Colofon. Overname van tekst is toegestaan, als de bron wordt vermeld. en ANBO schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Overname van tekst is toegestaan, als de bron wordt vermeld. en ANBO schriftelijk op de hoogte wordt gesteld."

Transcriptie

1 2009

2 Colofon Titel Jaarverslag 2009 Uitgave ANBO Redactie Marte van Santen en Bas Moerman Eindredactie en productie afdeling Communicatie en Marketing Fotografie Bas Moerman Vormgeving Hammink Design BNO Drukwerk Primaveraquint Publicatie juni 2010 Oplage Kosten 5 Bestelnummer V1001 Deze uitgave is te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer t.n.v. ANBO Utrecht o.v.v. bestelnummer en aantal exemplaren. ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond is spreekbuis voor bijna senioren en wil de zelfstandigheid en de keuzevrijheid van ouderen vergroten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie, en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen. ANBO is lid van FNV, NPCF, Age Europe en het AARP Global Network. Meer informatie op Overname van tekst is toegestaan, als de bron wordt vermeld en ANBO schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuursverslag 6 2 Verenigingsbureau 12 3 Hier staan wij voor 18 4 Projecten 24 5 Communicatie & Marketing 30 6 Financiële gegevens 34 7 Kerngegevens 36

4

5 Voorwoord Evenals voorgaande jaren is ANBO ook in 2009 weer volop in ontwikkeling geweest. Grote strategische stappen zijn gezet. Het belangrijkste voorbeeld is de samenwerking met FNV, die in het verslagjaar duidelijk gestalte kreeg en waarvan in velerlei opzichten de vruchten werden geplukt. Maar ook andere, voor ANBO belangrijke, partijen, zoals Sucsez, AARP Global Network en afdelingen van de ministeries van OC&W en V&W intensiveerden de samenwerking en droegen in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van onze vereniging. Een aantal vertegenwoordigers van deze partijen komt in dit jaarverslag aan het woord. Meer dan voorheen was ANBO in 2009 betrokken bij de besluitvorming van het parlement. Directeur Liane den Haan zegt daarover in dit jaarverslag Onze stem klinkt luider dan ooit in Den Haag. Het lidmaatschap van de FNV en de verworven zetel bij de Sociaal Economische Raad maken van ANBO een partner waarmee rekening wordt gehouden. Trots is het bestuur op de mooie projecten van ANBO. De focus is verbreed naar onderwerpen als verkeersveiligheid, mantelzorg, homo-emancipatie en ouderenparticipatie in Europa. Ook in 2009 wist onze vereniging de aandacht van de landelijke media op zich te richten. Radio en televisie deden met grote regelmaat een beroep op onze woordvoerders en ook de schrijvende pers toonde vaak belangstelling voor onze standpunten. Media-aandacht is belangrijk. Het beïnvloedt niet alleen de opinievorming rond ouderen, het speelt ook een cruciale rol bij ledenwerving en ledenbehoud. Evenals voorgaande jaren hebben zowel de professionele medewerkers van het verenigingsbureau als de vele honderden actieve vrijwilligers bij gewesten en afdelingen zich weer met enthousiasme ingezet voor onze vereniging. Die inzet is een niet te onderschatten bijdrage aan de succesvolle koers die ANBO ook het afgelopen jaar heeft gevaren. Er is veel bereikt en dat geeft vertrouwen in de toekomst. We zien ook voor 2010 een goed verenigingsjaar tegemoet. Landelijk bestuur ANBO Mei 2010

6 1 Bestuursverslag Belangrijkste taak van ANBO is en blijft het uitoefenen van politieke invloed op nationaal niveau. Door aansluiting bij de FNV is die invloed aanzienlijk vergroot. De vereniging kreeg zetels in de Sociaal Economische Raad (SER) en in de FNV-federatieraad. Ook deelname in de Stichting van de Arbeid (STAR) vloeide voort uit de FNV-aansluiting. Samenstelling bestuur op 31 december > Mw. M. (Marjan) Meijs, plaatsvervangend voorzitter > Mw. R. (Reino) van der Meer, interim lid > Dhr. H.J. (Henk) Tuut, penningmeester > Dhr. K. (Kees) Geveke, interim lid > Dhr. J. (Jaap) Roodenburg, interim lid > Dhr. J. (Joop) Annink, algemeen lid

7 De Verenigingsraad De Verenigingsraad is één van de twee centrale organen binnen de vereniging. Het andere is het landelijk bestuur. De raad bestaat uit 15 gewestvoorzitters en 30 gekozen vertegenwoordigers, afkomstig uit de afdelingen. Voorzitter en secretaris van het landelijk bestuur vervullen die functies ook in de Verenigingsraad. Twee maal per jaar komt de raad bijeen voor een reguliere vergadering. Eén keer ziet men elkaar voor een discussie over een inhoudelijk thema. Landelijk bestuur In het huidige bestuursmodel houdt het landelijk bestuur van ANBO toezicht op het realiseren van de doelstellingen zoals die in een meerjarenplan zijn geformuleerd. In 2010 zal op basis van de bevindingen van Bureau Berenschot (2009) het bestuursmodel worden bijgesteld. Advies Berenschot De vereniging heeft de laatste jaren veel veranderingen ondergaan. Door investering in de landelijke belangenbehartiging is een sterke positie in de buitenwereld verworven. De leden zijn daarover tevreden. Maar het besturingsmodel, de cultuur en de omgangsvormen binnen de organisatie waren aan een omslag toe. Daarom heeft extern organisatieadviesbureau Berenschot -op verzoek van ANBOmet een frisse blik naar de ouderenbond gekeken. Die werd in al haar geledingen onder de loep genomen. Eind 2009 werd een rapport uitgebracht over de huidige inrichting en besturing. Ook doet het bureau aanbevelingen voor de toekomst. Eerste jaar samen met FNV In mei 2009 was ANBO voor het eerst (en prominent) aanwezig op het vierjaarlijkse FNV-congres in Amsterdam. Daar stond de formulering van het FNV-beleid voor de middellange termijn ( ) centraal. Veel ANBO-amendementen zijn overgenomen in de definitieve congrestekst. Zo valt daarin te lezen dat FNV streeft naar goede, betaalbare en toegankelijke zorg, waarbij de positie van de cliënt centraal staat. Ook is gesteld dat overheveling van onderdelen van de AWBZ naar de Wmo en de zorgverzekeraars alleen aanvaardbaar is als dit niet ten koste gaat van toegankelijkheid en kwaliteit. Om de AWBZ betaalbaar te houden, is financiering uit algemene belastingmiddelen nodig. De FNV zet zich ook actief in voor de belangen van senioren, of het nu gaat om inkomen, zorg of welzijn. 7

8 8 loonontwikkeling aansluiting financieel herstel achterban afdelingsblad SER-zetel Het jaar 2009 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het overleg tussen werkgevers, werknemers en kroonleden aangaande de verhoging van de AOW-leeftijd. Zoals bekend heeft dit overleg helaas niet geresulteerd in een unaniem advies van de Sociaal Economische Raad aan het kabinet. Uiteraard is dit niet het enige waar de SER zich mee bezig heeft gehouden. Voor meer informatie zie STAR-bijeenkomsten ANBO heeft door aansluiting bij de FNV direct invloed op het overleg binnen de Stichting van de Arbeid (STAR). In 2009 drong de belangenbehartiger voor ouderen sterk aan op een versoepeling van de regels voor financieel herstel van pensioenfondsen. En met succes. In het Centraal Akkoord tussen Kabinet en stichting zijn de hersteltermijnen zodanig verruimd dat een verlaging van pensioenen is voorkomen. Afdelingen Een onderzoek onder ruim dertig procent van de afdelingen, leverde opmerkelijke en bruikbare uitkomsten op. Een kleine greep uit de enquêteresultaten. Binnen de vereniging behartigt 74 procent van de afdelingen belangen van de achterban met betrekking tot de Wmo. 61 procent doet dit op het gebied van wonen. Driekwart van de afdelingen organiseert regelmatig thema-gespreksmiddagen. Een even groot deel geeft aan excursies te organiseren waaraan gemiddeld 19 leden deelnemen. Meer dan de helft organiseert regelmatig fietstochten en maar liefst 86 procent maakt maandelijks of tweemaandelijks een eigen afdelingsblad. Slechts 59 procent beschikt over een eigen website.

9 Liane den Haan, directeur Onze stem klinkt luider dan ooit in Den Haag Politiek lobbyen ten tijde van een economische crisis is niet makkelijk. Met miljardenbezuinigingen in het vooruitzicht waren bewindslieden en Kamerleden in 2009 vooral dáár druk mee. Toch heeft ANBO een aantal belangrijke resultaten weten te boeken in Den Haag. Net aangesteld als directeur, ging ik in 2005 op bezoek bij de woordvoerders ouderenbeleid van de verschillende politieke partijen. ANBO? Sommigen hadden er wel van gehoord. Maar nauw met ons samenwerken, dat deed bijna niemand. Hoe anders was dat in Natuurlijk volgden wij als ANBO de politiek zelf op de voet. Maar we werden ook nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken. Wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, koopkracht, pensioenen: er is het afgelopen jaar geen ouderendossier de Tweede Kamer gepasseerd, of wij praatten erover mee. Met resultaat. De afschaffing van de partnertoeslag in de AOW? Die komt er pas in 2015, en niet al in 2011, zoals het kabinet wilde. En de AWBZ-vermogenstoets? Door ANBO-lobby van tafel. Dat we sinds 1 januari 2009 officieel deel uitmaken van de Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV) heeft ons daarbij geen windeieren gelegd. Vooral op het pensioendossier is duidelijk geworden hoe waardevol het is om samen op te trekken. Ook onze zetel in de Sociaal Economische Raad (SER) heeft ertoe bijgedragen dat we goed van ons hebben kunnen laten horen. Kortom: onze stem klinkt luider dan ooit in Den Haag. Er is het afgelopen jaar geen ouderendossier de Tweede Kamer gepasseerd, of wij praatten erover mee Dat is ook onze leden opgevallen: zij gaven ons een dikke acht voor zichtbaarheid. Om hun mening bij politici en ambtenaren nóg beter voor het voetlicht te brengen, hebben we in 2009 diverse ledenraadplegingen gehouden. Iets waar we in 2010 zeker een vervolg aan zullen geven. Verder zijn we gestart met een traject om samenwerking tussen de afdelingen, gewesten en het landelijk bureau verder te versterken. Alles om ervoor te zorgen dat onze daden gelegitimeerd zijn door de achterban. Want al die individuele ANBO-leden in het land, daar doen we het uiteindelijk voor! 9

10 Tulip Shah, vice-president van AARP Global Network, waarvan ANBO in 2009 het vijfde lid werd Sharing knowledge and experiences The Network was founded by our American sister organization AARP in Today the Network consists of seven member organizations on four continents and collectively serves the interest of nearly 42 million individuals. The other member organizations of the Network, besides ANBO and AARP, are CARP in Canada, DaneAge in Denmark, 50&Più in Italy, Dignity Foundation in India, and the newest member organization is Cajas Los Andes in Chile. Serving the needs of the 50+ The mission of AARP Global Network is to share knowledge and experiences so that organizations like ANBO can collaboratively increase the effectiveness of their individual social agendas as well as increase the value they bring to their members. ANBO is well positioned through the Network to procure expertise and knowledge from other Network organizations to achieve its social mission and actualize its strategy for 2010 and beyond. ANBO has already benefited from the Network in terms of external assessment completed by the Network in early 2009 and the comprehensive set of recommendations that was shared with the ANBO leadership team. ANBO has since internalized (or operationalized) many of these recommendations. Also, through the Network, ANBO can promote Dutch experiences, like volunteerism and healthcare, as well as organizational experiences to other countries and sister organizations. This international collaboration will also strengthen ANBO s ability to provide international benefits to her members in the near future. This includes benefits like hotels and car rental discounts and other exciting travel discounts in other countries like the USA, Canada, Italy, Denmark, and many more countries in the future. 10 Most importantly, our collaboration and participation in the Network will provide us a closer link with other like-minded organizations that are serving the needs of the older population, tying us all together globally for the benefit of a wonderful cause serving the needs of the 50+.

11 Internationaal Begin 2009 sloot ANBO zich ook aan bij de IFA (International Federation on Aging), AGE Europe, en bij AGN (AARP Global Network). Dit is een internationaal netwerk van ouderenorganisaties, opgericht door de AARP (the American Association of Retired People). De AARP heeft in Amerika ruim 40 miljoen leden en is sterk in lobbyactiviteiten, ledenwerving, ledenbehoud en ledencontacten. Het netwerk is bedoeld om kennis uit te wisselen en samen activiteiten en projecten uit te voeren. belangenbehartiging politieke lobby Gewesten Onderzoek van bureau Berenschot maakte onder meer duidelijk dat de taak van de gewesten drieledig is. Zij ondersteunen de afdelingen en doen de belangenbehartiging op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau voor de stadsgewesten. Daarnaast hebben zij een besluitvormende rol bij het beleid dat in de Verenigingsraad wordt vastgesteld. n gemeentelijk zichtbaar inhoudelijk 11

12 2 Verenigingsbureau In februari 2009 is een adjunct-directeur aangesteld. Deze kreeg de dagelijkse leiding over het verenigingsbureau en stuurt de afdelingen aan. De algemeen directeur blijft manager van de afdeling Belangenbehartiging en behoudt eindverantwoordelijkheid voor het bureau. Dankzij de aanstelling krijgt de directeur de handen vrij voor politieke lobbyactiviteiten, de vertegenwoordiging van ANBO in de SER en de FNV-federatieraad en kan meer tijd en aandacht aan de vereniging geven. 12 Het verenigingsbureau bestond in 2009 uit de volgende afdelingen: > Stafafdeling Bestuur & Directie > Stafafdeling Communicatie & Marketing > Stafafdeling Personeel & Organisatie > Afdeling Projecten > Afdeling Belangenbehartiging > Afdeling Verenigingszaken > Afdeling Bedrijfsvoering

13 Managementteam Het managementteam is verantwoordelijk voor de resultaten op het verenigingsbureau. In 2009 is veel aandacht besteed aan samenwerking tussen de afdelingen. ANBO wordt meer en meer een matrixorganisatie. Dit is essentieel in de ontwikkeling van de vereniging als betrouwbare (project)partner. Stafafdeling Bestuur en Directie De Algemeen directeur, adjunct-directeur, persvoorlichter, bestuurssecretaris en drie directiesecretaresses vormen de stafafdeling Bestuur en Directie. Het team ondersteunt het landelijk bestuur en de directie en bereidt vergaderingen voor van Verenigingsraad en landelijk bestuur. Ook de voorbereiding van bijeenkomsten tussen landelijk bestuur, directie en andere organen binnen de vereniging behoort tot de taken. Algemeen Directeur en persvoorlichter zijn eerste en tweede woordvoerder en werken nauw samen. Zij hebben een boegbeeldfunctie voor de media. In 2009 stond een aanzienlijk deel van de communicatieactiviteiten in het teken van de pensioenen. Maar ook andere ANBO-stokpaardjes, zoals zorg, inkomen en mobiliteit kwamen volop aan bod in bladen en kranten en op radio en televisie. ANBO in de media AOW-leeftijd, AOW-partnertoeslag, afbraak van de thuiszorg, leeftijdsgrenzen bij kredietverstrekkers, bezuinigingen op de AWBZ, senioren in het verkeer, oudere homoseksuelen, taxivervoer. Het is slechts een kleine greep uit de onderwerpen waarmee ANBO in 2009 in het nieuws kwam. Persvoorlichting leidde maandelijks tot concrete resultaten. Men gaf commentaar in radio- en televisieprogramma s en was aan het woord in 13

14 Nico Krul, voorzitter gewest Zuid-Holland en één van de initiatiefnemers van de ANBOacademie ANBOacademie helpt onze organisatie professioneler te maken Op 11 november 2009 is de eerste docentencursus van de ANBOacademie van start gegaan. Twaalf penningmeesters kregen extra scholing om collega s van andere afdelingen bij hun online boekhouding te helpen en om nieuwe penningmeesters op te leiden. Daarmee is een belangrijke stap gezet in verdere professionalisering van onze vereniging. We kunnen meer uit onze club halen Het idee voor een eigen ANBOacademie ontstond in 2008 vanuit de gedachte: we kunnen meer uit onze club halen. Door kennis en vaardigheden van vrijwilligers te vergroten, stellen we ze in staat meer te betekenen voor de maatschappij. Bovendien helpt het ANBO haar rol als belangenbehartiger nog beter te vervullen. In februari 2009 startten we in Zuid-Holland met zes cursussen en in totaal zo n 400 deelnemers. Dat aantal neemt nog altijd toe. Onze belangrijkste doelgroepen zijn bestuursleden en actieve vrijwilligers. We bieden hun kennis, advies en begeleiding in de vorm van cursussen. Voorbeelden zijn Ledenwerving en ledenbinding en Websites voor afdelingen. Ook zijn er opleidingen ter ontspanning, zoals Biografieschrijven of Kunstgeschiedenis. Die organiseren we in het belang van onze leden, maar ook een beetje in ons eigen belang. Waarom? Het blijkt dat mensen die zo n cursus volgden zich sneller melden voor een vrijwilligers- of bestuursfunctie. Sowieso snijdt het mes aan twee kanten. Via de ANBOacademie houden we actieve leden op de hoogte van de laatste verenigingsontwikkelingen. Dat leidt tot meedenken over het beleid, wat ons als bestuur de kans geeft om richting aan de organisatie te geven. Een voorbeeld? Veel penningmeesters hebben de neiging inkomsten op te sparen. In de bijscholing leggen we uit dat voor een goede belangenbehartiging geld juist moet rollen. 14 In 2010 zullen we de activiteiten van de academie over heel Nederland uitrollen. En het cursusaanbod wordt verder uitgebreid. Op die manier draagt de ANBOacademie bij aan een moderne, professionele organisatie die klaar is voor de toekomst.

15 de gedrukte media. Ook verstuurde de bond een groot aantal persberichten in samenwerking met partners als FNV en Omroep MAX. De meeste publiciteit werd verkregen via lokale en regionale pers. Van de landelijke kranten besteedde Algemeen Dagblad de meeste aandacht aan de ouderenbond, gevolgd door De Telegraaf en Trouw. Plus, Zorgvisie, Elsevier en Zorg & Welzijn zijn voorbeelden van vak- en publieks bladen die geregeld nieuws opnamen van de belangenvereniging. De betreffende nieuwsberichten werden vaak doorgeplaatst op allerhande websites. Projecten De afdeling Projecten initieert projecten, zoekt hiervoor externe financiers en voert de plannen vervolgens uit. Daarbij werkt men samen met alle afdelingen van het verenigingsbureau, met gewesten en met actieve leden in het land. Bij ontwikkeling van projecten worden bij voorkeur thema s uitgewerkt die de vereniging ondersteunen in het kader van belangenbehartiging. Een goede spreiding over alle beleidsterreinen is essentieel. Veel projecten worden gedragen door (groepen) actieve leden. Vanuit het verenigingsbureau ondersteunt men deze leden om tot betere resultaten te komen. Daarbij speelt de ANBOacademie een belangrijke rol. In 2009 is dit project, dat elders in dit jaarverslag wordt toegelicht, officieel van start gegaan. Het loopt tot en met december 2012 en wordt gesubsidieerd uit het Fonds PGO. Belangenbehartiging ANBO profileert zich steeds meer als individuele en collectieve belangenbehartiger. De vereniging wil zichtbaar zijn en een positieve beeldvorming van ouderen bewerkstelligen. Belangrijk is om cruciale thema s voor senioren op de politieke agenda te krijgen. Centraal staat daarbij een solidair sociaal stelsel. Daarbij komen onderwerpen als wonen, zorg en welzijn, inkomen en mobiliteit met grote regelmaat aan de orde. s en telefoontjes die binnenkomen via de ANBO Servicelijn hebben voor de belangenbehartigers een belangrijke signaalfunctie. De informatie wordt gebundeld en doorgespeeld naar Kamerleden en bewindspersonen die er op hun beurt ANBO-belangen mee kunnen dienen. Door ledenraadplegingen is de achterban direct bij de belangenbehartiging betrokken. Verenigingszaken De afdeling Verenigingszaken draagt zorg voor het onderhouden van de contacten met de gewesten. Ook speelt Verenigingszaken een cruciale rol bij de organisatie van evenementen en beurzen. Tot de taken behoort voorts het trainen en adviseren van kaderleden en actieve vrijwilligers. Marketing en communicatie Een belangrijke taak van de afdeling Marketing en Communicatie is het verstrekken van informatie aan leden. Dat gebeurt voornamelijk door middel van mailings, (digitale) nieuwsbrieven aan kaderleden (ANBO Informatief), het ledenblad (ANBO Magazine) en de website. Maar ook het vergaren van informatie over leden door achterbanraadplegingen, onderzoeken en enquêtes spelen een voorname rol. De medewerkers zijn ver- 15

16 16

17 antwoordelijk voor de corporate pr, projectcommunicatie, productie van jaarverslagen en andere publicaties ten behoeve van de achterban. Ook heeft de afdeling een taak bij ledenwerving en ledenbehoud en het regelen van voordeel en korting voor de leden. Financiën De afdeling stelt de begroting en de jaarrekening op i.s.m. met de directie en ondersteunt de organisatie bij het vormgeven van de financiële administratie. De afdeling is er in geslaagd om over 2009 ANBO s eerste geconsolideerde jaarrekening op te stellen die inzicht biedt in de totale financiële situatie van de vereniging. Renske van Kooij In februari 2009 als adjunct-directeur aangesteld. Penningmeesters Online Het project Penningmeesters Online (POL), gestart in 2008, kreeg in 2009 een vervolg. Opzet van het project was te komen tot een -wettelijk vereiste- geconsolideerde boekhouding voor de hele organisatie. Penningmeesters van afdelingen en gewesten moesten plotseling mee in de vaart der volkeren en hun boekhoudingen online invoeren. Dat bleek niet voor iedereen zo eenvoudig. Daarom is het Train-de-trainerproject in het leven geroepen. Leden werden (en worden) opgeleid om penningmeesters wegwijs te maken in het systeem. De eerste negen trainers kregen in november 2009 een certificaat. In datzelfde jaar organiseerde ANBO 26 trainingen waaraan 367 penningmeesters en aspirantpenningmeesters deelnamen. Dat wierp vruchten af. In maart van dit jaar blijkt dat maar liefst 83 procent van de afdelingen hun boekhouding online hebben verantwoord. De overigen krijgen momenteel aandacht van de trainers om binnen de tijdslimiet aan de consolidatieverplichting te voldoen. Centrale Ledenadministratie De CLA heeft drastische wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot structurele verbetering van de werkprocessen en een efficiëntere uitvoering. Ook de Algemeen Ledenadministrateurs (ALA s) hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het stroomlijnen van de centrale ledenadministratie. Personeel en Organisatie De P&O-functionaris houdt zich bezig met werving en selectie, human resource management en het opleidingenbeleid binnen ANBO Zij adviseert de directie over arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en andere P&O-zaken. Voor salarissen en ziekmeldingen onderhoudt ze contacten met de financiële administratie. Ook behoort het opstellen van contracten, het beheren van personeelsdossiers en het onderhouden van contacten met de Arbodienst tot het takenpakket. n 17

18 Hier staan wij voor Door aansluiting bij FNV werd ANBO de grootste belangenbehartiger voor senioren in Nederland. De politieke invloed van de vereniging is daarmee sterk toegenomen. Dat is belangrijk, omdat ouderen gemakkelijk de dupe worden van bezuinigingsmaatregelen. Zeker in economisch moeilijke tijden. ANBO heeft in 2009 dan ook luid en duidelijk de trom geroerd bij politiek en media. Politici kregen vragen, informatie en brieven over onderwerpen als AOW, pensioenen, zorg en welzijn, wonen, solidariteit, participatie, emancipatie en mobiliteit. En ook op Europees niveau houdt ANBO de vinger aan de pols in het belang van haar leden. Verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar speelde in 2009 een prominente rol in de belangenbehartiging. In het sociaal akkoord werd afgesproken dat de SER met alternatieve voorstellen voor de kabinetsplannen mocht komen. Veel ANBO-leden werkten in die periode mee aan een ledenraadpleging over verhoging van de AOW-leeftijd. ANBO wist in ieder geval de noodzaak van modernisering van de voor het voetlicht te brengen. 183AOW-leeftijd Een flexibele AOW-leeftijd is daarin een belangrijk element. Partnertoeslag AOW Op Prinsjesdag 2009 verraste het kabinet Nederland met het voornemen om de partnertoeslag in 2011 te schrappen voor pensioengerechtigden met een partner jonger dan 55 jaar. Een geslaagde lobby van ANBO bij Tweede Kamerleden zorgde ervoor dat dit onrechtvaardige en onredelijke voorstel van tafel ging. De AOW-toeslag voor nieuwe AOW-ers vervalt nu per 1 januari Als resultaat van ANBO-lobby is de overheid in 2009 ook gestart met voorlichting aan gepensioneerden over de afschaffing.

19 AOW-hiaat De lobby inzake het AOW-hiaat is in 2009 onverminderd doorgegaan. Nog steeds hebben 65-plussers die onder het bestaansminimum komen hetzelfde vangnet als 65-minners: de Wet Werk en Bijstand (WWB). In de uitvoering van de regeling zijn als gevolg van de lobby enkele aanpassingen gedaan (langer verblijf in het buitenland en integrale uitvoering door de SVB). De belangenorganisatie vindt een aparte bijstandsregeling voor 65-plussers nodig. Hierin moet een ruimere vrijlating van vermogen en van pensioeninkomsten worden opgenomen. AOW en samenwonen ANBO wordt regelmatig geconfronteerd met schrijnende verhalen van ouderen die teveel ontvangen AOW moeten terugbetalen. De oorzaak: men woonde volgens de wettelijke regels samen, zonder zich daarvan bewust te zijn. In 2009 diende de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Regeling Huisbezoeken in. Dit voorstel maakt het voor uitvoeringsinstanties zoals de SVB mogelijk een uitkering stop te zetten als iemand niet meewerkt aan een huisbezoek. ANBO vindt dat de regels over samenwonen in de AOW eenvoudiger kunnen én moeten. Verlaging pensioenen voorkomen In 2009 zijn pensioenfondsen getroffen door de kredietcrisis. Pensioenen dreigden te worden verlaagd. Ondanks de ANBO-lobby onder Tweede Kamerleden lukte het niet om beweging te krijgen in het standpunt van minister Donner. Vervolgens uitten duizenden leden via een actie hun kritiek op het beleid van de politicus. De overheid moest van hun pensioen afblijven, zo was de overduidelijke boodschap. Dankzij deze actie en door deelname 19

20 20 van de belangenvereniging in het overleg met de sociale partners in de polder, heeft ANBO de voorgestelde maatregelen alsnog van tafel gekregen. Rol gepensioneerden in pensioenfondsbesturen In 2009 hebben ANBO en FNV afgesproken dat een vertegenwoordiging van ANBO-leden deel gaat uitmaken van besturen van bedrijfstakpensioenfondsen. In reactie op een initiatiefwetsvoorstel van VVD en D66 over de besturen van pensioenfondsen pleitte ANBO voor onderzoek naar de vraag of fondsen voldoende rekening houden met de belangen van gepensioneerden. Het ziet ernaar uit dat het toezicht op de evenwichtige afweging van belangen zal worden aangescherpt. Ledenraadpleging Persoonsgebonden Budget (PGB) Naar aanleiding van een brief van de staatssecretaris over het Persoongebonden Budget (PGB) heeft ANBO in juni 2009 een ledenraadpleging gehouden om de ervaringen van de leden te peilen. 73 procent van de respondenten gaf aan zonder hulp het PGB te kunnen beheren. Tegelijkertijd was er veel kritiek op de bureaucratische, trage en slechte administratieve afhandeling, met name door het CAK. Dat is de organisatie die de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo berekent en incasseert. Die gang van zaken verhoogt onnodig de administratiedruk op de PGBhouder. Ook liet men zich negatief uit over gemeenten, omdat die vaak onduidelijke informatie geven over rechten en plichten en over mogelijkheden voor voorzieningen. De uitkomsten van de ledenraadpleging legden we voor aan de staatssecretaris en aan de Vaste Kamercommissie VWS. Eigen bijdrage in de zorg Het structurele overleg dat afgelopen jaren plaatsvond tussen ANBO en de organisatie die de eigen bijdrage voor de AWBZ/Wmo berekent en incasseert, CAK, heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal klachten dat in 2009 bij ANBO binnenkwam over de vaststelling van de eigen bijdrage AWBZ/Wmo is drastisch afgenomen. Gelet op de prominente rol die het CAK heeft in de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), zet de belangenbond voor senioren het overleg ook in 2010 voort. Contractvervoer ANBO bracht in 2009 de kwaliteit van het contractvervoer voor ouderen onder de aandacht van Tweede Kamerleden. Doel was de aanbestedingsprocedures te verbeteren en kwaliteitseisen wettelijk te verankeren. In de Tweede Kamer was geen meerderheid te vinden om de kwaliteitseisen in de wet vast te leggen. De regering wilde de weg van de overtuiging bewandelen en stelde voor handboeken te ontwikkelen om opdrachtgevers te stimuleren beter aan te besteden. ANBO leverde een bijdrage aan deze handboeken. Samen met de bijbehorende website moeten de handboeken een impuls geven aan kwaliteitsverbetering van het contractvervoer in Nederland. Ov-chipkaart In 2009 is het overleg over de invoering van de ov-chipkaart met alle partijen weer opgepakt. ANBO bevorderde dit. In de loop van 2009 wees de belangenvereniging de Tweede Kamer op de noodzaak om de communicatie over de ov-chipkaart te intensiveren en de kanalen naast internet effectiever te benutten. Ook stelde ANBO dat het distributienetwerk voor de kaart uitgerold zou moeten worden. De organisatie

21 Peter Gortzak, vicevoorzitter en algemeen secretaris vakcentrale FNV Gezamenlijk optrekken in de belangenbehartiging Gezamenlijk optrekken in de belangenbehartiging. Dat was voor ons de belangrijkste reden om over te gaan tot een volwaardig FNV-lidmaatschap van ANBO per 1 januari Als je je hard wilt maken voor de belangen van mensen, telt de macht van het getal. Hoe meer leden je vertegenwoordigt, hoe beter je je boodschap voor het voetlicht kunt brengen. Maar er is nóg een belangrijke drijfveer voor de intensieve samenwerking. In diverse gemeenten zijn FNV-Lokaalgroepen actief. Die hebben we in het leven geroepen om goed in te kunnen spelen op het feit dat steeds meer verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar lokaal niveau worden verschoven. ANBO is in veel gemeenten goed vertegenwoordigd. Over en weer kunnen we dus gebruik maken van elkaars netwerk, maar zeker ook van elkaars kennis en expertise om de lokale politiek te beïnvloeden op het gebied van werk, inkomen en zorg. Direct vanaf de start van het lidmaatschap heeft ANBO volop meegedaan in majeure beleidsdiscussies binnen de FNV. Zeker in het pensioendossier hebben de ANBOvertegenwoordigers een constructieve bijdrage geleverd aan het formuleren van voorstellen en het zoeken naar oplossingen. Door hun deskundige en daadkrachtige optreden hebben ze het respect van de FNV-bonden verdiend. ANBO is daarmee in korte tijd een volwaardige partner geworden. Het samen optrekken richting de politiek was best spannend. Op welke dossiers spreken we ons gezamenlijk uit en op welke onderwerpen formuleren we een afzonderlijk standpunt? Eerlijk gezegd waren er vooraf best wat zorgen of we elkaar daarbij niet in de weg zouden zitten, maar dat blijkt wonderwel mee te vallen. We voelen elkaar beter aan dan ik had durven hopen. ANBO is in korte tijd een volwaardige partner geworden Natuurlijk zijn er ook dingen die nog beter kunnen, zoals het op elkaar afstemmen van administratieve en financiële zaken. Maar als we doorgaan op de ingeslagen weg, weet ik zeker dat alle leden van FNV, ook die van ANBO, nog beter van de samenwerking zullen worden. 21

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Hoofdstuk 2 KENNIS OPDOEN KENNIS DELEN Voorlichting en informatieverstrekking

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Filmpje over Pensioenakkoord van directeur Liane den Haan

Filmpje over Pensioenakkoord van directeur Liane den Haan ANBO Informatief nr. 10 week 25 juni 2011 Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling CliEntenperspectief in zorg en welzijn kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland Sociale integratie: Het kan ook andersom! magazine wel mag jaargang 1 oktober 2011 nummer 2 IN DIT NUMMER infectiepreventie

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 IN EEN HOGERE IN EEN HOGERE JAAR VER SLAG De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 2 IN EEN HOGERE Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren.

JAARVERSLAG 2009. Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren. JAARVERSLAG 2009 1 2 JAARVERSLAG 2009 JAARVERSLAG 2009 Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren. Simon Carmiggelt 3 4 JAARVERSLAG 2009 5 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie