NSHV Nieuws! 1. Mededeling Programmabureau: Buluitreiking. Juni 2011 Jaargang 1, nr. 4. Beste studenten van het interdisciplinaire honoursprogramma,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NSHV Nieuws! 1. Mededeling Programmabureau: Buluitreiking. Juni 2011 Jaargang 1, nr. 4. Beste studenten van het interdisciplinaire honoursprogramma,"

Transcriptie

1 Juni 2011 Jaargang 1, nr. 4 Inhoud nieuwsbrief: 1. Mededeling Programma bureau: Bul-uitreiking Han Rouwenhorst 2. Cursusverslag: Words, Words, Words. 3. Artikel: Zoeken naar zekerheid: de achtergrond van Logicomix Dr. Wim Veldman Beste studenten van het interdisciplinaire honoursprogramma, Het bestuur bied jullie bij dezen de laatste nieuwsbrief van dit studiejaar aan. Jullie vinden hierin weer een aantal interessante artikelen en daarnaast informatie over de buluitreiking van 23 juni. Verder neemt het bestuur van bij dezen afscheid van jullie. We hebben met veel plezier de NSHV opgericht dit jaar en we hopen dat het mag uitbloeien tot een mooie vereniging. Veel leesplezier en alvast een hele fijne vakantie! 4. Woord van de voorzitter Tom Spangenberg 5. Colofon 1. Mededeling Programmabureau: Buluitreiking De volgende mensen hebben meegewerkt aan deze nieuwsbrief: Dr. Wim Veldman Linda Konijn Han Rouwenhorst Eindredactie: Dianne van Houdt Op donderdag 23 juni aanstaande krijgen de honoursstudenten die in 2009 zijn begonnen aan het honoursprogramma hun honoursbul. Voordat de academische plechtigheid om uur begint, presenteren de studenten de resultaten van hun denktanks. Dat doen zij tussen en uur in de Academiezaal van de Aula. Bij die presentaties zijn jullie als honoursstudenten van harte welkom. Jullie kunnen dan een indruk opdoen van de resultaten die voortkomen uit de denktanks. De buluitreiking is helaas besloten: die bijeenkomst is voorbehouden aan de studenten die de bul krijgen, aan hun ouders en aan de docenten. We hopen jullie te mogen begroeten bij de denktank presentaties! Door: Han Rouwenhorst

2 2 2. Cursusverslag: Words, words words. Woorden, woorden en nog eens woorden. We gebruiken ze elke dag en waarschijnlijk sta je er niet bij stil dat er een heleboel interessants valt te zeggen over woorden. Hoe ontstaan woorden bijvoorbeeld? En hoe leren kinderen zo snel zo veel verschillende woorden? Hoe ziet het lexicon van een tweetalige spreker in elkaar? Hoe zit het lexicon van een eentalige spreker eigenlijk in elkaar? Dat zijn vragen die werden behandeld in de cursus Words, words, words onder leiding van professor Pieter Muysken en dr. Lotte Hogeweg. Elke week werd er door een gastspreker van taalwetenschap, Nederlands, filosofie, het Donders Instituut, het Max Planck Instituut of de Universiteit Leiden een ander thema behandeld. De werkvelden van de gastsprekers geven al aan dat naar woorden vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines onderzoek wordt gedaan: de taalkunde, filosofie en psychologie. De methodes variëren van experimenten en taalvergelijking tot bijvoorbeeld corpusonderzoek (een corpus is een database met opgenomen gesprekken, het Corpus Gesproken Nederlands bevat ongeveer 10 miljoen woorden). Een interessante vraag is hoe woorden in ons hoofd zitten. Hoe zitten vormen en klanken in ons hoofd? En hoe betekenissen? Dit wordt ook wel het mentale lexicon genoemd. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan. Verwerving van woorden, redeneren met woorden, tweetaligheid, gebarentaal en tal van andere onderwerpen: het kwam allemaal aan bod gedurende de cursus. Andere talen hebben natuurlijk andere woorden, maar kunnen ook een andere verdeling van vorm en betekenis hebben (lexicale variatie). Zo maken Engelstaligen onderscheid tussen cousin en nephew, terwijl wij in het Nederlands alleen neef kennen. Ook zijn er Nederlandse woorden die ze ergens anders niet kennen, zoals gezellig. Er is zelfs een stammentaal in het Amazonegebied (Pirahã) die geen telwoorden heeft!

3 3 Grappig is dat we zelfs hele verkorte vormen van woorden uitspreken en blijkbaar ook herkennen. Zo wordt in ieder geval vaak uitgesproken als ieval, natuurlijk als tuuk en mogelijk als mook, zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Taal verandert in de loop der jaren. In Frankrijk hebben ze een speciale taalwet om het aantal leenwoorden uit andere talen te mijden (bijvoorbeeld: vergelijk het Franse ordinateur met computer dat in andere talen vaak wordt overgenomen vanuit het Engels). Het Nederlands kent wel veel leenwoorden, maar er zijn ook Nederlandse woorden die invloed hebben op andere talen: de coleslaw komt wel degelijk van koolsla en de ultra-amerikaanse Yankee komt gewoon van Jan-Kees! Aan de cursus was ook een excursie verbonden. Op een prachtig zonnige dag in april vertrokken we met de trein naar Leiden om daar het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) te bezoeken. Dit instituut brengt de Nederlandse woordenschat in kaart uit alle gewesten en uit alle eeuwen, met als begin de 5 e /6 e eeuw tot de meest recente standaardtaal zoals die wordt gebruikt in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Na ontvangst werden we bijgepraat over de werkwijze van het INL en de verschillende woordenboeken, zoals het Oudnederlands Woordenboek, het Middelnederlandsch Woordenboek en meer eigentijdse woordenboeken. Het verschil met de bekende woordenboeken van Van Dale, zoals velen die gebruiken, is dat Van Dale meer commercieel is en het INL de Nederlandse woordenschat beschrijft vanuit een meer wetenschappelijke insteek. Vervolgens vertelden verschillende medewerkers wat hun werk inhield. Ook konden we nog even zien hoe het verzamelen van woorden vroeger met de hand ging. Na afloop kregen we van professor Muysken, die een tijd in Leiden heeft gewerkt, een korte rondleiding door de binnenstad waarna we op een terrasje van een heerlijke maaltijd genoten. De cursus was veelzijdig waardoor er voor niet-taalkundigen een hoop te leren viel. Het was een goede introductie van een interessant vakgebied waardoor ik me nu heb aangemeld als proefpersoon voor taalkundige onderzoeken! Door: Linda Konijn

4 4 3. Artikel: Zoeken naar zekerheid: de achtergrond van Logicomix De zekerheid van de wiskunde is spreekwoordelijk. Het grote voorbeeld wordt gegeven in de Elementen van Euclides, een boek dat 2300 jaar oud is, maar nog steeds inspireert en laat zien hoe het moet: definities, axioma s en inzichten, en dan: stellingen en opgaven, bewijzen en constructies, die eindigen met: QED, quod erat demonstrandum, en dat moest ik bewijzen, of met QEF, quod erat faciendum, en en dat moest ik maken/construeren. Niet alleen de wiskundigen vinden in de Elementen van Euclides hun ijkpunt, ook Newton, toen hij de natuurkunde aanpakte, en Spinoza, toen hij werkte aan zijn Ethica, volgden Euclides na. De manier waarop wiskundigen het met elkaar eens worden over de juistheid van een stelling maakt jaloers. Er worden zulke precieze afspraken gemaakt over wat de argumenten zijn die je in een bewijs zou mogen gebruiken dat het aan een boekhouder of een machine kan worden overgelaten na te gaan of een eenmaal opgesteld bewijs juist is of niet. Kunnen we niet op dezelfde wijze andere wetenschappelijke en filosofische vragen oplossen, politieke beslissingen nemen en geschilpunten uit de wereld helpen? Dat was de droom van Leibniz, wiskundige en filosoof, die leefde in een door (godsdienst)oorlogen verscheurd Europa. In de beeldroman Logicomix wordt de hoofdpersoon, Bertrand Russell, getekend als een erfgenaam van Leibniz, hartstochtelijk op zoek naar de wortels van de wiskundige zekerheid, en gedreven door het verlangen naar een rationele wijze van leven en een rationele procedure voor politieke besluitvorming. In het college dat in het volgend collegejaar naar aanleiding van Logicomix wordt opgezet, zullen we het gevecht om de grondslagen van de wiskunde, waar Russell een rol in speelde, herbeleven. We proberen te zien welke vragen men zich stelde, op welke moeilijkheden men stuitte, en wat de uiteindelijke betekenis is van de vaak voorlopige antwoorden die men heeft gevonden. Een goed inzicht in wat wiskunde eigenlijk is, is onontbeerlijk voor een goed begrip van wetenschap in het algemeen, en, zoals Plato al benadrukte, een onontkoombare voorbereiding op de wijsbegeerte. We gaan eerst kijken bij Euclides, hoe hij, geïnspireerd door grote voorgangers, zijn verhandeling heeft opgezet. We zien hoe hij de stelling van Pythagoras bewijst, en hoe hij met passer en liniaal de regelmatige vijfhoek construeert en laat zien dat deze constructie juist is. Het vijfde postulaat, dat is het beroemde parallellenaxioma, waarvan men pas in 1830 goed inzag dat het niet volgde uit de andere axioma s, krijgt ook aandacht. En ook letten we op de manier waarop Euclides, in navolging van de grote Eudoxos, het begrip verhouding hanteert. Archimedes werd hierdoor in staat gesteld zijn bepaling van de inhoud en de oppervlakte van de bol goed onder woorden te brengen.

5 5 Bovendien zou Dedekind, toen hij in 1858 een definitie gaf van het begrip reëel getal, beseffen dat hij niets anders deed dan de definitie van Eudoxos opnieuw onder de aandacht brengen. In 1873 ontdekte Cantor dat er verschillende soorten oneindig zijn. We bekijken het eigenlijk niet heel moeilijke diagonaalargument dat aan deze ontdekking ten grondslag ligt. Cantor kwam tot zijn ontdekking doordat hij zich, net als Dedekind, had afgevraagd hoe je het begrip reëel getal zou moeten definiëren. Dedekind en Frege waren intussen gaan nadenken over het begrip natuurlijk getal. Zij meenden dat het redeneren over natuurlijke getallen gebaseerd kan worden op wat zij noemden: logische principes. We zullen zien waarom zij dat dachten. Frege dacht niet alleen na over het begrip natuurlijk getal, hij voerde quantificatoren in en schiep een formele taal voor de wiskunde, waarin men bewijzen veel preciezer kon formuleren dan tot dan toe. Hij is de grondlegger van de moderne logica. Het werk van Dedekind en Frege werd onderuit gehaald door de ontdekking van de paradox van Russell in Men kan erover verbaasd zijn dat Russell bleef proberen Freges ideaal: een logische grondslag voor de wiskunde, te verwezenlijken. Cantor ontwikkelde intussen de verzamelingenleer. Hij bleef worstelen met de vraag hoeveel soorten oneindig er wel niet zijn en formuleerde de continuümhypothese. Hij zag zich genoodzaakt bij sommige vragen die hij niet kon oplossen een beroep te doen op een zogenaamde denkwet. Die denkwet bleek equivalent te zijn met het door zijn leerling Zermelo in 1904 geformuleerde keuzeaxioma. De Nederlandse wiskundige Brouwer, die later beroemd zou worden door zijn dimensiestelling, deed in 1908 een aanval op de logica. Brouwer vond dat de wiskundigen beter moeten nadenken over wat ze zeggen als ze het hebben over oneindige objecten; dan zullen ze begrijpen dat ze zich veel zorgvuldiger moeten uitdrukken dan ze gewend zijn, en dat ze niet kunnen varen op het kompas van de (klassieke) logica. Hij vond dat we onderscheid moeten maken tussen de taal waarin we wiskundige constructies en bewijzen beschrijven en die constructies en bewijzen zelf. Hij begon een intuïtionistische reconstructie van de wiskunde.

6 6 Hilbert moest niets van Brouwers aanval hebben en maakte een plan tot verdediging van het gebruik van de (klassieke) logica in wiskundige argumenten. Dit plan moet, na Gödels onvolledigheidstelling van 1931, als mislukt worden beschouwd. Wittgenstein was meer filosoof dan wiskundige en dacht diep na over taal als communicatiemiddel. Hij werd sterk geïnspireerd door Frege en Russell, en sommige van zijn gedachte-experimenten verraden de invloed van Brouwer. Turing vestigde de aandacht op het belang van berekenbare reële getallen en gaf in deze context zijn beroemde definitie van het begrip algoritme/turing- machine, in De onoplosbaarheid van het door hem gedefinieerde Halting Problem is een direct gevolg van het diagonaalargument van Cantor. In het college: Zoeken naar zekerheid: de achtergrond van Logicomix zullen we stilstaan bij de hier genoemde mijlpalen uit het grondslagenonderzoek van de 19e en 20e eeuw. Zelf geef ik in Nijmegen colleges op het gebied van de grondslagen en de filosofie van de wiskunde. In mijn onderzoek probeer ik de door Brouwer begonnen hervorming van de wiskunde een stapje verder te brengen. Mijn leermeester was Johan de Longh, de oprichter van de wiskundeopleiding in Nijmegen, en een leerling van Brouwer. Door: Wim Veldman

7 7 4. Woord van de voorzitter Beste leden, Begin dit jaar is de Nijmeegse Studenten Honoursvereniging bij notariële akte opgericht. Als oprichters dachten wij onder de studenten van het interdisciplinaire honoursprogramma de behoefte gesignaleerd te hebben om elkaar beter te leren kennen in een informele setting. Uit deze observatie is de NSHV voortgekomen. We wilden dit doel onder meer proberen te bereiken door het organiseren van voornamelijk informele activiteiten voor onze leden, het verspreiden van deze nieuwsbrief en het opstarten van een alumninetwerk. Als bestuur denken wij het bestaansrecht van de vereniging de afgelopen tijd ruimschoots bewezen is. In de eerste weken na onze oprichting is de helft van de deelnemers van het programma lid geworden en ons ledenaantal groeit nu langzaam richting de honderd. Op onze eerste activiteit, het gala van 8 april 2011, kwamen ongeveer honderd man af en de reacties waren enorm positief. Als oprichtingsbestuur hebben wij ons voornamelijk gericht op de infrastructuur van onze vereniging: het opstellen van reglementen, het opstarten van onze financiële administratie, het opbouwen van het Honoursnetwerk, et cetera. Voor ons als bestuur was het zaak om voor de NSHV een stevig fundament op te bouwen waarop de vereniging de komende jaren kan bloeien. Na de vakantie zullen wij als bestuur in september het stokje overdragen aan een nieuw bestuur. Ondanks dat deze groep nog niet rond is, hebben we er vertrouwen in dat we binnenkort een kandidaatsbestuur voor volgend jaar kunnen presenteren. We zullen deze groep zo goed mogelijk klaarstomen voor het komende jaar, zodat de NSHV volgend jaar door kan groeien. Ik wil al een voorschot nemen op de wissel van ons bestuur door mijn mede-bestuursgenoten te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Tevens wil ik de leden bedanken voor hun enthousiasme, alle mensen die ons gala tot een succes hebben gemaakt voor een mooie avond en de organisatie van de Radboud Honours Academy voor hun steun de afgelopen tijd. Namens het bestuur, wil ik bij dezen tot slot de studenten die komende donderdag 23 juni hun Honoursbul krijgen feliciteren. In september zijn de alumni, net als de andere studenten, welkom op het Honoursfeest, dat wij (zoals de studentenraad dat het afgelopen jaar heeft gedaan) weer in september zullen organiseren. Rest mij om iedereen (alvast) een fijne vakantie te wensen. Ik hoop jullie allemaal (mooi gebruind) op de wissel-alv in september te mogen begroeten! Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Tom Spangenberg Voorzitter der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging

8 8 NSHV Nieuws! CONTACT Colofon De studievereniging NSHV wil iedereen bedanken die aan deze nieuwsbrief heeft meegewerkt. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september Als je graag een stuk wilt schrijven over de cursus of de denktank waaraan je deelneemt, of als je andere interessante stukken hebt voor de nieuwsbrief, mail deze dan naar Wij wensen iedereen een fijne vakantie! Met vriendelijke groet, het oprichtingsbestuur van NSHV, Tom Spangenberg Mark Buck Harald van Wijlen Carolien van Senten Dianne van Houdt Bezoek onze website! Ga naar:

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

De alumni van Wiskunde vertellen. Mathematisch Instituut

De alumni van Wiskunde vertellen. Mathematisch Instituut De alumni van Wiskunde vertellen Mathematisch Instituut Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als afgestudeerde wiskundige heb je geleerd om complexe problemen

Nadere informatie

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS LESBRIEF 4 Docenten LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Netwerken en loopbaanleren Vanaf onze geboorte behoren we tot een groep, ons sociaal netwerk. Ons netwerk bouwt

Nadere informatie

Wiskundig denken als manager

Wiskundig denken als manager Wiskundig denken als manager door Martin Damsma Dit is een bewerkte versie van de lezing die ik op 13 november 2009 gegeven heb voor het 8 ste voor een publiek van wiskundestudenten. lustrum van W.S.G.

Nadere informatie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie

Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck. Logica in actie Logica in actie Johan van Benthem Hans van Ditmarsch Jan van Eijck Logica in actie Dit boek bevat de teksten van de cursus Logica in actie. De volledige cursus is beschikbaar op www.spinoza.ou.nl. Meer

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit Sirius 4 jaar excellentie in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het Platform Bèta Techniek December 2012 3 Het onderzoek terugbrengen in het onderwijs - Universiteit Maastricht 4 Werken binnen

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Module 3 PRESENTEREN

Module 3 PRESENTEREN Module 3 PRESENTEREN 1 Voorbereiding Thema s: A Doelgroep en doel van een presentatie B Hulpmiddelen en presentatietechniek C Statistische gegevens In deze les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Niet-euclidische meetkunde

Niet-euclidische meetkunde Keuzeonderdeel Wiskunde D Hans van Ballegooij Maaslandcollege, Oss Dictaat Versie: 15 februari 2013 Een Wiskunde D-module voor HAVO/VWO 5 leerlingen die: Meer willen weten over Niet-euclidische meetkunde

Nadere informatie

Inhoud: Aan onze leden,

Inhoud: Aan onze leden, 2 Jaargang 7 Inhoud: Aan onze leden,... 2 Elke nieuwe dag is het begin van een nieuw jaar.... 3 Oproep fondsenwerver.... 4 Aktiviteitenkalender... 4 Oproep Oproep... 4 Verslag Nationale MS dag op 8.11.2001...

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag?

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Lerarenreeks 1 Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Hoe leraren nieuwsgierigheid kunnen benutten voor onderzoek en beweging op school Suzanne Verdonschot Mara Spruyt Marieke Dresen Ruud

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN ATRIUM ONDERWEG

WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN ATRIUM ONDERWEG WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN ATRIUM ONDERWEG 1. WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN Een klein boekje om samen mee te bouwen aan groots onderwijs. Dat was het idee binnen Atrium. Een boekje dat verslag doet van

Nadere informatie

Karlijn Keijzer Darryl Dwight Gunawan Anelene Misran Theo Kamsma en Karin Bras

Karlijn Keijzer Darryl Dwight Gunawan Anelene Misran Theo Kamsma en Karin Bras Dames en heren, hartelijk welkom bij de Opening van het nieuwe Academische Jaar, 2014-2015. Een speciaal welkom aan Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW, die ons straks zal toespreken.

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde.

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde. NIEUWSBRIEF 1 Nummer 01 2009 - juni Mijn tweede openingstukje. De vorige keer heb ik me uitgebreid voorgesteld en nu wil ik kort ingaan op een paar belevenissen van de afgelopen maanden. De meest recente

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 LAKS landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 Occupy Rijnstraat! Uitdaging in het Laks goes onderwijs... international again! Lieve lezer, Het schooljaar loopt alweer op z n eind en daarmee

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie