AVN JAARVERSLAG 2010 ALGEMEEN DEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVN JAARVERSLAG 2010 ALGEMEEN DEEL"

Transcriptie

1 AVN JAARVERSLAG 2010 ALGEMEEN DEEL Introductie Dit jaarverslag geeft een doorkijkje in de activiteiten en resultaten van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor s-gravenhage en omstreken. Sinds de oprichting in 1926 heeft de vereniging altijd bestaan uit vrijwilligers. De activiteiten die door de jaren heen zijn ontplooid, zijn altijd afhankelijk geweest van de mogelijkheden van de beschikbare vrijwilligers. Ook in het afgelopen jaar is daar geen verandering in gekomen. De activiteiten en resultaten zijn dan ook een afspiegeling van het enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid die het team van bestuur, portefeuillehouders en overige werkgroepleden in te brengen had. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd en veel bereikt, maar de resultaten moeten altijd worden bezien in het licht van de beperking die een vrijwilligersvereniging met zich meedraagt. We hopen dat u bij het lezen en beoordelen van dit jaarverslag deze beperking in gedachten wilt houden. Bestuur AVN april 2011 Bestuurlijke aangelegenheden Het bestuur heeft gedurende het jaar een complete samenstelling gehad bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en vier leden. Tijdens de maandelijkse vergaderingen zitten ook de vaste adviseur en de boekhouder aan tafel. In 2010 hebben we afscheid genomen van Hugo van Bergen, die vanwege zijn drukke baan niet voldoende tijd kon vrijmaken voor zijn bestuurstaak. Datzelfde geldt aan het eind van het jaar voor Dick Ooms die na 12 jaar stopt met zijn bestuurswerk voor de AVN. Gedurende het jaar hebben zich twee kandidaten gemeld die hun plaatsen willen overnemen. Het bestuur bestond per 31 december uit voorzitter (), vice-voorzitter (Dick Ooms), secretaris (), penningmeester (Frits van den Boogaard) 2 leden (Frans Beekman, Tim de Frel) en 2 kandidaten (Maarten Smies en Jos Verhoeff). De vaste adviseur is Klaas Pors, boekhouder is Peter Huisman. Bestuur stichting uitgeverij AVN In 2008 is de stichting uitgeverij AVN opgericht. De stichting is nauw gerelateerd aan de vereniging, maar heeft een eigen bestuurlijke status hetgeen in de toekomst financieel voordeel kan geven zodra Haagwinde inkomsten genereert. De ANBI-verklaring voor de vereniging komt op die manier niet in gevaar en voor de stichting geldt tegen die tijd een BTW-plicht. In de uitgeverij is het blad Haagwinde ondergebracht evenals toekomstige andere uitgaven van de AVN. Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris Dick ooms, penningmeester Peter Huisman. Vrijwilligers De AVN is een vereniging voor en door bewoners uit Den Haag en omstreken. Dat betekent dat de inzet van bestuur en werkgroepen uitsluitend door vrijwilligers wordt uitgevoerd. De groep actieve vrijwilligers is in 2010 wederom met enkelen gegroeid en schommelt rond de veertig personen die actief zijn in de volgende groepen (waaronder een aantal dubbelfuncties). Per 31 december 2010 Bestuur 6 leden Portefeuillehouders 16 leden Deskundigengroep 16 leden Groenwerkgroep 13 leden Werkgroep buitengebieden 5 leden Redactiegroep 4 leden PR-groep 3 leden Administratie 2 leden Portefeuillehouders In 2010 is de groep van portefeuillehouders stabiel gebleven met een enkele mutatie. De groep portefeuillehouders bestond op 31 december uit: Joost Gieskes (Benoordenhout, Amerikaanse Ambassade) Jaap van Loenen (Duinoord) 1

2 Daphne Nicolai (Zorgvliet, NWHR, Internationale zone) Arnim van Oorschot (Leijenburg + Werkgroep Buitengebieden), Jan Kees in t Veld (Rijswijk) (Westduinpark + Oostduinen), Bas Steenks (Coördinator bomen) Loes van Zee (Kijkduin + Loosduinen) IJsbrand Feeke (Zoetermeer + Werkgroep Buitengebieden) Caroline de Jong (Van Stolkpark, Scheveningse Bosjes) Mart Kaastra (Scheveningen Noord, Int. Strafhof) Tim de Frel (Haagse Bos, Mariahoeve) Henk Timmermans (Den Haag Z-W) (Koninginnegracht + werkgroep Buitengebieden) Anke de Hoop (Vlietzone +Ypenburg) Fer von der Assen (Werkgroep Buitengebieden) Guus Filius (Water) Fred Vorstman (NWHR, Internationale zone) Deskundigengroep Naast de portefeuillehouders kent de AVN ook een groep mensen die hun specialisme voor incidentele zaken inzetten. In deze groep opgenomen is ook de specifieke deskundigheid van de actieve portefeuillehouders. Werkgroep Buitengebieden Een aparte commissie is de werkgroep buitengebieden waarin 5 portefeuillehouders en deskundigen samenwerken aan een project. Deze werkgroep is begin 2009 opgericht en komt ca zes keer per jaar bijeen om een visie voor te bereiden over de groene bufferzones rondom Den Haag. De werkgroep vergelijkt verschillende structuurvisies en destilleert hieruit een advies voor de provincie. Het is de bedoeling dit advies in 2011, in het kader van het 85 jarig bestaan van de AVN, tijdens een symposium over dit onderwerp aan te bieden. Adviesraad Monumentale Bomen De Adviesraad Monumentale Bomen (AMB) is samengesteld uit vertegenwoordigers van enkele natuurorganisaties, te weten de Bomenstichting en de AVN. Deze raad adviseert het college van B & W over bepaalde (beheers)maatregelen betreffende monumentale bomen. Indien een monumentale boom ziek is of risico oplevert, dan is voor het kappen van zo n boom een speciale ontheffing nodig, waarover de AMB het college adviseert. Zo is in 2010 zes maal kapadvies uitgebracht over zieke bomen. Dit advies wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de Werkgroep Monumentale Bomen, waarin behalve de AMB ook enkele deskundige gemeenteambtenaren zitting hebben. Behalve dat er regelmatig bomen van de lijst afvallen, kunnen er ook nieuwe monumentale bomen aan de lijst worden toegevoegd. Hiertoe worden kandidaat-bomen geschouwd en getoetst aan een aantal criteria. Van de genomineerde bomen wordt een lijst samengesteld, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Deze aanvulling van de lijst met monumentale bomen een zogenaamde tranche vindt een keer per vijf jaar plaats. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar is de AMB begonnen met de 5 e tranche en hoopt deze het komende jaar af te ronden. Groenwerkgroep Het afgelopen jaar heeft de groenwerkgroep op dezelfde terreinen gewerkt, zoals er al enkele jaren gebeurt. Er wordt gewerkt voor Zuid Hollands Landschap, Dunea en op Ockenrode dat eigendom is van Verzekeringsmaatschappij Stad en Lande. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met de terreinbeheerders. De werkgroep bestaat inmiddels al minstens 15 jaar. Voor het Zuid-Hollands Landschap zijn de rododendrons bij de ingang van het Hyacintenbos gesnoeid, zodat de waterkant weer is vrijgekomen. Verder is, net als in voorgaande jaren, de bramenwoekering aangepakt. Na een aantal jaren is duidelijk te zien dat er op die plekken steeds minder werk te doen is. De blauwe hyacinten zijn weer goed te bewonderen. Verder is de groep bezig geweest op het heideveldje in de Van Leijdenhof. Daar is opslag van Amerikaanse vogelkers en berk verwijderd. De bedoeling is dat de hei zich in de komende jaren weer gaat 2

3 herstellen en uitbreiden. Voor Dunea is er vlakbij de watertoren van Solleveld ook gewerkt aan het opschonen van het terrein. Braam, Amerikaans Vogelkers en esdoorns zijn overal in de duinen ongewenste opgroei omdat het de inheemse planten verdringt. Op Ockenrode is voornamelijk het grensgebied met Solleveld aangepakt zodat uitzaaien van de ongewenste soorten naar het aangrenzende terrein wordt voorkomen. De groengroep kijkt terug op een actief en gezellig jaar. Er wordt elke woensdagochtend gewerkt en eens in de veertien dagen op zaterdagochtend. Gedurende het jaar hebben zich enkele nieuwe vrijwilligers bij de groep aangesloten. In totaal zijn er nu ca 18 deelnemers die regelmatig komen helpen. Vrienden van Ockenrode Op landgoed Ockenrode heeft de AVN op 6 november, deelgenomen aan de Nationale Natuurwerkdag. Tijdens een stralende dag hebben vijftig deelnemers een begin gemaakt met het vrijmaken van het heideterrein. De deelnemers zijn die dag uitgenodigd om het werk voort te zetten als vaste werkgroep Vrienden van Ockenrode. Met de eigenaar van het terrein zijn daarover afspraken voor facilitering gemaakt. De groep werkt inmiddels elke veertien dagen op de zaterdagochtend. Administratie en ondersteuning De administratie bestaat uit twee verschillende segmenten. De leden-administratie is al meer dan 10 jaar ondergebracht bij Annemarie van Hasselt. Zij zorgt voor in- en uitschrijvingen leden, administratie contributiebetaling, rappellering contributies en levering adresbestanden aan drukker voor verzending Haagwinde. Gezien de omvang van het ledenbestand is dit een uitermate belangrijke functie binnen de AVN. De administratie op kantoor wordt met enige regelmaat gedaan door de secretaris. Dankzij de digitale mogelijkheden kan er veel op afstand vanuit huis worden geregeld. De telefoon staat doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van de secretaris. Daardoor is de bereikbaarheid van de AVN sterk verbeterd. Archiefwerk Frans Beekman en Klaas Pors hebben, onder begeleiding van medewerkers van het Haags Gemeente Archief (HGA) een inventarislijst gemaakt van de historische stukken van de AVN. Tijdens deze werkzaamheden kwam aan het licht dat een eerder deel van het AVN-archief al was gearchiveerd. De twee inventarissen zijn nu samengevoegd. Hierdoor is de geschiedenis van de vereniging voor een breed publiektoegankelijk gemaakt en kunnen de stukken via de digitale database van het HGA opgevraagd worden. Leden De dalende lijn in het ledenbestand lijkt niet te stuiten. De AVN heeft een zeer vergrijsd ledenbestand, waardoor veel lidmaatschappen worden opgezegd wegens overlijden of verhuizing naar verpleeghuis. Maar dit jaar was ook de recessie merkbaar. Veel mensen zeggen al hun abonnementen op. Desondanks zijn er nog steeds een kleine 4500 leden. PR-activiteiten Door het wegvallen van Hugo van Bergen, kwam zijn plan voor PR-activiteiten op de helling te staan. Daphne Nicolai schreef vervolgens een Plan van Aanpak voor een beter PR-beleid. Maar de uitvoering van dit soort zakenkost heel veel tijd en de beschikbaarheid van menskracht is beperkt. Een offerte van een studenten-uitzendbureau leerde dat werving door betaalde acquisiteurs onbetaalbaar is. Met de beperkte mogelijkheden die wij hebben willen wij aan onderdelen van het Plan van Aanpak uitvoering gaan geven. De kraamactiviteiten zijn in 2010 de grootste activiteit geweest. Traditioneel staan we op Koninginnedag op de Geraniummarkt. Verder zijn onder andere de Dag van de Roos, de Haagse Bosdag en enkele andere openbare bijeenkomsten bezocht. Stagebegeleiding In 2010 is begeleiding geboden aan een MBO-stagiaire die een project over stadsecologie wilde doen. In de maanden juni, juli en augustus heeft Carmen Cirillo een project over solitaire bijen opgezet in de wijk Duinoord rond het Sweelinckplein. Het project is financieel ondersteund door Fonds Er waren 25 deelnemers die allemaal een bijenhotel hebben geadopteerd. 3

4 Excursies en lezingen De excursies zijn inmiddels een vast onderdeel van de AVN-activiteiten. Deze uitstapjes van 2 à 3 uur worden maandelijks georganiseerd in een groengebied waar de actualiteit iets te vertellen heeft. De excursies zijn enerzijds bedoeld om de passieve leden meer bij de vereniging te betrekken. Anderszins is het een activiteit ter compensatie van de weggevallen privileges die de leden vroeger ten deel vielen in exclusief opengestelde landgoederen. Die dienstverlening is weggevallen omdat het Hyacintenbos en de Wassenaarse landgoederen inmiddels openbaar toegankelijk zijn en voor landgoed Duivenvoorde de overeenkomst is vervallen. In 2010 zijn er 10 excursies gehouden en een natuurwerkdag. De excursies hadden een exclusieve begeleiding met deskundige uitleg over de achtergronden van de gebieden. De deelnemers worden op een actieve manier door het landschap geleid. De opkomst was ook dit jaar hoog. Westduinpark Couperusduin Frans Beekman Schelpen langs de vloedlijn Waterpartij Japanse tuin Joost Gieskes Solleveld Frans Beekman Duivenvoordsepolder Arendsdorp Oostduin Joost Gieskes Waterpartij en Belvedère Frans Beekman Eendenkooi Zuiderpark Ruud van der Waard In 2010 zijn er door ook 2 lezingen gehouden. Een in ouderencomplex Cees Laseurlaan en een voor de wijkvereniging Benoordenhout in de Bisschopstraat. De onderwerpen betrof respectievelijk de historie van de landgoederen Reigersbergen en Arendsdorp-Oostduin. Haagwinde Ook in 2010 kwamen er vier nummers van Haagwinde uit. De inhoud werd dit jaar nog gedeeltelijk gevuld met artikelen uit het waterproject dat al in 2009 gestart was. Daarbij heeft de s Gravenhaagse hengelsportvereniging een aantal artikelen verzorgd over waterkwaliteit en visfauna. De artikelen in Haagwinde zijn opgebouwd in rubrieken, uiteenlopend van nieuws, achtergrond, historie, interview en column. Het vierde kwartaalnummer was een themanummer over de duinen. Daarin werden onderwerpen die betrekking hebben op het duingebied van alle kanten belicht. Haagwinde heeft een redactiecommissie (Frans Beekman, Dick Ooms en Klaas Pors) die tezamen met de eindredacteur (Aletta de Ruiter) de onderwerpen verzamelt en de stukken toetst. Het blad wordt deels gevuld door de portefeuillehouders, deels door externen en deels door het redactiebureau. De professionele eindredactie en de toets van de redactiecommissie garandeert een stabiele kwaliteit van de inhoud van het blad. Aan het eind van het jaar hebben 2 redactieleden te kennen gegeven te willen stoppen (Dick Ooms en Klaas Pors). In 2011 vonden we twee nieuwe kandidaten. (Jos Verhoeff en Maarten Smies) Website De website speelt nog een ondergeschikte rol in de publiciteit. Het blijkt veel werk te zijn en door de trage ontwikkelingen bij portefeuilleactiviteiten is actueel nieuws niet altijd beschikbaar. Toch is de website belangrijk voor de informatie over de organisatie. Haagwinde heeft een eigen pagina en is op pdf direct digitaal beschikbaar. Interne communicatie Om het contact tussen de vrijwilligers uit de verschillende groepen binnen de AVN te versterken is ook in 2010 een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Onder het genot van een koud buffet en een drankje hebben ca 25 vrijwilligers een gezellige avond samenzijn in de grote zaal van het kantoor gehad. Interne voorlichting Per 1 oktober 2010 ging de omgevingsvergunning van start. Om de vele vragen duidelijk in beeld te brengen hebben we een intern voorlichtingtraject georganiseerd. Dit werd voor de AVN verzorgd door Tim de Frel, die vanuit zijn professie het traject uit de eerste hand kon presenteren. Naast betrokken bestuursleden en portefeuillehouders waren ook enkele vertegenwoordigers van andere groene organisaties aanwezig. 4

5 Externe betrekkingen De AVN onderhoudt een flink aantal externe betrekkingen. Die zijn te verdelen in vier groepen: Overheid, groene beheerorganisaties, groene belangenorganisaties en bewonersorganisaties. Overheid: Wethoudersoverleg Gemeente Den Haag Dagelijks Bestuur AVN In 2010 heeft het bestuur één keer een overleg gevoerd met de wethouders Groen (Baldewsingh) en ruimtelijke ordening (Norder) tezamen. Na de vorming van het nieuwe college heeft een kennismakingsgesprek plaats gevonden met de nieuwe wethouder Groen (Dekker). Onderwerpen waren Kijkduin, Koninginnegracht-tunnel, Buitengebieden en Haagwinde. Directeur Stadsbeheer Gemeente Den Haag De voorzitter heeft regelmatig overleg met de directeur Stadsbeheer over specifieke zaken die het beleid van de Dienst Stadsbeheer betreffen. Stedelijk Groenoverleg Gemeente Den Haag De AVN heeft samen met andere stedelijke belangenorganisaties zitting in het Stedelijk Groenoverleg (SGO) dat de gemeente elk kwartaal organiseert. Hierin worden op ambtelijk niveau met de dienst Stadsbeheer en de dienst Stedelijke ontwikkeling de nieuwe beleidsnotities en actualiteiten op groengebied besproken en getoetst aan de wensen van de groene organisaties. Het SGO bestaat nu drie jaar. Sinds de bezuinigingen lijkt de kwaliteit van het overleg weer terug bij af. We merken een grote vertragende werking in de afspraken. De groene organisaties zijn begonnen om de overlegpunten duidelijker voor te bereiden. De directeur Stadsbeheer is voorzitter en wethouder Dekker is een keer aangeschoven. Stadsgewest Haaglanden De AVN onderhoudt incidenteel contacten met groene beleidsambtenaren van het stadsgewest Haaglanden om ideeën uit te wisselen over de groene planologie in het buitengebied Provincie Zuid Holland De AVN onderhoudt regelmatig contacten met de gedeputeerde Evertse over de kwaliteit en de ontwikkelingen van de groene ruimtes in het buitengebied. Groene beheerorganisaties Dunea De Belangenraad Recreatie en Natuur wordt door Dunea zeer serieus genomen. Naast een aantal belangengroepen, waaronder de AVN, zitten er ook deelnemers op persoonlijke titel aan tafel. Dat geeft interessante discussies. Doordat ook manager Natuur en een deskundige staf aan tafel zitten zijn de communicatielijnen kort. Op alle vragen is direct antwoord en suggesties kunnen ter plekke worden afgewogen. In 2010 zijn het nieuwe natuurbeheerplan en de plannen voor een nieuw informatiecentrum met een paardenstalling een van de hoofdonderwerpen geweest. De Raad komt vier keer per jaar bijeen en daarnaast zijn er twee excursies in het veld geweest. Zuid-Hollands Landschap (ZHL) + De AVN onderhoudt regelmatig contact met de directie van het ZHL over verschillende actualiteiten. Een daarvan is de overdracht van het beheer van het landgoed Ockenburgh aan ZHL. Aan het eind van het jaar vond de overdracht plaats waar al 10 jaar naar toe gewerkt was. Verder heeft de groenwerkgroep regelmatig te maken met ZHL Vereniging Natuurmonumenten De AVN heeft met enige regelmaat contact met het regiokantoor Zuid-Holland van de Vereniging Natuurmonumenten. De AVN behartigt in Den Haag ook de belangen van Natuurmonumenten. Groene belangenorganisaties Groen Platform (GPF) Het groen platform is een overlegorgaan van AVN, KNNV, IVN, Haagse Vogelbescherming en Egelopvang. In 2009 is daarbij het Haags Milieucentrum (HMC) aangeschoven. Het Groen platform is er op gericht om een gezamenlijke afstemming te ontwikkelen voorafgaand aan het Stedelijk Groen-overleg. Het GPF is in 2010 vier keer bij elkaar geweest. Bewonersorganisaties en anderen Door de pro-actieve houding van de AVN, zoals die in de visie op Kijkduin tot uitdrukking is gebracht, is er veel meer behoefte ontstaan om zaken samen met anderen te doen. Als de AVN zelf met een visie komt, moet daarvoor draagvlak gecreëerd worden. Dat betekent veel overleg met andere belanghebbenden. De 5

6 portefeuillehouders hebben ook in 2010 door heel Den Haag met enige regelmaat samengewerkt met de diverse bewonersorganisaties en andere belangenorganisaties zoals De Vrienden van Den Haag, Het Haagse Monumentenplatform, Reizigersorganisatie ROVER en de Fietsersbond. De portefeuillehouder Zoetermeer werkt intensief samen met het Kwaliteitsteam Buytenpark. Zienswijzen, inspraak en bezwaar De portefeuillehouders van de AVN volgen de gemeentelijke bestemmingsplannen, groenbeleidsnota s, provinciale structuurvisies op de voet. Hierbij hoort een traject van zienswijzen en inspraak tot de standaardprocedure. Een zienswijze dient om in het voortraject een gewenste wijziging of toevoeging kenbaar te maken. Bij behandeling in de raadscommissie en gemeenteraad is inspraak mogelijk om de politiek en het college op het laatste moment tot wijziging te bewegen. Met betrekking tot de kapvergunningen zijn zienswijze, bezwaar en hoorzittingen vaste procedures. Met ingang van 1 oktober is het vergunningsysteem gewijzigd en heeft de omgevingsvergunning zijn intrede gedaan. Tim de Frel heeft vanuit zijn deskundigheid een presentatie gehouden over de nieuwe procedure. Verkenningen aanpak buitengebieden Haaglanden Binnen de AVN is er ook in 2010 door de werkgroep Buitengebieden voortgeborduurd op het plan om ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum een symposium te organiseren over de landelijke gebieden rond de stad. De open gebieden tussen Leiden-Den Haag, Zoetermeer-Den Haag en Midden Delfland vragen om speciale aandacht. In streekplannen en structuurplannen geven Provincie en Haaglanden al aan dat er iets moet gebeuren met de kwaliteit van deze gebieden. Daarbij zijn ook de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland betrokken. Inrichtingsmaatregelen zullen de gebruikswaarde van de open gebieden voor de stadsbewoners moeten verhogen. De werkgroep Buitengebieden van de AVN bemoeit zich actief met dit beleid en wil tijdens het symposium een advies uitbrengen. Tot zover het algemene gedeelte 16 april 2011 Secretaris 6

Inleiding. Han Kooy, voorzitter Voeks

Inleiding. Han Kooy, voorzitter Voeks Jaarverslag 2014 Inleiding Hierbij bieden wij u ons Jaarverslag over 2014 aan. Wij hopen dat de inhoud u een goed beeld geeft van hetgeen zich afgelopen jaar binnen de vereniging heeft afgespeeld. Graag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002. Voorwoord

JAARVERSLAG 2002. Voorwoord JAARVERSLAG 2002 Voorwoord Milieucentrum Utrecht bevind zich als belangenbarhartiger van milieu en duurzaamheid in een volop in ontwikkeling zijnde enigszins hectische en dynamische stad. Toch bestaat

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Haagwinde. Zuinig op stadsbomen. Speuren naar sporen historie. Zandhagedis als duindraakje. Stadsnatuur wordt groen. In dit nummer o.a.

Haagwinde. Zuinig op stadsbomen. Speuren naar sporen historie. Zandhagedis als duindraakje. Stadsnatuur wordt groen. In dit nummer o.a. Haagwinde In dit nummer o.a.: kwartaalblad van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor s-gravenhage e.o. 01 5e jaargang nr. maart 2012 Zuinig op stadsbomen Speuren naar sporen historie Zandhagedis

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.

Jaarverslag 2011. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Goudsesingel 6 3011 KA Rotterdam 010-4765355 info@milieufederatie.nl www.milieufederatie.nl Jaarverslag 2011 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl

Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Jaarplan 2014. www.nvvn.nl Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties Jaarplan 2014 www.nvvn.nl De Vereniging heeft ten doel de doelstellingen van de Verenigde Naties in Nederland te bevorderen en uit te dragen, teneinde de

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Altijd vanuit de kracht van het gezamenlijke. Steeds meer vacatures bij Zorgsupport en ZorgSelect. Vitaliteitsbeleid hoog op de agenda

JAARVERSLAG. Altijd vanuit de kracht van het gezamenlijke. Steeds meer vacatures bij Zorgsupport en ZorgSelect. Vitaliteitsbeleid hoog op de agenda JAARVERSLAG 2008 Business Meeting Twente 4 Vmbo Carrousel uitgebreid 9 Arbeidsmarktverkenning 15 Project Ergocoaches 12 Op de Business Meeting Twente werd de winnaar van de Award voor beste werkgever uitgereikt...

Nadere informatie

Stut of steunpilaar?

Stut of steunpilaar? Stut of steunpilaar? Een onderzoek naar de provinciale steunpunten monumentenzorg Erfgoedinspectie Augustus 2009 2 Erfgoedinspectie Inhoud 1 Inleiding 5 2 Steunpunt Groningen 7 3 Steunpunt Friesland 13

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk

Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk Jaarverslag 2000 Platform Verslavingszorg Katwijk Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 1. Preventie pagina 4 1.1 Voorlichting basis- en voortgezet onderwijs pagina 4 1.2 Voorlichting voortgezet onderwijs pagina

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl

Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl Jaarverslag 2014 Vereniging Hersenletsel.nl 1 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Vereniging Hersenletsel.nl. Samenhang, daadkracht en richting; dat waren de woorden die wij als leidraad

Nadere informatie

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes

Jaarverslag 2012. Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes Jaarverslag 2012 Vereniging Zeeuwse Milieufederatie Ravelijn de Groene Jager 5 4461 DJ Goes 1 Vooraf Verantwoording Voor u ligt het jaarverslag van 2012. Een verslag van een bewogen jaar, waarin tot medio

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

Cliënt in Beeld-prijs

Cliënt in Beeld-prijs Cliënt in Beeld-prijs 2012 Het bevorderen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie Juryrapport 29 maart 2012 Inhoudsopgave pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 12 pagina 13 pagina 13 pagina 14 Samenstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Vereniging Hogescholen T.a.v. het bestuur Prinsessegracht 21 2514 AP Den Haag Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Geachte bestuursleden van de

Nadere informatie