OVERDRACHT HANDELSZAAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERDRACHT HANDELSZAAK"

Transcriptie

1 OVERDRACHT HANDELSZAAK 1

2 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan Schoten Tel: 03/ Mail: Guy Parmentier Bedrijfsrevisor Executive professor University of Antwerp Management School 2008 (Real Estate Accounting) Professor Karel De Grote Hogeschool Antwerp (Audit/Valuation) Docent postgraduaat Antwerp Accountancy Guest professor University Maastricht (Valuation) Guest professor University of Economics Nicosia (Cyprus) Author of the book Business Valuation ( Intersentia) 2

3 INHOUD Inleiding Terminologie Mogelijke elementen van een overdracht Mogelijkheden van een overdracht Terminologie : inbreng in natura en quasi inbreng Overdracht aandelen bij verkoop van een onroerend goed Retroactieve oprichting Directe belastingen Indirecte belastingen Vennootschapswetgeving 3

4 TERMINOLOGIE Wat is handelszaak? Zie verschillende begrippen in Van Dale : handelszaak (de) : zaak, aangelegenheid van koop en verkoop betekenisverwante termen hyperoniem: zaak synoniem(en): handeltje handelsonderneming betekenisverwante termen synoniem(en): firma handelsfonds (het) : firma, handelszaak betekenisverwante termen synoniem(en): firma vertaling van het franse fonds de commerce 4

5 TERMINOLOGIE Het Hof van Cassatie definieerde handelsfonds als volgt (Cass., 4 febr. 1954, Pas., 1954, I, p. 491) : Een verzameling van zaken die opgevat zijn als instrumenten van een commerciële activiteit en niet alleen verschillende elementen die los van elkaar in dit geheel zijn verenigd. In het gemeen recht heeft het handelsfonds de aard van een roerend goed, ook wanneer het een onroerend goed betreft (Cass., 27 juni 1975, Pas., 1975, I, p. 1053). (ter info : art. 18 W.BTW : overdracht cliënteel is een dienst) 5

6 TERMINOLOGIE Hof Van Cassatie : 06/11/1970 : N : De schuldvorderingen, waarden en speciën maken meestal geen deel uit van het handelsfonds. Door een bijzondere bepaling mag nochtans van deze regel afgeweken worden. Het handelsfonds bezit geen rechtspersoonlijkheid en dus ook geen afzonderlijk patrimonium. Het voegen bij het handelsfonds van de schuldvorderingen impliceert niet dat het volledig passief eveneens in het handelsfonds zou begrepen zijn. 6

7 TERMINOLOGIE Hof Van Cassatie : 15/10/2009 : de begrippen (in art. 442bis WIB92 en art. 11 W.BTW) hebben dezelfde inhoud, wat betekent dat voor beide bepalingen er sprake moet zijn van de overdracht van alle elementen die nodig zijn voor de exploitatie van de handelszaak. Daarbij is het niet noodzakelijk vereist dat alle vorderingen en schulden en het recht op de huurceel in de overdracht begrepen zijn. Totaliteit art 442bis.pdf. Dit arrest verbreekt een uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen dat had geoordeeld dat er geen sprake was van een algemeenheid omdat de openstaande klantenvorderingen, het passief en de huurovereenkomst niet in de overdracht inbegrepen worden. 7

8 MOGELIJKE ELEMENTEN VAN EEN Immateriële activa Het cliënteel Huurrechten OVERDRACHT Lopende contracten : De contracten voor bijvoorbeeld de aankoop van goederen die lopen op het moment van de overdracht worden normaal gezien overgedragen aan de koper aangezien hij deze nodig heeft voor het verder zetten van de activiteit. De partijen kunnen echter afspreken om de contracten uit te sluiten van de overdracht. Bovendien gaan contracten die intuitu personae (Dit is een contract waarbij de identiteit van de partijen doorslaggevend was bij het afsluiten van de overeenkomst. Een wijziging van deze identiteit heeft tot gevolg dat de overeenkomst nietig wordt) werden afgesloten niet automatisch over op de koper. Rechten van industriële eigendom : merken, brevetten, octrooien, enz. Licenties Andere : naam, naambekendheid, ligging, logo, enz. 8

9 MOGELIJKE ELEMENTEN VAN EEN Materiële activa Onroerende goederen Installaties, machines en uitrusting Rollend materieel Meubilair Voorraden Vorderingen Handelsvorderingen Andere vorderingen Schulden Leningen Leveranciers OVERDRACHT 9

10 MOGELIJKE ELEMENTEN VAN EEN OVERDRACHT Van eenmanszaak naar nieuw op te richten vennootschap : inbreng in natura Van eenmanszaak naar bestaande vennootschap : quasi inbreng of kapitaalverhoging Van bestaande vennootschap naar nieuwe vennootschap : Traditionele splitsing (splitsing door oprichting) (inbreng in natura) Partiële splitsing Van bestaande vennootschap naar bestaande vennootschap Traditionele splitsing (splitsing door overneming) (inbreng in natura) Partiële splitsing 10

11 TERMINOLOGIE Inbreng in natura Quasi inbreng Gemengde inbreng: betreft een inbreng en verkoop aan de vennootschap begrip geldlening : Hof van Cassatie dd. 4 september 2009 wanneer een bestuurder aan zijn vennootschap aandelen verkoopt (of een vennoot zijn cliënteel) en betalingsbepalingen en termijnen toestaat, de overeengekomen interest niet herkwalificeerbaar is in een dividenden omdat er geen sprake is van een geldlening. 11

12 VENNOOTSCHAPSWETGEVING: INBRENG IN NATURA Voorwaarden inbreng in natura : mag geen nog te verrichten arbeid betreffen Gevolg ervaring en beroepskennis op zich zijn op zich niet vatbaar voor inbreng. moet naar economische maatstaven waardeerbaar zijn 12

13 VENNOOTSCHAPSWETGEVING: INBRENG IN NATURA De oprichters zijn niet verplicht in te gaan op de bemerkingen van het verslag van de revisor. Art. 444 vierde lid W.Venn. verplicht de inbrengers dan wel een bijzonder verslag op te maken waarom hun waardering afwijkt van het besluit van de bedrijfsrevisor (voorbeeld bij waardering van aandelen) Oprichters zijn gehouden tot het vergoeden van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg zijn van overwaarderingen (art BVBA, art. 405, 3 CVBA, art NV W.Venn.) Afwijken als onderwaardering door de oprichters dient tevens het voorwerp van een bijzonder verslag uit te maken. Reden : ook al strekt de onderwaardering derden tot voordeel, toch kan zij ingeval van kapitaalverhoging de nieuwe aandeelhouders benadelen 13

14 VENNOOTSCHAPSWETGEVING: INBRENG IN NATURA Advies 2013/1 ICCI dd Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen Betreft kapitaalverhoging door inbreng in natura in vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vraag: kan deze inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren? Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt altijd geacht om nieuwe aandelen uit te geven Verantwoording: Altijd revisoraal verslag nodig Verslag spreekt zich uit over de beschrijving en de toegepaste waarderingsmethoden van de inbreng Verslag moet aangeven of het resultaat van de toegepaste methoden overeenkomt met het aantal van de uit te geven aandelen en evt. de uitgiftepremie Fiscale zekerheid beter gewaarborgd bij uitgifte van nieuwe aandelen Besluit: nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven wanneer een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid haar kapitaal verhoogt d.m.v. een inbreng in natura 14

15 VENNOOTSCHAPSWETGEVING: Toe te passen bij NV, CVA, BVBA of CVBA QUASI INBRENG Verkrijgen van netto aktief : 1.binnen de twee jaar na de oprichting, 2.van een oprichter, bestuurder, zaakvoerder of aandeelhouder 3.tegen een vergoeding van minstens één tiende van het geplaatste kapitaal Quid geplaatst kapitaal : het betreft dus NIET het bedrag van het gestort kapitaal. Niet voor aankopen die tot de gewone activiteit behoren en onder normale voorwaarden plaatsvinden. Dus GEEN verslag bij verkoop aan GCV of VOF (vennootschapsvormen met hoofdelijke aansprakelijkheid aandeelhouders) 15

16 PRAKTIJK Wat is de inhoud van de bestaande handelszaak Welke bestanddelen worden overgedragen Hoe worden deze gewaardeerd Onder welke vorm gebeurt de overdracht : inbreng in natura of quasi inbreng Wat zijn de fiscale gevolgen Het doel van de vennootschap moet juist omschreven zijn: Grondwettelijk Hof dd 26 november Grondwettelijk Hof.pdf Art. 47 WIB92 : herbelegging vindt plaats op moment goedkeuring door algemene vergadering Rb Gent 11 maart

17 WAARDERING Elke overdracht inbreng in natura en quasi inbreng dient te worden gewaardeerd vanuit een bedrijfseconomisch standpunt De economische waarde kan worden gelijkgesteld aan de marktwaarde Ter zake wordt de term "economische waarde" verkozen boven de "marktwaarde" omdat in veel gevallen er geen markt aanwezig is. Onder "economische waarde" wordt verstaan: de prijs die de overdrager vermoedelijk voor het goed zou krijgen op een voldoende concurrentiële markt en mits hij over voldoende tijd voor de verwezenlijking beschikt. 17

18 BEREKENING VAN DE GOODWILL Niet de 4x4 regel! Wel een bedrijfseconomische waardering Praktijkvoorbeeld : Goodwill_geneesheer.pdf 18

19 FOUTIEVE BOEKING GOODWILL Foutief geboekte inbreng van goodwill stopzettingmeerwaarde Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Leuven dd : Naar aanleiding van de oprichting van een vennootschap werd immateriële vaste activa geboekt voor een bedrag van ,00. De administratie belast hierdoor bij eiser een stopzettingmeerwaarde op de ingebrachte goodwill. Eisers leggen een verslag neer ondertekend door een bedrijfsrevisor. Dit verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 220 van het Wetboek der Vennootschappen m.b.t. het verkrijgen van vermogensbestanddelen ter gelegenheid van de quasi inbreng. (vervolg zie volgende dia) 19

20 FOUTIEVE BOEKING GOODWILL De immateriële vaste activa (goodwill) worden geraamd op 5.000,00 euro, de materiële vaste activa op ,00. De Rechtbank oordeelde dat er geen redenen zijn om aan de echtheid en de waarachtigheid van deze verslagen te twijfelen. Dat deze verkoop oorspronkelijk door de vennootschap anders geboekt werd, en dat met name een goodwill ten bedrage van ,00 geboekt werd bij de oprichting, doet hieraan niets af. Eisers kunnen niet het slachtoffer zijn van de door de vennootschap begane fouten. Uit niets blijkt dat deze boeking gesteund is op een werkelijke verkoop van goodwill ten bedrage van ,00 20

21 ONROERENDE VERKOOP Akkoord tussen de partijen over de prijs en het voorwerp van de overeenkomst Beslissen om i.p.v. het onroerend goed te verkopen, het onroerend goed in te brengen in een vennootschap en daarvoor aandelen krijgt die vervolgens verkocht worden aan de koper tegen de overeengekomen prijs Onroerende verkoop 21

22 ONROERENDE VERKOOP Uitbating van rusthuizen Vennootschap die het rusthuis uitbaat is tegelijk ook eigenaar van het gebouw Verkoop van 90% van de aandelen van de vastgoedfilialen 22

23 SITUATIE Uitbating van rusthuizen Vennootschap die het rusthuis uitbaat is tegelijk ook eigenaar van het gebouw Verkoop van 90% van de aandelen van de vastgoedfilialen 23

24 DVB BESLISSING Verkoop van de aandelen heeft slechts betrekking op 90% ervan Belangrijk i.v.m. de boordeling of er sprake is van herkwalificatie of simulatie Door behoud van 10% van de aandelen, geeft men te kennen dat men zich wil inlaten met het beheer kan voldoende zijn om herkwalificatie of simulatie te voorkomen 24

25 INKOMSTENBELASTING De problematiek van art. 11 en 18 3 W.BTW : Context Overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling = overdracht van goederen en/of diensten o Vraag 1 : BTW plichtingen? Ja o Vraag 2 : aard van de handeling? Levering van een goed of verrichting van een dienst o Vraag 3 : plaats van de levering? o Tot 2009 : levering van goederen : plaats van terbeschikkingstelling : België Verrichting van diensten : plaats vestiging dienstverrichter : België o Vanaf 2010 : levering van goederen : plaats terbeschikkingstelling : België Verrichting van diensten : plaats vestiging ontvanger dienst o Vraag 4 : vrijstelling? Neen Conclusie : gewone belastbare handeling 25

26 INDIRECTE BELASTINGEN MAAR : Art. 11 en 18 W.BTW : beide artikelen voorzien dat genoemde overdracht onder bezwarende titel of om niet door inbreng in een vennootschap of op enige andere wijze NIET als levering van een goed of verrichting van een dienst worden aanzien Wanneer de overnemer een BTW plichtige is die de BTW geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken indien ze ingevolge de overdracht belastbaar zou zijn In dat geval wordt de overnemer geacht de persoon van de overdrager verder te zetten = VOORTZETTINGSPRINCIPE 26

27 INDIRECTE BELASTINGEN Principe : overdracht van een economische activiteit = levering van goederen : Winkelinrichting Voorraad Immateriële activa Bijgevolg : in principe belast met 21% BTW Maar : vrijstelling op basis van art. 11 W.BTW Ratio legis : Vermijden voorfinanciering door de verkrijger Een zekere waarborg aan de Schatkist aangezien deze niet het risico loopt dat de overdrager de BTW niet voldoet Herziening voorkomen van de BTW geheven op de oprichting of aanpassing van een onroerend goed 27

28 INDIRECTE BELASTINGEN De problematiek van art. 11 W.BTW Wetsartikel : Als levering wordt niet beschouwd de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, onder bezwarende titel of om niet, bij wege van inbreng in vennootschap of anderszins, wanneer de overnemer een belastingplichtige is die de belasting, indien ze ingevolge de overdracht zou verschuldigd zijn, geheel of gedeeltelijk zou kunnen aftrekken. In dat geval wordt de overnemer geacht de persoon van de overdrager voort te zetten.!!struikelblok : algemeenheid van goederen 28

29 INDIRECTE BELASTINGEN De problematiek van art. 11 W.BTW Oude administratief standpunt : Een algemeenheid van goederen werd gedefinieerd als het gehele patrimonium van een vennootschap of de totaliteit van de elementen die het handelsfonds van een natuurlijke persoon vormen Het begrip algemeenheid van goederen dient te worden onderzocht in hoofde van de overdrager ( ET pdf van 16/10/1974) Het gebouw waarin de overgedragen economische activiteit wordt uitgeoefend vormt een essentieel element om uit te maken of art. 11 al dan niet van toepassing is (ET pdf van 27/09/1978) 29

30 INDIRECTE BELASTINGEN De problematiek van art. 11 W.BTW Nieuw administratief standpunt (ET pdf van 30/09/2009), met ingang vanaf 1 januari 2010 : Doel van de circulaire : BTW stelsel dat moet worden toegepast bij de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling te verduidelijken. De belangrijkste principes van de arresten (m.n. Zaak C 497/01 Zita Modes dd. 27/11/2003) te integreren in de Belgische commentaar Merk op : art. 11 en 18 W.BTW zijn op zich niet gewijzigd Het volstaat dat een geheel van elementen wordt overgedragen die toelaten om de autonome economische activiteit verder te zetten Het begrip algemeenheid dient te worden onderzocht in hoofde van de overnemer Overdracht gebouw is niet essentieel meer 30

31 INDIRECTE BELASTINGEN Art. 11 W.BTW in de praktijk vanaf 1 januari 2010 : Het is niet meer noodzakelijk dat alle elementen worden overgedragen, op voorwaarde dat het geheel van wat wel overgedragen wordt de verderzetting van de economische activiteit toelaat Moet het gebouw mee overgedragen worden? Neen Moet het cliënteel mee overgedragen worden? Waarschijnlijk wel Geen onderscheid meer oud of nieuw gebouw. 31

32 INDIRECTE BELASTINGEN Afschaffing verplichting opteren voor BTW ingeval van nieuw gebouw Enkel opletten voor herziening in specifieke gevallen (uiteraard indien overdracht nog gebeurd binnen de herzieningstermijn : Het gebouw wordt niet overgedragen maar wel verhuurd art. 44 W.BTW Het gebouw wordt niet overgedragen maar gratis ter beschikking gesteld van de overnemer Vestiging van vruchtgebruik dat uitdooft binnen de herzieningstermijn 32

33 INDIRECTE BELASTINGEN Situaties i.v.m. onroerend goed : Eigenaar Eigendomsoverdracht : art. 11 en geen herziening Vestiging huurcontract : art. 11 en wel herziening Houder van een huurcontract Overdracht huurcontract : art. 11 en geen herziening Vestiging huurcontract (onderverhuur) : art. 11 en wel herziening 33

34 INDIRECTE BELASTINGEN Praktijkvoorbeelden : Overdracht handelszaak inclusief gebouw. Het gebouw werd 25 jaar geleden aangekocht. Overdracht handelszaak inclusief gebouw. Het gebouw werd 5 jaar geleden aangekocht. Overdracht handelszaak inclusief gebouw. Het gebouw werd 5 jaar geleden aangekocht. Twee jaar na de overname wordt de handelszaak beëindigd. Overdracht handelszaak exclusief gebouw. Het gebouw werd 10 jaar geleden aangekocht en wordt na de overdracht verhuurd aan de overnemer. Overdracht handelszaak exclusief gebouw. Het gebouw werd 30 jaar geleden aangekocht en wordt na de overdracht verhuurd aan de overnemer. Twee jaar geleden werden een aantal belangrijke herstellingen doorgevoerd 34

35 ART 11 WBTW EN REGISTRATIERECHTEN Krachtens artikel 159, 8 W. Reg. zijn nieuwe gebouwen niet aan het evenredig registratierecht onderworpen als de verkoop onder toepassing van de BTW valt. Technisch gezien valt de overdracht van het gebouw onder toepassing van artikel 11 en 18, 3 W.btw niet onder de BTW maar valt de handeling buiten de BTWsfeer. het registratierecht zou van toepassing moeten zijn. De Administratie besliste (beslissing van 30 juli 1976, nr. EE/ en Beslissing van 12 oktober 1988, nr. EE/91.433) dat de niet onderworpenheid aan de BTW die dus niet tot een opeisbare BTW kan leiden, niet van die aard is dat de toepassing van artikel 159, 8 W.Reg. (en de vrijstelling van het registratierecht) niet uitsluit. Er is geen BTW noch registratierecht verschuldigd bij de verkoop van een nieuw gebouw onder het BTW stelsel in het kader van de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling.(1) (1) Fiscalnet, , Ruysschaert Stefan 35

36 HOF VAN JUSTITIE De overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling : een nieuwe benadering Belasting over de toegevoegde waarde : Begrip levering Het Hof van Justitie (Zita Modes, zaak C 497/01) zegt er voor recht dat artikel 5, lid 8, van de Zesde BTW richtlijn zodanig dient geïnterpreteerd te worden dat het niet leveringsbeginsel van toepassing is op alle overdrachten van een handelszaak of van autonome bedrijfsafdelingen, dit met inbegrip van lichamelijke en desgevallend onlichamelijke elementen die gezamenlijk een bedrijf of bedrijfsafdeling vormen die geschikt is om een economische activiteit autonoom verder te zetten. De overnemer dient desalniettemin de bedoeling te hebben het handelsfonds of de bedrijfsafdeling verder te zetten, en niet enkel de bedoeling om de betrokken activiteit onmiddellijk te liquideren en desgevallend de voorraad te verkopen. (vervolg zie volgende dia) 36

37 HOF VAN JUSTITIE Aldus eist het Hof niet dat alle elementen van het bedrijf of van de bedrijfsafdeling overgedragen worden. Volgens haar volstaat het dat een geheel van elementen of een vereniging van elementen wordt overgedragen om het bijzonder stelsel van niet levering te kunnen toepassen. Deze elementen dienen de verder zetting van een autonome economische activiteit toe te laten. Volgens het Hof omvat een algemeenheid of een bedrijfsafdeling een georganiseerd geheel van vermogensbestanddelen en personen waarmee een economische activiteit kan worden uitgeoefend. Gevolgen : niet alle elementen moeten worden overgedragen going concern (te beoordelen in hoofde van de overnemer) overdracht van het cliënteel is belangrijk de economische plaatsrente primeert Het Hof legt in het Andersen arrest eveneens het principe op volgens hetwelk men de situatie dient te beoordelen in hoofde van de overnemer en niet 37

38 HOF VAN JUSTITIE Het Hof legt in het Andersen arrest eveneens het principe op volgens hetwelk men de situatie dient te beoordelen in hoofde van de overnemer en niet in hoofde van de overdrager. Uitgaande van deze definitie en van dit principe, blijkt dan ook dat artikel 11 van het W.btw van toepassing kunnen zijn wanneer de overdrager sommige activa van de algemeenheid van goederen of van de bedrijfsafdeling naar aanleiding van de overdracht behoudt, op voorwaarde dat het de overnemer niet verhindert om aan de hand van de overgelaten elementen een autonome economische activiteit uit te oefenen. Dientengevolge is het feit dat het gebouw waar de algemeenheid van goederen of de bedrijfsafdeling werd geëxploiteerd of de rechten met betrekking tot dit gebouw niet zouden worden overgedragen, niet noodzakelijk van aard dat de toepassing van artikel 11 van het W.btw wordt uitgesloten. 38

39 HOF VAN JUSTITIE De bedoeling van de overnemer om een autonome economische activiteit verder te zetten vormt daarenboven, in principe, een essentieel element om de toepassing van deze bepaling toe te staan. Het is niet vereist dat de economische activiteit die door de overnemer zal worden voortgezet identiek is aan deze van de overdrager. Het is van weinig belang dat de overnemer, vóór de overdracht, reeds dezelfde economische activiteit uitoefende als die van de overdrager. Bovendien mag de hoedanigheid van de BTW belastingplichtige natuurlijk persoon of rechtspersoon voortaan geen invloed meer hebben op de toepassing van artikel 11 van het W.btw. Modaliteiten en verplichtingen bij de overdracht 39

40 HOF VAN JUSTITIE Art. 11 W.btw is van toepassing : ongeacht de aard van de overeenkomst (inbreng, opslorping, splitsing, ) ongeacht de wijze van vergoeding (aandelen, geld of in natura) zelfs indien de overdracht om niet gebeurt De overdracht mag het voorwerp uitmaken van meer dan één overeenkomst, waarbij elke overeenkomst betrekking heeft op een gedeelte van de algemeenheid of bedrijfsafdeling, op voorwaarde dat de verschillende overeenkomsten op zodanige wijze afhankelijk zijn van elkaar dat ze niet alleen gelijktijdig uitwerking hebben, maar dat de ene niet zonder de andere kan bestaan. Het is mogelijk in de overeenkomst te stipuleren dat bepaalde goederen op een later tijdstip worden overgedragen. Daartoe is wel vereist dat het principe van de overdracht onherroepelijk verworven is vanaf het sluiten van het contract en dat de verschillende transacties onderling verbonden zijn, zodat er geen twijfel bestaat over de bedoeling van de partijen om een algemeenheid of bedrijfsafdeling over te dragen. 40

41 HOF VAN JUSTITIE Art. 11 van KB nr. 1 bepaalt welk stuk dient opgemaakt te worden dat de overdracht vaststelt (voor elke partij). Vermeldingen : de datum van de overdracht of van de handelingen; de naam of de maatschappelijke benaming en het adres van de betrokken partijen en, in voorkomend geval, hun BTW identificatienummer; een nauwkeurige beschrijving van het voorwerp van de overdracht of van de handeling; de prijs. Ons inziens dient de overdrager ook de tabel van bedrijfsmiddelen over te dragen aan de overnemer opdat deze desgevallend correct de noodzakelijke herzieningen kan verrichten. 41

42 HOF VAN JUSTITIE Gevolgen in hoofde van de overdrager In principe brengt de overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, met inbegrip van gebouwen en andere investeringsgoederen, geen herziening van de aftrek met zich mee in hoofde van de overdrager wanneer zij gebeurt onder toepassing van artikel 11 van het W.btw. Daarentegen kan de overdrager in bepaalde situaties gehouden zijn een herziening van de btw geheven van de verwerving, verbouwing of verbetering van de onroerende goederen door te voeren. Dit zou het geval zijn bij een verkoop aan een derde met toepassing van het registratierecht, bij een onroerende verhuur zelfs aan de overnemer vrijgesteld van btw, bij gebruik van het goed voor privédoeleinden en, meer algemeen, voor andere doeleinden dan die van zijn economische activiteit onderworpen aan de btw. 42

43 HOF VAN JUSTITIE Bijgevolg dient er een herziening te gebeuren in de situatie waarin de overdrager het eigendomsrecht van het gebouw behoudt en dit verhuurt of gratis ter beschikking stelt van de overnemer. Ook in het geval de overdrager over een huurrecht beschikt en onderverhuurt aan de overnemer dient er een herziening te gebeuren. Draagt de overdrager de zakelijke rechten m.b.t. het gebouw wel over in het kader van de overdracht dan dienen er geen herzieningen te gebeuren. De overdracht van de zakelijke rechten aan de overnemer dienen bovendien niet noodzakelijk te slaan op nieuwe gebouwen. Deze overdracht kan gebeuren onder het stelsel van het registratierecht of onder het stelsel van de btw. In dit opzicht wordt opgemerkt dat, zelfs bij gebrek aan enige optie door de overdrager, de overnemer het recht behoudt om te opteren voor een eventuele overdracht van het gebouw met toepassing van de btw, uiteraard voor zover het desbetreffende gebouw overgedragen wordt binnen de door artikel 8 van het Btw Wetboek voorziene termijn. 43

44 HOF VAN JUSTITIE Gevolgen in hoofde van de overnemer De fictie van artikel 11 van het W.btw waardoor de overnemer geacht wordt de persoon van de overdrager verder te zetten, heeft tot gevolg dat de overnemer zelf een herziening van de aanvankelijk door de overdrager afgetrokken belasting moet doorvoeren wanneer, op het ogenblik van of na het voortzetten van de overgedragen activiteit, hij zich bevindt in een door artikel 10 van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 opgesomde situatie met betrekking tot de aftrekregeling. Aangezien de herzieningsperiode aanvangt bij de overdrager dient deze de overnemer bij de overdracht in kennis te stellen van alle elementen (facturen, tabel van bedrijfsmiddelen, ) met het oog op een eventuele herziening die deze laatste zullen toelaten in voorkomend geval de aftrek te herzien. 44

45 HOF VAN JUSTITIE Gevolgen van het niet correct toepassen van artikel 11 W.btw Als artikel 11 W.btw ten onrechte werd ingeroepen is de regularisatie de volgende: Indien de verschuldigde btw op de overdracht voor de overnemer een volledig aftrekbare btw is beperkt de Administratie zich tot het invorderen van de intrest op de onterecht afgetrokken btw doordat de overnemer zich ten onrechte heeft beroepen op artikel 11 W.btw In de praktijk ziet de Administratie af van welk initiatief ook tot regularisatie indien artikel 11 W.btw ten onrechte niet werd toegepast. Er is nochtans wél een regularisatie indien één van de partijen erom verzoekt, bv. als de overnemer weigert aan de overdrager de btw te betalen die ten onrechte van hem wordt geëist. 45

46 RETROACTIEVE OPRICHTING EN DE FISCUS Beginsel: retroactieve oprichting v.e. vennootschap is niet tegenstelbaar aan de fiscus Wordt onder bepaalde voorwaarden toch aanvaard 46

47 RETROACTIEVE OPRICHTING - VENNOOTSCHAPSRECHELIJK Principe: retroactieve oprichting v.e. vennootschap is juridisch niet mogelijk Art. 60 W.Venn.: toegestaan dat men reeds voor de oprichting handelingen stelt in naam en voor rekening v.e. vennootschap in oprichting Zekere retroactiviteit 47

48 RETROACTIEVE OPRICHTING - VENNOOTSCHAPSRECHELIJK Verplichtingen art. 60 W.Venn.: In oprichtingsakte voorzien dat alle verrichtingen van een bepaalde voorgaande periode worden overgenomen Periode moet korter zijn dan 2 jaar vanaf de datum waarop de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verkrijgt Vennootschap moet handelingen bevestigen binnen 2 maanden na het verwerven van de rechtspersoonlijkheid 48

49 RETROACTIEVE OPRICHTING - FISCAALRECHTELIJK Beginsel: retroactiviteitsclausule niet tegenstelbaar aan de fiscus Tot de effectieve oprichting v.d. vennootschap moeten de inkomsten bij de natuurlijke persoon belast worden Retroactieve oprichting toch aanvaard: Overeenstemming met de realiteit (bv. facturen in hoofde van een vennootschap in oprichting) Betrekking op een korte periode Juiste toepassing van de belastingwetgeving moet mogelijk zijn ( oprichting en overdracht v.d. verbintenissen binnen 1 fiscaal tijdperk) 49

50 RETROACTIEVE OPRICHTING - STOPZETTINGSMEERWAARDE? Vraag: Heeft retroactieve oprichting invloed op het tijdstip van belastbaarheid v.d. stopzettingsmeerwaarde in de pb? Rechtbank van eerste aanleg van Bergen: Geen invloed Tijdstip van belastbaarheid = datum van formele oprichting v.d. vennootschap Idee: stopzettingsmeerwaarden zijn belastbaar op ogenblik van realisatie wanneer de schuldvordering v.d. overdrager zeker en vaststaand wordt. 50

51 RETROACTIEVE OPRICHTING - STOPZETTINGSMEERWAARDE? Andere rechtspraak: Stopzettingsmeerwaarde is belastbaar vanaf het moment dat ze gerealiseerd of vastgesteld is Verbroken door hof van beroep te Gent Conclusie: retroactieve oprichting v.e. vennootschap heeft geen invloed op het tijdstip van belastbaarheid v.d. stopzettingsmeerwaarde 51

52 DIRECTE BELASTINGEN Art. 442bis WIB92 : De overdracht van algemeenheid is in principe niet onmiddellijk tegenstelbaar aan de Administratie. Maar begrip algemeenheid is niet gedefinieerd Hof van Beroep te Antwerpen verwees naar de omschrijving in de vennootschapswetgeving (i.c. m.b.t. een overdracht tussen twee vennootschappen) Maar Hof Van Cassatie 15/10/2009 : Volgens het Hof zijn het de artikelen 442bis WIB92 en art. 11 W.BTW die op dezelfde overdrachten van toepassing zijn art. 442bis volgt art. 11 W.BTW : Er moet voor beide bepalingen overdracht zijn van alle elementen die nodig zijn voor de exploitatie van de handelszaak. (Totaliteit art 442bis.pdf) 52

53 ART 11 WBTW AUTO S (FISCALNET ) Het BTW statuut van auto s die in het kader van een overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfsafdeling wordt als volgt geregeld : Eerste geval : De auto, die geheel of gedeeltelijk voor het bedrijf van de overdrager werd gebruikt, wordt niet mee overgedragen Oplossing : Art. 11 W.btw blijft toepasselijk Auto wordt geacht voor de overdracht aan het bedrijf te zijn onttrokken Een vijfde van de afgetrokken btw voor het jaar van de onttrekking en voor ieder van de nog te lopen jaren van de vijfjarige herzieningstermijn. Voorbeeld : Aankoop in 2008 : btw (10 500) afgetrokken Overdracht 2010 Herziening : x 3/5 =

54 ART 11 WBTW AUTO S Tweede geval : De auto, die geheel voor het bedrijf van de overdrager werd gebruikt, wordt mee overgedragen Oplossing : Art. 11 W.btw van toepassing Geen herziening indien het beroepsgebruik bij de overnemer hetzelfde is Bij gedeeltelijk privégebruik (tot 50 %) is er geen herziening indien art. 45, 2 W.btw werd toegepast. Bij een hoger privégebruik dan 50 % dient de overnemer een herziening te verrichten : een vijfde van de afgetrokken btw voor het jaar van de onttrekking en voor ieder van de nog te lopen jaren van de vijfjarige herzieningstermijn. 54

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW!

DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW! DE ADVOCATEN, UITEINDELIJK ONDERWORPEN AAN BTW! Henri Vandebergh 27/08/2013 Deze tekst wordt gepubliceerd in het Nieuw Juridisch Weekblad nr. 288 d.d. 09/10/2013. 1 De advocaten,uiteindelijk onderworpen

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014

BTW UPDATESEMINARIE. Seminarie BTW juni 2014 Seminarie BTW juni 2014 Samenvatting van de onderwerpen A Wetswijzigingen en gevolgen B 1. Aftrek btw 2. Leveringen en diensten 3. Maatstaf van heffing 4. IC-leveringen en IC-verwervingen 5. Tarief 6.

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

beginselen en concrete toepassingen

beginselen en concrete toepassingen fiscaliteit Abnormale of goedgunstige voordelen: beginselen en concrete toepassingen Pierre-François Coppens Belastingconsulent, jurist Studiedienst van het IAB 1. Beginselen 1 Oorsprong en doel van de

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit

Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit 1 BIBF Opleiding BIBF Stagiairs Zaterdag 02 maart 2013 Door Eddy Soenen E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Administratie van de Algemene Fiscaliteit Ieder gebruik of vermenigvuldiging op gelijk welke wijze

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming.

1. Meer dan twee derden van de faillissementen worden genoteerd in de eerste drie levensjaren van de onderneming. Het Financieel Plan Entrepreneurship Startersseminaries Van idee tot ondernemingsplan 22 november 2005 Bronnen: Wetboek Vennootschappen Pacioli Financial Law Institute Deel 1. : Doel en wettelijke grondslag.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008?

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Nieuwsbrief december 2007 Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Vruchtgebruik Vrijstelling voor investeringen in de audiovisuele sector Aansprakelijkheid

Nadere informatie

LEXFIN REKENINGEN GIDS. Fernand Maillard Els Watzeel

LEXFIN REKENINGEN GIDS. Fernand Maillard Els Watzeel LEXFIN REKENINGEN GIDS 20 Fernand Maillard Els Watzeel INHOUD TEN GELEIDE NOMENCLATUUR VAN DE REKENINGEN KLASSE 0 KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 KLASSE 5 KLASSE 6 KLASSE 7 ALFABETISCHE TREFWOORDENLIJST

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie