Meerdaagse cursus Actuele ontwikkelingen in Projectmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerdaagse cursus Actuele ontwikkelingen in Projectmanagement"

Transcriptie

1 Meerdaagse cursus Actuele ontwikkelingen in Projectmanagement Inleiding Projectmanagement is een vak dat vaak al werkende is aangeleerd. Veelal is dat een uitstekende leerschool om de praktische kanten van het vak onder de knie te krijgen, maar daar staat tegenover dat de onderliggende theorie vaak onderbelicht blijft. De laatste jaren hebben zich ontwikkelingen in het vakgebied voorgedaan die juist op die theoretische aspecten van projectmanagement hun invloed uitoefenen. Te denken valt aan de tendens om steeds vroeger in het proces het contract af te sluiten; het specificeren van de bouwopgave op basis van het prestatieconcept; de wens tot vroege prijszekerheid; de nieuwe geïntegreerde contractvormen op basis van de UAVgc; het aansprakelijkheidsregime van de standaard contractvoorwaarden en rechtspositieregeling dat achterblijft ten opzicht van de huidige wetgeving; de nieuwe aparte aanbestedingsreglementen voor private en publieke aanbesteders; het gunnen op waarde in plaats van op de laagste prijs; de Verborgen Gebreken Verzekering met bijbehorende Technisch Inspectie Service als antwoord op de vraag van opdrachtgevers naar garantie op het eindproduct in plaats van kwaliteitscertificering op materialen; de toegenomen regelgeving; enz. Doordat veel ervaren projectmanagers en projectleiders nogal in beslag worden genomen door hun onderhanden zijnde projecten, mag niet van hen worden verwacht dat zij in detail van deze actuele ontwikkelingen op de hoogte zijn. Deze driedaagse cursus is opgezet om enerzijds de grondbeginselen van het managen van projecten nog eens helder op een rijtje te krijgen en anderzijds om de actuele ontwikkelingen en de consequenties ervan in een projectmanagementcontext te plaatsen. Doelgroep De cursus is bestemd voor: functionarissen die binnen het bouwproces een sturende functie hebben. Toelatingsvoorwaarden Deelnemers dienen te beschikken over minimaal HBO werk- en denkniveau in de woningen utiliteitsbouwsector en over enige mate van praktijkkennis. Indien men hieraan niet kan voldoen kan men tot de cursu worden toegelaten in overleg met de coördinator opleidingen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist. Leerdoel Na het bijwonen van de cursus wordt de cursist geacht inzicht te hebben in: de grondbeginselen van Projectmanagement; de actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Studielast Naast de aanwezigheid van de cursist bij de lesdagen, behoeft men geen rekening te houden met zelfstudie.

2 Cursusmateriaal De cursisten krijgen een syllabus met daarin opgenomen ondermeer de presentaties van de docenten. In de syllabus zal, naast naslagmateriaal, tevens literatuur- en websitelijsten e.d. opgenomen zijn. Dit alles kan na afloop van de cursus uitstekend dienst doen als naslagwerk. Daarnaast krijgen de cursisten een exemplaar van de STABU Leidraad Contractvormen, de UAVgc 2005 en de Leidraad Aanbesteden van Geïntegreerde Contracten Werkwijze Bij deze cursus streven we naar een diversiteit van werkvormen tijdens de lesdag. De lessen worden gegeven door een tal van (gast)docenten. Afhankelijk van het onderwerp is de taak van de docent afwisselend instruerend en begeleidend. Inbreng vanuit de eigen praktijk van de cursisten staat hierin centraal. De oefeningen worden groepsgewijs besproken. De theorie is ondersteunend aan deze oefeningen. Deze cursus is er op gericht het geleerde in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen. Met name juridische zaken zullen worden geoefend door middel van een aantal casus. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse presentatiemiddelen. De lesblokken bestaan uit een afwisselend programma van theorieoverdracht met behandeling van praktijkvoorbeelden en uitvoering van oefeningen. Leren door te doen is het motto! De nadruk moet liggen op interactieve werkvormen door gebruik te maken van door cursisten ingebrachte probleemstellingen. De cursisten worden begeleid door de coördinator opleidingen. Afsluiting Deelnemers die de cursus hebben bijgewoond, ontvangen na afloop een certificaat. De cursus wordt geëvalueerd doordat aan de cursist zal worden gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Programma/Inhoud 1. projectmanagement en de actuele ontwikkelingen; 2. het management van projectinformatie; 3. projectmanagement en het bouwrecht. 1. Projectmanagement en de actuele ontwikkelingen 1.0 Het Bouwproces Afwijkend productie proces; ad hoc samenwerkingsverband; belangentegenstellingen, moeilijke communicatie voorwaarden; onderhandelings- i.p.v. samenwerkingsgericht; complexer wordende bouwopgave; specialisatie en arbeidsdeling; partijen; soorten opdrachtgevers. 1.1 Specificeren van de opdracht Formuleren van de Huisvestingsvraag; keuze van de HV-oplossing; de Vraagspecificatie; het Programma van Eisen; het Prestatieconcept; het (STABU)bestek; soorten bestekken; de standaard contract- en leveringsvoorwaarden (AVA, UAV, ALIB, UAV-TI, UAVgc); de standaard kwaliteitseisen (STABU Standaard, NEN-normen, Fabrikanten specificaties, etc.), het van toepassing verklaren; de Vraag- en Aanbodspecificatie. 1.2 De Uitbestedingsstrategie Zelfdoen of uitbesteden; uitbestedingsopties; uitbesteden en aansprakelijkheid; de voor publieke opdrachtgevers opgelegde strategie van, de Markt, tenzij

3 1.3 Keuze van de Contractvorm De veranderende bouwopgave en de gewenste actieve of passieve opdrachtgeversrol; de gecoördineerde vs. de geïntegreerde contractvormen o.b.v. de UAV-GC 2005; de coördinatie verantwoordelijkheid; centrale processturing; integratie ontwerp en uitvoering, de bouwteam gedachte; single point responsibility; de STABU Leidraad Contractvormen Selecteren van opdrachtnemers Wijzen van selecteren en (Europees)aanbesteden; aanbestedingsreglementen UAR 2001, ARW 2005, ARW 2012; maatregelen van goed bestuur; EU richtlijnen en regelgeving; drempelbedragen; selectie- en gunningscriteria; gunnen op waarde; (individuele) informatie-uitwisseling, concurrentiebederf en onderhandeling ; aanbesteden van geïntegreerde contracten (LAvGC 2006); de Leidraad Aanbesteden Contracteren Soorten overeenkomsten (BW); het contracteren per fase; het dilemma van contracteren in de vroege fasen o.b.v. weinig harde projectgegevens; omgaan met aannames en lange termijn risico s; prijsaanbiedingen met bandbreedte; ervaringscijfers (kengetallen) van vergelijkbare gerealiseerde projecten. 1.6 Directievoeren, managen van de opdracht Directie benoeming; taken en bevoegdheden; uitspraken van directie; geen directie; mede verantwoordelijkheid opdrachtgever; faseren beheersen en beslissen; kwaliteitscyclus van Deming: Plan, Do Check en Act; projectplannen per fase; de beheersaspecten GOTIK; taakstellend budgetteren; meer en minderwerk; toetsing (check) van faseresultaten; bijsturen (act). 1.7 Coördinatie Verantwoordelijkheid voor coördinatie van nevenrelaties; ontwerp- en uitvoeringscoördinatie; uitbesteden via Coördinatie-opdracht en Coördinatieovereenkomst; aansprakelijkheden; sanctiebedragen. 1.8 Keuring Van bouwstoffen, opneming t.b.v. vervroegde ingebruikneming, t.b.v. oplevering, t.b.v. einde onderhoudstermijn; processen verbaal van opneming. 1.9 Goedkeuring Oplevering; procedure; oplevering in gedeelten; vervroegde ingebruikname; omgaan met (verborgen) gebreken; aansprakelijkheid na oplevering; Verborgen gebreken verzekering met technische inspectie service; aansprakelijkheid opdrachtgever voor ontdekbare gebreken en toezichtplicht; omgaan met overschrijden uitvoeringstermijn; uitstel oplevering; sancties. 2. Management van Projectinformatie Een belangrijk aspect van projectmanagement is het managen van de projectinformatie. Door de verworvenheden van de informatietechnologie is alle getekende en geschreven informatie nu digitaal beschikbaar. Dat maakt het mogelijk dat alle betrokkenen bij een project op elk moment, vanaf elke plaats over de meest actuele versie van de voor hen bestemde informatie kunnen beschikken en daarmee inzicht hebben in de stand van

4 zaken van het project. De projectbevoegde (bv. projectmanager) beslist als beheerder over wie en met welke bevoegdheden toegang heeft tot welke informatie. Een Project Informatie Managementsysteem maakt dit alles mogelijk. In de cursus Actuele ontwikkelingen in Projectmanagement zullen de deelnemers een eerste indruk krijgen van de mogelijkheden, basisvaardigheden, beveiliging en protocollen van een dergelijk systeem. 3. Projectmanagement en bouwrecht Het realiseren en managen van projecten is aan een uitgebreid scala van wet- en regelgeving gebonden. Ondanks de intentie tot deregulering is er sprake van toegenomen regelgeving. Soms zelfs als verjuridisering aangeduid. Om deze bouwrechtaspecten voor projectmanagers en projectleiders, als niet-juristen, toegankelijk te maken heeft STABU de Kennisbank Bouwrecht ontwikkeld. In de cursus Actuele ontwikkelingen in Projectmanagement krijgen de deelnemers inzicht in en toegang tot deze kennisbank. Docenten De docenten die aan de cursus verbonden zijn, hebben een brede kennis van hun specifieke vakgebied. Dagelijks worden zij geconfronteerd met het in de cursus behandelde. De docenten zijn: ing. arch HBO-AvB J.C. (Joop) van Kuijen; ir. H. (Herman) Walta. Begeleider cursisten ing. H.H.M. (Henny) Miltenburg; besteksdeskundige en coördinator opleidingen van de Stichting STABU. Groepsgrootte Elke groep bestaat uit maximaal 18 deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een cursistengroep met diverse achtergronden, zodat men van elkaar kan leren hetgeen een wezenlijk onderdeel van de kennisoverdracht vormt! Duur De cursus duurt drie lesdagen (dit zijn zes dagdelen oftewel 12 lesblokken van 100 minuten). Een lesdag duurt van 9.15 tot uur met de nodige koffie- en theepauzes. Tussen en uur zal een lunch worden verzorgd. Plaats en data De cursus wordt gehouden in het STABU Opleidings- en vergadercentrum, Willy Brandtlaan 81 te Ede. De koffie/thee- en maaltijdpauzes worden doorgebracht in het bedrijfsrestaurant. De lesdata zijn nog nader te bepalen. Cursuskosten Aangezien Stichting STABU een non-profit organisatie is, worden uitsluitend de directe kosten voor de cursus in rekening gebracht, te weten 930,-- per cursist (prijsstelling 2013), excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee, lunch, syllabus en overig studiemateriaal. Op de cursus zijn de "Algemene Voorwaarden Cursussen" van Stichting STABU van toepassing

5 Aanmelding Inschrijving voor een opleiding gebeurt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Het aanmeldingsformulier staat op Vervolg(cursus) mogelijkheden Er zijn diverse vervolgcursus mogelijkheden. Het complete overzicht staat op Regeling Permanente Beroepsontwikkeling Zover bij Stichting STABU bekend is deze cursus een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de BNA en voldoet als activiteit aan de wettelijke bij- en nascholingsverplichting voor architecten, opgenomen in de Wet op de Architectentitel, voortvloeiend voort uit de Europese Kwalificatierichtlijn welke de onderlinge erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie regelt. Zover bij Stichting STABU bekend is deze cursus een erkend PBO activiteitstype zoals vastgesteld in de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO) van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB). Meer informatie Meer informatie over deze cursus is verkrijgbaar bij Stichting STABU, tel Op de website van STABU (www.stabu.org) is tevens de meest actuele informatie over het cursusaanbod beschikbaar

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk!

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk! stabulletin ja a r g a n g 25 n u m m e r 03 s e p t e m b e r 2010 profiteer nu: STABU STUDEER ACTIE! tijdelijk 50,- korting op alle STABU cursussen & opleidingen geldig: 1-9-2010 t/m 1-3-2011 meld u

Nadere informatie

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard stabulletin jaargang 28 nummer 02 juni 2013» pagina 8» pagina 29» pagina 31 Cursusaanbod STABU 2013 Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken in ISO Standaard STABU jaarverslag 2012 Lancering BWBRD op 27

Nadere informatie

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw stabulletin jaa r ja a r g a n g 25 n u m m e r 02 j u n i 2010» pagina 11» pagina 21» pagina 26 Ontzorgen door uitgewerkte posten STABU jaarverslag ligt op de plank STABU Element hulpmiddel bij Integraal

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Doelmatig en duurzaam. Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Doelmatig en duurzaam Strategisch inkoopen aanbestedingsbeleid Emmen 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2010 en 27 september 2012 Strategisch inkoop- en aanbestedingsbeleid Emmen 2012

Nadere informatie

fysieke werkelijkheid digitaal wordt gesimuleerd. BOUWEN MET INFORMATIE MANAGEMENT SYSTEMEN, WHAT S NEW?

fysieke werkelijkheid digitaal wordt gesimuleerd. BOUWEN MET INFORMATIE MANAGEMENT SYSTEMEN, WHAT S NEW? BOUWEN MET INFORMATIE MANAGEMENT SYSTEMEN, WHAT S NEW? Enkele jaren geleden is de markt bekend geraakt met bouwen met BIM. Destijds leken er uit juridisch oogpunt geen bijzonderheden te verwachten te zijn

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen:

www.sevt.nl INLEIDING Het aanbod van de SEVT-opleidingen en -cursussen: CURSUSAANBOD INLEIDING Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers. SEIZOEN 2015-2016 Het aanbod van de SEVT-opleidingen

Nadere informatie

Cursus Directievoeren

Cursus Directievoeren Cursus Directievoeren voor directievoerders, toezichthouders, projectleiders, beheerders en u... www.directievoeren.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@directievoeren.nl Cursus Directievoeren

Nadere informatie

Cursus Directievoeren

Cursus Directievoeren Cursus Directievoeren voor directievoerders, toezichthouders, projectleiders, beheerders en u... www.directievoeren.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@directievoeren.nl Cursus Directievoeren

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu.org U.A.V.

stabulletin op alle STABU cursussen & opleidingen meld u aan voor een cursus/opleiding via het aanmeldingsformulier op www.stabu.org U.A.V. Managen eerste nood/crisis-situatie Crisis communicatie, vervanging van mensen, en materieel Herstel stabulletin ja a r g a n g 26 n u m m e r 02 j u n i 2011 50,- korting geldig t/m 31-12-2011» pagina

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

woord vooraf Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu.

woord vooraf Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu. woord vooraf Willy Brandtlaan 81 NL-6716 RJ EDE T +31 (0)318 63 30 26 Postbus 36 NL-6710 BA EDE F +31 (0)318 63 59 57 postmaster@stabu.nl www.stabu.org Jaarverslag 2009 inhoud Verslag van het jaar 2009,

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland WERK AMER - BERGSCHE MAAS Besteks no. ZHa 5459 KWALITEIT EEN GEZAMENLIJKE ZORG EVALUATIENOTA 5' - i / c M/t

Nadere informatie

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl

Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten. www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten www.vrom.nl Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten 02 Inhoud 1. Inleiding 03 2. De aanpak van het onderzoek 04 2.1 Doel

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Klein nieuws dat we u toch niet wilden onthouden! De onderste steen boven

Klein nieuws dat we u toch niet wilden onthouden! De onderste steen boven stabulletin jaargang 28 nummer 01 januari 2013» pagina 11» pagina 12» pagina 20 De nieuwe lijst van fabrikanten voor 2013. Klein nieuws dat we u toch niet wilden onthouden! Het cursus aanbod van STABU

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Onderscheiden door aanbesteden!

Onderscheiden door aanbesteden! technische universiteit einhoven NS ProjectConsult Is het wisselen naar een baanvak enkel het omzetten van de wissel? W.J. (Wouter) van de Siepkamp Construction Management Augustus 2006 ii Onderzoeksscriptie

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer)

Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Pre-qualification of Contractors Based on Past Performance (PaPer) Eindrapport Een haalbaarheidstudie van de kwaliteitbeoordeling van aannemers op basis van geleverde prestaties in het verleden ten behoeve

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012-2013

Cursusaanbod 2012-2013 SOBA Security Opleidingen BV Cursusaanbod 2012-2013 OPLEIDINGEN IN INBRAAKBEVEILIGING BRANDBEVEILIGING VEILIGHEID PERSOONLIJKE ONTWIKKELING NNi ei eu uw: w: Post-HBO Bedrijfskunde Post-HBO BHV Management

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie