AVN JAARVERSLAG 2010 ALGEMEEN DEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVN JAARVERSLAG 2010 ALGEMEEN DEEL"

Transcriptie

1 AVN JAARVERSLAG 2010 ALGEMEEN DEEL Introductie Dit jaarverslag geeft een doorkijkje in de activiteiten en resultaten van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor s-gravenhage en omstreken. Sinds de oprichting in 1926 heeft de vereniging altijd bestaan uit vrijwilligers. De activiteiten die door de jaren heen zijn ontplooid, zijn altijd afhankelijk geweest van de mogelijkheden van de beschikbare vrijwilligers. Ook in het afgelopen jaar is daar geen verandering in gekomen. De activiteiten en resultaten zijn dan ook een afspiegeling van het enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid die het team van bestuur, portefeuillehouders en overige werkgroepleden in te brengen had. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd en veel bereikt, maar de resultaten moeten altijd worden bezien in het licht van de beperking die een vrijwilligersvereniging met zich meedraagt. We hopen dat u bij het lezen en beoordelen van dit jaarverslag deze beperking in gedachten wilt houden. Bestuur AVN april 2011 Bestuurlijke aangelegenheden Het bestuur heeft gedurende het jaar een complete samenstelling gehad bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden. Tijdens de maandelijkse vergaderingen zitten ook de vaste adviseur en de boekhouder aan tafel. In 2010 hebben we afscheid genomen van Hugo van Bergen, die vanwege zijn drukke baan niet voldoende tijd kon vrijmaken voor zijn bestuurstaak. Datzelfde geldt aan het eind van het jaar voor Dick Ooms die na 12 jaar stopt met zijn bestuurswerk voor de AVN. Gedurende het jaar hebben zich twee kandidaten gemeld die hun plaatsen willen overnemen. Het bestuur bestond per 31 december uit voorzitter (), vice-voorzitter (Dick Ooms), secretaris (), penningmeester (Frits van den Boogaard) 2 leden (Frans Beekman, Tim de Frel) en 2 kandidaten (Maarten Smies en Jos Verhoeff). De vaste adviseur is Klaas Pors, boekhouder is Peter Huisman. Bestuur stichting uitgeverij AVN In 2008 is de stichting uitgeverij AVN opgericht. De stichting is nauw gerelateerd aan de vereniging, maar heeft een eigen bestuurlijke status hetgeen in de toekomst financieel voordeel kan geven zodra Haagwinde inkomsten genereert. De ANBI-verklaring voor de vereniging komt op die manier niet in gevaar en voor de stichting geldt tegen die tijd een BTW-plicht. In de uitgeverij is het blad Haagwinde ondergebracht evenals toekomstige andere uitgaven van de AVN. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris Dick ooms, penningmeester Peter Huisman. Vrijwilligers De AVN is een vereniging voor en door bewoners uit Den Haag en omstreken. Dat betekent dat de inzet van bestuur en werkgroepen uitsluitend door vrijwilligers wordt uitgevoerd. De groep actieve vrijwilligers is in 2010 wederom met enkelen gegroeid en schommelt rond de veertig personen die actief zijn in de volgende groepen (waaronder een aantal dubbelfuncties). Per 31 december 2010 Bestuur 6 leden Portefeuillehouders 16 leden Deskundigengroep 16 leden Groenwerkgroep 13 leden Werkgroep buitengebieden 5 leden Redactiegroep 4 leden PR-groep 3 leden Administratie 2 leden Portefeuillehouders In 2010 is de groep van portefeuillehouders stabiel gebleven met een enkele mutatie. De groep portefeuillehouders bestond op 31 december uit: Joost Gieskes (Benoordenhout, Amerikaanse Ambassade) Jaap van Loenen (Duinoord) 1

2 Daphne Nicolai (Zorgvliet, NWHR, Internationale zone) Arnim van Oorschot (Leijenburg + Werkgroep Buitengebieden), Jan Kees in t Veld (Rijswijk) (Westduinpark + Oostduinen), Bas Steenks (Coördinator bomen) Loes van Zee (Kijkduin + Loosduinen) IJsbrand Feeke (Zoetermeer + Werkgroep Buitengebieden) Caroline de Jong (Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes) Mart Kaastra (Scheveningen Noord, Int. Strafhof) Tim de Frel (Haagse Bos, Mariahoeve) Henk Timmermans (Den Haag Z-W) (Koninginnegracht + werkgroep Buitengebieden) Anke de Hoop (Vlietzone +Ypenburg) Fer von der Assen (Werkgroep Buitengebieden) Guus Filius (Water) Fred Vorstman (NWHR, Internationale zone) Deskundigengroep Naast de portefeuillehouders kent de AVN ook een groep mensen die hun specialisme voor incidentele zaken inzetten. In deze groep opgenomen is ook de specifieke deskundigheid van de actieve portefeuillehouders. Werkgroep Buitengebieden Een aparte commissie is de werkgroep buitengebieden waarin 5 portefeuillehouders en deskundigen samenwerken aan een project. Deze werkgroep is begin 2009 opgericht en komt ca zes keer per jaar bijeen om een visie voor te bereiden over de groene bufferzones rondom Den Haag. De werkgroep vergelijkt verschillende structuurvisies en destilleert hieruit een advies voor de provincie. Het is de bedoeling dit advies in 2011, in het kader van het 85 jarig bestaan van de AVN, tijdens een symposium over dit onderwerp aan te bieden. Adviesraad Monumentale Bomen De Adviesraad Monumentale Bomen (AMB) is samengesteld uit vertegenwoordigers van enkele natuurorganisaties, te weten de Bomenstichting en de AVN. Deze raad adviseert het college van B & W over bepaalde (beheers)maatregelen betreffende monumentale bomen. Indien een monumentale boom ziek is of risico oplevert, dan is voor het kappen van zo n boom een speciale ontheffing nodig, waarover de AMB het college adviseert. Zo is in 2010 zes maal kapadvies uitgebracht over zieke bomen. Dit advies wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de Werkgroep Monumentale Bomen, waarin behalve de AMB ook enkele deskundige gemeenteambtenaren zitting hebben. Behalve dat er regelmatig bomen van de lijst afvallen, kunnen er ook nieuwe monumentale bomen aan de lijst worden toegevoegd. Hiertoe worden kandidaat-bomen geschouwd en getoetst aan een aantal criteria. Van de genomineerde bomen wordt een lijst samengesteld, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Deze aanvulling van de lijst met monumentale bomen een zogenaamde tranche vindt een keer per vijf jaar plaats. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar is de AMB begonnen met de 5 e tranche en hoopt deze het komende jaar af te ronden. Groenwerkgroep Het afgelopen jaar heeft de groenwerkgroep op dezelfde terreinen gewerkt, zoals er al enkele jaren gebeurt. Er wordt gewerkt voor Zuid Hollands Landschap, Dunea en op Ockenrode dat eigendom is van Verzekeringsmaatschappij Stad en Lande. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de terreinbeheerders. De werkgroep bestaat inmiddels al minstens 15 jaar. Voor het Zuid-Hollands Landschap zijn de rododendrons bij de ingang van het Hyacintenbos gesnoeid, zodat de waterkant weer is vrijgekomen. Verder is, net als in voorgaande jaren, de bramenwoekering aangepakt. Na een aantal jaren is duidelijk te zien dat er op die plekken steeds minder werk te doen is. De blauwe hyacinten zijn weer goed te bewonderen. Verder is de groep bezig geweest op het heideveldje in de Van Leijdenhof. Daar is opslag van Amerikaanse vogelkers en berk verwijderd. De bedoeling is dat de hei zich in de komende jaren weer gaat 2

3 herstellen en uitbreiden. Voor Dunea is er vlakbij de watertoren van Solleveld ook gewerkt aan het opschonen van het terrein. Braam, Amerikaans Vogelkers en esdoorns zijn overal in de duinen ongewenste opgroei omdat het de inheemse planten verdringt. Op Ockenrode is voornamelijk het grensgebied met Solleveld aangepakt zodat uitzaaien van de ongewenste soorten naar het aangrenzende terrein wordt voorkomen. De groengroep kijkt terug op een actief en gezellig jaar. Er wordt elke woensdagochtend gewerkt en eens in de veertien dagen op zaterdagochtend. Gedurende het jaar hebben zich enkele nieuwe vrijwilligers bij de groep aangesloten. In totaal zijn er nu ca 18 deelnemers die regelmatig komen helpen. Vrienden van Ockenrode Op landgoed Ockenrode heeft de AVN op 6 november, deelgenomen aan de Nationale Natuurwerkdag. Tijdens een stralende dag hebben vijftig deelnemers een begin gemaakt met het vrijmaken van het heideterrein. De deelnemers zijn die dag uitgenodigd om het werk voort te zetten als vaste werkgroep Vrienden van Ockenrode. Met de eigenaar van het terrein zijn daarover afspraken voor facilitering gemaakt. De groep werkt inmiddels elke veertien dagen op de zaterdagochtend. Administratie en ondersteuning De administratie bestaat uit twee verschillende segmenten. De leden-administratie is al meer dan 10 jaar ondergebracht bij Annemarie van Hasselt. Zij zorgt voor in- en uitschrijvingen leden, administratie contributiebetaling, rappellering contributies en levering adresbestanden aan drukker voor verzending Haagwinde. Gezien de omvang van het ledenbestand is dit een uitermate belangrijke functie binnen de AVN. De administratie op kantoor wordt met enige regelmaat gedaan door de secretaris. Dankzij de digitale mogelijkheden kan er veel op afstand vanuit huis worden geregeld. De telefoon staat doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de secretaris. Daardoor is de bereikbaarheid van de AVN sterk verbeterd. Archiefwerk Frans Beekman en Klaas Pors hebben, onder begeleiding van medewerkers van het Haags Gemeente Archief (HGA) een inventarislijst gemaakt van de historische stukken van de AVN. Tijdens deze werkzaamheden kwam aan het licht dat een eerder deel van het AVN-archief al was gearchiveerd. De twee inventarissen zijn nu samengevoegd. Hierdoor is de geschiedenis van de vereniging voor een breed publiektoegankelijk gemaakt en kunnen de stukken via de digitale database van het HGA opgevraagd worden. Leden De dalende lijn in het ledenbestand lijkt niet te stuiten. De AVN heeft een zeer vergrijsd ledenbestand, waardoor veel lidmaatschappen worden opgezegd wegens overlijden of verhuizing naar verpleeghuis. Maar dit jaar was ook de recessie merkbaar. Veel mensen zeggen al hun abonnementen op. Desondanks zijn er nog steeds een kleine 4500 leden. PR-activiteiten Door het wegvallen van Hugo van Bergen, kwam zijn plan voor PR-activiteiten op de helling te staan. Daphne Nicolai schreef vervolgens een Plan van Aanpak voor een beter PR-beleid. Maar de uitvoering van dit soort zakenkost heel veel tijd en de beschikbaarheid van menskracht is beperkt. Een offerte van een studenten-uitzendbureau leerde dat werving door betaalde acquisiteurs onbetaalbaar is. Met de beperkte mogelijkheden die wij hebben willen wij aan onderdelen van het Plan van Aanpak uitvoering gaan geven. De kraamactiviteiten zijn in 2010 de grootste activiteit geweest. Traditioneel staan we op Koninginnedag op de Geraniummarkt. Verder zijn onder andere de Dag van de Roos, de Haagse Bosdag en enkele andere openbare bijeenkomsten bezocht. Stagebegeleiding In 2010 is begeleiding geboden aan een MBO-stagiaire die een project over stadsecologie wilde doen. In de maanden juni, juli en augustus heeft Carmen Cirillo een project over solitaire bijen opgezet in de wijk Duinoord rond het Sweelinckplein. Het project is financieel ondersteund door Fonds Er waren 25 deelnemers die allemaal een bijenhotel hebben geadopteerd. 3

4 Excursies en lezingen De excursies zijn inmiddels een vast onderdeel van de AVN-activiteiten. Deze uitstapjes van 2 à 3 uur worden maandelijks georganiseerd in een groengebied waar de actualiteit iets te vertellen heeft. De excursies zijn enerzijds bedoeld om de passieve leden meer bij de vereniging te betrekken. Anderszins is het een activiteit ter compensatie van de weggevallen privileges die de leden vroeger ten deel vielen in exclusief opengestelde landgoederen. Die dienstverlening is weggevallen omdat het Hyacintenbos en de Wassenaarse landgoederen inmiddels openbaar toegankelijk zijn en voor landgoed Duivenvoorde de overeenkomst is vervallen. In 2010 zijn er 10 excursies gehouden en een natuurwerkdag. De excursies hadden een exclusieve begeleiding met deskundige uitleg over de achtergronden van de gebieden. De deelnemers worden op een actieve manier door het landschap geleid. De opkomst was ook dit jaar hoog. Westduinpark Couperusduin Frans Beekman Schelpen langs de vloedlijn Waterpartij Japanse tuin Joost Gieskes Solleveld Frans Beekman Duivenvoordsepolder Arendsdorp Oostduin Joost Gieskes Waterpartij en Belvedère Frans Beekman Eendenkooi Zuiderpark Ruud van der Waard In 2010 zijn er door ook 2 lezingen gehouden. Een in ouderencomplex Cees Laseurlaan en een voor de wijkvereniging Benoordenhout in de Bisschopstraat. De onderwerpen betrof respectievelijk de historie van de landgoederen Reigersbergen en Arendsdorp-Oostduin. Haagwinde Ook in 2010 kwamen er vier nummers van Haagwinde uit. De inhoud werd dit jaar nog gedeeltelijk gevuld met artikelen uit het waterproject dat al in 2009 gestart was. Daarbij heeft de s Gravenhaagse hengelsportvereniging een aantal artikelen verzorgd over waterkwaliteit en visfauna. De artikelen in Haagwinde zijn opgebouwd in rubrieken, uiteenlopend van nieuws, achtergrond, historie, interview en column. Het vierde kwartaalnummer was een themanummer over de duinen. Daarin werden onderwerpen die betrekking hebben op het duingebied van alle kanten belicht. Haagwinde heeft een redactiecommissie (Frans Beekman, Dick Ooms en Klaas Pors) die tezamen met de eindredacteur (Aletta de Ruiter) de onderwerpen verzamelt en de stukken toetst. Het blad wordt deels gevuld door de portefeuillehouders, deels door externen en deels door het redactiebureau. De professionele eindredactie en de toets van de redactiecommissie garandeert een stabiele kwaliteit van de inhoud van het blad. Aan het eind van het jaar hebben 2 redactieleden te kennen gegeven te willen stoppen (Dick Ooms en Klaas Pors). In 2011 vonden we twee nieuwe kandidaten. (Jos Verhoeff en Maarten Smies) Website De website speelt nog een ondergeschikte rol in de publiciteit. Het blijkt veel werk te zijn en door de trage ontwikkelingen bij portefeuilleactiviteiten is actueel nieuws niet altijd beschikbaar. Toch is de website belangrijk voor de informatie over de organisatie. Haagwinde heeft een eigen pagina en is op pdf direct digitaal beschikbaar. Interne communicatie Om het contact tussen de vrijwilligers uit de verschillende groepen binnen de AVN te versterken is ook in 2010 een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Onder het genot van een koud buffet en een drankje hebben ca 25 vrijwilligers een gezellige avond samenzijn in de grote zaal van het kantoor gehad. Interne voorlichting Per 1 oktober 2010 ging de omgevingsvergunning van start. Om de vele vragen duidelijk in beeld te brengen hebben we een intern voorlichtingtraject georganiseerd. Dit werd voor de AVN verzorgd door Tim de Frel, die vanuit zijn professie het traject uit de eerste hand kon presenteren. Naast betrokken bestuursleden en portefeuillehouders waren ook enkele vertegenwoordigers van andere groene organisaties aanwezig. 4

5 Externe betrekkingen De AVN onderhoudt een flink aantal externe betrekkingen. Die zijn te verdelen in vier groepen: Overheid, groene beheerorganisaties, groene belangenorganisaties en bewonersorganisaties. Overheid: Wethoudersoverleg Gemeente Den Haag Dagelijks Bestuur AVN In 2010 heeft het bestuur één keer een overleg gevoerd met de wethouders Groen (Baldewsingh) en ruimtelijke ordening (Norder) tezamen. Na de vorming van het nieuwe college heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden met de nieuwe wethouder Groen (Dekker). Onderwerpen waren Kijkduin, Koninginnegracht-tunnel, Buitengebieden en Haagwinde. Directeur Stadsbeheer Gemeente Den Haag De voorzitter heeft regelmatig overleg met de directeur Stadsbeheer over specifieke zaken die het beleid van de Dienst Stadsbeheer betreffen. Stedelijk Groenoverleg Gemeente Den Haag De AVN heeft samen met andere stedelijke belangenorganisaties zitting in het Stedelijk Groenoverleg (SGO) dat de gemeente elk kwartaal organiseert. Hierin worden op ambtelijk niveau met de dienst Stadsbeheer en de dienst Stedelijke ontwikkeling de nieuwe beleidsnotities en actualiteiten op groengebied besproken en getoetst aan de wensen van de groene organisaties. Het SGO bestaat nu drie jaar. Sinds de bezuinigingen lijkt de kwaliteit van het overleg weer terug bij af. We merken een grote vertragende werking in de afspraken. De groene organisaties zijn begonnen om de overlegpunten duidelijker voor te bereiden. De directeur Stadsbeheer is voorzitter en wethouder Dekker is een keer aangeschoven. Stadsgewest Haaglanden De AVN onderhoudt incidenteel contacten met groene beleidsambtenaren van het stadsgewest Haaglanden om ideeën uit te wisselen over de groene planologie in het buitengebied Provincie Zuid Holland De AVN onderhoudt regelmatig contacten met de gedeputeerde Evertse over de kwaliteit en de ontwikkelingen van de groene ruimtes in het buitengebied. Groene beheerorganisaties Dunea De Belangenraad Recreatie en Natuur wordt door Dunea zeer serieus genomen. Naast een aantal belangengroepen, waaronder de AVN, zitten er ook deelnemers op persoonlijke titel aan tafel. Dat geeft interessante discussies. Doordat ook manager Natuur en een deskundige staf aan tafel zitten zijn de communicatielijnen kort. Op alle vragen is direct antwoord en suggesties kunnen ter plekke worden afgewogen. In 2010 zijn het nieuwe natuurbeheerplan en de plannen voor een nieuw informatiecentrum met een paardenstalling een van de hoofdonderwerpen geweest. De Raad komt vier keer per jaar bijeen en daarnaast zijn er twee excursies in het veld geweest. Zuid-Hollands Landschap (ZHL) + De AVN onderhoudt regelmatig contact met de directie van het ZHL over verschillende actualiteiten. Een daarvan is de overdracht van het beheer van het landgoed Ockenburgh aan ZHL. Aan het eind van het jaar vond de overdracht plaats waar al 10 jaar naar toe gewerkt was. Verder heeft de groenwerkgroep regelmatig te maken met ZHL Vereniging Natuurmonumenten De AVN heeft met enige regelmaat contact met het regiokantoor Zuid-Holland van de Vereniging Natuurmonumenten. De AVN behartigt in Den Haag ook de belangen van Natuurmonumenten. Groene belangenorganisaties Groen Platform (GPF) Het groen platform is een overlegorgaan van AVN, KNNV, IVN, Haagse Vogelbescherming en Egelopvang. In 2009 is daarbij het Haags Milieucentrum (HMC) aangeschoven. Het Groen platform is er op gericht om een gezamenlijke afstemming te ontwikkelen voorafgaand aan het Stedelijk Groen-overleg. Het GPF is in 2010 vier keer bij elkaar geweest. Bewonersorganisaties en anderen Door de pro-actieve houding van de AVN, zoals die in de visie op Kijkduin tot uitdrukking is gebracht, is er veel meer behoefte ontstaan om zaken samen met anderen te doen. Als de AVN zelf met een visie komt, moet daarvoor draagvlak gecreëerd worden. Dat betekent veel overleg met andere belanghebbenden. De 5

6 portefeuillehouders hebben ook in 2010 door heel Den Haag met enige regelmaat samengewerkt met de diverse bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties zoals De Vrienden van Den Haag, Het Haagse Monumentenplatform, Reizigersorganisatie ROVER en de Fietsersbond. De portefeuillehouder Zoetermeer werkt intensief samen met het Kwaliteitsteam Buytenpark. Zienswijzen, inspraak en bezwaar De portefeuillehouders van de AVN volgen de gemeentelijke bestemmingsplannen, groenbeleidsnota s, provinciale structuurvisies op de voet. Hierbij hoort een traject van zienswijzen en inspraak tot de standaardprocedure. Een zienswijze dient om in het voortraject een gewenste wijziging of toevoeging kenbaar te maken. Bij behandeling in de raadscommissie en gemeenteraad is inspraak mogelijk om de politiek en het college op het laatste moment tot wijziging te bewegen. Met betrekking tot de kapvergunningen zijn zienswijze, bezwaar en hoorzittingen vaste procedures. Met ingang van 1 oktober is het vergunningsysteem gewijzigd en heeft de omgevingsvergunning zijn intrede gedaan. Tim de Frel heeft vanuit zijn deskundigheid een presentatie gehouden over de nieuwe procedure. Verkenningen aanpak buitengebieden Haaglanden Binnen de AVN is er ook in 2010 door de werkgroep Buitengebieden voortgeborduurd op het plan om ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum een symposium te organiseren over de landelijke gebieden rond de stad. De open gebieden tussen Leiden-Den Haag, Zoetermeer-Den Haag en Midden Delfland vragen om speciale aandacht. In streekplannen en structuurplannen geven Provincie en Haaglanden al aan dat er iets moet gebeuren met de kwaliteit van deze gebieden. Daarbij zijn ook de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland betrokken. Inrichtingsmaatregelen zullen de gebruikswaarde van de open gebieden voor de stadsbewoners moeten verhogen. De werkgroep Buitengebieden van de AVN bemoeit zich actief met dit beleid en wil tijdens het symposium een advies uitbrengen. Tot zover het algemene gedeelte 16 april 2011 Secretaris 6

jaarverslag 2013 algemene deel

jaarverslag 2013 algemene deel Introductie Dit jaarverslag kent twee delen: een algemeen deel en een deel Portefeuillehouders en werkgroepen. Het jaarverslag geeft een doorkijkje in de activiteiten en resultaten van de Algemene Vereniging

Nadere informatie

AVN Conceptverslag Algemene ledenvergadering 28 april 2012

AVN Conceptverslag Algemene ledenvergadering 28 april 2012 AVN Conceptverslag Algemene ledenvergadering 28 april 2012 Aanwezig: 42 leden inclusief bestuur. Afmeldingen: Hans Creman, Ada van Kempen, Andre Smit, Frans Beekman, Daphne Nicolai, Ruud Steggerda Opening

Nadere informatie

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4.

Projecten en Procedures Reservering projecten en procedures 0 0 0 Extra reservering proj. en proced. 5.000 4.000 Subtotaal 5.000 4. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-gravenhage en omstreken x Euro 1,-- LASTEN Resultaat Begroting RESULTAAT 2012 2013 2013 Kantoor Huur Badhuisstraat 2.400 2.400 2.400 Diverse kantoorkosten

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven!

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven! Beleidsplan 2015-2018 Behoud de natuur en de recreatie Vereniging De Oeverlanden Blijven! Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Beschrijving van de vereniging...3 2.1 Historie...3 2.2 De vereniging

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Portefeuillehouders

Jaarverslag 2011 Portefeuillehouders Vanwege de recessie leek ook 2011 een rustig jaar te worden voor de portefeuillehouders van de AVN. Zes van de acht Masterplannen waren immer afgeblazen. Toch stapelden zich de activiteiten het afgelopen

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2 Kom kijken naar HSLnet: De doelstellingen, wie is HSLnet, wat is bereikt, de kwaliteit van HSLnet en lees de ervaringen van gebruikers en vrijwilligers. Deze voorstelling duurt: 9 minuten Doelstelling

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Wijkvereniging Westeinde

Wijkvereniging Westeinde 2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan Wijkvereniging Westeinde 23-3-2014 Wijkvereniging Westeinde Beleidsplan 2014/2015-2 - INHOUD Inhoud... - 2 - Bestuursorganisatie & vergaderingen... - 3 - Algemeen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk.

A) De bepalingen uit het huishoudelijk reglement moeten in samenhang worden gezien met de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk. PRELUDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Wijkplatform Vreeswijk (WPV) Statuten Stichting Platform Vreeswijk: A) Volgens de statuten van de Stichting Platform Vreeswijk zijn deelnemers van de stichting vertegenwoordigers

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012

Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 Hieronder volgen de resultaten van de enquête gehouden in oktober 2012 onder leden en volgers van de Vereniging Avifauna Groningen (VAG). Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein

Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein Informatiebijeenkomst tracéstudie Dienst Stedelijke Ontwikkeling 3 juni 2015 Welkom Voorzitter: Eric Vink Programma Even voorstellen Achtergronden tramverbinding

Nadere informatie

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland - 9 SEP, 2010 Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland Gemeente Heemstede College van Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Betreft: Subsidie aanvraag Huismussenproject Haarlem, 6 september

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Masterplan Kijkduin. Natuurlijk... Kijkduin. Presentatie: SBK bijeenkomst. Masterplan Kijkduin

Masterplan Kijkduin. Natuurlijk... Kijkduin. Presentatie: SBK bijeenkomst. Masterplan Kijkduin Natuurlijk... Kijkduin Presentatie: SBK bijeenkomst 1. Planning en proces 2. Masterplan en samenspraak 3. Wijzigingen 4. Kijkduin Badplaats 5. Virtuele maquette Proces 1. 19 mei: concept MP en planmer

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Voor uitgebreide achtergrondinformatie en meer beeldmateriaal verwijzen wij naar onze kleurrijke website: www.norbertuswijk.nl

Voor uitgebreide achtergrondinformatie en meer beeldmateriaal verwijzen wij naar onze kleurrijke website: www.norbertuswijk.nl Inleiding & index Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Wijkcomité Norbertus. Hiermee bieden wij een kort overzicht van de activiteiten en het beleid van het wijkcomité in 2012. U vindt informatie over

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Sensoor ECHTE AANDACHT

Sensoor ECHTE AANDACHT Scan nummer 1 van 1 - ScanpaQina 1 van 6 Sensoor ECHTE AANDACHT Afz. Postb us 111 04, 2301 EC Leiden dag en nacht bel : 0900-0767, chat en email www.sensoor.nl aan geadresseerde Betreft: jaarverslag 2012

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen

Pleitnota. Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013. Oudeveste.nl. gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen Pleitnota Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 16 mei 2013 Oudeveste.nl gevestigd te Oudelandsepoort 19 Tholen vertegenwoordigd door de voorzitter: Mw. mr. B. Jansen hierna: Oudeveste.nl tegen Gemeente

Nadere informatie

Beleids en Actieplan AVN 27 februari 2015

Beleids en Actieplan AVN 27 februari 2015 Beleids enactieplanavn 27februari2015 Onderwerp(=knelpunt) 1. TeruggelopenledenaantalwaardoordepolitiekerelevantievandeAVNdreigtaftenemen. Prioriteit:1 a.opzettenvaneenledenwerfcampagne,inclusiefb.v.kortingenvoorkinderen/kleinkinderen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld:

In 2009 is het bestuur 8 keer bijeengekomen voor bestuursvergadering. Op deze vergaderingen zijn met name de volgende zaken behandeld: Algemeen 2009 Het jaar 2009 stond in het teken van 30 jaar UNIFIL. Het bestuur is eind 2008 al begonnen met een aantal zaken voor te bereiden. Er waren contacten met een aantal organisaties zoals het VI,(Veteranen

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van de activiteiten rond de houtwallen. Aanleiding

Chronologisch overzicht van de activiteiten rond de houtwallen. Aanleiding Chronologisch overzicht van de activiteiten rond de houtwallen Aanleiding In 2006 kochten De Blécourt en Van Rootselaar twee bospercelen, waarover vele recreanten dagelijks wandelden. Om te voorkomen dat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente De Friese Meren Wettelijke grondslag: artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna WMO), artikel 47 van de Participatiewet

Nadere informatie

Jos Hardesmeets. Leeftijd 65. 3e keus voor de functie. Neen

Jos Hardesmeets. Leeftijd 65. 3e keus voor de functie. Neen Jos Hardesmeets Edam Leeftijd 65 lid raad van commissarissen NV De Meerlanden okt 2014 voorzitter initiatiefgroep deelname gemeenteraadsverkiezingen 2015 Edam-Volendam- Zeevang Secretaris afdeling Heemstede

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Toelichting provinciale ruimtelijke prodecures n.a.v. beëindiging Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid- Holland

Gedeputeerde Staten. Toelichting provinciale ruimtelijke prodecures n.a.v. beëindiging Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid- Holland Gedeputeerde Staten Contact ir. A.I. Koffeman T 070-441 82 71 ai.koffeman@pzh.nl K.P. Spannenburg T 070-441 80 82 kp.spannenburg@pzh.nl Aan: - De colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Zuid-Hollandse

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Verslag Algemene Jaarvergadering Stichting Kerncommissie Loosbroek d.d. 5 april 2012

Verslag Algemene Jaarvergadering Stichting Kerncommissie Loosbroek d.d. 5 april 2012 Verslag Algemene Jaarvergadering Stichting Kerncommissie Loosbroek d.d. 5 april 2012 In totaal zijn 45 personen aanwezig. 1. Opening Voorzitter Joop Neijs heet allen van harte welkom, speciaal welkom voor

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013

Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Bestuur 3 2. Doelstelling van de stichting 3 3. Vrijwilligers 4 4. Activiteiten van de stichting 4 4.1 Archiveren, Inventariseren en beschrijven

Nadere informatie

DENIEUWEBATEN DENIEUWEBATEN 85. Inhoudelijk. DENIEUWEBATEN 85divers% DENIEUWEBATEN 85

DENIEUWEBATEN DENIEUWEBATEN 85. Inhoudelijk. DENIEUWEBATEN 85divers% DENIEUWEBATEN 85 2010 Inhoudelijk J DENIEUWEBATEN JAAR AARverslag 85divers% DENIEUWEBATEN 85 J StichtingDe Baten DENIEUWEBATEN 85divers% DENIEUWEBATEN 85 Inleiding In is de bouw van de Nieuwe Baten in hoog tempo verder

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse M O ui o Havelte. 30 juni 2014 Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse Betreft: bezwaarschrift zaaknummer: 80565 Gemeente

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Boswet en kapvergunningen

Boswet en kapvergunningen Boswet en kapvergunningen Veranderingen in de nieuwe wet Natuurbescherming Gerrit-Jan van Herwaarden en Eibert Jongsma Wat is LandschappenNL? Faciliteert provinciale Landschapsbeheer organisaties en provinciale

Nadere informatie

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016

Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 Registratienummer DSB 2016.297 RIS294705 Raadsvoorstel van het college inzake Agenda groen voor de stad 2016 De wereld om ons heen is in beweging en ook onze stad verandert. Den Haag is echter nog steeds

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

Advies raadscommissie Voor D66, SP en ChristenUnie/SGP is dit een debatpunt en voor de overige fracties een hamerstuk.

Advies raadscommissie Voor D66, SP en ChristenUnie/SGP is dit een debatpunt en voor de overige fracties een hamerstuk. No.214521-1 Emmeloord, 29 juli 2014. Onderwerp Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling plangebied Emmeloord Smedingplein (locatie AH) Voorgenomen besluit raad 1. Het plangebied Emmeloord Smedingplein

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD

ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD ALGEMENE INFORMATIE CLIËNTENRAAD Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Cliëntenraad De Cliëntenraad biedt cliënten en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen over zaken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn

Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Beleidsplan Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn Bergen 20-01-2015 1-13 Inhoud 1 Visie en Missie 3 1.1 Statement: 3 1.2 Visie 3 1.3 Missie 3 2 Ervaring 3 3 Evenement 2015 4 4 Toekomst. 4 5

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen.

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen. Jaarverslag 2014 Algemeen De stichting is opgericht op 1 augustus 2012. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: - de heer mr. drs. S.E. van Tuyll van Serooskerken (voorzitter) - mevrouw mr. J.D.M.

Nadere informatie

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift.

1. Welkom en opening Marco. Koos opent de vergadering aangezien we krap in de tijd zitten en Marco later aanschuift. Overleg OGS d.d. 14 januari 2015 Aanwezig: Maarten Marco Koos R. Jan Robbie Koos Dick Peter Ruud Patrick Geer Jean Paul Hans Jeroen Alberto Johan Roberto Jacco 1. Welkom en opening Marco. Koos opent de

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie