BOEK I. Het lant van Walcheren, twelck groot is ende veel waeters verswelgen mochte. ANDRIES VIERLINGH: Tractaet van Dijckagie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEK I. Het lant van Walcheren, twelck groot is ende veel waeters verswelgen mochte. ANDRIES VIERLINGH: Tractaet van Dijckagie"

Transcriptie

1 BOEK I Het lant van Walcheren, twelck groot is ende veel waeters verswelgen mochte. ANDRIES VIERLINGH: Tractaet van Dijckagie

2

3 HOOFDSTUK I DE WATERTOVENAARS In oude tijden had je de tovenaars; en de moderne mensheid denkt, dat de tijd van toveren voorgoed voorbij is. Maar net zoals in oude, onbeschaafde tijden het ene land meer regenmakers had en het andere meer sterrenwichelaars, zo hebben de landen ook vandaag soms nog speciale soorten tovenaars. Nederland bijvoorbeeld heeft geen regenmakers nodig; het regent er heel veel. Bovendien wordt het lage land doorstroomd door grote rivieren, die van bergketenen afkomen en daarom in de lente veel gesmolten sneeuw meebrengen. Ook heeft het lage land lange kusten, waar een groot deel van het jaar een wilde zee tegenaanbrandt, de Noordzee. Verder ligt een groot deel van het platte, groene land beneden de oppervlakte van de zee. Dat komt, omdat die stukken vroeger geen land waren maar water; er zijn dijken omheengebouwd en toen is het water eruitgepompt. De Nederlanders vinden dat heel gewoon, om onder de waterspiegel te wonen, op de bodem van die voormalige plassen en binnenzeeën, enkel van de brullende zee en de grote ruisende rivieren gescheiden door een dijk. Dat komt, omdat ze onbeperkt vertrouwen hebben in een speciaal soort tovenaars, die in Nederland veel voorkomen, ook al omdat er zo n grote behoefte aan is: de watertovenaars. Van wat die watertovenaars doen, begrijpen de mensen weinig of niets. Maar dat geeft niet. De hele moderne maatschappij berust nu eenmaal op het vertrouwen van gewone mensen in de tovenaars. En iedereen, die in Nederland beneden de waterspiegel woont, laat in blind vertrouwen de tovenaars-waterbouwkundigen aan de dijken ploeteren. Omdat er zoveel water in Nederland neervalt, door Nederland heenloopt en tegen Nederland opkletst, hebben de watertovenaars het druk. Ze bouwen niet alleen dijken, maar ook stuwdammen, sluizen en havenhoofden, strekdammen en overlaten, stoomgemalen en meerstoelen, kanalen en ducdalven. Tegenwoordig bouwen ze ook bruggen en wegen, al waren ze daar oorspronkelijk niet voor gehuurd. Hun eigenlijke baan is en blijft watertovenaar, en ze werken niet voor particuliere bazen, maar voor de Staat. Sommige mensen

4 14 denken, dat het lichaam, waarin vele watertovenaars verenigd zijn, daarom Waterstaat heet; maar dat is een misverstand. Waterstaat betekent oorspronkelijk, hoe het met het water staat ten opzichte van de bodem, of, om het deftiger te zeggen: de gesteldheid van de bodem ten opzichte van het water. Het is een echt Hollands woord, zo Hollands, dat je het niet vertalen kunt. Wanneer een Hollander Waterstaat zegt, dan ziet hij een blauwe lucht met langzaam zeilende witte stapelwolken, en een koe op een groene kanaaldijk. Door dat kanaal trekt een puffende sleepboot een sleep van logge Rijnaken langs een open draaibrug. Midden op de draaibrug staat een mannetje met een pilo vest over een blauwe boezeroen; op zijn hoofd heeft hij een rode pet met zwarte letters, die het woord Waterstaat vormen. Aan weerskanten van het kanaal wachten auto s en boerekarren, tot het mannetje de brug weer dicht draait. Een klein boerenjongetje (klompen, blauwe ogen, een snotneus en peenhaar) vraagt aan de boer: - Vader, wat is dat? en dan antwoordt de boer: - Dat is de Waterstaat, jongen. In zijn stem is iets van eerbied; de eerbied van de gewone mensen voor de watertovenaars, die kaarsrechte kanalen kunnen graven, met bruggen er overheen, die open en dicht gaan, en die het overtollige regenwater wegzuigen uit de sloten, zodat het land van de boer niet onderloopt. Maar die blauwe lucht en die groene kanaaldijk, dat grijze klotsende water en die gele draaibrug - dat is maar één kant van de Waterstaat, de idyllische kant. Waterstaat: dat is ook de ijsbreker op de winterse rivier, die met zo n vaart tegen de kruiende ijsschotsen opdavert, dat de watertovenaar op het glibberige dek soms op zijn neus valt. Waterstaat, dat is ook de watertovenaar in hoge beslikte laarzen, die in de pikzwarte stormnacht zijn bevelen staat te brullen door een scheepsroeper, wanneer de woedende rivier door zijn dijken heen wil breken. Als dat gebeurt, dan luiden de kerkklokken in het lage land achter de dijken; dan vluchten de boeren met alles wat ze hebben; dan komen er hele hoge watertovenaars, die over het verdronken land heenstaren en precies, net alsof ze door het water heen kunnen kijken, de plek aanwijzen, waar de nieuwe dijk moet worden gebouwd. In vroeger eeuwen waren er veel van dergelijke overstromingen; soms verdronken er honderden mensen en

5 duizenden koeien. Dat kwam, omdat elke provincie en elke polder er maar zo n beetje op los knoeide aan zijn eigen dijken, terwijl het toch vanzelf spreekt, dat je een reuzenkracht als het water alleen maar bestrijden kan met z n allen tezamen. Soms staken boeren, die een overstroming vreesden, stiekem de dijken door van een polder, die verder stroomopwaarts lag. Dan begonnen buurtschappen soms tegen elkaar te vechten, inplaats van samen tegen het water. Ook waren de watertovenaars in die tijd nog niet zo knap als tegenwoordig. Ze kenden elk maar een klein stuk van het grote watergebied; en dus stond de watervloed soms voor hun neus eer ze het wisten. Eeuwig beoorloogt het water het land; maar in de luie, langzame, zorgeloze tijden van toen leverden de landbewoners in kleine groepjes elk voor zich een halfhartig achterhoedegevecht tegen hun machtige vijand. Ze wisten nooit van te voren, wanneer en waar hij aan zou vallen; daarom verloren ze zo dikwijls de strijd. Tot er in het begin van de 18e eeuw een watertovenaar benoemd werd als opziener over alle rivieren. 1 Hij zag duidelijk, dat zijn eerste taak was, de stellingen van de watervijand te verspieden en wapenschouw te houden over de eigen verdediging. Hij schreef, dat het nodig zou zijn, om allereerst de hoogte en breedte te meten van stranden, oevers en duinen, van kaden en wegen, van binnen- en buitendijken; en ook de hoogte of laagte van alle polders en velden ten opzichte van een zeker vast peil. Dan moest gemeten worden hoe hoog het water opliep bij vloed, hoe laag het terugliep bij eb, in alle binnenzeeën en alle wateren, die met de zee in verbinding stonden. En dat niet af en toe, maar elke dag, het hele jaar door, en jaar na jaar. Want dan pas kon voorspeld worden, wanneer de zee zijn gevaarlijke aanloop zou nemen tegen de dijken op. Maar ook de snelheid en de richting van al het stromende water moest gemeten worden; de kracht en de duur der winden, hun richting en hun verandering. Ook hoeveel regen er viel en hoeveel water er opwelde uit de bodem; dan nog de luchtdruk en tenslotte het verband tussen al deze verschijnselen. Hij wilde laten meten of de rivieroevers aangroeiden of terugkrompen; of de stranden breder of smaller werden; of de duinen aangroeiden door stuifzand, of dat de wind ze wegblies. Hij wilde meten waar de zandbanken naar 15 1 Vermoedelijk doelt Den Doolaard hier op de landmeter Cruqius die in 1712 een kaart 1: maakte van Delfland. L.F. graaf Marsigli, de Italiaanse grondlegger van de moderne oceanografie was tijdens een bezoek aan de Nederlanden tussen 1721 en 1723 zeer onder de indruk van het werk van Cruqius en diens collega Boerhave. Dit voorbereidend werk leidde tot de aanstelling in 1754 van een Inspecteur-Generaal van de Grote Rivieren. Pas de tweede inspecteur generaal (Christiaan Brunings) kreeg een budget en daarmee de mogelijkheid om ook daadwerkelijk iets te doen.

6 16 2 Verwijst naar oprichting Rijkswaterstaat op 24 mei Duurt voort tot heden. toewandelden in de brede zeegaten; hij wilde doorgronden, hoe het kwam, dat sommige rivieren dieper en gevaarlijker werden en andere opdroogden. Want pas wanneer dat alles en nog veel meer gemeten zou zijn en in kaart gebracht, dan pas zou hij, als opperwatertovenaar, zonder zijn studeerkamer te verlaten, de hoogte van zee en rivierwater kunnen voorspellen boven of beneden iedere plaats van het land, voor elke dag van het jaar. Dan pas zou hij weten, waar de dijken verhoogd en verbreed moesten worden, en waar men duinen, stranden en oevers moest aanwinnen; waar men het water uit de diepgelegen polders zou kunnen lozen; waar het water tegengehouden kon worden, wanneer de dijken doorbraken; hoe men elkaar helpen kon in het omdijken en droogmaken van wilde waterplassen. Dan pas, in gepeins bij een tekening gezeten, zouden de tovenaars toch machtiger zijn dan het wildste watersnoeven. Maar provinciën en steden, kijfzuchtig en argwanend, gingen voort eigen klein belang te verdedigen. Tot er eindelijk in de 19e eeuw, een einde kwam aan het geharrewar van vijf eeuwen. Eindelijk kreeg het land een regering, die haar wil wist op te leggen aan kortzichtige steden en koppige polderbesturen. Voortaan nam de regering in naam van de Kroon alle zware waterzorgen op zich. Toen werd eindelijk de ware Waterstaat geboren, als keurkorps van weledelgestrenge watertovenaars. 2 Het was een eer om tot dit korps te behoren; boven en behalve je kundigheden als tovenaar, moest je eigenlijk aristocraat zijn en geld bezitten. Want de tovenaars werden slecht betaald; 3 maar toch werd er degelijk werk van hen verwacht. Grote denkbeelden sterven nooit. Het eerste grote werk van de Waterstaat was, alles te doen, waarvan de reeds lang gestorven 18-eeuwse tovenaar had gedroomd. Voortaan stroomde geen druppel water Nederland in, door Nederland heen of tegen Nederland aan, of de Waterstaat had die druppel op een tabelletje staan. En toen pas konden de tovenaars beginnen met hun grote gevecht tegen het wilde water der binnenzeeën, getijderivieren en zeegaten. Langzaam wandelen de zandbanken door de zeegaten heen. Langzaam ondergraven de stromingen de hoge dijken. Langzaam verleggen de rivieren hun bochten. Lang-

7 zaam maakten de watertovenaars hun plannen; alles werd degelijk en driedubbel overdacht. Want het water is een ding, dat in Holland blijven zal tot in alle eeuwigheid; daarom moet in Holland een dijk even stevig worden neergelegd als gold het de grondvesten voor een kathedraal, waarin over zevenhonderd jaar nog hetzelfde lied zal gezongen worden onder dezelfde gewelven. Daarom werken de meeste watertovenaars even langzaam en grondig als het water. Maar daarom kwamen er ook watertovenaars, die in de toekomst gingen schouwen, en hun blikken lieten rusten op het water van over honderd jaar. Bijna ieder volk heeft in zijn geschiedenis een tijdperk, waarin het werd gegrepen door de grote hartstocht van de landhonger. Dan togen zijn legers er op uit, om werkelijke of denkbeeldige vijanden te verslaan en de grenzen te verleggen tot diep in het gebied, dat aan anderen had toebehoord. Ook kleine staten die nu voor vreedzaam en doodonschuldig doorgaan, hebben geleden aan deze aanvallen van waanzin; maar geen nazaat kan begrijpen, wat de voorzaat dreef tot zijn woeste wapentocht; de grote golf van hartstocht is uiteengespat tot schuim, en de wind van de tijd heeft het verwaaid. Alleen in Nederland smeult een veroveringshartstocht, die met de eeuwen groeit: land te scheppen uit water; niet enkel verdedigen, maar aanvallen en terugdringen; groen kleuren, bij stukjes en beetjes, wat op de kaart blauw is; graan laten groeien, waar vissen zwemmen; paarden laten rijden, waar de eentonige optocht der golven gaat. In de meeste Nederlanders leeft deze hartstocht onbewust; elk volk brengt meer Sancho Panza s voort dan vurige conquistadores. Zelfs in Nederland is er onder de duizend watertovenaars maar één ziener, één groot veldheer: maar elk geslacht brengt er onveranderlijk een voort. Toen een van hen 4, nu driekwart eeuw geleden, op een kaart van Nederland zat te turen, nam hij ineens een potlood en trok een streep dwars over de kleinste breedte van onze grootste binnenzee heen, de Zuiderzee. Vijftig jaar later lag op de plek van die potloodstreep een zware dijk van tientallen kilometers lengte. Eerst werd er 45 jaar over gepraat en gedelibereerd of het niet te veel geld zou kosten; toen wierpen de watertovenaars de dijk in vijf jaar dwars door de zee heen, zodat het land achter die dijk drooggemaakt kon worden. Ze konden dat zo vlug 17 4 Het boek verwijst naar Dr. ir. C. Lely ( ). In werkelijkheid waren er al talloze plannen gemaakt voor afsluiting van de Zuiderzee. Pas na oprichting van de Zuiderzeevereniging en aanstelling van Lely tot ingenieur van deze vereniging kwam er lijn in de plannen. Lely werd later minister en kon in die hoedanigheid de wet tot afsluiting van de Zuiderzee door het parlement loodsen. (Zie ook: mr. K. Jansma, Lely, de bedwinger der Zuiderzee, Uitg. H.J. Paris, Amsterdam 1948).

8 18 5 Commissie Lorentz voerde baanbrekende getijberekeningen uit. De voorzitter Prof. dr H.A. Lorentz ( ) was hoogleraar in de theoretische fysica in Leiden en samen met Zeeman. Nobelprijswinnaar in de fysica (1902). Secretaris van de Commissie was de latere hoogleraar ir. J.Th. Thijsse (zie ook later in dit boek). doen, omdat een commissie van watertovenaars 5 eerst acht jaar lang had bestudeerd, wat er allemaal gebeuren kon, wanneer het water in het nauw werd gejaagd. Want het water, waar getijen doorheenlopen, is net een vlieg; als je die van je neus wegjaagt, zit ze het volgende ogenblik op je wang, maar misschien ook op het puntje van je schoen. Waar ze neerstrijkt, weet je van tevoren nooit. Je weet alleen, dat ze wegvliegt, om weer terug te komen. Een vlieg kan je doodslaan, maar het water niet; en voor je gaat vechten met de eb en vloed van een hele zee, moet je Uit: L.G. van Breen (1920).

9 degelijk weten, wat je te wachten staat, en wat je van plan bent. Want de watertovenaar, die dat onderneemt, vecht om zo te zeggen met het heelal; het zijn maan, zon en sterren, die het zeewater met geweldige kracht naar zich toezuigen en het met evenveel kracht weer laten vallen. Daarom heb je voor zulk soort werk ook tovenaars nodig. Toen ze er mee klaar waren, kwam de hele wereld er naar kijken en daar waren ze danig verbaasd over; want ook zij wisten niet, dat ze tovenaars waren. Maar de bezoeken van de vele krantenschrijvers maakten hen een beetje kriegel. Want al dragen de Nederlandse watertovenaars natuurlijk ook een colbert - toch hebben ze, vreemd genoeg, nog iets van de tovenaar behouden die zijn riten liefst in het geheim verricht. Wanneer ze werken, hebben ze liever geen toeschouwers. Uitleggen wat ze doen, kunnen ze trouwens toch niet, want onder elkaar spreken ze orakeltaal. Gewone mensen die niet weten wat een ankerwiep 6 is en een bleeslaag 7, een binnentuin 8 en een uitwerpraai, staan er beteuterd bij. Wanneer ze zulke woorden horen, begrijpen ze ook, waarom zelfs gewone Waterstaats-ingenieurs een uniform met goudgalon mochten dragen en een steek met fluweel, wanneer ze op audiëntie gingen bij de Koningin. Ook een gekroond hoofd moet bijzondere eer betuigen aan een tovenaar, die het Haar mogelijk maakt overal in Haar Koninkrijk doodrustig beneden de waterspiegel te wandelen, zonder bevreesd te hoeven zijn, dat Zij natte voeten zou kunnen krijgen. En dan: koningen komen en gaan, maar de Waterstaat blijft, zolang de winterstormen tegen de kusten brullen, zolang het drijfijs zich op de rivieren samenpakt en de weiden dras staan van zware regen. De Waterstaat werkt voor de eeuwigheid, en alles wat hij doet moet degelijk zijn en weloverdacht, duurzaam en netjes. Als één rij stenen verkeerd gezet is, kan de winterstorm een gat in een dijk zuigen en er doorheen breken. Daarom zijn er onder de Waterstaatsingenieurs ook een aantal pietepeuters en reglementenkauwers; maar ook zieners, die een lastige kronkelige rivier bij kop en staart pakken en haar rechttrekken, tot het wilde, eeuwig vretende water er gedwee doorheenstroomt. Doch allen tezamen bouwen zij aan een traditie: dat Nederland het water de baas kan, wat er ook gebeurt al ligt het halve land er onder Ankerwiep: dwarswiep voor het op de plaats houden van de onderste buitenwiepen van een baardwerk of van de langswiepen van een bleeslaag. 7 Bleeslaag: Bleeslagen zijn rijshoutconstructies die vroeger op de bovenrivieren werden gebruikt voor de bekleding van taluds onder water. In tegenstelling tot een zinkstuk wordt een bleeslaag vervaardigd op (of beter boven) de plaats op de oever die moet worden verdedigd. Een zinkstuk daarentegen wordt elders op een zate vervaardigd en dan bij kentering op de gewenste plaats afgezonken. Op de bovenrivieren waar geen kentering optreedt werd veelvuldig een bleeslaag toegepast. In verband met de permanente stroming die tijdens de bouw voortdurend een stroomafwaarts gerichte kracht op het bleeswerk uitoefent is een goede bovenstroomse verankering nodig. De ankerwiep versterkt het aangrijpingspunt voor die ankerdraad. De wiepen van een bleeslaag werden onder een hoek van 45 gelegd omdat de constructie daardoor beter bestand was tegen de stroming tijdens de bouw. 8 Binnentuin: een tuin is een vlechtwerk van takken of latten tussen in de grond gedreven staken.

10 20 9 Van Hummel: ir. P.Ph. Jansen ( ). Zie verder Bijlage 3. Toch zouden de watertovenaars machteloos zijn, wanneer ze, om hun grote en kleine plannen uit te voeren, de aannemers en uitvoerders niet hadden, deze vrolijke rabauwen met hun schallende stemmen, hun losse manieren en hun ruime geweten; dit andere soort watertovenaars, die het vluchtig zongeschitter op de golven weten om te zetten in klinkende munt, hoe meer hoe beter; deze ploeteraars in slik en klei, die meer verdienen aan wat ze nalaten dan aan wat ze doen; deze zwoegers met een foefje in elke twinkelende ooghoek; deze zwervers, die samen met hun werkvolk over de hele wereld havens hebben gebaggerd en kaaimuren gebouwd, maar die zich pas echt thuis voelen op een dobberende woonark aan een grijs stuk Hollands water, waar je verse paling vangen kunt, en waar wilde eenden overheen vliegen; deze vaklui, die voelen wat het water doen gaat, voor de ingenieur het heeft uitgerekend; deze grote ondernemers, die miljoenen hebben gestoken in baggermolens en zuigers, drijvende kranen en bakken, omdat de dijk door de Zuiderzee er komen moest, maar die elke keer moord en brand schreeuwen, wanneer de ingenieurs iets nieuws voorstellen, omdat ze bang zijn, dat hun winst misschien gevaar loopt. De Waterstaatsingenieurs vormen een kaste, die onaantastbaar is door haar onkreukbaarheid; de aannemers hebben er heidens plezier in, de ambtenaren bij tijd en wijle te bedotten. Als het lukt, dan lachen ze; lukt het niet, dan lachen ze ook. En dan voelen ze zich niet schuldiger dan een kind, dat suiker heeft gesnoept; als moeder dat niet goed vindt, dan moet ze maar beter opletten. De Waterstaat en de aannemerswereld zijn aan elkaar getrouwd: geen kan buiten de ander. Soms gaat het tussen de twee toe als in een slecht huwelijk: zonder elkaar niet deugen; bij elkaar niet meugen. Zulke echtgenoten leven elk hun eigen leven; maar scheiden doen ze nooit. ii André Sebastiaan van Hummel 9 was een Waterstaatsingenieur van de degelijke soort: hij viel dood op een decimaal en kon dagen lang spottende opmerkingen maken over een verkeerd gezette rij stenen. Wanneer mensen, die onder hem werkten naar hem toe moesten met een rapport, dan deden ze beleefd en een beetje angstig.

11 Want op een gegeven ogenblik schoof de kleine man zijn schooljongensbrilletje voor op zijn neus en keek er overheen met zijn hoge voorhoofd en zijn grote bruine ogen. Het voorhoofd was vol verstand en de ogen vol goedheid; een voorhoofd en ogen om vriendschap mee te sluiten. Maar met zijn stem hield hij de mensen op een afstand; zijn stem was een lang, dun, scherpgeslepen mes, waarmee hij de draad van andermans woorden en gedachten meedogenloos doorsneed. Hij maakte dikwijls grapjes; maar die grapjes deden ook dikwijls pijn. 10 Toch meende hij het niet; hij was een goed mens, en geloofde maar in één ding: dat de mens op aarde is, om het goede te doen en goed werk te leveren 11. Maar er waren zoveel schoften en sukkels op aarde, dat hij het leven sarcastisch was gaan bekijken; en dat sarcasme was het mes, waar hij mee kerfde en sneed. Wanneer je André Sebastiaan van Hummel op een dijk zag, naast het water, dan leek het voor een buitenstaander belachelijk, dat het grote Waterstaatskorps er zo n klein mannetje op uit zou sturen om de zee te verslaan. Zijn bleke bureau-gezicht paste niet bij de forse hoge laarzen. Hij liep op het werk rond met kleine drentelpassen en af en toe keek hij schuw over zijn brilletje heen naar de potige polderjongens, die hem met een handgreep dubbel konden vouwen. Maar die onrustig heen en weer flakkerende ogen zagen alles, en wanneer hij alle kleinigheden had gezien, die niet deugden, dan zweefde zijn geest hoog boven het werk uit om het geheel te overschouwen. Soms stond hij stil, en floot een deuntje, tien maten uit een symfonie waar hij van hield, of zo maar een bedenksel. Wanneer het onverschillig klotsende water geweten had, wat zo n muziekje betekende, dan zou het geschrokken zijn. Want muziek was de droomvlucht van zijn gedachten; en als hij droomde, dan was het van nieuwe, grote overwinningen op het water. Maar hij moest wachten tot hij de kans kreeg. Soms lijkt de Waterstaat op de rooms-katholieke kerk. Ze kijken allebei in de toekomst, en zij zijn allebei streng hiërarchisch opgebouwd. Een deken doet wat een bisschop aanraadt; een hoofdingenieur-directeur, al draagt ook hij natuurlijk een colbert, is een soort profane waterheilige, en als een hoofdingenieur spreekt, dan zwijgen ingenieurs Bezorgers van dit boek kunnen de typering bevestigen. Ook toen Jansen hoogleraar was aan de Technische Hogeschool Delft kon hij over zijn brilletje scherpe vragen stellen aan zijn studenten. 11 Aan het slot van zijn intreerede als hoogleraar aan de Technische Hogeschool Delft (31 oktober 1946) zegt hij tot zijn studenten...kunde en wilskracht, samenwerking en overleg, hebben ons Walcheren teruggegeven. Houdt het geen belofte in voor de toekomst, dat wij vochten voor de redding van een klein stukje land, terwijl overal werd gewerkt aan het perfectioneren van de oorlogsmachine? Betekent het niet, dat Nederland, atoombommen ten spijt, het oog gericht houdt op een betere toekomst en dat het wil werken aan den herbouw?... Moge het Uw generatie gegeven zijn om later met gerechtvaardigde trots te kunnen verklaren, dat zij deze techniek uitsluitend gebruikte tot heil der menschen...

12 22 12 Zie Bijlage Grijze tekst is wel aanwezig in de eerste druk, niet in de zesde druk (1961). 14 Irma van Hummel: Mevrouw I.L. Jansen-Mustert ( ). Zij kenden elkaar geruime tijd voor het huwelijk. en opzichters eerbiedig. Van elke watertovenaar wordt allereerst nauwkeurige plichtsvervulling verwacht op de aangewezen post; en veelbelovende watertovenaars worden door hun superieuren kriskas door het lage land gestuurd, om het water van alle kanten te leren kennen. Van Hummel begon met de saaie routinebaantjes, waarbij het water dagelijks wordt bespied, precies zoals de achttiende-eeuwse tovenaar had gedroomd. Hij mat stroomsnelheden in de zeegaten tussen de Waddeneilanden; hij mat waar de zee slib afzette en waar ze het land meenam: hij mat de duinen op de Friese eilanden en vergeleek ze met de duinen op kaarten uit de zeventiende en achttiende eeuw. Wanneer de metingen klaar waren, schreef hij rapporten waar geen speld tussen kon en waarin elke druppel water was verantwoord. 12 Hij werkte nauwkeurig als een boekhouder; en dat scheen des te verwonderlijker, omdat hij er zelf zo slordig uitzag, ook al waren zijn kleren schoon. Hij droeg dikwijls een groene das op een blauw overhemd; maar wanneer er een klein spetje op de groene das gezeten had, dan zou hij een paarse genomen hebben. Dat er rafels aan de manchetten van het blauwe overhemd hingen, kon hem niet schelen; als het maar schoon was, en ook zijn handen waren altijd erg schoon. Hij had de lange lenige vingers van een pianospeler. Op een morgen kon hij niet door een rapport heenkomen, waar de beslissing aan vastzat of er al of niet een stuk strand moest worden verdedigd. Wel tien keer overwoog hij in diepe ergernis het voor en tegen, terwijl hij met zijn ivoren vouwbeen tegen zijn vingertoppen tikte. Opeens merkte hij, waarom hij zich eigenlijk geërgerd had: zijn nagels waren vuil. Toen ze weer schoon waren, was zijn beslissing gauw genomen, zoals al zijn beslissingen. 13 Hij trouwde plotseling, na een korte verloving, met een vrouw, die lief en goed en zorgzaam en moederlijk was, zoals de meeste vrouwen in Nederland 14. Toen hij haar voor de tweede maal ontmoette, wist hij wat hij wilde. Zij was onder de indruk van zijn hoge voorhoofd, zijn vaste wil, zijn wijze bruine ogen. Ze moest alleen even wennen aan zijn scherpe manier van praten. Maar tegen haar praatte hij als het ware in een andere toonsoort. Wanneer hij tot collega s en ondergeschikten sprak over zijn werk, dan was het alsof hij viool speelde met een scherpe, dunne streek. Maar als hij tegen haar praatte,

13 speelde hij met lange, soepele, geduldige streken. Kort na zijn huwelijk werd hij overgeplaatst naar Hoek van Holland 15. Daar woonden ze in een huis met kasteeldikke muren en dubbele vensters, eenzaam bij de monding van de Waterweg. In de slaapkamer hingen ze dikke zwarte gordijnen, want het vuurtorenlicht besprong hun bedden de hele nacht door. Maar nog zette de vuurtoren de gordijnen in vale gloed. Zij voerde ze met zwart katoen en dat hielp. Aan het eind van het jaar werd hun eerste baby geboren. Toen de werken aan de grote afsluitdijk van de Zuiderzee al een tijdje aan de gang waren, werd hij overgeplaatst naar het Noorden. Ze woonden in een dubbelwandige houten barak, onder aan het begin van de dijk, dichtbij het duistere water. De volgende zesentwintig maanden kwam hij laat en onregelmatig thuis. Soms bleef hij nachten weg; en wanneer hij haar s ochtends zoende met zijn grijze, ongeschoren gezicht, dan voelde ze, dat hij zijn geest bij het water had achtergelaten. Een enkele keer keek ze verwijtend, en dan dacht hij: - Gelukkig maar, dat ze Jolanda 16 heeft, en dat er een tweede op komst is. Maar dat was het nu juist. De eerste baby hadden ze samen gekregen; maar deze moest ze alleen dragen. Hij voelde haar eenzaamheid niet; hij had het water. Hij kon er niet van wegblijven; want nu zag hij voor het eerst de verwoestende kracht van eb en vloed. Toen de dijkskoppen elkaar begonnen te naderen, zag hij het wildgeworden ebwater door het nauwe gat zwieren. Wanneer het eb werd, Deze episode is niet correct. Pas veel later was Jansen werkzaam in Hoek van Holland (zie ook Bijlage 3). 16 Jolanda: Irene Jansen (Mevrouw J.I. Zeper-Jansen, geb. 1929). Sluiting van de Afsluitdijk. Uit: De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.

14 24 17 Het lijkt dat Den Doolaard hier een vernieuwing aan Jansen alias van Hummel toeschrijft die feitelijk op naam staat van C. Wolterbeek (De Ingenieur 1916, no. 39: Een ontwerp voor den afsluitdijk der Zuiderzee in gewapend beton ) en/of W.H.C. Doorman (De Ingenieur 1923 no. 42: De afsluitdijk van de Zuiderzee. Het dichten van het sluitgat ) en/of S. ten Bokkel Huinink. In 1923 en 1924 woedde er een heftige discussie in de technische en landelijke pers over het gebruik van caissons en de vraag wie de vinding op zijn naam had staan. 18 Irma: Ietje P. Jansen ( ) dan wilde het water uit de hele Zuiderzee gelijktijdig naar buiten rennen; een hele zee, van tachtig km. lang en vijftig breed, door een gat van een paar honderd meter. Al het water, dat er niet door kon, botste in zijn benauwdheid tegen de dijkskoppen op, die het terugwierpen tegen de achternadringende watermassa. Dan begon het te draaien in diepe kolken, die tot de bodem reikten en er de grond uit wegzogen, ook al was die bodem gepantserd met dikke matten van gevlochten rijshout, waar diepe lagen zware steen op waren geworpen. Het water zoog de grond er dwars doorheen, zodat de matten plotseling wegzakten. Dan ontstonden er angstwekkende diepten, die het hele werk in gevaar brachten. Maar juist bij zulke vervaarlijke afgronden floot André van Hummel zijn scherpe deuntje. Hij begon te piekeren over een methode, om zulke gaten met één klap te sluiten, voor het wilde, hijgende water de bodembescherming kon vernielen. Er met de anderen over spreken durfde hij niet; hij was nog pas ingenieur; maar thuis, in de houten barak, zat hij uren te cijferen en te schetsen. Hij schreef in geheimschrift over een geheim, dat zijn vrouw niet met hem delen kon; en op haar vragen antwoordde hij ja en neen in de langgerekte toon, die haar vertelde, dat zijn geest weer bij het water was. 17 Het tweede kind werd Irma 18 genoemd, net als de moeder, en toen het van de borst af was, vroeg zijn vrouw op een avond, of zij een keer met hem mee mocht, naar het werk. - Goed, zei hij, op een zaterdag of zondag. - Maar dan ligt het werk stil? - Daarom juist. Weer een geheim. Ze was boos en beledigd. - Als een vrouw niet het recht heeft, om het werk van haar man te zien... - Dan had je maar een bakker moeten trouwen. Zijn mond lachte, maar zijn stem was zo scherp, alsof hij een aanmerking maakte op een stommiteit in een rapport. - Maar waarom mag ik niet door de week mee? - De anderen doen het ook niet, en dan kan ik het evenmin doen. De mannen houden er niet van. - Welke mannen? - De aannemers en de uitvoerders en de opzichters. De arbeiders zouden ook een gek gezicht trekken. Ze streek met beide handen over haar mooie zwarte haar

15 en lachte stijfjes. - Jammer dan maar, dat ik niet lelijk ben. - Dat maakt geen verschil. Weer een geheim. Het ging dus om haar vrouwzijn. Maar waarom? Ze kon toch geen kwaad doen op de dijk? Ze zou heel stil achter hem aanlopen en gaan waar hij ging; dan kon ze niets in de war sturen. Ze kon hem waarachtig wel bijhouden; want als het er op aankwam, liep ze harder dan hij. - Ik weet wel, dat ik klein ben, glimlachte hij. Maar daar gaat het allemaal niet om. Luister nu eens. We hebben op het werk een oude zinkbaas, een soort onderuitvoerder, die over de zinkstukken gaat, je weet wel, die rijshouten matrassen, waarmee we de bodem bedekken tegen uitschuring. Als er iemand verstand heeft van water en stromingen, dan hij wel. Soms, als hij om raad gevraagd wordt voor een moeilijke manoeuvre, dan zegt hij: - Dat zou ik niet doen, als ik u was. En als we vragen waarom, dan zegt hij: - Het water wil het niet. Waarom, dat kan hij niet zeggen; maar drie van de vier keer heeft hij gelijk. t Is alsof hij ziet, of liever voelt, wat je met die waterdiepte en die stromingen doen kunt, en wat niet. En met vrouwen op de dijk is het net zo: het water wil het niet. Laten we er nu maar niet langer over praten. Hij schoof zijn bril omhoog over zijn neus, en pakte zijn blad met formules weer op. Ze ging naar bed, rood van verontwaardiging. Ze voelde zich verlaagd tot huishoudster en kindermeisje en nog iets, waar ze niet aan denken wilde, juist, omdat ze zijn vrouw was. Vrouwen op de dijk? Dat kon niet; maar ook Van Hummel wist niet te beredeneren waarom. 19 De volgende dag kwam hij op de dijkskop aan juist op het ogenblik van de kentering. De vloed kwam snel opzetten uit het noorden, uit zee. De opening tussen de dijkskoppen was nog meer vernauwd, en de waterspiegel buiten steeg veel sneller dan binnen. Weer wilde al het water buiten zich gelijktijdig in de binnenzee storten; weer werd het teruggedrukt door de dijkskoppen, zodat het begon te neren en te draaien. Weer sprong het tussen de dijkskoppen door in een rappe waterval. De kranen draaiden verder, en met hun lange zwarte armen wierpen ze tonnen grauwe klei in de opspattende vloed. Uit de persleidingen der zandzuigers spoot een zwarte modderstraal: zand met water. De stroommeter wierp zijn afgeschilde wilgestokken Deze situatie heeft zeker tot het einde van de 20e eeuw voortgeduurd. De eerste vrouwelijke ingenieurs op waterbouwkundige werken doen hun intrede na Het percentage vrouwelijke studenten civiele techniek ligt dan tussen 15 en 20.

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

TOURNEE HANS VAN ASSUMBURG: Een boeiende roman over Nieuw-Guinea

TOURNEE HANS VAN ASSUMBURG: Een boeiende roman over Nieuw-Guinea HANS VAN ASSUMBURG: TOURNEE Een boeiende roman over Nieuw-Guinea Door middel van deze goed geschreven roman maken we kennis met een ons totaal onbekende wereld en met de toestanden in het oerwoud van Nieuw-

Nadere informatie

De Moordenaar van de Nar

De Moordenaar van de Nar De Moordenaar van de Nar Proloog Lieve vrouwe Fennis, We zijn al heel lang vriendinnen, dus ik zal er niet omheen draaien. Ja, zoals je al zo subtiel liet doorschemeren, ik heb wereldschokkend nieuws ontvangen.

Nadere informatie

Het gele behang. Charlotte Perkins Gilman. Feministiese uitgeverij De Bonte Was Amsterdam

Het gele behang. Charlotte Perkins Gilman. Feministiese uitgeverij De Bonte Was Amsterdam Het gele behang Charlotte Perkins Gilman Feministiese uitgeverij De Bonte Was Amsterdam Copyright The Feminist Press, 1973 Copyright nawoord Elaine R. Hedges, 1973 Copyright Nederlandse vertaling Feministiese

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk)

Heksen en zo. Annie M.G. Schmidt. bron Annie M.G. Schmidt, Heksen en zo. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Heksen en zo Annie M.G. Schmidt bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1997 (13de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/schm001heks01_01/colofon.htm 2004 dbnl / erven Annie M.G. Schmidt

Nadere informatie

Langzaam, zo snel als zij konden

Langzaam, zo snel als zij konden Langzaam, zo snel als zij konden Toon Tellegen bron. Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1990 (3de druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/tell003lang01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Toon

Nadere informatie

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller

DE GODDELIJKE TUINMAN. Joshua Stiller DE GODDELIJKE TUINMAN Joshua Stiller Joshua Stiller, De goddelijke tuinman Copyright 2015 Joshua Stiller & Uitgeverij Magister* Omslag en opmaak: Studio Boekcoop Een uitgave van het Onderstroomboven Collectief**

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 1

WOORDKOMPAS V pagina 1 WOORDKOMPAS V pagina 1 vaag/-e Door de mist heen zag je de vage omtrekken van het kasteel. ± Je kreeg alleen een onduidelijke indruk van het grote gebouw. Pas toen de mist was opgetrokken kregen we

Nadere informatie

josé vriens Chinagirl

josé vriens Chinagirl Eva vindt het maar niks dat ze haar hele leven in Nederland moet achterlaten als haar man Bart een baan krijgt aangeboden in Beijing. Omdat ze begrijpt hoe belangrijk het voor hem is, stemt ze toch in

Nadere informatie

Aardbeien in september

Aardbeien in september Aardbeien in september Rob Molin bron. De Geus, Breda 1988 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moli001aard01_01/colofon.php 2013 dbnl / Rob Molin 6 aan het zwarte water is een hert gekomen,

Nadere informatie

FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING DE GEDAANTEVERWISSELING FRANZ KAFKA DE GEDAANTE VERWISSELING»»» * GENIVS * «ss * * 1944 Franz Kafka Praag 1883 - Weenen 1924 Oorspronkelijke titel: Die Verwandlung

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK?

DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? DUS JIJ GAAT NIET MEER NAAR DE KERK? Door: Jake Colsen Vertaling: Coen Groos Inhoud Over de schrijvers 1. Een vreemde vreemdeling 2. Een wandeling in het park 3. En dit is christelijk onderwijs? 4. Waarom

Nadere informatie

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.]

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] Grijs In het grijs zit alles Wat geweest is en wat nog komt Drents grijs, dat is wat ik hier zie Ook de geelblauwe

Nadere informatie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie

De brutale heks. Paul Kater. Uitgegeven door de auteur als lid van de. Alexandria Publishing Group. Smashwords Editie De brutale heks Paul Kater Uitgegeven door de auteur als lid van de Alexandria Publishing Group Smashwords Editie License Notes - Smashwords Edition Dit e-boek is uitgegeven voor uw persoonlijke plezier.

Nadere informatie

Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen. Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam

Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen. Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam Hans Vervoort Kleine stukjes om te lezen Thomas Rap, Uitgever O.Z. Achterburgwal 119A Amsterdam Inhoud Jan wie? Haring kaken Een rotjongen Moderne filatelie Avond Bezoek Een kwestie van vertrouwen Herinneringen

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

Kazantartaarse volkssprookjes

Kazantartaarse volkssprookjes Kazantartaarse volkssprookjes Inhoud: 1. De Drie Zoons van de Padisjah 2 2. Amata 4 3. De oude dief en de zoon van de padisjah 14 1. De tuin van de padisjah 14 2. De noodlottige pijl 18 3. De paardenjongen

Nadere informatie

fifrederik VAN EEDEN fide KLEINE JOHANNES fieen sprookje

fifrederik VAN EEDEN fide KLEINE JOHANNES fieen sprookje de kleine johannes deel i fifrederik VAN EEDEN fide KLEINE JOHANNES fieen sprookje abraxas Populaire klassieken Amsterdam 2011 Hertaald door Daniël Mok Nawoord van Jan Ligthart Oorspronkelijk verschenen

Nadere informatie

DE EERSTE VICTORIE KOOS VAN DOORNE DE VRIENT EN SJOLLEMA UITGEVERS 1 9 4 4

DE EERSTE VICTORIE KOOS VAN DOORNE DE VRIENT EN SJOLLEMA UITGEVERS 1 9 4 4 DE EERSTE VICTORIE KOOS VAN DOORNE DE VRIENT EN SJOLLEMA UITGEVERS 1 9 4 4 DE EERSTE VICTORIE KOOS VAN DOORNE DE VRIENT EN SJOLLEMA UITGEVERS 1 9 4 4 En een iegelijk, die eenig woord sprehen zal tegen

Nadere informatie