JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

2 Jaarverslag Transmuraal Centrum HaCa, 2011 Pagina Voorwoord 3 Organisatie en formatie 4 Samenwerking 5 HaCa nieuwe stijl Berichtgeving Loketfunctie Transmuraal Coördinatoren overleg (TCO) Regio overleg Zuidoost Brabant (RCO) Netwerk ketenzorg Catharina Ziekenhuis Landelijke Federatie Medisch coördinerende centra (FMCC) Regionale Transmurale Afspraken 7 Werkwijze RTA s Nieuw verschenen RTA s RTA s in de implementatie- en evaluatiefase RTA s in ontwikkeling Projecten 10 ZorgDomein Medische overdracht Telenefrologie Communicatie 11 HaCa Nieuwsbrief Tijdschrift HaCaSpect Website Communicatie binnen de ziekenhuisorganisatie Nascholing 12 Grand Café HaCa Bedside Teaching OverEINDse dagen Gezamenlijke nascholingen huisarts specialist Vaardigheidstraining voor huisartsen LOK-scholing Ondertekening jaarverslag 14 Bijlagen Jaarplan HaCa 2. Werkgroepen HaCa 3. Nascholingsprogramma 4. Onderwerpen Nieuwsbrief 5. Inhoud HaCaSpect 6. Programma OverEINDse dagen 7. Financieel jaarverslag haca/jaarverslag 2011/HvB 2

3 Voorwoord Het jaar 2011 stond in het teken van een heroriëntatie van de activiteiten van HaCa, mede naar aanleiding van de huidige veranderingen in de zorg. Hiertoe heeft begin 2011 een stakeholders bijeenkomst plaatsgevonden, waarin de wensen en behoeften ten aanzien van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn zijn besproken. Uit deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat HaCa in de afgelopen jaren een belangrijke functie heeft vervuld bij het verbeteren van het contact tussen huisartsen en specialisten en dat daardoor het ziekenhuis voor de huisartsen makkelijker te benaderen is geworden. Er is dan ook besloten om het actieve beleid dat Haca voert op de transmurale samenwerking en afstemming in stand te houden. Aanvullend is besloten dat het voorzitterschap vanaf heden zal worden ingevuld door een huisarts bestuurslid. In 2011 zijn er enkele personele wijzigingen opgetreden. Medisch coördinator Susan van den Bergh heeft na 9 jaar HaCa een andere functie aanvaard. Paul Wouda heeft het voorzitterschap overgenomen, ondergetekende heeft het bestuur (eveneens na 9 jaar) verlaten en is vervangen door Jean Paul de Zoete (chirurg). Ik wens u veel leesplezier. Ben van den Borne, voorzitter HaCa (tot januari 2012) haca/jaarverslag 2011/HvB 3

4 Organisatie en formatie Het HaCa bestuur bestaat uit minimaal 3 huisartsen, minimaal 3 specialisten van het Catharina Ziekenhuis (huisartsen en specialisten zijn paritair vertegenwoordigd), en één lid uit de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Minimaal 1 van de huisartsen zit namens de Huisartsenkring in het bestuur en 1 is lid van het kwaliteitsorgaan van de huisartsen. Minimaal 1 specialist zit namens het Stafbestuur in het bestuur. De samenstelling is zodanig dat commitment zowel bij specialisten van het Catharina Ziekenhuis als huisartsen in de regio gewaarborgd is. Het bestuur kent een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester. Het bestuur van de Stichting HaCa was in 2011 als volgt samengesteld: Ben van den Borne, longarts Catharina Ziekenhuis Paul Wouda, huisarts Eindhoven Piet Batenburg, raad van bestuur Catharina Ziekenhuis Pieter Bertholet, huisarts Eindhoven Stijn Konings, internist Catharina Ziekenhuis Mark Scherders, psychiater Catharina Ziekenhuis Francisca Wittkämper, huisarts Best voorzitter vice-voorzitter penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid Het bestuur is belast met het algemeen beleid en de dagelijkse leiding over de stichting, is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting en legt verantwoording af over de wijze waarop is bestuurd. Omdat een aantal bestuursleden vanuit een specifieke partij bij de huisartsen of uit het Catharina Ziekenhuis participeert, is op die manier de informatievoorziening middels relevante schriftelijke stukken en mondelinge terugkoppeling gewaarborgd. Dit moet een belangrijke bijdrage leven aan draagvlak en commitment bij de achterban. Terugkoppeling op grote lijnen van projecten vindt plaats in het bestuur. Voor tussentijdse, operationele vragen zijn portefeuilles verdeeld over bestuursleden op de onderwerpen Nascholing, Implementatie richtlijnen, ICT, Diagnostiek en Communicatie HaCa heeft de volgende medewerkers: Medisch coördinator (0.67 fte) met als taken de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoering, het formeel vertegenwoordigen van de stichting naar buiten toe en het regelen van de dagelijkse gang van zaken van de stichting. In 2011 was als medisch coördinator werkzaam voor de stichting: Hennie van Bavel Secretariaat (0,67 fte) ter ondersteuning van de taken van de medisch coördinator. In 2011 was als secretaresse werkzaam voor de stichting: Jolanda Oosterwaal. De boekhouding van de stichting wordt gevoerd door een adviseur van de afdeling Financiën en Informatisering van het Catharina Ziekenhuis. Daarvoor wordt vijf uur per maand gefactureerd. In 2011 was als boekhouder werkzaam voor de stichting: Elvira Kikstra. haca/jaarverslag 2011/HvB 4

5 Samenwerking HaCa nieuwe stijl. Vanaf de oprichting van HaCa in 1998 heeft de zorg niet stil gestaan. Er zijn volop nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanwezigheid van eerstelijns zorggroepen in onze regio, de komst van de marktwerking en de integrale bekostiging. Het Catharina Ziekenhuis is samen met HaCa eind 2010 een proces gestart om de wensen en behoeften in de onderlinge samenwerking tussen eerste- en tweedelijn opnieuw met elkaar vast te stellen. Tijdens een stakeholders bijeenkomst begin 2011 zijn de behoeften ten aanzien van samenwerking en transmurale zaken uitgesproken, en is er op basis daarvan een advies geformuleerd naar het bestuur van HaCa. Dit advies heeft geresulteerd in een overgang naar een andere organisatievorm. Inbedding binnen het Catharina Ziekenhuis om zo de aansluiting van de loketfunctie beter te laten functioneren. Vanuit de wens om te blijven voldoen aan de waarborgen van onafhankelijkheid en objectiviteit, is ervoor gekozen voor het in stand houden van de aansturingsvorm, het HaCa bestuur met daarin vertegenwoordiging van huisartsen, medisch specialisten en raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Berichtgeving De berichtgeving aan huisartsen vanuit het ziekenhuis en tussen huisartsen en specialisten bij gedeelde zorg, opname en ontslag en overlijden is een continue aandachtspunt van HaCa. De berichtgeving komt in vele projecten en activiteiten aan de orde. Ook in 2011 zijn knelpunten benoemd t.a.v. de inhoud van de diverse berichten. Bijvoorbeeld de berichtgeving bij oncologische zorg (medicatie overdracht, berichtgeving bij slecht nieuws) en bij oogheelkunde (onvoldoende aansluiting bij het HIS) en transferpunt. In het derde kwartaal van 2011 is overgegaan tot het elektronisch verzenden van de berichten van het transferpunt. Gesprekken met huisartsen t.b.v. verbetering van de oncologische berichtgeving zijn gestart. Loketfunctie HaCa is herkenbaar als loket, zowel voor huisartsen, als voor de medisch specialisten uit het Catharina Ziekenhuis. De meldingen die bij HaCa binnenkomen zijn van allerlei aard, onder te verdelen in: - Verzoeken tot ondersteuning bij projecten (in- en extern) (45%) - Klachten (15%) - Verzoeken om adresgegevens (etiketten) t.b.v. berichtgeving, wijzigingen praktijkgegevens e.d. (9%) - Ondersteuning bij ZorgDomein (zowel inhoudelijk als logistiek) (16%) - Anders (advies, betrekken input van huisartsen etc) (15%) Transmuraal Coördinatoren Overleg (TCO) Er vindt overleg plaats met de regionale transmurale stichtingen, te weten Quartz, THEMA, Transmáx en HaCa. Tijdens dit overleg vindt afstemming plaats over het regionale werkplan en de RTA s in ontwikkeling. In 2011 kwam het TCO 6x bijeen, de besproken thema s in 2011 waren: Afstemming jaarplannen en regionaal jaarplan. Afstemming m.b.t. nascholingen. Werkwijze en evaluatie RTA s. Afstemming externe communicatie rondom gezamenlijke initiatieven. Uitwisseling informatie rondom diverse projecten. Landelijke activiteiten FMCC Kwaliteitsraad Ontwikkelingen regionale transmurale centra ZorgDomein: - eerstelijns diagnostiekaanbod. - spoedverwijzingen SEH. - wijzigingsverzoeken. haca/jaarverslag 2011/HvB 5

6 Samenwerking Regio Overleg Zuidoost Brabant (RCO) Twee keer per jaar vindt, onder leiding van de transmurale stichtingen, overleg plaats met Diagnostiek voor U, FAST, de Huisartsenkring en de Stichting KOH. Het doel van dit overleg is komen tot een regionaal afgestemd kwaliteitswerkplan voor huisartsen, waarin we proberen de ontwikkeling van RTA s, nascholingen en activiteiten van de betrokken organisaties in de eerste lijn zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en op elkaar aan te laten sluiten. Besproken thema s in 2011 waren: Werkwijze kwaliteitsraad Regionale afstemming nascholingen - regionaal scholingsoverzicht - procedure werkwijze kwaliteitsbeleid nascholingsaanbod Afstemming RTA ontwikkeling en scholingsaanbod Netwerk Ketenzorg Catharina Ziekenhuis 4 maal per jaar komt het netwerk Ketenzorg bijeen. Hierin participeren externe partijen die een samenwerkingsrelatie hebben met het Catharina Ziekenhuis. Landelijke Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC) Bij het FMCC zijn ruim 20 medisch coördinerende centra (MCC) aangesloten die verspreid over Nederland zijn gericht op samenwerking en ketenzorg in de eigen regio. Het FMCC tracht door onderlinge uitwisseling van ervaringen en deskundigheden de individuele MCC s te ondersteunen, en daarnaast de positie en financiering van MCC s landelijk te stimuleren. Om het gebruik van elkaars regionale transmurale afspraken (RTA s) te stimuleren en te faciliteren is enkele jaren geleden door MCC Klik Zwolle een verzamelsite ontwikkeld waarop vele in den lande ontwikkelde RTA s te vinden zijn. Dankzij financiering van de Federatie van medisch coördinerende centra (FMCC) is deze site vanaf januari 2012, openbaar (www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl ). De verzamelsite bevat nu honderden RTA s, gerangschikt per onderwerp, benoemd naar plaats van herkomst en jaar van publicatie. Sommigen zijn beperkt en bevatten vooral de logistiek, anderen zijn uitgebreid met ondermeer vermelding van wat de huisarts kan doen alvorens er van eventuele verwijzing sprake is. Die laatste versies zijn het meest waardevol omdat daarmee ook presentaties en nascholing kunnen plaatsvinden, essentieel voor een goede implementatie. Er is een werkgroep samengesteld vanuit de deelnemers aan het FMCC, die een landelijk format maken voor de ontwikkeling van regionale transmurale werkafspraken. HaCa neemt, vanwege de expertise van de transmurale centra in Zuidoost Brabant, deel aan deze werkgroep. haca/jaarverslag 2011/HvB 6

7 Regionale Transmurale Afspraken De vier transmurale stichtingen in Zuidoost Brabant (HaCa, Transmáx, Thema en Quartz) hebben zich tot doel gesteld regionaal transmurale afspraken (RTA s) te ontwikkelen en te implementeren. Wanneer alle transmurale stichtingen zijn betrokken spreekt men van een RTA, bij deelname van twee of drie transmurale stichtingen van een sub-rta. Dit wordt via een projectmatige aanpak gedaan door een vertaalslag te maken van de landelijke transmurale afspraken (LTA s) of andere landelijke richtlijnen (NHG, CBO). Onderwerpen worden gekozen op basis van behoefte uit het veld, ervaren knelpunten in de transmurale samenwerking, het verschijnen van nieuwe landelijke richtlijnen of de relevantie van een onderwerp vanwege bijvoorbeeld frequent voorkomen van een bepaald ziektebeeld. De regionale implementatie vindt plaats door het verspreiden van een samenvattingskaart, zo nodig aangevuld met een toelichting, aan alle huisartsen, alle specialisten en specialisten ouderengeneeskunde en op indicatie de apothekers in de regio of bijvoorbeeld de jeugdartsen of andere disciplines die betrokken zijn. De RTA s kunnen worden opgenomen in de regionale klapper met samenwerkingsafspraken, en zijn ook digitaal te vinden via de websites van de transmurale stichtingen. In 2011 is de volgende RTA verschenen: Kindergeneeskunde: Astma bij kinderen De volgende RTA s zijn in ontwikkeling: Dementie Chronische nierschade, update Zwelling in de hals Antistolling Overdracht in de palliatieve fase Prostaatdiagnostiek Werkwijze RTA s De besturen van de transmurale stichtingen zijn gezamenlijk opdrachtgever voor transmurale projecten. De projecten zijn opgenomen in een gezamenlijk jaarplan. Eén van de transmuraal coördinatoren is projectleider, werkt een projectplan uit en een stelt een werkgroep samen waarin de meest relevante betrokken medische beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Het komen tot een RTA wordt gefaciliteerd en gefinancierd uit de reguliere middelen van de transmurale stichtingen. Voor de implementatie van een RTA middels het uitbrengen van een samenvattingskaart, nascholingen, ondersteuning e.d. wordt samengewerkt met regionale organisaties of worden (actief) projectgelden aangevraagd bij externe financiers, dan wel sponsoren 1. In de regionale werkgroep worden de landelijke (transmurale) richtlijnen als inhoudelijk uitgangspunt genomen. Uitgewerkt wordt hoe eerste en tweede lijn deze inhoud op elkaar kunnen afstemmen. Hoe samenwerking vorm zou moeten krijgen bij het verwijzen, terugverwijzen en afspraken rondom gezamenlijke behandeling. Tevens wordt geïnventariseerd welke inhoudelijke dan wel randvoorwaardelijke knelpunten bestaan in de (beoogde) samenwerking. Indien van toepassing, worden de conceptteksten voorgelegd aan referenten. Dit kunnen andere specialismen zijn of de zorggroepen in de eerstelijn. 1 Met (commerciële) sponsoren worden sponsorovereenkomsten opgesteld welke zijn getoetst aan de sponsorregels voor de gezondheidszorg (Gedragscode sponsoring en uitwerkingsnormen gunstbetoon van de stichting Code Geneesmiddelen Reclame: Commerciële sponsoren worden/zijn niet betrokken bij de totstandkoming van de inhoudelijke samenwerkingsafspraken tussen 1e en 2e lijn. Commerciële sponsoren kunnen wel ondersteuning bieden bij de implementatie van een RTA middels nascholing en faciliteren van de bijeenkomsten. haca/jaarverslag 2011/HvB 7

8 Regionale Transmurale Afspraken De concept regionale transmurale afspraken worden, voordat ze worden vastgesteld, ter becommentariëring voorgelegd aan de betrokken specialistische maatschappen, en de huisartsen, verenigd in de Huisartsenkring of RHV, of zorggroepen en de kwaliteitsraad van de Huisartsenkring Zuidoost Brabant. Indien de afspraken betrekking hebben op de samenwerking rondom farmacotherapie, worden deze ook voorgelegd aan de geneesmiddelencommissies in de ziekenhuizen en de kwaliteitskringen van de openbare apothekers. Tenslotte vindt formele accordering door de opdrachtgever plaats. Nieuw verschenen RTA s Astma bij kinderen In de herziene consensus "Astma bij kinderen" van 2009 van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde en de Global Initiative for Asthma van de WHO worden nieuwe inzichten rondom de diagnostiek en behandeling van astma bij kinderen beschreven. Deze richtlijn vormt de basis van een RTA Astma bij kinderen, die in 2011 is ontwikkeld. Het doel van deze samenwerkingsafspraak is een afstemming van het beleid rondom diagnostiek en behandeling van kinderen met astma in de eerste en tweede lijn. RTA s in de implementatie- en evaluatiefase Overgewicht bij kinderen Na het verschijnen van de RTA overgewicht bij kinderen (2009) is in 2010 verder gewerkt aan een implementatie en evaluatieplan. De werkgroep wil graag de vinger aan de pols houden voor wat betreft de voortgang van de implementatie van deze RTA. Dit temeer omdat er verschillende disciplines en organisaties bij betrokken zijn. De veronderstelling is, dat door de extra aandacht en de RTA er meer kinderen worden herkend met overgewicht en obesitas en dat daarvoor het juiste verwijskanaal wordt gebruikt en een goede informatieoverdracht plaats vindt. De resultaten van de nulmeting en nameting in 2010 zijn in het najaar van 2011 met de werkgroep besproken. Omdat de cijfers uit de nulmeting en nameting van 2012 niet compleet waren, is besloten tot een prospectieve meting 2011/2012. Deze cijfers, nieuwe richtlijnen en de ontwikkelingen in de regio op het gebied van beschikbare interventies zullen de basis vormen voor een update van de RTA in RTA s in ontwikkeling Dementie Iedere beroepsgroep heeft momenteel een eigen standaard voor het diagnosticeren van dementie binnen de eerste- of tweedelijns gezondheidszorg. Hierdoor is er geen integrale verdeling van taken en verantwoordelijkheden wat betreft signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie. Om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen worden samenwerkingsafspraken opgesteld waarin de rol van iedere zorgverlener omschreven wordt. Chronische nierschade, update Gebruikers hebben op de in 2010 verschenen RTA chronische nierschade feedback gegeven, tekstueel, als ook inhoudelijk. Naar aanleiding van deze feedback is in 2011 een herziene versie ontwikkeld. Deze wordt begin 2012 voorgelegd aan de kwaliteitsraad. haca/jaarverslag 2011/HvB 8

9 Zwelling in de hals Huisartsen kunnen meer regie voeren op de diagnostiek en discriminatie voor wel/niet doorverwijzen door het diagnostisch beleid aan te passen. Een echografie van de hals kan gebruikt worden om de zwelling te onderzoeken op: hoe deze eruit ziet, of er meer zijn, wel/geen cyste, oorzaak e.d. Daarnaast kan een cytologische punctie worden verricht. Zeker bij een schildkliernodus is dat de gouden standaard, die nog te weinig wordt toegepast in de eerstelijn. Hiervoor hoeft in eerste instantie echter niet te worden verwezen; de uitslag van de cytologische punctie is bepalend voor verwijzing, en kan derhalve veel patiënten uit de tweedelijn houden. Afhankelijk van de aard van de zwelling geldt: zelf weghalen, niets doen, verwijzen. In de RTA worden richtlijnen geformuleerd m.b.t. de indicaties voor diagnostiek, welke diagnostiek, en het beleid na uitslag. Antistolling Als uitgangspunt voor de RTA antistolling wordt de LESA van 2011 genomen. Het doel is te komen tot eenduidige afspraken over het starten, het stoppen, comedicatie en het onderbreken van antistolling, de rol van de trombosediensten daarin en de onderlinge communicatie daarbij. Overdracht in de palliatieve fase Voor patiënten die vanwege hun aandoening in de zogenaamde palliatieve fase zitten, is de continuïteit van zorg en dan vooral de goede overdracht tussen de diverse betrokkenen van groot belang. De volgende observaties hebben ertoe geleid dat de overdracht van palliatieve patiënten af zou moeten wijken van de normale overdracht en uitgewerkt moet worden in een regionale transmurale afspraak. - De tijdigheid van de overdracht: het gebeurt nog te vaak dat een overdracht pas in een laat stadium plaats vindt. - De complexiteit van de overdracht: de overdracht omvat meestal complexe medische onderwerpen, complexe verpleegkundige onderwerpen, psycho sociale onderwerpen als zaken zoals de draaglast van de woonomgeving van de patiënt. Prostaatdiagnostiek Er is onduidelijkheid m.b.t. screening en diagnostiek met behulp van de PSA bepaling. Een regionale transmurale afspraak kan de eerste lijn en betrokken specialisten in de tweede lijn handvatten bieden wanneer wel/niet een PSA bepaling te laten doen. Dit biedt ook ondersteuning bij de geruststelling van patiënten. haca/jaarverslag 2011/HvB 9

10 Projecten ZorgDomein Beheer inhoudelijke afspraken ZorgDomein HaCa heeft ook in 2011 de coördinatie en het up-to-date houden van gemaakte transmurale afspraken, het beheer van de toegangstijden en tekstuele en inhoudelijke aanpassingen in ZorgDomein uitgevoerd. Met de borging van de ZorgDomeinactiviteiten in de lijn is, nadat de nieuwe organisatiestructuur van het Catharina Ziekenhuis een feit was, in 2011 opnieuw een start gemaakt. Onder verantwoordelijkheid van de nieuwe zorggroepmanager zullen de afdelingen verantwoordelijk gemaakt worden voor het contentbeheer van ZorgDomein (tekstueel, toegangstijden, patiënteninformatie), de logistiek en de managementrapportages. De verantwoordelijkheid voor de medisch inhoudelijke werkafspraken in ZorgDomein blijft bij HaCa. Implementatie 1 e lijns diagnostiek in ZorgDomein In 2010 is in de regio gestart met de implementatie van de 1 e lijns diagnostiek in ZorgDomein. Het Catharina Ziekenhuis is gestart met het aanbieden van digitaal aanvragen van de laboratoriumdiagnostiek. Eind 2011 is ook het Catharina Ziekenhuis gestart met de voorbereidingen om de 1 e lijns diagnostiek Radiologie, endoscopie en functie onderzoek beschikbaar te maken via ZorgDomein voor verwijzers. HaCa heeft het aanbod geïnventariseerd. Begin 2012 wordt het aanbod door HaCa in ZorgDomein geplaatst. Medische overdracht Door de deelnemende partijen van het Netwerk Ketenzorg is aangegeven dat er knelpunten bestaan in de overdracht, zowel op inhoud als logistiek. De deelnemende transmuraal coördinatoren (HaCa, Transmáx) hebben in kaart gebracht hoe de overdracht verloopt, en waar hiaten of knelpunten bestaan. Het netwerk heeft de coördinatoren verzocht een projectvoorstel te doen voor een verbetertraject, waarbij een prioritering is aangebracht: medicatieoverdracht, vervolgens medische overdracht en verpleegkundige overdracht. Het project start in 2012, de coördinatoren rapporteren aan het netwerk. Telenefrologie HaCa is op verzoek van de regionale werkgroep RTA Chronische nierschade een pilot gestart met telenefrologie in het Catharina Ziekenhuis. Er was behoefte om de consultaties van nefrologen door huisartsen meer gestructureerd te laten verlopen. Begin 2012 komt telenefrologie beschikbaar voor huisartsen via ZorgDomein. Later dat jaar zal naar verwachting de toepassing regionaal worden uitgerold. haca/jaarverslag 2011/HvB 10

11 Communicatie HaCa nieuwsbrief In 2011 zijn zes edities van de HaCa nieuwsbrief uitgegeven. In bijlage 4 vindt u een overzicht van de onderwerpen. Tijdschrift HaCaSpect Om de communicatie tussen huisartsen en specialisten te bevorderen, om wetenschappelijk onderzoek binnen het Catharina Ziekenhuis bekendheid te geven en te stimuleren en als forum voor huisartsen om te publiceren en protocollen te bespreken brengt HaCa in samenwerking met de afdeling Communicatie van het Catharina Ziekenhuis het tijdschrift HaCaSpect uit. In 2011 zijn twee nummers van het tijdschrift HaCaSpect verschenen. Nummer 21 verscheen in maart en nummer 22 in december. Het Eindverslag, een uitgave in opdracht van de Stichting OverEIND, die ondersteund wordt door de redacties van HaCaSpect en Transmáx, is verschenen in juli. In bijlage 5 vindt u de inhoudsopgave van deze nummers. Website Op de website van HaCa is alle relevante informatie te vinden over de diverse projecten, een overzicht van de RTA s, een nascholingsagenda en het archief van de nieuwsbrieven en HaCaSpect. Communicatie binnen de ziekenhuisorganisatie Er heeft in 2012 op indicatie afstemming plaatsgevonden met de diensthoofden van de verschillende ondersteunende en stafafdelingen van het ziekenhuis (IenA, F&I, Kwaliteit, Ketenzorg, O&O, Marketing & Communicatie, Zorgadministratie) over het jaarplan en eventuele raakvlakken. haca/jaarverslag 2011/HvB 11

12 Nascholing HaCa organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en specialisten. Hierdoor proberen we een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht en een ontmoetingsplaats te bieden voor huisartsen en specialisten om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. Voor een overzicht van het nascholingsprogramma 2011 kunt u terecht in bijlage 3. Grand Café HaCa Het doel van de Grand Cafés is het uitwisselen van wensen en knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Ook de artsen in opleiding van het betreffende specialisme, en nurse practitioners uit huisartsenpraktijken worden hiervoor uitgenodigd. Vooraf wordt geïnventariseerd bij de huisartsen en de betreffende specialisten welke vragen zij voor elkaar hebben en welke onderwerpen zij graag willen bespreken met elkaar. Dit resulteert in een leuk, afwisselend en informeel programma waarin naast inhoudelijke onderwerpen ook de samenwerking tussen huisartsen en specialisten ter sprake komt. Een inmiddels vast onderdeel is de rondleiding op de betreffende polikliniek of functie afdeling van het betreffende specialisme. De avond wordt voorgezeten door een van de huisartsen en er verschijnt een verslag met leerpunten dat aan alle huisartsen en de betreffende specialisten wordt verstuurd. Een Grand Café wordt op basis van de verslaglegging geaccrediteerd voor huisartsen voor de duur van de bijeenkomst (2 uur). In 2011 is driemaal een Grand Café georganiseerd: Op 22 maart Geriatrie (opkomst 16, 7 specialisten ouderengeneeskunde, en 5 specialistisch verpleegkundigen huisartsenzorg). Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: - Dementie - MOC - Multimorbiditeit: afwegingen over-/onderdiagnostiek en over-/onderbehandeling - Veiligheid van de oudere patiënt in het ziekenhuis - Communicatie met verwijzers - Bereikbaarheid - Capaciteit - Lustrum Geriatrie Op 14 juni Kindergeneeskunde (opkomst 7 huisartsen en 3 specialistisch verpleegkundigen huisartsenzorg). Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: - Bereikbaarheid - Verwijzing naar de kinderarts en SEH: - Bejegening: - ZorgDomein - Kindermishandeling: - Kinder astma advies poli - Plagiocefalie - ADHD - Alcoholpoli Op 13 oktober Gynaecologie (opkomst 16 huisartsen). Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: - Oncologie - Fertiliteit - Verloskunde - Endoscopie - Bekkenbodemteam - ZorgDomein - Bereikbaarheid - Berichtgeving haca/jaarverslag 2011/HvB 12

13 Nascholing Bedside Teaching De Bedside Teaching wordt elke maand gehouden op de 3 e dinsdag, behalve in vakantieperioden. Voorheen betrof dit een vaste groep huisartsen, maar gezien de geringe opkomst is vanaf 2010 deze scholing toegankelijk voor alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om deze nieuwe opzet voldoende onder de aandacht te brengen is de uitnodiging aangepast. Doel van de Bedside Teaching is deskundigheidsbevordering en verbetering van de afstemming tussen de eerste- en tweedelijn. De onderwerpen worden gepresenteerd door specialisten uit het Catharina Ziekenhuis en voorbereid samen met de huisartscoördinator. OverEINDse dagen 2011 De 12 e conference van de Stichting OverEIND werd georganiseerd in Florence. De groepsgrootte was 110 deelnemers, waarvan 36 huisartsen, 5 specialisten ouderengeneeskunde en 31 medisch specialisten. De conferentie was geaccrediteerd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. In bijlage 6 staat het complete programma van de OverEINDse dagen. Gezamenlijke nascholingen huisartsen en specialisten Nonverbale communicatie in de spreekkamer Ruim 90% van onze communicatie verloopt non-verbaal. Wanneer inhoud en non-verbale signalen elkaar tegenspreken, blijkt in de praktijk lichaamstaal doorslaggevend. In de meeste (huis)artsenopleidingen en gesprektrainingen komt dit deel van de communicatie marginaal aan bod. Daarom is voor huisartsen en specialisten op 1 maart 2011 een training gegeven, waaraan 10 huisartsen, 1 specialist ouderengeneeskunde en 2 medisch specialisten deelnamen. Juridische aspecten van het medisch handelen In dit scholing zijn wettelijke bepalingen besproken die directe invloed hebben op het dagelijks functioneren in de praktijk. Een en ander is toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie en casuïstiek. Aan deze scholing op 23 november 2011 namen 6 huisartsen en 5 jeugdartsen deel. Vaardigheidstraining voor huisartsen In het voorjaar is een beginnerscursus ECG in combinatie met consultatiebesprekingen gehouden (5 bijeenkomsten). De cursus en de consultatiebespreking worden geleid door een huisarts en cardioloog. Hieraan namen 10 huisartsen, 5 specialisten ouderengeneeskunde en 1 nurse practitioner i.o. deel. LOK scholing In samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap en Quartz is het nascholingsprogramma Beleid bij lichamelijk onverklaarde klachten omgevormd tot een regionale scholing voor huisartsen, medisch specialisten en praktijkondersteuners GGZ, waarin vroegherkenning, het aanleren van effectieve cognitief-gedragstherapeutische gesprekstechnieken en een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines centraal staan. De scholing is aangepast naar de regionale situatie, door inzet van gespecialiseerde docenten uit de regio en de ervaringen opgedaan met de LOK-poli s in de regio. haca/jaarverslag 2011/HvB 13

14 Ondertekening jaarverslag Ondertekening door bestuurders en toezichthouders: Eindhoven, juni 2011 B.E.E.M. van den Borne Voorzitter P.J. Wouda Vice-voorzitter P.L. Batenburg Penningmeester P.J.M. Bertholet Bestuurslid F.A. van der Meulen-Wittkämper Bestuurslid M.J.W.T. Scherders Bestuurslid C.J.A.M. Konings Bestuurslid haca/jaarverslag 2011/HvB 14

15 Bijlagen behorende bij het HaCa jaarverslag Jaarplan HaCa 2. Werkgroepen HaCa 3. Nascholingsprogramma 4. Onderwerpen Nieuwsbrief 5. Inhoud HaCaSpect 6. Programma OverEINDse dagen 7. Financieel jaarverslag haca/jaarverslag 2011/HvB 15

16 Bijlage 1. Jaarplan HaCa 2011 Samenwerking: Verdere implementatie en borging van de werkwijze rondom de ontwikkeling van RTA s Informatie uitwisseling SEH-huisartsen. Deelname aan project uitwisseling labgegevens bij nierfunctiestoornissen. Project informatie-uitwisseling cytostatica. Betrekken van huisartsen bij de totstandkoming van klinische zorgpaden in het Catharina Ziekenhuis is verankerd in de procedure klinische zorgpaden (i.s.m. Kwaliteit en Veiligheid) Het aanvragen van labdiagnostiek in het Catharina Ziekenhuis is voor huisartsen mogelijk via ZorgDomein. In samenwerking met de afdeling marketing ontwikkelen van communicatiemiddelen ten behoeve van de supraregionale verwijzers voor het oncologische en cardiologische zorgaanbod van het Catharina Ziekenhuis. Landelijk handboek voor ontwikkelen van RTA s Ontwikkeling en implementatie richtlijnen en werkafspraken Volgens het regionale jaarplan van de 4 transmurale stichtingen in ZOB worden (Sub)Regionale Transmurale Afspraken (RTA) in 2011 ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. De volgende nieuwe RTA s zijn ontwikkeld en geïmplementeerd: Astma bij kinderen, Signalering kindermishandeling in de acute fase, Dementie, Prostaatdiagnostiek, Antistolling (o.v. na verschijnen LESA). Alle RTA s worden volgens een vast schema minimaal elke 3 jaar geëvalueerd en zo nodig geupdate. Indien er nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen of knelpunten zijn vindt deze update eerder plaats. In 2011 zijn geëvalueerd: Overgewicht bij kinderen, Chronische nierschade, FKO maagklachten, Hartfalen, Dermatologisch formularium, DVT Alle RTA s zijn voor de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis te vinden op DKS, er is een werkwijze voor het up-to-date houden hiervan ontwikkeld i.s.m. Kwaliteit en Veiligheid. Communicatie Er zijn 6 HaCa nieuwsbrieven uitgegeven. Er zijn 2 nummers van het tijdschrift HaCaSpect uitgegeven. Er is 1 Eindverslag n.a.v. de OverEINDse dagen verschenen i.s.m. Transmáx. De HaCa website is maandelijks up-to-date gebracht. Er is structureel overleg gevoerd met alle betrokken interne en externe relaties van HaCa. Nascholing Er heeft plaatsgevonden: 4 x een Grand Café 10 x een Bedside Teaching Evaluatie van nieuwe formule van Bedside Teaching 2 x een gezamenlijke nascholing voor huisartsen en specialisten 1x OverEINDse dagen 3x een vaardigheidstraining voor huisartsen cursus LOK i.s.m. de transmurale centra in ZOB gezamenlijk symposium met Transmáx haca/jaarverslag 2011/HvB 16

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Jaarbericht 2010 Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Transmurale samenwerking noodzakelijk Het is ook in 2010 nog actueel dat, wanneer vanuit de ziekenhuisgedachte zorg wordt

Nadere informatie

R A A K L I J N E N. Redactioneel Raaklijnen. Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium. Grande Conférence 2010

R A A K L I J N E N. Redactioneel Raaklijnen. Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium. Grande Conférence 2010 Qualiteit regionale transmurale zorg Twintigste jaargang nummer 4 oktober 2010 Redactioneel Raaklijnen Quartz viert 20-jarig bestaan met symposium Grande Conférence 2010 CVA nazorgprocedure: helpen bij

Nadere informatie

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Uitgangspunten van de organisatie Profiel van de organisatie Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Inhoud 1 Uitgangspunten van de organisatie 1 1.1 Voorwoord raad van bestuur 1 1.2 Voorwoord raad van toezicht 5 2 Profiel van de organisatie 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van de

Nadere informatie

6 Veilig Incident Melden in de eerste en tweede lijn op 13 GHB-intoxicatie de Spoedeisende hulp 25 Uitwisseling van laboratoriumwaarden

6 Veilig Incident Melden in de eerste en tweede lijn op 13 GHB-intoxicatie de Spoedeisende hulp 25 Uitwisseling van laboratoriumwaarden 6 Veilig Incident Melden in de eerste en tweede lijn 13 GHB-intoxicatie op de Spoedeisende hulp 25 Uitwisseling van laboratoriumwaarden HaCaSpect is een uitgave van HaCa en wordt gratis verspreid onder

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

Vanuit het bureau. November 2009. 18e jaargang Nummer. In dit nummer. 4 Bijlagen:

Vanuit het bureau. November 2009. 18e jaargang Nummer. In dit nummer. 4 Bijlagen: November 2009 Bulletin In dit nummer Vanuit het bureau 1 Portret maatschap Gynaecologie 3 Huisartsen staan nooit in de wacht. Maatschap Gynaecologie hecht waarde aan het leveren van hoge kwalitatieve zorg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Voorwoord Tweeduizendveertien een jaar van volop doorpakken op ons beleidsplan We houden koers en de daarin genoemde thema s. Het efficiënt en doelgericht werken kreeg verder haar beslag door het voortzetten

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers

Inleiding 3. Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam. 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken. 5 Onze opdrachtgevers JAARPLAN 2015 Inhoud Inleiding 3 Over 1ste Lijn Amsterdam 5 Dit is 1ste Lijn Amsterdam 5 Onze missie is verbinden, verbeteren en versterken 5 Onze opdrachtgevers 6 De programmalijnen 6 A. A.1 A.2 A.3 B.

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud Inleiding..... 2 Algemeen..... 3 Organogram..... 4 Bestuursmodel.... 5 Missie en Visie.... 6 De opbouw van onze praktijkpopulatie. 7 Populatiestratificatie.... 9 Samenstelling wijkpopulatie.. 10

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE

december 2013 In dit nummer o.a: Jaargang 9, nummer 6 MCCE december 2013 1-2TJE IS HET INFORMATIEBULLETIN VAN MCC EEMLAND, MEANDER MEDISCH CENTRUM, MEANDER DIAGNOSTISCH CENTRUM, GGZ CENTRAAL EN SYMFORAMEANDER - CENTRUM VOOR PSYCHIATRIE, VOOR 1E- EN 2E LIJNS ZORGAANBIEDERS

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Beschrijving randvoorwaarden Colofon Titel Concept-handreiking Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie