SBO Kingmaschool. Schoolgids Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort"

Transcriptie

1 SBO Kingmaschool Schoolgids Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

2 Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school voor speciaal basisonderwijs. Dat wil zeggen dat de Kingmaschool een basisschool is, maar wel een speciale school. De begeleiding van de leerlingen wordt aangepast aan de mogelijkheden en de speciale behoeften die de kinderen hebben. Zo is bij ons op school ieder kind uniek en heeft ieder kind recht op passend onderwijs, voor zover de school daarin kan voorzien. Als u geadviseerd wordt, dat uw kind naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) gaat, helpt deze schoolgids u bij het maken van uw keuze. Voordat uw kind op onze school geplaatst wordt, worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek kunnen wij u meer over de school vertellen. Wanneer u na het lezen van deze gids nog vragen of opmerkingen hebt, dan kunt u altijd contact opnemen met de teamleider van onze school. Voor de leesbaarheid van de gids spreken wij telkens over ouders, maar uiteraard worden hiermee de ouder(s) / verzorger(s) bedoeld. Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Met vriendelijke groeten, namens het team, Juliette Bitter Teamleider Schoolgids SBO Kingmaschool

3 Voorwoord De school Schoolgegevens Het bestuur van de school Waar staat onze school voor Uitgangspunten De identiteit Wat willen we bereiken Het klimaat van de school De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school Samenstelling van het team Contact met de ouders De zorgstructuur De zorg voor kinderen Kinderen met een leerling gebonden financiering (lgf), ofwel rugzakkinderen Extra ondersteuningsmogelijkheden Het onderwijsaanbod Wat leren de kinderen op onze school? JRK-afdeling Kernafdeling Schoolverlaters vervolgonderwijs Personeel Algemeen Vervanging van personeel Nascholing...17 Schoolgids SBO Kingmaschool

4 6.4 Begeleiding van stagiaires Contacten Ouders - School Samenwerking Informatievoorziening...18 Contactmomenten...18 Koffieochtenden of avonden...19 Gesprek met intern begeleider...19 Gesprek met teamleider Ouderparticipatie Ouderbijdrage Klachtenregeling Praktische zaken van A tot Z...21 Aansprakelijkheid...21 Belangrijke data...21 Bibliotheek...21 Excursies...21 Eten op school...21 Fietsen...21 Gevonden voorwerpen...21 Gymnastiek...22 Hoofdluis...22 Huiswerk...22 Leerplicht...22 Medicijnen...22 Mobiele telefoons...22 Onderwijstijd (= aantal uren per schooljaar)...22 Schoolgids SBO Kingmaschool

5 Oudervereniging Balans...23 Ouderbijdrage...23 Pauzes...23 Schoolmelk...23 Schoolreisje...23 Schooltijden...23 Schoolverzekering...24 Schorsing en verwijdering...24 Snoep...24 Sponsoring...24 Studiedagen...24 Verlof...25 Vakantieverlof buiten de vakantieperiode...25 Vervoer...25 Verwijsindex risico jongeren ( VIR )...25 Verzuim...26 Vrijstelling van onderwijs...26 Weer Samen Naar School (WSNS)...26 Zieke leerling...27 Zieke leraar...27 Zwemmen...27 Inspectie van het onderwijs...27 Schoolgids SBO Kingmaschool

6 1. De school 1.1 Schoolgegevens De Kingmaschool speciale school voor basisonderwijs (SBO) Dorresteinseweg GA Amersfoort Hoofdingang aan de Diamantweg Telefoon: Website: 1.2 Het bestuur van de school Onze school valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. Deze stichting staat voor: Hoogwaardig onderwijs en een optimaal ontwikkelingsaanbod voor leerlingen die zijn aangewezen op orthopedagogische en /of orthodidactische begeleiding. De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o. heeft voor haar scholen de onderstaande visie: De scholen zorgen ervoor dat door een gezamenlijke inspanning elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Voor een optimale ontwikkeling is geloof en plezier in eigen kunnen nodig, het gevoel dat er mensen zijn die je waarderen en bereid en in staat zijn je te helpen waar nodig. Dat vereist een orthopedagogische - orthodidactische aanpak waarin resultaatgericht werken, meervoudige instructie, zelfstandig leren en een adequate leerling begeleiding centraal staan. Een intensieve samenwerking met ouders / verzorgers zorgt voor een optimale afstemming in de begeleiding van de leerling. Hoog opgeleide, gemotiveerde en gespecialiseerde personeelsleden zetten zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling, die in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving plaats vindt. 2. Waar staat onze school voor 2.1 Uitgangspunten De Kingmaschool is een speciale school voor basisonderwijs. We willen voor uw kind een bijzondere, speciale school zijn. Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school komt en dat er veel geleerd wordt. De periode op de Kingmaschool moet voor uw kind een goede investering zijn voor de toekomst. Wij richten ons op de ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. 2.2 De identiteit SBO de Kingmaschool is een Algemeen Bijzondere school. Dat wil zeggen dat de school openstaat voor iedereen. Mensen met verschillende geloofsovertuigingen, huidskleuren, levensopvattingen of politieke richtingen zijn bij ons allemaal van harte welkom. De sfeer in onze school is vriendelijk en vooral open. Schoolgids SBO Kingmaschool

7 2.3 Wat willen we bereiken Wij willen realiseren dat onze leerlingen met een goede bagage, bestaande uit goede motivatie, weerbaarheid, zelfstandigheid, kennis en vaardigheden de stap naar het vervolgonderwijs kunnen maken. De kerndoelen van het primair onderwijs vormen daarbij een belangrijke leidraad. Alle leerlingen die tot de Kingmaschool worden toegelaten, vragen om bijzondere onderwijszorg en begeleiding. Zij hebben immers in meerdere of mindere mate leer- en ontwikkelingsproblemen. 2.4 Het klimaat van de school Als leerlingen voor het eerst naar de Kingmaschool komen, stappen ze veelal uit de vertrouwde omgeving van de oude school in de buurt. Het is belangrijk dat leerlingen, maar zeker ook de ouders zich zo spoedig mogelijk thuis voelen. Je veilig voelen op school betekent dat je wordt geaccepteerd, gestimuleerd, gewaardeerd en gemotiveerd. Dat je kunt spelen en leren en je veilig voelt. Dat je weet waar je terecht kunt als je hulp of steun nodig hebt. Om dit te realiseren, zijn er duidelijke schoolregels en afspraken gemaakt waar iedereen, groot en klein, zich aan moet houden. De leidraad hierbij is de PAD methode (Programma Alternatieve Denkstrategieën) PAD wordt door het hele team gedragen. Een schooldag verloopt volgens een vast patroon (het rooster). Met elkaar bewaken we de rust en de regelmaat. Leraren zijn consequent en in hun gedrag voorspelbaar. Leerlingen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau en leerlingen worden betrokken bij de voortgang van hun leerproces. Leerlingen worden aangesproken op respectloos gedrag of grove taal. Een goed klimaat bevorderen we ook met plezierige zaken als vieringen, projecten, klassenavond en schoolkampen. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer. Centraal in ons onderwijs staan de begrippen : relatie, competentie en autonomie. Dit betekent dat wij als team in ons dagelijks handelen bewust zijn van het evenwicht tussen: De behoefte van een kind aan een goede relatie met volwassenen en andere kinderen De behoefte van een kind om zich competent te voelen : ik kan het! De behoefte aan autonomie: ik kan en mag geregeld zelf keuzes maken. Schoolgids SBO Kingmaschool

8 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school Onze groepen komen niet overeen met het jaarklassensysteem van de basisschool. Sommige groepen zijn min of meer parallel aan elkaar. De kinderen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau. Komt een kind op school, dan bekijken we in welke groep het kind qua leeftijd, ontwikkelings/leerniveau en sociaal functioneren het beste tot zijn recht zal komen. Binnen die groep krijgt het kind zo veel mogelijk op zijn niveau en afgestemd op zijn mogelijkheden onderwijs. Aan het einde van het schooljaar bekijken we aan de hand van bovengenoemde criteria naar welke groep het kind het beste kan gaan. De groepen hebben namen van dieren. De Kingmaschool bestaat uit 2 afdelingen: JRK (jonge risico kinderen) - afdeling met 3 groepen Kern-afdeling met 9 groepen Jrk-afdeling ( 4-7 jaar ) De jrk-afdeling telt 3 heterogene groepen van ca. 12 kinderen. Iedere groep wordt ondersteund door een onderwijsassistente. De kinderen hebben zeer verschillende achtergronden. Er zitten bijvoorbeeld kinderen met een ontwikkelingsachterstand, kinderen met gedragsmoeilijkheden en kinderen die functioneren op zwak cognitief niveau. Binnen de afdeling wordt d.m.v. observatie en handelen gekeken, welk vervolgonderwijs voor uw kind het beste is. Kern-afdeling ( 5-13 jaar ) De kernafdeling telt 9 groepen en is bestemd voor kinderen die, ondanks een beneden gemiddelde, gemiddelde of boven gemiddelde intelligentie, leer- en/of ontwikkelingsproblemen hebben. Het aantal kinderen per groep in de kernafdeling is gemiddeld 16. Komt een kind op school, dan bekijken we in welke groep het kind qua leeftijd, ontwikkelings/ leerniveau en sociaal functioneren het beste tot zijn recht zal komen. Binnen die groep krijgt het kind zo veel mogelijk op zijn niveau en afgestemd op zijn mogelijkheden onderwijs. Aan het eind van ieder schooljaar bekijken we aan de hand van bovengenoemde criteria naar welke groep het kind het beste kan gaan. Groepsindeling schooljaar JRK-afdeling Kern-afdeling Krekels Lieveheersbeestjes Bijen Duiven Roodborstjes Spechten Kern-afdeling Zeepaardjes Dolfijnen Orka s Neushoorns Zebra s Nijlpaarden Schoolgids SBO Kingmaschool

9 3.2 Samenstelling van het team Naast de groepsleraren zijn op de school vakleraren, leraren met een speciale taak, specialisten en ondersteunend personeel werkzaam. Het team van de Kingmaschool is als volgt samengesteld: Teamleider Intern Begeleiders Groepsleraren Vakleraar bewegingsonderwijs Remedial Teacher Schoolmaatschappelijk werker Kinderfysiotherapeut Logopedisten Psycholoog Schoolarts Sijs trainer Rugzakbegeleider Conciërge Schoonmaker 3.3 Contact met de ouders Een goed contact met ouders vinden wij van het grootste belang. U vertrouwt uw kind immers aan onze zorgen toe. Om uw kind goed te kunnen begeleiden is overleg tussen thuis en school essentieel. Wij informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Jaarlijks terugkerende feesten die in samenwerking met ouders worden georganiseerd, zijn: Sinterklaas Kerstmis Carnaval Paaslunch Afscheidsavond schoolverlaters Schoolreisje Schoolgids SBO Kingmaschool

10 4. De zorgstructuur 4.1 De zorg voor kinderen Onderwijs en zorg vinden plaats onder verantwoording van de teamleider, de IB-ers en de leraren. De zorg voor leerlingen vindt voornamelijk plaats in de groepen. De intern begeleider coacht en adviseert de leraar met betrekking tot leerlingen en zorgt voor onderlinge afstemming en doorgaande lijnen in de school. Wanneer de zorg binnen de groepen aanvulling behoeft dan is er een mogelijkheid dat kinderen extra ondersteuning krijgen bij het Leespaleis/RT; bij de kinderfysiotherapie of logopedie. In enkele gevallen wordt buiten school gezocht naar aanvullende zorg. Voor elke leerling op Kingmaschool wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. In het ontwikkelingsperspectief wordt aangegeven op welk niveau de leerling per vak vermoedelijk zal uitkomen en naar welke onderwijssoort hij/ zij zal uitstromen. Twee keer per jaar wordt het ontwikkelingsperspectief bijgesteld n.a.v. de niet-methode gebonden toetsen. Aan het einde van het schooljaar wordt het ontwikkelingsperspectief met ouders besproken. Groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen De leraar maakt twee keer per jaar een groephandelingsplan voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Drie keer per jaar maken de groepsleraren ook een pedagogisch handelingsplan. Deze plannen hebben een tussenevaluatie en eindevaluatie. Waar nodig stellen we de plannen bij. Er wordt onderwijs gepland op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Voor (groepen) kinderen worden haalbare doelen gesteld. Daarbij kijken wij naar de juiste onderwijs en ondersteuningsbehoefte. Er worden naar verwachting succesvolle leerroutes uitgestippeld, we hebben echter hoge verwachtingen. De resultaten worden besproken in een groepsbespreking met de intern begeleider en indien nodig, wordt er een individueel handelingsplan aan toegevoegd. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld wanneer een individueel handelingsplan voor hun kind wordt opgesteld. Leerlingdossier Van ieder leerling is er een algemeen dossier. Hierin worden alle onderzoeksverslagen en de informatie van de permanente commissie leerlingenzorg bewaard, aangevuld met actuele verslaggeving. De intern begeleider beheert deze dossiers. Het persoonlijk dossier van uw kind is in te zien op afspraak. Leerlingvolgsysteem Binnen Parnassys, ons leerlingvolgsysteem, worden alle ontwikkelingen van het kind genoteerd. De resultaten van de toetsen en de ontwikkeling door de jaren heen zijn dan goed waarneembaar. Tevens worden alle verslagen van gesprekken met de diverse disciplines, ouders, enz. daarin opgeslagen. Multi disciplinair overleg Vijf keer per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts, de schoolpsycholoog, de interne begeleiders, de logopediste, de groepsleraar en teamleider zijn daarbij aanwezig. Schoolgids SBO Kingmaschool

11 In het MDO worden alle nieuwe leerlingen en leerlingen met een extra hulpvraag besproken. Vanuit het MDO kunnen acties voortkomen. Ook worden zo nodig de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen besproken. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van een overleg en de uitkomst. Schoolgids SBO Kingmaschool

12 4.2 Kinderen met een leerling gebonden financiering (lgf), ofwel rugzakkinderen De Rugzak Door de wettelijke regeling leerlinggebonden financiering (LGF) kunnen ouders voortaan kiezen naar welke school zij hun kind met een beperking of stoornis willen laten gaan. Eerst hebben zij hun kind aangemeld bij de Commissie van Indicatiestelling van één van de regionale expertisecentra (REC) voor een positieve beschikking speciaal onderwijs. Die stelt vast of de beperking of stoornis van hun kind kan worden omschreven aan de hand van criteria die behoren bij de hieronder genoemde clusters. Vervolgens melden zij hun kind aan bij een Speciale School óf bij een school voor (Speciaal) Basisonderwijs. Kiezen de ouder(s)/verzorger(s) voor een (Speciale) Basisschool, dan wordt een leerlinggebonden budget beschikbaar gesteld, het zogenaamde rugzakje. Daarmee kunnen de ouders in overleg met de (Speciale) Basisschool gespecialiseerde hulp voor het kind inkopen. Kiezen de ouders voor het Speciaal Onderwijs, dan gaat hun kind naar een school die behoort tot een van de vier clusters: cluster 1: blinde of slechtziende leerlingen; cluster 2: dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met ernstige spraak- of taalmoeilijkheden; cluster 3: leerlingen met een ernstige lichamelijke en/of verstandelijke beperking of langdurig zieke leerlingen; cluster 4: leerlingen met een psychische stoornis en ernstige gedragsproblemen. De brochure over de rugzak is te verkrijgen via school. Meer informatie is ook te verkrijgen via de website: 4.3 Extra ondersteuningsmogelijkheden Zowel bij plaatsing als tijdens de begeleiding van uw kind op onze school kan blijken, dat er extra ondersteuning gewenst is voor uw kind. Dit wordt dan uiteraard met u besproken, zowel voordat de begeleiding start als tijdens de begeleiding. Binnen de Kingmaschool kennen we de volgende extra ondersteuningsmogelijkheden: Logopedie: Bij een achterstand op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor kan begeleiding plaatsvinden door een logopediste. De ouders worden schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Logopedie vindt onder schooltijd plaats. Logopedie wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. De logopedist van de particuliere praktijk informeert u hierover. De schoollogopedist wordt ingezet ter ondersteuning van groepsleraar en leerlingen in de groepssituatie. De ouders worden uitgenodigd voor het bijwonen van een les en om te praten over de inhoud en de samenwerking. De leerlingen krijgen oefeningen voor thuis mee. Remedial teaching ( RT ) Binnen de school maken we onderscheid tussen reteaching en remedial teaching. De leraar werkt in de groep op reteachingniveau: lezen volgens de avi-methode, instructielezen, werken met computerprogramma s en uitvoeren van programma s, opgesteld in overleg met de remedial teacher. Het is dus niet zo, dat ieder kind automatisch rt krijgt. Schoolgids SBO Kingmaschool

13 Remedial teaching richt zich met name op de groep kinderen met zeer ernstige taal-, lees-, spelling- en/of rekenproblemen en/of ondersteunt de leraar bij de aanpak van een probleem bij één of meerdere kinderen. De hulpvraag wordt vastgesteld door de leraar of tijdens een leerlingbespreking. Kinderfysiotherapeut Er is een kinderfysiotherapeut die onder schooltijd uw kind kan behandelen indien nodig. Kinderfysiotherapie wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. De verwijzing verloopt via uw huisarts (in verband met de verzekering) Schoolmaatschappelijk werk Binnen de school is ook maatschappelijk werk aanwezig. Het werk is gericht op de begeleiding van ouders/verzorgers. Het doel van de begeleiding is: het ondersteunen bij de opvoeding van het kind; het ondersteunen in de gehele opvoedingssituatie. Uitgangspunt bij deze begeleiding is dat ouders het zelf moeten willen. Aanleiding tot de begeleiding kan een hulpvraag van de ouders of van de school zijn. Naast de ondersteuning in de thuissituatie organiseert de schoolmaatschappelijk werker samen met ouders koffieochtenden/avonden. Tevens ondersteunt hij de leraren in speciale situaties en bij speciale lessen, hulp bij rouwverwerking in de klas, seksuele voorlichting aan de oudste leerlingen enzovoort.. Sova training Sterker In Je Schoenen, sociale vaardigheidstraining voor het (S)BO. Alle leerlingen volgen de PAD lessen, maar sommigen profiteren daar onvoldoende van. Zij kunnen extra ondersteuning gebruiken als het gaat om weerbaarheid en sociale vaardigheden. In de training is veel aandacht voor structuur, visuele ondersteuning en generalisatie van geleerde vaardigheden. Er wordt gewerkt aan sociale cognities, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Ieder kind heeft een eigen hulpvraag, die richting geeft aan het persoonlijke programma, dat in het groepsprogramma wordt geïntegreerd. Twee vaste trainers zorgen voor een veilige en duidelijke structuur. Om uw kind te laten deelnemen aan deze training vragen wij een bijdrage van 100 euro aan ouders. Externe ondersteuning De school kan adviseren om een hulpverlenende instantie in te schakelen, zoals: algemeen maatschappelijk werk, GGD Gewest Eemland (jeugdgezondheidszorg), Bureau Jeugdzorg, Boddaert, RIAGG, Fornhese, enz. Bij externe hulpverlening is er vanuit de school contact met de ouders en de hulpverlenende instelling om te zorgen voor een goede afstemming. Schoolgids SBO Kingmaschool

14 5 Het onderwijsaanbod 5.1 Wat leren de kinderen op onze school? JRK-afdeling De sfeer in de groep en het pedagogische klimaat vinden wij erg belangrijk. Veel van de kinderen hebben al een hele geschiedenis achter de rug en wij vinden het van belang dat een kind zich gewaardeerd gaat voelen, een eigen plek vindt in de groep en zich bovenal veilig voelt. Kinderen moeten vertrouwen krijgen in ons, in zichzelf en in de situatie. Afhankelijk van hun persoonlijke situatie worden onze kinderen benaderd. Door observaties wordt gekeken waar ieder kind staat in zijn/haar ontwikkeling en worden er materialen en activiteiten aangeboden, die aansluiten bij de behoeften en de ontwikkeling stimuleert. Wij kijken naar de mogelijkheden van een kind en niet naar de onmogelijkheden. Door succes ervaringen kan een kind zo groeien, dat het een positief zelfbeeld krijgt. Wij ondersteunen dit door o.a. veel positieve feedback te geven. Er is sprake van een voortdurend zoeken naar betekenisvolle activiteiten, waaraan kinderen betrokken mee kunnen doen. De activiteiten moeten aansluiten op hun leef- en belevingswereld. Daarom wordt er gewerkt met thema s, die zowel vanuit de kinderen als de leerkracht aangedragen worden. Binnen deze thema s komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals: Sociaal/emotionele ontwikkeling Spel- werkontwikkeling Spraak/taal(denk)ontwikkeling Motorische ontwikkeling Wereldoriëntatie Zintuiglijke ontwikkeling Symboolverkenning (ontluikende geletterdheid / gecijferdheid / rekenbegrippen) Kernafdeling De Kingmaschool als sbo-school valt onder de wet op het primair onderwijs. De leerstof die we aanbieden verschilt niet veel van het regulier basisonderwijs. Ook wij gaan uit van de kerndoelen die voor het basisonderwijs zijn vastgesteld. Deze zullen niet door alle leerlingen gehaald kunnen worden. Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld in hoeverre we ons op de kerndoelen kunnen richten en of we ons vooral op het aanleren van de basisvaardigheden moeten richten. De manier van aanbieden verschilt wel degelijk. We gaan uit van de hulpvraag van de individuele leerling en geven "zorg op maat". Hierbij gaan we uit van verschillen die er tussen kinderen bestaan en passen de hulp en de begeleiding aan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het individuele kind. De basis daarvoor is vertrouwen in jezelf en de ander, maar ook je veilig voelen nodig. Want: niet ieder kind kan en moet hetzelfde leren en doen. Wij vinden het daarom belangrijk om aan te sluiten bij datgene wat kinderen wel kunnen om vervolgens in kleine, verantwoorde, stapjes verder te gaan. Voorwaarde om dit te kunnen doen is een goed pedagogisch klimaat op school. De kinderen moeten, als basis voor leren, zich veilig en thuis voelen en met plezier naar school gaan. Dat betekent, dat we allereerst planmatig werken aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de kinderen: samenwerken, goed omgaan met je medemens, voldoende weerbaar zijn en opkomen voor jezelf zijn aspecten die systematisch binnen het lesgeven aan de orde komen. Schoolgids SBO Kingmaschool

15 Kortom: vanuit veiligheid, vertrouwen en plezier naar school gaan, zodat ook het leren weer een uitdaging wordt! De methodes waarmee wij werken zijn: Taal incl. spelling Lezen Rekenen- en wiskunde Schrijven Engels Wereldoriëntatie Verkeer Muziek, beeldende vorming, kunst en cultuur Sociale emotionele ontwikkeling Taalactief Leeslijn (aanvankelijk en voortgezet technisch lezen) Goed gelezen (begrijpend lezen) Wereld in getallen Schrijven in de basisschool Hello World De blauwe Planeet Natuniek Speurtocht Verkeerskrant Klaarover Projecten van Kunstcentraal Tekenvaardig/handvaardig Moet je doen PAD Bewegingsonderwijs Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs. Gebruik van de computer De leerlingen worden gestimuleerd gebruik te maken van de mogelijkheden van het internet en de aanwezige software. Dit zal gebeuren o.a. tijdens rekenen, taal/spelling en lezen. Daarnaast worden er wekelijks lessen met behulp van de computer gegeven in het Onderwijs Leer Centrum (OLC). Huiswerk In de middenbouw zal er in overleg met de leraar in sommige gevallen een start gemaakt worden met huiswerk. In de bovenbouw zal het geven van huiswerk langzaamaan uitgebreid worden tot enkele keren per week om leerlingen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Ook leren kinderen werken met een agenda. Schooltelevisie Ieder jaar maken de leraren een keuze uit het aanbod van schooltelevisie-programma s. De programma s sluiten aan bij de leerstof en het niveau van de groep. 5.2 Schoolverlaters vervolgonderwijs Een (groot) deel van de leerlingen van bovenbouwgroepen maken aan het eind van het schooljaar de stap naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit een groot aantal scholen. We proberen onze kinderen en hun ouders bij die keuze te helpen. De ouders krijgen op de eerste kennismakingsavond in augustus/september informatie over de procedure. Schoolgids SBO Kingmaschool

16 De volgende stappen worden in het laatste schooljaar doorlopen: - Verkennende gesprekken (medio oktober) De groepsleraar en intern begeleider spreken met de ouders over verwachtingen, ideeën en vragen. Leidraad bij dit gesprek is het ontwikkelingsperspectief. - In november wordt er een voorlichtingsavond gegeven door enkele scholen van het vervolgonderwijs. - In december vindt het Drempelonderzoek plaats. Alle leerlingen doen aan dit onderzoek mee. Op grond van deze toets kan er, daar waar nodig, extra zorg worden toegewezen door de Permanente Commissie Leerlingenzorg - Een aantal leerlingen zal na overleg met de ouders meedoen met het landelijke Cito eindonderzoek. - Eind januari/begin februari zullen de adviesgesprekken plaatsvinden. - Leerlingen moeten op 1 maart aangemeld zijn op de scholen in de provincie Gelderland, o.a. Nijkerk. Voor Amersfoort is dat op 1 april. - Na de schoolkeuze worden de leerlingen mondeling overgedragen aan de coördinator van de school voor Voortgezet Onderwijs. Uitstroomgegevens schooljaar REC 4 totaal aantal schoolverlaters Praktijkonderwijs VMBO- BK VMBO-T VMBO-T / Havo Havo/ VWO % 0 0% 14 64% 7 32% 0 0% 0 0% % 3 11% 16 59% 6 22% 1 4% 0 0% % 0 0% 10 56% 3 17% 3 17% 2 11% % 6 22% 12 44% 5 19% 0 0% 3 11% % 3 14% 13 62% 4 19% 1 5% 0 0% Schoolgids SBO Kingmaschool

17 6. Personeel 6.1 Algemeen De leraar is de spil van het onderwijs in de groep. Het is van groot belang dat de leraar voor de klas zich wel bevindt in een gezonde en veilige omgeving. Vandaar dat ons schoolbestuur een actief personeelsbeleid voert om te zorgen voor omstandigheden waarbinnen de leraar goed kan functioneren. Dit komt immers de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Hiervoor zijn een aantal procedures ontwikkeld, zoals: functioneringsgesprekken, scholingsbeleid en taakbeleid. Een belangrijk aandachtspunt is het gebruik maken van specifieke deskundigheid en het ontwikkelen daarvan via verschillende scholingsmogelijkheden. De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen vragen om goed geschoolde medewerkers, die berekend zijn op hun taken. Bij het taakbeleid wordt de taakbelasting van de leraar onder de loep genomen. Door een evenwichtige verdeling van taken kan de leraar elke dag weer gemotiveerd voor de groep staan. 6.2 Vervanging van personeel Bij afwezigheid van een leraar door het volgen van een nascholingscursus, wordt zoveel mogelijk getracht een vaste vervang(st)er in de groep te krijgen. Deze vervanging is van tevoren te plannen. Dit kan echter niet in geval van ziekte. We gaan dan zo snel mogelijk op zoek naar een vervang(st)er. In verband met de krapte op de arbeidsmarkt is vervanging ook op onze school een probleem. De school heeft een plan van aanpak bij ziekmeldingen / vervanging van leraren opgesteld. Wanneer een invalkracht beschikbaar is wordt deze door een teamlid wegwijs gemaakt in de week- en dagplanning, afspraken in groep en school en de bijzonderheden van de groep. In iedere groep is ook een noodpakket ziekte aanwezig. Indien geen vervanger gevonden kan worden liggen er plannen klaar voor de verdeling van de groep over enige andere groepen, in principe voor één dag. In het uiterste geval wordt er vrij gegeven, waarvan de ouders minimaal één dag van tevoren op de hoogte gebracht worden. Wanneer er thuis geen opvang mogelijk is blijven de kinderen op school. 6.3 Nascholing Ieder jaar wordt er een nascholingsplan opgesteld. De leraren kunnen zich op eigen initiatief of op verzoek van de directie inschrijven voor een nascholingscursus. Persoonlijke ontwikkeling of schoolontwikkeling kan de reden zijn tot het volgen van een cursus. Het komt ook voor dat een groepje teamleden of het gehele team zich inschrijft voor een cursus. Door regelmatig cursussen te volgen blijft het team op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en werkt het aan het eigen functioneren, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 6.4 Begeleiding van stagiaires Studenten van de opleiding tot leraar basisonderwijs (PABO) lopen gedurende het gehele schooljaar stage en geven onder verantwoordelijkheid van onze groepsleraren les. Studenten van de opleiding tot Onderwijsassistent komen ook naar onze school om praktijkervaring op te doen. Studenten van de opleiding Speciaal Onderwijs kunnen, als onderdeel van hun opleiding, ook stage lopen op de Kingmaschool. Daarnaast hebben we regelmatig stagiaires vanuit psychologie-, (ortho) pedagogiek- en logopedieopleidingen, alsook stagiaires uit het vakgebied lichamelijke opvoeding. Schoolgids SBO Kingmaschool

18 7. Contacten Ouders - School 7.1 Samenwerking Een goede samenwerking tussen school en thuis vinden wij van groot belang. Wij informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school middels o.a. een nieuwsbrief, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen in de thuissituatie op de hoogte houdt. Vandaar dat wij van school uit dat contact dan ook bewust zoeken, terwijl wij het ook zeer op prijs stellen wanneer ouders contact met de school opnemen. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden en de ontwikkeling van een kind. 7.2 Informatievoorziening Kingmapraat: Ongeveer 1 keer per 3 weken komt op donderdag onze nieuwsbrief uit. Hierin staan een aantal vast rubrieken in als informatie uit de groepen, verjaardagen, belangrijke data. Daarnaast worden alle bijzonderheden, uitnodigingen voor activiteiten, ouderavonden, enz. hierin geplaatst. Uitnodigingen Naast de informatie die u in de Nieuwsbrieven kunt vinden, krijgt u persoonlijke uitnodigingen voor oudergesprekken of brieven met vragen vanuit de groep specifiek. en telefoon Steeds meer maken de groepsleraren gebruik van de computer als communicatiemiddel. Soms is het nodig om u van het één en ander op de hoogte te stellen. Dit doen wij telefonisch, maar ook via de mail. U kunt onze groepsleraren ook via de mail benaderen. Elke groepsleerkracht heeft een persoonlijk school adres. Contactmomenten Door het jaar heen hebben wij zes vaste oudercontactmomenten op de kalender staan. Alle contactmomenten zijn verschillend van aard. Informatieavond Aan het begin van het schooljaar vindt de informatieavond plaats. De ouders krijgen in de groep waar hun kind zit, gezamenlijk informatie over wat de kinderen leren en hoe er geleerd en gewerkt wordt. Tevens is dit een gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Ouder-kind gesprek De bedoeling van deze avond is dat het kind mag vertellen over school. Het kind vertelt wat goed gaat en wat niet zo goed gaat, of wat nog moeilijk is. Samen met de leraar gaat de leerling benoemen waar nog aan gewerkt gaat/moet worden. Rapport gesprek Twee keer per jaar maakt de groepsleraar een rapport. In dit rapport worden de persoonlijke ontwikkeling en de vorderingen verwerkt. Schoolgids SBO Kingmaschool

19 Het rapport wordt eerst met uw kind besproken, waarna het mee naar huis gaat. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek op school met de groepsleraar. Dit gesprek duurt meestal een kwartier. Inloopavond Op deze avond kunnen de leerlingen hun werkjes laten zien aan hun ouders, maar ook broertjes/zusjes, opa s en oma s zijn welkom. Deze avond is gekoppeld aan het thema waar alle groepen de weken daarvoor hebben gewerkt. Gesprek over het Ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelingsperspectief is de leidraad van dit gesprek. Het ontwikkelingsperspectief is bijgewerkt met twee Cito toetsperioden. Samen bespreken wij de voortgang. We bespreken samen of er bijstellingen moeten plaats vinden en zo nodig bespreken we de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften voor het nieuwe schooljaar. Huisbezoek Alle leerlingen krijgen een huisbezoek van de groepsleraar. Koffieochtenden of avonden Dit jaar heeft de schoolmaatschappelijke werker samen met een aantal ouders een aantal ochtenden gepland. Ouders vinden het vaak prettig om met andere ouders van gedachten te wisselen over allerhande zaken rondom de opvoeding van hun kind. Nieuwe gespreksonderwerpen zijn altijd welkom. Gesprek met intern begeleider Met vragen rondom de specifieke begeleiding van uw kind kunt u bij de interne begeleider terecht. Wel hanteren wij het uitgangspunt dat u zich in eerste instantie richt tot de groepsleraar van uw kind. Gesprek met teamleider U kunt de teamleider altijd aanspreken. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u een afspraak maken. 7.3 Ouderparticipatie Op de Kingmaschool zijn ouders op vele manieren actief. Niet alleen de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten. U kunt hierbij denken aan: allerlei activiteiten onder andere hoofluiscontrole, boekenuitleen in het olc hand- en spandiensten bij feesten en andere activiteiten ofwel uitstapjes Als er een beroep op uw bereidwilligheid wordt gedaan, bedenk dan dat vele activiteiten zonder uw hulp niet gerealiseerd zouden kunnen worden. De hulp en ondersteuning van de ouders gebeurt onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de leraar(en) die lid is/zijn van een werkgroep. Medezeggenschap. Schoolgids SBO Kingmaschool

20 De taak van de medezeggenschapsraad is het toetsen van het beleid dat gemaakt wordt door het schoolbestuur. Wettelijk gezien heeft de medezeggenschapsraad op een aantal terreinen instemmings- en/of adviesrecht. Ook kan er ongevraagd advies aan het bestuur gegeven worden. De medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De personeelsleden kiezen uit hun midden een vertegenwoordiging en de ouders kiezen een vertegenwoordiging ( indien er vacatures zijn). 7.4 Ouderbijdrage De school ontvangt van het Rijk subsidie voor de kosten die verbonden zijn aan het onderwijs van uw kinderen o.a. voor salaris personeel, onderhoud gebouw, leermiddelen, enz. De school heeft ook activiteiten, waarbij de kosten niet betaald kunnen worden uit deze subsidie. Enkele voorbeelden: ouderavonden. diverse feestelijke gebeurtenissen b.v. sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, paasmaaltijd e.d. excursies, een sportdag en een bosdag. spelmateriaal, voorleesboeken. diverse uitstapjes en schoolverlaterskamp eindgroepen. rozen voor het behalen van diploma s door kinderen. Op het aanmeldingsformulier staat vrijwillige ouderbijdrage vermeld. Heeft u die ondertekend, dan gaat u akkoord met het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage. 7.5 Klachtenregeling Wij gaan ervan uit dat veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen worden afgehandeld in goed onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding. Als dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Met deze regeling wordt bedoeld een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. De klachtenregeling, die is vastgesteld door het bestuur van de Stichting, ligt op school ter inzage. In de klachtenregeling wordt o.a. gewerkt met: een vertrouwenspersoon namens het bestuur voor alle zaken behalve seksuele intimidatie. vertrouwenspersonen t.a.v. seksuele intimidatie voor het personeel. contactpersonen voor de leerlingen. Wij zijn aangesloten bij de: Landelijke Klachtencommissie VBS Jacob Mosselstraat s-gravenhage Schoolgids SBO Kingmaschool

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolgids 2011 2012. Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov.

Schoolgids 2011 2012. Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov. Schoolgids 2011 2012 Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov.nl Dit zijn mijn gedragsregels ik luister naar jou ik houd rekening

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

A Aansprakelijkheidsverzekering 26 Activiteiten in de woonplaats 18 Administratief medewerker 8 Adressen 29-32 Algemeen 4

A Aansprakelijkheidsverzekering 26 Activiteiten in de woonplaats 18 Administratief medewerker 8 Adressen 29-32 Algemeen 4 Schoolgids SBO De Wissel Veghel 2009-2010 telefoon 0413 364732 (internetuitgave) Inhoudsopgave A Aansprakelijkheidsverzekering 26 Activiteiten in de woonplaats 18 Administratief medewerker 8 Adressen 29-32

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten.

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Ons motto:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Openbaar Basisonderwijs

Openbaar Basisonderwijs Openbaar Basisonderwijs Schoolgids Colofon Prins Alexanderschool Curieplaats 20-22 3069 HA Rotterdam Correspondentieadres van de school Curieplaats 20-22 Postbus 81126 3069 HA 3009 GC Rotterdam Contactgegevens

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie