""u""" t$. 103) ,r" No 1465 Geheim. van het h~ofd~~~oblllsearen" he t aantal onderteekenaars zeer aan-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download """u""" t$. 103) ,r" No 1465 Geheim. van het h~ofd~~~oblllsearen" he t aantal onderteekenaars zeer aan-"

Transcriptie

1 , Departement van Justitie ' I / No 1465 Geheim. t$. 103) I AFSCSRIFT. ls-grav'dnhage den 24 bi 1927 be treffende anti-militairis- d,r".l..e-. - Hiernevens heb ik de eer UEdelGrootAçhtbare ter ken- nisneming te doen geworden een zonder begeleidend schryven by Departement ingekomen p-fle tlqíobilîsaerenlt. Het trekt de aandacht,dat in vergelyking van dit met eerder ontvangen schrifturen van gelyke strekking eh emneens voorzien van het h~ofd~~~oblllsearen" he t aantal onderteekenaars zeer aan- zienlyk is toegenown. Ik zal de bylsgen dezes gsarné door tusschenkomst van dan Centrale n Inllc ht ingendie nst te rugontvangen.- De Minister vm Justitie ( ge t. J.DONKER. KennlsganoQn en doorgezonden. VooF afschrift conform &&terdm, 31en Idei De Procureur-Generaal De Procureur-Gsneraal 5 ""u""".=. 7 - b &>

2 Wij, mannen en vrouwen, anti-militaristen, zien met vreugde dat onder de zoogenaamd dienstplichtigen de neiging tot het vormen van,,vredeslichtingen" toeneemt, en dat het aantal van hen die weigeren soldaat te worden, langzaam maar zeker groeit. Wij gevoelen ons gedrongen, openlijk de zijde der principieeie dienstweigeraars te kiezen. Wij verklaren, voor zoover wij ooit tot direct of indirect militair werk gedwongen zouden worden, vast besloten te zijn, zulk een,,dienst" te weigeren, niet alleen in kazernes, loopgraven, oorlogschepen, vliegmachines, maar ook in munitiewerkplaatsen, fabrieken, in het transportbedrijf, - kortom geen werk te zullen verrichten, dat met oorlog en oorlogsvoorbereiding samen hangt. Wij bedoelen, mede door dit manifest een mogelijke mobilisatie van oorlogskrachten te voorkomen. Wij wekken allen, die voor den vrede strijden willen, op, zich onmiddellijk met ons tegen den oorlog te mobiliseeren, en wanneer oorlog dreigt uit te breken, dien door daadwerkelijk optreden te verhinderen. K. Abelman, Rotterdani. F. v. d. Berg Suykerbuyk, tramman, C. Bonnet, Blaricum. A. Agsteribbe, koopman, Amster Rotter Mw. A, G. BonneLBroederhnrt, Blari- Mw. R. AgSteribbe.de Leeuw, huis- Mw. A. A. Beversen, Dieren. cmm. vrouw, Amster Martin Beversluis, letterkundige, Blari- A. M, Bos, Amster A. J. Althuis, Beetgum. cum. C, Bos, Amster Mw. W. Althuis-Indsinga, Beetgum. Mw. Beversluis-Schuitemaker, Blari- J. Bos, koopman, Amster F. Andnnga, aanspreker, Witmarsum. cum. Mw. B. Bos-Hart, Amster Mw. C. van Anrooy-Gallé, Hilversum. Mw. F. Beyerling, den Mw. W. Bos-v, d. Oord, Amster MW. A. Arriëns, onderwijzeres, Velp. W. H. P. M. Beyerling, Den Haag W. Bosch, Leeuwarden. A. v. Asselt. Hoofd Engendaal School, Dirk Biesboer, fabrieksarbeider, Wor- Alb. Bosman, electr.-techn. ing., Am- Soest. inerveer. ster Mw. J. C. van Asselt-de Patter, Soest. Gijs Biesheuvel, Aalsmeer. Chris Bosman, Amster L. de Baan, Herv. Pred. Drachtster- A, D. Bindels, Arnhem. Mw. N. Bosman, Bilthoven. Compagnie. Mw. G. Bleeker, zonder vaste woon- Mw. W. Bosman,Bilíhoven. V, Baas, Huizen. plaats. L. J. Bot Jr., Amster Mw. Ali Bakker, onderwijzeres, Rot-.J. Beuving, grondwerker, Groningen. B. Th. ter Braak, jur.-cand., Bussum. ter R. Bloemendaal, caféhouder, Wester- J. C, Brandt-Corstius, gew. luit. ter zee, J. J. Barneveld, schilder, Utrecht. Blokker. zee, Naarden. A. K. Bart, landbouwer, Heer Hugo- Mw. A. Bloemendaal-Stam. Wester- Mw. J. P, M. Brandt Jorstius-Krol, waard. 'Blokker. moeder, Naarden.. H. C. Barthel, Doopsgezind Predikant, Chr, Blom, Ass.- accountant, Alkmaar. H. v.,d. Broek, Arnhem. Aalsmeer. W. B, Blom, Den Cornelis Broeke Sr., suikerwerker, Jan Bas, Apeldoorn. Mw. J. N. Blommaert, verpleegster, Rotter E. Bastiaanse, Den Utrecht. W. Broese van Groenou Sr. oud-kap. Mw. Bastiaapse. Den P. Blijentburg,, Krommenie. der art. O. L. Den G. Batterman, Horstermeerpolder. Mw. G. Blijenburg-van Hesse, Kr0.m- Mw. J. E. Broese van Groenou-Wiese- Ch. Bedoe, Amster menie. man, Den Mcw. W. Bedoe- v. d. Tas, Amster Mw. Charlotte Boeke. \Hilversum. Mw. J. F. Broese van Groenou-Jalink, C. Beek, havenarbeider, Rotter Kees Boeke, Bilthoven. Den Haag, P. G. Beentjes, gem. ambtenaar, Den Mw. Betty Boeke-Cadbury, BJthoven E. Bron, Tíjnje, (Fr.). Mw. A. M.Boeken, Blaricum. - C. A. Bruidegdm, Zandvoort. Mw. M. A. Beentjes--Broeren, Den J. Boekschoten, Hilversum. Mw. Dr. Nicoiette A. Bruining, gods- Mw. Gr. Boer, Den dienstleerares, Scheveningen. Mw. S. Begemann, Nunen, N. Br. Ç. Bogtman, Hilversum. -Rhus Y, d. Brink, Amersfoort. W. Beliaars. Rotter Mw Cath. Boijttnan. Hilversum. J. de Bruyn, havenarbeider, Rotter- Mw. C. J. Bellaard, Rotter L. Boetman, Hilversum. J. M. Bellaard, timmerman, Rotter- Nw. G. Bogtman- v. d. Oord, Hilver- H. A, Buis, Onderwijzeres, Bussum. sum. D. L. Bulthuis, boekhouder, Den1 P. Bellaard. timmerman, Rotter C. van Boheemen, handelaar, Den Mw. C. Burger, lezrares Nijverheids- Mw. P. Bellaard, dienstbode, Rotter- onderwijs, Dordrecht. Mw. M. Boissevain-Advocaat, Zwolle. Dirk Bijl, Den Joh. Benus, Stadskanaal. Mrw. C. Bolt, Amster J. Bijistra, Red,,,De Arbeider", Gro- Mw. J. Benus-Boxen, Stadskanaal. ' Mw. Wed A. S. C. Bolt-de Vooght, ningen. J. v. d. Berg, metaalarbeider, Utrecht. Amster Mw, M. Codé, dienstbode, Amster Mw. v. d. Berc. moeder, Utrecht, C. Bommeljé, den Mw. M. Calisch, leerares, Bussum. Mw. wed. Dr. H, W. Ph. E. v. d. Bergb J. Bommeljé, Utrecht. A. L. Constandse, propagandist, Den v. Eysinga. Zutfen..A Bonne, Amster I

3 A. M. Constandse, verz. inspecteur, den J. v. d, Ga$& melikhandelaar, Den Chr. d,e Hoop, lood en zinkwerker, Utr. J. Hooyberg, timmerman, Amster Mw. E, Coops-Broese van Groenou, Mw. D. Ganzinga, wijkverpleegster, G, K. v. d. Horst, Ned. Herv. pred, den Ferwerd (Fr.).,Deersum pr.], J. Couvée, den C. J. de Geest, Arnhem. Mw. Anneke van Houten, Hilversum. A. Dekker, landbouwer, Oudendijk. Mw. Riek de Geest, Bergeyk (Ni Br.). Jan Houtman, Soest. WN.H.1 A. A. de Geus, Arnhem. Anton, Hoytink, techniker, Rotter H. Dekker Wzn, boekhouder, {Hilver- J. Giesen,, secr. Int. Anti-Milit. Bur., W. Hogenikamp, Arnliem. sum. Bilthoven. J.B. Th. Hugenholtz, Herv. Pred., Am- Mw. J. S. Dekker-Beckmann, Biliver- Ms. H. Giltay, Den merstol. [Z.-H.). sum. Mw. C. Giltay-Tjallingii, Den Mw. E. M. H.ugen#holtz-Pouwelsen, Am- P. Derksen, Arnhem. M. Gobets, propagandist, Amster merstol. (Z.-H.I. J. Dilling, sigarenmaker, Groningen. P. Godefroy, transportarbeider, Utrecht, Maarten Hulst, Bilthoven. W. M. Dinger, Bussum. M. Gorternulder, E Rijnder Hum,mel, Heerlen. R. Dinger Jr.,jur. stud. Utrecht. J. G. Götze, Amster Karel Hunterslag, timmerman, Am- Mw. L. Dingerink, verpleegster, Am- Mw. D. C. Götze-Smitskamp, Amster- ster sterciam. da,m. Mw. Riek Hunterslag, verpleegster, G, van D,oornik,barbier, Blaricum. Mw. Ali Goubits, bloemenkweeksier, Amster Mw, M. v. Doornik-v. Asperen, moe- Horstermeerpolder. H, Huve, voorz. Land. Fed. V. Tex- der, Blaricum. C. J. Graadt van Roggen, jur. student, J. bent. magazijnbediende, Groningen. Utrecht, Julius Hijman,,musicus, Amster Roelof Drcrit, Heerlen. C. de Graaf, cuisinier, Groningen. A. Jacohsma, Groningen. Mw. B. Drent-Hummel,,Heerlen. Mw. Marie v. d. Graaf. Den HaaQ. Mw. C. Jakma-Keddmff, Bussum. Fok,ko Drost, tuinier, Bergeyk m. Br.]. Jacques Griese, winkelbediende, Rot- MW. Gees Jansma, Laren m. H.1, J. Duyvelaar, Arnhem. ter M. J. Jansma, Drachten. S. Dijlictra. Utrecht. H. C. Griffioen, typograaf, Biissum. A. R. de Jong, Voort. Prot. Bond/Bus- Trien Dijkstra, Utrecht. Ren Groenenfdaal, Haarlem. sum. Mw. A. Ehbinge Wubben- v. Mansvelt, Herman Groeniendaal, Schoten. Han de Jong, Utrecht. Den Cor Groenendaal-Donker. Schoten. H. K. de Jong, in assurantiën, Heeren- Mw. H van Eeden, ver,pleegster, Blari- Mw. Groenhof-Wanrooy, hoofd eener -veen. cum. school. Hoorn. Mw. Jeanne d.e Jong, archivaris, Den Mw. N. C. Eegde*man, onderwijzeres, A. Groot, Schellinkhout. Schoonhoven. Mw. E. Groot-Bosst3dq Schellinkhout. Mw. A. L. D. de Jong, Dieren. H. Eernst. timmerman, Utrecht. Cor de Groot, typograaf, Amster Albert de Jong, journalist, Amster Mw. E.' Egels, Hilversum. Ch. Grootveld, handelsreiziger, Gro- MW. Lena J. de Jong, pleegzuster, Henk Eikeboom, publicist, Amster ninpen. Dieren. - Willv Eikeboom. moeder, Amster Arie Grijs. Amster A. Jongeling, gem. werkm., Rotterdam Mr. W. H. A. Elink Schuurman, lector Jac. ter Haak. Wormerveer. C. J. Jongeling, koopman, Rotterdam Ned. Handels Hoogeschool, den J. de Haan, 1,eeuwarden. Mw. J. Jongeling, dienstbode, Rotter Haag, J. de Haas, spreker en schrijver, Am- da,m. A. Elhrink. Hiim. School. Laran. INB.). ster W, J. Jongeling, Rotter P. Eldering, Rem. Predikant, R,otter- M.,Haas. onderwijzer. Hoorn. Mw. Wed. G. J. W. de Jongh-Broese v. Mw. Wed. Mr. A. J. C. v. Hamel-Eland, Groenou- den Haal, M. P. van Empel, Utrecht. Amersfoort. E. J. Jordens, Arnhem. Mw. M. S. Erkelens, Laren tn.-h.). G. Sr.. Utrecht. H. Joustra, koopman, den Helder. A. &kendiep, Arnhem. Piet Hamerslag. Utrecht. Mw. H. Joustra-Hoeber, den Helder. Mw. C..T. A. Erwic-Retrs, Bussum, Mw. F. C. M. Harting. onderw. Hum. J. Kannegieter, Enschedé. Mw. G. M. F. v.d. Es, verpleegster, Am- School. Laren fn.-fí.).. Mw. J. Kannegieter-de Vries, Enschede. ster Klaas Hartog. E H. S. Kardol, Bussum. Mw. J. v. d. Es, Soest. Mw. N. den Hartog. Den Hang. H. E. Kaspers, journalist, Hilversum. Jan v. d. Es, Soest. E. Havers, Den,Haag, Mw. A. Kaspers-Menkema, Hilversum. Mw, M. E. v. d. Es, onderwijzeres, Bjlf- W. Havers, Den Haag, hoven. Mw. A. van der Heide. Bussum. tielarh., Enschedé. Mw. Will Keia, Ukecht. G. Kelders, stucadoor. Groningen. M. L. v. d. Es, Snest. J. H. Held. arbeider, Alkmaar. J. Kempen. Arnhem. Albert Evrlcens Azn. Jr., Aalsmeer. J. M. van Helden, kantoofiediende, M. c. H. Kesting, havenarbeider, Rot- Mw. T. Eveleens-'Havenberg, Aak- Rotter ter meer, Joh. Helmerhorst. uitgever, Bliricum. Jan Kirpenstein, kantoorhediensde,.joh. v. d. Evnde, Stadskanaal. A. J. Hermans, metaalmbbewerker. Rot- Zeisf. Mw. P. J. A. v. Eysselsteyn, steno- ter Mw. A. J. Klaassens-Vonkmenberg, Bustypjqte. Zwolle. W. IHeutink, winkelier, Enschedé. sum. Mw. Wed. G. v. Fastenhout, Bussum. Ph. Hilbrnnt. Arnhem. C. Klatten. havenarh., 'Rotter ' M. Ferro. kleermaker, Blaricum. V. M. J. Hilhrnnt. Arnhem. V. d. Kleef, Arnhem. MW. B. Ferro-de Groot, Blaricum. Mw. M, H. Hillenius, onderwijzeres,' Bram Klein, boekhandel.. AmprsfQort..J. J. H. Fitski. Arnhem. Amersfoort. H. Klein, koopman, Bunnik. (U.) Wim Fleumer, fabrieksarbeider, Wor- A. Hohhelink, Enschede. Mw. Naatje Klein, Amersfoort,,merve er. Mw. Albertje Hobbelin,k-Faken, En- w. Kleinhuis, Veen Fokko Fokkema,. houtbewerker, Gro- schedé. H... Kleyn. Rotter nin#en. Mw. Jacoha Hnhbelink. Enschedé. Mw. E. Klinkert, onderwijzeres, Bilt- Yge Foppema, onderwiizer. Sneek. P. Hohhelink. Enschedé. hoven..t. Frantzen. kimmerman.blaricum. H. Hoekveld, Arnhem, C. Knap, Amersfoort. Mw, J. F. Frantzenr-de Lange. verpleeg- K. Holstvoogd, timmerm. Reqt [N.-Rr.). Jac. Knau. Amersfoort. ster, Ríaricum., G. Holtman, metaalarbeid., Rotter MW. M. Knap-de Roo, Amersfoort. P. Fiilstra, den 8. Holtman, Rotterdam, w. KniD. sjearenmaker, Rotter n, Fiinhnar. Hilversum. Jurienc Hooeeveen, Donkerbroek (Fr.). A. w. KniDscheer, koopman, Baarn. ''w. Fijnhaar, Hilversum, Roelof Hoogeveen. Amersfoort., Jan Koedijk, Aalsmeer.

4 Mw. G. Koeter-Groot, Krommenie. gangster Prot. Bond, Rotter dienstig Leven", Zandvoort. Dirk v. Koert, behanger, Den Pieter Mantel, Best m,-lbr.) R. Pape, koopman, Soest. XW. v. Koert, Den Mw. Grietje Mantel-Singer, Best (N.Br.) A. H. Parijs, chem. cand., Leiden. W. Koningsteyn, stuurman ter koop- F. v. d. Mee, Den Haag, H. M, Papman, huisschilder, Leidm. vaardij, den Helder; Rudolf v. Meekeren, Delft. C. Pating, Den B. P. v. d. Kooi. Apeldoorn. A. P, Meelis, boekdrukker, Den Mw. M. E. Pating-Horst, Den Mw. T. v. d. Kooi-Camphuis, Apel- Mw. H. C. Meelis-Kila, Den Haag, A B. Peeters,'Den Haag, doorn B. Meester, Tijnje (Fr.]. A. P. Peeters. Den MW. A. C. Kak, Bussum. F. Meester, Tijnje (Fr.) Mw. E, M. Peeters-Bovenlander, Den Mw. Chr. Kok, Bussum. A. Mein. Groningen. -- Jan Kok, Enkhuizen., F. G. Mein-Kaspers, Groningen L. J. Peeters, Den Haag, Mw. Willy KokSchreuder, Enkhuizen. C. Merkman, Rotter S. Pegels. Den Chr. Koppen, Utrecht. Mw. K, v, d. Meden-Muilwijk, 'Bus- Mw, J. Pestman Koning-v. Heuven, S. Korff Czn., Enkhuizen. sum. Rotter E. Koster, Amster B. Meiier. machinist, Groningen. J. C. Peters, ren!tenier, Haarlem. Jan Kraan, teekenaar, den J. B. Meijer, Dordrecht, A. v. Pétten, metaalbewerker, Enschedé. P. v. d. Kraats. werkman. Rotter Mw. Koos Meiier. )Hilversum. D. van Peursen, Herv. pred., Eind H. Krikke, Glanerbrug. ' Mw. Marie Meijer, Utrecht. hoven, Jan Kruithof Crmer Sr., sc'heepsklin- G, A, Mey, kantoorbediende, Rotter- J. Pietens, koopman, Groningen. ker. Rotter Mw..Annie v. d. Plaats. Den Piet Krul, kantoorbediende, Den Haag, H. 'Miedema, Blaricu'm.. Nies Platje, Stadskanaal. Jacq. Krul, journalist, Den Mw. F. Miedema-Boomgaardt, Bla- B. J. Ploeger, typograaf, Groningen. P. Y. Kubben,, havenarbeider, Rot- ricum. D, Ploeger, typograaf, Groningen. ter S. v. MierIoo, Den Mw. D. v. Puffelen. Den Han Kuisten; Sprang (",-Br.), Lod. v. Mierop, publicist, Laren (N.H.) MW. Y. Radelaar Gosliga, Bolaward. M. W, Kup, kantoorbediende, Eind- Mw. T, v, Mierop-Mulder, Laren (N.H,I Mw. Q. Raven, verpleegster, Blaricum hoven. Mw. Nine Minnema, Brussel. L. A, J, Rebers, koopman, Rotterdam J. M. Kühe, Arnhem. H, J. Mispelblom Beyer, Rem. pred., Dr. J. v. Rees, oud-hoogleeraar, Hil- A. Kuyper, havenarbeider, Rotter Schoonhoven. versum. Mw. Bep. Kuyper, Rotter Mw, J. 6. Mispelblom Beyer-Pelt, Mw. J. Redeker Bisdom-Fijnhriar, Hil- J. Kuyper, ass. accountant, Biltihoven. Schoonhoven. vers u m, MW. J. Kuyper-v. d. Valk, Bilthoven. Mw. A. A. Mol-#Wezenaar, moeder, Mw. J. Reesink, 'Dieren. Huco Landheer, kunstschilder, Den Rot terdam, J. J. H. v. Regteren, Dcn Mw. Jacoba Mossel, godsdienstonder- Mw. L. Remmert. onderwijzeres Hum.- Mw. M. Landheer-Tels, Den wijzeres, Amster schooi, Laren (N.H.). Mw. ~ M. G. Landman, verpleegster. Anthonius v. Mourik, bouwvakarb., Mw. A. Renooy, Hoogwoud. Bussum. Rotter Mw. Stien Rensen, Amster D. J. Lankester, Ilpen A. Mulder. metaalbewerker, Rotter J. Reyerse, timmerman, Den Mw. J. Lankester-Palsen, Ilpen Mw. M. R. C. Mulder, verpleegster, J. P. Riedel, E c Mw. I. Last-ter Haar, Rotter Bilthoven. Meinte 'Ringia, Marum [Gr.). Chr. Lebeau, 'kunstschilder. Den Jan Mulders, teekenaar, Boy1 (Fr.] Jan Rink, Soest. J. Ch. Lebeau, schilder, Haarlem, Gé Nahrink, Amster Wiebe v. Roeden, Donkerbroek. Cor Leefkens, schilder, Amster T. J. Nies, Arnhem. H. Rogge, Heerlen. G. de Leeuw, Herv. pred., Oud-Karspel. Mw. B. Guda Niestadt, fotografe, Den Piet Rol, Krommenie. G. Lekkamp. reiziger, Groningen. Haag, M. A. Romers, Noordwijk a, Zee. F. H. Levendig, Amster George Nimmo, Den P. Tth, v. Romondt, leeraar midd. tee- A. de Levie, koopman, Groningen. Mw. G. Nimmo-Roel. Den kenen, Haarlem. Mw. Joh, v. Lier, Den ' P. Nohel, metxalhewerker, Rotter Mw. M. Rompelman, Bussum, Mw. L. A. A. Liernur, onderwijzeres, Mw. Noordeloos-Houtkooper, Dieren. B. A. Roodzant, kantoorbediende, Rijs- Velp. C. H v. Noor8.n. tvvodraaf Dordrecht. wijk (Z.H.) S. d,e Ligt, schrijver en spreker, De2 W. B. M. Noordhoff, Rem. pred. Mw. L. J. Roodzant-Bustrop. Rijswijk. ' Loch em. (Z.H.) Mw. C. L. de Ligt-v. Rossem, Den Jacob Norder, Vledderveen (Gr.) P. H. v. Roon Jr., Rotterdam, Haaé. J. F. v. Nugteren, kantoorbediende, G. H. Roos, bouwvakarb.. Wormer. Adri v: d. Linden, Amster Rotter Mw. Anna C. Roos. pensionhoudster, W. M. Lindner, Den Mw. M. C. v..nugteren-schuilwerve, Dieren. Mw. Lena Lindner-Schagen, Den Rotter Harm de Roos, Terwispel. Mw. H. J. Lintveld. Bussum. Ww, Jet Oldehoerrigter, Amster G. Roosink. Arnhem. Nw. Wed. J. A; Lintveldaiddink, Mw. Liberta Oldeboerrigter, Arnster- J. V. Rosmalen, Arnhem. Bussum. The0 Rueter. architect, Blarkiim. Joh. H. Littooij, uitgever, Soest, Jan Onderwater Sr., metselaar, Rot- Mw. G. F. Rueter-Sluyters, Blaricum. KI. Looper, Tijnje. Fr.) ter Mw. Gioia Rijnberk, Blaricum. S. Looaer, Tijnje. (Fr.) Mw. C. M. A. v. Onsenoord-Otto, MW. S. Rijser. studenfte Wis- en Na- Mw. Gíen Luiting, kantoorbediende, Bussum. tuurkunde, Utrecht. Hilversum. Gerrit van ûort, Amsterdam, MW. H. B, Salomon, Amsterdam, Jac. P. Luiting, Hilversum, V: Oosten, Amsterdam, Mw. T. Salverda-v. Berkum, Bussum. I H. v. Luw. tuinder, Bergeyk (N.-Br.) Mw. H. P. Oosten-Bolt, Amster C. A. Sanders, havenarbeider, Rotter- G. Luytink, barbier, Groningen. Mw. C. A:E. v. Orden: ex-onderwij- Jan P. Maarleveld. Rotter zeres. Velp. H. Schaar> Czn., Huizen (N.H.) J. Maarse, Schellinkhout. C. v. Os, barbier, Hilversum. S. J. Schaper, Amsterdam, Mw. C. Maarse-Best. Schellinkhout. 4. Overré, Amsterdam, Mw. Schaper-Vierstra, Amster Mw. Rie Maassen, Hilversum. G. Overré, Amster E. F. Scheepmakers, Den Mw. L. MaassenXloppenburg, Hil-.J. C. Overstegen, journalist, Santpoort. Mw, J. W. Scheepma'kers-Kardol, Den versum. M. Paasse, werkman, Utrecht. Haag: Mw, Dr. Annie Mankes-Zerni,ke, voor- N. Padt, voorg. Zandv. Kring, za god^^ MW. Hilke Scheltens-Drent, Heerler, *

5 Mw. J. P. Schen,k,verpleegster, Hilligersberg. N. J. C. Schermerhorn, Herv. pred., N. Niedorp (N.H.), A. Schetselaar, Utrecht. W. Schetselaar, Utrecht. Mw. Anna Schimmel, Amster W. Schoegje, Tijnje (Fr.) W. Schoegie Wzn., Tijnje (Fr.) M. Scholten, adj. comm. dir. Rijkspostspaarb,, Amster Mw. Wed, G. Schönhard-Krecke, Nijmegen. H. W. Schonk, Utrecht. J. Schoonlingen, winkelier, Den S. Schoppen, Tijnje (Fr.) C. J. Schouten, goudsmid, Rotter Mw. H, SchoutenSchrama, huisvrouw, Rotter G. Schreuders, Eindhoven. hízv.j. Schreuders-Voorham, Eindhoven. Herman Schuurman, Utrecht. Wim Sínemus. teekenaar, Den Mw. A. H. J. Sirks-Buchel, Rotter- W. Slooten, zonder vaste woonplaats. hlw, A. Smit, Rotter Mw. C. Smit, 'Den E. Smit, Groningen. J. G. Smit, Zutfen. S. Smít, Rotterdam, D. Snoek, bankwerker. Eindhoven. Ger. J. Sombroek Jzn., kantoorbediende, Rotter N. G. P. Sonders, drukkerijbediende, A. Storm Jr., boekdrukker, Utrecht. Gerrit Vrees, Bussum. Mw. Nansie v. Straalen, Den W. B. Vreugdenhil, Den Haag Mw. Dien v. Stnaaten. Den Haag, Mw. Cor de Vries-Kappelle, Hilver- M. Stuiver, kantoorbed., Aalsmeer. sum. Mw. C. Stuurman-Kooischijf, Soest. F, de Vries, Enschedé. Jan Suk, kantoorbedielde, Amster Mw. F. C. de Vries-Boorsrna, Ureterp. A. C. Suykerbuyk, vormer, Rotterdam (Fr.) Mw. S. de Swart-Althuis, Beetgum. J. de Vries, Herv. pred., Ureterp (Fr.) C. R. SijsIing, uitgever, Rotterdam, O. de Vries, Hilversum. A. Tasman, chem. cand., Den The0 H. de Vries, Haarlem. Ary Tazelaar, Best [N.-Br.]. T. bii 't Vuur. E Mw. Ali Tazelaar-Stolp, Best (N.-B.) Piet VijlbTief, Grafisch werker, Utrecht. Wim Telder, Amster Dirk Waalwijk, Rotter Mw. M. v. d. Tend, Dieren. Dr. R. de Waard, geneesheer, Gro T. H. Thunn, Bennekom. nincen. Mw. F. L. Thung-Willekes Macdonald, Mr. S. K. de Waard, adv. en proc., Bennekom. Groningen. K. Tillema, concierge, Groníngzn, E. Wagenborg, scheepsmakelaar, Delf- S Tillema, barbier, Groningen. zíil. Mw. A. J. Tillemans, gep. onderwijze- G. Wagenborg, Delfzijl. res, Lunteren. W. Walop, Rotter Mw. A. Tromp, Breedzand (N.H.) F. P. J. Wanrooy. Ned. herv. pred., b. Tromp, winkelier, Ilpen Abbenbroek (Z.H.) J. Troock, havenarbeider, Rotter P. A. Wansink, stud. Ned. letterk., Den.J. J. v. d. Tuin.. SiGarenfabrikant. " Rot- Haat. ter Mw. G, Wansink-Groothoff, huisvrouw, B. Ubbink. Aueldoorn. Arnhem. Mw. M. UbbiAk-v. Dieren, Apeldoorn. Mw. L. Wansínk-Soeters, Bilthoven. H. L, VaIk, handelsreiziger, Groningen. L. Wassing, metselaar, Groningen. Jac. Veen, arbeider, Alkmaar.. Mw. J. Wegelin, Schoorl. J. Veenis Jr., Krommenie. Ti. Weis, Drachten. Biintse Veenstra, Appelscha. F. J. Welzenbach, kantoorbediende. Mw. Romlje Veensfra, Donkerbroek. Amster (Fr.) B. Wendt, fotograaf, Laren (N.H.) Tienus Veenstra, Donkerbroek (Fr.). J. D. v. d. Werff, isoleerder, Rotter- F. Veerman, timmerman, Westwoud. Den (N.H.) Wim Wessels, Amster W. v. Sonsbeek, expediteur, Utrecht 3fw. A. Veerman-Gruot, Westwoud. Mw. Lili Westerbaen-Smidt, leerares, Mw. G. v. d. Spaa-Loek -4mersfoort. (N.H.) R. H. B. S., Middelharnis. iríw. F. E. Spaanderrnan, Amersfoort. B. v. d, Velde, kantoorbediende, Rot- G. Westmij.se, Herv. pred., Drachten. H. Spaarfaren, bloemist, Aalsmeer. ter Mw. G. Westmijse-,Schrnitz, Drachten. Klaas Spaargaren, rijwielhersteller, L. G. Veldt, Den J. Willems, Amster Aalsmeer. Jan Venema, Stadskanaal (W.) Hein Willemse, iur. stud.. Den P. Spaargaren Pzn., Aalsmeer. G. Vergaay, Breedzand (N.H.) Mw. v. Wingerden, Den A. Spierdijk, handelsreiziger, Den Fr. J. Verhey, koopman, Rotter A. Wisse, Arnhem. J. Verhey, havenarbeider, Rotter M. Witinond. journalist, H:lligersberg. F. Springelkamp, letterzetter, Foxham. Kees Verhoeven, D,en A. J. v. d. Woesteyne, Amsterdam Gr.1 J. L. M. Vermeulen, Den Mw. H. Wolfraad-Spaanderman, Bus- J. M. Spruyt, Dieren. Elw. L. J. Vefh, Dieren. sum, Mw. L. Spruyt-v. d. Velde, Dieren. Ariën R. Visscher, Amster K. Wouda, zonder vaste woonplaats. Jos Standaar. kantoorbediende, Rotter- H. Visser, Den Mw. T. Wouda, onderwijzeres, Krom Mevr. S. v. Vleuten-v. d. Mandele, menie. G. Stannk, hoekhandelaar, Zutfen. Bussum, S. A. Wijkniet, kantoorbediende, Rot- Jan Steen, Soest. W. v. Vliet, boekbinder, Groningen. ter Uw. Steen-Barske, Soest. J. W. Vlind, timmerman, Krommenie. J. Ypma, Tíjnie (Fr.) M. D. Steenstra, Bussum, D. H. Volz, dienstpl. Hollander, Mün- Piet Zeeman, Nederhorst den Berg. Mw. H. Steinvoort-Papenburé. Dieren. chen. G. Zoet, Heerlen, H, J. Steinvoort, timmerman, Dieren..T. E. Vonkenberg, Bussum. Mw. J. K. Zoet-Lukkien, Heerlen. J, Steínvoort, aannemer, Dieren. M. Vonkenberg. Bussum. P. Zuydendorp, boe,kdrukker, Utrechí. J, D. Steinvoort-Bos, Diewn, Mw. L. Von~ken~herg-Meijer, Bussum. Muus Zwart, granietbewerker, Wor- Mw. Mien Steinvoort, Dieren. Johannes de Vos, Utrecht. merveer. C. Sterkman, havenarbeider, Rotter- J. C. de Vos, havenarbeider, Rotter Fr. Zwennes, Den Eghert de Vos, bouwvakarbeider, Gro- MW. Bertha Zijlstra, Nederhorst den Mw. Will57 v. Stockum, leerares #M.O., ningén. Bert. Rotter Mw. Gecrtie de Vos-Knevelman, Gro- J Zijlstra, kleerm3'ker, Groningen. Willy P. Stolp. autobusondernemer, ningen. b. kees Zijlstra, Amster Heerenveen. Mw. A. Vredeveld, Leerares K. en O., MW. M. Zijlstra, Hilversum. H. J. C. Stork, Velceroord. Rotter Alwie een volgende oplaag - - van dit manifest mede wenscht te onderteekenen zende zijn OF haar naam, woonplaats met straatnaam en desgewenscht beroep OF Functie duidelijk en ten spoedigste op aan H. E. Kaspers te Hilversum, Gijsbr. van Amstelstr Bijdragen, ter bestrijding van de kosten dezer manifesten, die alle gratis verspreid worden, zende men aan Mw. J. Pestman Koning-Van Heuven te Rotterdam, Stationsplein ga. Postrekening Deze 2e oplaag, Januari 1925, bevat 620 namen.

6 ~ ~ ~~. Wij, mannen en vrouwen, anti-militaristen, zien met vreugde dat onder de zoogenaamd dienstplichtigen de neiging tot het vormen van,,vredeslichtingen" toeneemt, en dat het aantal van hen die weigeren soldaatte worden, langzaam maar zeker groeit. Wij gevoelen ons gedrongen, openlijk de zijde der principieele dienstweigeraars te kiezen. Wij verklaren, voor zoover wij ooit tot direct of indirect militair werk gedwongen zouden worden, vast besloten te zijn, zulk een,,dienst" te weigeren, niet alleen in kazernes, loopgraven, oorlogschepen, vliegmachines, maar ook in munitiewerkplaatsen, fabrieken, in het transportbedrijf, - kortom geen werk te zuilen verrichten, dat met oorlog en oorlogsvoorbereiding samenhangt. Wij bedoelen, mede door dit manifest een mogelijke mobilisatie van oorlogskrachten te voorkomen. Wij wekken allen, die voor den vrede strijden willen, op, zich onmiddellijk met ons tegen den oorlog te mobiliseeren, en wanneer oorlog dreigt uit te breken, dien door daadwerkelijk optreden te verhinderen. K. Abelinan. Rotter F. v. d. Berg Suykerbuyk, tramman, C. Bonnet, Blaricirm. A. Ags t eribbe, koopman, Amster Rot ter Mw. A. G. BonneLBroederhart, Blari- Mw. R. Agsteribbe-de Leeuw, huis- Mw. A. A. Beversen, Ditren. cum. vrouw, Amster Martin Beversluis, letterkundige, Blari- A. M. Bos, Amster A. J. Althuis, Beetgum. cum. C. Bos, Amster Mw. W, Althuis-Indsinga, Beetgum. Mw. Beversluis-Schuitemaker, Blari- J. Bos, koopman, Amster F. Andringa, aanspreker, Witmarsum. cum. Mw. B. Bos-Hart, Amster 3lw. C. van Anrooy-Gallé. Hilversum. Mw. F. Beyerling. den Mw. W. Bos-v. d. Oord, Amster Mw. A. Arriëns, onderwijzeres, Velp. VI.'. H. P. M. Beyeding, Den Haae W. Bosch, Leeuwarden. A. v. Asselt, Hoofd Engendaal School, Dirk Biesboer, Iabriakaa;be;der, Wor- Alb. Bosman, electr.-teclin. ing., An- Soest. merveer. ster Mw. J. C. van Asselt-de Patter, Soest. Gijs Biesheuvel, Aalsmeer. Chris Bosman, Amster L. de Baan, Herv. Pred. Drachtster- A, D. Bindels, Arnhem. Mw. N. Bosman, Biltboven. Campagnie. Mw. G. Bleeker, zonder vaste woon- Mw. W. BosmanJ3ilthoven. W. Baas, Huizen. pliats. L. J. Bot Jr., Amsterdam,.Mw. Ali Bakker, onderwijzeres, Rot- J. Beuving, 'grondwerker, Groningen. B. Th. ter Braak, jur.-can'd., Bussum. ter R. Bloemendaai, caféhouder, Wester- J. C. Brandt-Corstiuc, gew. luit. ter zee, J. J. Barneveld, schilder, Utrecht. Blokker. zee, Naarden..4. K. Bart, landbouwer, Heer Hugo- Mw. A. Bloemendaal-Stam, Wester- Mw. J. P. M. Brandt Corstius-Krol, waard. 'Blokker. moeder, Naarden. H. C. Barthel, Doopsgezind Predikant. Chr. Blom, Ass.- accountant, Alkmaar. H. v. d. Broek, Arnhem. Aalsmeer. W. B. Blom, Den Cornelis Broeke Sr., suikerwerker, Jan Bas, Apeldoorn. Mw. J. N. Blommaert. verpleegster. Rotter E, Bastiaanse, Den Utrecht, W. Broese van Groenou Sr. oud-kap. Mw. Bastiaanse, Den Ha-ag. P. Blijen'burk, Krommenie. der arta.o. L. Den G. Batterman, Horstermeerpolder. Mw. G. Blijenburg-van Hesse, Krom- Mw. J. E, Broese van Groenou-Wiese- Ch. Bedoe, Amster menie. man, Den M.W. W. Bedoe- Y. d. Tas, Amsterdam, Mw. Charlotte Boeke, 'Hilversum. Mw. J. F. Broese van Groenou-Jalink, C. Beek, havenarbeider, Rotter Kees Boeke, Bilthoven. Den P. G. Beentjes, gem. ambtenaar, Den M.W. Betty Boeke-Cadbury, BJthoven, E. Bron, Tijnje, (Fr.), Mw. A. M. Boeken, Blaricuni. C. A. Bruidegom. Zandvoort. Mw. M. A. Beentjes--Broeren, Den J. Boekschoten, Hilversum. Mw. Dr. Nicolette A. Bruining, gods- Mw. Gr. Boer, Den dienstleerares, Scheveninpen. Mw. S. Begemann. Nunen, N. Br. C. Boatman, Hilversum. Rhus v. d. Brink, Aneriforrt. W. Beliaars. Rotter Mw. Cath. Bodman, Hilversum. J. de Bruyn, havenarbeider, Rotter- Mrv. C. J. Bellaard, Rotter L. Bostman. Hilversiim. J. M. Bellaard, timmerman, Rotter. Jlw. G. Rogtman- v. d. Oord, Hilscr-3. A. Buis, onderwijzeres, Sussurn. sum. ' D. L, Bulthuis, boekhouder, Den Hyg. P: Bellaard, timmerman. Rotter C. van Boheemen, handelaar, Dm Mw, C. Bun?er. leerares Nijver!:c:,-s Mw. P. Bellaard, dienstbode, Rotter- Haaé. onderwijs, Dordrecht., Mw. M. Bnissevain-Advocaut, Zwolle. Dirk T'ijL Den Haaé. Joh. Renus. Sfadsbannnl. Mw. C. Rolt. Am.te+-clarn. J. Bijlctra, Red...De Arhei5c:". C7.i Flw. J. Ren.us-Box-). Stadskanaal, Mw. Wecl A. S. C. Bolt-de Vooght, ninorn. J. v. d. BerQ. metaalarbeider. Utrecht. Arnsterdlm. ' Mw. M; Codé, dienstbode, Amster Mw. v. d. Berd. moeder. Utrecht, C. Pommeli6. den,mw..m C-1i.r'. IPeF-Vez? i ~ - c ~, ~ ~ Mw. wed. Dr. H. W. Ph. E, v. d. Bergh J. Bommeljé, Utrecht. A, L, Constandse, propagandist, Den Y. Eysinga, Zutfen. ' A. Bonne, Amster H2a.g. "

7 A. M. Constandse, verz. inspecteur, den J. v. d. Gaag, me1,khandelaar. Den Chr. de Hoop, lood en zinkwerker, Utr. Haafl. J. Hooyberg, timmerman, Amster Mw. E. Coops-Broese van Groenou, Mw. D. Ganzinga, wijkverpleegster, G. K. v. d. Horst, Ned. Herv. pred, den Haag, Ferwerd (Fr,). Deersum [Fr.). J. Couvée, den Haag, C. J. de Geest. Arnhem. Mw, Anneke van Houten, Hilversum. A. Dekker, landbouwer, Oudendijk. Mw. Riek de Geest, Bergeyk (N. Br.). Jan Houtman, Soest. OV.H.1 A. A. d,e Geus, Arnhem. Anton Hoytink, techniker, Rotter II. Dekker Wzn, boekhouder, 'Hílver- J. Giesen, secr. Int. Anti-Milit. Bur., W. Hofenhamp, Arnliem. sum. Bilthoven, J. B. Th. Hugenholtz, Herv. Pred., Am- Mw, J. S. Dekker-Beckmann, Hiher- Mr. H. Giltay, Den inerstol. [Z.-H,). sum. Mw. C. Giltay-Tjallingii, Den Mw. E. M. H,u$enholtz-Pouwelsen, Am- P. Derksen, Arnhem. M. Gobets, propagandist, Amster merstol. [Z.-K). - J. Dilring, sigarenmaker, Groningen. P. Godefroy, transportarbeider, Utrecht. Maarten Hulst, Bilthoven. W. M. Dinger, Bussum, M. Gortemulder, E Rijnder Humsmel, Heerlen. R. Dinger Jr,,jur, stud. Utrecht. J. G. Götze, Amster Karel Hunterslag, timmerman, Am- Mw. L. Dingerink, verpleegster, Am- Mw. D. C. Götze-Smitskamp, Amster- ster ster Jam. Mw, Riek Hunterslag, verpleegster. G. van Doornik,barbier, Blaricum. Mw. Ali Goubits, bloemenkweekster, Amster Mw. M. v. Doornik-v. Asperen, moe- Horstermeerpolder. H. Huve, voorz. Land. Fed. V. Texder, Blaricum. C. J. Graadt van Roggen, jur. student, tielarb., Enschedé. J. Drent. magazijnbediende, Groningen. Utrecht.. Julius Hijman. #musicus, Amster Roelof Drerit, Heer1,en. C. de Graaf, cuisinier, Groninqcn. A. Jacobsma, Groningen. Mw, B. Drent-Hummel, Heerlen. Mw. Marie v. d. Graaf. Den Haac. Mw. c. Jakma-Kenkhoff, Bussum. Fok,Lo Drost, tuinier, Bergeyk m. Br.). Jacques Griese, winkelbediecde, Rot- Mw. Gees Janma, Laren H.I. J. Duyvelaar. Arnhem.. ter od. J. Jansma, Drach,ten. S. nii',qtra. Utrecht. H. C. Griffioen, typograaf, Bussum. A. R. de Jong, Voort. Prot. Bond, Bus- Trien Diikstra, Utrecht, Ren Groenentdaal, Hiarlem. mm. Mw. A. Ebbinge Wu%ben- v. Mansvelt, Herman Groeniendaal, Schoten. Han de Jong, Utrecht. Den Cor Goenendaal-Donker. Schoten. H. K. de Jong, in assurantiën, Heeren- Mw. H van Eeden, verpleegster, Blari- Mw. Groenhof-Wanrooy, hoobd eener veen. cum. school. Hoorn. Mw. Jeanne de Jong, archivaris, Den Mw. N. C. Eegdeman, onderwijzeres, A. Groot, Schellinkhout. Haag, Schoonhoven. M.W. E. Groot-Bosstad, Schellinkhout. Mw. A. L. D. de Jong- Dieren. H. Eernst. timmerman, Utrecht. Cor de Groot, typograaf, Amster Albert de Jong? iournalist, Amsterdam IMw. E. Egels, Hilversum. Ch. Grootveld, handelsreiziger, Gro- Mw. Lena J- de J.ong9 pleegzuster* Honk Eikeboom, publicist, Amster ninpen. Dieren. Willv Eikeboom. moeder, Amster Arie Grijs. Amster A. Jonceling, gem. werkm., Rotterdam Mr. W. H. A. Elink Schuurman, lector.jac. ter Haak. Wormerveer. C. J. Jongeling, koopman, Rotterdam Ned. Handels Hoogeschool* den J. de Has-n, Leeuwarden. Mw. J. Jongeling, dienstbode. Rotter J. de Haas, spreker en schrijver, Am-. A. Flhrink. Hvn. School. Lar'm mih.) ster W, J. Jongeling, Rotter P. Eldering, Rem. Predikant, Rotter- M.,Hias. onderwii~er. Hoorn. Mw. Wed. G. J. W. de Jongh-Brotse v. Mw. Wed. Mr. A. J. C. v. Hamel-Eland, Groenou, den M. P. van Empel, Utrecht.,Amersfoort. E. J. Jordlen,s, Arnhem. Mw. M. S. Erkelens, Laren PN.-H.). G. Hamersla6 Sr.. Utrecht. H. J,oustra, koopman, den Helder. A. Erkendieu, Arnhem. Piet Hamerslac. Utrecht. Mw. H. Joustra-Hoeber, den Helder. Mw. C..T. A. Erwig-Retra, Bussum, Mw, F. C, M. Harting, onderw. Hum. J. Kannegieter. Enschedé. Mw. G. M. F. v.d. Es, verpleegster, Am- School. Laren [N.-".). Mw. J. Kannegieter-de Vries, Enschedé. ster Klaas Hartog. E H. S. Kardol, Bussum. Mw. J. v. d. Es, Soest. Mw. N. den Hartoe. Den H. E. Kaspers, journalist, Hilversum. Jan v. d. Es, Soest. E. Havers, Den Mw. A. 'Kaspers-Menkema, Hilversum. Nw. M. E:v. d. Es, onderwijzeres, Bilt- W. Havers, Den ' Mw. Will Keja, Uttecht. hoven. Mw. A. van de: Heide. Bussum.. G. Kelders, stucadoor, Groningen. M. L. v. d. Es, Snest. J. H. Held. arbeider. Alkmaar. J. Kempen. Arnhem. Albert Evrleens Aza. Jr., Aalsmeer. J. M. van Helden, kantoorbediende, M. c. H. Kesting, havenarbeider, Rot- Mw. T. Eveleens-Havenberg, Aak- Rotter ter <. meer. Joh. Helmerhorst, uitgever, Bliricum. Jan Kirpenstein, kantoorbedien'de, Joh. Y. d. Evnde, Stadskanaal. A. J. Hermans, metaalbewerker. Rot- Zeist. Mw. P. J. A. v. Eysselsteyn, steno- ter Mw. A. J. Klaassens-Vonkenberg, Bustypiste, Zwolle. W. Heutink, winkelier, Enschedé. sum. Mw. Wed. G. v. Fastewhout, Bussum. Ph. Hilbrant. Arnhem. C. Klatten. havenarb., Rotterdam, M. Ferro. kleermaker. Blaricum. V. M. J. Hilbrant. Arnhem. V. d. Kleef, Arnhem. ' Mw. B. Ferro-de Groot, Blaricum. Mw. M. 'H. Hillenius, onderwijzeres Bram Klein, boekhandel., Amersfoort..J. J. H. Fitski, Arnhem, Amersfoort. R. Kl,ein, koooman, Bunnik. (U.] Wim Fleumer, fabrieksarbeider, Wor- A. Hobhelink, Enschedé.. M.W. Naatje Klein, Amersfoort..memeer. MW. Albertje Hobbelhk-Faken, En- w. Kleinhuis, Veen Fokko Fokkema, houtbewerker, Gro- schedé. H. Kleyn,. Rotter ningen. Mw. Jacoha Hobbelink. Enschedé. Mw. E.,Klinkert, onderwijzeres, Bilt- Yge Foppema, onderwijzer. Sneek. P. Hobbelink. Enschedé. hoven....j. Frantzen. t.im~merman.blaricum. H. Hoekveld, Arnhem, C. Knap, Amersfoort. Mw. J. F. Frantzent-de Lange, veiplceg- K. Holstvoogd, timmfrm. Bmt /;N.-Br,). Jac. Knau, kqrsfoort. ster. Biaricum. 6. Holtman, metaalarbeid., Rotter MW. M. Knap-de Roo, Amersfoort. P. Fiilstra, den - H. Holtman, Rotter W. Kniu, sigarenmaker, Rotter D. Fiinhaar. Hilversum, Jurjen Hoogeveen, Donkerbroek (Fr.], A. W. Knipscheer, koopman, Baarn.. '!w. Fijnhaar, Hilversum. Roelof Hoogeveen, Amersfoort. Jan Koedijk, -Aalsmeer $ - I. -,..

8 Mw. G. Koeter-Groot, Krommenie. gangster Prot. Bond, Rotter dienstig Leven", Zandvoort. Dirk v. Koert, behanger, Den Pieter Mantel, Best (N.-Br.) R. Pape, koopman, Soest. Mw. Y. Koert, Den Mw, Grietje Mantel-Singer, Best (N.Br,) A. H. Parijs, chem. cand,, Leiden. W. Koningsteyn, stuurman ter koop- F. v. d. Mee, Den H. M. Pasman, huisschilder, Leidcn. vaardij, den Helder, Rudolf v. Meekeren, Delft, C. Pating. Den B. P. v. d. Kooi, Apeldoorn. A. P. Meelis, boekdrukker, Don Mw. M. E. Pating-Horst, Den Mw, T. v. d. Kooi-Camphuis, Apel- Mw. H. c. Meelis-Kila, Den A B. Peeters, Den doorn B. Meester, Tijnie (Fr.). A. P. Peeters, Den Mw. A. C. Kok, Bussum. F. Meester, Tijnje (Fr.) Mw. E. M. Peeters-Bovenlander, Dcn Mw. Chr. Kok, Bussum. A. Mein. Groningen. Haag, Jan Kok, Enkhuizen. F. G. Mein-Kaspers, Groningen L. J. Peeters, Den Haag, Mw, WiIly KokSchreuder, Enkliuizen. C. Merkman, Rotter S. Pe els. Den Chr. Koppen, Utrecht. Mw. K. Y. d. Meden-Muilwijk, Bus- Mw. $. Pestman Koning-v. Heuven, S. Korff Czn., Enkhuizen. sum. Rotter E. Koster, Amster B. Meiier. machinist, Groningen.. J. C. Peters, rentenier, Haarlem. Jan Kraan, teekenaar, den Haag, J. B. Meijer, Dordrecht. A. v. Petten, metaalbewerker, Enschede P. v. d. Kraats. werkman. Rotter Mw. Koos Meijer, Hilversum. D. van Peursen, Herv. pred., Eind H. Krikke, Glanerbrug. ' Mw. Marie Meiier, Utrecht. hoven. Jan Kruithof Cremer Sr., scheepsklin- G. A. Mey, kantoorbediende, Rotter- J. Pietens, koopman, Groningen. ker. Rotter Piet Krul, kantoorbediende, Den Haag Jacq. Krul, iournalist, Den P. v. Kubben, havenarbeider, Rot- ter Han Kuisten, Sprang [N.-Br,). M. W. Kup, kantoorbediende, Eindhovm..J. M. Kühe, Arnhem. A. Kuvper. havenarbeider. Rotterdam, Mw. Bep. Kuyper, Rotter J. Kuyper, ass. accountant, Bilthoven. Mw. J. Kuyper-v. d. Valk, Bilthoven. HUQO Landheer, kunstschilder, Den Mw. M. Landheer-Tels, Den Mw. - M. G. Landman, verpleegster. Bussum. D. J. Lankester, IIpen Mw. J. Lankester-Palsen, Ilpen Mw. I. Last-ter Haar, Rotter Chr. Lebeau, kunstschilder. Den Haag J. Ch. Lebeau, schilder, Haarlem, Cor Leefkens, schilder, Amster G. de Leeuw, Herv. pred, Oud-Kirspel. G. Lekkamp. reiziger, Groningen. F. H. Levendig, Amster A. de Levie, koopman, Groningen, Mw. Joh. Y. Lier, Den Mw. L. A. A. Liernur, onderwijzeres, Velp. 5, de Ligt, schrijver en spreker, Dc,: ' híw. C. L. de Ligt-v. Rossem, Den Adri v. d. Linden, Amster W. M. Lindner, Den Haag, Mw. Lena Lindner-Schagen, Den Mw. H. J. Lintveld, Bussum. Mw. Wed. J. A. LintveldiHiddink, Bussum. Joh. H. Littooij, uitgever, Soest. KI. Looper, Tijnje. (Fr.) S. Looper, Tijnje. [Fr.) Mw. Gien Luiting, kantoorbediende, Hilversum, Jac. P. Luiting, Hilversum. H. v. Luyn, tuinder. Bergeyk [N.-Br.) G. Luytink, barbier, Groningen. Jan P, Maarleveld, Rotter J. Maarse. Schellinkihout. Mw. C. Maarse-Best. Schellinkhout. Mw. Rie Maassien, IHilversum. Mw. L. Maass-n-Kloppeniburg, ' Hilversum. Mw. Dr. Annie Mankes-Zernike, voor: Mw. Annie v. d. Plaats, Den H. Miedema, Blaricum. Nies Platje, Stadskanaal. Mw. F. Miedema-Boomgaardt, Bla- B. J. Ploeger, typograaf, Groningen ricum. D. Ploeger, typograaf, Groningen. S. v. MierIoo, Den Mw. D. v. PuffeIen. Den Lod. v. Mierop. publicist, Laren W.H.) Mw. Y. Radelaar Gosliga, Bolswsrd Mw. T. v. Mierop-Mulder, Laren (N.H.> Mw. Q. Raven, verpleegster, BIaricum Mw, Nine Minnema, Brussel. L. A. J. Rebers, koopman, Rotterdam H, J. Mispelblom Beyer, Rem. pred., Dr. J. v. Rees, oud-hoogleeraar, Hii- Schoonhoven. Mw. J, L. Mispelblom versum. Beyer-Pelt, Mw. J. Redeker Bisdom-Fijnhiar, Hil- Schoonhoven. versum. Mw. A, A. Mol-Wezenaar, 'moeder, Mw. J. Reesink, Dieren. Rotterdam, J. J. H. v. Regteren, Den Mw. Jacoba Mossel, godsdienstonder- Mw. L. Remmert, onderwijzeres Hum.- wijzeres, Amster school, Laren (N.H,]. Anthonius v. Mourik, bouwvakarb., Mw. A. Renooy, Hoogwoud. Rotter Mw. Stien Rmsen, Amster A. Mulder. metaalbewerker, Rotter J. Reyerse, timmerman, Den Mw. M. R. C. Mulder, ierpleegster, J. P. Riedel, E Bilthoven. Meinte Ringia, Marum (Gr,), Jan Mulders, teekenaar, Boy1 (Fr.) Jan Rink, Soest. Gé Nahrink, Amster Wiehe v. Roeden, Donkerbroek. T. J. Nies, Arnhem. H. Rogge, Heerlen. Mw. B. Guda Niestadt, fot'ografe, Den Piet Rol, Krommenie. M. A, Romers, Noordwijk a. Zee. George Nimmo, Den Haae P. Tih. v. Romondt, leeraar midd, fee Mw. G. Nimmo-Roel, Den kenen, Haarlem. P. Nobel, metaalhewerker. Rottordarn. Mw. M. Rompeiman, Bussum. Mw. Noordeloos-Houtkooper, Dieren. B. A. Roodzant, kantoorbediende, Rijs- C H Y Noordm. tvnoariaf Dordrecht. wiik fz.h.1 W. B. M. Noordhoff, Rem. pred. Mw.'L. 'J. R'oodzant-Bustrop, Rijswij!;. Lochem. íz.h.1 Jacob Norder, Vledderveen [Gr.) P.'H. v: Roon Jr., Rotter J. F. v. Nugteren, kantoorhediende, G. H. Roos, bouwvaka&., Wormer. Rotter Mw. Anna C. Roos, pensionhoudster, Mw. M. C. v..nutteren-schuilwcrve, Diere.n. Rotter Harm de ROOS, Terwispel, vw. Jet Oldcboerrigter, Amster G. Roosink. Arnhem. Mw. Liberta Oldeboerrigter,. Amster- J. V. Rosmalen, Arnhem. The0 Rueter. architect, Blaririim. Jan Onderwater Sr., metselaar, Rot- Mw. G. F. Rueter-Sluyters, Blaricum. ter MW. Gioia Rijnberk, Bliricum. Mw. C. M. A. v. Onsenoord-Otto, Mw. s. Rijser, studente Wis- en Na- Bussum. tuurkunde, Utrecht. Gerrit van Oort, Amster Mw. H. B. Salomon, Amster V Oosten, Amster Mw. T. SaIverda-v. Berkum. Bussum. Mw. H. P. Oosten-Bolt, Amster C. A. Sanders, havenarbeider, Rotter- Mw. C. A. E. Y. Ordent, ex-onderwij- zeres. Velp. H. Schaap Czn., Huizen (N.H.) C. v. Os, barbier, Hilversum. S. J, Schaper, Amster A. Overré, Amster Mw. Schaper-Vierstra, Amster G. Overré, Amster B. F. Scheepmakers, Den Haag,.J. C. Overstegen, journalist, Santpoort. MW. J. W. Scheepmakers-Kardol, Den M. Paasse, werkman, Utrecht. N. Padt. voorg, Zandv. Kring,,,God? Mw. Hilke Scheltens-Drent, Heerler,.

9 Hein'.' Mw. J. P. Schenk,verpIeegster, Hilli- A. Storm Jr., boekdrukker, Utrecht. Gerrit Vrees, Bussum. gersberg. Mw. Nansje v. Straalen, Den W. B. Vreugdenhil, Den Haag N. J. C. Schermerhorn, Herv. pred., Mw. Dien v. Straaten'. Den Mw, Cor de Vries-Kappelle, Hilver- N. Niedorp (N.H.). M. Stuiver, kantoorbed., Aalsmeer. sum. A. Schetselaar, Utrecht. Mw. C. Stuurman-Koolschijf, Soest. F. de Vries, Enschedé. W. Schetselaar, Utrecht. Jan Suk, kantoorbediende, Amster Mw. F. C. de Vries-Boorsma, Ureterp. Mw. Anna Schimmel, Amster A. C. Suykerbuyk, vormer, Rotterdam (Fr.) W. Schoegje, Tijnje (Fr.) Mw. S. de Swart-Althuis. Beetgum. J. de Vries, Herv. pred., Ureterp (Fr.) W. Schoegje Wzn., Tijnje (Fr.) C. R. Sij,sling, uitgever, Rotierdani. O. de Vries, #Hilversum. M. Schoiten, adj. comm. dir. Rijks- A. Tasman, chem. cand., Den The0 H. de Vries, Haarlem., postspaarb, Amster Ary Tazelaar, Best (N.-Br.). T. bij 't Vuur. E Mw. Wed. G. Schönhard-Krecke, Mw. Ali Tazelaar-Stolp, Best (N.-B.) Piet Vijlbiief,'Grafisch werker, Utrecht. Nij,megen. Wim Telder, Amster. Dirk Waalwijk, Rotter H. W. Schonk, Utrecht. Mw. M. v. d. Tent, Dieren.. Dr. R. de Waard,. geneesheer, Gro-.. J. Schoonlingen, winkelier, Den T. H. Thung, Bennekom. nincen.. S. Schoppen, Tijnje (Fr.) Mw. F. L. Thung-Willekes Macdonald, Mr. 'S. K. -de Waard, adv. en proc., C. J. Schouten, goudsmid, Rotter Bennekom. Groningen. Mw. H. SchoutenSchrama, huisvrouw, K. Tillema, concierge. Groningin. E. Wagenborg, 'scheepsmakelaar, Delf- Rotter S Tillema, barbier, Groningen. ziil. - I G. Schreuders, Eindhoven. Mw. A. J. Tillemans, gep. onderwijze: G. Wagenborg, Delfzijl,. Mw.J. Schreuders-Voorham, Eindho- res, Lunteren. W. Walop, Rotter ven. MW. A. Tromp, Breedzand (N.H.) F. P.. J.. Wanrooy, Ned. herv. pred., Herman Schuurman. Utrecht. b. Trom, winkelier, Ilpeni ' Abbenlbroek [Z.H.) Wim Sinemus. teekenaar, Den. J. Troocc havenarbeider, Rotterdam: P. A. Wansink,.. stud. Ned. letterk., Den Afw. A. H, J. Sirks-Buchel, Rotter- J. J. v. d. Tuin, sigarenfabrikant, Rot- ' ter - ~. Mw. G. Wansink-Groothoff, huisvrouw, W. Slooten, zonder vaste woonplaats. B. Ubbink, ' Apeldoorn. Arnhem. Mw. A. Smif, Rotter Mw. M. Ubbink-v. Dieren, Apeldoorn. Mw. L. Wansink-Soeters, Bilthoven. Mw. C. Smit, Den. H. L. Valck, handelsreiziger, Groningen. L; Wassing. metselaar, Groningen. E. Smit, Groningen. Jac. Veen; arbeider, Alkmaar. Mw; J. Wegelin,--Schoorl. J. G. Smit. Zutfen J. Veenis Jr., Krommenie..Ti. Weis; Drachten;. S. Smit, Rotterdam, Biintse Veenstra, Appelscha. ' F. J. '.WeIzenbacli,. kantoorbediende, 1. D. Snoek, binkwerker. Eindhoven. -. MW. Romkje, Veenstra,. Donkerbroek.. Amster '. Ger. J. Sombroek Jzn., kantoorbe- pr.1 B. Wendt, fotograaf, Laren. (NH.) diende, Rotter, I Tienus Veenstra, Donkerbroek [Fr,).. J. D. Y: d. Werff,' isoleerder, Rotter- N. G. P. Sonders, drukkerijbediende, F. Veerman,.timmerman, Westwoud. -. :.,Den (N.H.) Wim Wessels, Amster W. v. Sonsbeek, expediteur,. Utrecht,. Mw: A. Veerman-Groot; Westwoud. Mw. Lili Westerbaen-Smidt, leerares, Mw. G. v. d., Spaa-Loek, Amersfoort. (N.H.1 R. H. B. S., Mid,delharnis. Mw. F. E. Spaanderman, Amersfoort.. B. v. d. Velde, kantoorbediende, Rot- G. Westmijsse, Herv. pred:, Drachten. H. Spaarfaren. bloemist,, -Aalsmeer. ter ' Mw. %. WestmijseSchmitz, Drachten. Klaas Spaargaren,,rijwielhersteller, L. G. Veldt, Den. J. Willems,' Amster Aalsmeer. Jan Venema, Stadskanaal [W.) ~ Willemse, jur.' stud.. Den P. Spaargaren Pzn., Aalsmeer.. G. Veriaay, Breedzand (N.H.) Mw. v; Wingerden, Den A, Spierdijk, handelsreiziter, Den H. J. Verhey, koopman, Rotter. A. Wisse; Arnhe,m. J. Verhey, havenarbeider, Rotter M. Witmond. journalist, Hilligersberg. F. Springelkamp,.letterzetter, Foxham. Kees Verhoeven, Den A, J. Y.' d. Woesteyne, Amsterdam G.1. J. L. M. Vermeden, Den Mw. H. Wolfraad-Spaandeman, Bus- J. M. Spruyt, Dieren, Mw. L, J, Veth, Dieren. sum; Mw. L. Spruyt-v. d. Velde, Dieren. Ariën R. Visscher, ;Amster K. Wouda, zonder vaste woonplaats. JOS Standaar, kantoorbediende, Rotter- H. Visser, Dmen Mw; T. Wouda, onderwijzeres, - Krom Mevr. S. v. Vleuteo-v.. d. Mandele, menie. ', G. Sfarink, hoekhandelaar, Zutfien. Bus sum. S. A. Wiikniet, kantoorbediende, Rot- Jan Steen, Soest. W. v. Vliet, boekbhder,' Groninfen. ter Mw. Steen-Barske, Soest. J. W. Vlind, timmerman, Krommenie. J. Ypma, -Tiinie vr.) -1 ' ' h.l. D. Steenstra, Bussum, D. H. Volz, dienstpl. Hollander,. Münl Piet Zeeman, Nederhorst dmen Berg. Mw. H. Steinvoort-Papenbur;. Dieren chen.. G. Zoet. Heerlen. H. J. Steinvoort, timmerman, Dieren. J. E. Von'kenberg, hussurn. Mw. J. K. Zoet-Lukkien, Heerlen. J. Steinvoort, aannemer, Dieren. M. Vonkenberg, Bussum. P.' Zuyd'exidorp,' boe,xdrukker, Utrecht. J. D. Steinvoort-Bos, Dieren. Mw. L. Vonkenherg-Meijer, Bussum.' Muus Zwart;.graniet,bewerker,..,War- Mw. Mien Steinvoort, Dieren'. Johannes de Vos, Utrecht. merceer,-' C. Sterkman, havenarbeider, Rotter- T. C. de VOS, havenarbeider, Rotterdam: Fr. Zwennes, Den Haag, Egbert de Vos, bouwvakarbeider, Gro- Mw. Bertha Zij!stra, Nederhorst den Mw. Willy v. Sioc,kum, leerares.m.0, nincen. Berg. '. ' : Rotterdam, Mw. Geertje -de 'Vos-KneYehan, Gro- br Zijlstra, kleermalker, Groningen. Willy P. Stolp, autobusondernemer? ningen. r - hees Zijistra, Amster Heerenveen. Mw. A. Vredeveld] Leerares K. en O., Mw. 'M. Zijlstra;~Bilversum., I H. J. C. Stork, Velseroord. Rotter, Alwie een volgende oplaag van dit manifest mede wenscht te,onderteekenen zende zijn of haar naam, woonplaats met straatnaam en desgewenscht beroe) of functie duidelijk en ten spoedigste op aan H. E. Kaspers te Hilversum, Gijsbr. van Amstelstr Bijdragen, ter bestrijding van de kosten dezer manifesten, die alle gratis verspreid worden, zende men aan Mw. " 1. Pestrnan Koning-Van Heiiven te Rotterdam, Stationsplein 9a. Postrekening Deze 2e oplaag, Januari 1925, bevat 620 namen.,...

10 Wij, mannen en vrouwen, anti-militaristen, zien met vreugde dat onder de zoogenaamd dienstplichtigen de neiging tot het vormen van,,vredeslichtingen" toeneemt, en dat het aantal van hen die weigeren soldaat te worden, langzaam maar zeker groeit. Wij gevoelen ons gedrongen openlijk de zijde der principiëele dienstweigeraars te kiezen. Wij verklaren, voor zoover wij ooit tot direct of indirect militair werk gedwongen zouden worden, vast besloten te zijn, zulk een,,dienst" te weigeren, niet alleen in kazernes, loopgraven, oorlogschepen, vliegmachines, maar ook in munitiewerkplaatsen, fabrieken, in het transportbedrijf, - kortom geen werk te zullen verrichten, dat met oorlog en oorlogsvoorbereiding samenhangt. Wij bedoelen, mede door dit manifest een mogelijke mobilisatie van oorlogskrachten te vo'orkomen. Wij wekken allen, die voor den vrede strijden willen, op, zich onmiddellijk met ons tegen den oorlog te mobiliseeren, en wanneer oorlog dreigt uit te breken, dien door daadwerkelijk optreden te verhinderen. K. Aibelman, Rotter Mw. E. Bakker-Schutte, Noordwolde, Jac. de Berg, gemeenteraadslid, Oude Sim. Achttiensribbe, m,etaakbew., A'j Mw. Lize Bal, Eindhoven. Tonge [Z,-H.], Klaas J. Adema, Witmarcum '(Fr.]. G Balvers, Utrecht. Mw. wed. dr. H. W.Ph.E. v.d. Bergh. v. Mw. C. Amdema-Lemstra, Witmarsum [Fr,] J. Barelds, stoker, N. Amster Eysinga, Zutfen. Mw. Teda Agema, Amster M. Barelds, machsinist, N. Amsterdam, F. v. d. Berg Cuykerbuyk, tramman, Rot- A. Agsteribbe, koopman, Amster Mw. B. Earelds-Stevens, N. Amster ter Mw. R. Agster,ibbe-de Leeuw, huisvrouw, -Abel Baron, Oosterwolde (Fr,) L. Bergsma, arb., Bargercompascuum. Amster Jansinus Baron, Appelscha, Mw. T. v. Beikum, Bussum. A. J. P. v. Akelijen, bouwvakarb., R' J. J. Barneveld, schilder, Utrecht. Mw. C. M. Besse-Koeter, Krommenie. F. H. v. Akelijen, voeger, Rotter - A. K. Bart, landbouwer, Heer Hugowaard. J. Betten, Makkinga (Fr.), Mw. M. T. v. Akelijen-Legerstee, moeder, /H. C. Barthel, Doopsgez. Pred., Twisk. J. Beuving, grondw., Groningen. Rotter Jan Bas, Apeldoorn, Mw. A. A. Eieversen, Dieren. Mw. C. v. Akelijen-Meyer, moeder, Rot- Mw. H. C. Bastert-Roland Holst, A' Martien Beversluis, letterk., Blaricum. ter E. Bastiaanse, den. Mw. Be'versluis-S'chuitemaker, Blaricum. Piet v. Albada, theol. stud., Leiden,. Xw. Bastiaanse, huisvrouw, den Alw. B. H. M. Beyer, kantoor;hed., A'dan. JP. Alblas, Rotter G. F. v. Bavel, Amster Mw. F. Beyerling, den Haag, Johs. Allart, Rotter Mw. Hetty Beck, tooneelsp., Amster Mw. H. C. Beyerling, den Mw. J. C. v. Alphen, Haarlem. D. G. Becker,&T.T.-ambt., Zeist. Mw. W. H. P. Beyerling, den A. J. Althuis, Beetgum (Fr.] H. J. Becker, Zeist. Mw. C. Biekast, Utrecht. Mw. W. Altthuis-Idsinga, Beetgum (Fr,). MW. C. C. Bedoe, Amster H. A. C. Biekast, Utrecht. H. C. v. Amstel, magnetiseur, den Ch. Bedoe, Amster P. Biekast, 's Hertogeabosch. W. v. Amstel, Rotter Mw. Willy Bedoe, Amster Mw.A.Biekast-Krücker, 's Hertogenbosch. MW. A. C. v. Amstel-Elskamp, den Mw. W. Bedoe+. d. Tas, Amster.. Mw. J. J. A. Biekast-Rembijes, Utrecht. F. Andringa, aans reker, Witmarsumi(Fr.), C. Beek, havenafbeider, Rotter Dirk Biesboer, fa'brieksarb. Wormerveer. Mw. C. v. A n h f e, Hilversum. Mw, Eva Beek, tooneelsp., Amster D. Biesh'euvel, Rotter J. Apeldoorn, Groningen. F. ter Beek, procuratieh., Zeist. Gijs Biesheuvel, Aalsmeer..Jac. J. Arend, Rotter Mw. A, ter Beek-Kreuger, Zeist. Mw. G. BiesheuvelABoshuizen, R' Nathan v. Arend, Rotter F. Beenen, Nijehorne (Fr,] Mw. A. H. Y. d, Bilt, Rotterdam, Mw. A. Arends, Amster Jan S. Beenen, Langezwaag [Fr.) A. D. Bindels, Arnhem. H. Arends, Amster S. Beenen, Nijehorne (Fr.). Pieter Blaak, Weedingermond. (Dr.). Mw. A. Arriëns, Onderwijzeres, Velp. P. G. Beentjes, gem. ambt., den Mw. H. Biaauw-Jager, Weiwerd (Gr.) MW. C. C. Arriëns-Gregory, Velp, Mw. M. A. Beentjes-Broeren, den W. H. L. Bladergroen, Rotter A. v. Asselt, Hoofd Eng, School, Soest, I Ernst Beernink e Ploeg Best (N.Br,]. Piet Blank, Amster Mw. J. C. v. Asselt-de Pagter, Soest. W. ' e g~m&gzï&&. Br.], A. J. Blanken, metselaar, Amster Mw. Jet Ates, Rotter Beth:, Noordwolde [Fr.], J. K. Blauw, Haarle'm. Mw. R. Ates, Rotter W. Beljaars, Rotter L. Blauw, caféhouder, Wijnjeterp (Fr.], Mw. G. Ates-Oskam, Rotterdam, Mw. C. J. Bellaard, Rotter Mw. G. Bleeker, zonder vaste woonpl. D. Aukema, Amster J. M. Bellaard, timmerm., Rotter R. Bloemendaal, Hoorh. Mw. Jeltje 'Aukema, Amster P Bellaard, timmerman, Rotter Mw. A. Bloemendaal-Stam, Hoorn. T. v. Baalen, ambtenaar, Amster Mw. P. B'ellaard, dienstbode, RotteF M. Blomisma, afb., Oud Sclioanebeek.. de Baan, Herv. Pred., Drachtster Comp. G. M. Bellaer, Amster (Dr,]. r" Mw. J..de Baan-v.d. Miele, Drachtster-C. Mw. Msarie S. C, v. Brnten, Boitsfort bij Chris Blom, ass. acc.ountant, &kmaar. Andreas Baarslag, Groningen. Brussel. W. B. Blom, dentist, den T. Baarslag, Amster Joh. Benfes, Stardskanaal. Mw. J. N. Blommaert, verpleegster, Lei- W. Baas, Huizen (N.H.). J. Benus-Boxen, Stadskanaal. den. Mw. A. Bakker, boekhoudster, A' A. v. d. Berg, Tijnje (Fr.]. P. Blijemburg, Krommenie. Mw. Ali Bakker, onderwijzeres, R' G: v. d. Berg (Dumont) Rotter Wil, Blijenburg, Krommenie. C. Bakker, reiziger, Westzaan. J. v. d. Berg, metaalarb., Groenekan (Ufr.) Mw. G. Blijenburg-v. Hesse, Krommenie. Jan Bakker, Finsterwolde. Mw. v. d. Berg, Groenekan (Utr.). H. ten Bader, schilder, Utrecht. J. A. Bakker, teekenleeraar, Noordwolde. M. v. d. Berg, Tijnje (Fr.) Mw, Charlotte Boeke, HSilversum. MW. Menna Bakker, Finsterwolde. Mw; J. v. d. Berg-Jager, Rotter Kees Boeke, Bilthoven. '

11 Mw. Betty Boeke-Cadbury, Bilthoven. Mw. A. M. Boeken, Blaricum. E. C. Boekholt de Lange, geestel. magnet., Amster Mw. Boekholt-Roosizn, Rotter J. Boekschoten, Hilversum. H. Boelmans. Mw. A. de Boer, Leeuwarden. Dé de Boer, den Haag, Eisse de Boer, Sappemeer. Mw. Gr. Boer, verpleegster, den H. J. de Boer, Amster J. de Boer, Leeuwarden. J de Boer, Aalsmeer. Jan de Boer, metselaar, Bilthoven. J. W. de Boer, St. Anna Parochie. L. de Boer, fabrieksarb., Sappemerr. S. F. de Boer, Pincjum. S. Brinksma, Jubbega (Fr,). H. van der Broek, Arnhem. Cornelis Broeke Sr., suikerw., R' Heyo Broekema, Veen A. C. Broekman, Soest. Mw. J. E. Broese v. Groenou-Wieseman. den Haag, ' MIW. J. F. Broese v. Groenou-Jalink. den Geert Broeze, Hengelo (O). A. Bron, Heerenveen. E. Bron, Tijnje (Fr.) Hann Bron, Tijnje (Fr,]. M. Bron, Tiinje. Mw. T. Bron, Tijnje. Mw. Jantje Brounius-Veltman, Heerenveen. A. Brouwer, Beetgum ifr.), Beene Brouwer, Nijeharne (Fr,). Mw. G. Brouwer-v. Dijk, Beetgum. Mw. T. de Boer-Boima, St. An. Parochie. MW. A. de Boer-Oppedijk, Pingjum (Fr,), Mw. M. de Boer-Schuur, Nieuw Beerta. J. W. Brubbencate, Amster MW. A. de Boer-Wigland, St.A.Parochie. C. A. Bruidegom, Zandvoort. C. Bog'tman, Hilversum. Mw. dr. Nicolette A, Bruining, godsdienst- L. Bogtman, Hilversum. 1 leerares, Scheveningen. MW. G. Bogtman-v. d, Oord. Hilversum. F. Bruinius, slager, Emmercompascuum. C. van Boheemen, handelaar, den A. Bruinsma, Appelscha. Mw. Wibina Boissevain, litt. studente, Frits de Bruin, handelaar, Leeuwarden. Amsterdam, H. J. Bruyn, rijwielhandelaar, Wormerveer. MW. M. Boissevain-Advocaat, Zwolle. Mw. J. Bok, leerl. verpl., Arnhem. Mw. R. Bok, Amster Karel Bokma, kunstschilder, Ilpen Mw. Annie Bokma-Koens, Ipeni Nw, C. Bolt, Amster Mw. Wed. A.S.C. Bolt-Vooght, A' C. Bommeljé, den J. Bommeljé, Utnecht. Bep. Bonn, kantoorbed., Amster C. Bonnet, Blaricum. D.C.P. Bonnet, bouwk. teeken., Blancum. MW. A. G. Bonnet-Broederhart, Blaricum. MW. C. Boogert, piano-leerares, Bussum. MW. G.C.A. Boogert-Lieffering, Bussum. MW. Jacoba Borger, Heerenveen. T. Borger, Hemenveen. Miep Borstlap, Amster A. M. Bos, Amster C. BOS, Amster J. Bos, koopman, Amster L. Bos, arbeider, Emmercompascuum. Mw. B. Bos-Hart, huisvr., Amster Mw. W. Bos-v. d. Oord, Amster MW. J. Bosch, Amster Mw. Joh. L. R. Bosch, Amster Mw. W. Bosch, Leeuwirden. J. Bosdriesz Jr., Amster C. Bosma, Heerenlveen. Alb. Bosman, electr. ing. Amster Chris Bosman Jr., Amster Mw. N. Bosman. Bilthoven. P. W. Bosman, ctraatmak., Groningen. Mw. W. Bosman, Bilthoven. Mw Bosman-Beukers. huisvr., Rotter L. J. Bot, Amster M. Bottema, Leeuwarden. B. Bouma, St. Anna Parochie. A. Bouwhuis, Amster J. Bouwhuis, Amster B. Th. ter Braak, jur. stud., Bussum. Nw. L. Th. ter Braak-Molenaar, Zalt- bommel. Mw. Jannie Braam, Rotter Mw. J. P. M. Brandt Corstius-Krol, moeder, Bussum. Nw. Thora Brester, piano-onderwijzeres, Bussum. Rin 's v. d. Brink, Amersfoort. J. de Bruyn, havenarb., Rotter T. de Bruyn, Leeuwarden. Mw. H. J. de Bruyn- Bas, moeder, Wor- merveer. Mw. H. A. Buis, onderwijzeres, Bussum. Mw. Jeltje v. Buiten, Appelscha. Rinze v. Buiten, Appelscha. S. v. Buiten, arbeider, AppeIscha. D. C. Bulthuis, boekhouder, den A. Buma, Enschedé. Mw. Buma-Geisweit v. d. Netten, Bilth. Cor Bunk, Rotterdam, Mw. C. Burbacih, klerk R.P.S.B., A' C. J. B. Burbach, kantooribed., A' F. Bufbach, kantoorbed., A' M\w. C. Burbach-Aalders, moeder, A' J. M. v. d. Burg, Leeuwaraen. F. v. d. Burg, metselaar, Leeuwarden. Jelle v. d. Burg, Oosterlittens (Fr.]. Job. v. d. Burg, Sr. opperm., Leeuwarden. Job. J. v. d. Eurg, Leeuwarden. Jurre H. v. d. Burg, Leeuwarden. Mw. Burger, leerares Nijverheidsonderw. Dordrecht. G. H. Burger, verpleegster, Santpoort. Mw. Helena S. E, Burgers, arts, Amers- foort. H. Busman, Groningen. Mw. Dina v. Buuren, Arke1 [Z.-H.). Mw. Mimie Buys, tooneelsp., Amsterdam, Buytendiik, Rotterdam, Jan W. Bijker, Langezwaag, [Fr.). Mw. H. Bijler-Hielkema, Langezwaag. Dirk Bijl, winkelbed., den Jac. Bijl, den T. Bijlenga, Leeuwarden, R. R. Bijma, arb., Grouw (Fr.). J. Bijlstra, Red.,,De Arbeider", Gronin- gen. Mw. M. Cadé, Amster rw. M. v. Calcar, Utrecht, Mw. M. Calisch, leerares, Bussum. G. Castelegus, Rotten Mw. Castelegus-Waaijer, Rotter E. ten Cate, Hengelo [O.). C. Christiaanse, magazijnm., Zeist. J. Claus, Hengelo (O,), L. v, Coev'orden, Groningen. A. L. Constandse, prooagandist, den A. M. Constandse, verz. insp., den A. L. Consten, Groningen. Mw. E. Coops-Broese v, Groenoii, den J. Couvée, Loenen zed. Veluwe. H. Cuperus, Leeuwarden. Mw. Anna Danko, Amster F. G. Danko, Amster B. Davildson, Assen. J. Deelstra, Zwaag westeinde (F'r.1. J. D. Deen, Goningen. A. Dekker, landbouwer, Oudendijk (N.H.) H. Dekker Wzn., boekhoud., Hilversum. Mw. J, S, Dekker-Beckmann, Hilversum. P. Derksen, Arnhem. J. Diever, Enschedé. J. Dilling, sigarenmaker, Groningen. R. Dinger Jr., jur. stud., Schie W. N. Dinger, uitgever, Bussum. Mw. L. Dingerink, verpl., Amster J. v. Dobben, Pietersbierum [Fr.). Wims v. Dobben, Pietersbierum. Aart v. Dobbenburgh, kunstschilder, Benfveld. Mw. H.V. Dobbenburgh-Adelaar, Bentveld. M. G. Doli, Maassluis. A. v. Donkelaar, den Haag, R. Dontje, typograaf, Sappemeer. Mw. G. Dontje-Bakker, Sappemeer. G. v. Doornik, barbier, Blaricum. Mw. M. v. Doornik-v. Asperen, moeder, Blaricum. J. Dorprichter, arb., Boven Knijpe. Mw. F. Dorpricihter-Hielkema,.,Boven Knijpe. C. Dorsman, Oude Tonge [Z.H.] Jan N. Dorsman, Noordwijk i(z,-h,), D. Dcrtman, onderw., Emmercomp. J. Dove, Enschedé. Mw. Mies Drabbe. den J. Drenth, arbeider, Emmer"Erfscheidenveen. J. Drent, magazijnbed., Groningen. Roelf Drent, Heerlen. Mw. B. Drent-Hummel, Heerlen. O. Drenth, apbeider, Emmer Erfscheidenveen. Fokke Drost, tuinier, Bergeijk (N,Br.]. J. N. v. Druten, N.H. Pred., Noordwolde. k v. d. Duin, Agpelscha. Harm v. d. Duin, Appelscha. Houke J. v. d. Duin, Oosterwolde (Fr.]. Mw. C. A. J. Duin-Montijn, verpleegster, Udrecht. H. v. Duinen, brandwacht, Amster Mw. H. v. Duinen-Kroon, Amster S. Duisman, Groningen. Alb. v. Duuren, den Haag, Eeuwe Duursmta veenarb., N. Weerdinge. Jan H. Duursma, Wijnjeterp (Fr.) J. Duyvelaar, Arnhem. A. van Dijk, St. Anna Parochie. Cor v. Dijk, Katlijk' (Fr,), Hein v. Dijk, Amster H. v. Dijken, Groningen. W. Dijken, Emmer Compascuum. A, Dijkstra, Zwaag westeinde (Fr,), A, D, Dijkstra, Lonneker. Ebe DijkstTa, St. Jac.-Parochie. G, Dijkstra, St. Anna Parochie. Mw. H, Dijkstra, Amster P. A, Diikstra, Nieuw Beets. Mw. S. Dijkstra, Leiden. S, G. Dijkstra, St. Anna Parochie. Mw. Trien Diikstna, Utrecht. Mw. T. Dijkstra-Schouwerwou, St.A.Par.

12 A. Ebbeling, Hilversum. J. Giesen, Groenekan (Utr.). Mw. A. Ebbinge Wubben-v. Mansvelt, J. F. G. Giezen, Groningen. den W. Giezen, Leeuwarden. H, C, Eckhard. smid, Amster Mr. H. Giltay, den Mw. H. v. Eeden, verpl., Blaricum. Mw. C. Giltsay-Tjallingii, den Haag,. Mw. N. C. Eegdeman, onderwijzeres, Nieu- M. Gobets, propagand., Amsterdam werkerk a.d. IJsel. P, Godefroy, transportarb., Utrecht, Tsh. A, Eekman, leeraar, Amster M. Gortemulder, E Mw. Ëekman-de Kruyff, Amster D. Gosling, Menaldum [Fr.). H. Eernst, timmerman, Utrecht. Chr. Götte, Bussum. Mw. E. Egels-Fijnhaar, Hilversum. Mw. S. M. Götte-Meyer, Bussum. Henk Eikeboom, publicist, Amster J, G. Götze, Amster Willy Eiiieboom, moeder, Amster Mw. D. C. Götze-Smitskamp, Amster A. Elbrink, Hum.school, Laren [N.-H.) Mw. Ali Goubits, bloemenkw.,loosdrecht., Eldering, Rem. Pred., Rotter Mw. Anny Goudkuil, Eindhoven. Elevel,d, arbeider, Emmercompasc., J. Graadt v. Roggen, jur. stud., Utrecht. Mr. W, H. A, Elink Schuurman, lector de Graaf, cuisinier, Groningen. Ned. Hand, Hoogeschool, den S. Elsinga, Beetgum. W. Elsinga, Zwaag westeinde. Mw. J. Elchout-Banning, Amster M. P, v. Emuel, Utrecht. Lamb, Ensing, Groningen. Mw, M. S. Erkelens, Laren (N.H.). A, Erkenidiep, Arnhem. Mw. C. J, A. Erwig-Retra, Bussum. Mw. J. v. d. Es, Soest. Jan v. d. Es, Soest. Mw. M. E. v. d. Es, onderwijzeres, Soest. M. L. v. d, Es, Soest. Mw. A. v. d. Es-Bonne, Soest. Wim v. Es, Amster Joh. v. d. Eynde, Haarlem. Is. Eyl, violist, Utrecht. S. v. Eysden, Almelo. H. Faassen, %ca. (Dr.). - Mxv. Wed. G. v. Fastenhout, Bussum. L. C. Baron v. d. Feitz, Amsterdam, Mw. Feringa- Peterse, Psychometriste, den M. Ferro, kleermaker, Blaricum. Mw, B. Ferroide Groot, Waricum. J. J. H. Fitski, Arnhem. Wim Fleumei) fabrieksarb., Wormerveer. Kees Floresteyn, electro-montseur, Zeist. Fokko E'okkema, houtbewerk., Groningen. R. F. Fopma, St. Jac. Parochie. Yge Foppema, onderwijzer, Rotter J. Frantzen, timmerman, Huizen. Mw. J. F. Frantzen-de Lange, verpleeg- ster, Huizen. P. Fijlstra, den D. Fijnhaar, Hilversum. Mw. Fiinhaar, Hilversum. J. v. d. Gaag, meikhandelaar, den S. A. Gaiis, goudsmid, Groningen. Mw. D. Ganzinga; wijkverpleegster, Fer- werd (Fr.), J,an Geefhuizen, t'eekenaar, Amster Joh. v. Geeien, pianostemmer, Utrecht. C. J. de Geest, Arnhem. Mw. Riek de Geest, kantoorbed., Wor- merveet. W. Geitz, arbeider, Munsterscheveld [Dr.) I. v. Gelder, Rotterdap, L. v. Gelder, Rotter H. v. Gelde.ren, transportarbeid., Leeuw. J. Geldhof, rijwielhersteller, Rotter Mw. wed. S. Geldhof-Bakker, moender, Rotter W. Ggleynso, Rotter A. A. de Gens, Anhem. G. Gerritsen, Cisterwijk [N.-Br.],. Mw. S. Gerritsen-iMatthijsen, Oisterwijk. Mw. L. N. Geytenbeek-Veenend.aa1, Utrecht. MW. E. Giesberts, Bilthoven. Mw. Marie v. d. Graaf, den N. Graan, Haarlem. MW, Harmke Greven, Finsterwoldr. - Jac. Griese, winkelbed., Rotter H. C. Griffioen, typograaf, Bussum. Ben Groenendaal, Haarlem. Herm, Groenendaal, Haarlem. Mw, Cor Groenendaal-Donker, Haarlem. Alb. J. Groenestein, onderwijz., Zeist. Mw. Groenhof-Wanrooy, Noordwijk. J. Y. d. Gronlden, Verpleegster, Utrecht. A. Groot, Schellinkhout (N.H.) Mw. E. W, Groot, Bussum. Hendr. de Groot Jr., Woldendorp. Mw. E. Groot-Bosstad, Schellinkhout. Cor de Groot, typogr., Amster G. Grooten, Emmercompascuum. G. Grooten, Heerlen. 1 Ch. Grootveld, handelsreizig., Groningen. Arie Grijs, borstelmaker, Amsten Mw. A. M. v. Gulik, Dieren. Jac. ter Haak, Wormerveer. Mw. Anna dce Haan, Appelscha. C, de Haan, den Joh, B. Haan, Veen J. de Haan, Leeuwarden. Jan de Haan, Appelscha. Mw. Jantina de Haan, Oosterwolde. Mw. Trijntje de Haan, Appelscha. J. de Baas, spreker en schrijver, A' M. Haas, onderwijzer, Rhenen. J, Haff, kantoorbediende, Amster J. Hagemeijer, Hilversum. G. Hager, St. Anna Parochie. Herm. J. Halteren, rijksam%t., Utrecht. F. N. v. d. Ham, Amster Mw. wed. mr. A. J. C. v. Hamel-Eland, Amersfoort. G. Hamerslag Sr., Utrecht. Piet Hamerslag, verpleger, Loosduinen. G. Harberts, schilder, Bussum. Mw. Riek Hardonk, zangeres, den Mw. J. H. Hardonk-Tromp, den Mw. F. C. H. Harting, onderwijzeres, Hum. school, Laren (N.H.). A. J. Hartman, boekhouder, den H. Hartman, Assen. Mnv. N. J, R. Hartman-Lindeman, den Klaas Hartog, E Mw. N. den Hartog, den Haag- Riik Hartog, Hengelo [O.]. Mw. wed. D. L. Haspels-v. Heuven, Rotter W. Havers, den Paul Hegeman, Amster Mw. A, v. d, Heide, Bussum, A. J. Heidstra, Zwaag westeinde. B, Heidstra, Zwaag westeinde. D. Heidstra, Zwaag westeinde. J. Heidstra, Zwaag westeinde. J. Heidstra, Zwaag westeinde. E, Heino, Enschedé, Gerar.d Hek, Hilversum. L. Heizenberg, Groningen. H. Hekert, Groningen. J. G. Hekhuízen, Amster J. H. Helidt, arb., Alkmaar. J. M. v. Helden, kantoorbed., R' Joh. Helmerhorst, uitgever, Blaricum. B. J. Hembrecht, Enschedé. Mw. v. Hemert-Heerdink, Bussum. Mw. Corrie Mendriks, Velp. J. v. Hengel, uitgever, Elemnes. F. W. Henneke, Amster B. Herder, Groningen. H. Herder,, Emmer Erfscheidenveen. A. J. Hermans, metaalbew., R>otterd. G. Heuting, Enschedé. W, Hmeutinik, Enschedé. Mw. Lenny Heymans, Alkmaar. H. v. d. Heuvel, Aalsmeer. Mw. C. v. d. Heuvel-de J,ong, Aalsmeer. Johs. Heynen, Emmercompascuum. Harm H. Hielkema, Nijehorne (Fr.) Ti. Hiemstra, Wirdum (Fr.). Ph. HiBbrant, Arnihem. V. M. J. Hilbrant, Arnhem. Mw. M. H. Hillenius, onderw., Amersfoort. A. Hobbel,ink, Enschedé. Mw. A. Hoblbelink-Faken, Enschedé. Mw. Jacaba Hobbelink, Enschedé.. F. IEobibelinlt, Enschedé. M. Hoeber, Oegstgeest. C. Hmoek, Amster Ti. Hoaksna, Drachten. H. Hoekveld, Arnhem. Anne H., Hof, Terwispel (Fr.). A. R. Hof, Tijnje. Mw. L, H. Hof, Terwispel. ' Mw. K. Hof-. d. Berg, Tijnje. W. G. Hof, Tijnje. P. Hoffman, Leeuwarden. R. H,ofman, Enschedé. N. Hofman, bloemist, Aalsmeer. W. Bocenkamp, Arnhem. K. Holstvoogd, timmerman, Groenekan. G. Holtman, meubelma,ker, Rotterdam, H. Holtman, Rotter Mw. J. E. Holtman, dienstbode, Rotterd. J. Boman, Amster Mw. M. Homan-Luigies, Amster P. J. Homan, Groningen. Mw. Fennie Hoogeland, Rotterdam, Gez. Hoogeland, R,otter G. P. Hoogenbirk, riemenmaaier, Utrecht. Gtelte Hoogeveen, arb. Appelscha. J. A. Hoogeveen, Nieuw Beets. Jurjen Hoogeveen, O~osterwol~de, G.errit H,oogeveen, Amsterdlam. Roelof Hoogeveen, Amersf,oort. Ger. Hoogeweg, Amster J. v. d. Hoonaard, Rotter L. v. d. Hoonaard, Rcotter Chris de Hoop, food- en zinkwerker, Utrecht. J. Boovema, Lonneker. J. Hiooyberg, timmerm., Amster M. Horn, stucad'oor, Haarbem. G. K. v. d. Horst, N.H. Pred., Deersum. J. Horstman, kleermaker, Enschedé. Mw. H. Horstman-Graphorn, Enschedé. Joh. Houkes, Emmer Compascuum. Mw. Anneke v. Houten, Hilversum. Harmen v. Houten, arb., Emmer Comp. Reinder v. Houten, Emmer Erfscheidenveen.

13 Aaltie v. Houten-Neef, Emmer Erfscheidenve en. Jan Houtman, Soest. Mw. L. Houtman-v. d. Es, Soest. Anton Hoytink, techn., Rotter Mw. Mien Hoytink, Harderwijk. J. B. Th. Hugenholtz, N.H. Pred., Ammerstol (Z.a.). Mw. E. M. Hugenholtz-Pouwelsen, Ammerstol. E. Huisman, Tijnie. Mw. S. Huisman, Leiden. Albert E. Huizing Am., kantoorbed., Beekbergen. Mw, Greet Hulleman, verpleegster, Amsterdam, Mw. Lily Hulshoff-Pol, Amster Maarten Hulst, Groenekan [U.). E. Hummel, R Hummel, veenarb., N, Weerdinge. Rijnder Hummel, Heerlen. K. Hunterslag, timmerm., Amster Mw. Riek Hunterslag, verpl., Amster H. Huve, voorz. Land. Fed, v. Textielarbeiders, Enschedé. J Huyzer, Amster J A. Huyzer, Amster Dio Huysman, tooneelsp., Amster Julius Hyman, musicus, Amster Mw. Gerra Immerzeel, Rotter C, Ingwersen CMzn., Amster Cor Inja, aflader, houtbedr., Zaan W. v. Irsen, Rotter Mw. F. v. Iterson, Amster A. Jacobsma, Groningen. W. H. Jager, Veen K. Jager, arbeider, N. Amster 1'. Jager, N. Amsterdam, blw, C. Jakma-Kerkhoff, Bussum. Henri Jalink, piagst, den Joh. F. Jalink, den W. Jalink, den Mw. Jalink-v. Wulfften Palthe, moeder, den Haag, G. Jansen, Enschedé. Fokko Jansma,.Donkerbroek (Fr.), Jan W. Jansma, Dragten. Mw. Gees Jansma, Dragten. E.I. J. Jansma, Dragten. G. Jasink, Enschedé. 3 Jasink, Enschedé. H. J. Jasink, Enschedé. MM.. W. Jasink-de Winkel, Enschedé. Alb. de Jong, journalist, den Alib. de Jong, Nieuw Beets. Anne de Jong, Wijnjeterp, Mw. A. L. D. de Jong, Dieren. Anne Jans de Jong, kleermaker, Appelscha. *A. R. de Jong, voorg. Prot. Bond, Naarden. G. de Jong, Nieuw Beets, G. F. de Jong, St. Anna Parochie. Kan de Jong, Utrecht. H. K. de Jong, in assur., Heerenveen. J. de Jong, Jubbega. J. de Jong, St. Jacobi-Parochie. Mw. Jiantje de Jong, Beets. vr.). Mw. Jeanne de Jong, verpl., Rotter Mw. L. J. de Jong, part. ziekenverpl., Gieren. Mw. Minke de Jong, Beets (Fr.)..Vw. Rens de Jong, Dragten. Roe1 de Jong, Appelscha. Mw. Rie de Jong, den Haag, Sint P. de Jong, slager, Gorredijk. Tem de Jong, ass. accountant, Winkel. c Ti. H. de Jong, Groningen. Wim J. de Jfong, geol. cand., den Haag, W. T. de Jong, nat. phil. dts., den Haag, Mw. Trijntje de Jong-Jansma, Wijnjeterp. Mw. T. de Jongplantinga, St. Jac. Par. A. Jongeling, gem. werkman. Rotter C. J. Jongeling, koopman, Rotter Mw. J. Jongeling, dienstbode, Rotterdam, W. J. Jongeling, Rotter Mw. wed. G. J. W. de Jongh-Broese v. Groenou, den Haag, Mw. Annie Jonkman, Amster Mw. Gé Joon, onderw., Wormerveer. Mw. Iet Joon, Wsormerveer. Mw. G. Joon-Jonker, Wormerveer. E. J. Jordens, Arnhem. H. Joustra, koopman, Helder. Mw. L. C. Joustra, Leiden. Mw. H. Jaoustra-Hoeber, Helder. Tjerk Joustra, Helder, Mw. A. Julianus, Beetgum. G. Julianus, landarbeider, ',s Gravenzande MW. A. Julianus-Nieman, s Gravenzande. H. Julianus, Beetgum. A. P. Jungurt, den Gj. J. Kalsbeek. Tijnje. W. Kamp, Leeuwarden. J. Kannegieter, Enschedé. W. J. Kannegiefer-de Vries, hnschedé. Jan Kapteyn, Nijmegen. H. S. Kardol, Bussum. H. E. Kaspers, Hilversum. A. Kaspers-Menkema, Hilversum. G. ten Kate, Akkrum. Mw. Willy Keja-v. d. Linde, Amster Mw. Hanna Keja-Pinto, Amster G. Kelders, stucadoor, Groningen. J. Ph. Kelders, Groningen. J. Kempen, Arnhem. J. Kerkvliet, metselaar, den Jac. Kern, meubelmsaker, Groningen. M. C. H. Kesting, havencacb., Rotter Mw. J. F. Keyser, Amster Mw. M. Keyzer, Utredht. W. Kiestra, boekdrnkker, den Mw. E. der Kinderen-Beekman, Heemstede. Jan Kirpensteyn, kantoorbed., Zeist. J. H. Kirsten, Amster LUC Kisjes, teekenaar, Bussum. W. Kisman, den J. Klaassen, sigarenmaker, Groningen. Mw. A. J. Klaassens-Vonkenberg, Buc- Mw. E. M. Knebei-de Man, Rotter W. Knip, sigarenhand., Rotter A. W. Knipscheer, koopman, Baarn. Jan Koedijk, Aalsmeer. C. Koef, Leiden. A. Koekkoek, Sappemeer. Dirk van Koert, behanger, den Mw. v. Koert, den Haag, Mw. G. Koeter-Groot, Krommenie. Mw. A. C. Rok, Bussum, Jan Kok, Arnhem. Mw. Nel Kok, Castricum, Mw. M. S. Kok-Diepering, moeder, Naarden. Mw. Chr. Kok, Bussum. Mw. Willy Kok-Sohreuder, Arnhem. Miw. W. H. te Kolstee, Almelo. B. P. v. d. Kooi, Apeldoorn. MW. T. V. d. Kooi-Camphuis, Apeldoorn. G. Koorndijk, Groningen. Mw. Neily Kooy, den Haag, M. v. Kooten, Bilthoven. Chr. KopDen, Utrecht, Wim Koppen, RaarIern. Mw. Ada Koppenschaar, onderwijzeres, Sleen (Dr.], S. Korff Czn., Enkhuizen. Jo. Koreman, Kijkduin. J. C. Korporaal Jr., den A. P. Korthals Altes, jur, cand., Baarn, Mw. M. Kossen-Scholten, den E. Koster, Amsterdam, Mw. F. Koster, verpl., Leiden. Jan Kraan, teekenaar, den Haag, P. v. d. Kraats, weirkman, Rotter F. N. Kraay, Amster R. Kram, N. Pekela. H. Kramer, Groningen. Mw. Cornelia Kraster, Sappemeer, ~ Mw. J. Kraster-Kruyer, Sappemeer. H. Frikke, Glanerburg. Hendr. Krol, kapt. beurtvaart, Grolzing. Mw. Fennie Krol-Brouwer, Groningen. W. S. Kromhout, v. d. Meer, Amster K. Kroon, Katlijk pr-). F. Kruis, los werkman, Rotter J. Kruisinga, Groningen. H.W.J.Z. Kruissink, med. stud., Bussum. J. Kruithof Cremer, scheepsiklinker, Rot- ter Mw. Kruizinga, Groningen. E. Kruizinga, N.S. arb,, Groningen. Jacq. Krul, journalist, den Piet Krul. kantoorbed, Amster sum. P. v. Kubben, havenarb., Rotter Louis Klapmeyer, techn., Níjmegen. r. Kuiper, Doopsgez. Pred., Amersfoort. C. Klatten, havenarbeider, hotter/f H. Kuit, Zwaag westeinde. W. Klaver, Zwaac westeinde.., Mw. P. A. J. Kummer-EvsseIsteyn, Busv. d. Kleef, Arnhem. A. Klein, gep. mil,, Zuidbroek. Bram Klein, boekhand., Amersfoort. H. Klein, ktoopman, Utrecht, Mw. Klein-Stork, den Mw. Naatje Klein, Amersfoort. S. Kleine, Erica [Dr.). Ulpen Kleinhuis, Veen W. Kleinhuis, Veen M. Th. de Klepper, havenarb., Rotterdam, H. Kleyn, Rotter Mw. E. Klinkert, onderwijzeres, Biltho- fen. Mw. Bertha Kloosterman, Utrecht. Mw. M. Klopman-Eaerselman, Okt. C. Knap, Amersfoort. Jac. Knap, Amersfoort, Mw. M. Knap-de Roo, Amersfoort. J. A. Knebel, Rotter sum. Mw. Ded. Kupst, Oisterwijk. M. W. Kub. kantoorbed.. Eindhoven. J. M. Kiihl, Arnhem. A. Kuyper, havenarb., Rotter Mw. Bep Kuyper, Rotterdxn. J. Kuyper, ass. accountant, Bilthoven. Mw. J. Kuyper- v. d. Valk, Bilthoven. Han Kuysten, Rotter B. v. d. Laan, Wildervank. Jan v. d. Laan, Nyehorne. Joh. v. d. Laan, Nijehorne. Gabe Laanstra, gardenier, Beetgum, W. Lageveen, Beets. - C. f. Lamie, onderw., Utrecht. G. Lammerts, H,oogezand. Hugo Landheer, kunstschilder, den Mw. M. Landheer-Tels, den Mw. M. G. Landman,verpl., Bussum.

14 I/ Mw. A. de Lange-Smit, Bilthoven. Hans Meerten, tooneelspeler, Amster F. J. Nies, Arnhem. A. Landstra, Enschedé. B. Meester Tijnie. Mw. Guda B. Niestadt, fotografe, den H. J. Langkamp, Enschedé. F. Meester, Tijnje. Mw. Rie Langschmidt, Bilthoven. G. Meester, koopman, Amster A. Nieumian, Heerenveen. Dik Lankamp, Amster F. Meier, Zeist, A, H. Nieuwenhuys, wer'ktuïgk., A' Mw. Joos Lankamp-v. Drooge, A' A. Mein, Apeldoorn. Mw. M. H. D. Nieuwenhuys-de Mentoor A. Lantema, Arnhem. Mw. F, G. Mein-Kaspers, Apeldoorn, Bake, Amster Mw. H. Ph. Lantema-Drijkoningen, Arn- L. Menger, stoelenmaker, Noordwolde. Willem Niewoonder, Groningen. hem. B. Mensinga, Gorrediik. George Nimmo, den D. J. Lankaster, Amster Mw. W. A. Mensinga-Roorda, Gorredijk. Mw. G. Nimmo-Roel, den Mw. J. Lankaster-Palsen, Amster G. J. Metman, den Haag, H. Nintema, N. Pekela. Mw. S. Last-ter Haar, Rotter Mw. N. v. d. Mieulen, onderw., Hum. Sch., P. Nobel, mebaalbew., Rotter Chr. Lebeau, kunstschilder, den Laren (N.H.). C. H. v. Norden, typograaf, Dordrecht. J. Ch. Lebeau, schilder, Haarlem. G. J. Meulenbelt, Enschedé. MW, B. M. Noordhoff, Herv. Pred., Lochem. Cor Leefkens, schilder, Amster T. Meulenbelt, Almelo. Jac. Norder, Musselkanaal. G. de Leeuw, Herv. Pred., Dirkshorn. Mw. J. Meulenbelt-v. d. Scheer, Enschedé. A. Nordholt, Appelscha. Mw. J. d.e Leeuw, Irnsum. Hend. Meulenkamp, Finsterwolde. J. F. v. Nugteren, kantoorbed., Rotter- H. N. de Leeuw, broodbez., Amster Mw. H. Medenkamp-Schuur, Finster- P. v. Leeuwen, handelaar, Westzaan. wolde. Mw. M. C. v. Nugteren-Schuilwerve, Rot- P. Leeuwerik, Enschedé. B. J. Meulman, Hengelo [O.) ter G. Lekkamp, reiziger, Groningen. Mw. K. v. d. Meden-Muilwijk, Bussum. J. Nijborg, winkebediende, Amersfoort. Pieter Lemstra, Witmarsum. S. v, d. Meulen Sonnevylle, Witmarsum. Jacq. Nijborg, Amersioort. Jouke Lenstra, Groningen. W. Meuwessen, Rottefl Mw. Lien Nijihrg-Lorjé, Amersfoort. T. H, Levendig, Amster G. A. Mey, kantoocbed., Rotterdam J. A. Nijholt, ingenieur, Scheveningen. A. de Levie, koopman, Groningen. Alb. Meyer, Drachten. M. Nijhuis, Hengelo[O.). J. f. Liaanen, Amster B. Meyer, machin., Groningen Mw. Kate Nijkerk, toonkunstenares, Am- Mw. Joh, v. Lier, den Jo B. Meyer, Lage Vuursche. ster Mw. L. A. A. Liernur, onderw., Velp. Mw. Koos Ueyer, Hilversum. Mw. Jet Oldeboerrigter, Amster. de Ligt, schrijver en spreker, den Baa& Mw. Marie Meyer, Utrecht. Mw. Liberta Oldeboerrigter, Amster Mw. C. L. de Ligt-v. Rossem, den Mw, A. E. Meyer-Kremer, Groningen. G, Olideman, theol. stud,, Voorschoten. Y. Ligthart, Leeuwarden. G. K. Meyers, bankwerker, Amster D. Oidenhof, Enschedé. Adri v. d. Linden, Utrecht. H. Miedema, Blaricum. Mw. J. S. Oldt, Amster W, M. Lindner, den Mw. F. Miedema-Boogaardt, Blaricum. Jan Onderwater Sr., metsel., R' Mw. Lena Lindner-Schagen, den S. van Mierlo, den Mw. C. M. A. v. Onsenoord-Otto, Bussum. Jac. J. v. Lindt v. Erk, kantooiibed, Rot- Lad. v. Mierop, publicist, Bussum. Mw. C. J. Ooms-Vinckers, A' ter Mw. T. v, Mierop-Mulder, Bussum. N. v. Oorschot, den Mw. H. J. Lintveld, Bussum. Herm. Minkes, fabrieksarb.. Leeuwarden. MW. G. M. T. v. Oort-v. d. Es, verpl., Am- P Mw, wed, J. A. Lintveld-Hiddink, Buscii?i M. Minnegal, Enschedé, ster Joh. H. Littooij, uitgever, Soest. Mw. Nine Minnema, I letterk. Boitsfort Gerrit v. Oort, Amster G. v. Loon, Leeuwarden. bij Brussel. Willem Oost, Leeuwarden. K1, Looper, Tijnje. H. J. Mispelblom Beyer, Rem. Pred., V. Oosten, Amsterdam, S, Looper, Tijnje. / Dordrecht. Mw. H. P.. Oosten-Bolt, Amster. Mw. T. Looper-v. d. Laan, Tijnje. Mw. J. C. MispeEblom Beyer-Pelt, Dor- J. J. Oosterwijk, reclameschilder, Gron. A, J. Luif, Haarlem. drecht. Mw. Am E. W. Oppelaar, apoth. ass., den Mw. Gien Luiting, kantoorbed., kii!ve:- Miw. A, A, Mol-Wezenaar, moeder, Rot- sum. ter Mw. C. A. E. v. Orden, ex-onderw., Velp. Jac. P. Luiting, Hilversum. P. v. d. Molen, Musselkanaal. C. v. Os, barbier, Hilversum. P. Luksenburg, Amster Th. A. M. Molkernboer, autogeenlassuher, O. Ottens, arb., Roswinkelerveen. [Dr,), C. v. Lunteren, den Rotter Ret Overeem, Alkmaar. H. v. Luyn, tuinder, Bergeyk, (N.-Br.l. M. A. Monix, schilder, Utrecht, A. Overré, Amster G, Luytink, barbier, Groningen. B. Monster, expeditiebediende, Utrecht. G. Overré, Amster Jan P. Maarleveld, Rotter J. Maarse, Schellinkhout. fl versurn. C. M aarse-bes t, Schellinkhout. J. Mouissi, timmerman, Bussum, H. Maarse, bloemist, Aalsmeer. J. L. Mouissi, Bussum. Mw. Jac. Mossel, godsdienstonderw., Hil- MW. Leny Overste, Amster George Oversteegen, Santpoort. J. C. Overstee e-, journalist, Best. A. PaaazfckestLaan. J. v. d. Raas, halsmeer. 6 Anth. v. Mourik, bouwvakarb., Rotter- M. Paasse, werkman, Utrecht, Mw. Rie Maassen, Hilversum. '. diam. N. Padt, Voorg. Zandv. kring Godsdienst. Mw. L. Maassen-Kloppenburg, Hilversum. A. Mulder, metaalbew., Rotter Leven, Zandvoort. R. Maatjes, Sappemeer. G. Mulder, Groningen. MW. G. M. Padtde Voogd, Zandvoort. Bart Mager, instrumentmaker, Zeist. Geert Mulder, Appelscha. R. Pape, koopman, Soest. MW. dr. Annie Mankes-Zernike, voort. Jan Mulder, Appelscha. A. H. Parijs, chem. cand., Leiden. / Prot. Bond. Rotter Joh. Mulder, Appelscha, H. M. Pasman, huisschilder, Leiden, Mw. M. R. C. Mulder, verpleegster. Soest. c. Pating, den Ru Mulder, tooneelsp., Amster Mw. M. E. Pating-Horst, den W. H. Mulder, Utrecht. Mw. Cath. Pech-Bogtman, Hilversum. Sietze Mulder, Aupelscha. A. B. Peeters, den /' G. Mantel, Hengelo (O.). Mw. S. Marinus, Amster S. Marinus, Bussum. KI, Mast, Nieuw Beets. G. Mater. Utrecht. Mw. wed. G. Mulder-Ederzeel, A' A. P. Peeters, sigarenhandelaar, den Haag, F. v. d. Mee, den Jan Mulders, teekenaar, Boyl [Fr.], MW. E. M. Peaters-Bovenlander, den Rudolf v. Meekeren, Delft,, Mw. Mulders-de Groen, Boyl. A. -Meeldijk, Dordrecht. Coos Muller, Amster L. J. Peeters, typograaf, den Mw. Mien Meeldijk, Dordrecht,. Mw. J. H. Mijs, Utrecht. S. Pegels, magazijnbedieede, den Haag, A. P. Meelis, boekdrukker, den Haag, Gé Nabrink, Amster Mw. Sien Pekelharing, onderw., den Mw. H. C. Meelis-Kila, den Haag, G. B Neerinp. Mec. Dentist, Amster C. J. Perfors, Rijnsburg. E, v. d. Meer, Amsterdam, * A. Neggelie, Rotter Mw. J. Pestman Koning-v. Heuven, Heei- J. v. d. Meer, los werkman, Leeuwarden. Herman Niemeyer, Sappemeer. sum. Roe1 v. d. Meer, gem. werkman, den Mw. G. Nierop, Alkmaar. J. C. Peters, rentenier, Haarlem. Haag, Mw. M. A. Nierop, Alkmaar. A. v. Petten, metaalbew., Enschedé. %

15 , B. Redmeyer, Winschoten. Mw. J. W. Scheepmakers-Kardol, den \Dr. J. van Rees, oud-hoogleeraar, Hil- vetsum. Mw. H. E, Scheidt, k,antoorbed., A' MW. J. Reesink, Dieren. Mw. Elke Scheltens-D,rent, Heerlen. h Mw. wed. G. Schönhard-Krecke, Nijmegen. H. W. Schonk, Utrecht. Mw. Nel Schoone, verpleegster, Westzaan, J. Schoonlingen, winkelier, den S. Schoppen, Tijnje (Fr,]. Mw. H. Schoppen-de Roos, Tijnie. Ti. H. Schoppen, Boven Knijpe. C. J. Schouten, goudsmid, Rotter Mw, H. Schouten-Schrama, huisvrouw, Rotter Mw. A. Schouwink-Weegink, Enschedé. G. Schreuders, secr, afd. I.A.M.V., Eindhoven. Mw, J. Schreuders-Voorham, Eindhoven. H. Scihreyer, Hoogezanid. H. Schroten, theol. stud., Utrecht. Mw. L, M. Schrijver, Hilversum. Mw..!. P. Schuiringa, ass. gem. biblioth., Riot t er A. P. v. Schuppen, Utrecht, P. R. Schut, St. Anna Parochie. J. Schuur, werkman, Hloogkerk. Mnv. Jmna Schuur, Winschoten. Mw. J. Schuur-Frei, Drieborg [Gr.). Mw. Tietje Schuur- v. d. Wal, huisvrouw, Hoogkerk. Herman Schuurman, Amster. J. G. Schweltz, Bolsward. J. P. Sdhijffelen, Amster Mw. J. M. G. Simonis, Hilversum. Wim Sinemus, teekenaar, den Mw. Singelsma, Apeldoorn. F. G. Singelsma, Inspecteur, Apeldoorn. Mw. A, M. W. Sirks-Buchel, Zeist. Mw. C. J. Slikkerveer, onderw., R' WLSIooten, zonder vaste woonplaats. Mw. C. H. M, V. Slooten, Utrecht. Mw. D, Sluyter-Scholten, Hengelo (o.). J. Smid, Sappemeer, J. B. Smid, teekenaar, den Kees Smid, Sappemeer. H. J. Smienk, Amster A. Smit, Groningen. Mw, A. Smit, koopvnouw, Rotter Mw. C. Smit, den MW. C. G. Smit, Loenen o. d. Veluwe. E. Smit, opperman, Gnoningen. J. Smit, typograaf, Sappemeer. J. G. Srnit, kapper, Zntden. S. Smit, koopman, Rotter Wartze Smit, Sappemeer. Mw. F. Smit-de Boer, Sappemeer. G. A, Smith, leerling A.B.K., Loosduinen. Jm Smith, den h. M. P. Smith-Hennink, moeder, den Mw. W, Smits, St. Anna Parochie. MIW. M, Smits-Bos, Hilligersberg (Z.-H.) Mw. T. Smitshuysen-v. 't Lindenhout, Utrecht. D. Snoek, bankwerker, Eindhoven. Theo de Soet, Amster R. Solleveld, Rotter Mw. Solleveld-Houwaard, Rotterdam, Gerard J. Smbroek 'Jzn., kantoorbed., Rotter * N. G. P. Sonders, drukkerijbeidiende, den Wim v. Sonsbeek, expediteur, Utrecht. Y. de Spa, Terwispel (Fr.]. Mw, P.'v. d. Spaa, Santpoort Mw. G. v. d. Spaa-Loek, Amersfoort. Mw. F. E. Spaanderman, Bussum. W. P. Spaanderman, Amster

16 Klaas Spaargaren, rijwielherst.elier, Ads- Mw. F. L. Thung-Wiliekes M'acdonald, A. Vinke, Rotter meer, Bennekom. C. Vinke, ovenbouwer, Rotter P. SpaarBaren Pzn., Aalsmeer. K. Tillema, concierge, Groningen. J, Vinke, Enschedé. J. Speets, Hilversum. S. Tillema, barbier, Groningen. Mw. L. A. Vinke-Gekdhof, huisvrouw, Mw. C. J, Speets-Nielsen, Hilversum. Mw. A. J. Tillemans, ged. onderwijzeres, Rotter Leen van der Spek, Rotter Luntereii. Harm Visscher, Amsten J. H. Speakelink, Amsterd'am. D. J. Tiltshof, Enschedé. Arian Visseher, Amster Mw. C. Spenkelink-Kramers, Amster J. Tjepkema, St. Jacobi Parochie. E. Vlsser-Kijlstra, Zwaag westeinde. A. Spierdijk, hanldelsreiziger, den R. Tjepkema, Sf. Jacobi Parochie. H. Visser, den Helâer. Mw. J. C. Spoel, Laren (N.H.]. J. M. v. d. Tol, ond. Hum. school, Laren. Mw. Kl.aasie Visser, verpl., Beverwijk. F. Springelkamp, letterzetter, Groning. h. E. Toorenburgh Jr., kantoorbed., Am- Mw. R. Visser-Zelzema, Leeuwarden. J, Springer, schipper, Nieuw Buinen. ' ster S. Vmisser, Zwaag westeinde. J. M. Spruyt, Dieren. Mw. M. Tops-Rad'em,akers, Rotter W. J. Vlakvelt, Bussum. Mw. Spruyt-v. d. Velde, Dieren. Mw. A. Trippensi, huishoudster, R' Mw. Annie v. d. Vliet, Terwispel. J. Staalstra, Franeker. MW. A. Tromp, Breezand (N.H.). M. van Vliet, Amsterdam, Nw. H. Staalstra-de Vries, Franeker. W. Tromp, winkelier, Ilpen Mw. Nel van Wiet, verpleegster, Soest, H. Staat, arbeider, Munstersche veld. J. Troock, havenarbeider, R8otter W. van Vliet, boekbincter, Groningen. Jos. Standaar, kantoorbed., Rotter MW. SI. Troost v. Str'oom, onderwijzeres MW. A. van Vliet-Stants. Utrecht. S. Staphiorsius, Drachten. en moeder, R.otter Mw. Wilh. C. T. Vliet, Zeist. Mw. J. Staphorsius-de Hlaan, Drachten. J. J. v. d. Tuin, sigar,enf,abrikant, R' J. M. Vlind, timmerman, Krommenie. G. Starin'k, boekhandellaar, Zutfen. Mw. Th. J. Tulleken, Rotter J. Vogelzang, Zeist. ~ Jan Steen, Soest. B. Ubbink, Apel'doorn. A. W. Volkers, Rotter Mw. Steen-Barske, Soest. Mw. M. Ubbink-v. Dieren, Apel'doorn. B, Volkers, Enschedé. Rijk van Steenis, Utrecht. MW. E. Uitenboogaart, Amster C. Chr. Vollenga, Utrecht. M, D. Steenstra. Bussum. F. Umstätter, Rotterdam, D. H. Volz, grafi,ker, Muenichen. D. Steenstra-Kelder, Bussum. E. J. Urban, Groningen. M. L. Volz-Boogaerdt 't Hooft, Muenchen. Jan van Stveenis, onderwijzer, Utrecht. Mw. W. Urban-Struik, Groningen, P. van Vondel, ar'beid., Roswinkelerveen. J. A. von Stein, gep. spoorw. ambten., Kees van Urk, kunstschilmder, Barchem. {Dr.). Bus-sum. MW. Annie v. Urk-v. d. Veen, Barchem. Mw. G. Vonk-Otosterndorp, Harlingen. ' Mw. E. C. v. Stein-Schraag, Bussum. MW. L. Valckenier-Surtinsgar, verpleegster, J, C. Vonkenierg, Bussum. Frits Steinmetz, Medemblik. Amster M. xonkenberg, Bussum. Mw. H.a. Steinvoort-P'apenburg, Dieren. H. L. Valk, handelsreiziger, Groningen. M. L. Vonkenberg-Meijer, Bussum. H. J, Steinvoort, timmerman, Dieren. A. v. d. Veen Jr., Oosterwolde. A. J. Vos, medbelmaker, Amster J. Steinvoort, aannemer, Dieren., * Jac. Veen, ar'bei'der, Alkmaar. Mw. C. M. Vos, on,derwijzeres, Amster- Mw. Mien Steinvoort, Dieren. J. v. d. Veen, Leeuwarden. Mw. J. D, Steinvoort-Bos, Dieren. Lo van Veen, leerl. ass. zuivelber., Wage- Egbert de VOS, bouwvakarb., Groningen. C. Sterkman, havenarb., Rotter ningen. -C. J, de Vos, havenarib., Rotter Mw. Willy v. St,ockum, leerares M.O., Th. v. d. Veen, Appelscha. Joh,annes de Vos, Utrecht. Rotter Mlw. H. v. d. Veende Jlong, Leeuwarden. Mw. Sietske de Vos, Appeischa. Mw. Ida Sitoel, Rotter.. Mw. Wynanda-Veenen'daal, Utrecht. Mw. Geertje de Vos-Knevelman, Gron.. Mw. Irene Stoel, D'ordrecht. J. Veenis Jr., Krommenie. Mw. A. Vredeveld, leerares K. en O., Mw. C. L. Stoel-Immerzeel, Dordrecht. Mw. Anna Veenstra, Terwispel [Fr,), Rot,t er Willy P. Stolp, autabusodern., Heeren- Bjintse Veenstra, Appelscha. Mw. Jet Vredeveld, Rotter veen. Mw, Rlonkie Veenstra, Donkerbroek (Fr.), Mw. Anna Vneding, Amster Ch. S. v. d. Stolpe, Amster B. Veenstra, Zwaag westeinde. Gerrit Vrees, Bussum. H. J. C. Stork, Velseroord. B. A. beensstra, Zwaag westeinde. W. B. Vreugdtenhill, den A. Storm Jr., boekdrukker, Utrecht. Tienus Veenstra, Donkenbroek (Fr.) F, de Vnies, Ensahedé. Miw. Nansje v. Straalen, dmen F. v. d. Veer, Wijnjeterp (Fr,), 4. C. de Vries, Herv. Presdikant, Ureterp. Mw. Dien v. Straaten, den F. Veerman, timmerm,an, Westwoud (N.H.). Mw. J. de Vries-Boorsma, Ureterp. Mw. Tjittje van Straten, Kimswerd (Fr,). Mw. A, Veerman-de Groot, Westwoud. Gerbe de Vries, arbeider, Oud-Schoone- Douwe L. v. Straten, Kimswerd. Mw. Nelly v. d. Vefte, Zaltbommel. beak. C. Stroobach, meubelschilder, Westzaan. B. v. d. Velde, kantoofbediende, Rotter- H. de Vries, Leeuwarden. M. Stuiver, kantoorbed., Aalsmeer. dram. O. de Vries, Horstermeerpolder, A. W. Stuurman, Hilversum. A. Vel,dman, Heerenveen. Joost de Vries, Appelscha. Mw. Bthi Stuurman, Soest. L, G. Veldt, den Remmert de Vries Jr., kantoorbed., Am- Mw. L. Stuurman-Leibeau, Hilversum. KI. Veltman, Heerenveen.. ster Mw. C. Stuurman-Koolschijf, Sloest. Ab, Venema, houtbewerker, Westzaan. R. de Vries, arb., OudScbooneBeek. Jan Suk, kantoorbed., Amster Jan Venema, borstelmaker, Leeuwarden. Theo H. de Vries, Overveen. A. C. Suykerbuyk, vormer, Rotter J'an Venema, St'adskanaal (W.) Mw. P.. de Vries-de Jong, Schoonebeeks- Mw. S. de Swart-Altlhuis, Beetgum (Fr.) Gosse Venema, Oosterwolde. vdd (DT.). C. R. Sijsling, Huis ter Heide. Mw. Zwaantje Venema-de Vries, Oost er- MW. Cor Vries-Kappelle, Horstermeerpol- Jo. H. Takken'berg, Westzaan. wolde. der. W. Takkenberg, Westzaan. R. Venema, Appelscha. Toos Vuisting, RNotte K. Talsma, Leeuwarden. Mw. A. C. M:Verburg, den T. bij 't Vuur, E - A. Tasman, chem. cand., d,en H. Verburg, Rotterd'am. Piet Viilbrief Jr., graf. werker, Utrecht, -{.+LL., Ary Tazelaar, Best [N.Br,), G, Vergaay, Breezand (N.H.). Dirk Waalwijk, Rotte Mw. Ali Tazelaar-Stolp, Best. H. J. Verhagen, koopman, Rotter M. de Waard, Den. Wim Telder, Amster J. Verhey, havenafb., R,otiter Dr. R. de Waard, geneesheer, Groningen. Mw. T. M. Teliaga, Bussum, Kees Verh,oeven, den Mr. S. K. d,e Waard, adv. en proc., Gro- Mw. Telkamp, Zuidbroek, Carolus Verhulst, uitgever, den ningen. H. Telklamp, Zuidibroek. Mw. NeIly Verlee, onderw., G.orinchem. Mw. G. Waardenburg-Stelwagen, Dieren. M. J. v. d. Tempel, Zwaagwesteinlde. (Fr.].' Mw, C. 'M. H. Vermeer, onderwijz., den E. Wagenbor'g, sclieepsmlakelaar, Delfzijl. J'b. Tensen, Abbekerk (N.H.). Haag, G. Wagenborg, Delfzijl. Mw. A. Tensen-de Wit, Abibelcerk. J. L. M. Vermeden, den G. v. d. Wal, Leeuwanden. Mw. W. v. d. Tenit, dienstbode, Dieren. H. Ververs, Cegstgeest. H. v. d, Wal, stoker-mrachin., Leeuwarden. Thomas T,eubel, Rotterd,am. Mw. L, J. Veth, handwerkond., Dieren. K,oos v. d. Wal, Amster T. H. Thung, Bennekom. Grieto Verver, Foxham (Gr.). Mw. Mia v. d. Wal, Amster

17 MW. A. v. d. Wal-de Baer, Amster G. S. Westerbaan, Drachten. Mw. Marth. v, Wolferen, Rotter Lieuwe Walda, Duurswoude (Fr.). Mw. Lili Westerbaen Smidt, leerares Mw, ií. Wolfraad-Spaanderman, Bussum. MW. Elis. Cath. Malda-Casemir, Duurs- R.H.B.S., den Mw. T, Wouda, onderwijz., Krommenie. woude (Fr.], C. H. Westerdijk, Hoogeveen. J. Wouda, Hengelo [O.]. Mw. Nelly Walles, Ter Apel. J. G. Westerweel, onderwijzer, A' K, Woumda, p.a. Krommenie. W. Waiop, Rotter Mw. R. Westerweel-Kraan, Amster H. V, d. Woude, Groningen. -F. P. J. Wannooy, Ned. Herv. predikant, G. Westland, Huizen. Frans Wouters, Rotter Abbenbroek. fg. Westmijse, N.H. Pred., Drachten. G. H. H, Wijchgel, theehandel., Arnhem. A. Wanschers, Hilversum. Mw. G. Westmijse-Scbmitz, Drachten, Mw, J. Wijchgel, 1.1. verpleegster, Utrecht. Mw. R. Wanschers-Lelsz, Hilversum. Paul Wetterhahn, Amster Ds. M. C. v. Wijhe, Amersfoort. P. A. Wansink, stud. Ned. letterk., den Joh. Wevers, Enschedé. / S. A, Wijkniet, kantoorbed., Rotter H. v. d. Weij, arbeider, Emmercompa - Jan Wijnands, Rotter Mw. G. Wansink-Groothoff, huisvrobw, cuum. S. Wijnberg, Groningen. Arnhem. J. v. d. Wey, timmerm., Emmercompasc. H. A. Wijnstra, Wijnieterp. (Fr.1. Mw. L. Wansink-Soeters, Bilthoven. P. v. d. Wey, Emmercompascuum. D. C. Wijnvoorct, Hilligersberg. W. A, Warmink, tailleur, Hilversum.. Mw. E. Weyl, leerares nijverheidsonder- MW. A. Wijnvoort-Smits, Hilligersberg. G. Was, los arbeider, Leeuwarden. wijs, Hilversum. W. C, Wijs, kantoorbed., Amster L. Wassing, metselaar, Groningen. J. H. Wichems, Hengelo, [O.). Joh. Ylst, Amster L. Wastiaux, leeraar, Arnhem. P. Wieling, Beets. J. Ypma, Tijnje. A. Weeda, Oud-Beijerìand. J. Wielsma, Leeuwarden. Geert v. Zandbergen, Amster B. Op de Weegh, venter, Emmer-Compas- Mw. C. M. Wiese-Voorman, moeder, Alk- Albert Zandstra, Drachten. cuum. maar. Piet Zeeman, Nederhorst den Berg. Mw. J. Wegelin, Bennekom. A. Wied, Groningen. J. van Zeilen, Groningen. W. R. Weiland, Luxwolde (Fr.). G. J. Wilderink, Enschedé. Mw. C. van Zelderen, Rotter Tj. Weis, mobilisatie-slachtoffer, Drach- J. Willems, Amster D. J. Zenderink, Enschedé. ten, Mr. Hein Willemse, den Mw. F. van Zoest, Rotter F. J. Welzenbach, kantoor,bed., A' Mw. C. de WiltSchnitszler, Arnhem, G. Zoet, Heerlen. B. Wendt, fotograaf, Laren (N.H.) Mw. van Wingerden, den Mw. J. K. Zoet-Lukkien, Heerlen. Mw. Cootie Wenween, Apeldoorn. L. Wisman, Heerenveen, J. van Zonneveld, den J. W. Wensveen, metselaar, Apeldoorn. A. de Wit, Parijs. P. Zuydendorp, boekdrukker, Utrecht. Mw. J. W. Wensveen-de Kleuver, Apel- Mw. A. E. de Wit-Viquerat, moeder, Pa- MUUS Zwart, granietbewerker, Wormerdoorn. rijs. ver. M. Wentiak, glazenwasscher, den Douwe de Wit, Bolsward. N. Zwart, Gforredijk. Mw. H. Wentink-Holthuic, moeder, den P. A: de Wilt, Rotter Fr. Zwennes, den Haag, W. A. de Wit, Enschedé. G. Zwijnenburg, Enschedé. W. L. Werker Jr., Amsterdam, M. Witmond, journalist, HilBigersberg. Mw. A. J. ZwijnenibureDaneel, huisvr.. J. D. v. d. Werff, isoleerder. Rotter A. Witte, Arnhem. Rotter 30 Wesselo, kantoorbed., Bussum. H. Witvoet, Appelscha. Mw. Bertha Zijlstra, Nederhorst den Berg. Wim Wessels, Amsterdam, J. Witvoet, Appelscha. J. Zijlstra, Irnsum (Fr.), Mw. M. M. Westendorp-Jaspers, Amster- Mw. O. Witvoet-Wuite, Appelscha. J. Zijlstma, Meermaker, Groningen. Mw. H. Witvoet-Baas, Appelscha. J. J. Zijlstra, Utrecht. S. Wester, Sneek. B. Wobben Jzn., manufacturier, Emmer Kees ZijIstra, Huizen. Mw. G. W,esterbaan-Westerhuis, Drach- Erfscheildenveen. Mw. M. Zijlstra, Hilversum. ten. A. J. v. d. Woesteyne, Amersfoort. Alwie dit manifest nog mede wenscht te onderteekenen zende zijn of haar naam, woonplaats met straatnaam en desgewenscht beroep of Functie duidelijk en ten spoedigste op aan H. E. KASPERS te Hilversum, Helmerslaan 10. Bijdragen voor onze Manifest-actie zende men aan LoD. VAN MIEROP, Bussum, Postrekening Deze 4e oplaag, Mei 1927, bevat 1515 namen.

18

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR

SAMPL ALGPL NAAM PLAATS CCG-VER RINGNUMM V MEE GET AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN ACG-PNT ALG-PNT ACGBEDR UITSLAG FRIESLAND'96 SAMSP E1 VANUIT Deurne MET 2109 DUIVEN OP 16/04/16 OM 08.30 UUR FR-V15-BLAD 1 1 13 J. & S. Timmermans Donkerbroek FO-0252 41431561 V 37 01 177.861 10.11.12 1757.420 999.64 999.11 2

Nadere informatie

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel 1 Elmer Bijma 1 : 49.47 2 : 47.89 3 : 46.52 4 : 47.65 5 : 47.15 6 : 42.67 7 : 40.51 8 : 47.86 9 : 49.13 10 : 46.19 11 : 48.02 12 : 48.83 13 : 51.49 14 : 49.90 15 : 46.42 16 : 44.63 17 : 45.30 18 : 46.28

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7 Jonge Voetboogstraat nr 1 Klerkx, Joannes 26-10-1892, Raamsdonk seinwerker ns Olthof, Grada Hubertstr.W.,11 's-hertogenbosch 04-07-1923 06-04-1925 's-hertogenbosch Muntelplein 31 2 1 1 Muijsenberg v.den,

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 I a - II a - Jacob Derks Hoogstra *..-..-1807 Grootegast Boerenknecht te Tolbert (Leek) Groningen (1835). Zoon van: Derk Jacobs Hoogstra en van: Martje Jannes

Nadere informatie

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Vaststelling aantal stemmen in gemeente Model N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente. 1. Verkiezing Het gaat om de kandidaten voor de verkiezing van: het algemeen

Nadere informatie

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt KPN Marathon Cup 7 KPN Marathon Cup 7 - Tilburg 6--0 Daguitslag pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt A5 Arjan Stroetinga Waskemeer BAM-Univé Schaatsteam 0, A5 Ingmar Berga Hoogeveen Team Van Werven

Nadere informatie

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Apeldoorn (Omnisport) 21 en 22 februari NK Indoor senioren

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging Watec

Nieuwsbrief Tennisvereniging Watec Nieuwsbrief Tennisvereniging Watec Uitgave: maart 2009 Het nieuwe tennisseizoen start 1 april a.s. weer, daarom deze digitale nieuwsbrief met de activiteiten voor het nieuwe seizoen. We hopen dat het weer

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

Jeugdbestuur A1 + A2

Jeugdbestuur A1 + A2 Jeugdbestuur Naam: Telefoon Mobiel Email Annie Smeding 0513-434198 r.smeding@euphony.nl Corry Hooghiemstra 0513-431225 corrie.h@hotmail.com Gerard Molenaar 0513-432077 06-11060665 G.Molenaar10@kpnplanet.nl

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 kad.nr. adres soort eigendom oppervlakte klasse aanslag ongebouwd aanslag gebouwd aantekening over naar art.nr. art.nr. 1 -- Cornelis

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451.

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451. Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1 I a - II a - II b - Jan Schelhaas * 20-08-1819 (a) Leek Groningen Zoon van: Koenraad Jans Schelhaas en van: Antje Kornelis de Hoop ZIE: Burgerlijke stand - gemeente:

Nadere informatie

46a. 48a. 47a. 58a. = graf met voortuintje. = grafsteen/1 persoon. = grafsteen/2 personen. Plattegrond Begraafplaats Ter Idzard.

46a. 48a. 47a. 58a. = graf met voortuintje. = grafsteen/1 persoon. = grafsteen/2 personen. Plattegrond Begraafplaats Ter Idzard. Plattegrond Begraafplaats Ter Idzard. November 2007 61 52 48 47 45 43 55 49 38 42 58 53 50 47a 62 59 48a 40 56 54 51 60 41 73 64 63 39 72 74 67 46a 37 70 69 71 68 66 36 58a? 65 34 35 35a 14 10 7 4 2 1

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

BEZUGSQUELLEN Land Land K.Nr.

BEZUGSQUELLEN Land Land K.Nr. 1106 Schuhhaus van Camp b.v. Herr P. ten Hoor Dorpstraat 81-6741 AC-Lunteren 0031 318 482 520 p.tenhoor@chello.nl 1107 Oudman Schoenen BV Herr Oudman Verl. Hereweg 34-9722 AD-Groningen 0031 50 52 74 916

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de vlucht uit ST VINCENT ZLU Coördinaten: +434002.00-011711.00 D.D. 080716 in verenigingsconcours : 239

Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de vlucht uit ST VINCENT ZLU Coördinaten: +434002.00-011711.00 D.D. 080716 in verenigingsconcours : 239 Fondclub de Marathonvliegers... Uitslag van de vlucht uit ST VINCENT ZLU Coördinaten: +434002.00-011711.00 D.D. 080716 in verenigingsconcours : 239 duiven. De duiven werden op 080716 om 07.15.00 gelost....

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Peronne MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR AA-M01-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Peronne MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR AA-M01-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON A VANUIT Peronne MET 3140 DUIVEN OP 19/05/07 OM 08.15 UUR AA-M01-BLAD 1 1 1 P. Beers Alkmaar 1302 326.863 22/11 03 5.1225745 11.28.36 1688.346 1000.0... 2 2 P. Beers Alkmaar 1302 02

Nadere informatie

10km René van Vliet 44.04. 15km Astrid Beerten 1.20.12

10km René van Vliet 44.04. 15km Astrid Beerten 1.20.12 Den Helder NK Militairen 29-09-2010 21.1km Jeroen Schmidt 1.19.56 Utrecht Singelloop 26-09-2010 Mark Groote Bromhaar 40.15 Ramon Lentink 40.44 Alex Lethen 42.34 Haarlem ZK Achmealoop 26-09-2010 21.1km

Nadere informatie

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1

www.compuclub.nl UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 UITSLAG AFD.11 RMD Weert MET 4389 DUIVEN OP 15/08/15 OM 08.10 UUR NP-X33-BLAD 1 1 1 3 Gebr. Homma Steggerda 0268.9126 182.226 85 49 5.1211341 10.09.54 1519.819 1000.0 1000.0 2 2 3 Bouke Junior de Boer

Nadere informatie

Stand Selectiewedstrijd Individueel

Stand Selectiewedstrijd Individueel Hoofdklasse HA 1 Herman Depenbrock 1.443 1.452 2.895 144,75 2 Marcel Viand 1.415 1.402 2.817 140,85 3 Eric Mensen 1.390 1.408 2.798 139,90 4 Harm Zoutman 1.383 1.412 2.795 139,75 5 Sjaak de Vries 1.409

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt KPN Marathon Cup 0 KPN Marathon Cup 0 - Breda 7--0 Daguitslag pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt A5 Arjan Stroetinga Waskemeer BAM-Univé Schaatsteam 5 0, A5 Ingmar Berga Hoogeveen Team Van Werven

Nadere informatie

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6 TEAMINDELING Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 1410 Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) 1409 Marianne van Vliet (072-5331597) Ilonka Groenewegen Yvonne van den Burg

Nadere informatie

Snelste 1e getekende prijs 2 Ineke van der Rhee. Laatste prijsduif prijs 32 Comb. van Wingerden

Snelste 1e getekende prijs 2 Ineke van der Rhee. Laatste prijsduif prijs 32 Comb. van Wingerden Fondclub de Marathonvliegers Uitslag van de vlucht uit MARSEILLE ZLU Coördinaten: +430605.00 +055325.00 D.D. 150716 in verenigingsconcours : 125 duiven. De duiven werden op 150716 om 06.45.00 gelost. PRIJS

Nadere informatie

50 jaar. Biljartvereniging "Vrije Tijds Besteding"

50 jaar. Biljartvereniging Vrije Tijds Besteding 50 jaar Biljartvereniging "Vrije Tijds Besteding" 1959-2009 Onze vereniging is in 1959 opgericht door Piet Kleijn, de eigenaar van Café Lekzicht, het huidige Café Sluis. Zoals de naam al een beetje aangeeft

Nadere informatie

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl cvanderwild@tiscali.nl; huub.elzerman@planet.nl; l.pronk96@upcmail.nl; ronabram@hetnet.nl; Ydens@zeelandnet.nl; Raad voor de journalistiek

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

200 m. SuperLifeSaver Naam Brigade ( deelnemers) (43 deelnemers) (41 deelnemers) (51 deelnemers) (49 deelnemers) (38 deelnemers)

200 m. SuperLifeSaver Naam Brigade ( deelnemers) (43 deelnemers) (41 deelnemers) (51 deelnemers) (49 deelnemers) (38 deelnemers) Pagina 1 van 6 Super Ruud Bex 8) 1,05.3 10) 0,37.5 18) 1,07.6 Sander de Boer 39) 1,29.3 44) 0,52.8 41) 1,20.4 30) 3,25.5 Majke van Bommel 21) 1,13.6 19) 1,35.8 30) 0,48.1 23) 1,9.0 Ruud van Bommel 1) 0,54.8

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

Klik op een onderdeel om uit te lichten

Klik op een onderdeel om uit te lichten Aandachtsgebieden DT Dick Tuijtjens Concern Belastingen André Jager Historisch Centrum Leeuwarden Geart de Vries VEILIGHEID Juridische- en Veiligheidszaken Willem Jan Borghardt Shared Servicecentrum Harm

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie

Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie Plaatsingslijst van het fotoarchief van de Stichting voor Christelijke Filosofie Conferenties / congressen / studiedagen 839 (1961-2005) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Overzicht vrijwilligers Verrijzeniskerk

Overzicht vrijwilligers Verrijzeniskerk Overzicht vrijwilligers Verrijzeniskerk ( aangepast: 15-07-2013 ) PASTORAAL Jo van Beek Avondwake Kosters Doop Jo van Beek Piet Willemse Janine Heinen Jos Bleijlevens Corry van Leysen Toon van Beek Eerste

Nadere informatie

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 I a - II a - Hendrik Hendriks Hummel * 07-08-1809 Zevenhuizen (Leek) Groningen 13-05-1869 Zevenhuizen (Leek) Groningen Landbouwer en winkelier te Zevenhuizen

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

UITSLAG GOU NOORD-OOST KRING 4 VANUIT CHATEAUDUN MET 755 DUIVEN OP 06-06-2015 OM 08.15 U. GB-E23 Blad 1

UITSLAG GOU NOORD-OOST KRING 4 VANUIT CHATEAUDUN MET 755 DUIVEN OP 06-06-2015 OM 08.15 U. GB-E23 Blad 1 UITSLAG GOU NOORD-OOST KRING 4 VANUIT CHATEAUDUN MET 755 DUIVEN OP 06-06-2015 OM 08.15 U. GB-E23 Blad 1 3 1 1 Bert Eikelboom JUHE 4-1628876 15/6 6 583,561 15.37.30 1318,736 995,1 1000,0 1000,0 4 2 1 Comb.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR

Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Ledenlijst SSZ op arrondissement ARRONDISSEMENT ALKMAAR Advocatenkantoor Oudegracht Mevr. mr. G.A.M. van Dijk Dhr. mr. W.A. Swildens Oudegracht 90 Postbus 3092 1801 GB ALKMAAR tel.: 072-512 22 13 fax:

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Gewest Noord-Holland Utrecht Gewestelijke Pupillen A Utrecht 7 maart 2015

Gewest Noord-Holland Utrecht Gewestelijke Pupillen A Utrecht 7 maart 2015 2014 2015 Gewest Noord-Holland Utrecht Gewestelijke Pupillen A Utrecht 7 maart 2015 Gewestelijke Technische Commissie Langebaan - Kortebaan 2014 2015 Wedstrijdorganisatie Gewestelijke Technische Commissie

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Fitness Centra Bedrijf : Fitnessketen Fitness First : Vestigingen door het hele land. Project : Dinoflex Standard Collectie 30% Grijs/Beige 6 mm vierkant. Bedrijf : Sportcentrum Physique : Papendrecht

Nadere informatie

Overzicht verenigingen, stichtingen en commissies met contactpersonen 2011

Overzicht verenigingen, stichtingen en commissies met contactpersonen 2011 Overzicht verenigingen, stichtingen en commissies met contactpersonen 2011 VER./ST./COM.: CONTACTPERS.: EMAILADRES: WEBSITE: DATA: Plaatselijke Belang Jelly Koopen pb@workum.nl www.workum.nl/pb VVV Workum

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

Misintenties parochie Ottersum

Misintenties parochie Ottersum Misintenties parochie Ottersum Zondag 20 maart 9.30 uur: Jan Winnen; Fien van Bergen-Sloot; Piet van Bergen en Maria van Bergen-C p; Sjef Krebbers; Piet en Lenie Geurts-Theunissen; Christiaan en Johanna

Nadere informatie

UITSLAG AFD.6 RAYON C VANUIT Mont de Marsan MET 189 DUIVEN OP 13/07/06 OM 11.00 UUR AA-T04-BLAD 1

UITSLAG AFD.6 RAYON C VANUIT Mont de Marsan MET 189 DUIVEN OP 13/07/06 OM 11.00 UUR AA-T04-BLAD 1 UITSLAG AFD.6 RAYON C VANUIT Mont de Marsan MET 189 DUIVEN OP 13/07/06 OM 11.00 UUR AA-T04-BLAD 1 1 1 Ysbr. Kaptein Akersloot 1333 1037.986 12/03 10 4.1908447 15.28.38 793.486 1000.0... 2 1 J. van der

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht

Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht Dienstregeling 2012 Provincie Utrecht 6 1 Afwijkende dienstregeling tijdens feestdagen en vakanties Op feestdagen en in de zomerperiode hanteert Connexxion een afwijkende dienstregeling. Een aantal lijnen

Nadere informatie

Fitness Centra Bedrijf : Fitnessketen Fitness First : Vestigingen door het hele land. Project : Dinoflex Standard Collectie 30% Grijs/Beige 6 mm vierkant. Bedrijf : Sportcentrum Physique : Papendrecht

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten

PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Uitslag Wedvlucht Maaseik 06-08-2011 Los:08.20 Deelnemers:44 Duiven:814 Wind: Oost Zuid Oosten wind PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 Jan Smid-de Haan 241,212 23/13 3 1-1128260 11.27.32

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Nakomelingen van: Pagina 1 van 9 Johannes Elwerinck

Nakomelingen van: Pagina 1 van 9 Johannes Elwerinck Nakomelingen van: Pagina 1 van 9 1ste G eneraties 1. 1 is geboren Omstreeks 1465 in Jipsinghuizen (Vlagtwedde) en overleden op een onbekende Hij huwde (Onbekend). Kinderen van i. 2. Ede Johans Elwerinck

Nadere informatie

PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten

PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Uitslag Wedvlucht Boxtel 30-07-2011 Los:13.00 Deelnemers:47 Duiven:993 Wind: Noord Noord Westen wind PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 R. van de Veen 189,801 13/5 3 1-1129630 16.05.27

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt KPN Marathon Cup 0 KPN Marathon Cup 0 - Breda 5--0 Daguitslag pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt A7 Christijn Groeneveld Heerhugowaard BAM-Univé Schaatsteam 0, A5 Arjan Stroetinga Waskemeer BAM-Univé

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC Nederland / Netherlands Bedrijf / Groningen WM Veenstra Druk B.V. Groningen 050 3130313 SKH-COC-000292DM

Nadere informatie

Convoyeursverslag Bourges

Convoyeursverslag Bourges Convoyeursverslag Bourges Donderdagavond om 23.45 uur met 2 wagens vanuit Wijdewormer vertrokken met in totaal 375 manden met 7633 duiven. Goed weer onderweg, en de eerste stop werd in Arras gemaakt vrijdagmorgen

Nadere informatie

Lijst 13 Nederland Lokaal

Lijst 13 Nederland Lokaal Lijst 13 Nederland Lokaal Nederland Lokaal heeft in alle kieskringen een kandidatenlijst ingediend. De rangschikking van kandidaten wisselen per kieskring. Dit betekent dat deze partij in heel Nederland

Nadere informatie

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC Nederland / Netherlands Bedrijf / Groningen WM Veenstra Druk B.V. Groningen 050 3130313 SKH-COC-000292DM

Nadere informatie

Informatie mannelijke deelnemers NK Afstanden 2015. Lucas van Alphen (NED) 06-06-1991. Ingmar Berga (NED) 17-07-1984. Jorrit Bergsma (NED) 01-02-1986

Informatie mannelijke deelnemers NK Afstanden 2015. Lucas van Alphen (NED) 06-06-1991. Ingmar Berga (NED) 17-07-1984. Jorrit Bergsma (NED) 01-02-1986 Lucas van Alphen (NED) 06-06-1991 500m 0.36,07 09-11-2012 Heerenveen NED 500m 0.36,19 11-10-2014 Inzell GER 1000m 1.10,18 11-11-2012 Heerenveen NED 1000m 1.11,16 25-10-2014 Heerenveen NED 1500m 1.47,39

Nadere informatie

KNSB competitiemailing 11 december 2010

KNSB competitiemailing 11 december 2010 KNSB competitiemailing 11 december 2010 Kenmerk: 10/WZcom/1369/KoS Aanmelden: http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/competitie/mailings Afmelden: per e-mail aan kstolk@schaakbond.nl Aantal abonnees:

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

UITSLAGEN Augustus 2015.

UITSLAGEN Augustus 2015. UITSLAGEN Augustus 2015. Halve marathon Lauwersoog Ulrum op 1 augustus. 21,1 km Mannen sen. 2. Willem de Boer 1.13.28 1.13.27 3. Jan Venhuizen 1.15.14 1.15.13 4. Rob Vijver 1.16.20 1.16.18 Mannen 40+ 5.

Nadere informatie

Overzicht professionals Technische Geneeskunde

Overzicht professionals Technische Geneeskunde Overzicht professionals Technische Geneeskunde VERSIE 21-10-2014 AUTEUR Kwaliteitscommissie 1 / 6 Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Woonplaats Werkgever Locatie werkgever E.A. Aalbersberg Amsterdam

Nadere informatie

REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG

REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG AFDELING 7 REGIO 2A VANUIT Brive MET 336 DUIVEN OP 01/06/13 OM 13.00 UUR UB-A22-BLAD 1 REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG 1 1 J. Kwak Baarn 11596616 01

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Frans Brouwers Velp 026-3613060 brouwersf@planet.nl Schilderijen, tekeningen Anneke de Bruin Velp 026-3621835 Gemengde technieken

Frans Brouwers Velp 026-3613060 brouwersf@planet.nl Schilderijen, tekeningen Anneke de Bruin Velp 026-3621835 Gemengde technieken Lenneke Abrahams Dieren 06-20150168 Tekeningen, schilderijen, gouaches, Cora van Antwerpen Velp 026-8446832 www.coravanantwerpen.nl c.vanantwerpen@live.nl Schilderen, tekenen Charlotte Arends De Steeg

Nadere informatie

Update 1-5-2015 11:22:38

Update 1-5-2015 11:22:38 Aanmeldingen bevrijdingsfestival Groningen MES Van 11.00 tot 18.00** Van 17.00 tot 24.00** 1 Peter Gnodde 1 Peter Gnodde 2 Gerrit Hagendoorn 2 Gerrit Hagendoorn 3 Christiaan de Kleine 3 Christiaan de Kleine

Nadere informatie

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr

naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr naam_opleidingsinstituut plaats tel_nr Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Agrilog WOUTERSWOUDE 06 142 553 66 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Atim Europe B.V. NIEUWEGEIN (030) 600 50 80 Auto-

Nadere informatie

BOLETÍN AEPE Nº 9. Lista de participantes. Mevr. T. Asselberg - Berck. C. v. Beverenstraat 33 Dordrecht (Holanda) Prof. dr. A.

BOLETÍN AEPE Nº 9. Lista de participantes. Mevr. T. Asselberg - Berck. C. v. Beverenstraat 33 Dordrecht (Holanda) Prof. dr. A. LISTA DE PARTICIPANTES Mevr. T. Asselberg - Berck Prof. dr. A. Barrera Vidal Ramón Bela Mej. G. van Boven P. B. Braam G.J. van den Brand G. van Bucron Mevr. J.A. Buis-Stam Mevr. A.E. Coenraad- de Vries

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A 1 Straat/ omgeving Persoon Beroep Woonplaats Gebruik Klass e Oppervlakte nr. DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE N.V.T. CUIJK WEIDE 4 221250 ha A 1 DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE

Nadere informatie

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl

A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl A.van de Bund Belasting advies- Administratie Heidebloemstraat 49 6533 SL Nijmegen Tel 024-3882912 avdbund@worldmail.nl Administratiekantoor K. Bakker Spuistraat 226 1012 VV Amsterdam 020-6208473 amsterdam@administratiekantoorbakker.nl

Nadere informatie

LIST OF APPROVED ASSEMBLY CENTRES IN THE NETHERLANDS FOR TRADE IN ANIMALS

LIST OF APPROVED ASSEMBLY CENTRES IN THE NETHERLANDS FOR TRADE IN ANIMALS 12803 P.A. Smilde En Zonen HARLINGEN 12804 H. van Dommelen Veetransport en Exportstal B.V. WOERDEN 12806 Veehandel Bert Sloot B.V. DE BLESSE 12807 H.M. de Boer en Zonen BOKSUM 12808 Gelka B.V. HARREVELD

Nadere informatie

Keurmeester: D.J. Hamer (C) 23 G.J. Fokkema 93 HOLLANDSE KROPPER. 24 J.S. Brandsma 96. doffer jong

Keurmeester: D.J. Hamer (C) 23 G.J. Fokkema 93 HOLLANDSE KROPPER. 24 J.S. Brandsma 96. doffer jong Keurmeester: D.J. Hamer (C) HOLLANDSE KROPPER 1 F. van der Ploeg 94 2 F. van der Ploeg 97 3 F. van der Ploeg 95 4 F. van der Ploeg 93 blauw geband 5 B. Feenstra 93 6 B. Feenstra 96 7 B. Feenstra 93 8 B.

Nadere informatie

Instituut de Korte onderdeel van het ROCvA (vanaf oktober), contactpersoon I. Klaasen, tel. 020-5791767

Instituut de Korte onderdeel van het ROCvA (vanaf oktober), contactpersoon I. Klaasen, tel. 020-5791767 EVC Medisch Pedicure Almelo Arnhem Rijn Ijssel college, contactpersoon M. Flisijn Tel.: 026-3655700 Amsterdam Academie Louman, contactpersoon M. Vaarkamp, 020-6323740 Instituut de Korte onderdeel van het

Nadere informatie

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl

LVC3 Expertise Taakgroep Mytyl-tyltyl Mytylschool Eindhoven Brin nummer: 16SO Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Toledolaan 4 5629 CC EINDHOVEN Theo Goossens (040) 241 81 81 t.goossens@ssoe.nl Emiliusschool Tyltyl Brin nummer: 01PA Nieuwstraat

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 007604506 Rechtsvorm loze Vennootschap Statutaire naam Kempen Capital Management N.V. Statutaire zetel Amsterdam Datum akte van oprichting 15-03-1985 Datum akte laatste

Nadere informatie