: regiovergadering Zuid-Holland Midden. Datum : 27 maart : Kralinsche Zeilclub, Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": regiovergadering Zuid-Holland Midden. Datum : 27 maart 2012. : Kralinsche Zeilclub, Rotterdam"

Transcriptie

1 Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport notulen Vergadering van : regiovergadering Zuid-Holland Midden Datum : 27 maart 2012 Locatie : Kralinsche Zeilclub, Rotterdam Aanwezig Afwezig : P. de Wit (WV Aegir), J. van Elten, E. Seele (WV Blijdorp), P. Runsink (WV De Bommeer, regioteam), A. Kornet, A. Dijkshoorn (Delftse Watersportvereniging), G. de Koster (GWV Elfhoeven), B. Spruijt, E. Brouwer (Kralingsche Zeilclbub), J. vd Bijl, dhr. Verschoor, A. Stuurman (WV Overschie), W. van Craaikamp (MWR, regioteam), N. van Belven (WV Rotterdam), P. Wismeijer Rotterdamsche Zeilvereeniging), P. Geelen (WV De Rottestroom), E. Wagemakers (Jachtclub Schiedam), J. Blonk, T. Blonk (Verenigde Liggers Delfshaven), D. van Vuuren, W. Verschuur (St. Watersportcentrum Vlietland), Kees van de Ree (regioteam), Henk van Beek (regiovertegenwoordiger), Hedwich Kuipers (Districtsconsulent), Rob Franken (bestuurslid wedstrijdsport). : met bericht: DSWZ Broach, WSC Reeuwijk 1. Opening en mededelingen Henk van Beek, regiovertegenwoordiger, heet alle aanwezigen welkom met in het bijzonder Rob Franken, bestuurslid wedstrijdsport en Remco Remeijer, manager Toervaren. Welkom ook WSV De Rottestroom als nieuw lid. Ook de regioteamleden Cees van de Ree en Wil van Craaikamp worden voorgesteld. Henk wil graag een punt toevoegen op de agenda: Voorstellen nieuwe regioteamleden, onder punt 2a. 2. Verslag vorige vergadering d.d. 24 maart 2011 Tekstueel geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd. Naar aanleiding van: WV Overschie: hoe zit het nu met het dopingdossier? Rob Franken vertelt dat het Watersportverbond in gesprek is met de Dopingautoriteit. Voor de wedstrijdzeilers komt er een pasje (wedstrijdlicentie), waar op staat dat ze de dopingregels kennen en zich daaraan houden. Dan is er nog het probleem van de bemanningen, die niet allemaal lid zijn. Daarvoor proberen we ook een pas te maken die via internet aangevraagd kan worden. Ze zijn daarmee voor een paar euro lid van het Watersportverbond tijdens het evenement. De statutenwijziging voor alle verenigingen is van de baan. WSV De Rottestroom: bij de rondvraag wordt de doorvaart Zevenhuizen-Rotte genoemd. Daar werd niets aangedaan omdat WSV De Rottestroom geen lid was. Nu zijn ze dat wel. Henk van Beek zal een afspraak maken om bij de Rottestroom langs te gaan.. 2.a Benoeming nieuwe regioteamleden De sterkte van het regioteam baart ons nog steeds zorgen. Wim van Dijk is zeer ernstig ziek en is gestopt. De vereniging van Ted van de Pangaard heeft opgezegd en dus zit Ted niet meer in het regioteam. We hebben gelukkig twee kandidaten bereid gevonden: Fred van Craaikamp van de MWR. Hij is helaas niet aanwezig. Daarnaast Pieter Runsink van WSV De Bommeer.De aanwezigen gaan akkoord met beide kandidaten.. We zoeken nog wel een kandidaat uit Rotterdam en een vertegenwoordiger vanuit een kanovereniging. 3. Ontwikkelingen binnen de verenigingen

2 De Delftse Watersportvereniging is afgelopen jaar geconfronteerd met een uitsluiting bij de verzekering omdat het dak van de botenloods asbesthoudend materiaal bevatte. De vereniging heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren waaruit de bevestiging bleek dat er een gevaarlijke situatie was. Bij brand is de vereniging verwijtbaar aansprakelijk, omdat de risico s bekend zijn. Wellicht is zelfs het bestuur hoofdelijk aansprakelijk. Op dat moment is besloten het asbesthoudende dak te vervangen.. Voor 1 oktober moest er een nieuw dak op vanwege het stallen van de boten. Hun advies is om eerst zelf een risicoanalyse te maken betreffende de lopende risico s. Bijvoorbeeld; Wat staat er in de loods? Wordt er gewerkt met oplosmiddelen? Het was in dit geval extra streng omdat de vereniging in bebouwd gebied ligt. De totale kosten bedroegen ca ,-- voor een dakoppervlak van ca. 350 m2. DWSV heeft advies gehad van Henk van Beek en een lid uit het College van Deskundigen van het Watersportverbond. Let ook op: als er aan de binnenkant van de loods geen aftimmering is en het asbest verweert dan dwarrelt er constant stof. Remco Remeijer heeft naar aanleiding van een andere regiovergadering al een en ander uitgezocht over dit onderwerp. De kans bestaat dat ook andere verzekeringsmaatschappijen een dergelijk beleid gaan doorvoeren.. De gevolgschade kan dan veelal niet meer onder de huidige polisvoorwaarden worden gedekt. Advies is om te controleren of er nog asbest aanwezig is. Zelf de werkzaamheden uitvoeren wordt afgeraden. De voorschriften en risico s voor de leden die dit uitvoeren zijn zeer streng.. De RZV is bezig met voorbereiding voor grote verbouwing. De haven en horecagedeelte vallen onder het BTW regime, de vereniging zelf is BTW vrij. In het clubhuis gaat vrij veel BTW om. Er is een afspraak gemaakt met belastingdienst over de toerekening van BTW aan het horecadeel en hoeveel van de rest van het pand toe te rekenen valt aan het horecadeel. WSV Blijdorp: OBR is voornemens de huurprijzen in Rotterdam kostendekkend te maken. Ellen Brouwer van de KZC heeft vorig jaar een oproep gedaan om gegevens te verzamelen. Er is geen enkele reactie binnengekomen. 4 april is er een voorlichtingsavond Kralingen/Crooswijk voor alle sportverenigingen in deze deelgemeente. De deelgemeente betaalt nu het verschil tussen wat OBR rekent en de verenigingen betalen. WSV Aegir wil nieuwbouw realiseren en heeft een langlopende overeenkomst met de gemeente. Ze krijgen nu een 20 jarig huurcontract met optie van verlenging van nog eens 10 of 20 jaar. Aegir nodigt binnenkort alle Rotterdamse verenigingen uit om te vertellen hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Die kennis wil Aegir graag delen. Alle info naar Ellen Brouwer of Henk van Beek mailen. DWSV heeft nieuwbouwplannen voor haar jachthaven aan de Foppenplas. Zijn bezig met GZH, recreatieschap en Staatsbosbeheer. Erfpacht wordt niet meer toegepast en dit betekent dat er gehuurd moet worden, In verband met de investeringskosten willen zij ook zekerheid met een huurcontract voor 40 of 50 jaar. Remco Remeijer vraagt wat we voor de verengingen kunnen doen. Wat kunnen de verenigingen van elkaar leren en wat kan het Watersportverbond doen. Kunnen wij een netwerkavond organiseren met een aantal experts erbij? Hier wordt positief op geantwoord. De Kralingsche Zeilclub heeft een vraag aan de verenigingen. Er is wat terugloop in het ledenaantal. Is dit ook zo bij andere verenigingen of ligt het aan de KZC? De MWR heeft ook een grotere groep die is gestopt en heeft deze leden aangeschreven. Deze geven aan dat het de economische crisis is. Bij Blijdorp is het vaak omdat leden van twee verenigingen lid zijn. Daarnaast hebben ze ook last van vergrijzing, Ook bij VLD is de instroom al ouder dan 55 jaar. De beleving van de watersport is heel anders dan 20 jaar geleden. Remco Remeijer ziet het door het hele land. Hedwich kan langskomen en helpen een plan te maken. Kijk wie je ben als vereniging en wie je wilt zijn. Wat doe voor je leden? Kees van de Ree ziet het anders. Op de Grevelingen is een wachtlijst. Daar komen meer grote, luxe boten bij. 40 voeters en groter worden nog steeds gekocht, maar die mensen hebben geen zin meer in klein water. Het moet groter en luxer. Remco vult aan dat de Zeeuwse verenigingen ook erg actief zijn en goed samenwerken. Henk van Beek concludeert dat er verschillende redenen zijn. Ook mensen die de boot verkopen zeggen, in tegenstelling tot vroeger, direct hun lidmaatschap op.

3 De KZC heeft vorig jaar om een ledenadministratie systeem gevaagd. Zijn nu met E-captain bezig. Is er nog iets collectiefs van het Watersportverbond? RRR we hebben meerdere pakketten, E- captain is er een van. Hedwich zal informatie opsturen. 4. Regionale ontwikkelingen Het jaaroverzicht 2011 is meegestuurd met de stukken. Vlietland: hoe is met de spoorzone Delft en de alternatieve route? We hebben een bezwaarschrift ingediend. Dat hebben we verloren (want anders zou de bouw stilgelegd meten worden), maar we hebben wel afspraken gemaakt over verbetering alternatieve route. PZH heeft de leiding daarover, maar doet dit slecht. We hebben ook contact met Hoogheemraadschap van Delfland over praktische zaken. Er worden borden, spiegels en peilschalen geplaatst. Bruggen verhogen lukt niet. We blijven proberen zaken met de provincie te regelen. Werkplan 2012 Het werkplan is in grote lijnen gelijk aan vorig jaar. Er is ook een aantal aandachtspunten in opgenomen die in de toekomst kunnen gaan spelen. Die houden we in de gaten. Er komen geen opmerkingen en aanvullingen uit de zaal. Integratie NKB NKB is per 2012 geïntegreerd in het Watersportverbond. De financiën worden nog drie jaar buiten de begroting van het Watersportverbond gehouden. Het oude bestuur is nu de sector kanovaren. Wedstrijdsport is wel geïntegreerd. Top kanoën wordt per 2013 geïntegreerd. Voor Toervaren loopt het goed. Er is participatie in de regioteams. 5. Informatie vanuit het bestuur van het Watersportverbond over landelijke ontwikkelingen. Rob Franken krijgt het woord. Dit onderwerp gaat alleen over de financiële toestand van dit moment. Rob is eind 2010 gevraagd door het bestuur om de directeur te vervangen. Dit heeft hij tot 1 december 2011 gedaan. Rob is daardoor ook onderwerp van het onderzoek van de controleraad. Toen Rob begon was hij verbaasd over hoe er financieel met projecten om werd gegaan. Er is een financiële administratie gebaseerd op kostenplaatsen. Je kunt hier moeilijk de relatie vinden tussen begroting en afrekening. Maar het bestuur is verantwoordelijk en heeft het dus niet goed gedaan. Een deel van de 5 ton is afkoopsom van de directeur. Daarnaast is een externe adviseur aangetrokken om de sponsorcontracten te bewaken en verlengen. Ook is de accountant twee keer geweest. Er blijft ongeveer 3,5 ton voor topsport over. Op de laatste ALV is afgespeken dat er per 2013 nog maar 20% naar sport gaat. Er is geen relatie met wat er vijf jaar geleden is gebeurd. Toen is er geld in een bodemloze put gestort. Nu wordt er teveel uitgegeven. Maatregelen die genomen zijn: een uitgavestop ingesteld; er zijn financiële taken zijn overgeheveld naar NOC*NSF. Uitgaven en verplichtingen moeten allemaal door de directeur gefiatteerd worden. En er is tijdelijk een extra controller toegevoegd aan de organisatie om het systeem om te gooien. De controleraad is inmiddels een onderzoek gestart. Er is een boekenonderzoek en zijn interviews. De raad zal met rapportage naar de ALV komen. Het bestuur heeft gekozen om via de regiovergaderingen te communiceren. Maar wellicht wordt er toch een bijzondere ledenvergadering uitgeroepen. In de najaars ALV heeft het bestuur gemeld dat er een licht positief resultaat zou zijn. Hoe kan dat? Dat zit in de methode van administratie. De liquiditeit zou in het najaar probleem kunnen geven. Het bestuur heeft ingegrepen in de begroting. De verenigingen moeten buiten schot blijven, dus geen extra bijdragen of contributieverhoging. De vervuiler betaalt: maar dat is niet in één jaar op te brengen door topsport. Vragen? Vlietland: wat is er binnen topsport gebeurd?

4 -er is overbesteding, daarvan bij topsport. Met een betere project administratiesysteem hadden we dit eerder kunnen zien aankomen. Waar bestaat die uit? Dat wordt nu onderzocht. Waarschijnlijk overschrijdingen op evenementen. RZV: weet u waar die overschrijdingen naar toe zijn gegaan? -Ja globaal, maar niet precies. Is het versnipperd of in grote brokken toewijsbaar? -waarschijnlijk grote brokken. KZC: wie is verantwoordelijk voor deze cijfers? -Het hele bestuur. Kees van de Ree was vorige week bij een andere regiovergadering waar de penningmeester zat. Daar ging het over rapportagestructuren. De cijfers komen vaak erg laat. In die tijdspanne kan veel gebeuren tussen afsluiten en cijfers krijgen. -dat is een van de invloeden. Er is geen duidelijke administratie. Het is als een auto zonder dashbord. Er is geen stuur en je weet het verbruik niet. RZV: een boekhouder voert alleen maar uit, die kan geen schuld hebben. De administratie is niet zo belangrijk, het gaat om de budgetoverschrijding binnen de projecten. -sectormanagers zijn verantwoordelijk voor sectorbudget. Maar de afrekening komt vanuit de administratie. Daar ligt in het proces een probleem. Blijven de verenigingen ook na dit jaar buiten schot? -ja, wat ons betreft gaat dit niet ten koste van de verenigingen en de service aan de verengingen. Het zou uit de sport moeten komen. VLD hoe voorkomen we dit? -dat moet uit de ALV komen. Vlietland: wordt overwogen om topsport apart te zetten? -heeft het bestuur wel over nageacht. Maar massa maakt macht. Maar wellicht zou er een financiële knip kunnen komen. RZV: er is nog een positief eigen vermogen. -ja, maar als je dat wilt borgen, moet je ingrijpen in de begroting DWSV: wil een positief verhaal voor de eigen leden. -Er moet vertrouwen zijn. Ook de regiovertegenwoordigers hebben het lastig. RZV: als je om vertrouwen vraagt moet je ook wat laten zien. Heeft nog niet veel positieve dingen over het verbond gehoord. -maak onderscheid tussen bestuur en ondersteunend kantoor. Het kantoor is ondersteunend aan de vereniging. Het bestuur bestuurt de vereniging. VLD: hoe kan het. Je weet toch als je over je budget gaat. - door het systeem komt men er te laat achter. - RZV: bij versnippering OK, maar niet als het om grote brokken gaat. Volgende ALV is 21 mei. Wellicht komt er nog een bijzondere ALV daaraan vooraf. Dat is een verzoek van de controleraad. Kees van Ree: is er ook al gereageerd op de briefwisseling vanuit West-Holland? -Ja, daar is op gereageerd. Dit is een vervolg op een eerdere briefwisseling van het begin van vorig jaar. VLD: wie zit er in de controleraad en hoe vaak komen ze bij elkaar? De controleraad is door de ALV benoemd. Ze hebben inzage in notulen en besluiten van het verbond. Er is een keer per kwartaal overleg met de controleraad

5 6. Wat verder ter tafel komt Er zijn geen vragen of opmerkingen. 7. Sluiting Henk bedankt Rob Franken. Hij heeft een jaar als vrijwilliger de functie van directeur ingevuld. Hij bedankt Remco Remeijer voor zijn aanwezigheid en Hedwich Kuipers voor het maken van het verslag en natuurlijk de KZC voor de gastvrijheid.

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam

Datum : 19 april 2012. : WV Onklaar Anker, Amsterdam Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport notulen Vergadering van : Regiovergaderging West-Holland Datum : 19 april 2012 Locatie : WV Onklaar Anker,

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 16.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 16.00 17.25 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1

NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 In dit nummer Wetenswaardigheden Van de bestuurstafel Notulen ALV van maandag 18 april 2011 Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement ( HHR

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie