Parenteel van Gerrit Egberts Ridder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parenteel van Gerrit Egberts Ridder"

Transcriptie

1 Parenteel van Gerrit Egberts Ridder 1 zwolle_ Gerrit Egberts Ridder (afb. 1) is geboren in 1650 in Zwolle. Gerrit Egberts is overleden op in Zwolle, 49 jaar oud [bron: Kwitanties rekening Armenkamer, blz. 8.]. Hij is begraven te Zwolle. Notitie bij overlijden van Gerrit Egberts: De kwitantie van de Armenkamer vermeldt heel sinister: "Gerrit Egberts Ridder: voor hem is een doodskist geleverd..." Hij stierf dus arm en woonde toen "buyten de Vischpoort". Notitie bij Gerrit Egberts: Voor een bedrag van 35 dukaten ( gulden?) kocht Gerrit Egberts Ridder op 18 november 1679 in Zwolle het "kleine burgerschapsrecht", zulks ten overstaan van schepen (=wethouder) Arns van der Lawijse. Dit hield in, dat hij als burger van de Stad Zwolle erkend werd en bepaalde rechten kreeg, o.a. om de vroedschap te kiezen. (Zwolle, burgerregister blz 241) Gerrit Egberts trouwde, 26 jaar oud, op in Zwolle met Geertjen (ook: Geertie) Wijchers (Wyggherts), nadat zij op in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk: Het trouwregister vermeldt, dat hij een "jonge man" (j.m.) en zij een "jonge dochter" (j.d.) was, m.a.w.: zij waren niet eerder getrouwd. Ook vermeldt het register, dat zij beiden "buyten de Vischpoort"woonden, hetgeen er op kan duiden, dat zij beiden uit een schippersfamilie kwamen. ( Zwolle-RBSO 725,blz 132). Blijkens het lidmatenregister van de Ned.Hervormde kerk heeft Gerrit voorafgaand aan het huwelijk in december 1675 belijdenis gedaan. (Zwolle, lidm.boek 1, blz 254). Kind van Gerrit Egberts en ook: Geertie: 1 Egbert Ridder, geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RBSO ] Volgt 2.

2 2 zwolse_peperbus 2 Egbert Ridder (afb. 2) is geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RBSO ], zoon van Gerrit Egberts Ridder en Geertjen (ook: Geertie) Wijchers (Wyggherts). Egbert is overleden op in Zwolle, 66 jaar oud [bron: RBSO ]. Hij is begraven te Zwolle. Notitie bij overlijden van Egbert: Egbert is begraven op de Grote Kerkhof te Zwolle en als beroep werd vermeld: "gewezen schuijtenvoerder". Egbert trouwde, 29 jaar oud, op in Zwolle [bron: RBSO ] met Aaltien Egberts, nadat zij op in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Aaltien was de volgende getuige aanwezig: De huijsvrouw van Gerrit Huginck (getuige van haar kant?). Notitie bij het huwelijk: Egbert woonde op de datum van ondertrouw "buyten de Vischpoort"en Aaltien "bij de rondtoorn". Aaltien is overleden op in Zwolle [bron: RBSO 831-1]. Notitie bij overlijden van Aaltien: Van Aaltjen is naast haar huwelijk met Egbert alleen bekend, dat zij vrijwel zeker op 15 mei 1742 is overleden en op de begraafplaats Bergklooster is begraven. Het register vermeldt: "De vrouw van Egbert Ridder, wonende op de Nijstad, is begraven op Bergklooster". Het is de vraag of het om dezelfde Aaltjen gaat, maar anderzijds leefde Egbert nog bij haar overlijden en was hij voor die tijd erg oud en woonde toen mogelijk in Zwolle zelf en niet meer buijten de Vischpoort. Kind van Egbert en Aaltien: 1 Hermannus (Harm) Ridder, geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RSBO,doopregister 1721] Volgt 3. 3 binnenvaartuig 3 Hermannus (Harm) Ridder (afb. 3) is geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RSBO,doopregister 1721], zoon van Egbert Ridder en Aaltien Egberts. Hermannus (Harm) is overleden op in Zwolle, 65 jaar oud [bron: RBSO ]. Notitie bij overlijden van Hermannus (Harm): Hermannus is begraven op de begraafplaats Grote Kerkhof te Zwolle,waar ook zijn vrouw begraven was. Notitie bij Hermannus (Harm): Hermannus werd ook wel Herman en Harm genoemd. Het Zwolsde transportregister 222 dd vermeldt : "Herman, man van Maria Woelders, verklaart wegens geleverde en ontvangen bokking alsnog een som gelds schuldig te zijn aan de roedendrager (gerechtsdeurwaarder) en zijn broer Roelof Cock, waarvoor hij als onderpand stelt zijn vegtpraam en vegtschuijt met toebehoren". Hij was dus kennelijk net als zijn vader schuijtenvaarder. Het testamentenregister (nr 279) vertelt, dat op 14 april 1762 Herman Ridders door proevenaer Derk Baerslag en zijn vrouw Marrigje Klumpers is aangesteld als executeur van hun testament. Hermannus (Harm) trouwde, 22 jaar oud, op in Zwolle [bron: Zwolle, RSBO ] met Maria Lauwrens Woelders, 24 jaar oud, nadat zij op in Zwolle in

3 ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk: Zij zijn na het huwelijk te Zwolle gaan wonen, omdat blijkens het register van lidmaten van de Hervormde kerk Maria in juni 1744 met attestatie uit Hardenberg is gekomen (lidmatenregister nr blz 249). Het echtpaar heeft, buiten zoon Egbert, kennelijk meer kinderen gehad: - Op 16 oktober 1756 werd een kind van 2 jaar van Hermen Ridder te Zwolle begraven (RSBO ). - In maart 1760 doet Hermannus Ridder, wonend op de Nieuwstad, belijdenis (lidm.reg.nr 4 blz 64) - Op 7 april 1766 werd zoon Louwrens (vermoedelijk vernoemd naar de grootvader van moeders zijde),zoon van Herman Ridder, begraven. (RSBO ) Maria Lauwrens is geboren op in Hardenberg, dochter van Jan Gerritsen Woelders en Lamme Alberts. Maria Lauwrens is overleden op in Zwolle, 60 jaar oud [bron: RBSO ]. Notitie bij overlijden van Maria Lauwrens: Het begraafregister vermeldt, dat op 24 september 1779 Maria Oelderink, vrouw van Herm Ridder, op de Grote Kerkhof werd begraven. Men nam het toen niet zo nauw met de juiste namen en voornamen. Kind van Hermannus (Harm) en Maria Lauwrens: 1 Egbert Ridder, geboren op in Zwolle [bron: Doopregister 1749 ( )] Volgt 4. 4 de_jonge_ridder 4 Egbert Ridder (afb. 4) is geboren op in Zwolle [bron: Doopregister 1749 ( )], zoon van Hermannus (Harm) Ridder en Maria Lauwrens Woelders. Notitie bij Egbert: In het transportenregister van Zwolle staan enkele interessante akten opgetekend, alle in een moeilijke ambtelijke taal. Globaal kan daaruit geconcludeerd worden, dat het echtpaar in 1782 te Amsterdam van Casper Eckman en compagnons een nieuwe praamschuijt hebben gekocht, genaamd "De Jonge Ridder", compleet met zeil, treil (jaagtouw), ankers, staande en lopende wand. Deze schuijt werd op 17 april 1783 geleverd. Op deze schuijt hebben zij via het gerecht te Hasselt een hypotheek genomen, groot f 2500,- (of: dukaten / florijnen?), in die tijd beslist een heel kapitaal. Financieel is het het echtpaar later kennelijk niet goed gegaan, want op 17 november 1795 werd om 11 uur een zoon van Egbert Ridder voor rekening van de Armenkamer op de Broederenkerkhof begraven. Op 9 augustus 1796 werd daar eveneens voor rekening van de Armenkamer de vrouw van E.Ridder begraven.

4 (Zwolle, RBSO en 342) Het is duidelijk, dat ook Egbert schuijtenvoerder was. Egbert trouwde, 25 jaar oud, op in Windesheim [bron: Zwolle RBSO en ] met Maria van den Bos,, 19 jaar oud, nadat zij op in Windesheim in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk: Maria woonde ten tijde van het huwelijk op Huijse Zuthem te Windesheim. Zij komt op 20 december 1774 met attestatie naar Zwolle (Lidm.reg ). Maria is geboren in Maria is overleden op in Zwolle, 41 jaar oud. Kind van Egbert en Maria: 1 Herm (Harm) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt 5. 5 Herm (Harm) Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Egbert Ridder en Maria van den Bos,. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: RBSO 707-jr 1775]. Bij de aangifte van de geboorte van Herm (Harm) was de volgende getuige aanwezig: Aaltjen van der Vegt, vrouw van Teunis Huijer. Hij is gedoopt op Herm (Harm) is overleden op in de rivier De IJssel, 31 jaar oud (oorzaak: Verdronken). Van het overlijden is aangifte gedaan op Hij is begraven op te Wilsum [bron: RBSO 811 blz 48 - begraafregister 1807]. Notitie bij Herm (Harm): Aangenomen mag worden, dat Herm - evenals zijn voorouders - schuijtenvaarder was of althans op een schip voer. Kennelijk is hij op 18 februari 1807 daarbij verongelukt en in de IJssel verdronken. Zijn overlijden kon eerst op 30 mei 1807 (na de vondst van het lijk?) aangegeven worden. Hij werd begraven te Wilsum vindplaats?). Uit het begraafregister blijkt, dat het echtpaar toen aan de Prauwenstraat te Zwolle woonde en 2 kinderen had. Herm (Harm) trouwde, 27 jaar oud, op in Zwolle [bron: RBSO ] met Martha Knape, 26 jaar oud, nadat zij op in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op in Zwolle. Notitie bij het huwelijk: Getuigen bij het huwelijk waren Egbert Ridder (de vader?) en Grietje Kleibrink, vrouw van Hendrik Knape In het register is vermeld, dat beiden Gereformeerd zijn. Martha is geboren in Notitie bij Martha: Martha heeft op 19 september 1796 belijdenis gedaan in de N.H.Kerk te Zwolle bij ds.johannes Petrus van Couwenbergh (reg.lidm.nh kerk 5-187) Kind van Herm (Harm) en Martha: 1 Hendrik Ridder, geboren op in Zwolle Volgt 6. 6 Hendrik Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Herm (Harm) Ridder en Martha Knape. Hij is gedoopt in Zwolle [bron: Doopregister nr 711]. Hendrik is overleden op in Kampen, 43 jaar oud [bron: Akte 223]. Notitie bij Hendrik: Na de dood van Hendrik werden zijn jongste kinderen Kornelis Le(o)nardus en Willem Karel overgebracht naar een kindertehuis te Kampen. Beroep: Opziener der Jagt Hendrik: (1) trouwde, 22 jaar oud, op in Zwolle met Maria van Loon,, 21 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Het huwelijk werd voltrokken door Gertjan Nicolaas Bijsterbos, wethouder van Kampen, wnd. Officier van de Burgerlijken Staat (!) De akte vermeldt, dat hij op dat moment zonder beroep was, maar daarvoor militair (garnizoen Zwolle) was: zijn dienstplicht bij de nationale militie was vervuld. De vader van Maria van Loon - Matthijs van Loon - was het kennelijk niet eens met het huwelijk: hij was afwezig en voor zijn toestemming was er een verklaring van de vrederechter van 12 september De moeder - Johanna van Hunderen - was tapster, was wel aanwezig en gaf wel toestemming. De akte vermeldt nog, dat de bruid niet kon schrijven.

5 Een aardigheid is, dat de akte als getuige vermeldt: Daniël Boterenbrood, roedendrager. De achternaam drijft de spot met de verplichting van Napoleon om namen in te voeren (Boter en Brood) en een roedendrager is een gerechtsdeurwaarder. Maria is geboren op , dochter van Matthijs van Loon en Johanna van Hunderen,. Maria is overleden op in Kampen, 38 jaar oud. (2) trouwde, 38 jaar oud, op met Anna (Johanna) Pou ( Pol), 42 jaar oud. Anna (Johanna) is geboren op in Almelo. Notitie bij Anna (Johanna): Anna Pou (of: Johanna Pol) kon niet schrijven. Zij was weduwe van Jans Bruns Raijer (overleden te Vlissingen op ) Zij was een dochter van Philip Pou (overleden te Almelo) en Lam Kamp te Almelo.. Beroep: dienstbode Kinderen van Hendrik en Maria: 1 Martha Ridder, geboren in 1830 in Zwolle. Notitie bij Martha: Martha vertrok op vanuit Kampen naar Den Haag. 2 Johan Arnoldus Ridder, geboren op in Kampen. Beroep: Boekhouder, kantoorbediende, kleermakersknecht, Petroleumventer 3 Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder, geboren op in Kampen Volgt 7. 4 Willem Karel Ridder, geboren op Grootouders 7 Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder is geboren op in Kampen, zoon van Hendrik Ridder en Maria van Loon,. Kornelis Leonardus (Cornelis L...) is overleden op in Kampen, 52 jaar oud. Notitie bij Kornelis Leonardus (Cornelis L...): Zijn vader (Hendrik Ridder) was oppasser der jagt te Kampen. Kornelis was daar eerst kantoorbediende, later boekhouder. Hij trouwde op 18 mei 1960, toe zijn ouders al geruime tijd overleden waren en had in verband daarmee toestemming van zijn grootouders nodig.in de huwelijksakte verklaart hij geen bewijs van overlijden van zijn grootvader van vaderszijde te kunnen geven en geeft zijn grootvader van moederszijde via een notariële akte toestemming. Op 10 maart 1866 vertrok het gezin naar Avereest, maar vestigde zich 30 november 1966 alweer in Kampen, toen komend uit Goor! Geboorteakte 261 Stad Kampen. Te Kampen woonde het gezin achtereenvolgens aan de adressen: Over de Brug 498 (wijk5), Oudestraat 173 (wijk 1), Groenestraat 40(wijk 2), Oudestraat 555A (wijk 4), Graafschap 442 (wijk 1). Het gezin heeft verscheidene (inwonende) dienstbodes gehad. In het bevolkingsregister staat hij ook wel vermeld als : Cornelis Leonardus. Beroep: Boekhouder, kantoorbediende Kornelis Leonardus (Cornelis L...) trouwde, 22 jaar oud, op in Kampen met Femmetje Westerhof (afb. 5), 23 jaar oud. Femmetje is geboren op in Kampen, dochter van Jan Hendrik Westerhof en Geertje Femme Venema. Femmetje is overleden op in Zwolle, 64 jaar oud. Notitie bij Femmetje: Femmetje was dochter uit een mandemakersfamilie te Kampen. Na de dood van haar man (28 augustus 1890) vertrok zij op 13 oktober 1890 naar Zwolle, samen met haar

6 kinderen Johanna Maria, Cornelis Leonardus en Johannes. Zij gingen wonen in de Walstraat nr 1 (bovenhuis). Kinderen van Kornelis Leonardus (Cornelis L...) en Femmetje: 1 Hendrik Jan Ridder, geboren op in Kampen. Notitie bij Hendrik Jan: Hendrik Jan heeft voor predikant geleerd en was praktisch klaar met zijn studie toen hij aan de gevolgen van een griepepidemie overleed. 2 Jan Pieter Ridder, geboren op in Kampen. Jan Pieter is overleden in Rotterdam. Notitie bij Jan Pieter: Jan Pieter was kantoorbediende bij de Rotterdamse LLoyd en is in Rotterdam tijdens zijn werk door een van een takel vallende last getroffen en daaraan overleden. 3 Johanna Maria Ridder, geboren op in Kampen. Johanna Maria is overleden op in Zwolle, 25 jaar oud. Notitie bij Johanna Maria: Johanna Maria verhuisde in 1890 met haar moeder en 2 broers naar Zwolle. Zij was geestelijk en lichamelijk niet volwaardig. 4 Geertje Ridder, geboren op in Kampen Volgt 8. 5 Cornelis Leonardus Ridder, geboren op in Kampen Volgt 9. 6 Johannes Ridder, geboren op in Kampen. Johannes is overleden in Duitsland?. Notitie bij Johannes: Johannes verhuisde in 1890 met zijn moeder, broer en zus naar Zwolle. Hij vertrok later naar Duitsland, namelijk op 20 april Geertje Ridder is geboren op in Kampen, dochter van Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder en Femmetje Westerhof. Geertje is overleden in Duitsland. Notitie bij Geertje: Na haar huwelijk vertrok zij met haar man naar Duitsland. Geertje trouwde met (Jan?) Vetlaar. 6 opa_met_kar_en_trekhond 9 Cornelis Leonardus Ridder (afb. 6 en 5) is geboren op in Kampen, zoon van Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder en Femmetje Westerhof. Cornelis Leonardus is overleden op in Zwolle, 82 jaar oud. Notitie bij Cornelis Leonardus: Zijn vader was bij zijn geboorte 37 jaar oud en boekhouder te Kampen. Als getuigen vermeldt de geboorteakte Roelof Westerhof (36 jr, mandenmaker) en Bernardus Westerhof (37 jaar, kuiper), vermoedelijk broers van zijn moeder. Na de dood van zijn vader in 1890 verhuisde zijn moeder met gezin op 8 augustus 1901 naar de Walstraat nr 1 te Zwolle. Na zijn huwelijk met Gerrigje Dekker woonde hij blijkens het uittreksel van het bevolkingsregister van eerst bij zijn moeder in, maar verhuisde daarna naar de Eigenhaardstraat (hoekhuis: de naam Ridder staat daar in 1996 nog met krijt in de muur gegrift). Achtereenvolgens woonde het gezin in die periode in een noodwoning aan de Achterweg,aan de Vermeerstraat 9, de Kleine Voort 1a en Abel Tasmanstraat 12. Later was hij petroleumventer en had een handkar met daarop het petroleumvat en onder de kar liep een trekhond! Er is nog een foto van! Beroep: Petroleumventer en ook: bakker en petroleumventer Cornelis Leonardus trouwde, 26 jaar oud, op in Zwartsluis met Gerrigje Dekker, 26 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Cornelis (Kees) was 26 jaar en bakkersknecht. Gerrigje was ook 26 jaar en zonder beroep. Bekend was, dat zij eerder dienstbode/winkelbediende was.

7 Getuigen bij het huwelijk waren Willem van der Horst (74 jr,veehouder), Teunis de Jonge (67 jaar, venter), Jan Marsman (50 jr, touwslager) en Jan Fetlaar (26 jaar, arbeider). Gerrigje is geboren op in Zwartsluis, dochter van Jan Dekker en Jacoba Goossens. Gerrigje is overleden op in Zwolle, 69 jaar oud. Notitie bij Gerrigje: Geboorteakte 117 gem. Zwartsluis. Vader was toen 25 jaar en arbeider. Moeder was zonder beroep. Getuigen Rijkent Jongman,69 jaar, arbeider en Jan Kiers, 27 jaar, schippersknecht. Adres; wijk nr 3 nr 45. Kinderen van Cornelis Leonardus en Gerrigje: 1 Cornelis Leonardus Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Jacoba Geertje Ridder, geboren op in Zwolle. Jacoba Geertje is overleden op in Zwolle, 6 maanden oud. 3 Jan Pieter Ridder, geboren op in Zwolle. Jan Pieter is overleden op in Zwolle, 2 maanden oud. 4 Jacoba Geertruida (Ko) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Femmigje Wilhelmina Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Jantiena Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Johanna Geertruida Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Gerrit Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Hendrik Ridder, geboren op in Zwolle. Hendrik is overleden op in Zwolle, 7 dagen oud. 10 Willempje Ridder, geboren op in Zwolle. Willempje is overleden op in Zwolle, 2 jaar oud. 7 Echtpaar in fam_wissink 10 Cornelis Leonardus Ridder (afb. 7 en 8) is geboren op in Zwolle, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Cornelis Leonardus is overleden op in Zutphen, 89 jaar oud. Notitie bij Cornelis Leonardus: Cornelis (Kees) werd s nachts om 4 uur geboren in het huis Walstraat 1. Als getuigen vermeldt de geboorteakte: Jan Tetlaar, 25 jaar, smid en Gerrit Salet, 34 jaar, schilder. Toen hij 12 jaar was ging hij al aan het werk in een blikfabriek: geld verdienen was in het kinderrijke gezin belangrijker dan naar school gaan. Op 20 jarige leeftijd ging hij op 13 september 1922 tot groot verdriet van zijn moeder, die zijn inkomsten eigenlijk niet kon missen,naar Zutphen.Daar ging hij werken en in opleiding bij de PTT (telefoondienst). Volgens het bevolkingsregister woonde hij eerst aan de Laarstraat, daarna aan het Rijkenhage 45 bij de fam. G.J.Scholten en vervolgens bij zijn a.s. schoonouders op het Kerkhof 26. Na zijn huwelijk woonde hij aan de Waterstraat (centrum) en vertelde eens, dat hij bovenin een van de vele houten telefoonpalen in Zutphen zittend, naar zijn vrouw in de Waterstaat kon zwaaien... Het gezin verhuisde later naar de Staringstraat 1 en na de geboorte van het 3e kind naar Buitensingel 188 (later gewijzigd in Jan Vermeerstraat 19). Na het overlijden van zijn echtgenote woonde Kees nog vele jaren in een eigen woning: Graaf Ottosingel 177. Cornelis Leonardus trouwde, 26 jaar oud, op in Zutphen met Johanna Alberta (Jo) Wissink (afb. 9), 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis Leonardus en Jo waren de volgende getuigen aanwezig: Toon Slagman ( ) en Johanna Geertruida Ridder ( ). Johanna Alberta is geboren op in Zutphen, dochter van Gerrit Wissink en

8 Fenneken Haverkamp. Jo is overleden op in Zutphen, 70 jaar oud. Notitie bij Jo: Johanna Wissink werd om 9 uur s avonds geboren aan het adres Kerkhof 26 te Zutphen als middelste kind uit een gezin met 7 kinderen. Haar vader was Gerrit Wissink ( geb.1 mei 1873) en haar moeder was Fenneken Haverkamp. Haar vader was landbouwer/bleker en had een "bleek" aan en op het adres Kerkhof 26 te Zutphen. Daar stond ook het woonhuis met op het land onder meer 2 Jutte-perenbomen uit ca 1850/1875. Dit perceel land lag enerzijds tussen de Drogenapstoren en de St. Walburg(kerk) en anderzijds tussen de rivier de Berkel en de oude stadsmuren, waarachter de brandewijnstokerij was. Tegen deze oude stadsmuren had Gerrit abrikozenstruiken (zuidzijde, warme muur). die daar goed gedijden en verkocht werden. Kinderen en kleinkinderen kregen alleen de gekwetste exemplaren... Als getuigen vermeldt de geboorteakte haar oom Gerrit Jan Scholten, 48 jaar en Carel Alexander van den Cruijsem, 30 jaar en wijnkopersknecht (een bewijs van het feit, dat men een ieder als getuige kon laten optreden, maar de getuige kreeg natuurlijk na afloop wel een borrel.) Jo diende als dienstmeisje bij een plaatselijk bekende chirug, dokter Jonker. Zij leerde daar onder meer de fijne keuken. Van deze dokter Jonker kreeg het echtpaar bij hun huwelijk het (huwelijks)bed en ook een wastafel met daarop de lampetkan met waskom! En het was ook deze dokter Jonker die de 3 maanden oude zoon Kees van een beknelde breuk verloste. Ook is bekend, dat zij de akte nuttige handwerken heeft gehaald. Kinderen van Cornelis Leonardus en Jo: 1 Kees Ridder, levenloos geboren zoon, geboren op in Zutphen. 2 Cornelis Leonardus (Kees) Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Gerrit Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Gerard Johan Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Ridders 10 gebroeders Ridder 11 Cornelis Leonardus (Kees) Ridder (afb. 9 en 10) is geboren op in Zutphen, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Cornelis Leonardus (Kees): Kees is s avonds om half 9 geboren in het huis Staringstraat 1 te Zutphen. Zijn vader was toen telegraafbeambte. Als getuigen vermeldt de geboorteakte: zijn opa Gerrit Wissink (toen 57 jr en landbouwer) en zijn oom Jan Velthuis (29 jr, magazijnbediende). Kees woont al vele jaren in Hardegarijp en was werkzaam in het maatschappelijk werk. Cornelis Leonardus (Kees) trouwde, 38 jaar oud, op in Amersfoort met Wilhelmina Assiena (Wia) Visser, 36 jaar oud. Wilhelmina Assiena is geboren op Notitie bij Wia: Wia heeft voor haar huwelijk les gegeven aan een huishoudschool en heeft (veel later) Nederlandse les gegeven aan in ons land verblijvende vluchtelingen. (rond ) Kinderen van Cornelis Leonardus (Kees) en Wia: 1 Regina Johanna Ridder, geboren op in Leeuwarden Volgt Wiekel Hilda Ridder, geboren op in Hardegarijp Volgt 13.

9 12 Regina Johanna Ridder is geboren op in Leeuwarden, dochter van Cornelis Leonardus (Kees) Ridder en Wilhelmina Assiena (Wia) Visser. Regina Johanna trouwde, 26 jaar oud, op in Leeuwarden met Jan André Monsma, 28 jaar oud. Jan André is geboren op in Harlingen. Kinderen van Regina Johanna en Jan André: 1 Layana Monsma, geboren op in Leeuwarden. 2 Teram Rutger Monsma, geboren op in Wijnjewoude. 13 Wiekel Hilda Ridder is geboren op in Hardegarijp, dochter van Cornelis Leonardus (Kees) Ridder en Wilhelmina Assiena (Wia) Visser. Wiekel Hilda ging samenwonen met Bartholomeus Johannes (Bart) Bongers. Bartholomeus Johannes (Bart) is geboren op in Arnhem. 11 Gerrit_en_Derry 12 drie broers Ridder 14 Gerrit Ridder (afb. 11 en 12) is geboren op in Zutphen, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Gerrit: Gerrit is s middags om half 3 geboren in de woning Staringstraat 1 te Zutphen. Als getuigen vermeldt de geboorteakte: zijn opa Gerrit Wissink (60 jr, landbouwer) en Gradus.. Martinus, gemeentebode. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op in Zutphen met Derkjen (Derry) van der Linden, 25 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Samen met zijn vrouw zorgden zij jarenlang voor 2 pleegkinderen (Chris en Heleen, broer en zus), die al op zeer jonge leeftijd bij hen kwamen en op latere leeftijd (ca 17 jaar ) op eigen benen gingen staan. Derkjen is geboren op in Zutphen.

10 13 Gerard 14 3 jongens in Geertrui 15 Gerard Johan Ridder (afb. 13 en 14) is geboren op in Zutphen, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Gerard Johan: Gerard werd s middags om half een geboren in de woning Staringstraat 1 te Zutphen, maar verhuisde kort daarna met zijn ouders en broers naar de nabij gelegen woning Buitensingel 188 (later was dit de -omgenummerde- woning Jan Vermeerstraat 19). Na zijn militaire dienst bij de luchtmacht ging Gerard bij de gemeente Gorssel werken en volgde een carrière bij de gemeenten Westerbork,Dalfsen,Wildervank,Katwijk en Hoogeveen. Gerard Johan trouwde, 24 jaar oud, op in Arnhem met Geertruida Schonewille (afb. 18), 26 jaar oud. Geertruida is geboren op in Lochem, dochter van Reinder Schonewille en Grietje Joustra. Geertruida is overleden op in Groningen, 64 jaar oud. Notitie bij overlijden van Geertruida: Gecremeerd te Assen (De Boskamp) op 21 juni 1999, waarna haar as is verstrooid. Notitie bij Geertruida: Tot aan haar huwelijk heeft Geertrui op de boekhouding van een verzekeringskantoor in Arnhem gewerkt. In haar huwelijk heeft zij vele jaren als vrijwilligster en in meerdere bestuursfuncties van Veilig Verkeer Nederland gewerkt, waarvoor zij als waardering een provinciale aanmoedigingsprijs ontving en uiteindelijk landelijk Erelid werd van deze vereniging. Kinderen van Gerard Johan en Geertruida: 1 Robert Jan Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt Jacqueline Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt Richard Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt Eduard Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt trouwen Robert Jan en Froukje 17 Froukje 16 Robert Jan Ridder (afb. 16) is geboren op in Dalfsen, zoon van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Robert Jan trouwde, 38 jaar oud, op in Amersfoort

11 met Froukje Derkje Brouwer (afb. 20 en 20), 39 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Robert Jan en Froukje hebben voor hun huwelijk ca 13 jaar samengewoond en zijn samen eind 2000 naar Amerika vertrokken. Zij huwden, omdat Froukje anders niet mee mocht emigreren naar Amerika. Robert Jan is in Amerika (Santa Cruz) werkzaam als ingenieur op een ontwikkelingsbureau van een groot computerbedrijf (Creative). Froukje werkt op de universiteit. Froukje Derkje is geboren op in Smallingerland. 18 Jacqueline 19 Alle 7 kleinkinderen 17 Jacqueline Ridder (afb. 18) is geboren op in Dalfsen, dochter van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Notitie bij Jacqueline: Jacqueline is afgestudeerd in de bestuurskunde en heeft daarin een goede baan gevonden op een onderzoeksbureau. Jacqueline ging samenwonen met Dirk Jan Gerrit (Dick) Kamp. Dirk Jan Gerrit is geboren op in Hattem. Kinderen van Jacqueline en Dick: 1 Sebastiaan Kamp, geboren op in Amersfoort. 2 Annemarijn Kamp, geboren op in Amersfoort. 20 Een tweeling! 18 Richard Ridder (afb. 22) is geboren op in Dalfsen, zoon van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Notitie bij Richard: Richard is afgestudeerd in de geschiedenis, maar heeft gekozen voor een administratieve baan in het universiteitsziekenhuis Groningen (UMCG). Richard trouwde, 28 jaar oud, op in Groningen met Carleen Baarda, 27 jaar oud. Carleen is geboren op in Groningen.

12 Kinderen van Richard en Carleen: 1 Maaike Ridder, geboren op in Groningen. 2 Joost Ridder, geboren op in Groningen. 3 Gemma Ridder, geboren op in Groningen. 21 Familieportret Eduard Ridder 22 Familieportret Richard Ridder 19 Eduard Ridder (afb. 21) is geboren op in Dalfsen, zoon van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Notitie bij Eduard: Eduard is als jurist werkzaam bij een gemeente. Eduard trouwde, 33 jaar oud, op in Zuidlaren met Elizabeth Hendrika Tecla Maria (Liesbeth) Ronde, 33 jaar oud. Elizabeth Hendrika Tecla Maria (Liesbeth) is geboren op in Groningen, dochter van Johan Ronde en Lieni Lüers. Kinderen van Eduard en Elizabeth Hendrika Tecla Maria (Liesbeth): 1 Joline Francelle Ridder, geboren op in Groningen. 2 Geeske Milou Ridder, geboren op in Groningen. 23 Samen_met_Fenny 24 PTT lied 20 Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder (afb. 23 en 24) is geboren op in Zutphen, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Wil: Wil werd s middags om 4 uur geboren. Broer Kees hielp op dat moment elders de schillenboer Kruidbos (met paard en wagen), maar toen hij het nieuws vernam ging hij (bijna 11 jaar) de familie vertellen, dat de baby geboren was, maar helaas... of het een jongetje of een meisje was wist hij niet... Vader Kees was inmiddels monteur bij de PTT (telefoon). Wil ging in het ziekenhuis in Zutphen werken en dat vond haar moeder eigenlijk niet goed (zo jong nog...). Er volgde een baan in de zorg en zij eindigde die als hoofd verzorging van een verzorgingstehuis

13 in Amersfoort. Wil trouwde, 24 jaar oud, op in Zutphen met Jacob Marinus (Jaap) Ravenhorst (afb. 30, 31 en 13), 30 jaar oud. Jacob Marinus is geboren op Kinderen van Wil en Jaap: 1 Leonieke (Leoniek) Ravenhorst, geboren op in Leusden Volgt Marco Ravenhorst, geboren op in Leusden Volgt Leonieke (Leoniek) Ravenhorst is geboren op in Leusden, dochter van Jacob Marinus (Jaap) Ravenhorst en Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder. Leoniek trouwde, 30 jaar oud, op in Eindhoven met Lars van der Hoorn,. Kind van Leoniek en Lars: 1 Stijn Johannes van der Hoorn, geboren op in Eindhoven. 22 Marco Ravenhorst is geboren op in Leusden, zoon van Jacob Marinus (Jaap) Ravenhorst en Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder. Marco trouwde, 29 jaar oud, op in Bonaire met Cisca Dirksz, 29 jaar oud. Cisca is geboren op in Nieuwleusen. Kind van Marco en Cisca: 1 Bowien Ravenhorst, geboren op in Amersfoort. 25 kees ko_en_jan 23 Jacoba Geertruida (Ko) Ridder (afb. 25) is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Ko is overleden op in Zwolle, 88 jaar oud. Notitie bij overlijden van Ko: In stilte begraven op verzoek van de overledene. Ko trouwde, 27 jaar oud, op met Jan Willem Nieuwenhuis, 28 jaar oud. Jan Willem is geboren op in Borne. Jan Willem is overleden op in Zwolle, 65 jaar oud. Kinderen van Ko en Jan Willem: 1 Jan Cornelis (Jan) Nieuwenhuis, geboren op in Borne. 2 Gerrigje Johanna (Gerrie) Nieuwenhuis, geboren op in Borne Volgt Johan Gerrit (Hans) Nieuwenhuis, geboren op in Borne Volgt Gerrigje Johanna (Gerrie) Nieuwenhuis is geboren op in Borne, dochter van Jan Willem Nieuwenhuis en Jacoba Geertruida (Ko) Ridder. Gerrie trouwde, 25 jaar oud, op in Zwolle met Cornelis Foppen, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op in Harderwijk. Kinderen van Gerrie en Cornelis:

14 1 Marianne Jacoline Foppen, geboren op Jan peter Foppen, geboren op neven_en_nichten 25 Johan Gerrit (Hans) Nieuwenhuis (afb. 26) is geboren op in Borne, zoon van Jan Willem Nieuwenhuis en Jacoba Geertruida (Ko) Ridder. Hans trouwde, 27 jaar oud, op in Zwolle met Bernarda Jantje (Berna) van t Land, 22 jaar oud. Bernarda Jantje is geboren op in Zwolle. Kinderen van Hans en Berna: 1 Caroline Anne-Margaretha Nieuwenhuis, geboren op Volgt Jan Willem Nieuwenhuis, geboren op Caroline Anne-Margaretha Nieuwenhuis is geboren op , dochter van Johan Gerrit (Hans) Nieuwenhuis en Bernarda Jantje (Berna) van t Land. Kinderen van Caroline Anne-Margaretha uit onbekende relatie: 1 Anna Rebecca Nieuwenhuis, geboren op Matina Nieuwenhuis, geboren op tine_en_fem 27 Femmigje Wilhelmina Ridder (afb. 27) is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Femmigje Wilhelmina is overleden op in Laren NH, 77 jaar oud. Femmigje Wilhelmina trouwde, 27 jaar oud, op met Arent (Arie) Bloem, 28 jaar oud. Arent is geboren op in Wildervank. Arie is overleden op in Zwolle, 70 jaar oud.

15 Kind van Femmigje Wilhelmina en Arie: 1 Niesje Frederika Bloem, geboren op in Zwolle Volgt Henk de Greef en Niesje Bloem 28 Niesje Frederika Bloem (afb. 28) is geboren op in Zwolle, dochter van Arent (Arie) Bloem en Femmigje Wilhelmina Ridder. Niesje Frederika trouwde met Antonie Hendrik (Henk) de Greeff,. Het huwelijk werd ontbonden in Antonie Hendrik is geboren op in Vierakker (gem.wichmond). Notitie bij Henk: Henk was een schoolvriend van Gerard Ridder en via hem ging hij in de kost bij de familie Bloem in Amsterdam,waar hij de zeevaartschool bezocht. En ja... daar hadden ze een aardige dochter... Kinderen van Niesje Frederika en Henk: 1 Lambert Arijan de Greeff,, geboren op Volgt Arent Anton (Arne) de Greeff,, geboren op Volgt Lambert Arijan de Greeff, is geboren op , zoon van Antonie Hendrik (Henk) de Greeff, en Niesje Frederika Bloem. Lambert Arijan trouwde met Marloek. Kinderen van Lambert Arijan en Marloek: 1 Anne Frederique (Odyl) de Greeff,, geboren op Filou Hendrike de Greeff,, geboren op Arent Anton (Arne) de Greeff, is geboren op , zoon van Antonie Hendrik (Henk) de Greeff, en Niesje Frederika Bloem. Arne trouwde met Steafenie. Kinderen van Arne en Steafenie: 1 Luuk Andreas de Greeff,, geboren op Neoh Anton de Greeff, geboren op Jantiena Ridder is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Jantiena is overleden op in Zwolle, 81 jaar oud. Jantiena trouwde, 23 jaar oud, op in Zwolle met Jan Zieleman, 32 jaar oud. Jan is geboren op in Zwolle. Jan is overleden op in Zwolle, 68 jaar oud.

16 Notitie bij Jan: Jan Zieleman was fietsenmaker en had aan de Assendorperstraat te Zwolle een fietsenwinkel met reparatiewerkplaats. Kinderen van Jantiena en Jan: 1 Jantje Zieleman, geboren op in Zwolle Volgt Cornelis Leonardus Zieleman, geboren op in Zwolle Volgt Jannie en Wil 32 Jantje Zieleman (afb. 32) is geboren op in Zwolle, dochter van Jan Zieleman en Jantiena Ridder. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op in Zwolle met Evert Jan Veenekamp, 26 jaar oud. Evert Jan is geboren op in Hengelo (O). Evert Jan is overleden op in Hilversum, 73 jaar oud. Kinderen van Jantje en Evert Jan: 1 Hendrika Geertruida Veenekamp, geboren op Volgt Jan Veenekamp, geboren op Volgt Hendrika Geertruida Veenekamp is geboren op , dochter van Evert Jan Veenekamp en Jantje Zieleman. Hendrika Geertruida ging samenwonen met Dieks Visser. Kind van Hendrika Geertruida en Dieks: 1 Melle Visser, geboren op in Hilversum. 34 Jan Veenekamp is geboren op , zoon van Evert Jan Veenekamp en Jantje Zieleman. Jan ging samenwonen met Jacqueline Bieger. Kind van Jan en Jacqueline: 1 Max Robert Veenekamp, geboren op in Amsterdam.

17 30 Cor,Berna,Leo en Erwina 35 Cornelis Leonardus Zieleman (afb. 30) is geboren op in Zwolle, zoon van Jan Zieleman en Jantiena Ridder. Cornelis Leonardus: (1) trouwde, 20 jaar oud, op met Willemina van der Muelen, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1986 in Zwolle. Willemina is geboren op in Zeist. (2) trouwde, 53 jaar oud, op in Wijhe met Hermina (Erwina) Roest, 29 jaar oud. Hermina is geboren op Kinderen van Cornelis Leonardus en Willemina: 1 Isabel Yacinth (Isja) Zieleman, geboren op in Zwollerkerspel Volgt Jan Carel Witold (Witold) Zieleman, geboren op in Hattem Volgt 37. Kinderen van Cornelis Leonardus en Erwina: 1 Jan Sebastiaan Zieleman, geboren op in Zwolle. 2 Peter Christiaan Zieleman, geboren op in Zwolle. 36 Isabel Yacinth (Isja) Zieleman is geboren op in Zwollerkerspel, dochter van Cornelis Leonardus Zieleman en Willemina van der Muelen. Isja trouwde, 33 jaar oud, op met Frans Hommel. Kind van Isja en Frans: 1 Stijn Frans Hommel, geboren op in Dordrecht. 37 Jan Carel Witold (Witold) Zieleman is geboren op in Hattem, zoon van Cornelis Leonardus Zieleman en Willemina van der Muelen. Witold trouwde, 33 jaar oud, in 2002 met Conny Ingeborg Confort (Ingeborg) Hellemans, 31 jaar oud. Conny Ingeborg Confort is geboren op in Itigidi (Nigeria). Kinderen van Witold en Ingeborg: 1 Camil Rutger Nils Zieleman, geboren op in Amsterdam. 2 Eelke Emerence Annabel (Annabel) Zieleman, geboren op in Harderwijk.

18 31 Huwelijk Hein & Annie 38 Johanna Geertruida Ridder is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Johanna Geertruida is overleden op in Zwolle, 80 jaar oud. Johanna Geertruida trouwde, 27 jaar oud, op in Zwolle met Hendrikus Johannes Antonius (Hein) Mensink (afb. 31), 28 jaar oud. Hendrikus Johannes Antonius is geboren op Notitie bij de geboorte van Hein: Roepnaam: Hein Hein is overleden op in Zwolle, 58 jaar oud. Notitie bij Hein: Hein had samen met zijn vrouw een woonhuis/winkel aan de Holtenbroekerstraat te Zwolle en daar verkochten zij sigaren en sigaretten c.a. Ook was hij ober in een bekend caférestaurant aan de Melkmarkt te Zwolle. Kinderen van Johanna Geertruida en Hein: 1 Gerharda Mensink, geboren op in Zwolle Volgt Cornelis Johannes (Cor) Mensink, geboren op in Zwolle Volgt Gerharda Mensink is geboren op in Zwolle, dochter van Hendrikus Johannes Antonius (Hein) Mensink en Johanna Geertruida Ridder. Gerharda trouwde, 25 jaar oud, op in Zwolle met Tienco Mattheus Hamstra, 29 jaar oud. Tienco Mattheus is geboren op Cornelis Johannes (Cor) Mensink (afb. 38 en 40) is geboren op in Zwolle, zoon van Hendrikus Johannes Antonius (Hein) Mensink en Johanna Geertruida Ridder. Notitie bij Cornelis Johannes (Cor): Cor en Greet hebben in Zwolle en omgeving enkele slijterijen en een café Cornelis Johannes (Cor) trouwde, 26 jaar oud, op in Zwolle met Magretha (Greet) Broekhart, 22 jaar oud. Magretha is geboren op in Zwolle. Kinderen van Cornelis Johannes (Cor) en Greet: 1 Jan Hein Mensink (afb. 41), geboren op in Zwolle. 2 Anne Marie Nadine Mensink, geboren op in Zwolle Volgt Anne Marie Nadine Mensink is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Johannes (Cor) Mensink en Magretha (Greet) Broekhart. Anne Marie Nadine trouwde, 28 jaar oud, op in Zwolle met Sandy Schinkel, 30 jaar oud. Sandy is geboren op in Zwolle, zoon van Johan Schinkel en Hendrika van Veen,.

19 32 Oude Ridders 33 Gerrit en Dickie 42 Gerrit Ridder (afb. 32 en 33) is geboren op in Zwolle, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Gerrit is overleden op in Zwolle, 73 jaar oud. Notitie bij Gerrit: Gerrit was werkzaam als boekbinder op een drukkerij in Zwolle. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op in Zwolle met Dirkje (Dicky) Zandbergen, 20 jaar oud. Dirkje is geboren op in Zwolle. Dicky is overleden op in Zwolle, 83 jaar oud. Kinderen van Gerrit en Dicky: 1 Rikent Jan (Jan) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Dirk Gerrit (Dick) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Rikent Jan (Jan) Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Gerrit Ridder en Dirkje (Dicky) Zandbergen. Jan trouwde met Ilse. Het huwelijk werd ontbonden. Kinderen van Jan en Ilse: 1 Alexander (Sander) Ridder (afb. 44). 2 Jeannette Charlotte Dicky Ridder, geboren op in Deventer Volgt Jeannette Charlotte Dicky Ridder (afb. 45) is geboren op in Deventer, dochter van Rikent Jan (Jan) Ridder en Ilse. Notitie bij Jeannette Charlotte Dicky: Jeanette is onderzoeksverpleegkundige van beroep. Tot het gezin behoort ook Lotte, dochter uit een eerdere relatie van Bertil. Jeannette Charlotte Dicky ging samenwonen met Bertil van Dorp. Kind van Jeannette Charlotte Dicky en Bertil: 1 Vincent Gerrit Jan van Dorp, geboren op in Elburg. 45 Dirk Gerrit (Dick) Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Gerrit Ridder en Dirkje (Dicky) Zandbergen. Dick: (1) trouwde met Hilly van Gogh. Het huwelijk werd ontbonden. (2) trouwde, 33 jaar oud, op in Zwolle met Sue Stanton.

20 Index, Ilse [Partner van 43], Marloek [Partner van 29], Steafenie [Partner van 30] Aaltjen van der Vegt, vrouw van Teunis Huijer, Alberts, Lamme [Schoonouder van 3] Baarda, Carleen (* ) [Partner van 18] Bieger, Jacqueline [Partner van 34] Bloem, Arent (* , ) [Partner van 27] Bloem, Niesje Frederika (* ) [Nummer 28] Bongers, Bartholomeus Johannes (Bart) (* ) [Partner van 13] Bos, van den, Maria (*1755, ) [Partner van 4] Broekhart, Magretha (* ) [Partner van 40] Brouwer, Froukje Derkje (* ) [Partner van 16] De huijsvrouw van Gerrit Huginck (getuige van haar kant?), Dekker, Gerrigje (* , ) [Partner van 9] Dekker, Jan (* ) [Schoonouder van 9] Dirksz, Cisca (* ) [Partner van 22] Dorp van, Bertil [Partner van 44] Dorp van, Vincent Gerrit Jan (* ) [Zoon van 44] Egberts, Aaltien ( ) [Partner van 2] Foppen, Cornelis (* ) [Partner van 24] Foppen, Jan peter (* ) [Zoon van 24] Foppen, Marianne Jacoline (* ) [Dochter van 24] Gogh van, Hilly [Partner van 45] Goossens, Jacoba (* ) [Schoonouder van 9] Greeff de, Neoh Anton (* ) [Zoon van 30] Greeff, de, Anne Frederique (* ) [Dochter van 29] Greeff, de, Antonie Hendrik (* ) [Partner van 28] Greeff, de, Arent Anton (* ) [Nummer 30] Greeff, de, Filou Hendrike (* ) [Dochter van 29] Greeff, de, Lambert Arijan (* ) [Nummer 29] Greeff, de, Luuk Andreas (* ) [Zoon van 30] Hamstra, Tienco Mattheus (* ) [Partner van 39] Haverkamp, Fenneken (* , ) [Schoonouder van 10] Hellemans, Conny Ingeborg Confort (* ) [Partner van 37] Hommel, Frans [Partner van 36] Hommel, Stijn Frans (* ) [Zoon van 36] Hoorn van der, Stijn Johannes (* ) [Zoon van 21] Hoorn, van der, Lars [Partner van 21] Hunderen, van, Johanna [Schoonouder van 6] Joustra, Grietje (* , ) [Schoonouder van 15] Kamp, Annemarijn (* ) [Dochter van 17] Kamp, Dirk Jan Gerrit (* ) [Partner van 17] Kamp, Sebastiaan (* ) [Zoon van 17] Knape, Martha (*1777) [Partner van 5] Land van t, Bernarda Jantje (* ) [Partner van 25] Linden van der, Derkjen (* ) [Partner van 14] Loon van, Matthijs [Schoonouder van 6] Loon, van, Maria (* , ) [Partner van 6] Lüers, Lieni (* ) [Schoonouder van 19] Mensink, Anne Marie Nadine (* ) [Nummer 41] Mensink, Cornelis Johannes (Cor) (* ) [Nummer 40] Mensink, Gerharda (* ) [Nummer 39] Mensink, Hendrikus Johannes Antonius (* , ) [Partner van 38] Mensink, Jan Hein (* ) [Zoon van 40] Monsma, Jan André (* ) [Partner van 12]

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010 IN MEMORIAM 2010 Albers (Jacob) Bose-Bruins Slot (Janny) Bouma-van der Meulen (Christina) Buikema (Arie) Bulthuis (Okke) Dorgelo (Harmpje) Flentge (Clazien) Godeke (Hendrik) Noordman (Teunis) Pelleboer

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM MEDEDELINGENBLAD HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM JAARGANG 31 NUMMER 1 VOORJAAR 2009 INHOUD pag. Van de voorzitter 1 Reacties op het Mededelingenblad najaar 2008 2 Activiteiten van het bestuur

Nadere informatie

De voormalige havezate De Breedenhorst

De voormalige havezate De Breedenhorst De voormalige havezate De Breedenhorst Verzamelde informatie door Johan Journée te Pijnacker (t.b.v. het maken van een maquette van deze havezate in haar direkte omgeving) 02 december 2007 Internet: www.shipmotions.nl

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

KRONIEK VAN DE FAMILIE

KRONIEK VAN DE FAMILIE KRONIEK VAN DE FAMILIE Ten geleide Jaren geleden nam ik mij voor om feiten en wederwaardigheden van de familie Leenders te verzamelen, op te schrijven en zodoende te bewaren voor het nageslacht, vooraleer

Nadere informatie

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. 2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres:

Nadere informatie

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum 1910 2010 Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum Drie generaties Van Donzel 1910 2010 We hadden ervoor kunnen kiezen om in vogelvlucht 100 jaar het familiebedrijf Van Donzel te beschrijven.

Nadere informatie

2 Kruyt: een biografische schets

2 Kruyt: een biografische schets 2 Kruyt: een biografische schets 2.1 INLEIDING Het biografische deel van deze studie heeft als doel Kruyts missionair denken te plaatsen in de context van zijn leven en werk. Het geeft aandacht aan het

Nadere informatie

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING TWENTE J A A R G A N G VI J A N UARI 1990 No. 1 D e K e r k v a n d e H.H. S i m o n e n J u d a s t e O o t m a r s u m De tekening op de omslag voor 1990

Nadere informatie

De geschiedenis van de fam. Wenners in Nederland

De geschiedenis van de fam. Wenners in Nederland Links: Saerbeck, Duitsland, aan het eind van de 19 e eeuw. Midden: de 1 e Wenners in Nederland, Martin Josephus, zo rond 1863, hier vermoedelijk nog pas kort in ons land. Rechts zijn winkel in manufacturen,

Nadere informatie

Boerderijnummer 3.3.110. Oudste vermelding ca 1630 Huidig adres Worsinkweg 6. Historie boerderij

Boerderijnummer 3.3.110. Oudste vermelding ca 1630 Huidig adres Worsinkweg 6. Historie boerderij Boerderijnummer 3.3.110 Erfnaam Vorsgezang-Schut Oudste vermelding ca 1630 Huidig adres Worsinkweg 6 Historie boerderij De boerderij Vosgezang (in de volksmond ook Voszaank genoemd) is waarschijnlijk gesticht

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel

OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel OET DORP EN MARKE 1 mei optocht 1937 in Overdinkel Bij het lezen van het inleidende hoofdstuk van"op en om een klein stationnetje." (G.W.Th. van Slageren, uitgave Historische Kring Losser, 2003) en met

Nadere informatie

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten VAN DE REDACTIE Wij waren een avond op cursus. Daar werden ons indringende vragen gesteld. Jullie willen je PR verbeteren? Je naamsbekendheid vergroten? Waar staan jullie dan voor? Op wie richten jullie

Nadere informatie

Somse. Verleden, heden en... toekomst:

Somse. Verleden, heden en... toekomst: Somse Jaargang 8 - nummer 16 - November 2005 Verleden, heden en... toekomst: Kom in 2007 naar de 3e Somsen reünie! Somsen-Truckers Bitter koud Nederland Mimi inspecteert de dijken Marco trotseert een orkaan

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 J. MIDDELHOEK Sr. -1a- Gegevens uit de Archieven van Rotterdam en 's Hertogenbosch verwerkt

Nadere informatie

We laten er geen gras over groeien

We laten er geen gras over groeien We laten er geen gras over groeien 1926-2013 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Ver terug in de tijd... 8 Generatie 0 10 Arie de Ridder en korenmolen De Hoop 10 Generatie 1 16 Jan de Ridder, de oprichter van

Nadere informatie

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden

VORDENSE KRONYCK. VERENIGING OUD VORDEN te Vorden VORDENSE KRONYCK VERENIGING OUD VORDEN te Vorden 32 e jaargang, no. 1, juni 2014 VORDENSE KRONYCK Vordense Kronyck is het verenigingsblad van de oudheidkundige vereniging Oud Vorden. Het stimuleren van

Nadere informatie

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden In een vorig artikel is aangekondigd dat ik al enige tijd genealogisch onderzoek verricht in Sint Gillis, waar men het zonder

Nadere informatie

ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter

ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter ALETTA JACOBS de eerste vrouwelijke dokter Werkstuk van Amira Yehya uit groep 6A, april 2013 V O O R W O O R D Mijn werkstuk gaat over Aletta Jacobs. Zij was het eerste Nederlandse meisje dat mocht studeren

Nadere informatie

Toppunt zèg, altijd ging

Toppunt zèg, altijd ging etlfldescha~ Bruin Sirnon Vreugdenbil (K X h ), de laatste van een generatie Hij is 84 jaar oud. Vorige maand geworden op een dag waarop zijn naaste familieleden, vrienden en kennissen hem de hand kwamen

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins Stkhting HISTORISCH ONDERZOEK WEERT Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins door Jos FA. Wassink I. Inleiding In de zeventiende en achttiende eeuw

Nadere informatie

Geschiedenis familie Mensink te Elsen, gemeente Markelo

Geschiedenis familie Mensink te Elsen, gemeente Markelo Geschiedenis familie Mensink te Elsen, gemeente Markelo De familie Mensink woont al vele eeuwen in de buurtschap Elsen. De geschiedenis begint in het jaar 1297. Eerst is de boerderij in het bezit van andere

Nadere informatie

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 door ir J. P. Noppen In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht waarvan

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

De Historische Vereniging Oud-Beijerland

De Historische Vereniging Oud-Beijerland De Historische Vereniging Oud-Beijerland Opgericht 30 september 1997 Beschermheer FA van Tuyll van Serooskerken, Ambachtsheer van Oud-Beijerland Beijerlandsche Berichten Verschijnt 4 x per jaar Bestuur:

Nadere informatie

TERUG VAN WEGGEWEEST

TERUG VAN WEGGEWEEST TERUG VAN WEGGEWEEST OVER DE LOTGEVALLEN VAN EEN LEIDSE FAMILIE EN HAAR BIJBEL KEES WALLE In vroeger eeuwen was de bijbel niet alleen een bron van troost en godsvrucht, maar diende het meest gelezen boek

Nadere informatie

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP 1 ' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN en MEDITATIES door DS. M. HEERSCHAP Predikant van de Gereformeerde Gemeenten STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2015 2 INHOUD Levensoverzicht

Nadere informatie