JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

2 Jaarverslag Transmuraal Centrum HaCa, 2011 Pagina Voorwoord 3 Organisatie en formatie 4 Samenwerking 5 HaCa nieuwe stijl Berichtgeving Loketfunctie Transmuraal Coördinatoren overleg (TCO) Regio overleg Zuidoost Brabant (RCO) Netwerk ketenzorg Catharina Ziekenhuis Landelijke Federatie Medisch coördinerende centra (FMCC) Regionale Transmurale Afspraken 7 Werkwijze RTA s Nieuw verschenen RTA s RTA s in de implementatie- en evaluatiefase RTA s in ontwikkeling Projecten 10 ZorgDomein Medische overdracht Telenefrologie Communicatie 11 HaCa Nieuwsbrief Tijdschrift HaCaSpect Website Communicatie binnen de ziekenhuisorganisatie Nascholing 12 Grand Café HaCa Bedside Teaching OverEINDse dagen Gezamenlijke nascholingen huisarts specialist Vaardigheidstraining voor huisartsen LOK-scholing Ondertekening jaarverslag 14 Bijlagen Jaarplan HaCa 2. Werkgroepen HaCa 3. Nascholingsprogramma 4. Onderwerpen Nieuwsbrief 5. Inhoud HaCaSpect 6. Programma OverEINDse dagen 7. Financieel jaarverslag haca/jaarverslag 2011/HvB 2

3 Voorwoord Het jaar 2011 stond in het teken van een heroriëntatie van de activiteiten van HaCa, mede naar aanleiding van de huidige veranderingen in de zorg. Hiertoe heeft begin 2011 een stakeholders bijeenkomst plaatsgevonden, waarin de wensen en behoeften ten aanzien van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn zijn besproken. Uit deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat HaCa in de afgelopen jaren een belangrijke functie heeft vervuld bij het verbeteren van het contact tussen huisartsen en specialisten en dat daardoor het ziekenhuis voor de huisartsen makkelijker te benaderen is geworden. Er is dan ook besloten om het actieve beleid dat Haca voert op de transmurale samenwerking en afstemming in stand te houden. Aanvullend is besloten dat het voorzitterschap vanaf heden zal worden ingevuld door een huisarts bestuurslid. In 2011 zijn er enkele personele wijzigingen opgetreden. Medisch coördinator Susan van den Bergh heeft na 9 jaar HaCa een andere functie aanvaard. Paul Wouda heeft het voorzitterschap overgenomen, ondergetekende heeft het bestuur (eveneens na 9 jaar) verlaten en is vervangen door Jean Paul de Zoete (chirurg). Ik wens u veel leesplezier. Ben van den Borne, voorzitter HaCa (tot januari 2012) haca/jaarverslag 2011/HvB 3

4 Organisatie en formatie Het HaCa bestuur bestaat uit minimaal 3 huisartsen, minimaal 3 specialisten van het Catharina Ziekenhuis (huisartsen en specialisten zijn paritair vertegenwoordigd), en één lid uit de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Minimaal 1 van de huisartsen zit namens de Huisartsenkring in het bestuur en 1 is lid van het kwaliteitsorgaan van de huisartsen. Minimaal 1 specialist zit namens het Stafbestuur in het bestuur. De samenstelling is zodanig dat commitment zowel bij specialisten van het Catharina Ziekenhuis als huisartsen in de regio gewaarborgd is. Het bestuur kent een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester. Het bestuur van de Stichting HaCa was in 2011 als volgt samengesteld: Ben van den Borne, longarts Catharina Ziekenhuis Paul Wouda, huisarts Eindhoven Piet Batenburg, raad van bestuur Catharina Ziekenhuis Pieter Bertholet, huisarts Eindhoven Stijn Konings, internist Catharina Ziekenhuis Mark Scherders, psychiater Catharina Ziekenhuis Francisca Wittkämper, huisarts Best voorzitter vice-voorzitter penningmeester bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid Het bestuur is belast met het algemeen beleid en de dagelijkse leiding over de stichting, is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting en legt verantwoording af over de wijze waarop is bestuurd. Omdat een aantal bestuursleden vanuit een specifieke partij bij de huisartsen of uit het Catharina Ziekenhuis participeert, is op die manier de informatievoorziening middels relevante schriftelijke stukken en mondelinge terugkoppeling gewaarborgd. Dit moet een belangrijke bijdrage leven aan draagvlak en commitment bij de achterban. Terugkoppeling op grote lijnen van projecten vindt plaats in het bestuur. Voor tussentijdse, operationele vragen zijn portefeuilles verdeeld over bestuursleden op de onderwerpen Nascholing, Implementatie richtlijnen, ICT, Diagnostiek en Communicatie HaCa heeft de volgende medewerkers: Medisch coördinator (0.67 fte) met als taken de beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoering, het formeel vertegenwoordigen van de stichting naar buiten toe en het regelen van de dagelijkse gang van zaken van de stichting. In 2011 was als medisch coördinator werkzaam voor de stichting: Hennie van Bavel Secretariaat (0,67 fte) ter ondersteuning van de taken van de medisch coördinator. In 2011 was als secretaresse werkzaam voor de stichting: Jolanda Oosterwaal. De boekhouding van de stichting wordt gevoerd door een adviseur van de afdeling Financiën en Informatisering van het Catharina Ziekenhuis. Daarvoor wordt vijf uur per maand gefactureerd. In 2011 was als boekhouder werkzaam voor de stichting: Elvira Kikstra. haca/jaarverslag 2011/HvB 4

5 Samenwerking HaCa nieuwe stijl. Vanaf de oprichting van HaCa in 1998 heeft de zorg niet stil gestaan. Er zijn volop nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanwezigheid van eerstelijns zorggroepen in onze regio, de komst van de marktwerking en de integrale bekostiging. Het Catharina Ziekenhuis is samen met HaCa eind 2010 een proces gestart om de wensen en behoeften in de onderlinge samenwerking tussen eerste- en tweedelijn opnieuw met elkaar vast te stellen. Tijdens een stakeholders bijeenkomst begin 2011 zijn de behoeften ten aanzien van samenwerking en transmurale zaken uitgesproken, en is er op basis daarvan een advies geformuleerd naar het bestuur van HaCa. Dit advies heeft geresulteerd in een overgang naar een andere organisatievorm. Inbedding binnen het Catharina Ziekenhuis om zo de aansluiting van de loketfunctie beter te laten functioneren. Vanuit de wens om te blijven voldoen aan de waarborgen van onafhankelijkheid en objectiviteit, is ervoor gekozen voor het in stand houden van de aansturingsvorm, het HaCa bestuur met daarin vertegenwoordiging van huisartsen, medisch specialisten en raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Berichtgeving De berichtgeving aan huisartsen vanuit het ziekenhuis en tussen huisartsen en specialisten bij gedeelde zorg, opname en ontslag en overlijden is een continue aandachtspunt van HaCa. De berichtgeving komt in vele projecten en activiteiten aan de orde. Ook in 2011 zijn knelpunten benoemd t.a.v. de inhoud van de diverse berichten. Bijvoorbeeld de berichtgeving bij oncologische zorg (medicatie overdracht, berichtgeving bij slecht nieuws) en bij oogheelkunde (onvoldoende aansluiting bij het HIS) en transferpunt. In het derde kwartaal van 2011 is overgegaan tot het elektronisch verzenden van de berichten van het transferpunt. Gesprekken met huisartsen t.b.v. verbetering van de oncologische berichtgeving zijn gestart. Loketfunctie HaCa is herkenbaar als loket, zowel voor huisartsen, als voor de medisch specialisten uit het Catharina Ziekenhuis. De meldingen die bij HaCa binnenkomen zijn van allerlei aard, onder te verdelen in: - Verzoeken tot ondersteuning bij projecten (in- en extern) (45%) - Klachten (15%) - Verzoeken om adresgegevens (etiketten) t.b.v. berichtgeving, wijzigingen praktijkgegevens e.d. (9%) - Ondersteuning bij ZorgDomein (zowel inhoudelijk als logistiek) (16%) - Anders (advies, betrekken input van huisartsen etc) (15%) Transmuraal Coördinatoren Overleg (TCO) Er vindt overleg plaats met de regionale transmurale stichtingen, te weten Quartz, THEMA, Transmáx en HaCa. Tijdens dit overleg vindt afstemming plaats over het regionale werkplan en de RTA s in ontwikkeling. In 2011 kwam het TCO 6x bijeen, de besproken thema s in 2011 waren: Afstemming jaarplannen en regionaal jaarplan. Afstemming m.b.t. nascholingen. Werkwijze en evaluatie RTA s. Afstemming externe communicatie rondom gezamenlijke initiatieven. Uitwisseling informatie rondom diverse projecten. Landelijke activiteiten FMCC Kwaliteitsraad Ontwikkelingen regionale transmurale centra ZorgDomein: - eerstelijns diagnostiekaanbod. - spoedverwijzingen SEH. - wijzigingsverzoeken. haca/jaarverslag 2011/HvB 5

6 Samenwerking Regio Overleg Zuidoost Brabant (RCO) Twee keer per jaar vindt, onder leiding van de transmurale stichtingen, overleg plaats met Diagnostiek voor U, FAST, de Huisartsenkring en de Stichting KOH. Het doel van dit overleg is komen tot een regionaal afgestemd kwaliteitswerkplan voor huisartsen, waarin we proberen de ontwikkeling van RTA s, nascholingen en activiteiten van de betrokken organisaties in de eerste lijn zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en op elkaar aan te laten sluiten. Besproken thema s in 2011 waren: Werkwijze kwaliteitsraad Regionale afstemming nascholingen - regionaal scholingsoverzicht - procedure werkwijze kwaliteitsbeleid nascholingsaanbod Afstemming RTA ontwikkeling en scholingsaanbod Netwerk Ketenzorg Catharina Ziekenhuis 4 maal per jaar komt het netwerk Ketenzorg bijeen. Hierin participeren externe partijen die een samenwerkingsrelatie hebben met het Catharina Ziekenhuis. Landelijke Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC) Bij het FMCC zijn ruim 20 medisch coördinerende centra (MCC) aangesloten die verspreid over Nederland zijn gericht op samenwerking en ketenzorg in de eigen regio. Het FMCC tracht door onderlinge uitwisseling van ervaringen en deskundigheden de individuele MCC s te ondersteunen, en daarnaast de positie en financiering van MCC s landelijk te stimuleren. Om het gebruik van elkaars regionale transmurale afspraken (RTA s) te stimuleren en te faciliteren is enkele jaren geleden door MCC Klik Zwolle een verzamelsite ontwikkeld waarop vele in den lande ontwikkelde RTA s te vinden zijn. Dankzij financiering van de Federatie van medisch coördinerende centra (FMCC) is deze site vanaf januari 2012, openbaar (www.afsprakenhuisartsenspecialist.nl ). De verzamelsite bevat nu honderden RTA s, gerangschikt per onderwerp, benoemd naar plaats van herkomst en jaar van publicatie. Sommigen zijn beperkt en bevatten vooral de logistiek, anderen zijn uitgebreid met ondermeer vermelding van wat de huisarts kan doen alvorens er van eventuele verwijzing sprake is. Die laatste versies zijn het meest waardevol omdat daarmee ook presentaties en nascholing kunnen plaatsvinden, essentieel voor een goede implementatie. Er is een werkgroep samengesteld vanuit de deelnemers aan het FMCC, die een landelijk format maken voor de ontwikkeling van regionale transmurale werkafspraken. HaCa neemt, vanwege de expertise van de transmurale centra in Zuidoost Brabant, deel aan deze werkgroep. haca/jaarverslag 2011/HvB 6

7 Regionale Transmurale Afspraken De vier transmurale stichtingen in Zuidoost Brabant (HaCa, Transmáx, Thema en Quartz) hebben zich tot doel gesteld regionaal transmurale afspraken (RTA s) te ontwikkelen en te implementeren. Wanneer alle transmurale stichtingen zijn betrokken spreekt men van een RTA, bij deelname van twee of drie transmurale stichtingen van een sub-rta. Dit wordt via een projectmatige aanpak gedaan door een vertaalslag te maken van de landelijke transmurale afspraken (LTA s) of andere landelijke richtlijnen (NHG, CBO). Onderwerpen worden gekozen op basis van behoefte uit het veld, ervaren knelpunten in de transmurale samenwerking, het verschijnen van nieuwe landelijke richtlijnen of de relevantie van een onderwerp vanwege bijvoorbeeld frequent voorkomen van een bepaald ziektebeeld. De regionale implementatie vindt plaats door het verspreiden van een samenvattingskaart, zo nodig aangevuld met een toelichting, aan alle huisartsen, alle specialisten en specialisten ouderengeneeskunde en op indicatie de apothekers in de regio of bijvoorbeeld de jeugdartsen of andere disciplines die betrokken zijn. De RTA s kunnen worden opgenomen in de regionale klapper met samenwerkingsafspraken, en zijn ook digitaal te vinden via de websites van de transmurale stichtingen. In 2011 is de volgende RTA verschenen: Kindergeneeskunde: Astma bij kinderen De volgende RTA s zijn in ontwikkeling: Dementie Chronische nierschade, update Zwelling in de hals Antistolling Overdracht in de palliatieve fase Prostaatdiagnostiek Werkwijze RTA s De besturen van de transmurale stichtingen zijn gezamenlijk opdrachtgever voor transmurale projecten. De projecten zijn opgenomen in een gezamenlijk jaarplan. Eén van de transmuraal coördinatoren is projectleider, werkt een projectplan uit en een stelt een werkgroep samen waarin de meest relevante betrokken medische beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Het komen tot een RTA wordt gefaciliteerd en gefinancierd uit de reguliere middelen van de transmurale stichtingen. Voor de implementatie van een RTA middels het uitbrengen van een samenvattingskaart, nascholingen, ondersteuning e.d. wordt samengewerkt met regionale organisaties of worden (actief) projectgelden aangevraagd bij externe financiers, dan wel sponsoren 1. In de regionale werkgroep worden de landelijke (transmurale) richtlijnen als inhoudelijk uitgangspunt genomen. Uitgewerkt wordt hoe eerste en tweede lijn deze inhoud op elkaar kunnen afstemmen. Hoe samenwerking vorm zou moeten krijgen bij het verwijzen, terugverwijzen en afspraken rondom gezamenlijke behandeling. Tevens wordt geïnventariseerd welke inhoudelijke dan wel randvoorwaardelijke knelpunten bestaan in de (beoogde) samenwerking. Indien van toepassing, worden de conceptteksten voorgelegd aan referenten. Dit kunnen andere specialismen zijn of de zorggroepen in de eerstelijn. 1 Met (commerciële) sponsoren worden sponsorovereenkomsten opgesteld welke zijn getoetst aan de sponsorregels voor de gezondheidszorg (Gedragscode sponsoring en uitwerkingsnormen gunstbetoon van de stichting Code Geneesmiddelen Reclame: Commerciële sponsoren worden/zijn niet betrokken bij de totstandkoming van de inhoudelijke samenwerkingsafspraken tussen 1e en 2e lijn. Commerciële sponsoren kunnen wel ondersteuning bieden bij de implementatie van een RTA middels nascholing en faciliteren van de bijeenkomsten. haca/jaarverslag 2011/HvB 7

8 Regionale Transmurale Afspraken De concept regionale transmurale afspraken worden, voordat ze worden vastgesteld, ter becommentariëring voorgelegd aan de betrokken specialistische maatschappen, en de huisartsen, verenigd in de Huisartsenkring of RHV, of zorggroepen en de kwaliteitsraad van de Huisartsenkring Zuidoost Brabant. Indien de afspraken betrekking hebben op de samenwerking rondom farmacotherapie, worden deze ook voorgelegd aan de geneesmiddelencommissies in de ziekenhuizen en de kwaliteitskringen van de openbare apothekers. Tenslotte vindt formele accordering door de opdrachtgever plaats. Nieuw verschenen RTA s Astma bij kinderen In de herziene consensus "Astma bij kinderen" van 2009 van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde en de Global Initiative for Asthma van de WHO worden nieuwe inzichten rondom de diagnostiek en behandeling van astma bij kinderen beschreven. Deze richtlijn vormt de basis van een RTA Astma bij kinderen, die in 2011 is ontwikkeld. Het doel van deze samenwerkingsafspraak is een afstemming van het beleid rondom diagnostiek en behandeling van kinderen met astma in de eerste en tweede lijn. RTA s in de implementatie- en evaluatiefase Overgewicht bij kinderen Na het verschijnen van de RTA overgewicht bij kinderen (2009) is in 2010 verder gewerkt aan een implementatie en evaluatieplan. De werkgroep wil graag de vinger aan de pols houden voor wat betreft de voortgang van de implementatie van deze RTA. Dit temeer omdat er verschillende disciplines en organisaties bij betrokken zijn. De veronderstelling is, dat door de extra aandacht en de RTA er meer kinderen worden herkend met overgewicht en obesitas en dat daarvoor het juiste verwijskanaal wordt gebruikt en een goede informatieoverdracht plaats vindt. De resultaten van de nulmeting en nameting in 2010 zijn in het najaar van 2011 met de werkgroep besproken. Omdat de cijfers uit de nulmeting en nameting van 2012 niet compleet waren, is besloten tot een prospectieve meting 2011/2012. Deze cijfers, nieuwe richtlijnen en de ontwikkelingen in de regio op het gebied van beschikbare interventies zullen de basis vormen voor een update van de RTA in RTA s in ontwikkeling Dementie Iedere beroepsgroep heeft momenteel een eigen standaard voor het diagnosticeren van dementie binnen de eerste- of tweedelijns gezondheidszorg. Hierdoor is er geen integrale verdeling van taken en verantwoordelijkheden wat betreft signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie. Om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen worden samenwerkingsafspraken opgesteld waarin de rol van iedere zorgverlener omschreven wordt. Chronische nierschade, update Gebruikers hebben op de in 2010 verschenen RTA chronische nierschade feedback gegeven, tekstueel, als ook inhoudelijk. Naar aanleiding van deze feedback is in 2011 een herziene versie ontwikkeld. Deze wordt begin 2012 voorgelegd aan de kwaliteitsraad. haca/jaarverslag 2011/HvB 8

9 Zwelling in de hals Huisartsen kunnen meer regie voeren op de diagnostiek en discriminatie voor wel/niet doorverwijzen door het diagnostisch beleid aan te passen. Een echografie van de hals kan gebruikt worden om de zwelling te onderzoeken op: hoe deze eruit ziet, of er meer zijn, wel/geen cyste, oorzaak e.d. Daarnaast kan een cytologische punctie worden verricht. Zeker bij een schildkliernodus is dat de gouden standaard, die nog te weinig wordt toegepast in de eerstelijn. Hiervoor hoeft in eerste instantie echter niet te worden verwezen; de uitslag van de cytologische punctie is bepalend voor verwijzing, en kan derhalve veel patiënten uit de tweedelijn houden. Afhankelijk van de aard van de zwelling geldt: zelf weghalen, niets doen, verwijzen. In de RTA worden richtlijnen geformuleerd m.b.t. de indicaties voor diagnostiek, welke diagnostiek, en het beleid na uitslag. Antistolling Als uitgangspunt voor de RTA antistolling wordt de LESA van 2011 genomen. Het doel is te komen tot eenduidige afspraken over het starten, het stoppen, comedicatie en het onderbreken van antistolling, de rol van de trombosediensten daarin en de onderlinge communicatie daarbij. Overdracht in de palliatieve fase Voor patiënten die vanwege hun aandoening in de zogenaamde palliatieve fase zitten, is de continuïteit van zorg en dan vooral de goede overdracht tussen de diverse betrokkenen van groot belang. De volgende observaties hebben ertoe geleid dat de overdracht van palliatieve patiënten af zou moeten wijken van de normale overdracht en uitgewerkt moet worden in een regionale transmurale afspraak. - De tijdigheid van de overdracht: het gebeurt nog te vaak dat een overdracht pas in een laat stadium plaats vindt. - De complexiteit van de overdracht: de overdracht omvat meestal complexe medische onderwerpen, complexe verpleegkundige onderwerpen, psycho sociale onderwerpen als zaken zoals de draaglast van de woonomgeving van de patiënt. Prostaatdiagnostiek Er is onduidelijkheid m.b.t. screening en diagnostiek met behulp van de PSA bepaling. Een regionale transmurale afspraak kan de eerste lijn en betrokken specialisten in de tweede lijn handvatten bieden wanneer wel/niet een PSA bepaling te laten doen. Dit biedt ook ondersteuning bij de geruststelling van patiënten. haca/jaarverslag 2011/HvB 9

10 Projecten ZorgDomein Beheer inhoudelijke afspraken ZorgDomein HaCa heeft ook in 2011 de coördinatie en het up-to-date houden van gemaakte transmurale afspraken, het beheer van de toegangstijden en tekstuele en inhoudelijke aanpassingen in ZorgDomein uitgevoerd. Met de borging van de ZorgDomeinactiviteiten in de lijn is, nadat de nieuwe organisatiestructuur van het Catharina Ziekenhuis een feit was, in 2011 opnieuw een start gemaakt. Onder verantwoordelijkheid van de nieuwe zorggroepmanager zullen de afdelingen verantwoordelijk gemaakt worden voor het contentbeheer van ZorgDomein (tekstueel, toegangstijden, patiënteninformatie), de logistiek en de managementrapportages. De verantwoordelijkheid voor de medisch inhoudelijke werkafspraken in ZorgDomein blijft bij HaCa. Implementatie 1 e lijns diagnostiek in ZorgDomein In 2010 is in de regio gestart met de implementatie van de 1 e lijns diagnostiek in ZorgDomein. Het Catharina Ziekenhuis is gestart met het aanbieden van digitaal aanvragen van de laboratoriumdiagnostiek. Eind 2011 is ook het Catharina Ziekenhuis gestart met de voorbereidingen om de 1 e lijns diagnostiek Radiologie, endoscopie en functie onderzoek beschikbaar te maken via ZorgDomein voor verwijzers. HaCa heeft het aanbod geïnventariseerd. Begin 2012 wordt het aanbod door HaCa in ZorgDomein geplaatst. Medische overdracht Door de deelnemende partijen van het Netwerk Ketenzorg is aangegeven dat er knelpunten bestaan in de overdracht, zowel op inhoud als logistiek. De deelnemende transmuraal coördinatoren (HaCa, Transmáx) hebben in kaart gebracht hoe de overdracht verloopt, en waar hiaten of knelpunten bestaan. Het netwerk heeft de coördinatoren verzocht een projectvoorstel te doen voor een verbetertraject, waarbij een prioritering is aangebracht: medicatieoverdracht, vervolgens medische overdracht en verpleegkundige overdracht. Het project start in 2012, de coördinatoren rapporteren aan het netwerk. Telenefrologie HaCa is op verzoek van de regionale werkgroep RTA Chronische nierschade een pilot gestart met telenefrologie in het Catharina Ziekenhuis. Er was behoefte om de consultaties van nefrologen door huisartsen meer gestructureerd te laten verlopen. Begin 2012 komt telenefrologie beschikbaar voor huisartsen via ZorgDomein. Later dat jaar zal naar verwachting de toepassing regionaal worden uitgerold. haca/jaarverslag 2011/HvB 10

11 Communicatie HaCa nieuwsbrief In 2011 zijn zes edities van de HaCa nieuwsbrief uitgegeven. In bijlage 4 vindt u een overzicht van de onderwerpen. Tijdschrift HaCaSpect Om de communicatie tussen huisartsen en specialisten te bevorderen, om wetenschappelijk onderzoek binnen het Catharina Ziekenhuis bekendheid te geven en te stimuleren en als forum voor huisartsen om te publiceren en protocollen te bespreken brengt HaCa in samenwerking met de afdeling Communicatie van het Catharina Ziekenhuis het tijdschrift HaCaSpect uit. In 2011 zijn twee nummers van het tijdschrift HaCaSpect verschenen. Nummer 21 verscheen in maart en nummer 22 in december. Het Eindverslag, een uitgave in opdracht van de Stichting OverEIND, die ondersteund wordt door de redacties van HaCaSpect en Transmáx, is verschenen in juli. In bijlage 5 vindt u de inhoudsopgave van deze nummers. Website Op de website van HaCa is alle relevante informatie te vinden over de diverse projecten, een overzicht van de RTA s, een nascholingsagenda en het archief van de nieuwsbrieven en HaCaSpect. Communicatie binnen de ziekenhuisorganisatie Er heeft in 2012 op indicatie afstemming plaatsgevonden met de diensthoofden van de verschillende ondersteunende en stafafdelingen van het ziekenhuis (IenA, F&I, Kwaliteit, Ketenzorg, O&O, Marketing & Communicatie, Zorgadministratie) over het jaarplan en eventuele raakvlakken. haca/jaarverslag 2011/HvB 11

12 Nascholing HaCa organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en specialisten. Hierdoor proberen we een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht en een ontmoetingsplaats te bieden voor huisartsen en specialisten om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren. Voor een overzicht van het nascholingsprogramma 2011 kunt u terecht in bijlage 3. Grand Café HaCa Het doel van de Grand Cafés is het uitwisselen van wensen en knelpunten in de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. Ook de artsen in opleiding van het betreffende specialisme, en nurse practitioners uit huisartsenpraktijken worden hiervoor uitgenodigd. Vooraf wordt geïnventariseerd bij de huisartsen en de betreffende specialisten welke vragen zij voor elkaar hebben en welke onderwerpen zij graag willen bespreken met elkaar. Dit resulteert in een leuk, afwisselend en informeel programma waarin naast inhoudelijke onderwerpen ook de samenwerking tussen huisartsen en specialisten ter sprake komt. Een inmiddels vast onderdeel is de rondleiding op de betreffende polikliniek of functie afdeling van het betreffende specialisme. De avond wordt voorgezeten door een van de huisartsen en er verschijnt een verslag met leerpunten dat aan alle huisartsen en de betreffende specialisten wordt verstuurd. Een Grand Café wordt op basis van de verslaglegging geaccrediteerd voor huisartsen voor de duur van de bijeenkomst (2 uur). In 2011 is driemaal een Grand Café georganiseerd: Op 22 maart Geriatrie (opkomst 16, 7 specialisten ouderengeneeskunde, en 5 specialistisch verpleegkundigen huisartsenzorg). Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: - Dementie - MOC - Multimorbiditeit: afwegingen over-/onderdiagnostiek en over-/onderbehandeling - Veiligheid van de oudere patiënt in het ziekenhuis - Communicatie met verwijzers - Bereikbaarheid - Capaciteit - Lustrum Geriatrie Op 14 juni Kindergeneeskunde (opkomst 7 huisartsen en 3 specialistisch verpleegkundigen huisartsenzorg). Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: - Bereikbaarheid - Verwijzing naar de kinderarts en SEH: - Bejegening: - ZorgDomein - Kindermishandeling: - Kinder astma advies poli - Plagiocefalie - ADHD - Alcoholpoli Op 13 oktober Gynaecologie (opkomst 16 huisartsen). Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: - Oncologie - Fertiliteit - Verloskunde - Endoscopie - Bekkenbodemteam - ZorgDomein - Bereikbaarheid - Berichtgeving haca/jaarverslag 2011/HvB 12

13 Nascholing Bedside Teaching De Bedside Teaching wordt elke maand gehouden op de 3 e dinsdag, behalve in vakantieperioden. Voorheen betrof dit een vaste groep huisartsen, maar gezien de geringe opkomst is vanaf 2010 deze scholing toegankelijk voor alle huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Om deze nieuwe opzet voldoende onder de aandacht te brengen is de uitnodiging aangepast. Doel van de Bedside Teaching is deskundigheidsbevordering en verbetering van de afstemming tussen de eerste- en tweedelijn. De onderwerpen worden gepresenteerd door specialisten uit het Catharina Ziekenhuis en voorbereid samen met de huisartscoördinator. OverEINDse dagen 2011 De 12 e conference van de Stichting OverEIND werd georganiseerd in Florence. De groepsgrootte was 110 deelnemers, waarvan 36 huisartsen, 5 specialisten ouderengeneeskunde en 31 medisch specialisten. De conferentie was geaccrediteerd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. In bijlage 6 staat het complete programma van de OverEINDse dagen. Gezamenlijke nascholingen huisartsen en specialisten Nonverbale communicatie in de spreekkamer Ruim 90% van onze communicatie verloopt non-verbaal. Wanneer inhoud en non-verbale signalen elkaar tegenspreken, blijkt in de praktijk lichaamstaal doorslaggevend. In de meeste (huis)artsenopleidingen en gesprektrainingen komt dit deel van de communicatie marginaal aan bod. Daarom is voor huisartsen en specialisten op 1 maart 2011 een training gegeven, waaraan 10 huisartsen, 1 specialist ouderengeneeskunde en 2 medisch specialisten deelnamen. Juridische aspecten van het medisch handelen In dit scholing zijn wettelijke bepalingen besproken die directe invloed hebben op het dagelijks functioneren in de praktijk. Een en ander is toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie en casuïstiek. Aan deze scholing op 23 november 2011 namen 6 huisartsen en 5 jeugdartsen deel. Vaardigheidstraining voor huisartsen In het voorjaar is een beginnerscursus ECG in combinatie met consultatiebesprekingen gehouden (5 bijeenkomsten). De cursus en de consultatiebespreking worden geleid door een huisarts en cardioloog. Hieraan namen 10 huisartsen, 5 specialisten ouderengeneeskunde en 1 nurse practitioner i.o. deel. LOK scholing In samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap en Quartz is het nascholingsprogramma Beleid bij lichamelijk onverklaarde klachten omgevormd tot een regionale scholing voor huisartsen, medisch specialisten en praktijkondersteuners GGZ, waarin vroegherkenning, het aanleren van effectieve cognitief-gedragstherapeutische gesprekstechnieken en een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines centraal staan. De scholing is aangepast naar de regionale situatie, door inzet van gespecialiseerde docenten uit de regio en de ervaringen opgedaan met de LOK-poli s in de regio. haca/jaarverslag 2011/HvB 13

14 Ondertekening jaarverslag Ondertekening door bestuurders en toezichthouders: Eindhoven, juni 2011 B.E.E.M. van den Borne Voorzitter P.J. Wouda Vice-voorzitter P.L. Batenburg Penningmeester P.J.M. Bertholet Bestuurslid F.A. van der Meulen-Wittkämper Bestuurslid M.J.W.T. Scherders Bestuurslid C.J.A.M. Konings Bestuurslid haca/jaarverslag 2011/HvB 14

15 Bijlagen behorende bij het HaCa jaarverslag Jaarplan HaCa 2. Werkgroepen HaCa 3. Nascholingsprogramma 4. Onderwerpen Nieuwsbrief 5. Inhoud HaCaSpect 6. Programma OverEINDse dagen 7. Financieel jaarverslag haca/jaarverslag 2011/HvB 15

16 Bijlage 1. Jaarplan HaCa 2011 Samenwerking: Verdere implementatie en borging van de werkwijze rondom de ontwikkeling van RTA s Informatie uitwisseling SEH-huisartsen. Deelname aan project uitwisseling labgegevens bij nierfunctiestoornissen. Project informatie-uitwisseling cytostatica. Betrekken van huisartsen bij de totstandkoming van klinische zorgpaden in het Catharina Ziekenhuis is verankerd in de procedure klinische zorgpaden (i.s.m. Kwaliteit en Veiligheid) Het aanvragen van labdiagnostiek in het Catharina Ziekenhuis is voor huisartsen mogelijk via ZorgDomein. In samenwerking met de afdeling marketing ontwikkelen van communicatiemiddelen ten behoeve van de supraregionale verwijzers voor het oncologische en cardiologische zorgaanbod van het Catharina Ziekenhuis. Landelijk handboek voor ontwikkelen van RTA s Ontwikkeling en implementatie richtlijnen en werkafspraken Volgens het regionale jaarplan van de 4 transmurale stichtingen in ZOB worden (Sub)Regionale Transmurale Afspraken (RTA) in 2011 ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. De volgende nieuwe RTA s zijn ontwikkeld en geïmplementeerd: Astma bij kinderen, Signalering kindermishandeling in de acute fase, Dementie, Prostaatdiagnostiek, Antistolling (o.v. na verschijnen LESA). Alle RTA s worden volgens een vast schema minimaal elke 3 jaar geëvalueerd en zo nodig geupdate. Indien er nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen of knelpunten zijn vindt deze update eerder plaats. In 2011 zijn geëvalueerd: Overgewicht bij kinderen, Chronische nierschade, FKO maagklachten, Hartfalen, Dermatologisch formularium, DVT Alle RTA s zijn voor de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis te vinden op DKS, er is een werkwijze voor het up-to-date houden hiervan ontwikkeld i.s.m. Kwaliteit en Veiligheid. Communicatie Er zijn 6 HaCa nieuwsbrieven uitgegeven. Er zijn 2 nummers van het tijdschrift HaCaSpect uitgegeven. Er is 1 Eindverslag n.a.v. de OverEINDse dagen verschenen i.s.m. Transmáx. De HaCa website is maandelijks up-to-date gebracht. Er is structureel overleg gevoerd met alle betrokken interne en externe relaties van HaCa. Nascholing Er heeft plaatsgevonden: 4 x een Grand Café 10 x een Bedside Teaching Evaluatie van nieuwe formule van Bedside Teaching 2 x een gezamenlijke nascholing voor huisartsen en specialisten 1x OverEINDse dagen 3x een vaardigheidstraining voor huisartsen cursus LOK i.s.m. de transmurale centra in ZOB gezamenlijk symposium met Transmáx haca/jaarverslag 2011/HvB 16

17 Bijlage 2. Werkgroepen HaCa Alle werkgroepen worden begeleid of ondersteund door de medisch coördinatoren. Indien er geen ziekenhuis wordt vermeld bij de specialist, dan is deze werkzaam bij het Catharina Ziekenhuis. RTA Chronische nierschade bij volwassenen Jan Ackermans, huisarts Victor Kaiser, huisarts Stijn Konings, internist Arno Kuijper, internist Máxima Medisch Centrum Alexander Stork, internist St. Anna ziekenhuis Christopher Susanto, internist Elkerliek ziekenhuis Martin Woudstra, internist St. Anna ziekenhuis RTA Astma bij kinderen Hein Brackel, kinderarts Hanneke Cox, praktijkondersteuner GHC Orion Richard Droog, kinderarts Elkerliek ziekenhuis Rene van Gent, kinderarts, Máxima Medisch Centrum Kees de Kock, huisarts Carel Versteeg, huisarts RTA Dementie Brigide van den Bliek, geriater Elkerliek ziekenhuis Rolf van den Bogaerde, huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde i.o. Katie Dermout, geriater, GGZ Els Lambooij, internist Ouderengeneeskunde, Máxima Medisch Centrum Herman Maassen, specialist Ouderengeneeskunde, Ananz Susan Pruijsen, huisarts Loes van Wolferen, geriater Elkerliek ziekenhuis RTA Kindermishandeling in de acute fase Wilfred Hurkx, kinderarts Elkerliek ziekenhuis Kees de Kock, huisarts Carien Miedema, kinderarts Jacqueline van der Sluijs, kinderarts Máxima Medisch Centrum Simone Velzeboer, kinderarts st. Anna ziekenhuis Anke-Nel Vos, huisarts RTA Prostaatdiagnostiek Ronald Bos, uroloog Máxima Medisch Centrum Ko van Dijk, huisarts Erik Lindeman, huisarts Dries Sonneveld, uroloog st Anna ziekenhuis Wim Stapper, uroloog Elkerliek ziekenhuis Michel de Wildt, uroloog RTA antistolling Ellen van Eekelen, trombosedienst Eindhoven José Delemarre, huisarts Hans van Duijnhoven, klinisch chemicus Elkerliek ziekenhuis Astrid de Hessele-Vos, ziekenhuisapotheker Hans Soons, klinisch chemicus st. Anna ziekenhuis Alexander Stork, internist st. Anna ziekenhuis RTA Zwelling in de hals Ed Berends, huisarts Koen Brakel, radioloog st. Anna ziekenhuis Bert Bravenboer, internist Ellen Degreef, patholoog PAMM Maarten Klomp, huisarts haca/jaarverslag 2011/HvB 17

18 Jan Pieter de Mönninck, KNO-arts Máxima Medisch Centrum Marten Nijziel, internist Máxima Medisch Centrum Justin Pijpe, kaakchirurg Peter Reemst, chirurg Máxima Medisch Centrum RTA overgewicht bij kinderen Annemiek Brugman, jeugdarts GGZ Anne-Marie Gietmann, jeugdarts GGD Brabant Zuidoost Wilfred Hurkx, kinderarts Elkerliek ziekenhuis Roelof Odink, kinderarts Edith Plum, huisarts Simone Velzeboer, kinderarts st. Anna ziekenhuis Marjo Verreussel, kinderarts Máxima Medisch Centrum Redactie HaCaSpect Meggy Hurenkamp, huisarts Evert Koldewijn, uroloog Stijn Konings, internist Jolanda Oosterwaal, secretariaat HaCa Joelle Rijkers, afdeling Communicatie Mark Scherders, psychiater Marjolijn Wegdam, medisch-microbioloog PAMM Grand Café Geriatrie Geert van de Aa, klinisch geriater Othon Eijbouts, huisarts Grand Café Kindergeneeskunde Pieter Bertholet, huisarts Jan Erik Bunt, kinderarts Grand Café Gynaecologie Jacqueline Bleiker, huisarts Viviane Dietz, gynaecoloog Bedside Teaching Jos te Dorsthorst, huisarts Bestuur St. OverEIND Jan Ackermans, huisarts Marianne Bolsius, huisarts Wouter Dercksen, internist Máxima Medisch Centrum Tom Hendriks, kinderarts Joep van Rens, huisarts Diederik Veersema, gynaecoloog Máxima Medisch Centrum Vaardigheidstraining: Gezamenlijke consultatie ECG Jan Melle van Dantzig, cardioloog Wim van Geldrop, huisarts LOK scholing Annetje Dieleman, projectleider LOK Marleen ten Doeschate, huisarts Edward van Glabbeek, bedrijfsarts Rabobank Gerbrand van Hout, medisch psycholoog Peter van Leeuwen, revalidatiearts Peter Lucassen, huisarts Paul Soons, medisch psycholoog, St. Anna Zorggroep Anne-Marie Tjhie-Wensing, MDL-arts, Elkerliek ziekenhuis haca/jaarverslag 2011/HvB 18

19 Bijlage 3. Nascholingsprogramma 2011 Datum Nascholing 18 januari Bedside Teaching: Familieanamnese positief voor colorectaal carcinoom 15 februari Bedside Teaching: De invloed van de farmaceutische industrie op artsen en voorschrijfgedrag 1 maart HASP: Nonverbale communicatie in de spreekkamer 15 maart Bedside Teaching: Bariatrische zorg 22 maart Grand Café Geriatrie (Geert van de Aa, Othon Eijsbouts) 6 t/m 9 april OverEINDse dagen Florence 7 april 1 e bijeenkomst ECG beginnerscursus 19 april Bedside Teaching: Hoofdpijn bij kinderen en/of obstipatie 21 april 2 e bijeenkomst ECG beginnerscursus 17 mei Bedside Teaching: Vakgroep nucleaire geneeskunde 9 juni 3 e bijeenkomst ECG beginnerscursus 14 juni Grand Café Kindergeneeskunde (Jan Erik Bunt) 16 juni 4 e bijeenkomst ECG beginnerscursus 21 juni Bedside Teaching: Anemie dagnostiek / afwijkende diff. 30 juni 5 e bijeenkomst ECG beginnerscursus 20 september Bedside Teaching Longgeneeskunde (Jacques Cremers) 13 oktober Grand Café Gynaecologie (Ralph Hermans) 18 oktober Bedside Teaching: Kindermishandeling oktober HASP: Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen 1 november Symposium Astma bij kinderen 15 november Bedside Teaching: Behandeling UWI s en resistentie ontwikkeling of ziekte van Lyme 23 november Gezamenlijke scholing huisartsen-specialisten Juridische aspecten van zorg 28 november Grand café Huisartsenzorg (Pieter Bertholet) 20 december Bedside Teaching: Seksuologie haca/jaarverslag 2011/HvB 19

20 Bijlage 4. Onderwerpen nieuwsbrief Januari 2011, nr. 49. Spoedpoli neurologie Aankondiging symposium cardiologie/anaesthesiologie 8 februari 2011 Diagnostiek ziekte van Lyme Huisarts(en) gezocht voor werkgroep Multiple Sclerose Regionale Transmurale Afspraak (RTA) over kindermishandeling 1000 ste keer brachytherapie Longarts uitgeroepen tot Toparts Downloaden aanvraagformulieren Bereikbaarheid Maart 2011, nr. 50. Evaluatieonderzoek digitaal verwijzen in Zuidoost Brabant 1 e lijns gipsen via ZorgDomein Kwaliteitsraad Huisartsenkring Zuidoost Brabant Transmurale apotheek Gezocht: huisarts voor Hartcentrum congres Informatieoverdracht tussen specialist en huisarts bij ernstige pathologie Online toegang tot de bibliotheek van het Catharina Ziekenhuis voor huisartsen Mei 2011, nr. 51. Oproep bestuursfunctie HaCa Thema-avond darmkanker Crisiscommunicatieplan Spreekuur Lekkerbek Opening Catharina Oncologiecentrum Ziekenhuisgroep Santeon Topwerkgever Nieuwe telefoonnummers Chirurgie Juli 2011, nr. 52. Grand Café huisartsenzorg Mailing update gegevens verwijzers: aandacht voor overleglijnen en smoelenboek PAVANE. Vergelijkende studie tussen catheterbehandeling en medicatie Project doorbraak depressie bij De Ondernemende Huisarts (DOH) Hospice De Regenboog meest gewaardeerde afdeling Maatschap Orthopedie Groot Eindhoven Regionale LOK scholing Longziekten Van zorgprogramma naar zorginnovatie SGE iets goeds samen beter maken RTA Astma bij kinderen September 2011, nr. 53. Elektronische berichtgeving Transferpunt Verwijzing naar specialismen onderling Zorgprogramma CVRM ZorgDomein: Psycho educatie cursus Psychiatrie Opening van Catharina Oncologiecentrum Symposium 'ouderen in beweging' Grand Café huisartsenzorg 2 e regionaal wondsymposium Obesitas polikliniek Inzoomen op het ouderschap Video-Interactie Begeleiding op de PAAZ. November 2011, nr. 53. Wisselingen in het HaCa bestuur Urineweginfectie bij kinderen: urinekweek noodzakelijk SGE stoppen-met-roken-innovatie gestart Interpersoonlijke groepstherapie voor mensen met een depressie: uitbreiding indicatiegebied naar mensen met terugkerende depressies. Spoedlijn polikliniek MDL Veilig incidenten melden bij De Ondernemende Huisarts (DOH) Nieuwe core-lab Catharina Ziekenhuis geopend Fertiliteitsonderzoek volgens de nieuwste richtlijnen haca/jaarverslag 2011/HvB 20

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Jaarbericht 2010 Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Transmurale samenwerking noodzakelijk Het is ook in 2010 nog actueel dat, wanneer vanuit de ziekenhuisgedachte zorg wordt

Nadere informatie

Jaarbericht Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

Jaarbericht Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Jaarbericht 2009 Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Samenwerken bepaalt koers In dit jaarbericht vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten van Transmuraal Centrum HaCa

Nadere informatie

Deze ptegroep is kwetsbaar; bij intercurrente infecties is het van belang dat zij goed behandeld worden

Deze ptegroep is kwetsbaar; bij intercurrente infecties is het van belang dat zij goed behandeld worden Gemeenschappelijk meerjarenplan 2012-2015 VERSIE D.D. 16-01-2012 Overzicht van alle Regionale Transmurale Werkafspraken: Initiatieffase Onderwerp Aanleiding Coördinati e Patiënten-perspectief Beoogd resultaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis

JAARVERSLAG 2010. Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis JAARVERSLAG 2010 Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Jaarverslag Transmuraal Centrum HaCa, 2010 Pagina Voorwoord 3 Organisatie en formatie 4 Samenwerking 5 Implementatie visienota

Nadere informatie

TransMáx postbus 90052 5600 PD Eindhoven

TransMáx postbus 90052 5600 PD Eindhoven TransMáx postbus 90052 5600 PD Eindhoven Samenstelling afdeling TransMáx: Mariëtte Oostindiër, medisch coördinator Hanny van Gent, projectcoördinator Ine te Boekhorst, secretaresse Truus van der Werf,

Nadere informatie

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht Palliatieve Zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten in de palliatieve fase, door afstemming van het beleid d.m.v.

Nadere informatie

Bijlage 1. Gemeenschappelijk meerjarenplan VERSIE D.D. januari 2017

Bijlage 1. Gemeenschappelijk meerjarenplan VERSIE D.D. januari 2017 Bijlage 1 Gemeenschappelijk meerjarenplan - 2018 VERSIE D.D. januari 2017 Overzicht van alle Regionale Transmurale Werkafspraken: Initiatieffase Onderwerp Aanleiding Coördinatie Patiënten-perspectief Beoogd

Nadere informatie

JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis JAARVERSLAG 2012 Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis Jaarverslag Transmuraal Centrum HaCa, 2012 Pagina Voorwoord 3 Organisatie en formatie 4 Samenwerking 5 Berichtgeving Loketfunctie

Nadere informatie

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Doelstellingen Zwelling in de hals Regionale Transmurale Afspraak Zwelling Zuidoost in de Brabant hals Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Afstemming van beleid rond diagnostiek

Nadere informatie

Gemeenschappelijk meerjarenplan VERSIE D.D

Gemeenschappelijk meerjarenplan VERSIE D.D Gemeenschappelijk meerjarenplan 2012-2015 VERSIE D.D. 09.01.2014 Overzicht van alle Regionale Transmurale Werkafspraken: Initiatieffase Onderwerp Aanleiding Coördinatie Patiënten-perspectief Beoogd resultaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis

JAARVERSLAG Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis JAARVERSLAG 2009 Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Jaarverslag Transmuraal Centrum HaCa, Huisartsen & Catharina-ziekenhuis 2009 Voorwoord 3 Organisatie en formatie 4 Samenwerking

Nadere informatie

Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014

Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014 Transmuraal Platform BOS Toelichting oprichting en inhoudelijk jaarplan Transmuraal Platform BovenIJ, OLVG, SLAZ (BOS) Januari 2014 Het Transmuraal Platform BOS is de structuur om transmurale afspraken

Nadere informatie

HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant

HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant Inleiding De vier transmurale centra in Zuidoost Brabant (HaCa, Quartz, Thema en TransMáx) voeren regionale transmurale projecten uit die

Nadere informatie

HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant

HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant HANDBOEK Regionale Transmurale Afspraken (RTA s) Zuidoost Brabant Handboek RTA versie 0,7 2015 Inleiding De vier transmurale centra in Zuidoost Brabant (HaCa, Quartz, Thema en TransMáx) voeren regionale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis

JAARVERSLAG 2008. Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis JAARVERSLAG 2008 Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Jaarverslag HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis 2008 Voorwoord 3 Organisatie

Nadere informatie

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak

ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak ADHD bij kinderen en jeugdigen Regionale Transmurale Afspraak Doelstelling Een betere samenwerking en adequaat verwijzen bij ADHD bij kinderen en jeugdigen. Diagnostiek signalering gedragsprobleem Signalering

Nadere informatie

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Verbetering van de continuïteit van zorg bij patiënten met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ

Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ Toelichting afspraken Verwijzen, terugverwijzen en ontslag GGZ September 2016 hebben de regionale huisartsenorganisatie en de GGZ-aanbieders in de regio Arnhem een samenwerkingsovereenkomst (Raamovereenkomst)

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

JAARSTUKKEN Stichting HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis JAARSTUKKEN 2015 Stichting HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis Jaarstukken 2015 stichting HaCa, huisartsen en Catharina Ziekenhuis Hoofdstuk 1: Voorwoord en jaarverslag 3 Organisatie en formatie 4

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

JAARSTUKKEN Stichting HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis JAARSTUKKEN 2013 Stichting HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis Jaarstukken 2013 stichting HaCa, huisartsen en Catharina Ziekenhuis Hoofdstuk 1: Voorwoord en jaarverslag 3 Organisatie en formatie 4

Nadere informatie

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Diabetisch Voetulcus Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Afstemming van het beleid bij de behandeling van een diabetisch voetulcus. Het is te verwachten dat door een multidisciplinaire,

Nadere informatie

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers

Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis. Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Generalistisch werkende artsen palliatieve geneeskunde in en vanuit het ziekenhuis Jan Lavrijsen Maaike Veldhuizen Marlie Spijkers Disclosure belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

nieuwsflash voor verwijzers

nieuwsflash voor verwijzers nieuwsflash voor verwijzers Nummer 6, 30 juni 2016 Snel een specialist van MMC aan de lijn? (040) 888 60 06 Warm welkom voor huisartsenpost Makkelijk toegang tot HAP/SEH voor SHoKo huisartsen Radiologie

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard

Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard Nieuws vanuit de werkgroep vorming van een Regionaal Palliatief Advies Team in de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard In de regio s-hertogenbosch Bommelerwaard is een werkgroep actief die zich richt op

Nadere informatie

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant. Prostaatdiagnostiek. Toelichting. Pagina 1 TS ZOB januari 2014, URO 1-1

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant. Prostaatdiagnostiek. Toelichting. Pagina 1 TS ZOB januari 2014, URO 1-1 Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Prostaatdiagnostiek Toelichting Pagina 1 Aanleiding Bij veel patiënten, maar ook bij huisartsen en medisch specialisten, bestaan vragen over de zin van

Nadere informatie

Prostaatdiagnostiek. Prostaatdiagnostiek

Prostaatdiagnostiek. Prostaatdiagnostiek Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Prostaatdiagnostiek Prostaatdiagnostiek Toelichting Toelichting Pagina 1 Pagina 1 Aanleiding Aanleiding

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Overdracht palliatieve zorg

Overdracht palliatieve zorg Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Overdracht palliatieve zorg Toelichting Aanleiding De continuïteit van de zorg voor de patiënten / cliënten in een palliatieve fase van hun ziekteproces

Nadere informatie

Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis

Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Stichting HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis Jaarverslag HaCa, platform voor samenwerking Huisartsen & Catharina-ziekenhuis 2007 Voorwoord 3 Inleiding 4 Organisatie en formatie

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

JAARBERICHT

JAARBERICHT JAARBERICHT 2012-2013 INLEIDING TransMáx is binnen en buiten Máxima Medisch Centrum hét aanspreekpunt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de samenwerking eerste- en tweedelijn in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2016. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties

Nadere informatie

nieuwsflash voor verwijzers

nieuwsflash voor verwijzers nieuwsflash voor verwijzers Nummer 17, 16 oktober 2014 Snel een specialist van MMC aan de lijn? (040) 888 60 06 Kwartiermaker Transmuralisering Ronald Meerlo aangesteld OverEindse dagen Openingstijden

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis

JAARSTUKKEN Stichting HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis JAARSTUKKEN 2016 Stichting HaCa, Huisartsen & Catharina Ziekenhuis Jaarstukken 2016 stichting HaCa, huisartsen en Catharina Ziekenhuis Hoofdstuk 1: Voorwoord en jaarverslag 3 Organisatie en formatie 4

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein

Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Jaargang 2, nummer 1, februari 2015. ZorgDomein Nieuwsbrief voor doktersassistenten en praktijkondersteuners Maak kennis met het Klant Contact Centrum van Rijnstate Het Klant Contact Centrum (KCC) verzorgt de eerste telefonische opvang voor een groot

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Diagnostiek Regionale Transmurale Afspraken Utrecht Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Deelnemende Partijen De RTA wordt gedragen door: 1. Zorggroepen regio Utrecht die de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator,

Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Jaarwerkplan Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem 2016 Ans Blom, netwerkcoördinator, Beleidsdoelstellingen Netwerk Beter werken door netwerken Ambities I. Het netwerk zelf is een inspiratiebron en voedingsbodem

Nadere informatie

1 e /2 e lijns Werkafspraken en hun implementatie

1 e /2 e lijns Werkafspraken en hun implementatie 1 e /2 e lijns Werkafspraken en hun implementatie Adviezen en ervaringen Dirk Branbergen, huisarts, coördinator MCC Klik Zwolle Met verwerkt commentaar van de volgende MCC coördinatoren: Hans Plantenga

Nadere informatie

Chronische nierschade bij volwassenen

Chronische nierschade bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Chronische nierschade bij volwassenen Toelichting Pagina 1 Nierfunctie Vanaf veertigjarige leeftijd neemt de nierfunctie geleidelijk af met ongeveer 0,4

Nadere informatie

Ontwikkelen van een landelijke werkwijze voor Regionale Samenwerkingsafspraken

Ontwikkelen van een landelijke werkwijze voor Regionale Samenwerkingsafspraken Ontwikkelen van een landelijke werkwijze voor Regionale Samenwerkingsafspraken Inventarisatie van de werkwijzen van MCC s en discussiestuk Met subsidie van de: R. Scholten L.J. Meijer 3 april 2012 ISB

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave

Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014. Inhoudsopgave Werkwijze en inrichting Transmuraal Platform BOS Versie september 2014 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2 2. Randvoorwaarden 2 3. Wat is/doet het Transmuraal Platform BOS niet? 2 4. Organogram 2 5. Bestuur

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Transmurale samenwerkingsafspraken;

Transmurale samenwerkingsafspraken; Transmurale samenwerkingsafspraken; een ondersteuning bij zorg op de juiste plek Lilo Crasborn en Mariëtte Oostindiër, namens de Federatie van Medisch Coördinerende Centra Voorstellen Zou je jezelf willen

Nadere informatie

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes

Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes Eerstelijns diagnostisch centrum en medisch coördinerend centrum ineen. Lilo Crasborn, alg. coördinator MCC Omnes E-mail: lilocrasborn@mcc-omnes.nl Versterking van de functie eerstelijns diagnostiek (NZa

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Bariatrische zorg bij volwassenen Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstellingen Afstemming van het beleid rond behandeling en follow up in de 1 e en 2 e lijn van patiënten na bariatrische

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Dinsdag 14 december 2010

Dinsdag 14 december 2010 Uitnodiging Comazuipen bij jongeren? Overmatig alcoholgebruik bij ouderen? Herkennen van alcoholproblemen in de praktijk? In één dag op de hoogte van vroegsignalering van alcoholproblemen. Symposium Verzuipt

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

hoe zijn we hier gekomen / learnings

hoe zijn we hier gekomen / learnings hoe zijn we hier gekomen / learnings Platform RIT / kwartiermaker AGV: Gijs Tenthof 20 juni 2017 ervaring belangen Momenteel geen opdrachten, wel contacten met NOAC producenten. In verleden RTA s NOAC-AF

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARPLAN 2015

JAARVERSLAG 2014 JAARPLAN 2015 JAARVERSLAG 2014 JAARPLAN 2015 Website (april 2014) JAARVERSLAG 2014 Organisatie cursus niet lineair trainen. 05-03-2015 Aanzet tot discussie netwerkeisen en spreiding (09-10-14) Presentaties: Inhalatie

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5

Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5 Verdiepings Leergang Ouderenzorg in de eerste lijn, 2012 code L-5 voor kaderartsen ouderengeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn, andere zorgverleners, eerstelijnsbestuurders, ROS-adviseurs

Nadere informatie

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 Het Palliatief Advies Team De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 2011 nieuw ziekenhuis en starten PAT Waarom? Hoe? Met wie? Waarom een PAT Stervensfase in het ziekenhuis

Nadere informatie

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg

Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Chronisch zieken en anderhalvelijns zorg Organisatie van chronische zorg Koos Veen, medisch manager GHC www.ghcgroningen.nl Programma Inleiding chronisch zieken Discussie kleine groepen Afsluiting Ontwikkelingen

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2013, een jaar waarin gezocht is naar mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te maken

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden

Diabetes Mellitus Zorgstandaarden Het duet internist-huisarts/poh Willy-Anne Nieuwlaat, endocrinoloog EZ Paul vd Broek, kaderhuisarts DM Diabetes Mellitus Zorgstandaarden 2003: NDF Zorgstandaard Diabetes Mellitus later NDF Zorgstandaard

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

UITNODIGING CONFERENTIE. Transmurale antistolling. Naar een sluitende antistollingsketen

UITNODIGING CONFERENTIE. Transmurale antistolling. Naar een sluitende antistollingsketen UITNODIGING CONFERENTIE Transmurale antistolling Naar een sluitende antistollingsketen WOENSDAG 17 MEI 2017 De Federatie Medisch Specialisten, de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling en de Federatie

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking 27 november Rob Krol en Annemiek Kwast Aanleiding IKNL activiteiten palliatieve

Nadere informatie

De implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade Van landelijke richtlijn tot regionale werkafspraken

De implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade Van landelijke richtlijn tot regionale werkafspraken De implementatie van de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade Van landelijke richtlijn tot regionale werkafspraken L.J. Meijer F.G. Schellevis ISBN 978-94-6122-136-0 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Begripsbepaling De werkgroep hanteert het NHG Standpunt. Kwetsbare ouderen zijn: ouderen met complexe problematiek, die diverse aandoeningen hebben

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD in Regio Midden Kennemerland Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Consultatie en verwijzing 4 4. Ketenzorg en hoofdbehandelaarschap

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei 19.00 uur tot 21.30 uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij de kwetsbare oudere

Nadere informatie

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners.

Participatie van cliënten laat nog te wensen over. Dit geldt ook voor de eenduidige voorlichting aan (aanstaande) zwangeren en hun partners. VSV s op koers 83% van de VSV s heeft een gezamenlijke visie opgesteld, waarbij moeder en kind centraal staan. Dat blijkt uit een inventarisatie die het CPZ samen met ActiZ heeft laten doen. Centrale vraagstelling

Nadere informatie

Beleid en communicatie bij Antistolling Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

Beleid en communicatie bij Antistolling Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Beleid en communicatie bij Antistolling Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant Doelstelling Het reduceren van vermijdbare bloedingen of trombose, door de afstemming van het beleid rond de communicatie

Nadere informatie

Netwerk Transmurale Oncologie regio Nijmegen-Boxmeer

Netwerk Transmurale Oncologie regio Nijmegen-Boxmeer Startnotitie Netwerk Transmurale Oncologie regio Nijmegen-Boxmeer Missie Netwerk Transmurale Oncologie regio Nijmegen-Boxmeer Onze missie is het ontwikkelen van een duurzaam Netwerk voor mensen met kanker

Nadere informatie

ouderenzorg & Bepaal als huisarts het beleid op ouderenzorg in de praktijk.

ouderenzorg & Bepaal als huisarts het beleid op ouderenzorg in de praktijk. Uitnodiging nascholing voor huisartsen en Praktijkondersteuner/-verpleegkundige L e e r g a n g ouderenzorg Handreikingen voor de aanpak van ouderenzorg in praktijk! Breder kijken tijdens het spreekuur

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

NIEUW VOOR OUD. Noviteitencollege rond nieuwe ontwikkelingen voor de ouderenzorg. Vrijdag 2 oktober 2015: Farmacologie en Cardiologie

NIEUW VOOR OUD. Noviteitencollege rond nieuwe ontwikkelingen voor de ouderenzorg. Vrijdag 2 oktober 2015: Farmacologie en Cardiologie NIEUW VOOR OUD Noviteitencollege rond nieuwe ontwikkelingen voor de ouderenzorg Vrijdag 2 oktober 2015: Farmacologie en Cardiologie Vrijdag 4 december 2015: Parkinson, Oogheelkunde en Techniek Toelichting

Nadere informatie

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking

Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking Regionale Transmurale Afspraak Regionale Zuidoost Transmurale Brabant Afspraak Zuidoost Brabant Zorg voor patiënten met een Zorg verstandelijke voor patiënten beperking met een verstandelijke beperking

Nadere informatie