OVERDRACHT HANDELSZAAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERDRACHT HANDELSZAAK"

Transcriptie

1 OVERDRACHT HANDELSZAAK 1

2 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan Schoten Tel: 03/ Mail: Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management School 2008 (Real Estate Accounting) Professor Karel De Grote Hogeschool Antwerp (Audit/Valuation) Docent postgraduaat Antwerp Accountancy Guest professor University Maastricht (Valuation) Guest professor University of Economics Nicosia (Cyprus) Author of the book Business Valuation ( Intersentia) 2

3 INHOUD Inleiding Terminologie Mogelijke elementen van een overdracht Mogelijkheden van een overdracht Terminologie : inbreng in natura en quasi inbreng Overdracht aandelen bij verkoop van een onroerend goed Retroactieve oprichting Directe belastingen Indirecte belastingen Vennootschapswetgeving 3

4 TERMINOLOGIE Wat is handelszaak? Zie verschillende begrippen in Van Dale : handelszaak (de) : zaak, aangelegenheid van koop en verkoop betekenisverwante termen hyperoniem: zaak synoniem(en): handeltje handelsonderneming betekenisverwante termen synoniem(en): firma handelsfonds (het) : firma, handelszaak betekenisverwante termen synoniem(en): firma vertaling van het franse fonds de commerce 4

5 TERMINOLOGIE Het Hof van Cassatie definieerde handelsfonds als volgt (Cass., 4 febr. 1954, Pas., 1954, I, p. 491) : Een verzameling van zaken die opgevat zijn als instrumenten van een commerciële activiteit en niet alleen verschillende elementen die los van elkaar in dit geheel zijn verenigd. In het gemeen recht heeft het handelsfonds de aard van een roerend goed, ook wanneer het een onroerend goed betreft (Cass., 27 juni 1975, Pas., 1975, I, p. 1053). (ter info : art. 18 W.BTW : overdracht cliënteel is een dienst) 5

6 TERMINOLOGIE Hof Van Cassatie : 06/11/1970 : N : De schuldvorderingen, waarden en speciën maken meestal geen deel uit van het handelsfonds. Door een bijzondere bepaling mag nochtans van deze regel afgeweken worden. Het handelsfonds bezit geen rechtspersoonlijkheid en dus ook geen afzonderlijk patrimonium. Het voegen bij het handelsfonds van de schuldvorderingen impliceert niet dat het volledig passief eveneens in het handelsfonds zou begrepen zijn. 6

7 TERMINOLOGIE Hof Van Cassatie : 15/10/2009 : de begrippen (in art. 442bis WIB92 en art. 11 W.BTW) hebben dezelfde inhoud, wat betekent dat voor beide bepalingen er sprake moet zijn van de overdracht van alle elementen die nodig zijn voor de exploitatie van de handelszaak. Daarbij is het niet noodzakelijk vereist dat alle vorderingen en schulden en het recht op de huurceel in de overdracht begrepen zijn. Totaliteit art 442bis.pdf. Dit arrest verbreekt een uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen dat had geoordeeld dat er geen sprake was van een algemeenheid omdat de openstaande klantenvorderingen, het passief en de huurovereenkomst niet in de overdracht inbegrepen worden. 7

8 MOGELIJKE ELEMENTEN VAN EEN Immateriële activa Het cliënteel Huurrechten OVERDRACHT Lopende contracten : De contracten voor bijvoorbeeld de aankoop van goederen die lopen op het moment van de overdracht worden normaal gezien overgedragen aan de koper aangezien hij deze nodig heeft voor het verder zetten van de activiteit. De partijen kunnen echter afspreken om de contracten uit te sluiten van de overdracht. Bovendien gaan contracten die intuitu personae (Dit is een contract waarbij de identiteit van de partijen doorslaggevend was bij het afsluiten van de overeenkomst. Een wijziging van deze identiteit heeft tot gevolg dat de overeenkomst nietig wordt) werden afgesloten niet automatisch over op de koper. Rechten van industriële eigendom : merken, brevetten, octrooien, enz. Licenties Andere : naam, naambekendheid, ligging, logo, enz. 8

9 MOGELIJKE ELEMENTEN VAN EEN Materiële activa Onroerende goederen Installaties, machines en uitrusting Rollend materieel Meubilair Voorraden Vorderingen Handelsvorderingen Andere vorderingen Schulden Leningen Leveranciers OVERDRACHT 9

10 MOGELIJKE ELEMENTEN VAN EEN OVERDRACHT Van eenmanszaak naar nieuw op te richten vennootschap : inbreng in natura Van eenmanszaak naar bestaande vennootschap : quasi inbreng of kapitaalverhoging Van bestaande vennootschap naar nieuwe vennootschap : Traditionele splitsing (splitsing door oprichting) (inbreng in natura) Partiële splitsing Van bestaande vennootschap naar bestaande vennootschap Traditionele splitsing (splitsing door overneming) (inbreng in natura) Partiële splitsing 10

11 TERMINOLOGIE Inbreng in natura Quasi inbreng Gemengde inbreng: betreft een inbreng en verkoop aan de vennootschap begrip geldlening : Hof van Cassatie dd. 4 september 2009 wanneer een bestuurder aan zijn vennootschap aandelen verkoopt (of een vennoot zijn cliënteel) en betalingsbepalingen en termijnen toestaat, de overeengekomen interest niet herkwalificeerbaar is in een dividenden omdat er geen sprake is van een geldlening. 11

12 VENNOOTSCHAPSWETGEVING: INBRENG IN NATURA Voorwaarden inbreng in natura : mag geen nog te verrichten arbeid betreffen Gevolg ervaring en beroepskennis op zich zijn op zich niet vatbaar voor inbreng. moet naar economische maatstaven waardeerbaar zijn 12

13 VENNOOTSCHAPSWETGEVING: INBRENG IN NATURA De oprichters zijn niet verplicht in te gaan op de bemerkingen van het verslag van de revisor. Art. 444 vierde lid W.Venn. verplicht de inbrengers dan wel een bijzonder verslag op te maken waarom hun waardering afwijkt van het besluit van de bedrijfsrevisor (voorbeeld bij waardering van aandelen) Oprichters zijn gehouden tot het vergoeden van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg zijn van overwaarderingen (art BVBA, art. 405, 3 CVBA, art NV W.Venn.) Afwijken als onderwaardering door de oprichters dient tevens het voorwerp van een bijzonder verslag uit te maken. Reden : ook al strekt de onderwaardering derden tot voordeel, toch kan zij ingeval van kapitaalverhoging de nieuwe aandeelhouders benadelen 13

14 VENNOOTSCHAPSWETGEVING: INBRENG IN NATURA Advies 2013/1 ICCI dd Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen Betreft kapitaalverhoging door inbreng in natura in vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vraag: kan deze inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren? Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt altijd geacht om nieuwe aandelen uit te geven Verantwoording: Altijd revisoraal verslag nodig Verslag spreekt zich uit over de beschrijving en de toegepaste waarderingsmethoden van de inbreng Verslag moet aangeven of het resultaat van de toegepaste methoden overeenkomt met het aantal van de uit te geven aandelen en evt. de uitgiftepremie Fiscale zekerheid beter gewaarborgd bij uitgifte van nieuwe aandelen Besluit: nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven wanneer een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid haar kapitaal verhoogt d.m.v. een inbreng in natura 14

15 VENNOOTSCHAPSWETGEVING: Toe te passen bij NV, CVA, BVBA of CVBA QUASI INBRENG Verkrijgen van netto aktief : 1.binnen de twee jaar na de oprichting, 2.van een oprichter, bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder 3.tegen een vergoeding van minstens één tiende van het geplaatste kapitaal Quid geplaatst kapitaal : het betreft dus NIET het bedrag van het gestort kapitaal. Niet voor aankopen die tot de gewone activiteit behoren en onder normale voorwaarden plaatsvinden. Dus GEEN verslag bij verkoop aan GCV of VOF (vennootschapsvormen met hoofdelijke aansprakelijkheid aandeelhouders) 15

16 PRAKTIJK Wat is de inhoud van de bestaande handelszaak Welke bestanddelen worden overgedragen Hoe worden deze gewaardeerd Onder welke vorm gebeurt de overdracht : inbreng in natura of quasi inbreng Wat zijn de fiscale gevolgen Het doel van de vennootschap moet juist omschreven zijn: Grondwettelijk Hof dd 26 november Grondwettelijk Hof.pdf Art. 47 WIB92 : herbelegging vindt plaats op moment goedkeuring door algemene vergadering Rb Gent 11 maart

17 WAARDERING Elke overdracht inbreng in natura en quasi inbreng dient te worden gewaardeerd vanuit een bedrijfseconomisch standpunt De economische waarde kan worden gelijkgesteld aan de marktwaarde Ter zake wordt de term "economische waarde" verkozen boven de "marktwaarde" omdat in veel gevallen er geen markt aanwezig is. Onder "economische waarde" wordt verstaan: de prijs die de overdrager vermoedelijk voor het goed zou krijgen op een voldoende concurrentiële markt en mits hij over voldoende tijd voor de verwezenlijking beschikt. 17

18 BEREKENING VAN DE GOODWILL Niet de 4x4 regel! Wel een bedrijfseconomische waardering Praktijkvoorbeeld : Goodwill_geneesheer.pdf 18

19 FOUTIEVE BOEKING GOODWILL Foutief geboekte inbreng van goodwill stopzettingmeerwaarde Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd : Naar aanleiding van de oprichting van een vennootschap werd immateriële vaste activa geboekt voor een bedrag van ,00. De administratie belast hierdoor bij eiser een stopzettingmeerwaarde op de ingebrachte goodwill. Eisers leggen een verslag neer ondertekend door een bedrijfsrevisor. Dit verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 220 van het Wetboek der Vennootschappen m.b.t. het verkrijgen van vermogensbestanddelen ter gelegenheid van de quasi inbreng. (vervolg zie volgende dia) 19

20 FOUTIEVE BOEKING GOODWILL De immateriële vaste activa (goodwill) worden geraamd op 5.000,00 euro, de materiële vaste activa op ,00. De Rechtbank oordeelde dat er geen redenen zijn om aan de echtheid en de waarachtigheid van deze verslagen te twijfelen. Dat deze verkoop oorspronkelijk door de vennootschap anders geboekt werd, en dat met name een goodwill ten bedrage van ,00 geboekt werd bij de oprichting, doet hieraan niets af. Eisers kunnen niet het slachtoffer zijn van de door de vennootschap begane fouten. Uit niets blijkt dat deze boeking gesteund is op een werkelijke verkoop van goodwill ten bedrage van ,00 20

21 ONROERENDE VERKOOP Akkoord tussen de partijen over de prijs en het voorwerp van de overeenkomst Beslissen om i.p.v. het onroerend goed te verkopen, het onroerend goed in te brengen in een vennootschap en daarvoor aandelen krijgt die vervolgens verkocht worden aan de koper tegen de overeengekomen prijs Onroerende verkoop 21

22 ONROERENDE VERKOOP Uitbating van rusthuizen Vennootschap die het rusthuis uitbaat is tegelijk ook eigenaar van het gebouw Verkoop van 90% van de aandelen van de vastgoedfilialen 22

23 SITUATIE Uitbating van rusthuizen Vennootschap die het rusthuis uitbaat is tegelijk ook eigenaar van het gebouw Verkoop van 90% van de aandelen van de vastgoedfilialen 23

24 DVB BESLISSING Verkoop van de aandelen heeft slechts betrekking op 90% ervan Belangrijk i.v.m. de boordeling of er sprake is van herkwalificatie of simulatie Door behoud van 10% van de aandelen, geeft men te kennen dat men zich wil inlaten met het beheer kan voldoende zijn om herkwalificatie of simulatie te voorkomen 24

25 INKOMSTENBELASTING De problematiek van art. 11 en 18 3 W.BTW : Context Overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling = overdracht van goederen en/of diensten o Vraag 1 : BTW plichtingen? Ja o Vraag 2 : aard van de handeling? Levering van een goed of verrichting van een dienst o Vraag 3 : plaats van de levering? o Tot 2009 : levering van goederen : plaats van terbeschikkingstelling : België Verrichting van diensten : plaats vestiging dienstverrichter : België o Vanaf 2010 : levering van goederen : plaats terbeschikkingstelling : België Verrichting van diensten : plaats vestiging ontvanger dienst o Vraag 4 : vrijstelling? Neen Conclusie : gewone belastbare handeling 25

26 INDIRECTE BELASTINGEN MAAR : Art. 11 en 18 W.BTW : beide artikelen voorzien dat genoemde overdracht onder bezwarende titel of om niet door inbreng in een vennootschap of op enige andere wijze NIET als levering van een goed of verrichting van een dienst worden aanzien Wanneer de overnemer een BTW plichtige is die de BTW geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken indien ze ingevolge de overdracht belastbaar zou zijn In dat geval wordt de overnemer geacht de persoon van de overdrager verder te zetten = VOORTZETTINGSPRINCIPE 26

27 INDIRECTE BELASTINGEN Principe : overdracht van een economische activiteit = levering van goederen : Winkelinrichting Voorraad Immateriële activa Bijgevolg : in principe belast met 21% BTW Maar : vrijstelling op basis van art. 11 W.BTW Ratio legis : Vermijden voorfinanciering door de verkrijger Een zekere waarborg aan de Schatkist aangezien deze niet het risico loopt dat de overdrager de BTW niet voldoet Herziening voorkomen van de BTW geheven op de oprichting of aanpassing van een onroerend goed 27

28 INDIRECTE BELASTINGEN De problematiek van art. 11 W.BTW Wetsartikel : Als levering wordt niet beschouwd de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, onder bezwarende titel of om niet, bij wege van inbreng in vennootschap of anderszins, wanneer de overnemer een belastingplichtige is die de belasting, indien ze ingevolge de overdracht zou verschuldigd zijn, geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken. In dat geval wordt de overnemer geacht de persoon van de overdrager voort te zetten.!!struikelblok : algemeenheid van goederen 28

29 INDIRECTE BELASTINGEN De problematiek van art. 11 W.BTW Oude administratief standpunt : Een algemeenheid van goederen werd gedefinieerd als het gehele patrimonium van een vennootschap of de totaliteit van de elementen die het handelsfonds van een natuurlijke persoon vormen Het begrip algemeenheid van goederen dient te worden onderzocht in hoofde van de overdrager ( ET pdf van 16/10/1974) Het gebouw waarin de overgedragen economische activiteit wordt uitgeoefend vormt een essentieel element om uit te maken of art. 11 al dan niet van toepassing is (ET pdf van 27/09/1978) 29

30 INDIRECTE BELASTINGEN De problematiek van art. 11 W.BTW Nieuw administratief standpunt (ET pdf van 30/09/2009), met ingang vanaf 1 januari 2010 : Doel van de circulaire : BTW stelsel dat moet worden toegepast bij de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling te verduidelijken. De belangrijkste principes van de arresten (m.n. Zaak C 497/01 Zita Modes dd. 27/11/2003) te integreren in de Belgische commentaar Merk op : art. 11 en 18 W.BTW zijn op zich niet gewijzigd Het volstaat dat een geheel van elementen wordt overgedragen die toelaten om de autonome economische activiteit verder te zetten Het begrip algemeenheid dient te worden onderzocht in hoofde van de overnemer Overdracht gebouw is niet essentieel meer 30

31 INDIRECTE BELASTINGEN Art. 11 W.BTW in de praktijk vanaf 1 januari 2010 : Het is niet meer noodzakelijk dat alle elementen worden overgedragen, op voorwaarde dat het geheel van wat wel overgedragen wordt de verderzetting van de economische activiteit toelaat Moet het gebouw mee overgedragen worden? Neen Moet het cliënteel mee overgedragen worden? Waarschijnlijk wel Geen onderscheid meer oud of nieuw gebouw. 31

32 INDIRECTE BELASTINGEN Afschaffing verplichting opteren voor BTW ingeval van nieuw gebouw Enkel opletten voor herziening in specifieke gevallen (uiteraard indien overdracht nog gebeurd binnen de herzieningstermijn : Het gebouw wordt niet overgedragen maar wel verhuurd art. 44 W.BTW Het gebouw wordt niet overgedragen maar gratis ter beschikking gesteld van de overnemer Vestiging van vruchtgebruik dat uitdooft binnen de herzieningstermijn 32

33 INDIRECTE BELASTINGEN Situaties i.v.m. onroerend goed : Eigenaar Eigendomsoverdracht : art. 11 en geen herziening Vestiging huurcontract : art. 11 en wel herziening Houder van een huurcontract Overdracht huurcontract : art. 11 en geen herziening Vestiging huurcontract (onderverhuur) : art. 11 en wel herziening 33

34 INDIRECTE BELASTINGEN Praktijkvoorbeelden : Overdracht handelszaak inclusief gebouw. Het gebouw werd 25 jaar geleden aangekocht. Overdracht handelszaak inclusief gebouw. Het gebouw werd 5 jaar geleden aangekocht. Overdracht handelszaak inclusief gebouw. Het gebouw werd 5 jaar geleden aangekocht. Twee jaar na de overname wordt de handelszaak beëindigd. Overdracht handelszaak exclusief gebouw. Het gebouw werd 10 jaar geleden aangekocht en wordt na de overdracht verhuurd aan de overnemer. Overdracht handelszaak exclusief gebouw. Het gebouw werd 30 jaar geleden aangekocht en wordt na de overdracht verhuurd aan de overnemer. Twee jaar geleden werden een aantal belangrijke herstellingen doorgevoerd 34

35 ART 11 WBTW EN REGISTRATIERECHTEN Krachtens artikel 159, 8 W. Reg. zijn nieuwe gebouwen niet aan het evenredig registratierecht onderworpen als de verkoop onder toepassing van de BTW valt. Technisch gezien valt de overdracht van het gebouw onder toepassing van artikel 11 en 18, 3 W.btw niet onder de BTW maar valt de handeling buiten de BTWsfeer. het registratierecht zou van toepassing moeten zijn. De Administratie besliste (beslissing van 30 juli 1976, nr. EE/ en Beslissing van 12 oktober 1988, nr. EE/91.433) dat de niet onderworpenheid aan de BTW die dus niet tot een opeisbare BTW kan leiden, niet van die aard is dat de toepassing van artikel 159, 8 W.Reg. (en de vrijstelling van het registratierecht) niet uitsluit. Er is geen BTW noch registratierecht verschuldigd bij de verkoop van een nieuw gebouw onder het BTW stelsel in het kader van de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling.(1) (1) Fiscalnet, , Ruysschaert Stefan 35

36 HOF VAN JUSTITIE De overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling : een nieuwe benadering Belasting over de toegevoegde waarde : Begrip levering Het Hof van Justitie (Zita Modes, zaak C 497/01) zegt er voor recht dat artikel 5, lid 8, van de Zesde BTW richtlijn zodanig dient geïnterpreteerd te worden dat het niet leveringsbeginsel van toepassing is op alle overdrachten van een handelszaak of van autonome bedrijfsafdelingen, dit met inbegrip van lichamelijke en desgevallend onlichamelijke elementen die gezamenlijk een bedrijf of bedrijfsafdeling vormen die geschikt is om een economische activiteit autonoom verder te zetten. De overnemer dient desalniettemin de bedoeling te hebben het handelsfonds of de bedrijfsafdeling verder te zetten, en niet enkel de bedoeling om de betrokken activiteit onmiddellijk te liquideren en desgevallend de voorraad te verkopen. (vervolg zie volgende dia) 36

37 HOF VAN JUSTITIE Aldus eist het Hof niet dat alle elementen van het bedrijf of van de bedrijfsafdeling overgedragen worden. Volgens haar volstaat het dat een geheel van elementen of een vereniging van elementen wordt overgedragen om het bijzonder stelsel van niet levering te kunnen toepassen. Deze elementen dienen de verder zetting van een autonome economische activiteit toe te laten. Volgens het Hof omvat een algemeenheid of een bedrijfsafdeling een georganiseerd geheel van vermogensbestanddelen en personen waarmee een economische activiteit kan worden uitgeoefend. Gevolgen : niet alle elementen moeten worden overgedragen going concern (te beoordelen in hoofde van de overnemer) overdracht van het cliënteel is belangrijk de economische plaatsrente primeert Het Hof legt in het Andersen arrest eveneens het principe op volgens hetwelk men de situatie dient te beoordelen in hoofde van de overnemer en niet 37

38 HOF VAN JUSTITIE Het Hof legt in het Andersen arrest eveneens het principe op volgens hetwelk men de situatie dient te beoordelen in hoofde van de overnemer en niet in hoofde van de overdrager. Uitgaande van deze definitie en van dit principe, blijkt dan ook dat artikel 11 van het W.btw van toepassing kunnen zijn wanneer de overdrager sommige activa van de algemeenheid van goederen of van de bedrijfsafdeling naar aanleiding van de overdracht behoudt, op voorwaarde dat het de overnemer niet verhindert om aan de hand van de overgelaten elementen een autonome economische activiteit uit te oefenen. Dientengevolge is het feit dat het gebouw waar de algemeenheid van goederen of de bedrijfsafdeling werd geëxploiteerd of de rechten met betrekking tot dit gebouw niet zouden worden overgedragen, niet noodzakelijk van aard dat de toepassing van artikel 11 van het W.btw wordt uitgesloten. 38

39 HOF VAN JUSTITIE De bedoeling van de overnemer om een autonome economische activiteit verder te zetten vormt daarenboven, in principe, een essentieel element om de toepassing van deze bepaling toe te staan. Het is niet vereist dat de economische activiteit die door de overnemer zal worden voortgezet identiek is aan deze van de overdrager. Het is van weinig belang dat de overnemer, vóór de overdracht, reeds dezelfde economische activiteit uitoefende als die van de overdrager. Bovendien mag de hoedanigheid van de BTW belastingplichtige natuurlijk persoon of rechtspersoon voortaan geen invloed meer hebben op de toepassing van artikel 11 van het W.btw. Modaliteiten en verplichtingen bij de overdracht 39

40 HOF VAN JUSTITIE Art. 11 W.btw is van toepassing : ongeacht de aard van de overeenkomst (inbreng, opslorping, splitsing, ) ongeacht de wijze van vergoeding (aandelen, geld of in natura) zelfs indien de overdracht om niet gebeurt De overdracht mag het voorwerp uitmaken van meer dan één overeenkomst, waarbij elke overeenkomst betrekking heeft op een gedeelte van de algemeenheid of bedrijfsafdeling, op voorwaarde dat de verschillende overeenkomsten op zodanige wijze afhankelijk zijn van elkaar dat ze niet alleen gelijktijdig uitwerking hebben, maar dat de ene niet zonder de andere kan bestaan. Het is mogelijk in de overeenkomst te stipuleren dat bepaalde goederen op een later tijdstip worden overgedragen. Daartoe is wel vereist dat het principe van de overdracht onherroepelijk verworven is vanaf het sluiten van het contract en dat de verschillende transacties onderling verbonden zijn, zodat er geen twijfel bestaat over de bedoeling van de partijen om een algemeenheid of bedrijfsafdeling over te dragen. 40

41 HOF VAN JUSTITIE Art. 11 van KB nr. 1 bepaalt welk stuk dient opgemaakt te worden dat de overdracht vaststelt (voor elke partij). Vermeldingen : de datum van de overdracht of van de handelingen; de naam of de maatschappelijke benaming en het adres van de betrokken partijen en, in voorkomend geval, hun BTW identificatienummer; een nauwkeurige beschrijving van het voorwerp van de overdracht of van de handeling; de prijs. Ons inziens dient de overdrager ook de tabel van bedrijfsmiddelen over te dragen aan de overnemer opdat deze desgevallend correct de noodzakelijke herzieningen kan verrichten. 41

42 HOF VAN JUSTITIE Gevolgen in hoofde van de overdrager In principe brengt de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, met inbegrip van gebouwen en andere investeringsgoederen, geen herziening van de aftrek met zich mee in hoofde van de overdrager wanneer zij gebeurt onder toepassing van artikel 11 van het W.btw. Daarentegen kan de overdrager in bepaalde situaties gehouden zijn een herziening van de btw geheven van de verwerving, verbouwing of verbetering van de onroerende goederen door te voeren. Dit zou het geval zijn bij een verkoop aan een derde met toepassing van het registratierecht, bij een onroerende verhuur zelfs aan de overnemer vrijgesteld van btw, bij gebruik van het goed voor privédoeleinden en, meer algemeen, voor andere doeleinden dan die van zijn economische activiteit onderworpen aan de btw. 42

43 HOF VAN JUSTITIE Bijgevolg dient er een herziening te gebeuren in de situatie waarin de overdrager het eigendomsrecht van het gebouw behoudt en dit verhuurt of gratis ter beschikking stelt van de overnemer. Ook in het geval de overdrager over een huurrecht beschikt en onderverhuurt aan de overnemer dient er een herziening te gebeuren. Draagt de overdrager de zakelijke rechten m.b.t. het gebouw wel over in het kader van de overdracht dan dienen er geen herzieningen te gebeuren. De overdracht van de zakelijke rechten aan de overnemer dienen bovendien niet noodzakelijk te slaan op nieuwe gebouwen. Deze overdracht kan gebeuren onder het stelsel van het registratierecht of onder het stelsel van de btw. In dit opzicht wordt opgemerkt dat, zelfs bij gebrek aan enige optie door de overdrager, de overnemer het recht behoudt om te opteren voor een eventuele overdracht van het gebouw met toepassing van de btw, uiteraard voor zover het desbetreffende gebouw overgedragen wordt binnen de door artikel 8 van het Btw Wetboek voorziene termijn. 43

44 HOF VAN JUSTITIE Gevolgen in hoofde van de overnemer De fictie van artikel 11 van het W.btw waardoor de overnemer geacht wordt de persoon van de overdrager verder te zetten, heeft tot gevolg dat de overnemer zelf een herziening van de aanvankelijk door de overdrager afgetrokken belasting moet doorvoeren wanneer, op het ogenblik van of na het voortzetten van de overgedragen activiteit, hij zich bevindt in een door artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 opgesomde situatie met betrekking tot de aftrekregeling. Aangezien de herzieningsperiode aanvangt bij de overdrager dient deze de overnemer bij de overdracht in kennis te stellen van alle elementen (facturen, tabel van bedrijfsmiddelen, ) met het oog op een eventuele herziening die deze laatste zullen toelaten in voorkomend geval de aftrek te herzien. 44

45 HOF VAN JUSTITIE Gevolgen van het niet correct toepassen van artikel 11 W.btw Als artikel 11 W.btw ten onrechte werd ingeroepen is de regularisatie de volgende: Indien de verschuldigde btw op de overdracht voor de overnemer een volledig aftrekbare btw is beperkt de Administratie zich tot het invorderen van de intrest op de onterecht afgetrokken btw doordat de overnemer zich ten onrechte heeft beroepen op artikel 11 W.btw In de praktijk ziet de Administratie af van welk initiatief ook tot regularisatie indien artikel 11 W.btw ten onrechte niet werd toegepast. Er is nochtans wél een regularisatie indien één van de partijen erom verzoekt, bv. als de overnemer weigert aan de overdrager de btw te betalen die ten onrechte van hem wordt geëist. 45

46 RETROACTIEVE OPRICHTING EN DE FISCUS Beginsel: retroactieve oprichting v.e. vennootschap is niet tegenstelbaar aan de fiscus Wordt onder bepaalde voorwaarden toch aanvaard 46

47 RETROACTIEVE OPRICHTING - VENNOOTSCHAPSRECHELIJK Principe: retroactieve oprichting v.e. vennootschap is juridisch niet mogelijk Art. 60 W.Venn.: toegestaan dat men reeds voor de oprichting handelingen stelt in naam en voor rekening v.e. vennootschap in oprichting Zekere retroactiviteit 47

48 RETROACTIEVE OPRICHTING - VENNOOTSCHAPSRECHELIJK Verplichtingen art. 60 W.Venn.: In oprichtingsakte voorzien dat alle verrichtingen van een bepaalde voorgaande periode worden overgenomen Periode moet korter zijn dan 2 jaar vanaf de datum waarop de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verkrijgt Vennootschap moet handelingen bevestigen binnen 2 maanden na het verwerven van de rechtspersoonlijkheid 48

49 RETROACTIEVE OPRICHTING - FISCAALRECHTELIJK Beginsel: retroactiviteitsclausule niet tegenstelbaar aan de fiscus Tot de effectieve oprichting v.d. vennootschap moeten de inkomsten bij de natuurlijke persoon belast worden Retroactieve oprichting toch aanvaard: Overeenstemming met de realiteit (bv. facturen in hoofde van een vennootschap in oprichting) Betrekking op een korte periode Juiste toepassing van de belastingwetgeving moet mogelijk zijn ( oprichting en overdracht v.d. verbintenissen binnen 1 fiscaal tijdperk) 49

50 RETROACTIEVE OPRICHTING - STOPZETTINGSMEERWAARDE? Vraag: Heeft retroactieve oprichting invloed op het tijdstip van belastbaarheid v.d. stopzettingsmeerwaarde in de pb? Rechtbank van eerste aanleg van Bergen: Geen invloed Tijdstip van belastbaarheid = datum van formele oprichting v.d. vennootschap Idee: stopzettingsmeerwaarden zijn belastbaar op ogenblik van realisatie wanneer de schuldvordering v.d. overdrager zeker en vaststaand wordt. 50

51 RETROACTIEVE OPRICHTING - STOPZETTINGSMEERWAARDE? Andere rechtspraak: Stopzettingsmeerwaarde is belastbaar vanaf het moment dat ze gerealiseerd of vastgesteld is Verbroken door hof van beroep te Gent Conclusie: retroactieve oprichting v.e. vennootschap heeft geen invloed op het tijdstip van belastbaarheid v.d. stopzettingsmeerwaarde 51

52 DIRECTE BELASTINGEN Art. 442bis WIB92 : De overdracht van algemeenheid is in principe niet onmiddellijk tegenstelbaar aan de Administratie. Maar begrip algemeenheid is niet gedefinieerd Hof van Beroep te Antwerpen verwees naar de omschrijving in de vennootschapswetgeving (i.c. m.b.t. een overdracht tussen twee vennootschappen) Maar Hof Van Cassatie 15/10/2009 : Volgens het Hof zijn het de artikelen 442bis WIB92 en art. 11 W.BTW die op dezelfde overdrachten van toepassing zijn art. 442bis volgt art. 11 W.BTW : Er moet voor beide bepalingen overdracht zijn van alle elementen die nodig zijn voor de exploitatie van de handelszaak. (Totaliteit art 442bis.pdf) 52

53 ART 11 WBTW AUTO S (FISCALNET ) Het BTW statuut van auto s die in het kader van een overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfsafdeling wordt als volgt geregeld : Eerste geval : De auto, die geheel of gedeeltelijk voor het bedrijf van de overdrager werd gebruikt, wordt niet mee overgedragen Oplossing : Art. 11 W.btw blijft toepasselijk Auto wordt geacht voor de overdracht aan het bedrijf te zijn onttrokken Een vijfde van de afgetrokken btw voor het jaar van de onttrekking en voor ieder van de nog te lopen jaren van de vijfjarige herzieningstermijn. Voorbeeld : Aankoop in 2008 : btw (10 500) afgetrokken Overdracht 2010 Herziening : x 3/5 =

54 ART 11 WBTW AUTO S Tweede geval : De auto, die geheel voor het bedrijf van de overdrager werd gebruikt, wordt mee overgedragen Oplossing : Art. 11 W.btw van toepassing Geen herziening indien het beroepsgebruik bij de overnemer hetzelfde is Bij gedeeltelijk privégebruik (tot 50 %) is er geen herziening indien art. 45, 2 W.btw werd toegepast. Bij een hoger privégebruik dan 50 % dient de overnemer een herziening te verrichten : een vijfde van de afgetrokken btw voor het jaar van de onttrekking en voor ieder van de nog te lopen jaren van de vijfjarige herzieningstermijn. 54

Overdracht van een handelszaak fiscaal

Overdracht van een handelszaak fiscaal Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Overdracht van een handelszaak fiscaal 1. Verkoop 2. Inbreng in vennootschap 3. Schenking 4. Overlijden Verkoop/ Inbreng in vennootschap Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2.

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2. INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG Verdeling Paginanr. I. INBRENG IN NATURA 0. Algemeen GB 1. Inhoud GB 1.1. Inbreng in natura GB 1.2. Quasi-inbreng GB 2. Begrip GB 1. Inbreng in

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Uit een antwoord op een parlementaire vraag stelde de minister de situatie als volgt 46 :

Uit een antwoord op een parlementaire vraag stelde de minister de situatie als volgt 46 : www.vdvaccountants.be 36 2.4. Fiscaal topic 2.4.1. Verhuur van het handelsfonds Door het zware tarief van de stopzettingsmeerwaarden wordt er niet zoveel meer gewerkt met het inbrengen of het verkopen

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Levering van goederen

Levering van goederen Wanneer is een levering van goederen aan BTW onderworpen? Artikel 2 W.BTW 1 levering van goederen en de diensten 2 geleverd onder bezwarende titel 3 door een belastingplichtige 4 in België Wetboek BTW

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Fiscale Wenken nr. 2014/14 Wanneer een belastingplichtige besluit zijn eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om het cliënteel dat

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren.

De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. Situatieschets De exploitatievennootschap A wenst uit te breiden. Momenteel huurt zijn een pand om haar fabriekswerkzaamheden in uit te voeren. De bedoeling is dat deze vennootschap een terrein aankoopt

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Gent dd. 12 januari 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Gent dd. 12 januari 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Gent dd. 12 januari 2005 Aanslagjaar 2000 Rol nr 03-2097-A Advocaten: Meester Marc DE BOEL - voor de eiseres 3. FEITEN EN GESCHIL. 3.1. De betwisting handelt

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

2. De Stopzettingsmeerwaarden

2. De Stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 17 2. De Stopzettingsmeerwaarden 2.1. Definitie Stopzettingsmeerwaarden zijn inkomsten die worden verkregen of vastgesteld uit hoofde of naar aanleiding van de volledige en definitieve

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 OKTOBER 2009 F.08.0025.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0025.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, voor wie optreedt de ontvanger der Directe Belastingen

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet?

Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Een vordering op de vennootschap ingeschreven op R/C, geldlening of niet? Interest Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Fiscale Wenken nr. 2015/15 Een bedrijfsleider

Nadere informatie

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts 1 Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts Accountant Belastingconsulent FideAcc Accountants www.fideacc.be 2 Waarom een vennootschap oprichten? Fiscaliteit

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden

2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden www.vdvaccountants.be 30 2.3. Taxatieregime bij stopzettingsmeerwaarden Hiervoor werd reeds aangegeven dat bepaalde activabestanddelen van de éénmanszaak als stopzettingsmeerwaarden worden belast, andere

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen

De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen De partiële splitsing van de vennootschap belastingneutraal indien zakelijke overwegingen Wat is een partiële splitsing van een vennootschap? Bij een partiële splitsing wordt het vermogen van de vennootschap

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15

Inhoudstafel. Woord vooraf 13. Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 Inhoudstafel Woord vooraf 13 Hoofdstuk 1 Recht op aftrek, herziening van de aftrek en gemengde btw-belastingplicht 15 1. Het recht op aftrek 15 1.1. Algemene draagwijdte van het recht op aftrek (artikel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting Discussienota plenaire vergadering van 6 juni 2012 A. VRAAG AAN DE COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Commissie "Code en Vooruitzichten"

Commissie Code en Vooruitzichten Commissie Doc: a056003 Tijdschrift: 56 p. 26 Datum: 18/01/1992 Origine: NR Thema's: Code van geneeskundige plichtenleer (Interpretatie van de-) Vennootschappen tussen artsen en met niet-artsen Commissie

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11

Voorwoord 9. I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 INVBTW_DO_13001.book Page 3 Friday, September 6, 2013 1:24 PM INHOUDSTAFEL Voorwoord 9 I. Omschrijving van het begrip investering of bedrijfsmiddel 11 1. Boekhoudkundige omschrijving 11 1.1. Algemeen 11

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Rolnummer 2138. Arrest nr. 118/2002 van 3 juli 2002 A R R E S T

Rolnummer 2138. Arrest nr. 118/2002 van 3 juli 2002 A R R E S T Rolnummer 2138 Arrest nr. 118/2002 van 3 juli 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 115bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, zoals ingevoegd bij de

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Luc Saliën Collegelid dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) Transactie waarbij erfpachtrecht wordt overgedragen aan partij X, direct gevolgd door de verkoop van het bezwaarde eigendomsrecht

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

2 Levering van goederen

2 Levering van goederen 2 Levering van goederen Oefening 1: leveringen 1 plaats van levering: de plaats van aanvang van het vervoer, Gent; tijdstip van levering: 4 november, tijdstip van aankomst. 2 plaats van levering: waar

Nadere informatie

De inbreng in natura

De inbreng in natura 65 HOOFDSTUK 1 De inbreng in natura AFDELING 1 Algemeen 201. Vooraleer over te gaan tot de analyse van de bijzondere boekhoudregels betreffende de bestanddelen verworven in het kader van een inbreng van

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T Rolnummer 4100 Arrest nr. 84/2007 van 7 juni 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 12, 1, en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Rolnummer 5091. Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummer 5091. Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummer 5091 Arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 49 en 53, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie