Curriculum vitae van ing. J.H. Bijkerk MBA versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae van ing. J.H. Bijkerk MBA versie 5 25-01-2012"

Transcriptie

1 PERSOONLIJKE INFORMATIE Naam : Ing. J.H. Bijkerk MBA Vrnamen : Jan Hendrik Gebrtedatum : 17 september 1949 Opleiding : - HTS, Weg- en Waterbuw 1971 te Leeuwarden: diplma; - Opleiding tt nderfficier bij de Artillerie meetafdeling 1973; - Applicatiecursus Waterbuw 1975 aan HTS te Zwlle: Diplma; - Pstdctrale pleiding "Prjectmanagement in de Buw" (MBA) 1996, TSM-Business Schl, TU Twente: diplma. Cursussen : Diverse cursussen in het vakgebied, met name cursus Netwerkplanning Talen : Nederlands, Engels, Duits Huidige werkgever : Dienst NrdZuidLijn, Gemeente Amsterdam. Huidige functie : Directeur Uitvering NrdZuidlijn WERKGEVERS : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Friesland : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Buwdienst Rijkswaterstaat 2007 heden : Dienst NrdZuidLijn, Gemeente Amsterdam FUNCTIES: juni 1971 juli 1971 juli 1975 januari 1981 januari 1988 januari 1991 januari 1992 nvember 1993 januari 1994 april 1997 mei 2002 januari 2005 maart 2006 Adjunct technisch ambtenaar bij directie Friesland; Technisch ambtenaar bij directie Friesland; Technisch ambtenaar I bij directie Friesland; Technisch hfdambtenaar bij directie Sluizen en Stuwen; Technisch hfdambtenaar I bij directie Sluizen en Stuwen; Uitveringsleider civiel regi Nrd-West, Buwdienst Rijkswaterstaat; Ontwerpingenieur hfdafdeling Natte Infrastructuur, afdeling Cnstructieve Waterbuw Buwdienst Rijkswaterstaat; Senir ntwerpingenieur hfdafdeling natte Infrastructuur afdeling Cnstructieve Waterbuw Buwdienst Rijkswaterstaat; Senir prjectmanager, hfdafdeling Waterbuw; Hfd Prjectmanagement Tunnelbuw, hfdafdeling Drge Infrastructuur; Manager Prjectbureau Nrd van de HSL-Zuid, Directie HSL-Zuid; Manager Prjectbureau Onderbuw van de HSL-Zuid, Directie HSL-Zuid; Prjectmanager, verantwrdelijk vanuit de Buwdienst vr verdracht van kennis en de pzet blad 1 van 5

2 van de leerlijn prjectleiding bij de RWS. Kennisuitwisseling China, Prject Suth t Nrth en Strmvledkering in Shanghai. september 2007 Directeur Uitvering NrdZuidlijn te Amsterdam, verantwrdelijk vr de uitvering van het prject, 3,1 miljard, 220 medewerkers, diverse cntracten waarnder brtunnel, diepe statins in dicht bewnde mgeving en de ndertunneling van het Centraal Statin. WERKERVARING: 1971: 1972: 1974: 1976: 1981: 1983: Rijkswaterstaat, directie Friesland te Leeuwarden; Ontwerper; Ontwerpzaken m.b.t. drge infrastructuur. Ministerie van Defensie; Wachtmeester; Militaire dienst, pleiding bij de Artillerie (101 AMA), gespecialiseerd in plaatsbepalings-systemen en meetmethdieken. Rijkswaterstaat, directie Friesland te Leeuwarden; Vanuit Rijkswaterstaat, directie Friesland gedetacheerd bij de directie Sluizen en Stuwen vr de buw van de Prinses Margriettunnel te Sneek als assistent-prjectleider uitvering Begeleiding grnd- en betnwerk; Afzinken tunnelelement; Onderspelen tunnelelement. Assistent prjectleider uitvering bij de buw van de Hemsprtunnel te Amsterdam; Ontwerp en begeleiding kelsysteem betnwerk; Begeleiding betnwerk algemeen; Berekening en uitvering van het pdrijven en afzinken van tunnelelementen; Berekening en uitvering van het nderspelen van tunnelelementen. Assistent-prjectleider bij de buw van de Kpvaardersschutsluis te Den Helder; Algehele werkbegeleiding; Onderzek uitgeverd met betrekking tt het aanbrengen van nderwaterbetn; Vrbereiding en begeleiding aanbrengen nderwaterbetn. Buw van de Strmvledkering Osterschelde als prjectleider "plaatsen elementen"; Deelgenmen aan de werkgrep "Vrbereiding plaatsen elementen", waarin de diverse ntwerpen tt stand gekmen zijn vr het plaatsen van alle betnnen en stalen elementen van de Strmvledkering, met uitzndering van de pijlers. Hiernder vielen tevens de ntwerpen van hijsframes, pntns en hulpcnstructies; Het ntwikkelen, in samenwerking met Surveydiensten, van geavanceerde plaatsbepalingssystemen; Het pstellen van draaibeken, checklisten, verankeringsschema's en beslispr-cedures ten beheve van de uitvering; Het pstellen van te verwachten prduktienrmen van het plaatsingsequipment aan de hand van werkbaarheidscriteria en verige randvrwaarden; Cntacten nderhuden en prcedures afspreken met betrekking tt de vrspelling en het blad 2 van 5

3 drgeven van actuele infrmatie mtrent mete- en hydr-mstandigheden; De begeleiding van het plaatsen van betnnen en stalen elementen in de mnding van de Osterschelde: * 6 landhfdverkeerskkers ± 1800 tn elk * 62 verkeerskkers ± 1200 tn elk * 62 bvenbalken ± 1300 tn elk * 62 drpelbalken ± 2500 tn elk * 142 hamerstukken ± 150 tn elk * 62 schuiven ± 400 tn elk * 124 bewegingswerken ± 400 tn elk Deze elementen zijn allen geplaatst in de peride met een 1600 tns bk (ver het A-frame), de Taklift 4, vr het grtste deel in een 168-urige werkweek; Het deelnemen aan de werkgrep "Kwaliteitsbrging", waarin knelpunten naar vren kwamen en uitgeverde acties werden geëvalueerd, hetgeen eventueel in de praktijk bijstelling van het prces tt gevlg kn hebben; Het regelmatig verleg veren met begeleidende ndersteuningsdiensten tijdens de uitvering; Het wel f niet drgaan van geplande peraties naar aanleiding van actuele mete-hydr- en technische mstandigheden verwegen en beslissen; Het pstellen van lange en krte termijnplanningen ten beheve van het plaatsen; Het uitveren van evaluaties van de afgernde plaatsingsprcedures. 1987: Prjectleider uitvering; Werkzaamheden: Afwerkbestek van de betnelementen en pijlers van de Strmvledkering Oster-schelde, waarin tevens een nat equipment was pgenmen m schade aan pijlers nder water te kunnen repareren; Het cördineren van alle vrkmende werkzaamheden aan de Strmvledkering, zwel p het water als p de kering ten beheve van de afbuw. 1987, 1988, 1989: Adviseur marine-wrks; Werkzaamheden: Peridiek adviseur bij COWI-cnsult, t.b.v. het ntwerp en de uitvering van de East- en West Bridge ver de Strebaelt in Denemarken (via Nethcnsult); Het pzetten van werkmethdieken vr de West Bridge; Het uitveren van werkbaarheidsanalyses vr de West Bridge; Het leveren van de "Marine Wrks" ten beheve van de West Bridge; Het uitveren van kstenanalyses vr de East Bridge; Het berdelen van de dr aannemers ingediende ntwerpen p technische haal-baarheid na de tender. 1988, 1989, 1990, 1991: Prjectleider uitvering bij Willemssprtunnel: buw tunnelelementen, zinksleuf en afzinken; Deelname aan de vrbereiding van transprt en afzinken in de werkgrep "Vrbereiding afzinken tunnelelementen Willemsspr"; Leiding uitvering buw tunnelelementen; Cördinatie derden - beheerders, mete, bevlking etc. Cördinatie met NS en Gemeentewerken Rtterdam p uitveringsniveau; Cördinatie te te passen meetsystemen; Uitvering bij transprt, afzinken en nderstrmen; Het huden van evaluaties van de diverse peraties; Het berdelen van kstenpstellingen en het maken van ramingen : Adviseur van TEC (Tunnel Engineering Cnsultants) ten beheve de tunnel nder de Nrd; blad 3 van 5

4 Adviseur en tetser vr het transprt en afzinken van de tunnelelementen van de tunnel nder de Nrd. 1990: 1991: 1991: Tetser ntwerp en uitvering; Deelnemer aan het tetsteam " Ontwerp en uitvering van de Langzaamverkeerstunnel Heinenrd": getetste ntwerpen: brtunnel, schuiftunnel, segmententunnel, afgeznken stalen tunnel, afgeznken betnnen tunnel. Buwdienst Rijkswaterstaat, Prjecten en Diensten; Tetser ntwerp en uitvering; Deelnemer aan het tetsteam "Afzinken Aquaduct Gruw"; Deelnemer aan het tetsteam "Vrntwerp Westerschelde Oeververbinding"; Deelnemer aan het ntwerp review-panel "natte werken" ter verificatie van het ntwerp van de Strmvledkering Nieuwe Waterweg m.b.t.: uitverbaarheid, functinaliteit, bedrijfs-zekerheid, veiligheid en nderhudbaarheid. Buwdienst Rijkswaterstaat, Prjecten en Diensten; Uitveringsleider regi Nrd West; Directie UAV van diverse prjecten, waarnder de buw van de Oranjesluizen te Amsterdam en 1993: Buwdienst Rijkswaterstaat, Natte Infrastructuur; Ontwerpingenieur afdeling Cnstructieve Waterbuw; Prjectleider van het multi-disciplinair prject "Oranjesluizen" te Amsterdam; Vrtrekker van de werkgrep "Ontwikkeling Uitveringstechnieken" in het kader van de werkgrep Referentiegrep Baggerspeciedepts (WRO) t/m 1993: Vrzitter van de Vakgrep Betntechnlgie bij de Buwdienst. 1994: 1997: Buwdienst Rijkswaterstaat, Waterbuw; Senir prjectleider bij de afdeling Natte Waterbuw; Prjectmanager van de Strmvledkering Nieuwe Waterweg te Hek van Hlland een kering in de Nieuwe Waterweg, welke vlautmatisch, p basis van vrspelde waterstanden wrdt geslten m het benedenrivierengebied van Nederland te beschermen; Het laatste werk van de Deltawerken in Nederland; De deuren die vr de de waterkering zrgen hebben ieder afmetingen van 210 meter lang, bij 22 meter hg en een breedte van ca. 10 meter en wrden drijvend p de bdem van de rivier afgeznken. Verantwrdelijk vr een multidisciplinaire prjectrganisatie ter grte van ca. 60 medewerkers en een finaciele mvang van 1 miljard gulden.; Ervaring met D & C-cntract, kwaliteitsbrging en intern kwaliteitssysteem; Buwdienst Rijkswaterstaat, Drge Infrastructuur; Hfd Prjectmanagement afdeling Tunnelbuw; Verantwrdelijk vr een afdeling met prjectleiders, assistent prjectleiders en prjectndersteuners ter grtte van 22 medewerkers; Bevegd Gezag, eindverantwrdelijke naar de externe pdrachtgever vr Tunnelbuwprjecten in uitvering zals de 2e Beneluxtunnel, Calandtunnel, Sijtwende, Aquaduct de Vliet etc. Omzet van ca. 300 miljen gulden per jaar; blad 4 van 5

5 Verantwrdelijk vr het implementeren van het vak Prjectmanagement bij de afdeling. 2002: Buwdienst Rijkswaterstaat, afd. HID, gedetacheerd bij de directie HSL-ZUID Manager Prjectbureau Nrd. Leiding geven aan een prjectbureau van de HSL-Zuid, prjectbureau Nrdelijk Hlland en Zuid Hlland Midden, zich uitstrekkend vanaf Hfddrp tt en met Rtterdam; Leiding geven aan ca. 140 medewerkers, verdeeld ver drie cntractenbureaus, twee bureaus mgeving / cnditinering (vergunningen, nteigeningen, cmmunicatie en kabels en leidingen), een afdeling specialisten, een stafafdeling en twee bedrijfsbureaus; Plaatsvervangend pdrachtgever vr drie cntracten, Nrd Hlland Nrd, de Grene Hart Tunnel en Zuid Hlland Midden elk met een aannemingssm ter grtte van circa 450 miljen Eur; Op te leveren werken zijn: zettingsvrije platen, aquaduct, grte viaducten en een brtunnel ter lengte van ca meter. 2004: Buwdienst Rijkswaterstaat, afd. HID, gedetacheerd bij de directie HSL-ZUID Manager Prjectbureau Onderbuw. Leiding geven aan het prjectbureau Onderbuw van de HSL-Zuid, zich uitstrekkend vanaf Hfddrp tt en met de Belgische Grens (ca. 80 km. Spr); Leiding geven aan ca. 200 medewerkers, verdeeld ver zes cntractenbureaus, twee bureaus mgeving / cnditinering (vergunningen, nteigeningen, cmmunicatie en kabels en leidingen), een afdeling specialisten, een stafafdeling en twee bedrijfsbureaus; Plaatsvervangend pdrachtgever vr zes cntracten, Nrd Hlland Nrd, de Grene Hart Tunnel en Zuid Hlland Midden, Zuid Hlland Zuid, Brabant Nrd en Brabant Zuid, elk met een aannemingssm ter grtte van circa 450 miljen Eur, ttaal ca. 3,0 miljard Eur; Op te leveren werken zijn: zettingsvrije platen, aquaduct, grte viaducten, een brtunnel ter lengte van ca meter, twee zinktunnels, brug ver het Hllandsch Diep en diverse verdiepte bakken. 2006: Buwdienst Rijkswaterstaat, afd. Prjectmanagement. Senir Prjectmanager (als lijnmanager) Opbuw van de afdeling prjectmanagement na een grte rerganisatie; Ontwikkelen van een prjectmanagementpleiding RWS-breed; Lijnbaas van een vijftiental zware prjectmanagers; Versterken van het risicmanagement RWS-breed. Gastdcent vr de pleiding prjectmanagement RWS : Gemeente Amsterdam, Dienst NrdZuidlijn. Directeur Uitvering Directielid NrdZuidlijn Leiding geven aan een 10-tal cntractmanagers van civiele nderbuw en (spr)bvenbuw Directieverantwrdelijkheid vr de ttale uitvering van het prject. Ksten 3,1 miljard, 220 medewerkers, risicvl prject met zwaar mgevingsmanagement, nieuwe technieken, brtunnel nder dichtbevlkte, slecht gefundeerde stad Amsterdam, diepe statins met diepwanden tt 45 meter nder maaiveld, ndertunneling van het Centraal Statin, een histrisch mnumentaal gebuw. blad 5 van 5

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten

Curriculum Vitae ing. F.J. (Erik) Bulten Persnlijke gegevens Naam: Ing. F.J. (Erik) Bulten Gebrtedatum: 31 januari 1971 Wnplaats: Ridderkerk Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen Natinaliteit: Nederlandse Opleiding Jaar van tt 1983-1988 HAVO

Nadere informatie

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank.

Achmea Bank Uitvoeren van een SEPA-impactanalyse voor de huidige (legacy) bankapplicaties bij Achmea Retail Bank. Persnsgegevens Naam Max Reimerink Gebrtejaar 1962 Natinaliteit Persnsprfiel Nederlands Max is een ervaren prjectmanager/business cnsultant in prjecten en in de lijn. Zijn stijl van werken kenmerkt zich

Nadere informatie

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d.

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Vrwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Natinaliteit Nederlandse Gebrtedatum 28 december 1972 E-mail svrwinden@ventuxcnsultancy.nl LinkedIn nl.linkedin.cm/in/sandervrwinden

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

VMware Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CERTIFICERING EN TRAINING

VMware Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CERTIFICERING EN TRAINING CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Kenneth van Ditmarsch Wnplaats : Assendelft Gebrtedatum : 21/10/1979 Natinaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd E-mailadres : kenneth@hqvirtual.nl

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Kninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 105 11 juni 2009 Besluit van 16 april 2009, nr. 09.001007, hudende vaststelling van een selectielijst van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Periode Opleiding Instituut Diploma

CURRICULUM VITAE. Periode Opleiding Instituut Diploma Persnalia Naam: Valk Repnaam: Sander Adres: Praamstraat 25 1503 KN Zaandam Telefn: 06-12205145 E-mail: Inf@viavalk.nl Website: www.viavalk.nl Gebrtedatum: 7 september 1978 Gebrteplaats: Enschede Natinaliteit:

Nadere informatie

ERVARING. Zelfstandig facilitair (project) manager (start 01-01-2008)

ERVARING. Zelfstandig facilitair (project) manager (start 01-01-2008) ALGEMENE GEGEVENS Naam: W.M.W. Hlleman Gebren: 11-06-1974 Adres: Wageningsestraat 64 6671 DG Zetten Telefn: 06-22665615 Email: inf@h-fm.nl PERSOONLIJKE KENMERKEN Open karakter Directe cmmunicatie Betrkken

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfnielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 inf@attached.nl www.attached.nl Uw accuntmanager: Marc Elkerbut Tel: 030 6020602 Mbiel: 06 21587067 m.elkerbut@attached.nl

Nadere informatie

VMware Jaar Certificaat. VMware Cisco EMC (VCE Coalition) Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS

VMware Jaar Certificaat. VMware Cisco EMC (VCE Coalition) Jaar Certificaat CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Kenneth van Ditmarsch Wnplaats : Assendelft Gebrtedatum : 21/10/1979 Natinaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Ongehuwd E-mailadres : kenneth@vd-cnsultancy.nl

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Het gaat beter op de Westerschelde

Het gaat beter op de Westerschelde 119 e jaargang nummer 7 Zaterdag 17 februari 2007 lsse nummers 3 eur Duitsland / Belgie: 3,65 eur Laser Prf DEZE WEEK havens & vaarwegen Het gaat beter p de Westerschelde... 2 nieuws & achtergrnden Verzekeraars

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie