UITGAVE dec OUD JAARSAVOND EEN KERSTGEDACHTE WIJZIGING BELASTINGEN GLOBALISERING OVERZICHT PROGRAMMA VERSLAG LEDENAVONDEN NIEUWS VAN DE LEDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGAVE dec. 2005 OUD JAARSAVOND EEN KERSTGEDACHTE WIJZIGING BELASTINGEN GLOBALISERING OVERZICHT PROGRAMMA VERSLAG LEDENAVONDEN NIEUWS VAN DE LEDEN"

Transcriptie

1 UITGAVE dec OUD JAARSAVOND EEN KERSTGEDACHTE WIJZIGING BELASTINGEN GLOBALISERING OVERZICHT PROGRAMMA VERSLAG LEDENAVONDEN NIEUWS VAN DE LEDEN EN NOG VEEL MEER

2 Van de Redactie December De laatste nieuwsbrief. Van het jaar? Of van altijd? Een leuke vraag om een inleiding op te schrijven. Menigeen onder u is direct van slag want u kan niet zonder ons 3-maandelijks CJB-blad. Toch is het een serieuze overweging een en ander om te gooien en te transponeren naar nieuwe media en techniek. Bijv. kan het leiden tot een jaarlijks of halfjaarlijks infomagazine op papier, in combinatie met een [wederom bijv.] 2-maandelijkse digitale nieuwsbrief. In combinatie met de nieuwe website, welke op de komende ALV wordt gelanceerd, is dit toch niet een vreemde gedachte. Om maar vast een klein tipje te onthullen: u kunt zelf nieuwsberichten plaatsen, zowel echt nieuws, alsook informatie over uw bedrijf. Hiermee bereikt u dan direct alle leden van het CJB, en verder ongeveer heel webklikkend Nederland. Een prima start voor het nieuwe jaar dus. Denkt u erover na, en als u een zinvolle inbreng heeft horen we het graag via de mail!! We wensen u een gezond, succesvol en vooral doordacht 2006!!

3 Van de Voorzitter door Paul Hendriks Voor u ligt alweer het vierde nummer van ons verenigingsblad van het jaar We staan weer op het punt met zijn allen rond de bekende Kerstboom te gaan staan en wat heden ten dage nog veel belangrijker is, met onze naasten geliefden en vrienden gebruik te gaan maken van het kerstdiner. Wat de laatste jaren opgang maakt is toch weer zelf veel werk maken van het kerstdiner; we slepen wat weg bij de supermarkten, slager, groenteman en ga zo maar door. Dit alles is enige jaren geleden begonnen. Na het inluiden van de zogenaamde recessie werd het al snel stiller in de horeca. De restaurants werden leger en leger en zelfs met de kerst kregen onze horecaondernemers de tafels niet volledig bezet. We hebben een aantal jaren van zwaar weer achter de rug. Rondom ons heen vielen heel wat faillissementen. Veel ondernemers kwamen in zwaar weer. Gaat de zon schijnen aan de horizon? Ik durf het u niet te zeggen. Wel zijn er volop tekenen die naar een herstel van de economie lijken te wijzen. Is niet de AEX index inmiddels weer de 400 puntengrens gepasseerd? Als ik een bedrijventerrein passeer of bezoek, is de leegstand niet aan het afnemen? Ik heb zelf de laatste maanden al weer een aantal keren moeite moeten doen om een tafeltje in een restaurant te boeken. Ze zaten vol! Maar ook vanuit mijn beroep constateer ik weer verbeterende bedrijfsresultaten. Heel wat ondernemers durven het weer aan investeringen te doen en zijn weer op zoek naar personeel. We staan ook op het punt het jaar 2006 binnen te stappen. Als ik naar bovengenoemde tekenen kijk zie ik dat met veel vertrouwen tegemoet. Zo voorzie ik voor 2006 ook weer een knallend verenigingsjaar. Een jaar waar we veel leuke en ook geheel nieuwe dingen gaan aanpakken. Een kleine greep van wat u van uw vereniging kunt verwachten. 23 januari een avond om niet over te slaan. Zo hebben we ook de verkiezing van de CJBer van het jaar 2005 en de presentatie van onze geheel vernieuwde website. Op 7 februari hebben we in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in samenwerking met de DOV een politiek debat. Begin april staan we uiteraard weer met zijn allen met een stand op de Businessdagen. Vergeet niet al te informeren dan wel te reserveren. Als CJBer kunt u goedkoper een stand huren! Medio mei wordt door ons in samenwerking met de Kamer van Koophandel en ook het Ondernemersloket van de Gemeente Dordrecht een Young Business Meeting, kortweg YBM genoemd, georganiseerd bestemd voor alle ondernemers in de Drechtsteden in de categorie van 1 tot 7 jaren van bestaan. Kortom is zit veel in ons vaatje. Wees er in 2006 ook weer allemaal bij. Ik wens u allen heel plezierige dagen en een voorspoedig en gezond Paul Hendriks Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 3.

4 FISCALE ZAKEN!! de vele veranderingen, neem er kennis van!! Elektronische aangifte Vanaf 1 januari 2006 is het verplicht om de aangifte loonbelasting elektronisch in te dienen. De verplichting tot het doen van elektronische aangifte geldt ook voor de directeurgrootaandeelhouder. De aangifte wordt eens per maand of per vier weken ingediend. De kwartaalaangifte vervalt. Voor de werkgever die kwartaalaangiften deed, betekent dit acht aangiften per jaar meer. Vanaf 1 januari 2006 wordt voor de loonbelasting en de sociale verzekeringen nog slechts onder één nummer aangifte gedaan. Vanaf 1 januari 2006 heeft u voor de loonheffing en de werknemersverzekeringen alleen nog te maken met de Belastingdienst. Een nieuwe werknemer dient op grond van de nieuwe wetgeving nog vóór de eerste werkdag te worden aangemeld bij de Belastingdienst. De voorschotnota van het UWV vervalt. In de plaats daarvan worden de verschuldigde premies werknemersverzekeringen vastgesteld volgens de methode van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR). De premies werknemers-verzekeringen worden na afloop van een loontijdvak berekend op basis van de cumulatieve premiegrondslag per werknemer tot en met het laatste loontijdvak en de cumulatieve premiegrondslag per werknemer tot het laatste loontijdvak. Er wordt gebruik gemaakt van loontijdvakken in plaats van SV-dagen. In het huidige systeem was het mogelijk om in de loop van een kalenderjaar correcties op de aangiften loonheffing te plegen over beloningen die in eerdere maanden genoten waren. In de nieuwe systematiek zijn correcties nog wel mogelijk, maar ze zijn aan strengere regels gebonden. Correcties die u wilt plegen, levert u aan via de zogenaamde correctieberichten. Met een correctie bericht kunt u fouten in een loonopgave corrigeren in de volgende, of uiterlijk de daarop volgende loonaangifte. Dient u uit eigen beweging een correctie in, dan wordt geen boete wegens te late of onjuiste aangifte opgelegd. U kunt wel een boete krijgen als blijkt dat u op aangifte te weinig heeft betaald. Het nieuwe systeem heeft tot gevolg, dat er veel sneller dan nu het geval is, een boete kan worden opgelegd. Als de Belastingdienst een correctieverplichting oplegt kunt u wel een boete verwachten. Daarnaast kan de Belastingdienst een correctie-verplichting opleggen, als zij constateert dat er over een loontijdvak een onjuiste of een te late aangifte is gedaan. De correctieverplichting kan gepaard gaan met een Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 4.

5 FISCALE ZAKEN!! de vele veranderingen, neem er kennis van!! boete voor een te late of onjuiste aangifte. Er zal een boete van worden opgelegd voor het niet tijdig of niet doen van de aangifte, voor een onjuiste of onvolledige aangifte alsook indien het correctiebericht niet of niet tijdig is ontvangen door de Belastingdienst. Bij te laat of te weinig betalen op de aangifte geldt een boete van 10% van het te laat of te weinig betaalde bedrag met een maximum van Wijziging per 1 januari 2006 in de Wet op de loonbelasting Vrijwilligersregeling De vrijwilliger mag een onbelaste vergoeding ontvangen van maximaal 150 per maand en maximaal per jaar. Verstrekkingen aan anderen dan werknemers Dit biedt de mogelijkheid om eindheffing toe te passen over verstrekkingen aan nietwerknemers. Voor verstrekkingen en/of geschenken met een waarde tot 136 geldt een eindheffing van 45%, voor verstrekkingen met een hogere waarde is het (gebruteerde) eindheffingtarief 75%. Levensloopregeling Per 1 januari 2006 treedt de Wet levensloop in werking. Voor een uitgebreidere beschrijving hiervan verwijzen wij naar de JMH-nieuwsbrief van september Vervallen VUT/prepensioen In verband met het vervallen van VUT- en prepensioenregelingen wordt een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om aanspraken op VUT/prepensioenregelingen om te zetten in een aanspraak ingevolge een ouderdomsregeling, voor zover het ouderdomspensioen na de omzetting niet meer bedraagt dan 100% van het laatstverdiende loon. Vervallen RUS Met ingang van 1 januari 2006 vervalt de mogelijkheid om loon op een ongebruikelijk tijdstip te genieten. Tot nu toe was het mogelijk om maximaal 10% van het salaris door te schuiven naar een later tijdstip. Deze mogelijkheid vervalt dus per 1 januari Samenhangende groep inhoudingsplichtigen Een concern dat bestaat uit meerdere inhoudingsplichtigen kan vanaf 1 januari 2006 op verzoek worden aangemerkt als een samenhangende groep van inhoudingsplichtigen, een soort fiscale eenheid voor de loonbelasting. Deze bepaling maakt het mogelijk dat indien het verzoek wordt gehonoreerd, de verschuldigde loonbelasting van de groep in één bedrag kan worden afgedragen. Daarnaast kunnen werknemers in een kalenderjaar binnen Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 5.

6 FISCALE ZAKEN!! de vele veranderingen, neem er kennis van!! het concern van inhoudingsplichtige wisselen, zonder dat dit leidt tot aan- en afmeldingen bij de verschillende inhoudingsplichtigen, nieuwe aanvraag 30%-regeling e.d. Ook de spaarloonregeling kan dan door blijven lopen. Zorgverzekeringswet Per 1 januari 2006 treedt de nieuwe Zorgverzekeringswet in werking. Op grond van deze Wet is iedere verzekeringsplichtige een nominale premie en een inkomensafhankelijke premie verschuldigd. De inkomensafhankelijke premie moet door de werkgever worden afgedragen aan de Belastingdienst. De werkgever is verplicht om de werknemer het bedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage te vergoeden. Deze vergoeding is vervolgens weer belast voor de loonheffing, maar niet voor de premies werknemersverzekeringen en de ZKV. ZorgtoeslagZorgtoeslag De zorgtoeslag is van belastingheffing vrijgesteld. Auto van de zaak Per 1 januari 2006 dient u ook de aan de werknemer ter beschikking gestelde auto in de loonheffing te betrekken. Dit is niet nodig als de werknemer minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. De werknemer dient de kilometeradministratie zelf bij te houden. De bijtelling geldt ook voor de premies werknemersverzekeringen. Voor meer details over dit onderwerp verwijzen wij u naar de JMH-nieuwsbrief van september Eerstedagsmelding (in de loop van 2006) Invoering wordt verwacht in de loop van Om illegale tewerkstelling, zwart werk e.d. aan te pakken zullen alle nieuwe dienstverbanden uiterlijk de dag voor aanvang van de werkzaamheden moeten worden gemeld bij de Belastingdienst. Als er geen eerstedagsmelding is gedaan voor een werknemer en de Belastingdienst komt controleren, dan kunt u een naheffingsaanslag en een boete verwachten. De Belastingdienst mag er dan namelijk van uitgaan dat de werknemer reeds enige tijd bij de werkgever werkzaam is. De werkgever zal moeten aantonen dat de werknemer pas op de dag van de controle is begonnen of dat er geen dienstverband aanwezig is. De wijze waarop de eerstedagsmelding vorm krijgt wordt nog nader uitgewerkt. Zodra er meer duidelijkheid is informeren wij u hierover. Let op!! Sommigen van bovenstaande punten vormen onderdeel van het Belastingplan Het Belastingplan 2006 moet nog definitief worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Berichten hier omtrent kunt u nalezen op de site van JMH-Adviseurs: Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 6.

7 G L O B A L I S E R I N G wat houdt het in? Is globalisering een zegen of een plaag voor arme landen? En waarom is er eigenlijk zoveel kritiek op instellingen als de Wereldbank, IMF en de WTO? Een korte toelichting op belangrijke begrippen die met globalisering te maken hebben. Wat is globalisering? De huidige tijd wordt vaak 'het tijdperk van globalisering' genoemd. De aarde wordt steeds kleiner, is ook een veel gehoorde kreet. Globalisering betekent dat mensen wereldwijd steeds meer met elkaar in verbinding staan. Bij het begrip globalisering denken veel mensen meteen aan de toenemende wereldhandel. Maar globalisering betekent niet alleen dat handelswaar, maar ook media, politieke ideeën, mensenrechten makkelijker hun weg vinden over de wereldbol. Politieke systemen, economieën en culturen hebben steeds meer invloed op elkaar, als gevolg van technologische innovaties en toenemende vrijhandel. Landsgrenzen vervagen en mensen reizen meer dan ooit hiervoor. Over de gevolgen van globalisering wordt veel discussie gevoerd. Tegenstanders zeggen dat veel mensen in met name ontwikkelingslanden niet profiteren van globalisering en 'slaven' zijn van multinationale ondernemingen. Zij worden anti-globalisten genoemd, een containerbegrip dat in zwang raakte tijdens de WTO-top in Seattle in Antiglobalisten zijn principieel tegen globalisering; anders-globalisten zien wel voordelen in globalisering, maar vinden dat die te weinig ten goede komt aan gewone mensen Voorstanders brengen er tegenin dat juist arme landen de positieve gevolgen van vrijhandel ondervinden. Veel mensen wijzen zowel op de voor- als op de nadelen. Globalisering en milieu Eén van de eerste onderwerpen waarover op wereldniveau gesteggeld werd, is de kwestie 'milieu'. Als deze generatie de aarde leefbaar wil houden voor toekomstige, is actie geboden, daar is iedereen het wel over eens. Want ons huidige consumptiepatroon heeft grote negatieve effecten: oerbossen verdwijnen in rap tempo, energiebronnen raken uitgeput en de biologische diversiteit is in gevaar. Om het milieu te beschermen, zijn landen wel genoodzaakt om -over grenzen heensamen te werken. Als land A strenge milieuwetten doorvoert, maar buurland B geen enkele moeite doet op dit gebied, valt immers weinig vooruitgang te verwachten. Om die reden is de milieubeweging een van de eerste die op wereldschaal actief was. Landen proberen op wereldniveau afspraken te maken, bijvoorbeeld door ondertekening van het Kyoto-verdrag (VN), dat het broeikaseffect moet beperken, o.a. beroemd omdat de Verenigde Staten het weigeren te ondertekenen. Ook multinationale bedrijven worden steeds vaker geacht rekening te houden met de milieueffecten van hun bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend hopen armere landen te profiteren van de globalisering, zodat hun economie een grote groei kan doormaken. Maar wat gebeurt er als heel Afrika een koelkast, wasmachine en auto koopt en als Chinezen, door hun groeiende welvaart, besluiten net zo reislustig te worden als Nederlanders en Japanners? Globalisering en mensenrechten Wat hebben globalisering en mensenrechten met elkaar te maken? Sommige anti- en andersglobalisten vinden dat globalisering de mensenrechten wereldwijd schaadt. Bedrijven worden volgens hen louter gedreven door winstbejag, zonder oog voor schadelijke gevolgen voor de bevolking. Neem Brazilië, waar activisten die zich inzetten voor grondbezit worden bedreigd en vermoord, terwijl de inheemse bevolking van hun grond wordt verjaagd. Is dat de schuld van globalisering? Ja, zeggen critici. Want die grond wordt vervolgens verkocht aan multinationals, die er soja kweken of runderen laten grazen die als hamburgers Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 7.

8 G L O B A L I S E R I N G wat houdt het in? over de hele wereld worden verkocht. Anderen vinden dat globalisering de mensenrechten juist wereldwijd bevordert. Omdat landen steeds meer met elkaar in verbinding staan, zijn er meer mogelijkheden dan ooit om druk uit te oefenen op regimes die mensenrechten niet respecteren. 'Wat bevordert dan de mensenrechten?', vroeg Eurocommissaris Frits Bolkestein zich onlangs af in Wordt Vervolgd, het ledenblad van Amnesty Nederland. 'Geen openheid? Geen internationale handel? Geen vrijheid?' Toch wordt de discussie of mensenrechten wel zo universeel zijn, als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zegt, nog steeds gevoerd. Maar dankzij globalisering verdampen landsgrenzen, ook voor mensenrechten. Zo hangt met de instelling van het Internationaal Strafhof elke pleger van misdaden tegen de menselijkheid sinds kort een straf boven het hoofd (mits hun land het Strafhof erkent). Globalisering en gezondheid Het 'recht op gezondheid' is een mensenrecht. Dat klinkt goed, maar de praktijk is weerbarstig. Op veel plekken ter wereld ontbreken elementaire voorzieningen als schoon water, voedsel, sanitair en informatie over gezondheid. Vooral op de reproductieve gezondheidszorg van vrouwen (voortplanting en seksualiteit) rust een enorm taboe. De zogenaamde Millenniumdoelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, zijn ambitieus en gaan niet voor niets voor een groot deel over gezondheid: Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met minimaal tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990; De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990; Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van aids, malaria en andere ziektes. Etc. Over dat laatste punt worden heftige discussies gevoerd. Grote groepen mensen sterven jaarlijks aan malaria en aids ontwricht maatschappijen. Maar mensen in ontwikkelingslanden hebben nauwelijks of geen toegang tot medicijnen, zoals Hivremmers. Octrooiwetgeving zorgt ervoor dat ze veel te duur zijn. Veel landen onderhandelen met Westerse producenten over goedkope verstrekking van medicijnen. Andere landen, zoals Brazilië, hebben het heft in eigen hand genomen en produceren de medicijnen wèl in eigen land, zo goedkoop mogelijk. Multinationals spelen soms ook een rol in de verspreiding van medicijnen onder hun werknemers in ontwikkelingslanden. Heineken bijvoorbeeld. Globalisering en oorlog Na de aanslag op het World Trade Center op 11 september 2001 kreeg de discussie over internationale stabiliteit een nieuwe lading. Er zou een verband zijn tussen globalisering en de aanslagen door moslimextremistische organisaties als Al Qaeda. Westers cultuurimperialisme zou de oorzaak zijn van het verzet en de frustratie die jonge terroristen doet opstaan om aanslagen te plegen in New York en Madrid. Complete onzin, zeggen de tegenstanders. Niemand dwingt mensen om bij McDonald's te eten of een Levi's aan te trekken. Globalisering moet niet worden gezien als een culturele kruistocht; de verspreiding van de westerse democratische waarden is juist de beste manier om extremisme te bestrijden. Maar het neoliberalisme heeft voor veel economische verliezers gezorgd, zonder sociaal vangnet, zeggen de anti-globalisten. Straatarme werklozen zijn ontvankelijker voor de boodschap van een charismatische rebellenleider. En in een globaliserende wereld merken we dan direct de gevolgen. Ook in Nederland hebben de gebeurtenissen in Israël hun weerslag. Ondertussen worstelt menig Europees politicus met George W. Bush' dreigende 'Wie niet voor ons is, is tegen ons'. In onderzoeken noemen veel Europeanen Amerika inmiddels niet langer een garantie voor internationale stabiliteit, maar een gevaar voor Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 8.

9 G L O B A L I S E R I N G wat houdt het in? de vrede. Volgens sommigen is het Amerikaanse unilateralisme straks Europa's belangrijkste veiligheidsprobleem. Het verzet van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat plegers van oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid gaat berechten, is voor critici een nieuw bewijs van de Amerikaanse Alleingang. Globalisering en cultuur&media Meer dan ooit lijkt de opkomst van een 'global culture' waarschijnlijk, nu technologische ontwikkelingen landsgrenzen doen vervagen. Internet, televisie (CNN als en satellieten zorgen voor een constante stroom informatie. En nergens is het percentage mensen met een mobiele telefoon de laatste jaren zo hard gegroeid als in China en Afrika. Nieuwe communicatiemiddelen doorbreken sociale grenzen en creëren wereldburgerschap. Wereldwijde commerciële mediabedrijven hebben macht over een ontelbaar aantal televisiekanalen, tijdschrift- en krantentitels en radio-zenders. De invloed die deze mediagiganten wereldwijd hebben, is erg groot. Ze promoten de Westerse cultuur en normen en waarden als het hoogst haalbare ideaal, klagen critici, zo dreigt de wereld één eenheidsworst te worden. De wereldburger valt ten prooi aan het Westers consumptiepatroon waar iedereen de juiste jeans en sneakers draagt en diezelfde frisdrank drinkt. Om maar niet te praten over muziek, films en toneel. Of, zoals Jerry Mander van het Public Media Center in San Francisco het zegt: '...wereldwijde media-bedrijven die Rupert Murdoch, Ted Turner en een klein groepje anderen in een positie plaatsen waarin zij hun Westerse beelden en commerciële waarden rechtstreeks kunnen overbrengen in de hersenen van 75 procent van de wereldbevolking.' Maar Internet en andere nieuwe media bieden ook een platform aan activisten die een tegengeluid willen laten klinken. Activisten in ballingschap zetten de strijd voort via interactieve fora. Indymedia.org is zo'n ontmoetingsplek voor andersglobalisten, die 'onafhankelijke' informatie zoeken. En tijdens de invasie door de Verenigde Staten in Irak las de hele wereld mee met voor- en tegenstanders die weblogs bijhielden, over de oorlog die op dat moment in hun land woedde. Globalisering en handel De hoeveelheid goederen en diensten die de wereld overgaat, is nog nooit zo groot geweest als in deze tijd. En ook de virtuele kapitaalmarkt groeit in hoog tempo. Globalisering in economische zin betekent dat steeds meer landen en regio's worden betrokken in de internationale handel. Multinationals vestigen zich daar waar arbeid het goedkoopst is en waar ze ongestoord hun productieproces kunnen uitvoeren. Dat be- Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 9.

10 G L O B A L I S E R I N G wat houdt het in? tekende de laatste jaren een grote toestroom naar de zogenaamde 'lage lonen landen'. Dus komen de sportschoenen van Nike uit naaiateliers in Indonesië en worden Hollandse garnalen door Marokkaanse vrouwen gepeld. Maar, zei ook de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie, VN) in een belangrijk rapport uit 2004 over de effecten van globalisering in de handel; 'Er zijn diepe en aanhoudende ongelijkheden in de manier waarop de wereldeconomie nu functioneert. Gezien door de ogen van de grote meerderheid van mannen en vrouwen heeft globalisering niet voldaan aan hun verwachtingen van fatsoenlijk werk en een betere toekomst voor hun kinderen.' Multinationals, vinden andersglobalisten, profiteren wel van de voordelen die vrijhandel hun biedt, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor de sociale en milieueffecten van hun bedrijfsvoering. Arbeidsrechten worden op grote schaal overtreden in landen waar de arbeidsinspectie niet zo actief is en van duurzame productie is vaak geen sprake. Tijdens de laatste bijeenkomst van de VNmensenrechtencommissie in Genève pleitte Amnesty International voor een VNmensenrechtencode voor internationale ondernemingen. Amnesty en andere ngo's willen dat bedrijven de schending van mensenrechten in hun 'invloedssfeer' actief gaan bestrijden. WTO De World Trade Organisation, Wereldhandelsorganisatie, opvolger van de GATT, houdt kantoor in Genève en werd in 1995 opgericht. Meer dan 145 landen zijn lid. Uiteindelijk doel is vrije wereldhandel. De WTO kan leden boetes opleggen als zij zich niet aan de afspraken houden. Anti- en andersglobalisten vinden dat bij de besluitvorming binnen de WTO niet genoeg rekening wordt gehouden met ontwikkelingslanden en dat deze 'arme' landen geen eerlijke kans hebben. Ze hebben vaak te weinig capaciteit en kunnen zich geen permanente vertegenwoordiging in Genève kunnen veroorloven. Bovendien betogen zij dat de WTO zich teveel begeeft op het terrein van nationale overheden en dat handelsbelangen op die manier ten koste gaan van zaken als medicijnen voor aidspatiënten en investeringen in onderwijs. IMF en Wereldbank Internationaal Monetair Fonds, opgericht tijdens een vergadering van de Verenigde Naties in 1944 (Akkoorden van Bretton Woods). Het IMF heeft eind jaren zeventig de schulden overgenomen die ontwikkelingslanden bij commerciële banken hadden. Het IMF verleent krediet aan zijn leden. Vooral ontwikkelingslanden maken hiervan gebruik. Ook de Wereldbank (International Bank of Reconstruction and Development) is opgericht in Zij verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden. Het IMF en de Wereldbank zijn de grootste schuldeisers van deze landen. Hun strenge aflossingseisen droegen daar aan bij. Op beide instellingen is veel kritiek van zowel anti-globalisten als politici en toonaangevende economen. Volgens deze critici hebben de schuldeisers te veel zeggenschap over het economisch beleid dat deze landen moeten voeren om de hoogopgelopen rente en schuld terug te betalen. Vrijhandel en liberalisering staan hierbij centraal, niet tot ieders genoegen worden landen gedwongen om de rol van de overheid drastisch te bepreken. Nooit is overtuigend bewezen dat de Structurele Aanpassingsprogramma's (SAPs) ook daadwerkelijk leiden tot armoedevermindering, de belangrijkste doelstelling van beide organisaties. De Wereldbank legde onlangs een advies, dat op eigen verzoek werd gegeven, om zich terug te trekken uit gas- en olie-winningsprojecten naast zich neer. Bron: Marlies Lensink Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 10.

11 DE GIFT de economie achter de kerstgedachte Verreweg het leeuwendeel van wat consumenten in de decembermaand besteden is niet voor henzelf, maar voor anderen. Sinterklaas- en kerstaankopen zijn vooral giften. ( ) De homo economicus is een individu die voor zichzelf bezig is. Dat het nut van anderen in zijn nutsfunctie zit, is een aardige gedachte die zo nu en dan wel eens langs komt, maar veel doen we daar toch niet mee. Zelfs met het onderzoek dat nu gedaan wordt naar de economie van relaties, altruïsme en de gift blijft het beeld van homo economicus dominant. Dat beeld dwingt me nog steeds te denken aan mijn gewinkel in deze tijd als economisch gedrag. Het vertelt me niet waarom wij met ons allen juist nu zoveel besteden. Het zorgt er niet voor dat wij het beeld van de consument herzien om te benadrukken dat het meeste van wat u en ik uitgeven voor anderen bestemd is, of tenminste bedoeld is om met anderen te delen (ik denk nu niet alleen aan mijn Sinterklaasaankopen maar ook aan mijn hypotheek, de vakanties en het uitgaan). De gift is een bijzonder inefficiënte vorm van ruil. Joe Waldfogel, in een inmiddels berucht geworden artikel getiteld The Deadweight Loss of Christmas (1998), beredeneerde volgens de gangbare economische logica dat spullen voor iemand anders kopen inefficiënt is. We kunnen immers de preferenties van die ander niet goed inschatten. De kans dat we met iets aankomen dat niet iets is dat de ontvanger zelf had willen kopen, is redelijk groot. ( ) Volgens Waldfogel's berekeningen komt het verlies van Kerstmis voor de Amerikanen uit op tien miljard dollar. Zou dezelfde berekening voor Nederland opgaan, dan komt het verlies hier neer op een kleine miljard euro. Dat is veel geld. En dat voor een maand. De implicatie is dat het beter voor iedereen zou zijn wanneer we ophouden met het geven van cadeaus en dat we elkaar geld gaan geven. Wat zouden de gevolgen zijn als we al het geven afschaffen? Zou de samenleving er beter op worden? Anders dan in de economische wetenschap is de gift een belangrijk onderwerp van antropologisch, sociologisch en ook filosofisch onderzoek. Terwijl in een typische economische ruil de termen van de ruil duidelijk gespecificeerd zijn - jij krijgt dit in ruil voor dat en daarmee is de kous af - blijven de termen in geval van de gift ambigu. Geef ik een vriend een lift naar het vliegveld, dan verwacht ik wellicht dat hij ook iets voor mij doet. Alleen spreken wij dat niet af. Geen van ons beiden weet wanneer de wederdienst komt, in welke vorm en we weten zelfs niet zeker wie de begunstigde is. Misschien helpt hij mij aan een nieuwe baan. Een belangrijk verschil is ook dat in het geval van een gift er in principe niet expliciet gemeten wordt. Ik ga niet opschrijven hoeveel die lift mij gekost heeft (natuurlijk inclusief opportunity costs) en ik ga er vanuit dat hij dat ook niet doet. Geven in deze zin is dus meer dan het geven aan goede doelen of het verrichten van vrijwilligerswerk. Het belangrijke geven doen u en ik dagelijks, wanneer wij tijd, aandacht, zorg, liefde, cadeaus en ook wel eens geld geven aan gezinsleden, vrienden, kennissen, collega's en soms wildvreemden. Dat geven is economisch, omdat het ons iets kost - we moeten er iets anders voor laten - en omdat het iets van waarde oplevert. Maar dat geven is ook sociaal; het vergt sociale kennis om te weten wat te geven en hoe te ontvangen. Geld geven met Sinterklaas kan bijvoorbeeld niet (alleen oma's mogen dat). Je kunt te veel geven en te weinig. Je kunt te veel terug doen en te weinig. Doordenkend over het geven wordt het duidelijk dat geven een essentieel onderdeel is van de intermenselijke relaties en daarmee van de samenleving. Families, vriendschappen, clubs, partijen, de wetenschappen en de kunsten bestaan bij gratie van de gift. Het wordt hoog tijd dat de economische wetenschap daar aandacht voor gaat hebben. Bron: Dhr. Arjo Klamer Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 11.

12 REGISTRATIE.EU namen aanvragen van.eu namen nu mogelijk! Het is nu eindelijk mogelijk om de langverwachte.eu domeinnamen aan te vragen. De uitgifte is gestart op 7 december 2005 en is opgedeeld in verschillende fasen. Sunrise periode: fase 1 en 2 In de eerste fase van de zogenoemde Sunrise Periode kunnen overheden de namen van hun gebiedsdelen en houders van merken hun merknaam als domeinnaam aanvragen. Voor iedere aanvraag is bewijs nodig van een bevoegde instantie. Fase twee vangt aan op 7 februari Dan mogen ook houders van anderssoortige rechten (bijv. handelsnamen) een.eu domeinnaam aanvragen. De geldigheid van de aanvraag moet dan aan de hand van officiële stukken of rechterlijke uitspraken kunnen worden aangetoond. Landrush periode: fase 3 De officiële opening van de.eu registratie is gepland op 7 april Vanaf dat ogenblik worden alle domeinnamen uit de fasen 1 en 2 waarvan de aanvragen zijn afgerond geregistreerd. Aanvragen die dan nog niet zijn afgerond blijven geblokkeerd. Na deze datum kunnen.eu namen door iedere burger of rechtspersoon binnen de EU worden aangevraagd. Voor zowel fase 1, 2 als 3 kan worden aangevraagd! Gezien de grote belangstelling zitten er soms slechts enkele milliseconden tussen de aanvragen. Bij dubbele aanvragen heeft de eerste aanvrager 40 dagen de tijd om de juiste documenten te overleggen. Wanneer dit niet gebeurt zal de volgende aanvrager verzocht worden de documenten te overleggen, etc.. Een.eu domeinnaam kan minimaal 2 karakters en maximaal 63 karakters hebben. De domeinnaam mag niet beginnen of eindigen met een '-' teken. Dit teken mag ook niet op de 3e of 4e positie staan. De.eu domeinnaam mag niet alleen een landcode bevatten (bijv nl.eu, de.eu, etc.). Bij de aanvraag van.eu domeinnamen geldt het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Zorg dus dat uw documenten in orde zijn en dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient indien u uw eigen Europese domein wil claimen. Heeft u belangstelling voor een.eu naam? Vraag dan nu de benodigde formulieren aan door een lege te sturen aan Alle benodigde informatie wordt dan per ommegaande digitaal naar uw adres verzonden. Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden Pagina 12.

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Meedenken levert meer incassorendement op WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Meedenken levert meer incassorendement op WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 DRECHTSTEDEN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Meedenken levert meer incassorendement op Demografisch en politiek van kleur verschieten Intensieve samenwerking Stam + De Koning en Drechtwerk Artiflex

Nadere informatie

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 6 Durven ondernemen 10 Avant internet 21 Flexkrachten 22 More Brandbeveiliging.

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 6 Durven ondernemen 10 Avant internet 21 Flexkrachten 22 More Brandbeveiliging. vol onmisbare informatie Magazine september 2009 In deze editie 4 Startkabaal 6 Durven ondernemen 10 Avant internet 21 Flexkrachten 22 More Brandbeveiliging DEFAdvDrBus.pdf 14-04-2009 09:58:09 Magazine

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine VOB december 2011 VOBa MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE Magazine VERENIGING ONDERNEMERSBELANGEN HOOGEZAND-SAPPEMEER NIEUWS ONDERNEMEN OPINIE THEMA: Social-Media In deze uitgave: pagina Van de voorzitter

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan vol onmisbare informatie Magazine NOVEMBER 2008 In deze editie 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan Magazine Colofon Uitgever

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks

Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks In het nieuwsd Februari 2011 In deze uitgave: WD-Techniekroute Ontbijtseminair Drechtsteden 2010 weer een succes Grensverleggend ondernemen loont Vrijetijdseconomie goed voor het bedrijfsleven WD-Techniekroute

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Coverstory J.C. van Kessel Groep. Nationaal Hans Biesheuvel: Klein is het nieuwe groot. Zakenautotestdag Een dag vol verrassingen

Coverstory J.C. van Kessel Groep. Nationaal Hans Biesheuvel: Klein is het nieuwe groot. Zakenautotestdag Een dag vol verrassingen rivierenland regionaal zakenmagazine Jaargang 30 nummer 2 mei 2014 Coverstory J.C. van Kessel Groep Appels verkopen tijdens een bouwvergadering Industrie en techniek verdienen meer aandacht Zakenautotestdag

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012 M A G A Z I N E Gongslag Anders denken over pensioen Weinig verandering Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél IFK PE-trainingen FFP 2012 Adviseur Zilveren Golf

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie