Parenteel van Gerrit Egberts Ridder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parenteel van Gerrit Egberts Ridder"

Transcriptie

1 Parenteel van Gerrit Egberts Ridder 1 zwolle_ Gerrit Egberts Ridder (afb. 1) is geboren in 1650 in Zwolle. Gerrit Egberts is overleden op in Zwolle, 49 jaar oud [bron: Kwitanties rekening Armenkamer, blz. 8.]. Hij is begraven te Zwolle. Notitie bij overlijden van Gerrit Egberts: De kwitantie van de Armenkamer vermeldt heel sinister: "Gerrit Egberts Ridder: voor hem is een doodskist geleverd..." Hij stierf dus arm en woonde toen "buyten de Vischpoort". Notitie bij Gerrit Egberts: Voor een bedrag van 35 dukaten ( gulden?) kocht Gerrit Egberts Ridder op 18 november 1679 in Zwolle het "kleine burgerschapsrecht", zulks ten overstaan van schepen (=wethouder) Arns van der Lawijse. Dit hield in, dat hij als burger van de Stad Zwolle erkend werd en bepaalde rechten kreeg, o.a. om de vroedschap te kiezen. (Zwolle, burgerregister blz 241) Gerrit Egberts trouwde, 26 jaar oud, op in Zwolle met Geertjen (ook: Geertie) Wijchers (Wyggherts), nadat zij op in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk: Het trouwregister vermeldt, dat hij een "jonge man" (j.m.) en zij een "jonge dochter" (j.d.) was, m.a.w.: zij waren niet eerder getrouwd. Ook vermeldt het register, dat zij beiden "buyten de Vischpoort"woonden, hetgeen er op kan duiden, dat zij beiden uit een schippersfamilie kwamen. ( Zwolle-RBSO 725,blz 132). Blijkens het lidmatenregister van de Ned.Hervormde kerk heeft Gerrit voorafgaand aan het huwelijk in december 1675 belijdenis gedaan. (Zwolle, lidm.boek 1, blz 254). Kind van Gerrit Egberts en ook: Geertie: 1 Egbert Ridder, geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RBSO ] Volgt 2.

2 2 zwolse_peperbus 2 Egbert Ridder (afb. 2) is geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RBSO ], zoon van Gerrit Egberts Ridder en Geertjen (ook: Geertie) Wijchers (Wyggherts). Egbert is overleden op in Zwolle, 66 jaar oud [bron: RBSO ]. Hij is begraven te Zwolle. Notitie bij overlijden van Egbert: Egbert is begraven op de Grote Kerkhof te Zwolle en als beroep werd vermeld: "gewezen schuijtenvoerder". Egbert trouwde, 29 jaar oud, op in Zwolle [bron: RBSO ] met Aaltien Egberts, nadat zij op in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Aaltien was de volgende getuige aanwezig: De huijsvrouw van Gerrit Huginck (getuige van haar kant?). Notitie bij het huwelijk: Egbert woonde op de datum van ondertrouw "buyten de Vischpoort"en Aaltien "bij de rondtoorn". Aaltien is overleden op in Zwolle [bron: RBSO 831-1]. Notitie bij overlijden van Aaltien: Van Aaltjen is naast haar huwelijk met Egbert alleen bekend, dat zij vrijwel zeker op 15 mei 1742 is overleden en op de begraafplaats Bergklooster is begraven. Het register vermeldt: "De vrouw van Egbert Ridder, wonende op de Nijstad, is begraven op Bergklooster". Het is de vraag of het om dezelfde Aaltjen gaat, maar anderzijds leefde Egbert nog bij haar overlijden en was hij voor die tijd erg oud en woonde toen mogelijk in Zwolle zelf en niet meer buijten de Vischpoort. Kind van Egbert en Aaltien: 1 Hermannus (Harm) Ridder, geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RSBO,doopregister 1721] Volgt 3. 3 binnenvaartuig 3 Hermannus (Harm) Ridder (afb. 3) is geboren op in Zwolle [bron: Zwolle, RSBO,doopregister 1721], zoon van Egbert Ridder en Aaltien Egberts. Hermannus (Harm) is overleden op in Zwolle, 65 jaar oud [bron: RBSO ]. Notitie bij overlijden van Hermannus (Harm): Hermannus is begraven op de begraafplaats Grote Kerkhof te Zwolle,waar ook zijn vrouw begraven was. Notitie bij Hermannus (Harm): Hermannus werd ook wel Herman en Harm genoemd. Het Zwolsde transportregister 222 dd vermeldt : "Herman, man van Maria Woelders, verklaart wegens geleverde en ontvangen bokking alsnog een som gelds schuldig te zijn aan de roedendrager (gerechtsdeurwaarder) en zijn broer Roelof Cock, waarvoor hij als onderpand stelt zijn vegtpraam en vegtschuijt met toebehoren". Hij was dus kennelijk net als zijn vader schuijtenvaarder. Het testamentenregister (nr 279) vertelt, dat op 14 april 1762 Herman Ridders door proevenaer Derk Baerslag en zijn vrouw Marrigje Klumpers is aangesteld als executeur van hun testament. Hermannus (Harm) trouwde, 22 jaar oud, op in Zwolle [bron: Zwolle, RSBO ] met Maria Lauwrens Woelders, 24 jaar oud, nadat zij op in Zwolle in

3 ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk: Zij zijn na het huwelijk te Zwolle gaan wonen, omdat blijkens het register van lidmaten van de Hervormde kerk Maria in juni 1744 met attestatie uit Hardenberg is gekomen (lidmatenregister nr blz 249). Het echtpaar heeft, buiten zoon Egbert, kennelijk meer kinderen gehad: - Op 16 oktober 1756 werd een kind van 2 jaar van Hermen Ridder te Zwolle begraven (RSBO ). - In maart 1760 doet Hermannus Ridder, wonend op de Nieuwstad, belijdenis (lidm.reg.nr 4 blz 64) - Op 7 april 1766 werd zoon Louwrens (vermoedelijk vernoemd naar de grootvader van moeders zijde),zoon van Herman Ridder, begraven. (RSBO ) Maria Lauwrens is geboren op in Hardenberg, dochter van Jan Gerritsen Woelders en Lamme Alberts. Maria Lauwrens is overleden op in Zwolle, 60 jaar oud [bron: RBSO ]. Notitie bij overlijden van Maria Lauwrens: Het begraafregister vermeldt, dat op 24 september 1779 Maria Oelderink, vrouw van Herm Ridder, op de Grote Kerkhof werd begraven. Men nam het toen niet zo nauw met de juiste namen en voornamen. Kind van Hermannus (Harm) en Maria Lauwrens: 1 Egbert Ridder, geboren op in Zwolle [bron: Doopregister 1749 ( )] Volgt 4. 4 de_jonge_ridder 4 Egbert Ridder (afb. 4) is geboren op in Zwolle [bron: Doopregister 1749 ( )], zoon van Hermannus (Harm) Ridder en Maria Lauwrens Woelders. Notitie bij Egbert: In het transportenregister van Zwolle staan enkele interessante akten opgetekend, alle in een moeilijke ambtelijke taal. Globaal kan daaruit geconcludeerd worden, dat het echtpaar in 1782 te Amsterdam van Casper Eckman en compagnons een nieuwe praamschuijt hebben gekocht, genaamd "De Jonge Ridder", compleet met zeil, treil (jaagtouw), ankers, staande en lopende wand. Deze schuijt werd op 17 april 1783 geleverd. Op deze schuijt hebben zij via het gerecht te Hasselt een hypotheek genomen, groot f 2500,- (of: dukaten / florijnen?), in die tijd beslist een heel kapitaal. Financieel is het het echtpaar later kennelijk niet goed gegaan, want op 17 november 1795 werd om 11 uur een zoon van Egbert Ridder voor rekening van de Armenkamer op de Broederenkerkhof begraven. Op 9 augustus 1796 werd daar eveneens voor rekening van de Armenkamer de vrouw van E.Ridder begraven.

4 (Zwolle, RBSO en 342) Het is duidelijk, dat ook Egbert schuijtenvoerder was. Egbert trouwde, 25 jaar oud, op in Windesheim [bron: Zwolle RBSO en ] met Maria van den Bos,, 19 jaar oud, nadat zij op in Windesheim in ondertrouw zijn gegaan. Notitie bij het huwelijk: Maria woonde ten tijde van het huwelijk op Huijse Zuthem te Windesheim. Zij komt op 20 december 1774 met attestatie naar Zwolle (Lidm.reg ). Maria is geboren in Maria is overleden op in Zwolle, 41 jaar oud. Kind van Egbert en Maria: 1 Herm (Harm) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt 5. 5 Herm (Harm) Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Egbert Ridder en Maria van den Bos,. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: RBSO 707-jr 1775]. Bij de aangifte van de geboorte van Herm (Harm) was de volgende getuige aanwezig: Aaltjen van der Vegt, vrouw van Teunis Huijer. Hij is gedoopt op Herm (Harm) is overleden op in de rivier De IJssel, 31 jaar oud (oorzaak: Verdronken). Van het overlijden is aangifte gedaan op Hij is begraven op te Wilsum [bron: RBSO 811 blz 48 - begraafregister 1807]. Notitie bij Herm (Harm): Aangenomen mag worden, dat Herm - evenals zijn voorouders - schuijtenvaarder was of althans op een schip voer. Kennelijk is hij op 18 februari 1807 daarbij verongelukt en in de IJssel verdronken. Zijn overlijden kon eerst op 30 mei 1807 (na de vondst van het lijk?) aangegeven worden. Hij werd begraven te Wilsum vindplaats?). Uit het begraafregister blijkt, dat het echtpaar toen aan de Prauwenstraat te Zwolle woonde en 2 kinderen had. Herm (Harm) trouwde, 27 jaar oud, op in Zwolle [bron: RBSO ] met Martha Knape, 26 jaar oud, nadat zij op in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op in Zwolle. Notitie bij het huwelijk: Getuigen bij het huwelijk waren Egbert Ridder (de vader?) en Grietje Kleibrink, vrouw van Hendrik Knape In het register is vermeld, dat beiden Gereformeerd zijn. Martha is geboren in Notitie bij Martha: Martha heeft op 19 september 1796 belijdenis gedaan in de N.H.Kerk te Zwolle bij ds.johannes Petrus van Couwenbergh (reg.lidm.nh kerk 5-187) Kind van Herm (Harm) en Martha: 1 Hendrik Ridder, geboren op in Zwolle Volgt 6. 6 Hendrik Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Herm (Harm) Ridder en Martha Knape. Hij is gedoopt in Zwolle [bron: Doopregister nr 711]. Hendrik is overleden op in Kampen, 43 jaar oud [bron: Akte 223]. Notitie bij Hendrik: Na de dood van Hendrik werden zijn jongste kinderen Kornelis Le(o)nardus en Willem Karel overgebracht naar een kindertehuis te Kampen. Beroep: Opziener der Jagt Hendrik: (1) trouwde, 22 jaar oud, op in Zwolle met Maria van Loon,, 21 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Het huwelijk werd voltrokken door Gertjan Nicolaas Bijsterbos, wethouder van Kampen, wnd. Officier van de Burgerlijken Staat (!) De akte vermeldt, dat hij op dat moment zonder beroep was, maar daarvoor militair (garnizoen Zwolle) was: zijn dienstplicht bij de nationale militie was vervuld. De vader van Maria van Loon - Matthijs van Loon - was het kennelijk niet eens met het huwelijk: hij was afwezig en voor zijn toestemming was er een verklaring van de vrederechter van 12 september De moeder - Johanna van Hunderen - was tapster, was wel aanwezig en gaf wel toestemming. De akte vermeldt nog, dat de bruid niet kon schrijven.

5 Een aardigheid is, dat de akte als getuige vermeldt: Daniël Boterenbrood, roedendrager. De achternaam drijft de spot met de verplichting van Napoleon om namen in te voeren (Boter en Brood) en een roedendrager is een gerechtsdeurwaarder. Maria is geboren op , dochter van Matthijs van Loon en Johanna van Hunderen,. Maria is overleden op in Kampen, 38 jaar oud. (2) trouwde, 38 jaar oud, op met Anna (Johanna) Pou ( Pol), 42 jaar oud. Anna (Johanna) is geboren op in Almelo. Notitie bij Anna (Johanna): Anna Pou (of: Johanna Pol) kon niet schrijven. Zij was weduwe van Jans Bruns Raijer (overleden te Vlissingen op ) Zij was een dochter van Philip Pou (overleden te Almelo) en Lam Kamp te Almelo.. Beroep: dienstbode Kinderen van Hendrik en Maria: 1 Martha Ridder, geboren in 1830 in Zwolle. Notitie bij Martha: Martha vertrok op vanuit Kampen naar Den Haag. 2 Johan Arnoldus Ridder, geboren op in Kampen. Beroep: Boekhouder, kantoorbediende, kleermakersknecht, Petroleumventer 3 Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder, geboren op in Kampen Volgt 7. 4 Willem Karel Ridder, geboren op Grootouders 7 Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder is geboren op in Kampen, zoon van Hendrik Ridder en Maria van Loon,. Kornelis Leonardus (Cornelis L...) is overleden op in Kampen, 52 jaar oud. Notitie bij Kornelis Leonardus (Cornelis L...): Zijn vader (Hendrik Ridder) was oppasser der jagt te Kampen. Kornelis was daar eerst kantoorbediende, later boekhouder. Hij trouwde op 18 mei 1960, toe zijn ouders al geruime tijd overleden waren en had in verband daarmee toestemming van zijn grootouders nodig.in de huwelijksakte verklaart hij geen bewijs van overlijden van zijn grootvader van vaderszijde te kunnen geven en geeft zijn grootvader van moederszijde via een notariële akte toestemming. Op 10 maart 1866 vertrok het gezin naar Avereest, maar vestigde zich 30 november 1966 alweer in Kampen, toen komend uit Goor! Geboorteakte 261 Stad Kampen. Te Kampen woonde het gezin achtereenvolgens aan de adressen: Over de Brug 498 (wijk5), Oudestraat 173 (wijk 1), Groenestraat 40(wijk 2), Oudestraat 555A (wijk 4), Graafschap 442 (wijk 1). Het gezin heeft verscheidene (inwonende) dienstbodes gehad. In het bevolkingsregister staat hij ook wel vermeld als : Cornelis Leonardus. Beroep: Boekhouder, kantoorbediende Kornelis Leonardus (Cornelis L...) trouwde, 22 jaar oud, op in Kampen met Femmetje Westerhof (afb. 5), 23 jaar oud. Femmetje is geboren op in Kampen, dochter van Jan Hendrik Westerhof en Geertje Femme Venema. Femmetje is overleden op in Zwolle, 64 jaar oud. Notitie bij Femmetje: Femmetje was dochter uit een mandemakersfamilie te Kampen. Na de dood van haar man (28 augustus 1890) vertrok zij op 13 oktober 1890 naar Zwolle, samen met haar

6 kinderen Johanna Maria, Cornelis Leonardus en Johannes. Zij gingen wonen in de Walstraat nr 1 (bovenhuis). Kinderen van Kornelis Leonardus (Cornelis L...) en Femmetje: 1 Hendrik Jan Ridder, geboren op in Kampen. Notitie bij Hendrik Jan: Hendrik Jan heeft voor predikant geleerd en was praktisch klaar met zijn studie toen hij aan de gevolgen van een griepepidemie overleed. 2 Jan Pieter Ridder, geboren op in Kampen. Jan Pieter is overleden in Rotterdam. Notitie bij Jan Pieter: Jan Pieter was kantoorbediende bij de Rotterdamse LLoyd en is in Rotterdam tijdens zijn werk door een van een takel vallende last getroffen en daaraan overleden. 3 Johanna Maria Ridder, geboren op in Kampen. Johanna Maria is overleden op in Zwolle, 25 jaar oud. Notitie bij Johanna Maria: Johanna Maria verhuisde in 1890 met haar moeder en 2 broers naar Zwolle. Zij was geestelijk en lichamelijk niet volwaardig. 4 Geertje Ridder, geboren op in Kampen Volgt 8. 5 Cornelis Leonardus Ridder, geboren op in Kampen Volgt 9. 6 Johannes Ridder, geboren op in Kampen. Johannes is overleden in Duitsland?. Notitie bij Johannes: Johannes verhuisde in 1890 met zijn moeder, broer en zus naar Zwolle. Hij vertrok later naar Duitsland, namelijk op 20 april Geertje Ridder is geboren op in Kampen, dochter van Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder en Femmetje Westerhof. Geertje is overleden in Duitsland. Notitie bij Geertje: Na haar huwelijk vertrok zij met haar man naar Duitsland. Geertje trouwde met (Jan?) Vetlaar. 6 opa_met_kar_en_trekhond 9 Cornelis Leonardus Ridder (afb. 6 en 5) is geboren op in Kampen, zoon van Kornelis Leonardus (Cornelis L...) Ridder en Femmetje Westerhof. Cornelis Leonardus is overleden op in Zwolle, 82 jaar oud. Notitie bij Cornelis Leonardus: Zijn vader was bij zijn geboorte 37 jaar oud en boekhouder te Kampen. Als getuigen vermeldt de geboorteakte Roelof Westerhof (36 jr, mandenmaker) en Bernardus Westerhof (37 jaar, kuiper), vermoedelijk broers van zijn moeder. Na de dood van zijn vader in 1890 verhuisde zijn moeder met gezin op 8 augustus 1901 naar de Walstraat nr 1 te Zwolle. Na zijn huwelijk met Gerrigje Dekker woonde hij blijkens het uittreksel van het bevolkingsregister van eerst bij zijn moeder in, maar verhuisde daarna naar de Eigenhaardstraat (hoekhuis: de naam Ridder staat daar in 1996 nog met krijt in de muur gegrift). Achtereenvolgens woonde het gezin in die periode in een noodwoning aan de Achterweg,aan de Vermeerstraat 9, de Kleine Voort 1a en Abel Tasmanstraat 12. Later was hij petroleumventer en had een handkar met daarop het petroleumvat en onder de kar liep een trekhond! Er is nog een foto van! Beroep: Petroleumventer en ook: bakker en petroleumventer Cornelis Leonardus trouwde, 26 jaar oud, op in Zwartsluis met Gerrigje Dekker, 26 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Cornelis (Kees) was 26 jaar en bakkersknecht. Gerrigje was ook 26 jaar en zonder beroep. Bekend was, dat zij eerder dienstbode/winkelbediende was.

7 Getuigen bij het huwelijk waren Willem van der Horst (74 jr,veehouder), Teunis de Jonge (67 jaar, venter), Jan Marsman (50 jr, touwslager) en Jan Fetlaar (26 jaar, arbeider). Gerrigje is geboren op in Zwartsluis, dochter van Jan Dekker en Jacoba Goossens. Gerrigje is overleden op in Zwolle, 69 jaar oud. Notitie bij Gerrigje: Geboorteakte 117 gem. Zwartsluis. Vader was toen 25 jaar en arbeider. Moeder was zonder beroep. Getuigen Rijkent Jongman,69 jaar, arbeider en Jan Kiers, 27 jaar, schippersknecht. Adres; wijk nr 3 nr 45. Kinderen van Cornelis Leonardus en Gerrigje: 1 Cornelis Leonardus Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Jacoba Geertje Ridder, geboren op in Zwolle. Jacoba Geertje is overleden op in Zwolle, 6 maanden oud. 3 Jan Pieter Ridder, geboren op in Zwolle. Jan Pieter is overleden op in Zwolle, 2 maanden oud. 4 Jacoba Geertruida (Ko) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Femmigje Wilhelmina Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Jantiena Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Johanna Geertruida Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Gerrit Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Hendrik Ridder, geboren op in Zwolle. Hendrik is overleden op in Zwolle, 7 dagen oud. 10 Willempje Ridder, geboren op in Zwolle. Willempje is overleden op in Zwolle, 2 jaar oud. 7 Echtpaar in fam_wissink 10 Cornelis Leonardus Ridder (afb. 7 en 8) is geboren op in Zwolle, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Cornelis Leonardus is overleden op in Zutphen, 89 jaar oud. Notitie bij Cornelis Leonardus: Cornelis (Kees) werd s nachts om 4 uur geboren in het huis Walstraat 1. Als getuigen vermeldt de geboorteakte: Jan Tetlaar, 25 jaar, smid en Gerrit Salet, 34 jaar, schilder. Toen hij 12 jaar was ging hij al aan het werk in een blikfabriek: geld verdienen was in het kinderrijke gezin belangrijker dan naar school gaan. Op 20 jarige leeftijd ging hij op 13 september 1922 tot groot verdriet van zijn moeder, die zijn inkomsten eigenlijk niet kon missen,naar Zutphen.Daar ging hij werken en in opleiding bij de PTT (telefoondienst). Volgens het bevolkingsregister woonde hij eerst aan de Laarstraat, daarna aan het Rijkenhage 45 bij de fam. G.J.Scholten en vervolgens bij zijn a.s. schoonouders op het Kerkhof 26. Na zijn huwelijk woonde hij aan de Waterstraat (centrum) en vertelde eens, dat hij bovenin een van de vele houten telefoonpalen in Zutphen zittend, naar zijn vrouw in de Waterstaat kon zwaaien... Het gezin verhuisde later naar de Staringstraat 1 en na de geboorte van het 3e kind naar Buitensingel 188 (later gewijzigd in Jan Vermeerstraat 19). Na het overlijden van zijn echtgenote woonde Kees nog vele jaren in een eigen woning: Graaf Ottosingel 177. Cornelis Leonardus trouwde, 26 jaar oud, op in Zutphen met Johanna Alberta (Jo) Wissink (afb. 9), 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis Leonardus en Jo waren de volgende getuigen aanwezig: Toon Slagman ( ) en Johanna Geertruida Ridder ( ). Johanna Alberta is geboren op in Zutphen, dochter van Gerrit Wissink en

8 Fenneken Haverkamp. Jo is overleden op in Zutphen, 70 jaar oud. Notitie bij Jo: Johanna Wissink werd om 9 uur s avonds geboren aan het adres Kerkhof 26 te Zutphen als middelste kind uit een gezin met 7 kinderen. Haar vader was Gerrit Wissink ( geb.1 mei 1873) en haar moeder was Fenneken Haverkamp. Haar vader was landbouwer/bleker en had een "bleek" aan en op het adres Kerkhof 26 te Zutphen. Daar stond ook het woonhuis met op het land onder meer 2 Jutte-perenbomen uit ca 1850/1875. Dit perceel land lag enerzijds tussen de Drogenapstoren en de St. Walburg(kerk) en anderzijds tussen de rivier de Berkel en de oude stadsmuren, waarachter de brandewijnstokerij was. Tegen deze oude stadsmuren had Gerrit abrikozenstruiken (zuidzijde, warme muur). die daar goed gedijden en verkocht werden. Kinderen en kleinkinderen kregen alleen de gekwetste exemplaren... Als getuigen vermeldt de geboorteakte haar oom Gerrit Jan Scholten, 48 jaar en Carel Alexander van den Cruijsem, 30 jaar en wijnkopersknecht (een bewijs van het feit, dat men een ieder als getuige kon laten optreden, maar de getuige kreeg natuurlijk na afloop wel een borrel.) Jo diende als dienstmeisje bij een plaatselijk bekende chirug, dokter Jonker. Zij leerde daar onder meer de fijne keuken. Van deze dokter Jonker kreeg het echtpaar bij hun huwelijk het (huwelijks)bed en ook een wastafel met daarop de lampetkan met waskom! En het was ook deze dokter Jonker die de 3 maanden oude zoon Kees van een beknelde breuk verloste. Ook is bekend, dat zij de akte nuttige handwerken heeft gehaald. Kinderen van Cornelis Leonardus en Jo: 1 Kees Ridder, levenloos geboren zoon, geboren op in Zutphen. 2 Cornelis Leonardus (Kees) Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Gerrit Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Gerard Johan Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder, geboren op in Zutphen Volgt Ridders 10 gebroeders Ridder 11 Cornelis Leonardus (Kees) Ridder (afb. 9 en 10) is geboren op in Zutphen, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Cornelis Leonardus (Kees): Kees is s avonds om half 9 geboren in het huis Staringstraat 1 te Zutphen. Zijn vader was toen telegraafbeambte. Als getuigen vermeldt de geboorteakte: zijn opa Gerrit Wissink (toen 57 jr en landbouwer) en zijn oom Jan Velthuis (29 jr, magazijnbediende). Kees woont al vele jaren in Hardegarijp en was werkzaam in het maatschappelijk werk. Cornelis Leonardus (Kees) trouwde, 38 jaar oud, op in Amersfoort met Wilhelmina Assiena (Wia) Visser, 36 jaar oud. Wilhelmina Assiena is geboren op Notitie bij Wia: Wia heeft voor haar huwelijk les gegeven aan een huishoudschool en heeft (veel later) Nederlandse les gegeven aan in ons land verblijvende vluchtelingen. (rond ) Kinderen van Cornelis Leonardus (Kees) en Wia: 1 Regina Johanna Ridder, geboren op in Leeuwarden Volgt Wiekel Hilda Ridder, geboren op in Hardegarijp Volgt 13.

9 12 Regina Johanna Ridder is geboren op in Leeuwarden, dochter van Cornelis Leonardus (Kees) Ridder en Wilhelmina Assiena (Wia) Visser. Regina Johanna trouwde, 26 jaar oud, op in Leeuwarden met Jan André Monsma, 28 jaar oud. Jan André is geboren op in Harlingen. Kinderen van Regina Johanna en Jan André: 1 Layana Monsma, geboren op in Leeuwarden. 2 Teram Rutger Monsma, geboren op in Wijnjewoude. 13 Wiekel Hilda Ridder is geboren op in Hardegarijp, dochter van Cornelis Leonardus (Kees) Ridder en Wilhelmina Assiena (Wia) Visser. Wiekel Hilda ging samenwonen met Bartholomeus Johannes (Bart) Bongers. Bartholomeus Johannes (Bart) is geboren op in Arnhem. 11 Gerrit_en_Derry 12 drie broers Ridder 14 Gerrit Ridder (afb. 11 en 12) is geboren op in Zutphen, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Gerrit: Gerrit is s middags om half 3 geboren in de woning Staringstraat 1 te Zutphen. Als getuigen vermeldt de geboorteakte: zijn opa Gerrit Wissink (60 jr, landbouwer) en Gradus.. Martinus, gemeentebode. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op in Zutphen met Derkjen (Derry) van der Linden, 25 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Samen met zijn vrouw zorgden zij jarenlang voor 2 pleegkinderen (Chris en Heleen, broer en zus), die al op zeer jonge leeftijd bij hen kwamen en op latere leeftijd (ca 17 jaar ) op eigen benen gingen staan. Derkjen is geboren op in Zutphen.

10 13 Gerard 14 3 jongens in Geertrui 15 Gerard Johan Ridder (afb. 13 en 14) is geboren op in Zutphen, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Gerard Johan: Gerard werd s middags om half een geboren in de woning Staringstraat 1 te Zutphen, maar verhuisde kort daarna met zijn ouders en broers naar de nabij gelegen woning Buitensingel 188 (later was dit de -omgenummerde- woning Jan Vermeerstraat 19). Na zijn militaire dienst bij de luchtmacht ging Gerard bij de gemeente Gorssel werken en volgde een carrière bij de gemeenten Westerbork,Dalfsen,Wildervank,Katwijk en Hoogeveen. Gerard Johan trouwde, 24 jaar oud, op in Arnhem met Geertruida Schonewille (afb. 18), 26 jaar oud. Geertruida is geboren op in Lochem, dochter van Reinder Schonewille en Grietje Joustra. Geertruida is overleden op in Groningen, 64 jaar oud. Notitie bij overlijden van Geertruida: Gecremeerd te Assen (De Boskamp) op 21 juni 1999, waarna haar as is verstrooid. Notitie bij Geertruida: Tot aan haar huwelijk heeft Geertrui op de boekhouding van een verzekeringskantoor in Arnhem gewerkt. In haar huwelijk heeft zij vele jaren als vrijwilligster en in meerdere bestuursfuncties van Veilig Verkeer Nederland gewerkt, waarvoor zij als waardering een provinciale aanmoedigingsprijs ontving en uiteindelijk landelijk Erelid werd van deze vereniging. Kinderen van Gerard Johan en Geertruida: 1 Robert Jan Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt Jacqueline Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt Richard Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt Eduard Ridder, geboren op in Dalfsen Volgt trouwen Robert Jan en Froukje 17 Froukje 16 Robert Jan Ridder (afb. 16) is geboren op in Dalfsen, zoon van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Robert Jan trouwde, 38 jaar oud, op in Amersfoort

11 met Froukje Derkje Brouwer (afb. 20 en 20), 39 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: Robert Jan en Froukje hebben voor hun huwelijk ca 13 jaar samengewoond en zijn samen eind 2000 naar Amerika vertrokken. Zij huwden, omdat Froukje anders niet mee mocht emigreren naar Amerika. Robert Jan is in Amerika (Santa Cruz) werkzaam als ingenieur op een ontwikkelingsbureau van een groot computerbedrijf (Creative). Froukje werkt op de universiteit. Froukje Derkje is geboren op in Smallingerland. 18 Jacqueline 19 Alle 7 kleinkinderen 17 Jacqueline Ridder (afb. 18) is geboren op in Dalfsen, dochter van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Notitie bij Jacqueline: Jacqueline is afgestudeerd in de bestuurskunde en heeft daarin een goede baan gevonden op een onderzoeksbureau. Jacqueline ging samenwonen met Dirk Jan Gerrit (Dick) Kamp. Dirk Jan Gerrit is geboren op in Hattem. Kinderen van Jacqueline en Dick: 1 Sebastiaan Kamp, geboren op in Amersfoort. 2 Annemarijn Kamp, geboren op in Amersfoort. 20 Een tweeling! 18 Richard Ridder (afb. 22) is geboren op in Dalfsen, zoon van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Notitie bij Richard: Richard is afgestudeerd in de geschiedenis, maar heeft gekozen voor een administratieve baan in het universiteitsziekenhuis Groningen (UMCG). Richard trouwde, 28 jaar oud, op in Groningen met Carleen Baarda, 27 jaar oud. Carleen is geboren op in Groningen.

12 Kinderen van Richard en Carleen: 1 Maaike Ridder, geboren op in Groningen. 2 Joost Ridder, geboren op in Groningen. 3 Gemma Ridder, geboren op in Groningen. 21 Familieportret Eduard Ridder 22 Familieportret Richard Ridder 19 Eduard Ridder (afb. 21) is geboren op in Dalfsen, zoon van Gerard Johan Ridder en Geertruida Schonewille. Notitie bij Eduard: Eduard is als jurist werkzaam bij een gemeente. Eduard trouwde, 33 jaar oud, op in Zuidlaren met Elizabeth Hendrika Tecla Maria (Liesbeth) Ronde, 33 jaar oud. Elizabeth Hendrika Tecla Maria (Liesbeth) is geboren op in Groningen, dochter van Johan Ronde en Lieni Lüers. Kinderen van Eduard en Elizabeth Hendrika Tecla Maria (Liesbeth): 1 Joline Francelle Ridder, geboren op in Groningen. 2 Geeske Milou Ridder, geboren op in Groningen. 23 Samen_met_Fenny 24 PTT lied 20 Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder (afb. 23 en 24) is geboren op in Zutphen, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Johanna Alberta (Jo) Wissink. Notitie bij Wil: Wil werd s middags om 4 uur geboren. Broer Kees hielp op dat moment elders de schillenboer Kruidbos (met paard en wagen), maar toen hij het nieuws vernam ging hij (bijna 11 jaar) de familie vertellen, dat de baby geboren was, maar helaas... of het een jongetje of een meisje was wist hij niet... Vader Kees was inmiddels monteur bij de PTT (telefoon). Wil ging in het ziekenhuis in Zutphen werken en dat vond haar moeder eigenlijk niet goed (zo jong nog...). Er volgde een baan in de zorg en zij eindigde die als hoofd verzorging van een verzorgingstehuis

13 in Amersfoort. Wil trouwde, 24 jaar oud, op in Zutphen met Jacob Marinus (Jaap) Ravenhorst (afb. 30, 31 en 13), 30 jaar oud. Jacob Marinus is geboren op Kinderen van Wil en Jaap: 1 Leonieke (Leoniek) Ravenhorst, geboren op in Leusden Volgt Marco Ravenhorst, geboren op in Leusden Volgt Leonieke (Leoniek) Ravenhorst is geboren op in Leusden, dochter van Jacob Marinus (Jaap) Ravenhorst en Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder. Leoniek trouwde, 30 jaar oud, op in Eindhoven met Lars van der Hoorn,. Kind van Leoniek en Lars: 1 Stijn Johannes van der Hoorn, geboren op in Eindhoven. 22 Marco Ravenhorst is geboren op in Leusden, zoon van Jacob Marinus (Jaap) Ravenhorst en Wilhelmina Johanna (Wil) Ridder. Marco trouwde, 29 jaar oud, op in Bonaire met Cisca Dirksz, 29 jaar oud. Cisca is geboren op in Nieuwleusen. Kind van Marco en Cisca: 1 Bowien Ravenhorst, geboren op in Amersfoort. 25 kees ko_en_jan 23 Jacoba Geertruida (Ko) Ridder (afb. 25) is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Ko is overleden op in Zwolle, 88 jaar oud. Notitie bij overlijden van Ko: In stilte begraven op verzoek van de overledene. Ko trouwde, 27 jaar oud, op met Jan Willem Nieuwenhuis, 28 jaar oud. Jan Willem is geboren op in Borne. Jan Willem is overleden op in Zwolle, 65 jaar oud. Kinderen van Ko en Jan Willem: 1 Jan Cornelis (Jan) Nieuwenhuis, geboren op in Borne. 2 Gerrigje Johanna (Gerrie) Nieuwenhuis, geboren op in Borne Volgt Johan Gerrit (Hans) Nieuwenhuis, geboren op in Borne Volgt Gerrigje Johanna (Gerrie) Nieuwenhuis is geboren op in Borne, dochter van Jan Willem Nieuwenhuis en Jacoba Geertruida (Ko) Ridder. Gerrie trouwde, 25 jaar oud, op in Zwolle met Cornelis Foppen, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op in Harderwijk. Kinderen van Gerrie en Cornelis:

14 1 Marianne Jacoline Foppen, geboren op Jan peter Foppen, geboren op neven_en_nichten 25 Johan Gerrit (Hans) Nieuwenhuis (afb. 26) is geboren op in Borne, zoon van Jan Willem Nieuwenhuis en Jacoba Geertruida (Ko) Ridder. Hans trouwde, 27 jaar oud, op in Zwolle met Bernarda Jantje (Berna) van t Land, 22 jaar oud. Bernarda Jantje is geboren op in Zwolle. Kinderen van Hans en Berna: 1 Caroline Anne-Margaretha Nieuwenhuis, geboren op Volgt Jan Willem Nieuwenhuis, geboren op Caroline Anne-Margaretha Nieuwenhuis is geboren op , dochter van Johan Gerrit (Hans) Nieuwenhuis en Bernarda Jantje (Berna) van t Land. Kinderen van Caroline Anne-Margaretha uit onbekende relatie: 1 Anna Rebecca Nieuwenhuis, geboren op Matina Nieuwenhuis, geboren op tine_en_fem 27 Femmigje Wilhelmina Ridder (afb. 27) is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Femmigje Wilhelmina is overleden op in Laren NH, 77 jaar oud. Femmigje Wilhelmina trouwde, 27 jaar oud, op met Arent (Arie) Bloem, 28 jaar oud. Arent is geboren op in Wildervank. Arie is overleden op in Zwolle, 70 jaar oud.

15 Kind van Femmigje Wilhelmina en Arie: 1 Niesje Frederika Bloem, geboren op in Zwolle Volgt Henk de Greef en Niesje Bloem 28 Niesje Frederika Bloem (afb. 28) is geboren op in Zwolle, dochter van Arent (Arie) Bloem en Femmigje Wilhelmina Ridder. Niesje Frederika trouwde met Antonie Hendrik (Henk) de Greeff,. Het huwelijk werd ontbonden in Antonie Hendrik is geboren op in Vierakker (gem.wichmond). Notitie bij Henk: Henk was een schoolvriend van Gerard Ridder en via hem ging hij in de kost bij de familie Bloem in Amsterdam,waar hij de zeevaartschool bezocht. En ja... daar hadden ze een aardige dochter... Kinderen van Niesje Frederika en Henk: 1 Lambert Arijan de Greeff,, geboren op Volgt Arent Anton (Arne) de Greeff,, geboren op Volgt Lambert Arijan de Greeff, is geboren op , zoon van Antonie Hendrik (Henk) de Greeff, en Niesje Frederika Bloem. Lambert Arijan trouwde met Marloek. Kinderen van Lambert Arijan en Marloek: 1 Anne Frederique (Odyl) de Greeff,, geboren op Filou Hendrike de Greeff,, geboren op Arent Anton (Arne) de Greeff, is geboren op , zoon van Antonie Hendrik (Henk) de Greeff, en Niesje Frederika Bloem. Arne trouwde met Steafenie. Kinderen van Arne en Steafenie: 1 Luuk Andreas de Greeff,, geboren op Neoh Anton de Greeff, geboren op Jantiena Ridder is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Jantiena is overleden op in Zwolle, 81 jaar oud. Jantiena trouwde, 23 jaar oud, op in Zwolle met Jan Zieleman, 32 jaar oud. Jan is geboren op in Zwolle. Jan is overleden op in Zwolle, 68 jaar oud.

16 Notitie bij Jan: Jan Zieleman was fietsenmaker en had aan de Assendorperstraat te Zwolle een fietsenwinkel met reparatiewerkplaats. Kinderen van Jantiena en Jan: 1 Jantje Zieleman, geboren op in Zwolle Volgt Cornelis Leonardus Zieleman, geboren op in Zwolle Volgt Jannie en Wil 32 Jantje Zieleman (afb. 32) is geboren op in Zwolle, dochter van Jan Zieleman en Jantiena Ridder. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op in Zwolle met Evert Jan Veenekamp, 26 jaar oud. Evert Jan is geboren op in Hengelo (O). Evert Jan is overleden op in Hilversum, 73 jaar oud. Kinderen van Jantje en Evert Jan: 1 Hendrika Geertruida Veenekamp, geboren op Volgt Jan Veenekamp, geboren op Volgt Hendrika Geertruida Veenekamp is geboren op , dochter van Evert Jan Veenekamp en Jantje Zieleman. Hendrika Geertruida ging samenwonen met Dieks Visser. Kind van Hendrika Geertruida en Dieks: 1 Melle Visser, geboren op in Hilversum. 34 Jan Veenekamp is geboren op , zoon van Evert Jan Veenekamp en Jantje Zieleman. Jan ging samenwonen met Jacqueline Bieger. Kind van Jan en Jacqueline: 1 Max Robert Veenekamp, geboren op in Amsterdam.

17 30 Cor,Berna,Leo en Erwina 35 Cornelis Leonardus Zieleman (afb. 30) is geboren op in Zwolle, zoon van Jan Zieleman en Jantiena Ridder. Cornelis Leonardus: (1) trouwde, 20 jaar oud, op met Willemina van der Muelen, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1986 in Zwolle. Willemina is geboren op in Zeist. (2) trouwde, 53 jaar oud, op in Wijhe met Hermina (Erwina) Roest, 29 jaar oud. Hermina is geboren op Kinderen van Cornelis Leonardus en Willemina: 1 Isabel Yacinth (Isja) Zieleman, geboren op in Zwollerkerspel Volgt Jan Carel Witold (Witold) Zieleman, geboren op in Hattem Volgt 37. Kinderen van Cornelis Leonardus en Erwina: 1 Jan Sebastiaan Zieleman, geboren op in Zwolle. 2 Peter Christiaan Zieleman, geboren op in Zwolle. 36 Isabel Yacinth (Isja) Zieleman is geboren op in Zwollerkerspel, dochter van Cornelis Leonardus Zieleman en Willemina van der Muelen. Isja trouwde, 33 jaar oud, op met Frans Hommel. Kind van Isja en Frans: 1 Stijn Frans Hommel, geboren op in Dordrecht. 37 Jan Carel Witold (Witold) Zieleman is geboren op in Hattem, zoon van Cornelis Leonardus Zieleman en Willemina van der Muelen. Witold trouwde, 33 jaar oud, in 2002 met Conny Ingeborg Confort (Ingeborg) Hellemans, 31 jaar oud. Conny Ingeborg Confort is geboren op in Itigidi (Nigeria). Kinderen van Witold en Ingeborg: 1 Camil Rutger Nils Zieleman, geboren op in Amsterdam. 2 Eelke Emerence Annabel (Annabel) Zieleman, geboren op in Harderwijk.

18 31 Huwelijk Hein & Annie 38 Johanna Geertruida Ridder is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Johanna Geertruida is overleden op in Zwolle, 80 jaar oud. Johanna Geertruida trouwde, 27 jaar oud, op in Zwolle met Hendrikus Johannes Antonius (Hein) Mensink (afb. 31), 28 jaar oud. Hendrikus Johannes Antonius is geboren op Notitie bij de geboorte van Hein: Roepnaam: Hein Hein is overleden op in Zwolle, 58 jaar oud. Notitie bij Hein: Hein had samen met zijn vrouw een woonhuis/winkel aan de Holtenbroekerstraat te Zwolle en daar verkochten zij sigaren en sigaretten c.a. Ook was hij ober in een bekend caférestaurant aan de Melkmarkt te Zwolle. Kinderen van Johanna Geertruida en Hein: 1 Gerharda Mensink, geboren op in Zwolle Volgt Cornelis Johannes (Cor) Mensink, geboren op in Zwolle Volgt Gerharda Mensink is geboren op in Zwolle, dochter van Hendrikus Johannes Antonius (Hein) Mensink en Johanna Geertruida Ridder. Gerharda trouwde, 25 jaar oud, op in Zwolle met Tienco Mattheus Hamstra, 29 jaar oud. Tienco Mattheus is geboren op Cornelis Johannes (Cor) Mensink (afb. 38 en 40) is geboren op in Zwolle, zoon van Hendrikus Johannes Antonius (Hein) Mensink en Johanna Geertruida Ridder. Notitie bij Cornelis Johannes (Cor): Cor en Greet hebben in Zwolle en omgeving enkele slijterijen en een café Cornelis Johannes (Cor) trouwde, 26 jaar oud, op in Zwolle met Magretha (Greet) Broekhart, 22 jaar oud. Magretha is geboren op in Zwolle. Kinderen van Cornelis Johannes (Cor) en Greet: 1 Jan Hein Mensink (afb. 41), geboren op in Zwolle. 2 Anne Marie Nadine Mensink, geboren op in Zwolle Volgt Anne Marie Nadine Mensink is geboren op in Zwolle, dochter van Cornelis Johannes (Cor) Mensink en Magretha (Greet) Broekhart. Anne Marie Nadine trouwde, 28 jaar oud, op in Zwolle met Sandy Schinkel, 30 jaar oud. Sandy is geboren op in Zwolle, zoon van Johan Schinkel en Hendrika van Veen,.

19 32 Oude Ridders 33 Gerrit en Dickie 42 Gerrit Ridder (afb. 32 en 33) is geboren op in Zwolle, zoon van Cornelis Leonardus Ridder en Gerrigje Dekker. Gerrit is overleden op in Zwolle, 73 jaar oud. Notitie bij Gerrit: Gerrit was werkzaam als boekbinder op een drukkerij in Zwolle. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op in Zwolle met Dirkje (Dicky) Zandbergen, 20 jaar oud. Dirkje is geboren op in Zwolle. Dicky is overleden op in Zwolle, 83 jaar oud. Kinderen van Gerrit en Dicky: 1 Rikent Jan (Jan) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Dirk Gerrit (Dick) Ridder, geboren op in Zwolle Volgt Rikent Jan (Jan) Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Gerrit Ridder en Dirkje (Dicky) Zandbergen. Jan trouwde met Ilse. Het huwelijk werd ontbonden. Kinderen van Jan en Ilse: 1 Alexander (Sander) Ridder (afb. 44). 2 Jeannette Charlotte Dicky Ridder, geboren op in Deventer Volgt Jeannette Charlotte Dicky Ridder (afb. 45) is geboren op in Deventer, dochter van Rikent Jan (Jan) Ridder en Ilse. Notitie bij Jeannette Charlotte Dicky: Jeanette is onderzoeksverpleegkundige van beroep. Tot het gezin behoort ook Lotte, dochter uit een eerdere relatie van Bertil. Jeannette Charlotte Dicky ging samenwonen met Bertil van Dorp. Kind van Jeannette Charlotte Dicky en Bertil: 1 Vincent Gerrit Jan van Dorp, geboren op in Elburg. 45 Dirk Gerrit (Dick) Ridder is geboren op in Zwolle, zoon van Gerrit Ridder en Dirkje (Dicky) Zandbergen. Dick: (1) trouwde met Hilly van Gogh. Het huwelijk werd ontbonden. (2) trouwde, 33 jaar oud, op in Zwolle met Sue Stanton.

20 Index, Ilse [Partner van 43], Marloek [Partner van 29], Steafenie [Partner van 30] Aaltjen van der Vegt, vrouw van Teunis Huijer, Alberts, Lamme [Schoonouder van 3] Baarda, Carleen (* ) [Partner van 18] Bieger, Jacqueline [Partner van 34] Bloem, Arent (* , ) [Partner van 27] Bloem, Niesje Frederika (* ) [Nummer 28] Bongers, Bartholomeus Johannes (Bart) (* ) [Partner van 13] Bos, van den, Maria (*1755, ) [Partner van 4] Broekhart, Magretha (* ) [Partner van 40] Brouwer, Froukje Derkje (* ) [Partner van 16] De huijsvrouw van Gerrit Huginck (getuige van haar kant?), Dekker, Gerrigje (* , ) [Partner van 9] Dekker, Jan (* ) [Schoonouder van 9] Dirksz, Cisca (* ) [Partner van 22] Dorp van, Bertil [Partner van 44] Dorp van, Vincent Gerrit Jan (* ) [Zoon van 44] Egberts, Aaltien ( ) [Partner van 2] Foppen, Cornelis (* ) [Partner van 24] Foppen, Jan peter (* ) [Zoon van 24] Foppen, Marianne Jacoline (* ) [Dochter van 24] Gogh van, Hilly [Partner van 45] Goossens, Jacoba (* ) [Schoonouder van 9] Greeff de, Neoh Anton (* ) [Zoon van 30] Greeff, de, Anne Frederique (* ) [Dochter van 29] Greeff, de, Antonie Hendrik (* ) [Partner van 28] Greeff, de, Arent Anton (* ) [Nummer 30] Greeff, de, Filou Hendrike (* ) [Dochter van 29] Greeff, de, Lambert Arijan (* ) [Nummer 29] Greeff, de, Luuk Andreas (* ) [Zoon van 30] Hamstra, Tienco Mattheus (* ) [Partner van 39] Haverkamp, Fenneken (* , ) [Schoonouder van 10] Hellemans, Conny Ingeborg Confort (* ) [Partner van 37] Hommel, Frans [Partner van 36] Hommel, Stijn Frans (* ) [Zoon van 36] Hoorn van der, Stijn Johannes (* ) [Zoon van 21] Hoorn, van der, Lars [Partner van 21] Hunderen, van, Johanna [Schoonouder van 6] Joustra, Grietje (* , ) [Schoonouder van 15] Kamp, Annemarijn (* ) [Dochter van 17] Kamp, Dirk Jan Gerrit (* ) [Partner van 17] Kamp, Sebastiaan (* ) [Zoon van 17] Knape, Martha (*1777) [Partner van 5] Land van t, Bernarda Jantje (* ) [Partner van 25] Linden van der, Derkjen (* ) [Partner van 14] Loon van, Matthijs [Schoonouder van 6] Loon, van, Maria (* , ) [Partner van 6] Lüers, Lieni (* ) [Schoonouder van 19] Mensink, Anne Marie Nadine (* ) [Nummer 41] Mensink, Cornelis Johannes (Cor) (* ) [Nummer 40] Mensink, Gerharda (* ) [Nummer 39] Mensink, Hendrikus Johannes Antonius (* , ) [Partner van 38] Mensink, Jan Hein (* ) [Zoon van 40] Monsma, Jan André (* ) [Partner van 12]

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Eerste kind van Cornelis

Eerste kind van Cornelis Eerste kind van Cornelis Hendrika Maria (Heintje) Heintje & Willem 01 Het eerste kind van Cornelis was Hendrika Maria, zij zou door het leven gaan onder de roepnaam Heintje. Zij werd geboren op 18 november

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385.

Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. MEENDERINK Het erve Meenderink gelegen aan Zonneweg 1 gelegen aan de rand van het dorp wordt voor het eerst vermeld in 1385. Thans is het een groot paarden- en ruitersportcentrum. Er zijn heden nauwelijks

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Wesseldijk

De nakomelingen van Jan Wesseldijk een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Wesseldijk door 13 mei 2016 De nakomelingen van Jan Wesseldijk Generatie 1 1. Jan Wesseldijk, is geboren rond 1650. Hij is getrouwd met Marie. Zij

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Petrus Martinus Wijnen, mijn grootvader van vaders kant, werd geboren op 1 januari 1855 in Wanroij. Hij runde daar Café t Haantje aan de Lepelstraat

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs Generatie 1 1. Jan Hendriks Wolfs, is geboren in 1590 te Heerde. Hij was molenaar

Nadere informatie

Jan van Huik (1846-1896)

Jan van Huik (1846-1896) 1 Jan van Huik 1846 Jan van Huik (1846-1896) Geboren op donderdag 6 augustus 1846 in Hoogland als zoon van Jan van Huijk en Elisabeth van Putten. De geboorte van onze Jan is bij het huwelijk van zijn ouders

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR

Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR Toon Koppen en Annie Puijk 35 jaar getrouwd in 1987. Dit is de vijfde keer dat er een kwartierstaat wordt gepubliceerd en deze keer is het die

Nadere informatie

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 I a - II a - Hendrik Hendriks Hummel * 07-08-1809 Zevenhuizen (Leek) Groningen 13-05-1869 Zevenhuizen (Leek) Groningen Landbouwer en winkelier te Zevenhuizen

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN.

DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE RHEDEN. Registers van naamsaanneming in de gemeente Velp, 1813 Gelders Archief: toegangsnummer: 2501 inv.nrs 186, 187 DEZE INFORMATIE IS INDERTIJD DOOR VRIJWILLIGERS SAMENGESTELD EN STOND VOORHEEN OP DE WEBSITE

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Parenteel van Henricus Degenhart

Parenteel van Henricus Degenhart Parenteel van Henricus Degenhart 1 Henricus Degenhart is geboren omstreeks 1760 in?. Henricus is overleden omstreeks 09-06-1809 in Kampen, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1809 in Kampen

Nadere informatie

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Aelbert MENTINCK door 4 mei 2016 De nakomelingen van Aelbert MENTINCK Generatie 1 1. Aelbert MENTINCK, is geboren rond 1630. Generatie 2 2. Cornelis

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

3. Het begin. De Dam in 1648

3. Het begin. De Dam in 1648 3. Het begin Oostzaandam In den beginne... was er water. Zo zou je een verhaal over de streek rond de Zaan kunnen beginnen. In den beginne was het in ieder geval het water dat samen met de wind bepaalde

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

Stamboom van Cornelius (Kornelis) Joustra Pagina 1

Stamboom van Cornelius (Kornelis) Joustra Pagina 1 Stamboom van Cornelius (Kornelis) Joustra Pagina 1 I a - Cornelius (Kornelis) Joustra * 13-12-1802 Makkinga ~ 25-12-1802 Makkinga 12-05-1863 Bovensmilde (Smilde) Drenthe Arbeider te Smilde Drenthe. Zoon

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch

Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch Schoorldam anno 1900 Atze Nicolaï en Margaretha Bosch De hierna beschreven fam. Nicolaï heeft zijn herkomst in Schoorldam. Maar verder terug in de tijd kwamen zij uit Friesland m.n. uit Franeker. Eind

Nadere informatie

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Dagboekfragmenten van Antonius van Namen Opgemaakt door: M.G.H. van Namen Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Foundation, 2004 1 In het R.K. Kerkregister / Archief Driel/ Maasdriel

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer 1 Johannes Petrus (Jan) Noordermeer is geboren in 1862 in Bergschenhoek (ZH). Jan is overleden. Jan is de biologische vader van het kind van Cornelia van

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Purmerender Kermisexploitanten

Purmerender Kermisexploitanten Purmerender Kermisexploitanten In de loop der jaren heeft Purmerend toch heel wat kermisexploitanten binnen de stadsgrenzen gehad. Ook waren er Purmerenders bij, die je nou niet direct als kermisexploitant

Nadere informatie

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 I a - II a - Jacob Derks Hoogstra *..-..-1807 Grootegast Boerenknecht te Tolbert (Leek) Groningen (1835). Zoon van: Derk Jacobs Hoogstra en van: Martje Jannes

Nadere informatie

De Weldammer boerderij Hoevink, nu ook wel Bello genoemd, gelegen aan Sligsweg 2 in Stokkum wordt voor het eerst vermeld in 1349.

De Weldammer boerderij Hoevink, nu ook wel Bello genoemd, gelegen aan Sligsweg 2 in Stokkum wordt voor het eerst vermeld in 1349. HOEVINK De Weldammer boerderij Hoevink, nu ook wel Bello genoemd, gelegen aan Sligsweg 2 in Stokkum wordt voor het eerst vermeld in 1349. Onderstaande personen stammen van deze boerderij af. Ook in de

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk)

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) Generatie 1 1. Cornelis Sweersz ( van Zurk), is gedoopt

Nadere informatie

Turfgravers worden binnenschippers

Turfgravers worden binnenschippers Turfgravers worden binnenschippers Aan het eind van de zeventiende eeuw waren Hoogezand-Sappemeer, de Pekela s, Wildervank en Veendam allemaal plaatsen in opkomst. Het veen was grotendeels afgegraven en

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Stamboom van Albert Roelfs Pater Pagina 1

Stamboom van Albert Roelfs Pater Pagina 1 Stamboom van Albert Roelfs Pater Pagina 1 I a - Albert Roelfs Pater *..-..-1799 Zevenhuizen ~ 26-01-1800 Zevenhuizen 13-02-1871 Zevenhuizen (Leek) Groningen Arbeider te Zevenhuizen (Leek) Groningen. Zoon

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henderkien Stadman

Kwartierstaat van Henderkien Stadman Kwartierstaat van Henderkien Stadman Ten geleide Een kwartierstaat geeft een helder overzicht van de directe voorouders in manlijke en vrouwlijke lijn. Uitgaande van de kwartierdrager, hier dus Henderkien

Nadere informatie

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond

Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond Parenteel van Radbolt I Heer van Egmond 1 Egmond 1 Radbolt I Heer van Egmond (afb. 1). Kind van Radbolt uit onbekende relatie: 1 Wolbrand van Egmond, geboren in 900 in Slot de Hoef Egmond Binnen. Volgt

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander

Parenteel van Arien Hendricks Ottelander Parenteel van Arien Hendricks Ottelander I Arien Hendricks Ottelander is geboren omstreeks 1670. Arien is overleden. Arien trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1696 met [waarschijnlijk] Aantje Willems,

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Afkomst. Versie 0.1 1/10

Afkomst. Versie 0.1 1/10 Afkomst De vader van onze grootvader Jan de Leeuw heette Jacobus Hendrik de Leeuw. Jacobus Hendrik werd geboren op 2 juni 1853 in Amsterdam, en overleed op 8 augustus 1940 aldaar, op zijn trouwdag. Een

Nadere informatie

Een Rapport Van De Genealogie Van FEIKE BANDSMA. verzameld door. André Christiaans. Volume 1 INDIVIDUELE DETAILS

Een Rapport Van De Genealogie Van FEIKE BANDSMA. verzameld door. André Christiaans. Volume 1 INDIVIDUELE DETAILS Een Rapport Van De Genealogie Van FEIKE BANDSMA verzameld door André Volume 1 INDIVIDUELE DETAILS Gecreërd op 26 Juni 2008 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2008 Nigel Bufton INHOUD 1. INLEIDING 2.

Nadere informatie

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910)

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Stamboom dossier Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Update 1.5 130817 by Rene Martens Genealogie Hoenselaars IV Geboren Groesbeek 24 oktober 1862

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

H E N D R I K B E S S E L I N K

H E N D R I K B E S S E L I N K Stamboom van de familie Besselink via de mannelijke lijn Albert Honninkink geboren ca 1680-1690 in Hengelo Gld Hiervan is inschrijving in doopregister aanwezig (in bezit Leo Besselink) H E N D R I K A

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Parenteel van Christoffel van Ettinger

Parenteel van Christoffel van Ettinger Parenteel van Christoffel van Ettinger I Christoffel van Ettinger is geboren in 1702 in s Gravenhage (zui,nld). Christoffel is overleden op donderdag 21-10-1790 in Voorburg (zui,nld), 87 of 88 jaar oud.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

Negentiende kind van Cornelis.

Negentiende kind van Cornelis. Negentiende kind van Cornelis. Jacobus (Koos) Koos & Greet 19 oos is het negentiende kind van Cornelis de Koning. KKoos huwde in 1938 met de Amsterdamse Greet Nijhuis. Na hun huwelijk gingen zij wonen

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

De Geschiedenis van de Witte Slagerij

De Geschiedenis van de Witte Slagerij De Geschiedenis van de Witte Slagerij Rotterdam-winter 1887 In een gezellige straat in Rotterdam Crooswijk woont Marie (geb. Maria Johanna Storm- 12-03-1868) met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer

Nadere informatie

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel 1 Elmer Bijma 1 : 49.47 2 : 47.89 3 : 46.52 4 : 47.65 5 : 47.15 6 : 42.67 7 : 40.51 8 : 47.86 9 : 49.13 10 : 46.19 11 : 48.02 12 : 48.83 13 : 51.49 14 : 49.90 15 : 46.42 16 : 44.63 17 : 45.30 18 : 46.28

Nadere informatie

SLIGMAN. Generatie I. Generatie II

SLIGMAN. Generatie I. Generatie II SLIGMAN Er zijn van oudsher twee erven Sligman in Markelo: te Stokkum en dorp Markelo. Van Stokkum zijn nazaten met die naam begin 19 e eeuw reeds uitgestorven en hier niet vermeld; alle personen in Nederland

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

Parenteel van Pieter Mook

Parenteel van Pieter Mook Parenteel van Pieter Mook MookGen 2012 Dit is een stamboomreeks van familie Mook. Heeft u op- of aanmerkingen. Mail naar stamboommook@gmail.com Pagina 2 van 20 Parenteel van Pieter Mook 1 Pieter Mook is

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

Inventarisatie formulier Genealogische gegevens

Inventarisatie formulier Genealogische gegevens Naam Achternaam Voorvoegsels Titulatuur Religie Geslacht geboorte Tijd geboorte aangifte geboorte doop doop Peter Meter Ondertrouw en Huwelijk Datum ondertrouw ondertrouw Bron ondertrouw Datum burgerlijk

Nadere informatie

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen door 4 mei 2016 De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen Generatie 1 1. Wilhelmus Cornelis van Dongen, zoon

Nadere informatie

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Broome Australië BROOME, Australië. Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Japanse jachtvliegtuigen kwamen 53 Nederlanders om. Zij bevonden zich o.a. aan boord van

Nadere informatie

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 Geplaatst in de Heise Krant februari 2014, gewijzigd 21-04-2016 Wanneer we de historie van de boerderij aan de Nieuwe Veldenweg met de huisnummers 9 en 11 onderzoeken, blijkt

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943)

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) Charles & Herman Horsthuis TANTE BETSIE (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) De kunstzinnige familie Issels, waaruit wij mede voortgekomen zijn, telde één

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

De familienaam Dekker

De familienaam Dekker De familienaam Dekker Tijdens een gesprek met Cees Dekker, vrijwilliger bij de Stichting Oud Limmen, bleek dat één van zijn voorvaderen een belangrijke positie had bekleed binnen de gemeenschap van Limmen.

Nadere informatie

Het verhaal gaat. over een ongeluk in 1940 door Nel van As

Het verhaal gaat. over een ongeluk in 1940 door Nel van As Het verhaal gaat. over een ongeluk in 1940 door Nel van As Michiel Sigmond bevond zich in 1940 in zijn schuur, die door de regering was gevorderd voor graanopslag, wat hij nooit had mogen toelaten, want

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit HENSEN

De nakomelingen van Gerrit HENSEN een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit HENSEN door 15 mei 2016 De nakomelingen van Gerrit HENSEN Generatie 1 1. Gerrit HENSEN. Hij is soldaat onder t eerste battailjon van den generaal

Nadere informatie