""u""" t$. 103) ,r" No 1465 Geheim. van het h~ofd~~~oblllsearen" he t aantal onderteekenaars zeer aan-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download """u""" t$. 103) ,r" No 1465 Geheim. van het h~ofd~~~oblllsearen" he t aantal onderteekenaars zeer aan-"

Transcriptie

1 , Departement van Justitie ' I / No 1465 Geheim. t$. 103) I AFSCSRIFT. ls-grav'dnhage den 24 bi 1927 be treffende anti-militairis- d,r".l..e-. - Hiernevens heb ik de eer UEdelGrootAçhtbare ter ken- nisneming te doen geworden een zonder begeleidend schryven by Departement ingekomen p-fle tlqíobilîsaerenlt. Het trekt de aandacht,dat in vergelyking van dit met eerder ontvangen schrifturen van gelyke strekking eh emneens voorzien van het h~ofd~~~oblllsearen" he t aantal onderteekenaars zeer aan- zienlyk is toegenown. Ik zal de bylsgen dezes gsarné door tusschenkomst van dan Centrale n Inllc ht ingendie nst te rugontvangen.- De Minister vm Justitie ( ge t. J.DONKER. KennlsganoQn en doorgezonden. VooF afschrift conform &&terdm, 31en Idei De Procureur-Generaal De Procureur-Gsneraal 5 ""u""".=. 7 - b &>

2 Wij, mannen en vrouwen, anti-militaristen, zien met vreugde dat onder de zoogenaamd dienstplichtigen de neiging tot het vormen van,,vredeslichtingen" toeneemt, en dat het aantal van hen die weigeren soldaat te worden, langzaam maar zeker groeit. Wij gevoelen ons gedrongen, openlijk de zijde der principieeie dienstweigeraars te kiezen. Wij verklaren, voor zoover wij ooit tot direct of indirect militair werk gedwongen zouden worden, vast besloten te zijn, zulk een,,dienst" te weigeren, niet alleen in kazernes, loopgraven, oorlogschepen, vliegmachines, maar ook in munitiewerkplaatsen, fabrieken, in het transportbedrijf, - kortom geen werk te zullen verrichten, dat met oorlog en oorlogsvoorbereiding samen hangt. Wij bedoelen, mede door dit manifest een mogelijke mobilisatie van oorlogskrachten te voorkomen. Wij wekken allen, die voor den vrede strijden willen, op, zich onmiddellijk met ons tegen den oorlog te mobiliseeren, en wanneer oorlog dreigt uit te breken, dien door daadwerkelijk optreden te verhinderen. K. Abelman, Rotterdani. F. v. d. Berg Suykerbuyk, tramman, C. Bonnet, Blaricum. A. Agsteribbe, koopman, Amster Rotter Mw. A, G. BonneLBroederhnrt, Blari- Mw. R. AgSteribbe.de Leeuw, huis- Mw. A. A. Beversen, Dieren. cmm. vrouw, Amster Martin Beversluis, letterkundige, Blari- A. M, Bos, Amster A. J. Althuis, Beetgum. cum. C, Bos, Amster Mw. W. Althuis-Indsinga, Beetgum. Mw. Beversluis-Schuitemaker, Blari- J. Bos, koopman, Amster F. Andnnga, aanspreker, Witmarsum. cum. Mw. B. Bos-Hart, Amster Mw. C. van Anrooy-Gallé, Hilversum. Mw. F. Beyerling, den Mw. W. Bos-v, d. Oord, Amster MW. A. Arriëns, onderwijzeres, Velp. W. H. P. M. Beyerling, Den Haag W. Bosch, Leeuwarden. A. v. Asselt. Hoofd Engendaal School, Dirk Biesboer, fabrieksarbeider, Wor- Alb. Bosman, electr.-techn. ing., Am- Soest. inerveer. ster Mw. J. C. van Asselt-de Patter, Soest. Gijs Biesheuvel, Aalsmeer. Chris Bosman, Amster L. de Baan, Herv. Pred. Drachtster- A, D. Bindels, Arnhem. Mw. N. Bosman, Bilthoven. Compagnie. Mw. G. Bleeker, zonder vaste woon- Mw. W. Bosman,Bilíhoven. V, Baas, Huizen. plaats. L. J. Bot Jr., Amster Mw. Ali Bakker, onderwijzeres, Rot-.J. Beuving, grondwerker, Groningen. B. Th. ter Braak, jur.-cand., Bussum. ter R. Bloemendaal, caféhouder, Wester- J. C, Brandt-Corstius, gew. luit. ter zee, J. J. Barneveld, schilder, Utrecht. Blokker. zee, Naarden. A. K. Bart, landbouwer, Heer Hugo- Mw. A. Bloemendaal-Stam. Wester- Mw. J. P, M. Brandt Jorstius-Krol, waard. 'Blokker. moeder, Naarden.. H. C. Barthel, Doopsgezind Predikant, Chr, Blom, Ass.- accountant, Alkmaar. H. v.,d. Broek, Arnhem. Aalsmeer. W. B, Blom, Den Cornelis Broeke Sr., suikerwerker, Jan Bas, Apeldoorn. Mw. J. N. Blommaert, verpleegster, Rotter E. Bastiaanse, Den Utrecht. W. Broese van Groenou Sr. oud-kap. Mw. Bastiaapse. Den P. Blijentburg,, Krommenie. der art. O. L. Den G. Batterman, Horstermeerpolder. Mw. G. Blijenburg-van Hesse, Kr0.m- Mw. J. E. Broese van Groenou-Wiese- Ch. Bedoe, Amster menie. man, Den Mcw. W. Bedoe- v. d. Tas, Amster Mw. Charlotte Boeke. \Hilversum. Mw. J. F. Broese van Groenou-Jalink, C. Beek, havenarbeider, Rotter Kees Boeke, Bilthoven. Den Haag, P. G. Beentjes, gem. ambtenaar, Den Mw. Betty Boeke-Cadbury, BJthoven E. Bron, Tíjnje, (Fr.). Mw. A. M.Boeken, Blaricum. - C. A. Bruidegdm, Zandvoort. Mw. M. A. Beentjes--Broeren, Den J. Boekschoten, Hilversum. Mw. Dr. Nicoiette A. Bruining, gods- Mw. Gr. Boer, Den dienstleerares, Scheveningen. Mw. S. Begemann, Nunen, N. Br. Ç. Bogtman, Hilversum. -Rhus Y, d. Brink, Amersfoort. W. Beliaars. Rotter Mw Cath. Boijttnan. Hilversum. J. de Bruyn, havenarbeider, Rotter- Mw. C. J. Bellaard, Rotter L. Boetman, Hilversum. J. M. Bellaard, timmerman, Rotter- Nw. G. Bogtman- v. d. Oord, Hilver- H. A, Buis, Onderwijzeres, Bussum. sum. D. L. Bulthuis, boekhouder, Den1 P. Bellaard. timmerman, Rotter C. van Boheemen, handelaar, Den Mw. C. Burger, lezrares Nijverheids- Mw. P. Bellaard, dienstbode, Rotter- onderwijs, Dordrecht. Mw. M. Boissevain-Advocaat, Zwolle. Dirk Bijl, Den Joh. Benus, Stadskanaal. Mrw. C. Bolt, Amster J. Bijistra, Red,,,De Arbeider", Gro- Mw. J. Benus-Boxen, Stadskanaal. ' Mw. Wed A. S. C. Bolt-de Vooght, ningen. J. v. d. Berg, metaalarbeider, Utrecht. Amster Mw, M. Codé, dienstbode, Amster Mw. v. d. Berc. moeder, Utrecht, C. Bommeljé, den Mw. M. Calisch, leerares, Bussum. Mw. wed. Dr. H, W. Ph. E. v. d. Bergb J. Bommeljé, Utrecht. A. L. Constandse, propagandist, Den v. Eysinga. Zutfen..A Bonne, Amster I

3 A. M. Constandse, verz. inspecteur, den J. v. d, Ga$& melikhandelaar, Den Chr. d,e Hoop, lood en zinkwerker, Utr. J. Hooyberg, timmerman, Amster Mw. E, Coops-Broese van Groenou, Mw. D. Ganzinga, wijkverpleegster, G, K. v. d. Horst, Ned. Herv. pred, den Ferwerd (Fr.).,Deersum pr.], J. Couvée, den C. J. de Geest, Arnhem. Mw. Anneke van Houten, Hilversum. A. Dekker, landbouwer, Oudendijk. Mw. Riek de Geest, Bergeyk (Ni Br.). Jan Houtman, Soest. WN.H.1 A. A. de Geus, Arnhem. Anton, Hoytink, techniker, Rotter H. Dekker Wzn, boekhouder, {Hilver- J. Giesen,, secr. Int. Anti-Milit. Bur., W. Hogenikamp, Arnliem. sum. Bilthoven. J.B. Th. Hugenholtz, Herv. Pred., Am- Mw. J. S. Dekker-Beckmann, Biliver- Ms. H. Giltay, Den merstol. [Z.-H.). sum. Mw. C. Giltay-Tjallingii, Den Mw. E. M. H.ugen#holtz-Pouwelsen, Am- P. Derksen, Arnhem. M. Gobets, propagandist, Amster merstol. (Z.-H.I. J. Dilling, sigarenmaker, Groningen. P. Godefroy, transportarbeider, Utrecht, Maarten Hulst, Bilthoven. W. M. Dinger, Bussum. M. Gorternulder, E Rijnder Hum,mel, Heerlen. R. Dinger Jr.,jur. stud. Utrecht. J. G. Götze, Amster Karel Hunterslag, timmerman, Am- Mw. L. Dingerink, verpleegster, Am- Mw. D. C. Götze-Smitskamp, Amster- ster sterciam. da,m. Mw. Riek Hunterslag, verpleegster, G, van D,oornik,barbier, Blaricum. Mw. Ali Goubits, bloemenkweeksier, Amster Mw, M. v. Doornik-v. Asperen, moe- Horstermeerpolder. H, Huve, voorz. Land. Fed. V. Tex- der, Blaricum. C. J. Graadt van Roggen, jur. student, J. bent. magazijnbediende, Groningen. Utrecht, Julius Hijman,,musicus, Amster Roelof Drcrit, Heerlen. C. de Graaf, cuisinier, Groningen. A. Jacohsma, Groningen. Mw. B. Drent-Hummel,,Heerlen. Mw. Marie v. d. Graaf. Den HaaQ. Mw. C. Jakma-Keddmff, Bussum. Fok,ko Drost, tuinier, Bergeyk m. Br.]. Jacques Griese, winkelbediende, Rot- MW. Gees Jansma, Laren m. H.1, J. Duyvelaar, Arnhem. ter M. J. Jansma, Drachten. S. Dijlictra. Utrecht. H. C. Griffioen, typograaf, Biissum. A. R. de Jong, Voort. Prot. Bond/Bus- Trien Dijkstra, Utrecht. Ren Groenenfdaal, Haarlem. sum. Mw. A. Ehbinge Wubben- v. Mansvelt, Herman Groeniendaal, Schoten. Han de Jong, Utrecht. Den Cor Groenendaal-Donker. Schoten. H. K. de Jong, in assurantiën, Heeren- Mw. H van Eeden, ver,pleegster, Blari- Mw. Groenhof-Wanrooy, hoofd eener -veen. cum. school. Hoorn. Mw. Jeanne d.e Jong, archivaris, Den Mw. N. C. Eegde*man, onderwijzeres, A. Groot, Schellinkhout. Schoonhoven. Mw. E. Groot-Bosst3dq Schellinkhout. Mw. A. L. D. de Jong, Dieren. H. Eernst. timmerman, Utrecht. Cor de Groot, typograaf, Amster Albert de Jong, journalist, Amster Mw. E.' Egels, Hilversum. Ch. Grootveld, handelsreiziger, Gro- MW. Lena J. de Jong, pleegzuster, Henk Eikeboom, publicist, Amster ninpen. Dieren. - Willv Eikeboom. moeder, Amster Arie Grijs. Amster A. Jongeling, gem. werkm., Rotterdam Mr. W. H. A. Elink Schuurman, lector Jac. ter Haak. Wormerveer. C. J. Jongeling, koopman, Rotterdam Ned. Handels Hoogeschool, den J. de Haan, 1,eeuwarden. Mw. J. Jongeling, dienstbode, Rotter Haag, J. de Haas, spreker en schrijver, Am- da,m. A. Elhrink. Hiim. School. Laran. INB.). ster W, J. Jongeling, Rotter P. Eldering, Rem. Predikant, R,otter- M.,Haas. onderwijzer. Hoorn. Mw. Wed. G. J. W. de Jongh-Broese v. Mw. Wed. Mr. A. J. C. v. Hamel-Eland, Groenou- den Haal, M. P. van Empel, Utrecht. Amersfoort. E. J. Jordens, Arnhem. Mw. M. S. Erkelens, Laren tn.-h.). G. Sr.. Utrecht. H. Joustra, koopman, den Helder. A. &kendiep, Arnhem. Piet Hamerslag. Utrecht. Mw. H. Joustra-Hoeber, den Helder. Mw. C..T. A. Erwic-Retrs, Bussum, Mw. F. C. M. Harting. onderw. Hum. J. Kannegieter, Enschedé. Mw. G. M. F. v.d. Es, verpleegster, Am- School. Laren fn.-fí.).. Mw. J. Kannegieter-de Vries, Enschede. ster Klaas Hartog. E H. S. Kardol, Bussum. Mw. J. v. d. Es, Soest. Mw. N. den Hartog. Den Hang. H. E. Kaspers, journalist, Hilversum. Jan v. d. Es, Soest. E. Havers, Den,Haag, Mw. A. Kaspers-Menkema, Hilversum. Mw, M. E. v. d. Es, onderwijzeres, Bjlf- W. Havers, Den Haag, hoven. Mw. A. van der Heide. Bussum. tielarh., Enschedé. Mw. Will Keia, Ukecht. G. Kelders, stucadoor. Groningen. M. L. v. d. Es, Snest. J. H. Held. arbeider, Alkmaar. J. Kempen. Arnhem. Albert Evrlcens Azn. Jr., Aalsmeer. J. M. van Helden, kantoofiediende, M. c. H. Kesting, havenarbeider, Rot- Mw. T. Eveleens-'Havenberg, Aak- Rotter ter meer, Joh. Helmerhorst. uitgever, Bliricum. Jan Kirpenstein, kantoorhediensde,.joh. v. d. Evnde, Stadskanaal. A. J. Hermans, metaalmbbewerker. Rot- Zeisf. Mw. P. J. A. v. Eysselsteyn, steno- ter Mw. A. J. Klaassens-Vonkmenberg, Bustypjqte. Zwolle. W. IHeutink, winkelier, Enschedé. sum. Mw. Wed. G. v. Fastenhout, Bussum. Ph. Hilbrnnt. Arnhem. C. Klatten. havenarh., 'Rotter ' M. Ferro. kleermaker, Blaricum. V. M. J. Hilhrnnt. Arnhem. V. d. Kleef, Arnhem. MW. B. Ferro-de Groot, Blaricum. Mw. M, H. Hillenius, onderwijzeres,' Bram Klein, boekhandel.. AmprsfQort..J. J. H. Fitski. Arnhem. Amersfoort. H. Klein, koopman, Bunnik. (U.) Wim Fleumer, fabrieksarbeider, Wor- A. Hohhelink, Enschede. Mw. Naatje Klein, Amersfoort,,merve er. Mw. Albertje Hobbelin,k-Faken, En- w. Kleinhuis, Veen Fokko Fokkema,. houtbewerker, Gro- schedé. H... Kleyn. Rotter nin#en. Mw. Jacoha Hnhbelink. Enschedé. Mw. E. Klinkert, onderwijzeres, Bilt- Yge Foppema, onderwiizer. Sneek. P. Hohhelink. Enschedé. hoven..t. Frantzen. kimmerman.blaricum. H. Hoekveld, Arnhem, C. Knap, Amersfoort. Mw, J. F. Frantzenr-de Lange. verpleeg- K. Holstvoogd, timmerm. Reqt [N.-Rr.). Jac. Knau. Amersfoort. ster, Ríaricum., G. Holtman, metaalarbeid., Rotter MW. M. Knap-de Roo, Amersfoort. P. Fiilstra, den 8. Holtman, Rotterdam, w. KniD. sjearenmaker, Rotter n, Fiinhnar. Hilversum. Jurienc Hooeeveen, Donkerbroek (Fr.). A. w. KniDscheer, koopman, Baarn. ''w. Fijnhaar, Hilversum, Roelof Hoogeveen. Amersfoort., Jan Koedijk, Aalsmeer.

4 Mw. G. Koeter-Groot, Krommenie. gangster Prot. Bond, Rotter dienstig Leven", Zandvoort. Dirk v. Koert, behanger, Den Pieter Mantel, Best m,-lbr.) R. Pape, koopman, Soest. XW. v. Koert, Den Mw. Grietje Mantel-Singer, Best (N.Br.) A. H. Parijs, chem. cand., Leiden. W. Koningsteyn, stuurman ter koop- F. v. d. Mee, Den Haag, H. M, Papman, huisschilder, Leidm. vaardij, den Helder; Rudolf v. Meekeren, Delft. C. Pating, Den B. P. v. d. Kooi. Apeldoorn. A. P, Meelis, boekdrukker, Den Mw. M. E. Pating-Horst, Den Mw. T. v. d. Kooi-Camphuis, Apel- Mw. H. C. Meelis-Kila, Den Haag, A B. Peeters,'Den Haag, doorn B. Meester, Tijnje (Fr.]. A. P. Peeters. Den MW. A. C. Kak, Bussum. F. Meester, Tijnje (Fr.) Mw. E, M. Peeters-Bovenlander, Den Mw. Chr. Kok, Bussum. A. Mein. Groningen. -- Jan Kok, Enkhuizen., F. G. Mein-Kaspers, Groningen L. J. Peeters, Den Haag, Mw. Willy KokSchreuder, Enkhuizen. C. Merkman, Rotter S. Pegels. Den Chr. Koppen, Utrecht. Mw. K, v, d. Meden-Muilwijk, 'Bus- Mw, J. Pestman Koning-v. Heuven, S. Korff Czn., Enkhuizen. sum. Rotter E. Koster, Amster B. Meiier. machinist, Groningen. J. C. Peters, ren!tenier, Haarlem. Jan Kraan, teekenaar, den J. B. Meijer, Dordrecht, A. v. Pétten, metaalbewerker, Enschedé. P. v. d. Kraats. werkman. Rotter Mw. Koos Meiier. )Hilversum. D. van Peursen, Herv. pred., Eind H. Krikke, Glanerbrug. ' Mw. Marie Meijer, Utrecht. hoven, Jan Kruithof Crmer Sr., sc'heepsklin- G, A, Mey, kantoorbediende, Rotter- J. Pietens, koopman, Groningen. ker. Rotter Mw..Annie v. d. Plaats. Den Piet Krul, kantoorbediende, Den Haag, H. 'Miedema, Blaricu'm.. Nies Platje, Stadskanaal. Jacq. Krul, journalist, Den Mw. F. Miedema-Boomgaardt, Bla- B. J. Ploeger, typograaf, Groningen. P. Y. Kubben,, havenarbeider, Rot- ricum. D, Ploeger, typograaf, Groningen. ter S. v. MierIoo, Den Mw. D. v. Puffelen. Den Han Kuisten; Sprang (",-Br.), Lod. v. Mierop, publicist, Laren (N.H.) MW. Y. Radelaar Gosliga, Bolaward. M. W, Kup, kantoorbediende, Eind- Mw. T, v, Mierop-Mulder, Laren (N.H,I Mw. Q. Raven, verpleegster, Blaricum hoven. Mw. Nine Minnema, Brussel. L. A, J, Rebers, koopman, Rotterdam J. M. Kühe, Arnhem. H, J. Mispelblom Beyer, Rem. pred., Dr. J. v. Rees, oud-hoogleeraar, Hil- A. Kuyper, havenarbeider, Rotter Schoonhoven. versum. Mw. Bep. Kuyper, Rotter Mw, J. 6. Mispelblom Beyer-Pelt, Mw. J. Redeker Bisdom-Fijnhriar, Hil- J. Kuyper, ass. accountant, Biltihoven. Schoonhoven. vers u m, MW. J. Kuyper-v. d. Valk, Bilthoven. Mw. A. A. Mol-#Wezenaar, moeder, Mw. J. Reesink, 'Dieren. Huco Landheer, kunstschilder, Den Rot terdam, J. J. H. v. Regteren, Dcn Mw. Jacoba Mossel, godsdienstonder- Mw. L. Remmert. onderwijzeres Hum.- Mw. M. Landheer-Tels, Den wijzeres, Amster schooi, Laren (N.H.). Mw. ~ M. G. Landman, verpleegster. Anthonius v. Mourik, bouwvakarb., Mw. A. Renooy, Hoogwoud. Bussum. Rotter Mw. Stien Rensen, Amster D. J. Lankester, Ilpen A. Mulder. metaalbewerker, Rotter J. Reyerse, timmerman, Den Mw. J. Lankester-Palsen, Ilpen Mw. M. R. C. Mulder, verpleegster, J. P. Riedel, E c Mw. I. Last-ter Haar, Rotter Bilthoven. Meinte 'Ringia, Marum [Gr.). Chr. Lebeau, 'kunstschilder. Den Jan Mulders, teekenaar, Boy1 (Fr.] Jan Rink, Soest. J. Ch. Lebeau, schilder, Haarlem, Gé Nahrink, Amster Wiebe v. Roeden, Donkerbroek. Cor Leefkens, schilder, Amster T. J. Nies, Arnhem. H. Rogge, Heerlen. G. de Leeuw, Herv. pred., Oud-Karspel. Mw. B. Guda Niestadt, fotografe, Den Piet Rol, Krommenie. G. Lekkamp. reiziger, Groningen. Haag, M. A. Romers, Noordwijk a, Zee. F. H. Levendig, Amster George Nimmo, Den P. Tth, v. Romondt, leeraar midd. tee- A. de Levie, koopman, Groningen. Mw. G. Nimmo-Roel. Den kenen, Haarlem. Mw. Joh, v. Lier, Den ' P. Nohel, metxalhewerker, Rotter Mw. M. Rompelman, Bussum, Mw. L. A. A. Liernur, onderwijzeres, Mw. Noordeloos-Houtkooper, Dieren. B. A. Roodzant, kantoorbediende, Rijs- Velp. C. H v. Noor8.n. tvvodraaf Dordrecht. wijk (Z.H.) S. d,e Ligt, schrijver en spreker, De2 W. B. M. Noordhoff, Rem. pred. Mw. L. J. Roodzant-Bustrop. Rijswijk. ' Loch em. (Z.H.) Mw. C. L. de Ligt-v. Rossem, Den Jacob Norder, Vledderveen (Gr.) P. H. v. Roon Jr., Rotterdam, Haaé. J. F. v. Nugteren, kantoorbediende, G. H. Roos, bouwvakarb.. Wormer. Adri v: d. Linden, Amster Rotter Mw. Anna C. Roos. pensionhoudster, W. M. Lindner, Den Mw. M. C. v..nugteren-schuilwerve, Dieren. Mw. Lena Lindner-Schagen, Den Rotter Harm de Roos, Terwispel. Mw. H. J. Lintveld. Bussum. Ww, Jet Oldehoerrigter, Amster G. Roosink. Arnhem. Nw. Wed. J. A; Lintveldaiddink, Mw. Liberta Oldeboerrigter, Arnster- J. V. Rosmalen, Arnhem. Bussum. The0 Rueter. architect, Blarkiim. Joh. H. Littooij, uitgever, Soest, Jan Onderwater Sr., metselaar, Rot- Mw. G. F. Rueter-Sluyters, Blaricum. KI. Looper, Tijnje. Fr.) ter Mw. Gioia Rijnberk, Blaricum. S. Looaer, Tijnje. (Fr.) Mw. C. M. A. v. Onsenoord-Otto, MW. S. Rijser. studenfte Wis- en Na- Mw. Gíen Luiting, kantoorbediende, Bussum. tuurkunde, Utrecht. Hilversum. Gerrit van ûort, Amsterdam, MW. H. B, Salomon, Amsterdam, Jac. P. Luiting, Hilversum, V: Oosten, Amsterdam, Mw. T. Salverda-v. Berkum, Bussum. I H. v. Luw. tuinder, Bergeyk (N.-Br.) Mw. H. P. Oosten-Bolt, Amster C. A. Sanders, havenarbeider, Rotter- G. Luytink, barbier, Groningen. Mw. C. A:E. v. Orden: ex-onderwij- Jan P. Maarleveld. Rotter zeres. Velp. H. Schaar> Czn., Huizen (N.H.) J. Maarse, Schellinkhout. C. v. Os, barbier, Hilversum. S. J. Schaper, Amsterdam, Mw. C. Maarse-Best. Schellinkhout. 4. Overré, Amsterdam, Mw. Schaper-Vierstra, Amster Mw. Rie Maassen, Hilversum. G. Overré, Amster E. F. Scheepmakers, Den Mw. L. MaassenXloppenburg, Hil-.J. C. Overstegen, journalist, Santpoort. Mw, J. W. Scheepma'kers-Kardol, Den versum. M. Paasse, werkman, Utrecht. Haag: Mw, Dr. Annie Mankes-Zerni,ke, voor- N. Padt, voorg. Zandv. Kring, za god^^ MW. Hilke Scheltens-Drent, Heerler, *

5 Mw. J. P. Schen,k,verpleegster, Hilligersberg. N. J. C. Schermerhorn, Herv. pred., N. Niedorp (N.H.), A. Schetselaar, Utrecht. W. Schetselaar, Utrecht. Mw. Anna Schimmel, Amster W. Schoegje, Tijnje (Fr.) W. Schoegie Wzn., Tijnje (Fr.) M. Scholten, adj. comm. dir. Rijkspostspaarb,, Amster Mw. Wed, G. Schönhard-Krecke, Nijmegen. H. W. Schonk, Utrecht. J. Schoonlingen, winkelier, Den S. Schoppen, Tijnje (Fr.) C. J. Schouten, goudsmid, Rotter Mw. H, SchoutenSchrama, huisvrouw, Rotter G. Schreuders, Eindhoven. hízv.j. Schreuders-Voorham, Eindhoven. Herman Schuurman, Utrecht. Wim Sínemus. teekenaar, Den Mw. A. H. J. Sirks-Buchel, Rotter- W. Slooten, zonder vaste woonplaats. hlw, A. Smit, Rotter Mw. C. Smit, 'Den E. Smit, Groningen. J. G. Smit, Zutfen. S. Smít, Rotterdam, D. Snoek, bankwerker. Eindhoven. Ger. J. Sombroek Jzn., kantoorbediende, Rotter N. G. P. Sonders, drukkerijbediende, A. Storm Jr., boekdrukker, Utrecht. Gerrit Vrees, Bussum. Mw. Nansie v. Straalen, Den W. B. Vreugdenhil, Den Haag Mw. Dien v. Stnaaten. Den Haag, Mw. Cor de Vries-Kappelle, Hilver- M. Stuiver, kantoorbed., Aalsmeer. sum. Mw. C. Stuurman-Kooischijf, Soest. F, de Vries, Enschedé. Jan Suk, kantoorbedielde, Amster Mw. F. C. de Vries-Boorsrna, Ureterp. A. C. Suykerbuyk, vormer, Rotterdam (Fr.) Mw. S. de Swart-Althuis, Beetgum. J. de Vries, Herv. pred., Ureterp (Fr.) C. R. SijsIing, uitgever, Rotterdam, O. de Vries, Hilversum. A. Tasman, chem. cand., Den The0 H. de Vries, Haarlem. Ary Tazelaar, Best [N.-Br.]. T. bii 't Vuur. E Mw. Ali Tazelaar-Stolp, Best (N.-B.) Piet VijlbTief, Grafisch werker, Utrecht. Wim Telder, Amster Dirk Waalwijk, Rotter Mw. M. v. d. Tend, Dieren. Dr. R. de Waard, geneesheer, Gro T. H. Thunn, Bennekom. nincen. Mw. F. L. Thung-Willekes Macdonald, Mr. S. K. de Waard, adv. en proc., Bennekom. Groningen. K. Tillema, concierge, Groníngzn, E. Wagenborg, scheepsmakelaar, Delf- S Tillema, barbier, Groningen. zíil. Mw. A. J. Tillemans, gep. onderwijze- G. Wagenborg, Delfzijl. res, Lunteren. W. Walop, Rotter Mw. A. Tromp, Breedzand (N.H.) F. P. J. Wanrooy. Ned. herv. pred., b. Tromp, winkelier, Ilpen Abbenbroek (Z.H.) J. Troock, havenarbeider, Rotter P. A. Wansink, stud. Ned. letterk., Den.J. J. v. d. Tuin.. SiGarenfabrikant. " Rot- Haat. ter Mw. G, Wansink-Groothoff, huisvrouw, B. Ubbink. Aueldoorn. Arnhem. Mw. M. UbbiAk-v. Dieren, Apeldoorn. Mw. L. Wansínk-Soeters, Bilthoven. H. L, VaIk, handelsreiziger, Groningen. L. Wassing, metselaar, Groningen. Jac. Veen, arbeider, Alkmaar.. Mw. J. Wegelin, Schoorl. J. Veenis Jr., Krommenie. Ti. Weis, Drachten. Biintse Veenstra, Appelscha. F. J. Welzenbach, kantoorbediende. Mw. Romlje Veensfra, Donkerbroek. Amster (Fr.) B. Wendt, fotograaf, Laren (N.H.) Tienus Veenstra, Donkerbroek (Fr.). J. D. v. d. Werff, isoleerder, Rotter- F. Veerman, timmerman, Westwoud. Den (N.H.) Wim Wessels, Amster W. v. Sonsbeek, expediteur, Utrecht 3fw. A. Veerman-Gruot, Westwoud. Mw. Lili Westerbaen-Smidt, leerares, Mw. G. v. d. Spaa-Loek -4mersfoort. (N.H.) R. H. B. S., Middelharnis. iríw. F. E. Spaanderrnan, Amersfoort. B. v. d, Velde, kantoorbediende, Rot- G. Westmij.se, Herv. pred., Drachten. H. Spaarfaren, bloemist, Aalsmeer. ter Mw. G. Westmijse-,Schrnitz, Drachten. Klaas Spaargaren, rijwielhersteller, L. G. Veldt, Den J. Willems, Amster Aalsmeer. Jan Venema, Stadskanaal (W.) Hein Willemse, iur. stud.. Den P. Spaargaren Pzn., Aalsmeer. G. Vergaay, Breedzand (N.H.) Mw. v. Wingerden, Den A. Spierdijk, handelsreiziger, Den Fr. J. Verhey, koopman, Rotter A. Wisse, Arnhem. J. Verhey, havenarbeider, Rotter M. Witinond. journalist, H:lligersberg. F. Springelkamp, letterzetter, Foxham. Kees Verhoeven, D,en A. J. v. d. Woesteyne, Amsterdam Gr.1 J. L. M. Vermeulen, Den Mw. H. Wolfraad-Spaanderman, Bus- J. M. Spruyt, Dieren. Elw. L. J. Vefh, Dieren. sum, Mw. L. Spruyt-v. d. Velde, Dieren. Ariën R. Visscher, Amster K. Wouda, zonder vaste woonplaats. Jos Standaar. kantoorbediende, Rotter- H. Visser, Den Mw. T. Wouda, onderwijzeres, Krom Mevr. S. v. Vleuten-v. d. Mandele, menie. G. Stannk, hoekhandelaar, Zutfen. Bussum, S. A. Wijkniet, kantoorbediende, Rot- Jan Steen, Soest. W. v. Vliet, boekbinder, Groningen. ter Uw. Steen-Barske, Soest. J. W. Vlind, timmerman, Krommenie. J. Ypma, Tíjnie (Fr.) M. D. Steenstra, Bussum, D. H. Volz, dienstpl. Hollander, Mün- Piet Zeeman, Nederhorst den Berg. Mw. H. Steinvoort-Papenburé. Dieren. chen. G. Zoet, Heerlen, H, J. Steinvoort, timmerman, Dieren..T. E. Vonkenberg, Bussum. Mw. J. K. Zoet-Lukkien, Heerlen. J, Steínvoort, aannemer, Dieren. M. Vonkenberg. Bussum. P. Zuydendorp, boe,kdrukker, Utrechí. J, D. Steinvoort-Bos, Diewn, Mw. L. Von~ken~herg-Meijer, Bussum. Muus Zwart, granietbewerker, Wor- Mw. Mien Steinvoort, Dieren. Johannes de Vos, Utrecht. merveer. C. Sterkman, havenarbeider, Rotter- J. C. de Vos, havenarbeider, Rotter Fr. Zwennes, Den Eghert de Vos, bouwvakarbeider, Gro- MW. Bertha Zijlstra, Nederhorst den Mw. Will57 v. Stockum, leerares #M.O., ningén. Bert. Rotter Mw. Gecrtie de Vos-Knevelman, Gro- J Zijlstra, kleerm3'ker, Groningen. Willy P. Stolp. autobusondernemer, ningen. b. kees Zijlstra, Amster Heerenveen. Mw. A. Vredeveld, Leerares K. en O., MW. M. Zijlstra, Hilversum. H. J. C. Stork, Velceroord. Rotter Alwie een volgende oplaag - - van dit manifest mede wenscht te onderteekenen zende zijn OF haar naam, woonplaats met straatnaam en desgewenscht beroep OF Functie duidelijk en ten spoedigste op aan H. E. Kaspers te Hilversum, Gijsbr. van Amstelstr Bijdragen, ter bestrijding van de kosten dezer manifesten, die alle gratis verspreid worden, zende men aan Mw. J. Pestman Koning-Van Heuven te Rotterdam, Stationsplein ga. Postrekening Deze 2e oplaag, Januari 1925, bevat 620 namen.

6 ~ ~ ~~. Wij, mannen en vrouwen, anti-militaristen, zien met vreugde dat onder de zoogenaamd dienstplichtigen de neiging tot het vormen van,,vredeslichtingen" toeneemt, en dat het aantal van hen die weigeren soldaatte worden, langzaam maar zeker groeit. Wij gevoelen ons gedrongen, openlijk de zijde der principieele dienstweigeraars te kiezen. Wij verklaren, voor zoover wij ooit tot direct of indirect militair werk gedwongen zouden worden, vast besloten te zijn, zulk een,,dienst" te weigeren, niet alleen in kazernes, loopgraven, oorlogschepen, vliegmachines, maar ook in munitiewerkplaatsen, fabrieken, in het transportbedrijf, - kortom geen werk te zuilen verrichten, dat met oorlog en oorlogsvoorbereiding samenhangt. Wij bedoelen, mede door dit manifest een mogelijke mobilisatie van oorlogskrachten te voorkomen. Wij wekken allen, die voor den vrede strijden willen, op, zich onmiddellijk met ons tegen den oorlog te mobiliseeren, en wanneer oorlog dreigt uit te breken, dien door daadwerkelijk optreden te verhinderen. K. Abelinan. Rotter F. v. d. Berg Suykerbuyk, tramman, C. Bonnet, Blaricirm. A. Ags t eribbe, koopman, Amster Rot ter Mw. A. G. BonneLBroederhart, Blari- Mw. R. Agsteribbe-de Leeuw, huis- Mw. A. A. Beversen, Ditren. cum. vrouw, Amster Martin Beversluis, letterkundige, Blari- A. M. Bos, Amster A. J. Althuis, Beetgum. cum. C. Bos, Amster Mw. W, Althuis-Indsinga, Beetgum. Mw. Beversluis-Schuitemaker, Blari- J. Bos, koopman, Amster F. Andringa, aanspreker, Witmarsum. cum. Mw. B. Bos-Hart, Amster 3lw. C. van Anrooy-Gallé. Hilversum. Mw. F. Beyerling. den Mw. W. Bos-v. d. Oord, Amster Mw. A. Arriëns, onderwijzeres, Velp. VI.'. H. P. M. Beyeding, Den Haae W. Bosch, Leeuwarden. A. v. Asselt, Hoofd Engendaal School, Dirk Biesboer, Iabriakaa;be;der, Wor- Alb. Bosman, electr.-teclin. ing., An- Soest. merveer. ster Mw. J. C. van Asselt-de Patter, Soest. Gijs Biesheuvel, Aalsmeer. Chris Bosman, Amster L. de Baan, Herv. Pred. Drachtster- A, D. Bindels, Arnhem. Mw. N. Bosman, Biltboven. Campagnie. Mw. G. Bleeker, zonder vaste woon- Mw. W. BosmanJ3ilthoven. W. Baas, Huizen. pliats. L. J. Bot Jr., Amsterdam,.Mw. Ali Bakker, onderwijzeres, Rot- J. Beuving, 'grondwerker, Groningen. B. Th. ter Braak, jur.-can'd., Bussum. ter R. Bloemendaai, caféhouder, Wester- J. C. Brandt-Corstiuc, gew. luit. ter zee, J. J. Barneveld, schilder, Utrecht. Blokker. zee, Naarden..4. K. Bart, landbouwer, Heer Hugo- Mw. A. Bloemendaal-Stam, Wester- Mw. J. P. M. Brandt Corstius-Krol, waard. 'Blokker. moeder, Naarden. H. C. Barthel, Doopsgezind Predikant. Chr. Blom, Ass.- accountant, Alkmaar. H. v. d. Broek, Arnhem. Aalsmeer. W. B. Blom, Den Cornelis Broeke Sr., suikerwerker, Jan Bas, Apeldoorn. Mw. J. N. Blommaert. verpleegster. Rotter E, Bastiaanse, Den Utrecht, W. Broese van Groenou Sr. oud-kap. Mw. Bastiaanse, Den Ha-ag. P. Blijen'burk, Krommenie. der arta.o. L. Den G. Batterman, Horstermeerpolder. Mw. G. Blijenburg-van Hesse, Krom- Mw. J. E, Broese van Groenou-Wiese- Ch. Bedoe, Amster menie. man, Den M.W. W. Bedoe- Y. d. Tas, Amsterdam, Mw. Charlotte Boeke, 'Hilversum. Mw. J. F. Broese van Groenou-Jalink, C. Beek, havenarbeider, Rotter Kees Boeke, Bilthoven. Den P. G. Beentjes, gem. ambtenaar, Den M.W. Betty Boeke-Cadbury, BJthoven, E. Bron, Tijnje, (Fr.), Mw. A. M. Boeken, Blaricuni. C. A. Bruidegom. Zandvoort. Mw. M. A. Beentjes--Broeren, Den J. Boekschoten, Hilversum. Mw. Dr. Nicolette A. Bruining, gods- Mw. Gr. Boer, Den dienstleerares, Scheveninpen. Mw. S. Begemann. Nunen, N. Br. C. Boatman, Hilversum. Rhus v. d. Brink, Aneriforrt. W. Beliaars. Rotter Mw. Cath. Bodman, Hilversum. J. de Bruyn, havenarbeider, Rotter- Mrv. C. J. Bellaard, Rotter L. Bostman. Hilversiim. J. M. Bellaard, timmerman, Rotter. Jlw. G. Rogtman- v. d. Oord, Hilscr-3. A. Buis, onderwijzeres, Sussurn. sum. ' D. L, Bulthuis, boekhouder, Den Hyg. P: Bellaard, timmerman. Rotter C. van Boheemen, handelaar, Dm Mw, C. Bun?er. leerares Nijver!:c:,-s Mw. P. Bellaard, dienstbode, Rotter- Haaé. onderwijs, Dordrecht., Mw. M. Bnissevain-Advocaut, Zwolle. Dirk T'ijL Den Haaé. Joh. Renus. Sfadsbannnl. Mw. C. Rolt. Am.te+-clarn. J. Bijlctra, Red...De Arhei5c:". C7.i Flw. J. Ren.us-Box-). Stadskanaal, Mw. Wecl A. S. C. Bolt-de Vooght, ninorn. J. v. d. BerQ. metaalarbeider. Utrecht. Arnsterdlm. ' Mw. M; Codé, dienstbode, Amster Mw. v. d. Berd. moeder. Utrecht, C. Pommeli6. den,mw..m C-1i.r'. IPeF-Vez? i ~ - c ~, ~ ~ Mw. wed. Dr. H. W. Ph. E, v. d. Bergh J. Bommeljé, Utrecht. A, L, Constandse, propagandist, Den Y. Eysinga, Zutfen. ' A. Bonne, Amster H2a.g. "

7 A. M. Constandse, verz. inspecteur, den J. v. d. Gaag, me1,khandelaar. Den Chr. de Hoop, lood en zinkwerker, Utr. Haafl. J. Hooyberg, timmerman, Amster Mw. E. Coops-Broese van Groenou, Mw. D. Ganzinga, wijkverpleegster, G. K. v. d. Horst, Ned. Herv. pred, den Haag, Ferwerd (Fr,). Deersum [Fr.). J. Couvée, den Haag, C. J. de Geest. Arnhem. Mw, Anneke van Houten, Hilversum. A. Dekker, landbouwer, Oudendijk. Mw. Riek de Geest, Bergeyk (N. Br.). Jan Houtman, Soest. OV.H.1 A. A. d,e Geus, Arnhem. Anton Hoytink, techniker, Rotter II. Dekker Wzn, boekhouder, 'Hílver- J. Giesen, secr. Int. Anti-Milit. Bur., W. Hofenhamp, Arnliem. sum. Bilthoven, J. B. Th. Hugenholtz, Herv. Pred., Am- Mw, J. S. Dekker-Beckmann, Hiher- Mr. H. Giltay, Den inerstol. [Z.-H,). sum. Mw. C. Giltay-Tjallingii, Den Mw. E. M. H,u$enholtz-Pouwelsen, Am- P. Derksen, Arnhem. M. Gobets, propagandist, Amster merstol. [Z.-K). - J. Dilring, sigarenmaker, Groningen. P. Godefroy, transportarbeider, Utrecht. Maarten Hulst, Bilthoven. W. M. Dinger, Bussum, M. Gortemulder, E Rijnder Humsmel, Heerlen. R. Dinger Jr,,jur, stud. Utrecht. J. G. Götze, Amster Karel Hunterslag, timmerman, Am- Mw. L. Dingerink, verpleegster, Am- Mw. D. C. Götze-Smitskamp, Amster- ster ster Jam. Mw, Riek Hunterslag, verpleegster. G. van Doornik,barbier, Blaricum. Mw. Ali Goubits, bloemenkweekster, Amster Mw. M. v. Doornik-v. Asperen, moe- Horstermeerpolder. H. Huve, voorz. Land. Fed. V. Texder, Blaricum. C. J. Graadt van Roggen, jur. student, tielarb., Enschedé. J. Drent. magazijnbediende, Groningen. Utrecht.. Julius Hijman. #musicus, Amster Roelof Drerit, Heer1,en. C. de Graaf, cuisinier, Groninqcn. A. Jacobsma, Groningen. Mw, B. Drent-Hummel, Heerlen. Mw. Marie v. d. Graaf. Den Haac. Mw. c. Jakma-Kenkhoff, Bussum. Fok,Lo Drost, tuinier, Bergeyk m. Br.). Jacques Griese, winkelbediecde, Rot- Mw. Gees Janma, Laren H.I. J. Duyvelaar. Arnhem.. ter od. J. Jansma, Drach,ten. S. nii',qtra. Utrecht. H. C. Griffioen, typograaf, Bussum. A. R. de Jong, Voort. Prot. Bond, Bus- Trien Diikstra, Utrecht, Ren Groenentdaal, Hiarlem. mm. Mw. A. Ebbinge Wu%ben- v. Mansvelt, Herman Groeniendaal, Schoten. Han de Jong, Utrecht. Den Cor Goenendaal-Donker. Schoten. H. K. de Jong, in assurantiën, Heeren- Mw. H van Eeden, verpleegster, Blari- Mw. Groenhof-Wanrooy, hoobd eener veen. cum. school. Hoorn. Mw. Jeanne de Jong, archivaris, Den Mw. N. C. Eegdeman, onderwijzeres, A. Groot, Schellinkhout. Haag, Schoonhoven. M.W. E. Groot-Bosstad, Schellinkhout. Mw. A. L. D. de Jong- Dieren. H. Eernst. timmerman, Utrecht. Cor de Groot, typograaf, Amster Albert de Jong? iournalist, Amsterdam IMw. E. Egels, Hilversum. Ch. Grootveld, handelsreiziger, Gro- Mw. Lena J- de J.ong9 pleegzuster* Honk Eikeboom, publicist, Amster ninpen. Dieren. Willv Eikeboom. moeder, Amster Arie Grijs. Amster A. Jonceling, gem. werkm., Rotterdam Mr. W. H. A. Elink Schuurman, lector.jac. ter Haak. Wormerveer. C. J. Jongeling, koopman, Rotterdam Ned. Handels Hoogeschool* den J. de Has-n, Leeuwarden. Mw. J. Jongeling, dienstbode. Rotter J. de Haas, spreker en schrijver, Am-. A. Flhrink. Hvn. School. Lar'm mih.) ster W, J. Jongeling, Rotter P. Eldering, Rem. Predikant, Rotter- M.,Hias. onderwii~er. Hoorn. Mw. Wed. G. J. W. de Jongh-Brotse v. Mw. Wed. Mr. A. J. C. v. Hamel-Eland, Groenou, den M. P. van Empel, Utrecht.,Amersfoort. E. J. Jordlen,s, Arnhem. Mw. M. S. Erkelens, Laren PN.-H.). G. Hamersla6 Sr.. Utrecht. H. J,oustra, koopman, den Helder. A. Erkendieu, Arnhem. Piet Hamerslac. Utrecht. Mw. H. Joustra-Hoeber, den Helder. Mw. C..T. A. Erwig-Retra, Bussum, Mw, F. C, M. Harting, onderw. Hum. J. Kannegieter. Enschedé. Mw. G. M. F. v.d. Es, verpleegster, Am- School. Laren [N.-".). Mw. J. Kannegieter-de Vries, Enschedé. ster Klaas Hartog. E H. S. Kardol, Bussum. Mw. J. v. d. Es, Soest. Mw. N. den Hartoe. Den H. E. Kaspers, journalist, Hilversum. Jan v. d. Es, Soest. E. Havers, Den Mw. A. 'Kaspers-Menkema, Hilversum. Nw. M. E:v. d. Es, onderwijzeres, Bilt- W. Havers, Den ' Mw. Will Keja, Uttecht. hoven. Mw. A. van de: Heide. Bussum.. G. Kelders, stucadoor, Groningen. M. L. v. d. Es, Snest. J. H. Held. arbeider. Alkmaar. J. Kempen. Arnhem. Albert Evrleens Aza. Jr., Aalsmeer. J. M. van Helden, kantoorbediende, M. c. H. Kesting, havenarbeider, Rot- Mw. T. Eveleens-Havenberg, Aak- Rotter ter <. meer. Joh. Helmerhorst, uitgever, Bliricum. Jan Kirpenstein, kantoorbedien'de, Joh. Y. d. Evnde, Stadskanaal. A. J. Hermans, metaalbewerker. Rot- Zeist. Mw. P. J. A. v. Eysselsteyn, steno- ter Mw. A. J. Klaassens-Vonkenberg, Bustypiste, Zwolle. W. Heutink, winkelier, Enschedé. sum. Mw. Wed. G. v. Fastewhout, Bussum. Ph. Hilbrant. Arnhem. C. Klatten. havenarb., Rotterdam, M. Ferro. kleermaker. Blaricum. V. M. J. Hilbrant. Arnhem. V. d. Kleef, Arnhem. ' Mw. B. Ferro-de Groot, Blaricum. Mw. M. 'H. Hillenius, onderwijzeres Bram Klein, boekhandel., Amersfoort..J. J. H. Fitski, Arnhem, Amersfoort. R. Kl,ein, koooman, Bunnik. (U.] Wim Fleumer, fabrieksarbeider, Wor- A. Hobhelink, Enschedé.. M.W. Naatje Klein, Amersfoort..memeer. MW. Albertje Hobbelhk-Faken, En- w. Kleinhuis, Veen Fokko Fokkema, houtbewerker, Gro- schedé. H. Kleyn,. Rotter ningen. Mw. Jacoha Hobbelink. Enschedé. Mw. E.,Klinkert, onderwijzeres, Bilt- Yge Foppema, onderwijzer. Sneek. P. Hobbelink. Enschedé. hoven....j. Frantzen. t.im~merman.blaricum. H. Hoekveld, Arnhem, C. Knap, Amersfoort. Mw. J. F. Frantzent-de Lange, veiplceg- K. Holstvoogd, timmfrm. Bmt /;N.-Br,). Jac. Knau, kqrsfoort. ster. Biaricum. 6. Holtman, metaalarbeid., Rotter MW. M. Knap-de Roo, Amersfoort. P. Fiilstra, den - H. Holtman, Rotter W. Kniu, sigarenmaker, Rotter D. Fiinhaar. Hilversum, Jurjen Hoogeveen, Donkerbroek (Fr.], A. W. Knipscheer, koopman, Baarn.. '!w. Fijnhaar, Hilversum. Roelof Hoogeveen, Amersfoort. Jan Koedijk, -Aalsmeer $ - I. -,..

8 Mw. G. Koeter-Groot, Krommenie. gangster Prot. Bond, Rotter dienstig Leven", Zandvoort. Dirk v. Koert, behanger, Den Pieter Mantel, Best (N.-Br.) R. Pape, koopman, Soest. Mw. Y. Koert, Den Mw, Grietje Mantel-Singer, Best (N.Br,) A. H. Parijs, chem. cand,, Leiden. W. Koningsteyn, stuurman ter koop- F. v. d. Mee, Den H. M. Pasman, huisschilder, Leidcn. vaardij, den Helder, Rudolf v. Meekeren, Delft, C. Pating. Den B. P. v. d. Kooi, Apeldoorn. A. P. Meelis, boekdrukker, Don Mw. M. E. Pating-Horst, Den Mw, T. v. d. Kooi-Camphuis, Apel- Mw. H. c. Meelis-Kila, Den A B. Peeters, Den doorn B. Meester, Tijnie (Fr.). A. P. Peeters, Den Mw. A. C. Kok, Bussum. F. Meester, Tijnje (Fr.) Mw. E. M. Peeters-Bovenlander, Dcn Mw. Chr. Kok, Bussum. A. Mein. Groningen. Haag, Jan Kok, Enkhuizen. F. G. Mein-Kaspers, Groningen L. J. Peeters, Den Haag, Mw, WiIly KokSchreuder, Enkliuizen. C. Merkman, Rotter S. Pe els. Den Chr. Koppen, Utrecht. Mw. K. Y. d. Meden-Muilwijk, Bus- Mw. $. Pestman Koning-v. Heuven, S. Korff Czn., Enkhuizen. sum. Rotter E. Koster, Amster B. Meiier. machinist, Groningen.. J. C. Peters, rentenier, Haarlem. Jan Kraan, teekenaar, den Haag, J. B. Meijer, Dordrecht. A. v. Petten, metaalbewerker, Enschede P. v. d. Kraats. werkman. Rotter Mw. Koos Meijer, Hilversum. D. van Peursen, Herv. pred., Eind H. Krikke, Glanerbrug. ' Mw. Marie Meiier, Utrecht. hoven. Jan Kruithof Cremer Sr., scheepsklin- G. A. Mey, kantoorbediende, Rotter- J. Pietens, koopman, Groningen. ker. Rotter Piet Krul, kantoorbediende, Den Haag Jacq. Krul, iournalist, Den P. v. Kubben, havenarbeider, Rot- ter Han Kuisten, Sprang [N.-Br,). M. W. Kup, kantoorbediende, Eindhovm..J. M. Kühe, Arnhem. A. Kuvper. havenarbeider. Rotterdam, Mw. Bep. Kuyper, Rotter J. Kuyper, ass. accountant, Bilthoven. Mw. J. Kuyper-v. d. Valk, Bilthoven. HUQO Landheer, kunstschilder, Den Mw. M. Landheer-Tels, Den Mw. - M. G. Landman, verpleegster. Bussum. D. J. Lankester, IIpen Mw. J. Lankester-Palsen, Ilpen Mw. I. Last-ter Haar, Rotter Chr. Lebeau, kunstschilder. Den Haag J. Ch. Lebeau, schilder, Haarlem, Cor Leefkens, schilder, Amster G. de Leeuw, Herv. pred, Oud-Kirspel. G. Lekkamp. reiziger, Groningen. F. H. Levendig, Amster A. de Levie, koopman, Groningen, Mw. Joh. Y. Lier, Den Mw. L. A. A. Liernur, onderwijzeres, Velp. 5, de Ligt, schrijver en spreker, Dc,: ' híw. C. L. de Ligt-v. Rossem, Den Adri v. d. Linden, Amster W. M. Lindner, Den Haag, Mw. Lena Lindner-Schagen, Den Mw. H. J. Lintveld, Bussum. Mw. Wed. J. A. LintveldiHiddink, Bussum. Joh. H. Littooij, uitgever, Soest. KI. Looper, Tijnje. (Fr.) S. Looper, Tijnje. [Fr.) Mw. Gien Luiting, kantoorbediende, Hilversum, Jac. P. Luiting, Hilversum. H. v. Luyn, tuinder. Bergeyk [N.-Br.) G. Luytink, barbier, Groningen. Jan P, Maarleveld, Rotter J. Maarse. Schellinkihout. Mw. C. Maarse-Best. Schellinkhout. Mw. Rie Maassien, IHilversum. Mw. L. Maass-n-Kloppeniburg, ' Hilversum. Mw. Dr. Annie Mankes-Zernike, voor: Mw. Annie v. d. Plaats, Den H. Miedema, Blaricum. Nies Platje, Stadskanaal. Mw. F. Miedema-Boomgaardt, Bla- B. J. Ploeger, typograaf, Groningen ricum. D. Ploeger, typograaf, Groningen. S. v. MierIoo, Den Mw. D. v. PuffeIen. Den Lod. v. Mierop. publicist, Laren W.H.) Mw. Y. Radelaar Gosliga, Bolswsrd Mw. T. v. Mierop-Mulder, Laren (N.H.> Mw. Q. Raven, verpleegster, BIaricum Mw, Nine Minnema, Brussel. L. A. J. Rebers, koopman, Rotterdam H, J. Mispelblom Beyer, Rem. pred., Dr. J. v. Rees, oud-hoogleeraar, Hii- Schoonhoven. Mw. J, L. Mispelblom versum. Beyer-Pelt, Mw. J. Redeker Bisdom-Fijnhiar, Hil- Schoonhoven. versum. Mw. A, A. Mol-Wezenaar, 'moeder, Mw. J. Reesink, Dieren. Rotterdam, J. J. H. v. Regteren, Den Mw. Jacoba Mossel, godsdienstonder- Mw. L. Remmert, onderwijzeres Hum.- wijzeres, Amster school, Laren (N.H,]. Anthonius v. Mourik, bouwvakarb., Mw. A. Renooy, Hoogwoud. Rotter Mw. Stien Rmsen, Amster A. Mulder. metaalbewerker, Rotter J. Reyerse, timmerman, Den Mw. M. R. C. Mulder, ierpleegster, J. P. Riedel, E Bilthoven. Meinte Ringia, Marum (Gr,), Jan Mulders, teekenaar, Boy1 (Fr.) Jan Rink, Soest. Gé Nahrink, Amster Wiehe v. Roeden, Donkerbroek. T. J. Nies, Arnhem. H. Rogge, Heerlen. Mw. B. Guda Niestadt, fot'ografe, Den Piet Rol, Krommenie. M. A, Romers, Noordwijk a. Zee. George Nimmo, Den Haae P. Tih. v. Romondt, leeraar midd, fee Mw. G. Nimmo-Roel, Den kenen, Haarlem. P. Nobel, metaalhewerker. Rottordarn. Mw. M. Rompeiman, Bussum. Mw. Noordeloos-Houtkooper, Dieren. B. A. Roodzant, kantoorbediende, Rijs- C H Y Noordm. tvnoariaf Dordrecht. wiik fz.h.1 W. B. M. Noordhoff, Rem. pred. Mw.'L. 'J. R'oodzant-Bustrop, Rijswij!;. Lochem. íz.h.1 Jacob Norder, Vledderveen [Gr.) P.'H. v: Roon Jr., Rotter J. F. v. Nugteren, kantoorhediende, G. H. Roos, bouwvaka&., Wormer. Rotter Mw. Anna C. Roos, pensionhoudster, Mw. M. C. v..nutteren-schuilwcrve, Diere.n. Rotter Harm de ROOS, Terwispel, vw. Jet Oldcboerrigter, Amster G. Roosink. Arnhem. Mw. Liberta Oldeboerrigter,. Amster- J. V. Rosmalen, Arnhem. The0 Rueter. architect, Blaririim. Jan Onderwater Sr., metselaar, Rot- Mw. G. F. Rueter-Sluyters, Blaricum. ter MW. Gioia Rijnberk, Bliricum. Mw. C. M. A. v. Onsenoord-Otto, Mw. s. Rijser, studente Wis- en Na- Bussum. tuurkunde, Utrecht. Gerrit van Oort, Amster Mw. H. B. Salomon, Amster V Oosten, Amster Mw. T. SaIverda-v. Berkum. Bussum. Mw. H. P. Oosten-Bolt, Amster C. A. Sanders, havenarbeider, Rotter- Mw. C. A. E. Y. Ordent, ex-onderwij- zeres. Velp. H. Schaap Czn., Huizen (N.H.) C. v. Os, barbier, Hilversum. S. J, Schaper, Amster A. Overré, Amster Mw. Schaper-Vierstra, Amster G. Overré, Amster B. F. Scheepmakers, Den Haag,.J. C. Overstegen, journalist, Santpoort. MW. J. W. Scheepmakers-Kardol, Den M. Paasse, werkman, Utrecht. N. Padt. voorg, Zandv. Kring,,,God? Mw. Hilke Scheltens-Drent, Heerler,.

9 Hein'.' Mw. J. P. Schenk,verpIeegster, Hilli- A. Storm Jr., boekdrukker, Utrecht. Gerrit Vrees, Bussum. gersberg. Mw. Nansje v. Straalen, Den W. B. Vreugdenhil, Den Haag N. J. C. Schermerhorn, Herv. pred., Mw. Dien v. Straaten'. Den Mw, Cor de Vries-Kappelle, Hilver- N. Niedorp (N.H.). M. Stuiver, kantoorbed., Aalsmeer. sum. A. Schetselaar, Utrecht. Mw. C. Stuurman-Koolschijf, Soest. F. de Vries, Enschedé. W. Schetselaar, Utrecht. Jan Suk, kantoorbediende, Amster Mw. F. C. de Vries-Boorsma, Ureterp. Mw. Anna Schimmel, Amster A. C. Suykerbuyk, vormer, Rotterdam (Fr.) W. Schoegje, Tijnje (Fr.) Mw. S. de Swart-Althuis. Beetgum. J. de Vries, Herv. pred., Ureterp (Fr.) W. Schoegje Wzn., Tijnje (Fr.) C. R. Sij,sling, uitgever, Rotierdani. O. de Vries, #Hilversum. M. Schoiten, adj. comm. dir. Rijks- A. Tasman, chem. cand., Den The0 H. de Vries, Haarlem., postspaarb, Amster Ary Tazelaar, Best (N.-Br.). T. bij 't Vuur. E Mw. Wed. G. Schönhard-Krecke, Mw. Ali Tazelaar-Stolp, Best (N.-B.) Piet Vijlbiief,'Grafisch werker, Utrecht. Nij,megen. Wim Telder, Amster. Dirk Waalwijk, Rotter H. W. Schonk, Utrecht. Mw. M. v. d. Tent, Dieren.. Dr. R. de Waard,. geneesheer, Gro-.. J. Schoonlingen, winkelier, Den T. H. Thung, Bennekom. nincen.. S. Schoppen, Tijnje (Fr.) Mw. F. L. Thung-Willekes Macdonald, Mr. 'S. K. -de Waard, adv. en proc., C. J. Schouten, goudsmid, Rotter Bennekom. Groningen. Mw. H. SchoutenSchrama, huisvrouw, K. Tillema, concierge. Groningin. E. Wagenborg, 'scheepsmakelaar, Delf- Rotter S Tillema, barbier, Groningen. ziil. - I G. Schreuders, Eindhoven. Mw. A. J. Tillemans, gep. onderwijze: G. Wagenborg, Delfzijl,. Mw.J. Schreuders-Voorham, Eindho- res, Lunteren. W. Walop, Rotter ven. MW. A. Tromp, Breedzand (N.H.) F. P.. J.. Wanrooy, Ned. herv. pred., Herman Schuurman. Utrecht. b. Trom, winkelier, Ilpeni ' Abbenlbroek [Z.H.) Wim Sinemus. teekenaar, Den. J. Troocc havenarbeider, Rotterdam: P. A. Wansink,.. stud. Ned. letterk., Den Afw. A. H, J. Sirks-Buchel, Rotter- J. J. v. d. Tuin, sigarenfabrikant, Rot- ' ter - ~. Mw. G. Wansink-Groothoff, huisvrouw, W. Slooten, zonder vaste woonplaats. B. Ubbink, ' Apeldoorn. Arnhem. Mw. A. Smif, Rotter Mw. M. Ubbink-v. Dieren, Apeldoorn. Mw. L. Wansink-Soeters, Bilthoven. Mw. C. Smit, Den. H. L. Valck, handelsreiziger, Groningen. L; Wassing. metselaar, Groningen. E. Smit, Groningen. Jac. Veen; arbeider, Alkmaar. Mw; J. Wegelin,--Schoorl. J. G. Smit. Zutfen J. Veenis Jr., Krommenie..Ti. Weis; Drachten;. S. Smit, Rotterdam, Biintse Veenstra, Appelscha. ' F. J. '.WeIzenbacli,. kantoorbediende, 1. D. Snoek, binkwerker. Eindhoven. -. MW. Romkje, Veenstra,. Donkerbroek.. Amster '. Ger. J. Sombroek Jzn., kantoorbe- pr.1 B. Wendt, fotograaf, Laren. (NH.) diende, Rotter, I Tienus Veenstra, Donkerbroek [Fr,).. J. D. Y: d. Werff,' isoleerder, Rotter- N. G. P. Sonders, drukkerijbediende, F. Veerman,.timmerman, Westwoud. -. :.,Den (N.H.) Wim Wessels, Amster W. v. Sonsbeek, expediteur,. Utrecht,. Mw: A. Veerman-Groot; Westwoud. Mw. Lili Westerbaen-Smidt, leerares, Mw. G. v. d., Spaa-Loek, Amersfoort. (N.H.1 R. H. B. S., Mid,delharnis. Mw. F. E. Spaanderman, Amersfoort.. B. v. d. Velde, kantoorbediende, Rot- G. Westmijsse, Herv. pred:, Drachten. H. Spaarfaren. bloemist,, -Aalsmeer. ter ' Mw. %. WestmijseSchmitz, Drachten. Klaas Spaargaren,,rijwielhersteller, L. G. Veldt, Den. J. Willems,' Amster Aalsmeer. Jan Venema, Stadskanaal [W.) ~ Willemse, jur.' stud.. Den P. Spaargaren Pzn., Aalsmeer.. G. Veriaay, Breedzand (N.H.) Mw. v; Wingerden, Den A, Spierdijk, handelsreiziter, Den H. J. Verhey, koopman, Rotter. A. Wisse; Arnhe,m. J. Verhey, havenarbeider, Rotter M. Witmond. journalist, Hilligersberg. F. Springelkamp,.letterzetter, Foxham. Kees Verhoeven, Den A, J. Y.' d. Woesteyne, Amsterdam G.1. J. L. M. Vermeden, Den Mw. H. Wolfraad-Spaandeman, Bus- J. M. Spruyt, Dieren, Mw. L, J, Veth, Dieren. sum; Mw. L. Spruyt-v. d. Velde, Dieren. Ariën R. Visscher, ;Amster K. Wouda, zonder vaste woonplaats. JOS Standaar, kantoorbediende, Rotter- H. Visser, Dmen Mw; T. Wouda, onderwijzeres, - Krom Mevr. S. v. Vleuteo-v.. d. Mandele, menie. ', G. Sfarink, hoekhandelaar, Zutfien. Bus sum. S. A. Wiikniet, kantoorbediende, Rot- Jan Steen, Soest. W. v. Vliet, boekbhder,' Groninfen. ter Mw. Steen-Barske, Soest. J. W. Vlind, timmerman, Krommenie. J. Ypma, -Tiinie vr.) -1 ' ' h.l. D. Steenstra, Bussum, D. H. Volz, dienstpl. Hollander,. Münl Piet Zeeman, Nederhorst dmen Berg. Mw. H. Steinvoort-Papenbur;. Dieren chen.. G. Zoet. Heerlen. H. J. Steinvoort, timmerman, Dieren. J. E. Von'kenberg, hussurn. Mw. J. K. Zoet-Lukkien, Heerlen. J. Steinvoort, aannemer, Dieren. M. Vonkenberg, Bussum. P.' Zuyd'exidorp,' boe,xdrukker, Utrecht. J. D. Steinvoort-Bos, Dieren. Mw. L. Vonkenherg-Meijer, Bussum.' Muus Zwart;.graniet,bewerker,..,War- Mw. Mien Steinvoort, Dieren'. Johannes de Vos, Utrecht. merceer,-' C. Sterkman, havenarbeider, Rotter- T. C. de VOS, havenarbeider, Rotterdam: Fr. Zwennes, Den Haag, Egbert de Vos, bouwvakarbeider, Gro- Mw. Bertha Zij!stra, Nederhorst den Mw. Willy v. Sioc,kum, leerares.m.0, nincen. Berg. '. ' : Rotterdam, Mw. Geertje -de 'Vos-KneYehan, Gro- br Zijlstra, kleermalker, Groningen. Willy P. Stolp, autobusondernemer? ningen. r - hees Zijistra, Amster Heerenveen. Mw. A. Vredeveld] Leerares K. en O., Mw. 'M. Zijlstra;~Bilversum., I H. J. C. Stork, Velseroord. Rotter, Alwie een volgende oplaag van dit manifest mede wenscht te,onderteekenen zende zijn of haar naam, woonplaats met straatnaam en desgewenscht beroe) of functie duidelijk en ten spoedigste op aan H. E. Kaspers te Hilversum, Gijsbr. van Amstelstr Bijdragen, ter bestrijding van de kosten dezer manifesten, die alle gratis verspreid worden, zende men aan Mw. " 1. Pestrnan Koning-Van Heiiven te Rotterdam, Stationsplein 9a. Postrekening Deze 2e oplaag, Januari 1925, bevat 620 namen.,...

10 Wij, mannen en vrouwen, anti-militaristen, zien met vreugde dat onder de zoogenaamd dienstplichtigen de neiging tot het vormen van,,vredeslichtingen" toeneemt, en dat het aantal van hen die weigeren soldaat te worden, langzaam maar zeker groeit. Wij gevoelen ons gedrongen openlijk de zijde der principiëele dienstweigeraars te kiezen. Wij verklaren, voor zoover wij ooit tot direct of indirect militair werk gedwongen zouden worden, vast besloten te zijn, zulk een,,dienst" te weigeren, niet alleen in kazernes, loopgraven, oorlogschepen, vliegmachines, maar ook in munitiewerkplaatsen, fabrieken, in het transportbedrijf, - kortom geen werk te zullen verrichten, dat met oorlog en oorlogsvoorbereiding samenhangt. Wij bedoelen, mede door dit manifest een mogelijke mobilisatie van oorlogskrachten te vo'orkomen. Wij wekken allen, die voor den vrede strijden willen, op, zich onmiddellijk met ons tegen den oorlog te mobiliseeren, en wanneer oorlog dreigt uit te breken, dien door daadwerkelijk optreden te verhinderen. K. Aibelman, Rotter Mw. E. Bakker-Schutte, Noordwolde, Jac. de Berg, gemeenteraadslid, Oude Sim. Achttiensribbe, m,etaakbew., A'j Mw. Lize Bal, Eindhoven. Tonge [Z,-H.], Klaas J. Adema, Witmarcum '(Fr.]. G Balvers, Utrecht. Mw. wed. dr. H. W.Ph.E. v.d. Bergh. v. Mw. C. Amdema-Lemstra, Witmarsum [Fr,] J. Barelds, stoker, N. Amster Eysinga, Zutfen. Mw. Teda Agema, Amster M. Barelds, machsinist, N. Amsterdam, F. v. d. Berg Cuykerbuyk, tramman, Rot- A. Agsteribbe, koopman, Amster Mw. B. Earelds-Stevens, N. Amster ter Mw. R. Agster,ibbe-de Leeuw, huisvrouw, -Abel Baron, Oosterwolde (Fr,) L. Bergsma, arb., Bargercompascuum. Amster Jansinus Baron, Appelscha, Mw. T. v. Beikum, Bussum. A. J. P. v. Akelijen, bouwvakarb., R' J. J. Barneveld, schilder, Utrecht. Mw. C. M. Besse-Koeter, Krommenie. F. H. v. Akelijen, voeger, Rotter - A. K. Bart, landbouwer, Heer Hugowaard. J. Betten, Makkinga (Fr.), Mw. M. T. v. Akelijen-Legerstee, moeder, /H. C. Barthel, Doopsgez. Pred., Twisk. J. Beuving, grondw., Groningen. Rotter Jan Bas, Apeldoorn, Mw. A. A. Eieversen, Dieren. Mw. C. v. Akelijen-Meyer, moeder, Rot- Mw. H. C. Bastert-Roland Holst, A' Martien Beversluis, letterk., Blaricum. ter E. Bastiaanse, den. Mw. Be'versluis-S'chuitemaker, Blaricum. Piet v. Albada, theol. stud., Leiden,. Xw. Bastiaanse, huisvrouw, den Alw. B. H. M. Beyer, kantoor;hed., A'dan. JP. Alblas, Rotter G. F. v. Bavel, Amster Mw. F. Beyerling, den Haag, Johs. Allart, Rotter Mw. Hetty Beck, tooneelsp., Amster Mw. H. C. Beyerling, den Mw. J. C. v. Alphen, Haarlem. D. G. Becker,&T.T.-ambt., Zeist. Mw. W. H. P. Beyerling, den A. J. Althuis, Beetgum (Fr.] H. J. Becker, Zeist. Mw. C. Biekast, Utrecht. Mw. W. Altthuis-Idsinga, Beetgum (Fr,). MW. C. C. Bedoe, Amster H. A. C. Biekast, Utrecht. H. C. v. Amstel, magnetiseur, den Ch. Bedoe, Amster P. Biekast, 's Hertogeabosch. W. v. Amstel, Rotter Mw. Willy Bedoe, Amster Mw.A.Biekast-Krücker, 's Hertogenbosch. MW. A. C. v. Amstel-Elskamp, den Mw. W. Bedoe+. d. Tas, Amster.. Mw. J. J. A. Biekast-Rembijes, Utrecht. F. Andringa, aans reker, Witmarsumi(Fr.), C. Beek, havenafbeider, Rotter Dirk Biesboer, fa'brieksarb. Wormerveer. Mw. C. v. A n h f e, Hilversum. Mw, Eva Beek, tooneelsp., Amster D. Biesh'euvel, Rotter J. Apeldoorn, Groningen. F. ter Beek, procuratieh., Zeist. Gijs Biesheuvel, Aalsmeer..Jac. J. Arend, Rotter Mw. A, ter Beek-Kreuger, Zeist. Mw. G. BiesheuvelABoshuizen, R' Nathan v. Arend, Rotter F. Beenen, Nijehorne (Fr,] Mw. A. H. Y. d, Bilt, Rotterdam, Mw. A. Arends, Amster Jan S. Beenen, Langezwaag [Fr.) A. D. Bindels, Arnhem. H. Arends, Amster S. Beenen, Nijehorne (Fr.). Pieter Blaak, Weedingermond. (Dr.). Mw. A. Arriëns, Onderwijzeres, Velp. P. G. Beentjes, gem. ambt., den Mw. H. Biaauw-Jager, Weiwerd (Gr.) MW. C. C. Arriëns-Gregory, Velp, Mw. M. A. Beentjes-Broeren, den W. H. L. Bladergroen, Rotter A. v. Asselt, Hoofd Eng, School, Soest, I Ernst Beernink e Ploeg Best (N.Br,]. Piet Blank, Amster Mw. J. C. v. Asselt-de Pagter, Soest. W. ' e g~m&gzï&&. Br.], A. J. Blanken, metselaar, Amster Mw. Jet Ates, Rotter Beth:, Noordwolde [Fr.], J. K. Blauw, Haarle'm. Mw. R. Ates, Rotter W. Beljaars, Rotter L. Blauw, caféhouder, Wijnjeterp (Fr.], Mw. G. Ates-Oskam, Rotterdam, Mw. C. J. Bellaard, Rotter Mw. G. Bleeker, zonder vaste woonpl. D. Aukema, Amster J. M. Bellaard, timmerm., Rotter R. Bloemendaal, Hoorh. Mw. Jeltje 'Aukema, Amster P Bellaard, timmerman, Rotter Mw. A. Bloemendaal-Stam, Hoorn. T. v. Baalen, ambtenaar, Amster Mw. P. B'ellaard, dienstbode, RotteF M. Blomisma, afb., Oud Sclioanebeek.. de Baan, Herv. Pred., Drachtster Comp. G. M. Bellaer, Amster (Dr,]. r" Mw. J..de Baan-v.d. Miele, Drachtster-C. Mw. Msarie S. C, v. Brnten, Boitsfort bij Chris Blom, ass. acc.ountant, &kmaar. Andreas Baarslag, Groningen. Brussel. W. B. Blom, dentist, den T. Baarslag, Amster Joh. Benfes, Stardskanaal. Mw. J. N. Blommaert, verpleegster, Lei- W. Baas, Huizen (N.H.). J. Benus-Boxen, Stadskanaal. den. Mw. A. Bakker, boekhoudster, A' A. v. d. Berg, Tijnje (Fr.]. P. Blijemburg, Krommenie. Mw. Ali Bakker, onderwijzeres, R' G: v. d. Berg (Dumont) Rotter Wil, Blijenburg, Krommenie. C. Bakker, reiziger, Westzaan. J. v. d. Berg, metaalarb., Groenekan (Ufr.) Mw. G. Blijenburg-v. Hesse, Krommenie. Jan Bakker, Finsterwolde. Mw. v. d. Berg, Groenekan (Utr.). H. ten Bader, schilder, Utrecht. J. A. Bakker, teekenleeraar, Noordwolde. M. v. d. Berg, Tijnje (Fr.) Mw, Charlotte Boeke, HSilversum. MW. Menna Bakker, Finsterwolde. Mw; J. v. d. Berg-Jager, Rotter Kees Boeke, Bilthoven. '

11 Mw. Betty Boeke-Cadbury, Bilthoven. Mw. A. M. Boeken, Blaricum. E. C. Boekholt de Lange, geestel. magnet., Amster Mw. Boekholt-Roosizn, Rotter J. Boekschoten, Hilversum. H. Boelmans. Mw. A. de Boer, Leeuwarden. Dé de Boer, den Haag, Eisse de Boer, Sappemeer. Mw. Gr. Boer, verpleegster, den H. J. de Boer, Amster J. de Boer, Leeuwarden. J de Boer, Aalsmeer. Jan de Boer, metselaar, Bilthoven. J. W. de Boer, St. Anna Parochie. L. de Boer, fabrieksarb., Sappemerr. S. F. de Boer, Pincjum. S. Brinksma, Jubbega (Fr,). H. van der Broek, Arnhem. Cornelis Broeke Sr., suikerw., R' Heyo Broekema, Veen A. C. Broekman, Soest. Mw. J. E. Broese v. Groenou-Wieseman. den Haag, ' MIW. J. F. Broese v. Groenou-Jalink. den Geert Broeze, Hengelo (O). A. Bron, Heerenveen. E. Bron, Tijnje (Fr.) Hann Bron, Tijnje (Fr,]. M. Bron, Tiinje. Mw. T. Bron, Tijnje. Mw. Jantje Brounius-Veltman, Heerenveen. A. Brouwer, Beetgum ifr.), Beene Brouwer, Nijeharne (Fr,). Mw. G. Brouwer-v. Dijk, Beetgum. Mw. T. de Boer-Boima, St. An. Parochie. MW. A. de Boer-Oppedijk, Pingjum (Fr,), Mw. M. de Boer-Schuur, Nieuw Beerta. J. W. Brubbencate, Amster MW. A. de Boer-Wigland, St.A.Parochie. C. A. Bruidegom, Zandvoort. C. Bog'tman, Hilversum. Mw. dr. Nicolette A, Bruining, godsdienst- L. Bogtman, Hilversum. 1 leerares, Scheveningen. MW. G. Bogtman-v. d, Oord. Hilversum. F. Bruinius, slager, Emmercompascuum. C. van Boheemen, handelaar, den A. Bruinsma, Appelscha. Mw. Wibina Boissevain, litt. studente, Frits de Bruin, handelaar, Leeuwarden. Amsterdam, H. J. Bruyn, rijwielhandelaar, Wormerveer. MW. M. Boissevain-Advocaat, Zwolle. Mw. J. Bok, leerl. verpl., Arnhem. Mw. R. Bok, Amster Karel Bokma, kunstschilder, Ilpen Mw. Annie Bokma-Koens, Ipeni Nw, C. Bolt, Amster Mw. Wed. A.S.C. Bolt-Vooght, A' C. Bommeljé, den J. Bommeljé, Utnecht. Bep. Bonn, kantoorbed., Amster C. Bonnet, Blaricum. D.C.P. Bonnet, bouwk. teeken., Blancum. MW. A. G. Bonnet-Broederhart, Blaricum. MW. C. Boogert, piano-leerares, Bussum. MW. G.C.A. Boogert-Lieffering, Bussum. MW. Jacoba Borger, Heerenveen. T. Borger, Hemenveen. Miep Borstlap, Amster A. M. Bos, Amster C. BOS, Amster J. Bos, koopman, Amster L. Bos, arbeider, Emmercompascuum. Mw. B. Bos-Hart, huisvr., Amster Mw. W. Bos-v. d. Oord, Amster MW. J. Bosch, Amster Mw. Joh. L. R. Bosch, Amster Mw. W. Bosch, Leeuwirden. J. Bosdriesz Jr., Amster C. Bosma, Heerenlveen. Alb. Bosman, electr. ing. Amster Chris Bosman Jr., Amster Mw. N. Bosman. Bilthoven. P. W. Bosman, ctraatmak., Groningen. Mw. W. Bosman, Bilthoven. Mw Bosman-Beukers. huisvr., Rotter L. J. Bot, Amster M. Bottema, Leeuwarden. B. Bouma, St. Anna Parochie. A. Bouwhuis, Amster J. Bouwhuis, Amster B. Th. ter Braak, jur. stud., Bussum. Nw. L. Th. ter Braak-Molenaar, Zalt- bommel. Mw. Jannie Braam, Rotter Mw. J. P. M. Brandt Corstius-Krol, moeder, Bussum. Nw. Thora Brester, piano-onderwijzeres, Bussum. Rin 's v. d. Brink, Amersfoort. J. de Bruyn, havenarb., Rotter T. de Bruyn, Leeuwarden. Mw. H. J. de Bruyn- Bas, moeder, Wor- merveer. Mw. H. A. Buis, onderwijzeres, Bussum. Mw. Jeltje v. Buiten, Appelscha. Rinze v. Buiten, Appelscha. S. v. Buiten, arbeider, AppeIscha. D. C. Bulthuis, boekhouder, den A. Buma, Enschedé. Mw. Buma-Geisweit v. d. Netten, Bilth. Cor Bunk, Rotterdam, Mw. C. Burbacih, klerk R.P.S.B., A' C. J. B. Burbach, kantooribed., A' F. Bufbach, kantoorbed., A' M\w. C. Burbach-Aalders, moeder, A' J. M. v. d. Burg, Leeuwaraen. F. v. d. Burg, metselaar, Leeuwarden. Jelle v. d. Burg, Oosterlittens (Fr.]. Job. v. d. Burg, Sr. opperm., Leeuwarden. Job. J. v. d. Eurg, Leeuwarden. Jurre H. v. d. Burg, Leeuwarden. Mw. Burger, leerares Nijverheidsonderw. Dordrecht. G. H. Burger, verpleegster, Santpoort. Mw. Helena S. E, Burgers, arts, Amers- foort. H. Busman, Groningen. Mw. Dina v. Buuren, Arke1 [Z.-H.). Mw. Mimie Buys, tooneelsp., Amsterdam, Buytendiik, Rotterdam, Jan W. Bijker, Langezwaag, [Fr.). Mw. H. Bijler-Hielkema, Langezwaag. Dirk Bijl, winkelbed., den Jac. Bijl, den T. Bijlenga, Leeuwarden, R. R. Bijma, arb., Grouw (Fr.). J. Bijlstra, Red.,,De Arbeider", Gronin- gen. Mw. M. Cadé, Amster rw. M. v. Calcar, Utrecht, Mw. M. Calisch, leerares, Bussum. G. Castelegus, Rotten Mw. Castelegus-Waaijer, Rotter E. ten Cate, Hengelo [O.). C. Christiaanse, magazijnm., Zeist. J. Claus, Hengelo (O,), L. v, Coev'orden, Groningen. A. L. Constandse, prooagandist, den A. M. Constandse, verz. insp., den A. L. Consten, Groningen. Mw. E. Coops-Broese v, Groenoii, den J. Couvée, Loenen zed. Veluwe. H. Cuperus, Leeuwarden. Mw. Anna Danko, Amster F. G. Danko, Amster B. Davildson, Assen. J. Deelstra, Zwaag westeinde (F'r.1. J. D. Deen, Goningen. A. Dekker, landbouwer, Oudendijk (N.H.) H. Dekker Wzn., boekhoud., Hilversum. Mw. J, S, Dekker-Beckmann, Hilversum. P. Derksen, Arnhem. J. Diever, Enschedé. J. Dilling, sigarenmaker, Groningen. R. Dinger Jr., jur. stud., Schie W. N. Dinger, uitgever, Bussum. Mw. L. Dingerink, verpl., Amster J. v. Dobben, Pietersbierum [Fr.). Wims v. Dobben, Pietersbierum. Aart v. Dobbenburgh, kunstschilder, Benfveld. Mw. H.V. Dobbenburgh-Adelaar, Bentveld. M. G. Doli, Maassluis. A. v. Donkelaar, den Haag, R. Dontje, typograaf, Sappemeer. Mw. G. Dontje-Bakker, Sappemeer. G. v. Doornik, barbier, Blaricum. Mw. M. v. Doornik-v. Asperen, moeder, Blaricum. J. Dorprichter, arb., Boven Knijpe. Mw. F. Dorpricihter-Hielkema,.,Boven Knijpe. C. Dorsman, Oude Tonge [Z.H.] Jan N. Dorsman, Noordwijk i(z,-h,), D. Dcrtman, onderw., Emmercomp. J. Dove, Enschedé. Mw. Mies Drabbe. den J. Drenth, arbeider, Emmer"Erfscheidenveen. J. Drent, magazijnbed., Groningen. Roelf Drent, Heerlen. Mw. B. Drent-Hummel, Heerlen. O. Drenth, apbeider, Emmer Erfscheidenveen. Fokke Drost, tuinier, Bergeijk (N,Br.]. J. N. v. Druten, N.H. Pred., Noordwolde. k v. d. Duin, Agpelscha. Harm v. d. Duin, Appelscha. Houke J. v. d. Duin, Oosterwolde (Fr.]. Mw. C. A. J. Duin-Montijn, verpleegster, Udrecht. H. v. Duinen, brandwacht, Amster Mw. H. v. Duinen-Kroon, Amster S. Duisman, Groningen. Alb. v. Duuren, den Haag, Eeuwe Duursmta veenarb., N. Weerdinge. Jan H. Duursma, Wijnjeterp (Fr.) J. Duyvelaar, Arnhem. A. van Dijk, St. Anna Parochie. Cor v. Dijk, Katlijk' (Fr,), Hein v. Dijk, Amster H. v. Dijken, Groningen. W. Dijken, Emmer Compascuum. A, Dijkstra, Zwaag westeinde (Fr,), A, D, Dijkstra, Lonneker. Ebe DijkstTa, St. Jac.-Parochie. G, Dijkstra, St. Anna Parochie. Mw. H, Dijkstra, Amster P. A, Diikstra, Nieuw Beets. Mw. S. Dijkstra, Leiden. S, G. Dijkstra, St. Anna Parochie. Mw. Trien Diikstna, Utrecht. Mw. T. Dijkstra-Schouwerwou, St.A.Par.

12 A. Ebbeling, Hilversum. J. Giesen, Groenekan (Utr.). Mw. A. Ebbinge Wubben-v. Mansvelt, J. F. G. Giezen, Groningen. den W. Giezen, Leeuwarden. H, C, Eckhard. smid, Amster Mr. H. Giltay, den Mw. H. v. Eeden, verpl., Blaricum. Mw. C. Giltsay-Tjallingii, den Haag,. Mw. N. C. Eegdeman, onderwijzeres, Nieu- M. Gobets, propagand., Amsterdam werkerk a.d. IJsel. P, Godefroy, transportarb., Utrecht, Tsh. A, Eekman, leeraar, Amster M. Gortemulder, E Mw. Ëekman-de Kruyff, Amster D. Gosling, Menaldum [Fr.). H. Eernst, timmerman, Utrecht. Chr. Götte, Bussum. Mw. E. Egels-Fijnhaar, Hilversum. Mw. S. M. Götte-Meyer, Bussum. Henk Eikeboom, publicist, Amster J, G. Götze, Amster Willy Eiiieboom, moeder, Amster Mw. D. C. Götze-Smitskamp, Amster A. Elbrink, Hum.school, Laren [N.-H.) Mw. Ali Goubits, bloemenkw.,loosdrecht., Eldering, Rem. Pred., Rotter Mw. Anny Goudkuil, Eindhoven. Elevel,d, arbeider, Emmercompasc., J. Graadt v. Roggen, jur. stud., Utrecht. Mr. W, H. A, Elink Schuurman, lector de Graaf, cuisinier, Groningen. Ned. Hand, Hoogeschool, den S. Elsinga, Beetgum. W. Elsinga, Zwaag westeinde. Mw. J. Elchout-Banning, Amster M. P, v. Emuel, Utrecht. Lamb, Ensing, Groningen. Mw, M. S. Erkelens, Laren (N.H.). A, Erkenidiep, Arnhem. Mw. C. J, A. Erwig-Retra, Bussum. Mw. J. v. d. Es, Soest. Jan v. d. Es, Soest. Mw. M. E. v. d. Es, onderwijzeres, Soest. M. L. v. d, Es, Soest. Mw. A. v. d. Es-Bonne, Soest. Wim v. Es, Amster Joh. v. d. Eynde, Haarlem. Is. Eyl, violist, Utrecht. S. v. Eysden, Almelo. H. Faassen, %ca. (Dr.). - Mxv. Wed. G. v. Fastenhout, Bussum. L. C. Baron v. d. Feitz, Amsterdam, Mw. Feringa- Peterse, Psychometriste, den M. Ferro, kleermaker, Blaricum. Mw, B. Ferroide Groot, Waricum. J. J. H. Fitski, Arnhem. Wim Fleumei) fabrieksarb., Wormerveer. Kees Floresteyn, electro-montseur, Zeist. Fokko E'okkema, houtbewerk., Groningen. R. F. Fopma, St. Jac. Parochie. Yge Foppema, onderwijzer, Rotter J. Frantzen, timmerman, Huizen. Mw. J. F. Frantzen-de Lange, verpleeg- ster, Huizen. P. Fijlstra, den D. Fijnhaar, Hilversum. Mw. Fiinhaar, Hilversum. J. v. d. Gaag, meikhandelaar, den S. A. Gaiis, goudsmid, Groningen. Mw. D. Ganzinga; wijkverpleegster, Fer- werd (Fr.), J,an Geefhuizen, t'eekenaar, Amster Joh. v. Geeien, pianostemmer, Utrecht. C. J. de Geest, Arnhem. Mw. Riek de Geest, kantoorbed., Wor- merveet. W. Geitz, arbeider, Munsterscheveld [Dr.) I. v. Gelder, Rotterdap, L. v. Gelder, Rotter H. v. Gelde.ren, transportarbeid., Leeuw. J. Geldhof, rijwielhersteller, Rotter Mw. wed. S. Geldhof-Bakker, moender, Rotter W. Ggleynso, Rotter A. A. de Gens, Anhem. G. Gerritsen, Cisterwijk [N.-Br.],. Mw. S. Gerritsen-iMatthijsen, Oisterwijk. Mw. L. N. Geytenbeek-Veenend.aa1, Utrecht. MW. E. Giesberts, Bilthoven. Mw. Marie v. d. Graaf, den N. Graan, Haarlem. MW, Harmke Greven, Finsterwoldr. - Jac. Griese, winkelbed., Rotter H. C. Griffioen, typograaf, Bussum. Ben Groenendaal, Haarlem. Herm, Groenendaal, Haarlem. Mw, Cor Groenendaal-Donker, Haarlem. Alb. J. Groenestein, onderwijz., Zeist. Mw. Groenhof-Wanrooy, Noordwijk. J. Y. d. Gronlden, Verpleegster, Utrecht. A. Groot, Schellinkhout (N.H.) Mw. E. W, Groot, Bussum. Hendr. de Groot Jr., Woldendorp. Mw. E. Groot-Bosstad, Schellinkhout. Cor de Groot, typogr., Amster G. Grooten, Emmercompascuum. G. Grooten, Heerlen. 1 Ch. Grootveld, handelsreizig., Groningen. Arie Grijs, borstelmaker, Amsten Mw. A. M. v. Gulik, Dieren. Jac. ter Haak, Wormerveer. Mw. Anna dce Haan, Appelscha. C, de Haan, den Joh, B. Haan, Veen J. de Haan, Leeuwarden. Jan de Haan, Appelscha. Mw. Jantina de Haan, Oosterwolde. Mw. Trijntje de Haan, Appelscha. J. de Baas, spreker en schrijver, A' M. Haas, onderwijzer, Rhenen. J, Haff, kantoorbediende, Amster J. Hagemeijer, Hilversum. G. Hager, St. Anna Parochie. Herm. J. Halteren, rijksam%t., Utrecht. F. N. v. d. Ham, Amster Mw. wed. mr. A. J. C. v. Hamel-Eland, Amersfoort. G. Hamerslag Sr., Utrecht. Piet Hamerslag, verpleger, Loosduinen. G. Harberts, schilder, Bussum. Mw. Riek Hardonk, zangeres, den Mw. J. H. Hardonk-Tromp, den Mw. F. C. H. Harting, onderwijzeres, Hum. school, Laren (N.H.). A. J. Hartman, boekhouder, den H. Hartman, Assen. Mnv. N. J, R. Hartman-Lindeman, den Klaas Hartog, E Mw. N. den Hartog, den Haag- Riik Hartog, Hengelo [O.]. Mw. wed. D. L. Haspels-v. Heuven, Rotter W. Havers, den Paul Hegeman, Amster Mw. A, v. d, Heide, Bussum, A. J. Heidstra, Zwaag westeinde. B, Heidstra, Zwaag westeinde. D. Heidstra, Zwaag westeinde. J. Heidstra, Zwaag westeinde. J. Heidstra, Zwaag westeinde. E, Heino, Enschedé, Gerar.d Hek, Hilversum. L. Heizenberg, Groningen. H. Hekert, Groningen. J. G. Hekhuízen, Amster J. H. Helidt, arb., Alkmaar. J. M. v. Helden, kantoorbed., R' Joh. Helmerhorst, uitgever, Blaricum. B. J. Hembrecht, Enschedé. Mw. v. Hemert-Heerdink, Bussum. Mw. Corrie Mendriks, Velp. J. v. Hengel, uitgever, Elemnes. F. W. Henneke, Amster B. Herder, Groningen. H. Herder,, Emmer Erfscheidenveen. A. J. Hermans, metaalbew., R>otterd. G. Heuting, Enschedé. W, Hmeutinik, Enschedé. Mw. Lenny Heymans, Alkmaar. H. v. d. Heuvel, Aalsmeer. Mw. C. v. d. Heuvel-de J,ong, Aalsmeer. Johs. Heynen, Emmercompascuum. Harm H. Hielkema, Nijehorne (Fr.) Ti. Hiemstra, Wirdum (Fr.). Ph. HiBbrant, Arnihem. V. M. J. Hilbrant, Arnhem. Mw. M. H. Hillenius, onderw., Amersfoort. A. Hobbel,ink, Enschedé. Mw. A. Hoblbelink-Faken, Enschedé. Mw. Jacaba Hobbelink, Enschedé.. F. IEobibelinlt, Enschedé. M. Hoeber, Oegstgeest. C. Hmoek, Amster Ti. Hoaksna, Drachten. H. Hoekveld, Arnhem. Anne H., Hof, Terwispel (Fr.). A. R. Hof, Tijnje. Mw. L, H. Hof, Terwispel. ' Mw. K. Hof-. d. Berg, Tijnje. W. G. Hof, Tijnje. P. Hoffman, Leeuwarden. R. H,ofman, Enschedé. N. Hofman, bloemist, Aalsmeer. W. Bocenkamp, Arnhem. K. Holstvoogd, timmerman, Groenekan. G. Holtman, meubelma,ker, Rotterdam, H. Holtman, Rotter Mw. J. E. Holtman, dienstbode, Rotterd. J. Boman, Amster Mw. M. Homan-Luigies, Amster P. J. Homan, Groningen. Mw. Fennie Hoogeland, Rotterdam, Gez. Hoogeland, R,otter G. P. Hoogenbirk, riemenmaaier, Utrecht. Gtelte Hoogeveen, arb. Appelscha. J. A. Hoogeveen, Nieuw Beets. Jurjen Hoogeveen, O~osterwol~de, G.errit H,oogeveen, Amsterdlam. Roelof Hoogeveen, Amersf,oort. Ger. Hoogeweg, Amster J. v. d. Hoonaard, Rotter L. v. d. Hoonaard, Rcotter Chris de Hoop, food- en zinkwerker, Utrecht. J. Boovema, Lonneker. J. Hiooyberg, timmerm., Amster M. Horn, stucad'oor, Haarbem. G. K. v. d. Horst, N.H. Pred., Deersum. J. Horstman, kleermaker, Enschedé. Mw. H. Horstman-Graphorn, Enschedé. Joh. Houkes, Emmer Compascuum. Mw. Anneke v. Houten, Hilversum. Harmen v. Houten, arb., Emmer Comp. Reinder v. Houten, Emmer Erfscheidenveen.

13 Aaltie v. Houten-Neef, Emmer Erfscheidenve en. Jan Houtman, Soest. Mw. L. Houtman-v. d. Es, Soest. Anton Hoytink, techn., Rotter Mw. Mien Hoytink, Harderwijk. J. B. Th. Hugenholtz, N.H. Pred., Ammerstol (Z.a.). Mw. E. M. Hugenholtz-Pouwelsen, Ammerstol. E. Huisman, Tijnie. Mw. S. Huisman, Leiden. Albert E. Huizing Am., kantoorbed., Beekbergen. Mw, Greet Hulleman, verpleegster, Amsterdam, Mw. Lily Hulshoff-Pol, Amster Maarten Hulst, Groenekan [U.). E. Hummel, R Hummel, veenarb., N, Weerdinge. Rijnder Hummel, Heerlen. K. Hunterslag, timmerm., Amster Mw. Riek Hunterslag, verpl., Amster H. Huve, voorz. Land. Fed, v. Textielarbeiders, Enschedé. J Huyzer, Amster J A. Huyzer, Amster Dio Huysman, tooneelsp., Amster Julius Hyman, musicus, Amster Mw. Gerra Immerzeel, Rotter C, Ingwersen CMzn., Amster Cor Inja, aflader, houtbedr., Zaan W. v. Irsen, Rotter Mw. F. v. Iterson, Amster A. Jacobsma, Groningen. W. H. Jager, Veen K. Jager, arbeider, N. Amster 1'. Jager, N. Amsterdam, blw, C. Jakma-Kerkhoff, Bussum. Henri Jalink, piagst, den Joh. F. Jalink, den W. Jalink, den Mw. Jalink-v. Wulfften Palthe, moeder, den Haag, G. Jansen, Enschedé. Fokko Jansma,.Donkerbroek (Fr.), Jan W. Jansma, Dragten. Mw. Gees Jansma, Dragten. E.I. J. Jansma, Dragten. G. Jasink, Enschedé. 3 Jasink, Enschedé. H. J. Jasink, Enschedé. MM.. W. Jasink-de Winkel, Enschedé. Alb. de Jong, journalist, den Alib. de Jong, Nieuw Beets. Anne de Jong, Wijnjeterp, Mw. A. L. D. de Jong, Dieren. Anne Jans de Jong, kleermaker, Appelscha. *A. R. de Jong, voorg. Prot. Bond, Naarden. G. de Jong, Nieuw Beets, G. F. de Jong, St. Anna Parochie. Kan de Jong, Utrecht. H. K. de Jong, in assur., Heerenveen. J. de Jong, Jubbega. J. de Jong, St. Jacobi-Parochie. Mw. Jiantje de Jong, Beets. vr.). Mw. Jeanne de Jong, verpl., Rotter Mw. L. J. de Jong, part. ziekenverpl., Gieren. Mw. Minke de Jong, Beets (Fr.)..Vw. Rens de Jong, Dragten. Roe1 de Jong, Appelscha. Mw. Rie de Jong, den Haag, Sint P. de Jong, slager, Gorredijk. Tem de Jong, ass. accountant, Winkel. c Ti. H. de Jong, Groningen. Wim J. de Jfong, geol. cand., den Haag, W. T. de Jong, nat. phil. dts., den Haag, Mw. Trijntje de Jong-Jansma, Wijnjeterp. Mw. T. de Jongplantinga, St. Jac. Par. A. Jongeling, gem. werkman. Rotter C. J. Jongeling, koopman, Rotter Mw. J. Jongeling, dienstbode, Rotterdam, W. J. Jongeling, Rotter Mw. wed. G. J. W. de Jongh-Broese v. Groenou, den Haag, Mw. Annie Jonkman, Amster Mw. Gé Joon, onderw., Wormerveer. Mw. Iet Joon, Wsormerveer. Mw. G. Joon-Jonker, Wormerveer. E. J. Jordens, Arnhem. H. Joustra, koopman, Helder. Mw. L. C. Joustra, Leiden. Mw. H. Jaoustra-Hoeber, Helder. Tjerk Joustra, Helder, Mw. A. Julianus, Beetgum. G. Julianus, landarbeider, ',s Gravenzande MW. A. Julianus-Nieman, s Gravenzande. H. Julianus, Beetgum. A. P. Jungurt, den Gj. J. Kalsbeek. Tijnje. W. Kamp, Leeuwarden. J. Kannegieter, Enschedé. W. J. Kannegiefer-de Vries, hnschedé. Jan Kapteyn, Nijmegen. H. S. Kardol, Bussum. H. E. Kaspers, Hilversum. A. Kaspers-Menkema, Hilversum. G. ten Kate, Akkrum. Mw. Willy Keja-v. d. Linde, Amster Mw. Hanna Keja-Pinto, Amster G. Kelders, stucadoor, Groningen. J. Ph. Kelders, Groningen. J. Kempen, Arnhem. J. Kerkvliet, metselaar, den Jac. Kern, meubelmsaker, Groningen. M. C. H. Kesting, havencacb., Rotter Mw. J. F. Keyser, Amster Mw. M. Keyzer, Utredht. W. Kiestra, boekdrnkker, den Mw. E. der Kinderen-Beekman, Heemstede. Jan Kirpensteyn, kantoorbed., Zeist. J. H. Kirsten, Amster LUC Kisjes, teekenaar, Bussum. W. Kisman, den J. Klaassen, sigarenmaker, Groningen. Mw. A. J. Klaassens-Vonkenberg, Buc- Mw. E. M. Knebei-de Man, Rotter W. Knip, sigarenhand., Rotter A. W. Knipscheer, koopman, Baarn. Jan Koedijk, Aalsmeer. C. Koef, Leiden. A. Koekkoek, Sappemeer. Dirk van Koert, behanger, den Mw. v. Koert, den Haag, Mw. G. Koeter-Groot, Krommenie. Mw. A. C. Rok, Bussum, Jan Kok, Arnhem. Mw. Nel Kok, Castricum, Mw. M. S. Kok-Diepering, moeder, Naarden. Mw. Chr. Kok, Bussum. Mw. Willy Kok-Sohreuder, Arnhem. Miw. W. H. te Kolstee, Almelo. B. P. v. d. Kooi, Apeldoorn. MW. T. V. d. Kooi-Camphuis, Apeldoorn. G. Koorndijk, Groningen. Mw. Neily Kooy, den Haag, M. v. Kooten, Bilthoven. Chr. KopDen, Utrecht, Wim Koppen, RaarIern. Mw. Ada Koppenschaar, onderwijzeres, Sleen (Dr.], S. Korff Czn., Enkhuizen. Jo. Koreman, Kijkduin. J. C. Korporaal Jr., den A. P. Korthals Altes, jur, cand., Baarn, Mw. M. Kossen-Scholten, den E. Koster, Amsterdam, Mw. F. Koster, verpl., Leiden. Jan Kraan, teekenaar, den Haag, P. v. d. Kraats, weirkman, Rotter F. N. Kraay, Amster R. Kram, N. Pekela. H. Kramer, Groningen. Mw. Cornelia Kraster, Sappemeer, ~ Mw. J. Kraster-Kruyer, Sappemeer. H. Frikke, Glanerburg. Hendr. Krol, kapt. beurtvaart, Grolzing. Mw. Fennie Krol-Brouwer, Groningen. W. S. Kromhout, v. d. Meer, Amster K. Kroon, Katlijk pr-). F. Kruis, los werkman, Rotter J. Kruisinga, Groningen. H.W.J.Z. Kruissink, med. stud., Bussum. J. Kruithof Cremer, scheepsiklinker, Rot- ter Mw. Kruizinga, Groningen. E. Kruizinga, N.S. arb,, Groningen. Jacq. Krul, journalist, den Piet Krul. kantoorbed, Amster sum. P. v. Kubben, havenarb., Rotter Louis Klapmeyer, techn., Níjmegen. r. Kuiper, Doopsgez. Pred., Amersfoort. C. Klatten, havenarbeider, hotter/f H. Kuit, Zwaag westeinde. W. Klaver, Zwaac westeinde.., Mw. P. A. J. Kummer-EvsseIsteyn, Busv. d. Kleef, Arnhem. A. Klein, gep. mil,, Zuidbroek. Bram Klein, boekhand., Amersfoort. H. Klein, ktoopman, Utrecht, Mw. Klein-Stork, den Mw. Naatje Klein, Amersfoort. S. Kleine, Erica [Dr.). Ulpen Kleinhuis, Veen W. Kleinhuis, Veen M. Th. de Klepper, havenarb., Rotterdam, H. Kleyn, Rotter Mw. E. Klinkert, onderwijzeres, Biltho- fen. Mw. Bertha Kloosterman, Utrecht. Mw. M. Klopman-Eaerselman, Okt. C. Knap, Amersfoort. Jac. Knap, Amersfoort, Mw. M. Knap-de Roo, Amersfoort. J. A. Knebel, Rotter sum. Mw. Ded. Kupst, Oisterwijk. M. W. Kub. kantoorbed.. Eindhoven. J. M. Kiihl, Arnhem. A. Kuyper, havenarb., Rotter Mw. Bep Kuyper, Rotterdxn. J. Kuyper, ass. accountant, Bilthoven. Mw. J. Kuyper- v. d. Valk, Bilthoven. Han Kuysten, Rotter B. v. d. Laan, Wildervank. Jan v. d. Laan, Nyehorne. Joh. v. d. Laan, Nijehorne. Gabe Laanstra, gardenier, Beetgum, W. Lageveen, Beets. - C. f. Lamie, onderw., Utrecht. G. Lammerts, H,oogezand. Hugo Landheer, kunstschilder, den Mw. M. Landheer-Tels, den Mw. M. G. Landman,verpl., Bussum.

14 I/ Mw. A. de Lange-Smit, Bilthoven. Hans Meerten, tooneelspeler, Amster F. J. Nies, Arnhem. A. Landstra, Enschedé. B. Meester Tijnie. Mw. Guda B. Niestadt, fotografe, den H. J. Langkamp, Enschedé. F. Meester, Tijnje. Mw. Rie Langschmidt, Bilthoven. G. Meester, koopman, Amster A. Nieumian, Heerenveen. Dik Lankamp, Amster F. Meier, Zeist, A, H. Nieuwenhuys, wer'ktuïgk., A' Mw. Joos Lankamp-v. Drooge, A' A. Mein, Apeldoorn. Mw. M. H. D. Nieuwenhuys-de Mentoor A. Lantema, Arnhem. Mw. F, G. Mein-Kaspers, Apeldoorn, Bake, Amster Mw. H. Ph. Lantema-Drijkoningen, Arn- L. Menger, stoelenmaker, Noordwolde. Willem Niewoonder, Groningen. hem. B. Mensinga, Gorrediik. George Nimmo, den D. J. Lankaster, Amster Mw. W. A. Mensinga-Roorda, Gorredijk. Mw. G. Nimmo-Roel, den Mw. J. Lankaster-Palsen, Amster G. J. Metman, den Haag, H. Nintema, N. Pekela. Mw. S. Last-ter Haar, Rotter Mw. N. v. d. Mieulen, onderw., Hum. Sch., P. Nobel, mebaalbew., Rotter Chr. Lebeau, kunstschilder, den Laren (N.H.). C. H. v. Norden, typograaf, Dordrecht. J. Ch. Lebeau, schilder, Haarlem. G. J. Meulenbelt, Enschedé. MW, B. M. Noordhoff, Herv. Pred., Lochem. Cor Leefkens, schilder, Amster T. Meulenbelt, Almelo. Jac. Norder, Musselkanaal. G. de Leeuw, Herv. Pred., Dirkshorn. Mw. J. Meulenbelt-v. d. Scheer, Enschedé. A. Nordholt, Appelscha. Mw. J. d.e Leeuw, Irnsum. Hend. Meulenkamp, Finsterwolde. J. F. v. Nugteren, kantoorbed., Rotter- H. N. de Leeuw, broodbez., Amster Mw. H. Medenkamp-Schuur, Finster- P. v. Leeuwen, handelaar, Westzaan. wolde. Mw. M. C. v. Nugteren-Schuilwerve, Rot- P. Leeuwerik, Enschedé. B. J. Meulman, Hengelo [O.) ter G. Lekkamp, reiziger, Groningen. Mw. K. v. d. Meden-Muilwijk, Bussum. J. Nijborg, winkebediende, Amersfoort. Pieter Lemstra, Witmarsum. S. v, d. Meulen Sonnevylle, Witmarsum. Jacq. Nijborg, Amersioort. Jouke Lenstra, Groningen. W. Meuwessen, Rottefl Mw. Lien Nijihrg-Lorjé, Amersfoort. T. H, Levendig, Amster G. A. Mey, kantoocbed., Rotterdam J. A. Nijholt, ingenieur, Scheveningen. A. de Levie, koopman, Groningen. Alb. Meyer, Drachten. M. Nijhuis, Hengelo[O.). J. f. Liaanen, Amster B. Meyer, machin., Groningen Mw. Kate Nijkerk, toonkunstenares, Am- Mw. Joh, v. Lier, den Jo B. Meyer, Lage Vuursche. ster Mw. L. A. A. Liernur, onderw., Velp. Mw. Koos Ueyer, Hilversum. Mw. Jet Oldeboerrigter, Amster. de Ligt, schrijver en spreker, den Baa& Mw. Marie Meyer, Utrecht. Mw. Liberta Oldeboerrigter, Amster Mw. C. L. de Ligt-v. Rossem, den Mw, A. E. Meyer-Kremer, Groningen. G, Olideman, theol. stud,, Voorschoten. Y. Ligthart, Leeuwarden. G. K. Meyers, bankwerker, Amster D. Oidenhof, Enschedé. Adri v. d. Linden, Utrecht. H. Miedema, Blaricum. Mw. J. S. Oldt, Amster W, M. Lindner, den Mw. F. Miedema-Boogaardt, Blaricum. Jan Onderwater Sr., metsel., R' Mw. Lena Lindner-Schagen, den S. van Mierlo, den Mw. C. M. A. v. Onsenoord-Otto, Bussum. Jac. J. v. Lindt v. Erk, kantooiibed, Rot- Lad. v. Mierop, publicist, Bussum. Mw. C. J. Ooms-Vinckers, A' ter Mw. T. v, Mierop-Mulder, Bussum. N. v. Oorschot, den Mw. H. J. Lintveld, Bussum. Herm. Minkes, fabrieksarb.. Leeuwarden. MW. G. M. T. v. Oort-v. d. Es, verpl., Am- P Mw, wed, J. A. Lintveld-Hiddink, Buscii?i M. Minnegal, Enschedé, ster Joh. H. Littooij, uitgever, Soest. Mw. Nine Minnema, I letterk. Boitsfort Gerrit v. Oort, Amster G. v. Loon, Leeuwarden. bij Brussel. Willem Oost, Leeuwarden. K1, Looper, Tijnje. H. J. Mispelblom Beyer, Rem. Pred., V. Oosten, Amsterdam, S, Looper, Tijnje. / Dordrecht. Mw. H. P.. Oosten-Bolt, Amster. Mw. T. Looper-v. d. Laan, Tijnje. Mw. J. C. MispeEblom Beyer-Pelt, Dor- J. J. Oosterwijk, reclameschilder, Gron. A, J. Luif, Haarlem. drecht. Mw. Am E. W. Oppelaar, apoth. ass., den Mw. Gien Luiting, kantoorbed., kii!ve:- Miw. A, A, Mol-Wezenaar, moeder, Rot- sum. ter Mw. C. A. E. v. Orden, ex-onderw., Velp. Jac. P. Luiting, Hilversum. P. v. d. Molen, Musselkanaal. C. v. Os, barbier, Hilversum. P. Luksenburg, Amster Th. A. M. Molkernboer, autogeenlassuher, O. Ottens, arb., Roswinkelerveen. [Dr,), C. v. Lunteren, den Rotter Ret Overeem, Alkmaar. H. v. Luyn, tuinder, Bergeyk, (N.-Br.l. M. A. Monix, schilder, Utrecht, A. Overré, Amster G, Luytink, barbier, Groningen. B. Monster, expeditiebediende, Utrecht. G. Overré, Amster Jan P. Maarleveld, Rotter J. Maarse, Schellinkhout. fl versurn. C. M aarse-bes t, Schellinkhout. J. Mouissi, timmerman, Bussum, H. Maarse, bloemist, Aalsmeer. J. L. Mouissi, Bussum. Mw. Jac. Mossel, godsdienstonderw., Hil- MW. Leny Overste, Amster George Oversteegen, Santpoort. J. C. Overstee e-, journalist, Best. A. PaaazfckestLaan. J. v. d. Raas, halsmeer. 6 Anth. v. Mourik, bouwvakarb., Rotter- M. Paasse, werkman, Utrecht, Mw. Rie Maassen, Hilversum. '. diam. N. Padt, Voorg. Zandv. kring Godsdienst. Mw. L. Maassen-Kloppenburg, Hilversum. A. Mulder, metaalbew., Rotter Leven, Zandvoort. R. Maatjes, Sappemeer. G. Mulder, Groningen. MW. G. M. Padtde Voogd, Zandvoort. Bart Mager, instrumentmaker, Zeist. Geert Mulder, Appelscha. R. Pape, koopman, Soest. MW. dr. Annie Mankes-Zernike, voort. Jan Mulder, Appelscha. A. H. Parijs, chem. cand., Leiden. / Prot. Bond. Rotter Joh. Mulder, Appelscha, H. M. Pasman, huisschilder, Leiden, Mw. M. R. C. Mulder, verpleegster. Soest. c. Pating, den Ru Mulder, tooneelsp., Amster Mw. M. E. Pating-Horst, den W. H. Mulder, Utrecht. Mw. Cath. Pech-Bogtman, Hilversum. Sietze Mulder, Aupelscha. A. B. Peeters, den /' G. Mantel, Hengelo (O.). Mw. S. Marinus, Amster S. Marinus, Bussum. KI, Mast, Nieuw Beets. G. Mater. Utrecht. Mw. wed. G. Mulder-Ederzeel, A' A. P. Peeters, sigarenhandelaar, den Haag, F. v. d. Mee, den Jan Mulders, teekenaar, Boyl [Fr.], MW. E. M. Peaters-Bovenlander, den Rudolf v. Meekeren, Delft,, Mw. Mulders-de Groen, Boyl. A. -Meeldijk, Dordrecht. Coos Muller, Amster L. J. Peeters, typograaf, den Mw. Mien Meeldijk, Dordrecht,. Mw. J. H. Mijs, Utrecht. S. Pegels, magazijnbedieede, den Haag, A. P. Meelis, boekdrukker, den Haag, Gé Nabrink, Amster Mw. Sien Pekelharing, onderw., den Mw. H. C. Meelis-Kila, den Haag, G. B Neerinp. Mec. Dentist, Amster C. J. Perfors, Rijnsburg. E, v. d. Meer, Amsterdam, * A. Neggelie, Rotter Mw. J. Pestman Koning-v. Heuven, Heei- J. v. d. Meer, los werkman, Leeuwarden. Herman Niemeyer, Sappemeer. sum. Roe1 v. d. Meer, gem. werkman, den Mw. G. Nierop, Alkmaar. J. C. Peters, rentenier, Haarlem. Haag, Mw. M. A. Nierop, Alkmaar. A. v. Petten, metaalbew., Enschedé. %

15 , B. Redmeyer, Winschoten. Mw. J. W. Scheepmakers-Kardol, den \Dr. J. van Rees, oud-hoogleeraar, Hil- vetsum. Mw. H. E, Scheidt, k,antoorbed., A' MW. J. Reesink, Dieren. Mw. Elke Scheltens-D,rent, Heerlen. h Mw. wed. G. Schönhard-Krecke, Nijmegen. H. W. Schonk, Utrecht. Mw. Nel Schoone, verpleegster, Westzaan, J. Schoonlingen, winkelier, den S. Schoppen, Tijnje (Fr,]. Mw. H. Schoppen-de Roos, Tijnie. Ti. H. Schoppen, Boven Knijpe. C. J. Schouten, goudsmid, Rotter Mw, H. Schouten-Schrama, huisvrouw, Rotter Mw. A. Schouwink-Weegink, Enschedé. G. Schreuders, secr, afd. I.A.M.V., Eindhoven. Mw, J. Schreuders-Voorham, Eindhoven. H. Scihreyer, Hoogezanid. H. Schroten, theol. stud., Utrecht. Mw. L, M. Schrijver, Hilversum. Mw..!. P. Schuiringa, ass. gem. biblioth., Riot t er A. P. v. Schuppen, Utrecht, P. R. Schut, St. Anna Parochie. J. Schuur, werkman, Hloogkerk. Mnv. Jmna Schuur, Winschoten. Mw. J. Schuur-Frei, Drieborg [Gr.). Mw. Tietje Schuur- v. d. Wal, huisvrouw, Hoogkerk. Herman Schuurman, Amster. J. G. Schweltz, Bolsward. J. P. Sdhijffelen, Amster Mw. J. M. G. Simonis, Hilversum. Wim Sinemus, teekenaar, den Mw. Singelsma, Apeldoorn. F. G. Singelsma, Inspecteur, Apeldoorn. Mw. A, M. W. Sirks-Buchel, Zeist. Mw. C. J. Slikkerveer, onderw., R' WLSIooten, zonder vaste woonplaats. Mw. C. H. M, V. Slooten, Utrecht. Mw. D, Sluyter-Scholten, Hengelo (o.). J. Smid, Sappemeer, J. B. Smid, teekenaar, den Kees Smid, Sappemeer. H. J. Smienk, Amster A. Smit, Groningen. Mw, A. Smit, koopvnouw, Rotter Mw. C. Smit, den MW. C. G. Smit, Loenen o. d. Veluwe. E. Smit, opperman, Gnoningen. J. Smit, typograaf, Sappemeer. J. G. Srnit, kapper, Zntden. S. Smit, koopman, Rotter Wartze Smit, Sappemeer. Mw. F. Smit-de Boer, Sappemeer. G. A, Smith, leerling A.B.K., Loosduinen. Jm Smith, den h. M. P. Smith-Hennink, moeder, den Mw. W, Smits, St. Anna Parochie. MIW. M, Smits-Bos, Hilligersberg (Z.-H.) Mw. T. Smitshuysen-v. 't Lindenhout, Utrecht. D. Snoek, bankwerker, Eindhoven. Theo de Soet, Amster R. Solleveld, Rotter Mw. Solleveld-Houwaard, Rotterdam, Gerard J. Smbroek 'Jzn., kantoorbed., Rotter * N. G. P. Sonders, drukkerijbeidiende, den Wim v. Sonsbeek, expediteur, Utrecht. Y. de Spa, Terwispel (Fr.]. Mw, P.'v. d. Spaa, Santpoort Mw. G. v. d. Spaa-Loek, Amersfoort. Mw. F. E. Spaanderman, Bussum. W. P. Spaanderman, Amster

16 Klaas Spaargaren, rijwielherst.elier, Ads- Mw. F. L. Thung-Wiliekes M'acdonald, A. Vinke, Rotter meer, Bennekom. C. Vinke, ovenbouwer, Rotter P. SpaarBaren Pzn., Aalsmeer. K. Tillema, concierge, Groningen. J, Vinke, Enschedé. J. Speets, Hilversum. S. Tillema, barbier, Groningen. Mw. L. A. Vinke-Gekdhof, huisvrouw, Mw. C. J, Speets-Nielsen, Hilversum. Mw. A. J. Tillemans, ged. onderwijzeres, Rotter Leen van der Spek, Rotter Luntereii. Harm Visscher, Amsten J. H. Speakelink, Amsterd'am. D. J. Tiltshof, Enschedé. Arian Visseher, Amster Mw. C. Spenkelink-Kramers, Amster J. Tjepkema, St. Jacobi Parochie. E. Vlsser-Kijlstra, Zwaag westeinde. A. Spierdijk, hanldelsreiziger, den R. Tjepkema, Sf. Jacobi Parochie. H. Visser, den Helâer. Mw. J. C. Spoel, Laren (N.H.]. J. M. v. d. Tol, ond. Hum. school, Laren. Mw. Kl.aasie Visser, verpl., Beverwijk. F. Springelkamp, letterzetter, Groning. h. E. Toorenburgh Jr., kantoorbed., Am- Mw. R. Visser-Zelzema, Leeuwarden. J, Springer, schipper, Nieuw Buinen. ' ster S. Vmisser, Zwaag westeinde. J. M. Spruyt, Dieren. Mw. M. Tops-Rad'em,akers, Rotter W. J. Vlakvelt, Bussum. Mw. Spruyt-v. d. Velde, Dieren. Mw. A. Trippensi, huishoudster, R' Mw. Annie v. d. Vliet, Terwispel. J. Staalstra, Franeker. MW. A. Tromp, Breezand (N.H.). M. van Vliet, Amsterdam, Nw. H. Staalstra-de Vries, Franeker. W. Tromp, winkelier, Ilpen Mw. Nel van Wiet, verpleegster, Soest, H. Staat, arbeider, Munstersche veld. J. Troock, havenarbeider, R8otter W. van Vliet, boekbincter, Groningen. Jos. Standaar, kantoorbed., Rotter MW. SI. Troost v. Str'oom, onderwijzeres MW. A. van Vliet-Stants. Utrecht. S. Staphiorsius, Drachten. en moeder, R.otter Mw. Wilh. C. T. Vliet, Zeist. Mw. J. Staphorsius-de Hlaan, Drachten. J. J. v. d. Tuin, sigar,enf,abrikant, R' J. M. Vlind, timmerman, Krommenie. G. Starin'k, boekhandellaar, Zutfen. Mw. Th. J. Tulleken, Rotter J. Vogelzang, Zeist. ~ Jan Steen, Soest. B. Ubbink, Apel'doorn. A. W. Volkers, Rotter Mw. Steen-Barske, Soest. Mw. M. Ubbink-v. Dieren, Apel'doorn. B, Volkers, Enschedé. Rijk van Steenis, Utrecht. MW. E. Uitenboogaart, Amster C. Chr. Vollenga, Utrecht. M, D. Steenstra. Bussum. F. Umstätter, Rotterdam, D. H. Volz, grafi,ker, Muenichen. D. Steenstra-Kelder, Bussum. E. J. Urban, Groningen. M. L. Volz-Boogaerdt 't Hooft, Muenchen. Jan van Stveenis, onderwijzer, Utrecht. Mw. W. Urban-Struik, Groningen, P. van Vondel, ar'beid., Roswinkelerveen. J. A. von Stein, gep. spoorw. ambten., Kees van Urk, kunstschilmder, Barchem. {Dr.). Bus-sum. MW. Annie v. Urk-v. d. Veen, Barchem. Mw. G. Vonk-Otosterndorp, Harlingen. ' Mw. E. C. v. Stein-Schraag, Bussum. MW. L. Valckenier-Surtinsgar, verpleegster, J, C. Vonkenierg, Bussum. Frits Steinmetz, Medemblik. Amster M. xonkenberg, Bussum. Mw. H.a. Steinvoort-P'apenburg, Dieren. H. L. Valk, handelsreiziger, Groningen. M. L. Vonkenberg-Meijer, Bussum. H. J, Steinvoort, timmerman, Dieren. A. v. d. Veen Jr., Oosterwolde. A. J. Vos, medbelmaker, Amster J. Steinvoort, aannemer, Dieren., * Jac. Veen, ar'bei'der, Alkmaar. Mw. C. M. Vos, on,derwijzeres, Amster- Mw. Mien Steinvoort, Dieren. J. v. d. Veen, Leeuwarden. Mw. J. D, Steinvoort-Bos, Dieren. Lo van Veen, leerl. ass. zuivelber., Wage- Egbert de VOS, bouwvakarb., Groningen. C. Sterkman, havenarb., Rotter ningen. -C. J, de Vos, havenarib., Rotter Mw. Willy v. St,ockum, leerares M.O., Th. v. d. Veen, Appelscha. Joh,annes de Vos, Utrecht. Rotter Mlw. H. v. d. Veende Jlong, Leeuwarden. Mw. Sietske de Vos, Appeischa. Mw. Ida Sitoel, Rotter.. Mw. Wynanda-Veenen'daal, Utrecht. Mw. Geertje de Vos-Knevelman, Gron.. Mw. Irene Stoel, D'ordrecht. J. Veenis Jr., Krommenie. Mw. A. Vredeveld, leerares K. en O., Mw. C. L. Stoel-Immerzeel, Dordrecht. Mw. Anna Veenstra, Terwispel [Fr,), Rot,t er Willy P. Stolp, autabusodern., Heeren- Bjintse Veenstra, Appelscha. Mw. Jet Vredeveld, Rotter veen. Mw, Rlonkie Veenstra, Donkerbroek (Fr.), Mw. Anna Vneding, Amster Ch. S. v. d. Stolpe, Amster B. Veenstra, Zwaag westeinde. Gerrit Vrees, Bussum. H. J. C. Stork, Velseroord. B. A. beensstra, Zwaag westeinde. W. B. Vreugdtenhill, den A. Storm Jr., boekdrukker, Utrecht. Tienus Veenstra, Donkenbroek (Fr.) F, de Vnies, Ensahedé. Miw. Nansje v. Straalen, dmen F. v. d. Veer, Wijnjeterp (Fr,), 4. C. de Vries, Herv. Presdikant, Ureterp. Mw. Dien v. Straaten, den F. Veerman, timmerm,an, Westwoud (N.H.). Mw. J. de Vries-Boorsma, Ureterp. Mw. Tjittje van Straten, Kimswerd (Fr,). Mw. A, Veerman-de Groot, Westwoud. Gerbe de Vries, arbeider, Oud-Schoone- Douwe L. v. Straten, Kimswerd. Mw. Nelly v. d. Vefte, Zaltbommel. beak. C. Stroobach, meubelschilder, Westzaan. B. v. d. Velde, kantoofbediende, Rotter- H. de Vries, Leeuwarden. M. Stuiver, kantoorbed., Aalsmeer. dram. O. de Vries, Horstermeerpolder, A. W. Stuurman, Hilversum. A. Vel,dman, Heerenveen. Joost de Vries, Appelscha. Mw. Bthi Stuurman, Soest. L, G. Veldt, den Remmert de Vries Jr., kantoorbed., Am- Mw. L. Stuurman-Leibeau, Hilversum. KI. Veltman, Heerenveen.. ster Mw. C. Stuurman-Koolschijf, Sloest. Ab, Venema, houtbewerker, Westzaan. R. de Vries, arb., OudScbooneBeek. Jan Suk, kantoorbed., Amster Jan Venema, borstelmaker, Leeuwarden. Theo H. de Vries, Overveen. A. C. Suykerbuyk, vormer, Rotter J'an Venema, St'adskanaal (W.) Mw. P.. de Vries-de Jong, Schoonebeeks- Mw. S. de Swart-Altlhuis, Beetgum (Fr.) Gosse Venema, Oosterwolde. vdd (DT.). C. R. Sijsling, Huis ter Heide. Mw. Zwaantje Venema-de Vries, Oost er- MW. Cor Vries-Kappelle, Horstermeerpol- Jo. H. Takken'berg, Westzaan. wolde. der. W. Takkenberg, Westzaan. R. Venema, Appelscha. Toos Vuisting, RNotte K. Talsma, Leeuwarden. Mw. A. C. M:Verburg, den T. bij 't Vuur, E - A. Tasman, chem. cand., d,en H. Verburg, Rotterd'am. Piet Viilbrief Jr., graf. werker, Utrecht, -{.+LL., Ary Tazelaar, Best [N.Br,), G, Vergaay, Breezand (N.H.). Dirk Waalwijk, Rotte Mw. Ali Tazelaar-Stolp, Best. H. J. Verhagen, koopman, Rotter M. de Waard, Den. Wim Telder, Amster J. Verhey, havenafb., R,otiter Dr. R. de Waard, geneesheer, Groningen. Mw. T. M. Teliaga, Bussum, Kees Verh,oeven, den Mr. S. K. d,e Waard, adv. en proc., Gro- Mw. Telkamp, Zuidbroek, Carolus Verhulst, uitgever, den ningen. H. Telklamp, Zuidibroek. Mw. NeIly Verlee, onderw., G.orinchem. Mw. G. Waardenburg-Stelwagen, Dieren. M. J. v. d. Tempel, Zwaagwesteinlde. (Fr.].' Mw, C. 'M. H. Vermeer, onderwijz., den E. Wagenbor'g, sclieepsmlakelaar, Delfzijl. J'b. Tensen, Abbekerk (N.H.). Haag, G. Wagenborg, Delfzijl. Mw. A. Tensen-de Wit, Abibelcerk. J. L. M. Vermeden, den G. v. d. Wal, Leeuwanden. Mw. W. v. d. Tenit, dienstbode, Dieren. H. Ververs, Cegstgeest. H. v. d, Wal, stoker-mrachin., Leeuwarden. Thomas T,eubel, Rotterd,am. Mw. L, J. Veth, handwerkond., Dieren. K,oos v. d. Wal, Amster T. H. Thung, Bennekom. Grieto Verver, Foxham (Gr.). Mw. Mia v. d. Wal, Amster

17 MW. A. v. d. Wal-de Baer, Amster G. S. Westerbaan, Drachten. Mw. Marth. v, Wolferen, Rotter Lieuwe Walda, Duurswoude (Fr.). Mw. Lili Westerbaen Smidt, leerares Mw, ií. Wolfraad-Spaanderman, Bussum. MW. Elis. Cath. Malda-Casemir, Duurs- R.H.B.S., den Mw. T, Wouda, onderwijz., Krommenie. woude (Fr.], C. H. Westerdijk, Hoogeveen. J. Wouda, Hengelo [O.]. Mw. Nelly Walles, Ter Apel. J. G. Westerweel, onderwijzer, A' K, Woumda, p.a. Krommenie. W. Waiop, Rotter Mw. R. Westerweel-Kraan, Amster H. V, d. Woude, Groningen. -F. P. J. Wannooy, Ned. Herv. predikant, G. Westland, Huizen. Frans Wouters, Rotter Abbenbroek. fg. Westmijse, N.H. Pred., Drachten. G. H. H, Wijchgel, theehandel., Arnhem. A. Wanschers, Hilversum. Mw. G. Westmijse-Scbmitz, Drachten, Mw, J. Wijchgel, 1.1. verpleegster, Utrecht. Mw. R. Wanschers-Lelsz, Hilversum. Paul Wetterhahn, Amster Ds. M. C. v. Wijhe, Amersfoort. P. A. Wansink, stud. Ned. letterk., den Joh. Wevers, Enschedé. / S. A, Wijkniet, kantoorbed., Rotter H. v. d. Weij, arbeider, Emmercompa - Jan Wijnands, Rotter Mw. G. Wansink-Groothoff, huisvrobw, cuum. S. Wijnberg, Groningen. Arnhem. J. v. d. Wey, timmerm., Emmercompasc. H. A. Wijnstra, Wijnieterp. (Fr.1. Mw. L. Wansink-Soeters, Bilthoven. P. v. d. Wey, Emmercompascuum. D. C. Wijnvoorct, Hilligersberg. W. A, Warmink, tailleur, Hilversum.. Mw. E. Weyl, leerares nijverheidsonder- MW. A. Wijnvoort-Smits, Hilligersberg. G. Was, los arbeider, Leeuwarden. wijs, Hilversum. W. C, Wijs, kantoorbed., Amster L. Wassing, metselaar, Groningen. J. H. Wichems, Hengelo, [O.). Joh. Ylst, Amster L. Wastiaux, leeraar, Arnhem. P. Wieling, Beets. J. Ypma, Tijnje. A. Weeda, Oud-Beijerìand. J. Wielsma, Leeuwarden. Geert v. Zandbergen, Amster B. Op de Weegh, venter, Emmer-Compas- Mw. C. M. Wiese-Voorman, moeder, Alk- Albert Zandstra, Drachten. cuum. maar. Piet Zeeman, Nederhorst den Berg. Mw. J. Wegelin, Bennekom. A. Wied, Groningen. J. van Zeilen, Groningen. W. R. Weiland, Luxwolde (Fr.). G. J. Wilderink, Enschedé. Mw. C. van Zelderen, Rotter Tj. Weis, mobilisatie-slachtoffer, Drach- J. Willems, Amster D. J. Zenderink, Enschedé. ten, Mr. Hein Willemse, den Mw. F. van Zoest, Rotter F. J. Welzenbach, kantoor,bed., A' Mw. C. de WiltSchnitszler, Arnhem, G. Zoet, Heerlen. B. Wendt, fotograaf, Laren (N.H.) Mw. van Wingerden, den Mw. J. K. Zoet-Lukkien, Heerlen. Mw. Cootie Wenween, Apeldoorn. L. Wisman, Heerenveen, J. van Zonneveld, den J. W. Wensveen, metselaar, Apeldoorn. A. de Wit, Parijs. P. Zuydendorp, boekdrukker, Utrecht. Mw. J. W. Wensveen-de Kleuver, Apel- Mw. A. E. de Wit-Viquerat, moeder, Pa- MUUS Zwart, granietbewerker, Wormerdoorn. rijs. ver. M. Wentiak, glazenwasscher, den Douwe de Wit, Bolsward. N. Zwart, Gforredijk. Mw. H. Wentink-Holthuic, moeder, den P. A: de Wilt, Rotter Fr. Zwennes, den Haag, W. A. de Wit, Enschedé. G. Zwijnenburg, Enschedé. W. L. Werker Jr., Amsterdam, M. Witmond, journalist, HilBigersberg. Mw. A. J. ZwijnenibureDaneel, huisvr.. J. D. v. d. Werff, isoleerder. Rotter A. Witte, Arnhem. Rotter 30 Wesselo, kantoorbed., Bussum. H. Witvoet, Appelscha. Mw. Bertha Zijlstra, Nederhorst den Berg. Wim Wessels, Amsterdam, J. Witvoet, Appelscha. J. Zijlstra, Irnsum (Fr.), Mw. M. M. Westendorp-Jaspers, Amster- Mw. O. Witvoet-Wuite, Appelscha. J. Zijlstma, Meermaker, Groningen. Mw. H. Witvoet-Baas, Appelscha. J. J. Zijlstra, Utrecht. S. Wester, Sneek. B. Wobben Jzn., manufacturier, Emmer Kees ZijIstra, Huizen. Mw. G. W,esterbaan-Westerhuis, Drach- Erfscheildenveen. Mw. M. Zijlstra, Hilversum. ten. A. J. v. d. Woesteyne, Amersfoort. Alwie dit manifest nog mede wenscht te onderteekenen zende zijn of haar naam, woonplaats met straatnaam en desgewenscht beroep of Functie duidelijk en ten spoedigste op aan H. E. KASPERS te Hilversum, Helmerslaan 10. Bijdragen voor onze Manifest-actie zende men aan LoD. VAN MIEROP, Bussum, Postrekening Deze 4e oplaag, Mei 1927, bevat 1515 namen.

18

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond 1 Het Geslacht Slooten Samengesteld door Dr. Johanna Patricia Slooten, Costa Rica, December 2007. Alle opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen naar e-mail Yeluka46@yahoo.com Iedereen wil op een bepaald

Nadere informatie

Resultados Egmond Halve Marathon Egmond aan Zee - Domingo 9 Enero 2005

Resultados Egmond Halve Marathon Egmond aan Zee - Domingo 9 Enero 2005 MSEN, ½ MAR WEDSTRIJD 1 Robert Cheboror Kenia 1:03:35 1:03:33 2 Jason Mbote Kenia 1:03:36 1:03:35 3 Wilson Kigen Kenia 1:04:08 1:04:07 4 Luke Kibet Kenia 1:04:12 1:04:12 5 William Kipsang Kenia 1:04:41

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Nummer archiefinventaris: 2.16.83 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Bureau Autobussen, 1943-1950; Commissie Vergunningen Personenvervoer, 1937-1959 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Koninklijke onderscheidingen verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin

Koninklijke onderscheidingen verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin Koninklijke onderscheidingen verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin Uit: Staatscourant 83A vrijdag 28 april 2006/Buitengewone editie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Website URL: Wetenschappelijk adviseur: http://members.lycos.nl/hvdthee/ dr T. van den Berge, Rotterdam

Website URL: Wetenschappelijk adviseur: http://members.lycos.nl/hvdthee/ dr T. van den Berge, Rotterdam STICHTING INDISCH THEE- EN FAMILIE-ARCHIEF VAN DER HUCHT C.S. - - - opgericht Doetinchem 14 januari 1983 - - - Ingeschreven onder nummer 41048513 in het stichtingenregister van de KvK te Arnhem Gerangschikt

Nadere informatie

Koninklijke onderscheidingen verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin ZATERDAG 27 APRIL 2013 INHOUDSOPGAVE

Koninklijke onderscheidingen verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin ZATERDAG 27 APRIL 2013 INHOUDSOPGAVE ZATERDAG 27 APRIL 2013 DE OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN IN DEZE UITGAVE ZIJN EERDER GEPUBLICEERD OP WWW.OFFICIELEBEKENDMAKINGEN.NL INHOUDSOPGAVE Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4 Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

LIJST VERGUNNINGHOUDERS WEGVERVOER

LIJST VERGUNNINGHOUDERS WEGVERVOER Wiegersma Grond- & Straatwerken B.V. Besloten vennootschap gewone structuur Tussendiepen 67 9206 AC DRACHTEN R. Wiegersma 1 EUR 30-04-2020 1 Sake Zittema B.V. Besloten vennootschap gewone structuur Orionweg

Nadere informatie

AGB code VER zorgverlener

AGB code VER zorgverlener AGB code VER zorgverlener AGB code praktijk Therapeut Praktijk Straat Postcode Plaatsnaam Email Website VNT 90038413 9016953 C. J. M. M. Aarts Fuutstraat 38 6542 TW NIJMEGEN info@karina-aarts.nl www.karina-aarts.nl

Nadere informatie

nr telef naam straat 5395 072-5814183 daniël van staalduinen a v scheltemaweg 3829 072-5813862 neeltje m min a v scheltemaweg 1384 072-5813862 m l g

nr telef naam straat 5395 072-5814183 daniël van staalduinen a v scheltemaweg 3829 072-5813862 neeltje m min a v scheltemaweg 1384 072-5813862 m l g nr telef naam straat 5395 072-5814183 daniël van staalduinen a v scheltemaweg 3829 072-5813862 neeltje m min a v scheltemaweg 1384 072-5813862 m l g j d dolleman a v scheltemaweg 3093 072-5898073 ing j

Nadere informatie

Register afgestudeerden HOFAM en HOFAM/ MOC (QC-register)

Register afgestudeerden HOFAM en HOFAM/ MOC (QC-register) Register afgestudeerden HOFAM en HOFAM/ MOC (QC-register) Naam De heer J.T. van der Aa QC ESCH Mevrouw F. Aachboun QC UTRECHT De heer B.G. Aaftink QC HENGELO Mevrouw I.C.M. van Aarst - van Leeuwen QC De

Nadere informatie

Gebruikte afkortingen: V.B.M.K. Vereniging van Beoefenaars der Monumentale Kunsten. A.A.F.V. V.N. Vereniging. Vrij Nederland.

Gebruikte afkortingen: V.B.M.K. Vereniging van Beoefenaars der Monumentale Kunsten. A.A.F.V. V.N. Vereniging. Vrij Nederland. co UI Gebruikte afkortingen: A.A.F.V. Amsterdamsche Amateur Vereniging. Fotografen V.B.M.K. Vereniging van Beoefenaars der Monumentale Kunsten. V.N. A.F.I.A.P. Artiste Fedération Internationale de l'art

Nadere informatie

LIST OF REGISTERED ESTABLISHMENTS IN THE NETHERLANDS FOR ANIMAL FEED

LIST OF REGISTERED ESTABLISHMENTS IN THE NETHERLANDS FOR ANIMAL FEED 00026 Grasdrogerij Hartog B.V. LAMBERTSCHAAG Mijnsherenweg 7 1658 CA 00055 Agro Delta Op- en Overslag BV ZWIJNDRECHT Lindtsedijk 62 3336 LE 00119 Veevoederbedrijf Alpuro B.V. UDDEL Elspeterweg 60 3888

Nadere informatie

de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Familienamen, beginnend met de letter A tot en met E

de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Familienamen, beginnend met de letter A tot en met E de meest uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie en archief Editie Familienamen, beginnend met de letter A tot en met E 13 mei 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 Andere edities 1 Ook voor

Nadere informatie

Koninklijke onderscheidingen verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. vrijdag 24 april 2015

Koninklijke onderscheidingen verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. vrijdag 24 april 2015 vrijdag 24 april 2015 De officiële bekendmakingen in Deze uitgave zijn eerder gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl inhoudsopgave Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2 Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA. 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw

NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA. 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw Agendeer publieke managementletter bij uw organisatie Op 12 januari 2012 ontving de Signaleringsraad van de NBA een aantal gasten om van gedachten te wisselen over de wijze waarop de NBA invulling geeft

Nadere informatie

Reinaerde kindercentr de Ster De Heygraeff 3 3931 MK Woudenberg A.D.O. Thuiszorg Beukelsweg 7 c 3022 GA ROTTERDAM A1 TOPZORG GELRESTR 79 6101EV ECHT

Reinaerde kindercentr de Ster De Heygraeff 3 3931 MK Woudenberg A.D.O. Thuiszorg Beukelsweg 7 c 3022 GA ROTTERDAM A1 TOPZORG GELRESTR 79 6101EV ECHT Reinaerde kindercentr de Ster De Heygraeff 3 3931 MK Woudenberg A.D.O. Thuiszorg Beukelsweg 7 c 3022 GA ROTTERDAM A1 TOPZORG GELRESTR 79 6101EV ECHT AAD OOST Demmersweg 55 7556 BN HENGELO (O) Aanzien Van

Nadere informatie

Register afgestudeerden HOFAM en HOFAM/ MOC (QC-register)

Register afgestudeerden HOFAM en HOFAM/ MOC (QC-register) Register afgestudeerden HOFAM en HOFAM/ MOC (QC-register) Naam De heer J.T. van der Aa QC 22-6-1988 De heer J.H. van der Aa QC 6-1-1984 's-hertogenbosch Mevrouw F. Aachboun QC 10-5-1978 Tazroute De heer

Nadere informatie

Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte

Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte Disclaimer Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

S@les in de Bouw. De standaard voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven

S@les in de Bouw. De standaard voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven De standaard voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven Ruurloseweg 13 7251 LA Vorden 0575 55 11 11 www.salesindebouw.nl info@salesindebouw.nl 1 2 Inhoudsopgave Bestuurleden 2012 Bestuurleden

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie.

Inhoud. Colofon. Schenkers en legatoren. Begunstigers. Patronen. Verslag van de directie. Aanwinsten. Conservering en restauratie. Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Colofon Inhoud Samenstelling en redactie Wieneke t Hoen en Pia van de Wiel Fotografie Afdeling Beeld Rijksmuseum en andere fotografen/instanties die in bijschriften zijn

Nadere informatie

Stamboom Familie Brandsma 1575 2012

Stamboom Familie Brandsma 1575 2012 Stamboom Familie Brandsma 1575 2012 1 STAMBOOM FAMILIE BRANDSMA (ca. 1575 2012) I Abe (Langweer, ± 1575 -?)? Siebout, volgt II II Siebout Abes (Langweer, ± 1600 -?), zoon van (I) Abe, boer 1 e huwelijk:

Nadere informatie

Jaarneus 2005-2006 Index

Jaarneus 2005-2006 Index HET SEIZOEN VAN. 1 2 Jaarneus 2005-2006 Index Voorwoord van de voorzitter 5 ALV van 7 juni 7 Jeugd gaat naar Australië 9 Pinoké Pins voor vrijwiligers 11 Overzicht Heren 13 Mosselmaaltijd 38 Zilverlingen

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

Risultati Fortis Marathon Rotterdam Rotterdam - Domenica 13 Aprile 2008

Risultati Fortis Marathon Rotterdam Rotterdam - Domenica 13 Aprile 2008 MSR, MARATHON 1 William Kipsang 1980 Kenia 2:05:49 2:05:48 2 Daniel Rono 1980 Kenia 2:06:58 2:06:57 3 Charles Kamathi 1980 Kenia 2:07:33 2:07:30 4 Richard Limo 1980 Kenia 2:08:43 2:08:42 5 Paul Kirui 1980

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. LEIDEN - A. W. SIJTHOFF. 1904. EEN WOORD VOORAF. De Vereeniging Oud

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Vereniging. Vab in t land. 7 Vab in t land Vab onderweg. 6 Vereniging Over de vab

Inhoud. Voorwoord. Vereniging. Vab in t land. 7 Vab in t land Vab onderweg. 6 Vereniging Over de vab Vab ledenboek 2015 Vab ledenboek 2015 Inhoud Voorwoord Vab in t land 3 Voorwoord voorzitter 4 Jaarkalender 7 / 20 Vab onderweg 7 Vab in t land Vab onderweg Vereniging 6 Over de vab 10 Ledenlijst 6 Vereniging

Nadere informatie

Otterplaat tot G roen veld sw eid

Otterplaat tot G roen veld sw eid van Otterplaat tot G roen veld sw eid Een uitgave van de Stichting Langedijker Verleden 17e Jaargang - Oktober 2011 'De Otterplaat'. Het blad 'De Otterplaat' is een uitgave van de Stichting Langedijker

Nadere informatie

Adressengids. zomer 2012

Adressengids. zomer 2012 Adressengids zomer 2012 Inleiding In het Rijksvastgoed zijn er twee fora om de samenwerking vorm te geven, namelijk: a. de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (RVR) voor de samenwerking tussen de vastgoeddiensten

Nadere informatie

M/V Voorl. Voornaam Tussenv. Achternaam Organisatie_Naam M A. André van der Aa Achmea APMO M G. Guus Aalders Brainnovation M A.

M/V Voorl. Voornaam Tussenv. Achternaam Organisatie_Naam M A. André van der Aa Achmea APMO M G. Guus Aalders Brainnovation M A. M/V Voorl. Voornaam Tussenv. Achternaam Organisatie_Naam M A. André van der Aa Achmea APMO M G. Guus Aalders Brainnovation M A. Adriaan Aaldijk Sogeti Nederland B.V. M J.P. Joerie Aarden Rabobank Nederland

Nadere informatie

Inhoud. Begunstigers. Patronen. Schenken en nalaten. Verslag van de directie. Bericht van de Raad van Toezicht. Publiek en media.

Inhoud. Begunstigers. Patronen. Schenken en nalaten. Verslag van de directie. Bericht van de Raad van Toezicht. Publiek en media. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoud Begunstigers Patronen Schenken en nalaten Verslag van de directie Bericht van de Raad van Toezicht Publiek en media Tentoonstellingen Bruiklenen Aanwinsten Conserveren

Nadere informatie