-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' '

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' '"

Transcriptie

1 15tt -j^mi '?T\J. x^ *'A, ' I^ Wi P&M rii ÉQ %%#* ' S*' :: sa. : fpk>_ m --ipffï'i if»> '\, ; ^ ;.' ' maêêêom

2 - l,, -.- ;, - - :-- ^ - *''VW>rJWTiWtW$l3S!&? ' :" ;-"V. ; - ;:*A * -..,- ; _.- ^^^ ^^^ 26 JUNI -125 JAAR GELEDEN STIERF Weinig gebeurtenissen hadden de Rotterdamsche wijnkoopers-familie Bingley zoo zeer tot verontwaardiging kunnen brengen als het besluit, dat de achttienjarige zoon Ward plotseling in het jaar 1773 nam, nadat hij enkele voorstellingen van den bekenden acteur Punt had gezien; hij moest en zou tooneelspeler worden... Als het nu de een of andere jeugdige gril van voorbij gaanden aard was geweest, waren de Bingley's er vermoedelijk nog wel over heen gekomen, maar het besluit 'werd hun met een dergelijken wilskrachtigen nadruk medegedeeld, dat er aan het voornemen om het ook ten uitvoer te brengen niet te twijfelen viel... En de familie Bingley had nu eenmaal als vele deftige koopmansfamilie's in dien tijd een ontzaglijke minachting voor alle lieden, die zich het "tooneelspelen tot vak hadden gekozen. Zij stak die minachting niet onder stoelen "of banken, en nam geen halve maatregelen. Een kinderlooze oom liet^ Ward onmiddellijk onterven. Het hielp natuurlijk niet. Toen keerde de geheele familie Ward den rug toe en liet hem eenvoudig in de steek. Naar een zijner vrienden later vertelde, moet hij zelfs in een booze bui de Maasstad hebben verlaten met medeneming van den erfoom. Ward liet zich door deze,,uitstooting" echter zooals begrijpelijk is van niets weerhouden en bleef rustig in Rotterdam. Zoodra hij er" "de gelegenheid toe had, meldde hij zich bij de.commissarissen van den Schouwburg als acteur. De heeren besloten An het maar eens met hem te wagen.. Eerst moest hij echter een keer voor het publiek spelen. Had hij succes, dan wilde men hem wel aa'nnemen, en dan was men zelfs wel bereid om hem een salaris van 300 gulden per jaar te betalen. Ward greep de kans met beide handen aan. Hij speelde zijn eerste rol op een wijze, die hem de aanstelling deed krijgen. Doch aan het einde van het seizoen vonden de commissarissen, dat hij niet zoo bijzonder beviel, en ze deelden, hem mede, dat hij in October niet behoefde terug te komen. Toen - het nieuwe seizoen aanving, had Ward echter toch geluk, enkele acteurs vielen uit, en i. I l u éj a i clan?oi}-men hem.toch maar aannemen.. De kansen keerden nu in een volledig succes! Spoedig verhoogden de heeren van-den "schotfw-. burg het salaris van den jongen acteur met honderd éulden, uit angst dat hij naar een ander een groot NederlandscL acteur WARD BINGLEY gezelschap zou overloopen. De groote Maarten Corver werd zijn toegewijde vriend e,n leermeester. Bij den aanvang van het seizoen van 1779 stond Bingley op de lijst der gages genoteerd voor een jaarlij ksch v bedrag van 1000 gulden. De 22-jarige acteur had er op dat tijdstip nog geen vermoeden van, dat hij nog voor het einde van het seizoen tooneeldirecteur zou zijn. Hoe dat kwam?... De oude Corver had dit jaar den schouwburg niet gepacht, doch dit overgelaten aan de actrice Mej. de Bruin. Corver was naar Amsterdam vertrokken en had vele acteurs medegenomen. Bingley was echter Rotterdam trouw gebleven. Hoewel mej. de Bruin er alles aan deed om de exploitatie loonend te maken, slaagde zij daarin niet. In Maart 1780 zag zij zich genoodzaakt aan de heeren commissarissen mede te deelen, dat zij den schouwburg voor het komende seizoen niet meer kon pachten. Toen zich na zes weken nog geen nieuwe huurder van den Rotterdamschen kunsttempel was komen aanmelden, besloten de acteurs Bingley, Mallet, Rivier en Rijpland om zich zelf als huurders 'te melden. De commissarissen waren zoo vriendelijk on» de pacht, waarvan het bedrag eigenlijk 2700.gulden moest bedragen, met 2Ö0 gulden voor de nieuwe exploitanten te verlagen. Nauwelijks hadden de voorstellingen,.onder de nieuwe Bestuunnge der vier evengelijke Leden" zooals men het in de taal dier dagen noemde een aanvang genomen, of het gezelschap lefed twee zware verhezen. Ten eerste stierf de danser Johannes Mol en ten tweede vertrok ook de talentvolle actrice Johanna Wattier naar de hoofdstad. Spoedig daarna daagden er nieuwe zorgen op. De vierde Engelsche oorlog brak uit en de Rotterdamsche kooplieden waren weldra niet meer in een stemming om zich voor het tooneel te interesseeren. Het Gemeentebestuur achtte vermaak met in den geest van den ernstigen tijd en lasste alle voorstellingen af. Ook de schouwburg moest gesloten worden, en het hielp den commissarissen geen zier, dat zij trachtten om in een door een advocaat opgesteld request B. en W, er van te overtuigen,,dat het tooneel een beslist onschuldig tijdverdrijf was, dat in tegenstelling met b.v.'de kermis een ernstige afleiding in dezen ernstigen tijd bood. Maar B. en W. hadden geen ooren naar woorden en de schouwburg moest dicht. De acteurs trokken met z'n allen naar de hoofdstad, waar de schouwburgen niet gesloten waren. Voor Bingley was de vreugde echter van korten duur, want op een avond begonnen de Amsterdammers hem uit te fluiten omdat ze dachten, dat hij een Engelschman was ) Ward droop weer af, ditmaal naar Den Haag, waar het gemeentebestuur aan Corver toestemming had gegeven om op te'treden. Zijn gezelschap noemde zich : De Nederduitsche Tooneelspelers". Corver, die nu al een man op leeftijd,') Bingrley's grootouders waren van Engrelschen bloede. Hijzelf was echter Nederlander. Linksboven: Ward Bingley ah Wogaro in het treurspel Gaston en Bayard". Reehttr Een afbeelding fan den Rotterdamschen Schoutcburg,»raaf Ward Bingley debuteerde. (Foto's /Irchiei J. van Rhijn) was, voelde zich-echter op den duur te zwak de leiding op zich te nemen, en hij droeg die o aan zijn oude leerlingen Bingley en Rivier. Het valt op, dat er in dien tijd vele sh ken over onderwerpen uit de vaderlandsche j schiedenis op het repertoire stonden; een tre spel van Nomsz;-,,Michiel Adriaanszoon de Ri ter", een stuk van Mayeur; De Hollandse Matroos of De Helden, van Doggersbank" later een stuk van Rivier De verovering den Briel". Toen de wapenstilstand Werd.gesloten en Rotterdamsche schouwburg spoedig daarna "wi openging, begaf Bingley zich naar de Maasst: Hij was er sinds het begin van den oorlog é keer geweest; namelijk om in het huwelijk te t den inet Maria Anna Wattier, de zuster van bekende actrice. In 1783 trok Rivier zich uit het gezelscl terug en Bingley werd directeur. Hij wist C ver te overreden om zich als hoofdrolspeler hen aan te sluiten. Het ging goed. Even dreigde er weer iets n te loopen, doch het was gelukkig een storm voorbij gaanden aard. Ue Kerkeraad van de H vormde Gemeente in Den Haag verzocht nsmi lijk aan de stedelijke overheid om alle comedi tooneelstukken en alle andere vertooningen zo der meer af te schaffen naar aanleiding vi derzelve onzedelijkheid". De vroede vaderen waren echter gelukkig 2 wijs om hierop.niet verder in te gaan; in fraa doch handig ontwijkende woorden maakten zich er af.... Toen in het najaar het.nieuwe seizoen beg* verhuurden de commissarissen van den Rotji damschen Schouwburjg de zaal aan een zelce Mad. Fleury en aan Bingley. Na den wintert dernam het gezelschap een tournee, maar.' 1 wilde niet erg vlotten met de verdiensten. laid zomer kwamen er op een goeden dag allerlei g ruchfen over het gezelschap ter pore aan de cor missarissen. De tooneélmeester.- Cassier, die onderzoek was gezonden naar Utrecht, waar h gezelschap zich juist bevond, kwam 'geagkeei terug met de mededeeling, dat Bingley van pi was nog 14 dagen gedurende de kermis te.spel de opbrengsten in zijn zak te steken en d»h all in den steek te laten. Van de zijde van de'spel werd medegedeeld, dat Bingley, omdat liet ra de financiën misliep, aan hen had verzacht, h huurcontract over te nemen., j De heeren commissarissen vonden een onmi dellijke actie noodzakelijk. Zij lieten den acte weten, dat hij in strijd met het contract handi de, en de ruzie liep tenslotte zoo hoog, dat zijn faillissement aanvroegen. Bingley bleef vele. jarep aan den Stad dam; hij vertrok naar de hoofdstad, waar m bereid was, hem tegen een goed salaris aan 'tiemen. Ook zijn vrouw kreeg hier een enga^ ment, hoewel ze in het geheel geen tooneeltalei had. ; Bingley bleef meerdere jaren'aaniden Stad schouwburg verbonden; 's zomers maakte hij - ook als regisseur vele tournee's dkor het lar mede. -. Doch de drang om aan het hoofd'van een eigi gezelschap te staan, kwam weer in den oudi tooneelrot op; en het gelukte hem ook in 1711 Met dit gezelschap trad hij 's winters voornanu Ward Bingley als Nero' lijk in Rotterdam en in den Haag, 's zomers vooral in Friesland op. Er brak. nu een betere tijd voor Bingley aan. Het publiek vierde hem als een groot en populair kunstenaar. De dichter en criticus Barbaz noemde hem den grootsten acteur, dien hij ooit gekend had. Het is natuurlijk niet mogelijk-- om hem volgens huidige normen te waardeerên. Alleen de" critieken zijn er nog orft iets over zijn spel te weten te komen en die critieken zijn natuurlijk geheel op den smaak van den tijd gebaseerd. De critici prezen altijd vooral zijn uitdrukkingsvolle mimiek. Zijn stem vond men welluidend, doch af en toe eenigszins ruw. Hij muntte steeds uit door zijn rustige gebaren. Zijn glansrollen waren: Koning Lear. Nero in Epicharis en Nero" en Achilles in het stuk van dien naam van een thans volkom.en vergeten auteur. Ook als leider van zijn gezelschap oogstte Bingley lauweren. Vele acteurs en actrices hadden een groot deel van hun roem aan zijn steun te danken; zoo bijvoorbeeld Geertruida Jacoba Hilverdink, mevr. Adams Snoek en de heeren Valkenier, Hoedt, van Dinter en Braamberg. Als directeur was hij onvermoeid bezig om nieuwe stukken op het repertoire te zetten. In één seizoen bracht hij zelfs 28 nieuwe drama's... Tot zijn laatste dagen is deze geboren tooneel-. man in het vak gebleven. Tien dagen nadat hij het leiderschap van zijn gezelschap overdeed aan zijn schoonzoon Hoedt en aan zijn tweeden zoon (waardoor de combinatie Hoedt en Bingley ontstond) stierf hij ; op 26 Juni J. VAN RHIJN. r,, DE PAARDENBARON (Der Seniorchef) Draaiboek: Eberhard Keindorff en Wolff Neumeister naar de comedie,, Seine Majestät Gustav Krause" van Eberhard Koerster. Muziek: Hans Ebert. Productieleidingr: Walter Tost. Decors: Max Mellin en Gerhard Ladner. Camera: Robert Baberske. Geluid: Georg- Kommer. ~ Montage: Jra Bugajenko, Regie: PETER-PAUL IÏRAUER. Een Terra-Film. Personen : Georg v. Schulte, paardenfokker. Otto Wernicke Martha, zijn vrouw Hildegard Grethe Hermann \ Werner Euetterer Robert f,, -,... Hein Welzel.- j > hun kinderen.. -a \e WT Konrad l... Rolf Weih v. Helene J.. Karin Himboldt Margot Winkelmann... Helmi Mareich L. Goerner, Schulte's zwager., Max Gülstorff Fritz Bodenstedt. Hellmut Helsig Dr. Schneider Leopold v. Ledebur DE PAARDENBARON Otto Wernicke, als een in zijn werk verbeten paardenhandelaar, doet ons in deze film het betreuren, dat hem niet vaker een hoofdrol wordt toebedeeld. Wij kenden hem reeds lang 'als een voortreffelijk karakterspeler. Zijn rol in,,de Paardenbaron" bevestigt deze reputatie op ondub^ belzinnige wijze. Een boeiend speler dan in.... een zwak scenario. Dat wil zeggen: het begint goed, belangwekkend; het verloopt echter vaag en psychologisch onbevredigend. Het wil ons vertellen van een conflict tusschen den elke minuut werkenden man en zijn door hem verwaarloosd gezin, waarvan de kinderen hun eigen weg zijn gegaan. Plotseling blijkt, dat het zich meer met zijn paarden en in zijn stallen dan tusschen de zijnen ophoudende familiehoofd een hartkwaal heeft. Een dokter dwingt den patiënt tot het ondergaan van een kuur in een badplaats. Het verloop der ziekte is bevredigend; maar niet zoo, dat de paardenbaron zich weer volledig aan zijn zaken kan wijden. Hij besluit dus het geliefde werk op te geven. Dit besluit komt voor zijn vrouw en kinderen als een donderslag aan een helderen hemel. In den loop der jaren zijn er heel wat dingen in het gezin gebeurd, die de vader niet weet. Een zoon is in plaats van veearts gewoon arts geworden. Een dochter heeft zich verloofd met een kunstschilder. Een andere zoon, advocaat, ontwikkelde zich tot een zelfstandige persoonlijkheid, waarvoor het meestal als een bevel uitgesproken, vaderlijke woord weinig beteekenis meer heeft. Kortom, de paardenbaron blijkt een vreemde te zijn in zijn eigen huis. Hij laat aan vrouw en kinderen, huis en middelen over, trekt er tusschen uit, zich veronge- lijkt en diep in zijn hart een beetje verstoten voelende. Na dit vaardig uitgewerkte conflict, zakt het scenario af. Natuurlijk wordt de geheele familie, mitsgaders de aangetrouwde leden, weer gelukkig vereenigd aan het einde. Doch de gebeurtenissen, die tot deze hereeniging leiden en daarmede tot een ommekeer in den boezem van den koppigen vader, zijn allerminst overtuigend. Er komt zoo maar een oudste zoon die op vijftienjarigen leeftijd verstoten was uit Amerika over. Die blijkt ook een succesvol paardenhandelaar te wezen. Vader en zoon associeeren zich, de moeder komt er ook weer bij en de laatste beelden der film toonen ons de geheele familie (waarvan de andere leden na het conflict weinig meer hebben bijgedragen tot de handeling) in een loge genietende van'een circusvoorstelling. Hoe het verder stond met de hartkwaal, met het aanvaarvaarden door den heerschzuchtigen vader van de zelfstandigheid zijner familie, met het opbloeien der onder werk bedolven genegenheid voor vrouw en spruiten dit alles is eenvoudig verwaarloosd. Een onevenwichtig... o scenario dus, 'O orebouwd op breede fundamenten/uitloopende in een onbeteekenend sluitstuk. Dat de film toch aangenaam blijft bezighouden, ondanks de kennelijke vermindering der spanning, ligt aan Wernicke en de spelers, die hem omgeven. Rolf Weih vooral als de opstandige zoon. Hildegard Grethe ook als de tusschen echtgenoot en kinderen beklemd geraakte moeder. Veel paarden zorgen voor een sierlijke figuratie, al had er wel wat meer van het camera-werk gemaakt kunnen worden bij zooveel ten toon spreiding van paardenschoon. P. BEISHUIZEN. M* CINEMA é-ff/eater (nr. 27) -2-3 (nr. 27) CINEMA & THEATER k

3 wwm^rnmammmmmmm. mmmsmm^ms^m ITALIÄÄNSCHE op rseaerlanascnen ooaent&^s De afdeeling tooneel van het Amsterdamsche Gemeentelijk Theaterbedrijf heeft het Italiaan- sehe stuk Zonnebloemen" van Guido Cantini fns haar repertoire opgenomen en gaf op 25 Juni ai- / première in den Stadsschouwburg 'te Haarlem/ Zonnebloemen" is als tooneelspel minder zon-^ -^5 nig dan de titel zou doen vermoeden; het is eei opmerkelijk werk van een Zuideuropeesch aute dat, hoewel de sfeer typisch Italiaansch is, i^rn der handeling inhoudt dan wij van de dramatl-t sehe literatuur uit het Apenijnsche schiereiland ' gewoon zijn. Cantini, die tot de Italiaansche modernen behoort, heeft zich met dit stuk losgemaakt uit de na-deining der negentiend^ eeuwsche romantiek en zijn werk een meer p^ chologischen inslag gegeven, die, zonder de v^ van het romantische fel-bewogene, het subtiele gegeven alle recht doet wedervaren. / De acteurs en actrices, die deze Italiaanse h; zonnebloem op Nederlandschen bodem deden o if luiken, hebben met dit stuk van oer-menscheli k potentie en bloedwarm conflict een geenszins.gemakkelijke taak vervuld. Laat een nuchtere, op de realiteit afgestemde Westeuropeaan eens de roerselen van een veel lichter ontvlambare en minder ingekapselde ziel van een bewoner van de mildere streken van dit werelddeel trachten te doorgronden: het zal hem niet volledig gelukken Doch hij kan trachten haar zoo dicht mogelijk te benaderen, en het zal van zijn eigen goeden smaak afhangen of hij in die benadering aanvaardbaar en levenswaar blijft. De goede smaak van Oor Hermus, die Zonnebloemen" regisseerde en zelf de hoofd:ol vertolkte, blijft ons een waarborg voor kunstzinnig en geroutineerd tooneelwerk en het is dan ook zeker geen teeken van depreciatie, als men, de verzuchting slaakt; Ik zou datzelfde stuk toch wel eens door Italiaansche spelers vertolkt willen zien.... " Wat onze eigen menschen ervan maakten was degelijk en geroutineerd en af en toe wisten Cor llermus en Jan van Ees in hun voortreffelijken dialoog in II zelfs de subtiele inhoud ongeschonden over het voetlicht heen de zaal in te krijgen. Van Ees had het daar qua karakter gemakkelijker dan Cor Hermus, dien ik gaarne iets minder geaffecteerd van dictie had gehoord. Het karakter I n memoriam HEIN HARMS Zoo heeft dan ook de dood zijn hand uitgestrekt naar een der oudste en bekendste tooneelspelers. Hein Harms is niet meer. Eenige weken geleden ontmoette ik hem nog en kranig liep hij er nog bij, trots zijn 81 jaar. Frisch waren nog zijn gedachten en met weergaloozen zwier kon hij over het tooneel spreken, dat hem zoo dierbaar was en waarvan hij gedurende meev dan veertig jaar als een der eersten, deel had uitgemaakt. Als jong reiziger in horloges speelde ook hij als zoo velen in een liefhebberij gezelschap en daar begon hij zoo veel voor het groote Tooneel te voelen, dat hij!n 1806 een engagement als jong-komiek aannam bij Kreukniet en Mutters in den Salon des Variétés in de Amstelstraat In 1889 gaat hij dan naar Charles de la Mar in Tivoli in de Nes, komt in den Salon terug bij Kreukniet en Poolman, gaat met de la Mar naar het Casino (nu Scala) in den Haag, voert in den Parkschouwburg een eigen directie, om dan (Foto C.N.F./ Stevent) dat hij uitbeeldde, is, psychologisch gezien, het piece d'existence: de onberoerde, zwevende kuntsnaarsziel, die in zijtt niet begrijpen jegens de hem omringende wereld slechts door een moreele wanhoopsdaad van zijn vrouw, die hij boven alles liefheeft, tot de realiteit kan worden gebracht. Wij zien die vrouwenfiguur aanvankelijk ietwat vaag, doch allengs voltrekt zich in haar de loutering van het begrip voor zijn ongecompliceerde en nobele zieleleven, en tenslotte staat de vrouw scherp omlijnd en wetend voor ons. Myra Ward vindt in deze rol een.kans voor haar enthousiast talent en zij weet deze kans ten volle te gebruiken. Misschien zelfs zou de confrontatie" in III harerzijds nog iets nadrukkelijker, iets Zuidelijker kunnen. Jan van Ees speelt den edelman, baloorig en eenige jaren verbonden te zijn aan den Vlaamschen Schouwburg te Brussel, in welke stad hij de Nederlandsche Taal dient door het geven van voordrachtavonden. In 1908 terug in Amsterdam volgt hij hier Kreeft op bij het Nederlandsche Tooneel", bij welk gezelschap hij blijft tot dit in 1920 uit elkaar gaat. Nu begint hij zich vooral te wijden aan hei verbeteren der positie van den tooneelspeler". Bij de staking" in 1919 had hij reeds een groote rol in'de commissie gespeeld, nog grooter werd die bij het oprichten vän het Pensioenfonds van Xederlandsche Tooneelisten", voor welke oprichting hij dag en nacht had geijverd. En hij vond hierin zijn belooning, dat voortaan voor de oude Tooneelkunstenaars gezorgd werd op een manier, zooals Apöllo" (waarvan hij ook bestuurslid was) het nooit had kunnen doen. Met recht benoemde men hem dan ook tot eerelid van dit fonds. 1 s ^;?' Als tooneelspeler had hiji in de jaren tot 1920 groote successen geboekt. Hij was in zoovele stukken de eerste komiek, dat }iij gerust kon zeggen: ik ben de tel kwijt". En wat hij. ook speelde, steeds was de creaitie tot in de puntjes verzorgd. Hein Harms is van ons heengegaan in den blasé, maar toch nog genoeg mensch om door een ontroering bevangen te worden bij de glinstering der briljante, nobele menschelijkheid van het tot wanhoop gebrachte hart van den kunstenaar. De overigfe rollen passen in de sfeer van het geheel, met uitzondering van een dienstmeisje van Rita Veth, dat wat erg vlak aandeed. Cor Hermus' regie, het zij hier nogmaals gezegd, gaf blijk van een zuivere opvatting van dit zuivere stuk en het decor van Karel Brückman vormt een waardige en realistische omlijsting voor het gegeven. Zonder twijfel zullen nog vele töoneelliefhebbers van Zonnebloemen" genieten. Wij willen deze echt zomersche flora dan ook gaarne begroeten als een aanwinst op het Amsterdamsche tooneel-repertoire. LEO J. CAPIT ouderdom van 81 jaar, hij had dus de mooie jaren van de Nederlandsche Tooneelspeelkunst meegemaakt. Vol opgewektheid was hij het rijke leven doorgegaan, vol vreugde, iets te hebben kunnen bijdragen tot de verlichting der ouderdomslasten zijner collega's. Zijn asch ruste in vrede, zijn voorbeeld moge tot navolging strekken. H. K. TEUNE AU gevolg van de papierbeferkende maatregelen is de omvang van Cinema & Theater tijdelijk met enkele fagina's verminderd. Wij zijn er echter in geslaagd een zoodanige indeeling te ontiaer-pen, dat het gemis, wat de inhoud betreft, tot een minimum gereduceerd wordt. Ongetwijfeld zullen onze trouwe lezers begrif toonen voor onze moeilijkheden en Cinema 6f Theater met evenveel interesse als.voorheen lezen. Natuurlijk houden wij ons a}s immer voor welwillende of- of aanmer- kingen aanbevolen. door Willem W. Watermait ' Het is een geheel apart genoegen, om in deze wekelij ksche kolommen naast af en toe een ernstige beschouwing over radio-problemen of een voor-het-voetlicht-halen van een bekende radiofiguur, het licht der publiciteit te werpen op kleinere figuren... wier naam nog niet die vermaardheid hebben gekregen als b.v. een Theo Uden Masman of een Dick Willebrandts. Niet alleen is dat een apart genoegen, het is zelfs een gevaarlijke sport. Profetieën betreffende toekomstige carrières zijn gevaarlijke liefhebberijen.'... als men alleen afgaat op de huidige prestaties van een jonge kracht. Een cabaretière, een bandleider of een solist kan heden prachtig werk leveren en morgen het te hoog in zijn bol krijgen of aan den drank raken of een ongelukkige liefde met zich rondtorsen en ffft... weg is de carrière. Minder riskant wordt echter -en profetie, als men niet alleen let op wat de kunstenaar in kwestie op een bepaald oogenblik presteert, maar veeleer poogt uit te vorsehen wat zijn potentieel is.... hoe zijn hersens werken, welk inzicht hij heeft in zijn materie. Ieder van ons, die in de wereld van de kunst en de show-business" thuis raakt, weet, dat er geen artist van eenige grootte is, of hij heeft een eigen filosofie, niet over het leven, maar wel over zijn kunstvorm. Elk van hen, of het nu betreft een dramatische zangeres, een Chansonniere, een danseres of een humorist moet zoeken naar het hoe en waarom van bepaalde effecten en wendingen. Hij of zij doorgrondt, elk op eigen manier, het wezen van zijn of haar specifieke visie of zijn of haar kunst en leert op den duur zichzelf in finesses kennen. Door den nadruk bewust te leggen op hun sterke punten met verrtraarloozing der zwakke punten ontwikkelen zij een eigen persoonlijkheid... een stijl welke hun een plaats uitkerft in de memorie van het publiek. Er zijn kunstenaars op elk gebied, die hooglijk begaafd geboren zijn, maar elk filosofisch denkvermogen missen. Zij hielden nooit lang stand. Niemand van hen kan, door domweg kunst" te geven, zich tot een gave kracht van de eerste grootte ontwikkelen. Het zijn in de eerste instantie hun leermeesters, die hen volgens deze filosofische regels opleiden. Ontbreken deze, dan is een harde strijd, een dikwijls tragische speurtocht noodig, welke zich over vele jaren kan uitstrekken, tot zij zelf hun eigen kunstbeschouwing hebbep gevonden... zoo niet, dan blijven zij middelmatige krachten. Het probleem van het Nederlandsche cabaret is voor een zeer groot deel hierin te zeeken. Er bestaat hier geen precedent en geen leerschool. Wil men van precedent spreken, dan zal men dit moeten zoeken in de walgelijke conferenciers en liedjeszangers met de vettige glimlachen op hun rozige gezichten met gepommadeerde haren en zelfvoldane kinnen, die de eene banaliteit na de andere plachten te verkoopen, tot wij in de zaal ons met wanhoop afvroegen waarom er geen bliksem uit den hemel neerdaalde om hieraan een einde te maken... Men zoekt thans naarstig naar een eigen vorm voor een Nederlandsche kleinkunst. Wat-Martie Verdenius thans probeert in het Léidschepleintheater en Wim lbo voor de radio is een machtig moeilijke opgave. En hier begin ik aan het gevaarlijke spel der profetie. Ze hebben een reer groote kans van slagen. Martie Verdenius ken ik van jaren geleden als de in 5 (nr. 27) C/N E Al A & THEATER zichzelf gekeerde stille peinster. Zij heeft de kostbare gave van piekeren over het Hoe en Waarom. En dat alleen kan iemand dew weg uit den chaos wijzen. Wim lbo mist iets van de stille emotie-diepte, die Martie Verdenius' groote en Verborgen drijfveer is. Martie kan zich mateloos verheugen of verdrieten over heel kleine facetten. Wim lbo heeft het gezegende fanatisme. Hij is bezeten over het cabaret.... Hij wordt wakker met cabaret en droomt over cabaret. Hij houdt niet op te vechten voor ZIJN cabaret,-een beter soort. lbo is geboren Arnhemmer, en heeft vanaf zijn jongste jaren steeds de liefde voor het cabaret in zijn bloed gehad. In 193? stond hij voor het eerst voor de microfoon en verzorgde daarna geregeld uitzendingen zooals Tusschen 7 en 8" en daarna de serie: Kleine Gedachten in een Woord en een Lied", een geheel eigen kwartiertje, waarin hij ernaar streefde om het een geheel eigen sfeer en karakter te geven. Dit alles was echter nog op heel kleine schaal. In November 1940 zette lbo met enkele medewerkers, op eigen risico, een cabaretuitvoering op touw in Krasnapolsky, waar hij radio en pers inviteerde. Dit cabaret was geheel door hem en naar zijn eigen inzichten in elkaar gezet. Tot ieders verbazing was de zaal geheel vol. Tot ieders nog grootere verbazing werd na afloop van alle berekeningen een totale winst gemaakt van negen gulden drie-en-tachtig cent. De radio, die ook aanwezig was, beet toe. In Mei 1941 kwam de eerste revue voor de microfoon. Hier citeer ik een passage uit Ibo's eigen Onder: Nel Brink en Eri Rouché in de ichetê Een boek voor oudere meisjes. (Foto C.N.F.IN.R.O.lVermeulen) Wim lbo, de idealistische leider van het verrassend goede radio-cabaret De jonge Nederlanders." (Familiefoto) presentatie van zijn serie nieuwe cabaretprogramma's, waarvan de eerste Zaterdag voor veertien dagen voor de microfoon kwam : Lachen, gieren brullen... dat zult u bij ons niet, luisteraars. In het zomer-cabaret De Jonge Nederlanders" vragen wij niet uw aandacht voor grootsch ofgezette tararaboemdiê programma's met dolkomische-sen' saties. Wij streven in de eerste floats naar inhoud en niet naar uiterlijken schijn. Wij zijn jong (de meesten van leeftijd, maar allen van hart) en wij hebben nog idealen o-p het gebied van de Nederlandsche cabaretkunst. Die idealen dreigen vaak verloren te gaan door de on-artistieke concessies, die we ofhet tooneel zoo dikwijls moeten doen om succes" te hebben en dus geld te kunnen verdienen... De Nederlandsche Omroef heeft ons echter in staat gesteld een reeks programma's uit U voeren, die óók den uitvoerenden meer voldoening zullen schenken... goede en frissche cabaretkunst." lbo heeft als medewerkers om zich heen vele zeer bekende sterren; Martie Verdenius, Rie Hellmig, Conny Stuart, Cora May, Jetty Corbelli. Ans Ileidendaal, Wim Sonneveld, Frans van Schaik, Ko van den Bosch, Herbert Perquin. Anton Beuving. Deze cabaret-programma's zullen ook verder worden uitgevoerd in een zaal-metpubliek, hetgeen wel meer zorg vereischt, omdat in de studio een soort van tooneel dan onmisbaar is, maar tevens een levende qualiteit aan de uitzending geeft, door de zaalreactie, welke het programma een enkele malen hoogere attentiewaarde verschaft. Maar... zooals ik reeds eerder zei: Dit is een kwestie van moeizaam voortbouwen, maandin, maand-uit. lbo heeft het inzicht om een goed cabaret in elkaar te zetten. Maar het is waanzin, te veronderstellen, dat zoo iets ä la minute in orde is.... Rustig laten groeien! CINEMA & THEATER (nr. 27) 4

4 . ROEKBEJSPBEKING FANNY ELSSLER danste in maanlicnt..taglioni was de danseres onzer grootmoeders, Elssler die van onze grooivaders", is Werumeus Buning's door mr. Henrik Schölte in zijn artikelenserie over oude danskunst aangehaalde uitspraak, welke voorkomt in het aan Marie Taglioni ( ) gewijde hoofdstuk van zijn in IQ27 verschenen bundel Twee eeuwen danskunst en curiositeit". Uit dez«vergelijking zou men kunnen opmaken, dat Fanny Elssler ( ) een leven heeft geleid zooals Camargo, doch dit was geenszins het geval, ook al heeft de leger\de zich van ha?.r meester gemaakt (o.a. in..l'aiglon"). De uitspraak vindt haar reden in, de grootere vurigheid, het meer wereldsche van haar dansen, vooral ook in haar prachtige figuur, die de mannen fascineerden. In hetzelfde boekje van Werumeus Buning leest ge het volgende : Deze groote danseres uit de romantiek heeft weinig romantisch in haar historie... Men heeft velerlei vertelsels verzonnen om haar leven op te sieren met groote liefdes en opzienbarende feiten, maar het was een rustig leven, voor zooverre een prima ballerina een rustig leven voeren kon. Zij was wars van alle onvertogen of troebele sfeer; zij was het en zij bleef het". Van baar kant - tenminste... Van den anderen kant evenwel, van dien onzer grootvaders, brandden en schroeiden er harten genoeg. Eén van hen, neen, één van hun grootvaders en dus ook haast een grootvader van Fanny zelf, ging méér voor haar beteekenen. Het was de Don Juan en staatsman Friedrich von Gentz, een man van vijf-en-zestig, die zijn laatste levensjaren warmde aan de genegenheid Wagner en Bayreuth Vorige week. namelijk 21 Juni, was het vijfen-zeventig jaar geleden, dat Wagner's Meistersinger" voor het eerst tot uitvoering kwam. Het zooveclste Wagner-jubileum in dit jaar. want wij hebben ook in dit blad reeds de dagen herdacht, waarop hij zestig jaren geleden stierf, honderd-en-dertig jaar geleden geboren werd, honderd jaar geleden den..fliegenden Hollander" ten doop hield. (Zie C. & Th." nrs. 3 en 6). Een lange herdenking is thans dus niet noodig. te minder omdat de aangekondigde Rechts: Fanny Elssler icotdt, zittend in haar rijtuig, door uitstekende bezems tegen de opdringende menigte beschermd. Onder: Het Festspielhaus" te Bayreuth op den openingsdag ( A f beeldingen uit de hier besproken boeken). van het jonge danseresje, dat in 1827 te Weenen debuteerde. Over, deze haast onwerkelijke liefde heeft Erwin //. Rainalter een novelle geschreven ; Walzer im Mondschein (verschenen bij Reclam. Leipzig, als nr in de Universal Bibliothek", de bekende reeks boekjes in zakformaat). Hij beschrijft een episode uit den tijd, dat Fanny naar Berlijn vertrekt het is in den aanvang van haar fabêlachtige carrière: vóór haar optreden in Parijs, Londen. Amerika en 's avonds laat nog eenmaal voor den staatsman danst, in den tuin,-van zijn landgoed, in het maanlicht... Dan komt het afscheid en Gentz belooft haar, dat er op haar verjaardag, dien zij over enkele weken in* Berlijn zal vieren, des morgens een koerier van hem zal wezen met zijn gelukwenschen en een Verrassing. Fanny vertrekt en in Berlijn nadert haar verjaardag. Doch op den' feestmorgen is er géén première van Lohengrin" bij de Amsterdamsche Opera uitgesteld moest' worden tot het nieuwe seizoen, wanneer wij ojis dus opnieuw met den grooten meester zullen bezighouden. Ter gelegenheid van de in den aanvang gememoreerde gebeurtenis moge echter de aandacht worden gevraagd voor een boekuitgave, die reeds eenige weken op bespreking wacht :,,Richard Wagner und Bayreuth", door Sophie Rützow. Een aankondiging van dit boek heeft ook daarom zin in aansluiting aan het Meistersinger"- jubileum, omdat deze opera de laatste was vóór Wagner naar Bayreuth ging de première vond brief van Gentz... En uit teleurstelling gaat zij in op de avances van een harer danspartners. Een groot gedeelte van de novelle verhaalt hoe de vork in den steel zit: dat Gentz haar niet vergeten was, doch dat de koerier onderweg een ongeluk kreeg, van zijn paard viel en een arm brak. Dit boekje heeft de verdienste een goed geschreven vertelling te bevatten, die een aardigen kijk heeft op het leven anno 1830 of daaromtrent. Een werkelijk inzicht in Fanny Elssler's karakter geeft zij echter niet, en nog minder in het wezen van haar kunst. Doch daar zij althans weinig meer toevoegt aan de legenden" rond de (ook in de film door Lilian Harvey tot nieuw leven gewekte) danseres dan een haar leven romantiseerend auteur betaamt, mag zij met eere genoemd worden in de rij boeken, welke haar gewijd werden, al betreft het dan ook maar een boek/v. Joh. T. Hulsekamf. op 21 Juni 1868 te München plaats en het onderhavige boek begint in Triebschen bij Luzern, waar Wagner de Meistersinger" voltooide.') De schrijfster is zelf Bayreutherin en haar grootvader, de geschiedkundige en muziekminnaar Friedrich Töpfer, behoorde al tot de Wagner-verdedigers toen de meerderheid zijn werk nog afwees. Zij heeft uit haar familie en van oudere Bayreuthenaren, die nog tot Wagner's kringen aldaar hebben behoord (eenigen van hen droegen zijn kist naar het graf), allerlei persoonlijke herinneringen vernomen, die zij met vele andere gegevens bewerkte tot een boek, dat dus wel zeer specifiek de beteekenis van Bayreuth voor Wagner en omgekeerd in het licht stelt. De journaliste Sophie Rützow heeft een levendigen stijl en weet het haar vertelde aan ons ovet te vertellen op een wijze, die in vele fragmenten zelfs aan een vie romanrée" doet denken. Het werk, dat 208 bladzijden telt, is verdeeld in drie onderdeden: I. Richard Wagner wählt Bayreuth ( ), II. Vollendet das ewige Werk! ( , het jaar der feestelijke opening van het Festspielhaus), en III. Weihe und Ausklang ( , Wagner's sterfjaar). Het werd op verzoek van Bayreuth's burgemeester geschreven en ter gelegenheid van dit Wagner-jubileum-jaar gepubliceerd door Verlag Knorr & Hirth, München, rijk geïllustreerd met f)2 buitentekst-platen op kunstdrukpapier. Joh. T. Hulsekamf, O Over c!e lanpt; en aan teleurstellinsren zoo rijke periode, waarin de Meistersing-er" tot stand kwam ( ), zijn dezer dagen nieuwe belangrijke gegevens aan het licht gekomen, doordat de chcf-dramalurg der Beiersche Rtaatsopera l)r, Otto Hödel in het archief van liet Münchener Nationaltheater onbekende documenten heeft gevonden; brieven en voorstellen van Wagner, aanteekeningen van den dirigent Hans von Bülow en andere gregevens betrekking hebbende op de première en op Wagner's verhouding tot koning Lodeuijk II van Beieren, die de première van Wagner's eenige komische opera krachtig heeft bevorderd. Vierhonderd en tachtig maal ging de Meistersinger" tot heden alleen al in München! PAUL OSTRA SCHENKT EEN LIEDIE Wie Paul Ostra zegt, zegt een naam van emand met zeer. vele vrienden op zeer vele plekken van de wereld. Van een verdientelijk cabaretier, die zich in Nederland even goed thuis voelt op het podium als in Parijs, in België even goed als in Afrika, in Hongarije even goed als in Nederlandsch-Indië. Honderden liedjes heeft hij zelf geschreven, zelf gecomponeerd, zelf gezgngen achter de piano. Honderden souvenirs aan voorstellingen met eigen, wakkere cabaret-troepjes sieren zijn Amsterdamsche woning. Honderden hartelijke brieven, met lange reizen achter zich, vielen in zijn bus, getuigden van de dankbaarheid zijner toehoorders. Dat waren allen landgenooten, die hij, tot hun verpoozing en verstrooiing, opzocht op eenzame plekken, dichter bij de rimboe dan \msterdam bij Brussel... Ik heb Paul Ostra om een liedje gevraagd, dat hij zelf als zijn beste beschouwt. Ge kunt het hierbij lezen. Het is overigens niet het beste van Paul Ostra. Wat het beste geweest is, weet hij niet meer. Deze liedjesmakers kunnen zich niet veroorloven lang bij een werkstukje stil te staan. De ideeën stroomen onophoudeijk op hen af. Een nieuw liedje en zij zijn het voorgaande vergeten... Maar dit diepte hij dan toch maar op uit zijn archief, omdat ik zoo aanhield. Waarvoor wilt u het eigenlijk in Cinema & Theater opnemen?", vroeg hij. Ik antwoordde, naar waarheid: Omdat iemand mij verteld heeft, dat u twintig jaar geleden voor het eerst optrad. Twintig jaar is wel geen officieel jubileum, doch met zooveel gereis en getrek tellen de jaren dubbel".,,als u dat maar niet aan mij zien kunt", zei Paul Ostra. Ik stelde hem gerust. Iemand, die geen twee minuten achter eikaar rustig op een stoel kan zitten, in een kwartier tijds zes maal wordt opgebeld over plannen in uitvoering, kan en mag' zich nos; niet oud voelen, die is niet oud. Trouwens, Ostra begon al heel jong niet zijn loopbaan. Het begin was operette. let werd toen cabaret. Het bleef, met anmige operette-episoden als intermezzi, cabaret. Artisten, die veel met hem samengewerkt hebben, zijn o.a.: Suzie Klein, Wouter Denijs, Katinka Küster, Jan Hagoort, 'ierre Driessen. Velen zullen nog met hem Samenwerken. Ostra gaat nu op reis in Nederland met een... sprookjes-varieté". Dat is een programma voor kinderen, waarin een bekende sprookjesfiguur als compere _optreedt. Deze voert de kinderen naar een wonderoord, waar zij vroolijke variété-avonturen beleven. Zoo zullen ook de kinderen van Nederland hun deel van Paul Ostra krijgen. Rrr... de telefoon gaat weer; de bekende sprookjesfiguur wil Ostra spreken. Met het bewuste liedje en met een foto haast ik mij uit zijn van- activiteit en plannen gonzend huis! P. B. VOOR HEN, De tijd van baby-box en kinderschoentjes. Wordt dikwijls terecht als de mooiste beschouwd; De eenige tijd, zonder zorgen en kommer. De tijd, waarin je alles en iedereen vertrouwt. De pop speelt de hoofdrol in je kleine leven. Beslist onontbeerlijk bij dag en bij nacht ; Het willige ding wordt gekust en vertroeteld En zoo nu en dan met een pak klappen bedacht. Maar dan komt de dag. datje vragende blik Het rozig geval met stil verdriet gaat bekijken, Omdat zulk een levenloos, harteloos vod Zoo bedriegelijk op een echt vriendje kon lijken. De kindertijd, schooltijd met eerzucht begint Met rondom een wereldje boordevol vragen, De jongenskiel volgens het welbekend lied Geheel zonder zorg om de schouders gedragen. Een klein kameraadje, naast je in de klas. Een vriendje, beschermend 'en dapper. Die samen met jou door het schoolgebouw gaat Een kind zooals jij, maar iets knapper. De lachende kop van Paul Ostra, zooals tienduizenden oogen oter de geheele wereld hem zagen. C 0 '" Dokter) Jie in fiim beste gevoelens oearogen zijn En dan komt de dag, dat je vragende blik. Dat vriendje met schreeuwend verdriet gaat bekijken. Omdat zulk een klein en gewiekst menschenkind. Zoo bedriegelijk op een echt vriendje kon lijken. De tijd, dat het werkelijke leven je pakt. De tijd, die een eind maakt aan het zorgeloos spelen Geeft je de overtuiging, je bent nooit alleen. Want waar je ook bent, je bent steeds een van velen Steeds zijn de oogen naar jou toegewend. Lachers bereid om je vreugde te deelen En dan een enkeling, die staat apart Die uit liefde voor jou zelfs het mooiste zou stelen. En dan komt de dag. dat je vragende blik Die enkeling met nijpend verdriet gaat bekijken, Omdat juist die enkeling, waar je om gaf Zoo slecht en onwaar en bedrieg'lijk moest blijken. CINEMA & THEATER (nr. 27) 6 (nr. 27) C/NE MA äf THEATER

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan Z a5 WÊJf ' 'ZTÉ tm P < Virqï dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden % Op de laatste pagina een aardig Cabaretliedje Tekst; pisuisse?luäiefe; HöX Tak Het Clneroa S Theatergedeelte

Nadere informatie

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«"

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik« EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«" BOEKWERKEN MODERNE DANSEN" Door den Heer en Mevr. J. A. Bronmeyer VOOR DEN AMATEUR Inhoud: Quick Step, Slow Foxtrol, Tango, Waltx, Bluet en Rumba

Nadere informatie

FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING DE GEDAANTEVERWISSELING FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING»»» * GENIVS * «ss * * 1944 Franz Kafka Praag 1883 - Weenen 1924 Oorspronkelijke titel: Die Verwandlung

Nadere informatie

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen"

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen «T êmt^i-- '«i: M. ^" TW flt fl ; LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen" ; m ^^P*^mm^mm*mmm±- mmmmm^.-mymmmßm^^m i^.i ^i ^T./:,:v ;^ V ;:.-i, V -- ^..^^iv ^ :: '^ '.^>i:^r. /- /M;^^ i^h

Nadere informatie

si» OF HET WITTE DOEK

si» OF HET WITTE DOEK ^^^^^ ^n dit nummer bevindt aich een aardig liedje met woorden en muaiek van )umas >ïdres van Red. en >rdm.: Galgewater 22, fielden. Qiro no. 418èO - Wet Cinema fi'theater-gedeelte staat onder redactie

Nadere informatie

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff

Tolstoi's leven. Pavel Ivanovich Biroekoff Pavel Ivanovich Biroekoff Table of Contents Tolstoi's leven...1 Pavel Ivanovich Biroekoff...3 OPDRACHT...5 INLEIDING...7 Inleiding. Van Leo Tolstoi bij zijne herinneringen...13 EERSTE DEEL...16 EERSTE

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A De kleine collaboratie

Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A De kleine collaboratie Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A De kleine collaboratie Adriaan Venema bron. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1990 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/vene001schr03_01/colofon.htm

Nadere informatie

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN.

100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. 100 DE LIJDENBURGSCHE GOUDVELDEN. Ret goud vindt men hier in klompjes in het zand~ in de rotsen of in fijne aderen als stofgoud in den steen, waaruit het niet zonder machines kan worden verwijderd; deze

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684

De eerste druk van Management met Metaforen is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden. ISBN 90-6564-259-5 NUGI 684 I Omslagontwerp: Ane Harting Omslagillustratie: Bert Wezenberg Copyright 1996-2007: Paul Baardman info@ivpo.eu www.ivpo.eu De eerste druk van is in boekvorm uitgegeven door Uitgeverij Mingus te Woerden.

Nadere informatie

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij üi 365 ''.'' ' : ^ -t-~ y ü:^i i^w^ 'é - ^i- -v.«...,,i atmm i..,.**** J%M Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij Rneumatiet Ischi ias Verkoudheid Spit in den rug Zenuw- en Hoofdpijn

Nadere informatie

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT?

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT? l VRIJDAG 4 FEBRUARI 1944 VIERDE JAARGANG NUMMER 3: o 7» ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F. VERSCHIJNT TIJDELIJK OM DE 14 DAGEN Abonnementsprijs

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337 ARCHIEF DE BOOIJ Deel 2 Inhoud: Hoofdstuk 13. (deel 2) Hendrik de Booij (1867-1964) c. Fragmenten dagboek 1947-1964 (deel 2). 2 d. Verhalen "Mensen die ik ontmoette..37 e. Fragmenten dagboek Concertgebouw

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' direct bij zijn vroeger overlijden bij de 3-'' HAVBANK SCHIEDAM IN DE ROODE DUIVEL" EEN COMPLEET

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Legende van een Nomade. Alex Mero

Legende van een Nomade. Alex Mero 1 2 Legende van een Nomade Alex Mero 3 Originele titel: Legende van een Nomade Alex Mero, 2010 Auteur / Uitgever ISBN 978 9 0813989 0 9 Officiële Website: http://www.alexmero.com Officiële Blog: http://www.alexmeroblog.com

Nadere informatie

DE At4,47). skv 4'44)4Ni, mennq TER BRAAK

DE At4,47). skv 4'44)4Ni, mennq TER BRAAK DE At4,47). skv 4'44)4Ni, mennq TER BRAAK DE PANTSERKRANT MENNO TER BRAAK DE PANTSERKRANT EEN TRAGICOMEDIE VAN WAPENS, SCHRIJFMACHINES EN IDEALEN Gevolgd door een Brief aan een Vijandin van het Tooneel

Nadere informatie

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1979

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1979 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1979 bron Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1978-1979. E.J. Brill, Leiden 1980 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003197901_01/colofon.htm

Nadere informatie

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm

Alles komt terecht. Maurice Roelants. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm Alles komt terecht Maurice Roelants bron. Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1937 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/roel004alle01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Maurice Roelants 4 Aber fragt

Nadere informatie

DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50

DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50 DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50 DE F1LM-WERELD GEïLLUSTREERD WEEKBLAD De "Nieuwe Itoliaonsche filmproductie in ons land. Dezer dagen vernamen we dat in ons land

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie