Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers ( ) en C. Ringers-Mann,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers (1885-1965) en C. Ringers-Mann, 1897-2004"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van ir. J.A. Ringers ( ) en C. Ringers-Mann, Auteur: I. Heidebrink Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Ringers 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...7 Inhoud en structuur van het archief...8 Inhoud... 8 Verantwoording van de bewerking...8 Verwant materiaal...9 Afgescheiden archiefmateriaal...9 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Privéleven Jeugd en opleiding Echtpaar J.A. Ringers en C. Ringers-Mann Familiebetrekkingen Openbaar leven Waterstaatsingenieur Eerstaanwezend ingenieur bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij Waterstaatsingenieur en adviseur van de Westfriese Kanaalvereniging (Hoofd)ingenieur bij de bouw van de Noordersluis te IJmuiden Hoofduitvoerder van de NV Maatschappij tot uitvoering van de Zuiderzeewerken Directeur-generaal Rijkswaterstaat Lid van de Raad van Beheer van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij te 's- Gravenhage ( ), speciaal adviseur van ministerie van Waterstaat ( ), Gedelegeerd Commissaris van de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam ( ) Regeringscommissaris voor de Wederopbouw/Algemeen gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid Gevangenschap Algemeen Stukken tijdens de gevangenschap van J.A. Ringers ingekomen bij zijn echtgenote, mevr. C. Ringers-Mann Brieven ingekomen bij J.A. Ringers tijdens zijn gevangenschap Openbaar leven Onderzoek gedragingen tijdens de bezettingstijd Minister van Openbare Werken en Wederopbouw Waterbouwkundig adviseur Nevenfuncties en lidmaatschappen Onderscheidingen en eredoctoraten Toespraken en publicaties Tekeningen Documentatie Varia... 42

4

5 Ringers 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: ir. J.A. Ringers ( ) en C. Ringers-Mann Periode: Archiefbloknummer: C24568 Omvang: 2,00 meter; 236 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ringers, J.A. ( ) Ringers-Mann, C. ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken van Ringers betreffende zijn opleiding en loopbaan als ingenieur, gemachtigde voor de wederopbouw en als minister. Ook bevat het archief de brieven die hij in gevangenschap in Scheveningen, Vught, St.-Michielsgestel en Sachsenhausen gedurende aan zijn vrouw heeft geschreven.

6 6 Ringers Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, ir. J.A. Ringers ( ) en C. Ringers-Mann, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Ringers, , inv.nr....

7 Ringers 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Ir. Ringers begon zijn loopbaan als ingenieur van Rijkswaterstaat ) en van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij ( ). Hij werd vermaard door zijn werk als hoofdingenieur van de bouw van de Noordersluis te IJmuiden ( ) en als Hoofduitvoerder van de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken ( ). In 1930 volgde zijn benoeming tot Directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Hij werd daarna zelfstandig adviseur, in het bijzonder van de ministers van Waterstaat en Defensie. Na het bombardement op Rotterdam in mei 1940 benoemde generaal Winkelman hem tot Regeringscommissaris voor de Wederopbouw (later is deze naam gewijzigd door het College van Secretarissen-Generaal in "Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en Bouwnijverheid). Door voortvarend optreden voor herstel van woningen en infrastructuur verwierf ir. Ringers de bijnaam "Vader van de Wederopbouw". Vanwege betrokkenheid bij het verzet werd hij in 1943 gearresteerd. Na de oorlog werd ir. Ringers aangesteld tot minister van Openbare Werken en Wederopbouw ( ). In november 1946 vroeg en verkreeg hij eervol ontslag. De reden was dat hij zich niet kon verenigen met het Indonesië beleid van het kabinet. Nadien was hij nog vele jaren werkzaam als onafhankelijk adviseur. Tessel Pollmann, Van Waterstaat tot Wederopbouw. Het leven van dr. ir. J.A. Ringers ( ), Uitgeverij Boom, Amsterdam Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is door schenking verworven.

8 8 Ringers Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Het archief bevat de neerslag van de actieve loopbaan van J.A. Ringers aangevuld met stukken over zijn jonge jaren, opleiding, familie- en andere privébetrekkingen, voornamelijk daterend uit de twintigste eeuw. Het archief bevat veel materiaal over de periode van gevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog in achtereenvolgens de strafgevangenis te Scheveningen en de interneringskampen Vught, St.-Michielsgestel en Sachsenhausen. Het gaat daarbij voornamelijk om correspondentie van hemzelf en derden met zijn vrouw. De stukken werden door zijn zoon ir. J.N. Ringers bijeengezocht voor het samenstellen van Familiearchief Ringers, een boekwerk in twee delen met genealogische gegevens, herinneringen, kopieën van archiefstukken, artikelen en foto's van de familie (2004). Mevr. Pollmann heeft de betreffende stukken opnieuw geordend voor haar biografie over Ringers. Haar verwijzingen in noten naar bepaalde mappen en ordners in het familiearchief kloppen daarom niet 1:1 met de volgorde in Familiearchief Ringers. Laatstgenoemd boek bevat overigens meer materiaal dan aanwezig is in de bij het Nationaal Archief berustende collectie Ringers-Mann. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Om het traceren van stukken vermeld in de biografie van Pollmann te vergemakkelijken zijn bij de bundels correspondentie zoveel mogelijk de namen van afzenders of geadresseerden en dateringen vermeld. Uit het archief werd niets verwijderd of vernietigd, met uitzondering van kopieën van stukken die ook in origineel aanwezig bleken te zijn.

9 Ringers 9 Verwant materiaal Verwant materiaal Afgescheiden archiefmateriaal AFGESCHEIDEN ARCHIEFMATERIAAL Andere archiefbescheiden van de familie Ringers berusten bij Regionaal Archief Alkmaar of worden nog bij de familie bewaard. De archiefbescheiden betreffende zijn betrokkenheid bij de plannen en besprekingen inzake mogelijke annexatie van Duits grondgebied in de jaren is te vinden in toegang : Archief Grenscorrecties met West-Duitsland,

10

11 Ringers 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Privéleven 1.1 Jeugd en opleiding 1 PRIVÉLEVEN 1.1 JEUGD EN OPLEIDING 1 Cijferlijsten met bijlagen van de Rijks HBS met vijfjarige cursus te Alkmaar omslag 2 Zwemdiploma van de Alkmaarse Bad- en Zweminrichting stuk 3 Stukken betreffende aanmelding voor het reserve geniekader en vervulling van militaire dienstplicht omslag. 4 Examenopgaven met bijlagen van het eindexamen van de Rijks HBS te Alkmaar. juni-juli omslag 5 Brieven ingekomen bij J.A. Ringers van zijn ouders , 1916 en z.d. 1 omslag 6 Bewijzen van inschrijving aan de Polytechnische school te Delft en verklaring dat de kandidaatsexamens voor de opleiding civiel-ingenieur met goed gevolg zijn afgelegd, met als bijlagen o.a. examenopgaven omslag 7 Stukken betreffende het examen voor adjunct-ingenieur van de Waterstaat omslag 1.2 Echtpaar J.A. Ringers en C. Ringers-Mann 1.2 ECHTPAAR J.A. RINGERS EN C. RINGERS-MANN 8 Uittreksels van huwelijksakte en geboorteakten van het echtpaar Ringers-Mann, met bewijzen van Nederlanderschap en van lidmaatschap van de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente te Den Haag. 1906, , 1925, omslag 9 Paspoorten en vergunning tot verblijf op Java en Madura van het echtpaar Ringers- Mann, met een autorijbewijs voor Nederlands Indië van J.A. Ringers omslag 10 Privécorrespondentie van J.A. Ringers met zijn familie en met ir. Kraus. Deels fotokopieën omslag (7 brieven) Met hiaten. 11 Stukken betreffende de belastingsaanslag en inkomenssituatie.

12 12 Ringers , 1939, omslag 12 Akte van volmacht van J.A. Ringers aan zijn echtgenote Clasina Mann om al zijn belangen te regelen. 1 juni stukken In tweevoud. 13 Programma van de Nationale dankstond in de Willemskerk te 's-gravenhage ter gelegenheid van de bevrijding van Nederland. mei stukken 14 Brieven van J.A. Ringers en zijn vrouw aan J.P. Josephus Jitta. 25 januari 1947, 11 mei 1947, 29 januari omslag. 15 Stukken betreffende de nalatenschap van J.A. Ringers, met stukken over de nalatenschap van de op 3 augustus 1942 overleden H.T. Ringers-Veen omslag 16 Brief van de Kanselarij der Nederlandse Orden met dankzegging aan mevrouw C. Ringers-Mann voor de schenking van het ambtskostuum van haar overleden echtgenoot, voormalig Directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, aan het museum van de Kanselarij. 22 juli stuk 1.3 Familiebetrekkingen 1.3 FAMILIEBETREKKINGEN 17 Briefkaart ten geleide van de toezending door A. Wind van een almanak uit 1837 aan F.E. Ringers, voorzitter van de feestcommissie te Alkmaar. 10 oktober stuk. 18 Stukken betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Frederik Hendrik Ringers, timmerman te Alkmaar, overleden 3 januari Fotokopieën. Z.j. 1 omslag 19 Persoonsbewijs van J.N. Ringers met pasfoto. Fotokopie (kleur) stukken 20 Nota in de Franse taal [mogelijk van Theo en Henk Ringers, broers van J.A. Ringers] over de positie van de chocoladefabriek gedurende de bezetting. Getypt Z.j. 1 omslag 21 Ingekomen brief van de firma F.H. Ringers en Zoon ter informatie dat de bedrijfsnaam veranderd is in NV Ringers Bouwbureau. juni stuk 22 Notariële akte van oprichting door Frederik Hendrik Ringers en Harm Bosch van de vennootschap Ringers Bouwbureau N.V. op 26 september 1949, met een commentaar van J.A. Ringers van 9 februari , omslag 23 Carla Rogge, "Wilhelminalaan 4, Een vroeg werk van architect K.P.C. de Bazel", in: Oud Alkmaar, periodiek van de Historische vereniging Oud Alkmaar. 1992, p

13 Ringers 13 Fotokopie omslag De bouw van het huis werd in uitgevoerd door timmer- en aannemingsbedrijf Ringers te Alkmaar. 24 Bericht van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting in Rotterdam aan J.N. Ringers over zijn woning stuk J.N. Ringers, Familiearchief "Ringers", boekwerk met genealogische gegevens, herinneringen, kopieën van archiefstukken, artikelen en foto's van de familie Ringers delen 25 J.N. Ringers, Familiearchief "Ringers", boekwerk met genealogische gegevens, herinneringen, kopieën van archiefstukken, artikelen en foto's van de familie Ringers, 2004 Deel 1 26 J.N. Ringers, Familiearchief "Ringers", boekwerk met genealogische gegevens, herinneringen, kopieën van archiefstukken, artikelen en foto's van de familie Ringers, 2004 Deel 2 Dit boek heeft vooral betrekking op J.A. Ringers en naaste verwanten. Een groot deel van de opgenomen stukken bevindt zich niet in de bij het Nationaal Archief berustende collectie Ringers

14 14 Ringers Openbaar leven Waterstaatsingenieur OPENBAAR LEVEN WATERSTAATSINGENIEUR Correspondentie betreffende de aanstelling en werkzaamheden als (adjunct-) ingenieur van de Rijkswaterstaat der 2e inspectie te Den Haag, te Goes en Hansweert , 1917, omslag 2.2 Eerstaanwezend ingenieur bij de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij EERSTAANWEZEND INGENIEUR BIJ DE NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEGMAATSCHAPPIJ Stukken betreffende de aanstelling en werkzaamheden als eerstaanwezend ingenieur bij de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij (NIS) te Semarang omslag 29 Rapport der Commissie tot Onderzoek der Spoor- en tramwegtoestanden in en om Semarang, ingesteld bij Gouvernementsbesluit van 26 oktober 1918 no. 68, Tekst en Bijlagen Weltevreden. Gedrukt omslag Met 15 schetskaarten van wijzigingen en uitbreidingen van spoor- en tramwegverbindingen en unificatie van de spoorwijdten in en rond Semarang. 2.3 Waterstaatsingenieur en adviseur van de Westfriese Kanaalvereniging WATERSTAATSINGENIEUR EN ADVISEUR VAN DE WESTFRIESE KANAALVERENIGING Correspondentie betreffende de aanstelling tot ingenieur van de Rijkswaterstaat in het arrondissement Hoorn, het verlenen van toestemming om tegelijkertijd op te treden als adviseur van de West Friese Kanaalvereniging en de benoeming tot lid van de commissie 'op het gebied van de vervanging van de afsluiting van het IJ te Schellingwoude door een afsluitdijk in het kanaal tussen de zuidwestelijke en de zuidoostelijke inpoldering der Zuiderzee' omslag. 2.4 (Hoofd)ingenieur bij de bouw van de Noordersluis te IJmuiden (HOOFD)INGENIEUR BIJ DE BOUW VAN DE NOORDERSLUIS TE IJMUIDEN Correspondentie betreffende de aanstelling als ingenieur voor de bouw van de Noordersluis en bevordering tot hoofdingenieur omslag Fotoalbum met afbeeldingen van de bouw van de Noordersluis te IJmuiden delen, groot formaat Deels leeg 35 Losse foto's van de nieuwe sluis van IJmuiden. Ca omslag

15 Ringers Hoofduitvoerder van de NV Maatschappij tot uitvoering van de Zuiderzeewerken HOOFDUITVOERDER VAN DE NV MAATSCHAPPIJ TOT UITVOERING VAN DE ZUIDERZEEWERKEN Stukken betreffende de aanstelling en het afscheid als directeur-hoofduitvoerder van de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken , omslag. 2.6 Directeur-generaal Rijkswaterstaat DIRECTEUR-GENERAAL RIJKSWATERSTAAT Correspondentie over zijn aanstelling en werkzaamheden als Directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. Deels kopieën , omslag 2.7 Lid van de Raad van Beheer van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij te 's-gravenhage ( ), speciaal adviseur van ministerie van Waterstaat ( ), Gedelegeerd Commissaris van de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam ( ). 2.7 LID VAN DE RAAD VAN BEHEER VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCHE SPOORWEGMAATSCHAPPIJ TE 'S-GRAVENHAGE ( ), SPECIAAL ADVISEUR VAN MINISTERIE VAN WATERSTAAT ( ), GEDELEGEERD COMMISSARIS VAN DE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ VOOR HAVENWERKEN TE AMSTERDAM ( ). 38 Correspondentie over het verlenen van eervol ontslag als Directeur-generaal van de Waterstaat vanwege toetreding tot de Raad van Beheer van de Nederlandsch- Indische Spoorwegmaatschappij te 's-gravenhage ( ), aanstelling tot speciaal adviseur van de minister van Waterstaat en de benoeming tot Gedelegeerd Commissaris van de Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken te Amsterdam. Grotendeels Fotokopieën omslag 39 Aantekeningen over de werkzaamheden als waterbouwkundig adviseur van de Koninklijke Landmacht. september mei katernen 40 Stukken betreffende maatregelen ter verbetering van de inundatie van Vesting Holland en militaire inundaties in Brabant en Limburg. Vrijwel alleen fotokopieën omslag 41 Stukken betreffende de advisering van defensie-maatregelen op het gebied van de Waterstaat in de vesting Holland. Deels fotokopieën omslag 42 Advies van Ringers betreffende de drooghouding van Vesting Holland. Fotokopie. 30 november stukken 43 Notitie met aanwijzingen voor het identificeren van troepenonderdelen van de Duitse landmacht. z.d. 1 omslag 2.8 Regeringscommissaris voor de Wederopbouw/Algemeen gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid REGERINGSCOMMISSARIS VOOR DE WEDEROPBOUW/ALGEMEEN GEMACHTIGDE VOOR DE WEDEROPBOUW EN DE BOUWNIJVERHEID Afschrift van de benoeming door de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, H.G. Winkelman van dr. ir. J.A. Ringers tot Regeringscommissaris voor het herstel

16 16 Ringers van verkeerswegen, de drooglegging van onderwaterzettingen, de wederopbouw van steden, dorpen en gebouwen en al wat daarmee samenhangt. 17 mei omslag 45 Rondschrijven van de regeringscommissaris voor de Wederopbouw, Ringers, aan de burgemeesters van Nederland over het herstel van land- en waterwegen. Getypt. 29 mei omslag 46 Notulen van het College van Secretarissen-generaal , met correspondentie en notities van J.A. Ringers over behandelde onderwerpen en een door Tessel Pollmann opgestelde lijst van de vergaderverslagen waarin Ringers voorkomt , 1945, pak 47 Stukken betreffende de organisatie en aanpak van de wederopbouw omslag Met een foto van Ringers 48 Overlijdensberichten van en minuten van condoleances aan medewerkers en relaties omslag 49 Stukken betreffende het verzoek van de Deense ir. R. Christiani om ir. J.P. van Bruggen een onderscheiding toe te kennen vanwege diens verdiensten voor het realiseren van de Maastunnel omslag 50 Fragmentarische stukken betreffende de functie-uitoefening van J.A. Ringers, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog omslag 51 Geboortekaartjes van en minuten van door J.A. Ringers verzonden gelukwensen en nieuwjaarswensen aan medewerkers en relaties omslag. 52 Correspondentie over de uitbetaling van de levensverzekering van de gesneuvelde ir. J.A. Lodewijks aan diens weduwe omslag 53 Correspondentie over verschillende particuliere verzoeken om advies en bijstand, onder andere van J.C. Lieftinck, wiens zoon in hechtenis werd genomen als represaille voor internering van Duitsers in Nederlands Indië omslag 54 Correspondentie over het verzoek van mevrouw Lethem om te bemiddelen bij de vrijlating van haar echtgenoot, A.F. Lethem, voormalig boekhouder bij de Zuiderzeewerken, die als krijgsgevangene met de Engelse nationaliteit in Gleiwitz is geïnterneerd omslag 55 Correspondentie over het verzoek van een oude kennis uit militaire dienst (1905)

17 Ringers 17 om te bewerkstelligen dat diens zoon, Cobes Post, die in Duitse gevangenschap verkeert, wordt vrijgelaten omslag 56 Rapport betreffende den uitslag van de ideeën prijsvraag wederopbouw Rotterdam, Hofplein en Blaak, uitgeschreven door de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw. Gedrukt. 15 mei katern In negenvoud. 57 Verslag van de vergadering bijeengeroepen door Ringers als de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid over de mogelijkheid van stadsverwarming voor Rotterdam. Fotokopieën. 20 mei omslag 58 Stukken betreffende besprekingen met de Bedrijfsgroep Bouwindustrie over de gevolgen van het bouwverbod voor de verhouding tussen aanbesteder, aannemer, architect en raadgevend ingenieur. augustus-september omslag 59 Enkele nota's over de gevolgen van het bouwverbod en herbouw van verwoeste panden, onder andere te Middelburg omslag.

18 18 Ringers Gevangenschap Algemeen 3 GEVANGENSCHAP ALGEMEEN 60 "Souvenirs van ontmoetingen, privékaartjes enz." o.a. uit het Oranjehotel (gevangenis Scheveningen) en Sachsenhausen) en de identiteitskaart die Ringers als 'displaced person' van de geallieerden kreeg om terug te kunnen keren naar Nederland omslag 61 Afscheidsbrief van pastoor Reinier (Kloeg) aan zijn familie aan de vooravond van de voltrekking van de doodstraf wegens verzetswerk. Afschrift. 15 maart stuk 62 Programma's van de paasviering in St. Michielsgestel en in de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te 's-gravenhage omslag 63 Schetskaartje met potloodaantekeningen van de route van Elde via Parchim naar Slate april 1 stuk Waarschijnlijk onderdeel van de dodenmars uit Sachsenhausen 64 Brieven van mr. W.A. en Carel Telders over respectievelijk hun zoon en broer, Ben, die op 6 april 1945 in concentratiekamp Bergen Belsen overleed. Fotokopieën. 20 mei en 28 juni stukken 65 Diverse bescheiden de betreffende gevangenschap van J.A. en F. Ringers omslag Met een foto van J.A. Ringers. 66 Gedicht van H. Lutheraan (H.Hers) en correspondentie met J.H. (Joop) Zwart, oudmedegevangenen van Oranienburg-Sachsenhausen en E. Zwart-Spanjer over andere medegevangenen van dat kamp. 1945, 1951, 1954, 1960 en ongedateerd 1 omslag 67 Conceptverslag van de "dodenmars" van Ringers en medegevangen in april -mei1945 vanuit Sachsenhausen naar bevrijd gebied, samengesteld door W. Sieders op basis van aantekeningen van Ringers. 1959, omslag Met een Krantenknipsel over de terugkeer van Ringers uit Sachsenhausen (1955). 3.2 Stukken tijdens de gevangenschap van J.A. Ringers ingekomen bij zijn echtgenote, mevr. C. Ringers-Mann 3.2 STUKKEN TIJDENS DE GEVANGENSCHAP VAN J.A. RINGERS INGEKOMEN BIJ ZIJN ECHTGENOTE, MEVR. C. RINGERS-MANN 68 Door Mevr. C. Ringers -Mann ontvangen verslagen van bezoeken aan J.A. Ringers in de gevangenis te Scheveningen en concentratiekamp Vught door W. Sieders, ir. J.C. Keller, ir. H.W. Mouton, ir. Z.IJ van der Meer, echtgenote mevr. C. Ringers-Mann en zoon Hans Ringers. Getypt omslag

19 Ringers 19 Gedateerd: 5 april, 15 april, 20 april, 28 april, 5 mei. 6 mei, 13 mei, 19 mei, 10 juni, 22 juni, 29 juni, 6 juli, 21 juli, 28 juli, 3 augustus, 12 augustus, 24 augustus, 30 augustus, 9 september, 21 september, 30 september, 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober, 4 november, 11 november, 19 november. 69 Notities van J.A. Ringers over oorlogsschade aan gebouwen en bij mevr. C. Ringers- Mann ontvangen brieven en verslagen van bezoeken van W. Sieders en ir. J.C. Keller aan Freiherr von Langen, Rot, Kommissat Hardes, dr. Heichlinger, dr. Schreider, de heer Stohlmann betreffende de gevangenschap van J.A. Ringers omslag Gedateerd: 30 oktober, 1 november, 2 november, 3 november, 20 november, 23 november, 24 november, 30 november (3x), 7 december, 8 december, 20 december. 70 Door mevr. C. Ringers-Mann ontvangen brieven over de gevangenschap van haar man en verslagen van verzoeken inzake die gevangenschap van ir. J.C. Keller, ir. W Sieders, ir. dr. Strölin aan Hauptmann Göbel (adjudant van de Rijkscommissaris), Obersturmführer Göbe, Heinrich, Stohlmann, Rauter, dr. Seysz-Inquart, en verslagen van bezoeken Van ir. Keller aan J.A. Ringers in concentratiekamp Vught en St. Michielsgestel. Getypt omslag Gedateerd: 6 januari (bijlage 14 december 1943), 17 januari, 21 januari, 22 januari, 25 januari, 26 januari, 15 februari, 22 februari, 23 februari, 14 maart, 4 april, 22 april (fotokopie), 25 april 30 mei, 1 juni 71 Bij mevrouw Ringers ingekomen briefje van (H.Ch.J. Roelofsz?), dat haar man van St. Michielsgestel zou zijn overgebracht naar Haaren. 27 april stuk Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann en een enkele brief aan J.A. Ringers, alfabetisch op naam van afzender omslagen 72 Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders A-E, , 1 omslag Specificatie:... (onbekende afzenders), 17 mei 1943, 26 augustus 1943, 15 oktober 1943, 1 januari , Agaath, 17 december 1943 Antheunissen, Liane, 30 juli Arends, J.C., 5 oktober 1943, 19 januari 1944 Baasdorp-van der Bundt,W, 29 december 1944 (Baasdorp was portier van het NISM-kantoor) Bäck-Franck, H., 12 januari 1944 Bakker- van der Torren, Ineke, 27 juli 1943, 13 augustus 1943, 6 september, 18 maart 1944, 11 augustus 1944, 7 september 1944, 8 oktober 1944, 13 december 1944 Bakker-van der Torren, To, 15 september 1943, 20 maart 1944 Bedijs, Toos, 22 juni 1943 Bedijs, "Piep", 18 augustus 1943 Bellis, K. 31 december (?) 1943 Berghegen, P.S., 29 december 1943, 31 januari 1944, 16 september 1944 Beumer, Ans, ongedateerd (Fotokopie met aantekeningen van Tessel Pollmann) Bollengier, ir. K., 11 januari 1944 Bonhof, E.B., 30 december 1947, 7 januari 1948, 17 januari 1948 Broeder-Rommel, W.C., januari 1944 Bruul, S., 23 februari 1944 Bijl-Ringers, Engelien, 21 mei 1943, 15 december 1943, 10 maart 1944, 28 april 1944 Calkoen, R., 6 maart 1944 Comité van Groninger Houthandelaren, v.h. W. Kunst, 18 december 1944, 5 januari 1945

20 20 Ringers Cool, W., 15 april 1944 Cox, H., 8 januari 1944 Deuss, Aldegonde, 30 augustus 1943, 24 december 1943, 3 april 1944 Dongen- Holleman, Leen van, 8 maart 1945 (voorheen mevr. Bedijs uit Semarang) Eecen, J.J., 4 mei 1943, 30 mei 1943, 12 juni 1943, 18 augustus 1943 Eelde, van, 4 april 1943 Einthoven, Louis, 27 april 1944 (medegevangene St.-Michielsgestel) Essen, W. van, 19 december Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders F-H, , 1 omslag Specificatie: Fortuyn-Tellegen, 30 januari 1944 Fransen van de Putte, J., 24 augustus 1943, 23 september 1943, 2 januari 1944 Furstner, mevr. A.M., 16 januari 1943, 14 maart 1943,18 maart 1943, 31 augustus 1943 (schoonmoeder van Jan Ringers) Geffen-Duyn, G.E.G. van, 2 maart 1945 Ghijsen, R. en K., 11 januari 1944 Goossen-Hootsen, Truus en Frits en F., 21 maart 1943, 2 januari 1944, 20 maart 1944, 9 december 1944, 11 januari 1945 en ongedateerd (2x) Griep, H, 28 april 1943, 21 september, 10 december 1943, 2 maart 1944, 12 oktober 1944 Grondsma, G. - en Co, 6 januari 1944 en ongedateerd (3x) Groof-Retsin, J. de, 29 maart 1943, 12 augustus 1944 Haastert, van, ongedateerd (etiket verzending vanuit Lissabon) Habing, Jelly, 22 mei (?) Haverhoek, 20 januari 1944 Heinrich, Obersturmführer, 26 november 1943 Hendriks, dr.,? Heyning-Hofdijk, M., 9 april 1944 Heyst-Asmus, G. van, 12 april 1943 Hof, A. H.J. van't, 23 april 1943, 16 september 1943,25 april 1944 Hof-Blad, W.J. van 't, 23 juni 1943, 9 december 1943, 21 december 1943 Holsmuller-Burger, M.M.J., 22 december 1943 Hoogkamer, A.P., 7 januari 1944 Hootsen, Jan en Jo, ongedateerd Horst, Lidi, 29 december 1943 Hout, A.W. van, 13 juni 1944 Houtsmuller, J., ongedateerd (2x) Houtsmuller-Eerenberg, Miep, 2 mei 1943, 20 mei 1943, 17 december 1943, 18 december 1944 Houtsmuller-Wilbrink, Mies, 23 december (Relatie ut Malang, woonde tijdens de oorlog in Glion) 74 Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders I-M, , 1 omslag Specificatie: Idenburg, Philip J., 20 april 1944, 24 april 1944, 2 mei , Jan, 17 juli , Jetty, 20 april [1943] NB voormalig dienstmeisje Jitta, Josephus, 29 december 1943 Jong, D. de, 7 januari 1944, 19 april 1944 Kalemink, G., 31 december 1943 Kasvereniging NV, 21 januari 1947 Kat, B, 9 april 1943, 17 april 1943 Kleef, C. van, 17 april 1944 Klijnveld, Kraayenhof & CO, Accountantskantoor, 1 januari 1944 Kock van Leeuwen van Hogendorp, J. de, 13 april 1944 Kollewijn, H., 2 april 1943, 23 december 1943 Koorn, Sijtje, 16 april 1943, 12 mei 1943, 1 september 1943, 24 december 1943, 29 december 1943, 17 februari 1944, 25 april 1944, 14 mei 1944, 20 december 1944 (voormalig dienstmeisje) Kraayeveld-Kröner, Leny, april 1945 Kraus, prof. ir. dr. J.,18 oktober 1943, 8 april 1944, 20 april 1944.

21 Ringers 21 Kraus, Anna, 26 april 1943, 21 mei 1943, 13 november 1943, 13 maart 1944, 10 mei 1944, 7 februari 1945 (zuster van prof.kraus) Kröller, R.A., 20 augustus 1943 Klopper, Jan, 11 april 1944 Laan, v.d., 1 april 1944 Land-Meyske, Jeanne L., 6 augustus 1943 Langemeyer, ir. F.S., 12 april 1943, juli 1943, 4 oktober 1943 (2x) Leeuw, dr. C.H. van der, 28 maart 1944 Littel-Coert, 1 februari 1945 Lindeloo, 12 januari 1946 Loon -van den Mandelen, T. van, 11 april 1943, 8 april 1945 Mann, Jacques J. en Aag, 15 april 1943, 6 juni 1943,.. augustus 1943, 6 september 1943, 5 oktober 1943, 12 november 1943, 27 november 1943, 5 december 1943, 31 december 1943, 11 april 1944, 29 oktober 1944,11 december 1944, 8 januari 1945, 18 maart 1945 (broer van mevr. Ringers-Mann) Meer, C.M. v.d. Meer- de Kloe, ongedateerd Meer, dr. ir. Z. IJ van der, 8 april 1944 Meiners, M.C.M., 18 september 1944 Menten, Ernestine, 3 april 1943 Meijers, ir. A. (Ton en Jans), 8 april 1943, 5 oktober 1943, 22 november 1943, 15 december 1943, 21 maart 1944, 4 juli 1944, 9 januari 1945, 1 april 1945 Meijers, Tom en Jans, 21 maart 1944 Molenaar, Nel, 1943 (2x) Mosterd, Jeanne, 29 augustus 1943 Mourik Broekman, mevr. van, ongedateerd (Fotokopie met aantekeningen van Tessel Pollmann) Mouton, ir. H.W. Mouton, 20 december 1943, april Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders N-M, , 1 omslag Specificatie: Nederlands Lyceum te Den Haag, 4 mei 1943 Nederlandsche Handel-Maatschappij, agentschap 's-gravenhage, mei 1943 Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij, 18 januari 1944 Nieuwenhuijs, B., 22 juli... Ott, R., 24 december 1944, 5 januari 1945 NB vioolleraar Ovinge, ir. A., 30 januari 1945 Panhuys, van, C.W., 23 maart 1945 Peltenburg, Leo, 7 maart 1945, 20 april 1945 Peperkoorn, 1 januari 1944 Piel, E.A., ongedateerd Poot, J., 21 december 1940, 11 januari 1943, 24 juni , Rina en Kees, 7 april april 1943 Veldkamp-ten Hove, F.B., z.d. 76 Brieven gericht aan mevrouw Ringers-Mann, afzenders R-Z, , 1 omslag Specificatie: R..., Leonora, 31 oktober 1944 Regt-Holsmuller, A.A. (Ali)de, 26 juli 1943, 5 december 1943, 12 maart 1945, 15 maart 1945 en ongedateerd (4x) Reigersman, ir., 28 juli 1944 (Provinciale Waterstaat Haarlem) Reitsma,L., 31 december 1943 Rode Kruis, label van het Internationale Kruis gebruikt voor verzending van een pakketje aan "Dr. Ir. J.A. Ringers" in concentratiekamp 's-hertogenbosch/vught) Rodenburg, P., 28 juli 1944, 6 augustus 1944, 20 augustus 1944, 2 september 1944 Royen, A en J.H. van, ongedateerd Roza, A., 19 april 1943, 5 juni 1943, 31 augustus 1943, 8 september 1943, 19 september 1943, 27 september 1943, 3 oktober 1943, 6 oktober 1943,11 oktober 1943, 27 oktober 1943, 30 oktober 1943, 2 december 1943, 7 december 1943, 14 augustus 1944 Rutgers, ir. J., 6 september 1943, 9 juli 1944 Schilthuis-Wassenaar, C.J.H., 11 november 1944, 21 januari 1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008)

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Nummer archiefinventaris: 2.21.379 Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Auteur: M.J.M. van Hoof-van der Linden, Bureau Voorzee Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Nummer archiefinventaris: 2.14.03 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Auteur: J.W. Moerman, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 2012 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Nummer archiefinventaris: 2.21.391 Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001

Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Nummer archiefinventaris: 2.21.314 Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001 Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.05.120

Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Nummer archiefinventaris: 2.05.120 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiger in het Comité de Controle Assemblée Legislative en in de Commission du Port, Tanger (Marokko), 1924-1956

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie