Colofon. Overname van tekst is toegestaan, als de bron wordt vermeld. en ANBO schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Overname van tekst is toegestaan, als de bron wordt vermeld. en ANBO schriftelijk op de hoogte wordt gesteld."

Transcriptie

1 2009

2 Colofon Titel Jaarverslag 2009 Uitgave ANBO Redactie Marte van Santen en Bas Moerman Eindredactie en productie afdeling Communicatie en Marketing Fotografie Bas Moerman Vormgeving Hammink Design BNO Drukwerk Primaveraquint Publicatie juni 2010 Oplage Kosten 5 Bestelnummer V1001 Deze uitgave is te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer t.n.v. ANBO Utrecht o.v.v. bestelnummer en aantal exemplaren. ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond is spreekbuis voor bijna senioren en wil de zelfstandigheid en de keuzevrijheid van ouderen vergroten op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie, en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen. ANBO is lid van FNV, NPCF, Age Europe en het AARP Global Network. Meer informatie op Overname van tekst is toegestaan, als de bron wordt vermeld en ANBO schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuursverslag 6 2 Verenigingsbureau 12 3 Hier staan wij voor 18 4 Projecten 24 5 Communicatie & Marketing 30 6 Financiële gegevens 34 7 Kerngegevens 36

4

5 Voorwoord Evenals voorgaande jaren is ANBO ook in 2009 weer volop in ontwikkeling geweest. Grote strategische stappen zijn gezet. Het belangrijkste voorbeeld is de samenwerking met FNV, die in het verslagjaar duidelijk gestalte kreeg en waarvan in velerlei opzichten de vruchten werden geplukt. Maar ook andere, voor ANBO belangrijke, partijen, zoals Sucsez, AARP Global Network en afdelingen van de ministeries van OC&W en V&W intensiveerden de samenwerking en droegen in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van onze vereniging. Een aantal vertegenwoordigers van deze partijen komt in dit jaarverslag aan het woord. Meer dan voorheen was ANBO in 2009 betrokken bij de besluitvorming van het parlement. Directeur Liane den Haan zegt daarover in dit jaarverslag Onze stem klinkt luider dan ooit in Den Haag. Het lidmaatschap van de FNV en de verworven zetel bij de Sociaal Economische Raad maken van ANBO een partner waarmee rekening wordt gehouden. Trots is het bestuur op de mooie projecten van ANBO. De focus is verbreed naar onderwerpen als verkeersveiligheid, mantelzorg, homo-emancipatie en ouderenparticipatie in Europa. Ook in 2009 wist onze vereniging de aandacht van de landelijke media op zich te richten. Radio en televisie deden met grote regelmaat een beroep op onze woordvoerders en ook de schrijvende pers toonde vaak belangstelling voor onze standpunten. Media-aandacht is belangrijk. Het beïnvloedt niet alleen de opinievorming rond ouderen, het speelt ook een cruciale rol bij ledenwerving en ledenbehoud. Evenals voorgaande jaren hebben zowel de professionele medewerkers van het verenigingsbureau als de vele honderden actieve vrijwilligers bij gewesten en afdelingen zich weer met enthousiasme ingezet voor onze vereniging. Die inzet is een niet te onderschatten bijdrage aan de succesvolle koers die ANBO ook het afgelopen jaar heeft gevaren. Er is veel bereikt en dat geeft vertrouwen in de toekomst. We zien ook voor 2010 een goed verenigingsjaar tegemoet. Landelijk bestuur ANBO Mei 2010

6 1 Bestuursverslag Belangrijkste taak van ANBO is en blijft het uitoefenen van politieke invloed op nationaal niveau. Door aansluiting bij de FNV is die invloed aanzienlijk vergroot. De vereniging kreeg zetels in de Sociaal Economische Raad (SER) en in de FNV-federatieraad. Ook deelname in de Stichting van de Arbeid (STAR) vloeide voort uit de FNV-aansluiting. Samenstelling bestuur op 31 december > Mw. M. (Marjan) Meijs, plaatsvervangend voorzitter > Mw. R. (Reino) van der Meer, interim lid > Dhr. H.J. (Henk) Tuut, penningmeester > Dhr. K. (Kees) Geveke, interim lid > Dhr. J. (Jaap) Roodenburg, interim lid > Dhr. J. (Joop) Annink, algemeen lid

7 De Verenigingsraad De Verenigingsraad is één van de twee centrale organen binnen de vereniging. Het andere is het landelijk bestuur. De raad bestaat uit 15 gewestvoorzitters en 30 gekozen vertegenwoordigers, afkomstig uit de afdelingen. Voorzitter en secretaris van het landelijk bestuur vervullen die functies ook in de Verenigingsraad. Twee maal per jaar komt de raad bijeen voor een reguliere vergadering. Eén keer ziet men elkaar voor een discussie over een inhoudelijk thema. Landelijk bestuur In het huidige bestuursmodel houdt het landelijk bestuur van ANBO toezicht op het realiseren van de doelstellingen zoals die in een meerjarenplan zijn geformuleerd. In 2010 zal op basis van de bevindingen van Bureau Berenschot (2009) het bestuursmodel worden bijgesteld. Advies Berenschot De vereniging heeft de laatste jaren veel veranderingen ondergaan. Door investering in de landelijke belangenbehartiging is een sterke positie in de buitenwereld verworven. De leden zijn daarover tevreden. Maar het besturingsmodel, de cultuur en de omgangsvormen binnen de organisatie waren aan een omslag toe. Daarom heeft extern organisatieadviesbureau Berenschot -op verzoek van ANBOmet een frisse blik naar de ouderenbond gekeken. Die werd in al haar geledingen onder de loep genomen. Eind 2009 werd een rapport uitgebracht over de huidige inrichting en besturing. Ook doet het bureau aanbevelingen voor de toekomst. Eerste jaar samen met FNV In mei 2009 was ANBO voor het eerst (en prominent) aanwezig op het vierjaarlijkse FNV-congres in Amsterdam. Daar stond de formulering van het FNV-beleid voor de middellange termijn ( ) centraal. Veel ANBO-amendementen zijn overgenomen in de definitieve congrestekst. Zo valt daarin te lezen dat FNV streeft naar goede, betaalbare en toegankelijke zorg, waarbij de positie van de cliënt centraal staat. Ook is gesteld dat overheveling van onderdelen van de AWBZ naar de Wmo en de zorgverzekeraars alleen aanvaardbaar is als dit niet ten koste gaat van toegankelijkheid en kwaliteit. Om de AWBZ betaalbaar te houden, is financiering uit algemene belastingmiddelen nodig. De FNV zet zich ook actief in voor de belangen van senioren, of het nu gaat om inkomen, zorg of welzijn. 7

8 8 loonontwikkeling aansluiting financieel herstel achterban afdelingsblad SER-zetel Het jaar 2009 heeft voornamelijk in het teken gestaan van het overleg tussen werkgevers, werknemers en kroonleden aangaande de verhoging van de AOW-leeftijd. Zoals bekend heeft dit overleg helaas niet geresulteerd in een unaniem advies van de Sociaal Economische Raad aan het kabinet. Uiteraard is dit niet het enige waar de SER zich mee bezig heeft gehouden. Voor meer informatie zie STAR-bijeenkomsten ANBO heeft door aansluiting bij de FNV direct invloed op het overleg binnen de Stichting van de Arbeid (STAR). In 2009 drong de belangenbehartiger voor ouderen sterk aan op een versoepeling van de regels voor financieel herstel van pensioenfondsen. En met succes. In het Centraal Akkoord tussen Kabinet en stichting zijn de hersteltermijnen zodanig verruimd dat een verlaging van pensioenen is voorkomen. Afdelingen Een onderzoek onder ruim dertig procent van de afdelingen, leverde opmerkelijke en bruikbare uitkomsten op. Een kleine greep uit de enquêteresultaten. Binnen de vereniging behartigt 74 procent van de afdelingen belangen van de achterban met betrekking tot de Wmo. 61 procent doet dit op het gebied van wonen. Driekwart van de afdelingen organiseert regelmatig thema-gespreksmiddagen. Een even groot deel geeft aan excursies te organiseren waaraan gemiddeld 19 leden deelnemen. Meer dan de helft organiseert regelmatig fietstochten en maar liefst 86 procent maakt maandelijks of tweemaandelijks een eigen afdelingsblad. Slechts 59 procent beschikt over een eigen website.

9 Liane den Haan, directeur Onze stem klinkt luider dan ooit in Den Haag Politiek lobbyen ten tijde van een economische crisis is niet makkelijk. Met miljardenbezuinigingen in het vooruitzicht waren bewindslieden en Kamerleden in 2009 vooral dáár druk mee. Toch heeft ANBO een aantal belangrijke resultaten weten te boeken in Den Haag. Net aangesteld als directeur, ging ik in 2005 op bezoek bij de woordvoerders ouderenbeleid van de verschillende politieke partijen. ANBO? Sommigen hadden er wel van gehoord. Maar nauw met ons samenwerken, dat deed bijna niemand. Hoe anders was dat in Natuurlijk volgden wij als ANBO de politiek zelf op de voet. Maar we werden ook nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken. Wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, koopkracht, pensioenen: er is het afgelopen jaar geen ouderendossier de Tweede Kamer gepasseerd, of wij praatten erover mee. Met resultaat. De afschaffing van de partnertoeslag in de AOW? Die komt er pas in 2015, en niet al in 2011, zoals het kabinet wilde. En de AWBZ-vermogenstoets? Door ANBO-lobby van tafel. Dat we sinds 1 januari 2009 officieel deel uitmaken van de Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV) heeft ons daarbij geen windeieren gelegd. Vooral op het pensioendossier is duidelijk geworden hoe waardevol het is om samen op te trekken. Ook onze zetel in de Sociaal Economische Raad (SER) heeft ertoe bijgedragen dat we goed van ons hebben kunnen laten horen. Kortom: onze stem klinkt luider dan ooit in Den Haag. Er is het afgelopen jaar geen ouderendossier de Tweede Kamer gepasseerd, of wij praatten erover mee Dat is ook onze leden opgevallen: zij gaven ons een dikke acht voor zichtbaarheid. Om hun mening bij politici en ambtenaren nóg beter voor het voetlicht te brengen, hebben we in 2009 diverse ledenraadplegingen gehouden. Iets waar we in 2010 zeker een vervolg aan zullen geven. Verder zijn we gestart met een traject om samenwerking tussen de afdelingen, gewesten en het landelijk bureau verder te versterken. Alles om ervoor te zorgen dat onze daden gelegitimeerd zijn door de achterban. Want al die individuele ANBO-leden in het land, daar doen we het uiteindelijk voor! 9

10 Tulip Shah, vice-president van AARP Global Network, waarvan ANBO in 2009 het vijfde lid werd Sharing knowledge and experiences The Network was founded by our American sister organization AARP in Today the Network consists of seven member organizations on four continents and collectively serves the interest of nearly 42 million individuals. The other member organizations of the Network, besides ANBO and AARP, are CARP in Canada, DaneAge in Denmark, 50&Più in Italy, Dignity Foundation in India, and the newest member organization is Cajas Los Andes in Chile. Serving the needs of the 50+ The mission of AARP Global Network is to share knowledge and experiences so that organizations like ANBO can collaboratively increase the effectiveness of their individual social agendas as well as increase the value they bring to their members. ANBO is well positioned through the Network to procure expertise and knowledge from other Network organizations to achieve its social mission and actualize its strategy for 2010 and beyond. ANBO has already benefited from the Network in terms of external assessment completed by the Network in early 2009 and the comprehensive set of recommendations that was shared with the ANBO leadership team. ANBO has since internalized (or operationalized) many of these recommendations. Also, through the Network, ANBO can promote Dutch experiences, like volunteerism and healthcare, as well as organizational experiences to other countries and sister organizations. This international collaboration will also strengthen ANBO s ability to provide international benefits to her members in the near future. This includes benefits like hotels and car rental discounts and other exciting travel discounts in other countries like the USA, Canada, Italy, Denmark, and many more countries in the future. 10 Most importantly, our collaboration and participation in the Network will provide us a closer link with other like-minded organizations that are serving the needs of the older population, tying us all together globally for the benefit of a wonderful cause serving the needs of the 50+.

11 Internationaal Begin 2009 sloot ANBO zich ook aan bij de IFA (International Federation on Aging), AGE Europe, en bij AGN (AARP Global Network). Dit is een internationaal netwerk van ouderenorganisaties, opgericht door de AARP (the American Association of Retired People). De AARP heeft in Amerika ruim 40 miljoen leden en is sterk in lobbyactiviteiten, ledenwerving, ledenbehoud en ledencontacten. Het netwerk is bedoeld om kennis uit te wisselen en samen activiteiten en projecten uit te voeren. belangenbehartiging politieke lobby Gewesten Onderzoek van bureau Berenschot maakte onder meer duidelijk dat de taak van de gewesten drieledig is. Zij ondersteunen de afdelingen en doen de belangenbehartiging op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau voor de stadsgewesten. Daarnaast hebben zij een besluitvormende rol bij het beleid dat in de Verenigingsraad wordt vastgesteld. n gemeentelijk zichtbaar inhoudelijk 11

12 2 Verenigingsbureau In februari 2009 is een adjunct-directeur aangesteld. Deze kreeg de dagelijkse leiding over het verenigingsbureau en stuurt de afdelingen aan. De algemeen directeur blijft manager van de afdeling Belangenbehartiging en behoudt eindverantwoordelijkheid voor het bureau. Dankzij de aanstelling krijgt de directeur de handen vrij voor politieke lobbyactiviteiten, de vertegenwoordiging van ANBO in de SER en de FNV-federatieraad en kan meer tijd en aandacht aan de vereniging geven. 12 Het verenigingsbureau bestond in 2009 uit de volgende afdelingen: > Stafafdeling Bestuur & Directie > Stafafdeling Communicatie & Marketing > Stafafdeling Personeel & Organisatie > Afdeling Projecten > Afdeling Belangenbehartiging > Afdeling Verenigingszaken > Afdeling Bedrijfsvoering

13 Managementteam Het managementteam is verantwoordelijk voor de resultaten op het verenigingsbureau. In 2009 is veel aandacht besteed aan samenwerking tussen de afdelingen. ANBO wordt meer en meer een matrixorganisatie. Dit is essentieel in de ontwikkeling van de vereniging als betrouwbare (project)partner. Stafafdeling Bestuur en Directie De Algemeen directeur, adjunct-directeur, persvoorlichter, bestuurssecretaris en drie directiesecretaresses vormen de stafafdeling Bestuur en Directie. Het team ondersteunt het landelijk bestuur en de directie en bereidt vergaderingen voor van Verenigingsraad en landelijk bestuur. Ook de voorbereiding van bijeenkomsten tussen landelijk bestuur, directie en andere organen binnen de vereniging behoort tot de taken. Algemeen Directeur en persvoorlichter zijn eerste en tweede woordvoerder en werken nauw samen. Zij hebben een boegbeeldfunctie voor de media. In 2009 stond een aanzienlijk deel van de communicatieactiviteiten in het teken van de pensioenen. Maar ook andere ANBO-stokpaardjes, zoals zorg, inkomen en mobiliteit kwamen volop aan bod in bladen en kranten en op radio en televisie. ANBO in de media AOW-leeftijd, AOW-partnertoeslag, afbraak van de thuiszorg, leeftijdsgrenzen bij kredietverstrekkers, bezuinigingen op de AWBZ, senioren in het verkeer, oudere homoseksuelen, taxivervoer. Het is slechts een kleine greep uit de onderwerpen waarmee ANBO in 2009 in het nieuws kwam. Persvoorlichting leidde maandelijks tot concrete resultaten. Men gaf commentaar in radio- en televisieprogramma s en was aan het woord in 13

14 Nico Krul, voorzitter gewest Zuid-Holland en één van de initiatiefnemers van de ANBOacademie ANBOacademie helpt onze organisatie professioneler te maken Op 11 november 2009 is de eerste docentencursus van de ANBOacademie van start gegaan. Twaalf penningmeesters kregen extra scholing om collega s van andere afdelingen bij hun online boekhouding te helpen en om nieuwe penningmeesters op te leiden. Daarmee is een belangrijke stap gezet in verdere professionalisering van onze vereniging. We kunnen meer uit onze club halen Het idee voor een eigen ANBOacademie ontstond in 2008 vanuit de gedachte: we kunnen meer uit onze club halen. Door kennis en vaardigheden van vrijwilligers te vergroten, stellen we ze in staat meer te betekenen voor de maatschappij. Bovendien helpt het ANBO haar rol als belangenbehartiger nog beter te vervullen. In februari 2009 startten we in Zuid-Holland met zes cursussen en in totaal zo n 400 deelnemers. Dat aantal neemt nog altijd toe. Onze belangrijkste doelgroepen zijn bestuursleden en actieve vrijwilligers. We bieden hun kennis, advies en begeleiding in de vorm van cursussen. Voorbeelden zijn Ledenwerving en ledenbinding en Websites voor afdelingen. Ook zijn er opleidingen ter ontspanning, zoals Biografieschrijven of Kunstgeschiedenis. Die organiseren we in het belang van onze leden, maar ook een beetje in ons eigen belang. Waarom? Het blijkt dat mensen die zo n cursus volgden zich sneller melden voor een vrijwilligers- of bestuursfunctie. Sowieso snijdt het mes aan twee kanten. Via de ANBOacademie houden we actieve leden op de hoogte van de laatste verenigingsontwikkelingen. Dat leidt tot meedenken over het beleid, wat ons als bestuur de kans geeft om richting aan de organisatie te geven. Een voorbeeld? Veel penningmeesters hebben de neiging inkomsten op te sparen. In de bijscholing leggen we uit dat voor een goede belangenbehartiging geld juist moet rollen. 14 In 2010 zullen we de activiteiten van de academie over heel Nederland uitrollen. En het cursusaanbod wordt verder uitgebreid. Op die manier draagt de ANBOacademie bij aan een moderne, professionele organisatie die klaar is voor de toekomst.

15 de gedrukte media. Ook verstuurde de bond een groot aantal persberichten in samenwerking met partners als FNV en Omroep MAX. De meeste publiciteit werd verkregen via lokale en regionale pers. Van de landelijke kranten besteedde Algemeen Dagblad de meeste aandacht aan de ouderenbond, gevolgd door De Telegraaf en Trouw. Plus, Zorgvisie, Elsevier en Zorg & Welzijn zijn voorbeelden van vak- en publieks bladen die geregeld nieuws opnamen van de belangenvereniging. De betreffende nieuwsberichten werden vaak doorgeplaatst op allerhande websites. Projecten De afdeling Projecten initieert projecten, zoekt hiervoor externe financiers en voert de plannen vervolgens uit. Daarbij werkt men samen met alle afdelingen van het verenigingsbureau, met gewesten en met actieve leden in het land. Bij ontwikkeling van projecten worden bij voorkeur thema s uitgewerkt die de vereniging ondersteunen in het kader van belangenbehartiging. Een goede spreiding over alle beleidsterreinen is essentieel. Veel projecten worden gedragen door (groepen) actieve leden. Vanuit het verenigingsbureau ondersteunt men deze leden om tot betere resultaten te komen. Daarbij speelt de ANBOacademie een belangrijke rol. In 2009 is dit project, dat elders in dit jaarverslag wordt toegelicht, officieel van start gegaan. Het loopt tot en met december 2012 en wordt gesubsidieerd uit het Fonds PGO. Belangenbehartiging ANBO profileert zich steeds meer als individuele en collectieve belangenbehartiger. De vereniging wil zichtbaar zijn en een positieve beeldvorming van ouderen bewerkstelligen. Belangrijk is om cruciale thema s voor senioren op de politieke agenda te krijgen. Centraal staat daarbij een solidair sociaal stelsel. Daarbij komen onderwerpen als wonen, zorg en welzijn, inkomen en mobiliteit met grote regelmaat aan de orde. s en telefoontjes die binnenkomen via de ANBO Servicelijn hebben voor de belangenbehartigers een belangrijke signaalfunctie. De informatie wordt gebundeld en doorgespeeld naar Kamerleden en bewindspersonen die er op hun beurt ANBO-belangen mee kunnen dienen. Door ledenraadplegingen is de achterban direct bij de belangenbehartiging betrokken. Verenigingszaken De afdeling Verenigingszaken draagt zorg voor het onderhouden van de contacten met de gewesten. Ook speelt Verenigingszaken een cruciale rol bij de organisatie van evenementen en beurzen. Tot de taken behoort voorts het trainen en adviseren van kaderleden en actieve vrijwilligers. Marketing en communicatie Een belangrijke taak van de afdeling Marketing en Communicatie is het verstrekken van informatie aan leden. Dat gebeurt voornamelijk door middel van mailings, (digitale) nieuwsbrieven aan kaderleden (ANBO Informatief), het ledenblad (ANBO Magazine) en de website. Maar ook het vergaren van informatie over leden door achterbanraadplegingen, onderzoeken en enquêtes spelen een voorname rol. De medewerkers zijn ver- 15

16 16

17 antwoordelijk voor de corporate pr, projectcommunicatie, productie van jaarverslagen en andere publicaties ten behoeve van de achterban. Ook heeft de afdeling een taak bij ledenwerving en ledenbehoud en het regelen van voordeel en korting voor de leden. Financiën De afdeling stelt de begroting en de jaarrekening op i.s.m. met de directie en ondersteunt de organisatie bij het vormgeven van de financiële administratie. De afdeling is er in geslaagd om over 2009 ANBO s eerste geconsolideerde jaarrekening op te stellen die inzicht biedt in de totale financiële situatie van de vereniging. Renske van Kooij In februari 2009 als adjunct-directeur aangesteld. Penningmeesters Online Het project Penningmeesters Online (POL), gestart in 2008, kreeg in 2009 een vervolg. Opzet van het project was te komen tot een -wettelijk vereiste- geconsolideerde boekhouding voor de hele organisatie. Penningmeesters van afdelingen en gewesten moesten plotseling mee in de vaart der volkeren en hun boekhoudingen online invoeren. Dat bleek niet voor iedereen zo eenvoudig. Daarom is het Train-de-trainerproject in het leven geroepen. Leden werden (en worden) opgeleid om penningmeesters wegwijs te maken in het systeem. De eerste negen trainers kregen in november 2009 een certificaat. In datzelfde jaar organiseerde ANBO 26 trainingen waaraan 367 penningmeesters en aspirantpenningmeesters deelnamen. Dat wierp vruchten af. In maart van dit jaar blijkt dat maar liefst 83 procent van de afdelingen hun boekhouding online hebben verantwoord. De overigen krijgen momenteel aandacht van de trainers om binnen de tijdslimiet aan de consolidatieverplichting te voldoen. Centrale Ledenadministratie De CLA heeft drastische wijzigingen doorgevoerd die hebben geleid tot structurele verbetering van de werkprocessen en een efficiëntere uitvoering. Ook de Algemeen Ledenadministrateurs (ALA s) hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het stroomlijnen van de centrale ledenadministratie. Personeel en Organisatie De P&O-functionaris houdt zich bezig met werving en selectie, human resource management en het opleidingenbeleid binnen ANBO Zij adviseert de directie over arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en andere P&O-zaken. Voor salarissen en ziekmeldingen onderhoudt ze contacten met de financiële administratie. Ook behoort het opstellen van contracten, het beheren van personeelsdossiers en het onderhouden van contacten met de Arbodienst tot het takenpakket. n 17

18 Hier staan wij voor Door aansluiting bij FNV werd ANBO de grootste belangenbehartiger voor senioren in Nederland. De politieke invloed van de vereniging is daarmee sterk toegenomen. Dat is belangrijk, omdat ouderen gemakkelijk de dupe worden van bezuinigingsmaatregelen. Zeker in economisch moeilijke tijden. ANBO heeft in 2009 dan ook luid en duidelijk de trom geroerd bij politiek en media. Politici kregen vragen, informatie en brieven over onderwerpen als AOW, pensioenen, zorg en welzijn, wonen, solidariteit, participatie, emancipatie en mobiliteit. En ook op Europees niveau houdt ANBO de vinger aan de pols in het belang van haar leden. Verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar speelde in 2009 een prominente rol in de belangenbehartiging. In het sociaal akkoord werd afgesproken dat de SER met alternatieve voorstellen voor de kabinetsplannen mocht komen. Veel ANBO-leden werkten in die periode mee aan een ledenraadpleging over verhoging van de AOW-leeftijd. ANBO wist in ieder geval de noodzaak van modernisering van de voor het voetlicht te brengen. 183AOW-leeftijd Een flexibele AOW-leeftijd is daarin een belangrijk element. Partnertoeslag AOW Op Prinsjesdag 2009 verraste het kabinet Nederland met het voornemen om de partnertoeslag in 2011 te schrappen voor pensioengerechtigden met een partner jonger dan 55 jaar. Een geslaagde lobby van ANBO bij Tweede Kamerleden zorgde ervoor dat dit onrechtvaardige en onredelijke voorstel van tafel ging. De AOW-toeslag voor nieuwe AOW-ers vervalt nu per 1 januari Als resultaat van ANBO-lobby is de overheid in 2009 ook gestart met voorlichting aan gepensioneerden over de afschaffing.

19 AOW-hiaat De lobby inzake het AOW-hiaat is in 2009 onverminderd doorgegaan. Nog steeds hebben 65-plussers die onder het bestaansminimum komen hetzelfde vangnet als 65-minners: de Wet Werk en Bijstand (WWB). In de uitvoering van de regeling zijn als gevolg van de lobby enkele aanpassingen gedaan (langer verblijf in het buitenland en integrale uitvoering door de SVB). De belangenorganisatie vindt een aparte bijstandsregeling voor 65-plussers nodig. Hierin moet een ruimere vrijlating van vermogen en van pensioeninkomsten worden opgenomen. AOW en samenwonen ANBO wordt regelmatig geconfronteerd met schrijnende verhalen van ouderen die teveel ontvangen AOW moeten terugbetalen. De oorzaak: men woonde volgens de wettelijke regels samen, zonder zich daarvan bewust te zijn. In 2009 diende de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Regeling Huisbezoeken in. Dit voorstel maakt het voor uitvoeringsinstanties zoals de SVB mogelijk een uitkering stop te zetten als iemand niet meewerkt aan een huisbezoek. ANBO vindt dat de regels over samenwonen in de AOW eenvoudiger kunnen én moeten. Verlaging pensioenen voorkomen In 2009 zijn pensioenfondsen getroffen door de kredietcrisis. Pensioenen dreigden te worden verlaagd. Ondanks de ANBO-lobby onder Tweede Kamerleden lukte het niet om beweging te krijgen in het standpunt van minister Donner. Vervolgens uitten duizenden leden via een actie hun kritiek op het beleid van de politicus. De overheid moest van hun pensioen afblijven, zo was de overduidelijke boodschap. Dankzij deze actie en door deelname 19

20 20 van de belangenvereniging in het overleg met de sociale partners in de polder, heeft ANBO de voorgestelde maatregelen alsnog van tafel gekregen. Rol gepensioneerden in pensioenfondsbesturen In 2009 hebben ANBO en FNV afgesproken dat een vertegenwoordiging van ANBO-leden deel gaat uitmaken van besturen van bedrijfstakpensioenfondsen. In reactie op een initiatiefwetsvoorstel van VVD en D66 over de besturen van pensioenfondsen pleitte ANBO voor onderzoek naar de vraag of fondsen voldoende rekening houden met de belangen van gepensioneerden. Het ziet ernaar uit dat het toezicht op de evenwichtige afweging van belangen zal worden aangescherpt. Ledenraadpleging Persoonsgebonden Budget (PGB) Naar aanleiding van een brief van de staatssecretaris over het Persoongebonden Budget (PGB) heeft ANBO in juni 2009 een ledenraadpleging gehouden om de ervaringen van de leden te peilen. 73 procent van de respondenten gaf aan zonder hulp het PGB te kunnen beheren. Tegelijkertijd was er veel kritiek op de bureaucratische, trage en slechte administratieve afhandeling, met name door het CAK. Dat is de organisatie die de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo berekent en incasseert. Die gang van zaken verhoogt onnodig de administratiedruk op de PGBhouder. Ook liet men zich negatief uit over gemeenten, omdat die vaak onduidelijke informatie geven over rechten en plichten en over mogelijkheden voor voorzieningen. De uitkomsten van de ledenraadpleging legden we voor aan de staatssecretaris en aan de Vaste Kamercommissie VWS. Eigen bijdrage in de zorg Het structurele overleg dat afgelopen jaren plaatsvond tussen ANBO en de organisatie die de eigen bijdrage voor de AWBZ/Wmo berekent en incasseert, CAK, heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal klachten dat in 2009 bij ANBO binnenkwam over de vaststelling van de eigen bijdrage AWBZ/Wmo is drastisch afgenomen. Gelet op de prominente rol die het CAK heeft in de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), zet de belangenbond voor senioren het overleg ook in 2010 voort. Contractvervoer ANBO bracht in 2009 de kwaliteit van het contractvervoer voor ouderen onder de aandacht van Tweede Kamerleden. Doel was de aanbestedingsprocedures te verbeteren en kwaliteitseisen wettelijk te verankeren. In de Tweede Kamer was geen meerderheid te vinden om de kwaliteitseisen in de wet vast te leggen. De regering wilde de weg van de overtuiging bewandelen en stelde voor handboeken te ontwikkelen om opdrachtgevers te stimuleren beter aan te besteden. ANBO leverde een bijdrage aan deze handboeken. Samen met de bijbehorende website moeten de handboeken een impuls geven aan kwaliteitsverbetering van het contractvervoer in Nederland. Ov-chipkaart In 2009 is het overleg over de invoering van de ov-chipkaart met alle partijen weer opgepakt. ANBO bevorderde dit. In de loop van 2009 wees de belangenvereniging de Tweede Kamer op de noodzaak om de communicatie over de ov-chipkaart te intensiveren en de kanalen naast internet effectiever te benutten. Ook stelde ANBO dat het distributienetwerk voor de kaart uitgerold zou moeten worden. De organisatie

21 Peter Gortzak, vicevoorzitter en algemeen secretaris vakcentrale FNV Gezamenlijk optrekken in de belangenbehartiging Gezamenlijk optrekken in de belangenbehartiging. Dat was voor ons de belangrijkste reden om over te gaan tot een volwaardig FNV-lidmaatschap van ANBO per 1 januari Als je je hard wilt maken voor de belangen van mensen, telt de macht van het getal. Hoe meer leden je vertegenwoordigt, hoe beter je je boodschap voor het voetlicht kunt brengen. Maar er is nóg een belangrijke drijfveer voor de intensieve samenwerking. In diverse gemeenten zijn FNV-Lokaalgroepen actief. Die hebben we in het leven geroepen om goed in te kunnen spelen op het feit dat steeds meer verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar lokaal niveau worden verschoven. ANBO is in veel gemeenten goed vertegenwoordigd. Over en weer kunnen we dus gebruik maken van elkaars netwerk, maar zeker ook van elkaars kennis en expertise om de lokale politiek te beïnvloeden op het gebied van werk, inkomen en zorg. Direct vanaf de start van het lidmaatschap heeft ANBO volop meegedaan in majeure beleidsdiscussies binnen de FNV. Zeker in het pensioendossier hebben de ANBOvertegenwoordigers een constructieve bijdrage geleverd aan het formuleren van voorstellen en het zoeken naar oplossingen. Door hun deskundige en daadkrachtige optreden hebben ze het respect van de FNV-bonden verdiend. ANBO is daarmee in korte tijd een volwaardige partner geworden. Het samen optrekken richting de politiek was best spannend. Op welke dossiers spreken we ons gezamenlijk uit en op welke onderwerpen formuleren we een afzonderlijk standpunt? Eerlijk gezegd waren er vooraf best wat zorgen of we elkaar daarbij niet in de weg zouden zitten, maar dat blijkt wonderwel mee te vallen. We voelen elkaar beter aan dan ik had durven hopen. ANBO is in korte tijd een volwaardige partner geworden Natuurlijk zijn er ook dingen die nog beter kunnen, zoals het op elkaar afstemmen van administratieve en financiële zaken. Maar als we doorgaan op de ingeslagen weg, weet ik zeker dat alle leden van FNV, ook die van ANBO, nog beter van de samenwerking zullen worden. 21

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling contractvervoer

Informatie-uitwisseling contractvervoer Nieuwsbrief voor bestuursleden Hoofdredactie: Lidia van den Eijnde Eindredactie: Tabitha Poolen E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Postadres: Postbus 18003 3501 CA Utrecht

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017

Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws Editie 3, jaargang 4 14 februari 2017 KBO Nieuws is de digitale nieuwsbrief van de Unie KBO, bestemd voor KBO- leden en andere geïnteresseerden. Dit is een greep uit het nieuws; u kunt meer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden!

Kleed u letterlijk uit om ons te helpen ervoor te zorgen dat ouderen niet uitgekleed worden! ANBO Informatief nr. 13 week 32 aug 2011 Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl ANBO Informatief staat ook op Intranet Volg ANBO directeur

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER

Nieuwsbrief voor bestuursleden. ANBO Informatief VOLG DE TRAINING HELPEN GRIP OP GELD TE KRIJGEN EN WORD SCHULDHULPVERLENER Nieuwsbrief voor bestuursleden Coördinatie en eindredactie: Sonja Brouwer E-mail: informatief@anbo.nl Volg ANBO op Facebook Volg ANBO directeur Liane den Haan op Twitter Postadres Postbus 18003 3501 CA

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod 2014. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod 2014 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 2 2.... 3 3. Aanbod... 4 3.1 Welkom bij ANBO... 4 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur... 5 3.3 Workshop

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Nog geen lid? Word lid!

Nog geen lid? Word lid! Word ANBO-lid! Nog geen lid? Word lid! ANBO: voor huidige en toekomstige senioren. WORD NU ANBO-LID EN PROFITEER OOK! www.anbo.nl/anbolidworden Lid zijn loont! Fikse korting op uw zorgpremie Hulp bij belastingaangifte

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad,

Utrecht, 25 april Geachte leden van de Wmo-raad, Geachte leden van de Wmo-raad, Utrecht, 25 april 2012 Er gaat de komende tijd veel veranderen als het gaat om de Wmo. Zowel de gemeente, maar ook u als Wmo-raad gaat een intensieve en spannende tijd tegemoet

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Bestuur PGZ tel.0180-319729 e-mail bestuur@pgzuidplas.nl website www.pgzuidplas.nl Nieuwsbrief december 2013 Nog enkele weken en dan is het jaar 2013 weer voorbij. U heeft het afgelopen jaar geen nieuwsbrieven

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Oss: actieve LHBT-gemeente

Oss: actieve LHBT-gemeente Meerjarenplan 2015-2017 Oss: actieve LHBT-gemeente (LHBT: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) Project Oss: actieve LHBT-gemeente Datum Mei 2015 Versie 1 Auteur A. de Bruijn Project

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Aan De leden van de programmacommissie

Aan De leden van de programmacommissie Aan De leden van de programmacommissie Utrecht 16 mei 2012 Kenmerk: 12-0114/RS Betreft: Advies verkiezingsprogramma Inlichtingen bij: CG-Raad, Rolf Smid (06) 207 447 67 en Platform VG, Xandra van der Swan

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad.

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad. CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR106303_1 25 oktober 2016 Verordening seniorenraad Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Gemeente de gemeente Wijchen College het college

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015

Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015 Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2015 Apeldoorn maart 2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de pleegouderraad van Pactum. 2015 was het vierde zittingsjaar voor de pleegouderraad. In januari 2015

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 gemeentebestuur N D ^ Postbus 15 1440 AA Pui telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1138271 15 juli 2014 betreft Decentralisatie compensatieregelingen Wtcg en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24

Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 Nieuwsbrief Aandacht voor iedereen 24 27 januari 2014 Geachte lezer, In onze AVI-nieuwsbrieven vindt u actuele informatie over de transitie AWBZ-Wmo en praktische achtergrondinformatie. Maar soms gaan

Nadere informatie

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG

Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG 138 Zes gemeenten erbij: een uitdaging voor de VNG De huidige samenwerking met de eilanden is vooral gebaseerd op meer of minder intensieve uitwisseling van kennis en ervaring. Bij volledige integratie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Dubbel anders. Stand van zaken. Samengevat: Een revolutie is nodig. Nederlanders met een beperking én niet-westerse achtergrond uit de verdomhoek

Dubbel anders. Stand van zaken. Samengevat: Een revolutie is nodig. Nederlanders met een beperking én niet-westerse achtergrond uit de verdomhoek Dubbel Anders, pagina 1 van 6, april 2010 Dubbel anders Nederlanders met een beperking én niet-westerse achtergrond uit de verdomhoek Ange Wieberdink In opdracht van het ministerie van VWS heb ik een tiental

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij?

Jaarverslag 2010. Wie zijn wij? Jaarverslag 2010 Wie zijn wij? Wij zijn het Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ). Het PGZ bestaat al ruim 15 jaar en had tot november 2009 de naam AGN, Adviesraad Gehandicaptenbeleid Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf Jaarplan 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 INLEIDING De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking in de Gemeente Landgraaf met de doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

WERKPLAN 2014 Secretariaat OVN-NL Hogeweide 324 3544 PW Email: ovn.secretariaat@gmail.com

WERKPLAN 2014 Secretariaat OVN-NL Hogeweide 324 3544 PW Email: ovn.secretariaat@gmail.com WERKPLAN 2014 Secretariaat OVN-NL Hogeweide 324 3544 PW Email: ovn.secretariaat@gmail.com (Opgesteld door: Christine Nanlohy, 2014) 1 Pagina Inhoudsopgave 2 Algemeen, doelen OVN-NL 3 Doelstelling 2014,

Nadere informatie

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014

Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen WERKPLAN EN BEGROTING 2014 Groningen oktober 2013 Inleiding De Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) is de overkoepeling

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg

Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg VVD Actief, aan de slag! In deze editie Voor u ligt een vernieuwde nieuwsbrief. Het begon als een initiatief van Anouchka van Miltenburg om VVD'ers in het

Nadere informatie

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Samenwerken met actieve ouderen loont! Peiling naar het lokale ouderenbeleid JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Juryrapport Inleiding Het platform

Nadere informatie

Jaarplan COC Nijmegen

Jaarplan COC Nijmegen Jaarplan COC Nijmegen 2013 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarplan 2013 van COC Nijmegen. Eind 2011 is een ambitieus document goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering: het meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie