PON-werkgroep met een groot aantal leden van start ging is het toch niet mogelijk gebleken een voortvarende werkgroep te formeren. In oktober 2011 is besloten de werkgroep in de bestaande vorm op te heffen. Een lid van PON is toegetreden tot het BICKT-overleg en later ook tot het BOEH overleg. Op het moment dat er weer behoefte is aan een overleg van operators hebben alle leden van het (voormalige) PON zich bereid verklaard weer bij elkaar te komen. Werkgroep Theatergebouwen De werkgroep komt wanneer nodig bij elkaar. Deelnemers: Gerbrand Borgdorff, Martien van Goor, Rolf Hauser, Jacqueline van der Horst, Niek Janssen, Koen Koch, Cees Mulder, Paul van Oort, Maarten van der Vlerk. Overleg hoofden techniek De hoofden van circa vijftien grote schouwburgen en van een aantal grote gezelschappen uit heel Nederland komen één keer per jaar bij elkaar voor informeel overleg. Doel is het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van onderwerpen waarop actie moet worden ondernomen, of waarvoor een thema- of studiedag van de VPT georganiseerd zou moeten worden. Deelnemende organisaties: Stadsschouwburg Amsterdam, Schouwburg Arnhem, Chassé Theater, Stadsschouwburg De Harmonie, Rotterdamse Schouwburg, Luxor Theater, Theater aan de Parade, Stadsschouwburg Utrecht, Parkstad Limburg Theaters, Nationaal Muziekkwartier, Theaters Tilburg, Schouwburg Almere, DeLaMar Theater, Theater aan het Vrijthof, Parktheater Eindhoven, Toneelgroep Amsterdam, Noord Nederlands Toneel, Introdans, RO Theater, Orkater, Zuidelijk Toneel, Het Nationale Toneel, Theater Utrecht, Nederlands Dans Theater. BICKT De werkgroep BICKT, gezamenlijk initiatief van VSCD en VPT, heeft een document met normen en regels voor beheer, onderhoud, inspectie, certificering en keuring van hijs- en hefinstallaties in theaters en de evenementenbranche ontwikkeld. Het concept is door belangstellenden voorzien van commentaar. Zie het artikel in Zichtlijnen 144. Het definitieve document is gepresenteerd op de themadag van 10 december 2012 in Tilburg. Deelnemers: Rinus Bakker, John Bollen, Gert Jan Brouwer (voorzitter), Astrid Francissen, Huub Huikeshoven, Koen Koch, Lian The, Robert Pronk, Jeltsje In der Rieden, Roy Schilderman, Toon de Vries, Francis Klunder (verslag). 17

18 BOEH De werkgroep BOEH (Branche Overleg Evenementen Hijsinstallaties) is een gezamenlijk initiatief van de VSCD en de VPT als vervolg op de BICKT-werkgroep. Deze werkgroep gaat over Continuering en veiligheid bij reeds in bedrijf gestelde podiumtechnische installaties. Het document is gepresenteerd op de Themadag Hijsen en Heffen op 19 januari 2015 in Dordrecht. Deelnemers: Rinus Bakker, John Bollen, Gerbrand Borgdorff, Gert Jan Brouwer (voorzitter), Koen Koch, Wouter Paesen, Jeltsje In der Rieden, Roy Schilderman (secretaris), Lian The, Hugo van Uum, Eric Verkaik, Marco Verschoor, Eeuwe Vos, Toon de Vries, Francis Klunder (verslag). Techniek- en productieoverleg poppodia Deze werkgroep is een werkgroep van de VNPF en wordt door de VPT inhoudelijk ondersteund. De werkgroep is geïntensifieerd na het Techniek-Productie-overleg wat tijdens CUE-2012 heeft plaatsgevonden. Die bijeenkomst is in nauwe samenwerking met de VPT georganiseerd. Hierbij waren ruim vijftig technici en productiemedewerkers van poppodia aanwezig. Tijdens dit overleg is de behoefte uitgesproken om vier keer per jaar een bijeenkomst te plannen. Doel is het uitwisselen van ervaringen en acties te ondernemen op belangrijke onderwerpen. Tijdens Eurosonic Noorderslag (17 januari 2015) heeft er weer een overleg plaatsgevonden. Europees mobiliteitenproject De VPT wordt door Erasmus+ (het platform waar Europese subsidies aangevraagd worden) gezien als een kenniscentrum met een educatief karakter. De doelstelling van de VPT, kennisverspreiding en inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied, valt onder de categorie Een leven lang leren en beroepsontwikkeling. De reiskosten die de VPT gesubsidieerd heeft gekregen zijn onder andere voor het bezoeken van internationale beurzen en congressen met een sterk inhoudelijk programma en een innovatief karakter, zoals Plasa (Londen), ABTT (Londen), Stage Set Scenery (Berlijn), JTSE (Parijs), de PQ (Praag) en evenementen in Zwitserland, Oostenrijk, Zweden en België. Doel van deze bezoeken is het verzamelen van kennis die weer gedeeld wordt met VPT-leden. Dit kan door middel van artikelen in Zichtlijnen, de website of workshops. European Theatre Technicians Education (ETTE) Samen met de zusterorganisaties in Duitsland, Zweden en België heeft de VPT een Educatief Centrum opgezet. Het doel daarvan is om: gegevens te verzamelen uit Europese landen over veiligheidscompetenties en deze in een matrix te plaatsen; -overeenkomsten en verschillen tussen de landen te benoemen; een standaard te maken van competenties waarover iedereen het eens is; die standaard uit te dragen, zowel aan volwassenen als aan docenten in het beroepsonderwijs; een educatief programma (zowel open source als workshops) hiervoor te ontwikkelen. OISTAT OISTAT staat voor International Organisation of Scenographers, Theatre architects and Technicians. Wie lid is van de VPT, is indirect ook lid van OISTAT. Elk land heeft een OISTAT-centrum. In Nederland is dat de VPT. De doelstelling is kennisuitwisseling op internationaal niveau. OISTAT kent zes commissies die leden hebben uit alle aangesloten landen en regio s: Education, Architecture, Performance design, Technology, Research en Publication & Communication. De commissieleden komen één of meerdere keren per jaar bij elkaar in het land van één van de leden.. Louis Janssen is President van OISTAT International, Bert Determann lid is van zowel het Technical Committee als het Executive Committee. Werkgroep ZZP-ers Op 25 februari 2013 organiseerde de VPT een netwerkbijeenkomst voor freelancers en ZZP-ers. Er bleek behoefte te zijn aan kenniswisseling onder meer over de onderwerpen administratie, verzekeringen en minimum tarieven. Toen ontstond het idee om als groep gestructureerd samen te komen onder de vleugel van de VPT. Uitgangspunt is 1x per jaar een activiteit voor ZZP-ers te organiseren. Deelnemers: Bernhard van den Dool, Bram de Ronde, Jelle van der Holst, Pepijn Bos en Twan Mensen. 18

19 7. Ledenaantallen Hieronder treft u een overzicht van ledenaantallen aan per 1 januari Persoonlijk Buitenlands Student Senior Bedrijfsleden Non profitleden ZZP-leden Totaal De grootste ledenverandering zien we in de persoonlijk leden. Van de persoonlijk leden die opzeggen geeft 29% aan op te zeggen vanwege financiële redenen en/of niet meer in de branche te werken/ niet voldoende gebruikmaken van de voordelen van het lidmaatschap; 6% zegt op uit onvrede met het beleid van de VPT; 6% zegt op omdat zijn/haar werkgever al lid is; 3% zegt op om andere redenen en 55% geeft geen reden op. Persoonlijk leden die geen reden opgeven en die na-gebeld worden geven meestal een combinatie van werk niet meer in de branche en financiële overwegingen op. 19

20 8. Prognose resultaat 2014 (in euro s) begroting 2014 prognose 2014 begroting 2015 aangepaste begroting 2015 Inkomsten Contributies/abonnementen Publicaties/verkopen Opbrengst projecten en activiteiten Opbrengst Zichtlijnen Algemene subsidies Diverse inkomsten TOTAAL INKOMSTEN Uitgaven Personeelskosten Projectuitgaven Bureaukosten Uitgaven en inkopen boeken Huisvestingskosten Zichtlijnen kosten Algemene kosten projecten TOTAAL UITGAVEN Netto resultaat Afschrijving Bestemmingsreserve RESULTAAT Hoofdredactie Zichtlijnen Het vakblad Zichtlijnen heeft sinds 2006 onder leiding gestaan van hoofdredacteur Jos van de Haterd. De vóór 2006 ingezette professionalisering van het blad, heeft Jos met vaste hand verder vormgegeven. Het belang van Jos werk blijkt het beste uit de enquêtes Denk mee met de VPT: 85% van de respondenten geeft aan lid te zijn van de VPT vanwege Zichtlijnen. Het bestuur van de VPT kan niet genoeg benadrukken hoe ze het werk van Jos waarderen. In oktober 2014 heeft Jos aangegeven het tijd te vinden het stokje aan een ander over te geven. Het bestuur van de VPT heeft in november een sollicitatieprocedure geopend. Er is geadverteerd op websites van de VPT, van de Theaterkrant, de VSCD, de VNPF, Villamedia (vaknieuws voor media professionals) en Logeoin (beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals). In totaal 42 sollicitatiebrieven zijn binnengekomen, waarna met 8 kandidaten gesproken is. Na een tweede ronde was de sollicitatiecommissie unaniem in haar oordeel: Martin Hendriksma is de nieuwe hoofdredacteur die 20

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017

Amsterdam, 6 februari 2015. Beleidsplan 2015-2017 Amsterdam, 6 februari 2015 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Waar willen we naar toe met de vereniging?... 3 1.1. Voorwoord van de voorzitter... 3 1.2. Het gemeenschappelijk belang... 3 1.3. Waarom lid worden,

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg.

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg. BELANGENORGANISATIE VOOR MIDDENGROEPEN EN HOGER PERSONEEL BIJ TATA STEEL Secretariaat Postbus 23 1960 AA Heemskerk Tel. 06 23497941 ING 3737546 E-mail: info@vhptatasteel.eu www.vhptatasteel.eu Jaargang

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD

Septembercongres der Jonge Democraten ALV 71 te Utrecht 2015 INHOUD INHOUD Verantwoording Landelijk Bestuur 2014-2015... 2 Beleidsplan Landelijk Bestuur 2015 2016... 29 Begroting 2016... 44 Toelichting op de begroting... 48 Amendementen op de Begroting... 51 Organimo s...

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail Bestuur@NVSPV.nl Administratie bureau Hosingenhof 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie