Algemene ledenvergadering 22 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene ledenvergadering 22 maart 2013"

Transcriptie

1 Algemene ledenvergadering 22 maart 2013 Aanwezigen van het bestuur: Dhr. K. v.d Zwet Slotenmaker, voorzitter Mw. M. van Wiggen, penningmeester Mw. I. de la Vieter, secretaris Dhr. M Rozemeijer, namens de werkzaterdagcommissie Dhr. W. van Hoolwerf, namens Holland op zijn Smalst Dhr. H de Graaf, namens de ARBO Dhr. H. J Tonkes, namens de bouwcommissie Dhr. C. van Dijk, afgevaardigde AVVN Alsmede 78 personen die 48 tuinen vertegenwoordigde van Volkstuinders Vereniging Wijkeroog, waar onder 3 van Holland op zijn Smalst. Er is 1 machtiging aan een tuinder uitgeschreven en er zijn 7 afmelding. 1) Opening a. De voorzitter opent om uur de vergadering en heet iedereen welkom. b. De voorzitter vraagt een moment van stilte voor die leden die het afgelopen jaar overleden zijn. 2) Notulen/Verslag van de ledenvergadering van 30 maart 2012 Mw. Post vraagt hoe het is afgelopen met huurder tuin 223, deze staat niet tussen de mutaties. Deze tuinder heeft wel afstand gedaan van zijn tuin. Zonder verdere op of aanmerkingen wordt het verslag goed gekeurd.

2

3 3) Ingekomen stukken met betrekking tot de vergadering Van Stichting welzijn Velsen is er een uitnodiging om mee te denken over meer groen in de wijken, zoals het beplanten van boomspiegels en beplanting in gevelperken. Onze kennis willen we met ze delen, de voorzitter gaat naar het overleg. 4) Mededelingen, beleid en/of voorstellen vanuit het bestuur Naar aanleiding van de commotie die er is geweest, en het verslag van het gesprek tussen het dagelijks bestuur en een afvaardiging van tuinders, donateurs en bezoekers van de kantine, welke in de uitnodiging stond, zijn er een aantal tuinleden die hier vragen over hebben. - Er wordt door een aantal leden gevraagd of er mensen aanwezig zijn die in de groep zaten die de brief hebben verzonden. Mevrouw Nat is de enige die zich bekent maakt en haar verantwoording neemt. Zij geeft aan ook de vragen beantwoorden maar niet alleen verantwoordelijk is, zij noemde ook geen namen, een aantal anderen uit dat groepje die ook aanwezig waren maakten zich niet bekent, er was 1 schriftelijke afmelding van de groep de anderen waren zonder (schriftelijk) af bericht afwezig. - De heer de Wit krijgt het woord, hij geeft aan dat de kop van de brief een onterechte aanval is op het bestuur. Het woord wanbeleid geeft aan dat er niets aan het bestuur deugd. De aanwezige leden bevestigen dit en vinden dit onterecht. Mevrouw Nat geeft aan dat het misschien wel te zwaar is. - Hoe komen aan de adressen?? Meerdere leden willen dit weten. Mevrouw Nat verteld dat deze uit telefoonboeken en dergelijke komen, zij kreeg de adressen aangeleverd om ze op te schrijven. - Er wordt aangegeven dat dat niet kan, er zijn wel 30 families de Wit in Heemskerk. Er is ook selectief gestuurd, ongeveer 50 tuinders hebben deze brief gehad, waarom niet allemaal? Er wordt door mevrouw Nat aangegeven dat er 30 negatieve reacties zijn binnen gekomen, maar heeft beloofd geen namen te noemen. De inhoud van deze reacties zijn bij het bestuur gedeeltelijk bekend Hierna wordt gevraagd of de mensen die hebben geantwoord zich bekent willen maken. Alleen de heer R Molenaar geeft aan dat hij de brief met tekst en uitleg heeft terug gestuurd. Hij had zich voor de winkel aangemeld maar daar niets meer van gehoord. Later heeft hij met de voorzitter gesproken, hij is nu inkoper van de winkel. Na nog wat heen en weer gesproken door de tuinleden en ondersteunende opmerking naar het bestuur, wordt dit hoofdstuk afgesloten. 5) Jaarverslagen. a. Verslag van de secretaris: Geen op of aanmerkingen. b. Verslag van het ACC: Geen op of aanmerkingen. c. Verslag van de bouwcommissie: Geen op of aanmerkingen. d. Verslag van de kantinecommissie: Geen op of aanmerkingen. e. Verslag van de tuinkeuringscommissie: Tuin 241 verwaarloosd zijn tuin de buren hebben hier erg veel last van. De commissie zal hier extra aandacht aangeven. Het voornemen is om strenger te controleren. f. Verslag van de winkel: Geen op of aanmerkingen. g. Verslag van de verzekeringen: Geen op of aanmerkingen. h. Verslag van de werkzaterdagen: Geen op of aanmerkingen. i. Verslag van de ARBO-commissie: Geen op of aanmerkingen. j. Verslag van Holland op zijn Smalst: Geen op of aanmerkingen.

4 6) Verslag kascontrolecommissie Mevrouw Nat en de heer Moolenaar hebben de controle uitgevoerd en geven nog een reactie voor ze de leden vragen om de penningmeester decharge te geven, zie bijgaande tekst. - De penningmeester geeft aan dat het klopt dat eerst de controle en daarna pas de uitnodiging de deur uit mag. - De stukken waren erg laat klaar omdat er nog een aantal keren correcties moesten worden uitgevoerd nadat de stukken van het administratiekantoor kwamen. We wilden toch graag de uitnodiging op tijd naar de leden versturen. - De aftredende penningmeester is niet echt boekhoudkundig, de nieuw voorgedragen penningmeester wel. We hopen dan ook dat er vaker een tussentijdse controle kan plaats vinden. - De suggesties zal door de nieuw te benoemen penningmeester worden bekeken Na deze vragen verleende de vergadering decharge aan de penningmeester.

5 7) Financieel verslag 2012 en begroting 2013 Er is aangegeven door een aantal leden dat het stuk teveel tekst bevat en een aantal suggesties. - Zoals al aangegeven de penningmeester is geen boekhouder maar kan wel via tekst uitleggen hoe de opzet was. - De voorgestelde kwartaal rapportage is erg bewerkelijk, de aankomende kascontrole commissie zal overleggen met de aankomende penningmeester hoe en wanneer zij de controle kunnen uitvoeren. - Het rendement kan hoger worden weggezet als het niet op de betaalrekening blijft staan.

6 - In de begroting is niet realistisch de in en uitgave gezet. De penningmeester geeft aan dat dat klopt, dat is ook weer zo n staaltje van niet echt boekhoudkundig te zijn. - Op 1 december dient het eerste gedeelte van de rekening binnen te zijn. Bij de nota stond 30 december, dit kan met de volgende rekening worden aangepast. 8) Bestuursverkiezingen - Van de zittende bestuursleden komen volgens rooster van aftreden in aanmerking: Marga van Wiggen, penningmeester. Zij is niet meer beschikbaar. Wij stellen Lenie de Vries voor als nieuwe Penningmeester, en vragen uw goedkeuring voor haar aanstelling. - Herman de Graaf (Arbo) en Wim van Hoolwerf (Holland op z n smalst) zij stellen zich weer beschikbaar. - Jolanda Twisk tuin 117 heeft zich aangemeld om het ACC te vertegenwoordigen in het bestuur. - Johan Argeloo tuin 23 heeft zich aangemeld om de tuinkeuringscommissie te vertegenwoordigen in het bestuur. 9) Benoeming kascontrolecommissie Als 1 ste stelt de dhr. R Moolenaar zich opnieuw beschikbaar. Doordat vorig jaar een reserve kascontrole lid was gekozen die geen tuin heeft dienen er 2 nieuwe mensen te worden benoemd. De volgende tuinders hebben zich opgegeven; 2 de kascontrole lid Mw. M.J Krom en de nieuwe reserve is Mw. G van Looy. 10) Benoeming overige commissies Naar aanleiding van suggesties van tuinders vraagt het bestuur om de volgende commissie samen te stellen - Watercommissie, Kees legt uit dat het de bedoeling is om de watermeterkaarten rond te brengen, het begeleiden van het doorspuiten van de drainages, het aanleggen van de riolering en andere voorkomende werkzaamheden. Kees en/of Martin zullen dit coördineren. De volgende tuinders hebben zich hiervoor opgegeven: huurder tuin 21, huurder tuin 66, huurder tuin 258, huurder tuin Commissie om de Statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen/moderniseren Hier zijn mensen voor nodig die teksten goed kunnen lezen en ook een beetje weten wat wettelijk mag. Irene en Kees zullen dit begeleiden. Het is de bedoeling om bij de volgende ledenvergadering u een concept te kunnen aanbieden ter goedkeuring. De volgende mensen hebben zich hiervoor aangemeld: Tom Mulder tuin 21, Marie-Jose Krom tuin 245, en Brigitte van Zonneveld partner van huurder tuin Opendag organisatie Voor de opendag wil het bestuur nog graag wat mensen om de opendag te helpen te organiseren. Er zijn geen aanmeldingen er wordt wel een suggestie gedaan om Pieter van Hove te vragen om de p.r. te doen. 11) Benoeming afgevaardigde congres AVVN Het dagelijks bestuur zal naar het congres gaan. 12) Huishoudelijke mededelingen - Van gemeente Velsen een huurovereenkomst voor Holland op z n smalst aangeboden gekregen. Op advies van onze juridische adviseur bij het AVVN wordt deze niet getekend.

7 Het is een ander contract dan we hebben voor VTVWijkeroog, De vereniging zal dan de gemeentelijke belastingen moeten betalen en dan al of niet verhalen bij de tuinders, daarnaast vervalt al het onderhoud wat de gemeente zou doen naar de vereniging. Wordt vervolgd. 13) Rondvraag; V. Huurder tuin 181 heeft afbericht gegeven maar vraagt schriftelijk of op de rekening weer het verzekerde bedrag kan komen te staan. A. De nieuwe penningmeester zal dat doen. V. huurder tuin 3 vraagt waarom tuin 4 en 8 niet op de lijst van de werkzaterdag staan. A. De secretaris geeft aan dan tuin 4 er door is geslipt de huurder heeft zelf contact opgenomen en staat nu op de lijst. Huurder tuin 8 helpt de secretaris om de pc en de website te onderhouden. V. Huurder tuin 66 vraagt waarom er geen hek aan het voorpad mag staan waar zijn verdorde haag stond welke hij had ingekort tot ongeveer 15 cm boven de grond. A. Wanneer dat wel wordt toegestaan willen meerdere tuinders dat. In de onze overeenkomst staat dat het ligusterhagen zijn. V. Huurder tuin 278 vraagt waarom 1 persoon klaagt dat hij alle onderhoudswerkzaamheden op Holland op z n smalst doet. A. Deze persoon doet ook bijna alle voorkomende werkzaamheden, wanneer hij iemand vraagt krijgt hij bijna altijd een negatief antwoordt. Het bestuur wil met de tuinders om de tafel gaan zitten om ook een soort werkzaterdag systeem toe te passen. V. Huurder tuin 258 wil graag een router/wi-fi, die het hele terrein beslaat. A. Dit kan niet een Wi-Fi is geen zendmast mag ook maar tot 50 meter zenden. V. Huurder tuin 165 vraagt of ze de bomen in de singel mag kappen ze heeft er erg veel schaduw van. A. Ze mogen wel wat worden gesnoeid maar zeer zeker niet gekapt, dan kan bijna iedereen wel zijn bomen kappen, bijna iedereen heeft wel op een bepaalde tijd van de dag last van de schaduw van de bomen. V. Huurder tuin 249 vraagt hoe het met de watermeter zit, voor anderen troep op z n tuin maken om bij de watermeter te komen. En zegt dat zijn haag er erg slecht uit ziet. A. Sinds een jaar of 3 krijgen de tuinders een watermeter opneem kaart, welke ze zelf moeten invullen en inleveren, doen ze dat niet dan worden ze geschat. De tuinders dienen ook zelf hun water voor de winter af te sluiten. Het water blijft in principe het hele jaar er op, deze wordt alleen afgesloten wanneer de voorzitter tijdens de wekelijkse controle van de hoofdmeters constateert dat er veel waterverlies is. Er zit een soort kosmos in de hagen. Op 13 april komt iemand van het Hof van Eden een lezing geven, deze persoon zal ook vragen beantwoorden. V. Huurder tuin vraagt waarom er niet meer aandacht aan de slecht onderhouden paden wordt gegeven. En waarom staat huurder van tuin 260 niet op de lijst van de werkzaterdag? A. Het onderhoud van de paden dienen de tuinders zelf te doen, de tuinkeuringscommissie geeft ook een kruisje wanneer het pad slecht is. Voor wat betreft huurder tuin 260 deze is elke zaterdagochtend in de kantine om voor de koffie en thee voor de werkzaterdag mensen te zorgen, als coördinator had hij dit kunnen weten. V. Huurder tuin 43 geeft aan dat er erg slordig wordt geparkeerd, zeker bij complex B, daar kunnen ze ook langs de toegangsweg naar het park parkeren maar laten ze hun auto dan goed langs de weg zetten. Hierna zijn erg geen vragen meer. 14) Sluiting Om bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en bedankt ze voor hun inbreng.

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Aan al onze leden, KOMT ALLEN! Het bestuur

Aan al onze leden, KOMT ALLEN! Het bestuur Aan al onze leden, Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van Tuinpark Eigen Hof op zaterdag 10 mei 2014 om 14.30 uur in het clubhuis. Op deze Ledenvergadering wordt naast het

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam Notulen Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars: Rozemarijnhof gehouden 21 april 2009, De Serre, Pieter Calandlaan 258 te Amsterdam 1. Opening door de voorzitter. Mw. Brinkman opent de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Weekendbeurten havenmeester 9 Nieuwe Boot Nieuwe box. Mededeling secretaris 10 Bootverzekering

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013

Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013 Buitengewone Ledenvergadering 16 november 2013 Dagvoorzitter: Dhr. A. Waalderbos Bericht van verhindering: Dhr. R. de Grijs Dhr. F. Kluivingh Mevr. E. van Engelen Voorzitter Taakgroep OOKU Erelid Oud-penningmeester

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur

Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Notulen ALV Bewonersvereniging Binnentuin Scherf 6, 28 november 2008, te Forum Waterwin, aanvang 20.00uur Aanwezig: Er zijn 42 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 6 machtigingsstemmen vertegenwoordigd.

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie